T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ AVCILAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ AVCILAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2010-2014"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ AVCILAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN

2 İSTANBUL ARALIK 2010

3 Herkes, ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

4

5

6

7 Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır. Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde, makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır. Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak stratejik planlama temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama yaklaşımı ile: Politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi Amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin geliştirilmesi Kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması Hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye de gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu gerekse Belediye, İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile benimsenen yeni yönetim anlayışının gelişmesi ve kökleşmesi; kısaca idari kültürün bu yönde değişimi kuşkusuz zaman alıcı bir süreçtir. Bu uygulama Avcılar ilçemiz için yeni bakış açıları ve yeni fırsatlar doğuracaktır. Tüm yöneticilerimizin planlama alışkanlığı kazanmaları ile kaynakların daha dikkatli ve öncelikli alanlara yöneltilmesi mümkün olacaktır. Bu ilk stratejik planı hazırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerini, çalışma gruplarını ve çalışmada görev alan diğer personeli kutluyor, bu yöndeki çabaların başarıyla sürmesini diliyorum. Savaş TUNCER Avcılar Kaymakamı

8 Dünya yaygınlaşmakta olan yeni kamu yönetimi anlayışı, bir çok alanda yeni düzenlemeler getirmiştir. Bunların başında da insanı önemseme, katılımcılık, hizmetlerin kaliteli, verimli ve etkin bir biçimde sunulması, girdilerin yerine sonuçların önem kazanması, kamu memnuniyeti gibi değerler yer almaktadır. Özellikle son yıllarda kamu yönetiminin yeniden yapılanması çerçevesinde kamu kurumlarının daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturularak hizmetin kalitesinin artırılması amaçlanmakta ve çeşitli yasal düzenlemeler ile buna hukuki bir temel oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, İlçemizde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, ilköğretimde yüzde yüz okullaşma oranının gerçekleştirilmesi ve ilköğretimden mezun olan tüm öğrencilerimizin örgün eğitim içerisinde kalmalarını sağlayarak, orta öğretim okullaşma oranının da aynı düzeyde gerçekleşmesini sağlama çabası ile bu amaca hizmet etme bilinci içerisindeyiz. Ayrıca Atatürk ün de işaret ettiği gibi; çağdaş uygarlık düzeyini geçmek için irfan ordusunun değişimi yaratma ve değişime hükmedebilme kapasitesi ve becerisinin geliştirilmesi zorunludur. Eğitim; toplumun tüm kesimlerinin öncelikli sorunudur. Bu kadar önemli bir sektörü yöneten biz eğitim yöneticilerinin sorunları çözmede ve geleceği kurgulamada çağdaş yaklaşımları göz ardı etmesi düşünülemez Sayılı kanunun 9. Maddesinde yer verildiği gibi kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarımızı oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarımızın önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçülebilmesi, ve bu sürecin izlenebilmesi, değerlendirilebilmesi amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik planımızı hazırlamış bulunuyoruz. Son olarak, stratejik plan hazırlama sürecinde değerli birikimlerini çalışmalara yansıtan herkese teşekkürlerimi sunarım. Hasan DAL Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü

9 Dünyadaki siyasi ve teknolojik gelişmeler devletlerin kendi iç bünyelerini ve işleyiş tarzlarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirmektedir. Yeniden yapılanma, geleceği planlama, küreselleşme, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi kavramlar bu değişimin zorunlu kıldığı yeni durumun ortaya çıkardığı değerlerdir. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir. Dünyada meydana gelen değişmeler tüm toplumsal kurumları olduğu gibi eğitim kurumlarını da çok yönlü olarak etkilemektedir. Bu anlamda, eğitim ve öğretim kurumlarında yeni yaklaşımlar ve uygulamaların yaşama geçirilmesi bir zorunluluk olmaktadır. Eğitim sisteminin vazgeçilmez ve esas unsuru olan eğitim kurumları, toplumların kültürel zenginliklerini yaşatabilmeleri ve çağın gelişmelerine yön vermekte etkin olabilmeleri için stratejik öneme sahip kurumların en başta gelenidir. Bu kurumların kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirebilmeleri, iyi bir planlamaya ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Stratejik planlama, bir kurumun üyelerinin, kurumun geleceğini tahmin ettikleri ve o tahmine ulaşmak için gerekli işlemleri tasarladıkları bir süreçtir. Bu süreç, kurumun stratejik amaçlarını ve buna ilişkin eylem planlarını incelemeyi kapsar. Kurumun en alt birimlerinden en üst yönetimine kadar tüm çalışanları ilgilendiren bu kapsamlı süreç, kurumun gelişimini sağlamak amacıyla sorumluluğa, müşteri ihtiyaçlarına ve uzun dönemli düşünmeye odaklanmayı gerektirir. Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için hazırlanan ve yıllarını kapsayan bu Stratejik Plan, yapacağımız çalışmalarda bize yol gösterici olacaktır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. B.İsmail AKYILDIZ Şube Müdürü

10 GİRİŞ Atatürk eğitimde yenileşmeyi, ulusal birliğin ve laik toplumun temeli olarak görmüştür. Sadece politik bağımsızlığı değil, ekonomik gelişmeyi de, bu yenileşmeye dayalı düşünmüştür. Atatürk'e göre modernleşmenin en etkili aracı eğitimdir. Ona göre, memleketi ve toplumu amaca ve mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri, vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğine yön veren irfan ordusu. İkincisi olmadıkça, muharebe meydanlarında kazanılan zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi mümkün değildir. Atatürk'ün eğitimi ve eğitimciyi en başa koyduğu, hayati gördüğü ortadadır. Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma hedefini gerçekleştirmek, en başta öğretmenlerin, genellersek milli eğitim çalışanlarının bu bilinçle, sorumluluk anlayışı içerisinde, kaliteyi ve kalkınmayı amaç edinerek çalışmasına bağlıdır sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu'na uyarınca hazırladığımız bu stratejik plan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yılları için çalışmalarında yol haritası olacaktır. 'Stratejik Plan Yürütme Ekibi' tarafından hazırlanan plan Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün geçmişi, şu anki durumu, 2014 yılı sonunda olmak istediği yeri, ve kurumumuzun paydaş beklentileri değerlendirilerek hazırlanmıştır. Stratejik Plan; paydaşları-mıza gerçeklerden kopmadan makul ve heyecan verici hedefler göstermektedir. Kurum için ayrılacak bütçenin ve yapılacak yatırımların önceden belirlenmesi ve objektif bir şekilde yürütülmesi, performans ölçütleri kullanılarak çalışmaların değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Kaynakların en çok ihtiyaç duyulan alanlardan başlayarak verimli kullanılması, zamanın iyi yönetilmesi, eşgüdüm içerisinde sürekli bir iyileştirmenin sağlanması beklenmektedir.

11 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ Stratejik Planlama Üst Kurulu 1. Hasan DAL İlçe Milli Eğitim Müdürü 2. Raif TAYFUR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 3. Mustafa GÜÇLÜ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 4. B.İsmail AKYILDIZ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA ve KOORDİNASYON EKİBİ SIRA ADI SOYADI GÖREVİ NO 1 B.İSMAİL AKYILDIZ Şube Müdürü 2 HÜSEYİN KÖSEER Okul Müdürü 3 NUSRET AKIN Okul Müdürü 4 MUSTAFA TÜRK Müdür Yardımcısı-Ar-Ge Birim Üyesi 5 SEHNE NARİNLİK Müdür Yardımcısı-Ar-Ge Birim Üyesi 6 UMUR BUĞA Müdür Yardımcısı 7 NERMİN SARIBAŞ ÇEKER Psikolojik danışman ve rehber öğr. 8 MÜJDAT TÜRKYILMAZ Ar-Ge Birim Üyesi 9 AHMET ERDOĞAN Ar-Ge Birim Üyesi 10 ERTÜRK UZUN Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 11 DİLEK ALTIOKKA EREN Şef İLETİŞİM Adresimiz Telefon Numaralarımız Avcılar Hükümet Konağı Cihangir Mahallesi Ormanlı Cadddesi No:55 Kat : 3 Avcılar / İSTANBUL (0212) (0212) Fax Numaramız (0212) Web Adresimiz E Postamız

12 İÇİNDEKİLER SAY. NO SUNUŞ GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları İKİNCİ BÖLÜM: 1. Tarihsel Gelişim DURUM ANALİZİ 2. Yasal Yükümlülükler 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 4. Paydaş Analizi 5. Kurum İçi Analiz 5.1 Örgütsel Yapı 6. Çevre Analizi 5.2 İnsan Kaynakları 5.3 Teknolojik Düzey 5.4 Mali Kaynaklar 5.5 İstatistikî Veriler 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi GELECEĞE YÖNELİM 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler 9. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 10. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama 11. Eylem Planları 12. İzleme ve Değerlendirme 13. Raporlama ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 14. Kaynakça 15. Ekler İZLEME VE DEĞERLENDİRME

13 BÖLÜM GİRİŞ SRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM 1. Teknik Ekibin Kurulması İlçemizde Strateji Geliştirme Bölümü MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının tarihli ve B.08.0.SGB /2654 Sayılı Yazıları ve Valilik Makamının tarihli ve 020/1017 Sayılı Oluru ile kurulmuştur. 2. Stratejik Planlama Hazırlama Ekibi ve Onayın Alınması İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce, 5018 sayılı kanunun 9. maddesi gereği İlçemiz düzeyinde hazırlanması gereken Stratejik Planlama çalışmaları için tarihinde brifing dosyası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışma ve koordinasyon ekibi tarafından oluşturulmaya başlanmıştır. Stratejik Planlama Kurulu; İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü nün başkanlığında ARGE ve İlçe Kalite Kurulu Üyelerinin yer aldığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün tarihli ve 9393 Sayılı oluru ile oluşturulmuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Planına ( ) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonunda çalışma planı belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır. Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında kurumumuzda Kalite Kurulu Üyeleri içerisinden Stratejik Planlama Çalışma Ekibi kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular kurum çalışanlarına ve katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. Stratejik planlama konusunda 3-7 Mayıs 2010 tarihleri arasında, Kurumumuzda İlçemiz Formatörleri Hüseyin KÖSEER ve Nusret AKIN tarafından gerçekleştirilen

14 Stratejik Planlama seminerine 43 okul ve kurum temsilcisinin bulunduğu geniş bir paydaş katılımı sağlanmıştır. Seminerde Strateji Planı hazırlama, yasal nedenleri ve amaçları hakkındaki bilgilendirme, stratejik plan öğeleri ve planlama aşamalarına ilişkin konular hakkında bilgiler verilmiştir. Stratejilerin Belirlenmesi; Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1.Kurumun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip kurumumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonra da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; Kurum içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, sürdürülmesi veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, Kurum içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yeniliklere yönelik stratejik amaçlar, Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz çalışmalara ilişkin stratejik amaçlar olarak ele alınmıştır. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedeflerin stratejik amaçlarla ilişkisi kuruldu. Hedeflerin somut, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman süreçli, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterilerek her bir faaliyetin amaca ulaştırır olmasına özen gösterildi. 5. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu iyileştirme ekipleri ve faaliyetlerin yapılacağı zaman belirlendi. 6. Faaliyetlerin sonuca ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek ve ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 7. Strateji, alt hedefler ve faaliyetler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 8. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler azaltılmaya; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 9. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı.

15 10. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı. Yukarıdaki çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün dönemi stratejik planına son halini vermek üzere tarihinde Kalite Kurulu toplantısı yapılmıştır. Kurul üyelerinin görüşleri doğrultusunda son düzenlemeler yapılarak plan taslağı son halini almıştır. Stratejik Planlama Süreci Plan ve Programlar GZFT (SWOT) Analizi DURUM ANALİZİ Paydaş Analizi Kuruluşun varoluş gerekçesi MİSYON VE İLKELER Temel İlkeler Arzu edilen gelecek VİZYON Orta vadede ulaşılacak AMAÇLAR amaçlar VE Spesifik, somut ve ölçülebilir HEDEFLER hedefler Amaç ve hedeflere ulaşma STRATEJİLER yöntemleri FAALİYETLER Detaylı iş planları VE Maliyetlendirme PROJELER Raporlama İZLEME Karşılaştırma Geri besleme Ölçme yöntemlerinin DEĞERLENDİRME VE belirlenmesi PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Performans göstergeleri Performans Yönetimi NEREDEYİZ NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?

16 A. DURUM ANALİZİ BÖLÜM

17 1.TARİHİ GELİŞİM Avcılar İlçesi tarih ve 3806 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Küçükçekmece İlçesinden ayrılarak Merkez, Denizköşkler, Ambarlı, Cihangir, Mustafa Kemal Paşa, Firuzköy, Üniversite, Gümüşpala, Yeşilkent ve Tahtakale Mahallelerinin birleşmesi ile kurulmuştur. İlçemiz tarihinde törenle hizmete açılmıştır. Avcılar ın İlçe olması ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Merkez Mahallesinde bulunan, E-5 kara yolu üzerindeki, eski Kaymakamlık binasında hizmete başlamıştır yılında 50.yıl Sabancı Lisesinin pansiyonu olarak kullanılan ek binasına taşınarak hizmet veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz 2010 yılında Avcılar Kaymakamlık binası tamamlandığında Haziran 2010 tarihinde Kaymakamlık binasının 3. katına taşınmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kuruluşundan itibaren görev yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz: 1. Muhammet ÖZDEMİR 2. Halil İbrahim KÖKÇÜ 3. Celal Yılmaz GÜLTEKİN 4. Recep KARABULUT 5. Yılmaz ÖZDEMİR 6. Fevzi EKTİREN 7. Muhammet ÖZTÜRK 8. Hasan DAL

18 Tarihi Avcılar'ın tarihi İstanbul'un tarihi ile özdeştir Balkan savaşı sonunda eski Osmanlı vatandaşı bir çok Türk Razgrat, Vetova ve Pazarcıktan gelerek bölgeye iskan edilmişlerdir yılından sonra bölgeye Anadolu ve Trakya dan yoğun nüfus akımı olmuştur. Uzun yıllar Bakırköy İlçesine bağlı kalan İlçemiz tarihinde Küçükçekmece İlçesine bağlanmış, sonra da müstakil bir İlçe olmuştur. Avcılar İlçesi doğusunda Küçükçekmece Gölü ve Küçükçekmece İlçesi, güneyinde Marmara Denizi, batı ve kuzeyinde Büyükçekmece İlçesiyle sınır komşusudur. 39 km2 alan üzerinde kurulu olan İlçemizin İstanbul a uzaklığı 27 km. mesafededir. Ambarlının batısında yakıt dolum tesisleri, elektrik üreten termik santrali vardır. Firuzköy yolu'nun sağında ve solunda sanayi tesisleri bulunmaktadır. Avcılar ilçesinin E 5 Kara yolu üzerinde bulunması, ilçeye büyük hareket kazandırır. D-100 karayolunun (E-5) sağında,büyük bir alana yayılan İstanbul Üniversitesi ilçenin gelişmesine katkı sağlamıştır. Avcılar İlçesinde 10 mahalle bulunmaktadır. İlçemizin D-100 (E 5) ve TEM otoyolu ile yan yolları haricinde 107 caddesi ve 1581 sokağı bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin 1453 yılında İstanbul'u alması ile şehirde önemli gelişmeler oldu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul ve çevresindeki Rum Ahalisine zulüm ve baskı yapmayarak, onlarla uyum içerisinde birlikte yaşamayı düşünerek, onların haklarını koruyan yasalar çıkardı. Ayrıca savaş esnasında zarar gören yerleri tez elden imar edilme emri verdi. Gofla deresinin ağzındaki bu küçük balıkçı köyü savaştan zarar görmese bile Ayazma'sının düzeltilmesi için para harcandığı belirtilmiş. Küçükçekmece'ye bağlanan yolun devamlı kullanılan bir yol olması nedeniyle yol düzenlemesi yapılmıştır. Çünkü ordular için en geçerli yolun yarım burga mağaralarının arka tarafı olduğu bilinir, nedeni buralarda köprüler bulunmasıdır. Tarih birçok yapıda nedense Küçükçekmece ve Büyükçekmece'den bahsetmemiştir. Osmanlıların Bizansı yenmesiyle İstanbul'un çevresine Türkler yerleşmeye başladılar. Türkler Büyük ve Küçükçekmece ye yerleşirken Gofla deresinin ağzına yerleşmek istemiyorlardı. Çünkü Türklerin eskiden beri tuttukları yol, tarım ve hayvancılığa dayandığı için bu balıkçı köyünde oturmak istemediler. Sarayın ve çevresinin yiyecek ve giyecek ihtiyacı çoğunlukla dışarıdan karşılanmaktaydı. Özellikle son yıllarda gemilerle getirilen mallar Küçükçekmece ve Gofla Deresine boşaltılıyordu. Rumların balıkçı köyünde, getirilen mallar için bir depoları vardı. Ambarın bekçiliğini de askeri bir komutan yapmaktaydı. Bu balıkçı köyü halkı, Yunan

19 Krallığı'nın kurulmasıyla pek ilgilenmemişler, hatta yıllarındaki Türk-Rum savaşında herhangi bir taraflı tutum içerisine girmemişlerdir yıllarında Rum köprüsünün üst kısımlarına Mısırlı kaval Ali'nin mülk edindiğini görüyoruz. Bu şahıs buraya Aminagos adını vermiştir. Ancak burası fazla gelişmeden olduğu gibi kalmıştır. Bu çiftliğin ortasından geçen küçük bir yol gittikçe genişlemiş ve Küçükçekmece köprüsüne bağlanmıştır. Genişleyen bu yolun önemi gittikçe artmış ve Avrupa'ya bağlanan bir yola dönüşmüştür. Cumhuriyet sonrası devirde, 1924 yılında Ambarlı köyü Rumları hane olarak Türkler ile değiştirildi. Rumlardan boşalan yerlere askeri ambarların yerleştirilmesi nedeniyle bu meskûn yere Ambarlı denildi. Buraya Türklerin yerleşmesiyle tarımcılık daha önem kazanmıştır. 30 Ağustos 1922 günü büyük zaferle sonuçlanan mücadelenin Lozan'daki sulh anlaşması tüm dünya milletlerince kabulünden sonraki dönemde, 1924 yılında Ambarlı köyü Rumları hane olarak Türkler ile değiştirilmiştir yılında 35 hanelik yeni bir göçmen grubu, Ambarlının kuzeyinde bulunan dönümlük Amindos Çiftliği'ni satın alarak (şimdiki Avcılar) çiftliğin binalarına yerleşmişlerdir yılında çiftliğin nüfusu artarak köy hüviyetini almıştır yılında Rum Ahalisi'nin gitmesinden sonra Yunanistan'ın Selanik çevresinden Türkler getirilerek buraya yerleştirildi. Gelen Türkler Rum evlerine girdiler. Ve Rumların ibadet yeri olan kiliseyi 1928 yılında camiye çevirdiler. Buraya gelen Türkler balıkçılıkla uğraşmaya başladılar. Ambarlı köyünün İstanbul'a yakınlığı nedeniyle önemi gittikçe arttı. Çünkü ülkenin kalkınma seyri gittikçe artarken şehirlere yakınlık sebebiyle enerji ve petrol tesisleri kuruluyordu. Böylece İstanbul'un önemli bir enerji üretim merkezi olmuştur yılından sonra Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde askeri birlikler yerleşmiş ve uzun seneler burada kalmışlardır. Hatta o günlerde burada birde havaalanı bulunmaktaydı. Ambarlının tarihinin, önemli yerleri bir bir kaybolmaya başlar. Kiliseden döndürülen cami 1977 yılında karşısına yeni bir cami yapılarak yıkılmıştır. Ayazma ve Bizans zamanından kalan bazı kalıntılar bile yok olmuştur. Rumlardan kalan bazı evler bile yok edilmiş yerlerine beton yığıntılar yapılmıştır. Oysa 1950'li yıllarda sakin bir dinlenme yeri olduğunda Bal Mahmut adıyla anılan bir otel yapılmıştır. Bu yerin denizi, buraya ziyaret için gelen gemilerin pislikleriyle kirlenmiş, ayrıca kıyıları talan edilmiştir. Avcılar merkezine Bulgaristan'dan getirilen Türkler yerleştirildi. Burası kısa zamanda büyük bir yerleşim merkezi oldu. Daha sonra burada bulunan küçük çiftliklerin köy halini alıp yerleşim alanların çoğalmasıyla buraya Avcılar denmiştir. Av hayvanlarının bulunduğu sonbaharda özellikle kuzeyden gelen bıldırcın sürüleri çok sayıda avcının ilgisini

20 çekmiştir yılından sonra Avcılar çok hararetli bir dönem geçirir. İstanbul da başlayan istimlâk olayı ile insanlar bu bölgeye akın etmeye başlamıştır. Bu bölgede çok hızlı bir nüfus artışı görülmüştür. Kısa zamanda köylüler ellerindeki tarlaları emlakçılar tarafından parselleterek satmışlardır. Satılan arsalar üzerinde konutlar yapılmaya başlanmış, yeni yeni mahalleler oluşmuş ve Avcılar çok geniş bir alana yayılmıştır. Coğrafi Yapı Avcılar ilçesinin doğusunda; Küçükçekmece Gölü ve Küçükçekmece ilçesi, Güneyinde; Marmara Denizi, Batı ve Kuzeyinde; Büyükçekmece İlçesi bulunmaktadır. Yaklaşık (42 milyon m 2 ) hektar alan üzerinde kurulu olan İlçemizin İstanbul a uzaklığı 27 km. mesafededir. Nüfus Türkiye'nin her bölgesinden gelen insanlar Avcılar'a yerleşmiş bulunmaktadır. Hızla gelişen ilçemizin nüfusu da hızla artmakta ve inşaat sektörü bölgenin en kuvvetli sektörlerinden biri olmaya devam etmektedir. İlçemize bağlı Belde ve Köy bulunmamakta olup, 10 mahalle bulunmaktadır. Yapılan TUIK nüfus sayımına göre İlçemizin nüfusu; itibariyle 'dır YILI AVCILAR ÇAĞ NÜFUSUNU GÖSTERİR TABLO Yaş Grubu Toplam Erkek Kadın TOPLAM

21 Eğitim ve Kültür İlçemizde toplam 28 İlköğretim Okulu (25 resmi 3 Özel), Toplam 14 Lise (5 Genel Lise, 7 Meslek Lisesi, 1 Özel Lise, 1 Özel Anadolu Lisesi, 1 Özel Fen Lisesi, 1 Resmi Anadolu Lisesi) 3 Anaokulu, 13 Özel Anaokulu, 1 Özel Eğitim Uygulama Okulu, 1 Rehberlik Araştırma Merkezi, 1 Halk Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Evi, 9 Özel Rehabilitasyon Merkezi, 1 Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurusu, 19 Özel Muhtelif Kurslar, 22 Özel Dershane, 7 Özel Yurt bulunmaktadır. İlçemize olan yoğun göç nedeniyle nüfus hızla arttığından okullardaki sınıf mevcudu arzu edilen rakamın çok üzerindedir. Bu yoğunluk bilhassa yeterli okul bulunmayan Yeşilkent ve Tahtakale mahallelerinde çok fazladır. O bölgeye okullar yapılması gerekmektedir. İlçede İstanbul Üniversitesi ne bağlı 4 fakülte, 1 Meslek Yüksek Okulu eğitime hizmet vermektedir. İlçede Okul kütüphaneleri dışında bir Halk Kütüphanesi mevcuttur. Ayrıca Halk Eğitim Müdürlüğümüzce Okuma Yazama bilmeyenlere Okuma yazma kursları düzenlenmektedir. İlçemiz halkının %90 ı Okuryazardır. Bu oranın %60 ı İlköğretim Okulu, %30 u Lise ve %10 Yüksekokul mezunudur. İlçemizde Yerel Medya, Gazete Manşet, Haber Veriyorum, Gelişim gazeteleri neşredilmektedir. İlçemizde 2 sinema salonu mevcut olup, Avcılar Belediyesinin Sinema, Tiyatro, Teşhir, Toplantı salonu ve Kütüphane bölümlerini içeren Kültür Merkezi mevcuttur. İlçemizdeki sportif faaliyetler memnuniyet vericidir. 6 adet spor kulübü mevcuttur. İlçede

22 4000 kişilik Stadyum vardır. Bunun dışında İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Avcılar Kampüsü'ndeki kapalı spor salonu inşaatı tamamlanmış hizmete açılmayı beklemektedir. Sağlık ve Sosyal Durum İlçenin büyük bölümünde yapılaşma imar planına ve teknik şartlara uygundur. Ambarlı Cihangir ve Firuzköy Mahallesi civarında sanayi kuruluşları ağırlık kazanmaktadır. İlçede 500 ün üzerinde irili ufaklı fabrika ve iş yerleri mevcuttur. Sosyal yaşantı E-5 karayolu Güneyindeki Deniz tarafı Mahalleler ile Gümüşpala ve Mustafa Kemalpaşa Mahallelerinde genel olarak iyi. Yeşilkent ve Tahtakale Mahallelerimizde İmar planı olmadığından, mevcut binalar imar kanununa göre kaçak inşaat durumundadır. Buralarda yaşayanların hemen hepsi son yıllarda Anadolu dan gelen insanlar olup, eğitimleri düşük insanlardır. Bunun sonucunda bir takım sosyal problemler yaşanmaktadır. İş ve çalışma hayatı Bölge Çalışma Müdürlüğü, SSK, İş ve İşçi Bulma Kurumu Bağkur Bölge Müdürlüğü dışında İstanbul Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenmekte ve denetlenmekte olup İlçedeki iş yeri sayısı dikkate alındığında bu denetlemelerin yeterli olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Yetersiz istihdam, işçi sağlığı ve güvenliği dışında çalışma hayatında başkaca bir sorun bulunmamaktadır. İlçemiz son on yıl içinde hızlı bir değişime uğramış, İlçe merkezinde ve Tahtakale mahallemizde hızlı bir yapılaşma olmuştur. Bunda da özellikle Toki ve toplu konut yapı kooperatiflerinin katkısı büyüktür Böyle olunca da hızlı gelişme başlamıştır. Üniversite kampüsü İlçeye canlılık getirmiştir. Gümüşpala mahallesi, göl kenarındaki piknik ve gezi yerleri, Ambarlı ve Denizköşkler Mahalleleri sahil şeridi Büyükşehir Belediyemizce düzenlemeler yapılmış, lokanta ve restoranlarıyla da o bölgede canlılık oluşmuştur. İlçemizin sağlık hizmetleri; 1 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, 15 Sağlık Ocağı ve 1 Devlet Hastanesi 1 Semt Polikliniği nden oluşan Kamu, 3 Özel Hastane, 4 Tıp Merkezi, 5 Dal Merkezi, 2 Poliklinik, 2 Radyoloji Laboratuvarı, 5 Diyaliz Merkezi, 5 Tıbbi Tahlil Laboratuarı, 14 Tek Hekim Muayenehanesi ve 1 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 70 Diş Hekimi Muayenehanesi, 2 Psiko Teknik Değerlendirme Merkezi, 1 Oksijen Tedavi Merkezi, 5 Sağlık Kabini, ve 25 Optisyen den oluşan Özel Sağlık Kuruluşları ile yürütülmektedir.

23 Ayrıca İlçemiz sınırları içinde 104 Eczane, 3 Özel Hastane Eczanesi, 3 Ecza Deposu, 3 İlaç Fabrikası, 6 Kozmetik ve 2 Aktar bulunmaktadır. Sağlık Ocaklarımızda resmi görev yapan, 60 doktor, 1 Eczacı, 1 Diş Hekimi, 103 Yardımcı Sağlık Personeli ve 16 Genel İdari Hizmetler Personeli, 4 4/C İşçi Statüsünde personel ve 30 sözleşmeli şirket elemanı ile bölge halkına hizmet verilmektedir. Ekonomi İlçemizde sanayi tesislerinin gelişmesiyle tarım ve hayvancılık sona ermiş bunların yerine sanayi ve ticaret almıştır. Avcılarda sanayi için uygun faktörlerin oluşumu, çok kısa bir zamanda gelişimi oluşturmuş ve Firuzköy yolu üzerinde arsa-sermaye işbirliği ile birçok fabrika kurulmuştur. Başta madeni eşya, dokuma, giyim eşyası olmak üzere ili ufaklı 300 den fazla sanayi tesisi faaliyettedir. Buna göre nüfusun % 40 dan fazlasını işçiler, %10 nu bölge esnafı ve küçük çapta memur kesimi oluşturmaktadır. İlçemizde ilçe tarım Müdürlüğü bulunmamaktadır. Büyükçekmece İlçe Tarım Müdürlüğünce iş ve işlemler yürütülmektedir. İlçemizde 2009 yılı içerisinde, 1151 Tarım gıda denetimi, 30 su ürünleri denetimi yapılmıştır. Yine ilçemizde yıllık 32 ton balık üretilmiştir. Kooperatiflerin mevcudiyeti inşaat sektörünü büyütmüş, ilçenin gelişmesine ve hızla büyümesine neden olmuştur. İlçede kamu bankaları dışında özel bankalarında şubeleri bulunmaktadır. İlçede fuar, sergi ve panayır kurulmamaktadır. Ancak haftanın belli günlerinde semt pazarları kurulmaktadır. Altyapı Durumu: (Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz) İlçenin elektrik ve su sorunları Tahtakale ve Yeşilkent Mahalleleri dışında bulunmamaktadır. Mahallelerimizin büyük kısmında doğalgaz mevcuttur. Yine İmar Planı bulunmayan Yeşilkent ve Tahtakale mahallelerinde yol başta olmak üzere alt yapı sorunları mevcuttur. Gümrük Durumu : Gümrük Müdürlüğü İlçemiz Ambarlı mevkiinde, dolum tesisleri girişinde Koordinatör şirket Çekisan Depolama Ltd.Şti nce yaptırılan iki katlı binanın birinci katında 28 personel ve 401 nolu Gümrük Muhafaza Botu olmak üzere Muhafaza memurlarıyla desteklenerek istihbarat ve gözetleme faaliyetini sürdürmektedir.

24 Ulaşım ve Haberleşme (Kara-deniz-hava ve köy yolları, PTT, radyo-tv hizmetleri) İlçemizde Ulaşım Metrobüs, İ.E.T.T otobüsleri, deniz otobüsü, halk otobüsleri ve minibüslerle sağlanmaktadır. Ayrıca Deniz otobüsleri ile Eminönü, Üsküdar, Kadıköy ve Bakırköy ilçelerine ulaşım mümkündür. Gerek Posta yönünden gerekse telefon ve kablolu TV açısından sorun bulunmamaktadır. İlçemizde radyo TV istasyonu bulunmamaktadır TV. nin tüm kanalları izlenmektedir. Ulaşım sorunu İlçemizin kuzeyinde bulunan Tahtakale Mahallesinde yaşanmaktadır. İlçe Merkezinde çalışan veya resmi kurumlara ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın, ulaşımlarını İstanbul merkezine veya çevre İlçelerine giden ulaşım araçlarıyla sağlamak zorunda kalmaktadırlar. 2. YASAL GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARIMIZ VE MEVZUAT ANALİZİ Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde Avcılar Kaymakamlığına bağlı bir kurumdur. Devlet politikalarının Kaymakamlık makamına bağlı olarak gerçekleştirilmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün sorumlulukları arasında yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı nın devlet adına üstlenmiş olduğu sorumluluğun yerine getirilmesi, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda milli eğitim temel ilkeleri çerçevesinde kendisine bağlı birimleri izlemek, değerlendirmek ve geliştirme yönüyle sorumlulukları MEB Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği nde tanımlanmıştır.

25 Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Sisteminin taşra teşkilatındaki bir birimidir. Bu doğrultuda eğitim sisteminin genel yapısının incelenmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin işleyişini ve çalışma koşullarını anlamamızı sağlamaktadır. Milli Eğitim Sistemi; T.C. Anayasası, Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar, Hükümet Programları, Kalkınma Plânları, Millî Eğitim Şûraları ve Ulusal Program esas alınarak düzenlenmektedir. Bu esaslara göre eğitimin ilkeleri; Eğitim millî, cumhuriyetçi olacak, lâiklik esasına dayanacaktır, eğitim planları bilimsel temellere dayalı olacaktır, eğitimde genellik ve eşitlik olacak, fonksiyonel ve çağdaş olacaktır şeklinde belirlenmiştir. Eğitim sisteminin genel yapısı; demokratik, çağdaş, bilimsel, laik ve karma bir eğitim özelliği taşımaktadır. Türk Eğitim Sisteminin amacı; Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve Türk ulusunu çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerini, T.C. Anayasanın 10, 24, 42, 62. maddeleri ile 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Yasası hükümleri kapsamında yürütmektedir. Süreç odaklı yaklaşımda olduğu gibi çalışanlara hizmet üretimi değerlendirme sonuçları objektif bir şekilde geri bildirilmektedir. Sistematik değerlendirme yapılarak personelin düşünceleri alınmaktadır. Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kaliteyi geliştirme ve arttırma adına yapmakta olduğu diğer çalışmalar şunlardır: 1. Avrupa Birliği ortaklık Projeleri 2. İlçe Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları 3. Kalite yönetimi ilkelerinin uygulanması 4. Hizmet içi Eğitim faaliyetleri, hizmet içinde alan geliştirme çalışmaları 5. Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri 6.Seminerler 7. Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği 8. Paydaşlarla birlikte karar almaya dayanan yönetim uygulamaları. Yapılan çalışmalar ilgili komisyonlar tarafından gözden geçirilerek her yıl revize edilmektedir. Eksik kalınan yanlar tamamlanarak yeni düzenlemeler ve değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişikler doğrultusunda müdürlüğümüz tarafından uygulama faaliyetleri iyileştirilmektedir.

26 YASAL DAYANAK YASAL YÜKÜMLÜLÜK / HİZMET ALANI GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 430 Sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 222 Sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu Atatürk ilke ve inkılapları ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş vatandaşlar olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda bakanlık tarafından verilen her türlü planlama, programlama takip ve denetim görevlerini yerine getirmek. Tüm Bölümler 2.1. YÖNETİM HİZMETLERİ YASAL DAYANAK YASAL YÜKÜMLÜLÜK / HİZMET ALANI GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirlerle kendilerine verilen görevleri yapmak, Tüm Bölümler Bulunduğu görev alanındaki milli eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dahilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek, Tüm Bölümler 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak, gerektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak, Tüm Bölümler Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını sağlamak Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı, düzgün ve doğru bir şekilde Tüm Bölümler Tüm Bölümler

27 yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak, Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak, Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri, Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri 0kul-Kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini sağlamak. Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri, Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri 2.2. PERSONEL HİZMETLERİ YASAL DAYANAK YASAL YÜKÜMLÜLÜK / HİZMET ALANI GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 222 Sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu 527 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Müdürlüğe bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için personel bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili makamlara bildirmek, Okul ve kurumlardaki personelden görevlerinde üstün başarıları tespit edilenlerin terfi edilmelerini sağlamak veya ilgili makamlara teklifte bulunmak, Okul ve kurumlarda görevli öğretmen ve diğer personele gerektiğinde yetkisi dâhilinde bulunan cezaları vermek, Görev alanındaki personelin iş verimini artırmak, moral gücünü yükseltmek için; sosyal tesisler, dinlenme kampları ve benzeri tesislerin açılmasını sağlamak, "Sicil Amirleri Yönetmeliği" gereğince alt birimlerde görevli personelin sicil işlemlerini zamanında yürütmek, Atama ve nakillere ait işleri yürüterek yetkili makamlara sunmak, konuyla ilgili olarak alt ve üst makamlarla koordinasyonu sağlamak, Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dâhilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak. Personel ve İdareci Atama, Özlük, Arşiv Bölümü, Öğretmen Atama Bölümü Personel ve İdareci Atama Özlük, Arşiv Bölümü inceleme Soruşturma ve Değerlendirme Öğretmene Hizmet ve Sosyal işler Bölümü Personel ve İdareci Atama, Özel Kalem, Özlük, Arşiv Bölümü Öğretmen Atama Bölümü Yönetici Atama Bölümü Personel ve idareci Atama, Özlük, Arşiv Bölümü

28 ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik. Milli Eğitim Bakanlığı izin Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı intibak Bülteni Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen ve Memur Yetiştirilmeleri Hakkında Yönetmelik Bakanlıkça ilçe emrine atanan öğretmenlerle ilçe içinde nakil isteyen öğretmenlerin görev yeri belirleme teklifini valilik makamına sunmak, İlk ve orta dereceli okullar ile eğitim kurumlarına yönetici atama işlemlerini usulüne göre yürütmek, Kurum Müdürlüklerinden gelen il dışı nakil isteme dilekçelerini üst makamlara göndermek. Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak, Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerini yapmak. Öğretmen Atama Bölümü Personel ve idareci Atama Personel ve idareci Atama Atama Bölümleri Personel ve İdareci Atama inceleme Soruşturma ve Değerlendirme Özlük, Arşiv Bölümü 2.3. EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ YASAL DAYANAK YASAL YÜKÜMLÜLÜK/HİZMET ALANI GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eğitim amaçlarının Tüm Bölümler okul ve kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlamak, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 5378 Sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5580 Özel Öğretim Kurumları Görev alanındaki okul ve kurumlarda eğitim faaliyetlerinin Atatürk İlke ve inkılâpları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak, Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalışmalar ile yakından ilgilenerek, çalışmaların faydalı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilerin bilgi seviyesini yükseltmek ve verimi artırmak için gerekli tedbirleri almak, Öğrencileri ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara bildirmek. Öğretim yılı başında ve sonunda görev alanında bulunan okul ve kurumlardaki yönetici ve öğretmenlerle toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda okul ve kurumların huzurlu ve verimli çalışması için gerekli programları hazırlamak, çalışmaları değerlendirmek, Danışma ve benzeri kurumların mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak, Eğitim-Öğretim ve Öğrenci işleri. Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Kültür Bölümü Program Geliştirme Bölümü, Ar-Ge, Eğitim- Öğretim ve Öğrenci işleri, Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri, AB Projeleri Bölümü Eğitim-Öğretim ve Öğrenci işleri, Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Program Geliştirme Bölümü Eğitim-Öğretim ve Öğrenci işleri. Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Eğitim-Öğretim ve Öğrenci işleri, Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri

29 Kanunu Okul ve kurumlardaki öğrencilerin problemlerini incelettirmek ve yaygın görülen problemler hakkında yönetici, öğretmen, veli ve öğrencileri aydınlatmak, Okul ve kurumlarda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları tespit etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak. Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, öğrenci üst disiplin kurulu hizmetlerini yürütmek, aynı programı uygulayan okullar arasında öğrenci seviyeleri arasında farklılıkları ortaya çıkarmak ve öğretmenlere değerlendirmeleri bakımından karşılaştırma yapma imkânı sağlamak amacıyla karşılaştırmalı sınavlar yaptırmak ve diğer işlemleri yürütmek, Gençlerin ve öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halkoyunları ve benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma ve hizmetleri yürütmek, Gençler ve öğrenciler için kamplar ve spor tesislerinin kurulmasını sağlamak, faaliyetler yapmak ve diğer paydaşlar ile işbirliği içinde bulunmak, Program Geliştirme Bölümü, Ar-Ge Birimi, Eğitim-Öğretim ve Öğrenci işleri, Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Eğitim-Öğretim ve Öğrenci işleri. Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Eğitim-Öğretim ve Öğrenci işleri, Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri, Burslar ve Yurtlar Okul İçi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Bölümü Okul içi Beden Eğitim, Spor ve İzcilik Bölümü YASAL DAYANAK YASAL YÜKÜMLÜLÜK/HİZMET ALANI GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM Okul içi ve okullar arası beden eğitimi, izcilik ve spor Okul İçi Beden Eğitim Spor faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek. ve İzcilik Bölümü 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği 0kullar arası spor, halk oyunları vb. faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli ortam oluşturmak, ödül ve ihtiyaçların sağlanmak, Milli ve mahalli bayramların programlarının yapılması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin işlerle ilgili verilen görevleri yapmak Görev alanıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında yapılacak her türlü faaliyetlere katılacak olan öğretmen ve öğrencilerin görev ve izin işlerini yürütmek, Halk Eğitim Merkezlerinin, halk dershanelerinin, okuma odalarının ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin açılmasını, çalışmasını, gelişmesini, denetlenmesini sağlamak, çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri almak, yaygın eğitim kurumlarında görevlendirilecek öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesine yönelik işleri yapmak, Görev alanındaki toplum kalkınmasına ilişkin plan ve programların hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak, ilgililerle devamlı işbirliği yapmak, Okul İçi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Bölümü Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Bölümü Özlük, Arşiv Bölümü Yaygın Eğitim Bölümü Yaygın Eğitim Bölümü Sayılı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği Çıraklık ve Yaygın Eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli olan bina, tesis, araç ve gereçleri zamanında sağlamak, Yaygın Eğitim Bölümü Bütçe Yatırım Ayniyat Çıraklık, Mesleki ve Teknik

30 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Hizmetleri Yönetmeliği Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği21540 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma- Kapama ve Ad VermeYönetmeliği 95 Nolu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirme bu amaçla çeşitli kurumların bina, tesis ve imkânlarından yararlanmak, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile 4702 Sayılı Kanunlara göre çıkarılmış diğer mevzuata göre işleri yürütmek, mesleki eğitim merkezlerinde çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak. Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşların yaygın eğitim yoluyla, genel, mesleki ve teknik alanlarda eğitilmelerini sağlamak, hizmeti yaygın eğitime ait mevzuata göre yürütmek, Vatandaşların genel, mesleki ve teknik eğitimlerinde görev alan örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen, yönetici, usta öğretici ve eğitici ustalar için yetiştirici mahiyette kurs ve seminerler düzenlemek. Okul ve kurumlarda toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek, Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlarda öğrencilerin periyodik tarama ve aşılama işlemlerinin zamanında yapılmasını, gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, Öğretmen ve diğer personeli sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandırmak. Beslenme eğitim faaliyetlerini takip etmek, Okullarda rehberlik servislerinin kurulmasını, bunların personel, araç, gereç ve benzeri bakımından geliştirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak, Eğitim Bölümü Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Yaygın Eğitim Bölümü Yaygın Eğitim Bölümü Yaygın Eğitim Bölümü Yurtlar, Lojmanlar ve Sağlık İşleri Bölümü Yurtlar, Lojmanlar ve Sağlık işleri Bölümü Yurtlar, Lojmanlar ve Sağlık İşleri Bölümü Özel Eğitim ve Rehberlik Okullarda Şiddetin Önlenmesi 2006/26 Nolu Genelge Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri İle Disiplin Amirleri Hakkınca Okullarda özel eğitim sınıflarının açılması ve bunların ihtiyaca göre sayılarının arttırılması için tedbirler almak, Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirler almak. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin görevlerini yürütmelerinde resmi ve özel okul, kurum ve birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Özel eğitim okul ve kurumlarının çalışmalarını izlemek, denetlemek ve değerlendirmek. ilkokuldan itibaren öğrencilerin meslekî ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler almak, Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, ders ve laboratuar araç ve gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine ait ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak ve dağıtımını sağlamak, Eğitim araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların kullanılması ile ilgili tedbirler almak. Özel Eğitim ve Rehberlik Özel Eğitim ve Rehberlik Özel Eğitim ve Rehberlik Özel Eğitim ve Rehberlik Özel Eğitim ve Rehberlik Bütçe Yatırım Ayniyat Bütçe Yatırım Ayniyat

31 Yönerge Emniyet Genel Müdürlüğü ile Yapılan "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu Ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü Okul müzelerinin kuruluş, donatım ve işleyişiyle ilgili tedbirler almak, İlçede açılan seminer ve kursların aksaksız yürütülmesi için tedbirler almak, aksaklıkları bir rapor ile ilgililere bildirmek, Yurt dışında öğrenim yaparken, yurda dönen ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin denklik işlemlerinin mevzuata göre yapılmasını sağlamak. Görev alanında milli eğitim hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi bakımından, ilgili hizmet birimlerinin amacına ve mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak, Öğretim metotlarının uygulanmasında birlik ve beraberliği sağlamak, metotların geliştirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yaptırmak, sonuçlan hakkında ilgili yerlere bilgi vermek, Görev alanında ölçme ve değerlendirme konularında araştırmalar yapılmasını sağlamak, değerlendirmek, uygulamak ve bu konularda öğretmenlere kurs ve seminerler düzenlemek, Okul ve kurumlardaki öğrencilerin ve kursiyerlerin başarılarının artırılmasına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlamak, Öğrenci disiplin kurullarına gelen olayların tekerrür etmemesi amacıyla, sebep ve sonuçlarının araştırılmasını sağlamak, bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, Özel okul, kurs, dershane, öğrenci yurdu, pansiyon ve benzeri kurumlar açmak üzere başvuranların isteklerini incelemek ve gereklerini yerine getirmek, Örgün ve yaygın eğitim kurumları ile ilgili çalışma takvimini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. Eğitim ve öğretim kurumlarının açılması, kapatılması ve bunlara ad verilmesi işlerini yürütmek. Kültür Bölümü Hizmet içi Eğitim Bölümü Kültür Bölümü Tüm Bölümler Program Geliştirme Bölümü, Ar-Ge Birimi Program Geliştirme Bölümü, Ar-Ge Birimi, Hizmetiçi Eğitim Bölümü Yaygın Eğitim Bölümü, Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri, Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri, Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Özel Okul, Dershaneler, Kurslar Bölümü Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri, Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri, Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri

32 2.4. TEFTİŞ-REHBERLİK -SORUŞTURMA HİZMETLERİ YASAL DAYANAK YASAL YÜKÜMLÜLÜK/HİZMET ALANI GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM Müdürlüğe bağlı okul ve kurumları belli bir plan içinde inceleme Soruşturma ve denetlemek veya denetlenmesini sağlamak, eksiklik ve Değerlendirme aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri almak, Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı Yönetmeliği Teftiş Yönergesi Gerektiğinde öğretmen ve diğer personelle ilgili inceleme, soruşturma yapmak ve yaptırmak. Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli programları hazırlamak veya uygulanmasını sağlamak, ilköğretim müfettişlerinin çalışmalarını yönetmeliğe uygun olarak yürütmek ilköğretim müfettişlerinin düzenlediği denetim raporlarını incelemek, değerlendirmek, inceleme Soruşturma ve Değerlendirme Hizmetiçi Eğitim Bölümü inceleme Soruşturma ve Değerlendirme inceleme Soruşturma ve Değerlendirme Soruşturma raporlarını adli, inzibati, mali ve idari yönden değerlendirmek, İlçe Milli Eğitim Disiplin Kurulu'na ilişkin işleri yapmak, sonuçlarını değerlendirmek ve ilgili yerlere bildirmek. inceleme Soruşturma ve Değerlendirme 2.5. BÜTÇE YATIRIM HİZMETLERİ YASAL DAYANAK YASAL YÜKÜMLÜLÜK/HİZMET ALANI GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM 5615 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4342 Sayılı Mera Kanunu, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 4077 Sayılı Tüketici Kanunu, Mal Alımları, Hizmet Alımları, inşaat Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Muayene Kabul Yönetmelikleri, Kamu idarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik, ilçe sınırları içindeki Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçler ile Bakanlığın diğer imkânlarından bütün okul ve kurumların bir program dâhilinde dengeli olarak faydalanmasını sağlamak, Okul ve kurumlar için arsa temin etmek ve eğitim tesislerinin yapım, bakım ve onarım işlerini yürütmek, Okul ve kurumlardan gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli ödeneğin sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunmak, Genel ve özel idare bütçelerinden, müdürlüğe ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun olarak dağıtım ve sarf işlemlerini yaptırmak ve bu konudaki işlemleri denetlemek, Görev alanındaki yatırımlarla ilgili taslak programları usulüne uygun olarak hazırlamak ve zamanında ilgili makamlara iletmek, Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işlerini yürütmek, Diğer her türlü parasal işler ve öğrencilerin burs ve benzeri işlerini yapmak, Bütçe Yatırım Ayniyat, Bütçe Yatırım Muhasebe, İnşaat Yatırım ve Tesisler inşaat Yatırım ve Tesisler Bütçe Yatırım Muhasebe Bütçe Yatırım Muhasebe inşaat Yatırım ve Tesisler Bütçe Yatırım Muhasebe Bütçe Yatırım Muhasebe

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010- STRATEJİK PLANI KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 STRATEJİK PLAN En önemli ve

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI İçindekiler I BİRİMİN FAALİYET ALANI... 1 II BİRİMDE YAPILAN İŞLERİN ÖZET TANIMI... 1 III ORGANİZASYON ŞEMASI... 2 IV GÖREV TANIMLARI... 3 Daire Başkanı... 3 Daire

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI SUNUŞ Bilim ve teknolojinin geliştiği çağımızda ülkemizi ileri ülkeler seviyesine çıkarabilmek için, gelişmeleri yakından takip edecek

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı