kendilerine ateş açılması üzerine meydana geldiği belirtildi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kendilerine ateş açılması üzerine meydana geldiği belirtildi."

Transkript

1 9 E Kürt sosyalist, devrimci ve ytseverlerine teslimiyet ve onuuzluğu dayatan, eleneksel inkar ve imha politikalarından vazeçmeyen TC'nin bizzat kendisi, Binöl olayının esas sumlusu değil mi? Ölen askerler insan da, Kürt ytseverleri "kbanlık koyun" mu? Bu ve benzeri suların soğukkanlı ve erçekçi bir biçimde ele alınması erekir ki sapla saman birbirinden ayrılabilsin. Sayfa 2 Olaydan sonra ARGK erillalarına yönelik olar başlatılan operasyonların, Palu, Genç, Solhan, ve Lice ilçeleri arasındi dağlık alanda yoğunlaştığı, operasyonların Keneral Necati Özen tarafından yönetildiği bildirildi. Çatışmaların ikinci ününde Memdo (Bilaloğlu) köyü yınlarında iki erillanın cesedi bulundu. PKK Genel Sekreteri Abdullah Öcalan, olaydan sonra KURD-HA'y-a verdiği dedevamı s. 14'te BiNGÖL OLAYI BAŞLANGlÇ Ml SONuç MU? Haber Merkezi- 25 Mayıs'ta Elazığ-Binöl karayolunu kesip kimlik kontrolü yapmta olan ARGK birlikleri 33 asker ve 2 sili öldürdüler. Basına yansıyan bililere öre, erillaların yol kesme eylemi sırasında sil bir araçta bulunan askerler, teslim alındıktan sonra öldürüldü. ARGK Böle Komutanliğı tarafından olayla ilili olar yapılan açıklamada ise, öldürülen asker sayısı 41 olar-belirtilirken, olayın, erillaların yol kesme eylemi sırasında devlet üçleri tarafından kendilerine ateş açılması üzerine meydana eldiği belirtildi. sayfa 4 Yıl: Sayı: S 31 SOOOTL (KDV Dahil) ~ KUR D Ll EWR UPA RAB UN-SER PIY AN ~ ' BONN, STOCKHOLM, LONDRA (Medya Guneşi)- Di bin sloanen "Ji bo Kdistaneka azad O yekitiya netei em hezen xe xt bikin" O "Gele Kd aşti O mafen xe yen netei O demokratik dixaze" hez o rexistinen Kdistana BOr; PKK, YEKBÜN, PSK, Hevirtin-PDK, RNK(KUK), TSK, PRK-(Rizari) O KAWA li Bonne, li Londraye O li Stockholme meş O mitin çekirin. Meşa heri mezin li Almanya, li bajare. Bonne çebo; di da hezar kesi de mirov beşdari ve meşe bon. Haird bi renen kesk, s O zer hat xemilandin; meşin di heayek cejne de derbas bo. Hin kesen ku beşdari mitine bon, li hembar bereha yekitiya netei hestiren çaven xe raneirtin. Di mitine de bi muzil<a ozane Kd Seid Gebari re marşa netei ya ele Kd Ey. Raqib hat xendin O ji bo şe hiden Kdistan.e daqiqeyek li ser piyari raesta rezirtine. çebo. Kesen.ku beşdari mitine.,bon ji çar. milan (Josephohe, DOmahik r.14

2 2. Medya Güneşi Haziran 1993 Öte yandan Binöl olayı, zaten ara- lıksız sürdürülen operasyonların. daha s ı kıştıkça resmi ideolojiden alan, ırkçı-şoven baş kışkırtmalarla "milli" örevlerini yerine etirmeye çalışan basın-yayın anları, ünlerce adeta savaş çığırtkanlığı yaptılar, yapıylar. Tek taraflı ateşkes ve sonrasında yaşanan süreçte "şahin"lik yapmayanlar, TC'nin de çıkarlarını özeterek kimi çözümleri sav\,1nanlar bile ağır suçlamalara maruz kaldı lar. "Vatan, Millet, Sarya" şiarları ünlerce manşetlerden inmedi; çifte standart ve ikiyüzlülük bir kez daha açığa çıktı. Gerçekten neydi Binöl olayı ve esas sumlusu kimlerdi? Tek taraflı ateşkese rağmen onlarca köy_ve mezrayı boşa l t?n, yüzün üzerinde erilla ve sil Kürdü katleden, operasyonlarını ddmayan; üstelik bununla da kalmayar özel olar erillalara, enel olar da Kürt sosyalist, devrimci ve ytseverlerine teslimiyet ve onuuzluğu dayatan, eleneksel inkarcı ve imha politikalarından vazeçmeyen TC'nin bizzat kendisi, Binöl olayının esas sumlusu değil mi? Ölen askerler insan da, Kürt ytseverleri "kbanlık koyun" mu? Bu ve benzeri suların soğukkanl ı ve erçekçi bir biçimde e.le alın ması erekir ki sapla saman birbirir:ıden ayrılabiisi n. Yani TC hiçbir açıdan, tek yanlı ateşkesin kendisine yüklediği örev ve sumlulukları yerine etirmedi. TC yetkiline var ki basın-yayın anlarına leri bir kez daha sonu çıkmaz olan, fatu yansıyan elişmelerin de österdiği ibi, rasını başta Kürt alkı olm üzere Türk tek yanlı ateşkes ilanından bu yana dev, halkının da ağır öded i ği inkar ve imha let üçleri ateşi ddmla kalmadılar, politikasınd~ ay direttiler. Onlar, an cumhbaşkanından en alt düzeydeki kan ve özyaşının esas sumluları olayetkiliye kadar bu konuda bir iyiniyet de r enflasyona yüzde 50'ye yın etkide serilemediler. 'Diyarbır ve Istanbul bulunan trilyonları kirli savaşa tarmayı IHD şubelerinin 20 Mart 1993 ününden sürdürüylar; dunun üçte ikisini. özel sonri ylaşık iki aylık süre içinde timleri, polisleri, kucuları ve izli-açık Kürdistan'da meydana elen köy boşalt- 'türrı üçlerini, iflas ettikleri artık eniş maları, yıp yıkmalar, infazlar, zi çevreler tarafından da ifade edilen politiöçleri e ilili hazırladıkları ralar için seferber ediylar. plar, devletin ateşi kesişte Binöl olayı böylesi mek bir yana, ateşkeskürt ulusal demokratik bir sü:eçte meydana ten yararlanar~k kimi eldı ve toplumda plan ve politikalarımuhalefetinin ulusal ve farklı tapkilere nenı daha bir inatla uluslararasi planda den 'oldu. v 'd Su.. rdu" du"" u"nu" ' yalad11 f1at ve e,, e "1 ır östermektedir. ıno Gıdalarını ları her alanında tanınması ibi üncel kimi talepler konusunda kaydadeğer. bir adım atılmadı. Ve örnekler daha da çoğaltıla bilir. ğerlendirdiler. adım olar enelde ulusal demokratik üçlerce de desteklenen ateşkesten bu yana ylaşık ikibuçuk ay eçti. Duyarlı kamuoyunun da yından bildiği ibi erillalar son Binöl olayına kadar enel olar ateşkese uydular ve konunun bu yanıyla verilen sözlere sadık kaldılar. e Devlet, ateşkesi kabul etmemekle daha ne kadar ay diretecek; " Eşkiyayla pazarlık edilmez", "Gelsinler teslim olsunlar, Pişmanilk Yasası'ndan yararlansın lar" türü bıktırıcı demaojilerden ne zaman vazeçilerek, eniş kamuoyunun istemi olan adımlar atılac vb. onlarca, yüzlerce sunun talıkta dolaştığı bir tamda 25 Mayıs ünü Binöl'de meydana elen ve 33 er ile 2 silin öldürülmesi, onlarcasının kaçınlmasına yolaçan olay, konuya- i lişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. TC yetkilileri olayı kendi politikalarının uyulanmasına erekçe ederek operasyonları yayınlaştı rı rken, PKK yetkilileri olayı "misilleme hkı" olar de- ını Binol Olayı Başlanıç Sonuç ınu? da yayınlaştırılıp yoğunlaştırılmasında TC yetkilileri için yeni bir bahane oldu. Olay duyul duyulmaz devlet yetkilileri "şahin"lik yarışına irereesine kirli savaşın nasıl daha da sonuç alıcı bir biçimde sürdürülmesi erektiği konusunda peş peşe açıklamalar yaptılar, resmi ideolojinin basın-yayın alanındi uzantıları uyun bir "fıat"ı ele eçirmenin hızıy la ıl hocailkiarını ünlerce köşelerinde, manşet haberlerde östermeye çalıştı lar. Basına qa yansıyan kimi haberlere öre, Ankara'da yapılan üst düzey bir toplantıda ulusal demokratik mücadelenin bastırılması için yeni kararlar alındı, eski kararlar yinelendi. Benimsenen ka- rar ve pepektifiere öre, sözümona "teröre", yani Kürtlerin ulusal ktuluş mücadelesine karşı çıkmayan, devleti karşısında bulac. Geçmiş yıllarda da Genelkmay Başkanı'nın ağzından benzeri bir açıklamayla devlet yanlısı olmayan tüm Kürtlerin bir çırpıda,"düşman" ilan edildiği hatırlardadır. Yine Kürdistan'da operasyonları yöneten üst düzey komutanlar açıktan açığa "bizden ünah itti, taş üstünde taş bırmayın" diyerek kendi erçek niyetlerini taya koymtan çekinmiylar. Ve sonuç biliniy: Dağlar bombalanıy, köy ve mezralar yılıp yıkılıy; erilla ve sil insanlar pervasızca katlediliy, yine kirli ettiği olanlan yer ve Ateşkesin zamanmda e Sonuç savaş naraları atılıy. TC'nin son Binöl olayını da bahane ederek operasyonları yayınlaştı np yoı ki h ı ğun aştırması, savaş uça arı ve e ı. kopterlerde dahil en modern savaş araç-ereçlerini kullanar dağlık alanları b b ı k' ı k om a aması, oy ve mezra arı ya ıp yıkması, zaman eçirilmeksizin ulusal demokratik üçlerin en eniş kapsamlı birlikteliklerini de dayatmtadır. Kürt u 1usa1 uı usa1 d emo kratı'k mu ha1ef etının ı d ı d f ve u ı us ı ararası pan a yaa ığı ıat ve elde ettiği olanları yer ve zamanınd a değerlan d'ırmek, başarı ı ara iden Id k 'k ı ı Id yo a e sı ve yan ış ıkiarı e en eldiğince asariye indiremek buün her zamankinden daha da yaşamsaldır., TC'nin tek yanlı ateşkese ve tüm iyiniyetli irişimiere verdiği cevap bilinmektedir. Kürdistan'da yine oluk çıluk kan ıtılmta, ferman üzerine ferman çıka rı lmtadır. Kürtlerin ateşle sınavı sürüy. Bu sınav, duyunun değil, mantığın sınavı olactır. Ulusal işbirliği ve diyalo sürecinin bir an önce yaşamın her alanında mücadeleci birliklerle omuzlanması; bir yandan ateşkes dahil ulusal demokratik muhalefetin çıkarına olabile- uzun süreli oladev erlendirmek, başanlara TC'nin yabilmesi için ileri lan ve demaiden yolda eksik ve oı'ilerinin etsürülen kimi acil istemler de yan l IŞ l1kian eiden kisizleştirilmeşimdiye kadar si, oynanm eldl v1 nce asart'ye yerine etirilmedi '' k istenen oyun ve ve daha da önemliindireme buün her tezahlanm issi, etirilece" inin hiç am k ~nden daha da z an 1 tenen komploların bir işareti yok. Aksine "Güvenlik üçlerimizin yaşamsald1r. boşa çıkarılması için Binöl olayının sağlıklı debaşarıları teröristleri silah bığerlendirilmesi erekir. Bu nermaya zladı, operasyonların ddenle Binöl olayı, devrimci demokratik ması sözkonusu değil, bölede asayiş sağlanana kadar çabalar sürecek" türü n- kamuoyu tarafından da çok yönlü değerden sözlerle atılan adımlar birer "zaaf" lendirildi. Açıktır ki, TC'nin ısrarla sürdürolar değerlendirildi. Kürdü Kürde k ı r- düğü kirli savaşa bir "misilleme" olduğu dırtmanın aracr olan köy kuculuğu sis- açıklanan Binöl olayının, TC'nin polititaminin kaldırılmayacağı açıkça belirtildi. kalarının yolaçtığı bir sonuç ve esas sumlusunun da TC olması, zamanlama Oiağanüstü Hal Böle Valiliği'nin kaldırıl-. ve eylem yöntemi açısından olrısuzlu_kması ve valilerin' yetkilerinin artırılması a- ları örmemaziikten elmeyi erektirateşi Kesmeyen Devlet dı altında tüm Türkiye ve Kürdistan'ı z d.. k.. t k ı t mez. amansız ı, çun u ~e yan 1 aeş benzeri bir düzenleme içine alac çalış- kes kararının yürürlükte olduğu, si bir Binöl olayının daha iyi anlaşılabilme malar başlatıldı. Gerillanın dağdan indi- açıklamanın yapılmadığı bir dönemde cek benzeri adımlar için çabalar sarfedisi, PKK'nin tek taraflı ateşkes ilanından rilmesi adı altında önce Pişmanlık Ya- eylem yapıldı. Askerlerin silahlı veya si- li rken, di er yandan da en zlu ünlere bu yana eç~n sürede meydana elen sası dayatıldı, sonradan aynı paralelde lahsız olmaları bir yana, etkisiz hale e- kimi elişmeler i n doğru değerlendirilme bir kararname çıkartıldı ve bu kararname tirilaniere enel olar savaş esiri niua- hazırlıklı olunması Kürt sosyalist, devsi, şöyle bir _özden eçirilmesi erekir. de Binöl olayından sonra donduldu. malesinin yapılması ereği, yöntem açı - rimci ve ytseverlerinin titizlikle özetbilindiği ibi,pkk tarafından ilan edilen Kürtçe radyo ve televizyon, eğitim ve sından da eylemin olumsuzluğunu ös- meleri ereken tarihsel bir örev ve sumlulukt. ve kimi eleştiri, uyarı ve önerilere rağmen öğretim, Kürt ulusal kimliğinin yaşamın teriy. f!vpe/d'yfll 'dan Merhaba, Gazetemiz başta devletin olm üzere bir sürü zluk ve eneli aşa aşa yayınını sürdürüy. Gazetemizin toplatılması adeta DGM'lerin bir alışkaniiğı haline eldi. Daha Genel Yayın Yönetmenimiz cezaevinde iken tı.ıtuklanan Gazetemiz Sahibi Cemal Özçelik halen cezaevinde. "Türkiye'de düşünce özürlüğü var" sözlerinin devletin en yetkilileri tarafından herün tekrarlandığı bir tamda 12 Mayıs'ta DGM'nin Cemal Özçelik'in tutukluluk halinin sürmesine karar vermesi düşündürücüdür. Özçelik'in ikinci duşması 16 Haziran ünü saat ~e istanbul 3 No'lu DGMde yapıla- ctır. Demokratik kum ve kuluşları, tek tek kişile ri Cemal Özçelik'in duşm- ' asına katılar dayanışma östermeye çağ ı rıyuz. *** Mepya Güneşi' nin Şubat 1992 tarihli 15. sayısında yayınlanan yazılar nedeniyle Istanbul DGM'nin Yazı Işleri Müdürümüz Salih Bal için verdiği 5 ay hapis ve 41,Milyon 660 bin TL'Iik para cezası yarı tayca onaylandı. Cemal Özçelik de aynı davada 85. Milyon TL'Iik para cezas ı na çarptırılmıştı. 15. sayının cezasının çok kısa sürede onaylanması da ayrıca düşündürücüdür. *** Uzun bir süredir Medya Güneşi'nin Diyarbır sürdüren Vahit Aba arkadaşın yerine bu örevi Hamdullah Akyol arkadaş devraldı. Adını eçen sayımııda künyemize de yazdığımız Hamdullah Akyol arkadaşa aramıza hoş eldin diyuz. Bürolaşma ve muhabir ağını enişletme çabalarımız sürüy. Bun_ un yanında önüllü muhabirlerimizden de yazı ve haber bekliyuz. Sosyalist, devrimci ve ytseverleri yazı ve haberlerl_e azelemizi üçlendirmeye Temsilciliği ' ni çağırıyuz. Okuyucularımızın katkılarıyla yayınını sürdüren azetemizin satış paralarının zamanında önderilmesi, abone sayısının artırılması başta Medya kollektifi çalı şanları olm üzere her okuyucumuzun örevidir. Daha zenin içerikli bir Medya'da buluşm dileğiy- le...

3 1-15 Haziran Medya.Güneş~. 3 Di Ca Kdi de Guherinen Sosyolojik Bir Sempozyumun Ard1ndan NOblhar derisinin 16 Mayıs 1993 ünü Istanbul President Hotel'de düzenlediği "Kürt Sunu Nasıl Çözülür?" konulu sempozyum, sosyalistlerden lslamcılara kadar uzanan eniş bir çevreyi biraraya etirdi. Gerek tebliğciler, erekse de müzereciler, suncı ilişkin kendi ylaşımlarını enel hatlarıyla dile etirdiler. Kürt sununun varlığı ve çözümlenmesi erektiği konusunda enel bir örüş birliği olmasına karşın, çözüm yollarına ilişkin olar farklı ylaşımlar ündeme eldi. Zaman zaman kimi sert tartışmalara da sahne olan sempozyum, yıllardır kimi önyarılarla farklı kanallarda elişen çabaların, en azından belli bazı kesimler açısından Kürt halkının kendi ulusal demokratik hlarına kavuşması mücadelesinde eniş birlikteliklere kanalize edilebileceğinin işaretlerini de verdi. * /smail Beşikçi Konferansa.ls mail Beşikçi ji ali Enstituya KdT hatibo amadekiri n O ji ali beşetaran ve bi hat uhdarikirin. balkeşt Alman Savcıya Göre Şerefkendi ve Arkadaşlarının Öldürülmesi nden İran Sumlu Çözümün yol ve yöntemleri konusunda taraflar ne denli farklı düşü nürlee düşünsünler bu sempozyumla bir kez daha taya çıktı ki, Kürt ve Kürdistan sunuyla artık toplumun eniş bir kesimi, hem de kimi tif tutumlar eliştirecek boyutlarda ilileniy; ünümüzde özellikle Kürt toplumunun eniş kesimini belli bazı temel amaçlar etrafında biraraya etirmek mümkündür. Tartışmalarda ündeme elen "Islamcı kesimin Kürt sunuyla barış ması " veya _ "Kürt aydınlarının lslamla barışması" türünden örüşlerin, önümüzde tüm yıcılığı ile dan sunun çözümünde önemli hareket noktaları olmadıklarını ve somut erçekliği yansıtmadıkların ı da belirtmek erekiy. Kürtleri boyundukları altında tutan devletlerin, Islamı ve mezheplerini, kendi eemenliklerini sürdürmek için kullandıkları, Kürtleri komşu halklarla ve kendi içinde birbirine düşürdükleri bilinmektedir. Yine bir dizi Kürt ulusal aylanma ve direnişinde dini şahsiyetlerin, kimilerinde önderlik düzeyinde olm üzere önemli roller üstlendikleri de biliniy. Yani tartışmayı, birilerinin Kürt sunu veya lslamla "bafışma"sında değil, birarada olmaları erekenierin değişik önyarılarla farklı alanlarda, çoğu zaman birbirlerini en ağır ithamlarla suçlamalarının nedenlerini en aza indirme çabasında yoğunlaştırm erekir. Beşikçi li ser ehemiyeta peviyandina zimane KdT ji sekint O di vt ar1 de rexne li erillayan irt. Beşikç i eha ot: "Bi Tirki peyandina erillayan O zede ehemiyethedana zimane KdT, kemasiyek mezin e." Osman AYTAR Navenda NOçeyan- Sosyolo!smail Beşikçi di 22'e , , Gulana 1993'an de li Stenbolebi nav e "Di Ca Kdi de Guherinen Sosyolojik" konferansek da.!smail Beşikçi li ser uherinen ci dilinen XYNe anin zirnan O ot: "Guher1nen Kdistane di pevajoya teb'i ya uher1nan da nebo ne. Li Kdistaneşerten jiyane li Tirkiye elek dijar in." Beşikçi rexne li nennen ku paşdemayina Kdistane bi reşa cafik a Kdistane ve iredidin, irt O eha ot: "Ditinen eha çet in, paşdemayina Kdistane encama politikayen delete ye". Beşikçi li ser uher1na ca Kdistane de testre tevera er111aye sektnt O ot: "tekoştna ku li Kdistane te dayin, li ser jiyana ct O siyast ya Tirkiye jt tesirek baş kiriye O boye sebebe uher1nen Mja. Beşikçi, reşa jinen Kd jt şirove kir Oda xiyirin ku, bi saya tekoşina rizariya netet ya Kdistane jin~n Kd di cate de bone xediye rolek siyast. HAMBURG (Medya Güneşi) Eylül ay ı nda Berlin'de PDK-Iran Genel Sekreteri S. Şerefkendi ve arkadaşlarının öldürülmesi olayında, Federal Alman Savcısı ilk defa Iran izli Şerefettin haber alma teşkilatını suçladı. Almanya'nın Karkruhe kenti savcısına öre, Vev (Iran Gizli Haber Alma Teşkilatı) ajanı Kazım Darabi, Sosyalist Enternasyonal Konresi için Berlin'de bulunan PDK-1 Genel Sekreteri Dr. Said Şerefkendi ve üç arkadaşının öldürülmesi olayında, kendisine yardım etmeleri için dört Lübnan ' lıyı bulmla örevlendirildi. Bilindiği ibi, Alman basın ı bu cinayetten başından beri Iran devletini sumlu tutmuştu. Iran rejimi de bu suçlamaları reddetmişti. Diplomatik özlemcilere öre, ilişkilerini Iran ile iyi tutm için uzun zaman sessizliği tercih eden Almarı hükümetinin, bu cinayetten Iran' ı resmi bir şekilde suçlamasıyla, iki ülke arasındi ilişkilerin önemli derecede zedeleneceği bekleniy. Elçi: "Menderes'i n Partisine Katıimam Sözkonusu Değil" Haber Merkezi- Şerafetlin Elçi yaptığı DEP'in kuluşundan önce Aydın Menderes'le örüştüğü, fat Menderesin partisine katılmasının ündeme elmediğini, Mahir Kayn'la telefonla veya yüzyüze örüşmediğini belirtti. Elçi, Özür Gündem'in 19 Mayıs 1993 tarihli Avrupa baskısında yeralan konuyla ilili haberin erçekleri yansıtmadığını belirterek; "Sayın Menderes, kişiliğine ve düşüncelerine değer verdiğim bir politikacıdır. DEP'in kulmasından önce, kendileriyle fikir alışverişi düzeyinde bir örüşme oldu. basın açıklamasında Bu örüşmemizde, kacağı partiye katılım ve bunun koşulları üzerinde dma ibi konular öndeme elmemiştir. Ayrıca vulamta yarar örüyum: Bu ö-rüşme de, DEP'in kuluşundan önce erçekleş miştir. " DEP'in kuluşundan ve benim DEP'le bağlarımı koparmarndan sonra, ne sayın Menderes'le, ne de ekibinden başka biriyle kacları partiye katılma konusunda herhani bir örüşmem olmadı. Özür Gündem azetesinde çıkan haber, bu nedenle erçekiere tümüyle aykırıdır" diy. * Kürt sosyalistleri ve devrimcilerinin savundukları, uğruna çok yönlü mücadele ettikleri çözüm yolları ile kimi Islamcı kesimlerin savundukları arasındi farklılıkları örmezlik elmek mümkün değil ve bu konuda önemli ayrılıklar var. Sempozyndi tartışmalarda da örüldüğü ibi, değişik erekçelerle Kürt sununu örmezlikten elerek Kürdistan'ı eemenlikleri altında bulundan devletlerin mevcut statüko ve ideolojilerinin savunuculuğunu yapan bazı Islamcı kesimlerden önemli bir kopuşu erçekleştirmekte olan kimi Islamcı Kürtler de sunun çözümünde ulus devletini dışiayar "ümmetçiliği" savunuylar. Sosyalist ve devrimciler ise sunun çözümünde bağımsız devlet, konfederasyon, federasyon vb. çözümleri savunsalar da, hemfikir oldukları nokta, Kürt halkının kendi eleceğini özürce belirleme hkını erçekleştirme koşullarına sahip olmasıdır. Kürt halkının tercihi bağımsızlık tan, konfederasyondan, federasyondan veya başka bir çözümden yana olabilir; ama bunun erçekleşmesi için öncelikle Kürt halkının özür iradesinin taya çıkarılmasının koşullarının yaratılmasının erekliliği, sosyalist ve devrimciler tarafından enelde ifade edilen bir örüştür. * Kürt sosyalist ve devrimcileri öteden beri ytsever dindarları da içine alan bir birlik politikasını savundular. Bu konuda ünümüzde daha hassas davranılması erektiği bilinmektedir. Fat bunun yanında, resmi ideolojinin savunuculuğunu yapan eleneksel Islamcı çevrelerden önemli bir kopuşu erçekleştirmekte olan Islamcı Kürtler de, Kürt ve Kürdistan sununun Sunni-Aievi, Yezidi, Ateist; yani Müslüman olan ve olmayan her Kürdü ve de eleceğini Kürt coğrafyasında kma amacında olan her Ermeni, Asi, Yahudi ve benzeri ulusal topluluklardan elme insanı doğrudan ililendirdiğini örmekle kalmamalı, bunun ereklerini çalışmalarında östermelidirler. Dini inançlara sayılı, ama toplumun özürlüğü ve mutluluğuna yönelen dinsel bağnazlığa ve bunun neden olabileceği düşmaniıkiara karşı da duyarlı bir bilinçle sunları değerlendirmek en erçekçi tutum Çok iyi bilmaliyiz ki, önümüzde dan ulusal sun, sosyalistinden ytsever dindarına kadar herkesi ililendirmektedir ve bu sunun çözümünde tartışmaları başka alanlara kaydırmamaya dikkat edip tüm potansiyeli t bir amaç doğrultusunda harekete eçirmek erekir. Ulusal sunun çö~ümünden sonri toplum projelerimiz doğal olar farklılıklar taşıy ve taşıyac; ama bu farklıliklar, ha lkın kendi özür iradesiyle eleceğini belirleme koşullarının yaratılması, ulusal sunun demokratik ve kalıcı 'bir biçimde çözümlenmesi mücadelesine enel olmamalı. Farklılıklarımızı politik dostluk ve karşılıklı sayı temelinde tartışabilmeliyiz. Böylesi bir anlayış ottullksa başarılar kaç ın ılmazdır.

4 Güneşi Haziran 1993 Emin Kaya (7 nüfuslu), Habib Taş (7 nüfuslu), Vehbi Taş (6 nüfuslu), Resul Taş (7 nüfuslu). Bahri Ulaş (7 nüfuslu), Sefer Balcık (11 nüfuslu), Ahmet Balcık (4 nüfuslu), Raif Ulaş (9 nüfuslu), ilçeleri: Köyler: Bavcanka(Savaş), Du derya(konuklu), Araşka(Üçköy), Medara(Aiaca), Tiyaxse(Narlıca), Eskere(Yayla), Reşika(Başköy), Kamıka(Akbul), Badıka Havre (Yayık), Dilet. Mezralar: Eskar, Nedera, Nercuk, Dimilya (Baloğlu), Çömlekçi, Salten, Şerefka, Çiçek, Safnut, Delit, Bastu. Batman ili Sason ilçesi; Köyler: Tenze, Herende, Heribe, Cacasa, Pelmisa, Sexika, Helis, Şexhemza. Mezralar: Malamer, Mala Haciya, Grok, Mala Demıra, Çay, Mala Mele. Boşaltılmaları istenen köy ve mezralar: Köyler: (Kulp'a Bağlı) Şernas (Ayün), Qeyser (Arün), Narcık. Mezralar: (Karabula'a bağlı) Koç, Grendes, Beyrok, Kexirvank, Xijart, Belin. Evleri yılan ve öç ettirilen aileler (Diyarbır ihd tarafından tespit edilebilen aileler): Tepecik: Meseline Ateş (13 nüfuslu), Hikmet Ateş (7 nüfuslu), Yusuf Yaşar (12 nüfuslu), Fahri Ateş (8 nüfuslu), Salih Tanrıkulu (8 nüfuslu), M. Halim Tanrıkulu (6 nüfuslu) A. Vahap Tanrıkulu( 5 nüfuslu), Bi Ateş (4 nüfuslu), H. Cemal Ateş (6 nüfuslu), H. Abdulkerim Ateş (5 nüfuslu), Abdulaff Ateş (6 nüfuslu), Mustafa Ateş (6 nüfuslu) Hayali Laçin (5 nüfuslu), ismet Laçin (5 nüfuslu), M. Can Laçin (5 nüfuslu), Sabri Demir (4 nüfuslu), Hi Aktaş (1 O nüfuslu), Bi Aktaş (8 nüfuslu), Şerafettin Demir (4 nüfuslu), Mehmet Yaşar (12 nüfuslu), Yusuf Demir (8 nüfuslu), Salih Demir (9 nüfuslu), lbrahim Laçin (18 nüfuslu), Alaattin Can (16 nüfuslu), Salih Alacan (9 nüfuslu), Azize Gül (16 nüfuslu), H. Ali Ateş (7 nüfuslu), Saliha Ateş (2 nüfuslu) Mezrası: Şerefka Kulp Mehmet C (14 nüfuslu), Ahmet C (7 nüfuslu), Selman Bozkuş (3 nüfuslu), lbrahim Akyol (11 nüfuslu), Adnan Kılıç (9 nüfuslu), Yusuf Kılıç (8 nüfuslu), Mat Kılıç (7 nüfuslu), Abdulkadir Kılıç (4 nüfuslu), Azeddin Kılıç (8 nüfuslu), Besra Kılıç (5 nüfuslu), Abidin Noyan (1 O nüfuslu), Kulp Araşkaş Köyü: Şirin Taş (8 nüfuslu), ihsan Taş (18 nüfuslu), Mehdi Taş (5 nüfuslu), Haber Merkezi- 20 Mart'ta başlayan ateşkesten bu yana Kürdistan'da devlet üçleri taratliam, erçekleştirilen fından işkence ve diğer h ihlallerine ilişkin olar ihd Diyarbır ve Istanbul şubeleri tarafından birer rap yayınlandı. ihd istanbul Şubesi'nin 14 Nisan 1993'e kadar, IHD Diyarbır Şubesi'nin ise 23 Mayıs 1993'e kadar meydana elen elişmeleri içeren rapları na öre ateşkesin iki aylık bilançosu özetle şöyle: Mart tarihleri arasında 1O kişi, Nisan ayında 13 kişi, 1-23 Mayıs tarihleri arasında ise isimleri belirlenebilen 4 kişi "faili meçhul" cinayetlerde yaşamlarını yitirdiler Mart tarihleri arasında; Mazıdağ'da 6, Tunceli'de 5 ve diğer yerlerde çıkan çatışmalarda da 6 olm üzere toplam 17 erilla şehid düştü. Nisan ayında; Bitlis'te 4, Maraş-Pazarcık'ta 11, Silopi'de 3, diğer yerlerde çıkan çatışmalarda da 8 olm üzere 26 erilla yaşamını yitirdi Mayıs tarihleri arasında ise; Serek'te 3, Silopi'de 8, Kulp'ta 13, diğer çatış malarda ise 4 olm üzere toplam 28 erilla katiedildl Bu raplara öre iki ay içinde öldürülen erilla sayısı 71 olar belirlenmesine rağmen, PKK taratmdan buüne açıklamalarda yapılan kadar öldürülen erilla sayısının 1OO'ün üzerinde olduğu belirtiliy. Ayrıca 23 Nisan'da, Tunceli'nin Hozat ilçesinde 12 Dev-sol eriliası katiedildl 2 ay içerisinde devlet üçlerinin rastele açtıkları ateş sonucu ve çeşitli operasyonlarda öldürülen sil sayısı ise ilk belirlemel.ere öre 20'nin üstünde. Bunlar arasında 1O Mayıs'ta Hezil çayını eçerken "terörist" diye öldürülen 8 köylü de var. 27 Nisan'da çeşitli incelemelerde bulunm üzere bölede bulunan Aydın Insiyatifi ve IHD heyetine Kelküm köyünde kucular tarafından saldırı düzenlendi; heyet üyeleri Zübeyir Aydar ve Tarık Ziya Ekinci dövüldü tarihinden tarihine kadar (ateşkes süreci içerisinde) boşaltılan köy ve mezralar, boşaltılması istenen köy ve mezralar, evleri yılan ve öç ettirilen ailelerin listesi şöyledir: Boşaltılan köy ve mezralar: Diyarbır ili Lice ve Kulp Medya 4.

5 1-15 Haziran Medya Beşek ji beşdaren Şeşa Sovyete fer dibin; le di derheqe Şeşa lslame de çi dizanin? Mihemed bi sazomana kaledariye feodallzme hileşan" Yilmaz Çamlibel di axaftina xe de beyan kir ku çareseriya pia Kdl iredayl lihevkirina netel ye O de em ji hevdu em bikin; riya diyaloe p~şvetir bibin. Di pey Yilmaz Çamlibel de Berpiiyare Giştl ye Kovara NObihare Sabah Kara peyl. Sabah Kara bi aayekl iştlli ser nerinin cor bi cor sekinl Q di axaftina xe de rexne li mantiqa " an bi tevayl an qet" irt. Sabah Kara eha ot: "Di nav Kdan de yen ku statuqoye diparezin hene, yen ku mafen kultl diparezin hene. Musil-manen ku van nerinan dipejirinln he-ne. Pi ne bi tene pia Kult! ye; mantiqa "an bi tevayl an qet" neçareseriye bi xe re tine. Xede bi xe ji cate bi mantiqa "an bi tevayl an qet" neuhartiye. Xede lsıame di nav 23 salan de aniye." Sabah Kara di axaftina xe de li ser paşdemayibona reşa kultl ya a lmparotiyen mezin hebon. 3-4 hezar sal e ku li Rojhilatanavln anizasyonen mezin hene. Olsa li Rojhilatanavin mozoylqek elan heye. Li teve Rojhilatanavln Q qafkasan fonksiyona beyankar faqta din e, Şeren elan bi hevdu re tune, sederne şeran berjeendiyen hanedanan e. Sebebek şe ran jl din e. Sebebek din ji pekanlnen mezhebi ne. Li Rojhilatanavln Q li Bal-. qanan enterasyonek etnik heye. Di paşeroja Rojhilatanavln de nerlnen neteperest Q etnik! tunin. Pia Kdl bi metoden ku ji der ve ten lthalkirin çareser nabe.. Ev problem bi nerlna deleta netel derketin." Altan Tan di peylna xe de rexne li nmna deleta netel irt Q ji bo Rojhilatanavln modelek delete ye no parast. Altan Tan eha ot: "De em nmna deleta netel deynin aliyekl. De sistema eyalete be danln. Zaonek binehln a no be bisazkirin. Li vi elatl şere el O delete heye. De ku ronblren Kd bi fsıame re li hev ben." Di beşe duemln e sempozyome de muzerevanan dltinen xe anin zirnan O bi pirrani lı ser tebllxen ku hatibon peşkişklrin munaqeşe çebon. Ji muzerevanan Ahmet Zeki Ok-. çuolu ot ku bila Islam bi Kdan re li hevdu be, ne ku Kd bi fsıame re li hevdq ben. Dlrokzan Tsrnail Goldaş, dı çan:iserkirina pia Kdili ser zlhniyeta mirovl sekinl Q eha ot: "Otlta desthilatdar dı pia Kdl de zihnıye teke afirandiye. E zlhniyet TirkbOna Kd e." Berpiiyare Giştl ye rojnameya me Osman Aytar di axaftina xe de rexne lı dltlnen ku devletbuna Kdan naxazin. irt, bi hin misalan dotiya hin politikayen şovenist O statukoperestan ani zirnan Q ot: "Di nav slnen TC'e de dt.ı meseleyen Kdl hene Yek, mesela Kden Kdistane ye ya din ji mesela Kden ku li Tirkıye diminin e." Osman Aytar; li ser pia mafe çarenosiya ele Kd jl sekin! O eha ot: "Di çareserkirina pie de hemo kes peşniyariyen xe dibeje, le kes ohe xe nade dene ele Kd Q napie ka ev el çi dixaze. De neye jibirkirin ku de biryara herl rast O herl dal ji ali ele Kd ve be dayin." Felat Dileş li ser reşa parvebuna ele Kd O Kdistane raest O di axaftina xe de eha ot: "HemQ kes ji yekltiya Kd Q Tirkan; Kd Q Faris O Kd O Ereban qal dike; le kes ı ser yekltiya ele Kd O parvebona Kdistane nasekine; ve reşa parvebone ji bo Kdan ekl qeder te ditin. Pi ne pia Kdl ye; pi pia Kdistane ye. Hevalen Musilman li dijl deleta netel ya ele Kd derdikevin O sazumana Um meti diparezin; le em jı aahdariyen xe yen diroki O tecn:ıba lmparatiya Osmanl dizanin ku Ummete jl pia Kdl re tu çareseriyeke neanıye. Ez ve nerlna hevalen Musılman bi vi aayl tastir dikim: Di nav Kdan de hesta avirina deleta Kdi peş ve çoye O lro Kd di vi arl de aven irin davejin; yane Kdan kevçiye xarine birine ber deve xe, birayen Musilman dibejın: 'Eman edi kes xarine bi deve xe naxe, kevçl bibin poze xe.' Di nav roniblr Q sıyasetvanen ku di sempozyome de nerlnen xe anin zirnan de, bi tene Felat Dileş axaftina xe bi zimane Kdl kir rd.o r ku si "' ; ele Kd sekinl O eha ot: "Reşa kult! ya Kdan pirr li paş maye. Kd ne amadene ku bi hevdu re tever bikin Q yekitiyan pek binin. Di reşek eha de delet naye avirin. Bi tene bi nerına Islami ji çareserı pek naye." Sabah Kara li ser ezlfeyen ronblriye F sekinl O eha ot: "Ronblr ne ye zana ye, ye ku dipie e ronblr e." Piştl Sabah Kara ji tebllxanan Husnu Okçuolu peyl. Husnu Okçuolu di axaftina xe de li ser pirralibuna pia Kdi sekinl O di axaftina xe de beyan kır ku zede neheql li ronblren Kd te kı ri n; lera xediye çareserıya pıe e ninin. Husnu Okçuolu di axaftina xe de eha ot" "Ez pevajoye ji çareseriye irintir diblnim. Ez ne di e baeriye de me ku ronblren Kd xe- va yen ele Kd ben pejirandin. Daxaza deleta netel çareseri nlne. Ev pi di çarçoa deleta unlter de dikare b8 çareserkirin. Li Tirkiye Mmana ku elan diihlne hevdu Islam e. De Kd ve rastiye biblnin. Dema ku elatparezen Kd bi lslame re li hevdu ben, de çareseriya ve pie hesan bibe." Ji tebllxvanan Yilmaz Çamlibel li ser irlniya naskirina cata ku em te de dijln sekinl. Yilmaz Çamlibel di axaftina xe de beyan kir ku di cata em te de dijin de el hene, din hene O mezheben cor bi cqr hene. Y. Çamlibel di axaftına xe de eha ot: "Di çareseriya pien cl de metoden Ilmi peist in. De ku em objektif bin. Di clhane de se boyeren diroki hene: 1) Şeşa lslame ya 622'an, 2) Şeşa Fransiz a 1789'an, 3) Şeşa Sovyete ya 1917'an. Em yen çepir (solcu) r o Navenda NCıçeyan- Di roja 'an de li Stenbole ji ali Kovara NQbihare ve sempozyomek bi nave "Pia Kdi çea çareser dibe?" hat çekirin. Di sempozyome de ji der" Oden cor bi cor elek ronblr Q siyasetvanen Kd Q Tirk beşdar bo n. Sempozyom di heayek el ek demokratik Q xeş de derbas bo. Tarik Ziya Ekinci, Hikmet Ozdemir, Mehmet Metiner, Yilmaz Çamlibel, Sabah Kara, Altan Tan O Husnu Okçuolu di sempozyome de teblix peşkeş kirin. Di beşe duemln e sempozyome de ji muzervanan Osman Aytar, Ahmet Zeki Okçuolu, Hasip Kaplan, Abdahman Dre, Feqi Huseyin Sağniç, Ali Bulaç, Şefik Beyar, ısmail Goldaş, Ercan Kanar, Felat Dileş Q çend ronblren din peyln. Ji tebllxanan Tarik Ziya!i;kinci di axaftina xe de bi pirrani li ser pia demokrasiye sekinl O eha ot: "Pia netel O demokratik a ele Kd li Ttrkiye teminata demokrasiye ye. Tevera demokrasiye ya Tirkiye, ji bo ku li Tirkiye demokrasiye ava bike, de ku beri her tiştl çareserkirina pıa Kdl ji xe re bike prensib. Demokrasi peyvek statik nlne e pevajoyek dinamik e. E di riya peşveçona mirov Q azadbona kede de pevajoyek e. Li min li Tırkiye demokrasi tune; azadiya ramani O baerl tu ne. Tişte ku rejime beyan dike militarizm e Tirkiye deletek hukuki nlne, e deletek kanuni ye." Tarik Ziya Ekinci axaftına xe bi vi aayi ternam kir: "Li Tirkiye ele Kd heye, tekoşlna netel O demokratik a vi eli heye' Di pey Tarik Ziya Ekinci de Dr. Hikmet Ozdemir peyıvl. Hikmet Ozdemır b: çend tesbiten "sosyolojik" dest bi axaftina xe kir f-1 Ozdemir di axaftina xe de eha ot: "Ji bo ku mesele be femkırın de ku se nuqte ben beyankirin Yek. çetiyen delete du, çetıyen yen ku li ser nave Kdan ketine re: se. tesbltkirına rastiya sosyolojik.". H. Ozdemır dı axaftina xe de beyan kir ku daxazen federasyon an serxebone ne rast in; lera li Tirkiye du cat tunin, catek heye H. Ozdemır eha ot: "Caten Kd Q Tirk tunin. Dema ku hon federasyone biparezin, de ku hon odeyen mirovan en razane ji hevdu biqetlnin. Heke lro nifqsa Kdan bi pirrani koç nekiribqya rojava, e ave belki mirov bikariboya ji otonamiye qal bikira. Yen ku lı cafya Tirkiye dijin ketine nav hevdu, bi hev re keliyane." H. Ozdemir di axaftina xe de beyan kir ku pi rıe di navbera Kd Q Tirkan de ye. Çareseriya pie bi delete re ye. Ji tebllxanan Mehmet Metiner li ser reşa diroki ya pia Kdl sekinl Q di peylna xe de beyan kir ku ev pi pieke heremi Cı kevn e. M. Metinerdi axaftina xe de ot ku federasyon ekl riyeke çareseriye de ji all deleten Tirkiye, Iran, lraqe O Siye ve neye pejirandin ; lera ev delet deleten netel ne. M. Metiner di axaftina xe de eha ot: "fmparatiya Os-manl ji bo ku betir bac O betir leşker ji Kdan bistlne bere xe da Kdis-tane O ji serhildanen Kdan re bo sebeb. Di dema "Cumhiyet"e de F mantiqa 'tune bihesiblne O bipelçiqlne' hat pejirandin. Ji damezirandina Komara Tirkiye heta niha politiqaya "redi miras" te emilandin. Çareseriya pia Kdl eaqas ne dijar e. De mafen netel Güneşi. 5 sempozyome di peşniyarkirina çareseriyek esasi ne. Renibiren Kdan herav bedel dane. De e ben ohdarlkirin. Di çareseriya pie de çar dijariyen ırln hen e: 1) ParvebOna Kdan adireki 2) Bı derenlketina çareseriya pia Kdi 3) Li Tirkiye nebona derıokrasiye 4) BelavbOna nufqse ya cafı." H. Okçuolu di axaftina xe de beyan kir ku de neri'na delete. O nerlna tekoşlna çekdarl biuhe Cı Kd beşdarl pevajoya demokratık bibin. Husan Okçuoğ l u di pey de eha ot: "Nı ha nev ser me ku em belva Kd çı clixazin bıdin. Dıve bi hevdu re mayin an Ji hevdu qetandin bi aayeki demokratik bibe. Nerlnek no ya lı ser li hevdukirina ci peist e. De ev li ser bineha ldeolojiya neteeke nebe." Di pey de ji tebllxvanan Altan Tan dest bi axaftina xe kir Altan Tan li ser reşa diroki ya Rojhilatanavln O avabuna deleten mezln sekinl. Altan Tan di peyina xe de eha ot: "Di Rojhilatanavln de, di dlroke de mise-

jiyan nabe ON suz 10 yıl Dil olmadan yaşam olmaz Saldırı örgütü Nato ya Hayır! Dosyalar yeniden açılsın talebi yükseliyor

jiyan nabe ON suz 10 yıl Dil olmadan yaşam olmaz Saldırı örgütü Nato ya Hayır! Dosyalar yeniden açılsın talebi yükseliyor Avrupa Barış Meclisi nin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü gazetesi Aralık 2010 Bê ziman jiyan nabe Dil olmadan yaşam olmaz Ana dilde eğitim ve öğretim bir insanlık hakkıdır. Yaşam hakkından ayrı düşünülemez.

Detaylı

Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın

Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın Genç Birikim den... Kıymetli okurlarımız, Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü büyük bir emeğin ardından hazırlanarak elinize geçen dergimiz vesilesiyle sizlere

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 İZİN VERME!

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 İZİN VERME! Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 Üniversitelerin öğrencilerin İZİN VERME! İ Ç İ N D E K İ L E R İsyan... 2-3 Özgür Okul... 6 Forum... 9 Denge Ciwanan...

Detaylı

1990 lı Yılların Olağanüstü Hâl Rejimi ve Savaş: Kürdistan Yerellerinde Şiddet ve Direniş

1990 lı Yılların Olağanüstü Hâl Rejimi ve Savaş: Kürdistan Yerellerinde Şiddet ve Direniş 1990 lı Yılların Olağanüstü Hâl Rejimi ve Savaş: Kürdistan Yerellerinde Şiddet ve Direniş Adnan Çelik* Giriş 1990 lı yıllarda Türk devleti ile Kürt hareketi arasında gelişen savaşın yarattığı siyasi, ekonomik

Detaylı

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Sayı: 203 I Haziran 2009 I Masrafı: 2 Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Almanya da bu yılın sonunda 30 bin kişi sınırdışı edilecek. Sol Parti nin soru önergesine hükümet tarafından verilen

Detaylı

SDE Analiz KCK Örgütlenme Modeli ve Amacı

SDE Analiz KCK Örgütlenme Modeli ve Amacı KCK Savunma Güvenlik Programı Koordinatörlüğü İçindekiler: Yönetici Özeti...3 1) GİRİŞ...4 2) KCK NIN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ...6 3) KCK NIN KURULUŞ AMACI VE MİSYONU...11 4) KCK NIN ÖRGÜTLENME MODELİ VE YAPISAL

Detaylı

SD STRATEJ K UBAT 2010. Irak n Dünü ve. İsrail Lieberman dan Kurtulmal d r. Kad Adaleti ve Hukukçunun Üstünlü ü. Hasan KÖN.

SD STRATEJ K UBAT 2010. Irak n Dünü ve. İsrail Lieberman dan Kurtulmal d r. Kad Adaleti ve Hukukçunun Üstünlü ü. Hasan KÖN. SD STRATEJ K DÜ ÜNCE UBAT 2010 www.sde.org.tr Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 3 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Türkiye de Nükleer Silahlar Sorunu Hasan KÖN Irak n Dünü ve Bugünü Nüzhet

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 15 MART 2015 Yıl: 1 Sayı: 8 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD NEWROZ 2015 BARIŞ-DOSTLUK DAYANIŞMA ÖZGÜRLÜK! Hava kurşun gibi ağır Bağır

Detaylı

Kürt Sorunu Nasıl Çözülür? haziran

Kürt Sorunu Nasıl Çözülür? haziran Kürt Sorunu Nasıl Çözülür? haziran yayıncılık Kürt Sorunu... haziran yayıncılık Eğitim Dizisi - 3 Kürt Sorunu Nasıl Çözülür? Birinci Basım Tarihi: Nisan 2005 Baskı: Can Matbaa Tel:(212) 613 10 77 ISBN:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi 26 gençliğin sesi Baslarken, Değerli dostlar hak ve özgürlükler partisinin bu yıl 10. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk devleti kurulduğu günden günümüze başta Kürt halkına karşı yürütmüş

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

Şeş û Yek: Kürt Meselesi, Gülen Cemaati ve Bir Karşı- Propaganda Girişimi Olarak Tek Türkiye Dizisi *

Şeş û Yek: Kürt Meselesi, Gülen Cemaati ve Bir Karşı- Propaganda Girişimi Olarak Tek Türkiye Dizisi * toplumvekuram2 son:layout 1 10/15/09 1:16 PM Page 109 Şeş û Yek: Kürt Meselesi, Gülen Cemaati ve Bir Karşı- Propaganda Girişimi Olarak Tek Türkiye Dizisi * Harun Ercan ** İngilizler ne halt etmeye ordalar

Detaylı

"Dünyanın bütün kötülüklerine baş kaldır. Bazen senin iyiliğin başkasının kötülüğüne de olabilir. Kendi iyiliğine de baş kaldır!"

Dünyanın bütün kötülüklerine baş kaldır. Bazen senin iyiliğin başkasının kötülüğüne de olabilir. Kendi iyiliğine de baş kaldır! Biz şimdi alçak sesle konuşuyoruz ya Sessizce birleşip sessizce ayrılıyoruz ya Anamız çay demliyor ya güzel günlere Sevgilimizse çiçekler koyuyor ya bardağa Sabahları işimize gidiyoruz ya sessiz sedasız

Detaylı

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı

Röportaj Sayfa 16. "İç Güvenlik Paketi" Konulu Paneli Yapıldı. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Semineri. Mülteci Hakları Çalıştayı

Röportaj Sayfa 16. İç Güvenlik Paketi Konulu Paneli Yapıldı. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Semineri. Mülteci Hakları Çalıştayı Ocak-Şubat-Mart 2015 / Sayı 7 www.batmanbarosu.org.tr Sayfa 25 Sayfa 27 Sayfa 36 "İç Güvenlik Paketi" Konulu Paneli Yapıldı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Semineri Mülteci Hakları Çalıştayı Sayfa 30 Ceza

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılarının

Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılarının Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org 15 Ekim 2009 No:19 Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış

Detaylı

KÜRT AÇILIMINI DESTEKLİYORUZ

KÜRT AÇILIMINI DESTEKLİYORUZ 3 Kürdistan Başkanı: Kürt kadınları örnek aldığım liderlerdir Halkına hizmet eden büyük liderlere sonsuz saygı duyuyorum. Ben birgün bir Kürt kadını gördüm. Evini bombalamışlardı. Elinde bir torba vardı.

Detaylı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı GÜNCeL 3 HAber 2 GÜNdem 4 T. yaşam 5 PoLİTİKA PoLİTİKA 7 6 bölge 8 KÜrTÇe ekonomi 10 9 dünya 11 ramazan 12 bulmaca 13 SPor 14 HAber reklam 15 16 Kaya GATA'ya sevk edildi Nerede Eski Bayramlar (2) diyarbakır

Detaylı

Kürdistan da ulusal örgütlenme tarihine bakma: Rizgarî-Ala Rizgarî (III)

Kürdistan da ulusal örgütlenme tarihine bakma: Rizgarî-Ala Rizgarî (III) Kürdistan da ulusal örgütlenme tarihine bakma: Rizgarî-Ala Rizgarî (III) İbrahim GÜÇLÜ (ibrahimguclu21@gmail.com) Kürt ulusal ayaklanma ve direnme hareketlerinden (1938) sonra, Kürt egemenleri, aydınları,

Detaylı

PKK Terör Örgütü Tarihsel Süreç ve 28 Mart Diyarbakır Olayları Analizi *

PKK Terör Örgütü Tarihsel Süreç ve 28 Mart Diyarbakır Olayları Analizi * Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 2, No: 8 ss.75-89 2007 PKK Terör Örgütü Tarihsel Süreç ve 28 Mart Diyarbakır Olayları Analizi * İhsan BAL 1 Özet Marksist ideolojiye sahip, etnik ayrımcı ve dini temaları

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP)

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) ANALİZ MAYIS 2015 SAYI: 124 7 HAZİRAN SEÇİMİNE DOĞRU HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) VAHAP COŞKUN ANALİZ MAYIS 2015 SAYI: 124 7 HAZİRAN SEÇİMİNE DOĞRU HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) VAHAP COŞKUN

Detaylı

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır!

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! sayı 216 / 10 haziran 2012 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! İMO yeni yönetmeliklerin mesleki denetime 10 Haziran etkilerini 2012 1 masaya yatırdı...6

Detaylı

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ Rapor No: 138, Aralık 2012 BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ UNITY OR PYD POWER PLAY? SYRIAN KURDISH DYNAMICS AFTER THE ERBIL AGREEMENT Ortadoğu Stratejik

Detaylı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Tespitler - Öneriler Doç. Dr. Hamit Emrah Berifl ç Politika ve Demokratikleflme Programı Koordinatörlü ü SDE - STRATEJİK DÜŞÜNCE

Detaylı

Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması. Cengiz Çandar

Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması. Cengiz Çandar Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler

Detaylı