The History of Laicism in Turkish Educational History

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The History of Laicism in Turkish Educational History"

Transkript

1 Elementary Education Online, 7(2), , lköretim Online, 7(2), , [Online]: The History of Laicism in Turkish Educational History Süleyman ÇELENK 1 ABSTRACT. The education based upon mores in Turk communities of Middle Asia, started to become institutionalized with the adoption of Islam. However, the religious content in education was intensified during the institutionalization of the scholar system. No significant development took place with regards to the secularization of education until the renovation period in the Ottoman Empire. With the renovation acts, a duality was started with the co-existence of schools giving education with modern techniques and giving religious education.this dual practice came to an end with Unification of Education Law in the Republic period. With 1982 Constitution, which made the previously selective- Religious Culture and Ethics courses obligatory. Key words: System of education, history of education, process of Laicism SUMMARY The education based upon the mores in Turk communities of Middle Asia started to turn into institution so to speak into schools- with the adoption of Islam in the times of Karahanlılar. At this time the basic duty of the education was perceived as preparing the individual to the other world and was applied in this manner. Although there occasionally were astronomy, philosophy, maths and etc. courses in Turkish history, (For example; Nizameyi Medressehs in the era of Seljuks, Fatih Medressehs in the era of advance) no significant development took place for the sake of secularization of the education. In the renovation period started with Tanzimat act, the reason of empire s regression against the West by continuously losing lands was thought as the insufficient education. As a result of this, courses like history, geography and maths were added to curriculums in the so called modern schools (Usul-i Cedide Mektepleri) in spite of all resistance. And, schools giving education with modern techniques were bound to Maarif Vekaleti; others that give religious education were bound to Efkaf ve eriye Vekaleti. This caused a duality in the education system. Double practice of the two different worlds resulted in dispute and quarrel between related ministries. This unpleasant situation came to a conclusion with Tevhid-i Tedrisat Law (Unification of Education) in the Republic period. So, Ministry of Education had all the administration and inspection authority. However; 1982 Law s obligations of religion courses in schools for every citizen, increasing number of mam-hatip schools more than imam needs of the country and occasional demands of giving the inspection of Quran courses to the Department of Religious Affairs show that the secularization process of education has not been completed yet. 1 Assoc. Prof. Dr., Abant zzet Baysal University,

2 Türk Eitim Tarihinde Lâikleme Süreci Süleyman ÇELENK 2 ÖZ. Orta Asya Türk topluluklarında töreye dayalı eitim, Karahanlılar döneminde Müslümanlıın kabulü ile kurumsallamaya yani okullama sürecine girmeye balamıtır. Bu dönemde eitimin temel görevi bireyi öbür dünyaya hazırlamak olarak algılanmı ve böyle de uygulanmıtır. Türk tarihinde zaman zaman medreselerde astronomi, felsefe, matematik vs, derslere de yer verildii (Örnein; Selçuklu döneminde Nizamiye Medreseleri, yükseli döneminde Fatih Medreseleri nde) görülmekle birlikte, Osmanlılar ın ıslahat dönemine kadar eitimde lâiklemeye (bir anlamda dünyalamaya yönelik önemli bir gelime görülmemitir. Tanzimat hareketiyle balayan yenileme döneminde ise, imparatorluun sürekli toprak kaybederek batı karısında gerilemi olmasının nedeni eitim yetersizliine balanmı, bunun sonucu olarak da yeni öretim yöntem ve teknikleriyle öretim yapan okullarda (usul-i cedide mektepleri) tarih, corafya, matematik gibi derslere, direnmelere ramen okul programlarında yer verilebilmitir. Bu uygulama Osmanlılar da, yeni yöntemlerle öretim yapan okulların Maarif Vekâleti ne balanması ve geleneksel yöntemlerle sadece dini içerikli öretim yapanların da Efkâf ve eriye Vekâleti ne balanması gibi iki balı bir uygulamaya neden olmutur. Osmanlı tarihinde bu iki ayrı dünyaya ait uygulama ilgili bakanlıklar arasında sürekli tartımaya ve zaman zaman da birinin dierine üstünlüüyle sonuçlanan çatımalara neden olmutur. Bu tatsız durum, Cumhuriyet döneminde Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Eitim Birlii Yasası) ile her türlü eitimin yönetim ve denetiminin Milli Eitim Bakanlıı na verilmesiyle sonuçlanmıtır. Ancak yine de eitimde lâikleme sürecinin, 1982 Anayasası nın okullarda din derslerini tüm yurttalar için zorunlu hale getirmesi, mam-hatip okullarının sayısının ülkenin imam ihtiyacının çok üstüne çıkarılması ve zaman zaman Kur an Kursları nın denetimlerinin Diyanet leri Bakanlıı na balanması gibi talepler eitimde lâikleme sürecinin henüz tamamlanamadıını göstermektedir. Anahtar Sözcükler: eitim sistemi, eitim tarihi, lâikleme süreci. A. GR Bir toplumsal kurum olarak eitimin; toplumların sosyal, ekonomik ve siyasal yapılarıyla uyumlu ve tutarlı olması gerekir. Çünkü eitimin görevi; toplumun deerleriyle tutarlı, ekonomik gelimesini salayacak nitelikli i gücünü ve siyasal yapısına sadakatle balı yurttaları yetitirmektir. Bu nedenle, toplumların sosyal, siyasal ve ekonomik geliim ve dönüüm süreci ile eitimdeki geliim süreci arasında bir paralellik ve uyum olduunu belirtmek gerekir. Lâiklik; kısa ve öz biçimde din ve devlet ilerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlanır. Ancak, Güvenç(1990) e göre; lâiklik din ve devletin ayrılmasıyla da bitmemektedir. Din ve devletin ayrılması sadece siyasi bir sonuçtur. Felsefe, eitim-öretim ve güzel sanatlar alanlarında lâiklik; inanç yerine aklın, kelâm yerine düüncenin, kitap yerine bilimin egemen olmasını gerektirmektedir. Hayatta en hakikî mürit ilimdir. özdeyii bu yolu göstermektedir. Amaç, günlük ilerimizin deimez eriat kurallarına göre deil, zamana ve duruma göre deiebilen kanun, tüze ve kurallarla görülmesini gerektirmektedir. Arat (1990) a göre lâiklik; 1) Çadalamanın ve demokratiklemenin önkouludur. 2) Dinsel barıın olmazsa olmaz ortamı ve de bir inanca sahip olma ya da aynı inancı paylamayanların eit haklardan yaralanmasıdır. 3. Bilimin, felsefenin ve sanatın özerkliidir. Lâiklik, ancak bireyler lâik tavır kazanabildikleri ölçüde gerçekleebilir ve bir yaam felsefesi ve tarzı haline dönüebilir. Herhangi bir toplumsal dünyasallama yönünde kimi gelimeler olmadıkça, lâikliin bir siyasal ve hukuksal ilke olarak benimsenmi olmasının bir anlam ve önemi olamaz (San, 1990). Bu bakımdan, Türk toplumunda gerçek anlamda (köken ve uzantılarının Osmanlılar ın son dönemine kadar dayanmı olmasıyla birlikte), lâikleme, bir anlamda da dünyasallama sürecinin en önemli boyutunun Mustafa Kemal in balattıı lâik toplumsallama hareketi olduu tartıma götürmez bir gerçek olarak karımızda durmaktadır. 2 Doç. Dr., Abant zzet Baysal Üniversitesi, 369

3 Temel hedef, eitimde lâiklemek yoluyla, baımsız düünebilme, eletirebilme ve sorgulayabilme yeteneine sahip; bilimde, felsefede, sanatta ve ekonomide üretim gücü yüksek, kör inançlardan uzak, Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür. yeni cumhuriyet kuaklarını yetitirmektir. Bu çalımanın amacı; doküman analizi yoluyla, geçmiten bugüne toplumumuzdaki sosyal, siyasal ve ekonomik geliim süreci içinde yaanan deiimlerin paralelinde, Türk eitimindeki laikleme sürecine tarihi perspektif içinde ıık tutarak, eitimde!ki lâiklemenin, sosyal hayattaki gelime, deime, ilerleme ve de çadalamanın doal bir gerei olduu vurgusuna ilerlik kazandırmaktır. B. TARH BOYUTU LE LÂKLEME SÜREC 1. Eski Türklerde Töreye Dayalı Eitim Eitimle toplumsal yaamı birbirinden ayırmak mümkün olamayacaı için, E(e)ski Türklerde toplumsal yaamın temel çizgilerini gözden geçirmek gerekir. Orta Asya yı kendilerine yurt edinen Eski Türkler, sürü besleyen atlı savaçı ve göçebe topluluklardan (boy ve budunlardan) meydana gelmiti. Bu dönemin eitimini yorumlarken, avcılık ve toplayıcılıın bir yaam biçimi ve geçim kaynaı olduu, el zanaatlarının da önemli bir geçim kaynaı olduu gerçeini göz ardı etmemek gerekir. Eski Türklerde eitim töreye dayanır ve törel yollarla gerçekletirilirdi. Oul babasına kız anasına çekmeliydi. yi olana ataç, iyi kıza anaç denirdi. Ata olu ataç doardı. Yani babasına benzerdi. Olanı yetitirmek babasının, kızı yetitirmek anasının göreviydi (Ögel, 1971). Çocuklar, koyunlara binerek at binmeyi, ku ve fareleri okla vurarak atıcılıkta ustalamayı töre gerei yaam içinde örenirlerdi. Sürü besleyen, atlı göçebe ve savaçı bir toplumda et, süt, deri, ya vb. ürünlerin deerlendirilmesi ve çeitli araç gereç yapımı ile ilgili, usta-çırak ilikisi içinde bazı becerilerin uygulamalı olarak gelitirilmesi (davranıa dönütürülmesi) doaldır. Aynı ekilde, step sanatı olarak adlandırılan dokumacılık (özellikle halıcılık) ve madencilik sanatının da (kap kacak ve silah imalatı, süs eyası olarak altın ilemecilii) usta-çırak ilikisi içinde örenildiini belirtmek gerekir (Akyüz, 1985). Eski Türklerde, halk dini ile devlet dini birbirinden ayrılmıtı. Halk dininde, halkla tanrı arasında iliki kuran amandı. O nedenle bu dine amanizm denirdi. Devlet dini ise devletin varlık nedenine açıklık getiren, han ya da hakanın gücüne meruiyet kazandıran bir inanılar sistemi idi. Devlet dininde hükümdar ba rahip sayılırdı. aman ya da kam; kâhin, sihirbaz, saz airi, kâtip, öretmen anlamlarına da gelmekte, halka önderlik yapmakta, bir bakıma yaygın eitimci olarak görev yapmaktaydı (nan, 1972). 2. Eitimde Okullama Süreci Karahanlılar döneminde Türklerin Müslümanlıı kabul etmesiyle, eitimde ilk okullama süreci de balamıtır. Bu dönemde eitim, Orta Asya steplerinden beri oluup gelen Türk-islam kültürel deerlerinin kaynamasıyla kendine özgü bir motif oluturmutur. Müslümanlıın da etkisiyle, töreye dayalı eitim yerini kurumsallamaya (yani okullamaya) bırakmıtır. slâm kültürü ve din kurallarının öretilmesi amacıyla, camilerin hemen yakınında Medreseler görülmeye balamıtır (Kanad, 1963). Ancak, kabul etmek gerekir ki, gerek Karahanlılar döneminde, gerekse de ilerleyen Selçuklular döneminde eitim tam anlamıyla tutucu bir nitelik kazanmamı, dönemin devlet adamları, bilginlere ve sanatçılara çok büyük önem vermiler ve saygı göstermilerdir. Anadolu Selçuklu hükümdarı Melikah, kendisini ziyaret etmeyen dönemin önemli bilginlerinden Sandali ye bunun nedenini sorduunda; Sizin hükümdarların en iyisi olmanız ve benim de alimlerin en kötüsü olmamam için ziyaretinize gelmiyorum. Çünkü en iyi hükümdar, alimleri ziyaret eden, en kötü alim de hükümdarların ayaına koandır. cevabını almıtı (Turan, 1969). Selçuklular döneminde, camilerin hemen bitiiinde kurulan ve adına Küttap denilen okullarda, örencilere, okuma-yazma öretiminin yanında, Kur an ve din eitimi verilirdi. Bu dönemde, her biri birer yüksek öretim kurumu olan medreseler örgün eitim kurumlarıydı. Bu dönemde, yaygın eitimin de önemli ölçüde kurumsal bir yapı gösterdii görülmektedir. Camilerin 370

4 yanı sıra bilginlerin evlerinde, kütüphaneler ve ayrıca medreselerde halka; Kur anın ve dinin ilke ve kurallarının öretilmesinde yaygın eitim hizmeti verilmekteydi. Bununla birlikte, küçük esnaf, usta, kalfa ve çırakları içine alan, onların dayanımaları, mesleklerini dürüstlük ve özenle yapmalarının yanında, çocuk yatan balayarak i baında eitilmelerini amaçlayan,(,) ayrıca bir lonca örgütlenmesi olarak da bilinen ahilik geleneinin de yaygın bir meslek eitimi saladıı görülmektedir. 3. Osmanlılar Döneminde Eitimin Dini çerii Younluk Kazandı Osmanlıların kurulu ve yükseli dönemlerinde, Selçuklu döneminin de etkisiyle ilerleyen yıllara göre gelimeye açık daha modern bir eitim anlayıı vardı. Örnein, Fatih ve Süleymaniye Medreseler inde; tam olarak belgelendirilememekle birlikte bazı tıp, matematik, astronomi vb, tabii bilimler alanlarında dersler verildiine ilikin önemli bilgiler mevcuttur. Ancak, Selçuklu Medreseleri ve Osmanlıların kurulu ve gelime dönemleri medreselerinde yer alan pozitif bilim dallarına yönelik bu olumlu gelimeler, zamanla daha da gelitirilmesi gerekirken, duraklama ve gerileme dönemlerinde yerini tavsamaya yani dinsel içerikli derslere bırakmıtır (Koçer,!!!..) Osmanlılarda, Selçuklularla kıyaslandıında, eitimde din(di) içerikte bir younlamanın olduu görülmektedir. Dönemin eitim anlayıını yorumlayabilmek için, zamanın ilkokuları sayılabilecek olan Sıbyan mekteplerinin TABLO 1 deki programına göz gezdirmek yerinde olacaktır. Tablo 1. Sıbyan Mekteplerinde Dersler Elifba (= okuma öretimi) Yazı Kur an Tecvit lmi Mızraklı lmihal na Kara Cümle (dört ilem) Tablo 1 deki çizelgeye bakarak yorumlamak gerekirse, Osmanlılar döneminde eitimin amacının, çocuklara Kur an metinlerini yanlısız telaffuz edecek bir yetenek kazandırmak, biraz da ilerine yaraması açısından dört ilemi öretmek esasına dayandırıldıı söylenebilir (Bagöz ve Wilson, 1968). Bu dönemde, hayata yönelik tek ders olan Kara Cümle (dört ilem) sadece stanbul sıbyan mekteplerinde okutuluyor, tara sıbyan mekteplerinde, bu derste okutulmuyordu. Koçer (1987) e göre Osmanlılar döneminde öretimin aırlı merkezini dini çerçeve oluturmaktadır. Amaç, gelecek kuakları hayati ve dünyevi bilgilerle donatmak deil, onu, dinini öreterek ahirete hazırlamaktır. Osmanlılarda, öretim yönteminin esası ezbere dayalıydı. Öretimde, gözleme ve anlayarak, sorgulayarak örenmeye olanak tanınmıyordu. Örenciler, derslerini yüksek sesle tekrar ede ede ezberlerler, sırası gelince öretmenin önüne diz çökerek ezberlerini dinletir ve örendiklerini gösterirlerdi (Unat, 1964). Öretimde disiplin dayaa dayanıyordu. Osmanlı okullarında sürdürülen eitimin ne denli bir dinsel içerie sahip olduunu görmek bakımından, ll. Mahmut döneminde, ilköretimi zorunlu hale getirmek amacıyla yayınlanan 1824 fermanı nı özetleyerek gözden geçirmekte yarar görülebilir: Bütün Müslümanlar için önce dinini örenip sonra dünya ilerine yönelmek gerekir. Oysa bir zamandan beri halkın çou, ana-babalarının yüzünden kendilerinin cahil kaldıı gibi, çocuklarının da cahil kaldıını düünmeyerek, dünyanın rızkını veren (rezzâki alem) Tanrı ya da güven duymayarak para kazanma derdine düüp çocuklarını 5-6 yaında iken okuldan alıp sanatkâr yanına çırak olarak verdiklerinden, çocuklar cahil kalıyor ve sonra da okuyup örenmeye arzu duymuyorlar. Bunun günahı, ana-babaların boynunadır; onlar kıyamet gününde sorumlu olacaklardır. Bu yüzden halkın çounluu dininden habersizdir. Bu durum Tanrı nın yardımının kesilmesine ve O nun iddetli bir ceza vermesine yol açabilir.. Kimse çocuunu islâmi dini bilgileri gerei gibi örenmeden okuldan alıp usta yanına vermemelidir. Bülua erien ve çırak verilecek çocuklar, oturdukları yere göre stanbul, Eyüp veya Galata Kadısı na velisi ya da hocası tarafından götürülecek, mühürlü bir izin belgesi alındıktan sonra çırak olabileceklerdir. Ustalar ve sanat kethüdaları da elinde böyle belge bulunmayan çırakları almayacaklardır (Akyüz, 1982). 371

5 ll. Mahmut ki, Osmanlıların çökü döneminde bir takım ıslahatlar (yenilikler) yapmak amacıyla tahta çıkmı olup, yukarıda!ki söz konusu fermanı da bu yeniliklerin bir parçası olarak, stanbul için ilköretimi mecburi hale getirmek amacıyla yayınlamıtır. Eitimde yenilii amaçlayan bu ferman, Osmanlı eitim düzeninin ne denli teokratik bir yapıya sahip olduunu göstermesi bakımından önemlidir. 4. Eitimde Lâikleme Çabaları Osmanlı devleti, bir dizi askeri yenilgiden ve bunun sonucunda Avrupa da topraklarını yitirmeye baladıktan sonra, tarihte ıslahat hareketleri olarak bilinen bazı yenileme hareketlerine giriti. Bu yenileme hareketleri etkisini önce ordunun modernizasyonunda ve doal olarak da eitimde gösterdi. Bu döneme damgasını büyük ölçüde Fransız eitim sistemi vurdu.1839 yılında yayınlanan Tanzimat Fermanı ile balayan Osmanlılarda yenileme hareketleri eitimdeki etkisini dönemin padiahı Abdülmecit in 1845 yılında yayınladıı fermanla gösterir. Bu Ferman a göre (Akyüz, 1982): 1. Halkın cehaleti giderilmeli, eitimi salanmalıdır. 2. Her düzeyde eitim ve mesleki eitim ele alınmalıdır. 3. Dine uygun olduu kadar, dünya içinde geçerli bir eitim verilmelidir. 4. Okullar, ülkenin uygun olan her yerinde açılmalıdır. Tanzimat hareketiyle birlikte, yaygın bir biçimde stanbul dıında da, yurdun her yöresinde okullar açılmaya balanmı, eitim programlarında dinsel içerikli derslerin yanında hayata yönelik dersler (tarih, corafya, matematik vb.) programlarda yer almaya balamı, öretim yöntemlerinde önemli yenilikler yapılmı, yazı tahtası, tebeir, harita vb. ders araçları çeitli direnmelere ramen okullara girebilmi, öretim kademelere ayrılabilmi (sıbyan mektepleri, iptidaiyeler, rütiyeler, idadiler, sultaniler, vb), eitimde dayak cezasının yasaklanmasına ilikin yönetmelikler yayınlanabilmi, ilk kez, öretmen yetitiren meslek okulları açılabilmitir. Tanzimat ın balattıı yenileme hareketlerinin eitimdeki yansımalarını (dini içerikli derslerin yanında hayata yönelik derslerin de programlarda yer almı olması nedeniyle) laik eitime geçi sürecinin önemli bir dönüm noktası olarak deerlendirmek gerekir. 5. lk Lâik Okullar; Usûl-i Cedide Mektepleri Tanzimat la birlikte, zamanın balıca ilköretim kurumları olan sıbyan mekteplerinde derslerin içeriinde yapılan deiiklikler (programlarda, tarih, corafya, matematik vb. hayata yönelik derslerin yer alması), öretim yöntem ve tekniklerinde!ki yenilikler, modern ders araç ve gereçlerinde!ki düzenlemeler, bu okulların öretmenlerinden ve halktan gelen direnilerle karılaıyor, dolayısıyla eitimdeki modernleme hareketi baarısızlıkla sonuçlanıyordu. Bu direnilerin kırılması amacıyla, 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, sıbyan mekteplerini, Maarif Nezareti ne balı umumi ve Efkâf-ı Hümayun nezaretine balı hususi eklinde ikiye ayırdı. Nizamname de bu ilköretim kurumları için, Sıbyan Mektepleri terimi kullanılıyorsa da, halk arasında Maarif vekaletine balı olan sıbyan mekteplerine; iptidaî mektep, mekteb-i iptidaî ya da usûl-i cedide mektebi deniyordu. Böylece bu nizamname, sıbyan mekteplerinden geleneksel dini içerikle eitim yapanları Efkâf-ı Hümayun Nezareti ne, modern öretim yöntem ve tekniklerle eitim yapanlar da, usûl-i cedide (yeni yöntemlerle eitim yapan) adıyla Maarif Vekâleti ne balanıyor ve böylece ileride, eitim tarihimiz açısından önemli gelimelere neden oluturacak iki balı bir uygulamanın temelleri de atılmı oluyordu. Usûl-i cedide mekteplerini laik eitime geçite, geliim sürecinin temel taları olarak ele almak ve deerlendirmek gerekir. Atatürk ün de öretmeni olan emsi Efendi, usûl-i cedide mekteplerinin, amansız bir uygulayıcısı ve yılmaz bir savunucusuydu. Bu okulların programlarında, Din Bilgisi derslerinin yanı sıra; Tarih, corafya, Osmanlı Grameri, Kraat (Okuma), Hesap (Matematik) ve mlâ dersleri yer almıtır yılında Padiah II. Abdülhamit in, 1976 anayasasını yürürlükten kaldırmasıyla, eitimde niceliksel anlamda bir takım büyümeler olurken (eitim kurumlarının yurt sathında yayılması gibi), 372

6 niteliksel anlamda birtakım gerilemeler (tarih ve corafya derslerinin programlardan çıkarılması ve yerlerinin din ve ahlâk bilgisi dersleriyle doldurulması gibi) olmutur (Unat, 1964). Zaman içerisinde de aklı selim galip geliyor ve yenide hayata yönelik dersler (tarih ve corafya gibi) okul programlarındaki yerini alıyordu. lkokullar için 1892 de çıkarılan ehir ve Kasaba lkokulları Talimatnamesi nin öngördüü dersler, TABLO 2 de verilmitir (Akyüz, 1985). Tablo stanbul Ve Kasaba lkokulları Ders Programı Dersler 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf Elifba (lkokuma ve Yazma) Kur an-ı Azimüan Tecvit lm-i Hal Ahlâk Sarf-ı Osman-i mlâ Kıraat Mülahhas Tarih-i Osman-i Muhtasar Corafya-yı Osman-i Hesap Hüsn-i Hat II. Merutiyet Döneminde Hayata Yönelik Derslerin Programlardaki Aırlıı Arttı Tablo 3. Numune Mekteb-i ptidaiye sinin Ders Daılımı Devre-i Evvel Devre-i Devre-i aliye DERSLER Vasatiye 1. s. 2. s. 1. s. 2. s. 1. s. 2. s. Elifba ve Eczayı erife Kur an-ı Kerim ve Malumat-ı Diniye Muhasabat-ı Ahlâkiye (Tarihiye, Sıhhiye ve Medeniye) mlâ Kıraat (Ezber, inat, Tarihi Temsiller) Yazı (Sülüs, Rik a) Sarf ve Nahiv Tahrir Tarih Corafya Hesap Hendese Eya Dersleri ve Ziraat Elileri Resim Terbiye-i Bedeniye, Sıhhiye ve Asker Talimi Oyun Her teneffüste ve terbiye-i tenezzühler (gezile) arasında. Nian Terbiye-i Bedeniye Dersleri arasında. Musiki Gına ve bazı Al-i Musiki Fransızca TOPLAM (Mekatib-i ptidaiye Ders Müfredatı, 1914) yılında, II. Merutiyetin ilan edilmesi ve 1876 Anayasası nın yeniden yürürlüe girmesiyle birlikte, mparatorluu eitim ve öretmenlerin kurtaracaı inancı yaygınlık kazanmaya 373

7 balamı ve bunu eitimde yenilikler izlemitir yılında yürürlüe konan Tedrisat-ı ptidaiye Kanun-u ile, ilköretim mecburiyeti yasa hükmüne balanı, iptidaiyeler (ilkokullar) ve rütiyeler (ortaokullar) birletirilerek, 3 yıl olan ilköretim 6 yıla çıkarılmı, ana okullarının açılması hükme balanmı, eitim programlarındaki hayata yönelik derslerin (Tarih, Corafya, Matematik gibi derslerin yanında, programlarda ilk defa; Resim-i, Beden Eitimi ve Müzik vb. derslere yer verilmi), aırlıı artırılmıtır (Akyüz, 1985). Tedrisat-ı ptidaiye Kanun-ı Muvakkat-i; geçici balıını taımasına ramen Cumhuriyet döneminde de birçok maddesi uzun yıllar yürürlükte kalmıtır. Bu kanunla, 6 yıla çıkarılan ilköretim Mekteb-i ptidai Umumiye adını almı ve her biri iki yıl süreli, Devre-i ptidaiye, Devre-i Vasatiye ve Devre-i Aliye adı altında her biri iki yıl süreli üç devreye ayrılmıtır yılında çıkarılan Mekatib-i ptidaiye Ders Müfredatı nda, zamanı Numune Mekatibi adıyla bilinen örnek ilkokullar için hazırlanmı haftalık ders daıtım cetveli TABLO III de sunulmutur. 7. Tevhid-i Tedrisat Kanunu le Eitimdeki ki Balı Uygulamaya Son Verildi 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, geleneksel dini içerikle eitim yapan sıbyan mekteplerini Efkâf-ı Hümayun Nezareti ne, modern öretim yöntem ve teknikleriyle eitim yapanları da, (usul-i cedide) Maarif Vekâleti ne balamı olması, bu iki eitim bakanlıını hem eitim programlarının hazırlanması konusunda, hem de eitim için ayrılacak kaynaklar konusunda sürekli çatımaya sürüklediini tahmin etmek hiç de güç deildir. Nitekim, eski Diyanet leri Bakanlarından Dr. Lütfi Doan (1990) a göre; Osmanlı döneminde, sınırlı bir biçimde yeni bir ey getirmeyen ve bazı eski metinleri tekrar ederek ezberlemeye dayalı skolâstik eitim kurumlarının yanına, ll. Mahmut ve bu dönemi izleyen Tanzimat la birlikte çada bilimsel eitim kurumları, bir anlamda lâik örenim kurumları (mekteb-i cedideler kastediliyor olmalı), gitikçe güçlenen oranda kendine yer açmaya baladı. Etkinliini yitirmi, her eyi ile yozlamı olan medreselerin yanı sıra, yeni çada bilim ve eitim kurumları, yan yana yüzyıla yakın bir süre birlikteliini sürdürdü. Aralarında herhangi bir ortak özellik bulunmayan bu ikili eitim ve öretim, toplumun özlenen gelimesini, deiimini ve yenilemesini salayamadıı gibi, eski klâsik medrese yönetimi, yeninin yanında daha da geriledi ve yozlatı. Büyük Atatürk, Osmanlı döneminde, toplumun gelimesini engelleyen, yenileme ve ilerlemeye köstek olan nedenleri izlemi ve bu konuda eitimin öncelikli görevinin ne olması gerektiini görmütü. Osmanlı eitim tarihindeki iki balı uygulamanın Cumhuriyet dönemine yansıması Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Eitim Birlii Yasası) uygulamasıyla olmutur. 3 Mart 1924 tarihinde yürürlüe giren bu kanun, Efkâf Vekâleti ne balı ve dinsel içerikli eitim yapan medreseler ve sıbyan mektepleri ile, Maarif Vekâleti ne balı, çada eitim yapmayı amaçlayan; rütiye, idadi, sultani, ve iptidai okullar arasındaki ikilie son vermeyi, ülkedeki tüm eitim kurumlarını Milli Eitim Bakanlıı na balamayı amaçlamaktadır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu u hükümleri uygulamaya koymutur. Md. 1. Ülkedeki tüm bilim ve eitim kurumları birletirilmitir. Md. 2. er iye ve Efkâf Vekâleti ya da özel vakıflarca idare edilen tüm medrese ve mektepler, Maarif Vekâleti ne balanmıtır. Md. 3. er iye ve Efkâf Vekâleti bütçesinde mekteplere ve medreselere ayrılan para, maarif bütçesine geçirilecektir. Md. 4. Maarif Vekâleti yüksek din uzmanları yetitirmek için Darülfünunda bir ilâhiyat fakültesi, imam hatip yetitirmek için de ayrı mektepler açacaktır. 3 Mart te yürürlüe giren Tevhid i Tedrisat kanunu ile, medrseler kapatılmı ve tüm eitim kurumlarının yönetim ve denetimi Milli Eitim Bakanlıı na verilmitir. Böylece mektep-medrese ikilii ortadan kaldırılmı; teokratik eitim veren kurumların çada öretim birimlerine dönütürülmesi amaçlanmıtır. Ancak, günümüzde de lâik eitim verme, kısaca eitim yoluyla dünyalama çabası sürüp gitmektedir Anaysası okullarımızda din dersleri seçmeli ders olmaktan çıkarılarak zorunlu dersler arasına alınmıtır. Teokratik eitim veren kurumların sayılarının arttıı (1951 de sadece 7 olan mam Hatip okulu sayısı, 1989 da 384 e ulamıtır), liselerde pozitif derslerle, dinsel içerikli dersler arasında yorum çatımalarının oluu hayretle gözlenmektedir (Arat, 1990). 374

8 Örnein, geçtiimiz yıllarda, Durkheim, Comte, Voltaire, Darvin ve Freude un zararlı fikirler yaydıkları öne sürülebilmi, belki de bu nedenle felsefe seçimlik derse dönütürülmü, ayrıca bo geçen ngilizce, tarih, corafya vb. derslere din dersi öretmenleri sokulmutur. Bununla da yetinilmemi, halen yürürlükte olan Eitim Birlii Yasası na ramen Kur an Kurslar ının denetimi yetkisinin Diyanet leri Bakanlıı na verilmesi istenebilmitir (Çelenk, Radikal, 2003). C. SONUÇ Orta Asya Türk topluluklarında töreye dayalı eitim, Karahanlılar döneminde Müslümanlıın kabulü ile kurumsallamaya yani okullama sürecine girmeye balamıtır. Türk toplumunda, tüm slâm toplumlarıdada olduu gibi, yüzyıllar boyu caminin hemen bitiiinde açılan okulun esas görevi bireyi öbür dünyaya hazırlamak olarak algılanmı ve böyle de uygulanmıtır. Türk tarihinde zaman zaman medreselerde astronomi, felsefe, matematik vs, derslere de yer verildii (Örnein; Selçuklu döneminde Nizamiye Medreseleri, yükseli döneminde Fatih Medreseleri nde) görülmekle birlikte, Osmanlılar ın ıslahat dönemine kadar eitimde lâiklemeye (bir anlamda dünyalamaya yönelik önemli bir gelime görülmemitir. Tanzimat hareketiyle balayan yenileme döneminde ise, imparatorluun sürekli toprak kaybederek batı karısında gerilemi olmasının nedeni eitim yetersizliine balanmı, bunun sonucu olarak da yeni öretim yöntem ve teknikleriyle öretim yapan okullarda (usul-i cedide mektepleri) tarih, corafya, matematik gibi derslere, direnmelere ramen okul programlarında yer verilebilmitir. Bu uygulama Osmanlılar da, yeni yöntemlerle öretim yapan okulların Maarif Vekâleti ne balanması ve geleneksel yöntemlerle sadece dini içerikli öreti yapanların da Efkâf ve eriye Vekâleti ne balanması gibi iki balı bir uygulamaya neden olmutur. Osmanlı tarihinde bu iki ayrı dünyaya ait uygulama ilgili bakanlıklar arasında sürekli tartımaya ve zaman zaman da birinin dierine üstünlüüyle sonuçlanan çatımalara neden olmutur. Bu tatsız durum, Cumhuriyet döneminde Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Eitim Birlii Yasası) ile her türlü eitimin yönetim ve denetiminin Milli Eitim Bakanlıı na verilmesiyle sonuçlanmıtır. Ancak yine de eitimde lâikleme sürecinin, 1982 Anayasası nın okullarda din derslerini tüm yurttalar için zorunlu hale getirmesi, mam-hatip okullarının sayısının ülkenin imam ihtiyacının çok üstüne çıkarılması ve zaman zaman Kur an Kursları nın denetimlerinin Diyanet leri Bakanlıı na balanması gibi talepler eitimde lâikleme sürecinin henüz tamamlanamadıını göstermektedir. D. ÖNER Ülkemizin, büyük Atatürk ün hedef olarak seçtii çada uygarlık düzeyine ulaabilmesi eitimde çadalamaya ve dolayısıyla lâikleme sürecinin tam olarak hayata geçmesine balıdır. Bu nedenle, Tevhidi Tedrisat Kanunu tam ve ödünsüz olarak uygulanmalıdır. KAYNAKÇA Akyüz, Y Türk Eitim Tarihi, A.Ü. Eitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Arat, N. (1990). Eitim Öretim Uygulamaları ve Lâiklik, Eitimde Lâiklik, TED Yayınları. Bagöz,. Wilson H. E., (1968). Türkiye Cumhuriyeti nde Eitim ve Atatürk. Ankara. Çelenk, S. ( 2003 ).Bölünmü Eitime Dönü, Radikal Gazetesi, stanbul. Doan, L. (1990). ). Din Eitimi ve Lîklik, Eitimde Lâiklik, TED Yayınları. Güvenç, B. (1990). Lâikliin Tarihi Geliimine Genel Bir Bakı, Eitimde Lâiklik, TED Yayınları. nan, A Tarihte amanizm. Ankara. Kanad, H. F.(1963). Pedagoji Tarihi, Cilt, I. stanbul. Koçer, H. A., (1987). Türkiye de Modern Eitimin Raporu, Ankara Mekteb-i ptidaiye Ders Müfredatı,. Maarif Vekâleti, stanbul. Ögel, B. (1971). Türk Mitolojisi, Ankara. San, C. (1990). Eitim Öretim Uygulamaları ve Lâiklik, Eitimde Lâiklik, TED Yayınları. Turan, O. (1969). Selçuklular ve Türk slâm Medeniyeti, stanbul. Unat, F. R.,(1964). Türk Eitim Sisteminin Geçmiine Toplu Bir Bakı, Ankara. 375

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler

Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler Qualitative and Quantitative Developments and Evaluations in Preschol between the Foundation

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE İLKOKUL PROGRAMLARI (1870-1936)

OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE İLKOKUL PROGRAMLARI (1870-1936) OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE İLKOKUL PROGRAMLARI (1870-1936) Özet Osmanlı İmparatorluğu nda ilköğretim seviyesindeki okullara sıbyan mektebi, mahalle mektebi veya taş mektep adı verilmiştir.

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

TÜRKYE DE DÜNDEN BUGÜNE ÖZEL OKULLARA BR BAKI (GELM VE ETKLER)

TÜRKYE DE DÜNDEN BUGÜNE ÖZEL OKULLARA BR BAKI (GELM VE ETKLER) ! "#$#%$#%&$#' #$$ TÜRKYE DE DÜNDEN BUGÜNE ÖZEL OKULLARA BR BAKI (GELM VE ETKLER) Dr. Selçuk UYGUN Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Eitim Programları ve Öretim (ESTT) Anabilim Dalı Aratırma

Detaylı

EK-1 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk 1988 Y. Lisans Din Eğitimi Erciyes 1993 Doktora Din Eğitimi Erciyes 1997

EK-1 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk 1988 Y. Lisans Din Eğitimi Erciyes 1993 Doktora Din Eğitimi Erciyes 1997 1. Adı Soyadı : Zeki Salih ZENGİN 2. Doğum Tarihi : 29. 06. 1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : EK-1 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk 1988 Y. Lisans Din Eğitimi Erciyes

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1

TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 263-276 263 TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1 Erkan DNÇ

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECTS OF COMBINATIN THE HISTORY SUBJECTS WITH LOCAL HISTORY ON THE SUCCES OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL Hasan IIK Özet

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

1317 (1899-1900) MAARF SALNAMES NE GÖRE TRABZON VLAYET NDE ETM KURUMLARI ACCORDNG TO 1317 (1899-1900) MAARIF SALNAME IN TRABZON EDUCATION FOUNDATIONS

1317 (1899-1900) MAARF SALNAMES NE GÖRE TRABZON VLAYET NDE ETM KURUMLARI ACCORDNG TO 1317 (1899-1900) MAARIF SALNAME IN TRABZON EDUCATION FOUNDATIONS 1317 (1899-1900) MAARF SALNAMES NE GÖRE TRABZON VLAYET NDE ETM KURUMLARI ACCORDNG TO 1317 (1899-1900) MAARIF SALNAME IN TRABZON EDUCATION FOUNDATIONS Ünal TAKIN Özet Salnameler bir yıl içinde olan olayları

Detaylı

1 Bu makale, MEB Din Öğretimi Dergisi, sayı:37, Ankara 1992, ss da yayımlanmıştır 2

1 Bu makale, MEB Din Öğretimi Dergisi, sayı:37, Ankara 1992, ss da yayımlanmıştır 2 DİN DERSLERİNİN GELİŞİMİ ve TEORİK YAPISI 1 Mehmet Zeki AYDIN 2 Cumhuriyetten önce din eğitimi camiler, medreseler, tekkeler, enderun, sıbyan mektepleri, rüştiye, idadi ve sultaniler gibi çeşitli öğretim

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

SINIF ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARI VE SANAT ETM TRAINING PROGRAMS FOR CLASSROOM TEACHERS AND ART EDUCATION

SINIF ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARI VE SANAT ETM TRAINING PROGRAMS FOR CLASSROOM TEACHERS AND ART EDUCATION ! "#$#%$#%&$#' #$$ SINIF ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARI VE SANAT ETM TRAINING PROGRAMS FOR CLASSROOM TEACHERS AND ART EDUCATION Aye ÇAKIR LHAN Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi ÖZET Bu

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

ATATÜRK ÜN ETM LE LGL GÖRÜ VE UYGULAMALARINA TOPLU BR BAKI OVERVIEW OF ATATURK S IDEAS AND IMPLEMENTATIONS RELATED WITH EDUCATION

ATATÜRK ÜN ETM LE LGL GÖRÜ VE UYGULAMALARINA TOPLU BR BAKI OVERVIEW OF ATATURK S IDEAS AND IMPLEMENTATIONS RELATED WITH EDUCATION GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 91-109 91 ATATÜRK ÜN ETM LE LGL GÖRÜ VE UYGULAMALARINA TOPLU BR BAKI Cengiz DÖNMEZ Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü Sosyal

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı : 41 DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYITAY DENETM DIINDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayıtay Denetçisi GR 17.8.1999 tarihinde Marmara Bölgesi

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

ss de yayımlanmıştır. 1 Bu yazı, Dünden Bugüne Türkiye de Din Eğitimi, Kamuda Sosyal Politika, Ankara 2014, yıl:8, sayı:29,

ss de yayımlanmıştır. 1 Bu yazı, Dünden Bugüne Türkiye de Din Eğitimi, Kamuda Sosyal Politika, Ankara 2014, yıl:8, sayı:29, DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYEDE DİN EĞİTİMİ 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Giriş Cumhuriyetten önce din eğitimi camiler, medreseler, tekkeler, enderun, sıbyan mektepleri, rüştiye, idadi ve sultaniler gibi çeşitli

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİNDE İLKÖĞRETİM

TANZİMAT DÖNEMİNDE İLKÖĞRETİM Buluç, B.(1997).Tanzimat döneminde ilköğretim. Çağdaş Eğitim Dergisi. 232, 36-39. TANZİMAT DÖNEMİNDE İLKÖĞRETİM * Bekir BULUÇ Eğitim sistemi, tarih boyunca tüm ülkeleri ve yönetimleri yakından ilgilendiren

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR 1 Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda okur yazar oranı çok azdı. Bir ülkenin her alanda kalkınabilmesi ancak eğitimle olabilirdi. 2 Kültür Alanındaki Gelişmeler 3 Mart 1924 :Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1926

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar Ahlâk Kavramı Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Yönetimine Etik Yaklaşım Dersi Etik Türleri Mesleki Etik Türleri 2017 Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

9. SINIFTA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

9. SINIFTA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 9. TA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.01.2014 tarihli kararı uyarınca 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9 ve

Detaylı

İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler

İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler İmam Hatip Liselerinde ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda okutulacak ortak ve seçmeli ders listesi. İMAM HATİP LİSELERİNDE

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI KAPSAMA GREN DARELER Maliye Bakanlıı, Gümrük Müstearlıı, Sosyal Güvenlik Kurumu, l Özel dareleri ve Belediyeler, Büyükehir

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

TÜRKYE DE GENEL MÜZK KÜLTÜRÜNE ETKLER BAKIMINDAN CUMHURYET DÖNEMNDE MÜZK ETM VE MÜZK ÖRETMENLER *

TÜRKYE DE GENEL MÜZK KÜLTÜRÜNE ETKLER BAKIMINDAN CUMHURYET DÖNEMNDE MÜZK ETM VE MÜZK ÖRETMENLER * TÜRKYE DE GENEL MÜZK KÜLTÜRÜNE ETKLER BAKIMINDAN CUMHURYET DÖNEMNDE MÜZK ETM VE MÜZK ÖRETMENLER * GR Yrd. Doç. Yılmaz KÜÇÜKÖNCÜ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

II. MERUTYET DÖNEM ETMCS SATI BEY VE CORAFYA ÖRETM II Constıtutıonal Monarchy Period s Educator Mr. Satı and Teaching of Geography

II. MERUTYET DÖNEM ETMCS SATI BEY VE CORAFYA ÖRETM II Constıtutıonal Monarchy Period s Educator Mr. Satı and Teaching of Geography II. MERUTYET DÖNEM ETMCS SATI BEY VE CORAFYA ÖRETM II Constıtutıonal Monarchy Period s Educator Mr. Satı and Teaching of Geography Dr. brahim Caner TÜRK * ÖZ Bu çalımada; II. Merutiyet dönemi ünlü eitimcisi

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 YEREL TARH UYGULAMALARININ BAARIYA VE ÖRENC ÜRÜNLERNE ETKS

Detaylı

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 0236 242 0 45 / 762 Faks 0236 : 0236 232 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

OSMANLI DA SIBYAN MEKTEPLERİ VE İLKÖĞRETİMİN ÖRGÜTLENMESİ

OSMANLI DA SIBYAN MEKTEPLERİ VE İLKÖĞRETİMİN ÖRGÜTLENMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 17, Sayı: 1 Sayfa: 173-183, ELAZIĞ-2007 OSMANLI DA SIBYAN MEKTEPLERİ VE İLKÖĞRETİMİN ÖRGÜTLENMESİ Sıbyan Schools

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı