Çorumlu þahidimiz. Kargý da patlama, 2 yaralý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorumlu þahidimiz. Kargý da patlama, 2 yaralý"

Transkript

1 Vali Baþköy den veda mesajý Çorumlu þahidimiz Vali Sabri Baþköy, Gazeteciler Cemiyeti ne veda ziyareti gerçekleþtirdi. Vali Sabri Baþköy dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ne veda ziyaretinde bulundu. Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen in evsahipliðindeki ziyarette konuþan Sabri Baþköy, Çorum halkýnýn þahsýma gösterdiði teveccüh, bu þehir için iyi iþler yaptýðýmýzýn þahidi dedi. * HABERÝ 14 DE Atatürk Anýtý ndaki törene katýlan gaziler, protokol mensuplarýyla fotoðraf çektirdiler. Kahraman gazilere vefa 19 Eylül Gaziler Günü, Çorum da törenlerle kutlandý. Çorum Valiliði tarafýndan organize edilen kutlama programý çerçevesinde dün Atatürk Anýtý nda tören düzenlendi. * HABERÝ DE ÇORUM 20 EYLÜL 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Cahit Baðcý Erdem Çenesiz Çenesiz den Baðcý ya demiryolu mektubu ECE Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Çorum'un da içinde yer aldýðý demiryolu projesinin hükümet programýnda yer almasýna bir mektupla teþekkür etti. * HABERÝ 2 DE Turist sayýsýmýz giderek düþüyor! Hitit medeniyeti ile Osmanlý ve Selçuklu döneminin izlerini taþýyan Çorum'a geçen yýl 134 bin 350 yerli ve yabancý turist geldi. Çorum'a gelen yerli ve yabancý turist sayýsý bir önceki yýla göre yaklaþýk 12 bin düþtü yýlýnda da düþüþün devam edeceði tahmin ediliyor. * HABERÝ 5 DE Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, dün makamýnda müftü yardýmcýlarý ile basýn toplantýsý düzenledi. Haydi Kur an kursuna Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Eðitim Öðretim Yýlý Kur'an Kurslarý nýn 22 Eylül 2014 Pazartesi günü baþlayacaðýný söyledi. * HABERÝ 6 DA Leblebi satýþ yöntemimiz Gaziantep e örnek oldu Gaziantep Ticaret Odasý (GTO) Baþkaný Eyüp Bartýk, Çorum leblebisini bir teneke kutu içerisinde üç dört farklý çeþitte alýyoruz ve fiyatýný sorgulamýyoruz bile. Fýstýðý gýda sektöründe bir girdi olarak satabilmenin dýþýnda nihai tüketiciye de farklý þekillerde sunmak lazým. dedi. * HABERÝ 5 DE Hüseyin Poroy emekli oldu Çorum eski Valisi ve Danýþtay Üyesi Hüseyin Poroy emekliye ayrýldý. * HABERÝ 14 DE Alperen Ocaklarý ve Dil ve Edebiyat Derneði tarafýndan Doðu Türkistan da Neler Oluyor? adlý konferans bugün gerçekleþtirilecek. * HABERÝ 3 DE Hüseyin Poroy Doðu Türkistan da Neler Oluyor Seyit Tümtürk Basýn açýklamasýna Ýnsani Deðerler Platformu üyesi sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Çorum dan zulme ortak tepki Ýnsani Deðerler Platformu üyesi sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri Doðu Türkistan da yaþanan Çin zulmüne tepki gösterdi. * HABERÝ 3 DE MHP de yeni kadýn kollarý yönetimi Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Kadýn Kollarý yönetimi, Ýkinci Bahar'da düzenlenen kahvaltýlý toplantýyla tanýtýldý. * HABERÝ 2 DE MHP Kadýn Kollarý Baþkanlýðý ný Adalet Avcý üstlendi. Kargý da patlama, 2 yaralý Çorum un Kargý ilçesinde, sanayi sitesinde varilin patlamasý sonucunda 2 kiþi yaralandý. * HABERÝ 7 DE Kargý sanayi sitesinde bir iþyerinde patlama meydana geldi. Deniz Feneri Derneði, Gazi Caddesi PTT Merkez Müdürlüðü yanýnda kurban baðýþ standý açtý. Kurbanlarýnýzla yoksullarý sevindirin * HABERÝ 14 DE Çizikçi Ankara ya Baþmüdür oldu Çorum'un yetiþtirdiði baþarýlý bürokratlardan Ýskilipli hemþehrimiz Ýsmail Çizikçi, görev yaptýðý Ýstanbul Avrupa Yakasý PTT Baþmüdürlüðü Ýsmail Çizikçi görevinden Ankara PTT Baþmüdürlüðü görevine atandý. * HABERÝ 2 DE Piyango ya Daire Baþkaný oldu Sungurlu Belediyesi eski Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Maliye Bakanlýðýna baðlý Milli Piyango Ýdaresi Genel Müdürlüðünde Daire Baþkanlýðý görevine atandý. * HABERÝ 3 DE Selahaddin Uzunkaya

2 2 CUMARTESÝ 20 EYLÜL E Çenesiz den Baðcý ya demiryolu mektup CE Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Çorum'un da içinde yer aldýðý demiryolu projesinin hükümet programýnda yer almasýna bir mektupla teþekkür etti. Çenesiz, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Baðcý'ya gönderdiði teþekkür mektubunda, "Çorumlu bir sanayici olarak hükümet programýnýzda bulunan ve Çorum'u Akdeniz'e ulaþtýracak olan demiryolu projesinden dolayý teþekkürlerimizi arz ederiz. 46 ülkeye ihracat yapan bir Çorumlu olarak biz ve benzerimiz bir çok Alt yapý bitti sýra üst yapýda O smancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý'yý makamýnda ziyaret ederek, Osmancýk Pirinç Kültür ve Sanat Festivali'ne davet etti. Karataþ ziyarette Osmancýk'a yapýlan hizmetler hakkýnda genel bilgi paylaþýmýnda bulundu. Osmancýk Belediyesi'nin alt yapý çalýþmalarýný tamamlayarak üst yapý yatýrýmlarýný geçeceðini belirten Karataþ, þu bilgileri verdi; Kanalizasyon çalýþmalarý tamamlanmýþ olup arýtma tesisi için Ýller bankasýndan kredi talep edilmiþtir. Kale'nin Restorasyon ihalesine çýkýlmýþ olup, 9 Eylül'de teklifler alýndý. Deðerlendirmelerimiz devam etmektedir. Bakanlar Kurulu kararý çerçevesinde ilan edilen riskli alanlarla ilgili kentsel dönüþüm çalýþmalarýna Cahit Baðcý sanayicimiz bu demiryolu hattýyla beraber ihracatlarýmýzý artýrmayý görev bildiðimizi ve bunun sözünü þimdiden verdiðimizi ifade etmek isteriz. Bu duygu ve düþüncelerle baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diler saygýlar sunarýz." ifadelerine yer Erdem Çenesiz verdi. Milletvekili Baðcý ise yaptýðý açýklamada "Çorum'un geliþmesi, büyümesi ve sýçrama yapacak olmasýnda demiryolu hayati öneme sahiptir. Hep bu anlayýþ ve misyonla hareket ettik. Çorumlular her platformda ve vesileyle bu talebi ilettiler. Bizler bir taraftan bu projenin bakanlýkla koordineli bir þekilde baþlandý. Ayrýca nazým imar planý(1/5000)ve mevzi imar planý (1/1000) için çalýþmalara baþlandý. Yarým kalan yol ve asfalt çalýþmalarýmýz tamamlanmak üzere dedi. Milletvekili Cahit Baðcý ise, Osmancýk'ta alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlanarak üstyapý projelerimizin uygulanma safhasýna gelmesi son derece önemli. Koyunbaba Köprüsü ile Kale restorasyonu ilçemizin turizm potansiyeli açýsýndan önemli bir geliþmedir. Ayrýca uygulanabilir noktaya gelebilmesinin aþamalarýný (Etüt, Planlama, Fizibilite, ÇED ve Avan Proje) takip ederek sonuçlandýrdýk. Projenin 62. Hükümetimizin Programýna girmesi, finansmanýnýn saðlanarak ihale edilecek olmasý ve uygulanmasý bir anlamda hükümet güvencesi anlamýna da gelmektedir. Bu proje ile Çorum daha hýzlý geliþeceði gibi Türkiye'nin büyümesi ve milli gelirine daha fazla katký sunacaktýr. Teþekkür etmek için arayan herkese bizler de Çorum'un temsilcileri ve vekilleri olarak teþekkür ediyoruz." dedi. Muhtarlar da teþekkür etti nkara-sincan ilçesinin Amahalle muhtarlarý Yüksek Hýzlý Tren Hattý'nýn Çorum 'dan geçecek olmasýndan AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'ya teþekkür mektubu gönderdi. Mahalle muhtarlarý mektupta, "Biz Ankara'da yaþayan ve görev yapan Çorumlu muhtarlar olarak bu projenin hayata geçirilmesinden dolayý mutluyuz. Gayretli çalýþmalarýnýz bizleri onurlandýrmýþ, gururlandýrmýþtýr. Bundan dolayý teþekkür ediyoruz. Ývedilikle sonuçlanmasý için göstereceðiniz çabaya da güvenimizin tamdýr. Desteðinizin artarak devam etmesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verdiler. (Haber Merkezi) Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'yý ziyaret etti. Çizikçi Ankara ya Baþmüdür oldu YÜKSEL BASAR orum'un yetiþtirdiði baþarýlý Çbürokratlardan Ýskilipli hemþehrimiz Ýsmail Çizikçi, görev yaptýðý Ýstanbul Avrupa Yakasý PTT Baþmüdürlüðü görevinden Ankara PTT Baþmüdürlüðü görevine atandý. Daha önce Çorum, Tunceli, Samsun, Çankýrý, Adapazarý ve Ýzmir'de görev yapan Ýsmail Çizikçi, son olarak Ýstanbul'a baþmüdür olarak atanmýþtý. Yüzyýllýk bir þehrin planýnýn yeni yapýlýyor olmasý hem üzücü hem sevindiricidir. Kentsel dönüþüm öncesi nazým ve mevzi imar planlarýnýn ihale aþamasýna gelmesi ilçeye modern bir görünüm kazandýrmak açýsýndan önemli baþlangýçtýr. Ancak zaman hýzla akýp gidiyor. Halkýmýza verdiðimiz sözleri yerine getirmek için çok çalýþmamýz gerekiyor. Bizler projelerimizin hayata geçirilmesi ve baþarýlý olmamýz için üzerimize düþen desteði sürdüreceðiz" diye konuþtu. (Haber Merkezi) Ýsmail Çizikçi Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Kadýn Kollarý yönetimi kamuoyuna tanýtýldý. MHP kadýn kollarý tanýtýldý MHP Kadýn Kollarý Baþkanlýðý ný Adalet Avcý üstlendi. M. ALÝ CEYLAN illiyetçi Hareket Partisi Ço- Kadýn Kollarý yöneti- Mrum mi, Ýkinci Bahar'da düzenlenen kahvaltýlý toplantýyla tanýtýldý. MHP Kadýn Kollarý Baþkanlýðý ný Adalet Avcý üstlenirken, yeni yönetimde Necla Kestek, Yasemin Koçak, Hatice Özkaya, Sevgi Sinan, Seher Aydan, Sevim Avcý, Esra Aydar, Nurten Ormancý,Nurhan Elmacý,Münire Özer, Saliha Cebeci, Serop Koçak, Hatice Göktüð, Fatma Yardýmcý, Fazilet Sazak, Sýddýka Ünlasoy, Sevim Sözüdoðru, Ayþegül Durmuþ. MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Adalet Avcý, amaçlarýnýn, Türk Milleti'nin tarihin her döneminde kadýna verdiði önem ve ona atfettiði statüye uygun olarak baþta eðitim seviyelerinin yükseltilmesi olmak üzere her bakýmdan geliþmesine ve güçlenmesine katkýda bulunmak olduðunu söyledi. Avcý, yaptýðý konuþmada þöyle dedi; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatan ve milletiyle bölünmez bütünlüðü ile demokratik ve laik yapýsýný, her türlü yýkýcý ve bölücü akýma karþý korumaya ve güçlendirmeye çalýþmak, partinin tüzük ve programýnda yer alan amaç ve ilkeler ile görüþ ve politikalarýn Türk kadýný tarafýndan öðrenilmesi ve benimsenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, baþta kadýnlara yönelik olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý ve insan Haklarý Evrensel Beyannamesi'nde ifadesini bulan temel hak ve hürriyetlerin korunmasý ve geliþtirilmesi için gereken çalýþmalarda bulunmak, Türk kadýnýnýn siyasete daha aktif katýlýmýný ve ülke nüfusundaki oranýna uygun olarak parlamentoda temsilini saðlamak, ruh ve beden saðlýðý yerinde nesiller yetiþtirilmesinin ancak saðlýklý bir aile yapýsý içerisinde mümkün olduðu gerçeðinden hareketle, yüzyýllardýr övünç kaynaðýmýz olan Türk aile yapýsýnýn bozulup yozlaþmasýný önleyecek çalýþmalar yapmak. Sosyal güvenlik kapsamýnda olmayan ve muhtaç durumda bulunan kadýnlarýmýza ayni yardým imkânlarý saðlamak temin etmek, Türk kadýnýnýn; Türk milletine mensubiyetten gurur duyan ve ona derin bir sevgi ve saygý ile baðlý bulunan, demokrasiyi bütün kurum ve kurallarý ile yerleþtirmeyi hedef edinen, hukukun ve millet iradesinin üstünlüðüne inanan, din ve vicdan hürriyetinin kutsallýðýna inanan, gelenek ve göreneklerine baðlý ve bu deðerleri geliþtirmeyi görev bilen bir anlayýþa sahip olarak, toplumda hak ettiði statüye uygun bir konuma yükselmesine katký saðlamak amacýyla çalýþmaktadýr. Milliyetçi Hareket Partisi Kadýn Kollarý; bu amaçlara ulaþmak için parti tüzük ve programýnda yer alan ilkeler ile Milliyetçi-Ülkücü tanýmýnda ifadesini bulan, tutum ve davranýþlarda bulunmak hedefine yürümek azim ve kararýndadýr. Parti'nin amaç ve ilkelerinin kadýnlara anlatýlmasý ve benimsetilmesine yönelik çalýþmalar yapmak, baþta kadýnlara iliþkin hususlarda olmak üzere, ülke gündemini oluþturan temel konulara iliþkin olarak, konferans, açýk oturum, seminer gibi toplantýlar düzenleyeceðiz. Kadýnlarýn ülke ve dünya meseleleri ile daha yakýndan ilgilenmelerini saðlamak ve ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda yapýlacak çalýþmalar ve düzenlenecek etkinliklerle partimizin geliþmesine katkýda bulunacaðýz. Partili kadýnlar ile diðer partililer arasýnda yardýmlaþma, dayanýþma ve iþbirliðini tesis etmek; karþýlýklý sevgi ve saygýyý kuvvetlendirmek amacýyla geziler, eðlence geceleri ve þölenler tertip edilecek. Partimizin temel teþkilat birimleri tarafýndan düzenlenen etkinliklere yardýmcý olacaðýz. Üyelerin boþ zamanlarýný yararlý aktivitelerle deðerlendirmelerini saðlamak amacýyla, resim, þiir ve benzeri etkinliklerine yönelik yarýþmalar düzenlenecek. Muhtelif konularda araþtýrmalar yapmak, broþür, bülten, dergi ve kitaplar yayýnlamak, seçimlerde Parti adaylarýnýn kazanmasý için temel teþkilat birimi ile uyum ve iþbirliði içerisinde çalýþacaðýz." 18 Eylül de Tüm Uydu Frekanslarý deðiþiyor Türksat 4A yeni Uydu Frekanslarý Firmamýz tarafýndan her marka uydu cihazýna ayarlanmaktadýr. Ev ve Ýþ yerlerine servisimiz vardýr. Adres: Leblebicioðlu Ýþ Merkezi 3/6 (PTT Arkasý) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

3 CUMARTESÝ 20 EYLÜL Çorum dan zulme ortak tepki Doðu Türkistan da Neler Oluyor MURAT ÇETÝN lperen Ocaklarý ve Dil ve AEdebiyat Derneði tarafýndan Doðu Türkistan da Neler Oluyor? adlý konferans bugün gerçeleþtirilecek. Fatih Yücel Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda saat 14:00 de baþlayacak konferansa Dünya Uygur Kongresi Genel Sekreteri Seyit Tümtürk konuþmacý olarak katýlacak. GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER nsani Deðerler Platformu sivil top- kuruluþlarýnýn temsilciler Doðu Ýlum Türkistan da yaþanan Çin zulmüne tepki gösterdi. Alperen Ocaklarý ve Dil ve Edebiyat Derneði tarafýndan Doðu Türkistan da Neler Oluyor? adlý etkinlik öncesi Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda ortak basýn açýklamasý yapýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile Ýnsani Deðerler Platformu Üyesi sivil toplum kuruluþlarý- Turhan Candan nýn katýldýðý toplantýda Doðu Türkistan da Müslüman Türklere yapýlan Çin zulmüne dikkat çekildi. Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel in açýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Doðu Türkistan da Çin politikalarýnýn artýk sistematik iþkenceye dönüþtüðünü söyledi. Bölgede yaþayan Müslüman Türklerin yýllardýr asimilasyona tabi tutulduðunu, özerk bir yerleþim alanýnýn Çin devleti tarafýndan iþgal edildiðini, camilerin, Kur an kurslarýnýn baský altýna alýndýðýný, kadýnlara taciz ve tecavüze uðradýðýný, binlerce Uygur Türkünün cezaevlerine alýndýðýný belirten Candan, Türkiyeli Müslümanlarýn bu zulümlere yeterli tepkiyi göstermediðini kaydetti. Alperen Ocaklarý ve Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi nin hazýrladýðý ortak açýklamayý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan okudu. Ýþte o açýklama; Ümmetin sahipsiz yurdu, kanayan yaraþ, Doðu Türkistan'da son dönemde yaþanan vahim olaylar, milletçe büyük bir endiþeyle takip ediyoruz. 20 milyonu aþkýn Müslüman Uygur Türkünün yaþadýðý Uygur Özerk Bölgesinde, dini inançlarýný yaþamalarý yasaklanan kardeþlerimiz, Çin zulmü altýnda inim inim inlemektedir. Gözden ýrak olanýn gönülden de ýrak olduðunun en somut göstergesi Doðu Türkistan'dýr. Bizler Türk insaný olarak, Türkiyeli Müslümanlar olarak bu konuda üzerimize düþen hassasiyeti bugüne kadar yerine getirdiðimizi söylememiz mümkün deðildir. 18. yüzyýldan bu yana iþgal altýndaki Doðu Türkistan'da, Müslüman Uygur Türklerine karþý sürdürülen sistematik katliam ve asimilasyon politikalarý, bu gün de görüldüðü gibi þiddetle devam etmektedir. Özellikle 1949'ta Çin Komünist devrimi sonrasýnda bu politikalar cin iþkencesine dönüþtürülmüþtür. Dinleri, dilleri, kimlikleri ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlan bu halkýn ülkelerinin adý bile Çin dilinde iþgal edilmiþ toprak anlamýna gelen Sincan diye anýlmaktadýr. Ve ne yazýk ki bizler dahi bütün Dünyayla beraber bu adý kullanmaktayýz. Bütün iþgalci güçler gibi; etnik temizlik ve katliama tabi tutulan Uygurlarýn yaþadýklar, bölgelere sistematik olarak yerleþtirilmiþ Çinliler, baþta baþþehir Urumçi olmak üzere bir çok þehirde nüfus çoðunluðunu saðlamýþ durumdadýrlar. Devletin ve Çinlilerin baskýsý altýnda kalan Uygurlarýn her ne kadar -güya özerkliklerinden dolayý- serbest denilse de dilleri ilkokuldan üniversiteye kadar bütün okullarda yasaklanmýþ durumdadýr. Camiler açýk gözükse de gençlerin, memurlarýn, öðretmenlerin camiye gitmeleri yasaktýr. Kur an okuyan ve kendi þartlarýnda Ýslamý yaþamaya çalýþanlar da takip altýndadýr. En ufak talepleri bile terörizm diye nitelendirilip, baský altýna alýnmaktadýr. Çin Komünist Devrimi ile baþlayan bu asimilasyon politikasý sonucunda on binlerce Müslüman Uygur un cezaevlerinde olduðu ifade edilmektedir. Yine bu politikalarýn devamý olmak kaydýyla Müslüman kadýnlara taciz ve tecavüz hareketlerinden yola çýkarak baþlayan bu günkü protestolar, gerek devlet güçleri gerek Çinli çetelerce gerçekleþtirilen katliamlarla asimilasyon politikalarýný açýkça ortaya koymaktadýr. Devlet kaynaklarýnýn açýkladýðý 150, baðýmsýz Uygur kaynaklarýnýn belirttiði üzere binlere varan ölüden bahsedilmektedir. Bir çok örnekle uzatabileceðimiz uygulamalarýn iþgal sürdükçe devam edeceði, Devlet destekli ýrkçý çetelerin haberlere düþen fotoðraflarýyla izlenebilmektedir. Etnik ayrýmcýlýðýn sürdüðü, dilinden, inancýndan, kültüründen kaynaklanan haklarýnýn ayaklar altýna alýndýðý, yok sayýldýðý bütün coðrafyalarda olduðu gibi.. Komünist 'deofojiyle yönetilen Çin'de de, Çin Milliyetçiliðinin Devlet'ten destek alarak ayný metodu sürdürmesi de dikkat çekicidir. Orýbinlerce Müslüman Uygur'un katledilmesine, sürülmesine neden olan ulama ara baþta islam ülkeleri olmak üzere, bütün dünya gerekli tepkiyi.ýnektedir. Uluslararasý dengeler açýsýndan bakýldýðýnda meselenin yok sayýlmasý oldukça düþündürücüdür, Bugün küresel güç haline gelmiþ Çin'in gittikçe daha da sorgulanamaz hale gelmesi Doðu Türkistan a iliþkin endiþeleri daha da artýrmaktadýr. Bu iþgalci devletin BM'deki güvenlik konseyinde 5 daimi üyeden biri olmasý, özellikle tepkileri iyice zayýflatmaktadýr. Diðer iþgalci ABD, Rusya, Fransa ve Ýngiltere'nin Ýslam coðrafyasýndaki iþgalleriyle beraber düþünüldüðünde acý bir manzarayla karþý karþýya olduðumuz da ortadadýr. Yeni Dünya Düzeni denilen þey, sen benim zulmüme karýþma ben senin zulmüne karýþmayayým anlayýþý olsa gerektir. Yine ne acýdýr ki, iþgal ve katliama tabi tutulan Müslüman Uygur halkýnýn kurtarýcýsý, bir baþka iþgalci ABD ve diðer batýlý güç odaklarý olarak ortaya konulmaktadýr. Demokrasi ve insan Haklarý söylemleriyle kuzu postuna bürünmüþ kurtluklarýyla arz-ý endam etmektedirler. Yardým beklenen bu güçlerin Filistin, Irak ve Afganistan'daki iþgalci konumlan, olayý bütün çýplaklýðýyla gözler önün esermektedir. Doðu Türkistan'da da, bütün iþgale uðrayan müslüman halklar gibi, direniþ ve direniþin öncülüðü Doðu Türkistan islam Partisi mücahidleri tarafýndan sürdürülmektedir. En tabi haklarý olan iþgale karþý direniþ, Filistin'de Irakta Afganistan ve Çeçenistan'da olduðu gibi Terörizmle suçlanmaktadýr. Direniþin ve Direniþçilerin Terörist deðil, bu coðrafyalarda iþgali Sürdürenlerin terörist olduðu açýk bir gerçek deðil midir? Hak ve özgürlük talebi için, ABD ve iþbirlikçilerinin Demokrasi ve Ýnsan Haklarý yalanlarýna mý yaslanmak gerekmektedir? Uygur müslümanlarýn mücadelesine, demokrasi ve insan haklan palavralarý deðil, 1860'ta kurulan Türkistan Ýslam Cumhuriyeti'ne temel oluþturan deðerler yön vermektedir. Unutulmamalýdýr ki Ortadoðu'da Ýsrail zulmü altýnda Filistin neyse, Gazze neyse Çin zulmü altýndaki Doðu Türkistan da odur. Ve son olarak bizler, Dünya'nýn neresinde olursa olsun, inancýndan, dilinden, kültüründen, düþüncesinden, kavmi özelliðinden dolayý asimilasyona ve katliama tabi tutulanlarýn, yani lazlum ve mustazaflarm yanýnda, kim olursa olsun bu zulmü iþleyen zalimlerin de karþýsýnda, lacapýmýzý vurguluyor ve bu çerçeve yarýn saat 14.00'te bu salonda düzenleyeceðimiz Doðu Türkistan da Neler Oluyor? konulu Sayýn Seyit Tümtürk'ün katýlacaðý konferansa tüm duyarlý hemþerilerimizi davet ediyoruz. Seyit Tümtürk Basýn açýklamasýna Ýnsani Deðerler Platformu üyesi sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Çorumlu borcuna sadýk orum Defterdarý ÇAli Sormaz, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette, Çorum'daki mükelleflerin genel olarak kurallara uyduðunu belirten Defterdar Sormaz, Çorum insanýnýn borcuna sadýk olduðunu dile getirdi. Sormaz, Çorum'da güzel bir çalýþma ortamýnýn olduðunu ve bundan sonraki süreçte de Þoförler ve Eski baþkanýn veda ziyareti lacahöyük eski ABelediye Baþkaný Rýza Bek, Vali Baþköy ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Rýza Bek e, esnaf Hasan Kaplan da eþlik etti. Rýza Bek; Alacahöyük Beldesi ne (Köyüne) vermiþ olduðu hizmetlerden, göstermiþ olduðu yakýn ilgi ve desteklerden dolayý Vali Baþköy e teþekkür ederek plaket hediye etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy, Rýza Bek e çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Merkezi Alacahöyük eski Belediye Baþkaný Rýza Bek, Vali Baþköy ü makamýnda ziyaret etti. Piyango ya Daire Baþkaný oldu ungurlu Belediyesi es- Baþkaný Selahaddin Ski Uzunkaya, Maliye Bakanlýðýna baðlý Milli Piyango Ýdaresi Genel Müdürlüðünde Daire Baþkanlýðý görevine atandý. 30 Mart ta yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde Ak Parti'den Belediye Baþkan adayý olan dönemin Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, tekrar seçilemeyince hükümet tarafýndan Maliye Bakanlýðýnda üst düzey göreve getirildi. Nakliyeciler Odasý ile çalýþmalar yapacaklarýný ifade etti. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, ziyaretlerinden dolayý Çorum Defterdarý Ali Sormaz, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e iade-i ziyarette bulundu. Arkadaþlarý Uzunkaya yý ziyaret ederek, yeni görevini kutladý. Defterdar Ali Sormaz'a teþekkür etti. (Haber Merkezi) Seçimlerden sonra Ankara Vergi Dairesi Baþkanlýðýnda Veri Hazýrlama ve Kontrol Ýþletmeni olarak görevlendirilen Uzunkaya, daha sonra Milli Piyango Ýdaresi Genel Müdürlüðünde Daire Baþkanlýðý görevine atandý. Uzunkaya'yý Ankara Balgat'ta bulunan Milli Piyango Ýdaresi Genel Müdürlüðü binasýnda arkadaþlarý ziyaret ederek, yeni görevini kutladý. (Haber Merkezi) * Yaprak Döner * Tavuk Döner * Lahmacun * Kiremitte Köfte * Kiremitte Güveç * Kiremitte Kavurma * Kiremitte Et Söte * Çorba * Kahvaltý Sabah Gece e kadar açýðýz. Tüm ürünlerimiz kýrmýzý ve beyaz et iþletmemize aittir. ÖZKAYA LAHMACUN YAPRAK DÖNER Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: Fiyatlarýmýz: Bütün Tavuk: 5.25 TL, Tavuk But: 6.00 TL, Tavuk Baget: 6.50 TL, Tavuk Kanat: 9.50 TL Dana Kýyma: TL, Dana Köftelik Kýyma: TL, Dana Lop Et: TL, Dana Týranç: TL, Kuzu But: TL, Kuzu Kol: TL, Kuzu Gerdan: TL, Kuzu Pirzola: TL, Dana Ciðer: TL, Dana Böbrek: 6.50 TL, Dana Yürek: 7.00 TL ÖZKAYA ETCÝ Hürriyet 4. Sok. No: 3 (Kadifeler Elektrik Karþýsý) Tel:

4 4 CUMARTESÝ 20 EYLÜL KOBÝ Kampüs eðitimi baþladý OBÝ Kampüs Eðitimi baþladý. KOSGEB KMüdürü Ahmet Dursunoðlu, KOBÝ ler için düzenlenen KOBÝ KAMPÜS adlý eðitimin baþladýðýný bildirdi. KOBÝ lerin bilgi ve beceri düzeylerinin, verimliliklerinin ve dolayýsýyla rekabet gücünün arttýrýlmasý amacýyla 15 eðitimle ilgili e-eðitim altyapýsý tamamlanmýþ olup, oluþturulan portal ve program KOSGEB tarafýndan KOBÝ KAM- PÜS adý altýnda KOBÝ lerin hizmetine açýlmýþtýr diyen Dursunoðlu, öncelikle bu hizmetten KOSGEB veri tabanýna kayýtlý, güncel beyannamesi onaylanmýþ 100 bin KOBÝ ve çalýþanlarýn KOBÝ Bilgi Sistemi üzerinden faydalanabileceklerini ifade etti. KOBÝ lerin mesleki ve kiþisel geliþimini destekleyecek etkileþimli, animasyonlu, 15 farklý konuda hazýrlanan e-eðitim ile KOBÝ lere iþlerini aksatmadan bilgi dolu ve keyifli bir öðrenme süreci baþlatýlmýþ olduðunu vurgulayan Dursunoðlu, KOBÝ Kampüs ile eðitimde sýnýrlar kaldýrýlmýþ ve dilediði yerde, dilediði zaman, dilediði kadar eðitim fýrsatý KOBÝ mize sunulmuþtur. Bu potansiyeli ile KOBÝ Kampüs KOBÝ lerimizin geliþim sürecinde ki yeni yol arkadaþý olacaktýr. dedi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkan ise, KOBÝ lerin dünya ölçeðinde rekabet gücünün artýrýlmasý, doðru bilgiye hýzlý eriþebilmesi ve teknolojik yeniliklere uyum saðlanabilmesi adýna oluþturulan KOBÝ KAMPÜS portalý özellikle çalýþanlarýn zaman ve mekan sorununu ortadan kaldýrarak çözüme en kýsa süre ulaþmaya yönelik dünya pazarýna açýlan büyük bir kapý niteliðindedir dedi. KOSGEB tarafýndan sunulan destekleri ve eðitimleri çok önemsediðini belirterek, bu desteklerin öðrencilere ve hedef kitlesine yol gösterici nitelikte olduðunu açýklayan Alkan, bu desteklerin daha geniþ kitlelere duyurulmasý yönünde üniversite olarak gayret ettiklerini kaydetti. Küresel pazarda söz sahibi olunmasý için KOBÝ ve giriþimcilik politikalarýnýn önemine dikkat çeken Alkan, KOBÝ lerin rekabet güçlerini geliþtirmeye ve giriþimcilik kültürünü daha da yaygýnlaþtýrmaya yönelik üniversite olarak gerekli destekleri sunarak KOBÝ lerin ekonomik ve sosyal kalkýnmadaki paylarýný daha da artýrmak istediklerini kaydetti. KOBÝ KAMPÜS eðitim portalý aracýlýðýyla Ýnovatif Düþünme ve Yenilikçilik, Pazarlama Stratejisi, Müþteri Odaklý Ýliþkiler, Problem Çözme Becerisi, Proje Yönetimi, Temel Finans ve Finansýn Yönetimi, Ýþ Hukuku, Þikâyet Yönetimi, Temel Satýþ Becerileri, Zaman Yönetimi, Verimlilik Odaklý Süreç Yönetimi, Excel 2010, Temel Hukuk, Satýþ Gücü Yönetimi, Strateji konularýný kapsayan 15 farklý eðitim kademeli bir þekilde KOSGEB tarafýndan on-line olarak KOBÝ lere sunulabiliyor. Haber Merkezi Enerji kesintisi skilip, Kargý, Osmancýk ve Çorum merkeze baðlý ÝSeydim köyünde enerji kesintisi yapýlacak. Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, yarýn (21 Eylül Pazar) saatleri arasýnda Seydim köyünün bir kýsmýnda; 23 Eylül Salý günü saatleri arasýnda Kargý ya baðlý Güney köyü ve baðlý mahalleleri, Seki köyü ve baðlý mahalleleri, Çukuraluç Yaylasý, Hacýhamza köyü, Osmancýk ilçesine baðlý Karaköy köyü ve Baldýran köyüne ve Bahcivanlar Celtik Fabrikasý, Güney Köyü. 24 Eylül Çarþamba günü saatleri arasýnda Ýskilip ilçesinde kýrsal þebeke bakým onarým çalýþmalarý kapsamýnda Karlýk Grubu ENH da bakým onarým yapýlacaðýndan Karlýk köyü, Çukur Köy, Yalakçay köyü, Karaburun köyü, Soðucak köyü, Kýlýçdere köyü, Ereneler Yem ve Un Fabrikasý, Zirvem Tarým ve Hayvancýlýk, Pkm Gurup Ýnþaat, Turkcell Soðucak Mevki, Vodafone Soðucak Mevki, Nym Hayvancýlýk ve Çukurköy Tarýmsal Sulama tesislerinde programlý olarak enerji kesintisi yaþanacak. (Haber Merkezi) Ozulu söyleþiye katýlacak E ðitimci-yazar Abdülkadir Ozulu Türkçeyi Sevmek konulu söyleþiye katýlacak. Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan derse baþlangýç etkinlikleri kapsamýnda Kültür Deðerlerimizle Söyleþiler baþlýklý bir dizi program düzenlenecek. Programýn ilk söyleþisi 23 Eylül 2014 Salý günü saat te Fen- Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu nda Araþtýrmacý-Yazar Abdülkadir Ozulu nun Gençlerle Matematiðin Dünyasýna Yolculuk itit Üniversitesi Fen- HEdebiyat Fakültesi Matematik Bölümü matematik biliminin daha fazla sevilip benimsenmesi için Gençlerle Matematiin Dünyasýna Yolculuk konulu etkinlik düzenliyor. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, Gençlerle matematik bilgisinin ve sevgisinin artýrýlmasý amacýyla toplumsal sorumluluk ve görev bilinciyle hareket etmekte ve bu çerçevedeki ihtiyaçlarý göz önünde bulundurmaktadýr. Bu baðlamda Baþlangýç noktasý mutlaka gençlerimiz olmalýdýr. düsturuyla yola çýkan bölümümüz, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlýðý Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda yürütülmekte olan Gençlerle Matematiðin vrupa Birliði ATürkiye Delegasyonu, insan haklarý ve demokratik reformlar konusunda sivil toplumun rolünü güçlendirmeyi amaçlayan ve yýllýk bir program olan Demokrasi ve Ýnsan Haklarý için Avrupa Aracý (DÝHAA) kapsamýnda yeni bir Teklif Çaðrýsý yayýnladý. Konuya iliþkin Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi nden yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi; DÝHAA, dünya çapýnda demokrasiyi ve insan haklarýný korumayý ve geliþtirmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliði programýdýr. Türkiye 2002 yýlýndan bu yana bu programdan yararlanmaktadýr. Bugüne kadar, ifade özgürlüðünden adalete daha iyi eriþime, iþkence ve cezasýzlýkla mücadeleden kültürel çeþitliliðin korunmasý ve kültürel çeþitliliðe saygýya kadar uzanan çok çeþitli alanda yüzden fazla projeye destek saðlanmýþtýr. Eðitimci-Yazar Abdülkadir Ozulu Türkçeyi Sevmek konulu söyleþiye katýlacak. katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Araþtýrmacý- Yazar Abdülkadir Sihirli Dünyasýna Yolculuk adlý proje ile Çorum il merkezi ve ilçelerinde eðitimöðretim görmekte olan lise öðrencilerinin matematik sevgilerinin artýrýlmasýný amaçlamaktadýr. DÝHAA Türkiye Programý ile ilgili daha ayrýntýlý bilgiye buradan ulaþabilirsiniz yýlý Teklif Çaðrýlarý için ayrýlmasý öngörülen toplam tutar 3 milyon Euro olup bu miktar, aþaðýdaki iki özel hedefe ayrýlmýþtýr: 1. Yerel ve ulusal düzeylerde sivil toplumun insan haklarý politikalarýnýn oluþturulmasý, uygulanmasý ve izlenmesine katýlýmýnýn güçlendirilmesi 2. Yerel düzeyde insan haklarý ve temel özgürlüklerin korunmasý ve gerçekleþmesini teþvik etme ve bu amaçla Ozulu nun Türkçeyi Sevmek konulu söyleþisine üniversitenin idari, Ýlçe merkezlerinde eðitim-öðretim gören gençlerin þehir merkezindeki arkadaþlarýyla bir araya gelmeleri, kýz öðrencilerin matematik alanýnda daha fazla desteklenmeleri ve iþitme mücadele etme çabalarýnda insan haklarý savunucularýnýn desteklenmesi Ýki aþamalý çaðrýnýn ilk aþamasýnda, proje özeti (kavramsal not-concept note) deðerlendirilmek üzere sunulmalýdýr. Sözkonusu kavramsal notun sunulmasý için son teslim tarihi 15 Aralýk 2014'tür. Bu teklif çaðrýsý ile ilgili ayrýntýlý bilgi ve baþvuru formu için lütfen buraya týklayýnýz (Ýngilizce). Teklif çaðrýsýnýn Türkçe çevirisi için lütfen buraya týklayýnýz. Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Ýçin akademik personeli ile öðrencileri ve tüm Çorum halký davet edildi. Gençlerle Matematiin Dünyasýna Yolculuk konulu etkinlik düzenlenecek. engelli öðrencilerin etkinliklere katýlarak kendilerini ifade etme fýrsatý bulabilmeleri projemizin temel hedef ve öncelikleri arasýnda yer almaktadýr. ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi AB den yeni teklif çaðrýsý Avrupa Aracý (DÝHAA) Türkiye Ülke Bazlý Destek Programý Sýnýrlý Teklif Çaðrýsý Hibe Baþvuru Rehberi için lütfen buraya týklayýnýz (Ýngilizce). Türkçe çevirisi için lütfen buraya týklayýnýz. Teklif-cagrisi-icinyerel-yayin-Demokrasive-Insan-Haklari-Icin- Avrupa-Araci-DIHAA- Turkiye-Ulke-Bazli- Destek-Programi.doc59 K Hibe-Basvuru- Rehberi-Demokrasi-ve- Insan-Haklari-Icin- Avrupa-Araci-DIHAA- Turkiye-Ulke-Bazli- Destek- Programi.docx126 K Haber Merkezi Hayrettin Karaman Hedef kutuplaþma deðil birlikte yaþama Yangýný körükleyenler, ateþe benzin dökenler baþka maksatla, ülkede huzur, barýþ ve ortak ahlak çerçevesinde insanca bir hayatý arzu edenler de baþka maksatla 'kutuplaþma'dan, bunun toplum hayatýna ve ülkeye verdiði, vereceði zararlardan söz ediyorlar. Bazýlarý çare üzerinde de duruyor, bir kýsmý kutuplardan birini suçlayarak, fedâkârlýðýda yine onlardan bekleyerek çözüm, bir kýsmý ise ortada durarak, olmasý gereken ile olabileceði birbirinden ayýrarak çözüm tekliflerinde bulunuyor, yol gösteriyorlar. Kutuplaþmadan samimi olarak rahatsýzlýk duyan ve makul bir çare bulma peþinde koþan düþünür ve yazarlardan, son günlerde konu ile ilgili önemli yazýlar kaleme aldýlar. Bunlardan iki alýntý yaparak kendi görüþümü ekleyeceðim: 'Þöyle bir bakýn: Bugün Türkiye, tüm aktörleriyle, siyasetçisi ve aktivistiyle, gazetecisiyle, dindarýyla, genciyle, diðer toplumsal unsurlarýyla boðucu bir siyasete, siyasi kutuplaþmaya esir düþmüþ halde. Hiçbir oyuncu bu ortamdan çýkýþ arayan, zorlayan ipucu vermiyor, umut ýþýðý sunmuyor. Çýkýþý, rakibin maðlubiyeti, ezilmesi, geriye itilmesi olarak sanma dalgasý, daha doðrusu körlüðü her yere hakim. Basýn malum, yazarlar keskin, gençler öfkeli... Öfke ve kutuplaþma aç bir kurt gibi önüne çýkan her þeyi silip sürüpüyor, yiyip bitiriyor. Türkiye'nin siyasi sorunlarý, anayasa meselesi, ekonomi, dýþ politika, ÝÞID yanýnda önemli meselelerden birisi budur. Öfkeyi dindirmek, kutuplaþmayý azaltmak, uçaðýn burnunu tekrar yukarý çevirmek, baþta hükümet tüm aktörlerin ilk hedeflerinden birisi olmalýdýr.' (Ali Bayramoðlu, 13 Eylül) 'Önümüzdeki mesele artýk bu. Ýki mekândaki iki insan tipi de bize ait. Ahlaki üstünlük kimde olursa olsun, kendilerini bir diðerinden ne kadar farklý hissetseler de onlar bizim insanlarýmýz. Kamusal alanda birarada yaþama zorluðumuz ortak ahlaký henüz üretememiþ ve henüz bir toplum olamamýþlýðýmýzdan. Haliyle siyasetin, sivil toplumun sosyolojiyi rahatlatacak önlemler almasý gerekiyor. Bunu muhalefetten ve 'laik' ulusalcýlardan beklemek çok anlamlý deðil. Zira, durumu kabul etmelerinin yenilgiyi de kabul etmek anlamýna geleceðini zannediyorlar. Yani normalleþme, bu kesimler için nihai yenilgi demek. Kutuplaþmadan þikâyet edecekler, ama asla normalleþmeyi arzulamayacaklar. Hükümet ve STK'lar psikiyatristler ile çalýþmalý ve bu travmayý ciddiye almalý. Asla bu depresyonu tahrik edecek yanlýþlar yapýlmamalý. Kimsenin kaybetmediðini, herkesin kazandýðýný anlatmak durumundayýz.' ( Markar Esayan (14 Eylül). Ýkinci yazýda 'suyu getiren ile testiyi kýran ayrýldýðý ve yine de çözümün suyu getirenlerden beklendiði görülüyor ki ben de ayný tespit ve çareyi benimsiyorum. Zaten birinci yazý da sonuç itibariyle 'tüm aktörlerden' farký ile çarede birleþiyor. Kutuplaþmanýn aktörlerinden medet ummak mümkün deðildir, ama barýþ, huzur ve dayanýþmaya dayalý bir toplumsal birliktelikten yana olanlarýn tahriklere kapýlmadan yollarýna devam etmeleri tek çare gibi gözüküyor. KOOP-ÝÞ ten kutlama K oop-ýþ Sendikasý Çorum Baþtemsilcisi Burhan Akyol, eðitim ve öðretim yýlýný kutladý. Akyol, yeni bir eðitim-öðretim yýlýna baþlamanýn heyecan ve coþkusunu yaþadýklarýný belirterek, öðrencilerin ders baþý yaptýðýný söyledi. Burhan Akyol Geleceðimizin þekillenmesi ve ülkemizin kalkýnmasýnda eðitim ve öðretimin önemi gün geçtikçe artarken; fedakârca görevlerini yerine getiren öðretmenlerimizle birlikte okullarýn eðitim ve öðretime hazýrlanmasý, okullardaki iþlerin eksiksiz bir þekilde yapýlmasýnda Koop- Ýþ Sendikasý üyelerinin de önemli bir payý olduðunu söyleyen Akyol, Koop-Ýþ Sendikasý olarak Milli Eðitim Bakanlýðý na baðlý iþyerlerinde çalýþan üyelerimiz baþta olmak üzere öðrencilerimiz ve öðretmenlerimizin yeni eðitim-öðretim yýlýný kutluyor, baþarýlar diliyoruz."dedi. (Haber Merkezi)

5 CUMARTESÝ 20 EYLÜL Turist sayýsýmýz giderek düþüyor! HURÞÝT BOZKURT itit medeniyeti ile Osmanlý ve HSelçuklu döneminin izlerini taþýyan Çorum'a geçen yýl 134 bin 350 yerli ve yabancý turist geldi Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre, Çorum merkez ve ilçelerde bulunan ören yerlerine 134 bin 350 yerli ve yabancý turist geldi. Çorum'a gelen yerli ve yabancý turist sayýsý bir önceki yýla göre yaklaþýk 12 bin düþtü yýlýnda da düþüþün devam edeceði tahmin ediliyor. Bu anlamda Çorum'a gelen turist sayýsý bir önceki yýla göre yüzde 33 oranýnda düþüþ göstermiþ oldu. Ýl Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü'nden elde edilen verilere göre, Çorum Müzesi'ni bu yýl 27 bin 165 turist ziyaret ederken, Hitit medeniyetine ait tarihi eserlerin sergilendiði Alacahöyük Müzesi ve örenyerini 31 bin 609, Boðazköy Müzesi'ni 21 bin 806, Hattuþa ören yerini 54 bin 270 turist ziyaret etti. Bu arada Çorum'da Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'ne baðlý müzelerde toplam 31 bin 030 eser sergileniyor. Çorum'a gelen turist sayýsý bir önceki yýla göre yüzde 33 oranýnda düþüþ göstermiþ oldu. Zabýta ya ilk yardým semineri orum Belediyesi Zabýta ÇMüdürlüðü personeli ilk yardým semineri aldý. Acil Týp Teknikerleri ve Teknisyenleri Derneði (ATT- DER) VE Acil ve Afet Derneði (ACAT) tarafýndan zabýta personeline yönelik ilk yardým semineri düzenlendi. ACAT Çorum Þube Baþkaný Cemil Çuhadar tarafýndan verilen seminerde ilk yardým ve bilgilendirme eðitimi, profesyonel saðlýk ekipleri olay yerine gelene kadar hasta ve yaralýlarýn yaþamsal fonksiyonlarýnýn düzeltilmesi ve durumunun korunmasý için yapýlmasý gerekenler anlatýldý. Çuhadar, bu seminerlerin devam edeceðini Babasýna ay yýldýzlý mezar yaptýrdý orum'un Alaca ilçesinde Bülent ÇÖzdemir(44), 1.5 yýl önce vefat eden babasý için ay- yýldýzlý mezar yaptýrdý. Alaca nýn Kuyluþ Köyü'nde yaþayan Bülent Özdemir, 63 yaþýnda vefat eden babasý Adil Özdemir'in mezarýnýn üzerine ay- yýldýzlý mermer kapak yaptýrdý. Mermerden yapýlan Çeþmeli ve ay yýldýzlý mezar görenlerin de dikkatini çekti. Çiftçilik yaparak geçimini sürdüren Bülent Özdemir, "Babam 1.5 yýl önce öldü. Kendisine iyi bir mezar yaptýrmak istedim. Bizler vatanýna, milletine, bayraðýna baðlý insanlarýz. O nedenle böyle bir þey düþündüm" dedi. (DHA) Çorum'un Alaca ilçesinde Bülent Özdemir, 1.5 yýl önce vefat eden babasý için ay- yýldýzlý mezar yaptýrdý. Hitit medeniyeti ile Osmanlý ve Selçuklu döneminin izlerini taþýyan Çorum'a geçen yýl 134 bin 350 yerli ve yabancý turist geldi Kadýnlar Çanakkale ve Konya yý gezdi orum Belediyesi ÇKadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan düzenlenen "Kültür Gezileri"devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin pek çok þehrine kadýnlara yönelik gezi düzenleyen Çorum Belediyesi, kadýnlara Konya ve Çanakkale'yi de gezdirdi. Uzun bir yolculuðun ardýndan Çanakkale'ye ulaþan kadýnlar,kýsa sürede yorgunluklarýný atýp þehrin manevi ruhuna teslim oldu. Çanakkale destanýnýn yazýldýðý mekanlarý tek tek gezen kadýnlar þehitlerimiz için dua etmeyi de ihmal etmediler. Gelibolu yarýmadasýný, Yeþil Altýn Antep Fýstýðý Zirvesi açýlýþ programýnda konuþan Gaziantep Ticaret Odasý (GTO) Baþkaný Eyüp Bartýk, Fýstýðýmýzý zirveye taþýmak için ona deðer katmalýyýz dedi. Ýnovatif yaklaþýmlarla fýstýða katma deðer kazandýrmak gerektiðine vurgu yapan Bartýk, Dünyanýn en deðerli antepfýstýðý bölgemizde yetiþiyor. Bu deðere daha fazla deðer katmamýz gerekir. Ambalaj, sunum, ürün çeþitliliði anlamýnda inovatif çalýþmalar yapmalýyýz. Çorum leblebisini bir teneke kutu içerisinde üç dört farklý çeþitte alýyoruz ve fiyatýný sorgulamýyoruz bile. Fýstýðý gýda sektöründe bir girdi olarak satabilmenin dýþýnda nihai tüketiciye de farklý þekillerde sunmak lazým. Hedef fýstýðýmýzý dünya ekonomisindeki geliþmelere paralel bir geliþme sergileyen, katma deðeri yüksek bir ürün haline getirebilmek için çalýþkanlýðýmýzý, giriþimcilik kültürümüzü inovasyona yöneltmek zorundayýz. Fýstýðýmýzý zirveye taþýmak için ona deðer katmalýyýz diye konuþtu. þehitlerimizin kahramanca mücadele verdiði Arý Burnu, Conkbayýrý'ný ve Mehmetçik Kitabelerini görme fýrsatý yakalayan hanýmlar, bu imkâný kendilerine sunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Bu konuda Gaziantep Ticaret Odasý nýn sektöre her türlü desteði vermeye hazýr olduðunu dile getiren Bartýk, GTO nun antepfýstýðýný Avrupa Birliði nde tescil ettirmek için çalýþtýklarýný kaydetti. Bartýk, Gaziantep te ilk ticari emtia fýstýktýr. Odamýz fýstýða sahip çýkmýþ ve hem ticari deðerinin artmasý hem de (Ç.HAK:2701) eþi Hatice Külcü'ye teþekkür etti. Çanakkale gezisinin ardýndan bir baþka grup da Konya gezisi için Çorum'dan hareket etti.tarihi þehir Konya'yý ilk kez görmenin mutluluðunu yaþayan Çorumlu kadýnlar, Þelçuklular dünya genelinde tanýtýmýnýn yapýlabilmesi adýna birçok projeye imza atmýþtýr. GTO Antep Fýstýðý Coðrafi Ýþaret Tescil Belgesini 1997 yýlýnda alarak bu ürünün Gaziantep e ait olduðunu tescilledi. Antepfýstýðý Coðrafi Ýþaret Tescil Belgesini aldý. Þimdi bunu AB de tescil ettirmek için giriþimlerimizi sürdürüyoruz þeklinde konuþtu.(ýha) döneminden kalan tarihi mekânlarý gezdi. Ýnce Minareli Medrese, Alaeddin Camisi, Ulu Cami ve Mevlana Celaleddin-i Rumi Müzesini gezen kadýnlar Konya'ya hayran kaldý. Tüm ihtiyaçlarý Çorum Belediyesi tarafýndan karþýlanan Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan düzenlenen "Kültür Gezileri"devam ediyor. geziden bir hayli memnun kalan kadýnlar, "Bizler, buralara gelemezdik. Belediyemize çok teþekkür ediyoruz." diyerek bu gezilerin devam etmesini istediler. (Haber Merkezi) Leblebi satýþýmýz örnek oldu Gaziantep Ticaret Odasý (GTO) Baþkaný Eyüp Bartýk, BAÞSAÐLIÐI Çorum Hakimiyet Gazetesi Muhabiri, deðerli dostum Erol Taþkan ýn annesi Sügeda Taþkan ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü Derneði adýna Baþkan Yusuf Bayram

6 6 CUMARTESÝ 20 EYLÜL 2014 Haydi Kur an kursuna EMRE KUT Ý l Müftüsü Mehmet Aþýk, Eðitim Öðretim Yýlý Kur'an Kurslarý nýn 22 Eylül 2014 Pazartesi günü baþlayacaðýný söyledi. Dün makamýnda basýn toplantýsý düzenleyen Müftü Aþýk, Kur'an kurslarý eðitim programýnýn 4 dönem halinde uygulanacaðýný belirtti. Toplantýya Diyanet Ýþleri Baþkan Müþaviri Mustafa Kaya, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, ve müftü yardýmcýlarý katýldý. Köklü bir tarihi geçmiþe sahip olan Kur'an kurslarýnýn kültürümüzün þekillenmesinde önemli katkýsý olan yaygýn eðitim kurumlarýndan biri si olduðunu belirten Müftü Aþýk, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; "Günümüzde örgün eðitim süreci içinde bulunan veya süreci tamamlamýþ insanýmýzýn büyük bir kýsmý, Kur'an-ý Kerimi yüzünden okumayý; iman, ibadet, ahlak konularýnda temel bilgileri ve Hz peygamberin hayatýný önemli ölçüde bu kurumlardan öðrenmektedir. Asýrlar boyu milletimiz, ruhlarýný Kur'an-ý Kerimle zenginleþtirmek ve onun mesajýyla hayatlarýmýza anlam vermek için gönül birliði yapmýþ, Kur'an-ý en güzel þekilde yazmak, okumak, hýfz etmek ve onun eþsiz mesajýndan nasiplenmek arzusuyla adeta birbiriyle yarýþmýþtýr. Bu çerçevede insanýmýz, Kur'an'ýn sadece Mushaflarda deðil, gönüllerde, dimaðlarda ve hayatýn her anýnda var olmasýný isteyerek okumuþ ve hafýzasýna kaydetmiþtir. Bunlarýn yanýsýra, Kur'an kurslarý, milli birlik ve beraberliði pekiþtiren, sevgi, saygý ve dostluk baðlarýný güçlendiren, vatan, millet, bayrak, þehitlik, gazilik gibi milli deðerleri aþýlayan ve bir arada yaþama bilincinin oluþmasýna katkýda bulunan kurumlardýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz, Kur'an kurslarýnda yürütülen yaygýn din eðitimi hizmetinden toplumun tüm kesimlerinin etkin ve verimli bir þekilde yararlanabilmesini hedeflemektedir. Bu doðrultuda hazýrlanan ihtiyaç odaklý "Kur'an kurslarý Öðretim Programý" ile kamuda ve özel sektörde çalýþan / Çalýþmayan vatandaþlarýn tercih ettiði gün ve saatlerde istedikleri öðretim programlarýna katýlmalarý amaçlanmaktadýr. Kur'an Kursu ve Kulaksýz camii Kur'an Kursunda eðitim öðretim verilecektir. Bu kurslarda eðitim öðretim görmek isteyenler adý geçen kurlara dilekçe ile baþvurmalarý gerekmektedir. Görme ve Ýþitme engelliler için ilimiz Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, dün makamýnda müftü merkezinde Emre Cayardýmcýlarý ile basýn toplantýsý düzenledi. mii ile Ceritoðlu camiböylece günlük hayatýn koþuþturmainde kurs açýlacaktýr. Bu kurslarda Eðitim sýnda vakitlerinin bir bölümünü Kur'an öðretim görmek isteyenler dilekçe ile bu Okumayý öðrenmeye veya dini bilgiler alkurslara baþvurmalarý gerekmektedir. maya ayýramayanlarýn iþ hayatýndan kopýlimiz merkezinde YURT-KUR bünmadan Baþkanlýðýmýzýn yaygýn din Eðitimi yesinde geçen yýl 158 erkek ve 230 bayan hizmetinden yararlanmalarý saðlanacaktýr. Üniversite öðrencimize Kur'an Kursu hizbu gerçekten hareketle Baþkanlýðýmýz meti götürdük eðitim öðretim bir dizi çalýþma baþlatmýþtýr. Bu çalýþmalar yýlýnda da YURT-KUR bünyesinde kalan yapýlýrken muhatap kitlenin ihtiyaçlarý göz daha fazla öðrenciye ulaþýp kuran-ý Keriönünde bulundurularak Eðitim Öðretim min öðrenilmesi planlanmaktadýr. Programlarýnda çeþitliliðe gidilmiþtir. Hafýzlýðýný tamamlayarak hafýzlýk belkur'an Kurslarýnda Eðitim gesi alan öðrenciler"100 yatýlý hafýzlýk proöðretim yýlý 22 Eylül 2014 Pazartesi günü jesi kapsamýnda eðitim veren 6 ildeki Ýstanbul, Denizli, Antalya, Trabzon, Þanlýurbaþlayacaktýr. Kur'an Kurslarýnýn açýlýþýnda fa ve Ordu/Ünye Anadolu Ýmam Hatip LiDiyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet selerine kayýt yaptýrmalarý halinde bu öðgörmez 'in açýlýþ mesajý Kur'an kursu rencilere Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan öðreticileri tarafýndan öðrencilere okunaburs verilmesi ve bu öðrencilerin öðrenimcaktýr. Ýhtiyaç odaklý Kur'an kurslarý eðitim lerine devlet parasýz yatýlý olarak devam etprogramý yýlýnda 4 dönem hameleri saðlanacaktýr. linde uygulanacaktýr. Birinci Dönemi 22 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile Spor geeylül Kasým 2014, Ýkinci dönemi nel müdürlüðü arasýnda imzalanan proto24 Kasým ocak 2015, Üçüncü Dökol ile saðlanan imkanlardan yatýlý Kurlarýnemi 09 Þubat Nisan 2015, Dörmýzdaki öðrencilerimizin istifade etmesi düncü dönem 06 Nisan Mayýs için gerekli çalýþmalar yapýlacaktýr. Öðrencilerimize sporu sevdirmek boþ vakitlerini 2015 Hafýzlýk eðitim programlarý ise üç döspor yaparak geliþtirmelerini saðlamak ve nem halinde Eðitim Öðretim yapýlacaktýr. onlarýn fiziksel ve sosyal aktivitelere katýlbirinci Dönemi 09 Haziran Ekim malarýný saðlayarak geliþmelerine katkýda 2014, Ýkinci dönem 06 Ekim Þubulunmak hedeflenmektedir. " dedi. bat 2015,Üçüncü dönem 09 Þubat Diyanet Ýþleri Baþkan Müþaviri MusHaziran 2015 olarak uygulanacaktýr. tafa Kaya, 76 milyon insanýn her türlü din Mesai saatleri içinde Yaygýn Din Eðihizmeti almaya hakký olduðunu ve yaygýn timi Faaliyetlerine katýlma imkâný olmayan eðitim sistemiyle de halka hizmet vermeye ve Kur'an öðrenmek isteyen vatandaþlarýçalýþtýklarýný söyledi. Kaya, kuran kurslarýmýza yönelik olarak ilimiz merkezinde ihtinýn her sene büyüdüðünü belirterek, "Her yaçlar dikkate alýnarak hafta içi 17:00yýl öðrenci sayýmýzda artmaktadýr. Allah'ý 23:00 ve Cumartesi Pazar günleri 09.00tanýyan, bilen, küçüðünü büyüðünü sayan, 23:00 saatleri arasýnda Hz Ömer Camii ahlaklý insanlar yetiþtirmeye çalýþýyoruz. Kur'an Kursu, Hicret Camii Kur'an kursu, Buraya gelme amacýmýz düzenlenecek olan Mimar Sinan Camii Kur'an Kursu, Buhakuran kurslarýmýz için hazýrlýklýmýyýz ve bir revler Camii Kur'an Kursu, Abdibey Camii eksiðimiz var mý diye geldik." Adalete güven azaldý T ürkiye Barolar Birliði(TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sabri Çepik, Toplumun ceza adaletine olan güveni giderek azalýyor. Bir dönem yüzde 70'lerde olan adalete güven, günümüze yüzde 13'ler onanýna inmiþtir dedi. 'Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliðinin Geliþtirilmesi Ortak Projesi' çerçevesinde avukatlar için düzenlenen bölgesel seminerin altýncý toplantýsý Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleþtirildi. Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu barolarýna kayýtlý avukatlar ve personellerine yönelik düzenlenen etkinliðe projeye katký veren uzmanlar, avukatlar ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi temsilcileri, Türkiye Barolar Birliði Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sabri Çepik, Adalet Bakanlýðý Ceza Ýþleri Genel Müdürlüðü Tetkik Hakim Soner Özcan, Samsun Barosu Baþkaný Av. Necat Anýl ve davetliler katýldý. Programda Adalet Bakanlýðý Ceza Ýþleri Genel Müdürlüðü Tetkik Hakim Soner Özcan ve Samsun Barosu Baþkaný Av. Necat Anýl, projeyle ilgili yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Türkiye Barolar Birliði Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sabri Çepik ise konuþmasýnda, "Toplumun ceza adaletine olan güveni giderek azalýyor. Bir dönem yüzde 70'lerde olan adalete güven, günümüze yüzde 13'ler onanýna inmiþtir. Yani toplum ceza-adalet sistemine güven duymamaktadýr. Bu çalýþmalar çok önemlidir. Adalete ulaþýmýn ucuz ve güvenilir olmasý gerekir. Biz bunlarý tartýþýrken bir yandan da deðiþik projelerle adliyelerimizde vatandaþa kýsýtlý alanlar planlamayý düþünüyoruz. Zannederim burada çeliþki var. Oysa adalete eriþim vatandaþýn en son baþvuracaðý adaletin çok kolay eriþilebilir olmasý gerekmektedir" ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan toplantý çeþitli konularda ki konuþmacýlarýn açýklamalarýyla devam ederken, toplantýnýn 2 gün süreceði bildirildi.(ýha) Av. Sabri Çepik Samsun da düzenlenen toplantýya Çorum dan katýlým oldu. Metin Fevzioðlu bugün Çorum da Ç orum Barosu nun yeni hizmet binasý açýlýþ töreni ve kokteyl, Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Av. Metin Fevzioðlu nun katýlýmýyla yapýlacak. Yeni Adliye Binasý arkasýnda Damat Þükrü 3. Sokak numara 5/1 de yapýlacak açýlýþ, bugün saat da gerçekleþtirilecek. Program, akþam saat da Anitta Otel de akþam yemeði ile devam edecek. (Haber Merkezi) Ýl Halk Kütüphanesi'nde yangýn tatbikatý gerçekleþtirildi. Kütüphanede yangýn tatbikatý MURAT ÇETÝN Ý l Halk Kütüphanesi'nde yangýn tatbikatý gerçekleþtirildi. Kütüphanede yangýn tatbikatý Ýl Halk Kütüphanesi'nde yangýn tatbikatý gerçekleþtirildi. Kütüphane bahçesinde gerçekleþtirilen tatbikatý Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar, kütüphane personeli ve öðrenciler izledi. Ýtfaiye Çavuþu Ömer Darýcý, tatbikat öncesi kütüphane konferans salonunda yangýn ve söndürme þekilleri hakkýnda bilgi verdi. Yangýn tatbikatýnda ilk olarak, yangýn tüpünün kullanýmýný uygulamalý göstermek amacýyla ateþ yakýldý. Kütüphane personeli ateþe yangýn tüpleri ile müdahale edip söndürdü. Yangýn tatbikatý baþarýyla tamamlandý. Çorum Vakfý Ankara Þubesi Baþkaný Alper Bilan ve vakýf yönetimi, Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar ý ziyaret etti. Gönül Mýsralarý konserine davet Ç orum Vakfý Ankara Þubesi Baþkaný Alper Bilan ve vakýf yönetimi, Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar ý ziyaret etti. Ziyarette, vakfýn çalýþmalarý hakkýna bilgi veren Bilan, Yaþar a Ünlülerle Çorum Türküleri albümü hediye ederek, kültürel konularda ortak çalýþma yapmak istediklerini söyledi. Bilan ayrýca, 28 Eylül de gerçekleþtirecekleri 2. Gönül Mýsralarý konserine de davet etti. Çorum Vakfý ana sponsorluðunda hazýrlanan programýn Yenimahalle Belediye Baþkanlýðýnca desteklendiðini belirten Bilan, Bu programa vakfýmýz adýna sponsor olan Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayýn Mustafa Saatci'ye, Sayýn Ali Haydar Öztaþ'a, Sayýn Salih Þerbetci'ye, Sayýn Tuðrul Velidedeoðlu'na, Sayýn Necdet Portakal'a ve Sayýn Ali Üzgün'e ve Yenimahalle Belediye Baþkaný Sayýn Fethi Yaþar Beyefendiye ve programa katýlan tüm sanatçý kardeþlerime teþekkürlerimi sunarým. dedi. Bilan, 28 Eylül Pazar günü saat de Yenimahalle Belediyesi 50. Yýl 4 Mevsim Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirilecek konsere tüm Çorumlu hemþerilerini ve Ankaralýlar ý davet etti. (Haber Merkezi) 2. Gönül Mýsralarý konseri düzenlenecek. Metin Feyzioðlu Alper Bilan, Baþkan Yaþar a Ünlülerle Çorum Türküleri albümü hediye etti.

7 Kargý da patlama, 2 yaralý orum un Kargý Çilçesinde, sanayi sitesinde varilin patlamasý sonucunda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Kargý ilçesi sanayi sitesinde demircilik yapan Zekirya Güngör (48), jet taþý olarak tabir edilen demir kesme makinesi ile boþ olan Kargý sanayi sitesinde bir iþyerinde patlama meydana geldi. varili kesmek istedi. Varil bir anda büyük bir gürültü ile patladý. Patlamanýn etkisi ile Zekirya Güngör ile iþ yerinde bulunan Hasan Ali Yücel(54) yaralanýrken camlarý kýrýlan iþyerinde maddi hasar meydana geldi. Patlama sesini duyan çevredeki esnaflar tarafýndan durum polis ve saðlýk ekiplerine bildirdi. Saðlýk ekipleri tarafýndan olay yerinde ilk müdahaleleri yapýlan yaralýlar, ambulansla Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Polis olayla ilgili inceleme baþlattý.(ýha) Tarýmda fark ödemesi desteði ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ba- Türkiye Tarým Havza- Gkanlýðý larý Üretim ve Destekleme modeline göre, 2013 yýlý ürünü yaðlý tohumlu bitkiler hububat ve baklagil fark ödemesi desteðine iliþkin Bakanlar Kurulu kararý tebliðinde deðiþiklik yapýlmasýna iliþkin teblið yayýnladý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya þu bilgiler verildi; "21/9/2013 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Türkiye Tarým Havzalarý Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2013 Yýlý Ürünü Yaðlý Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteðine Ýliþkin Bakanlar Kurulu Kararý Uygulama Tebliði (Teblið No: 2013/15)'nýn 6.'cý maddesinin üçüncü fýkrasýnýn (a) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. Fark ödemesi desteðinden yararlanmak isteyen üreticilerin baþvuru baþlangýç tarihi 1/10/2013, son baþvuru tarihi ise zeytinyaðý hariç diðer ürünlerde 30/9/2014'tür. Bu tarihten sonraki baþvurular kabul edilmez. Kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalý tohumlarý kullananlar), yaðlýk ayçiçeði, soya fasulyesi, kanola ve aspir için düzenlenen faturanýn en son düzenlenme tarihi 1/4/2014; dane mýsýr, buðday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için düzenlenen faturanýn baþlangýç tarihi 1/5/2013, en son düzenlenme tarihi 30/4/2014'tür. Bu tarihlerden sonra düzenlenen faturalar ile yapýlan baþvurular kabul edilmez." Bu Teblið 1/4/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayýmý tarihinde yürürlüðe girer. Bu Teblið hükümlerini, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný yürütür. (Haber Merkezi) Kamuya 900 sözleþmeli personel alýnýyor üksek Öðrenim Kre- ve Yurtlar Kurumu Ydi Genel Müdürlüðünden duyuru yapýldý. Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðünden yapýlan duyuruda; sözlü sýnav ile en az lisans mezunu 600 ü kadýn, 300 ü erkek olmak üzere toplam 900 sözleþmeli Yurt Yönetim Personeli alýnacaðý belirtildi. Baþvuru yapabilmek için Temmuz 2014 tarihlerinde yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavýna girmiþ ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almýþ olmak gerekiyor. Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðünden duyuru yapýldý. Adaylar baþvurularýný, 22/09/2014 tarihinden 10/10/2014 tarihi saat 23:59 a kadar Gençlik ve Spor Bakanlýðý Personel Alýmý Online Baþvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr)üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Sözlü sýnava katýlmaya hak kazandýðý tespit edilen adaylarýn listesi, sýnav yerleri ve sýnav tarihleri 15/10/2014 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.kyk.gov.tr)internet adreslerinde ilan edilecek. Ücretler hizmet yýlýna göre deðiþiyor. Buna göre; hizmet yýlý 5 yýldan az olanlar için brüt sözleþme ücreti 1730 TL, 20 yýldan fazla olanlar için ise TL olarak belirlendi. Ayrýca personele brüt 512 TL de ek ödeme yapýlýyor. (TRT Haber) da bulundurmayan adaylar sýnava alýnmayacak. Adaylarýn sýnava girebilmeleri için giriþ belgesinden baþka fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgelerini de yanlarýnda bulundurmalarý gerekiyor. Nüfus cüzdaný, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaþlar ile askeri öðrenciler için askeri kimlik belgesi, tutuklu veya hükümlü adaylarýn bu durumlarýný kanýtlayan fotoðraflý resmi belge, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarýna ait pembe veya mavi kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Bunlarýn dýþýndaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartlarý vb. diðer tüm belgeler sýnava giriþ için geçerli belgeler sayýlmayacak. Nüfus cüzdanýnda soðuk damga basýlý olmasý, sýnav görevlilerinin adayý kolaylýkla tanýyabilmelerini saðlayacak, sýnav görevlilerinde adayý tanýmada tereddüt oluþturmayacak güncel bir fotoðraf ve T.C. kimlik numarasý bulunmasý ve pasaportun süresinin geçerli olmasý gerekiyor. Belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sýnava alýnmayacak; sýnava alýnsa bile sýnavý geçersiz sayýlae-yds bugün u yýl ilk kez yapýlacak olan Elektronik Yabancý Dil BSýnavý (e-yds 2014/1) bugün gerçekleþtirilecek. e-yds, Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS) ile eþdeðer olacak ve adaylar YDS'ye giren adaylarla ayný haklarý kazanacak. e-yds'nin ilk uygulamasý Ýngilizce alanýnda, yarýn Ankara'da ÖSYM Merkez Bina 2. katta bulunan Elektronik Sýnav Uygulama Salonu'nda yapýlacak. Sýnav 14.00'te baþlayacak ve 2,5 saat (150 dakika) sürecek. e-yds'ye baþvuran adaylar, sýnava girecekleri bina ve salon bilgisini gösteren giriþ belgelerini T.C. kimlik numaralarý ve aday þifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden edinecek. Belgenin üzerinde adayýn sýnava gireceði merkez, bina, salon bilgileri ile adayýn fotoðrafý bulunacak. Adaylarýn, bu belgelerinin yazýcýdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoðraflarýnýn görünür olmasýna özen göstermesi, belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çýktýlarýný sýnav günü yanlarýnda bulundurmasý gerekiyor. Giriþ belgesini fotoðraf görünür bir þekilde yanýn- (Ç.HAK:2703) Baþkan Torun okullarý U ðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, eðitim öðretim yýlýnýn baþlamasý münasebetiyle ilçedeki okullarý ziyaret etti. Ziyaretlerinde okul yöneticilerinden bilgi alan Baþkan Torun, yeni eðitim ve öðretim döneminde de Belediye olarak üzerlerine düþen her türlü yardýmý yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. D Torun, Yarýnlarýmýzýn mimarý öðretmenlerimizin, geleceðimizin ýþ ticaretin yarýsýndan fazlasý sanayi sektöründeki giriþimler tarafýndan yapýldý. Geçen yýl ihracatýn yüzde 59,2'sini, ithalatýn ise yüzde 39,9'unu Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler (KOBÝ) gerçekleþtirdi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2013 yýlýna iliþkin "Giriþim Özelliklerine Göre Dýþ Ticaret Ýstatistikleri"ni açýkladý. Dýþ ticaret istatistikleri ve iþ kayýtlarý sistemi kullanýlarak elde edilen verilere göre, 2013 yýlýnda 59 bin 593 giriþim ihracat, 65 bin 591 giriþim ithalat yaptý. Ýhracatýn yüzde 59,2'si, ithalatýn ise yüzde 39,9'u KOBÝ'ler tarafýndan gerçekleþtirildi. Ýhracatta, 1-9 kiþi çalýþan mikro ölçekli giriþimlerin payý yüzde 17,8 iken, kiþi çalýþan küçük ölçekli giriþimlerin payý yüzde 24,1, kiþi çalýþan orta ölçekli giriþimlerin payý yüzde 17,3, 250 ve üzerinde çalýþaný bulunan büyük ölçekli giriþimlerin payý ise yüzde 40,7 oldu. Ýthalatta ise 1-9 kiþi çalýþan mikro ölçekli giriþimlerin payý yüzde 5,7, kiþi çalýþan küçük ölçekli giriþimlerin payý yüzde 16,3, kiþi çalýþan orta ölçekli giriþimlerin payý yüzde 17,9, 250 ve üzerinde çalýþaný bulunan büyük ölçekli giriþimlerin payý ise yüzde 60,1 oldu. DIÞ TÝCARETÝ SANAYÝ SIRTLANI- YOR Giriþimin ana faaliyetine göre, ihracatýn yüzde 57'si, ithalatýn ise yüzde 51,6'sý sanayi sektöründe faaliyet gösteren giriþimler tarafýndan yapýldý. Ana faaliyeti ticaret olan giriþimlerin ihracattaki payý yüzde 39,2, ithalattaki payý ise yüzde 33,3 düzeyinde gerçekleþti. Sanayi sektörünün ihracatýnýn yüzde 63,6'sý 250 ve üzerinde kiþi çalýþan büyük ölçekli giriþimler tarafýndan yapýldý. Ticaret sektörünün ihracatýnýn yüzde teminatý öðrencilerimizin, velilerimizin ve tüm eðitim camiasýnýn yeni eðitim - CUMARTESÝ 20 EYLÜL Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, okullarý ziyaret ederek yeni eðitim yýlýnýn baþarýlý geçmesini temenni etti. öðretim yýlýný kutlar, baþarýlý bir ders yýlý dilerim. dedi. (Haber Merkezi) Baþkan Torun, ziyaretlerinde okul yöneticilerinden bilgi alan Ýhracatý KOBÝ ler hareketlendiriyor 91,4'ünü kiþi çalýþan KOBÝ'ler gerçekleþtirdi. Sanayi sektörü tarafýndan yapýlan ithalatta 250 ve üzerinde çalýþaný bulunan büyük ölçekli giriþimlerin payý yüzde 73 olurken, ticaret sektörü tarafýndan yapýlan ithalatýn yüzde 66,8'ini kiþi çalýþan KO- BÝ'ler gerçekleþtirdi. SANAYÝ SEKTÖRÜNDE ÝHRACAT AB ÜLKELERÝNE Ana faaliyeti sanayi olan giriþimler 2013 yýlý ihracatlarýnýn yüzde 46,5'ini AB ülkelerine, yüzde 18,4'ünü Yakýn ve Orta Doðu ülkelerine gerçekleþtirdi. AB ülkelerine yapýlan ihracatýn yüzde 63,7'si sanayi, yüzde 34,3'ü ise ticaret sektöründeki giriþimler tarafýndan yapýldý. Ana faaliyeti sanayi olan giriþimler, ithalatlarýnýn yüzde 39,4'ünü AB'den, yüzde 18,3'ünü Diðer Asya ülkelerinden, yüzde 13,7'sini ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleþtirdi. Ana faaliyeti ticaret olan giriþimlerin en çok ithalat yaptýðý ülke gruplarý sýrasýyla yüzde 40,7 ile AB, yüzde 33,4 ile Diðer Asya ülkeleri, yüzde 11,6 ile AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri oldu. Sanayi ürünleri ihracatýnýn yüzde 58,3'ünü ana faaliyeti sanayi olan giriþimler, yüzde 38,3'ünü ise ana faaliyeti ticaret olan giriþimler gerçekleþtirdi. Ana faaliyeti sanayi olan giriþimlerin yaptýðý ihracatýn ise yüzde 95,4'ü imalat sanayi ürünleri, yüzde 2,2'si tarým, ormancýlýk ve balýkçýlýk ürünleri oldu. Giriþimin ana faaliyetine göre, sanayi ürünleri ithalatýnýn yüzde 49,4'ü sanayi, yüzde 39,6'sý ticaret ve yüzde 11,1'i diðer sektörlerdeki giriþimler tarafýndan yapýldý. Ana faaliyeti sanayi olan giriþimlerin ithalatýnýn yüzde 74,8'ini imalat sanayi ürünleri, yüzde 15,5'ini madencilik ürünleri ve yüzde 3,3'ünü ise tarým, ormancýlýk ve balýkçýlýk ürünleri oluþturdu. BAÞSAÐLIÐI Çorum Hakimiyet Gazetesi Muhabiri, deðerli dostumuz Erol Taþkan ýn annesi Sügeda Taþkan ýn vefatýndan dolayý üzüntümüzü belirtir, Merhumeye Allah tan rahmet, tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Ahmet Duran Eðitim Merkezi

8 8 CUMARTESÝ 20 EYLÜL Þehit yakýnlarý ve gaziler için yeni bir düzenleme daha ükümet þehit yakýnlarý ve Hgazilere verilen iþ hakkýnýn ölüm gibi nedenlerle kaybolmasýnýn önüne geçecek yeni düzenleme için kollarý sývadý. Konu, geçtiðimiz hafta Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam'ýn, þehit yakýnlarý, gazi ve sivil terör maðdurlarýný kabulü sýrasýnda gündeme gelmiþti. Ömür Karaman isimli gazinin "Ýþ hakkýmý kardeþime verdim. Kardeþim dört ay Saðlýk Bakanlýðý'nda çalýþtý. 'Kardeþin öldü, iþ hakkýn da öldü' dediler" sözleri Türkiye'nin gündemine oturmuþtu. Bakan Ýslam'ýn da ilgileneceðini belirttiði konuya iliþkin kanun deðiþikliði teklifi, Meclis Baþkanlýðý'na sunuldu. Teklif, gazi ve þehit yakýnlarýný yakýndan ilgilendiriyor. Terörle Mücadele Kanunu'nda deðiþiklik öngören teklife göre gazilere verilen 1 kiþilik istihdam hakký, 2 olarak deðiþtiriliyor. Kamuda istihdam edilen gazi yakýnýnýn vefatý durumunda ise bu olanak baþka bir yakýnýna tanýnacak. EÞÝTSÝZLÝK GÝDERÝLECEK Kanun deðiþikliði teklifinin gerekçesinde þehit ve gazilerin ülke savunmasý için canlarýný ortaya koyduklarý anýmsatýldý. Terörle mücadelede yaralanan veya sakat kalan gazilerin, kendileri ya da bir yakýnlarýna iþ imkâný verildiði belirtildi. Gerekçede, þu görüþlere yer verildi: "Daha önce Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1'inci maddesinde yapýlan düzenlemeyle þehit yakýnlarýna ikinci iþ hakký tanýndý. Ancak bu hak gazilerimize tanýnmamaktadýr. Bu durum þehit ve gaziler arasýnda eþitsizliðe neden olmaktadýr. Gazilerimize minnetimizi sunmak ve kendisine yaraþýr bir hayat seviyesini saðlamak en büyük ödevimiz olmalýdýr."(sabah) Lemzi Çöplü (KEP) Kayýtlý Elektronik Posta Kullanma Zorunluluðu ayýtlý Elektronik Posta (KEP) ile ilgili 6102 Ksayýlý TTK' nýn 18. maddesine göre noter aracýlýðýyla, taahhütlü mektupla, telgrafla yapýlabilecek olan tebligatlar elektronik imza kullanýlarak Kayýtlý Elektronik Posta ile de yapýlabilir. Her ne kadar kanun metninde KEP kullanýlmasý ile ilgili bir zorunluluk bulunmasa da, daha sonra yayýnlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliðine göre tarihinden itibaren Anonim Þirketlerin, Limited Þirketlerin ve Sermayesi Paylara Bölünmüþ Komandit Þirketlerin KEP kullanmasý zorunlu hale getirilmiþtir. Yönetmelik yürürlüðe girmesine raðmen, Maliye Bakanlýðý, SGK gibi kurumlar henüz e- tebligat sistemine geçemediklerinden KEP ile ilgili bir sýkýntý yok gibi görünmektedir. Ancak, kýsa bir süre sonra bu uygulamanýn baþlayacaðý ve uygulama baþladýðýnda da ellerinde KEP adresi olmayan þirketlere eski usulle ilk tebligatý yapacaklarý bu tebligatta KEPden bahsedecekleri daha sonraki tebligatlarý ise elektronik ortamda yapmalarý bekleniyor. Bu sebeple cezalarla karþýlaþmamak için yukarýda sayýlan þirketlerin en kýsa zamanda PTT veya yetki almýþ diðer kuruluþlara baþvurarak e- tebligat adreslerini almalarýnda fayda bulunmaktadýr.. Þahýs iþletmelerin ise Kayýtlý Elektronik Posta (KEP) kullanmalarý zorunluluðu bulunmamakla birlikte isteyen iþletmeler kullanabileceklerdir. KEP sistemi hakkýnda detaylý bilgi vermek amacýyla iþ bu bilgi notu hazýrlanmýþ ve bilgilerinize sunulmuþtur. KEP'ÝN YASAL DAYANAÐI VE UYGU- LAMA ÞEKLÝ HAKKINDA AÇIKLAMALAR Kayýtlý Elektronik Posta sistemi ile ilgili yasal düzenleme tarihli ve 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanunu'nda yer almýþtýr. Kanunun ilgili hükümleri aþaðýdaki gibidir; * 18 inci maddesinin üçüncü fýkrasý: "Tacirler arasýnda, diðer tarafý temerrüde düþürmeye, sözleþmeyi feshe, sözleþmeden dönmeye iliþkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracýlýðýyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanýlarak kayýtlý elektronik posta sistemi ile yapýlýr." * 1525 inci maddesinin ikinci fýkrasý: "Kayýtlý elektronik posta sistemine, bu sistemle yapýlacak iþlemler ile bunlarýn sonuçlarýna, kayýtlý posta adresine sahip gerçek kiþilere, iþletmelere ve þirketlere, kayýtlý elektronik posta hizmet saðlayýcýlarýnýn hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine iliþkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu tarafýndan bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayýmý tarihinden itibaren beþ ay içinde yayýmlanýr." KEP NEDÝR? KEP resmi yazýþmalarýn elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararasý standartlarda ve teknik olarak güvenli bir þekilde yapýlmasýna imkân saðlayan bir sistemdir. PTT KEP sistemi; Kullanýcýlara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak; E-postalarýn ilgili kiþiye gönderilip gönderilmediði, Gönderilmiþse ulaþýp ulaþmadýðý Gönderilen epostaya eriþilip eriþilmediði, Epostanýn iletilme zamanýný tespit edecek, Ýçeriðin deðiþmediðini garanti edecek, Hukuken geçerli delil seti oluþturacak þekilde muhafaza edecek sistemdir. KEP'ÝN KULLANILACAÐI ÝÞLEMLER 6102 sayýlý TTK'nun 18(3) maddesi uyarýca; Tacirler arasýnda, Diðer tarafý temerrüde düþürmeye iliþkin ihbarlar veya ihtarlar Sözleþmeyi feshe iliþkin ihbarlar veya ihtarlar Sözleþmeden dönmeye iliþkin ihbarlar veya ihtarlar Noter aracýlýðýyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanýlarak kayýtlý elektronik posta sistemi ile yapýlýr sayýlý TTK'nun "Beyanlar, Belgeler ve Senetler" baþlýklý maddesinde; "Taraflarýn açýkça anlaþmalarý ve 18. maddenin üçüncü fýkrasý saklý kalmak þartýyla, Ýhbarlar,Ýhtarlar, Ýtirazlar ve benzeri beyanlar;fatura,teyit mektubu,ýþtirak taahhütnamesi,toplantý çaðrýlarý Ve bu hüküm uyarýnca yapýlan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleþmesi, Elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uðrayabilir ve kabul edilmiþse hüküm ifade eder. Kayýtlý elektronik posta sistemine, bu sistemle yapýlacak iþlemler ile bunlarýn sonuçlarýna, kayýtlý posta adresine sahip gerçek kiþilere, iþletmelere ve þirketlere, kayýtlý elektronik posta hizmet saðlayýcýlarýnýn hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine iliþkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu tarafýndan bir yönetmelikle düzenlenir. TTK'nýn ilgili maddelerinde sayýlan bu iþlemler eskiden sadece noterlerden, taahhütlü mektupla veya telgrafla yapýlabilirken, bu hüküm gereði sayýlan hizmetler KEP aracýlýðý ile sistemden sadece birkaç saniyede gerçekleþtirilebilecektir. Muhatap bu söz konusu belgeyi almadýðýný iddia edemeyecek aldýðý, okuduðu zamanlarla birlikte hukuki delil niteliði taþýyabilecektir. Tüzel kiþilerin KEP rehberinde bulunmalarý kanunen zorunludur. Gerçek kiþilerin ise KEP Rehberinde kayýtlarýnýn bulunmasý isteðe baðlýdýr. KEPÝN ÝLAVE AVANTAJLARI KEP iþlemlerin elektronik ortamda yapýlmasýndan dolayý aþaðýda sýralanan aþaðýda sýralanan ilave avantajlar da saðlanmaktadýr. Zaman kazancý Kâðýt arþiv kazancý Maliyet kazancý Resmi ve ticari iþlemlerin hýzlý yapýlamasý Ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesi Çevrenin korunmasý E- TEBLÝGAT Elektronik tebligat yönetmeliði kapsamýna uygun olarak elektronik ortamda yapýlan tebligatý ifade eder. Elektronik Tebligat yönetmeliði 'Amaç ve Kapsam' baþlýðý 1.maddesinde de belirtildiði üzere e-tebligat sadece Posta ve Telgraf Teþkilatý Genel Müdürlüðü vasýtasýyla yapýlabilir. KEP DELÝLÝ Bir elektronik postanýn; Ne zaman,kim tarafýndan,hangi KEPHS tarafýndan gönderildiði,hangi KEPHS tarafýndan kabul edildiði,kimin posta kutusuna ne zaman teslim edildiði,ne zaman kim tarafýndan açýldýðý/okunduðu,ýle ilgili verileri barýndýrýr. KEP iletilerinize iliþkin deliller 20 yýl, e-tebligatlarýnýza iliþkin deliller ise PTT tarafýndan 30 yýl boyunca muhafaza edilir. KEP ABONELÝK BAÞVURUSU a.gerçek(özel) kiþilerde; Gerçek kiþiler adresinden e- imza ile online baþvuru yapýlabilmektedir. Ancak yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden baþvuru yapýlmak istenmekte ise Kimlik tespiti için üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasý olan nüfus cüzdaný, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoðraflý ve geçerli resmi belge ve baþvuru sýrasýnda doldurulacak Kep Baþvuru Formunun görevli personele sunulmasý ile baþvuru iþlemi gerçekleþtirilebilecektir. Baþvuru formu ayný zamanda adresinde de mevcuttur. b.tüzel Kiþilerde; Tüzel kiþiler için baþvuru iþlemini kurum adýna yetkilendirilmiþ kimse gerçekleþtirebilir. Bu yetkili kimse hizmeti veren PTT Merkez Müdürlüklerinden baþvuru formunu temin edebilir ayný zamanda adresinden de baþvuru formunu ve baþvuru esnasýnda bulundurulmasý gerekli evraklarý temin edebilir. Baþvurunuz esnasýnda vermeniz gereken evraklar incelenmesini müteakip yetkili personel tarafýndan KEP yetkilisi tarafýndan anýnda onaylanýr. Baþvurular ilk etapta Ulus PTT Merkez Müdürlüðü'nden alýnacaktýr. Ýlerleyen günlerde 132 Merkez 172 giþeden bu hizmetin verilmesi saðlanacaktýr. Yetkili PTT Merkez Müdürlükleri bilgisine adresinden ulaþýlabilir. Gerçek ve Tüzel Kiþiler için gerekli evraklara ve baþvuru formlarý bilgisine adresinden ulaþýlabilir. KEP KULLANIMINA BAÞLAMA: Baþvurunuz onaylandýktan sonra tarafýnýza þifre zarfýnýz ve bildirim metni verilir. Artýk yasal dayanaðý mevcut bir sistem olan KEP sistemine adresinden ulaþabilir ve ileti gönderip, alabilirsiniz. KEP ADRESLERÝ Gerçek Kiþilerde; Kep adresi formatý ile oluþturulur. * PTT KEP sistemine giriþ aþamasýnda parola ve þifre kullanýmýna ikame olarak elektronik imza ve mobil imza ile de giriþ saðlanmaktadýr. * Ayrýca KEP sisteminde ileti gönderilmek isteniyorsa bu sadece elektronik imza ile saðlanabilmektedir.(mobil Ýmza ile ileti gönderilemez.) KEP gönderimi için e-imza ya sahip olmalýsýnýz. e-imza kullanmýyorsanýz sadece size iletilen KEP' gönderilerini alabilirsiniz. KEP HESABININ KAPATILMASI * PTT, KEP hesaplarýnýn kapatýlmasýna iliþkin talepleri yedi gün yirmi dört saat kesintisiz olarak alýnmasýný saðlayacaktýr. PTT bu hizmeti numaralý kurumsal çaðrý merkezinden verecektir. * Ayný zamanda KEP hesabý kullanýcýsý kendiside internetten kapatma iþlemini gerçekleþtirebilecek veya Yetkili PTT Merkez'lerinden de gerekli baþvuru formlarýný doldurarak kapatma iþlemini gerçekleþtirebileceklerdir. * Kapanan KEP hesabýna iliþkin rehber kaydý PTT tarafýndan derhal silinir. * PTT, kullanýma kapatýlan KEP hesabýndan ileti gönderimi ve alýmý engellemek, kapatýlan KEP hesabýný en az üç ay eriþime açýk tutmak ve bu sürenin sonunda ilgili KEP hesabýný tamamen kullanýma kapatmakla yükümlüdür. KEPile ilgili daha fazla bilgiye ve Gerçek ve Tüzel Kiþiler için hazýrlanan kullaným kýlavuzlarýna adresinden ulaþabilirsiniz. Ayrýca Mali Suçlarý Araþtýrma Kurumu Suç Gelirlerinin Aklanmasýnýn Önlenmesi Hakkýnda Kanunun uygulanmasýna yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasýnýn ve terörün finansmanýnýn önlenmesi amacýyla bildirim yükümlü olanlar Yönetmeliðin 4. Maddesinde þirket faaliyet sektörleri Madde-4 (1) a) Bankalar. b) Bankalar dýþýnda banka kartý veya kredi kartý düzenleme yetkisini haiz kuruluþlar. c) Kambiyo mevzuatýnda belirtilen yetkili müesseseler. ç) Ödünç para verme iþleri hakkýndaki mevzuat kapsamýndaki ikrazatçýlar, finansman ve faktoring þirketleri. d) Sermaye piyasasý aracý kurumlarý, vadeli iþlemler aracýlýk þirketleri ve portföy yönetim þirketleri. e) Yatýrým fonu yöneticileri. f) Yatýrým ortaklýklarý. g) Sigorta, reasürans ve emeklilik þirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri. ð) Finansal kiralama þirketleri. h) Sermaye piyasasý mevzuatý çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluþlar. ý) Saklama hizmeti ile sýnýrlý olmak üzere Ýstanbul Altýn Borsasý Baþkanlýðý. i) Posta ve Telgraf Teþkilatý Genel Müdürlüðü ile kargo þirketleri. j) Varlýk yönetim þirketleri. k) Kýymetli maden, taþ veya mücevher alým satýmý yapanlar. l) Cumhuriyet altýn sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altýnlarýný basma faaliyeti ile sýnýrlý olmak üzere Darphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürlüðü. m) Kýymetli madenler borsasý aracý kuruluþlarý. n) Ticaret amacýyla taþýnmaz alým satýmýyla uðraþanlar ile bu iþlemlere aracýlýk edenler. o) Ýþ makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasýtalarýnýn alým satýmý ile uðraþanlar. ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alým satýmý ile uðraþanlar veya bunlarýn müzayedeciliðini yapanlar. p) Milli Piyango Ýdaresi Genel Müdürlüðü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý dâhil talih ve bahis oyunlarý alanýnda faaliyet gösterenler. r) Spor kulüpleri. s) Noterler. Olarak sýralanmýþtýr.

9 Çorum danede ilk sýrada ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, Türkiye'de T2013 yýlýnda üretilen meyve, sebze ve tahýl ürünlerinin illere göre üretim haritasýný açýkladý. Çorum da dane üretiminde ilk sýrada yer aldý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü Diyarbakýr'ýn dut'ta ilk sýrada olduðu buðday, darý ve mercimekte ikinci sýrada, burçak (dane) ve üzümde (sofralýk-çekirdekli) üçüncü sýrada yer aldýðýný, Þanlýurfa'nýn ise mercimek, pamuk kütlü, pamuk lif, pamuk tohumu çiðit, Antep fýstýðý, kýrmýzý biberde (baharatlýk-iþlenmemiþ) ilk sýrada, mýsýrda (dane) ikinci, acur, arpa, buðday ve sarýmsakta (taze) üçüncü sýrada yer aldýðýný bildirdi. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, kurumun veri tabanlarý üzerinden yapýlan analizler sonucu tarýmsal ürünlerin ve çeþitlerin ülke genelindeki daðýlýmý çýkarmaya çalýþtýklarýný söyledi. Uras, "Öncelikle bölge müdürlüðümüze baðlý illerin tarýmsal üretimdeki payýný irdelemek istedik. Sonrasýnda hangi ilimizin tarýmsal ürünün üretimde öne çýktýðýný sorgulamaya çalýþtýk. Buna göre bölge müdürlüðümüze baðlý Diyarbakýr ilimiz dut üretiminde ilk sýrada yer alýrken buðday, darý ve mercimek üretiminde ikinci sýrada burçak, sofralýk üzüm üretimde ise üçüncü sýrada yer aldý. Bölge müdürlüðümüze baðlý Þanlýurfa ilimizde de mercimek, kütlü pamuk, lifli pamuk, çiðit, Antep fýstýðý ve kýrmýzý biber üretiminde ilk sýrada yer alýrken Mýsýr, üretiminde ikinci sýrada acur, arpa, buðday ve taze sarýmsak üretiminde üçüncü sýrada oldu. Diyarbakýr'da 2013 yýlýnda 82 bin 762 ton, Þanlýurfa ilinde 165 bin ton mercimek üretimi gerçekleþmiþtir. Ýki ilimizin toplam üretimi Türkiye'de üretilen mercimek miktarýnýn yüzde 59.4'ünü oluþturmuþtur. GAP illeri ise Türkiye üretiminin yüzde 91.5'unu karþýlamakta. Türkiye geneline bakýldýðýnda Adana, Antalya, Mersin ve Konya illerimiz üretimde ilk sýrada yer aldýðý ürün sayýsýnýn en fazla olduðunu iller olmuþtur. Ardahan, Bartýn, Batman, Bingöl, Bitlis, Çankýrý, Elazýð, Gümüþhane, Iðdýr, Karabük, Kýrýkkale ve Van illerimiz ise üretimde üç sýrada yer alan iller arasýna giremedi. 69 ilimiz ürettikleri ürünlerle ilk üç sýrada yer almayý baþardý" dedi. (ÝHA) CUMARTESÝ 20 EYLÜL ilde bombalý araç iddiasý mniyet Genel EMüdürlüðü nün 81 ilde IÞÝD kaynaklý terör saldýrýsý uyarýsý yaptýðý öne sürüldü. Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý ndan 81 ile gönderilen yazýda IÞÝD in Camilerde etkili olmaya çalýþtýklarý, metropollerde hücre yapýlanmasý þeklinde eylem birimleri oluþturulmuþ olabileceði ve örgütün belirtilen eylem birimlerini hükümetin IÞÝD politikalarýna karþý tehdit unsuru olarak kullanabileceði bilgisi yer aldý. Büyükþehirlerde önlemlerin artýrýlmasý istendi. Uyarýya göre çoðunluðu kamyonet 22 bombalý araç ihbarý yapýldý ve 30 canlý bombanýn Türkiye ye girdiði belirtildi.(vatan) Aile Saðlýðý Merkezleri ne acil görevi cil hastalar sadece hastanelere gitmeyecek. Aile Asaðlýðý merkezleri mesai saati dýþýnda ve hafta sonu da açýk olarak acil hizmeti verecek. Aile hekimlerine yeni görev getirildi. Aile hekimleri artýk acil hastalarý da tedavi edecek. Hastaneye gitme imkaný olmayan veya o an acil durumda olan hastalara aile hekimi müdahalede bulunacak. Torba yasa ile gelen yeniliklerin arasýnda, bundan sonra aile hekimlerinin de acil hastalara bakmasý, tedavi etmesi yer alýyor ve bu sayede hastanelerin acil servislerinde oluþan yoðunluðun giderilmesi ve acil hastalara anýndan müdahale edilip sorunlarýndan kurtulmasý saðlanmýþ olacak. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu artýk acil hastalarýn hastaneye gitmek zorunda kalmayacaðýný açýkladý. Hastane acillerinde yaþanan yoðunluðu azaltmak için bir takým yeni uygulamalar getirildi. Bundan sonra aile hekimleri de acil hastalara bakacak ve ek nöbet ücreti alacaklar. Acil hastalar artýk sadece hastanelerine gitmek zorunda deðil. Acil hastalar mesai saatleri dýþýnda ve hafta sonlarý da açýk olan saðlýk merkezlerinde tedavi görebilecekler. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, "Vatandaþýmýz hiç olmazsa gündüz 12 saatlik aktif dilimde kendi aile hekimi veya aile saðlýðý merkezindeki aile hekimiyle muhatap olabilecek. Uzun vadede (aile hekimi sayýsý) binleri bulduðumuzda da 24 saatlik nöbet sistematiðini o zaman düþüneceðiz" dedi.(aa) Yeþilay ve Diyanet ten iþbirliði ürkiye Yeþilay Cemiyeti, din görevlileri vasýtasýyla Tbaðýmlýlýk konusunda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile iþbirliðine gitti. Türkiye Yeþilay Cemiyeti ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý arasýnda halkýmýzda baðýmlýlýk konusunda farkýndalýk oluþturmak amacýyla iþbirliði protokolü imzalandý. Yeþilay Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Karaman ve Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafýndan imzalanan protokol çerçevesinde, din görevlileri vasýtasýyla özellikle gençlerin alkol, uyuþturucu madde ve kumar gibi baðýmlýlýklara karþý duyarlýlýðýný artýrmak hedefleniyor. YENÝ TEDBÝRLER YOLDA Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nda gerçekleþen imza töreninin ardýndan açýklama yapan Yeþilay Baþkaný hemþehirmiz Prof. Dr. Ýhsan Karaman, baðýmlýlýkla mücadeleyle ilgili yeni tedbirlerin yolda olduðunu söyledi. Karaman, "Son yýllarda uyuþturucu kullaným yaþýnýn çok küçük yaþlara kadar düþmesi, kullaným yaygýnlýðýnýn artmasý bu alanda daha ciddi tedbirlerin alýnmasýný zaruri kýlmaktadýr. Bu tehlikeyle mücadele etmek ve toplumun her kesimine ulaþmak için iþbirliklerimizi artýrýyoruz dedi. Din görevlileri vasýtasýyla da tüm vatandaþlara ulaþmayý hedeflediklerini belirten Karaman, þunlarý kaydetti: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýyla yaptýðýmýz bu protokolle din görevlilerinin halký etkileme gücü ve baðýmlýlýklara karþý var olan duyarlýlýklarýndan istifade ederek özellikle uyuþturucu konusunda, kendi bulunduklarý bölgelerde gençleri bilgilendirmelerini ve her türlü zararlý alýþkanlýklardan uzak tutmalarýný hedefliyoruz. TEHDÝDE GÝDEN YOLLAR KAPATILMALI Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez ise imzalanan anlaþmanýn her türlü baðýmlýlýkla mücadelede iþbirliðini kapsadýðýný belirtti. Sentetik uyuþturucularýn genç kuþaklarda tehdit oluþturduðunu belirten Görmez, "Tehdidin boyutlarý ne kadar önemliyse tehdide giden yollarý bulmak, onlarý kapatmak çok daha büyük önem arz ediyor. Bu konularda ben din görevlisi arkadaþlarýmýn toplumu bilhassa genç kuþaklarý doðru bilgilendirmek adýna yapacaklarý daha büyük vazifelerinin olduðunu ifade etmek istiyorum" dedi. ark ödemelerinden Fyararlanmak isteyenlerin, baþvurularýný zeytinyaðý hariç diðer ürünler için 30 Eylül 2014'e kadar yapmalarý gerekecek. Yaðlý tohumlu bitkiler, hububat ve baklagil fark ödemelerinden yararlanmak isteyenlerin, baþvurularýný zeytinyaðý hariç diðer ürünler için 30 Eylül 2014'e kadar yapmalarý gerekecek. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn "Türkiye Tarým Havzalarý Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2013 Yýlý Ürünü Yaðlý Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteðine Ýliþkin Bakanlar Kurulu Kararý Uygulama Tebliði'nde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið"i, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, fark ödemesi desteðinden yararlanmak isteyen üreticilerin baþvuru baþlangýç tarihi 1 Ekim 2013, son baþvuru tarihi ise zeytinyaðý hariç diðer ürünlerde 30 Eylül 2014 olarak Türkiye Yeþilay Cemiyeti ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý arasýnda yapýlan iþbirliðinin çerçevesi, halkýmýzým alkol, uyuþturucu madde ve kumar gibi kötü alýþkanlýklar ve baðýmlýlýklara karþý duyarlýlýðýný artýrmayý hedefliyor. Bu doðrultuda Yeþilay tarafýndan geliþtirilen Türkiye Baðýmlýlýkla Mücadele Eðitim Programý (TBM) kapsamýnda 81 ilde belirlenecek din görevlileri kapsamlý bir eðitimden geçecek. Formatörler eðitimciler ise kendi illerindeki tüm din görevlilerini eðitecek. Bu þekilde kaynak ve hizmet kullanýmýnda iþbirliði yapýlarak camilerde halk eðitim faaliyetlerinin uygulamaya konulmasý planlanýyor. Müftüler ve din görevlilerinin, aylýk toplantýlarda, hizmet içi eðitim kurslarýnda ve seminerlerde eðitilmesini öngören anlaþma, din görevlilerinin vatandaþlarý bilgilendirmesini, medya yayýnlarý yoluyla toplumun aydýnlatýlmasýný öngörüyor.(haber7.com) Yaðlý tohum üreticileri fark için baþvuracak belirlendi. Bu tarihten sonraki baþvurular kabul edilmeyecek. Ayrýca, kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalý tohumlarý kullananlar), yaðlýk ayçiçeði, soya fasulyesi, kanola ve aspir için düzenlenen faturanýn en son düzenlenme tarihi 1 Nisan 2014; dane mýsýr, buðday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için düzenlenen faturanýn baþlangýç tarihi 1 Mayýs 2013, en son düzenlenme tarihi ise 30 Nisan 2014 olacak. Bu tarihlerden sonra düzenlenen faturalar ile yapýlan baþvurular da yine kabul edilmeyecek. Teblið, 1 Nisan 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüðe girdi. Öte yandan, Hammadde ve Þeker Fiyatlarý Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. (AA)

10 10 CUMARTESÝ 20 EYLÜL 2014 Kahraman gazilere vefa RECEP MEBET Gaziler Günü nedeniyle Atatürk Anýtý na çelenk sunuldu. Anýtta düzenlenen törende Gaziler Günü nedeniyle sunumlar yapýldý. Çorum Belediyesi Bando Takýmý, çeþitli marþlar seslendirdi. 19 Eylül Gaziler Günü, Çorum da törenlerle kutlandý. Çorum Valiliði tarafýndan organize edilen kutlama programý dün Atatürk Anýtý nda düzenlenen törenle baþladý. Törene Çorum Valisi Sabri Baþköy, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve þehit yakýnlarý katýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, Türkiye Muharip Gaziler Derneði Çorum Þube Baþkaný Muharrem Gül, Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker in de katýldýðý tören programýný J. Kd. Çvþ. Necibe Nart sundu. Törende protokol sýrasýna göre Valilik, Garnizon Komutanlýðý, Belediye Baþkanlýðý, Muharip Gaziler Derneði, Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði çelenkleri Atatürk Anýtý na sunuldu. Saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýndan Ýstiklâl Marþý eþliðinde bayrak göndere çekildi. Törende sýrasýyla kürsüye gelen J. Bnb. Aykut Gürses, 4. Sýnýf Emniyet Müdürü Ferhat Göktepe ve Muharip Gaziler Derneði Þube Baþkaný Muharrem Gül günün anlam ve önemiyle ilgili birer konuþma yaptý. Çorum Anadolu Lisesi öðrencisi Melike Nur Doðru ise Gazi Kemal in Askerleri adlý þiiri okudu. Öðretmenevi nde verilen kahvaltý ile devam eden tören programý Çorum Þehitliði nin ziyaret edilmesinin ardýndan sona erdi. Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde ikindi namazý öncesinde þehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Ulucamii de Mevlid-i Þerif okutuldu. Atatürk Anýtý ndaki törene katýlan gaziler, protokol mensuplarýyla fotoðraf çektirdiler. Þehitleri unutmadýlar G aziler Günü dolayýsýyla hazýrlanan program çerçevesinde dün Çorum Þehitliði ziyaret edildi. Çorum Valisi Sabri Baþköy öncülüðünde düzenlenen ziyarete Garnizon ve Ýl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve þehit yakýnlarý katýldý. Türkiye Muharip Gaziler Derneði Çorum Þube Baþkaný Muharrem Gül, Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker in de hazýr bulunduðu ziyarette þehit mezarlarýna karanfil býrakan Vali Baþköy, Tüm þehitlerimizi minnet ve rahmetle anýyoruz. dedi. Huzur Camii Müezzini Hasan Çakmak ýn Kuran-ý Kerim tilavetiyle devam eden þehitlik ziyareti Müftü Mehmet Aþýk ýn yaptýðý duanýn ardýndan sona erdi. Þehitlerin kabri baþýndaki dualar edildi. Çorumlu gaziler, vatan için can veren þehitleri unutmadýlar. Ebediyete intikal eden gaziler için Mevlid-i Þerif okundu. Ulucamii de gerçekleþen program dualarla sona erdi. Melike Nur Doðru Vali Sabri Baþköy, Þehitlik teki programý takip eden basýn mensuplarýyla vedalaþarak hatýra fotoðrafý çektirdi.

11 CUMARTESÝ 20 EYLÜL Vatanýn teminatý gaziler andarma Binbaþý Aykut Gürses, gazilerin vatanýn J bölünmez bütünlüðünün teminatý olduðunu söyledi. Gaziler Günü nedeniyle Atatürk Anýtý nda düzenlenen törende konuþan Aykut Gürses, vatan savunmasýnda görev alan gazilerin Türk milletinin kalbinin en nadide köþesinde yaþadýðýný kaydetti. Þehitlerimiz, topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi yatarken gazilerimiz o sýradaðlar üzerindeki gaza sancaklarý gibi gururla dalgalanýyor diyen Gürses, Bu millet þehit ve gazilerimizin fedakârlýklarýný asla unutmayacak diye konuþtu. Binbaþý Gürses, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: Bugün, ülkesi, milleti ve devleti için, yaþamýný ortaya koyan kahramanlarýmýzý, yani gazilerimizi anmak ve onlara yüce Türk milleti adýna þükranlarýmýzý sunmak için toplanmýþ bulunuyoruz. Dünya tarihinde yer alan her millet kendine has özellikleriyle tanýnýyor. Türk milleti de bilinen tarihi boyunca savaþ meydanlarýnda cesareti ve savaþçýlýðý, barýþ zamanlarýnda da misafirperverliði ve engin hoþgörüsüyle anýlýyor. Türk adýnýn bir anlamýnýn da 'cesur' oluþunun nedeni bu. GAZÝLERÝMÝZ GAZA SANCAKLARI GÝBÝ Memleketinde, anasýný, babasýný, eþini, çocuðunu niþanlýsýný ya da yavuklusunu boynu bükük, gözü yaþlý býrakýp, milleti, devleti ve vataný uðruna mücadeleye koþan, en kýymetli varlýðýný, canýný hiç bir tereddüt göstermeden severek ve isteyerek feda eden þehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz hakkýnda ne söylersek söyleyelim, kifayetsiz kalacaðýnýn bilincindeyiz. Þehitlerimiz, topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi yatarken gazilerimiz o sýradaðlar üzerindeki gaza sancaklarý gibi gururla dalgalanýyor. Þu anda karþýmýzda duran bu yiðit insanlar Türk milletinin kalbinin en nadide köþesinde yaþýyorlar. Þunu biliyoruz ki güzel yurdumuzun en küçük yerleþim biriminden en geliþmiþ þehrine kadar askere gönderilen her Türk gençleri kýnalanarak uðurlanýr. Oðlunun eline kýna yakarak, komutanlarýna teslim eden bir asker annesi inanarak, anlamýný bilerek ve tam bir imanla 'evladým vatana kurban olsun ya þehit olsun ya gazi' der. Büyük Türk milletinin varlýðýný korumak, yüceltmek ve ölümsüzleþtirmek düþüncesi ile her karýþ topraðý ecdat kaný ile yoðrulmuþ vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðü için hayatýný veren aziz þehitlerimiz ve kahraman gaziler! Kendinizi feda ettiðiniz idealler uðrunda azgýn sularý durduracak, sert kayalarý parçalayacaðýz. Ay yýldýzlý al bayraðýmýz, mavi semalarýmýzda ebediyyen dalgalanacak. ONLARLA NE KADAR ÖVÜNSEK AZ Hayatta olan ve ebediyete intikal etmiþ kahraman gazilerimiz! Sizler hepimizin yürekten inandýðý, kutsal deðerler uðruna savaþtýnýz. Türk'ün bayraðýnýn yere inmemesi, ezanýn susmamasý için cepheden cepheye koþtunuz. Hayatlarýnýzý hiçe sayarak Çanakkale'de, Kafkaslar'da, Kore'de, Kýbrýs'ta, Doðu'da, Güneydoðu'da ve güzel yurdumuzun dört bir köþesinde ülke menfaatleri için tüm benliðinizi ortaya koydunuz. Jandarma Binbaþý Aykut Gürses Atalarýmýzdan devraldýðýnýz üstün cesaret ve fedakârlýk meziyetini devam ettirdiniz. Mazisi kahramanlýklarla dolu, zaferlerle süslü milletimize bu onurlu hatýralarý kazandýrýp nesilden nesile aktarýlmasýný saðladýnýz. Bugün hürriyetimizin teminini saðlayan sizlerle ne kadar övünsek, ne kadar gurur duysak az. Bu millet sizin fedakârlýklarýnýzý asla unutmayacak. Bu tören münasebetiyle bir kez daha kutsal vatan topraklarýmýzýn savunulmasý ve parçalanmamasý uðruna, al bayraðý kendisine kefen yapmýþ bütün þehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiþ gazilerimizi rahmet ve minnetle anýyor, hayatta olan kahraman gazilerimize þükranlarýmýzý sunuyoruz. Öðretmenevi nde aðýrlandýlar Ç orum Valiliði, Gaziler Günü nedeniyle dün Öðretmenevi nde kahvaltý düzenledi. Gaziler ve þehit aileleri ile protokol mensuplarýnýn ayný sofrada buluþtuðu programa Vali Sabri Baþköy, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve askeri erkan katýldý. Programa Türkiye Muharip Gaziler Derneði Çorum Þube Baþkaný Muharrem Gül, Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker de katýldý. Müftü Mehmet Aþýk ýn yaptýðý duanýn ardýndan katýlýmcýlara hitap eden Vali Baþköy, günün anlam ve önemi hakkýnda kýsa bir konuþma yaptý. Program, yapýlan konuþma ve ikramlarýn ardýndan sona erdi. Gaziler Günü nedeniyle dün Öðretmenevi nde kahvaltý düzenlendi. Kahvaltýya katýlan gaziler, protokol üyeleriyle ayný masada buluþtu. Çorumlu gaziler, düzenlenen etkinliðe büyük ilgi gösterdi. Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen törende þehitler için saygý duruþunda bulunuldu. Þehit nurlanmýþ, gazi onurlanmýþ þahsiyet orum Emniyet Müdürlüðü 4. Sýnýf Emniyet ÇMüdürü Ferhat Göktepe, Þehitler nurlanmýþ, gaziler onurlanmýþ þahsiyetlerdir dedi. Þehit ve gazilerin Türk milletinin gurur kaynaðý olduðunu vurgulayan Ferhat Göktepe, Milletimizin gönlünde taht kuran þehit ve gazilerimiz onur abideleri oldular diye konuþtu. Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen törende konuþan Göktepe, baðýmsýzlýk uðruna en büyük fedakârlýðý þehit ve gazilerin gösterdiðini söyledi. Göktepe, konuþmasýný þöyle sürdürdü: 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareþallik rütbesi ve gazilik ünvanýnýn verildiði bugün 'Gaziler Günü' olarak kutlanýyor ve Kahramanlýk Günü olarak da biliniyor. Tarih boyunca hür ve baðýmsýz yaþayan milletimiz, bu deðerlerini korumak için sayýsýz mücadeleler verdi. Baðýmsýzlýk uðruna en büyük fedakârlýðý gösteren þehit ve gazilerimiz; daima milletimizin gönlünde yer alarak, bizlerin onur abideleri oldular. Þehit ve gazilerimiz topraðý vatan, insaný ulus yapan deðerlerdir. Bu sebeple hâlâ kahramanlýk türküleri söylenir, destanlarý anlatýlýr. Ülkemizin güvenliði ve milletimizin huzuru için canlarýný feda etmekten ürkiye Muharip Gaziler Derneði Çorum Þube TBaþkaný Muharrem Gül, Gaziler, canýný vatanýna ve milletine adayan kahramanlardýr dedi. Atatürk Anýtý nda düzenlenen Gaziler Günü töreninde konuþan Muharrem Gül, Bugün, vatan savunmasýnda görev alan gazilerimiz ve Türk milleti açýsýndan müstesna bir gün diye konuþtu. Gaziler olarak yurdumuzu düþmanlara karþý korumaya her zaman hazýrýz diyen Gül, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Milli Mücadele döneminin, insanlýðýn yaþamýnda çok az görülen mucizelerden Sakarya Meydan Muharebesi nin zaferle kazanýlmasýný müteakip Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk e TBMM tarafýndan mareþallik rütbesi ve gazilik ünvanýnýn tevcih edildiði müstesna bir günün yýl dönümündeyiz. Tarihte milli iradeye dayalý ve kanunla gazi ünvanýný ilk defa alan asker Baþkomutan Atatürk olmuþtur. Gaziliðin onurlanmýþ asker olduðunu unutmadan ve herhangi bir uzvumuzun olup olmadýðýna bakmaksýzýn bize bu þerefli görev yeniden verilirse kanýmýzýn son damlasýna kadar ülkemizin bölünmez bütünlüðü ve yurdumuzu korumaya hazýrýz. Baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaþlarý olmak üzere bu vatan için topraða düþen tüm þehitlerimizin çekinmeyen bir teþkilatýn mensuplarý olarak bu uðurda þeref ve gururla hizmete devam edeceðiz. Bu vesile ile baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz þehitlerimizi rahmetle anarken, tüm gazilerimize þükranlarýmýzý sunuyoruz. 4. Sýnýf Emniyet Müdürü Ferhat Göktepe Canýný vatanýna adayan kahramanlar ve ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurlarýnda saygý ile eðiliyoruz. Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül

12 12 CUMARTESÝ 20 EYLÜL Türkiye nin yüzde 57 si çözümü destekliyor T ürkiye genelinde yapýlan bir araþtýrmaya göre çözüm sürecine halkýn yarýsýndan fazlasý destek veriyor. 2 bin 300 kiþi ile yapýlan araþtýrmaya göre, çözüm sürecine destek kendini Kürt olarak tanýmlayanlarda yüzde 83, BDP ye oy verenlerde yüzde 91, Türkiye genelinde ise yüzde 57 oldu. Sürecin Kürt sorununu çözeceðine olan inanç ise yüzde 47 ye çýktý. Boðaziçi Üniversitesi ve Açýk Toplum Vakfý desteðiyle Boðaziçi Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Hakan Yýlmaz ve ekibinin, Türkiye çapýnda 2 bin 300 kiþi ile görüþerek yaptýðý Çözüm Süreci: Kim Ne Ýstiyor? baþlýklý araþtýrma, Türkler ve Kürtlerin çözüm sürecine iliþkin düþünce ve beklentilerini ortaya koydu. ÇÖZÜME DESTEK YÜZDE Nisan-Temmuz aylarýnda, Türkiye çapýnda 2 bin 300 kiþiyle görüþülerek gerçekleþtirilen araþtýrma kapsamýnda, 100 kiþi ile derinlemesine görüþüldü. Araþtýrmaya göre, kendini Kürt olarak tanýmlayanlarýn çözüm sürecine desteði yüzde 83 olurken, BDP ye oy verenlerde bu oran yüzde 91 e ulaþtý. Türkiye genelinde ise çözüm sürecine verilen destek yüzde 57 oldu. Çözüm sürecinin sorunlarý bitireceðine iliþkin beklentiler ise Kürt kökenli nüfusta yüzde 61, Türkiye genelinde ise yüzde 47 olarak hesaplandý. CHP VE MHP'DEN DE DESTEK VAR Çözüm süresine destek en çok BDPtabanýndan geldi. BDP lilerin yüzde 91 i, AK Partililerin de yüzde 75 i süreci desteklediðini söyledi. CHPyüzde 29, MHP ise yüzde 28 oranla sürece destek verdiði ortaya çýktý. Çözüm Süreci nin sorunlarý bitireceðine iliþkin beklentiler ise Kürt kökenli nüfusta %61 ve Türkiye genelinde ise %47 olarak hesaplandý.(haber7.com) Vertigo yu ciddiye alýn aþ dönmesi rahatsýzlýðý olarak bilinen 'Vertigo' Bönlem alýnmadýðý takdirde ileride ciddi saðlýk problemlerine neden olabiliyor. Nöroloji Uzmaný Doç. Dr. Sibel Karaca, vertigo ile ilgili merak edilenleri açýkladý. Vertigo'nun halk arasýnda çok sýk taný alan, iç kulakta kristal oynamasý hastalýðýyla ayný hastalýk zannedildiðine dikkat çeken Karaca, Vertigo, baþ dönmesinin Latince adýdýr. Baþ dönmesinin tek deðil en belirgin sebebidir. Vertigo'yu iki grupta ele alabiliriz. Birincisi periferik yani kulak kaynaklý, ikincisi ise santral yani beyin kaynaklý olan sebeptir. Birde fobik postural vertigo durumu vardýr. Bu tip hastalarýn yalnýzca belirli ortamlarda baþ dönmesi hissi olur dedi. STRES VE YORGUNLUK DAVETÝYE ÇIKARIYOR Periferik vertigonun en bilindik belirtilerinin baþ dönmesi, etraf dönüyor ya da cisimler hareket ediyor hissi ve deprem oluyor sanýsý olduðunu vurgulayan Karaca, "Bunlarýn en sýk nedeni iç kulakta kristal oynamasýdýr. Diðer nedenler ise; kafa travmasý, denizde ya da havuzda kulak ve aðza su giriþi, stres, yorgunluk ve uykusuzluktur. Ýç kulaktaki iltihaplar ve dýþ kulak yolunu týkayan kirler de vertigonun nedenleri arasýndadýr. Baþlangýçta tamamen fiziksel bir hastalýk olan vertigo, tekrar ettikçe hastanýn psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Belirtiler çok uzun sürmüþse hasta aðlayarak bile gelebilir. Fakat çok basit tedavi yöntemleriyle hasta hýzlý bir þekilde tekrar saðlýðýna kavuþabiliyor diye konuþtu. HASTA ÇOK ÇABUK ÝYÝLEÞEBÝLÝYOR Periferik vertigo tanýsý konulduktan sonra tedavi sürecinin çok kolay olduðunu belirten Karaca, Öncelikle hastalardan iyi bir hikaye alýnmalýdýr. Hikayede; baþ dönmesinin baþlangýç zamaný ve süresi, eþlik eden diðer bulgular ve kullandýðý ilaçlar sorgulanmalýdýr. Taný konulduktan sonra basit manevra ve egzersizlerle hastalýk büyük oranda iyileþmektedir diye konuþtu. Beyincik ve beyin sapý damar týkanýklýklarýnýn ve beyin kanamalarýnýn santral vertigoya neden olduðunu söyleyen Karaca, sözlerine þu þekilde devam etti: Bu hastalarýn tedavi süreci tamamen farklýdýr. Periferik vertigoda manevrayla hastanýn baþ dönmesi þikayetini ortaya çýkarabiliyorken, santral vertigoda baþ dönmeleri süreklidir. Hastanýn muayenesinde çift görme, yüzde eðrilme, kol ve bacakta tek taraflý uyuþma, güç kaybý ve ayakta denge kaybý gibi bulgularý vardýr. Taný için görüntüleme yöntemi kullanýlýr. Santral vertigo hastalarýnýn tedavi süreci daha uzundur. Hastanede yatarak tedavi olmalarý gerekir. Santral vertigo hastalarýnda da yüzde 90 oranda iyileþme görülüyor. Ama bazý hastalarda denge kaybý ve nörolojik bozukluklar kalabiliyor. (ÝHA) Ek yerleþtirme baþvurularý baþladý niversitelere ek yerleþtirme baþvurularý baþladý. ÜAdaylar, tercihlerini 25 Eylül'e kadar internet üzerinden gerçekleþtirebilecek. ÖSYM, öðretim yýlý için merkezi yerleþtirmede boþ kalan ve yerleþtirilen adaylarýn kayýt yaptýrmamasý nedeniyle boþalan yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarýna, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarýna göre ek yerleþtirme yapacak. Adaylar, 2014-ÖSYS ek yerleþtirme tercihlerini, bugünden itibaren 25 Eylül saat 23.59'a kadar internet üzerinden bireysel olarak yapacak. Baþvuru merkezlerinden veya ÖSYM sýnav koordinatörlüklerinden tercih iþlemi yapýlmayacak. Sadece elektronik ortamda yapýlan tercihler iþleme alýnacak. Postayla ÖSYM ye gönderilen veya elden verilmek istenen tercih formlarý iþleme alýnmayacak. TERCÝH ÜCRETÝ 10 LÝRA OLACAK Ek yerleþtirme kurallarýna iliþkin bilgiler, 2014-ÖSYS Yükseköðretim Programlarýna Ek YerleþtirmeKýlavuzu'nda yer alacak. Adaylar, 2014-ÖSYS Ek Yerleþtirme Kýlavuzu'na ÖSYM'nin internet adresinden ulaþabilecek. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacak. Ek yerleþtirme için baþvuracak adaylarýn bu kýlavuzu dikkatle Putin Türk çayý içecek usya ya ihracat için 162 Türk firmasýna vize çýkarken RÇaykur, semaver kültürü olan Rusya ya dökme çay satmak için görüþmelere baþladý. Çaykur un hedef kitlesi baþta Devlet Baþkaný Putin olmak üzere Rus çayseverler. Türkiye'den Rusya ya gýda ihracatý için 162 firmaya vize çýkarken, dev þirketler harekete geçti. Rusya nýn batý ülkelerine yönelik gýda ambargosunun ardýndan Çaykur, Ülker, Yörsan, Elvan, Kervan ve Kristal gibi çok sayýda dev Türk gýda þirketi bu ülkeye çýkarma yaptý. Rusya çýkarmasýnda baþka markalara üretim yapma yerine þirketler Made in Turkey etiketiyle pazara damga vurmayý planlýyor. Yörsan 3 farklý peynir ile bu ülkeye kendi markasý ile girmeyi planlarken, Kristal zeytinyaðý firmasý da Ýtalya ve Ýspanya nýn pazar hakimiyetini kýrmak için çalýþacak. Çaykur semaver kültürü olan Ruslar a dökme çay satmak için görüþmelerine baþladý. Devlet Baþkaný Putin baþta olmak üzere Rusya daki çay içicileri firmanýn hedef müþterileri arasýnda yer alýyor. Rusya nýn iyi bir çay içicisi olduðunu belirten Çaykur Genel Müdürü Ýmdat Sütlüoðlu Rusya daha önce Gürcistan dan çay ithal ediyordu. Sonra incelemeleri gerekiyor. Kýlavuz basýlý olarak daðýtýlmayacaðýndan adaylarýn ÖSYM den yapýlan duyurularý takip etmeleri yararlarýna olacak. Ek yerleþtirme iþlemleri, 2014 ÖSYS Kýlavuzu, 2014-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ile 2014-ÖSYS Yükseköðretim ProgramlarýnaEkYerleþtirme Kýlavuzu'nda belirtilen esaslara göre yapýlacak.(aa) onlar çekildi. Sonrasýnda Rusya Srilanka ve Çin e yöneldi. Biz de damak tatlarýna uygun bir ürünü piyasaya süreceðiz dedi. THY'NÝN SOÐUK ÇAYI DÝDÝ OLDU Rusya ya Türk çayý dolaylý yöntemlerle giriþ yapýyor. Bu ülkeye çalýþmak için giden Türk iþçiler beraberinde çay getirdiði gibi, yine Rusya daki bazý Türk marketlerde de çay satýþý az da olsa yapýlýyor. Soðuk çay pazarýna Didi markasý ile giren Çaykur, çýtayý yükseltti yýlýnda 75 milyon adet satýþ gerçekleþtiren firma bu yýl sonuna kadar 150 milyon adetlik satýþ rakamýna ulaþmayý bekliyor. THY ile görüþen firma Didi yi THY nin ürün listesine eklemeyi baþardý. Sütlüoðlu, Didi ye ABD, Avrupa, Asya ve Ortadoðu dan talep geldiðini belirtti. Yörsan da Rusya yý hedef pazarlardan biri olarak belirledi. Yörsan Ticari Pazarlama Müdürü Sebati Altunyuva Rusya pazarýný önemsiyoruz. Büyürsek ofis açýp pazarda daha etkin olmayý planlýyoruz. Rusya da da mozarella, govda ve smentana türü peynirlerimiz ile baþarýlý olacaðýmýza inanýyoruz dedi.(haber7.com)

13 Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:25 ZÝL-KA DE: 1435 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:7 Eylül 1430 Hýzýr: EYLÜL Rýzýk hususunda endiþeye düþmeyiniz! Ýnsan, son rýzkýný da yemeden ölmez. Allahtan korkunuz, iyi ameller yapýnýz! Helâli alýp, haramý terkediniz! Hadîs-i þerîf ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Peygamberimizin Hicreti (622) - Hicrî Þemsî yýlbaþý (1393) - Sivrihisar ve Mihalýççýk'ýn kurtuluþlarý (1921) ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY NÖBETÇÝ ECZANELER UYSAL G.BEY MAH ATA CAD.NO:35 ATA SAÐLIK OCAÐI KARÞISI EÐÝTÝM FATÝH CAD. NO:48/A ( 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI ) ABALI BAHABEY CAD. NO:105 ( YEÞÝL FIRIN YANI ) CUMARTESÝ HABOÐLU ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI OYA GAZÝ CAD. NO:53/A ( VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI ) PAZAR ESER OSMANCIK CAD. NO:44/C (ULU CAMÝ - YAZI ÇARÞISI ARASIN- DA) VEFAT EDENLER 1-Ergün ve Erdal ZAZAOÐLU' nun annesi; Müjgan ZAZAOÐLU. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yaz, güz, yaðmur DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK az biter, güz gelir. Önce günler Ykýsalýr, geceler uzar. Doðadaki aðaçlarla diðer bitkilerin canlý yeþili solmaya baþlar. Esintiler artar. Güneþ yavaþ yavaþ eksiltir etkinliðini. Sanki onun da enerjisinde bir azalýþ vardýr. Daha az durur gökte ve daha az ýsýtýr alemi. Toprak soður sonunda. Bu yaz hava sýcaktý. Güneþ ýsýttý ýsýtacaðý kadar. Yaðýþsýzlýk onun bu etkisini daha fazla hissetmemizi saðladý. Bir çok yerde dereler, göller kurudu. Arazideki çeþmelerin bazýlarý akmaz oldu. Suyun önemini bu yýl ki kadar kavradýðýmý hatýrlamýyorum. Canlýlýk ve su.. Kuraklýktan çok korktum bu yaz. Kurumuþ bir derede yürümüþtüm yaz ortasýnda. O yürüyüþüm fazlasýyla etkiledi beni. O derenin her metresinde onlarca balýk, onlarca kurbaða ve çeþitli böcek olduðunu bilirdim. Hiç biri yoktu ortalýkta. Sadece kumlar, çakýl taþlarý, özelliðini yitirmiþ yosunlar, solmuþ otlar, yeþilliði azalmýþ çalýlar vardý. Susuz derede, kupkuru kumlarýn, çakýl taþlarýnýn üzerinde yürürken ayaklarýmýn altýndan yükselen sýcaklýðý fark ettim. Kum sýcaðý! Çömeldim, elimi deðdim. Ateþten çýkmýþçasýna kýzgýndý kumlar ve taþlar. O haldeyken çevremdeki tarlalara, tepelere, daðlara çevirdim gözlerimi. Görebildiðim kadarýyla aðaç yeþilliði içimi rahatlatacak nitelikteydi. Kendi kendime, bu yaðýþsýzlýk uzun sürerse, görebildiðim yeþillikler de azalýr zamanla diye düþündüm. Ýþte, o an kuraklýk kaygýsýyla ürperdiðimi anýmsýyorum. O günden sonra daha dikkatli takip etmeye baþladým hava durumu bültenlerini. Dýþardayken, gözlerim hep gökyüzünde bulutlardaydý. Sýk sýk da Köse Dað'ýn zirvelerinde duman olup olmadýðýna da bakýyordum. Büyüklerimizden duyardým ki, Köse Dað'ýn doruðunda duman olursa, birkaç gün içinde yaðýþ gelme ihtimali yüksektir. Bilemiyorum, gereksiz miydi kuraklýk kaygým? Güzle geldi yaðýþ. Ne güzel yaðdý yaðmur! Yaðmur güzelliði, yaðmur temizliði kalbimizi ferahlayýverdi. Çok þükür Allah'a, üç gündür bol bol yaðmur yaðýyor. Topraðýmýza inen rahmet onun ve de bizim yüzümüzü güldürüyor. Caddede, sokakta yaðmura yakalanýrsam, uygun bir köþeye çekilip sevinçle rahmetin gökten süzülerek iniþini seyrediyorum. Evdeysem, pencereye koþuyorum. Pencereyi aralayýp sesini de dinliyorum yaðmurun. Gözlerimle beraber kulaklarým da bayram ediyor desem abartmýþ olmam. Ýnþallah böyle devam eder yaðýþ. Stres hacý adaylarýný hasta ediyor aðlýk Bakanlýðý hacý adaylarýnýn saðlýklý þekilde Sgidip gelmelerini saðlamak için havalimanlarýnda saðlýk ekipleri oluþturuldu Türkiye Hudut Sahiller Saðlýk Genel Müdürü Hüsem Hatipoðlu, hacý adaylarýnýn muayenelerinde, yorgunluk, heyecan ve strese baðlý çeþitli saðlýk sorunlarý ortaya çýktýðýný söyledi. Amaçlarýnýn, hacý adaylarýnýn mutlu ve saðlýklý þekilde geri dönmelerini saðlamak olduðunu vurgulayan Hatipoðlu, "Hacý adaylarýmýzýn yapýlan muayenelerinde tansiyon yüksekliði, kalp þikayetleri, diyabet, astým nöbetleri, vücutta alerjik döküntüler, gastrit ve ülser gibi mide-baðýrsak þikayetlerinin aðýrlýklý olduðunu gördük. Aslýnda bunlarýn çoðu yorgunluk, heyecan ve stresle iliþkilidir. Bazýlarýnýn bavullarýný son dakikada hazýrladýklarýný, son geceyi de uykusuz geçirdiklerini öðrendik" diye konuþtu. Bazýlarýnýn Suudi Arabistan'a gitmeden önce muhakkak yapýlmasý gereken menenjit (meningokok) aþýsýný yaptýrmamýþ olduklarýna deðinen Hatipoðlu, söz konusu aþýnýn tam korumayý saðlamasý açýsýndan en az 10 gün önce yapýlmasýnda fayda olduðunu hatýrlattý. Ortadoðu Solunum Sendromu-Koronavirüsü (MERS-CoV) ile ilgili Suudi Arabistan'ýn almýþ olduðu tedbirlerin iþe yaradýðýný, vakalardaki artýþýn durduðunu anlatan Hatipoðlu, Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü olarak MERS-CoV ile ilgili broþürü Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile de görüþerek hacý adayýnýn çantasýnda olacak þekilde düzenlendiðini kaydetti. Hatipoðlu, MERS-CoV virüsünün özgün bir tedavisi olmadýðýndan bulaþma ve korunma yöntemlerinin çok iyi bilinmesi gerektiðini belirterek, þöyle devam etti: "Ellerin her seferinde sabunla çok iyi yýkanmasý ve kalabalýk yerlerde maske kullanýlmasý ana korunma yöntemlerinin baþýnda gelir. Gerek MERS-CoV'dan gerekse diðer enfeksiyonlardan korunma yöntemlerini bir broþürde geniþ þekilde belirttik. Her kesimin anlayacaðý bir dille yazdýðýmýz broþürü hacý adaylarýmýzýn çok iyi okumalarýný istiyoruz. Hacý adaylarýmýzýn rahat ve huzurlu olmalarýný, stres yapmamalarýný ve Saðlýk Bakanlýðý olarak yanlarýnda olduðumuzu bilmelerini istiyoruz. Kendilerini dönünceye kadar takip edeceðiz. Hatta döndükten sonra da yine Saðlýk Bakanlýðýmýza baðlý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumuna baðlý Aile Hekimleri vasýtasýyla hacýlarýmýz 14 gün süreyle takip edilecektir. Her türlü saðlýk sorunlarýnda gerek yurtdýþýnda ve gerekse dönüþlerinde 7/24 saat Genel Müdürlüðümüze baðlý olarak hizmet veren numaralý Seyahat Saðlýðý Danýþma Hattýmýzý aramalarý mümkündür."(aa) Kadir Yüktaþýr com Gram CUMARTESÝ 20 EYLÜL Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: EYLÜL 2014 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Cinayetin Adý 2 Bu harekete tahammülsüzlük taaa Osmanlý döneminde baþlamýþtý.. Ýki defa çoðunluðu elde ettikleri halde onlar alaþaðý edilmiþti Þimdi AKP bu misyonun mazide birikimine güya sahip çýkar gibi davranýyor.. Halbuki geldikleri yer bellidir. Büyük bir kan uyuþmazlýðý vardýr.. Bu demokrat hareket bu ülkeye lazýmdýr. Onun bitmiþ ve tükenmiþliðini iddia edenler hep yanýldý.. Bir zamanlar Ýsmail Arar vardý.. Bir basý mensubu soruyor: "Demokratlar tekrar iktidara gelebilir mi?" "Güldürmeyin beni." demiþti. Daha sonra demokratlar kaç defa hükümet kurdu. Bizler Bediüzzamana inanýyoruz. Þimdiye kadar onun her söylediði müjdelerin doðruluðuna þahit olduk. "Ýnþallah o demokratlar istibdadý mutlaký kaldýrýp, tam bir hürriyeti þer'iyeye vesile olacaklar" demiþti.. Bu hareket ölmez.. Ýdare-i maslahatçý iktidarlar hiçbir zaman ebedi olarak kalamazlar. Üstadýn tarif ettiði dört parti tarifinde AK parti diye bir parti yoktur. Nasýl ki bir zamanlar ANAP vardý Þimdi nerede? Bunlar hayal mahsulü þeyler deðil. Ýlmi gerçeklerdir. Ýmarsýz bir yere bina yapanýn akýbeti bellidir. Kimse Menderes ve davasýný istismar etmemeli.. Sizin üstadýnýz olan Necip Fazýl demokratlara þiddetli muhalif olduðunu unutmayýnýz. Ruhun þad olsun mazlum insan, mekanýn cennet olsun. (Son) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 87, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 20 EYLÜL 2014 Çorumlu nun teveccühü iyi iþler yaptýðýmýzýn þahidi RECEP MEBET V ali Sabri Baþköy dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ne veda ziyaretinde bulundu. Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen in evsahipliðindeki ziyarette konuþan Sabri Baþköy, Çorum halkýnýn þahsýma gösterdiði teveccüh, bu þehir için iyi iþler yaptýðýmýzýn þahidi dedi. Çorum Valiliði görevinde 25 ayý geride býraktýðýný anlatan Baþköy, Bu sürede taþýdýðým sorumluluðun hakkýný vermeye çalýþtým. Yoðun bir tempo içinde Çorum un kazanýmlarý için gayret gösterdim. diye konuþtu. Eli öpülesi Çorum insanýný çok sevdim. Zaten insaný sevmezseniz baþarýlý olamazsýnýz. Çorum u tüm renkleriyle sevdim ve eþit mesafede kucaklamaya çalýþtým. Bu memleketin kamu hizmetlerinden en iyi þekilde istifade etmesi hususunda çaba sarfettim. Gayretlerimizin þahitliðini Çorum kamuoyunun yapacaðýna inanýyorum. Çorum basýnýna da sunduðumuz hizmetlerin ve mesajlarýmýzýn kamuoyuna ulaþtýrýlmasýndaki katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum. ERZEN: GAYRETLÝ ÇALIÞMALARINIZA ÞAHÝDÝZ Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Vali Sabri Baþköy ün Çorum un rafta bekleyen pek çok meselesini çözme gayretine þahit olduk dedi. Hitit Üniversitesi nin kampüs meselesinden Polis Okulu na, hastaneden özel sektör yatýrýmlarýna kadar týkanmýþlýðýn yaþandýðý pek çok konuda Vali Baþköy ün giriþimleriyle meselelerin çözüme kavuþtuðunu vurgulayan Þevket Erzen, Deðerli hizmetlerinizden dolayý tüm Çorumlular adýna þükranlarýmýzý arz ediyor, bundan sonraki vazifelerinizde baþarýlarýnýzýn devamýný diliyoruz diye konuþtu. Erzen, Çorumlu nun Baþköy ü unutmayacaðýný ve eserleriyle hep hayýrla yâd edeceðine inandýðýný sözlerine ekledi. Vali Sabri Baþköy, Gazeteciler Cemiyeti ne veda ziyareti gerçekleþtirdi. ÇORUM ÝNSANINI ÇOK SEVDÝM Ýyi intibalarla Çorum dan ayrýlmaya hazýrlandýðýný belirten Vali Baþköy, sözlerini þöyle sürdürdü: Deniz Feneri Derneði, Gazi Caddesi PTT Merkez Müdürlüðü yanýnda kurban baðýþ standý açtý. Kurban baðýþlarýnýzla yoksullarý sevindirin RECEP MEBET D eniz Feneri Derneði, kurban hisse bedellerini açýkladý. Kurban Bayramý öncesinde iyilik için kollarý sývayan Deniz Feneri, kurban hisse bedelini yurt içinde 640, yurt dýþýnda 290 TL olarak belirledi Kurban Organizasyonu faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Deniz Feneri Derneði Çorum Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlý, hayýrsever Çorum halkýna seslenerek, Kurbanlarýnýz yoksullarýn bayramý olsun dedi. Hayýrseverlerin kurban baðýþlarýný Türkiye ve dünyanýn dört bir yanýndaki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýklarýný belirten Yasemin Eyvazlý, Türkiye'ye hicret eden Iraklý ve Suriyeliler e de kurban eti daðýtacaðýz dedi. Çorumlu iyilik gönüllüleriyle birlikte açýklama yapan Eyvazlý, Deniz Feneri baðýþ standýnýn Arefe Günü ne kadar Gazi Caddesi PTT Merkez Müdürlüðü yanýnda açýk olacaðýný hatýrlattý. Deniz Feneri Derneði nin yürüttüðü kurban organizasyonu çalýþmalarýndan bahseden Eyvazlý, þu bilgileri verdi: KURBANLARINIZ BAYRAMI OLSUN Hamurcu dan yeni tadlar Çorum Valisi Sabri Baþköy, gazetemiz yönetici ve çalýþanlarýyla da vedalaþtý. RECEP MEBET S erpil Duran ýn sahibi olduðu Ha- murcu Catering Çið Börek ve Makarna, benzersiz mönüsüne yeni lezzetler ekledi. Ýþletme, hamur iþlerinde iddialý. Zengin mönü, müþterilerin favorisi. Hamurcu, HÝTÝTSEM karþýsýnda Geleneksel hamur iþi ürünlerde iddialýyýz diyen Serpil Duran, krep, helvalý dondurma ve ýslak hamburger gibi fastfood çeþitlerinin de eþsiz mönülerinde yerini aldýðýný söyledi. Dilber Dudaðý adlý bol cevizli baklavayý müþterilerinin beðenine sunmaya baþladýklarýný vurgulayan Duran, sýcak helva ve dondurma ikilisinin tadýna varmak isteyenleri Hamurcu ya davet etti. Catering hizmetlerinin de tüm hýzýyla sürdüðünü hatýrlatan Duran, açýklamasýný þöyle sürdürdü: Sade, tavuklu, kýymalý, patatesli, peynirli, çikolatalý ve meyveli krep dürüm çeþitlerimizin yanýnda ekmek arasý köfte, ciðer, sucuk, sosis ve tavuk gibi lezzetlerden oluþan fastfood mönümüzü de müþterilerimizin beðenisine sunmaya baþladýk. Sipariþe özel mönü ve paket servisi gibi hizmetlerimizin yaný sýra gün ve yemekli iþ toplantýlarý gibi organizasyonlara da ev sahipliði yapýyoruz. Benzersiz mönümüzün tadýna varmak ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Bahçelievler Mahallesi 2. Cadde (HÝTÝTSEM karþýsý) numara 3/C de faaliyet gösteren Hamurcu ya bekliyoruz. YOKSULLARIN Deniz Feneri kurban hisse bedeli yurt içinde 640, yurt dýþýnda 290 TL olarak belirlendi. Yýllardýr kendisine emanet edilen iyilikleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýran Deniz Feneri bu yýl da hayýrseverlerin kurbanlarýný keserek yoksullara daðýtacak. Deniz Feneri Derneði hayýrseverlerin kurban vekâletlerini Ýslami kurallara uygun olarak yerine getiriyor. Kesim sýrasýnda Deniz Feneri görevlileri, noter ve veteriner hazýr bulunuyor. Kurban etleri ülkemizin dört bir yanýndaki dul, yetim ve öksüzler baþta olmak üzere, Deniz Feneri tarafýndan yoksulluðu tespit edilmiþ on binlerce aileye daðýtýlýyor. Deniz Feneri, Türkiye nin yaný sýra yurt dýþýnda Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Kýrgýzistan, Kazakistan, Moðolistan, Irak, Suriye, Filistin, Yemen, Pakistan, Bangladeþ, Afganistan, Tayland-Patani, Sri-Lanka, Filipinler-Moro, Nijer, Çad, Moritanya, Somali, Sudan, Tanzanya, Etiyopya, Gana, Fildiþi Sahili, Uganda, Kenya, Kamerun, Zimbabwe de kurban keserek ihtiyaç sahiplerine daðýtacak. Deniz Feneri, Türkiye'ye hicret eden Suriyeliler e de kurban eti daðýtacak. Yasemin Eyvazlý, bayram öncesi iyilik çaðrýsý yaptý. DA KURBAN BAÐIÞI Deniz Feneri, baðýþçýlarýna iki dakikada kurban baðýþý yapma imkâný sunuyor. adresli internet sitesinden no'lu çaðrý merkezinden ya da no'lu telebaðýþ hattýndan Deniz Feneri'ne kredi kartý ile 2 dakikada kurban baðýþý yapmak mümkün. Hesap Numarasý Vermeden Baðýþ Deniz Feneri, kredi kartý kullanmayan baðýþçýlarý için de Halkbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankasý, Kuveyt Türk, Albaraka Türk ve Vakýfbank þubelerinden tahsilat ekranlarý sayesinde kolayca baðýþ yapma imkâný sunuyor. Deniz Feneri'ne ayrýca Garanti, Yapý Kredi, Akbank, Ýþ Bankasý aracýlýðýyla da kurban baðýþý yapýlabiliyor. Bu bankalardan yapýlan kurban baðýþlarýnýn dekontunu 'e fakslamak yetiyor. Deniz Feneri Derneði'ne, ayrýca Gazi Caddesi PTT Merkez Müdürlüðü yanýnda açýlan stand aracýlýðýyla da kurban baðýþý yapýlabiliyor. KURBAN KESÝM BÝLGÝLENDÝRMESÝ Serpil Duran, yeni lezzetleri tanýttý. Deniz Feneri, baðýþçýlarýný kurbanlar kesilir kesilmez SMS ile, bayram sonrasýnda ise kurban kesim sertifikasý ile bilgilendiriyor. Deniz Feneri baðýþçýlarýna isimlerinin okunarak kurbanlarýnýn kesildiðini gösteren, kiþiye özel kurban kesim görüntüleri de ulaþtýracak. ÝKÝ DAKÝKA- Krep çeþitleri de mönüye girdi. Hüseyin Poroy emekli oldu RECEP MEBET Ç Hamurcu, zengin mönüsüyle gözde. Kurban baðýþlarýnýn arefe gününe kadar yapýlabileceði belirtildi. orum eski Valisi ve Danýþtay Üyesi Hüseyin Poroy emekliye ayrýldý. Çorum daki görevinin ardýndan Danýþtay Genel Sekreterliði ne atanan Hüseyin Poroy, 2010 yýlýndan bu yana Danýþtay 11. Daire Üyesi olarak görev yapýyordu. Valilik yaptýðý Çorum la iliþkilerini sürdüren Poroy un emeklilik için resmi baþvuruda bulunduðu öðrenildi. Hüseyin Poroy

15 Sistem bir türlü rayýna oturmadý EMRE KUT ürk Eðitim Sen Çorum TÞubesi, yeni eðitim öðretim dönemi ile ilgili sendika binasýnda basýn açýklamasý düzenledi. Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, eðitim öðretim yýlýna dað gibi sorunlarla baþladýðýný ve eðitim sistemi bir türlü rayýna oturmadýðýný söyledi. 12 yýldýr tek baþýna Eðitime hazýrlýk ödeneði tüm eðitimcilere verilsin * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir ðitim-ýþ Çorum Þubesi Mali Sek- Özler Arýn, eðitime hazýrlýk Ereteri ödeneðinin tüm eðitim çalýþanlarýna verilmesi gerektiðini söyledi. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn eðitim-öðretime hazýrlýk ödeneðini 850 TL olarak belirlediðini fakat Türkiye nin bugünkü ekonomik koþullarýnda Bakanlýðýn bu miktarý belirlerken, eðitim ve bilim emekçilerinin ücret ve gelirindeki küçülmeyi dikkate almadýðýný iddia eden Arýn, þöylde dedi; Bugünkü enflasyon oranýndaki artýþa paralel olarak emekçinin reel ücretine, gelirine ve satýn alma gücüne iliþkin yapýlmasý gereken iyileþtirmenin, bir önceki yýl 740 TL olan hazýrlýk ödeneðindeki 110 TL'lik artýþa karþýlýk gelmediði gün gibi ortadadýr. Hükümet ile yetkili ama etkisiz sendika Memur Sen arasýnda imzalanan sözleþmeyle birlikte 2014 yýlý için verilen zamlar, yüksek enflasyon nedeniyle þimdiden buharlaþmýþ, bu yýl enflasyon farkýnýn ödenmeyecek olmasý yaþanan maðduriyeti daha da arttýrmýþtýr. Öte yandan, 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun ek 32'nci maddesinde eðitim ve öðretim hizmetleri sýnýfýna dahil olan öðretmen unvanlý kadrolarda görevli olup, fiilen öðretmenlik yapanlara (ilköðretim ve okul müdürleriyle yardýmcýlarý, cezaevi okullarýnda çalýþan öðretmenler, yönetici, eðitim uzmaný ve eðitim uzman yardýmcýlarý dahil), hazýrlýk ödeneðinin verileceði belirtilmiþtir. Yýllardýr yalnýzca öðretmenlerin yararlanmasýna yönelik bir formül olarak uygulanan hazýrlýk ödeneði sistemi, eðitim sisteminin tüm ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI eksiklerine raðmen yoðun emek harcayan ancak ödenek almayan eðitim çalýþanlarýna maðduriyet yaþatmakta, harcadýklarý emeðin göz ardý edilmesine neden olmaktadýr. Bu da hem çalýþma ortamlarýnda huzursuzluk yaratmakta, hem de eðitim ve öðretim hizmetlerinde yetersizliklere yol açmaktadýr. Sadece öðretmenlere ödenmesi nedeniyle eðitim ve bilim çalýþanlarý arasýnda ayrýlýk yaratan bu uygulamanýn düzeltilerek, hazýrlýk ödeneðinin akademisyeninden idari personeline, hizmetlisinden memuruna kadar eðitim ve öðretim alanýnda çalýþan herkese ödenmesi saðlanmalýdýr. Unvan sýnýflamasýna giderek, emek ve fýrsat eþitliðini ortadan kaldýran bu uygulama, iktidar eliyle yaratýlan bir ayrýmcýlýktan baþka bir þey deðildir. KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ÖDÜLLER: Birincilik : TL Ýkincilik : TL Üçüncülük : TL 1. Mansiyon : 500 TL 2. Mansiyon : 500 TL 3. Mansiyon : 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti iktidar olan AKP eðitim çalýþanlarýnýn huzurunu bir türlü saðlayamadýðýný iddia eden Aydýn, AK Parti'nin eðitim çalýþanlarýný hiç sevmediðini ve bir türlü ýsýnamadýðýný belirterek, "Bizleri çalýþmamakla, yan gelip yatmakla suçladý, "Ne iþ yapýyorlar ki " dedi. Bu hasmane tavýrlarý ise yandaþ kuruluþlarý eli ile yaptý. Her türlü ahlaksýz teklifi bunlarýn eliyle gerçekleþtirdi. Kadrolaþma adýna, ötekileþtirme adýna, Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. her türlü baskýyý ve kýyýmý son günlerde daha net gördük. Yani eðitim çalýþanlarýnýn kazanýlmýþ haklarý ellerinden alýndý" dedi. Aydýn, nitelikli eðitim, itibarlý öðretmen ve eðitim çalýþaný, idareci, öðretmen, akademisyen, teknisyen, hizmetli, memur bütün eðitim çalýþanlarýnýn ekonomik ve sosyal haklarý, angarya nöbet görevlerine dur demek, hükümetin, MEB'in üniversite yetkililerinin ve bütün kamu Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi, yeni eðitim öðretim dönemi ile ilgili sendika binasýnda basýn açýklamasý düzenledi. YARIÞMA ÞARTLARI: kurum yöneticilerinin adil, tarafsýz, ahlaki yönetim sergilemelerini talep etmek, hak, hukuk ve insan haklarý için bir günlük iþ býrakacaklarýný bildirdi. 24 Eylül Çarþamba günü 1 günlük iþ býrakma eylemi yapacaklarýný dile getiren Aydýn, "24 Eylül bizim için ayný zamanda bir görevdir. "Allah haksýzlýðý yarýna býrakýr ama kimsenin yanýna býrakmaz" sözünü hatýrlatmak için, tüm haksýzlýklara, yolsuzluklara, hýrsýzlýklara, usulsüz atamalara, yalana, yanlýþa ve yandaþa tepki için alanlarda olacaðýz. Her türlü kudreti kendisinde görenlere sesleniyoruz. Eðitimciler gücü elinde bulunduranlarýn kendilerine yaptýklarý zulmü, eziyeti görmektedir. Dolayýsýyla inatlaþmanýn eðitime faydasý deðil, aksine çok büyük zararlarý olacaktýr." diye konuþtu. KATKILARIYLA albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz SON KATILIM TARÝHÝ: SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM Ýletiþim: Web: E ðitim-sen Eskiþehir Þube Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Pelin Yalçýnoðlu, üniversitelerde görev yapan akademisyen ve öðrencilere yönelik saldýrýlara karþý susmayacaklarýný belirtti. Çorum Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Görevlisi, Eðitim-Sen Üyesi Oya Yaðcý'nýn isimsiz bir ihbar mektubunun üniversite yönetimine gönderilmesi ile sözleþmesi yenilenmeyerek iþten çýkarýldýðýný ifade eden Yalçýnoðlu, üniversitelerde artan soruþturmalarýn ve baskýlarýn bir diðer örneðinin ise Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber Doðan olduðunu söyledi. Yalçýnoðlu, "Doðan 2-3 Nisan 2014 te Mersin Ýmece gazetesine verdiði röportajda, yeni seçilen Mersin Büyükþehir Belediye Baþkaný Burhanettin Kocamaz ý eleþtirdiði için baþkan tarafýndan açýlan hakaret davasý ile karþý karþýya kalmýþtýr. Doðan hakkýnda 2 yýla kadar hapis ve kamu görevinden men edilme cezasý talep ederek dava açýlmýþtýr" dedi. Eskiþehir yerelinde ise Osmangazi ve Anadolu Üniversitelerinde görev yapan akademisyenlere ve öðrencilere, Berkin Elvan eylemine ve buna benzer protestolara katýldýklarý CUMARTESÝ 20 EYLÜL Hitit Üniversitesi'nde bir öðretim görevlisinin sözleþmesinin yenilenmemesi Eðitim Sen'i harekete geçirdi. Eðitim Sen den ÝÝBF de protesto eylemi EROL TAÞKAN H itit Üniversitesi'nde bir öðretim görevlisinin sözleþmesinin yenilenmemesi Eðitim Sen'i harekete geçirdi. Akkent Mahallesi'nde bulunan Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi önünde basýn açýklamasý eylemi yapan sendikacýlar, üyeleri olan öðretim görevlisinin yalnýz olmadýðýný söylediler. Eðitim-Sen Çorum Þubesi yöneticilerinin tepki eylemine Eðitim Sen Genel Baþkaný Kamuran Karaca ile KESK MYK Üyesi Ramazan Gürbüz de destek verdi. Genel merkez yöneticilerinin Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile yaptýklarý görüþmeden istedikleri gibi bir sonuç alamadýklarý belirtildi. Eðitim-Sen Genel Baþkaný Kamuran Karaca, Hitit Üniversitesi ÝÝBF Öðretim Görevlisi Oya Yaðcý'nýn iþine son veren tasarrufun, üniversiteleri elinde tutan ve onu dilediðince kullanan YÖK sisteminden kaynaklanan anlayýþ olduðunu savunarak, "Hitit Üniversitesi Ýktisadi Ýdari bilimler Fakültesi Siyaset Açýklamayý Eðitim Sen Genel Baþkaný Kamuran Karaca yaptý. Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde 6 yýldýr çalýþmakta olan üyemize, tam da sözleþme yenileme zamaný gelmiþken 12 Eylül 2014 Cuma günü dekanlýk makamýndan sarý bir zarf ile gönderilmiþtir. Ýmzasýz ihbar mektubu neticesinde 6 yýldýr sürdürmekte olduðu öðretim görevliliðine, atanma kriterlerine uygun bulunmadýðý gerekçesi gösterilmiþ, sözleþmesinin yenilenmeyeceði ve 19 Eylül 2014 tarihi itibarýyla üniversite ile iliþiðinin kesileceði kendisine bildirilmiþtir." dedi. Üyelerinin üniversiteden iliþiðinin kesilmesine gerekçe olarak gösterilen atanma kriterlerine uygun olmadýðý yolundaki iddianýn hangi hukuki temellere dayandýrýldýðý konusunda bilgi sahibi olmadýðýný iddia eden Karaca, söz konusu iþlemin hukuktan, adaletten çok keyfilik ve tasfiye anlamý taþýdýðýný ileri ileri sürerek, "Üniversiteleri kuþatan bu anlayýþ bugün bir kez daha demokratik üniversite ve akademik özgürlüðe yeni bir darbe vurmuþtur. 12 Eylül'ün mirasý olan YÖK'ün vesayetçi anlayýþý üniversiteleri taþeronlaþtýrma, üniversite çalýþanlarýnýn haklarýný geçiþtiren, güvencesiz bir çalýþma rejimi yaratmakta. YÖK'ün meydana getirdiði bu çalýþma rejiminin kullandýðý demokrasi dýþý araçlar, nereden geldiði belli olmayan imzasýz mektuplarýn arkasýna sýðýnýlarak, her hukuk dýþý kararý meþrulaþtýrmanýn yegâne aracý haline getirildi. Böylesi bir üniversite ortamýnda; bilimsel üretimden, akademik özgürlüklerden, demokrasiden söz edilmesi mümkün deðil. Üniversiteler bilimsel bilginin üretildiði, düþüncenin özgürce tartýþýldýðý ve üretilen bilginin toplumla paylaþýldýðý yerler olmalý. Ayrýca, üniversiteler farklýlýklarýn zenginlik sayýldýðý yerler olmasý gerekirken Hitit Üniversitesi'nde bu farklýlýða tahammül edilmemiþtir. Demokratik kamuoyunu ve yüreði adaletten yana olan herkes bu haksýzlýða karþý çýkmalýdýr. Þimdi haksýzlýða, hukuksuzluða uðramýþ arkadaþýmýzla dayanýþma zamanýdýr." diye konuþtu. Eskiþehir den destek verdiler Eðitim-Sen Eskiþehir Þubesi yönetimi açýklama yaptý. için soruþturmalar açýldýðýný hatýrlatan Yalçýnoðlu, "Keyfi iþten atmalara, soruþturmalara ve baskýlara son verilmelidir. Üniversite çalýþanlarý olarak özgür bilim, demokratiközgür üniversite, güvenceli çalýþma, iþ güvencesi ve güzel bir gelecek istiyoruz" ifadelerini kullandý.(ýha)

16 16 CUMARTESÝ 20 EYLÜL Sungurlu da ilköðretim haftasý dolu dolu kutlandý Ç orum'un Sungurlu ilçesinde Ýlköðretim okul müdürleri, öðretnizin zengin olmasýný is- Eðitim, okul ve öðdürü Süleyman Atcýoðlu, valarýmýzdýr. Eðer bilgidi. Haftasý düzenlenen etkinlikle kutlandý. týldý. san olarak yetiþmek istiretmenle devam etmektemenler ve öðrenciler katiyorsanýz, uygar bir inrenci denince cümle öð- Atatürk Anýtý na çelenk konulmasýyla baþla- okunmasý ile baþlayan tö- elle sarýlýnýz, ona sahip lere emanet edilen ülke- Ýstiklal Marþý'nýn yorsanýz okulunuza dört dir diyen Atcýoðlu, "Sizyan program, Sungurlu rende günün anlam ve çýkýnýz. Kendimize, ailemize, çevremize, milleti- yavrularýmýzý hayata hamizin geleceði sevgili Özel Ýdare Konferans Salonunda kutlama programayý Ýlçe Milli Eðitim mize,ve insanlýða faydalý zýrlamak önceliðiniz ol- önemini belirten konuþmý ile devam etti. Müdürü Süleyman Atcýoðlu yaptý. Atcýoðlu konizdir. Bizlerin görevi de nizin gücünüz nispetinde olmak en temel vazifemalýdýr. Biliyorum hepi- Programa Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Milli Eðitim Müzim en kutsal en aziz yu- milletine baðlý birer insan nýz.okutmuþ olduðunuz nuþmasýnda, "Okullar bi- sizleri, yararlý vatanýna ve fedakarca çalýþmaktasý- olarak yetiþtirmektir" de- öðrencilerin geleceði sizlerin ellerindedir.empati kuralým ve evlatlarýnýz için istediklerimizi öðrencilerimiz için de isteyelim" dedi. Anne babalara seslenen Atcýoðlu, "Bu mücadeleyi siz deðerli velilerimizle birlikte yürütmenin gerektiðini de biliyoruz. Sizlerin yapýcý ve tamamlayýcý eleþtirilerinizin yanýnda bizlerle kuracaðýnýz birlik ve beraberlikleriniz kuvvet kaynaðýmýz olacaktýr. Zaten Sungurlu da Ýlköðretim Haftasý düzenlenen etkinlikle kutlandý. Baþöðretmen Atatürk Öðretmenler her fýrsattan yararlanarak halka koþmalý, halk ile beraber olmalý ve halk, öðretmenin çocuða yalnýz alfabe okutan bir varlýktan ibaret olmayacaðýný anlamalýdýr" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan þiirlerin okunmasýyla devam eden program, 8. sýnýf öðrencilerinin okula yeni baþlayan öðrencilerine hoþ geldiniz çiçeklerini verilmesin ardýndan halk oyunlarý ekibin gösterileriyle sona erdi.(ýha) Program Sungurlu Özel Ýdare Konferans Salonunda kutlama programý ile devam etti. Ortaköy ilçesinde Ýlköðretim Haftasý dolayýsýyla tören düzenlendi. Ortaköy de renkli hafta kutlamasý rtaköy ilçesinde Ýlköðretim Haftasý Odolayýsýyla tören düzenlendi. Ýlçe Milli Eðitim Müdür Vekili Ýhsan Ýsbir tarafýndan Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasýyla baþlayan tören, Cumhuriyet Ortaokulu'nun bahçesinde devam etti. Okul idarecileri ve öðretmenlerce günün anlam ve önemini belirten konuþmalarýn yapýlmasýnýn ardýndan öðrenciler tarafýndan þiirler okundu, gösteriler düzenlendi. Törene katýlan Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, belediye olarak eðitim alanýndaki eksikliklerin giderilmesine katký yapacaklarýný belirterek, "Baþarýlý ve ihtiyaç sahibi öðrencilerin tespit edilerek bize bildirilmesi istiyorum. Yavrularýmýzýn eksikliklerini karþýlamak bizlerin görevidir. Ayrýca okullarýmýzýn ihtiyaçlarýný da karþýlamak için bir çalýþma yapacaðýz. Öðretmenlerimizin ihtiyaç ve önerilerine de açýðýz" diye konuþtu. Baþkan Ýsbir ve beraberindekiler daha sonra sýnýflarý gezerek, öðrencilerle sohbet etti. (A.A.) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL YARIÞMA ÞARTLARI: Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þener BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. Ýsmail EKER : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKÇU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝRER : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz.

17 CUMARTESÝ 20 EYLÜL (Ç.HAK:2702) Ek yerleþtirme baþvurularý ÖSYM Üniversiteler için ÖSYM tarafýndan açýklanan üniversite kontenjanlarý ve ek yerleþtirme baþvurularý ÖSYM sitesinde kýlavuzuyla yer alýyor.öðrencilerin yerleþmek istedikleri üniversiteler için ikinci bir þans anlamýna gelen ek yerleþtirmeler, ÖSYM internet sitesinde tercih baþvurularýný almaya baþladý Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak ÖSYM ek yerleþtirme baþvurularý için son baþvuru tarihi 25 Eylül. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan kýlavuzlar, üniversite taban puanlarý ve kontenjan bilgilerini kullanarak öðrenciler ek yerleþtirme için baþvuruda bulunabilecek. Ýnternet üzerinde yapýlacak baþvurular ile öðrenciler ek yerleþtirmeleri kullanarak yeni üniversitelere yerleþmek adýna tercih baþvurusunda bulunacak. 224 BÝN EK KONTENJAN Üniversiteye yerleþemeyen adaylarýn, þanslarýný yeniden deneyebileceði "ek yerleþtirme"ler için açýköðretim fakülteleri dahil üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarýnda kontenjan sayýsý 224 bin 97 olarak belirlendi. Yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarýna, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarýna göre Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan ek yerleþtirme yapýlacak. Yerleþtirme için bugün baþlayan tercih süreci 25 Eylül'de sona erecek. Üniversiteye yerleþemeyen adaylar, merkezi yerleþtirmede boþ kalan ve yerleþtirilen adaylarýn kayýt yaptýrmamasý nedeniyle SATILIK LÜKS DAÝRELER 3. Stad Sokak ta 120 m2 yeni 2 adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM 23 EYLÜL Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Bakým hizmet alýmý (Çocuk evleri) hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü/Gazi Cad. Valilik Ek binasý Kat:8 / Çorum Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Zabýtaya destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý 25 adet semt parký aydýnlatýlmasý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: Spor Genel Müdürlüðü- Tesisler Dairesi Baþkanlýðý Çorum Merkez Atletizm Pisti yapým iþi. Yer: Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No: 13 Kat: 8 Altýndað/Ankara Saat: EYLÜL Atýl Uzelgün Huzurevi Müdürlüðü 2015 mali yýlý 12 aylýk 14+1 kiþilik þoförlü araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Müdürlüðü / Çorum Saat: Ýçiþleri Bakanlýðý Jandarma Genel Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Merkez Þehit JÜçvþ Cemalettin Erdoðmuþ Lojmaný bakým ve onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Jandarma Komutanlýðý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: 30 adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM Atýl Uzelgün Huzurevi Müdürlüðü Bakým hizmeti alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü / Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: boþalan kontenjanlar ile üniversite için þanslarýný yeniden deneyecek. ÖSYM yetkililerinden alýnan bilgiye göre, açýköðretim programlarý dahil bu yýl ek yerleþtirmeyapýlacak yükseköðretim programlarý için kontenjan sayýsý 224 bin 97 olarak belirlendi. Bu kontenjanlarýn 151 bin 127'sini önlisans, 72 bin 970'ini ise lisans programlarý oluþturdu. Merkezi yerleþtirmede, açýköðretim dahil yurtiçi ve dýþýndaki üniversitelerin lisans ve önlisans programlarýna, 982 bin 182 kontenjan ayrýlmýþtý. Bu kontenjanlarýn 480 bin 947'sini lisans programlarý oluþturuyordu. Merkezi yerleþtirmede lisans programlarýna 450 bin 263 aday yerleþirken, 406 bin 199 aday üniversiteye kayýt yaptýrdý. Lisans programlarý için belirlenen 480 bin 947 kontenjanýn, 53 bin 47'si açýköðretim için ayrýlmýþtý. Bu kontenjanýn hepsine yerleþen adaylarýn, 34 bin 818'i kayýt yaptýrdý. Açýköðretimde lisans düzeyinde 18 bin 229 kontenjan boþ kaldý. Merkezi yerleþtirmede açýköðretim dahil yurtiçi ve dýþýndaki üniversitelerin önlisans programlarýna 501 bin 235 kontenjan ayrýlmýþtý. Bu programlara 472 bin 12 aday yerleþirken, 350 bin 58 aday üniversiteye kayýt yaptýrdý. Önlisans programlarýnda ek yerleþtirme yapýlacak 151 bin 127 kontenjanýn, 44 bin 677'sini açýköðretim oluþturdu. Açýköðretim önlisans programlarýnda 136 bin 500 kontenjanýn, 135 bin 605'ine yerleþen adaylarýn, 91 bin 823'ü kayýt yaptýrdý. T.C. ÇORUM 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Sayý: 2014/1544 Esas ÝLAN Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih: 26/06/2014, Sayý: 2014/1544 Esas, Karar No: 2014/529 sayýlý kararý ile; Çorum ili Mecitözü ilçesi Göykoca Köyü nfs. Kyt.lý Ali Rýza ve Dilber den olma, 11/06/1986 doðumlu ( T.C kimlik numaralý) HAYDAR ÞAHÝN in isminin HAYDAR CEM ÞAHÝN olarak deðiþtirilmesine, bu þekli ile nüfusa tesciline karar verilmiþtir. Ýlan olunur 22/07/2014 (Basýn: 925) (Ç.HAK:1589) Resmi Ýlanlar: de ÇÝÐDEM Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü Temizlik ve kalorifer yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü / Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Ýl Müdürlüðü silahsýz 01/01/2015 ile31/12/2017 tarihleri arasý (3 yýl) 36 ay süreli 11 kiþi özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 120 Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 TD 212 plakalý, 2012 model Volkswagen marka Jetta 1.2 TSÝ 105PS CMFRT MAN tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mah Ada No, l Parsel No, 714,99 m2, arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: Tatbikata hastane yönetici ve personeli katýldý. Elitpark ta tatbikat orum'un Sungurlu il- faaliyet gös- Ççesinde teren okul servis araçlarý sürücülerine yönelik Sungurlu Lisesinde, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ve Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan bilgilendirme eðitimi verildi. Toplantýda, sürücülerin öðrencilerle olan iletiþiminin nasýl olmasý gerektiði, indirme bindirme kurallarý, sürücülerin davranýþ ve sorumluluklarý ile dikkat etmeleri gereken hususlar ve araçlarýnýn, okul servis araçlarý hizmet yönetmeliði hükümlerine uygun olmasý gerektiði anlatýldý. Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, Trafik Denetleme Büro Amirliðince yapýlan açýklamada, eðitim ve öðretim döneminde öðrencilerimizin ve okul taþýtlarýnýn karýþtýðý trafik kazalarýný önlemek ve çocuklarýmýzýn güvenli bir trafik ortamýnda eðitim ve öðretimlerini sürdürebilmelerini saðlamak amacýyla alýnan önlemlerin, yapýlan denetimlerin yaný sýra trafik konulu eðitimlere de devam edileceðini, araç sürücüleri Özel Elitpark Hastanesi nden yangýn tatbikatý yapýldý. EROL TAÞKAN Özel Elitpark Hastanesi'nde yangýn ve kurtarma tatbikatý gerçekleþtirildi. Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü'nden Ýtfaiye Çavuþu Ömer Darýcý'nýn bilgilendirme yaptýðý tatbikat baþarýyla gerçekleþtirildi. Özel Elitpark Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Öp. Dr. Mehmet Duyar ve Baþhekim Öp. Dr. Ömer Akkaþ, yaptýklarý açýklamada olasý bir yangýna karþý hazýrlýklý olmak ve bu konuda personele tecrübe kazandýrmak amacýyla Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ile ortaklaþa yapýlan tatbikatta, hastane personellerine teori ve pratik eðitim verildiðini söyledi. Elitpark Hastanesi Müdürü Mehmet Karakaþ, Baþhemþire Tuðçe Söylemez ile çok sayýda hastane personelinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen yangýn tatbikatýnda konuþan Baþhemþire Tuðçe Söylemez, beklenmedik bir yangýnla karþýlaþýlmasý durumunda gerek hastalarýn nakledilmesi gerekse yapýlan ilk müdahalede saðlýk personellerine çok önemli görevlerin düþtüðünü belirterek, yapýlan bu baþarýlý tatbikatýn amacýna ulaþtýðýný düþündüðünü söyledi. Bu tür eðitimlerin sayýsýný artýrmak gerektiðini anlatan Söylemez, "Kendi çalýþanlarýmýzýn ve hastalarýmýzýn hayatýný kurtarmaya yönelik çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz, hem kurumumuz kalitesini artýrmak hem de uygulamada deneyim kazanmak adýna çok yararlý olduðunu düþünüyorum. Ýtfaiye Müdürlüðü çalýþanlarý olmak üzere tüm hastane çalýþanlarýna teþekkür ediyorum." Dedi. Elitpark Hastanesi çalýþanlarýnýn yoðun katýlýmlarýyla gerçekleþen tatbikatta, Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerince yakýlan tüp ve battaniye, hem itfaiyeciler hem de destekleriyle Hastane yangýn söndürme ekibinde görev olan personeller tarafýndan baþarýlý bir þekilde söndürüldü. Çevrenin de yoðun ilgisini toplayan tatbikat alkýþlar eþliðinde sona erdi. Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü Ýtfaiye Çavuþu Ömer Darýcý "Muhtemel bir yangýnýn ne zaman olacaðýný kimse kestiremez. Bunlara karþý hep hazýr ve tedbirli olmak zorundayýz. Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü olarak herhangi bir yerde bize bir görev verilecekse biz her zaman bunu yerine getirmeye hazýrýz." Diye konuþtu. Tatbikatta personel yangýn anýnda ne yapacaklarýný ve nasýl davranacaklarýný yaþayarak öðrenirken, yapýlan tatbikat da gerçeði aratmadý. Sürücüler bilgilendirildi Okul servis araçlarý sürücülerine seminer düzenlendi. bildir- Eðitimde servis sürücülerinin uymasý gereken kurallar anlatýldý. dýþýnda ayrýca okullarda verileceðini da öðrencilerimize yönelik trafik eðitiminin di.(ýha) de

18 18 CUMARTESÝ 20 EYLÜL 2014 Ulukavakspor, Sinop önünde üç puan avýnda BAL daki temsilcimiz Ulukavakspor yarýn saat de 1. nolu sentetik çim sahada Sinopspor önünde galibiyet arayacak. Sezona deplasmanda aldýðý bir puanla baþlayan Ulukavakspor da iki yabancý ile birlikte Metehan ýn lisanslarýnýn çýkmamasý en büyük sýkýntý. Belediyespor Zonguldak ta S Çorum Belediyespor kafilesi akþam saatlerinde gittiði Zonguldak ta kalacaðý Dedeman Otel önünde por Toto 3. lig 1. grupta mücadele eden ve ligdeki üçüncü maçýnda yarýn Zonguldakspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor, dün akþam saatlerinde Zonguldak a geldi. Zonguldak Dedeman Otel e yerleþen kýrmýzý siyahlý futbolcular maç saatini beklemeye baþladýlar. Çorum Belediyespor un tecrübeli teknik adamý Yavuz Ýncedal, Cumartesi günü oynanacak zorlu maçýn centilmence gelmesi temennisinde bulunarak Ýki takýmýnda hedefi var. Güzel bir maç olacak hak eden kazansýn. Ben centilmence bir maç olmasýný temenni ediyorum ded. Ercan AYGÜN (Zonguldak) B ölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Ulukavakspor sezonun ikinci maçýnda yarýn sahasýndaki ilk karþýlaþmada Sinopspor u konuk edecek. Oldukça sýkýntýlý bir süreç sonunda lige katýlan ve sezonun ilk maçýnda Karabür Kaptan DÇ Yenicespor takýmý ile deplasmanda oynadýðý maçtan 1-1 lik beraberlikle dönen Ulukavakspor sezonun sahas ýndaki ilk maçýnda yarýn saat de 1 nolu sentetik çim sahada Sinopspor ile karþýlaþacak. Sezonun ilk maçýnda Karabük ten bir puanla dönen ve iki puan kaçýrdýðý için üzülen Ulukavakspor bu maçý unutarak hafta boyunca sahasýnda oynayacaðý Sinopspor maçýnýn hazýrlýklarýný hafta boyunca sürdürdü. Dün yaptýðý antrenmanla Sinops- Ulukavakspor yarýn sahasýnda oynayacaðý Sinopspor maçýný kazanarak galibiyet sevinci yaþamak istiyor por maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayan Ulukavakspor da tek sýkýntý iki yabancý oyuncu ile birlikte profesyonelden dönen Metehan ýn lisansýnýn çýkmamasý. Konuk Sinopspor ise sezonu sahasýnda oynadýðý Yeni Amasyaspor maçýyla baþladý. Evinde rakibine 1-0 maðlup olan Sinopspor kaybettiði puanlarý Ulukavakspor deplasmanýnda telafi etmek amacýnda. Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, sezonun sahalarýnda oynayacaklarý ilk maçýndan galibiyetle ayrýlmak istediklerini söyledi. Takým olarak Karabük te kaçan iki puana üzüldüklerini ancak hafta baþýndan itiba- Halý Saha arkadaþlarýndan Vali Baþköy e veda yemeði T ren bunu unutarak Sinopspor maçýna odaklandýklarýný belirten Aydemir, Hafta boyunca iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdik. Kendi saha ve se- turduðu halý saha turnuvalarýna iþtirak eden bürokrat ve iþadamlarýndan oluþan takým oyuncularý Vali Sabri Baþköy için Ýnce de veda yemeði dü- zenledi. TSO'dan yapýlan açýklamada, Çorum'da bürokrasi ile iþ dünyasýný kaynaþtýrmak amacýyla, her iki kesimden temsilcilerin katýlýmýyla düzenlenen halý saha futbol organizasyonlarýna bu yýl da gerçekleþtiði belirtildi. Her hafta periyodik olarak düzenlenen organizasyonlara Vali Sabri Baþköy'ün de Çorum'da görev yaptýðý süre içeri- sinde iþtirak ettiði hatýrlatýldý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan organize edilen halý saha futbol organizasyonlarýnda yer alan takým oyuncularý, Vali Sabri Baþköy'ü veda yemeðinde aðýrladý.. Veda yemeðine ayrýca Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve Votorantim Çorum Çimento Fabrikasý Genel Müdürü Murat Çaðlayan da eþlik etti. Yemekte katýlýmcýlar, Vali Sabri Baþköy'e; Çorum'da yaptýðý çalýþmalar ve köklü sorunlara bulduðu çözümlerden dolayý teþekkür ederek, bundan sonraki hayatýnda baþarýlar diledi Vali Sabri Baþköy de, Çorum'da görev yapmaktan ve halý saha organizasyonlarýnda yer almaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, misafirperverliklerinden dolayý halý saha ekibine te- TSO tarafýndan Ýnci Park ta düzenlediði veda yemeðine Vali Sabri Baþköy ile birlikte takým arkadaþlarý katýldýlar Kastamonu-Yenice maçýný Çorum triosu yönetecek B Mehmet Ali Cýrýl ölgesel Hakemlerimizden Mehmet Ali Cýrýl a Kastamonu da görev. Merkez Hakem Kurulu ndan yapýlan açýklamaya göre yarýn saat de Kastamonu Gazi Stadý nda Kastamonu 1966 ile Kaptan DÇ Soðuksu Yenicespor takýmlarý arasýndaki maçý Mehmet Ali Cýrýl yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise yine ilimiz bölgesel yardýmcý hakemleri Mahmut Selçok ve Burak Þahinkara yapacaklar. Maçýn dördüncü hakemide Çorum il hakemi Yunus Dursun. Maçýn gözlemcisi ise hakemliðe Çorum da baþlayan ve Ankara da ikamet eden M. Kürþat Demirel yapacak. Halý Saha takým arkadaþlarý Vali Sabri Baþköy e son maçtan önce çiçek verdiler Amatörde ilk hafta hakemleri açýkladý Ç orum Amatör futbolunda sezonun ilk düdüðünü Ahmet Ecevit çalacak. Bugün U 17 kategorisinde oynanacak maçlarla baþlayacak Çorum Amatör futbolunda sezonun ilk haftasýnda görev yapacak hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesi nden yapýlan açýklamaya göre haftanýn maçlarý ve hakemleri þöyle: U 17 LÝGÝ: Gençlerbirliði - Ýl Özel Ýdarespor: Ahmet Ecevit, Mehmet Tuðluk, Arslan Iðnak. Ýskilipgücüspor - Os- mancýkspor: Gökhan Yumlu, Mehmet Tuðluk, Abdulselam Koçak. U 15 LÝGÝ; 1907 Gençlikspor Mimar Sinanspor: Yüksel Basar, Kadir Berkay Damar, Vuslat Ay. Çimentospor - Ýskilipgücüspor: Fatih Derviþoðlu, Onur Alagöz, Müjde Arça. HE Kültürspor - Sungurluspor: Erdoðan Yandým, Berkant Arman, Harun Tecimer. Gençlerbirliði - Alaca Belediyespor: Ömür Soytemiz, Tahsin Samet Avcý, Hacire Aykut. Osmancýkgücüspor - Osmancýkspor: Barýþ Karakuþ, Baran Avcý, Okan Baykara. kýmlarýna destek vermelerini istiyoruz. Onlarýn vereceði destekle Sinopspor maçýný kazanarak galibiyet sevincini onlarla birlikte yaþamak istiyoruz dedi. lünün Siyah-Beyazlý takýmdan yana olduðunu söyleyen Kuaför Hakan, Ulukavakspor a baþarýlar diledi. Antrenör Ýsmail Baydur a tatlý ikramýnda bulundu. Baydur da bu güzel jestinden dolayý Kuaför Hakan a teþekkür etti. Eski futbolcusu Hakan dan Ulukavakspor a tatlý ikramý B ölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Ulukavakspor a jestler devam ediyor. Ýlk haftasý geride kalan lige deplasmanda aldýðý 1 puanla iyi bir baþlangýç yapan Ulukavakspor un önce ki gün yaptýðý antrenmaný takýma gönül verenlerde saha kenarýndan takip etti. Ulukavakspor da da bir süre amatör futbol oynayan Kuaför Hakan tatlý ikramýnda bulundu. Ulukavakspor her ne kadar BAL da olsa da gön- BAL da ilk düdüðü Çorum da çalacak Vali Sabri Baþköy e halý sahada maç yaptýðý arkadaþlarý TSO tarafýndan organize edilen veda yemeðinde bir araya geldiler. icaret ve Sanayi Odasý'nýn her yýl bürokrasi ve iþadamlarýný buluþ- yircimizin önünde oynayacaðýmýz ilk maçtan galibiyetle ayrýlmak istiyoruz. Bu doðrultuda çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Çorumlu futbol severlerden bu maçta ta- Ulukavakspor-Sinopspor maçýný Samsun bölgesi hakemlerinden Celil Demircan yönetecek. B ölgesel Amatör Lig de temsilcimiz Ulukavakspor un yarýn sahasýnda oynayacaðý Sinopspor maçýný Samsun bölgesi hakemlerinden Celil Demircan yönetecek. Bu sezon BAL hakemliðine yükselen Demircan ilk düdüðüde Çorum da çalacak. Yarýn saat de 1 nolu sahada baþlayacak Ulukavakspor- Sinopspor maçýnda Demircan ýn yardýmcýlýklarýný yine Samsun dan Sezgin Þahbaz ve Kadir Çakýr yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Bekir Yücel. Geliþim Ligi nde U 19 Erzurum da G eliþim Liginde Çorum Belediyespor bu hafta sona sadece U 19 kategorisinde Erzurum da puan mücadelesi verecek. Diðer kategorilerin bay geçtiði bu haftada Çorum Belediyespor yarýn saat de Erzurum Büyükþehir Belediyespor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Sezonun ilk maçýnda sahasýnda Sebatspor takýmýný penaltýdan bulduðu golle 1-0 yenen Çorum Belediyespor lige galibiyetle baþlamýþtý. Kýrmýzý Siyahlý takým ilk deplasman maçýnda konuk olacaðý Erzurum Büyükþehir Belediyespor önünde alacaðý puan yada puanlarla üst sýralarda kendine yer bulmak amacýnda. Ev sahibi Erzurum Büyükþehir Belediyespor ise sezonun ilk maçýnda Pazarspor deplasmanýndan 2-1 lik maðlubiyetle dönerek lige puansýz baþladý. Yarýn sahasýnda konuk edeceði Çorum Belediyespor maçýný kazanarak üç puanýn sahibi olmak amacýnda. Karþýlaþma yarýn saat de Ilýca Ýlçe sahasýnda baþlayacak. Maçý Ulusal hakem yönetecek Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile Çorum Belediyespor U 19 takýmlarý arasýndaki maçý Erzurum bölgesi Ulusal hakemlerinden Cihat Çelikdað yönetecek. Yar- dýmcýlýklarýda Davut Öztürk ve Furkan Emeksiz yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Celal Gül, Gözlemci ise Emrah Ardýç. Yeniler e ilk görev Ordu da BAL hakemi Serhat Sarkandý yarýn A 2 liginde Orduspor ile Antalyaspor arasýndaki maçý yönetecek. B u sezon Bölgesel hakem olan üç hakeme ilk görevleri A 2 liginde verildi. Merkez Hakem Kurulu ndan yapýlan açýklamaya göre buðün saat da Orduspor Tesislerindeki 1 nolu sahada oynanacak Orduspor - Antalyaspor takýmlarý arasýnda maçý Bölgesel hakem olan Serhat Sarkandý yönetecek. Ýlk kez üst ligde düdük çalacak olan Sarkandý nýn yardýmcýlýklarýnýda bu yýl Bölgesel Yardýmcý hakemliðe yükselen Yalçýn Kara ve Emre Alagöz yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Ordu dan Sinan Akdeniz. Maçýn gözlemciside Ordu dan Süleyman Çýnaroðlu. Ligde ilk iki maçlar sonunda Antalyaspor 6 puanla ikinci sýrada yer alýrken Orduspor ise 3 puanla yedinci sýrada bulunuyor. Serhat Sarkandý

19 ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY- BAYAN ÖN MUHASEBE ve OPERASYON ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere, * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda en az bir yýl tecrübeli, * Bay eleman için Askerlikle iliþiði olmayan, * Bay eleman için B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay - Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Emniyet Sarayý Yaný) Tel : (Pbx) (Ç.HAK:2643) (Ç.HAK:2674) (Ç.HAK:2700) (Ç.HAK:2654) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçý, Boyacý Ustasý, Kalfa ve Çýraklar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN ve ARSA * Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve 461 m2 iki ayrý dükkan sahibinden satýlýktýr. * Ankara Yolu 10. km de anayola cephesi bulunan 2460 m2 arsa satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2311) HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. (Ç.HAK:2542) (Ç.HAK:2489) (Ç.HAK:2589) (Ç.HAK:2704) (Ç.HAK:2668) (Ç.HAK:2695) (Ç.HAK:2504) ELEMAN ARANIYOR Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2459) Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan Aþcý, tecrübesi olan Tornacý ve Frezi elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ýmaj Kalýp Adres: K.S.S. 89. Sk. No: ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çay, temizlik ve satýþ iþlerine bakacak bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Neksan Karasör Ekipmanlarý Küçük Sanayi Sitesi 89. Sok. No: 8 Mür. Tel: DEVREN SATILIK SERVÝS Ýçinde servis ekipmanlarýyla birlikte devren satýlýk özel servis. Ankara Yolu 1. Km. (Citroen Karþýsý) Tel: Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Çorum Teknik Çelik Döküm de çalýþtýrýlmak üzere, * Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30 ÇORUM Mür. Tel: Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanmasýný bilen ön muhasebe deneyimi olan bayan eleman alýnacaktýr. Hançerliler Bakýr San. Tic. Ltd. Þti. Cengiz Topel Cad. No: 125 (Bakýrcýlar Sitesi) Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda kalite kontrol ve iþyeri sorumlusu yönetici uzmaný ile laboratuarda görevlendirilmek üzere, TSE ÝSO gýda güvenliði konularýnda çalýþmýþ tecrübe sahibi, Gýda mühendisi, kimya mühendisi, kimyager gibi konusu ile ilgili okuldan mezun eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. YÜKSEL UN A.Þ. (Ç.HAK:2667) Bayan Satýþ Danýþmanlarý Alýnacaktýr Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý tecrübeli bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2634) (Ç.HAK:2625) (Ç.HAK:2601) Adres: Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: (364) Mür. Tel: SATILIK KURBANLIKLAR Ücretsiz kesim-parçalama ÞAHÝN KASABI Tel: Seydim Köyü En az lise mezunu Bayan Kasiyer alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2690) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Firmamýzda görevlendirilmek üzere market bölümüne bakacak bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. * Diksiyonu düzgün * Ýkili iliþkilerde baþarýlý * Esnek çalýþma koþullarýna uyabilen * Bilgisayar kullanabilen Mutlu Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:2683) Ankara Asfaltý 1. Km. (Citroen karþýsý) ÇORUM ELEMANLAR ALINACAKTIR * CNC operatörleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Kaynakçýlar. Gerekli þartlar; * Askerliðini yapmýþ olmak * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM (Ç.HAK:2576) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: CUMARTESÝ 20 EYLÜL Fatih Caddesi nde Kiralýk Ýþyeri Fatih Caddesi BÝM Maðazasý yaný 336 m2 yola cephesi 20 metre olan dükkan sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: SATILIK BÜYÜKBAÞ ve KÜÇÜKBAÞ KURBANLIKLAR Veteriner kontrolünde kesim ve parçalama bize aittir. Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan Pazarý yanýndadýr. YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK FATÝH YILMAZ (Ç.HAK:2642) (Ç.HAK:2658) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:2664) (Ç.HAK:2655) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere KAYNAKÇILAR alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr. Adres: K.S.S. 33. Sok. No: 5 Tel: SATILIK TARLA Ankara Yolu Yaydiðin Köyü sýnýrlarý içerisinde 20 dönüm tarla sahibinden satýlýktýr. Parsel: 86/111 Mür. Tel: SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m mesafeli 4000 m m2 kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK * 1200 m2 tam inþaat alanlý * 4 kata ruhsatlý * Saat Kulesine 400 m * Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m * Milönü Caddesine 29 m * Arka yola 18 m cepheli * 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek eski ev yerleri TARLA * Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam 47 dönüm * Yol cephesi 61 m * Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda * Ankara Yoluna 1700 m * Cemilbey Caddesine 1800 m * Saat Kulesine 5 km. mesafede TARLA * Yaydiðin 161 ada 3 parselde * 40 dönüm * 245 metre yol cepheli * Cemilbey Caddesine 500 metre * Ankara Yoluna 5 km * Saat Kulesine 5 km mesafede Ýrtibat Tel: (Ç.HAK:2607)

20 Belediyespor Maden den puan çýkartacak Çorum Belediyespor bugün saat da Kara Elmas Stadý nda Zonguldak Kömürspor önünde puan arayacak. Kýrmýzý Siyahlý takým tam kadro gittiði maçta ilk iki maçýný kazanan ev sahibi takým önünde puan mücadelesi verecek. Zonguldakspor saha ve seyirci avantajýný kullanarak galibiyet serisini üç maça çýkarmak amacýnda. O G B M A Y P 4. Zonguldak Çorum Bele orum Belediyespor Çligin üçüncü hafta maçýnda bugün saat da Zonguldak Kömürspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Ligde ilk hafta Kýzýlcabölükspor deplasmanýndan þanssýz bir maðlubiyet ile dönen Çorum Belediyespor geçen hafta evinde konuk ettiði Sebatspor u tek golle geçerek üç puanýn sahibi olmuþtu. Hafta içi kupada ve ardýndan ligde aldýðý galibiyetlerle moral bulan Çorum Belediyespor bu moralle hafta boyunca Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda üç maçlýk cezasý biten Mehmet Akif bu maçta forma giyebilecek. Tek eksik ise Emre. Ev sahibi Zonguldak Kömürspor ise yedi yýl aradan sonra çýktýðý 3. ligde ilk iki haftayý kayýpsýz geçerek iyi bir baþlangýç yaptý ve moralli. Ýlk maçta sahasýnda Batman ý tek golle geçen Zonguldak Kömürspor ikinci haftada ise Gaziosmanpaþa Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Fatih Akýn Ýmam Nedim Sefa Buðra Akýn Oðuzhan Murathan Kývanç Turgay 3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn Zonguldak - Çorum Bele : Emre Türkmen (Ýstanbul) Sebat - Bursa Nilüfer Selim Özen (Ýstanbul). Kýrýkhan- Batman Petrol: Burak Özcan (Ankara). Adliyespor-Tuzlaspor: Aykor Karaca (Ýzmir). Darýca - Kýzýlcabölük: Erhan Sönmez (Bursa). Ýstanbulspor- Tutap Þeker: Celal Bayraklý (Çorum) Niðde Belediye-Çatalca: Gökmen Karataþ (Sivas) Tire Gaziosmanpaþa: Ali Þansalan (Çanakkale) Hasýlat yok ceza çok Çorum Belediyespor evinde oynadýðý ilk maçta toplam 8500 lira para cezasý yedi. eni sezonda sahasýn- oynadýðý ilk maç- Yda ta Sebatspor maçýnda üç puan alan Çorum Belediyespor tribünden ise hasýlat alamadý ancak ceza yedi. Kýrmýzý Siyahlý yönetim iç saha bilet fiyatlarýný açýk tribün 5 kapalý tribün 10 lira olarak belirledi. Ardýndan da taraftar desteðini saðlamak için tribün liderleri vasýtasýyla davetiye daðýttý. Sonucunda giþede satýlan bilet sayýsý 300 tribündeki taraftar sayýsý bini geçince maçýn temsilcisi rapor tuttu. Sonuç tribüne biletsiz seyirci alýnmasýndan dolayý 6500 lira ceza. Kapalý tribünde bulunan taraftarlarýn 19. dakikada saha içine attýklarý konfetiler nedeniylede 2000 lira ceza sonuç 8500 lira ceza. Konfeti atan arkadaþlar saha içine atmak yerine oyunu durdurmadan kenarlara atsa bu cezada olmayacak Taraftar sayýsýný artýrmak için davetiye daðýtmak yerine bilet fiyatlarýný düþürdüðün takdirde sayý otomatik olarak atacaktýr. Bu uygulama ile olmayan gelirin yerine birde ceza ödemek zorunda kalýnýyor. Öte yandan 3. lig 1. grupta ceza yiyen diðer takým ise Batman Petrolspor oldu. Ev sahibi takým saha olaylaný nedeniyle 4000 lira para cezasý yedi. deplasmanýnda da yine tek golle üç puanýn sahibi oldu ve altý puanla grupta dördüncü sýrada kendine yer buldu. Yedi yýl aradan sonra profesyonel lige yükselen Zonguldakspor un en büyük gücü ise stadý dolduran taraftarlarý. Ýç saha maçlarýný kapalý giþe oynayan Zonguldak Kömürspor Çorum Belediyespor maçýnýda kazanarak çýkýþýný sürdürmek amacýnda. Çorum Belediyespor da zorlu deplasmanda rakibin etkili yönlerine göre hafta boyunca yaptýðý çalýþmalarý bugün sahaya yansýtarak puan yada puanlarla dönmenin hesaplarýný yapýyor. Karaelmas Kaan Köksal Stadý nda bugün saat da baþlayacak maçý Ýstanbul bölgesi hakemlerinde Emre Türkmen yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Oktay Önge ve Abdurrahman Duman yapacak. Dördüncü hakem Mert Büyükgiray. Maçýn gözlemciisi ise Samsun dan Namýk Karaman. Gül ve Ýncedal Haydi Maça ya baðlanacak K Baþkan Zeki Gül anal A da Murat Çimen in sunuculuðu ve Osman Tanburacý nýn yorumlarýyla yapýlan Haydi Maça programýnýn bu hafta ki yayýnýnda Çorum ve Belediyespor konuþulacak. Haydi Maça spor programýnýn daha önce ki yayýnlarýnda programýn Çorum Temsilcisi Kemal Bolat, Belediyespor un maçlarýnda telefonla baðlanarak Çimen ve Tanburacý yý bilgilendirirken, Bolat ýn organizasyonuyla Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül ve teknik direktör Yavuz Ýncedal, Pazar günü programa canlý baðlanacak. Haydi Maça programýna canlý baðlanacak olan Zeki Gül Çorum hakkýnda, Yavuz Ýncedal ise Belediyespor hakkýnda Murat Çimen ve Osman Tanburacý yý bilgilendirerek, deðerlendirmede bulunacaklar. Öte yandan Çorum Belediyespor un ligde bay geçeceði hafta daha geniþ kapsamlý olarak Çorum dan stüdyo konuklarýyla deðerlendirmeler yapýlacaðý da öðrenildi. Bugün Ankara da Klasman Grubu nda mücadele edecek olan Çorum Gençlikspor güreþ takýmý ligde kalmayý amaçlýyor Terzi taraftar desteði istedi onguldak Kömürs- antrenörü Ca- Zpor un hit Terzi, Çorum Belediyespor maçý öncesinde deðerlendirmede bulundu. 20 Eylül 2014 tarihinde Karaelmas Kemal Köksal Stadý nda Çorum Belediyespor u aðýrlayacak olan Zonguldak Kömürspor, son hazýrlýklarýný tamamladý. Saat da baþlayacak olan karþýlaþma öncesi deðerlendirmede bulunan Kömürspor Antrenörü Cahit Tezi, 3. haftada da gülen tarafýn Zonguldak Kömürspor olacaðýný söyledi. Yenmek için çaba göstereceklerini vurgulayan Terzi, þöyle dedi: 20 Eylül 2014 tarihinde Çorum Belediyespor u misafir edeceðiz güzel bir maç olmasýný diliyorum. Ýnþallah gülen taraf biz olacaðýz. Taraftarýmýza güveniyoruz centilmence bizi destekleyeceklerine inanýyo- CUMARTESÝ 20 EYLÜL 2014 Zor bir maç ancak kazanmak istiyoruz orum Belediyespor Teknik Direktö- Yavuz Ýncedal grubun hedefli ta- Çrü kýmlarýndan birisiyle deplasmanda oynayacaklarýný zorlu bir maç olacaðýný ancak kazanmak istediklerini bunun içinde gereken mücadeleyi vereceklerini söyledi. Ýncedal, Zonguldak ýn ilk iki maçta aldýðý galibiyetin büyük moral olduðunu ve büyük taraftar desteðini arkasýna alarak oynayan ev sahibi takýmýn bu yönden avantajlý olduðunu belirterek Bizde son iki maçýmýzdaki performansýmýzla iyi noktaya geldik. Rakibimiz evinde oynamanýn verdiði avantajla kazanmak isteyecektir. Bizimde üst sýýralardan kopmak gibi bir düþüncemiz yok. Kendimize üst sýralarda yer bulmak istiyorsak hedefli takýmlardan puan yada puanlar almak zorundayýz. Hafta boyunca çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdik. Rakibimizin artýlarýný ve eksilerini biliyoruz. Yaptýðýmýz çalýþmalarý bugünki maçta sahaya yansýttýðýmýz takdirde kazanmaya yakýn olduðumuza inanýyorum. Tabiki sahada rakipten daha çok kazanmayý istemek ve onun içinde mücadele etmemiz gerekiyor. Futbolcularýmýn bunu yapacaðýna inanýyorum dedi. Zonguldakspor Teknik Direktörü Cahit Tersi rum. Takýmýmýz bu maçý yenerse gerçekten iyi bir yola girecek onun bizim için dönüm noktasý olan bir maç mutlaka yenmek için elimizden gelen her türlü çabayý göstereceðiz. Emrah ve genç Oðuzhan cezalý. Taraftarýmýz mutlaka maça gelsin. Bizi centilmence desteklesinler. Yýldýzlar Güreþ de heyecan baþlýyor Yýldýzlar Güreþ Ligi nde Çorum Gençlikspor bugün Klasman grubunda, Çorum Belediyespor ise final grubunda mücadele edecek. Gençlikspor ligde kalmak, Belediyespor ise þampiyonluk için mindere çýkacak. ýldýzlar Güreþ Ligi nde Klasman ve YFinal Grubu müsabakalarý bugün ve yarýn Ankara da yapýlacak. Ankara Yaþar Doðu Spor Salonu nda bugün Klasman Grubu yarýn ise final grubu müsabakalarý yapýlacak. Ýlimiz temsilcilerinden Gençlikspor bugün Klasman grubunda Çorum Belediyespor ise yarýn final grubunda mücadele edecek. Gençlikspor Klasman Grubunda bugün saat da Kocaeli Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak. Temsilcimiz bu maçý kazanmasý halinde ise ikinci turda Beþiktaþ ile 1. ligde kalma maçýna çýkacak. Final Grubu maçlarý ise yarýn saat da baþlayacak. Sekiz takýmýn mücadele edeceði final grubunda Çorum Belediyespor ilk turda Bursa Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak. Bu maçý kazanmasý halinde Ulaþtýrmaspor ile Mersin GEMspor maçýnýn galibi ile finale yükselmek için mücadele edecek. Çorum Belediyespor kafilesi Hüseyin Teke nin baþkanlýðýnda antrenörler Ruþen Çetin ve Hüseyin Karakuþ görev yapacak. Sporcular ise Muhammet Çaðlan, Engin Çetin, Musa Þahin, Bilal Akbýyýk, Deniz Akkaya, Buðra Baðcý, Ahmet Çýnar, Emrah Sarýtaþ, Özgür Yiðit, Sefa Öztürk, Mimar Sinan Ýþler, Hüseyin Kütlemez ve Bekir Eryücel li kadrosuyla mücadele edecek. Klasman Grubu maçlarý sonunda ilk dört içinde yer alan takýmlar önümüzdeki yýlda 1. ligde mücadele etmeye hak kazanacak. Final Grubu maçlarý sonunda ise ilk dört sýrayý alan kulüplere düzenlenecek törenle kupa ve madalyalarý verilecek.

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ýsrail zulmü altýnda Filistin neyse Çin zulmü altýndaki Doðu Türkistan da odur

Ýsrail zulmü altýnda Filistin neyse Çin zulmü altýndaki Doðu Türkistan da odur Avukat Ayten & Tandoðan Çetin'in oðullarý Alper erkekliðe ilk adýmýný attý Çorum Barosu Avukatlarýndan Avukat ve Tandoðan Çetin'in oðullarý Alper sünnet olarak ailesine ilk mürüvet sevincini yaþattý. Alper

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı