İ sa Hakları Evre sel Beya a esi, 1948 Madde 3: Yaşa ak, özgürlük ve kişi güve liği herkesi hakkıdır. Madde 5: Hiç ki se e işke e apıla az, zali e, i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ sa Hakları Evre sel Beya a esi, 1948 Madde 3: Yaşa ak, özgürlük ve kişi güve liği herkesi hakkıdır. Madde 5: Hiç ki se e işke e apıla az, zali e, i"

Transkript

1

2 İ sa Hakları Evre sel Beya a esi, 1948 Madde 3: Yaşa ak, özgürlük ve kişi güve liği herkesi hakkıdır. Madde 5: Hiç ki se e işke e apıla az, zali e, i sa lık dışı ve a o ur kırı ı davra ışlarda ulu ula az ve ceza verilemez.

3 Mede i ve Siyasi Haklar Sözleş esi, 1966 Madde 6: Yaşa Hakkı ve ölü ezası ı yasaklar Madde 7: İşke e ve kötü ua ele, küçük düşürü ü ve i sa lık dışı, zali a e yasaklar Madde 2: 1. Her türlü savaş propaga dası asalarla asakla ır.. Ulusal, ırksal a da di sel efreti a rı ılık, düş a lık a da şiddete kışkırt a şekli i ala ak içi de savu ul ası asalarla asakla ır.

4 Eko o ik Kültürel ve Sosyal Haklar Sözleş esi, Madde 1: Aile i, a eliği, ço ukları ve ge çleri koru ası Bu sözleş eye taraf devletler şu koru aları sağlar: 1. Toplu u doğal ve te el ir iri i ola aileye, özellikle kuruluşu sırası da ve ak akla yükü lü oldukları ço ukları akı ve eğiti soru luğu deva ettiği dö e de, ü kü ola e ge iş ölçüde koru a ve yardı sağla ır. Evlilik, evlenmeye iyetle e çiftleri ser est rızaları ile eyda a gelir. 3. Nesep veya diğer şartlar akı ı da hiç ir ayrı ılık yapıl aksızı, ütü ço uklar ve ge çler içi özel koru a ve yardı ted irleri alı ır. Ço uklar ve ge çler eko o ik ve toplu sal sö ürüye karşı koru ur. Ço ukları ve ge çleri ahlakları a veya sağlıkları a zararlı ulu a veya o ları yaşa ları içi tehlikeli ola veya o ları or al geliş eleri e e gel ola işlerde çalıştırıl aları ka u la ezala dırılır. Devlet ayrı a, ço ukları ü retli olarak çalıştırıl ası ı hukuke yasakla dığı ve ezala dırıldığı asgari yaş sı ırı ı tespit eder.

5 Avrupa İ sa Hakları Sözleş esi, Madde 2: Yaşa Hakkı Madde 3: İşke e Yasağı

6 Avrupa İşke e i Ö le esi ve O ur Kırı ı Ceza ve İ sa lık Dışı Mua ele i Ö le esi Sözleş esi, 1987 İşke e i ve Gayri İ sa i ya da Küçültü ü Ceza veya Mua ele i Ö le esi e Dair Avrupa Sözleş esi e No lu Ek Protokol, 1993 Kadı lara Yö elik Şiddeti Ortada Kaldırıl ası Bildirgesi, 1993

7 AHİM Kararları da ör ekler İz i davası İşke e asağı AİHM kararı da, gösteri ilere karşı aşırı güç kulla ıldığı a ve arışçıl gösterilerde gü lük hayat aksasa da polisi üdahale ede eye eği e deği ildi. AİHM, Türkiye i Avrupa İ sa Hakları özleş esi i 3. addesi deki işke e yasağı ı ve 11. addesi deki topla tı ve gösteri özgürlüğü ihlal ettiği e karar verdi (213) Opuz Davası Ci si ete da alı şiddet Avrupa İ sa Hakları Mahke esi AİHM aile içi şiddet ko usu da açıla ilk davayı so uçla dırdı. Mahke e Türkiye' i, şiddet göre ir kadı ı, sav ılığa aşvurduğu halde, ko ası da koruya ayarak ayrı ılık yaptığı a hükmetti (29)

8 Birleş iş Milletler Ço uk Hakları a dair Sözleş e, Te el ilkeleri Madde.,.,. ve. adde a ı sıra; Özellikle 19., 34., 37. ve 39. Maddeler Madde 9 doğruda istis ar ve ih ali Madde işke e i ve a zali, i sa lık dışı ve küçük düşürü ü diğer davra ışları ve ezaları asaklar. Madde ço uğu, her türlü i sel sö ürü e ve i sel suistimale karşı koru ası ı güve e altı a alı ası gerekliliği i elirtir. Madde 9 ise her tür şiddet ağduru ço uğu reha ilitas o u içi çağrıda ulu ur.

9 Madde 19.. Bu özleş e e Taraf Devletler, ço uğu a a- a ası ı a da o larda al ız a iri i, asal vasi ve a vasileri i a da akı ı ı üstle e herha gi ir kişi i a ı da ike bedensel veya zihi sel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ih alkar ua eleye, ırza geç e dahil her türlü istis ar ve kötü muamele e karşı koru ası içi ; asal, idari, toplu sal, eğitsel ütü ö le leri alırlar.. Bu tür koru u u ö le ler; urada ta ı la ış ola ço uklara kötü ua ele ola ları ı ö le esi, elirle esi, ildiril esi, etkili aka a havale edil esi, soruşturul ası, tedavisi ve izle esi içi gerekli aşka a ö te leri ve u gu olduğu takdirde adli e i işe el ko ası olduğu kadar duru u gerekleri e göre ço uğa ve o u akı ı ı üstle e kişilere, gereke desteği sağla ak a a ı ile sos al progra ları düze le esi içi etki usulleri de içer elidir.

10 Ço uk atışı, Çocuk Fuhuşu ve Çocuk Pornografisi Ek Protokolü, 2 Ço ukları ilahlı Çatış alara Dahil Ol aları Ko usu daki İhti ari Protokol, Şiddet ve ağlık Dü a Raporu Dü a ağlık Örgütü,, Erke Ço uklukta Ço uk Hakları ı U gula ası Ge el Yoru No. 7, 25 Ço uklara Yö elik Şiddet Birleş iş Milletler Küresel Çalış ası, 26 Ço ukları Fiziksel Cezalarda ve a Cezala dır a ı )ali e ve a Aşağıla ı ı Diğer Biçi leri de Koru a Hakkı Ge el Yorum No. 8, 26 Avrupa Ko se i Ço ukları Ci sel ö ürü ve İstis ara Karşı Koru a özleş esi, Kadı lara Yö elik Şiddet ve Ev İçi Şiddeti Ö le esi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Ko se i özleş esi, Madde 9. Ço uğu Şiddeti Her Türü de Masu Ol a Hakkı Genel Yorum No. 13, 211

11 ŞİDDET NEDİR? Fiziksel gücün ve erkin, tehdit mahiyetinde veya fiili olarak, yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, geliş e ozukluğu veya oksu luğu gibi sonuçlara yol açan veya böyle sonuçlar vermesi muhtemel biçimlerde kasıtlı kulla ı ı UNVAC). Fiziksel a da psikolojik gü ü ire i ke disi e, aşka iri e, ir gru a a da topluluğa karşı ö eltile, arala a, ölü, psikolojik zarar, gelişi ozukluğu a da oksu ırak a a ol aç a olasılığı ü ük ola e le leri ili çli olarak gerçekleştiril esi a da u e le lerde ulu akla tehdit edil esi WHO Kısa a «Güç ve erki kötü e kulla ı ı»

12 Ço uğa karşı şiddet 1999 ılı da gerçekleştirile Ço uk İstis arı ı Ö le esi ile ilgili Dü a ağlık Örgütü WHO Da ış a Topla tısı da uz a ları üzeri de he fikir oldukları ge el şiddet ta ı ı: ço uk istis arı ve ço uklara kötü ua ele, soru luluk, güve veya güç ilişkileri ağla ı da, ço uğu sağlığı, yaşa ı, geliş esi veya o uru açısı da fiili veya pota siyel zararla sonuçlanan her tür fiziksel veya duygusal kötü ua eleyi, i sel istis arı, ih ali veya ih alkar davra ışı, ti ari veya aşka a açlı sö ürüyü kapsar.

13 özleş e i 9. addesi ve Ço uk Hakları Ko itesi i çalış aları u arı a, Birleş iş Milletler Ço uğa Karşı Şiddet Araştır ası ı UNVAC a açları çerçevesi de ço uğa karşı şiddet: "cinsel istismar dahil olmak üzere her tür fiziksel veya zihi sel şiddet, i it e ve istis ar, ih al veya ih alkar davra ış, kötü ua ele ve sö ürü.

14 Şiddet Kategorileri Fiziksel ve psikolojik şiddet İh al Sömürü

15 FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET Kaçır a sex köleliği, ha allık, savaşçı çocuk asker, organ ticareti), Fiziksel istismar Fiziksel ceza Ev içi şiddet Yargısız i faz Çete şiddeti okulda-okul çevresinde) )ararlı Gele eksel Toplu sal U gula alar kadı sü eti, zorla erken evlilikler, namus cinayetleri vb.) Namus cinayetleri Bebek ölümleri (12 aydan önce-fiziksel-duygusal ihmal, beslenme etersizliği-tı i üdahalede soru lar v.-doğu a o alileriengellilik) Psikolojik istismar Psikolojik ceza Devlet şiddeti devlete ağlı kuru lar tarafı da u gula a şiddet, polis, güve lik güçleri, akı vere kuru lar v. a ı tarlaları ı te izle esi de kulla ıl a v. İşke e ve zali a e, i sa lık dışı ve o ur kırı ı ua ele

16 İHMAL Terk et e, tehlikeli ve zarar veri i işlerde çalıştır a, koru a, esle e, gi i, eğiti, sağlık gi i gereksi i leri eteri e eri e getire e e, ço uğu tek aşı a ırak a, oksu luk oksulluk değil-genel bir eksiklik değil elli ir çevresel, fiziksel a da sos al koşul etersizliği, devlet ih ali eğiti, arı a etersizliği, sos al olarak ev ut ka akları su ula a ası,

17 SÖMÜRÜ Pornografi, sex turiz i, i sel istis ar, i sa ti areti, iş eri de şiddet

18 UNVAC raporu da şiddeti ahiyeti ve yaygı lığı a akıla te el ala lar 1. Ev içi (Evde ve ailede): Bebekler de dahil olmak üzere fiziksel, psikolojik ve i sel şiddet. Okulda ve eğiti orta ı da: O ur kırı ı, küçültü ü ve alçaltı ı disipli ö te leri, fiziksel, du gusal ve i sel şiddet ve ta iz, zor alık. Kuru larda: Bakı evleri/ etiştir e urtları, sığı aklar, hastaneler, tutukevleri vs.. okakta/ Toplu da: avaş ve çatış a orta ları, çeteler, yasalar, geleneksel uygulamalar. Çalış a orta ı da: U uz iş gü ü, i sa ti areti zorla çalıştırıl a ve i sel sö ürü, se turiz i

19 Çocuklara yönelik şiddet hiçbir şekilde mazur gör lemez ve şiddetin her t rl s önlenebilir. Paulo Sergio Pinheiro Bağımsız Uzman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırması

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK İLETİŞİM BİLGİLERİ EDAK SS İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİFİ KARACAOĞLAN MAH. 6173 SOK NO:4 IŞIKKENT-İZMİR

Detaylı

Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli

Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli Ba ka ı Ta ı ı Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli kredi işle leri de kulla ak a a ı ı güden veya faaliyetlerinin esas ko usu düze li ir şekilde kredi almak ya da kredi vermek

Detaylı

E-Bü lten. Başkanın Mesajı. Değerli FODER Destekçileri,

E-Bü lten. Başkanın Mesajı. Değerli FODER Destekçileri, E-Bü lten MART 5 Başkanın Mesajı Değerli FODER Destekçileri, Ülkemizde G Dö e Başka lığı ı te ilk kez gerçekleştiril ekte ol asıyla örtüşe Küresel Para Haftası proje etki liği i geçe yıla kıyasla çok daha

Detaylı

Kurallar FELSEFE. . DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz.

Kurallar FELSEFE. . DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz. Kurallar FELSEFE. DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz. Bir taraftan SORUNLAR için ÇÖZÜMLER üzeri de uğraşırke, diğer tarafta he ke di takı ı ızdaki, he de diğer takı lardaki HERKE

Detaylı

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

Çocuğa Karşı Şiddet Savunulamaz, Kabul edilemez, Önlenebilir

Çocuğa Karşı Şiddet Savunulamaz, Kabul edilemez, Önlenebilir Çocuğa Karşı Şiddet Savunulamaz, Kabul edilemez, Önlenebilir İstanbul da ilköğretime devam eden 440 çocuğun katılımıyla yaptığımız araştırma göstermektedir ki; çocukların % 73,41 inin son bir yılda ev

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

GÜNDEM. E erji Politika ız. Dü ya da Nükleer E erji. Bölge izi Sa ayi Altyapısı. MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı? MEVKA Neler Yap ayı Pla lıyor?

GÜNDEM. E erji Politika ız. Dü ya da Nükleer E erji. Bölge izi Sa ayi Altyapısı. MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı? MEVKA Neler Yap ayı Pla lıyor? GÜNDEM E erji Politika ız Dü ya da Nükleer E erji 3 Bölge izi Sa ayi Altyapısı 4 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı? 5 MEVKA Neler Yap ayı Pla lıyor? E erji Politikaları ız Gü eş Sa tralleri Bölgenin Enerji

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Eğitici El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Eğitici El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Eğitici El Kitabı THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION IN PARTNERSHIP WITH UNICEF ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Eğitici

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Dağıtım: Genel 23 Şubat 2011 Özgün dil: İngilizce CMW/C/GC/1 Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile

Detaylı

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001 EDİTÖR Deniz Kaynak 15. BASIMA KATKIDA BULUNANLAR Lalezar Akar - Fulya Ayata - Zelal B. Ayman - Ebru

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

TAKDİM. Biri i Baskı: 2010. Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek.

TAKDİM. Biri i Baskı: 2010. Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek. 2 3 ZÜBEYİR GÜNDÜZALP 4 Biri i Baskı: 2010 Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek Kapak Tasarı ı: Bası Tarihi: Kası Matbaa:.. Mat aa ılık - İsta TAKDİM

Detaylı

İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Başvuru Kitabı

İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Başvuru Kitabı İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Başvuru Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme projesinin

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN PROFİLİ, SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET ÖNERİLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN PROFİLİ, SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET ÖNERİLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN PROFİLİ, SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET ÖNERİLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI Dr. Reyhan Atasü Topcuoğlu Ekim 2012 IOM Uluslararası Göç Örgütü Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER)

BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER) BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER) Tolga Şirin Marmara Üniversitesi Özet: Sosyal insan haklarının

Detaylı

KIŞISEL VE SIYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESI

KIŞISEL VE SIYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESI KIŞISEL VE SIYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESI Genel Kurulunun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. Yürürlüğü giriş: 23 Mart

Detaylı

Onlar da Bizden Değil

Onlar da Bizden Değil Onlar da Bizden Değil Göç ekonomik, doğal afetler, iklim değişikliği, savaşlar gibi nedenlerle her zaman insanlık tarihinin ortak bir olgusu olmuştur. Günümüzde de göç küresel bir olgu olmakla beraber,

Detaylı

Yirmi İkinci Oturum, 2000. Ulaşılabilecek En Yüksek Sağlık Standardına Sahip Olma Hakkı

Yirmi İkinci Oturum, 2000. Ulaşılabilecek En Yüksek Sağlık Standardına Sahip Olma Hakkı Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 14 No lu Genel Yorumu: Ulaşılabilecek En Yüksek Sağlık Standardına Sahip Olma Hakkı 10,11,12 Yirmi İkinci Oturum, 2000 Ulaşılabilecek

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı