ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR."

Transkript

1 Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝNGÝLÝZ ÝPÝYLE ASILDIK, ÞÝMDÝ DE TÜRK ÝPÝYLE 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BUGÜNKÜ TORPÝLLÝLERE KARÞIYIZ, DÜNKÜ TORPÝLLÝLER BAÞIMIZ ÜSTÜNE Erdoðan Baybars KUYRUKLU YALANLAR Ali Osman UBP'nin kurultayda parçalanmasý ve bölünmesi beklenirken CTP mi bölünmeye baþladý?.. Parti Merkez Yönetim Kurulu'nun topluca istifasý çeþitli deðerlendirmelere yol açtý... DERTLER Dolgun Dalgýçoðlu CEVÝZ OYNAMAYA MI GELDÝLER SANDINIZ? Mehmet Levent Ercan Ýhalesi Özgün Kutalmýþ 'Ýntihal' denilen hýrsýzlýk!.. Çal çal yaz Kuzey Kýbrýs üniversiteleri intihal olaylarý ile sarsýlýyor... Bazý akademisyenlerin bilimsel nitelikli çalýþmalarýný baþkalarýndan kopyaladýðý ortaya çýktý... CTP MYK'sýndan Ýntihal olaylarýna adý karýþanlar arasýnda Ata Atun, Ayþe Baþel, Özlem Salman Günalp, Okan Veli Þafaklý, Mustafa Ertanýn, Umut Arýk ve Semra Galip Paþazade de bulunuyor sayfada Topluca istifa Ata Atun Geçtiðimiz akþam yapýlan CTP Parti Meclisi toplantýsýndaki uzun ve sert tartýþmalardan sonra Merkez Yönetim Kurulu üyeleri topluca görevlerinden istifa etti... Ýstifa gerekçeleri kamuoyuna henüz açýklanmadý... CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, uzun Parti Meclisi toplantýsýnýn ardýndan baþkan ve genel sekreter dýþýndaki MYK üyelerinin yeniden belirlenmesi kararý alýndýðýný açýkladý... Yorgancýoðlu: Bu bir parti içi deðerlendirme ve görev deðiþimidir. Spekülatif haberlere itibar edilmemeli... Yeni MYK'nýn belirlenmesi için 27 Eylül Perþembe (yarýn) günü yeni bir toplantý yapýlacaðý duyuruldu sayfada Küçük ile Kaþif Lefkoþa'yý paylaþamýyor Paylaþýlamayan Lefkoþa Ýrsen Küçük, "Lefkoþa Ýlçe Yönetim Kurulu'ndan bana destek kararý çýktý" derken, Ahmet Kaþif de, "Lefkoþa'da aðýrlýk bizden yana" diye konuþtu... Küçük: Bazý basýn organlarý olayý saptýrdý kiþilik yönetim kurulundan 9'u bana destek verilmesi yönünde, 4'ü de çekimser oy kullandý... Kaþif: Görülmüþtür ki, Lefkoþa'daki delegelerimizin destekleri, teveccühleri aðýrlýklý olarak doðrudan ve deðiþimden, yani bizlerden yanadýr... 3 ve 4. sayfalarda TAYLAND DAN BAKINCA... (5) Selma Bolayýr 8. sayfada Fuhuþ operasyonu ve arz ve talep... Yalçýn Okut Kurultay Ali Kiþmir 3. sayfada Münür Rahvancýoðlu 7. sayfada YETER ARTIK CTP! 10. sayfada Kamuda yolsuzluk Vergi Dairesi memuru 285 bin TL'yi zimmetine geçirdi sayfada

2 LEDRA PALAS KAPISI'NDA SAHTE KÝMLÝKTEN 2 TUTUKLAMA Lefkoþa Ledra Palas Kara Giriþ Kapýsý'nda sahte kimlikle iþlem yapmaya çalýþan iki kiþi polis tarafýndan tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün meydana gelen iki ayrý olayda 35 yaþýndaki U.T., daha önceden sahtelenen ve üzerine kendi resmi yapýþtýrýlan bir baþkasý adýna düzenlenen Bulgaristan kimliði ve pasaportunu; 33 yaþýndaki J.C. ise arkadaþýna ait pasaportu görevli memura verip adý edilenin kimliðine bürünüp sahtekarlýkla kayýt temin etmeye teþebbüs etti. Söz konusu iki kiþiyi tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. HER YERDE HIRSIZLIK KKTC'nin deðiþik bölgelerinde 4 hýrsýzlýk olayý meydana geldi. Bir hýrsýzlýk olayýnýn zanlýsý tutuklandý. Girne'de Zaheer Ahmed'e ait ikametgahýn balkonundan önceki gün öðle saatlerinde içeriye giren hýrsýzlar 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet valizi çalarak kaçtý. Tuzla'da, Fehime Perver'e ait eve giren hýrsýzlar 2 bin 700 TL ve 1000 sterlin nakit para çaldý. Gazimaðusa'da, önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olayda 29 yaþýndaki V.Y'nin, Ýbrahim Mercan ve Ahmet Çaðlar'a ait ikametgaha daha önceden tasarrufunda bulunan anahtar ile giriþ kapýsýný açýp girdikten sonra içeriden adý edilenlere ait 2 adet dizüstü bilgisayarý, 6 paket sigarayý ve 260 TL nakit parayý çaldýðý tespit edildi. V.Y. polis tarafýndan tutuklandý. Vadili Aðýllar Bölgesinde ise, Karayollarý Dairesi'ne ait paletli iþ aracýnýn mazot deposunun kilit kýsmýný kýrarak hasara uðratan hýrsýzlar depo içerisinden 100 litre mazotu çaldý. Polisin hýrsýzlýk olaylarýyla ilgili olarak baþlattýðý soruþturmalar devam ediyor. DERÝNYA VE MORMENEKÞE'DE YANGIN Gazimaðusa Derinya bölgesi dere yataðý içerisinde, önceki akþam saat sýralarýnda tespit edilemeyen bir nedenden dolayý çýkan yangýnda, bir dönüm kuru ot ve orada muhafaza edilen bir þahsa ait 20 adet plastik sulama hortumu, 400 Lt. ilaçlama pompasý ve 7 ton arpa yanarak zarar gördü. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnla ilgili soruþturma devam ediyor. Mormenekþe Cemal Balses Futbol sahasýnýn yanýnda ise önceki gün saat sularýnda çýkan yangýnda Cafer Çayýr'a ait 40 adet palmiye fidaný, 15 adet çit fidaný kýsmen ve bu fidanlarý sulamada yarayan 100 metre su hortumu tamamen yandý. Çevredeki vatandaþlar tarafýndan söndürülen yangýnla ilgili soruþturma devam ediyor. 15 BÝN LÝRAYA "TALÝH AÇTI", TUTUKLANDI Girne'de "talih açmak için" bir kiþiden 15 bin TL alan E.S. tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, cinsiyeti erkek olarak açýklanan 30 yaþýndaki E.S.'nin "gelir ve kazanç saðlamak amacýyla", bir þahsa talih açýp 15 bin TL para temin ettiði belirlendi. Bu ay içinde meydana gelen olayla ilgili E.S.'yi tutuklayan polisin soruþturmasý sürüyor. Eski ev arkadaþlarýný soydu Gamze BAYKUR- Maðusa'da eski ev arkadaþlarýnýn evine girerek 2 adet laptop, sigara ve 260 TL sirkat eden Veysel Yavuz isimli kiþi tutuklandý. "Ev açma" ve "Sirkat" suçlamalarýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Yavuz poliste 2 gün süreyle tutuklu kalacak. Açý ÝNGÝLÝZ ÝPÝYLE ASILDIK, ÞÝMDÝ DE TÜRK ÝPÝYLE Anahtarla eve girdi Olayýn tahkikat memuru Hüseyin Osum, zanlý Veysel Yavuz'un 24 Eylül tarihinde Lemar Leventler sitesinde kalan eski ev arkadaþlarýnýn evine daha önceden tasarrufunda bulundurduðu anahtarla girerek evden Ýbrahim Mercan ile Ahmet Çaðlar'a ait 2 adet laptop, 260 TL nakit para ve 6 paket sigara sirkat ettiðini açýkladý. zanlýnýn sirkat ettiði 2 adet laptopun ve 6 paket sigaradan 4 paketinin zanlýnýn tasarrufunda bulunduðunu belirten Osum, 2 paket sigaranýn ve 260 TL'nin arandýðýný açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yapýlan tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Osum, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 2 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Veysel Yavuz'un 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. 1 gram Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde alma verme ve tasarruf suçlarýndan dolayý tutuklanan 3 zanlý, dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý Tutukluluklarý uzatýldý Maðusa'da tasarruflarýnda 1 gram Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde bulunduran zanlý Mehmet Küçük ile Mehmet Tokpýnar ve zanlýlara söz konusu uyuþturucu maddeyi verdiði iddia edilen zanlý Hasan Boncuk, almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma verme ve tasarruf" suçlarýndan dolayý mahkemeye çýkarýlan her 3 zanlýnýn da tutukluluk süreleri 2 gün daha uzatýldý. Tahlil sonuçlarý bekleniyor Olayýn tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 22 Eylül tarihinde zanlý Mehmet Küçük ile Mehmet Tokpýnar'ýn üzerinde yapýlan aramada, zanlý Küçük'ün tasarrufunda beyaz kaðýda sarýlý 1 gr aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde bulunduðunu açýkladý. Zanlý Küçük'ten yapýlan soruþturmada söz konusu uyuþturucu maddeyi zanlý Hasan Boncuk'tan aldýðýnýn öðrenildiðini belirten Özdesoy, zanlý Boncuk'un da tespit edilerek tutuklandýðýný açýkladý. Özdesoy, 24 Eylül tarihinde, içinde uyuþturucu olduðuna inanýlan beyaz kaðýdýn parmak izi incelemesi için PGM'ye, 1 gr Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu maddenin ise tahlil için Devlet Laboratuvarý'na gönderildiðini belirten Özdesoy, söz konusu tahlil sonuçlarýnýn beklendiðini ifade etti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn devam ettiðini de belirten Özdesoy, tüm zanlýlarýn poliste 2 gün daha tutuklu kalmasýný talep etti. Þener LEVENT 2 gün daha tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yarýcý Banu Soyer, zanlý Mehmet Küçük, Mehmet Tokpýnar ve Hasan Boncuk'un 2 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. (Gamze BAYKUR) Çiziktir di Çiziktirdi Dokuz ayda 14 kiþi kendine kýydý toplumumuzda. Ýntihar etti... Kimisi kendini astý... Kimisi ilaç içti... Bir dostum telefonda, -Psikologlarla konuþup bunlarýn nedenlerini araþtýralým, dedi. Psikologlara sormaya ne gerek var? Nedenleri hepimizin malumu deðil mi? Ankara burada bizi tüketti... Direniþe geçmezsek daha da beter olacaðýz... Bu arka bahçede bir tek ot yeþermeyecek, bu kalýn baðýrsakta mikropsuz hiçbir þey kalmayacak... Dostuma dedim ki: -Ben intihar edenlerin neden intihar ettiklerini merak etmiyorum, intihar etmeyenlerin bu hayata nasýl katlandýklarýný merak ediyorum. Araþtýrýrsam bunu araþtýrýrým... Yaþamak için tüm asgari þartlar ortadan kaldýrýldý... Ýntihar için tüm þartlar mevcut... Ayak bastýðýmýz liman iþte bu... Ýntihar adasý... Ýflaslar... Borçlar... Karþýlýksýz çekler... Tefeciler... Bankalar... Mazbatalar... Yedi bitirdi insanýmýzý... Bilir misiniz? Tefeciye tefeci demek mahkemelerimizde yasak! Hakaret sayýlýrmýþ... Ben dedim... Ve muhterem yargýç uyardý beni... Ne demeliymiþim? Finans kuruluþu! Bakan bile tefeci der oysa... Ama doðrusunu isterseniz tefecilerle bankalar arasýnda hiçbir fark kalmadý... Bal gibi tefecilik yapýyor bankalar da! Son intihar iþte... Ýskele'de yaþýndaki Özgür Plaka kendini bir efkaliptüs aðacýna astý. Dünya tatlýsý iki çocuðuna ve eþine böyle veda edip bu dünyadan ayrýldý... Ziraat Bankasý'na bir borcu varmýþ... Düzenli de ödüyormuþ, ama son birkaç ay ödeyememiþ taksitlerini çok sýkýþtýðý için... Ýskele'nin sevilen kasabý... Sipariþ ettiði dana da peþin para istenince ve kesilip dükkanýna getirilmeyince büsbütün bunalýma girdi... Hayatýna son verdi... Bir nedeni daha var ancak... Bankadan aranmýþ... Ve kendisine, -Borcunu ödemezsen evini satarýz, denilmiþ... Özgür Plaka intihar ederek ailesini bu durumdan kurtarmak istemiþ herhalde... Bir cinayet deðil mi bu intihar da? Katili hükümet... Gelmiþ geçmiþ tüm hükümetler... Bir bileþik faizi bile ortadan kaldýramadýlar... Öyle bir kazýk çaktýlar ki toplumun böðrüne, bunca yýldýr çýkaramýyor kimse... Bileþik faiz demek, istersen canýný da al demek... Öde öde bitmez mübarek... Daha da artar hatta... Ve düþünün, biz ne kadar saf ya da aptal bir toplumuz ki, seçimlerde sandýða gidip bunlara oy veririz daha... Kendi elimizle çekeriz ipimizi sonra... Ya bir zeytin, ya bir efkaliptüs aðacýnda... Onlar da kongre salonlarýnda hep birden ellerini havaya kaldýrarak zafer iþareti yaparlar bir Napolyon edasýnda... Dua edin... Türkiye yeni pisliklerini de atmasýn bu arka bahçeye... Mesela bizim burada zaman zaman þikayetçi olduðumuz mahkemelerimiz bile, onun mahkemelerinin yanýnda gül gibi kalýr... Tecavüzü neredeyse meþrulaþtýran, çocuk tecavüzcülerini bile cezalandýrmayan bir mahkeme... 'Balyoz' davasýnda hele tam çuvalladý... Öyle bir mahkeme ki bu, ne delillerin sahteliðine, ne avukatlarýn, ne tanýklarýn ne dediðine baktý... Ve adalet tarihinde hiç görülmemiþ bir karara imza attý ayrýca... Sanýklarý 'babalýk' ve 'kocalýk' haklarýndan da mahrum etti... Böyle bir þey Hitler yargýçlarýnýn bile aklýna gelmemiþti... Bu adada öyle bir TC hükümetinin idaresi altýnda yaþadýðýmýzý düþünmek bile ürpertir insaný... Bunlarýn niyeti hepimizi tüketmek... Kýbrýslý denilen mahlukun köküne kezzap suyu dökmek... Maþallah, koltuk hýrsý ile yanýp tutuþan siyasi partilerimiz de çanak tutuyor buna... Bir vatandaþ okaliptüs aðacýna kendini astýysa kimin umurunda?

3 AFRÝKA dan mektup... BU FÝLMÝ ÇOK GÖRDÜK DEÐÝL MÝ? Ýrsen Küçük o meþhur 'Talimat'la ilgili gerçekten bir soruþturma baþlatmýþ... Ýyi de etmiþ... Ancak mutlaka sonuçlandýrýlmalý ve sonucu da halka açýklanmalý... Bunun ortaya çýkarýlmasý çok kolay... Adli Þube'den iki polis ziyaretimize geldi dün... Konuyu araþtýrmak için... Biz de ne bilirsek onlara anlattýk... Ýfade verdik... Bize getirilen yazýyý istediler... Fotokopisini kendimize ayýrdýk, geleni verdik. Kamera kayýtlarýmýzý incelediler... Yazýyý getiren þahsý saptadýlar... Ve bunun kayýtlarýný da kopyalayarak aldýlar. Ýlgili þahsýn motosikletle gelip gittiðini de saptadýlar... E, bu kadar veriden sonra, bu talimatýn kimin tarafýndan hazýrlandýðýný saptamak o kadar zor deðil herhalde... Bekliyoruz þimdi... Sonucu bize de açýklasýnlar... * Gazetemize kadar gelerek bizimle görüþen, bize bilgi veren ve verdiði bilgiler doðru olan hiçbir kaynaðýmýzý ele vermedik bugüne kadar... Çok ýsrarlý talepleri mahkemelerdeki davalarýmýzda bile geri çevirdik... Ancak bu olayda durum farklý... Bunu bize gönderen þahsýn kim olduðunu bilmiyoruz... Ne gördük, ne konuþtuk... Her kim ise, kendisini gizleme ihtiyacý duymuþ... Haksýz da sayýlmaz... Böyle bir belgeyi gizlice ele geçirip gazeteye ulaþtýrmak da cesaret ister... Hele de bir kamu görevlisiyse... Ýrsen Küçük 'sahte' falan diyor gerçi, ancak sahte olmayabilir de... Bu soruþturmayý sonucu ne olursa olsun göze aldýðýna göre, her iki halde de verecek yanýtý þimdiden hazýrdýr herhalde... Eðer belgenin sahte olmadýðý anlaþýlýrsa, ister misiniz Hüseyin Özgürgün gibi o da, "Müsteþarým yazdý, benim haberim yok" desin? Bu memlekette her zaman bu gibi durumlarda sorumluluðu üstlenecek birileri bulunur mutlaka... * Ne var ki, bu talimatýn gazetemizde yayýnlanmasýndan sonra toplumumuzda oluþan genel kaný þu oldu: -Biz bu filmi çok gördük... Doðru... Yeni bir film deðil bu... Vizyona yeni girmedi 'daki ilk seçimlerden bu yana 36 yýl geçti yýldýr izliyoruz bu filmi... Baský... Tehdit... Þantaj... Bunlarla gelip geçti seneler... Halkýn onuru ve ekmeðiyle oynaya oynaya yüzyýlýn ilk çeyreðine dayandýk... Ölenler öldü... Kalanlar kaldý... Çoðalmadýk, tükendik... Film hiç deðiþmedi... Tekerlek yeniden sarýlýp önümüze konuyor her seferinde... "Ben 35 yýllýk politikacýyým" diyor Ýrsen Bey yýllýk politikacý olduðuna göre bu filmin baþ aktörlerinden biri de o deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE CTP MYK üyeleri topluca istifa etti YORGANCIOÐLU, PARTÝ MECLÝSÝNÝN DÜN GECEKÝ UZUN TOPLANTISINDAN SONRA GENEL BAÞKAN VE GENEL SEKRETER DIÞINDAKÝ ÜYELERÝN YENÝDEN BELÝRLENMESÝ KARARI VERÝLDÝÐÝNÝ AÇIKLADI "BU BÝR PARTÝ ÝÇÝ DEÐERLENDÝRME VE GÖREV DEÐÝÞÝMÝDÝR. SPEKÜLATÝF HABERLERE ÝTÝBAR EDÝLMEMELÝ" Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Parti Meclisi, Genel Baþkan ve Genel Sekreter dýþýnda kalan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yeniden belirlenmesine karar verdi. CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, karar uyarýnca yeni MYK'nýn perþembe akþamý belirleneceðini açýkladý. Yorgancýoðlu, yazýlý açýklamasýnda, Parti Meclisi'nin önceki akþamki toplantýsýnda, ülkenin içinde bulunduðu durum ve muhtemel geliþmeleri göz önünde bulundurarak CTP'nin faaliyetleri hakkýnda çok uzun deðerlendirmelerde bulunduðunu bildirdi. "Bu deðerlendirmelerin ardýndan alýnan karar Kaþif: Lefkoþa'da aðýrlýk bizden yana UBP Genel Baþkan adayý Ahmet Kaþif, "Lefkoþa Ýlçesi'nde delege aðýrlýðýnýn kendilerinden yana olduðunun, Pazar günü yapýlan kongre seçimlerinde ortaya çýktýðýný; delegeleri, örgütleri ve ilçeyi baský altýna alarak bunu ters çevirmeye çalýþmanýn bir anlam ifade etmeyeceðini" savundu. Kaþif, yazýlý açýklamasýnda, "yapýlan herþeyden, söylenenlerden, tehditlerden, þantajlardan, blöflerden haberimiz vardýr" diyerek, Pazar günkü Lefkoþa Ýlçesi Kongresi'nde kullanýlan oylar ve alýnan sonuçlarýn, kazananýn UBP olduðunu gösterdiðini kaydetti. Kaþif, "Görülmüþtür ki Lefkoþa Ýlçesi'ndeki delegelerimizin, destekleri, teveccühleri aðýrlýklý olarak doðrudan ve deðiþimden, yani bizlerden yanadýr" iddiasýnda bulundu. Kendilerine çeþitli kanallardan gelen bilgiler ve araþtýrmalarýn da bunu teyit eder nitelikte olduðunu savunan Ahmet Kaþif, þunlarý öne sürdü: "Ancak Sayýn Ýrsen Küçük, maalesef artýk iyice sinirlendiðinden ve kaybetme korkusu içine girdiðinden dolayý hemen delegeleri baský altýna alma yönündeki gayretlerini artýrmýþ, bunun için de UBP'lilerin ekmeði, iþi, geleceði ile oynama yolunu RUM DÝPLOMAT GÖRÜÞMEYÝ DÝNLEMEYE ÇALIÞMIÞ Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun Ekvator Ginesi Cumhurbaþkaný'yla görüþmesini, bir Rum diplomatýn dinlemeye çalýþýrken tespit edildiði öne sürüldü. KKTC heyeti, "diplomasi etiðine aykýrý" davranýþa karþýlýk ilgililer nezdinde giriþimde bulundu ve söz konusu Rum diplomat bölgeden uzaklaþtýrýldý. Kamuda bir yolsuzluk daha GÝRNE VERGÝ DAÝRESÝ'NDE BÝR MEMUR ZÝMMETÝNE PARA GEÇÝRDÝÐÝ ÝDDÝASIYLA TUTUKLANDI RESMÝ EVRAKTA SAHTECÝLÝKLE 285 BÝN TL'YÝ ZÝMMETÝNE GEÇÝREN ZANLI HAKKINDA 3 GÜN TUTUKLULUK EMRÝ VERÝLDÝ Girne Gelir ve Vergi Dairesi'nde çalýþan Haþim Deðer adlý memur, zimmetine yüklü miktarda para geçirdiði iddiasýyla dün çýkarýldýðý Girne Kaza Mahkemesi'nce tutuklandý. Girne Kaza Mahkemesi Yargýcý Þerife Katip Kýr'ýn huzuruna çýkarýlan Güzelyurt'ta sakin zanlý Haþim Deðer doðrultusunda, Genel Baþkan ve Genel Sekreter dýþýnda kalan Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesine karar verilmiþtir" diyen Yorgancýoðlu, yeni MYK'nýn belirlenmesi amacýyla 27 Eylül Perþembe günü yeni bir toplantý yapýlacaðýný duyurdu. Yorgancýoðlu açýklamasýnda, "Bunun parti içi bir deðerlendirme ve görev deðiþimi olduðunun altýný çizmek isterim. Bu geliþmeye baðlý olarak yapýlacak olan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiðini belirterek, konuyu kamuoyunun bilgisine getiririm" ifadelerini de kullandý. CTP-BG MYK'da Genel Baþkan ve Genel Sekreter dýþýnda 9 üye görev yapýyor. seçmiþtir. Lefkoþa Ýlçesi'nde yaþananlar bunun sonucudur. Yapýlan ve yapýlacak hiç bir hareket yapýlan çirkin baskýlarý, tehditleri ortadan kaldýramaz. Bizim yolumuz halkýmýzý, partiliyi üzmek, kýrmak, görevden almak, tehdit etmek deðildir. Bizim yolumuz doðruluk, dürüstlük ve saygý yoludur. Kendisi gibi kazanmak için her türlü yanlýþý yapmayý geçerli sayan bir anlayýþta deðiliz. Ama ne yapýlýrsa yapýlsýn bizler onurlu, gururlu, UBP'yi gerçekten seven, doðrularýn yapýlmasýný ve UBP'nin küçük iþlerle uðraþan, küçülen bir parti deðil, gurur duyulan büyük düþünen bir parti olmasýný isteyenlerin baþarýlý olacaðýndan eminiz. Biz 22 Ekim tarihini de düþünerek sevgi ve saygýyý elden býrakmamak, partimizi yýpratmamak için çaba gösterirken Sayýn Küçük'ün pervasýzca davranýþlarýný artýrmasý UBP, KKTC ve demokrasimiz için büyük bir talihsizliktir. Biz seçimden sonra herkesi sevgiyle, saygýyla yanýmýza alacak ve ülkemiz için doðru þeyler yapmak üzere gecemizi gündüzümüze katarak çalýþacaðýz." hakkýnda, Nisan Eylül 2012 tarihlerini kapsayan 6 aylýk dönemde vergi mükelleflerinden tahsil ettiði 285 bin TL parayý; "resmi evrakta sahtecilik yaparak zimmetine geçirme" ve "kamu görevlisi tarafýndan sirkat" suçlarý iþlediði iddiasýyla hakkýnda 3 gün tutukluluk alýndý. Kalem Yalçýn Okut Fuhuþ operasyonu ve arz ve talep... Geçen gün polisin fuhuþ operasyonu süsledi gündemi. 'Süsledi' dedim, çünkü köklü çözüm deðildi polisin ve amirleri ile onlarýn da amirlerinin yaptýðý... Ne doðru bir karardý 'yukarýdakiler'in aldýðý bu karar, ne de köklü bir çözümdü polise yaptýrýlan bu operasyon... En görmek istemeyen, en duymak istemeyenlerin bile yadsýyamadýklarý çýplak gerçeklik: KaKaTeCe ekonomisinin kerhane ve kumarhane temeli üzerine inþa edildiði gerçekliðidir. Kumarhanelere ve 'gece kulübü' adý altýnda meslek icra eden kerhanelere o uðursuz izinleri veren ben deðilim herhalde... KaKaTeCe ekonomisine getirisi nedir o suç yuvalarýnýn?.. Yüz milyon dolar mý?.. Eksik olsun o yüz milyon dolar!.. ARZ-TALEP MESELESÝ... "Efendim" denecek, "bu 'olay' bütün dünyada vardýr; bizde de olsa ne çýkar?.." Evet, doðru gibi görünebilir bu salak-iddia. Evet, iktisat derslerinde, Ýktisatýn Temeli diye daha birinci sýnýfta öðretilir Arz ve Talep Kanunu; ve herþey bu kurala göre iþler, denilir. Fakat hiçbir þey göründüðü gibi deðildir. "Her þey göründüðü gibi olsaydý, bilime gerek kalmazdý" der ustalar, gerçek bilimciler... Burjuva iktisadý varsayýmlar üzerine kuruludur; 'varsayalým ki iktisatý'dýr... Buna karþýn, 'varsayalým ki iktisat'ýn temel argümanýný esas alsak bile, yine de gerçekleri yansýtmýyor, havada kalýyor o salak-iddia... Örneðin: Talep olmazsa arz edici iflas eder. Bir süre dirense bile iflas eder. Talep oluyor ki, arz edici, arzýný sürdürür. ÝSVEÇ ÇÖZÜMÜ... Fuhuþ, en zengininden en yoksuluna kadar bütün ülkelerde var. Fakat, 'Beyefendi' diye anýlan Pezzevenklerin, kimi muhtaç duruma düþen kadýnlarý kâh kýrbaç ve sopa ile, kâh kurtlu elma þekeri ile 'yola getirip' satmalarý Varsayalým Ýktisatý'nýn Arz ve Talep 'Kanunu'na da sýðmaz; çünkü Pezzevenklerin mesaisinde zor/þiddet de vardýr, kandýrmaca da... Oysa, Klasik Ýktisat teorisyenlerinin Liberalizm çaðýnda, diyelim bir kundura üreticisi sakat kundura üretip piyasaya arz etse, o sakat ayakkabýlarý zorla satamaz, üçüncü gün iflas ederdi. Günümüzdeki tekelci kapitalizm çaðýnda ise, herþey sakat sanal. Özgürlükler de hep naylon!... Bu trajedinin daha çok da daha yoksul ülkelerde çok vahþi boyutlara yükselmesi de tesadüfî deðildir: Yokluk ve yoksunluk... Muhtaç olmayan herhangi bir kadýn niye gidip altýna yatsýn ki aðzý kokan, kýçý kokan erkkkekim diye öðünen salaklarýn altýna?.. Baþka Bir Dünya en çok da bunun için gereklidir... Çünkü, Fransýz Ýhtilali'nden beri biliyoruz ki, kadýn özgürlüðü olmadan insanlýk özgür olamaz. Cinsel özgürlük anlamýnda da dünyanýn en ileri ülkelerinden biri sayýlan Ýsveç'te fuhuþu önlemenin yolu olarak, "fuhuþu talep eden erkeklerin cezalandýrýlmasý" gündeme getirildi. Bu yasanýn henüz geçip geçmediðini bilmiyorum ama, gündeme getirilmesi bile önemli bir aþama. ERKEK EGEMEN KAPÝTALÝST DÜZEN Bütün bu ve benzeri daha binlerce diðer cürüm hep kapitalist erkek egemen düzenden kaynaklanmaktadýr. Varlýðýný ve cür'etini sermayenin sömürü mekanizmasýnda bulmaktadýr. Partiarka sonlanmadan da bu cürümlerin sonu gelmeyecektir. Biz Ýsveç örneðinin daha da yaygýnlaþmasýný dilerken, "anavatan" Böyyük Törkiyya'da "sayýn" yargýçlar tecavüzcülere beraat veriyorlar, tecavüze uðrayýp hamile kalan kýz çocuklarýna da "Hayýr kürtaj yaptýramazsýn, doðuracaksýn!" emirleri yaðdýrýyorlar. Yaman çeliþki burada düðümlenmektedir...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Erken seçim diyorlar da baþka þey demiyorlar Erken seçimle bile temizlenmez bu pislik Yaðacaksa Ankara'dan gene talimatlar Kalkar mý sýrtýmýzdan bu prangalý kölelik? Ali OSMAN Periyodik KUYRUKLU YALANLAR Geçenlerde bir dostla konuþuyorduk. Bir dönem o da bizim gibi CTP'ye gönül verenlerdendi. Biz ihaneti yýllar önce görüp ayrýldýk O, sanýrým, CTP hükümete geldikten sonra ne mal olduklarýný anladý ve ayrýlmak zorunda kaldý. Bunu ona sormadým. Hakkým da yok zaten Son günlerde "Düzgün" kardeþlerin ve yeniyetme "epigon"cuklarýn aðýzlarýnda sakýz ettikleri ve akýllarýnca suçlama yönettikleri "Albay" olayýna deðinmek istiyorum. Çünkü konuyu bilmeyen birçok insan da duyduklarýyla, kendilerine anlatýlan yalanlarla yorumlar yapýp duruyor O yemekte Þener'le birlikteydim Þener köþe yazýsýnda yazdý zaten... Dört kiþiydik Bir de Mete Hatay vardý Olayýn geliþimi de þöyle olmuþtu... Bir gün Mete Hatay kan ter içinde gazeteye girdi. Heyecanlýydý "Þener'i görmem lazým", dedi. Birlikte Þener Levent'in odasýna gittik. "Sivil Ýþler Baþkaný Albay Namýk Koç sizinle görüþmek ister", dedi. Pizza Pronto'da bekliyormuþ Þener, "Benim vaktim yok, hem onunla yalnýz görüþmek istemem", dedi. Mete çýkýp gitti Ben arkasýndan takip ettim. Gazetenin karþýsýnda bir jeep vardý Oraya yöneldi Ve jeep'e girdi Ben Þener'in yanýna döndüm ve durumu ona anlattým. Gitmek niyetinde deðildik. Gelirse ayaðýmýza o gelsindi. Mete tekrar geldi. "Bu akþam sizinle bir yemek yemek istiyor", dedi. "Ahýr'a gelsin o halde", dedi Þener Kabul edildi Amacýmýz da korkmadýðýmýzý göstermekti Ýki bombalamadan çýkmýþtýk, ürktüðümüzü, korktuðumuzu sanmasýný istemedik. Ahýr'a ondan önce gittik. Mete yine geldi ve Namýk Koç'un Ahýr'ýn mezelerini beðenmediðini, "Alyans"ta bizi bekleyeceðini söyledi. Ýki arkadaþýmýza daha haber verdik Ne olur, ne olmaz diye Gittiðimizde kimse yoktu, servis yapan garsonlar da belli ki sivil giyinmiþ askerlerdi. Sabahýn beþine kadar tartýþtýk durduk. Bize yapýlan tekliflerden birisi de bu ülkeyi terk etmemizdi. Þener'in gazeteyi býrakmasýný ve roman yazmasýný da teklif etti Albay Namýk Bizi bombaladýklarýný, telefonlarýmýzýn dinlendiði, tehditlerin yaðdýðýný anlattý Þener Gazetemizde yazdýðýmýz ve yazmaya devam ettiðimiz her þeyi Birkaç gün sonra Yenidüzen gazetesinde Öntaç Düzgün bu konuyu köþesinde yazdý Yalan yanlýþ þeylerdi yazdýklarý Tanýðýmýz sadece Mete Hatay deðil Daha sonra Sivil Savunma'da çalýþýrken aleyhimize mahkemede tanýklýk yapmasý için Ali Nihat Özeyranlý'nýn emrini yerine getirmeyip emekli olmak zorunda kalan Salih isimli bir arkadaþýmýz da bunlarýn birçoðunun þahididir. Ama CTP mekanizmasý mühim. Eski CTP'li dostun dediði gibi, "Ne biçim bir dedikodu kampanyasýdýr bu CTP'nin yaptýðý Bu kadar yalaný nasýl uydururlar, inanýlmaz " Kalay Ýrsen Küçük: Lefkoþa benim BAÞBAKAN KÜÇÜK, UBP LEFKOÞA ÝLÇE YÖNETÝM KURULU'NDAN KENDÝSÝNE DESTEK KARARI ÇIKTIÐINI AÇIKLADI KÜÇÜK: "BAZI BASIN ORGANLARI OLAYI SAPTIRDI. 13 KÝÞÝLÝK YÖNETÝM KURULUNDAN 9'U BANA DESTEK VERÝLMESÝ YÖNÜNDE, 4'Ü DE ÇEKÝMSER OY KULLANDI" UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük, UBP Lefkoþa Ýlçe Yönetim Kurulu'nun, 21 Ekim'de yapýlacak kurultayda kendisinin desteklenmesi yönünde karar aldýðýný açýkladý. Baþbakan Küçük, önceki akþam toplanan ilçe yönetim kurulunda alýnan kararýn, Futbol Federasyonu'nun etkinliðinde bulunduðu sýrada Ýlçe Baþkaný Faiz Sucuoðlu tarafýndan kendisine iletildiðini bildirdi. Küçük, "Alýnan karar bir gazetede doðru çýktý, bir gazetede ise saptýrýldý. 13 kiþilik Lefkoþa Ýlçe Yönetim Kurulu'ndan 9 kiþi bana destek verilmesi yönünde oy kullanýrken, 4 kiþi de çekimser kalmýþtýr. Karar bu yöndedir. Farklý oy kullanýlmasý olayý yoktur" dedi. Bu yöndeki açýklamasýný, kendisine destek vermek için ziyaret yapan UBP Ýskele Ýlçesi heyetini kabulünde yapan Baþbakan Küçük, alýnan karardan dolayý UBP Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Faiz Sucuoðlu ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Demir hýrsýzlarý teminata baðlandý Gamze BAYKUR- Maðusa'da Beþ Evler bölgesinde Mustafa Çetin'e ait seradan demir çalan Yýlmaz Bimici, Hüseyin Atatüre ve Ali Kasýmoðullarý almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Sirkat" suçlamasýyla dün mahkeme huzuruna çýkarýlan her 3 zanlý da teminata baðlanarak serbest býrakýldý. 2 ayrý tarihte seradan demir çaldýlar Olayýn tahkikat memuru Hasan Karagil, zanlý Yýlmaz Bimici, Hüseyin Atatüre ve Ali Kasýmoðullarý'nýn22 Eylül tarihinde Beþ Evler bölgesinde Mustafa Çetin'e ait seradan 4 adet kare þeklinde demir ile 24 adet sera demirlerini sirkat ederek zanlý Bimici'nin aracýna yüklediklerini açýkladý. Karagil, her 3 zanlýnýn yine 9 Eylül tarihinde yine Mustafa Çetin'e ait seradan 157 kg aðýrlýðýnda sera demiri çaldýklarýnýn tespit edildiðini de açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Karagil, her 3 zanlýnýn da uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Serbest kaldýlar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Yýlmaz Bimici, Hüseyin Atatüre ve Ali Kasýmoðullarý'nýn pasaport ve seyahat 11 TC vatandaþýna "Sizi vatandaþ yapacaðým" diyerek dolandýran Hasan Vahip tutuklanarak dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý Teminat þartlarýný yerine getiremedi Maðusa'da 2011 yýlý Nisan ve Mayýs aylarý arasýnda 11 TC vatandaþýna yetkisi olmadýðý halde "Sizi vatandaþ yapacaðým" diyerek 11 ayrý þahýstan sahtekarlýkla 2 bin 400 TL temin eden Hasan Vahip tutuklandý. "Sahte beyanla para temini" ve "Polise yalan beyanda bulunma" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Vahip, tutuksuz yargýlanmak üzere teminata baðlandý. Ancak zanlý Vahip, teminat þartlarýný yerine getiremeyerek merkezi cezaevine gönderildi. 11 kiþiye vatandaþlýk sözü verdi Olayýn tahkikat memuru Mustafa Ýskender, zanlý Hasan Vahip'in 2011 yýlý Nisan ve Mayýs aylarý arasýnda Maðusa'da "Ýlk Durak Danýþmanlýk Ofisi"ndevatandaþlýk iþlemlerini vekaleten takip etmeye yetkisi olmadýðý halde 11 ayrý TC vatandaþýna kendilerini vatandaþ yapacaðýný beyan ederek iþ karþýlýðýnda 2 bin 400 TL nakit parayý sahte beyanla temin ettiðini açýkladý. Ýskender ayrýca, zanlý Vahip'in KAYA TÜRKMEN VE AKP-CEMAAT KRÝTERLERÝ Türkiye'nin "Takvim" gazetesi müthiþ bir habercilik örneðine imza attý. Habere bakýn: "Lefkoþa eski Büyükelçisi Kaya Türkmen'in eþi Nurdan Türkmen, kimliðini saklayarak Fransýz pasaportuyla Rum tarafýna geçti. Buradan ucuz þarap ve viski alýp doya doya içti." Vurgu Rum tarafýna geçmesine mi, Fransýz pasaportuna mý, içki satýn almasýna mý, yoksa doya doya içmesine mi? Hangisine olursa olsun, haberi fiyasko olmaktan kurtaramaz. Belki de sorulmasý gereken soru þudur: Kaya Türkmen içki içtiði için, yani AKP-Cemaat kriterlerine uymadýðý için görevinden alýnmýþ olabilir mi? belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþlarýnýn men edilmesine ve 1'er KKTC vatandaþýnýn 10'ar bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. 18 Mayýs 2012 tarihinde ise müteahhitliðini yaptýðý ve Ýskele bölgesinde halen inþaatý devam eden Otello Sitesi 1'de taþeron olarak çalýþan Burhan Arat'a 3 bin sterlin karþýlýðýndaki çeki imzalayarak verdiði halde polise giderek kaybolduðu yönünde sahte beyan verdiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Ýskender, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Cezaevine gönderildi Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Hasan Vahip'in pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 2 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaþýnýn 20'þer bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Ancak zanlý Vahip, teminat þartlarýný yerine getiremedi ve merkezi cezaevine gönderildi. (Gamze BAYKUR) Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent CEVÝZ OYNAMAYA MI GELDÝLER SANDINIZ? Nasýl? Polisimizin olaðanüstü büyük bir baþarýyla düzenlediði "Huzur Operasyonu"ndan sonra huzura kavuþtunuz mu? Kendinizi nasýl hissediyorsunuz? Mutlu ve gururlu musunuz bu büyük baþarýdan sonra?! Biliyorsunuz... Devletin bilgisi ve izni dahilinde fuhuþ yapan... Fuhuþ yaptýklarý için devletin hastanelerinde her hafta rutin saðlýk kontrolünden geçirilen... Yaptýklarý her "seanstan" devletin çatýr çatýr vergi aldýðý konsomatristlere, onlara para karþýlýðý fuhuþ yaptýran patronlarýna ve kendileriyle birlikte olan müþterilerine karþý, geçtiðimiz günlerde bir "Huzur Operasyonu" düzenledi polisimiz? Ki hiç kimse, bunun adýna neden "Huzur Operasyonu" dendiðini anlayamadý! Fuhuþ yapmaktan ve yaptýrmaktan tutuklayýp mahkemeye çýkardý 31 kiþiyi. Sanki büyük bir suç iþlemiþler gibi... Eðer ortada fuhuþ olarak anýlan bir suç varsa, bunun birinci derecede suçlusu devlettir. Çünkü bu "suça" izin veren, teþvik eden, saðlýk riskine karþý konsomatristleri her hafta muayeneden geçiren, bu "suçu" iþlerken kullanmak üzere onlara prezervatif bile daðýtan ve yapýlan her fuhuþ seansýndan belge keserek çatýr çatýr vergi alan devletin ta kendisidir. Bu saptamalarda yanlýþým varsa lütfen birileri beni düzeltsin. Gece kulüplerinin rengârenk ýþýklarý altýnda "Ceviz oynamaya geldim odana" türküsü çalýnmýyor beyler! Kimbilir nasýl iþ vaatleriyle kandýrýlarak getirilen o bayanlar da ceviz oynamýyorlar müþterileriyle! Zaten siz de onlarý, ceviz oynadýklarý için muayeneden geçirmiyorsunuz her hafta! Raporla birlikte eline bir de prezervatif tutuþturup, ceviz oynamaya devam edebilirsin, demiyorsunuz herhalde! O zaman adýna "Huzur Operasyonu" dediðiniz bu saçmalýk, bu garagözlük de neyin nesi oluyor? "Ýþte biz fuhuþla böyle mücadele ederiz" diyerek, dünyayý kandýrmaya yönelik bir þovdan baþka ne olabilir ki bu?! Kimbilir nasýl ihtiyaçlar içinde bu aða yakalanmýþ olan kadýnlarý bu kadar alçakça ve vicdansýzca sömürüp istismar ettiðiniz yetmiyormuþ gibi, üstünden bir de baskýn düzenleyip "Huzur Operasyonu" þovlarý yapmanýn insanlýkla baðdaþýr en küçük bir yaný olamaz. "Huzur operasyonlarýna" bu kadar meraklýysa polis yetkililerimiz, bunun için altýn bir fýrsat var þimdi ellerinde. Hem de gerçek huzur operasyonu olmaya aday bir fýrsat. Ýrsen Küçük, altýnda imzasý bulunan o padiþah fermaný gibi talimatnamenin kesinlikle kendisi tarafýndan hazýrlanmadýðýný, altýndaki imzanýn da sahte olduðunu açýklayarak konuyu polise havale etti. Eðer Ýrsen beyin dediði gibi ortada böyle bir sahtekârlýk varsa, polisimiz bunu yapan veya yapanlarý mutlaka ortaya çýkarmalýdýr. Ancak o zaman gerçek bir "Huzur Operasyonu"na imza atabilir ve herkesten de alkýþ alabilirler. Aksi halde dükkâný kapatýp evlerine giderler! Talimatname de Ýrsen Küçük'ün sýrtýnda kalýr!

5 5 26 Eylül 2012 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars 8 bakan kendilerine talimat mektubu gelmediðini açýkladý. "Allah Allah, postacý yanlýþ adrese mi gitti..." diye merak etmek yok mu? Bugünkü torpillilere karþýyýz, dünkü torpilliler baþýmýz üstüne MÝÞ-MIÞLAR * Sokak aralarýnda kadýn satýlýyormuþ. - Onlar çakma iþporta malý!.. Esas markalar lüks otellerde. * Haspolat'taki arýtma tesisi Ocak ayýndan itibaren tam kapasite ile çalýþacakmýþ. - Eyvah Maðusa tam boðulacak boka! * Ahmet Kaþif, Baþbakan Küçük'ü, UBP'yi UBP yapan deðerleri yok etmekle suçlamýþ. - Tamamen haksýz ve tamamen dayanaksýz bir suçlama... Üstelik talimatnameyi de okumamýþ galiba. Küçük'ün her uygulamasý UBP kokuyor. * Asil Nadir hapiste Fransýzca öðreniyormuþ. - Londra'dan ve Ýngilizce'den dili yandý, Paris'e yerleþecek anlaþýlan. * BKP gece kulüplerinin kapatýlmasýný istemiþ. - Bence de kapatýlmalý Hatta saat 00.01'den sonra sokaða çýkma da yasaklanmalý ki ülkeye bir an önce güven gelsin. Bu arada alkol ve kumar da yasaklanýrsa, deðmeyin huzurumuza! * Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný, derneklere 4000'er TL katkýda bulunacakmýþ. - Oh oh ne güzel Köþeyi göndüler gene Harca harca bitmez! * Ýzmir'deki Yunan Konsolosluðu satýþa çýkarýlmýþ. - Para olsa bir an bile beklemez hemen alýrdým Maksat þan olsun dünyaya Suat Hoca'nýn haberi oldu mu acaba? Hele bir de Yunan adacýðý alýr da KKTC bayraðýný dalgalandýrýrsa yeme da yanýnda yat! * Yorgancýoðlu, "Yazýlý talimat yoksa bile yapýlan aynen budur" demiþ. * Sorun bana "Kör nerden bilir?" da söyleyim size! Evrak sahte mi, deðil mi? Ne önemi var Sahte olabilir... Ama bu iþleri çok iy bilen iþinin ehli bir sahtekar yazmýþ olmalý. Uygulama aynýsýnýn týpkýsý çünkü. Talimat kimden? Altýnda "Baþbakan Ýrsen Küçük " imzasýný görenler, hemen Küçük'ü iþaret etti. - Aha bu yazdý!.. Doðrusu, yapmayacaðý iþ deðildi. Bu nedenle herkes inandý. Ben bile! Ama baþbakan, daha fazla gecikmeden açýklama yapmak zorunda kaldý: - Yooo Ben öyle þey yazmadým Sahtedir! Baþbakaný falakaya yatýrýp söyletecek halimiz yok ya. "Sahtedir" diyorsa sahtedir. Ve gerisi polise kalmýþtýr. Sahte olabilir Birileri düzmüþ olabilir... Ama þurasý da bir gerçek ki, hep doðrularý yazmýþlar. Mesela talimatlardan bir tanesi þöyle: -21 Ekim'den sonra iþe baþlamasý þartý ile kaðýt verin! Eeeee Duyulmamýþ Görülmemiþ... Yaþanmamýþ olay deðil ki bu. Her seçim öncesi, her iktidarýn baþvurduðu bir yöntem bu. Ve belli ki ayný oyun yine tekrarlanacak. Þimdi desem ki "Bu insanlarý iþe alsýnlar mý?" Hep bir aðýzdan "olmaz"ý basacaksýnýz. Gerçekten de olmaz. Ama onlar her seferinde yapýyor ve oluyor. Kamu-Sen bünyesinde, "Kadrosuz Kamu Çalýþanlarý Çalýþma Komitesi" oluþturuldu. Neymiþ?.. Metin Atan'ýn anlattýðýna göre; kadrosuz çalýþan bu geçici ve sözleþmeli çalýþanlar huzursuz ve motivasyonsuzmuþ, her zaman için siyasi erkin iki dudaðý arasýndaymýþ ve siyasi görüþleri ipotek altýndaymýþ. Yalan mý? Deðil. Yanlýþ mý? Deðil. Amma Püf noktasý þurda. Bu çalýþanlar, normal koþullarda iþe alýnmadýlar ki! Daha açýk söyleyelim, yüzde doksan torpille BÖYLE BÝR ANDI iþe geldiler. O siyasilerin iki dudaðý ile kapýlandýlar. Eeeee Biz de torpile karþý olduðumuza göre, bu torpillilere de karþý olmamýz gerekmez mi? "Biþey deðil yahu gir geçici da, napsa yerleþtirecekler sizi bir tarafa..." anlayýþýna karþý çýkmadýkça, önlerine çýkýp durmadýkça, siyasiler talimatlar yayýnlamaktan ve pervasýzca uygulamaktan niye korksunlar ki Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu DERTLER (Ýstanbul)- Bir tanýdýðým aradý geçen gün Dertliydi Kendi saðlýðý deðildi onu üzen, saðlýðý iyiydi çünkü Çocuklarýndan ayrý oluþu da dert deðildi Onlarýn da hem iþleri, hem genel durumlarý iyiymiþ Oturduðu kentteki yollarýn çamur oluþu Çeþmelerinden akan sularýn mikroplu, elektriklerin kesik olmasý Habire bütçesini sarsacak benzin zamlarý Hiç dert deðildi onun için. Onun derdi baþka O, dertlerin en büyüðünü yaþamýþtý bir kere Ayrýlýðý. Hem 1963'te hem de 1974'de kendi topraðýndan kopmuþ Ýstemediði halde kuzeye gelmiþ, buralarda yaþamaya çalýþmýþ. Kendi bahçesinde deðil artýk Yabancý topraklarda Kendi evinde de deðil Üstelik þimdi oturduðu ev apartman dairesi Evler bile daire oldu Ýnsan dairede nasýl oturur ki O oturuyor Apartman katýnda dairesi var O dairede gönüllü de deðil orayý evi gibi de görmüyor. Apartmana giriþ kapýsýnda kilit var, anahtarý cebinde Evine giriþinde de kilit var onun da anahtarý cebinde Eve giriþi iki anahtarlý Aç aç bitiremezsin. Neymiþ Hýrsýz girebilir Kendi köyünde hýrsýz mý vardý? Eskiden evine anahtarsýz, þimdilerde çifte anahtarla giriþini de dert etmiyor. Ýki anahtara raðmen pencerelerinde demir parmaklýklar var hýrsýza karþý Buna raðmen eve hýrsýz girebilir kaygýsý yaþýyor Ki hýrsýz da dert deðil. Alýþýk olduðu bahçesinden kopartýp yediði meyvelerle sebzeler yok artýk. Sabun, taze ekmek, helva kokulu bakkaliyeleri de öldürmüþler Þimdi marketlerdeki reyonlardan alýþveriþ yapmak, kredi kartý ile ödemek, ay sonlarý hesabýný nasýl kapatýrým sýkýntýsý yaþamak Bu da deðildi derdi Onun derdi baþka O ülkesindeki tutarsýzlýða Ülkesindeki kaypaklýða Ve tuzaklara ve en önemlisi çocuklarýnýn kimse kovmadan kendi rýzalarý ile memleketi terk etmesine yanýyor Ve örnek gösteriyor BRT Müdürü Kanlý'yý görevden aldýlar yerine emekli baþka birisini atadýlar Derviþ de inat olsun diyerek Kanlý'yý yanýna almýþ Ýþsiz kalmasýný önlüyor Ýkisi de çalýþmasalar olurdu oysa Ýkisi de emekli çünkü Ve ülkemizdeki gençler iþsiz. Bunu yetkililer de söylüyor sokaktakiler de Onun derdi iþte bu Onun derdi bunca yýldýr çok sýkýntýlar çekmemize çocuklarýmýz için katlandýk Ki kendi ülkelerinde rahat etsinler Onlar için çekilen sýkýntýlarýn sonucunda geldiðimiz noktaya kýzýyor Çocuklarýmýz iþleri baþkalarý yapsýn diye ülkeyi terk ediyorlar. Kýzgýnlýðý bunadýr. Arayan kim mi? O benim O sensin O hepimizdir Býçaklý: Asgari ücret ne oldu? Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, Asgari Ücret Yasasý'na göre yýlda en az bir defa deðiþtirilmesi gereken asgari ücretin, iki yýldan beridir deðiþtirilmediðine iþaret ederek buna yönelik tepkisini yineledi. "Asgari ücret ne oldu?" baþlýklý yazýlý açýklama yapan Býçaklý, asgari ücretlilerin hesap sorma zamanýnýn geldiðini kaydetti. Býçaklý yaptýðý yazýlý açýklamada, son iki yýlda gerek akaryakýta, gerekse diðer tüketim maddelerine okkalý zamlar gelmesine raðmen asgari ücretin artýrýlmadýðýný anýmsatarak þu ifadelere yer verdi: GELÝR KANSER HASTALARINA- Ressam Canan Aksoy ve Ressam Oktay Aksoy'a ait eserlerin yer aldýðý resim sergisinden elde edilen gelir, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne baðýþlandý. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, sergiden elde edilen gelir, Dernek Baþkaný Raziye Kocaismail'e, Ressam Canan Aksoy tarafýndan takdim edildi. BKP: ÜSLER YÜZÜNDEN ADA TEHDÝTLE KARÞI KARÞIYA Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), Kýbrýs'taki üslerden dolayý bölgede çýkacak bir savaþta Kýbrýs'ýn da tehlike altýnda olacaðýný, bu nedenle adanýn üslerden arýndýrýlmasý için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. BKP Dýþiþleri Sekreteri Salih Rüþtü Sonüstün, yaptýðý açýklamada, Ortadoðu'da meydana gelecek yeni bir sýcak savaþýn Kýbrýs için de büyük bir yýkým getireceðini kaydetti. Suriye'deki çatýþmalarýn derinleþmesi ve Ýran'a yönelik olasý bir askeri saldýrýnýn bölgesel savaþý KTAMS, HÜKÜMETÝN ÝSTÝFASINI VE ERKEN SEÇÝM ÝSTEDÝ Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Baþkaný Ahmet Kaptan, "Kýbrýs Türk halkýnýn, yaþadýðý sorunlara çözüm beklediðini, çocuklarýnýn göçüne 'dur' diyecek ve geleceðe dair umutlarýný yeniden yeþertecek bir yönetimin özlemini çektiðini" ifade ederek, "bu vizyondan uzak" olduðunu savunduðu UBP hükümetini istifaya çaðýrdý ve erken seçim talep etti. Kaptan, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, hükümetin "insanlarýn umutlarýný yok ettiðini ve ülkeyi kaosa sürükleyerek telafisi mümkün olmayan yaralar açmaya devam ettiðini" iddia etti. Hükümetin, "OYLARIYLA HESAP SORMALI" "Yasanýn ilgili maddesine uygun olarak taraflardan birinin yazýlý toplantý çaðrýsý olmasý halinde Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanmak zorunda olmasýna raðmen ilgili Bakan ve Hükümet yasayý yok sayarak yasal suç iþlemektedirler. Ancak iki yýldan beridir yasaya raðmen asgari ücretle çalýþan iþçilere bir kuruþ artýþ vermeyen bu hükümete ve temsilcilerine asgari ücret alanlarýn hesap sorma zamaný gelmiþtir. Asgari ücretlileri oy deposu olarak gören bu zihniyete asgari ücretliler oylarýyla hesap sormalýdýr." tetikleyeceðini ifade eden Sonüstün, Kýbrýs'taki Ýngiliz üslerinin de bu savaþ için kullanýlacaðýný ve halklarýn tehditle karþý karþýya bulunduðunu anlattý. Kýbrýs'ýn emperyalist güçler için bir batmayan uçak gemisi, bir dinleme üssü ve Ýngiliz üslerinin NATO saldýrýlarýnýn sýçrama tahtasý olduðunu iddia eden Sonüstün, tüm askeri üs ve tesislerin Kýbrýs'tan sökülüp atýlmasý ve Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðý için mücadeleye kararlýlýkla devam edeceklerini kaydetti. zamlarla, halka ve çalýþanlara hayatý çekilmez hale getirdiðini, intihar vakalarýndaki artýþýn da sosyal patlamalarýn eþiðine gelindiðinin en bariz göstergesi olduðu görüþünü dile getirdi. Toplanan kurumlar vergisinin 2009 yýlýna göre yüzde gerileyerek son 4 yýlýn en düþük seviyesine indiðini ancak hükümetin ekonominin iyiye gittiðini söylediðini ifade eden Kaptan, son 3 yýlda kamuya 950 geçici istihdam edildiðini, bu insanlara 21 Ekim sonrasýnda istihdam sözü verilerek Lefkoþa Belediyesi'nde yaþananlarýn tüm kamu çalýþanlarýna yaþatýlmak istendiðini savundu KÝÞÝ EÐÝTÝM GÖRDÜ- KKTC Avcýlýk Federasyonu, "Doðayý Gözlemliyoruz" baþlýklý organizasyonunun bir yýllýk eðitim ve doða denetimleri kamuoyuyla paylaþtý. Avcýlýk Federasyonu, bu amaçla dün, Golden Tulip Otel'de basýn toplantýsý düzenledi. Basýn toplantýsýnda Dikmen ve Ýskele'de oluþturulan 2 av kurucu ofisiyle toplam 20 av korucusuyla yapýlan denetimlerin istatistiki bilgilerini raporlayan KADEM'in Direktörü Muharrem Faiz de hazýr bulundu. GÜNLÜK TAYYÝP ERDOÐAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU CHP Ýstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'nin kapatýlmasý ve Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn 'yargýyý etkilemeye teþebbüs ve görevi kötüye kullanma' suçlarýndan cezalandýrýlmasý talebiyle Baþsavcýlýða suç duyurusunda bulundu. Tanal, Erdoðan'ýn 'Yargýya zaten gerekenleri söyledik, gereðini yapýyor' sözlerini hatýrlatarak, Baþbakan'ýn 'yargý görevi yapaný etkileme' ve 'adil yargýlamayý etkilemeye teþebbüs' suçlarý iþlediðini savundu. Tanal yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti: "Anayasa'nýn 138/2. Maddesine göre 'Hiçbir organ, makam, merci veya kiþi, yargý yetkisinin kullanýlmasýnda mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Bu nedenlerle AKP'nin kapatýlmasý için ve Baþbakan Tayyip Erdoðan hakkýnda da 'adil yargýyý etkilemeye teþebbüs ve görevi kötüye' kullanma nedenleriyle suç duyurusunda bulundum." Tayyip Erdoðan'ýn BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasýna yönelik "Yargýya gerekeni söyledik" sözleri nedeniyle Özgürlük ve Dayanýþma Partisi de Erdoðan hakkýnda Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na iki hafta önce suç duyurusunda bulunmuþtu. MAZÝDE KALDI Misafir soyma, misafirin ev sahibini soymasý, eski ev arkadaþýný soyma falan artýk çok sýk rastlanan haberler oldu. Eski Kýbrýs'ý artýk arama! Mazide kaldý... BÖLÜNEN BÖLÜNENE CTP'nin Merkez Yönetim Kurulu toptan istifa etmiþ... Hayýrdýr inþallah hayýr... UBP virüsü mü bulaþtý? UBP parçalanmadan onlar mý parçalanýyorlar yoksa? GÝDEREK KISALIYOR Bir bilimsel araþtýrmaya göre, erkeklerin penisi giderek kýsalýyormuþ... Herþeyin nedeni ekonomi deðil mi? Bu da küresel ekonomik krizin doðal bir sonucudur herhalde! ÞU ÝÞE BAKIN Derviþ Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ mutlaka! KAYA TÜRKMEN Eski büyükelçilerden Kaya Türkmen'in eþi güya güneye alýþveriþ yapmaya gittiði zaman bir þiþe de Leymosun þarabý almýþ!.. AKP Kaya Türkmen'i hazmedemiyor demek hala! Týrnak... "Kanalizasyon vergisi öderiz ama, ortalýk lâðým kokusundan geçilmez Kanalizasyon taþkýnlarý günlük olaylar arasýna girdi Dahasý, iþte dehþetle gördük bu kanalizasyonlarýn muhteviyatý su þebekelerine de karýþmakta Temizlik vergisi öderiz ama, Lefkoþa tam bir çöp kent görünümünde " Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Türkiye, tarihini artýk doðru konuþmak zorunda! Birkaç generali 'içeri' atmakla, egemen paradigma ortadan kalkmaz!" Nazým BERATLI (Haberdar) "Belge doðruysa... 'Sürpriz' yok doðrusu. Ama 'kurgu'ysa eðer... Ýmza taklidiyle birlikte... Ýþte esas 'vahim' durum, bu þimdi..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Öyle ya, hepimiz sütten çýkmýþ ak kaþýðýz; sadece bu kurban edilen kadýnlar suçlu (!) Çünkü, tek baþlarýna fuhuþ yaparak, toplumun 'ahlakýný' (!) ve aile düzenini bozuyorlar. Günah keçisi bulundu!.. Topluma göre, en aðýr þekilde cezalandýrýlmalýdýrlar. Toplum da devlet de bunu talep ediyor." Ayþegül GARABLI (Kýbrýslý) Günün Kahramaný CTP MYK'SI CTP'de Merkez Yönetim Kurulu'nun toptan istifasý dün en çok konuþulan konulardan biri oldu. Parti Meclisi'nde yapýlan sert tartýþmalardan sonra meydana gelen bu istifalarýn nedeni henüz tam olarak aydýnlanamadý. Özkan Yorgancýoðlu 'spekülatif haberlere itibar edilmemeli' diyor gerçi, ama ortalýkta dolaþan söylenti çok. Bir partinin, hem de ana muhalefet olan bir partinin baþýnda bulunan takýmýn topu birden istifa eder de olay basit bir haber olarak geçiþtirilir mi? Hele durun bakalým, kokusu çýkar bunun da yakýnda... Bakalým kim kiminle anlaþamamýþ...

7 26 Eylül 2012 Çarþamba AKINTIYA A KARÞI Münür Rahvancýoðlu Kurultay 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Kurultay, büyük toplanma demek... Bir kuruluþun, gündemindeki sorunlarý, temel konularý konuþmak ve yeni kurullar seçmek üzere belli sürelerle veya gerektikçe yaptýðý genel toplantý olarak tanýmlanýyor Türk Dil Kurumu nun Büyük Sözlük isimli eserinde... Ne kadar güzel bir þey; bir fikre, kuruma, bir yola gönül vermiþ insanlarýn, kendilerini ilgilendiren meselelerle ilgili buluþmasý, konuþmasý, tartýþmasý, hep birlikte kararlar almasý... Bu tür buluþmalar sadece kurultay adý altýnda da yapýlmýyor üstelik. Neredeyse eþanlamlý olmak üzere baþka kelimeler de var kullandýðýmýz, günlük hayatýmýz içerisinde... Meclis, Þura, Komite, Konsey, Kurul mesela... O ünlü Sovyetler Birliði ne ismini veren Sovyet kelimesi meclis, þura demek... Ýþyerlerinde çalýþanlarýn daha çok söz sahibi olmasý için oluþturulan yatay mekanizmalar, genelde konsey olarak anýlýr... Türkiye de faþist terörün doruk noktasýna çýktýðý 1980 li yýllarda, halkýn kendini savunmak için oluþturduðu yapýlara Direniþ Komiteleri deniliyordu... Bu gibi uygulamalar demokrasinin gereði, daha fazla insanýn söz sahibi olmasýnýn bir yolu yani... Derler ki; demokrasinin beþiði Yunan þehir devletleriymiþ... Derler ki; bütün özgür yurttaþlarýn buluþarak tartýþtýðý, konuþtuðu, oyladýðý ve karar aldýðý doðrudan bir demokrasi uygulanýrmýþ bu devletçiklerde. Ve bunlarýn arasýnda en demokratik olaný da Atina þehir devletiymiþ... Gene derler ki; demokrasi diktatörlüðün zýttý, karþýtýymýþ. Ve diktatörlerin olduðu yerde demokrasiden, demokrasinin olduðu yerde diktatörlükten söz edilemezmiþ... Öyle mi acaba gerçekten? Acaba demokrasi ile yönetilmezken, nasýl yönetiliyordu Yunan site devletleri? Yani hangi sistemi alt etti de kendine yer buldu demokrasi? Bir de dünyadaki ilk demokrasi Yunan þehir devletlerinde çýktý ortaya da, bilen var mý ilk siyasal sistemi? Yoksa, ilk siyasal sistem olmasýn demokrasinin bizzat kendisi... Þehir devletlerindeki demokrasiden söz edildiðinde, nedense her zaman gözden kaçanlar olur... Örneðin, yaklaþýk 250,000 nüfusu olan Atina þehir devletinde 100,000 köle yaþýyordu... Kölelerin özgür yurttaþ sayýlmadýðýný ve o çok özenilen doðrudan demokrasiye dahil edilmediklerini söylemeye gerek yok herhalde ,000 kiþi de fena deðil dediðinizi duyar gibi oluyorum... Ama acele etmeyin bence... Bu 150,000 kiþinin yaklaþýk 110,000 i kadýnlardan ve çocuklardan oluþuyordu ve onlarýn da oy hakký yoktu... Kýsacasý o çok övdüðümüz ilk demokrasi ; 40,000 yetiþkin erkeðin, toplumun geriye kalaný üzerinde kurduðu açýk bir diktatörlüktü... Bu yüzden midir bilinmez, demokrasi ve diktatörlük beraber girdiler siyaset sahnesine... Ve o tarihten beridir bütün siyasal AB 5. hibe programýna teklif bekliyor Avrupa Birliði tarafýndan finanse edilen "Yenilik ve Deðiþim Ýçin Okul Giriþimi" beþinci hibe programý kapsamýnda teklif çaðrýsý baþlatýldý. KKTC'de bulunan, kâr amacý gütmeyen tüm ilköðretim öncesi, ilköðretim ve ortaöðretim okullarý hibe için baþvuruda bulunabilecek. Baþvurularýn 23 Kasým'a kadar yapýlmasý gerekiyor. Avrupa Komisyonu Kýbrýs Temsilciliði'nden yapýlan açýklamaya göre, "hibe modern öðretim ve öðrenim yöntemlerinin geliþtirilmesi ve eðitim uygulayýcýlarýnýn kapasitelerinin küresel ve Avrupa eðitim eðilimleri doðrultusunda artýrýlmasý"; "eþitliði destekleyerek, sosyal uyum ve dezavantajlý gruplar icin aktif vatandaþlýk anlayýþýný içeren, DAÜ'de bazý senatörler istifa etti Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) bazý Senato üyeleri, "Senato ve Yönetim Kurulu'nun iþlevsizleþtirildiði" gerekçesiyle görevlerinden istifa etti. DAÜ-SEN Baþkaný Ulaþ Gökçe ile seçilmiþ senatörler Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlý, Doçent Temsilcisi Doç. Dr. Sami Fethi, Yardýmcý Doçent Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Ercan Hoþkara ve Öðretim Görevlisi Temsilcisi Dr. Hasan Altýok tarafýndan yapýlan ortak yazýlý açýklamada, "Alternatif hiçbir düþüncenin yaþam bulma olasýlýðýnýn kalmadýðý, demokratik temsiliyet özelliðini yitirmiþ ve bu nedenle iþlevsiz hale gelmiþ olan Senato'da eðitim paydaþlarý arasýnda að sisteminin kurulmasýnýn teþvik edilmesi" ve "iki toplum arasýnda uzlaþma saðlamak amacý ile Kýbrýs Türk ve Kýbrýs Rum okullarý arasýnda ortak projelerin teþvik edilmesi" amacýyla verilecek. 20 bin ve 70 bin Euro hibeler, KKTC'deki ilköðretim öncesi, ilköðretim ve ortaöðretim okullarýna verilecek. 11 Ekim Perþembe günü saat 17.00'de Lefkoþa Bedesten'de programla ilgili tanýtým etkinliði düzenlenecek. Ýlgilenen okullar için Ekim 2012 ayý boyunca eðitim kurslarý düzenlenecek. Eðitim kurslarýnýn yer ve tarihleri Infopoint web sitesinde yayýnlanacak. yapýlabilecek bir þey artýk kalmamýþtýr" denildi yýlýndan beri özerk ve demokratik üniversite mücadelesi veren sendikanýn temel amaçlarý arasýnda, akademik camianýn kendi kendini yöneteceði bir üniversite sisteminin hayata geçirilmesi bulunduðu; geçen dönemde bu yönde oldukça olumlu adýmlar atýldýðý belirtilen açýklamada, bu baðlamda DAÜ'de bölüm baþkaný, dekan, rektör gibi tüm yöneticilerin seçimle iþbaþýna gelmelerinin saðlandýðý; seçilmiþ senatörlerden ve dekanlardan oluþan Senato ile Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK)'nýn baðýmsýz karar alma yetkinliðine sahip olduðu hatýrlatýldý. saflaþmalar, demokrasiye dahil edileceklerin sayýsý ile niteliði üzerine kuruldu: Özgür erkeklerin karþýsýnda köleler ve kadýnlar, soylularýn karþýsýnda soysuzlar, zenginlerin karþýsýnda mülksüzler... Gene o tarihten beri hangi isim altýnda, hangi yaldýzlý cümlelerle tarif edilerek sunulursa sunulsun hiçbir demokrasi; toplumun %20 sinden daha fazlasýný temsil etmedi... Her demokrasi belli bir azýnlýðýn kendi iç demokrasisi oldu ve halkýn geriye kalaný üzerindeki diktatörlüðü... Ve her diktatörlük halkýn üzerinde diktatörlük kuranlarýn kendi aralarýnda gayet demokratik iliþkiler barýndýrmasý þeklinde geliþti Eylül diktatörlüðü bile Cunta yý oluþturan 5 generelin kendi aralarýndaki demokratik iliþkilerle damgalýydý... Yani ayrýlmaz kardeþler gibi birbirlerini takip etti demokrasiyle diktatörlük, diktatörlükle demokrasi... Ve rejime demokrasi mi yoksa diktatörlük mü denileceði sadece kimin tarafýndan bakýldýðý ile deðiþti. Sözü edilen ayný rejimdi; köleler tarafýndan bakýlýyorsa diktatörlüktü ismi, özgür erkekler tarafýndan bakýlýyorsa demokrasi... Ulusal Birlik Partisi, büyük bir buluþma gerçekleþtirecek yakýnlarda... Toplum bu gündemle çalkalanýyor... Yetkili organlarýný seçecek UBP ve bir de genel baþkan. Bu genel baþkan ayný zamanda baþbakan olacak muhtemelen. Ve bakanlar kurulunu tayin edecek... Ne kadar da demokratik deðil mi? Peki neler konuþuluyor bu büyük buluþma öncesi? Ekonomi, eðitim, saðlýk, ulaþým, barýnma ve iletiþim politikalarý mý? Türkiye ile iliþkiler, kültür-sanat alanýnda yapýlacaklar ve barýþ mý? Yoksa, delegelerin evlatcýklarýna daðýtýlacak iþler, peþkeþ çekilecek ihalecikler, terfiler, makamlar, torpiller mi? Türkiye nin kimi desteklediði, iþbirlikçiliði kimin daha iyi becereceði ve suratýna tükürüldüðünde kimin daha iyi gülümseyeceði mi? Ne kadar da demokratik deðil mi? Karþýmýza dikilen iki adaydan Ýrsen Küçük mü yoksa Ahmet Kaþif mi birer dava insaný görünümü arzediyor? Bütün siyasal yaþamlarý, yalan, dolan, dalavere, parti deðiþtirme, çanta taþýma ve kiþisel kariyer üzerine kurulu bu iki adayýn veya onlarý seçecek delegelerin hangisi toplumun geriye kalan %95 inin etki alanýnda? Ne kadar demokratik deðil mi? Aman, demokratik deðil demeden önce iyice hatýrlayalým, diktatörlük ile ikiz kardeþ olduðunu demokrasinin... Ve her diktatörlüðün, demokrasisi olduðunu bir grup asalak hazýr yeyicinin... Ne zaman bu tür ikilemlerle karþýlaþsam aklýma o bilge deve gelir... Ne zaman Ýrsen mi Ahmet mi, Eroðlu mu Küçük mü, UBP mi CTP mi, TC mi AB mi, Melih Gökçek Parký mý Ankara Çaðlayan Parký mý, þer mi ehver-i þer mi gibi seçenekler dayatýlsa; düþünmeden edemem onun hikayesini... Bir gün gene, yük taþýyormuþ bizim deve... Aklý evvelin birisi sormuþ ey deve, bu yükü yokuþta mý daha iyi taþýrsýn yoksa iniþte mi diye... Deve þöyle bir durmuþ... Eðer yük duracaksa benim sýrtýmda demiþ, lanet olsun düz yoluna... Kýsacasý dostlar; boþ gerilmek iniþmiþ, düzmüþ, yokuþmuþ diye... Biz sýrtýmýzdaki yükten kurtulmaya bakalým önce... ALO AFRÝKA HATTI HERKESE DE EÞÝT DAVRANILIR MI? Demirhan köyünden gazetemizi arayan bir vatandaþýmýzýn þikayeti Deðirmenlik Belediyesi ile ilgili Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Demirhan köyünden aramaktayým. Þikayetim Deðirmenlik Belediyesi hakkýndadýr. Bir belediye, hudutlarý dahilinde bulunan herkesten belli oranda vergi veya baþka bir isimle para alýr mý? Alýr Eþit hizmet vermek zorunda mýdýr, deðil midir? Eþit hizmet vermek zorundadýr. Ben böyle bilirim Geçenlerde belediye araçlarý ve bir belediye ekibi Demirhan'da bir þahsa ait eski bir evi yýkmakla meþguldü Yýktýlar, yükledirler ve taþýdýlar. Ekip ve araçlar bir günlerini orada yediler! Bu ne demektir? Baþka iþlerin durmasý, ertelenmesi demektir. Belediye hizmetleri emrine tahsis edilen kiþi enin benim kiþi deðil. Arkasý var Birisi vurduðunda 'Ah arkam' der Ben konuyu belediyeye sordum. Bir dilekçe ile bu iþleri belediye yapýyormuþ. Yani evinizi yýkacaksýnýz ve taþýyacaksýnýz, belediyeye dilekçe yaparsanýz belediye sizi de sýraya koyarmýþ Para ödemek yok ama Kim ödeyecek bu masrafý? Kim olacak? Belediye hudutlarý dahilinde olanlar Ben þimdi aðýlýmýn temizlenmesini istesem, belediye ekip yollayýp bunu yapar mý? Ya da kümesimi yýkmak ve yerine baþka kümes yapmak istesem bana da yardýmcý olurlar mý? Olmazlar Bu olay Deðirmenlik Belediyesi hudutlarý dahilinde gerçekleþti Kamuoyunun bilgisine bu konuyu da getirmek istedim." GÖNYELÝ'DE PÝS KOKULAR Gönyeli'den arayan Halil Ahmet isimli vatandaþýmýz Gönyeli Baraj bölgesinde bazý komþularýnýn kuyularýndan çýkan pis kokulardan þikayetçi oldu "Adým Halil Ahmet. Gönyeli'den aramaktayým.ben Gönyeli Baraj bölgesinde oturmaktayým. Þikayetim sadece benim þikayetim deðildir. Birçok komþum da ayný þikayeti yapmaktadýr. Ayný fikirdedirler. Bazý komþularýmýzýn kuyularýndan pis kokular etrafa yayýlmaktadýr. Bu da bizi mahalleli olarak çok rahatsýz etmektedir. Þikayetimizi Gönyeli Belediyesi'ne yaptýk. Ýlgilenen olmadý. Mecburen gazetenizin þikayet köþesine bu þikayeti yapma ihtiyacý hissettim. Eðer siz yazdýktan sonra da ilgilenen olmazsa Rum basýnýna baþvuracak ve onlarý da buraya çaðýracaðým Yani konuyu burada býrakmayacaðým. Bu dayanýlamayacak koku halledilene kadar kavgam sürecek " BÝZÝM DUVAR HER CÜMLE NOKTA ÝLE BÝTMEZ Bizim Mandra KKTC'nin ekonomik koþullar açýsýndan yaþanmaz hale geldiði gerekçesiyle, binlerce TC vatandaþý iþçinin ülkelerine geri dönmeye baþladýðý haberleri yoðun þekilde ortada dolaþýrken, KTÖS, çeþitli bölgelerde yaþanan nüfus yoðunluðu nedeniyle baþta eðitim olmak üzere, saðlýk ve sosyal yaþamda önemli ölçüde aksamalar meydana geldiðini açýklar. Sadece okullardaki öðrenci sayýsýnýn artmasý bile yaþanmakta olan nüfus yoðunluðunu gözler önüne sermektedir.

8 8 26 Eylül 2012 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Ercan Ýhalesi Hýrvatistan'ýn yüzölçümü 54 bin kilometre kare. Tanýnmýþ bir devlet ve yarýn AB üyesi olacak Hýrvatistan'ýn nüfusu 4.5 milyon. Baþkent Zagreb'teki havaalaný Ercan'ýn yarýsý kadar yok. Ayni þekilde Bosna Hersek de nüfus ve yüzölçümü olarak Hýrvatistan kadar. Saray Bosna'daki havaalaný da Ercan'dan çok küçük. Kosova'nýn Baþkenti Priþtine'deki havaalaný da Ercan'ýn üçte biri kadar. Bu havaalanlarýna dünyanýn her yerinden uçaklar iniþ ve kalkýþ yapar. Ama bu havaalanlarý özelleþtirilmemiþ veya þimdilik büyütülmeleri için bir çaba yok kilometrekarelik, dünyadan dýþlanmýþ, TC firmalarýnýn uçaklarý dýþýnda baþka uçaðýn inip kalkmadýðý ve DPÖ'ne göre nüfusu 294 bin kiþi olan KKTC'de Ercan Havaalaný illede özelleþtirilip büyütülecekmiþ. TC'li þirketlerin istekleri doðrultusunda ki onlar yokken hizmet veren KTHY'nýn batýrýlmasý pahasýna onlarýn istedikleri saatlarda yani KTHY'nýn Kalkýþ ve iniþ saatlarýnda onlara uçuþ izni verildi. Bu yüzden de sabahlarý saatlarý ile akþamlarý saatlarý arasýnda Ercan'ýn gidiþ terminali ile öðleyin ile saatlarý arasýnda da geliþ terminalinde sýkýþýklýk yaþanýr. Bu sýkýþýklýk da Ercan'ýn küçük olmasýndan deðil kasýtlý olarak az sayýda personel kullanýlmasýndan kaynaklanýr. Örneðin pasaport iþlemi yapýlan muhaceret kulûbelerinde 2 polisle hizmet verilmeye çalýþýlýr. Ayni þekilde gidiþ terminaline giriþte iki adet elektronik röntgen cihazý olmasýna raðmen sadece biri çalýþtýrýlýr. Bu sebeblerden dolayý Ercan gelen ve giden yolcu sayýsýndaki artýþ yüzünden yetersiz kalýyor diye TC sermayesine peþkeþ çekmek maksadý ile sözde özelleþtirilecek. Bir siyasinin deyimi ile fýstýk parasýna 25 yýllýðýna verilecek. Alýnacak para ile de geçici olarak bütçe açýklarý kapatýlacakmýþ. Geçici olarak çünkü eldekileri sattýktan ve satacak birþey kalmayýnca týpký TC'deki gibi bütçe açýklarý devam edecek. Bu arada devlet bütçesine sadece duty free shop'lardan 2010 yýlýndaki bir çalýþmaya göre çeþitli þekilde giren yýllýk 13 milyon euroluk gelir özele kalacak. Ercan'dan elde edilen diðer gelirler bu 13 milyon euronun dýþýndadýr. Aslýnda burada maksat, Kýbrýs Türkünün elinde sahip olduðu hiçbir kurumun kalmamasý, böylelikle besleme sözünün gerçeðe dönüþtürülmesidir. Deðeri, arsasý, binalarý, mefruþatý ve hazýr müþterisi ile 100 milyon dolarýn üzerinde olan DAÜ DAK, Ýlk ve ana okulu Doða Okullarýna verildi. 2 yýldýr DAÜ Doða Okullarýndan kaç kuruþ para aldý? Kocaman bir hiç. Saray Otel gibi bir simge üstelik vakýf malý olmasýna karþýn kumarhaneye kiralanýp otellikten çýkýp kumarhane oldu. Vakýflarýn kazancý ne oldu? Yine kocaman bir hiç. Þimdi de Ercan Kýbrýs Türklerinin elinden alýnýp TC sermayesine üstelik tekel yaratma pahasýna ve fýstýk fiyatýna peþkeþ çekilecektir. Sonra da utanýlmadan bize dönülüp Kuzey Kýbrýs'ta tarihinin en büyük özelleþtirilmesinin yapýldýðý söylenilecek. Yere batsýn ve olmaz olsun böyle bir özelleþtirme. TAYLAND DAN BAKINCA (5) Tayland dan bakýnca... Onlarýn, yaþam biçimine dönüþtürdükleri, Þekilcilikten uzak, insaný kendi içine yönl0endiren, Bilgelik ve merhamet gibi niteliklerinin nasýl serbest hale geleceðini, Ýyiliðe, doðruluða ve gerçeðe nasýl ulaþýlacaðýný gösteren Buda öðretileri ile.. Hayat felsefeleri açýsýndan deðerlendirmeye çalýþýrsýnýz yaþadýðýnýz olaylarý... Ne kadarýný baþarýrsýnýz bilmem ama karþýlaþtýrýrsýnýz, denersiniz en azýndan. Rehber Mon a göre; hayata hazýrlanmak ve gerçek adam olmak için okulu bitirdikten sonra tapýnaklara giderlermiþ... Yaþlý bir bilgeyi, nehrin kenarýnda gençlerle sohbet ederken bir böcek sokmuþ.. Acýdan olacak, yaptýðý ani refleksle böcek suya düþmüþ ve çýrpýnmaya baþlamýþ... Bilge hemen onu alýp topraðýn üstüne koymuþ.. Böcek sürünerek gitmiþ, bu sefer de parmaðýndan ýsýrmýþ bilgeyi.. Üçüncü kez ayný þeyler tekrarlanýnca böceði neden öldürmediðini soran gence.. Isýrmak böceðin yaratýlýþýnda vardýr.. Korumaksa benim yaratýlýþýmda yanýtýný vermiþ... Kendilerini çok Müslüman, en Müslüman, inanmýþ sanan.. Bizleri de kendilerine benzetmek için her türlü hile ve hurdayý mübah sayanlarýn... Yukarýda anlattýðým bilge ile en ufak bir benzerlikleri olabilir mi? Ne münasebet? Kýbrýs a ve Kýbrýslýlara en çok kötülüðü dokunan iki kiþiden biridir Makarios... Ve Makarios bildiðiniz gibi bir din adamý Kuzey Kýbrýs Üniversiteleri intihal olaylarý ile sarsýlýyor. Geçtiðimiz günlerde Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Semra Galip Paþazade'nin intihal örnekleri kamuoyu ile paylaþýlmýþtý. Ýddialar çok ciddi, üstelik kanýtlarla desteklenmiþ. Paþazade'nin Turkish Policy Quarterly adlý akademik dergide yayýnlanan "küreselleþme" makalesinde çok sayýda intihal örneði mevcut. Paþazade yazýsýnda meþhur sosyolog Anthony Giddens'tan, filozof Charles Taylor'a ve Uluslar arasý Çalýþmalar Birliði eski baþkaný Oommen'e kadar çok sayýda yazardan "izinsiz, atýfsýz" alýntýlar yapmýþ. Kopyalamýþ-yapýþtýrmýþ Paþazade, UKÜ'nün ilk "intihal" vukuatý deðil Geçen dönem Psikoloji Bölüm Baþkaný Ayþe Baþel apar-topar görevden uzaklaþtýrýlmýþtý. Ancak UKÜ yönetimi duruma sessiz kaldý. Baþel'i niçin iþten attýðýný, sebeplerini kamuoyu ile paylaþmadý. Böylece Baþel'in doktorasýnýn sahte olduðu iddialarý havada kaldý. Baþel'e hangi komite tarafýndan, nasýl "yardýmcý doçent" payesi verildiði de anlaþýlamadý. Ýntihal (plagiarism) bir akademisyenin iþleyebileceði en büyük suç. TC Yüksek Öðretim Kurumu "YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI YÖNETÝCÝ, ÖÐRETÝM ELEMANI VE MEMURLARI DÝSÝPLÝN YÖNETMELÝÐÝ" intihali, "bir baþkasýnýn bilimsel eserinin veya çalýþmasýnýn tümünü veya bir kýsmýný kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek" olarak tanýmlýyor. Bunun cezasý çok aðýr: Üniversite Öðretim Mesleði'nden çýkarýlýyor intihalciler. UKÜ de Baþel konusunda bunu yaptý. Sessizce ama kesin bir þekilde. Paþazade'nin ismi de yine sessizce kaldýrýldý Üniversite'nin "hoca" listesinden Ancak UKÜ intihalci hocalar konusunda yalnýz deðil ne yazýk ki. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin dört hocasýnýn birden intihale bulaþtýðý iddiasý ile çalkalanýyor. Yrd. Doç Dr. Özlem Salman Günalp, Hacettepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Gülsüm Depeli'den intihal yapmýþ. Kopyalamýþ yapýþtýrmýþ Gülsün Hoca'nýn makalesinden bol miktarda. Doç. Dr. Okan Veli Þafaklý ile Dr. Mustafa Ertan ýn daha geniþ kapsamlý bir intihale bulaþmýþlar. 8 ayrý eserden kesip kesip yapýþtýrmýþlar. Eski Büyükelçi ve TÝKA Baþkaný Yrd. Doç. idi... Kýbrýs ta çözümsüzlük çözüm deðildir demiþti... Elhamdülillah dini bütün Tayyip Erdoðan.. Biz de, öyle olmasýný istediðimiz için, ona inanmak gafletinde bulunduk... Sýnýr komþularýmýzla sýfýr sorun istiyoruz demiþti.. Kürt sorununu çözecekti.. Hayali cihan deðer barýþçýl yaklaþýmlardý... Hani nerede? Kavgalý olmadýðý tek komþusu kalmadý. Misaký milli sýnýrlarý içinde silah eðitimi yaptýrýp komþusu Suriye ye sýzdýrarak, olaylarý kýzýþtýrmak... Masum siviller ve çocuklarýn ölmesine neden olmak... Kitab-ý mukaddesle nasýl baðdaþýr? Uyduruk suçlamalarla hapse atýlan yüzlerce gazetecinin.. Yalnýzca dokuzunun sarý basýn kartý varmýþ buyurunca.. Ýster istemez, politikacýnýn, illâ yalancý mý olmasý gerek sorusu gelir akla... Politikacý yalan söyler.. Gazeteci; aldýðý reklamlardan olmamak, birilerine yaranmak veya birilerini karalamak için hayali senaryolar üreterek yalan havadisler yazar... Çaðdaþ eðitim uygulamakla övünen bir üniversite.. Aydýnlanmanýn ve çaðdaþlýðýn.. Dinin dogmalarýnýn etkisinden kurtulup özgür bireyler yetiþtirmek olduðunu unutarak üniversitesine en büyük camiyi yaptýrmaktan söz ederken... Vereceði eðitimin çaðdaþ olacaðý Dr. Umut Arýk milliyetçi görüþleri ile biliniyor; ancak birden bire "Marksizm" konusuna merak sarmýþ. Ancak Marksist kuram zor O da kýsa yoldan gerçek bir Markistten alývermiþ paragraflarý. Benno Tecshke'nin Oxford Siyaset Bilimi El Kitabý'ndaki Marksizm bölümü harmanlamýþ, karýþtýrmýþ kendine mal etmiþ. Üstelik bütün bu intihal örnekleri Üniversite'nin kendi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayýnlanmýþ. Derginin sahibi Rektör Baþ Editörü Dekan Þinasi Aksoy Nasýl bir editörlük sürecinden geçtiði belli deðil. Hakemlerden bu yazýlar nasýl geçmiþ, açýklanamýyor. Çünkü dergi "akademik" Hakemleri var yani Bir de intihal olayýna adý geçen hocalarýn Doçentlik ve Profesörlük beklentileri var. Dekanlýk, bu yayýnlarla akademik yükseltilmeleri de desteklemiþ Burada Dekanlýðýn aðýr bir ihmali var gibi. Onun da YÖK'teki cezasý "görevden ayýrma" Ýntihal örnekleri bununla da sýnýrlý deðil. Kamuoyunun uluslar arasý iliþkiler konusunda yorumlarýnýn sýklýkla dinlediði, özellikle Kýbrýs konusunun uzmanlarýndan bir baþka milliyetçi Prof. Dr. Ata Atun'un adý çok sayýda intihal olayýna karýþýyor. Zaten bu konuda daha önce Doðrudan Selma Bolayýr konusunda yalan söyler.. Neden yalan söyler bu insanlar? Ve yalan söyleyince nasýl insanlar olurlar? Benim, benim, dedirten güçlü egolarý... Deantolojik kurallarý hiçe sayan çýkarcýlýklarý ile... Erdem skalasýndaki yerlerinin sorgulanmasýný gündeme getirirler. Tüm Kýbrýslýlarý ayný kefeye koymak haksýzlýk olur kanýsýndayým... Onun için bu insanlar diye iþaret ediyorum.. Ne zaman ve neden böyle köle ruhlu oldular? Yoksa eskiden beri mi öyleydiler? Aynen Ýngiliz Valisinin dediði gibi... Köle ruhlu, paracýl ve çýkarcý... Madem öyle; yüklemiþ vali þilin dolu torbalarý katýrlara.larnaka dan.. Düþmüþ yollara, þilinleri daðýta daðýta.. Güzel, güzel varmýþ Lefkoþa ya.. Ne bir baþkaldýrý, ne de memnuniyetsizlik... Þimdi deðiþen nedir söyler misiniz? Üstünde Allaha güvendiklerini yazan Amerikan dolarlarý gelir Ankara dan.. Ne olmalý gerçekten yararlý olabilmek için halka? Sahici, sahici, sahici olmalý. Nasýl? Kendi çýkarýný aþýp, toplumun iyiliðini öne çýkararak. Bir de ruhen köle olmamalý... Var mýdýr böyle yaman birileri yönetime talip olanlar arasýnda? Hatta onlarý seçenler arasýnda Neyse çok oyalandýk... Yarýn Kaççanaburi ye gideceðiz.. KKTC'de intihal patlamasý Meliha Benli Altunýþýk ýn yazýsý Ata Atun un yazýsý kendisini suçlayan da olmuþ. Pek çok çalýþmasýnda o da "kopyala-yapýþtýr" tekniðini kullanmýþ. Bu makalelerini ciddi yayýn organlarýnda da basmýþ Atun. Mesela Today's Zaman içinde ODTÜ Profesörü Meliha Benli Altunýþýk maðduru oluvermiþ Ata Beyin. Profesör Altunýþýk yazmýþ, "Profesör" Atun kopyalamýþ. Yalnýz kaynaðýn ismini atlayarak Kuzey Kýbrýs intihale yabancý deðil. Daha önce Birol Ertan ismi karýþmýþtý bu iþe. Ertan DAÜ'den ayrýldý YÖK'ün bu konuda tavrý çok net: "Atýn" diyor hocalýktan. YÖDAK ise sessiz. Çünkü mevzuatý yok Oysa intihal ve sahtecilik sadece UKÜ, LAÜ veya YDÜ'nün sorunu deðil. Kuzey Kýbrýs'ta akademik hayatýn tamamýný ilgilendiren çok önemli bir konu. UKÜ bir intihalciyi iþten atýyor, ama ayný anda baþka birini Profesör olarak iþe alýyor LAÜ Dekanlýðý bir dergi çýkarýyor; içindeki yayýnlarda önemli sayýda intihal örneði var Denetim yok, kontrol yok. Kim nasýl hoca oluyor, doçentlik, profesörlük nasýl daðýtýlýyor, belli deðil Bu konuda YÖDAK sessiz kalmamalý. Ýþi, YÖK'e býrakmamalý. Gereðini kendisi yapmalý. Kanýtlar apaçýk ortada

9 9 26 Eylül 2012 Çarþamba Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV KANUN ADALETÝ ÇALIP KAÇABÝLÝR "Suç" takdir edebilirim ama ceza takdir etmem. Çok sayýda suçun cezasýz olduðunu unutmayýn! Çok sayýda cezanýn suç uydurduðunu da "Kanunda yazýlý ceza" teriminden hoþlanmam. Kanunlarý yazan vardýr; yazýldýðý zaman, uygulandýðýuygulanmadýðý an vardýr. Kanunun bir müzik aleti gibi istediðin þarkýyý çalmasý, hatta adaleti de çalýp kaçmasý mümkündür. Kanun bazen hayatýn önüne geçer; bazen önünde kalýp týkar; bazen geriye çeker hayatý. Demokrasi vardýðýmýz son istasyon deðil de; hareket halinde olduðumuz menzili uzun belirsiz, yolcusu çeþit çeþit, yükündeki niyet ve mücadeleler türlü türlü bir trense mesela Demokrasi yürüdükçe, kanun geride kalabilir. Ayný kanunlar ve o kanunlarýn arkasýndaki ayný felsefeyle; kiminin mahkûmiyetine yanarken, kimininkine sevinemem. Kanun zorunluysa, herkes için öyledir. Kanun sorunluysa, herkes için öyledir! Umur TALU (Habertürk) TARÝH 24 AÐUSTOS 2011 Santrala tepkiler yoðunlaþýrken, Tabipler Birliði Baþkaný Suphi Hüdaoðlu yaptýðý açýklamada, Ýlahiyat fakültesi ve cami gibi yatýrýmlara dikkat çekti... Hüdaoðlu hükümetin yatýrýmlarda bu dünyaya deðil, öteki dünyaya öncelik verdiðini vurguladý... Gözden kaçmayanlar... ALLAH'IN ÝZNÝYLE YILIN ÝLK DERSÝ DAÜ'de yýlýn ilk dersini Beþir Atalay verecekmiþ. Ne var bunda Yaþar Kemal'i mi çaðýracaklardý, Ýsmail Beþikçi'yi mi, Orhan Pamuk'u, Murathan Mungan'ý, Küçük Ýskender'i mi? Elbette DAÜ'de ilk dersi verme þerefi Kýbrýs Ýþlerinden De Sorumlu Devlet Bakaný olarak Beþir Atalay'ýn hakkýdýr. UBP Hükümeti'ne ders veren kim ise, DAÜ'de de ilk dersi o vermelidir. Zýr zýr etmeyin Dua edin Egemen Baðýþ'ý da çaðýrabilirlerdi pekala DÝPNOT Ýtalya'da yapýlan araþtýrmanýn sonuçlarýna göre erkeklerin cinsel organlarý 50 sene öncesine göre yüzde 10 küçüldü. Küçülmede sigara ve alkolün etkisi var. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Saðlýkta var olan engelleri Bakan Hasipoðlu'yla birlikte aþacaðýz ve Ahmet Kaþif'in kaldýðý yerden devam edeceðiz." Mehmet ÖZKARDAÞ (KAMU-SEN Baþkaný) VÝRGÜL... SAÐLIK VE 1974 Çiçeði burnunda Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu "Saðlýkta 1974 sonrasý nereden nereye gelindiðine dikkat edilmesi ve eleþtirilerin mantýk süzgecinden geçirilerek yapýlmasý gerekir" dedi. Ne demek istedi? Ýþte seçenekler: A)74'ten evvel hastahane mi vardý!.. B) Tarih ikiye ayrýlýr: 74'ten önce ve 74'ten sonra. C) 74'te Türk Ordusu gelip canýnýzý gurtarmasaydý, bugün derdini çekeceðiniz bir canýnýz da olmaycaydý. D) Saðlýk Bakanlýðý'ný eleþtirenler 74 öncesine dönmek isteyenlerdir. E)Hepsi F) Hiçbiri SENELERCE YAPTIKLARI GÝBÝ, BAÞKA ÇUVAL BULURLAR MERAK ETME "UBP'nin parmaðýnýn arkasýna saklanacak hali kalmamýþtýr. Mýzrak artýk çuvala sýðmamaktadýr." Asým AKANSOY (CTP-BG Genel Sekreteri) "Balyoz davasý ve Wikileaks belgeleri" Balyoz Davasý'na önayak olan belgelerde yer alan eksiklikler/ tahrifatlar/sahtekarlýklar karar aþamasýndan önce sayfa sayfa gazetelerde yer aldý. Ancak, Mahkeme kararýnda bunlarý kaale almadý. Zira Balyoz bir hukuk davasý deðil, TSK'yý yeniden yapýlandýrma ve intikam alma davasýdýr! Dava döneminde TSK'da bazý unsurlarýn Hükümet'e karþý anti-demokratik tavýrlar almaya yeltendiðini de açýkça göstermiþtir. Demokrasi açýsýndan bu erdemsiz hareketlerin somut olgular olarak darbeye teþebbüs oluþturduðu yönünde kamuoyunun önemli bir bölümü ikna olmamýþtýr. Ýkna olanlar ise somut olgularý deðil, "askerlerin darbe yapmak" arzusu içinde olduklarýna dair inançlarýný öne sürmüþlerdir. Ýman edenler hali ile somut delillerle uðraþmýyorlar. Ben davanýn TSK'yý yeniden þekillendirmek amacýyla (sonradan intikam davasýna dönüþerek) açýldýðýna dair düþüncemi bir somut belge ile gerekçelendirmek istiyorum. Kaynaðým Wikileaks Belgeleri! Alýntýmý Barýþ Pehlivan ve Barýþ Terkoðlu'nun "Sýzýntý: Wikileaks'te Ünlü Türkler" (Kýrmýzýkedi) adlý eserinden yapýyorum sayfada yer alan belgeye göre dönemin ABD Büyükelçisi Robert Pearson 6 Haziran 2003'te Ankara'dan Washington'a gönderdiði kriptoda aynen þöyle diyor: "... (Türk generaller) Tayyip Erdoðan'ýn davranýþlarýndan büyük rahatsýzlýk duymaktadýr. Erdoðan güçlü bir müttefikimizdir. Generallerin bu tutumu Amerikan menfaatlerinin korunmasý açýsýndan KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu engelleyicidir. Orgeneral Özkök'ün sadakatli duruþu sahiplenilmelidir. Muhalif generaller, Orgeneral Özkök'ün çizgisine itiraz etmektedirler. Erdoðan kendisine desteðin devamý halinde ABD'nin bir müttefiki olarak Ortadoðu ve Irak dahil olmak üzere Türk hava sahasýný, kara ve demiryollarý ile Mersin ve Ýskenderun limanlarýný kullanýmýmýza açacaðýný taahhüt etmektedir. Ancak, Türk ordusundaki üst rütbeli subaylar tarafýndan sürekli engellenmek istenmekteyiz. Amerikan menfaatlerine karþý çýkan Org.Aytaç Yalman, Org.Þener Eruygur, Org.Çetin Doðan, Org.Hurþit Tolon, Org.Fevzi Türkeri, Org.Tuncer Kýlýnç, Org.Yaþar Büyükanýt, Genelkurmay Baþkaný Hilmi Özkök'ün talimatlarýna uymadýklarý gibi her an muhtýra verebilirler. Güçlü bir medya grubunun oluþturulmasýna acilen ihtiyaç duyulmaktadýr." Balyoz Davasý'nýn açýlmasýný saðlayan ve sadece en üst seviyede komutanlarýn elinde bulunabilecek "belgeler" Taraf Gazetesi'nde 20 Ocak 2010'da yayýnlandý. Yayýný yapan gazeteci bu gazetede çalýþmaya baþlamadan önce ABD'de üç buçuk yýl kalan Mehmet Baransu idi. Baransu, belgeleri 30 Ocak 2010'da bir bavulla Ýstanbul Adliyesi'ne teslim etti. Uzun yýllar ABD'de çalýþtýktan sonra aniden Türkiye'ye dönerek Taraf'ýn baþýna geçen Yasemin Congar "Balyoz Belgelerini incelemeden mi yayýnladýnýz?" sorusunu soran bir yabancý gazeteciye "bizim iþimiz belgeleri incelemek deðil" mealli bir cevap vermiþti! Barýþlarýn yayýnladýðý belgelerin 'sahte' olmadýðýný Ankara'daki ABD Büyükelçiliði yetkilisinin kitabýn yayýnlanmasýndan sonra yaptýðý þu açýklama gösteriyor: "ABD'nin gizli belgelerin yasadýþý yollarla açýklanmasýný þiddetle kýnadýðýný söylemek isterim. Bu, ulusal güvenliðimizi tehdit ediyor " (Milliyet ) (Bu yazý CÜNEYT ÜLSEVER'in Yurt gazetesinde yayýmlanan "BALYOZ DAVASI VE WIKILEAKS BELGELERÝ" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 26 Eylül 2012 Çarþamba Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir YETER ARTIK CTP! Kurtulamýyorsunuz, arýnamýyorsunuz sonra da hepsine birden itiraz ediyorsunuz. Bir þans daha diyorsunuz, hatalarýmýzý gördük, biliyoruz diyorsunuz fakat hala akýllanmýyorsunuz. Beþ buçuk sene içinde yapýlan tüm hatalarýn mimarlarý evinde buzlu badem ile viskisini yudumlarken siz onlarýn pislikleri içinde çýrpýnýyorsunuz. Dün Asil in uþaklarý olanlara servet sundunuz, kopardýnýz onun yanýndan, bugün çalýþtýklarý adam olmuþ UBP li bir baþbakan. Ýlk önce kurtulacaksýn arkadaþ, senden kurtulanlardan, ismine leke sürenlerden, emekçinin partisini sermayeye satanlardan kurtulacaksýn... Ýþte size fýrsat Yorgancýoðlu ve Akansoy, Perþembe günü kurtarýn bu partiyi sonradan görmüþlerden... Ben kendim yediremezken siz nasýl yediriyorsunuz? Bir gazete düþünün baþbakan için çalýþýp, elçilikle içli dýþlý oluyor ve bu ortaya çýkýnca CTP zarar görüyor. Kurtul artýk CTP bu adamlardan, çýk ve bu insanlarý dýþla, dýþla ki arýnasýn, dýþla ki bu halký arkana alasýn Sesiz kaldýðýn hergün bu adamlarýn gölgesinde yok olacaksýn... Yeter artýk CTP! Naci Talat, Özker Özgür ve diðerlerini rahat býrak...býrak ki kemikleri sýzlamasýn, býrak ki rahat uyusunlar. Dilek Kýrýcý nýn programlarýný kaçýrmamaya çalýþan birisiyim... Hem güzel programlar yapýyor hem de bir çok defa ilginç olaylara tanýk oluyoruz. Haftalarca belki de aylarca bu programlar konuþuluyor ve ben bunlarý kaçýrýnca çok üzülüyorum... Geçtiðimiz haftalarda programda yine ilginç bir olay yaþanmýþ ve kanalýn sahibi Maliye Bakaný Ersin Tatar kendisine çok eleþtiri geldiði için programa müdahale etmiþ. Þansýmýza ya, biz yine kaçýrdýk bu olayý... Dün öðlen programa gitmeden Kanal T yi açýnca bir baktým Dilek Kýrýcý nýn programýnda konuk Ahmet Kaþif... Büyük bir zevk ile izlemeye tam baþladým ki ne göreyim, Ersin Tatar halka sesleniþ gibi Dilek Kýrýcý ya sesleniyor ve sansür yok, karýþma yok, müdahale yok, ben Dilek Hanýmdan çok mremnunum diyor... Dilek Haným bu konuþmadan sonra oturduðu yerde uçuyor, sayýn bakanýmýzýn bunu bile yapmasý alkýþý hak ediyor diyor. Ýzlerken etkilendim ve bravo Ersin Tatar dedim... O kadar duygulandým ki program canlý yayýn olsa baðlanýp Ersin Bey i kutlayacam ama tekrar programý olduðu için izlemeye devam ettim. Dilek Haným tam Afrika Gazetesi nin yayýnladýðý belgeyi sorarken pat diye yayýn kesiliyor ve reklama gidiliyor... Saate baktým 12:55 olduðu için haberler yüzünden kesilmiþ olabilir dedim. Yaklaþýk 25 dakika bekledikten sonra program yeniden baþladý ve ne göreyim, olduðu gibi o bölüm kesilip atýlmýþ... Bu nasýl olur? Soru 1 : Eðer Ersin Bey Dilek Hanýmýn programýna müdahale edip kýrpacaksa neden konuþma hazýrlayýp hem Dilek Haným ý hem de bizi kandýrýyor.( Resmen programýn bir bölümünü yok etti). Soru 2 : Bu belge sahte ise neden konuþulmasýndan korkuluyor, neden sadece o bölüm kesiliyor? Kesinlikle sorunun Dilek Hanýmda deðil tamamen Ersin bey ve partisinde olduðunu düþünüyorum... Madem yapamayacaksýn be adam neden bizi yoruyorsun...programý tamamen kaldýr ki o insana biraz saygýn olsun... Ýnsan tacirlerine 2 ay ceza verilmiþ... Bankaya borcu olan insanlar da 3-4 ay içeride yatýryorlarmýþ.. Bu kapitalist dünyada yoksul 5 insan öldürmenin cezasý sermayeden aldýðýnýz 3 kuruþ parayý geriye 10 kuruþ ödememek ile eþdeðer... Bedava yaþýyoruz... Ýskele'den Ýrsen Küçük'e tam destek USLUER "BEN 5 MÝLYON LÝRA PARA YEMÝÞÝM DE BAÞBAKANIMI DESTEKLÝYORMUÞUM. ASLA ÖYLE BÝR ÞEY OLMAMIÞTIR VE TARÝH BÖYLE BÝR ÞEY YAZAMAZ" Ulusal Birlik Partisi (UBP) Ýskele Ýlçesi, 21 Ekim'de gerçekleþtirilecek kurultay için, UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük'e tam destek verdi. UBP Ýskele Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Usluer, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Ýskele Milletvekili Ahmet Zengin, Ýskele Belediye Baþkaný Halil Orun, Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci, Büyükkonuk Belediye Baþkaný Sezai Sezen, UBP Ýskele Kadýn Kollarý ve UBP Ýskele Gençlik Kollarý üyelerinde oluþan heyet bugün yaptýðý ziyarette Baþbakan Ýrsen Küçük'e desteðini iletti. UBP Ýskele Milletvekili Ejder Aslanbaba'nýn da Meclis'te komite toplantýsý olduðu için ziyarete katýlamadýðý, ancak desteðini ilettiði ifade edildi. ALÝ RIZA USLUER UBP Ýskele Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Usluer, ziyarette yaptýðý konuþmada, daha önce 5 ilçe baþkaný olarak yapýlacak olan kurultayda Baþbakan Ýrsen Küçük'e destek vereceklerini açýkladýklarýný, ancak yapýlan kongreler sonucunda þu an için 4 ilçe baþkanýnýn Baþbakan'ýn yanýnda olduðunu söyledi. Kendisiyle ilgili kötü sözler söylenmekte olduðuna iþaret ederek buna tepkisini ortaya koyan Usluer, "Ben 5 milyon lira para yemiþim de Baþbakanýmý destekliyormuþum. Asla öyle bir þey olmamýþtýr ve tarih böyle bir þey yazamaz" dedi. "SAÐLIKLI BESLEN, ÝYÝ YAÞA" - Kýbrýs Türk Diyetisyenler Birliði (KTDB) ve Ülker Mavi-Yeþil markasý iþbirliðinde "Saðlýklý Beslen, Ýyi Yaþa" sloganýyla sosyal sorumluluk projesi baþlatýlýyor. Saðlýklý beslenme konusuna daha fazla dikkat çekmek amacýyla uygulanacak proje çerçevesinde, KTDB 7 farklý bölgeyi ziyaret ederek, 18 yaþ üstü kadýn ve erkeklerin ölçülerini alacak, hastalýk riskleri olup olmadýðýný tespit edecek ve nasýl beslenecekleri konusunda tavsiyeler verecek. Katýlýmcýlara ayrýca saðlýklý beslenmeyle ilgili anket de düzenlenerek, beslenme alýþkanlýklarý tespit edilecek ve saðlýklý beslenme ile ilgili farkýndalýk seviyeleri deðerlendirilecek. UKÜ AKADEMÝK YILI BAÞLADI- Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ), Akademik Yýlý baþladý. UKÜ'den verilen bilgiye göre, akademik yýl önceki gün UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen "Akademik Genel Kurul Toplantýsý" ile baþladý. Akademik Genel Kurul toplantýsýna UKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nüket Saracel, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, ile fakülte dekanlarý ve öðretim elemanlarý katýldý. Toplantý, Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen'in konuþmasýyla baþladý. Üniversite ile ilgili genel deðerlendirmelerde bulunan Rektör Yükselen, yeni kayýtlý öðrenci sayýlarýný 2 bin 73'e çýkardýklarýný ve bu yýl yeni kayýt yapacak öðrenci sayýsýnda varmayý hedefledikleri rakamýn 2 bin 700 olduðunu söyledi. GÜNEYDEN... MERKEZÝ CEZAEVÝ EKONOMÝK KRÝZ MAÐDURU Güney Kýbrýs'ta yaþanan ekonomik krizin Rum Merkezi Cezaevi'ni de etkilediði, yakýt sýkýntýsý sebebiyle mahkumlarýn yaz aylarýnda klimasýz ve susuz ortamlarda kaldýklarý bildirildi. Alithia ve diðer gazeteler, Rum Ombudsmaný Eliza Savvidu'nun bu konuda hazýrladýðý bir raporun dün Rum Meclisi Ýnsan Haklarý Komitesi'nde ele alýndýðýný, görüþmede mahkumlarýn durumu konusunda çarpýcý unsurlarýn ortaya konduðunu yazdý. Habere göre raporda, cezaevinde alýnan ekonomik önlemlerin mahkumlarýn insan haklarýný çiðneyecek düzeyde olduðu vurgulandý. Raporda, cezaevinde yakýt tasarrufu yapýlmak amacýyla klimalarýn çalýþtýrýlmadýðý, verilen suyun kýsýtlandýðýný, hatta bir mahkumun, cezaevi aracýnda benzin olmadýðý gerekçesiyle annesinin cenazesine dahi götürülmediði ifade edildi. Gazete, komitenin bir sonraki toplantýsýna Rum Maliye Bakaný'nýn da davet edilerek bilgi isteneceðini vurguladý. Politis gazetesi ise, Merkezi Cezaevi'nde intihar giriþimlerinin son dönemde artýþ gösterdiðini, Polonya uyruklu bir mahkumun ikinci kez giriþtiði intihar eyleminden hücre arkadaþýnýn son anda yaptýðý müdahale sayesinde kurtulduðunu yazdý. EÞEL MOBÝL YILDA 1 KEZ Rum Meclisi tarafýndan geçtiðimiz günlerde onaylanan 2013 yýlý bütçesinin, yüzde 4,5 oranýnda bütçe açýðý öngördüðü bildirildi. Bütçe açýðýnýn bu denli büyük olmasý ve hedeflenen oran olan yüzde 2,5'ten çok daha fazla olmasýna karþýn, 24 milyon Euro'luk yeni bir ödenek daha serbest býrakýldý. Devlet kasasý boþ, hayat pahalýlýðý ödeneði (eþel mobil) ise yýlda bir kez verilecek. Alithia gazetesi "Bütçe, Açýklara Takýlýp Tökezledi" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, Rum Maliye Bakaný Vasos Þarlis'in hedeflenen bütçe açýðýný yüzde 2,5 olarak açýkladýðýný, ancak onaylanan bütçenin, bu açýðý yüzde 4,5 olarak öngördüðünü yazdý. Haberde, Rum Maliye Bakanlýðý'nýn önümüzdeki günler içerisinde, siyasi partilerin de rýzasýný isteyeceði bir ekonomik tedbirler paketini Meclis'e göndermesinin beklendiði belirtildi. AÝLE MAHKEMESÝ VE ÝÞ MAHKEMESÝ'NÝN ÇALIÞMALARI ERTELENEDÝ Binalarý çökmek üzere olan Rum Aile Mahkemesi ile Ýþ Mahkemesi'nin çalýþmalarýnýn, Yüksek Mahkeme kararýyla ileri bir tarihe ertelendiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, bu problemin 2010 yýlýndan beri bilindiðini, ancak henüz, problemi çözecek hiçbir faaliyette bulunulmadýðýný kaydederken, bu mahkemeler yeni bir binaya taþýnana kadar, veya mevcut binada tamirat çalýþmalarý yapýlana kadar çalýþmalarýn ertelendiðini yazdý. Haberde, iki mahkemenin geçici olarak Yüksek Mahkeme ve Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi'nin binalarýna taþýndýðý belirtildi. LÝMASOL'DA ÖLEN CARETTA CARETTA SAYISI 50 Limasol deniz bölgesinde, bu yýlýn baþýndan itibaren ölen koruma altýndaki toplam 50 Caretta Caretta'nýn, ölümüne sürat teknelerinin neden olduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Limasol'a baðlý "Dasudi" bölgesinde geçtiðimiz hafta sonu altý Caretta Caretta'nýn daha ölü olarak karaya vurduðunu ve bu olayýn ilgili birimlerin tepkisine neden olduðunu yazdý. Gazete Balýkçýlýk Dairesi yetkililerine dayanarak yaz ayý baþýndan itibaren Limasol'un çeþitli kýyýlarýnda onlarca yaralý veya ölü Caretta Caretta tespit edildiðini, ölen 6 Caretta Caretta'nýn kabuklarýndan darbe aldýðýný ve bunlarýn ölümüne muhtemelen geçen gemilerin neden olduðunu belirtti.

11 26 Eylül 2012 Çarþamba 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Swoboda: Türkiye, AB'ye en erken 2023'te üye olabilir Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Baþkaný Hannes Swoboda, Türkiye'nin Avrupa Birliði üyelik sürecini deðerlendirdi Türkiye'nin AB üyeliðini destekleyen ama gerektiðinde de acý sözlerle tabloyu açýkça ortaya koyan Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Baþkaný Hannes Swoboda þunlarý söyledi: "Üyelik görüþmelerinde bir ilerleme yok. Türkiye, AB'de iyi karþýlanmadýðý için öfkeli. Biz de Türkiye'de yeterince reform yapýlmadýðý, Kürt sorunu çözülmediði için. Sadece üyelik perspektifinden bakarsak ilerleyemeyiz. Bir taraftan üyelik yolunda müzakerelere devam etmeliyiz, diðer taraftan da Türkiye'yle AB arasýnda yakýn ittifak yollarýna bakmalýyýz." O zaman göreceðiz ki, çok fazla ortak noktamýz var, Ortadoðu'da, Karadeniz bölgesinde uðraþmamýz gereken ortak meseleler var." CUMHURÝYET'ÝN 100. YILINDA "Türkiye'nin önümüzdeki beþ yýlda AB üyesi olma olasýlýðý var mý?" sorusuna "Hayýr" yanýtýný veren Swoboda "Peki 10 yýlda" sorusuna ise "10 yýlýn sonlarýna doðru, evet" dedi. Swoboda sözlerini þöyle sürdürdü: "Gerçekçi olalým, 2023 diyelim. Devrimden 100 yýl sonra. Üyeliðin gerçekleþmesi için mümkün tarih, bu. Bizim AB'ye böyle büyük bir ülkenin gelmesine izin veren yeni bir anayasamýz olmalý. Türkiye de böyle güçlü bir birliðin parçasý olmak isteyip istemediðini düþünmeli. Türkiye farkýnda deðil, ama AB'ye katýlýrsa teorik olarak pek çok egemenlik hakkýndan vazgeçmek zorunda kalacak. Avrupa Parlamentosu'nun bazý kararlarýndan hiç hoþlanmayacak. Özgürlükler, dýþ iliþkiler ve ekonomik meseleler konusunda. Çoðunluk oyuyla karar alýnýrken Türkiye azýnlýkta kalacak." Swoboda Türkiye'deki demokratikleþme sürecine iliþkin olarak ise "Hâlâ yeni bir anayasa bekliyoruz, Kürt sorunu hâlâ acil çözüm gerektiriyor" dedi. Terörle mücadele edilirken diyalog yolunun açýk tutulmasý gerektiðini söyleyen Swoboda KCK tutuklamalarýný eleþtirdi. (T24) Financial Times: "Erdoðan ileri gitti" Financial Times'a göre Suriye krizinin Türkiye'ye maliyeti giderek artýyor. Daniel Dombey imzalý "Türkiye'nin beklenmedik yükü" baþlýklý yazýda Esad rejimine muhalefetin Türkiye'yi komþularý ve müttefikleriyle ters yöne ittiði belirtiliyor. Washington Türkiye'yi Esad'ý devirme operasyonunda kilit önemde görüyor. Ancak yazar bunun Türkiye için aðýr bir yüke dönüþtüðünü belirtiyor. Financial Times'a konuþan bir diplomat Türkiye'nin baþlangýçta Suriye'deki çatýþmalardan kaçanlara kapý açarak iyi bir iþ yaptýðýný ancak þu anda bir felaketle karþý karþýya kaldýðýný kaydediyor. Yazara göre, gerek Türk gerek uluslararasý uzmanlar, Tayyip Erdoðan'ýn tampon bölge talebinde bulunup, Özgür Suriye Ordusu'na destek vererek gereðinden ileri gittiði kanýsýnda. Gazete, Türkiye'nin Birleþmiþ Milletler'in daha güçlü þekilde müdahele etmesi çaðrýsýnda yalnýz kaldýðýna da dikkat çekiyor. Assange'ýn kader haftasý Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a Büyükelçiliðinin kapýlarýný açan Ekvador üzerinde baský artýyor. Ekvador Dýþiþleri Bakaný Ricardo Patino, Ekvador'un diplomatik korumasý altýnda Assange'ýn Ýngiltere'den Ýsveç'e gönderilebileceðini ve Ýsveç'teki Ekvador Büyükelçiliði'nde kalabileceðini söyledi. Ýsveç'te iki kadýna tecavüz suçlamasýyla açýlan davada savcýlýk, Assange'ý sorgulamak istiyor. Tecavüz suçlamalarýný reddeden Assange, Ýsveç'e gitmesi halinde ABD'ye gönderilme ve idam cezasýyla karþý karþýya kalma ihtimalinden endiþe ediyor. ABD ile Ýsveç arasýndaki anlaþmalar, Assange'ýn yargýlanmak üzere bu ülkeye iadesine olanak tanýyor. Ekvador Dýþiþleri Bakaný Ricardo Patino, Ýsveç'teki dava konusunda bazý yeni geliþmelerin olduðunu, kanýt olarak sunulan bazý unsurlarýn reddedildiðini açýklarken, ayrýntýlý bilgi vermekten kaçýndý. (Deutsche Welle Türkçe) Çok çocuklu aileler yardým toplamak için kampanya baþlattý Güney Lefkoþa'da faaliyet gösteren Çok Çocuklu Aileler Komitesi'nin, fakir olan çok çocuklu ailelere yardým saðlanmasý amacýyla çaðrýda bulunduðu belirtildi. Simerini gazetesine göre Komite yaptýðý açýklamada, ülkede hakim olan ekonomik durum nedeniyle fakir olan aileler için yeniden gýda yardýmýnda bulunulmasýna baþlanacaðýný duyurdu. Komite Baþkaný Vivis Valiantis, gazeteye yaptýðý açýklamada, kendilerine, gerek mektup gerekse telefonla gelen þikayetlerin arttýðýný söyledi. Gazete ayrýca çok çocuklu ailelerin, çocuklarýnýn okullara harçlýk götüremediðine ve aç kaldýklarýna da dikkat çekildiðini yazdý. YEMEK KUYRUKLARI ARTTI Simerini gazetesi bir baþka haberinde, Limasol Metropolitliði'ne baðlý bir yetkilinin (gazeteye) yapmýþ olduðu açýklamaya dayanarak Limasol Metropolitliði'nden öðle ve akþam yemeði alanlarýn sayýsýnýn 400'e ulaþtýðýný yazdý. Habere göre ayný yetkili ayrýca diðer bölgelerden de yemek talebinde bulunan kiþilerin günden güne arttýðýný, Baþpiskoposluktan yardým alan ailelerin sayýsýnýn, Eylül ayý içerisinde 800'ü geçtiðini, bu ay itibarýyla ise bu rakamýn 920'ye ulaþmasýnýn beklendiðini söyledi. APOSTOLOS ANDREAS MANASTIRININ RESTORASYONU ÝÇÝN GERÝ SAYIM Dipkarpaz'daki Apostolos Andreas Manastýrý'nýn restorasyonuna iliþkin mimari planlarýn Karpaz Bölge Piskoposluðu tarafýndan BM'ye teslim edilmesinin yakýn olduðuna iliþkin açýklamanýn Çarþamba günü yapýlmasýnýn beklendiði belirtildi. Fileleftheros gazatesi, "Apostolos Andreas Ýçin Ýhaleye Doðru" baþlýklý haberinde söz konusu mimari planlarýn BM'ye teslim edileceðini yazdý. Habere göre mimari planlarýn teslim edilmesinin ardýndan, sözleþmeler hazýrlanacak ve ihalelere çýkýlacak. Gazete, Karpaz Bölge Piskoposluðu ile Apotolos Andreas Ýdare Komitesi'nin, Türk tarafýyla deðil, BM ile muhatap olacaðýný, bunun NATO'dan güney Kýbrýs'taki toplantýlara boykot Güney Kýbrýs'ta Perþembe günü gerçekleþtirilecek AB Savunma Bakanlarý Gayrý Resmi toplantýsýna NATO'dan hiçbir yetkilinin katýlmayacaðý, bu durumun NATO'nun Türkiye'yi rahatsýz etmeme politikasýyla iliþkili olduðu iddia edildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, Güney Kýbrýs'ta Perþembe günü baþlayacak olan AB Savunma Bakanlarý Gayrý Resmi toplantýsýna davet edilen NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in, ayný döneme denk gelen BM Genel Kurul toplantýsýný bahane göstererek davet reddettiðini ancak toplantýya kendisini temsilen kimseyi de göndermediðini yazdý. Gazete, Rasmussen'in, AB Yüksek Komiseri Catherine Aston ve Rum Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis'in ortaklaþa yaptýklarý daveti da olumlu bir nokta olduðunu yazdý. Söz konusu mimari planlarýn, Eylül ayý sonuna veya Ekim ayý baþýna kadar sunulmasýnýn beklendiðini yazan gazete BM'nin, bunlar olmadan ihaleye çýkýlmasýnýn mümkün olmadýðýný açýkça dile getirdiðini de belirtti. Gazete elde ettiði bilgilere dayanarak, olumlu adýmýn, Karpaz Bölge Piskoposu Hristoforos'un, BM yetkilileriyle gerçekleþtirdiði ve de Manastýr'ýn restorasyonuna iliþkin planlarýn teslim edilmesi için garantiler istediðinin görüþmenin ardýndan ortaya çýktýðýný yazdý. Gazete ayrýca Apostolos Andreas Manastýrý'nýn restorasyonu çerçevesinde yapýlacak çalýþmalara da deðindi. Anastasiades yüzde 37, Malas yüzde 12 Güney Kýbrýs'ta Þubat ayýnda yapýlacak Baþkanlýk seçimleriyle ilgili dün, yeni bir anket daha yayýmlandý. Bugünkü Simerini gazetesinin "O'nu her yaþtan istiyorlar" baþlýðýyla aktardýðý ankete göre, DÝSÝ Baþkaný ve Baþkanlýk adayý Nikos Anastasiadis, Güney Kýbrýs'ta tüm yaþ kategorilerindeki seçmenler tarafýndan tercih edilen ilk isim. Gazete, "CYMAR Market Research" adlý þirket tarafýndan, Eylül tarihlerinde, Güney Kýbrýs genelinde 18 yaþ üstü oy kullanma hakkýna sahip, rastgele seçilmiþ 500 kiþiyle, telefon görüþmeleri aracýlýðýyla gerçekleþtirilen ankete göre, Anastasiadis'in yüzde 37'lik oy oranýna, AKEL'in Baþkan adayý Stavros Malas'ýn yüzde 12'lik oy oranýna, KS EDEK tarafýndan desteklenen baðýmsýz Baþkan adayý Yorgos Lillikas'ýn da yüzde 9'luk oy oranýna sahip olduðunu yazdý. reddettiðini ancak buna karþýn yardýmcýsý veya herhangi bir NATO yetkilisini de toplantýya katýlmakla görevlendirmediðini belirtti. NATO'nun Temmuz ayý baþlarýna yine Güney Kýbrýs'ta gerçekleþtirilen Savunma Politikalarý Müdürleri toplantýsýna da katýlmadýðý göz önüne alýndýðýnda, NATO'nun Güney Kýbrýs'ta gerçekleþtirilen toplantýlara katýlmamasýnýn arkasýnda Türkiye olduðu iddialarýnýn güçlendiði ifade edildi. Gazete, NATO'nun AB-NATO diyaloðuna iliþkin farklý bir ajandasýnýn olduðunun aþikar olduðu ve bunun sorumluluðunun Güney Kýbrýs'a yüklenemeyeceði yorumunda bulunurken BM Genel Kurulu'na katýlacak olmasýndan ötürü Aston'un da toplantýda yer almayacaðýný vurguladý. Ankete katýlan yaþ grubu seçmenler, yüzde 34 oranýnda Anastasiadis'e, yüzde 18 oranýnda Malas'a, yüzde 3 oranýnda da Lillikas'a oy verecekleri yönünde görüþ belirtirken, yaþ grubu seçmenler yüzde 28 oranýnda Anastasiadis, yüzde 8 oranýnda Lillikas, yüzde 7 oranýnda da Malas'a oy vereceklerini belirtti yaþ grubu seçmenler ise yüzde 50 oranýnda Anastasiadis'e, yüzde 9 oranýnda Malas'a, yüzde 8 oranýnda da Lillikas'a oy vereceklerini belirtirken, yaþ grubu seçmenler yüzde 34 oranýnda Anastasiadis, yüzde 13 oranýnda Malas, yüzde 12 oranýnda da Lillikas'a oy vereceklerini beyan ettiler. Anastasiadis, yaþ grubu seçmenler için de birinci sýrada görünüyor. Bu grup da, Anastasiadis'e yüzde 42 oranýnda, Malas'a yüzde 13 oranýnda, Lillikas'a da yüzde 12 oranýnda oy vereceklerini belirtti. DOWNER'IN BELGESÝ GÜNEY'DE YENÝ BAÞKANA ÇEYÝZ OLARAK YORUMLANDI BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'ýn Kýbrýs müzakerelerinde 2008'den itibaren ulaþýlan görüþ birlikleri ve görüþ ayrýlýklarýný kaydedeceði bir belge hazýrlayacaðý haberi Rum tarafýnda hoþnutsuzluk yarattý. Rum gazeteleri Downer'ýn hazýrlayacaðý belgenin 2013 Þubatýnda Rum tarafýnda yapýlacak baþkanlýk seçimlerinin galibine çeyiz olacaðý yorumlarý yaparken, Rum yönetimi Hristofyas'ýn müzakerelerdeki icraatlarýnýn seçimlerle gelecek yeni baþkaný baðlamayacaðýný savunarak tepkileri hafifletmeye çalýþtý. Fileleftheros "Yeni Baþkana Çeyiz... Downer'ýn Görüþ Birlikleri Belgesi 'Kazanýmlarý' 'Kilitleyecek'" baþlýklý haberinde BM'nin, hazýrlamakta olduðu görüþ birlikleri belgesiyle; uzlaþýlmýþ addedilen her þeyi kilitleyeceðini, bunlarýn prosedürde kazanýmlar yaratacaðýný ve yeni seçilecek Rum Yönetimi Baþkaný'na çeyiz olacaðýný yazdý.

12 12 Günün Manisi Fýrýn üsdünde kürek Yarim gelir sekerek Sanki kýnalý keklik Nasýl dayansýn yürek KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Hiç Kimse Sýradan Deðildir Markus Zusak MARTI YAYINLARI 26 Eylül 2012 Çarþamba ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Cenaze olaylarýnýn safahat ve gösteriþi, ölülere saygýdan çok, dirilerin benlik hýrsýyla ilgilidir." La Rochefoucauld üçüncünün en büyük meraký akýma tutulan cinsel organlarýn yaralý bir güvercin gibi çýrpýnmasý sabaha kadar bulamazsa eðer bir insan ya kendinde deneyecek kýrmýzý uçlu teli ya da bir tutuklu kaldýracak uykudan Nevzat Çelik "Kitap Türküsü" adlý þiirinden Beþikçioðlu ayakta alkýþlandý Kýbrýs Tiyatro Festivali'nin 4'üncü haftasýnda sahne alan Ankara Devlet Tiyatrosu'nun tek kiþilik, tek perdelik "Bir Delinin Hatýra Defteri" oyunu ile bir kez daha tiyatroseverleri büyüledi. Tanýnmýþ tiyatro oyuncusu Erdal Beþikçioðlu'nun ayný zamanda yönetmen yardýmcýlýðýný üstlendiði, adým adým deliliðe giden, yaþadýðý gerçeklerle baþ edemeyen bir adamý canlandýrdýðý oyun herkesin beðenisini toplarken oyun sonrasýnda Beþikcioðlu dakikalarca ayakta alkýþlandý. Has-Der'in tamamen dolduðu, Cem Emüler'in yönettiði oyunda, Beþikcioðlu alýþagelmiþ tiyatro ortamýnýn dýþýnda, farklý bir konsepte sergilediði performansla tiyatroseverlere unutulmaz bir gece yaþattý. Oyun sonrasýnda Festival Komitesi Baþkaný Yaþar Ersoy, baþarýlý performansýndan dolayý Beþikcioðlu'na teþekkür ederek festival plaketini ve çiçek takdim etti. Bir Delinin Hatýra Defteri oyunu dün akþam (25 Eylül) ve bu akþam (26 Eylül) HAS-DER Lokali'nde saat 21:00'da yeniden seyircisi ile buluþacak. "Rab Þeytana Dedi Ki" 27 Eylül'de Tiyatro Festivali 27 Eylül Perþembe günü "Rab Þeytana Dedi ki"oyunu ile devam edecek. Oyun saat 21:00'de YDÜ-AKKM'de sahnelenecek. UNESCO'nun ''Yaþayan Ýnsan Hazinesi'' ilan ettiði Neþet Ertaþ öldü n TÜRK HALK MÜZÝÐÝ SANATÇISI ERTAÞ, ABDAL MÜZÝK GELENEÐÝNÝN EN ÖNEMLÝ TEMSÝLCÝLERÝNDENDÝ n TBMM'NÝN ''ÜSTÜN HÝZMET ÖDÜLÜ'' VERDÝÐÝ SANATÇI, SESLENDÝRDÝÐÝ VE YAZDIÐI TÜRKÜLERLE GÖNÜLLERDE TAHT KURMUÞTU n "DEVLET SANATÇISI" ÜNVANINI, "HEPÝMÝZ BU DEVLETÝN SANATÇISIYIZ" DÝYEREK REDDETMÝÞTÝ Yaþarken efsaneleþmiþ ender insanlardan, Türk Halk Müziði Sanatçýsý ve Söz Yazarý Neþet Ertaþ, Ýzmir'de tedavi gördüðü hastanede vefat etti. UNESCO'nun "Yaþayan Ýnsan Hazinesi" ilan ettiði, TBMM'nin ''Üstün Hizmet Ödülü'' verdiði Ertaþ, Abdal müzik geleneðinin en büyük temsilcilerindendi. AA muhabirinin derlediði bilgiye göre, Kýrþehir'in Çiçekdað ilçesinde doðan ve Kýrþehir'in Abdallarý'ndan olan Ertaþ, keman ve baðlama çalmayý 5-6 yaþlarýnda öðrendi. Annesinin vefatýndan sonra Orta Anadolu Türkmen/Abdal Müziði geleneðinin bilinen en güçlü temsilcilerinden biri ve en büyük bozlak ustasý babasý Muharrem Ertaþ ile yöredeki düðünlerde saz çalýp, türkü söylemeye baþlayan Ertaþ'ýn etkilendiði tek kiþi babasý Muharrem Ertaþ oldu. Ertaþ, 14 yaþýnda Ýstanbul'a giderek babasýna ait ''Neden Garip Garip Ötersin Bülbül'' türküsünün adýný verdiði ilk plaðýný çýkardý. Çok beðenilen bu plaðý, diðer plak, kaset ve konserler takip etti. ''HEPÝMÝZ BU DEVLETÝN SANATÇISIYIZ'' Ýstanbul'da 2 yýl yaþayan Ertaþ, daha sonra Ankara'ya yerleþti. Gazinolarda çalýþan ozan, saðlýk sorunlarý nedeniyle 1979'da Almanya'ya gitmek zorunda kaldý. Çocuklarýnýn eðitimi ve sanatsal çalýþmalarýndan dolayý 23 yýl Almanya'da kalan büyük ozan, 2000 yýlýnda Ýstanbul'da verdiði konserle Türkiye'deki sahne hayatýna geri döndü. Ýzmir'e yerleþen ''Bozkýrýn tezenesi'', Süleyman Demirel'in cumhurbaþkanlýðý döneminde kendisine sunulan ''Devlet Sanatçýsý'' unvanýný, ''Hepimiz bu devletin sanatçýsýyýz, ayrýca bir devlet sanatçýsý sýfatý bana ayrýmcýlýk geliyor'' diyerek kabul etmedi. Ozana, 2006 yýlýnda TBMM tarafýndan Üstün Hizmet Ödülü verildi. Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO da 2010 yýlýnda Ertaþ'ý ''Yaþayan Ýnsan Hazinesi'' olarak ilan etti. ÇOK SAYIDA ÜNLÜ ONUN TÜRKÜLERÝNÝ SESLENDÝRDÝ Yýllar önce ''Kýrþehirli Mahalli Sanatçý'' olarak bilinen Neþet Ertaþ, türküleri, saz çalýþý, sazýnýn göðsünü adeta darbuka gibi kullanýþý ile büyük beðeni topladý. Her yaþtan dinleyene ulaþan Ertaþ, samimi haliyle de gönüllerde taht kurdu. Ertaþ'ýn çok sayýdaki türküsü Barýþ Manço, Cem Karaca, Selda Baðcan, Zeki Müren baþta olmak üzere pek çok ünlü isim tarafýndan da seslendirildi. Son yýllarda saðlýk sorunlarý nedeniyle Ýzmir ve Ýstanbul'da tedavi gören, çeþitli operasyonlar geçiren Ertaþ, bir süre önce Medical Park Ýzmir Hastanesi'ne kaldýrýlmýþtý. 69 yaþýndaki Ertaþ'ý tedavisi süresince eþi Seyhan, çocuklarý Döne, Canan ve Hüseyin Ertaþ yalnýz býrakmadý. "Hayatýnda etkilendiði tek kiþinin" babasý Muharrem Ertaþ olduðunu söyleyen Ertaþ, vasiyeti üzerine babasýnýn yanýna defnedilecek. EMAA KURSLARI BAÞLIYOR Akdeniz Avrupa Sanat Derneði (EMAA) yeni dönem kurslarýna baþlýyor. EMAA'dan verilen bilgiye göre, 6-13 yaþ grubunu kapsayan çaðdaþ sanat kursularýnýn yaný sýra, çocuklara yönelik seramik kursu da düzenlenecek. Ekim ayýnýn ikinci haftasýndan itibaren 16 yaþ ve üzeri gençler için üç boyutlu animasyon ve senaryo yazarlýðý; yetiþkinler için de desen, fotoðraf, obje tasarýmý ile üç boyutlu mimari çizimlerin gerçekleþeceði archicad kursu baþlayacak. Kurslar için detaylý bilgi ve kayýt iþlemleri / numaralý telefonlardan veya / adreslerinden alýnabiliyor.

13 26 Eylül 2012 Çarþamba 15 EMLAK VERGÝSÝ ÝKÝNCÝ TAKSÝTÝ ÝÇÝN SON GÜN 28 EYLÜL CUMA... Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) idaresi emlak vergisi ikinci taksitinin son ödeme tarihinin 28 Eylül Cuma olduðunu, bu tarihe kadar ödemelerin yapýlmasý gerektiðini açýkladý. LTB Basýn Bürosu aracýlýðýyla yapýlan yazýlý açýklamada, 28 Eylül'den sonra yapýlacak ödemelerde gecikme faizi uygulanacaðý ifade edilerek vatandaþlarýn ödemelerini zamanýnda yapmasý istendi. KÜÇÜK ÝLE SANER ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDÝ Ercan ihalesi yarýn sonuçlanýyor Baþbakan Ýrsen Küçük, yol projeleriyle hem ülkenin çehresinin deðiþtirilmesi, hem yollarýn emniyetinin saðlanmasý ve ulaþýmýn da kýsaltýlmasýný hedeflediklerine iþaret ederek, kýsa süre içinde, 4'ü Türkiye, 4 tanesi de KKTC'de olmak üzere toplam 8 yolun ihalesini gerçekleþtirdiklerini vurguladý. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner ise, Bakanlýðý döneminde, sivil havacýlýk, karayollarý, limanlar, posta, meteoroloji ve planlama inþaat alanýnda verilen hizmetlerin ülke standartlarýnýn üzerinde olduðunu söyledi. Baþbakan Ýrsen Küçük ile Bakan Saner, Golden Tulip Otel'de basýn toplantýsý düzenledi. Basýn toplantýsýnda, Bakan Saner'in görevde olduðu 2 yýllýk süreçteki Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'yla ilgili icraatlar anlatýldý. Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn da katýldýðý kahvaltýlý basýn toplantýsýnda, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý bürokratlarý ile ilgili daire müdürleri de hazýr bulundu. KÜÇÜK Ýrsen Küçük, bayýndýrlýk ve ulaþtýrmanýn, iþ yapmak isteyen hükümetlerin öncelikle el atmasý gerekli saha olduðuna iþaret ederek "çünkü göze hitap eden ve süratle hizmet veren bir sektördür" dedi. Yollarýn çoðaltýlmasý ve emniyetinin artýrýlmasý, kalitenin yükseltilmesi konularýna özen gösterilmesinin gerekliliðine de vurgu yapan Küçük, Ersan Saner'i bu konuda çok baþarýlý olacaðýný düþünerek bu göreve atadýðýný anýmsattý. Küçük, bu süre içinde, gerek Maliye Bakanlýðý, gerek TC Lefkoþa Büyükelçiliði'nin katkýlarýyla eserleri gündeme getirme ve sonuçlarýný alma noktasýna geldiklerini kaydetti. SANER Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, göreve atanmasýnýn üzerinden tam 28 ay geçtiðini belirterek bu çerçevede, bakanlýk icraatlarýný paylaþmak için bu basýn toplantýsýný düzenlediðini ifade etti yýllarý arasýnda ekibiyle birlikte birçok proje hazýrladýklarýna ve KKTC'de ilkelere de imza attýklarýna iþaret eden Saner, sivil havacýlýk, karayollarý, limanlar, posta, meteoroloji ve planlama inþaat alanýnda verilen hizmetlerin çok iyi noktaya getirildiðini söyledi. PLANMA ÝNÞAAT DAÝRESÝ Planlama Ýnþaat Dairesi'nin son iki yýl içinde gerçekleþtirdiði en önemli çalýþmalardan birinin ilk kez düzenlediði uluslararasý proje yarýþmasý olduðuna iþaret eden Saner, Kurucu Cumhurbaþkaný Merhum Rauf Denktaþ'ýn anýsýnýn yaþatýlmasý için Denktaþ'ýn Mezar ve Müzesi için proje yarýþmasý düzenlendiðini ve bu konudaki hazýrlýk çalýþmalarýnýn sürdüðünü kaydetti. Saner, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazýl Küçük'ü yaþatmak amacýyla hazýrlana proje çalýþmalarýnýn ise tamamlandýðýný söyledi. POSTA DAÝRESÝ Bu iki yýllýk sürede, posta, damga pulu ve diðer hizmetlere karþýlýk yýllýk 59 milyon TL tahsil edildiðini; 4 milyon 778 de posta gönderisi gerçekleþtirildiðini belirten Saner, Kýbrýs Türk halkýna hizmet veren büyüklerin hatýrlanmasý amacýyla da baþta Dr. Küçük ve diðer deðerli isimler anýsýna pul serisi yayýmlandýðýný anlattý. Saner, posta-kod sisteminin yakýnda KKTC'ye kazandýrýlacaðýný açýkladý. METEOROLOJÝ Bakan Saner, meteoroloji alanýnda da mevcut istasyon ve uydu sistemleri sayesinde yüzde 98'lerin üzerinde doðru hava tahmini yapýlabildiðine iþaret ederek, zamanýnda tahmin ve paylaþým adýna hizmetlerin iyi bir noktada olunduðunu kaydetti. TELEKOMÜNÝKASYON Telekomünikasyon hizmetlerinin artýk liberalleþme sürecine gireceðine iþaret eden Saner, AB ile baþlattýklarý liberalleþme çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyledi. Saner, yapýlan çalýþmalar neticesinde telekomünikasyon hizmetlerinin halka kesintisiz bir þekilde ve sürdürülebilirlik ilkesine baðlý olarak verilebilmesi için bakanlýðýn çalýþmalarýný sendikalar, sivil toplum örgütleri ve iletiþim sektörü ile birlikte sürdürmekte olduðunu anlattý. KKTC'de kesintisiz iletiþimin saðlanmasý için Türkiye'den KKTC'ye 2. fiber optik kablonun döþendiðini anýmsatan Saner, yýlbaþýnda geçen Elektronik Haberleþme Yasasý'yla sektörü baðýmsýz olarak denetlemeye baþladýklarýný kaydetti. LÝMANLAR Limanlarýn ticaret ve ekonominin en önemli noktalarý olduðuna ancak gemi trafiðinde son yýllarda ciddi bir düþüþ yaþandýðýna iþaret eden Saner, bunu, gemi taþýmacýlýðýna farklý bir boyut kazandýrýlmasý gerektiðinin ikazý olarak deðerlendirdi. Turistlerin deniz yolunu neden tercih etmediðinin nedenleri üzerinde durulmasý ve limanlarýn iyileþtirilmesinin gerekliliði üzerinde duran Saner, ülkede geniþ liman yapýlamasýnýn ekonomi ve turizme olasý katkýlarýnýn da düþünülmesi gerektiðini kaydetti. Saner Gazimaðusa Limaný'ndaki düzenleme projesiyle duvarlarýn yýkýlmasýyla çaðdaþ bir görünüm saðlandýðýný da anýmsattý. SÝVÝL HAVACILIK Sivil havacýlýk alanýnda çok ciddi projeler üzerinde çalýþtýklarýný dile getiren Bakan Saner, hava sistemleri konusunda çok iyi teknik donanýma sahip olunduðunu belirtti. Radar istasyonlarýndaki iyileþtirme çalýþmalarýný da anlatan Saner, Ercan havalimanýnda yýllardýr sorun olan ve eksikliði yaþanan ILS (Aletli Ýniþ Sistemi)'nin de Aðustos ayýnda devreye girdiðini, gelecek ay içinde açýlýþýnýn yapýlacaðýný açýkladý. Bakan Saner, uçuþ trafiðindeki artýþý da detaylý rakamlarla ortaya koyduðu basýn toplantýsýnda, ayda ortalama 2 bin uçuþ yapýldýðýný, son yýllarda geçmiþ dönemlere kýyasla yüzde 300'lerin üzerinde artýþ yaþandýðýný anlattý. ERCAN ÝHALESÝ Gelinen noktada Ercan Havalimaný'nýn yetersiz kaldýðýný ve yeniden elden geçirilerek günün koþullarýna göre ihtiyaçlara cevap verecek þekle dönüþtürülmesi için 1 yýldan fala bir süredir çalýþmalarýn sürdüðünü anlatan Saner, Ercan Havalimaný'nýn brüt alanýný metrekareye çýkaracak proje ihalesinin perþembe gün sonuçlanacaðýný söyledi. Projeyle ilgili görsel sunumun da yapýldýðý basýn toplantýsýnda, yeni havaalanýyla ilgili verilen bilgiler þöyle: "Terminal Binasý + Otel: m2; Bodrum Otopark: m2; Ticari alanlar: m2; 62 adet check in bankosu; 24 adet pasaport kontrol noktasý; 756 adet oto park ve 76 adet otobüs park yeri; 8 körük ve hydrant sistemi; 2. yeni pist; Tünel alt geçit (3 gidiþ, 3 geliþ)." Bakan Saner, bir soruya karþýlýk, en son teklif verme gününün Perþembe olduðunu ve ayný gün sonuçlanacak ihale için 8 firmanýn ihale dosyaladýðýný, o gün þeffaf bir ortamda ve TV kanallarýndan da naklen yayýnlanacak bir ortamda, 7 kiþilik komisyon tarafýndan en yüksek 4 ve sonra da 3 teklifin deðerlendirileceðini anlattý. Saner: Ekonomiye çok ciddi katký saðlayacak Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, 27 Eylül Perþembe günü yapýlacak Ercan Havaalaný ihalesinin ülkenin en büyük ihalesi olduðunu belirterek, "350 milyon Euro deðerindeki bu yatýrýmýn KKTC ekonomisine çok ciddi katkýlarý olacaðýný düþünüyoruz" dedi. Ercan Havaalaný ihalesi için bugüne kadar 8 firmanýn bakanlýktan ihale þartnamesi aldýðýný belirten Saner, KKTC'de ölçek olarak bakýldýðýnda Ercan Havaalaný ihalesinin en büyük ihale olduðunu ve bu rekorun da kolay kolay kýrýlamayacaðýný söyledi. Ercan Havaalaný'ný 25 yýllýðýna iþletme hakký yöntemiyle devredeceklerini anlatan Saner, "350 milyon Euro deðerinde olacak bu yatýrýmýn KKTC ekonomisine çok ciddi katkýlarý olacaðýný düþünüyoruz" dedi. Basýnda ihalenin Kýbrýs'ta açýlýp açýlmayacaðýnýn tartýþýldýðýný, ihalenin Kýbrýs'ta açýlmasýný baþardýklarýný ve Perþembe günü de Merkezi Ýhale Komisyonu'nun teklifleri deðerlendirip karara baðlayacaðýný kaydeden Saner, "Burada bekletimiz, devletin tespit etmiþ olduðu bir alt rakam vardýr, yüzdelik olarak; yüzdelik olarak belirlediðimiz alt rakamýn üzerinde tüm tekliflerin gelmesini umut ediyoruz ve bunu bekliyoruz" diye konuþtu. "CÝRODAN VERÝLECEK PAYI YARIÞTIRIYORUZ" Ercan'ýn yolcu sayýsýnýn 10 yýlda 758 binden 3 milyona ulaþtýðýný ifade eden Saner, "Burada sabit bir kira geliri yerine, Ercan iþletme hakký ile devredildiðinde þirketin havalimanýndaki cirosundan KKTC hesabýna ne aktaracaktýr biz onu yarýþtýrýyoruz. Yani, cirodan verilecek payý yarýþtýrýyoruz þirketler arasýnda" dedi. Saner, ihalenin çok þeffaf yapýlacaðýný ve canlý yayýmlanacaðýný belirterek, en yüksek teklifi veren üç firmanýn açýk artýrmaya davet edileceðini söyledi. Saner, ihalenin, KKTC'nin menfaatlerini en doðru þekilde karþýlayacak firmaya kalacaðýný umut ettiðini belirtti. Ersan Saner, havaalanýnýn yenilenmesinin 2 yýlda tamamlanabileceðini ancak þartnamede yatýrým süresi olarak 4 yýl verdiklerini ve bu sürenin 25 yýla dahil olduðunu kaydetti. ÝÞBÝRLÝÐÝ PROTOKOLÜ Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Deniz Kite Uluslararasý Barýþ ve Arabuluculuk Akademisi arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. DAÜ Rektörlük Makamý'nda önceki gün imzalanan protokole DAÜ adýna Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Uluslararasý Barýþ ve Arabuluculuk Akademisi adýna ise Dr. Deniz Kite imza koydu. Ýmzalanan iþbirliði protokolüyle iki kurumun birlikte eðitim, konferans, sempozyum, uluslararasý proje ve atölye çalýþmalarý gibi farkýndalýðý artýrýcý etkinlikler düzenlemesi planlanýyor. AV VE DOÐA FUARI CUMA GÜNÜ AÇILIYOR Kýbrýs Av & Doða 2012 Fuarý, Lefkoþa Atatürk Kültür Parký ve Uluslararasý Fuar Alaný'nda 28 Eylül Cuma günü açýlýyor. Unifex Fuarcýlýk Organizasyonu tarafýndan düzenlenen ve açýlýþý 28 Eylül Cuma günü saat 18.00'de yapýlacak fuarda av, atýcýlýk, balýkçýlýk, doða sporlarý ve kamp malzemeleri sergilenecek. Unifex Fuarcýlýk'tan yapýlan açýklamaya göre, Türkiye Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan desteklenen fuar 30 Eylül Pazar gününe kadar (Pazar da dahil) 15: saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek. 4-7 EKÝM'DE 2 FUAR BÝRDEN Lefkoþa Atatürk Kültür Parký Fuar Alaný, Ekim ayýnda "6'ncý Tarým, Hayvancýlýk, Süt Ürünleri ve Ýþ Makineleri Fuarý" ile "1'inci Bahçe, Peyzaj ve Evcil Hayvanlar Fuarý"na ev sahipliði yapacak. Fuarlar 4-7 Ekim tarihleri arasýnda hafta içi , hafta sonu ise saatleri arasýnda ziyarete açýk olacak. ARITMA TESÝSÝ ÝHALESÝ SONUÇLANDI Avrupa Birliði kaynaðý ile ihale edilip inþa edilmesi sonrasýnda iþletmeye açýlan Güzelyurt Belediyesi Kanalizasyon, Arýtma Tesisi, Pompa Ýstasyonunun 5 yýl süreyle iþletilmesi ihalesi sonuçlandýrýldý ve konuyla ilgili protokol imzalandý. Güzelyurt Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Güzelyurt Belediyesi Arýtma Tesisi'nin Ýþletilmesi amacý çýkýlan ihaleyi kazanan Remondis Su ve Atýksu Teknolojileri San. Ve Tic A.þ ile Güzelyurt Belediyesi arasýndaki protokola, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar ile Remondis Su ve Atýksu Teknolojileri San. Ve Tic A.þ Ýþletmeler Müdürü Deniz Kurt imza koydu. ATUN ÝSTANBUL'DA "EKONOMÝ ZÝRVESÝ"NE KATILDI Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Ýstanbul'da düzenlenen "3. Ekonomi Zirvesi"ne katýldý. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, ev sahipliðini Ýstanbul'un yaptýðý "Ekonomi Zirvesi", Ceylan Intercontinental Otel'de yer alýyor. Dün baþlayan ve bugün tamamlanacak zirvede, finans, borsa, bankacýlýk ve yatýrým konularýnda farklý alt baþlýklarý içeren paneller gerçekleþtirdi. ÝLK DERSÝ BEÞÝR ATALAY VERECEK DAÜ, Türkiye Cumhuriyeti Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn, Üniversitenin Akademik Yýlý Açýlýþ Töreni'ne katýlacaðýný ve ilk dersi vereceðini açýkladý. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Atalay'ýn vereceði ilk ders ve Akademik Yýl Açýlýþ Töreni, 27 Eylül Perþembe günü, saat 10:00'da, DAÜ Kampüsü Merkezi Derslikler binasýnda yer alan Mustafa Afþin Ersoy Salonu'nda gerçekleþtirilecek.

14 26 Eylül 2012 Çarþamba 19 DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... FUTBOL FEDERASYONU GEÇEN YILIN BAÞARILI TAKIMLARINA ÖDÜLLERÝNÝ VERDÝ Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), futbolda geçen sezonun baþarýlý takýmlarýna ödüllerini önceki akþam düzenlediði törenle verdi. Golden Tulip Otelde düzenlenen törende, Baþbakan Ýrsen Küçük, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan, Maliye Bakaný Ersin Tatar, KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu ile Telsim Genel Müdürü Ahmet Ulubay kýsa birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan takýmlara ödülleri yetkililer tarafýndan verildi. Kiralýklar Öðrenci ve aileye Gönyeli'de ay peþin Gönyeli'de ay peþin full eþyalý KK Ortaköy'de deg Hamitköy'de 3+1 sýfýr villa yýllýk peþin 450 Stg Hastane B. 3+1 eþyalý Y.K. 3+1 eþyalý 350 Dereboyunda Stg Not: Öðrenciye daireler aranýyor SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: "Sadece biraz gergindik" Granada maçýnda, takým arkadaþý David Villa'yla tartýþan Lionel Messi basýna tepki gösterdi. Arjantinli yýldýz oyuncu, David Villa ile arasýnda sorun olduðu yolundaki haberleri yalanladý.barcelona ile Granada'yý karþý karþýya getiren maçta, ilk yarýnýn son dakikalarýnda, David Villa ile Lionel Messi karþý karþýya gelmiþti. Sakin tavýrlarýyla tanýnan Messi, ceza sahasý içinde kendisine pas vermediði gerekçesiyle Villa'ya tepki göstermiþti. Messi ile Villa arasýndaki söz düellosu, Ýspanyol basýnýnýn bir numaralý gündem maddesi haline geldi. Özellikle Madrid merkezli gazeteler, sayfalarýnda, iki futbolcunun arasýndaki sorunlarýn görünenden çok daha derin olduðunu ileri sürdü. Ancak Messi haberleri yalanladý. Barcelona'nýn resmi televizyonuna konuþan yýldýz oyuncu; "Maç sýrasýnda bu tür tartýþmalar olabilir. Villa zaman zaman antrenmanda da tartýþýyoruz. Ancak bu aramýzda sorun olduðu anlamýna gelmez. Sadece ilk yarý bitmek üzeriydi ve hala gol atamamýþtýk. Bu yüzden gergindik" diye konuþtu. Basýn yer alan haberlerin aksine, David Villa'nýn en iyi arkadaþlarýndan biri olduðunu savunan Messi, kýzgýnlýðýný takýmýn yeteri kadar iyi oynamamasýna baðladý. "Þampiyonlar Ligi tercihimi etkiledi" Chelsea macerasýna çok parlak bir baþlangýç yapan eden Hazard, transfer sürecini anlattý. Öncelikli tercihinin Tottenham olduðunu itiraf eden Hazard, Londra ekibinin Þampiyonlar Ligi'ne katýlamamasý üzerine, kentin diðer takýmýný tercih ettiðini söyledi. Chelsea, Tottenham'ý sadece Þampiyonlar Ligi'ne katýlmaktan deðil; kadrosuna büyük bir yýldýz eklemekten de mahrum etti. Londra ekibi, geçen sezon Premier Lig'i 6. sýrada bitirmesine karþýn, Þampiyonlar Lig'i þampiyonu olunca, bu sezon otomatik olarak devler ligine katýlma hakký elde etmiþti. Bu durumda ön eleme oynamasý gereken Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'ne katýlmak zorunda kalmýþtý. Chelsea'nin tarihindeki ilk Þampiyonlar Ligi þampiyonluðu, Tottenham'ý sadece bu prestijli turnuvada yer almaktan deðil; eden Hazard'dan da etti. Zira Belçikalý genç oyuncu, Premier Lig'deki ilk tercihinin Tottenham olduðunu itiraf etti. Ancak Tottenham'ýn Þampiyonlar Ligi'ne katýlamamasýnýn fikrini deðiþtirdiðini söyleyen Hazard; "Tottenham'ý genç ve yükselen bir ekip olarak görüyordum. Bu yüzden transferdeki ilk tercihim onlardý. Ancak Tottenham Þampiyonlar Ligi'ne katýlamayýnca fikrim deðiþti ve benimle çok yakýndan ilgilenen Chelsea'yi tercih ettim" diye konuþtu. Chelsea'nin geçen sezon oynadýðý futbolu beðenmediðini de açýk yüreklilikle kabul eden Hazard; "Bu kadar savunmaya dönük bir takýmda oynamak istemiyordum. Ancak Chelsea yöneticileri, hücuma yönelik iyi oyuncularla kadroyu takviye etme sözü verince, tekliflerini kabul ettim" dedi. SATILIK ARABA 2008 model Toyota Hýlux. Full Stg SATILIK ARAÇ 1971 model 1300 volkswagen marka araç satýlýktýr. Tel: "Kanatta oynamak istemiyorum" Son yýllarda önemli oyuncularý ile yollarýný bir bir ayýran Arsenal'de, son kriz kaynaðý Theo Walcott. 23 yaþýndaki oyuncu, kulübüyle kontrat yenilemesini, kendisine forvet hattýnda görev verilmesine baðladý. Arsenal, önceki sezon Cesc Fabregas ve Samir Nasri'yi kaybettikten sonra, bu sezon öncesi de, Robin van Persie ve Alex Song'u elinden çýkarmak zorunda kalmýþtý. Ayrýlýk kervanýna katýlacak son ismin, Theo Walcott olup olmayacaðý merakla bekleniyor. Zira kontratýnýn son sezonuna giren 23 yaþýndaki oyuncu, aðustos ayýnda, kendisine haftada 75 bin sterlin kazandýracak kontrat uzatma teklifini reddetmiþti. Arsenal'e, 2006 yýlýnda, Southampton'dan transfer olan Walcott, kulübüyle sözleþmesini uzatmasýný, kendisine forvet hattýnda görev verilmesine baðladý. Arsenal'e bir forvet oyuncusu olarak transfer olmasýna karþýn, kanatta oynamaya mecbur kaldýðýný söyleyen Walcott; "Buraya bir forvet olarak geldim. Ancak kanatta oynamayý öðrenmek zorunda kaldým. Benim için para önemli deðil. Ancak artýk kanatta oynamak istemiyorum. Yeni bir sözleþme imzalamadan önce bu durumu gözönüne alacaðým" dedi. Menajer Arsene Wenger'in, Walcott'un forvet hattýnda görev alma isteðine nasýl yanýt vereceði bilinmiyor. Arsenal'in kadrosunda, Podolski, Gervinho, Giroud ve Chamakh gibi golcüler bulunuyor. "Bir sorun varsa aile içinde çözmek en iyisi" Sergio Ramos, Jose Mourinho ile arasýnda var olduðu iddia edilen kriz hakkýnda ilginç açýklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacý, Manchester City maçýnda yedek kalmasý hakkýnda, "Bu bir ceza mýydý bilmiyorum ama bir sorununuz varsa bunu aile içinde çözmek en iyisi" diye konuþtu. Real Madrid geçtiðimiz hafta Þampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçýna Manchester City karþýsýnda çýkarken, kadrodaki en büyük sürpriz Sergio Ramos'un karþýlaþmaya yedek kulübesinde baþlamasýydý. Ligde arzulanan sonuçlarýn alýnamamasý üzerine, teknik direktör Jose Mourinho savunmada genç Varane'ye görev verirken Ramos'u yedeðe çekmiþ ve bu olay Ýspanyol basýnýnda ikili arasýnda bir kriz olduðu þeklinde yorumlanmýþtý. Ancak Ramos'un Rayo Vallecano ile oynanan lig maçýnda tekrar formasýna kavuþmasý dedidokulara da bir anlamda son verdi. Vallecano maçýnýn ardýndan açýklamalarda bulunan Ramos, teknik direktörü ile arasýnda hiçbir sorunun bulunmadýðýný dile getirdi. 26 yaþýndaki savunma oyuncusu, "Manchester City maçýnda kenarda oturmam bir ceza mýydý? Bunu bilmiyorum. Bununla birlikte aile içinde sorunlarýnýz varsa bunu kapalý kapýlar ardýnda çözmelisiniz. Futbolcular her maç oynamak ister. Ben de 11'e dönmekten ötürü son derece mutluyum ve takýmýma faydalý olmak istiyorum" diye konuþtu. SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þiltesiyle birlikte, mikrodalga fýrýn, 3 gözlü derin dondurucu, halý. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk K.Kaymaklý'da 3+1 full yeni eþyalý daire 350 Stg. Yenikent'te kat yeni eþyalý daire. Yeniþehir'de 2+1 yeni eþyalý daire. Kermiya'da 3+1 eþyalý eþyasýz daireler. Satýlýk Gönyeli'de kat 140 metrekare Türk malý daire. K.Kaymaklý'da bahçeli garajlý full extralý villa. Yenikent'te 2 evlek 200 ayakkare Türk malý arsa. Hamitköy'de kat sýfýr Türk malý daire MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg

15 Beþiktaþ, Niðde'yi zor geçti Ziraat Türkiye Kupasý 2. turunda Beþiktaþ, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup takýmlarýndan Niðde Belediyespor'a konuk oldu. Siyah Beyazlýlar, zorlandýðý karþýlaþmada Niðde Belediyespor'u 2-1 maðlup etti. Beþiktaþ, 23. saniyesinde Kadir Arý ile öne geçti. 55. dakikada Nuri'in ortasýnda top Hilbert'e çarpýp aðlarla buluþtu dakikada Beþiktaþ Ersan Adem Gülüm ile 2-1 öne geçti. Son dakikalada Niðde baskýsý skoru deðiþtirmedi. Bocce takýmýmýz San Marino'da yarýþacak Türkiye-Kýbrýs adý ile katýldýk Ýki yýl önce Ýtalya'da yapýlan þampiyonada dördüncü olunduðu için, KKTC Bocce Milli Takýmý þampiyonaya ilk torbadan katýlacak. Herkes için Spor Federasyonu Baþkaný Hasan Senin, "Þampiyonaya Kýbrýs temsilcisi olarak ve KKTC Bayraðý ile gidiyoruz. Maçlarda Türkiye-Kýbrýs adý altýnda yarýþacaðýz" dedi ve gerekli bilgilerin adresinden alýnabileceðini belirtti. Herkes Ýçin Spor Federasyonu'nun düzenlediði bocce liglerinde baþarýlý olan sporcular, Avrupa 18 Yaþ Altý Ferdi ve Takým Gençler Bocce Þampiyonasý'na katýlmak üzere San Marino'ya gidiyorlar. Kafile Baþkanlýðýný HÝSF Baþkaný Hasan Senin'in yaptýðý KKTC Bocce Milli Takýmý'nda Avþýn Kanatlý antrenörlük yapacak. Ýki yýl önce Ýtalya'da yapýlan þampiyonada dördüncü olunduðu için, KKTC Bocce Milli Takýmý þampiyonaya ilk torbadan katýlacak. KKTC Bocce Milli Takýmý'nda Kemal Topaloðlu (UKÜ), Hakan Topal (Gönyeli Türk Spor Kulübü) ve Ateþ Erzen (Balýkesir Spor Kulübü) görev yapacak. Ýtalya, Ýsviçre, Türkiye, Almanya, San Marino, Macaristan, Bu yýl 3'ncüsü düzenlenecek olan Lefkoþa Maratonu 14 Ekim Pazar saat 17.00'de baþlayacak Lefkoþa Maratonu Ekim'de yapýlýyor "Koþa koþa Lefkoþa" sloganý ile bu yýl 3'ncüsü düzenlenecek olan Ülker Lefkoþa Maratonunun basýna tanýtýmý yapýldý Lefkoþa Türk Belediyesi ve Lefkoþa Þehir Kulübü'nün düzenlediði, Atletizm Federasyonunun desteklediði ve ana sponsorluðunu Ülker'in üstlendiði 3'ncü Ülker Lefkoþa Maratonu 14 Ekim Pazar günü Polonya, Bulgaristan, Sýrbistan, Slovakya, Avusturya, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda ve Fransa olmak üzere 16 takýmýn katýlacaðý þampiyonada millilerimiz, grupta ilk 2 sýrayý alarak çeyrek finale çýkmayý hedefliyor. Avrupa 18 Yaþ Altý Ferdi ve Takým Gençler Bocce Þampiyonasý Eylül 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþecek. Yoðun giriþimler sonucunda, yönetimsel saat 17.00'de yapýlýyor. Konu ile ilgili olarak dün Lefkoþa Þehir Kulübü'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðullarý, Lefkoþa Þehir Kulübü Baþkaný Niyazi Manyera, Atakom Direktörü Tolga Atakan, Atletizm Federasyonu Baþkaný Ersin Doðaç ve Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný Hüseyin Özün Yamaç maratonla ilgili bilgi verdiler. düzeyde EBA (European Bocce Association) tarafýndan Kýbrýs adý altýnda ve KKTC Bayraðýyla temsil edilmenin gururunu yaþadýklarýný söyleyen HÝSF Baþkaný Hasan Senin, "Þampiyonaya Kýbrýs Temsilcisi olarak ve KKTC Bayraðý ile gidiyoruz. Maçlarda Türkiye-Kýbrýs adý altýnda yarýþacaðýz" dedi ve gerekli bilgilerin adresinden alýnabileceðini belirtti. Tüm gelirinin Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'na býrakýlacaðý maratona katýlým ücreti 10 TL olarak belirlendi. Katýlýmcýlar maratona tercihe baðlý olarak 4 KM,8 KM veya 21 KM koþu veya yürüyüþ yapabilecek. Maraton boyunca Polis Genel Müdürlüðünün önlem alacaðý ve organizasyonda Atletizm Federasyonunun görevlendirdiði kiþiler yanýnda birçok gönüllünün de görev alacaðý bilgisi verildi. Hentbolda "Genel Kurul" hazýrlýklarý Kýbrýs Türk Hentbol Federasyonu olaðan genel kurulu yapýlýyor. Mali ve faaliyet raporlarýnýn aklanacaðý genel kurul yarýn yapýlacak. Hentbol Federasyon Binasýnda yapýlacak olan genel kurul saat 17.00'de baþlayacak. Olaðan genel kurulun gündeminde yýllýk mali raporun ve faaliyet raporunun üyelerin bilgisine sunulmasý ve aklanmasý var. Bu arada bir süreden beridir Hentbol Federasyonu baþkanlýðýndan ayrýlmasý gündemde olan Barýþ Toprakçý'nýn da genel kurulda kararýný açýklamasý bekleniyor. Barýþ Toprakçý'nýn baþkanlýða devam etmeme kararý almasý halinde, yeni baþkan seçimi için üyelerden olaðanüstü genel kurul için tarih belirlemeleri istenecek. Okçuluk atýþ alanýna kavuþuyor Okçuluk Federasyonu'nun Atatürk Spor Kompleksi içindeki açýk atýþ alaný çimleniyor. Spor Eski bakaný Kemal Dürüst döneminde temizlenerek projesi hazýrlanan Okçuluk açýk atýþ alaný için çalýþmalar baþladý. Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu alanýn Ekim ayý içinde hazýr olacaðýný söylemiþ ve çalýþmalara baþlanacaðý müjdesini vermiþti. Futbol sezonuna ynelik çalýþmalarýn tamamlanma aþamasýna gelmesinden dolayý Okçuluk açýk alanýnda da çalýþmalar baþladý. Alanýn içerisinde yapýlan kazýlarla çim alanýn sulanmasý için gerekli borular döþeniyor. Yapýlan çalýþmalarda ayrýca ilerde ýþýklandýrma için gerekli altyapýnýn da hazýrlandýðý belirtildi. Futbol Antrenörler Derneði'nde baþkanlýk seçimi yapýlýyor Kýbrýs Türk Futbol Antrenörleri Derneði'nde olaðan genel kurul yapýlýyor. Baþkanlýk seçiminin yapýlacaðý toplantý, 27 Eylül Perþembe akþamý gerçekleþecek. Futbol Antrenörleri Derneði Lokali'nde saat 18.30'da baþlayacak genel kurulda baþkanlýk divanýnýn oluþturulmasýnýn ardýndan faaliyet ve mali rapor üyelerin onayýna sunulacak. Genel kurulda daha sonra baþkanlýk seçimine geçilecek. Dernekten yapýlan açýklamada, baþkan adaylýðýný sunacak üyelerin tüzük gereði 24 saat öncesinden baþvurda bulunabileceði belirtildi. Kýbrýs Türk Futbol Antrenörleri Derneði'nde baþkanlýk görevini Süleyman Göktaþ sürdürüyor. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA... 3 Rum polisinin tutuklanmasýndan sonra güneyde sýkýntý yaþayan turizmcilerimiz ve taksicilerimiz Eroðlu'ndan destek istediler. Biz demedik mi, akýlsýz baþýn cezasýný hep akýllýlar çeker? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu Kurultay sýrasýndaki usulsüz istihdamlardan herkes þikayetçi oldu, ancak kimse yargýya baþvurmadý. Bir tek Toparlanýyoruz Hareketi yaptý bunu. Demek kimisi toparlanýyor, kimisi de cirileniyor bu memlekette!

Detaylı