KULÜP TANITIM DOSYASI 2014/2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULÜP TANITIM DOSYASI 2014/2015"

Transkript

1 KULÜP TANITIM DOSYASI 2014/2015

2 Koç Üniversitesi 1993 yılı da İsta ul da kurulan Koç Üniversitesi, kar a a ı gütmeyen bir akıf üniversitesidir. Koç Üniversitesi mükemmeliyet merkezi olma vizyonu doğrultusu da ve öğre i odaklı eğiti öğre iye eğiti a layışı ile bugün 4400 vermektedir. İ sa i Bilimler ve Edebiyat, İdari ve İktisadi Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk ve Tıp Fakülteleri ve He şirelik Yüksek Okulu ile eğiti e hizmet vermekte olan Koç Üniversitesi, 22 lisans, 25 lisansüstü ve 13 doktora progra ı ile Türkiye de ve Dü ya da bilimin geliş esi e katkıda ulu aktadır.

3 Koç Üniversitesi Koç Üniversitesi ezu ları, en üst düzeyde ahlaki değerlerle do atıl ı olup, toplumsal sorumluluk taşıya ve demokrasinin değerleri e sahip çıka bireylerdir. Koç Üniversitesinin ana misyonu; Türkiye de uluslararası nitelikte, yaratı ı, ağı sız ve objektif düşü e ile, liderlik asıfları a sahip en yetkin ezu ları yetiştir ek ve örnek bir eğiti Türkiye ve i sa lığa hizmet etmektir. ve araştır a kurumu olarak

4 Kulübümüz; yılı da u elife eri Ka püsü de te elleri atıla Pazarlama Kulübü; Türkiye i ilk pazarlama kulübü olmakla beraber, Koç Ü i ersitesi deki en köklü, en kala alık ve ay ı zamanda en yüksek bütçeye sahip,üniversitemizde lisans ve yüksek lisans öğre ileri i ilk kez ir araya getire öğre i kulübü olma özellikleri i taşır. ü aktif ol ak üzere, 550+ üyemiz ulu aktadır. e e içerisi deki tü akti iteleri ütçesi. i arı dadır.

5 Misyonumuz Kurulduğu günden beri her daim nitelik ve nicelik akı ı da kendini geliştire, sadece Koç Üniversitesi öğre ileri i değil; Türkiye i diğer üniversitelerindeki pazarlamaya ilgi duyan öğre ileri de kapsayan, uluslararası üne sahip akademisyenlerin ve sektörde kendini ka ıtla ış profesyonellerin yer aldığı adı da söz ettiren organizasyonlar düzenleyen KU Pazarlama Kulübü, üyeleri arası da takı iletişi i, çalış a azminin, bir adı ruhunun, etkili daha ileri gitme isteği i ve haklı aşarıda sonra gelen eğle e a layışı ı sarsıl az bir sembolü haline gel iştir.

6 Misyonumuz Hale Dü ya ı pek çok saygı ü i ersitesi e şirketiyle sı ak ilişkileri i de a ettire KU Pazarla a Kulü ü ü a a isyo u; lisa s e lisa s üstü öğre ileri i pazarla a e iş dü yası ı ta ı ası ı sağlarke, iş dü yası ı da ge ç yete eklerle ta ıştır ak, 6 ana organizasyon ve aktivitelerle üniversite öğre ileri i ke dileri e e uygu ala a yö el eleri e yardı ı olup ay ı za a da da irlikte çalıştığı ız şirketleri e katılı göstere öğre ileri memnun edebilmektir. Kulüpte her üye i aktif katılı ı a ö e eril ekte e tü etki likler a atör ir öğre i kulü ü ü paylaşı ruhuyla fakat profesyo el ir takı çalış ası e kurumsal esaslarla yönetilmektedir.

7 İLETİŞİM BİLGİLE İ Onur ERCAN Başka Doruk A MAĞAN Şirket İlişkileri e Fi a s a Koodinatörü Gize KALEOĞLU Şirket İlişkileri e Fi a s a Koodinatörü

8 Etkinliklerimiz Business Port Mock Interview Marketing Challenge C.O.R.E Kariyer Günleri (OCR) KAMP 15

9 Business Port

10 Business Port yılı da faaliyeti e İpa a spo sorluğu da Brush Your Mind Pa elleri adı ile aşlaya gele eksel Pazarla a Kulü ü se i erleri iti are 9 yılı da Business Port e i erleri adıyla etki likleri e de a İş dü ya ısı ı çeşitli sektörleri deki pazarla a ile ilgili yö eti et ektedir. e uygula aları ı ele ala, pazarla a ı ya ı sıra; fi a s, satış e diğer yö eti iri leri ala larıyla ilgile e öğre ilere yö elik se i erler dizisidir.

11 Business Port Organizasyonun a a ı: Seminerlerimizin ana te ası, sektörlerinde önde gelen şirketleri üst düzey yöneticilerinden oluşa ko uş a ıları eğiti hayatları ı, deneyimlerini, sektörlerini ve şirketleri i anlatan söyleşilere daya aktadır. Ko uş aları sonunda, katılı ılarda gelen sorular doğrultusu da interaktif bir ortam yaratıl aktadır. Ay ı zamanda Koç Üniversitesi öğre ileri i modern dünyaya ayak uyduran, rekabet düzeyi yüksek ve dünya sta dartları daki kurumlarda bulunan işada ları ve işkadı ları ı yakı da ta ı a fırsatı sağla aktadır. Koç Üniversitesi öğre ileri ve akademik personelinden oluşa 400 kişilik bir hedef katılı ı kitlesi ardır.

12 Daha Ö eki Ko uş a ılar Galya Frayman Molinas - Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölüm Başka ı Temel Güzeloğlu - Finansbank Genel Müdürü Tamer Özmen - Microsoft Türkiye Genel Müdürü Gülden Yıl az - Koton Yönetim Kurulu Eş aşka ı Süreyya Ciliv Turkcell CEO Ali Ağaoğlu Ağaoğlu Şirketler Gru u Ünal Aysal Galatasaray A.Ş. Başka ı Eren Çamurdan- A&Y Group Boyner Divarese, T-Box, Beymen Business ve Net ork arkaları Ge el Müdürü Ivar Blanken- Unilever CFO Tamer Özmen ING Bank Krediler Ge el Müdür Yardı ısı

13 Business Port İletişi Bilgileri Yusuf Burak Topuz Efsane Çakıroğlu Business Port Eş aşka ı Business Port Eş aşka ı

14 Mock Interview Koç Üniversitesi Kariyer Merkezi ile irlikte gerçekleştirdiği iz u etki lik, Koç Ü i ersitesi öğre ileri e iş ülakatları da karşılaşa ile ekleri soru tipleri hakkı da ipu u ere, diğer ir deyişle gerçek ülakatlara hazırlaya Pro a ülakatlarıdır. Mock Interview öğre ileri ülakat e erileri i geliştir eye e ala akları geri ildiri sayesi de gelişi leri e katkıda ulu a ak ir orga izasyo dur. Pro a Mülakatları, farklı sektörlerde ö de gele fir aları İ sa Kay akları Yö eti ileri ile yapılır. Kası ayı so u, Aralık ayı aşı gerçekleştirilir. Geçtiği iz se elerde çalıştığı ız fir alarda azıları: Philip Morris PWC Deloitte Dataexpert E za ı aşı L oreal

15 Kariyer Günleri (OCR) Koç Üniversitesi Kariyer Merkezi ile irlikte gerçekleştirdiği iz u etki lik, Koç Ü i ersitesi öğre ileri e şirketlerle ta ış a e iş ola ağı su aktadır. Mart ayı ı so üç haftası da gerçekleşe etki lik, ay ı za a da ir çok Şirkete de öğre ilerle ta ış a, staj e iş görüş eleri içi CV e for topla a ola ağı su aktadır. Her şirketi saatlik ta ıtı süresi ulu aktadır. Topla a CV değerle dir esi de so ra şirketlere daha so rası da yi e okulda ire ir ülakat yapa il e ola ağı su ul aktadır.

16 te Katıla Şirketler Value Partners Mercedes-Benz Peak Games Novartis Vestel GE-General Electric Intel Inditex Coca-Cola İçe ek TÜBİTAK ÜNLÜ & Co. Denizbank Pfizer Estee Lauder

17 Mock Interview-Kariyer Günleri İletişi Bilgileri Kı a ç Mete Mehmet Alper Kılı ç Mock Interview ve Kariyer Günleri Eş aşka ı Mock Interview ve Kariyer Günleri Eş aşka ı

18 Marketing Challenge Marketi g Challe ge, lisa s öğre ileri içi profesyo el ir aka a aliz yarış asıdır. Katılı ılar Türkiye i ö de gele ü i ersiteleri de seçile öğre ilerde oluşur. gü süre akti ite, alt aka a aliz yarış ası da oluşur. Her gü şirket tarafı da su ula akalara takı ları çözü leri, profesyo eller, akade ik e iş çe releri de oluşa ir jüri tarafı da değerle dirilir. Yarış a dili İ giliz edir. Takı lar: kişide oluşa takı yarış aya seçilir, topla da katılır. Baş urular i ter et üzeri de yapılır e adayları birlikte CV leri i yüklemeleri istenir. yarış a ı aş urularıyla

19 Marketing Challenge Vaka Analizi: Her takı ı şirketler tarafı da su ula akayı elirli ir süre içerisi de a la ası, a aliz et esi e çöz esi ekle ir. Takı lar su u ları ı şirket tarafı da oluşturula jüriye su takı açıkla ır. Tü katılı asıyla aka çalış ası so uçla ır e kaza a aka a alizi çalış aları otelde ko akla alı ir etki lik olup ıları sağla ır. akaya ta a e odakla a il eleri içi gereke tü şartlar

20 Ö ceki yıllarda Marketi g Challe ge Spo sorları

21 C.O.R.E. C.O.R.E üniversitemiz ilk defa uygulanan bir etkinlik olup, Koç Üniversitesi içerisi de oluşa ak kişilik takı larla yapıla ak aka a alizi yarış asıdır. Bu sene ikinci kez düzenlenecek olan CORE alışıl ış case yarış aları ı aksine sadece yeni bir fikir üretmeye değil, bu süreçte alı a kararları altı da yatan a tık temellerine de odakla ıştır. Diğer case yarış aları da daha detaylı ve ge iş kapsa lı olan bir etkinliktir. po sor şirketler;

22 Marketing Challenge-C.O.R.E İletişi ilgileri Ilgaz Şayla Marketing Challenge ve C.O.R.E. Eş aşka ı Çağdaş Özer Marketing Challenge ve C.O.R.E. Eş aşka ı

23 KAMP

24 KAMP yılı da eri her se e Koç Ü i ersitesi u elife eri kampüsünde gerçekleştirile KAMP, Pazarla a Kulü ü' ü se e içi de yaptığı e üyük orga izasyo dur. Orga izasyo u uz; İsta ul e A adolu üniversitelerindeki pazarlama konusunda gelecek vaat eden fakat kendini geliştir ek e sektörleri ta ı ak hususu da yeterli i ka a sahip ol aya öğre ileri pazarla a ko usu da fark yarat ış profesyo ellerle ir araya getirirke üç gü oyu a yoğu eğiti er esi se e iyle Türkiye de ilk ol a özelliği taşı aktadır. Orga izasyo katılı ıları yoğu eğiti al aları e ala ı da aşarılı ola profesyo ellerle ire ir ta ış aları ı ya ı sıra kulü ü üz tarafı da orga ize edile sosyal orga izasyo lar yardı ıyla ir irleriyle de iyi ilişkiler kurarak gele ekte ke dileri içi ileri dere ede faydalı ola ak ir çe reye sahip ol aktadırlar.

25 KAMP Şu at tarihleri de, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Ka püsü de seminerler, farklı sektör, köklü fir a, üyü ekte ola fir a, Kişisel gelişi e pazarla a uz a ları, Türkiye i dört ir ya ı da gele. e. sı ıf öğre ileri, Pazarla a eğiti se i erleri, aka çalış aları, Düze le e ek ola galada şirketleri İ sa Kay akları Yö eti ileri ile ta ış a e ire ir diyalog fırsatı, Sosyal sorumluluk projesi, İsta ul u e lüks otelleri de iri de ko akla a, e i erler oyu a çekilişler e sürpriz hediyeler, Üç gü oyu a ü retsiz ulaşı, ye ek e eğle e katılı ıları ekliyor ola aktır.

26 KAMP 15 osyal soru luluk projeleriyle de etki likleri de ses duyur ayı hedefleye KAMP, u yıl ir akıfla iş irliği içerisi de katılı ıları a ir de sosyal soru luluk projesi su a ak. po sor ola şirketlerde projeye destek ere ler sayesi de düze lediği iz etki likte ir akıfa da karşılıksız destek er ek a açla aktadır. Koç Üniversitesi Pazarlama Kulübü tarafı da bu yıl onbirincisi düzenlenecek olan KAMP öğre iyi ağırladı., yılda 21 farklı üniversiteden 25 ü aşkı

27 KAMP İletişi Kardelen Başde ir KAMP Başka ı ilgileri Sena Kaya Ka p Ko ite Üyesi

28 Özel po sorlukları ız Altı po sorluk Gü üş po sorluk

29 Altı po sorluk Altı spo sorluğu içerdikleri e edeli, ir yıl oyu a kulü ü üzle irlikte çalış a duru u a göre e sağla a ak a a tajlara göre elirle iştir. Altı spo soru uza sağla a aklar a a tajlar; Ta ıtı afişleri de, kart izitlerde, su u larda izi logomuzla beraber altı spo soru uzu da logosu u yer al ası, Yılda 3 gün stand açabilme, Diğer etki likleri izde (KAMP 15&Mock&OCR&Business Port&Challenge&CORE) katılı ö eliği,

30 Altı po sorluk Okulda ir şirket gü ü düze le e ola ağı, Şirket etki likleri içi okulda aş uru topla a, Okulu uz öğre ileri e altı spo soru uzu istediği içerikte ail e duyuruları yapıl ası, Sosyal Medya'da e her ala da ta ıtı ateryalleri de yer verilmesi dahildir.

31 Altı po sorluk Etkinliklere dahil olmadan kulüp sponsorluğu, Kulüp spo sorluğu a ek olarak Busi ess Port, Mo k I ter ie, Kariyer Günleri(OCR), Marketing Challenge eya C.O..E a sponsorluk, Yıllık spo sorluğa ek olarak KAMP a spo sorluk seçeneklerimiz içerisindedir.

32 Altı po sorluk ve KAMP A a po sorluğu ı ırsız afiş astır a, ko uş a ı ile KAMP ta yer alma, KAMP 'te 3 gün stand, KAMP ta ıtı ı da e aşı da so u a dek yer al a, KAMP dışı da iki aktivitede yer alabilme, Yıl içi de aka çalış ası ya da şirket etki liği düze le e, Okulda iki gün stand açma, Bütü etki likleri ta ıtı ı da yer alma,

33 Gü üş po sorluk Okulda bir gün stand, İki defaya ahsus afiş ası ı, Okulu uz öğre ileri e gü üş spo soru uzu istediği, içerikte ail e duyuru yapıl ası, Sosyal Medya'da ta ıtı, Şirketlere yapa ağı ız su u larda gü üş spo soru uzu logosu e ateryalleri i yer al ası dahil ola aktır.

34 İZİNLE Bİ LİKTE ÇALIŞMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYARIZ. TEŞEKKÜ EDE İZ

E-Bü lten. Başkanın Mesajı. Değerli FODER Destekçileri,

E-Bü lten. Başkanın Mesajı. Değerli FODER Destekçileri, E-Bü lten MART 5 Başkanın Mesajı Değerli FODER Destekçileri, Ülkemizde G Dö e Başka lığı ı te ilk kez gerçekleştiril ekte ol asıyla örtüşe Küresel Para Haftası proje etki liği i geçe yıla kıyasla çok daha

Detaylı

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK İLETİŞİM BİLGİLERİ EDAK SS İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİFİ KARACAOĞLAN MAH. 6173 SOK NO:4 IŞIKKENT-İZMİR

Detaylı

Kurallar FELSEFE. . DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz.

Kurallar FELSEFE. . DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz. Kurallar FELSEFE. DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz. Bir taraftan SORUNLAR için ÇÖZÜMLER üzeri de uğraşırke, diğer tarafta he ke di takı ı ızdaki, he de diğer takı lardaki HERKE

Detaylı

Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli

Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli Ba ka ı Ta ı ı Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli kredi işle leri de kulla ak a a ı ı güden veya faaliyetlerinin esas ko usu düze li ir şekilde kredi almak ya da kredi vermek

Detaylı

K A R İ Y E R İ T Ü Z İ R V E S TANITIM DOSYASI. Avrasya nın En Büyük Kariyer Zirvesi. 35 İTÜ Öğrenci Kulübü nün işbirliği ile organize edilmektedir.

K A R İ Y E R İ T Ü Z İ R V E S TANITIM DOSYASI. Avrasya nın En Büyük Kariyer Zirvesi. 35 İTÜ Öğrenci Kulübü nün işbirliği ile organize edilmektedir. İ T Ü K A R İ Y E R Z İ R V E S İ 2015 TANITIM DOSYASI Avrasya nın En Büyük Kariyer Zirvesi 35 İTÜ Öğrenci Kulübü nün işbirliği ile organize edilmektedir. 2 İTÜ KM İTÜ KM 1 Touch the Talent Saygıdeğer

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 1 İçindekiler En İyi İşveren Olarak Farkınızı Ortaya Çıkarın Avrupanın En İyi İşverenleri Hoşgeldiniz 4-5 Türkiye nin En İyi İşverenleri 50-500 Kategorisi Metodoloji

Detaylı

LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI

LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI İ.T.Ü. MİMARLIK FAKÜLTESİ EKİBİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YARIŞMA. Yarış a ı ko usu ve kapsa ı : LIXIL Corporation Research Institute ve Shinkenchiku-sha

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 3. İLERLEME BİLDİRİMİ-2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 3-2012

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 3. İLERLEME BİLDİRİMİ-2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 3-2012 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 3. İLERLEME BİLDİRİMİ-2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 3-2012 1 İçindekiler 1. Rapor Hakkında 2. Giriş 3. Başkan ın Mesajı 4.

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

AÇI OKULLARI E-HABER

AÇI OKULLARI E-HABER AÇI OKULLARI E-HABER Stratejik Plan... 2 Açı Okul Öncesi... 2 Açı İlkokulları... 3 Açı Ortaokulu... 4 Açı Lisesi... 5 Öğrenenler Topluluğu... 6 Akademik Kurul Öğrenen Okul Projesi... 6 Açı da Bilişim...

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

Haziran 2015 Sayı:16

Haziran 2015 Sayı:16 Haziran 2015 Sayı:16 Nebim V3 ERP ile gerçek verimliliği keşfeden lider kurumların sayısı giderek artıyor. Satın almadan üretime, planlama ve bütçelemeden satışa, finans yönetiminden mağaza yönetimine,

Detaylı

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur.

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

Her Alanda Değer Üreten Bursagaz, Ekonomiye de Değer Katıyor

Her Alanda Değer Üreten Bursagaz, Ekonomiye de Değer Katıyor ARALIK 2013 SAYI: 31 Her Alanda Değer Üreten Bursagaz, Ekonomiye de Değer Katıyor Bursagaz Çalışanları Geleneksel Bowling Turnuvası nda Stres Attı Bursagaz Doğalgazcıları Buluşturdu Bursagaz Basın Dostluk

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. Şirketimizin, 2014 yılı dokuz aylık faaliyetleri

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı