The History of Laicism in Turkish Educational History

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The History of Laicism in Turkish Educational History"

Transkript

1 Elementary Education Online, 7(2), , lköretim Online, 7(2), , [Online]: The History of Laicism in Turkish Educational History Süleyman ÇELENK 1 ABSTRACT. The education based upon mores in Turk communities of Middle Asia, started to become institutionalized with the adoption of Islam. However, the religious content in education was intensified during the institutionalization of the scholar system. No significant development took place with regards to the secularization of education until the renovation period in the Ottoman Empire. With the renovation acts, a duality was started with the co-existence of schools giving education with modern techniques and giving religious education.this dual practice came to an end with Unification of Education Law in the Republic period. With 1982 Constitution, which made the previously selective- Religious Culture and Ethics courses obligatory. Key words: System of education, history of education, process of Laicism SUMMARY The education based upon the mores in Turk communities of Middle Asia started to turn into institution so to speak into schools- with the adoption of Islam in the times of Karahanlılar. At this time the basic duty of the education was perceived as preparing the individual to the other world and was applied in this manner. Although there occasionally were astronomy, philosophy, maths and etc. courses in Turkish history, (For example; Nizameyi Medressehs in the era of Seljuks, Fatih Medressehs in the era of advance) no significant development took place for the sake of secularization of the education. In the renovation period started with Tanzimat act, the reason of empire s regression against the West by continuously losing lands was thought as the insufficient education. As a result of this, courses like history, geography and maths were added to curriculums in the so called modern schools (Usul-i Cedide Mektepleri) in spite of all resistance. And, schools giving education with modern techniques were bound to Maarif Vekaleti; others that give religious education were bound to Efkaf ve eriye Vekaleti. This caused a duality in the education system. Double practice of the two different worlds resulted in dispute and quarrel between related ministries. This unpleasant situation came to a conclusion with Tevhid-i Tedrisat Law (Unification of Education) in the Republic period. So, Ministry of Education had all the administration and inspection authority. However; 1982 Law s obligations of religion courses in schools for every citizen, increasing number of mam-hatip schools more than imam needs of the country and occasional demands of giving the inspection of Quran courses to the Department of Religious Affairs show that the secularization process of education has not been completed yet. 1 Assoc. Prof. Dr., Abant zzet Baysal University,

2 Türk Eitim Tarihinde Lâikleme Süreci Süleyman ÇELENK 2 ÖZ. Orta Asya Türk topluluklarında töreye dayalı eitim, Karahanlılar döneminde Müslümanlıın kabulü ile kurumsallamaya yani okullama sürecine girmeye balamıtır. Bu dönemde eitimin temel görevi bireyi öbür dünyaya hazırlamak olarak algılanmı ve böyle de uygulanmıtır. Türk tarihinde zaman zaman medreselerde astronomi, felsefe, matematik vs, derslere de yer verildii (Örnein; Selçuklu döneminde Nizamiye Medreseleri, yükseli döneminde Fatih Medreseleri nde) görülmekle birlikte, Osmanlılar ın ıslahat dönemine kadar eitimde lâiklemeye (bir anlamda dünyalamaya yönelik önemli bir gelime görülmemitir. Tanzimat hareketiyle balayan yenileme döneminde ise, imparatorluun sürekli toprak kaybederek batı karısında gerilemi olmasının nedeni eitim yetersizliine balanmı, bunun sonucu olarak da yeni öretim yöntem ve teknikleriyle öretim yapan okullarda (usul-i cedide mektepleri) tarih, corafya, matematik gibi derslere, direnmelere ramen okul programlarında yer verilebilmitir. Bu uygulama Osmanlılar da, yeni yöntemlerle öretim yapan okulların Maarif Vekâleti ne balanması ve geleneksel yöntemlerle sadece dini içerikli öretim yapanların da Efkâf ve eriye Vekâleti ne balanması gibi iki balı bir uygulamaya neden olmutur. Osmanlı tarihinde bu iki ayrı dünyaya ait uygulama ilgili bakanlıklar arasında sürekli tartımaya ve zaman zaman da birinin dierine üstünlüüyle sonuçlanan çatımalara neden olmutur. Bu tatsız durum, Cumhuriyet döneminde Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Eitim Birlii Yasası) ile her türlü eitimin yönetim ve denetiminin Milli Eitim Bakanlıı na verilmesiyle sonuçlanmıtır. Ancak yine de eitimde lâikleme sürecinin, 1982 Anayasası nın okullarda din derslerini tüm yurttalar için zorunlu hale getirmesi, mam-hatip okullarının sayısının ülkenin imam ihtiyacının çok üstüne çıkarılması ve zaman zaman Kur an Kursları nın denetimlerinin Diyanet leri Bakanlıı na balanması gibi talepler eitimde lâikleme sürecinin henüz tamamlanamadıını göstermektedir. Anahtar Sözcükler: eitim sistemi, eitim tarihi, lâikleme süreci. A. GR Bir toplumsal kurum olarak eitimin; toplumların sosyal, ekonomik ve siyasal yapılarıyla uyumlu ve tutarlı olması gerekir. Çünkü eitimin görevi; toplumun deerleriyle tutarlı, ekonomik gelimesini salayacak nitelikli i gücünü ve siyasal yapısına sadakatle balı yurttaları yetitirmektir. Bu nedenle, toplumların sosyal, siyasal ve ekonomik geliim ve dönüüm süreci ile eitimdeki geliim süreci arasında bir paralellik ve uyum olduunu belirtmek gerekir. Lâiklik; kısa ve öz biçimde din ve devlet ilerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlanır. Ancak, Güvenç(1990) e göre; lâiklik din ve devletin ayrılmasıyla da bitmemektedir. Din ve devletin ayrılması sadece siyasi bir sonuçtur. Felsefe, eitim-öretim ve güzel sanatlar alanlarında lâiklik; inanç yerine aklın, kelâm yerine düüncenin, kitap yerine bilimin egemen olmasını gerektirmektedir. Hayatta en hakikî mürit ilimdir. özdeyii bu yolu göstermektedir. Amaç, günlük ilerimizin deimez eriat kurallarına göre deil, zamana ve duruma göre deiebilen kanun, tüze ve kurallarla görülmesini gerektirmektedir. Arat (1990) a göre lâiklik; 1) Çadalamanın ve demokratiklemenin önkouludur. 2) Dinsel barıın olmazsa olmaz ortamı ve de bir inanca sahip olma ya da aynı inancı paylamayanların eit haklardan yaralanmasıdır. 3. Bilimin, felsefenin ve sanatın özerkliidir. Lâiklik, ancak bireyler lâik tavır kazanabildikleri ölçüde gerçekleebilir ve bir yaam felsefesi ve tarzı haline dönüebilir. Herhangi bir toplumsal dünyasallama yönünde kimi gelimeler olmadıkça, lâikliin bir siyasal ve hukuksal ilke olarak benimsenmi olmasının bir anlam ve önemi olamaz (San, 1990). Bu bakımdan, Türk toplumunda gerçek anlamda (köken ve uzantılarının Osmanlılar ın son dönemine kadar dayanmı olmasıyla birlikte), lâikleme, bir anlamda da dünyasallama sürecinin en önemli boyutunun Mustafa Kemal in balattıı lâik toplumsallama hareketi olduu tartıma götürmez bir gerçek olarak karımızda durmaktadır. 2 Doç. Dr., Abant zzet Baysal Üniversitesi, 369

3 Temel hedef, eitimde lâiklemek yoluyla, baımsız düünebilme, eletirebilme ve sorgulayabilme yeteneine sahip; bilimde, felsefede, sanatta ve ekonomide üretim gücü yüksek, kör inançlardan uzak, Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür. yeni cumhuriyet kuaklarını yetitirmektir. Bu çalımanın amacı; doküman analizi yoluyla, geçmiten bugüne toplumumuzdaki sosyal, siyasal ve ekonomik geliim süreci içinde yaanan deiimlerin paralelinde, Türk eitimindeki laikleme sürecine tarihi perspektif içinde ıık tutarak, eitimde!ki lâiklemenin, sosyal hayattaki gelime, deime, ilerleme ve de çadalamanın doal bir gerei olduu vurgusuna ilerlik kazandırmaktır. B. TARH BOYUTU LE LÂKLEME SÜREC 1. Eski Türklerde Töreye Dayalı Eitim Eitimle toplumsal yaamı birbirinden ayırmak mümkün olamayacaı için, E(e)ski Türklerde toplumsal yaamın temel çizgilerini gözden geçirmek gerekir. Orta Asya yı kendilerine yurt edinen Eski Türkler, sürü besleyen atlı savaçı ve göçebe topluluklardan (boy ve budunlardan) meydana gelmiti. Bu dönemin eitimini yorumlarken, avcılık ve toplayıcılıın bir yaam biçimi ve geçim kaynaı olduu, el zanaatlarının da önemli bir geçim kaynaı olduu gerçeini göz ardı etmemek gerekir. Eski Türklerde eitim töreye dayanır ve törel yollarla gerçekletirilirdi. Oul babasına kız anasına çekmeliydi. yi olana ataç, iyi kıza anaç denirdi. Ata olu ataç doardı. Yani babasına benzerdi. Olanı yetitirmek babasının, kızı yetitirmek anasının göreviydi (Ögel, 1971). Çocuklar, koyunlara binerek at binmeyi, ku ve fareleri okla vurarak atıcılıkta ustalamayı töre gerei yaam içinde örenirlerdi. Sürü besleyen, atlı göçebe ve savaçı bir toplumda et, süt, deri, ya vb. ürünlerin deerlendirilmesi ve çeitli araç gereç yapımı ile ilgili, usta-çırak ilikisi içinde bazı becerilerin uygulamalı olarak gelitirilmesi (davranıa dönütürülmesi) doaldır. Aynı ekilde, step sanatı olarak adlandırılan dokumacılık (özellikle halıcılık) ve madencilik sanatının da (kap kacak ve silah imalatı, süs eyası olarak altın ilemecilii) usta-çırak ilikisi içinde örenildiini belirtmek gerekir (Akyüz, 1985). Eski Türklerde, halk dini ile devlet dini birbirinden ayrılmıtı. Halk dininde, halkla tanrı arasında iliki kuran amandı. O nedenle bu dine amanizm denirdi. Devlet dini ise devletin varlık nedenine açıklık getiren, han ya da hakanın gücüne meruiyet kazandıran bir inanılar sistemi idi. Devlet dininde hükümdar ba rahip sayılırdı. aman ya da kam; kâhin, sihirbaz, saz airi, kâtip, öretmen anlamlarına da gelmekte, halka önderlik yapmakta, bir bakıma yaygın eitimci olarak görev yapmaktaydı (nan, 1972). 2. Eitimde Okullama Süreci Karahanlılar döneminde Türklerin Müslümanlıı kabul etmesiyle, eitimde ilk okullama süreci de balamıtır. Bu dönemde eitim, Orta Asya steplerinden beri oluup gelen Türk-islam kültürel deerlerinin kaynamasıyla kendine özgü bir motif oluturmutur. Müslümanlıın da etkisiyle, töreye dayalı eitim yerini kurumsallamaya (yani okullamaya) bırakmıtır. slâm kültürü ve din kurallarının öretilmesi amacıyla, camilerin hemen yakınında Medreseler görülmeye balamıtır (Kanad, 1963). Ancak, kabul etmek gerekir ki, gerek Karahanlılar döneminde, gerekse de ilerleyen Selçuklular döneminde eitim tam anlamıyla tutucu bir nitelik kazanmamı, dönemin devlet adamları, bilginlere ve sanatçılara çok büyük önem vermiler ve saygı göstermilerdir. Anadolu Selçuklu hükümdarı Melikah, kendisini ziyaret etmeyen dönemin önemli bilginlerinden Sandali ye bunun nedenini sorduunda; Sizin hükümdarların en iyisi olmanız ve benim de alimlerin en kötüsü olmamam için ziyaretinize gelmiyorum. Çünkü en iyi hükümdar, alimleri ziyaret eden, en kötü alim de hükümdarların ayaına koandır. cevabını almıtı (Turan, 1969). Selçuklular döneminde, camilerin hemen bitiiinde kurulan ve adına Küttap denilen okullarda, örencilere, okuma-yazma öretiminin yanında, Kur an ve din eitimi verilirdi. Bu dönemde, her biri birer yüksek öretim kurumu olan medreseler örgün eitim kurumlarıydı. Bu dönemde, yaygın eitimin de önemli ölçüde kurumsal bir yapı gösterdii görülmektedir. Camilerin 370

4 yanı sıra bilginlerin evlerinde, kütüphaneler ve ayrıca medreselerde halka; Kur anın ve dinin ilke ve kurallarının öretilmesinde yaygın eitim hizmeti verilmekteydi. Bununla birlikte, küçük esnaf, usta, kalfa ve çırakları içine alan, onların dayanımaları, mesleklerini dürüstlük ve özenle yapmalarının yanında, çocuk yatan balayarak i baında eitilmelerini amaçlayan,(,) ayrıca bir lonca örgütlenmesi olarak da bilinen ahilik geleneinin de yaygın bir meslek eitimi saladıı görülmektedir. 3. Osmanlılar Döneminde Eitimin Dini çerii Younluk Kazandı Osmanlıların kurulu ve yükseli dönemlerinde, Selçuklu döneminin de etkisiyle ilerleyen yıllara göre gelimeye açık daha modern bir eitim anlayıı vardı. Örnein, Fatih ve Süleymaniye Medreseler inde; tam olarak belgelendirilememekle birlikte bazı tıp, matematik, astronomi vb, tabii bilimler alanlarında dersler verildiine ilikin önemli bilgiler mevcuttur. Ancak, Selçuklu Medreseleri ve Osmanlıların kurulu ve gelime dönemleri medreselerinde yer alan pozitif bilim dallarına yönelik bu olumlu gelimeler, zamanla daha da gelitirilmesi gerekirken, duraklama ve gerileme dönemlerinde yerini tavsamaya yani dinsel içerikli derslere bırakmıtır (Koçer,!!!..) Osmanlılarda, Selçuklularla kıyaslandıında, eitimde din(di) içerikte bir younlamanın olduu görülmektedir. Dönemin eitim anlayıını yorumlayabilmek için, zamanın ilkokuları sayılabilecek olan Sıbyan mekteplerinin TABLO 1 deki programına göz gezdirmek yerinde olacaktır. Tablo 1. Sıbyan Mekteplerinde Dersler Elifba (= okuma öretimi) Yazı Kur an Tecvit lmi Mızraklı lmihal na Kara Cümle (dört ilem) Tablo 1 deki çizelgeye bakarak yorumlamak gerekirse, Osmanlılar döneminde eitimin amacının, çocuklara Kur an metinlerini yanlısız telaffuz edecek bir yetenek kazandırmak, biraz da ilerine yaraması açısından dört ilemi öretmek esasına dayandırıldıı söylenebilir (Bagöz ve Wilson, 1968). Bu dönemde, hayata yönelik tek ders olan Kara Cümle (dört ilem) sadece stanbul sıbyan mekteplerinde okutuluyor, tara sıbyan mekteplerinde, bu derste okutulmuyordu. Koçer (1987) e göre Osmanlılar döneminde öretimin aırlı merkezini dini çerçeve oluturmaktadır. Amaç, gelecek kuakları hayati ve dünyevi bilgilerle donatmak deil, onu, dinini öreterek ahirete hazırlamaktır. Osmanlılarda, öretim yönteminin esası ezbere dayalıydı. Öretimde, gözleme ve anlayarak, sorgulayarak örenmeye olanak tanınmıyordu. Örenciler, derslerini yüksek sesle tekrar ede ede ezberlerler, sırası gelince öretmenin önüne diz çökerek ezberlerini dinletir ve örendiklerini gösterirlerdi (Unat, 1964). Öretimde disiplin dayaa dayanıyordu. Osmanlı okullarında sürdürülen eitimin ne denli bir dinsel içerie sahip olduunu görmek bakımından, ll. Mahmut döneminde, ilköretimi zorunlu hale getirmek amacıyla yayınlanan 1824 fermanı nı özetleyerek gözden geçirmekte yarar görülebilir: Bütün Müslümanlar için önce dinini örenip sonra dünya ilerine yönelmek gerekir. Oysa bir zamandan beri halkın çou, ana-babalarının yüzünden kendilerinin cahil kaldıı gibi, çocuklarının da cahil kaldıını düünmeyerek, dünyanın rızkını veren (rezzâki alem) Tanrı ya da güven duymayarak para kazanma derdine düüp çocuklarını 5-6 yaında iken okuldan alıp sanatkâr yanına çırak olarak verdiklerinden, çocuklar cahil kalıyor ve sonra da okuyup örenmeye arzu duymuyorlar. Bunun günahı, ana-babaların boynunadır; onlar kıyamet gününde sorumlu olacaklardır. Bu yüzden halkın çounluu dininden habersizdir. Bu durum Tanrı nın yardımının kesilmesine ve O nun iddetli bir ceza vermesine yol açabilir.. Kimse çocuunu islâmi dini bilgileri gerei gibi örenmeden okuldan alıp usta yanına vermemelidir. Bülua erien ve çırak verilecek çocuklar, oturdukları yere göre stanbul, Eyüp veya Galata Kadısı na velisi ya da hocası tarafından götürülecek, mühürlü bir izin belgesi alındıktan sonra çırak olabileceklerdir. Ustalar ve sanat kethüdaları da elinde böyle belge bulunmayan çırakları almayacaklardır (Akyüz, 1982). 371

5 ll. Mahmut ki, Osmanlıların çökü döneminde bir takım ıslahatlar (yenilikler) yapmak amacıyla tahta çıkmı olup, yukarıda!ki söz konusu fermanı da bu yeniliklerin bir parçası olarak, stanbul için ilköretimi mecburi hale getirmek amacıyla yayınlamıtır. Eitimde yenilii amaçlayan bu ferman, Osmanlı eitim düzeninin ne denli teokratik bir yapıya sahip olduunu göstermesi bakımından önemlidir. 4. Eitimde Lâikleme Çabaları Osmanlı devleti, bir dizi askeri yenilgiden ve bunun sonucunda Avrupa da topraklarını yitirmeye baladıktan sonra, tarihte ıslahat hareketleri olarak bilinen bazı yenileme hareketlerine giriti. Bu yenileme hareketleri etkisini önce ordunun modernizasyonunda ve doal olarak da eitimde gösterdi. Bu döneme damgasını büyük ölçüde Fransız eitim sistemi vurdu.1839 yılında yayınlanan Tanzimat Fermanı ile balayan Osmanlılarda yenileme hareketleri eitimdeki etkisini dönemin padiahı Abdülmecit in 1845 yılında yayınladıı fermanla gösterir. Bu Ferman a göre (Akyüz, 1982): 1. Halkın cehaleti giderilmeli, eitimi salanmalıdır. 2. Her düzeyde eitim ve mesleki eitim ele alınmalıdır. 3. Dine uygun olduu kadar, dünya içinde geçerli bir eitim verilmelidir. 4. Okullar, ülkenin uygun olan her yerinde açılmalıdır. Tanzimat hareketiyle birlikte, yaygın bir biçimde stanbul dıında da, yurdun her yöresinde okullar açılmaya balanmı, eitim programlarında dinsel içerikli derslerin yanında hayata yönelik dersler (tarih, corafya, matematik vb.) programlarda yer almaya balamı, öretim yöntemlerinde önemli yenilikler yapılmı, yazı tahtası, tebeir, harita vb. ders araçları çeitli direnmelere ramen okullara girebilmi, öretim kademelere ayrılabilmi (sıbyan mektepleri, iptidaiyeler, rütiyeler, idadiler, sultaniler, vb), eitimde dayak cezasının yasaklanmasına ilikin yönetmelikler yayınlanabilmi, ilk kez, öretmen yetitiren meslek okulları açılabilmitir. Tanzimat ın balattıı yenileme hareketlerinin eitimdeki yansımalarını (dini içerikli derslerin yanında hayata yönelik derslerin de programlarda yer almı olması nedeniyle) laik eitime geçi sürecinin önemli bir dönüm noktası olarak deerlendirmek gerekir. 5. lk Lâik Okullar; Usûl-i Cedide Mektepleri Tanzimat la birlikte, zamanın balıca ilköretim kurumları olan sıbyan mekteplerinde derslerin içeriinde yapılan deiiklikler (programlarda, tarih, corafya, matematik vb. hayata yönelik derslerin yer alması), öretim yöntem ve tekniklerinde!ki yenilikler, modern ders araç ve gereçlerinde!ki düzenlemeler, bu okulların öretmenlerinden ve halktan gelen direnilerle karılaıyor, dolayısıyla eitimdeki modernleme hareketi baarısızlıkla sonuçlanıyordu. Bu direnilerin kırılması amacıyla, 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, sıbyan mekteplerini, Maarif Nezareti ne balı umumi ve Efkâf-ı Hümayun nezaretine balı hususi eklinde ikiye ayırdı. Nizamname de bu ilköretim kurumları için, Sıbyan Mektepleri terimi kullanılıyorsa da, halk arasında Maarif vekaletine balı olan sıbyan mekteplerine; iptidaî mektep, mekteb-i iptidaî ya da usûl-i cedide mektebi deniyordu. Böylece bu nizamname, sıbyan mekteplerinden geleneksel dini içerikle eitim yapanları Efkâf-ı Hümayun Nezareti ne, modern öretim yöntem ve tekniklerle eitim yapanlar da, usûl-i cedide (yeni yöntemlerle eitim yapan) adıyla Maarif Vekâleti ne balanıyor ve böylece ileride, eitim tarihimiz açısından önemli gelimelere neden oluturacak iki balı bir uygulamanın temelleri de atılmı oluyordu. Usûl-i cedide mekteplerini laik eitime geçite, geliim sürecinin temel taları olarak ele almak ve deerlendirmek gerekir. Atatürk ün de öretmeni olan emsi Efendi, usûl-i cedide mekteplerinin, amansız bir uygulayıcısı ve yılmaz bir savunucusuydu. Bu okulların programlarında, Din Bilgisi derslerinin yanı sıra; Tarih, corafya, Osmanlı Grameri, Kraat (Okuma), Hesap (Matematik) ve mlâ dersleri yer almıtır yılında Padiah II. Abdülhamit in, 1976 anayasasını yürürlükten kaldırmasıyla, eitimde niceliksel anlamda bir takım büyümeler olurken (eitim kurumlarının yurt sathında yayılması gibi), 372

6 niteliksel anlamda birtakım gerilemeler (tarih ve corafya derslerinin programlardan çıkarılması ve yerlerinin din ve ahlâk bilgisi dersleriyle doldurulması gibi) olmutur (Unat, 1964). Zaman içerisinde de aklı selim galip geliyor ve yenide hayata yönelik dersler (tarih ve corafya gibi) okul programlarındaki yerini alıyordu. lkokullar için 1892 de çıkarılan ehir ve Kasaba lkokulları Talimatnamesi nin öngördüü dersler, TABLO 2 de verilmitir (Akyüz, 1985). Tablo stanbul Ve Kasaba lkokulları Ders Programı Dersler 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf Elifba (lkokuma ve Yazma) Kur an-ı Azimüan Tecvit lm-i Hal Ahlâk Sarf-ı Osman-i mlâ Kıraat Mülahhas Tarih-i Osman-i Muhtasar Corafya-yı Osman-i Hesap Hüsn-i Hat II. Merutiyet Döneminde Hayata Yönelik Derslerin Programlardaki Aırlıı Arttı Tablo 3. Numune Mekteb-i ptidaiye sinin Ders Daılımı Devre-i Evvel Devre-i Devre-i aliye DERSLER Vasatiye 1. s. 2. s. 1. s. 2. s. 1. s. 2. s. Elifba ve Eczayı erife Kur an-ı Kerim ve Malumat-ı Diniye Muhasabat-ı Ahlâkiye (Tarihiye, Sıhhiye ve Medeniye) mlâ Kıraat (Ezber, inat, Tarihi Temsiller) Yazı (Sülüs, Rik a) Sarf ve Nahiv Tahrir Tarih Corafya Hesap Hendese Eya Dersleri ve Ziraat Elileri Resim Terbiye-i Bedeniye, Sıhhiye ve Asker Talimi Oyun Her teneffüste ve terbiye-i tenezzühler (gezile) arasında. Nian Terbiye-i Bedeniye Dersleri arasında. Musiki Gına ve bazı Al-i Musiki Fransızca TOPLAM (Mekatib-i ptidaiye Ders Müfredatı, 1914) yılında, II. Merutiyetin ilan edilmesi ve 1876 Anayasası nın yeniden yürürlüe girmesiyle birlikte, mparatorluu eitim ve öretmenlerin kurtaracaı inancı yaygınlık kazanmaya 373

7 balamı ve bunu eitimde yenilikler izlemitir yılında yürürlüe konan Tedrisat-ı ptidaiye Kanun-u ile, ilköretim mecburiyeti yasa hükmüne balanı, iptidaiyeler (ilkokullar) ve rütiyeler (ortaokullar) birletirilerek, 3 yıl olan ilköretim 6 yıla çıkarılmı, ana okullarının açılması hükme balanmı, eitim programlarındaki hayata yönelik derslerin (Tarih, Corafya, Matematik gibi derslerin yanında, programlarda ilk defa; Resim-i, Beden Eitimi ve Müzik vb. derslere yer verilmi), aırlıı artırılmıtır (Akyüz, 1985). Tedrisat-ı ptidaiye Kanun-ı Muvakkat-i; geçici balıını taımasına ramen Cumhuriyet döneminde de birçok maddesi uzun yıllar yürürlükte kalmıtır. Bu kanunla, 6 yıla çıkarılan ilköretim Mekteb-i ptidai Umumiye adını almı ve her biri iki yıl süreli, Devre-i ptidaiye, Devre-i Vasatiye ve Devre-i Aliye adı altında her biri iki yıl süreli üç devreye ayrılmıtır yılında çıkarılan Mekatib-i ptidaiye Ders Müfredatı nda, zamanı Numune Mekatibi adıyla bilinen örnek ilkokullar için hazırlanmı haftalık ders daıtım cetveli TABLO III de sunulmutur. 7. Tevhid-i Tedrisat Kanunu le Eitimdeki ki Balı Uygulamaya Son Verildi 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, geleneksel dini içerikle eitim yapan sıbyan mekteplerini Efkâf-ı Hümayun Nezareti ne, modern öretim yöntem ve teknikleriyle eitim yapanları da, (usul-i cedide) Maarif Vekâleti ne balamı olması, bu iki eitim bakanlıını hem eitim programlarının hazırlanması konusunda, hem de eitim için ayrılacak kaynaklar konusunda sürekli çatımaya sürüklediini tahmin etmek hiç de güç deildir. Nitekim, eski Diyanet leri Bakanlarından Dr. Lütfi Doan (1990) a göre; Osmanlı döneminde, sınırlı bir biçimde yeni bir ey getirmeyen ve bazı eski metinleri tekrar ederek ezberlemeye dayalı skolâstik eitim kurumlarının yanına, ll. Mahmut ve bu dönemi izleyen Tanzimat la birlikte çada bilimsel eitim kurumları, bir anlamda lâik örenim kurumları (mekteb-i cedideler kastediliyor olmalı), gitikçe güçlenen oranda kendine yer açmaya baladı. Etkinliini yitirmi, her eyi ile yozlamı olan medreselerin yanı sıra, yeni çada bilim ve eitim kurumları, yan yana yüzyıla yakın bir süre birlikteliini sürdürdü. Aralarında herhangi bir ortak özellik bulunmayan bu ikili eitim ve öretim, toplumun özlenen gelimesini, deiimini ve yenilemesini salayamadıı gibi, eski klâsik medrese yönetimi, yeninin yanında daha da geriledi ve yozlatı. Büyük Atatürk, Osmanlı döneminde, toplumun gelimesini engelleyen, yenileme ve ilerlemeye köstek olan nedenleri izlemi ve bu konuda eitimin öncelikli görevinin ne olması gerektiini görmütü. Osmanlı eitim tarihindeki iki balı uygulamanın Cumhuriyet dönemine yansıması Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Eitim Birlii Yasası) uygulamasıyla olmutur. 3 Mart 1924 tarihinde yürürlüe giren bu kanun, Efkâf Vekâleti ne balı ve dinsel içerikli eitim yapan medreseler ve sıbyan mektepleri ile, Maarif Vekâleti ne balı, çada eitim yapmayı amaçlayan; rütiye, idadi, sultani, ve iptidai okullar arasındaki ikilie son vermeyi, ülkedeki tüm eitim kurumlarını Milli Eitim Bakanlıı na balamayı amaçlamaktadır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu u hükümleri uygulamaya koymutur. Md. 1. Ülkedeki tüm bilim ve eitim kurumları birletirilmitir. Md. 2. er iye ve Efkâf Vekâleti ya da özel vakıflarca idare edilen tüm medrese ve mektepler, Maarif Vekâleti ne balanmıtır. Md. 3. er iye ve Efkâf Vekâleti bütçesinde mekteplere ve medreselere ayrılan para, maarif bütçesine geçirilecektir. Md. 4. Maarif Vekâleti yüksek din uzmanları yetitirmek için Darülfünunda bir ilâhiyat fakültesi, imam hatip yetitirmek için de ayrı mektepler açacaktır. 3 Mart te yürürlüe giren Tevhid i Tedrisat kanunu ile, medrseler kapatılmı ve tüm eitim kurumlarının yönetim ve denetimi Milli Eitim Bakanlıı na verilmitir. Böylece mektep-medrese ikilii ortadan kaldırılmı; teokratik eitim veren kurumların çada öretim birimlerine dönütürülmesi amaçlanmıtır. Ancak, günümüzde de lâik eitim verme, kısaca eitim yoluyla dünyalama çabası sürüp gitmektedir Anaysası okullarımızda din dersleri seçmeli ders olmaktan çıkarılarak zorunlu dersler arasına alınmıtır. Teokratik eitim veren kurumların sayılarının arttıı (1951 de sadece 7 olan mam Hatip okulu sayısı, 1989 da 384 e ulamıtır), liselerde pozitif derslerle, dinsel içerikli dersler arasında yorum çatımalarının oluu hayretle gözlenmektedir (Arat, 1990). 374

8 Örnein, geçtiimiz yıllarda, Durkheim, Comte, Voltaire, Darvin ve Freude un zararlı fikirler yaydıkları öne sürülebilmi, belki de bu nedenle felsefe seçimlik derse dönütürülmü, ayrıca bo geçen ngilizce, tarih, corafya vb. derslere din dersi öretmenleri sokulmutur. Bununla da yetinilmemi, halen yürürlükte olan Eitim Birlii Yasası na ramen Kur an Kurslar ının denetimi yetkisinin Diyanet leri Bakanlıı na verilmesi istenebilmitir (Çelenk, Radikal, 2003). C. SONUÇ Orta Asya Türk topluluklarında töreye dayalı eitim, Karahanlılar döneminde Müslümanlıın kabulü ile kurumsallamaya yani okullama sürecine girmeye balamıtır. Türk toplumunda, tüm slâm toplumlarıdada olduu gibi, yüzyıllar boyu caminin hemen bitiiinde açılan okulun esas görevi bireyi öbür dünyaya hazırlamak olarak algılanmı ve böyle de uygulanmıtır. Türk tarihinde zaman zaman medreselerde astronomi, felsefe, matematik vs, derslere de yer verildii (Örnein; Selçuklu döneminde Nizamiye Medreseleri, yükseli döneminde Fatih Medreseleri nde) görülmekle birlikte, Osmanlılar ın ıslahat dönemine kadar eitimde lâiklemeye (bir anlamda dünyalamaya yönelik önemli bir gelime görülmemitir. Tanzimat hareketiyle balayan yenileme döneminde ise, imparatorluun sürekli toprak kaybederek batı karısında gerilemi olmasının nedeni eitim yetersizliine balanmı, bunun sonucu olarak da yeni öretim yöntem ve teknikleriyle öretim yapan okullarda (usul-i cedide mektepleri) tarih, corafya, matematik gibi derslere, direnmelere ramen okul programlarında yer verilebilmitir. Bu uygulama Osmanlılar da, yeni yöntemlerle öretim yapan okulların Maarif Vekâleti ne balanması ve geleneksel yöntemlerle sadece dini içerikli öreti yapanların da Efkâf ve eriye Vekâleti ne balanması gibi iki balı bir uygulamaya neden olmutur. Osmanlı tarihinde bu iki ayrı dünyaya ait uygulama ilgili bakanlıklar arasında sürekli tartımaya ve zaman zaman da birinin dierine üstünlüüyle sonuçlanan çatımalara neden olmutur. Bu tatsız durum, Cumhuriyet döneminde Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Eitim Birlii Yasası) ile her türlü eitimin yönetim ve denetiminin Milli Eitim Bakanlıı na verilmesiyle sonuçlanmıtır. Ancak yine de eitimde lâikleme sürecinin, 1982 Anayasası nın okullarda din derslerini tüm yurttalar için zorunlu hale getirmesi, mam-hatip okullarının sayısının ülkenin imam ihtiyacının çok üstüne çıkarılması ve zaman zaman Kur an Kursları nın denetimlerinin Diyanet leri Bakanlıı na balanması gibi talepler eitimde lâikleme sürecinin henüz tamamlanamadıını göstermektedir. D. ÖNER Ülkemizin, büyük Atatürk ün hedef olarak seçtii çada uygarlık düzeyine ulaabilmesi eitimde çadalamaya ve dolayısıyla lâikleme sürecinin tam olarak hayata geçmesine balıdır. Bu nedenle, Tevhidi Tedrisat Kanunu tam ve ödünsüz olarak uygulanmalıdır. KAYNAKÇA Akyüz, Y Türk Eitim Tarihi, A.Ü. Eitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Arat, N. (1990). Eitim Öretim Uygulamaları ve Lâiklik, Eitimde Lâiklik, TED Yayınları. Bagöz,. Wilson H. E., (1968). Türkiye Cumhuriyeti nde Eitim ve Atatürk. Ankara. Çelenk, S. ( 2003 ).Bölünmü Eitime Dönü, Radikal Gazetesi, stanbul. Doan, L. (1990). ). Din Eitimi ve Lîklik, Eitimde Lâiklik, TED Yayınları. Güvenç, B. (1990). Lâikliin Tarihi Geliimine Genel Bir Bakı, Eitimde Lâiklik, TED Yayınları. nan, A Tarihte amanizm. Ankara. Kanad, H. F.(1963). Pedagoji Tarihi, Cilt, I. stanbul. Koçer, H. A., (1987). Türkiye de Modern Eitimin Raporu, Ankara Mekteb-i ptidaiye Ders Müfredatı,. Maarif Vekâleti, stanbul. Ögel, B. (1971). Türk Mitolojisi, Ankara. San, C. (1990). Eitim Öretim Uygulamaları ve Lâiklik, Eitimde Lâiklik, TED Yayınları. Turan, O. (1969). Selçuklular ve Türk slâm Medeniyeti, stanbul. Unat, F. R.,(1964). Türk Eitim Sisteminin Geçmiine Toplu Bir Bakı, Ankara. 375

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE İLKOKUL PROGRAMLARI (1870-1936)

OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE İLKOKUL PROGRAMLARI (1870-1936) OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE İLKOKUL PROGRAMLARI (1870-1936) Özet Osmanlı İmparatorluğu nda ilköğretim seviyesindeki okullara sıbyan mektebi, mahalle mektebi veya taş mektep adı verilmiştir.

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER (1939-1966)* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION (1939-1966) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi,

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ ENSTĐTÜSÜ ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ ANABĐLĐM DALI

T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ ENSTĐTÜSÜ ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ ANABĐLĐM DALI T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ ENSTĐTÜSÜ ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ ANABĐLĐM DALI TEVHĐD-Đ TEDRĐSAT TAN HARF ĐNKILÂBINA ĐLKÖĞRETĐM (1924 1928) DOKTORA TEZĐ Hayrünisa

Detaylı

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SBE-YL-2007-0005 CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

The First Primary School Curriculum of the Turkish Republic: 1924 İlk Mektepler Müfredat Programı

The First Primary School Curriculum of the Turkish Republic: 1924 İlk Mektepler Müfredat Programı Elementary Education Online, 10(2), 717-734, 2011. İlköğretim Online, 10(2), 717-734, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The First Primary School Curriculum of the Turkish Republic: 1924 İlk

Detaylı

M LLET- HAK ME KAVRAMI ÜZER NE SOSYO-POL T K B R DE ERLEND RME A SOCIO-POLITICAL ESSAY ON THE CONCEPT OF THE DOMINANT NATION (M LLET- HAK ME)

M LLET- HAK ME KAVRAMI ÜZER NE SOSYO-POL T K B R DE ERLEND RME A SOCIO-POLITICAL ESSAY ON THE CONCEPT OF THE DOMINANT NATION (M LLET- HAK ME) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MLLET- HAKME KAVRAMI

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimine Giriş Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime Hz. Ali Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitim ve Tarih Amaç: Eğitimle ilgili uygulamaların tarihsel gelişimini açıklamak. Türk eğitim düşüncesinin

Detaylı

KLÂSK DÖNEM OSMANLI ETM KURUMLARI OTTOMAN EDUCATION FOUNDATIONS IN CLASSICAL TERMS

KLÂSK DÖNEM OSMANLI ETM KURUMLARI OTTOMAN EDUCATION FOUNDATIONS IN CLASSICAL TERMS KLÂSK DÖNEM OSMANLI ETM KURUMLARI OTTOMAN EDUCATION FOUNDATIONS IN CLASSICAL TERMS Ünal TAKIN Özet Osmanlı Devleti her alanda kurumlamı bir medeniyettir. Bu kurumların en önemlilerinden biride lmiye tekilatıdır.

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

II. MERUTYET DÖNEM ETMCS SATI BEY VE CORAFYA ÖRETM II Constıtutıonal Monarchy Period s Educator Mr. Satı and Teaching of Geography

II. MERUTYET DÖNEM ETMCS SATI BEY VE CORAFYA ÖRETM II Constıtutıonal Monarchy Period s Educator Mr. Satı and Teaching of Geography II. MERUTYET DÖNEM ETMCS SATI BEY VE CORAFYA ÖRETM II Constıtutıonal Monarchy Period s Educator Mr. Satı and Teaching of Geography Dr. brahim Caner TÜRK * ÖZ Bu çalımada; II. Merutiyet dönemi ünlü eitimcisi

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

PAKSTAN IN ÖRGÜN ETM KURUMLARINDA DN ETM VE ÖRETM RELIGIOUS EDUCATION IN FORMAL EDUCATION INSTITUTIONS OF PAKISTAN M. Nur PAKDEMRL

PAKSTAN IN ÖRGÜN ETM KURUMLARINDA DN ETM VE ÖRETM RELIGIOUS EDUCATION IN FORMAL EDUCATION INSTITUTIONS OF PAKISTAN M. Nur PAKDEMRL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PAKSTAN IN ÖRGÜN ETM KURUMLARINDA DN

Detaylı

OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ

OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 197-216, ELAZIĞ-2011 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ The Development of the Education

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

TÜRK EĞİTİM TARİHİ M.Ö. 1000 - M.S. 2012. Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

TÜRK EĞİTİM TARİHİ M.Ö. 1000 - M.S. 2012. Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi TÜRK EĞİTİM TARİHİ M.Ö. 1000 - M.S. 2012 Prof. Dr. Yahya AKYÜZ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Gözden Geçirilmiş 22. Baskı Tarihî eğitim öğretim kurumlarına ilişkin yazarın

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE)

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) LANGUAGE APPROACH AND TURKISH AWARENESS OF THE ACADEMIC

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE

Detaylı

The 4+4+4 School Reform Bill and the Fatih Project: is It a Reform?

The 4+4+4 School Reform Bill and the Fatih Project: is It a Reform? Elementary Education Online, 11(3), 556-577, 2012. İlköğretim Online, 11(3), 556-577, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The 4+4+4 School Reform Bill and the Fatih Project: is It a Reform?

Detaylı

OKULDA DİN DERSİ TARTIŞMALARI

OKULDA DİN DERSİ TARTIŞMALARI OKULDA DİN DERSİ TARTIŞMALARI (Türkiye de Din Dersinin Tarihi, Teorik Yapısı, Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması)* Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN** Özet Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ

Detaylı