Makineciler fuara damga vurdu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Makineciler fuara damga vurdu"

Transkript

1 Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn bünyesinde saðlam irade sahibi çok iyi adamlar yetiþtirildi." dedi. * HABERÝ 5 DE MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. * HABERÝ 6 DA MHP, Çorum un fakirleþtiðini savundu. Cahit Baðcý Muhalefete yatýrýmlarla cevap verdi AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ÝYC Çorum Þubesi ni ziyaret etti. * HABERÝ 5 DE CHP üç ilçeye çýkarma yaptý ÇORUM 28 NÝSAN 2015 SALI Günlük Siyasi Gazete MHP Milletvekili Adaylarý esnaf temsilcileriyle buluþtu. Fiyatý : 40 Kuruþ CHP Çorum Ýl Örgütü genel seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. Alaca, Boðazkale ve Sungurlu'yu ziyaret eden CHP heyeti partiye destek istedi. * HABERÝ 9 DA Makineciler fuara damga vurdu Hitit Üniversitesi nin yaptýðý 'Çocukluk Çaðý Obezite ve Hareket Eðitimi' araþtýrmasýnda çarpýcý sonuçlar ortaya çýktý. TSO yönetimi, ÝDMA Uluslararasý Un, Ýrmik, Pirinç, Mýsýr, Bulgur, Yem Deðirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarý nda stand açan 10 Çorumlu firmayý ziyaret etti. * HABERÝ 3 DE 40 kiþi düðün yemeðinden zehirlendi * HABERÝ 2 DE * HABERÝ 3 DE Çorumlu firmalar uluslararasý fuarda stand açtý. Gençler Çorum da buluþtu Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde Ýtalya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan baþta olmak üzere yurt içinden ve yurt dýþýndan toplam baþvurunun yapýldýðý III. Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi gerçekleþtirildi. Hacýhamza da 40 kiþi düðün yemeðinden zehirlendi. Kocasýndan þikâyetçi oldu * HABERÝ 3 DE Restoranda kavga Bir restoranda çalýþan iki kiþi kavga etti. * HABERÝ 3 DE Elektrik çarptý Ulukavak Mahallesi Selçuk 9. Sokak ta meydana gelen olayda bir kiþiyi elektrik çarptý. * HABERÝ 3 DE Doç. Dr. Faruk Yamaner Binevler in þikâyeti var Çorum un Kargý ilçesinde düðün yemeðinden zehirlenen 40 kiþi hastanede tedavi altýna alýndý. Kocasýndan dayak yiyen kadýn þikâyetçi oldu. Obezite çaðýn vebasý II. Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi Hitit Üniversitesi nin ev sahipliðinde gerçekleþtiril- Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Genel Sekreteri Mesut Artar, Binevler 246. Sokak sakinlerinin yaþadýðý su sorununu sosyal paylaþým sitesinden duyurdu. Mesut Artar * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 2 DE Atmaca Ortaköy de Çiftçi TV de ekrana gelen Atmaca adlý program için Çorum un Ortaköy ilçesinde çekimler yapýldý. Geçtiðimiz günlerde Çorum a gelen program ekibi, Ýncesu ve Þapinuva gibi doðal ve tarihi yerleri görüntüledi. * HABERÝ 8 DE Tarým ve Ýnsan' temalý fotoðraf yarýþmasýnda dereceye giren fotoðraflar sergilendi. Tarým ve Ýnsan' bu sergide Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nca düzenlenen 'Tarým ve Ýnsan' temalý fotoðraf yarýþmasýnda dereceye giren fotoðraflar sergilendi. Eyüp Hacioðlu nun hazýrlayýp sunduðu programda Ortaköy ekrana gelecek. * HABERÝ 7 DE

2 2 SALI 28 NÝSAN 2015 II. Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi Hitit Üniversitesi nin ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. Gençler Çorum da buluþtu Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde Ýtalya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan baþta olmak üzere yurt içinden ve yurt dýþýndan toplam baþvurunun yapýldýðý III. Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi gerçekleþtirildi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþlayan kongre, Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Ahmet Recep Ceylan, Gönüllü Genç Giriþimciler Derneði Baþkaný Semih Kýzýldað, Aktif Yaþam Kulüp Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez ve Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn konuþmalarý ile devam etti. Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Ahmet Recep Ceylan ve Gönüllü Genç Giriþimciler Derneði Baþkaný Semih Kýzýldað, desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Alkan a, göstermiþ olduðu yakýnlýktan dolay Doç. Dr. Hakyemez e ve ekip arkadaþlarýna teþekkür ederek eðlenceli bir etkinlik olmasýný dilediler. Bu yýl üçüncüsü düzenlenen kongrede konuþan Aktif Yaþam Kulübü Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez, Aktif Yaþam Kulübü nün gerçekleþtirdiði çalýþmalara iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan ýn önerileri ve teþvikiyle kongrelerinin uluslararasý boyut kazandýðýna dikkat çeken Doç. Dr. Hakyemez, desteklerinden dolayý Alkan a teþekkür etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da Böylesi güzel etkinlikte sizlerle bir arada olmak benim için mutluluk kaynaðý. öðrencilerimizin alanlarýnda en iyi þekilde yetiþmeleri için güçleri yettiði oranda gayret sarf ediyoruz. Öðrencilerimize çok yakýndan ve gönülden destek veriyoruz. Öðrencilerimizin kalite güvence sistemleri, akreditasyon sistemleri, Mevlana, Erasmus gibi uluslararasý programlardan yararlanmalarýný ve özellikle yurt dýþý da dahil olmak üzere bildiri sunmalarý amacýyla pek çok alanda destekliyoruz. Dünyada en önemli þey yetiþmiþ insan gücü. Bu hususa kalpten inanarak öðrencilerimizi gücümüz yettiðince en iyi þekilde yetiþtirmeye gayret ediyoruz. Öðrencilerimizin eðitsel faaliyetleri beraberinde sosyalleþmelerine de büyük önem veriyoruz. Bu bilinçten hareketle düzenli ve sistematik bir yapý içerisinde konulara yaklaþan öðrenci kulüplerimize gerekli katkýnýn en üst seviyede saðlandý. Öðrenci kulüplerinin öðrencilerimize birlikte çalýþma, ortak bir hedefe yönelme ve problem çözme becerilerini eþ zamanlý olarak geliþtirildiðine inanýyor ve bu mantýktan hareketle de gücümüz yettiði oranda kulüplerimize destek saðlýyoruz. Öðrencilerimiz yaþadýðý toplumla iç içe olmalý ve toplumsal problemlerde çözümün bir parçasý haline gelmeliler. Dünya glaballeþiyor. Sýnýrlarý her geçen gün yok olan bu dünyanýn gereksinimlerini yerine getirmeliyiz. III. Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi nde kurulacak iyi diyaloglar farklý alanlarda iþbirliklerinin yapýlmasýna ve güzel çýktýlarýn alýnmasýna vesile olacak. dedi. Kongrenin ilk oturumu Rektör Prof. Dr. Alkan ýn moderatörlüðünde gerçekleþtirildi. Birinci oturumda Ezgi Koç Kadýna Þiddet Serdar Karanfil Psikolojik Taciz / Mobbin ve Ali Korkmaz Din ve Felsefe konularýndaki bildirilerini sundular. Üç gün süren kongrenin ilk iki gününde 9 ayrý oturumda Türkiye ve dünya ile ilgili konular hakkýnda bildiriler sunulurken, üçüncü günde ise katýlýmcýlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlik kapsamýnda gezi programlarý düzenlendi. Hitit te bilim ve teknoloji günleri Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu na (OKÜP) üye üniversitelerin katýlýmýyla Bilim ve Teknoloji Günleri (OKÜP-Tech) isimli etkinlik düzenlendi. Bürokratlar, sivil toplum kuruluþu baþkanlarý ve temsilcileri, sanayici ve iþ adamlarý, akademisyenler, idari personel ve öðrencilerinin yoðun katýlýmýyla gerçekleþtirilen Bilim ve Teknoloji Günleri ne Amasya, Ondokuz Mayýs, Gaziosmanpaþa, Ordu, Giresun ve Sinop Üniversiteleri katýldý. OKÜP kapsamýndaki üniversitelerin ürettikleri ve geliþtirdikleri bilim ve teknoloji içerikli projeleri sergileme olanaðý saðlamak, üniversitelerde faaliyet gösteren bilim ve teknoloji içerikli öðrenci kulüplerini bir araya getirerek güçlü bir sinerji oluþturmak ve öðrenci kulüpleri arasýnda iþ birliði ve ortak projeler yapýlmasýna olanak saðlamak amacýyla gerçekleþtirilen etkinlikte, öðrenciler tarafýndan geliþtirilen, engelliler için hayatý kolaylaþtýracak araç ve ekipmanlar, robot teknolojileri, akýllý ev sistemleri ve yazýlým teknolojileri alanýnda ürünler sergilendi. Bilim ve Teknoloji Günleri nin açýlýþ konuþmasýný yapan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Artýk üniversitelerin emek yoðundan bilgi yoðun çalýþmaya geçmesi gerekiyor. Bizler teknolojiyi sürekli satýn alan deðil, bunlarý satan bir üniversite modeline dönüþmek zorundayýz. Bu noktada üniversite-sanayi iþ birliðinin güçlü bir þekilde kurulmasý gerçekten çok büyük bir önem arz ediyor. Üniversite-sanayi iþ birliðini bir an önce hayata geçirmemiz gerekli. 3. Kuþak Üniversiteolarak adlandýrýlan üniversite modeline geçilmesinin gerekiyor. Aktif olarak yedi üyesi bulunan, 2 yýl önce kurulmasýna raðmen çok hýzlý yol kat eden Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu (OKÜP) olarak bir araya geldik. Þu anda içinde bulunduðumuz konsorsiyum gerçekten çok büyük çalýþmalarý yapar hale geldi. Bundan sonrasýnda da hep birlikte yeni projeleri hayata geçireceðizartýk her þehirde bir üniversite var ve üniversite-sanayi iþ birliðini kurmak maddi ve manevi olarak zor bir süreç. Üniversite-sanayi iþ birliði bir kültür, bir anlayýþ ve bunun herkes tarafýndan içselleþtirilmesi þartýyla hayat bulabilecek bir oluþum. Bu tür etkinliklerle anýlmaktan dolayý çok mutluyuz. Bundan sonrasýnda Üniversitemiz ve OKÜPüniversiteleri bu bakýþ açýsýyla yoluna devam edecek dedi. Üniversite-sanayi iþ birliði çerçevesinde üniversitenin baþta ÇTSO olmak üzere tüm paydaþlarýyla güzel bir sinerji oluþturduðunu ve baþarýlý çalýþmalara imza attýklarýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Eðer doðru konuþlandýrýlýrsa üniversitelerin yapamayacaðý hiçbir þey yok. Bizler de ülkemize en deðerli katkýlarý üniversitelerimizle gerçekleþtireceðiz. Güzel bir etkinlik olacaðýna inanýyorum. Ýnþallah devamý da gelecektir dedi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da Öncelikle üniversitelerimizin böyle bir platformu bir araya getirdiði için kendilerini kutluyorum. Bugün inþallah teknolojik anlamda çok deðerli projeler göreceðiz. Bizim açýmýzdan bu iþin önemli iki ayaðý var. Birincisi, iþ dünyasýnýn artýk teknolojiye yönelmesi gerekliliði. Ýkinci önemli ayak ise üniversite-sanayi iþ birliði. Çorum, sanayi anlamýnda 1960 lý yýllarda atýlým yapan ve baþta makina sektörü olmak üzere ciddi anlamda bir yerlere gelen bir il. Teknolojik ürünlerde de bu baþarýyý gösterebileceðimize ve bu alt yapýya sahip olduðumuza inanýyorum. Bu çerçevede ÇTSO, Hitit Üniversitesi ile ayný frekansý yakaladý. ÇTSO olarak Hitit Üniversitesi bütçemiz var. Yapýlacak olan etkinliklere ne kadar ölçüde destek verebileceðimizi paylar hale geldik ve yaptýðýmýz hemen hemen her etkinliðimizin çýktýsýnda artý bir þeyler alabildik dedi Nisan 2015 tarihlerinde 7 üniversiteden toplam 30 projenin sergilendiði Bilim ve Teknoloji Günleri; konferanslar, teknik geziler ve Boðazkale ile Yazýlýkaya Örenyerleri gezilerinin ardýndan sona erdi. Bilim ve Teknoloji Günleri (OKÜP-Tech) isimli etkinlik düzenlendi. Hitit Üniversitesi nin yaptýðý 'Çocukluk Çaðý Obezite ve Hareket Eðitimi' araþtýrmasýnda çarpýcý sonuçlar ortaya çýktý. Hitit Üniversitesi Beden Eðitim ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner baþkanlýðýnda, ildeki farklý bölgelerde bulunan 12 okul ve kolejde bin 700 çocuk üzerinde yapýlan araþtýrmada, çocuklarýn yüzde 80 inin hareketsiz, fazla kilolu veya obez olduðu tespit edildi. Araþtýrma sonucunda, ailesinin gelir seviyesi yüksek olan ve kolejde eðitim gören çocuklarýn, dar gelirli veya kýrsalda yaþayan ailelerin çocuklarýna oranla obeziteye daha yatkýn olmasý dikkat çekti. Uzmanlar, çaðýn vebasý olarak adlandýrýlan obezite konusunda topyekun bir mücadele baþlatýlmasý çaðrýsýnda bulunurken, bu konuda ailelere de çok büyük görevler düþtüðüne dikkat çekti. Hareketli bir neslin önemine dikkat çeken uzmanlar, gerekli tedbirler alýnmadýðý takdirde, en önemli halk saðlýðý sorunlarý arasýnda yer alan obezite konusunda Türkiye yi zor günlerin beklediðine iþaret etti. 'Çocukluk Çaðý Obezite ve Hareket Eðitimi' araþtýrmasýyla ilgili açýklamalarda bulunan Doç. Dr. Faruk Yamaner, obeziteyle mücadelede tek kurtuluþ yolunun hareket ve hareketli bir toplumdan geçtiðini söyledi. Üniversite olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile birlikte obezite konusunda verimli ve güzel bir çalýþmaya imza attýklarýný dile getiren Yamaner, çalýþma sonunda ümit vaat edici bir sonuç çýkmadýðýnýn altýný çizdi. Araþtýrma kapsamýnda dar, orta ve yüksek gelirli ailelerin çocuklarýnýn eðitim gördüðü toplam 12 ortaokul ve kolejdeki bin 700 öðrenciyi hareket eðitimi testine tabi tuttuklarýný bildiren Yamaner, testler sonunda elde ettikleri verilere baktýklarýnda, çocuklarýn yüzde 80 inin hareketsiz olduðunu belirlediklerini açýkladý. Yamaner, günlük yaþamda en hareketli gruplarýn çocuklar olduðunu, çocuklarýn hareket oranýnýn da yaþlarý ilerledikçe azaldýðýna vurgu yaptý. Mevcut durumun ileride bir çok sorunun kaynaðý olarak toplumun karþýsýna çýkacaðýný belirten Yamaner, bu konuda Milli Eðitim ve Saðlýk bakanlýklarýnýn tedbir almasý, ailelerin de bilinçlendirilmesi gerektiðini söyledi. Obezitenin tetiklediði bir çok hastalýðýn bulunduðunu anlatan Yamaner, topyekun mücadelenin þart olduðunu ifade etti. Ailelere, çocuklarýný hareket noktasýnda kýsýtlamamalarý için çaðrýda bulunan Doç. Dr. Faruk Yamaner, Çocuklarýmýz maalesef hareketsiz. Hareketsiz bu çocuklar yarýn hareketsiz genç olacak. Geleceðimiz çok aydýnlýk deðil. Lütfen oyun alanlarýmýzý geniþletelim. Burada koruyucu ailelere seslenmek istiyorum. Lütfen çocuklarýnýzý hareket etme noktasýnda korumayýn. Oyun alanlarýna çýkartýn. O çocukla birlikte sizde yürüyün. O çocuk sayesinde sizde hareket edin. Çocuðu sayesinde ailelerde kendini obeziteden koruyacak. Hem çocuðunuzu hem de kendinizi kurtarýn" dedi. "HAREKETSÝZ TOPLUMDA YA- RIN ÖNEMLÝ PROBLEMLER ORTAYA ÇIKACAK" Hareketli bir toplum için beden eðitimi öðretmenlerine çok büyük görevler düþtüðünü anlatan Doç. Dr. Yamaner, Okul bahçelerinde çocuklarýn illa voleybol, futbol oynamasý gerekmiyor. Oyun formatýnda birtakým önlemler alýnmalý. Beden Eðitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu olarak bu çalýþmalara destek vermeye hazýrýz. BESYO sadece burada 60 öðrenciye eðitim veren, onlarýn meslek edinmesini saðlayan bir birim deðil. Böyle bir birim olmayý da kabul etmiyoruz. Ayný zamanda bilimsel araþtýrmalarla toplumlarý aydýnlatan bir birim olmayý istiyoruz. Hareketsiz bir toplumun yarýn çok önemli problemleri ortaya çýkaracak. En basitiyle saðlýk sorunlarý, saðlýk harcamalarý çok önemli bir unsur olacak. Bir topluma hareket eðitimi verebilirseniz, saðlýkla ilgili birtakým sorunlar azalacak, bu da beraberinde saðlýk alanýnda yapýlan harcamalarda bir azalma meydana getirecektir. Bizim toplumumuzu saðlýklý düþünmeye sevk edebilmek ve saðlýklý bir þekilde hareket etmesi için bu tür bilimsel çalýþmalarý fazla yapmamýz gerekiyor. Eðer ilkokuldaki çocuklarý hareket eðitimine alýþtýramazsanýz, o çocuklara hareketin nasýl yapýlacaðýna dair bir tedbir alamazsanýz hareketsiz bir toplum ortaya çýkacaktýr yaþýndan sonra insanlarý hareket ettirmek zordur. Ama temel eðitimde mutlaka hareket eðitimini vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandý. EKONOMÝK DURUMU ÝYÝ AÝLELERÝN ÇO- CUKLARI RÝSK ALTINDA Yapýlan araþtýrmada bütün çocuklarýn risk altýnda olduðunu gördüklerini kaydeden Doç. Dr. Faruk Yamaner, Mesela bazý ilköðretim okullarýmýzda þöyle bir durum var. Kýrsaldan geldikleri için bu çocuklar sürekli sokakta oyun oynuyorlar. Bunlarýn hareket eðitim sorunu yok. Onlarda da koordinasyon sorunu var. Hareketleri birbirine baðlayabilme yetenekleri düþük. Ama obeziteyle ilgili kesinlikle hiçbir sorunlarý yok. Esas sorun kolejlerde okuyan, ekonomik durumu iyi olan ailelerin çocuklarýnda. Bunun kaynaklanma sebebi ne? Maalesef çocuklarýmýzý yürütmüyoruz. Baba veya anne 500 metre veya 1 kilometre ötedeki okula dahi çocuðunu aracýyla götürüyor. Anneler nasihat ediyor, aman çocuðum sýrtýn ýslanmasýn, dýþarýya çýkma. Bunu, görüþtüðümüz çocuklar kendileri anlatýyor. Yanlarýnda da yemek yiyecekleri bir mekanizma (Ç.HAK:2502) Obezite çaðýn vebasý Doç. Dr. Faruk Yamaner oluþmuþ. 'Dýþarýya çýkma, hoplama, zýplama aman þunu yapma, sonra okuldan çocuðu alýyor, geliyor apartmanýn 5 katýna. Hapishaneler var. Gün yüzünü yukarýdan görüyor, sonra yatakhaneye geçiyor. Hiçbir hareket yok. Bugün yüksek yüksek binalar yapýlýyor. Ama çocuklarýmýza oyun alanlarý yapýlmýyor. Projeler hazýrlanýrken belediyelerin biraz daha dikkatli olmasý gerekir. Özellikle metropol illerinde yaygýn. Çocuðu getiriyoruz, apartmana hapsediyoruz. Önüne veriyoruz tablet, bilgisayar. Çocuk hareket etmediði için obez olacak. Hareket alanlarý oluþturulsa hiçbir çocuðumuz obez olmayacak, saðlýklý bir yaþamý öngörecektir. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý nýn üniversitelerle iþbirliðine gitmesi gerekiyor. Hareket eðitimine artýrdýkça hareketli çocuklarýmýzý bulup Türk sporuna kazandýrma gibi bir durumda ortaya çýkýyor. Her þey var elimizde sadece planlama ve programlamada bir sýkýntýmýz var. Bu problemleri ortadan kaldýrýrsak saðlýklý düþünen, saðlýklý yaþayan, saðlýklý hareket eden bir nesli ön plana çýkarýrýz. Biz Çorum ölçeðinde iyi bir araþtýrma yaptýk. Yapýlan çalýþmalarýn sonuçlarýný mahalle mahalle, okul okul anlattýk. Ýyi bir algý oluþturduk. Ama bu yeterli mi, deðil diye konuþtu. YAZ SPOR OKULLARI HAREKET EÐÝTÝMÝ KURSUNA DÖNÜÞTÜRÜLMELÝ Yaz dönemlerinde açýlan spor okullarýnýn hareket eðitim kurslarýna dönüþtürülmesi çaðrýsýnda bulunan Yamaner, Yetenek diyoruz. Ýlkokullarda beden eðitimi öðretmenlerine fýrsat verseler, bu öðretmen arkadaþlarýmýzý hareket eðitimiyle ilgili kurslara tabi tutsak, Türk sporunun en önemli sorunu olan yetenekle ilgili problemlerini de çözüme kavuþturmuþ oluruz. Bugün aile çocuðunu nasýl spora yönlendireceðini ve nasýl hareket ettireceðini bilmiyor. Bakanlýk yaz kurslarý açýyor bunlar derhal kapatýlmalý. Yetenek keþfederek yaz kurslarý yapýlýr. Yaz kurslarýnda þu ana kadar keþfedilen bir tane sporcu yok. Yaz kurslarýný hareket eðitimi kursuna dönüþtürürseniz, buna söyleyeceðimiz hiçbir sözümüz yok. Yaz okullarýnda baþarýlý çocuklar takip ediliyor mu? Onlar da takip edilmiyor. Takip edilmeyen ve denetlenmeyen bir sonuç var ortada. Üniversite olarak biz, yapýlan bütün çalýþmalarda bunlarý ortaya koyuyoruz. Birileri bize kýzýyor. Bu bilimin sonucunda ortaya çýkmýþ. Hiçbir kurumu rencide etmek gibi bir lüksümüz yok. Amacýmýz da bu deðil. Bilimsel veriyi ortaya koymak, bu veriler ýþýðýnda da her kurum kendine düþen görevini yetirmesi gerekiyor. Eðer burada üniversite BESYO olarak toplumun bilinçlendirilmesi adýna birtakým operasyonlar gerçekleþtirmek gerekiyorsa biz gecemizi gündüzümüze katar, bu taþýn altýna elimizi, gövdemizi koyarýz þeklinde konuþtu. "HAREKETSÝZ BÝR TOPLUM OL- MA YOLUNDA ÝLERLÝYORUZ" Hareketsiz bir toplum olma yolunda ilerlediðimizin altýný çizen Yamaner, Çorum da saðlýklý bir nesil oluþturmak için okul bahçelerimizde, eski oyunlarýmýzý çocuklarýmýzýn hepsine öðretelim. Býrakýn voleybolu, futbolu, basketbolu, güreþi öðretmeyi. Oyunla çocuðu hareket ettirelim. Oyunla çocuðu hareket ettirirsek, bu çocuklar ebeveynlerinin zorlamasýyla þu branþý yapacaksýnýz deme noktasýndan uzaklaþýr. Esas o çocuðun hangi branþa yönlenmesi gerekiyorsa o noktada yeteneðini tespit edip, keþfederiz. Burada bakanlýðýmýza çok büyük iþler düþüyor. Sadece performans sporcularýna yatýrým yapmak çok iyi bir þeydir ama geleceðin saðlýklý nesillerini oluþturma noktasýnda da çok önemli görevlerin düþtüðünü bilimsel çalýþmalar ortaya çýkardý. Bu gençleri nasýl sahalara, oyunlara çekebiliriz? Bunun temel koþulu da milli eðitim müfredatýnda acilen bir deðiþikliðe gidilerek, beden eðitimi derslerinin yaný sýra hareket eðitimi derslerinin konulmasý gerekiyor. Bir saatte toplumu hareket ettiremezsiniz. Beden eðitimi öðretmenleri, çocuklara eþofman giyme zorunluluðu getirmeden, el ele vererek çocuklarýmýzý hareket ettirmek için oyun öðretelim. O kaybolan deðerleri geri alalým. Çocuk þimdi ne toprakla ne hava ile buluþuyor. Hareketsiz bir toplum olma noktasýnda emin adýmlarla ilerliyoruz þeklinde konuþtu. "TOPLUM SAÐLIÐI ÝÇÝN NE GEREKÝYORSA YAPIYORUZ" Üniversitelerin toplumun önünde giden, çaðý yakalama konusunda en önemli kurumlar olduðunu söyleyen Doç. Dr. Faruk Yamaner þunlarý kaydetti: Üniversiteler bilimsel araþtýrmalarýný yapar ve sonuçlarýný ortaya koyar. Yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda tespit edilen sorunlara karþý önleyici tedbirler alýnmýyorsa, çalýþmalar sadece makale olarak kitap sayfalarýnda raflarda kalýr. Sadece Hitit Üniversitesi deðil, bütün üniversiteler çok önemli veri tabanlarýna sahip, ellerinde bilimsel çalýþmalar var. Hep þu yönetmelik deðiþsin, bu kural deðiþsin diye birtakým çalýþmalar yapýlýyor ama üniversitelere ne tür bir çalýþma yapýyorsunuz, çalýþmalarýn sonuçlarý nelerdir diye soran kimse yok. Bu konuda rektörümüzden büyük destek görüyoruz. Toplumun saðlýðý ile ilgili ne yapmamýz gerekiyorsa, bütçe ise bütçe, imkansa imkan, her türlü seferberliði yapalým diyor. Bunun öncülüðünü yapýyor. Biz birimler arasýnda bir seferberlik ilan etmemiz lazým. Milli Eðitim Müdürlüðü. Saðlýk Müdürlüðü iþbirliðinde toplumu ve ailelere bilinçlendirme toplantýlarý yaptýk. Bu konuda önlem almasý gerekiyor. Burada ailelerimi-

3 SALI 28 NÝSAN TSO yalnýz býrakmadý Çorumlu firmalar uluslararasý fuarda stand açtý. Kadýnlara meme kanseri semineri Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu, Türkiye'de ve dünyada kadýnlar için çok büyük bir tehlike oluþturan meme kanseri ile ilgili bilgilendirme toplantýsý organize edecek. TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyesi, ÝÞGÜSA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi Yönetim Kurulu Baþkaný Sevda Kýlýç'ýn konuþmacý olarak katýlacaðý toplantýda, meme kanseri farklý yönleriyle ele alýnacak. Toplantýda; meme kanserinin ne olduðu, oluþum sebepleri, risk grubundaki kadýnlar ve son olarak erken teþhis yollarý hakkýnda bilgiler verilecek. Fuara 200 civarýnda markanýn katýldý. Fuarýn en büyük stantlarýný açan Çorumlu firmalar açtý. TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, iþ hayatýndaki kadýnlarýn kendilerine çok fazla zaman ayýramadýklarýný, saðlýklarýný ihmal edebildiklerini söyledi. Meme kanserinin, kadýnlar için büyük bir risk olduðuna dikkat çeken Kepçeli, bu konuda bir farkýndalýk oluþturmak amacýyla bilgilendirme toplantýsý organize ettiklerini aktardý. Meme kanseri bilgilendirme toplantýsý, 30 Nisan Perþembe günü Oda Meclis Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Saat 13.00'te baþlayacak olan toplantýya, bütün kadýnlar katýlabilecek. Erzincan Ýmam Hatip Lisesi öðrenci, öðretmen ve idarecilerinden oluþan bir heyet Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti. Erzincan'dan getirdikleri selamý ileten hemþehrileri ile bir süre sohbet eden Vali Kara, misafirlerini aðýrlamaktan mutluluk duyduðunu ifade etti. Çorum Müzesi, Hýdýrlýk Cami ve Türbesi, Ulu Cami, Alacahöyük ve Boðazkale Örenyerleri ile Ýskilip te yer alan tari- 40 kiþi düðün yemeðinden zehirlendi Çorum un Kargý ilçesinde düðün yemeðinden zehirlenen 40 kiþi hastanede tedavi altýna alýndý. Olay, dün akþam ilçeye baðlý Hacýhamza köyünün Obruk Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Çetin'in oðlu Mustafa Çetin in düðününde davetlilere keþkek, pilav, nohut ve ayran ikram edildi. Düðünün ardýndan kusan ve midesinden kan gelen bir çocuðun ailesi, çocuðu Osmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrdý. Hacýhamza da 40 kiþi düðün yemeðinden zehirlendi. Yapýlan tetkiklerde küçük çocuðun zehirlendiðinin anlaþýlmasý üzenine, vatandaþlar köyün imamýný arayarak caminin hoparlörlerinden anons yapýlmasýný istedi. Daha sonra düðün ÝDMA Uluslararasý Un, Ýrmik, Pirinç, Mýsýr, Bulgur, Yem Deðirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarý na 10 þirket katýldý. hi ve kültürel mekanlarý gezme fýrsatý bulan heyet, Çorum un tarihi ve kültürel mekanlarýna hayran kaldý. Erzincan den gelen konuklar, Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle; Buhara Kültür Merkezinde ÝHLÝlahi Korosu tarafýndan düzenlenen program ile Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlý anma programý münasebetiyle Hýdýrlýk Camiinde düzenlenen programlara da katýldýlar. ÝDMA Uluslararasý Un, Ýrmik, Pirinç, Mýsýr, Bulgur, Yem Deðirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarý, Nisan tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da gerçekleþtirildi. Makine sanayinin Türkiye'deki önemli merkezlerinden olan Çorum'dan fuara Uður Makina, Alapala Makina, Erkan Makina, Arar Makina, Akýllý Makina, Tuðra Makina, Erdal Özkan Makina, Hitit Makina, Gazel Makina ve Özkurmak Makine olmak üzere toplam 10 firma katýldý. 200 civarýnda markanýn katýldýðý ÝDMA 2015 Fuarý'ný 139 ülkeden binlerce sektör temsilcisi ziyaret etti. Fuarýn en büyük stantlarýný açan Çorumlu firmalar da, gerek makineleri, gerekse stant tasarýmlarý ile fuara damga vurdu. BAÞARANHINCAL ÇORUMLU FÝRMALARI ZÝYARET ET- TÝ Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÝDMA 2015 Fuarý'na katýlan Çorumlu firmalarýn stantlarýný ziyaret etti. Ziyaretlerinde firma yetkilileri ile görüþen Baþaranhýncal, hem ilimizin, hem de ilimizdeki gýda iþleme makineleri sektörünün tanýtýmýna saðladýklarý katkýlardan dolayý teþekkür etti. Ziyaretlerin ardýndan deðerlendirmelerde bulunan Baþaranhýncal, Çorumlu firmalarýn yoðun bir þekilde fuara katýlarak damga vurmalarýnýn kendisini gururlandýrdýðýný belirterek, "Çorumlu müteþebbislerimiz, bir taraftan yatýrýmlarýný geliþtirirken, bir taraftan da dýþ ticaret güçlerini artýrmaya gayret etmektedirler. Uluslararasý mahiyetteki bu fuarýn da firmalarýmýz tarafýndan tercih edilmesi, bunun da ötesinde fuarýn en ilgi çeken stantlarýný kurmalarý, bu sektörün ilimizde geldiði noktayý ortaya koymaktadýr. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý olarak ihracatçýlarýmýzýn, sanayicilerimizin, bütün üyelerimizin yanýnda olduðumuzun bilinmesini isteriz" dedi. TSO'DAN UR-GE PROJESÝ Çorum'un dýþ ticaret potansiyelini ve yerel firmalarýmýzýn uluslararasý pazarda rekabet gücünün artýrýlmasýnýn desteklenmesini Stratejik Planý'na kendisine hedef olarak belirleyen Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, bu amaçla daha önce hayata geçirdiði Ekonomi Bakanlýðý'nýn KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi'nin devamý niteliðindeki Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi (UR-GE) Projesi'ni hayata geçirdi. Ýlimizde Gýda Ýþleme Makineleri kümesinde yer alan 14 firmanýn çeþitli yurtdýþý gezileri ile dýþ ticaret potansiyelini güçlendirmeye çalýþan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, bu sektörde ilimizin dünya pazarýndaki payýný büyütmeyi hedefliyor. ÝDMA2015 ve bu gibi fuarlar, þirketlerin pazar paylarýný geliþtirmek için önemli bir fýrsat olarak görülüyor. Vali hemþehrilerini aðýrladý Elektrik çarptý Ulukavak Mahallesi Selçuk 9. Sokak - ta meydana gelen olayda bir kiþiyi elektrik çarptý. M.Ç. inþaatta yük taþýrkan düþmemek için asansörün halatýna tutundu. Bu sýrada elektrik çarpan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. yemeðinden yiyen 40 kiþi özel araçlar ve ambulanslarla hastaneye kaldýrýldý. Osmancýk, Tosya ve Kargý Ahmet Akpýnar Devlet Hastaneleri nde tedavi altýna alýnan vatandaþlarýn mideleri yýkanarak serum takýldý. Düðüne katýlan davetlilerden bir kiþi, Köyde düðün vardý. Yemek yiyenler zehirlenmiþ. Bir çocuðun midesinden kanama gelince ben kendi aracýmla çocuðu hastaneye getirdim. Ýmamý aradým, þikayeti olanlar varsa hastaneye baþvursunlar diye. Rahatsýzlananlarýn bir kýsmý da Kargý Devlet Hastanesi ne gitmiþ dedi.(ýha) Erzincan Ýmam Hatip Lisesi nden bir grup Vali Ahmet Kara yý ziyaret etti. Restoranda kavga Bir restoranda çalýþan iki kiþi kavga etti. Restoranda komi olarak çalýþan R.T.K. ile þef Ü.D. iþ meselesi yüzünden tartýþtýlar. Tartýþmasýrasýnda þef Ü.D. komi R.T.K. ý dövdü. Hakarete uðrayan ve dayak yiyen genç restoran þefi hakkýnda þikâyette bulundu. Kocasýndan þikâyetçi oldu Kocasýndan dayak yiyen kadýn þikâyetçi oldu. Karakeçili Mahallesi Bayýndýr 1. Sokak ta oturan Z.M. ile eþi A.M. arasýnda ailevi nedenlerden dolayý tartýþma çýktý. Kocasýndan dayak yiyen kadýn þikâyetçi olurken, A.M. suçlamayý kabul Vefat ve Teþekkür Ailemizin temel direði, sevgili babamýz Hakký Arýcý nýn rahatsýzlýðý döneminde yakýn ilgi ve alakasýný esirgemeyerek bize dost elini her zaman gösteren AK Parti eski Ýl Baþkaný ve AK Parti 4. Sýra Milletvekili Adayý deðerli insan Sayýn Ahmet Sami Ceylan a kýymetli babamýzýn vefatý münasebetiyle cenazeye bizzat gelen, telefon eden, acýmýza ortak olan tüm dost, akraba ve sevenlerine teþekkürü bir borç biliriz. Arýcý Ailesi adýna Mehmet Arýcý

4 4 SALI 28 NÝSAN 2015 MEM kurslarýnda kargaþa Özgür Eðitim Ýl Baþkaný Serdal Efe, Milli Eðitim Müdürlüðü bünyesinde açýlan kurslarda kargaþa yaþandýðýný iddia etti. MEM'de bir çok kiþinin haberi olamasa da, gerekli veya gereksiz birçok konuda hizmet içi eðitim/kurs düzenlendiðini, bu kurslarýn çoðu zaman, öðretmenlerin istek ve ihtiyaçlarý doðrultusunda deðil, daha çok tepeden inme, fizibilite araþtýrmasý ya- Serdal Efe pýlmamýþ, kursu verecek kiþiye özgü kurslar olduðunu belirten Efe, þöyle dedi: "Eðitimin konusu her ne olursa olsun, çoðu zaman kursa zoraki gelenler, kursu verenlerden daha bilgili olmaktadýr. Mesai saatleri içerisinde, her okul bünyesinde, o okulda çalýþan ilgili öðretmenler tarafýndan verilebilecek kurslar, çoðu zaman(neredeyse her zaman) Milli Eðitim Müdürlüklerinin deðiþik kademesinde çalýþan personel veya üst kademedekilerin yakýnlarý tarafýndan, mesai saatinden sonra verilmekte, binlerce lira bu kursu verenlere aktarýlmaktadýr. Þayet bakanlýk tarafýndan, kursun mesai saatleri içinde verilmesi, verilecek kursa ücret ödenmeyeceði belirtilmiþse, okullardaki ilgili öðretmenler görevlendirilmektedir. Son olarak da, Fatih projesiyle ilgili bir dizi kurs verildiði, bu kurslara (biri hariç)sertifika da verilmediði halde, Milli Eðitim Müdürlüðünden sertifika istenmekte, sertifikasý olmayan öðretmenlerin kurslarý almamýþ sayýlacaðý ve tekrar kursa tabi tutulacaðý belirtilmektedir. Mili Eðitim Müdürlüðü, kendi verdiði kurslardan ve kurs verdiði öðretmenlerden habersizdir. Kendisi verdiði eðitimlerin ve kurs alan öðretmenlerin listesini çýkartýp, almayanlarý tespit edeceði yerde, öðretmenleri gereksiz yere sertifika telaþýna sokmaktadýr. Milli Eðitim bundan vazgeçmeli, bu kurslar iþ olsun mantýðýyla yapýlmamalý, öðretmenler kendi ihtiyaçlarý olan kurslarý kendileri seçerek bu kurslara katýlmalýdýr. Zorunlu kurs dayatmasý da bütün dayatmalar gibi insan haklarýna aykýrýdýr. Bizler de Özgür Eðitim - Sen olarak, tüm dayatmalarýn karþýsýnda olduðumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Rotasyonla eðitim sorunlarý aþýlamaz Özgür Eðitim - Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe, rotasyonla eðitimin sorunlarýnýn aþýlamayacaðýný bildirdi. 'Deveye sormuþlar; boynun neden eðri diye. Nerem doðru ki' atasözünü hatýrlatan Efe, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yaptýðý düzenlemelere, uyguladýðý politikalara ve eðitim sistemindeki yönetim ve organizasyon anlayýþýna bakýldýðýnda benzer bir durumla karþý karþýya olduklarýný savundu. MEB'in her düzenlemesinin baþka sorunlara kapý aralayýp yeni maðduriyetler oluþturduðunu, baþka kesimler için kayýrmacýlýðýn önünü açtýðýný savunan Efe, açýklamasýnda þöyle dedi: "Son açýklanan MEB Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði (Öðretmene Rotasyon) ile yeni bir gündem oluþturuluyor. Sistemin yaþadýðý köklü ve yapýsal sorunlar yürürlüðe konulan lokal ve palyatif tedbirlerle iyice içinden çýkýlmaz bir hale sokuluyor. Modern devletin baþlangýcýndan itibaren devasa bir yapý oluþturan bürokrasinin en temel vasfý "rasyonellik" olarak tanýmlanmýþtý. Bu da uygulanacak her kamu politikasýnýn neden-sonuç zinciri içerisinde ele alýnarak hayata geçirilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Rotasyon uygulamasýnýn gerekçeleri ile yapýlan düzenlemelerin sýkýntýyý gidermesi ve nihai amaç olarak eðitim sistemini iyileþtirmeye dönük ne tür bir fayda temin edeceði tartýþmalýdýr. Öncelikle MEB'in yaptýðý bu düzenlemeyi mümkün kýlan gerekçesi nedir? Bu gerekçe hangi veriler, araþtýrmalar, analizler sonucunda tespit edilmiþtir? Uygulanacak yeni düzenleme ile ne tür bir iyileþme beklenmektedir? Hangi sorunlarý çözecektir? Amaç ile aracýn uygunluðu nasýl tespit edilmiþtir? Bütün bu sorular hava da aslý durmaktadýr. Rotasyona gerekçe olarak öne sürülen genç öðretmenlere merkez okullarýnda yer açýlmasý ve kýdemi olan öðretmenlerin emekli olacaðý gerekçeleri izaha muhtaçtýr. Öðretmenlerin atama ve yer deðiþtirme prosedürü bilindiði gibi hizmet puanlarý üzerinden yapýlmakta olup doðasý gereði kýdemli olanlarýn merkezde kümelenmesi doðal bir durumdur. Kýdemi artan öðretmenlerin taþrada, kenar bölgelerde çalýþma beklentisi baþlý baþýna sýkýntýlý, sakýncalý ve gerçekliðe uygun deðildir. Ýkincisi rotasyona uðrayacak öðretmenlerin salt yer deðiþikliði üzerinden performanslarýnýn artacaðýna iliþkin önümüzde anlamlý hiçbir veri bulunmamaktadýr. Türkiye'de tam tersine eðitim sisteminde yer deðiþikliði üzerinden yaþanan sorun özellikle Doðu ve taþrada öðretmenlerin belirli süre kalmamasýnýn yarattýðý problemdir. Bu problemi giderecek, iyileþtirecek uygulama ise kesinlikle rotasyon uygulamasý olamaz. Baþka ekonomik ve sosyal politikalarýn devreye sokulmasýný gerektirmektedir. Üçüncüsü kýdemli olanlarýn rotasyon baskýsý üzerinden emekli olacaklarý ve sistemde yer açýlacaðý beklentisi de çarpýk bir okumaya dayanmaktadýr. Türkiye'de emeklilik sisteminin çalýþanlar tarafýndan tercih edilmemesinin en temel nedeni mali ve özlük haklarýn geri olmasýyla ilgilidir. Yani merkezde çalýþan öðretmenler "iki eli yaðda iki eli balda" bir yaþantý sürdürdüklerinden deðil aileleri, çocuklarý ile oluþturduklarý yerleþik düzen dolayýsýyla yer deðiþtirmemeyi seçmektedirler. Emekli olmalarý ancak söz konusu durumlarýnda yapýlacak iyileþtirmeler ile mümkün olabilir. Diðer taraftan yapýlacak düzenleme ile þehir merkezlerinde bir þekilde düzen oluþturmuþ, ev almýþ, çocuklarýný okula göndermiþ, annebabalarýna yakýn olmayý seçmiþ, pek çok insaný bireysel yaþantýlarýnýn dýþýna uzanacak þekilde sosyal çevrelerini de rahatsýz ve maðdur edecek sýkýntýlara neden olacaktýr. Ayný yönetmelikte aday öðretmenlerin durumuna iliþkin yapýlan düzenleme de keyfiliðe kapý aralayan niteliktedir. Yýllardýr uygulana gelen aday öðretmen uygulamasý hangi sorunlarý doðurmuþtur? MEB bu sýkýntýlarý hangi platformlarda dile getirmiþtir? Yeni uygulama ile aday öðretmenlerin yazýlý ve sözlü sýnav sonuçlarýna göre valilerce atanacaðý belirtilmektedir. Sýnavda baþarýlý olamayan aday öðretmenler baþka bir eðitim kurumunda yeniden performans deðerlendirmesine ve sýnava tabi tutularak ya unvan kazanacaklar ya da memuriyetle iliþikleri kesilecek denilmektedir. Eðitim sisteminin kýdemli çalýþanlarýnýn rotasyonla aday öðretmenlerin ise her türlü istismara açýk sözlü deðerlendirmelerle keyfiliðe, maðduriyete atýlmalarý asla kabul edilemez. Özgür Eðitim-Sen olarak eðitim sisteminin sorunlarýnýn bakanlýk bürokrasinin keyfi, istismara dönük uygulamalarýna gerekçe olarak yeni sorunlarýn üretilmesi için kullanýlmasýný asla kabul etmiyoruz. Bu açýdan MEB'i önce ciddiyete sonra da ahlak, liyakat ve adalet ilkelerinin zemin olduðu kolektif akla ve mantýða davet ediyoruz." Selim Aydýn, Demirþeyh Köyü Ýlk/Ortaokulu nda düzenlenen etkinlikte siyasi propaganda yapýldýðýný iddia etti. Okullar siyasi þov alaný deðil MUSTAFA BURAK YALÇIN Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Sungurlu nun Demirþeyh Köyü Ýlk/Ortaokulu nda düzenlenen etkinlikte siyasi propaganda yapýldýðýný iddia etti. Sendika merkezinde basýn açýklamasý yapan Aydýn, Malumunuz olduðu üzere seçim arifesindeyiz. Siyasetçiler ve Milletvekili adaylarý ise halktan oy devþirmenin derdinde. Ancak bazý aday ve siyasetçiler bu süreçte akýllara ziyan hadiselere imza atmaktadýrlar. Bu çirkinliðin bir örneðini Sungurlu Demirþeyh Ýlk/ortaokulunda gördük. Okulumuz geçtiðimiz hafta Kutlu Doðum Etkinlikleri çerçevesinde bir program hazýrlýyor. Buraya kadar her þey normal, güzel bir þekilde yürütülüyor. Programda söz alan AKP Ýlçe Baþkaný siyasi konuþmalarýna baþlýyor. Siyasi propaganda yapýyor. Birazdan Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un salona geleceðini, kimsenin salondan ayrýlmamasýný talep ediyor. Öðretmen arkadaþlarýmýz bu çaðrý üzerine salonu terk ediyor. dedi. Okullarýn bir nevi yuva, büyük bir aile ve geleceðimiz olan en deðerli varlýklarýmýzýn gün boyu, eti senin kemiði benim edasýyla emanet edildiði yerler olduðunu belirten Aydýn, açýklamasýnda þöyle dedi: Bu yerlerde en son yapýlmasý gereken þey siyasettir. Hatta hiç yapýlmamasý gereken þeydir. Okul Müdürü Adnan Coþgun kime ve niçin hizmet ediyorsun? Haksýz yere gelmiþ olduðun makamýn diyetini mi ödüyorsun? Sen buna neden fýrsat verdin? Elbette ki siyasetçi bu fýrsatý, doðru olmamasýna raðmen deðerlendirecektir. Görünen o ki bu organizeli bir þekilde ayarlanmýþ. Maalesef yeni Türkiye denilen bu süreçte siyaset her yeri esir almaya çalýþýyor. Camiye, kýþlaya, yargýya siyaset girmiþti ve bugün okullara siyaset sokulmaya çalýþýlýyor. Bilindiði üzere; Anayasanýn Eðitim ve Öðrenim Hakký ve ödevi baþlýklý 42. maddesinde...eðitim ve öðretim kurumlarýnda sadece eðitim, öðretim, araþtýrma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu talihsiz olay, sosyal paylaþým sitelerine ; Milletvekili adayý, ilçe baþkaný okuldaki kutlu doðum programýna katýldý diye yansýmýþtýr. Görünen odur ki haksýz yere makam elde edenler elde ettikleri statüleri korumak için 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun Tarafsýzlýk ve Ahmet Saatcý, Hakça paylaþýmdan yanayýz Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'ne iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, hakça paylaþýmdan yana olduklarýný bildirdi. 1 Mayýs öncesi Taksim dayatmasýyla gündemi meþgul eden sendikalarýn aksine 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü bu yýl kardeþ konfederasyon Hak-Ýþ ve demokratik sivil toplum kuruluþlarýyla birlikte Mevlana'nýn þehri, hoþgörünün baþkenti Konya'da kutlayacaklarýný belirten Saatcý, "1 Mayýs'ta daha mutlu bir dünya için tekliflerimizi dile getireceðiz. Kardeþlik mesajý vereceðiz. Haklar için, özgürlükler için, demokrasi için, adalet için 1 Mayýs'ta Konya'da buluþacaðýz. Daha özgür, daha müreffeh, demokratikleþmeyi tamamlamýþ yeni ve büyük Türkiye için alanlarda olacaðýz. Dayatma deðil özgürlükten, Baský deðil uzlaþmadan, Sömürü deðil hakça paylaþýmdan yanayýz Biz, bu ülkenin kamu görevlileri olarak; saygýn iþ ve insan onuruna yakýþýr bir ücret anlayýþýnýn hakim olmasýný, taþeronlaþmanýn son bulmasýný, bütün kamu görevlilerinin kadrolu olmasýný, insanlýk dýþý bütün çalýþma þartlarýnýn ortadan kaldýrýlmasýný istiyoruz. Biz, sendikal örgütlenmenin önündeki engel ve yasaklarýn kaldýrýlmasýný, grev ve siyaset hakkýnýn kamu Ahmet Saatcý Devlete Baðlýlýk baþlýklý 7. maddesni ihlal ederek iktidara yaranmaya çalýþmaktadýr. Siyasi partilerin toplantý yapabilecekleri mekanlar mevcut iken okullarýmýzda yapýlan programlarý istismar ederek siyasete alet edilmesi kabul edilemez. Okulun öðretmenler odasýndaki Þu fotoðrafa bir bakýn arkadaþlar kimler var; iktidarýn arka bahçemiz deðil ön bahçemiz dediði sendikanýn Ýlçe yönetimi, yandaþ okul müdürleri, AKPeski ilçe baþkaný, AKP eski belediye baþkaný, AKP mevcut ilçe baþkaný, ne tesadüftür ki o okulda görevli eðitimciler yok. Öðretmen odasý seçim bürosuna dönmüþ. Baþka bir yer bulamadýnýz da mý okulu kullandýnýz? Bu tercih kimin tercihidir? Okul müdürü Adnan Coþgun kimlerin veya kimin önerisi ile böyle bir skandala neden olmuþtur? Biz geçmiþte olduðu gibi bugün de okullarýmýzýn, camilerimizin, kýþlalarýmýzýn siyaset arenasýna dönüþtürülmesinden hep çekindik ve hep de uyardýk. Siyasi parti okulda þov yapamaz Siyasi bir partinin okulun düzenlemiþ olduðu kutlu doðum programýný þov yapmaya fýrsat olarak deðerlendirmesi kabul edilebilir deðildir. Buna kim izin verdi? Kim bu karara hoþ görülü baktý? Bilmiyoruz. AKP li yöneticilere veya vekil adaylarýna okulda siyasi içerikli propaganda yapmasýna izin verenler, yarýn baþka siyasi partiler de bu yöne meylettikleri zaman kesinlikle hayýr diyemeyeceklerdir. Bunun beraberinde getireceði sakýncalarý hep birlikte olumsuz bir þekilde yaþayacaðýz. Milli Eðitim Müdürlüðümüzden nasýl bir tepki geleceðini merak etmiyor deðiliz. Yandaþlýk ve adam kayýrma konularýnda pek mahir olan Milli Eðitim Müdürlüðü yapacaðý veya yapmayacaðý iþlemlerle okulda düzenlenen programlarýn siyasi arena olarak kullanýlmasýna bakýþ açýsý nedir ve ne iþlem yapacaktýr? Sayýn valimizin bu konudaki hassasiyetine güveniyoruz. Bekleyip göreceðiz. Türk Eðitim-Sen olarak geçmiþte olduðu gibi bugün de siyasetin eðitimin içine sokulmasýný kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu durumu kýnýyoruzyetkilileri bu noktada göreve çaðýrýyor sorumlular hakkýnda gerekli iþlemlerin yapýlmasýný, talep ediyoruz. - See more at: görevlilerince de kullanýlmasýný istiyoruz. Tüm taleplerimizi haykýrmak, kazanýmlarýmýzý kutlamak için alanlarda olacaðýz. Konya Þehir Meydaný'nda Hak-Ýþ ile birlikte 'Yeni Anayasa' talebimizi dile getireceðiz. Örgütlenme hakkýna dair mevcut kýsýtlamalarýn kaldýrýlmasý ve kamu görevlilerinin siyaset ve grev hakkýna sahip olmasý demokratikleþme, sivilleþme ve özgürleþme sürecinin zorunlu bir sonucu olarak gerçekleþtirilmelidir. Öte yandan Demokratik, sivil ve özgürlükçü yeni anayasa yapým sürecinin uzamasýnýn hem ülkemiz hem de milletimiz açýsýndan ekonomik, siyasi ve toplumsal aðýr sonuçlarý olacaktýr. Çerçevesini temel insan hak ve özgürlüklerinin çizdiði, ideolojik ön kabullerden arýndýrýlmýþ, en geniþ toplumsal uzlaþýyý temsil edecek ve bireyin devlete karþý özgürlüklerinin geniþletilmesini saðlayacak yeni bir anayasa yazýlmalýdýr. Çalýþanlarýn hakkýný arayan ve koruyan, haksýzlýða direnen kardeþlik hukukunun inþa ve ihya eden gönül elçileriyiz. Milletin temsilcisi olarak, sözümüzü, sesimizi, gündüzümüzü, gecemizi, gücümüzü, enerjimizi millet adýna sarf ediyoruz. Biz, asil bir medeniyetin akil örgütü olarak yol alýyoruz. Hakka, hakikate, huzura ve kardeþliðe giden yollarý buluyoruz. Hayrettin Karaman Nafile oruç ibadeti Namaz konusunda geçerli olan genel kural oruç için de geçerlidir: Allah ve Resûlü bildirmedikçe hiçbir kimse belli bir günü oruç ibadetine tahsis edemez, þu günde oruç tutmak sünnettir, müstehabdýr, hayýrlýdýr diyemez. Ramazan orucu gibi farz, adak orucu gibi vacib oruçlar bu yazýnýn konusu deðildir. Kandil günlerinde veya bir gün önce, bir gün sonra oruç tutmanýn dindeki yeri hakkýnda yanlýþ açýklamalar yapýldýðý için burada, Allah ve Resûlü'nün bildirmesine dayalý olarak fýkýh kitaplarýnda açýklanan nafile oruçlarý ele alacaðýz. Nafile namazlar gibi nafile oruçlarý da hakkýnda özel açýklama bulunan ve böyle olmayýp sevap kazanmak isteyen müminin isteðine býrakýlmýþ olan nafile oruçlar diye ikiye ayýrmak uygun olur. Ýkinci kýsýmdaki oruç için mutlak nafile, birinci kýsým için de mukayyed nafile ifadeleri kullanýlmaktadýr. Hakkýnda ayet veya hadis bulunan, Peygamberimiz'in tuttuðu ve ümmetine tavsiye ettiði oruçlar þunlardýr: Her hicrî-kamerî ayýn onüç, ondört ve onbeþinci günlerindeki oruç. Bu günlerin geceleri ayýn ýþýðý ile aydýnlýk olduðu için beyaz günler diye anýlmýþtýr. Haftanýn Pazartesi ve Perþembe günlerinde oruç. Þa'bân ayýnýn tamamý olmamak üzere bu ayda oruç. Yalnýzca ayýn ortasýndaki gün (Berat gecesinin gündüzü) oruç tutmak sünnet deðildir. Ramazan Bayramý'ndan sonra Þevval ayýnda altý gün oruç. Kaza borcu olmayanlarýn, bayramýn birinci gününden sonra baþlayýp ara vermeden tutmalarý daha uygun görülmüþtür. Muharrem ayýnýn dokuzuncu ve onuncu günü oruç. Yalnýz onuncu günü tutmak da mekruh deðildir. Hac ibadetini yapmakta olanlar dýþýndaki müminler için arefe günü oruç. Zilhiccenin baþýndan itibaren arafe gününe kadar yapýlan nafile ibadetlerin fazileti hakkýnda sahih hadisler vardýr. Yýlýn, oruç tutulmasý caiz olmayan günlerinde bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamak þeklindeki oruç ibadeti de Peygamberimiz tarafýndan tavsiye edilmiþtir. Önceki veya sonraki aylar ile birlikte deðil de yalnýzca Recep ayýný oruçlu geçirmek mekruhtur. Tek baþýna Cuma veya Cumartesi günü oruç tutmak mekruhtur. Ramazan'ýn birinci günü þüphesiyle oruç tutmak da mekruhtur. Ýki bayram günleri ile Kurban Bayramý'ný takip eden teþrýyk günlerinde oruç tutmak kesin olarak menedilmiþtir. Mümin her zaman Rabbine dua eder ve secde ile duâ hali, müminin Rabbine en yakýn olduðu hallerdir. Duayý, ezberden okuyan bir profesyonele yaptýrýp amin demekten ise müminin Rabbine yönelerek gönlünden geldiðince ve -hamd, salat ve salamdan sonra- kendi dilinde dua etmesi tercih edilmelidir. Kur'an-ý Kerim de hem vahyedilen dilde hem de tercüme ve tefsirlerinden her fýrsatta okunmalýdýr. Kur'an okumaktan maksat müminin, bir manada Rabbi ile konuþmasý; iman, ibadet ve ahlakýný Rabbinin talimat ve irþadý ile bilip yaþamasý olmalýdýr. Yine bir profesyonele para karþýlýðýnda Kur'an okutmak hem caiz deðildir, hem de bundan sevap filan hasýl olmaz. Her mümin Rabbinin kitabýný okumayý öðrenmeli, öðreninceye kadar bazý sure ve ayetleri ezberlemeli ve bunlarý ibadet niyeti ile okumalýdýr. Ölülerin yakýnlarý, özellikle yaptýklarý ibadetlerin sevabýný onlara hediye ederlerse bundan fayda göreceklerine dair sahih rivayetler vardýr. Laborantlar ek ödeme almalý Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, dünyada her yýl 28 Nisan'da kutlanan Týbbi Laborant Tekniker ve Teknisyenler Günü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, laborantlara riskleri nedeniyle ek ödeme yapýlmasý gerektiðini bildirdi. Laborantlarýn yaþadýklarý maðduriyetlere ve zor þartlara raðmen özverili bir hizmet yürüttüklerini belirten Lafcý, "Deðerli laborantlarýmýzýn saðlýk hizmetindeki yerini ve önemini bu Hacý Nuri Lafcý önemli gün vesilesi ile bir kez daha anýmsanmalarý ve hatýrlanmalarý adýna önemsiyoruz. Bulaþýcý hastalýklarýn en kolay kan yoluyla geçtiði, laborantlarýnda görevlerinin büyük bir kýsmýný kan ve kan ürünleri üzerinde çalýþmak olduðu düþünüldüðünde laborantlarýn yaptýklarý iþ itibariyle sürekli risk altýnda çalýþtýklarý görülecektir. Bu nedenle laborantlar yaptýklarý iþ itibariyle riskli birim kapsamýnda deðerlendirilip döner sermayelerini de riskli birim üzerinden almalarý gerekmektedir. Ayrýca ülkemizdeki laborantlarýn çalýþma þartlarýnýn ve imkânlarýnýn mutlaka geliþmiþ ülkelerde görev yapan laborantlarýn seviyelerine getirilmesi hedeflenmeli ve en kýsa sürede bu hedefe ulaþýlmalýdýr. Laborantlarýn görev tanýmlarý içinde yer almayan bir takým çalýþmalara tabi tutulmalarýnýn bir takým problemlerin yaþanmasýna sebep olduðu, bu durumunda laborantlarýn çalýþma motivasyonunu bozduðu ve çalýþanlar arasýnda sýkýntýlara sebep olduðu ortadadýr. Ayrýca hastanelerdeki laboratuarlarýn genelde havalandýrmasý olmayan, en kullanýþsýz yerlerde olmasý, fiziki sýkýntýyý ve olumsuz çalýþma þartlarýný da beraberinde getirmektedir. Bu sýkýntýlarýn giderilmesi için kiþilerin inisiyatifine býrakýlan, net olmayan görev tanýmlarýnýn somut hale getirilerek bu tip kargaþalarýn, tartýþmalarýn ve keyfi uygulamalarýn sonlandýrýlmasý gerekmektedir. Saðlýk-Sen Çorum Þubesi olarak sorunlarýnýn çözülmesi ve daha iyi bir çalýþma hayatýna kavuþmalarý dileðiyle tüm laborantlarýn 28 Nisan Dünya Laborantlar Günü nü kutluyorum.

5 Son 1 yýlda 1 milyarlýk yatýrým yaptýk AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Cahit Baðcý; muhalefet partilerinin milletvekili adaylarýnýn anlatacak bir þeyi bulamayýnca iktidarýn hizmetlerini karaladýklarýný bildirdi. Muhalefetin 'Çorum'a ne yaptýlar, ya da bir þey yapmadýlar?' þeklinde sözlerle yapýlan yatýrýmlarý görmezden gelme, küçümseme ve yok sayma siyaseti izlediklerini belirten Baðcý, þöyle dedi: Sadece son bir yýlda Çorum'da ihale edilen sadece 5 büyük projemizin yatýrým tutarý 1 milyar (katrilyon) liradýr. Bunlar; Týmarlý Sulama Projesi(Bayat-Ýskilip-Uðurludað) 150 milyon TL Ýskilip-Bayat-Çankýrý Yolu 100 milyon TL Çorum-Laçin-Osmancýk yolu 300 milyon TL Kýzýlýrmak Islah Projesi (Obruk'dan Boyabat Barajýna kadar Osmancýk Þehir Geçiþi dahil) 150 milyon TL 800 Yataklý Çorum Þehir Hastanesi (Tefriþ ve donanýmý dahil) 300 milyon TL Bunlara ilave olarak son 1 yýlda KÖYDES, SU- KAP, Üniversite, Milli Eðitim, Yurt, Saðlýk, Spor, Sulama, Yol, Altyapý vb yatýrýmlarý ile Tarýmsal ve Sosyal Destekler yaklaþýk 500 Milyon TL'dir. Bunlar dahil son 1 yýlda Çorum'a yapýlan yatýrým ve destek Tutarý 1.5 Milyar (Katrilyon)TL'ye ulaþmaktadýr. "Çorum'a bir þey yapmadýlar" diyenler bunlara ne cevap verecekler? veremezler. Ýnkara ve yok saymaya, görmezden gelmeye, küçümsemeye devam etsinler. Millet görüyor, biliyor ve takdir ediyor. Bu bize yeter. Milletimizde onlarý oy pusulasýnda görmeyecek ve yok sayacak. Milleti kandýrma ve aldatma siyaseti ile iktidar arayýþý içinde olanlar kaybedecek. 'Daima hizmet ve Daima Millet' diyen kadrolar kazanacaktýr. Biz gücümüzü milletten aldýk, almaya devam edecek ve demokratik ve müreffeh Yeni Türkiye'yi inþa edeceðiz. Eðitim yatýrýmlarý takipte AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Osmancýk'ta baþta eðitim yatýrýmlarý olmak üzere bir dizi incelemelerde bulundu. Baðcý'nýn Osmancýk Öðretmenevi'nde baþlayan programý Kargý köyü ziyareti ile son buldu. Baðcý'nýn okul ziyaretlerine Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Müdür Yardýmcýsý Kadir Songüt, TeftiþKurulu Baþkaný Ýbrahim Kaban, Osmancýk MEM Ýbrahim Gödere ve Þube Müdürü Medet Sezgen katýldý. 'OSMANCIK BADMÝNTON'UN MERKEZÝ OLACAK' Ýlk olarak Cumhuriyet Anadolu lisesi bahçesine yapýlmasý planlanan Badminton Spor Salonu'nun yerini inceleyen Baðcý, "Osmancýk'ýn Badminton sporu ile ilgili Türkiye genelindeki baþarýlarýný yakýndan takip ediyoruz. Baþarý olunca yeni sporcularýn yetiþmesi ve lisanslý olarak Badminton sporunun yapan gençlerimin daha iyi þartlarda müsabakalara hazýrlanmasý için ilçede bir Badminton spor salonuna ihtiyaç duyulmuþtur. Bütün okullarýmýza yakýn olmasý ve ilçe merkezinde bulunmasý açýsýndan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin bahçesine badminton spor salonu yapmayý planlýyoruz." dedi. ANADOLU ÝHL ÝNÞAATI TAKÝPTE Milletvekili Baðcý, daha sonra Anadolu Ýmam Hatip Lisesi inþaatýný yerinde inceleyerek Þantifye Þefi Selin Karabulut'tan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Þantiyede görev iþçilerle yakýndan ilgilenen Baðcý, MEM Seyit Ali Büyük ile bina projesini inceledi ve arsanýn durumuna göre küçük bir spor salonunun projeye eklenebileceðini ifade etti. Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi pansiyonu ile birlikte yeni okul binasýný merkezi idareden takibe aldýðýný belirten Baðcý, hemen her Osmancýk ziyaretinde öðrenim gördüðü Ýmam Hatip Lisesi pansiyon ve ana binasýnda incelemelerde bulunduðunu hatýrlatarak, konunun takipçisi olduðunu ifade etti. OKUL BAHÇESÝNDE ÝYÝLEÞTÝRME Mehmet Akif Ortaokulu'nu ziyaret eden Baðcý, burada kurs faaliyetinde bulunan öðrenci ve öðretmenlerle bir süre sohbet etti. Daha sonra Atatürk Ortaokulu'na geçen Baðcý, burada Okul Müdürü Sakin Karakaþ'tan bilgi aldý. Baðcý'nýn programýna eþlik eden Ýl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Yücel'e talimat veren Baðcý, okul bahçesi düzenlemesi, duvar, çatý ve kalorifer onarýmýnýn önümüzdeki yaz sezonunda özel idare bütçesinden yapýlmasý için yapýlmasýný istedi. ÝNCESU DA YAÐMUR DUASI Ýncesu köyünde yapýlan yaðmur duasýna katýlmak için yola çýkan Baðcý'yý köy muhtarý Þuayp Gülümser köy giriþinde karþýladý. Ýncesu ve çevre köylülerden oluþan kalabalýk bir grup ile karþýlanan Baðcý, Ýncesu ya baraj müjdesi Seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilçe ve köyleri ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'nýn yolunu köylüler kesti. Osmancýk'ýn Kargý ve Ýncesu köylerinde, arazilerinde sebzecilik için fide ve damlama sulama sistemi kuran çiftçiler, sulama yatýrýmlarýndaki emeði, gayreti ve destekleri için teþekkür ettiler. Milletvekili Baðcý, köylülerin ilgi ve destekleri nedeniyle duygulandýðýný belirterek, "Sizin için, size hizmet için yola çýktýk. Sözlerimizi tek tek yerine getirmenin mutluluðu ve huzuru ile size geldim. Ýncesu Barajý'ný 8 Mayýs günü ihale ediyoruz. Hayýrlý olsun." dedi. Dereboðazý Göleti Aralýk ta tamam Osmancýk ýn içme suyu sorununun çözümü için önemli bir adým atýldý. DSÝ tarafýndan ihalesi yapýlan ve 2014 yýlý Yatýrým Programýnda olan Osmancýk Dereboðazý Ýçmesuyu Göleti nin yapým ihalesi süreci tamamlandý. Milletvekili Cahit Baðcý, muhalfet partilerinin iktidara yönelik eleþtirilerine farklý bir pencereden cevap verdi. Cahit Baðcý, Osmancýk'ta baþta eðitim yatýrýmlarý olmak üzere bir dizi incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili basýn açýklamasý yaparak, AK Parti Milletvekili olarak bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluðu ve huzuru ile Osmancýk ilçemize, hemþerilerimize hayýrlý olmasýný dilerim. diyen AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit köy meydanýna yürüyerek giriþ yaptý. Baðcý, köy meydanýnda oyun oynayan çocuklarla da bir süre sohbet etti. Öðle namazýný müteakip yapýlan yaðmur duasýna katýlan Baðcý, daha sonra köylülere hitap etti. 'BEN BU TOPRAK- LARIN ÇOCUÐUYUM' Milletvekili Baðcý, Ýncesu köyünde yaptýðý konuþmada alýnlarýnýn açýk baþlarýnýn dik olduðunu belirterek, "Ben bu topraklarýn çocuðuyum. Çocukluðumda akþamlarý evimizin penceresinden mehtabý seyrederken ben hep Ýncesu köyünün ýþýklarýný görürdüm. Onun için Ýncesu köyünün bende hatýrasý var. Alnýmýz ak ve baþýmýz diktir. Olmayacak iþlerin sözünü vermedik ve verdiðimiz sözleri hep yerine getirdik. Bugün Osmancýk'a okullaþma oranýnýn yanýnda yaklaþýk 1000 kontenjaný olan yurtlar kazandýrdýk. Eskiden okulda, cezaevinde ve hastanede koðuþlar vardý. Hamdolsun koðuþlar artýk kaldýrýldý. Ben koðuþlarda okumanýn zorluðunu bilirim. Þimdi çocuklarýmýz üç dört kiþilik özel odalarda kalýyorlar." Dedi. 'BARAJ GELÝYOR DÝYE AVUTTULAR' Milletvekili Baðcý, yýllardýr Ýncesu Barajý yapýlacak diye çevre köylerin avutulduðunu belirten Baðcý, " Sonunda bu da bize nasip oldu yýlýnda köyü ziyaret ettiðimde köylülerimiz biz baraj istiyoruz, bu bizim için çok önemli demiþlerdi. Takip ettim ve sonuçlandýrdým. Ýncesu Barajý'nýn fizibilite çalýþmalarý tamamlandý ve 8 Mayýs 2015'e ihale tarihi alýndý. Barajýn dolgu yüksekliði 61 metre olacak, 6 milyon metre küp su rezervi bulunacak. Bölgede 12 bin dönüm arazi Ýncesu Barajý ile hayat bulacak. Obruk Dutludere projesinin sað koridorunda cazibe ile sulama gerçekleþecek, her iki proje birbirini tamamlayacak. Bizim çocukluðumuzda Ýncesu ve Kargý köylerimizin üzümü, sebze ve meyvesi meþhurdu. Ýklim müsait. Bu güzel topraklar su ile de buluþunca bölgemiz bereketlenecek yýlýnda bölgede incelemelerde bulunmuþ ve söz vermiþtim. Dereboðazý Göleti ve Kamil yer altý sulama projesi ile birlikte bölgede susuz arazi kalmayacak." MUHTAR DUYGULANINCA Yapýlan konuþmalar sýrasýnda oldukça duygulandýðý belirtilen Ýncesu Köyü Muhtarý Þuayp Gülümser, Milletvekili Baðcý'ya teþekkür etti.. Kýrk yýldýr köye baraj yapýlacak hikayeleri ile avutulduklarýný, su ölçüm cihazý bile koyduklarýný ve daha sonra bu cihazýn çürüyüp kaybolduðunu ve sözde bekçi bile tayin edildiðini hatýrlatan Gülümser, 'Sayýn vekilim Allah sizi baþýmýzdan eksik etmesin, iyi ki varsýnýz, Allah sizden razý olsun." Dedi. dedi. SON DURAK KARGI KÖYÜ OLDU Ýncesu köyünden coþku ile ayrýlan Baðcý, daha sonra yol üzerindeki Kargý köyünü ziyaret ederek köy meydanýnda toplanan vatandaþlarla bir süre sohbet etti. Baðcý, Yaðmurcan ve Yolaçan Ltd. ortaklýðýnda yapýlacak olan Dereboðazý Göleti nde yer teslimi Salý günü yapýlacaktýr. Gölet TL + KDV'ye ihale edilmiþtir. Göletin gövde yüksekliði 42 m olup, yýlda 2.7 Milyon m3 içme suyu temin edilecektir. Göletin tamamlanma süresi 600 gün olup, günü tamamlanmasý sözleþmeye baðlanmýþtýr. Önümüzdeki günlerde Arýtma Tesisi, Depo ve Ýsale Hattý ihalelerinin yapýlarak eþ zamanlý olarak bitirilmesi amaçlanmaktadýr. diye konuþtu. AK Parti Samsun milletvekili ve eski Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Mustafa Demir, Çorum un Osmancýk ilçesinde trafik kazasý geçiren yakýnlarýný hastanede ziyaret etti. Kýrklareli nden Trabzon un Þalpazarý ilçesine bir yakýnlarýnýn cenazesine giden eski Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný ve AK Parti Samsun Milletvekili Mustafa Demir in yakýný Cafer Tayyar Demir (50) yönetimindeki 39 LL 317 plakalý otomobil Osmancýk ilçesinde, kontrolden çýkarak yol kenarýnda bulunan toprak yýðýna çarptýktan sonra takla atmýþtý. Kazada, eski Bakan Demir in üç yakýný yaralanýrken, Behriye Demir adlý kadýn ise hayatýný kaybetmiþti. SALI 28 NÝSAN AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Muharip Gaziler Derneði'ni ziyaret etti. Salim Uslu Muharip Gaziler Derneði ni ziyaret etti Gazilik bizim inancýmýzýn önemli deðerlerindendir EROL TAÞKAN AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Muharip Gaziler Derneði'ni ziyaret etti. Gazilerimizle sohbet eden Uslu, "Gazilik, bizim inancýmýzda önemli bir deðerdir. Gaziler ve þehitler olmasa, bayraðý özgürce dalgalanan bir ülke olmaz." dedi. Dernek Baþkaný Muharrem Gül, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþan Anaç ve bazý parti yöneticileri ile birlikte kendilerini ziyaret eden Salim Uslu'ya teþekkür ederek, "Saygý ve sevgiye ihtiyacýmýz var. Bizi sayýp geldiðiniz için teþekkür ederiz." sözleriyle memnuniyetini aktardý. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde yaþanan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin de deðerlendirildiði sohbette konuþan Salim Uslu, Türkiye'nin Kýbrýs konusunda hiç bir zaman çözümsüzlüðün parçasý olmadýðýný, her zaman çözümden yana olan tavrýný sürdürdüðünü anlattý. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ÝYC Çorum Þubesi ni ziyaret etti. Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti EROL TAÞKAN AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn bünyesinde saðlam irade sahibi çok iyi adamlar yetiþtirildi." dedi. ÝYC Çorum Þube Baþkaný Mehmet Karadað ve yönetim kurulu üyelerince karþýlanan Salim Uslu, ziyarete AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve bazý partili yöneticilerle katýldý. "Ýlim Yayma Cemiyeti'nin bizim yanýmýzda kýymetli bir yeri var." diyerek söze baþlayan Salim Uslu, Sivil Toplum Kuruluþlarý eliyle hizmet yürütülmesinin önemine deðinerek, ÝYC'nin 50 yýllýk köklü bir maziye sahip kurumsal bir yapýda hizmet yürüttüðünü ifade etti. STK'larýn iyiliðin artýrýlmasý ve kötülüklerin önlenmesi gibi temel bir misyonunun olduðuna iþaret eden Salim Uslu, Türkiye'de STK'larýn uzun süre ihmal edildiðini, sistemin akredite ettiði STK'larýn haricindeki kurumlarýn yýllarca potansiyel suçlu muamelesi ile karþý karþýya kaldýðýný söyledi. Özellikle yurt hizmetlerinin özel sektörler eliyle yürütülmesinden öte STK'larýn alanýndaki hizmet halkasý içinde yer almasýndan yana olduðunu söyleyen Milletvekili Salim Uslu, Çorum ÝYC Þubesi'nin çalýþmalarýný takdirle tak ettiklerini bildirdiði ziyarette, ÝYC Çorum Þube Baþkaný Mehmet Karadað'dan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. AK Parti Samsun milletvekili Mustafa Demir, Çorum un Osmancýk ilçesinde trafik kazasý geçiren yakýnlarýný hastanede ziyaret etti. Eski bakandan kazazedelere ziyaret Kazanýn duyulmasýnýn ardýndan AK Parti Samsun milletvekili Mustafa Demir, Çorum a geldi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýnan yakýnlarýný ziyaret eden Demir e, yaralýlarýn saðlýk durumlarý hakkýnda Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel tarafýndan bilgi verildi. Yücel, yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðunu ve tedavilerinin sürdüðünü söyledi. Çorum Valisi Ahmet Kara, AK Parti Çorum milletvekili adaylarý Caht Baðcý ve Ahmet Sami Ceylan ile bazý kamu kurumlarýnýn müdürleri de hastaneye gelerek Demir e geçmiþ olsun dileklerinde bulunu.(ýha)

6 6 SALI 28 NÝSAN 2015 Baþkanlýk sistemi ülke için büyük tehlike Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý dolayýsýyla KÖzel Ýdare ve Karayollarý 73. Þube Þefliði nde görev yapan iþçileri ziyaret etti. Ziyarete, MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ýþçilerle yapýlan konuþma esnasýnda bir iþçinin Baþkanlýk Sistemi ile ilgili sorusunu cevaplayan MHP Milletvekili adaylarý sistemin tamamen ülkenin bölünmesine yönelik bir sistem olduðunu vurguladýlar. Partiden yapýlan açýklamaya göre, konu ile ilgili görüþlerini belirten MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, "Bugün baþkanlýk sistemini savunan Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan Bey, 1993 yýlýnda Baþkanlýk Sistemi bir özentidir. Amerikan emperyalizminin bize tavsiyesidir. dedi. Þimdi mesele þu; mesele vatansa gerisi teferruattýr. Þu anda ülkede çözüm süreci dedikleri çözülme süreci ile karþý karþýyayýz. Kandille Ýmralý'nýn dili ile diþi arasýna Doðu ve Güneydoðu'nun yönetimi terk edilmiþtir. Askerlerimiz kýþlasýndan çýkamaz durumdadýr. Polisimiz karakolundan çýkamaz durumda savcýlarýmýza KCK'lýlar çevirip kimlik soracak durumdadýrlar" dedi. ÝKTÝDAR ÜLKEYÝ ANONÝM ÞÝRKET GÝBÝ GÖRÜYOR Kayrýcý, "Terörle mücadelede 'Çözüm Süreci' dedikleri hadisenin dünyada örnekleri vardýr ama silah teslim etmeden teröristle masaya oturulmaz. Atalarýmýzýn canlarýyla kanlarýyla aldýklarý vatan topraklarýný masa baþýnda kimseye teslim etmedik teslim ettirmeyeceðiz. Meselenin özünde yapýlan budur bu bir programdýr. Bu programý uygulatmaya çalýþýyorlar. Yoksa Kürt'te, Türk'te, Çerkes'te benim kardeþimdir. Mesele ülkenin bölünme meselesidir. Baþkanlýk Sistemi de bunun altyapýsýdýr. Dün Baþkanlýk Sistemi'nin Amerikan Emperyalizm tavsiyesidir diyenler baþkanlýk sisteminin ne olduðunu anlatmalýdýr. Sadece kar hesabýyla devlet yönetilmez ülke anonim þirket deðildir. Ýktidar ülkeyi anonim þirket gibi görüyor. Ülkemiz Müslüman bir ülkedir. Ülke geri dönülmesi zor bir yola sürükleniyor. Ülke için en büyük tehlikelerden biri Baþkanlýk Sistemi'dir" þeklinde konuþtu "Hürriyeti olmayanýn namusu olmaz. Hürriyeti olmayanýn ezaný olmaz. Hürriyeti olmayanýn dini olmaz" diyen Kayrýcý, "Peygamber Efendimizin övgüsüne nail olmuþ muhacirlik ve ensarlýk var. Þu anda ülkemizde iki milyon MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, Baþkanlýk sistemini eleþtirdi. MHP Köy Hizmetleri ve Karayollarý 73. Þube Þefliði nde iþçilerle buluþtu. Suriyeli yaþýyor. Ensarlýk iki milyon kiþiyi alýp yarýsýný fuhuþa teþvik edip yarýsýný hýrsýz yapmak deðildir. Peygamberimizin söylediðim muhacirlik ve ensarlýk bu deðildir. Bu yüzden ülkemizin ve hürriyetimizin kýymetini bileceðiz. Eðer bunlara sahip çýkamazsak bizi de Suriye gibi Irak gibi yaparlar. Bizim gidecek yerimiz bile yok. Gidip sýðýnacaðýmýz baþka bir ülke de yok. Ezanýmýza, dinimize, namusumuza baðýmsýzlýðýmýza sahip çýkmalýyýz" ifadelerine yer verdi. Daha öncesinde köy hizmetlerinde çalýþtýðýný ve iþçinin her türlü problemini bildiðini de belirten MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, "Sizlerin derdini sýkýntýsýný anlayacak bir insaným. Milletimiz aþ, iþ, ekmek peþinde koþarken birileri iþçinin sýrtýndan para kazanma peþindedir. Ýþçinin haklarý çeþitli sebeplerle gasp edilmektedir. Ülkemiz yönetilemez hale MHP adaylarý iþçilere hitap etti. MHP adaylarý iktidarý eleþtirdi, partilerinin vaadlerini sýraladý. getirilip kaosa sürüklenmektedir. Biz daha önceki dönemlerde de halka hizmet etmiþ insanlarýz. Sizin sýkýntýnýzý sorununuzu çözmek bizim boynumuzun borcudur. Biz telefonlarýmýzý sekreterimize verip yanýmýzda korumalarla gezenlerden deðiliz. Bizim yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn güvencesi olacaktýr" dedi. ÇAM: BAÞKANLIK SÝSTEMÝ ÜLKENÝN BÖLÜNMESÝDÝR Milletvekili Adayý Sami Çam da, Bizim anayasamýz toplamda 177 madde bu anayasanýn 117 maddesi geçmiþ hükümetler ve bu hükümet döneminde bir þekilde deðiþtirildi. Deðiþmeyen sadece 60 madde var. Anayasada Türklüðün tanýmýnýn yapýldýðý maddede der ki " Vatandaþlýk baðýyla baðlý olan herkse Türk vatandaþý denir" þeklindedir. Baþkanlýk Sistemi, " Türkiye'nin 7 bölgeye ve ya 16 büyükþehir bölgesine bölünmesidir. Eðer bu sisteme evet dersek Çorum'dan Ankara'ya milletvekili gönderemeyiz. Ancak Samsun'a ya da Yozgat'a bölge temsilcisi gönderebilirsiniz. Baþkanlýk sistemi ülkenin bölünmesidir. Eyaletlere bölmektir" açýklamalarýnda bulundu. BU SÝSTEM ÝÇERÝSÝNDE ZENGÝNLERÝ DOYURAMIYORUZ Ýþçilerin umutlarýný gerçekleþtirmek noktasýnda elimizden geleni yapacaðýz" diyerek taþeron þirket çalýþaný olmanýn zorluklarýna da deðinen Çam, Hükümet seçim döneminde Toplum Yararýna Destek programýyla resmi kurumlara insanlarý yerleþtiriyor. Seçim sonunda bu insanlar tekrar iþsiz kalacaklardýr. Taþeron þirket demek köle ticaretinin modern adýdýr. Dün çay, simit hesabýyla iktidara gelenler bu gün emeklimizi, iþçimizi açlýða mahkum etmiþlerdir. Ýþe bir de dini açýdan yaklaþýrsak asgari ücret 950 TL' dir. Oruç tuttuðumuzda ödediðimiz fitre miktarý 10 TLolarak verdik. Bu 10 TLbir insanýn bir günde karnýnýn doyacaðý miktar olarak hesaplanýyor. 4 kiþilik bir aile günlük 10 TL'den kýrkla otuzu çarparsak 1200 TL yapar. Ýþte bu adaletsiz sistem içinde iþçimiz doymaya çalýþýyor. Biz bu sistem içerisinde zenginleri doyuramýyoruz" açýklamalarýnda bulundu. Bizim aile dinamiklerimizle bizi imtihan etmeye çalýþýyolar diyen Sami Çam, " Bu seçim Türk milletinin kader oylamasýdýr.7 Haziran'dan sonra ya yaðmur gibi bereket yaðacak ya da gazap yaðacak" þeklinde konuþtu. AKCAN: 'ENFLASYONU DÜÞÜK GÖSTERÝYORLAR' Milletvekili Adayý Ali Akcan, yaptýðý konuþmada enflasyonu deðerlendirerek, AKP iktidara geldiðinden beri toplu sözleþmeler bir umutla beklenir yapýlýr ama bu iktidar döneminde yapýlan toplu sözleþmelerde geçmiþte aldýðýmýz ücretleri arar hale geldik. Bunun sebebi de özellikle enflasyonu belirleyen bir sepet vardýr. Enflasyon oranýný belirleyen bu sepetteki ürün fazlalaþtýrýlmasýndan kaynaklanýr.eskiden hatýrlayýn enflasyonun yüzde 150 olduðu dönemlerde sizler ücretlerinizi alýrdýnýz evinizin temel ihtiyaçlarýný ve tüm masraflarýný karþýladýktan sonra da tasarruflu olanlar birikim yapabilirlerdi. Þimdi bakýyorsunuz o dönemde enflasyon sepetine konulan ürün sayýsý insanlarýn yüzde 90'ýnýn temel ihtiyaç maddelerinden oluþuyordu. Bu ürünlerde yüzde 50 yi geçmezdi. Bunlar gelir gelmez enflasyon sepetine konulan ürünler 500'ü geçti. Pinpon topu ve köpek mamalarýný koydular bu sepetin içine dolayýsýyla da enflasyon düþük gösterildi" dedi. Akcan, "Geçtiðimiz ay mart ayý içerisinde Merkez Bankasý'nýn yaptýðý açýklamaya göre yaz sebze ve meyvedeki enflasyon oraný yüzde 39 dur. Temel gýda da yüzde 17'lerin üzerinde temizlik maddeleri ve giyimde yüzde 17'lerin üzerinde ama en son enflasyon zammý aldýnýz. Bu ne geldi 7.8 gelmiþ neden? Temel ihtiyaç maddelerinizin enflasyon oranýný aþaðýya düþürdüler. Seçim öncesi toplu sözleþmeyi yapacaklar zamlarýnýzý enflasyona baðlayacaklar. Enflasyona zaten müdahale ediyorlar. Biz geldiðimizde bu sorunlarý çözme ve giderme bilgi ve becerisine sahibiz. Bu seçim Türkiye'nin kader seçimidir. Hakkýnýza sahip çýkýnýz" ifadelerine yer verdi. MHP Milletvekili Adaylarý esnaf temsilcileriyle buluþtu. Çorum fakirleþiyor Milliyetçi Hareket Partisi, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan'a taziye ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda Bozboða köyünü ziyaret etti. Bozboða da duaya katýldýlar Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda Bozboða köyünü ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, MHP Milletvekili Adaylarý Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Bozboða Köyü yaðmur duasý etkinliðine katýldý. MHPheyeti Haþim Avcý eþliðinde köylülerle birlikte yaðmur ve bereket duasý yaptý. Birçok köylünün katýldýðý etkinlikte misafirlere geleneksel Ýskilip Dolmasý ikram edildi. Duanýn ardýndan kýsa bir süre sonra köyde yaðmur yaðmaya baþladý. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý düðün merasimine katýldý. Kayrýcý nikâh þahidi oldu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ni ziyaret etti. Ziyarete, MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Esnafýn sorunlarý ve çözümüne iliþkin konularda fikir alýþveriþinde bulunulan ziyarette konuþan Sami Çam, marketler zincirinin Çorum'da esnafý bitirmeye yönelik politikalar izlediðini ve Çorum'un bu sorunlar karþýsýnda gitgide fakirleþtiðini vurguladý. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek, ziyaretten duyduðu mutluluðu dile getirerek MHP'ye seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. MHP den taziye ziyareti Milliyetçi Hareket Partisi, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan'a taziye ziyaretinde bulundu. MHP heyeti geçtiðimiz günlerde Ýl Özel Ýdare Ýþçileri'nin iþ dönüþü yaptýðý trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Osman Singi için taziye dileklerini ilettiler. Ziyarete MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ziyaretten dolayý memnuniyetini ifade eden Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Seçim dönemine girdiðimiz bu günlerde çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum. Seçim arenasýnda huzurlu bir seçim diliyorum. Ülkemiz için hayýrlara vesile olsun. dedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý düðün merasimine katýldý. MHP den yapýlan açýklamaya göre, Sungurlu'da Gökhan Tunçkýlýç ve Büþra Akyüz çiftinin düðünlerine katýlan Kayrýcý, çiftin nikah þahitliðini yaptý. Evliliðin ciddi sorumluluklar gerektirdiðine deðinen Kayrýcý, 'Evlilik aile oluþumunun ilk adýmlarýndandýr. Toplumun yapý taþý olan ailenin ciddi temeller üzerine kurulmasý gerekiyor. Allah evlerini bereketli kýlsýn. Mutlu ve huzurlu bir yaþam geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

7 SALI 28 NÝSAN 2015 'Tarým ve Ýnsan' sergisi açýldý 7 M. ALÝ. CEYLAN lý ulusal fotoðraf yarýþmasýnda dereceye giren ve sergilenmeye deðer bulunan eserler, Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törenlesergiye açýldý. Serginin açýlýþ törenine Müftü Mehmet Aþýk, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, SGK Müdürü Duran Cesur, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, DTS Müdürü Ýbrahim Yýldýz, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Denizbank Çorum Þube Müdürü Ebru Gül Çömüz, TOÇBÝR SEN Þube Baþkaný Arzu Özkader ve sanatseverler katýldý. Açýlýþ öncesi kýsa bir konuþma yapan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, fotoðraf sergisi ile ilgili katýlýmcýlara bilgiler verdi. Ermiþ, "Yarýþmamýzda tatarým ve Ýnsan' temalý fotoðraf yarýþmasýnda dereceye giren fotoðraflar sergilendi. rým çalýþanlarý, öðrenci, Denizbank ve çiftçiler olmak üzere 4 ayrý kategoride 'Tarým ve Ýnsan' temasý çerçevesinde yarýþýldý. Sergilenmeye deðer fotoðraflar 7 ayrý guruba ayrýlarak, zaman zaman tüm illerde sergilenecek." dedi. Serginin düzenlenmesinde emeði geçenlere teþekkür eden Ermiþ, protokol üyeleri ile birlikte serginin açýlýþ kurdelesini keserek fotoðraflarý inceledi. Fotoðraf sergisi 3 gün Fotoðraf sergisi 3 gün açýk kalacak. açýk kalacak. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nca düzenlenen 'Tarým ve Ýnsan' temalý fotoðraf yarýþmasýnda dereceye giren fotoðraflar sergilendi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðý nca düzenlenen ve Denizbank'ýn sponsor olduðu 6. 'Tarým ve Ýnsan' tema- Çorum ÝHH AKUT kurdu Çorum ÝHH bünyesinde Acil Yardým ve Arama Kurtarma Ekibi oluþturuldu. Yirmi kiþiden oluþan ekip gönüllü olarak çalýþmalara ve eðitime devam ediyor. ÝHH Genel Merkez Acil Yardým ve Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile birlikte faaliyetlerini sürdürecek olan Çorum ÝHH Acil Yardým Arama ve Kurtarma Ekibi, bir kýsmý Ankara'da AFAD Eðitim Merkezi (AFADEM)'de eðitimlerini tamamlayarak uluslararasý geçerliliði olan arama-kurtarma sertifikalarýný aldýlar. AFADEM'de ve Çorum ÝHH Acil Yardým ve Arama Kurtarma bünyesinde açýlacak kurslarda ekibin tamamý sýrasýyla Arama Kurtarma, Acil Yardým, Yangýn, Ýlk Yardým, Su Altý Kurtarma, Amatör Telsizcilik ve Daðcýlýk eðitimlerinden geçirilerek sertifikalarýný alacaklar. Belirli dönemlerde düzenlenecek toplantý, kamp ve tatbikatlarla Þehitlerimize vefa yürüyüþü Çanakkale etkinliðine KYK Çorum Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu öðrencileri de katýldý. Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nca Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýlý münasebetiyle 15 bin kiþinin katýlýmýyla '57. Alay Vefa Gecesi Saygý Yürüyüþü' programý düzenlendiði Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nce organize edilen etkinliðe KYK Çorum Akþemseddin Er'57. Alay Vefa Gecesi Saygý Yürüyüþü' düzenlendi. kek Öðrenci Yurdu ilahiler, ezgiler salat ve selamlarla dolu, dolu geöðrencileri de katýldý. çen gecenin sonunda güzel sesli iki müezzinin Çorum Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu okuduðu sabah ezanýndan sonra binlerce 'hisli Müdürü Erol Kavuncu'nun verdiði bilgiye göre, yüreðin' katýlýmýyla hep birlikte açýk alanda cegeri dönmeyi düþünmeden gidip geriye dönmemaatle sabah namazý kýlýndý. yen 250 bin þehidimizin hatýrasýna düzenlenen Sabah namazý sonrasýnda hep birlikte dualar '57. Alay Vefa Gecesi Saygý Yürüyüþü' programý ve tekbirlerle mehteran eþliðinde 15 km'lik '57. Çanakkale Gelibolu Yarýmadasý'nda Kur'an-ý KeAlay Vefa Gecesi Saygý Yürüyüþü' geçildi. rim tilavetiyle baþladý. Ýlahiler, ezgiler, salatlar, Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, selamlarla devam eden programda, bir taraftan da Bakanlýk Müsteþarý Faruk Özçelik, Müsteþar Yaristeyen katýlýmcýlarýn ellerine kýna yakýldý, buðdýmcýlarý, KYK Genel Müdürü Sinan Aksu ve day çorbasý ikram edildi. Gecenin ilerleyen saatdiðer bakanlýk bürokratlarýnýn tam kadro katýldýklerinde Prof. Dr. Mehmet Çelik'in yetkin sunularý program sonunda 'Tarihsiz millet talihsiz milmuyla muhteþem Çanakkale Dekstaný anlatýldý. lettir' vurgusu yapýldý. Günün anlam ve önemine uygun tiyatro gösterisi, Müftü Aþýk gençlerle buluþtu ekibin bilgi ve tecrübesini daha da geliþtirecek. Çorum ÝHH'dan yapýlan açýklamada, "Baþlangýç için gerekli olan çok az ekipmanýmýz var, ancak Arama Kurtarma iþi için çok daha fazla malzemeye ve araca ihtiyaç duyuluyor. En az iki tane arazi uyumlu ve Arama Kurtarmaya uygun modifiye edilmiþ araba gerekiyor. Enkazda çalýþacak kýrýcýlar, kesiciler ve dinleme cihazlarý gerekiyor. Amacýmýz, deprem ve diðer afet durumlarýn- da Arama Kurtarma Faaliyetlerine Çorum ÝHH Arama Kurtarma olarak kendi eðitimli ve diplomalý ekibimiz ile katýlmaktýr. Ýyilik Her Zaman Her Yerde sloganýyla çýktýðýmýz yolda halkýmýzý, özellikle gençlerimizi bu hayýrlý çalýþmalara dahil ederek Deprem ve diðer afetlerden korunma ve maðdurlara destek olma bilinci oluþturmaktýr. Çorum ÝHH Olarak Moto-Enduro ve MotoCross Arama Kurtarma ekibi oluþturduk. Afet durumlarda kriz bölgesine en hýzlý ulaþým aracý olarak motosikleti düþündük. Depremlerde ya da diðer afetlerde trafik yoðunlaþmakta ulaþým çok zor yapýlmaktadýr. Ancak gerekli ekipmanlarla donatýlmýþ enduro ve cross tarzý motosikletler çok zorlu koþullarda ve arazi þartlarýnda yoluna devam etmektedir. Hatta yolu olmayan yerlerde bile ulaþýmý saðlamaktadýr. Motosikletlerin afet durumunda kullanýlmasýna Çorum ÝHH olarak öncülük ettik." denildi. Binevler in þikâyeti var Mehmet Aþýk Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle Müftülük tarafýndan KYK Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, KYK da gençlerle buluþtu. Akþemsettin Erkek Öðkarþýlýðýný en güzel sizler veriyorsunuz. Unutmayýn renci Yurdu nda düzenlenen programda gençlerle ki Asr-ý Saadet dönemi ve þanlý tarihimizde sizlere bir araya geldi. anlatabileceðim binlerce örnek var ama ben özellikprograma; KYK Müdür Vekili Mehmet Bal, le büyük Sultan, Fatih Sultan Mehmet'i sizlere örnek Gençlik Camii Müezzin-Kayyýmý Osman Aksoy, sunacaðým. Zamanýn Ýslam Alimleri Sultan MehAkþemsettin Camii Ýmam-Hatibi Sefa Kýrcý, Hicret met'e engel olmaya çalýþýrken O bütün çevresindeki Camii Müezzin Kayyýmý Ýlhami Kurt, yurt çalýþaninsanlarý bu fethe ikna etmiþ ve çalýþarak ve inanalarý ve çok sayýda üniversite öðrencisi katýldý. rak sonunda bu fethi 21 yaþýnda gerçekleþtirmeye Kur an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programmazhar olmuþtur. Unutmayýn ki, sizler bu ülkenin da, Akþemsettin Camii Ýmam-Hatibi Sefa Kýrcý ve geleceðisiniz, kendinizi sakýn küçük görmeyin. ÇaHicret Camii Müezzin-Kayyýmý Ýlhami Kurt tarafýnlýþýn çünkü Rabbimiz ancak çalýþan insanlarý ve nedan salat-ü selamlar ve ilahiler okundu. silleri zafere ulaþtýrýr." dedi. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, programda yaptýðý Konferansa katýlýmýn yoðun olmasýndan dolayý sunumunda, Birlikte Yaþama Ahlaký ve Hukuku mutluluðunu dile getiren Müftü Aþýk, programýn haüzerine konuþtu. Asr-ý Saadetten ve Osmanlý tarihinzýrlanmasýnda emeði geçen herkese teþekkür etti. den örnekler sunarak, Fatih Sultan Mehmet örneðiaþýk daha sonra, bütün öðrenciler ve katýlýmcýlar ile ne özellikle deðinen Müftü Aþýk, Gençler; bugün hatýra fotoðrafý çekindi. aranýzda olmaktan çok mutluyum. Çünkü hizmetin Kutlu Doðum lokmasý daðýttýlar Mesut Artar Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Genel Sekreteri Mesut Artar, Binevler 246. Sokak sakinlerinin yaþadýðý su sorununu sosyal paylaþým sitesinden duyurdu. Binevler 246. Sokak sakinlerinin þehir þebeke suyunun bar basýncýnýn 1 olmasý nedeniyle kombilerini, ça- Binevler 246. Sokak sakinlerinin yaþadýðý su sorununu sosyal paylaþým sitesinden duyurdu. maþýr ve bulaþýk makinelerini çalýþtýramadýðýný ifade eden Mesut Artar, normal su bar basýncýnýn 4-5 olmasý gerektiðini söyledi. Sorunu Çorum Belediyesi'ne aktardýklarýný ancak belediye yetkililerinin kendileri- ne Hidrofor takýlmasýný önerdiklerini aktaran Artar, "Binevler sakinleri olarak bizler Çorum Belediyesi'nden 'Ekmek bulamazsanýz, pasta yiyin' önerisini duymak yerine, bu soruna kesin çözüm bekliyoruz. Bu bölgede ikamet eden insanlarýn bir çoðu emekli ve geçimini kýt kanaat sürdüren insanlar. Yetkililerin sesimizi duymalarýný ve biran önce bu maðduriyetin önüne geçmelerini bekliyoruz" diye konuþtu. Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri, öðretmen ve usta öðreticilerinin nezaretinde Kutlu Doðum un önemini ifade eden etkinlikler yaptýlar. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli mutfaðýnda usta öðreticiler Bekir Topçam ve Ömür Bezgin in önderliðinde öðrenciler Barýþ Ýnce, Þevval Ekin Nergiz, Sinem Bozkurt ve Özge Özbay ýn piþirdiði lokma tatlýsý Cuma namazý çýkýþýnda cami önüne kurulan stantta halka daðýtýldý. Buharaevler Mahallesi Tevhid Camii ve Ulu Camii önünde kurulan standlara cemaatin ilgisi büyüktü. Teknik Müdür Yardýmcýsý Bilgin Bilge, Okulumuzun böyle önemli günleri Çorumlularla kutluyor olmasý bizim için mutluluk ve gurur verici. Öð- rencilerimiz ve öðretmenlerimiz büyük özveri ve gayretle çalýþtýlar. Hepsine tek tek teþekkür ediyorum dedi. Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri etkinlik düzenledi

8 8 SALI 28 NÝSAN 2015 Atmaca Ortaköy de RECEP MEBET Eyüp Hacioðlu nun hazýrlayýp sunduðu programda Ortaköy ekrana gelecek. Program ekibi, Ýncesu ve Þapinuva gibi doðal ve tarihi yerleri görüntüledi. Hacýoðlu, programda doða koþullarýnda tek baþýna yaþamý anlatýyor. Çiftçi TV de ekrana gelen Atmaca adlý program için Çorum un Ortaköy ilçesinde çekimler yapýldý. Geçtiðimiz günlerde Çorum a gelen program ekibi, Ýncesu ve Þapinuva gibi doðal ve tarihi yerleri görüntüledi. Eyüp Hacioðlu nun hazýrlayýp sunduðu programa evsahipliði yapan Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, ilçeyi tanýtarak tarihi ve kültürel zenginliklerini anlattý. Kameraman Kaan Tükenmez le birlikte Ýncesu Kanyonu nu gezen Eyüp Hacioðlu ise þehir hayatýndan uzakta doðanýn tam içinde aksiyonu bol eþsiz bir deneyim sundu. Doðanýn tam ortasýnda yalnýz baþýna kalsaydýnýz ne yapardýnýz? sorusuna yaþayarak cevap veren Hacioðlu, Atmaca adlý programda Ortaköy ün doðal zenginliðine dikkat çekti. Programla ilgili açýklamalarda bulunan Hacioðlu, Geliþen teknoloji ile birlikte þehir hayatýnýn stresinden bunalan insanlarýn doðaya çýkmasýný özendirmek ve ülkemizde bu tür faaliyetlerin yapýlabileceði yerlerin tanýtýlmasýný hedefliyoruz dedi. Doða koþullarýnda tek baþýna yaþam sürdürme temasýyla çekimi yapýlan programýn ilerleyen günlerde Çiftçi TV de yayýmlanacaðý bildirildi yýlýnda Çanakkale coþkusu Çanakkale Zaferi nin 100. yýlý, Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan coþku ile kutlandý. Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü adýna Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürü Zeliha Uzun koordinatörlüðünde düzenlenen program, Atýl Uzelgün Huzurevi bahçesinde yapýldý. Programa Ýl Müdür Vekili Ali Ýhsan Körpe ve Kuruluþ Müdürleri ile tüm kuruluþlardan hizmet alan yaþlý, çocuk ve engelliler katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürü Zeliha Uzun yaptý. Uzun konuþmasýnda, Bizlere baðýmsýz bir ülkeyi miras býrakan baþta Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaþlarý olmak üzere, onlarýn kurduðu cumhuriyeti korumak ve kollamak hepimizin birinci vazifesi olmuþtur. Evlatlarýný kýnalayarak askere gönderen analar ve baþýnýz sað olsun denildiðinde vatan sað olsun diyen babalar, vatan size minnettardýr. Baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; ülkemizin varlýðý ve bütünlüðü için hiç düþünmeden canýný vermiþ tüm þehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anýyor, aziz hatýralarý önünde saygýyla eðiliyorum. dedi. Çanakkale Zaferi nin 100. yýlý, Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan coþku ile kutlandý. Program, Atýl Uzelgün Huzurevi bahçesinde yapýldý Günün anlam ve önemine iliþkin konuþmayý ise Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Görevlisi Zekeriya Iþýk yaptý. Iþýk, Çanakkale de dil, ýrk, mezhep ayýrt etmeksizin savaþýldýðýný ve bu topraklarýn birlikte kazanýldýðýný; çözüm sürecinde en çok bu birlik ve beraberlik duygusuna ihtiyaç duyulduðunun altýný çizdi. Özellikle genç- lere ve çocuklara hitaben; Bizler öðretmen isek en iyi öðretmen, mühendis isek en iyi mühendis, öðrenci isek en iyi öðrenci olmak zorundayýz. Bizim için savaþmýþ ecdadýmýza 100 yýl sonra borcumuzu ödeme fýrsatýmýz ancak ve ancak ülkemizi daha ileri seviyelere taþýmakla mümkün olacaktýr." diye konuþtu. Satý Teyze duygulandýrdý Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu, Çocuk Evi koordinasyon Merkezi ve Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu nda koruma ve bakým altýnda bulunan çocuklarýn þiir, türkü ve Çanakkale Mektuplarý ile devam eden program, huzurevi sakini Satý Teyze tarafýndan okunan Dumlupýnar þiiri ile sona erdi. Hatemoðlu Çorum da Hatemoðlu Giyim Çorum Maðazasý, Yeniyol Mahallesi Gazi 2. Sokak numara 5/A da hizmete girdi. DENÝZ URAL Hatemoðlu Giyim Çorum Maðazasý, Yeniyol Mahallesi Gazi 2. Sokak numara 5/A da hizmete girdi. Ömer Balaban ýn sahibi olduðu Hatemoðlu Giyim Maðazasý, þýklýðýna önem verenlerin adresi olmaya aday. Geçtiðimiz günlerde hizmete açýlan iþyerini tanýtan Maðaza Müdürü Mustafa Kabakçý, zengin ürün yelpazeleri ile dikkat çektiklerini söyledi. Deneyimli bir kadro ile faaliyet gösterdiklerini anlatan Mustafa Kabakçý, 30 Nisan a kadar devam edecek kampanya dahilinde belirlenen tutarda alýþveriþ yapan müþterilerinden iki kiþiye 4 gece 5 gün tatil þansý sunduklarýný açýkladý. Türkiye de 85 maðazasý bulunan Hatemoðlu markasýndan da bahseden Kabakçý, þu bilgileri verdi: Hatemoðlu, 1924 yýlýnda kura- Maðaza Müdürü Mustafa Kabakçý, ürün ve hizmetlerini anlattý. Hatemoðlu Giyim Maðazasý, þýklýðýna önem verenlerin adresi olmaya aday. lan, klasik tarzýyla modernleþme sürecine büyük katký saðlayan ilk hazýr giyim markasýdýr. Takým elbise, gömlek, kravat, palto, mont, pardösü, aksesuar, casual ve klasik ürün gruplarý ile orta yaþ ve üzeri erkeklere hitap eden Hatemoðlu, detaylara önem veren seçici tarzý ile öne çýkmaktadýr. Babadan Oðula sloganýyla faaliyet gösteren Hate- moðlu nun zengin ürün yelpazesini yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi maðazamýza davet ediyoruz. Sevgi Evleri nde renkli kutlama Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz yetiþtirme Yurdu Müdürlüðünde koruma ve bakým altýnda bulunan çocuklar, 23 Nisan ý kutladý. Programda, kurum bakýmýnda olan çocuklar tarafýndan hazýrlanan þiirler okundu, þarkýlar söylendi. Ses sanatçýsý Recep Kunduz ve ekibi tarafýndan semazen gösterisi yapýldý. Çocuklarýn yoðun ilgi gösterdiði semazen gösterisi akabinde, sandalye kapmaca vb. çeþitli oyunlar oynandý. Program sonrasýnda bahçede çocuklarla piknik yapýldý. Kuruluþ Müdürü Zeliha Uzun, Kutlu Doðum Haftasý olmasý nedeniyle yoðun bir program içerisinde olduklarýný ve Kutlu Doðum Haftasý, Regaip Kandili ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný çeþitli etkinliklerle kutladýklarýný ifade etti. Tüm çocuklarýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný kutlayan Uzun, Recep Kunduz ve ekibine yaptýklarý etkinlikler için teþekkür etti. Koruma ve bakým altýnda bulunan çocuklar, 23 Nisan ý kutladý. Etkinlikte sema gösterisi sunuldu.

9 SALI 28 NÝSAN 2015 AK Parti den ÝHL kermesine ziyaret 9 AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýl Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý Osman Akar ile birlikte Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci Meclis Baþkanlýðý ve öðrencileri tarafýndan düzenlenen kermese katýldý. Kermeste; Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr ve müdür yardýmcýlarý hazýr bulundu. Okul Müdürü Hüseyin Kýr, öðrencilerin gerçekleþtirdiði kermesin amacýnýn yardýma muhtaç olan kiþilerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna bir nebze olsun katký saðlamak olduðunu söyledi. Kýr, katkýlarýndan dolayý AK Parti yöneticilerine teþekkür etti. Kermeste konuþan Ýl Baþkaný Bekiroðlu ise, 1993 yýlý Ýmam Hatip Lisesi mezunu olduðunu belirterek, Ýmam Hatip Lisesi'nin gençlerin yapmýþ olduklarý bu duyarlý çalýþmanýn ve bundan sonra yapacaklarý faaliyetlerin her zaman destekçisi olduklarýný bildirdi. Türk milletinin yardýmsever bir millet olduðunu aktaran Bekiroðlu, gençlerin bu davranýþýndan da son derece gurur AK Parti yöneticileri ÝHL kermesini ziyaret etti. duyduðunu açýkladý. Anadolu ÝHL kermes açtý Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci Meclis Baþkanlýðý ve öðrencileri tarafýndan okul bahçesinde Hayýr Çarþýsý Kermesi açýldý. Çið köfte, poðaça, kek, yaþ pasta, salata, yanýç, köfte ve çeþitli içeceklerin satýldýðý kermes Cuma gününe kadar açýk kalacak. Okul Müdürü Hüseyin Kýr, Öðrenci Meclisi Baþkaný Furkan Mazman, öðretmenler ve öðrenciler katýlýyla açýlan kermeste konuþan Öðrenci Meclis Baþkaný Furkan Mazman, Hayýr Çarþýsý kampanyasý için ÝHL kýz öðrencileri Hayýr Çarþýsý Kermesi açýldý. tekrarýný düzenledikleri mânasýyla hayýr iþleyeni ve yardýmlarýný talep kermesten ne kadar kâr ettiklerini de sözlerine ceklerini belirtti. Mazedip, ihtiyaç sahiplerini man, kermese tüm Çoekledi. ulaþtýrýrlarsa gerçek rum halkýný bekledikleri- Sevgi dolu kutlama Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü ve Ýl Müftülüðü ortaklýðýnda Kutlu Doðum programý düzenlendi. Programa; Ýl Müftülüðü Vaizeleri Selime Ergüven, Fatma Nur Erdem, Ýpek Atik, Meryem Uyanýk, Buhara Evler Kuran Kursu öðrencileri ve kuruluþ personeli katýldý. Program Kuran Kursu Öðreticisi Semra Yýlmaz ýn Kur an tilaveti ile baþladý. Çocuklarla birlikte söylenen ilahilerle devam etti. Bahçelievler Kýz Kur an Kursu tarafýndan hazýrlanan Can Bedeli Kur an isimli piyes sahnelendi. Sahabelerin hayatýndan bir kesit sunan piyes, çocuklar tarafýndan ilgi ile izlendi. Vaize Meryem Uyanýk tarafýndan dua edildi. Kuruluþ Müdürü Zeliha Uzun tarafýndan yapýlan konuþmada, Ýl Müftülüðü ile yapýlan Kutlu Doðum Haftasý etkinliðinin çocuklarda Peygamber sevgisi ve manevi deðerler oluþturma yolunda güzel bir adým olduðunu söyleye- rek, teþekkür etti. Program, çocuklar ve misafirlerin pasta kesimi ile sona erdi. Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü ve Ýl Müftülüðü ortaklýðýnda etkinlik düzenlendi. Program, çocuklar ve misafirlerin pasta kesimi ile sona erdi. FSM de Kutlu Doðum Milli Ýttifak adaylarýný tanýttý Milli Ýttifak, Ankara Arena'da milletvekili adaylarýnýn tanýtýmýný yaptý. Saadet Partisi (SP) ile Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) oluþturduðu Milli Ýttifak, Ankara Arena'da milletvekili adaylarýnýn tanýtýmýný yaptý. Çorum Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nden oluþan Milli Ýttifak Milletvekili Adaylarý Ahmet Bölükbaþ, Yusuf Yýldýz, Mehmet Baloðlu, Osman Milli Ýttifak Milletvekili Adaylarý Ahmet Bölükbaþ, Tavlý ve Çorum teþkilat görevlileri de Yusuf Yýldýz, Mehmet Baloðlu, Osman Tavlý tanýtýma katýldý. Arena'da yerini aldý. paylaþan Saadet Partisi Merkez Ýlçe Halkla Ýliþkiler Baþkaný Abdullah Gökgöz, "Aday tanýtým Yapýlan açýklamaya göre, Arena'ya SP Genel programý bir þölen havasýnda gerçekleþti. Salonu Baþkaný Mustafa Kamalak ile BBP eski Genel dolduran Milli Ýttifak'a gönül vermiþ insanlar Baþkaný Mustafa Destici el ele geldi. Büyük coþmuhsin Baþkan Mücahid Erbakan sloganýyla sakunun yaþandýðý tanýtým toplantýsýnda, rahmetli lonu inlettiler. Birlik, beraberlik, coþku, heyecan Necmettin Erbakan ile Muhsin Yazýcýoðlu'nun fohad safhadaydý. Birlikte cemaat oldular namaz toðraflarý ayný afiþte yer aldý. 'Milli Ýttifak-Ýktidar kýldýlar. Olacak', 'Milli Ýttifak-Milli Ýktidar', 'Muhsin Baþkan-Mücahit Erbakan' sloganlarý atýldý, Ýstiklal Biz inanýyoruz ki Ankara'da görmüþ olduðumarþý okundu. Genel baþkanlar, Çorum Milletvemuz bu tablo baraj sorununu kökünden halletmiþ, kili Adaylarýna baþarý dileklerinde bulundu. 8 Haziran sabahý Meclis'te bambaþka bir rüzgâr esecek ve ittifak meclise girecektir." dedi. Aday tanýtým toplantýsýyla ilgili görüþlerini CHP üç ilçeye çýkarma yaptý CHP Çorum Ýl Örgütü genel seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. Alaca, Boðazkale ve Sungurlu'yu ziyaret eden CHP heyeti partiye destek istedi. Partiden yapýlan açýklamaya göre, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Milletvekili Adaylarý Tufan Köse, Muharrem Bozdoðan, Dinçer Solmaz teþkilat yöneticileri ilçe ziyaretleri yaptý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, yaptýchp Çorum Ýl Örgütü genel seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. ðý açýklamada, "Bizim açýkladýðýmýz program Türkiye bütçesinin yüzde 2,5'ine tekabül ediyor biz tamamen gerçekçi, özgürlükçü halktan yana biz CHP olarak birlikte üretip birlikte paylaþalým diyoruz" dedi. CHP Çorum Milletvekili ve Milletvekili Adayý Tufan Köse ise, "Biz ülkemizin birlik ve beraberliðinden yanayýz mevcut iktidar artýk ülkeyi yönetemiyor. Ve oylarý giderek eriyor en son çýkan bir ankette iktidar partisinin oylarý Çorum'da CHP liler partilerine destek istedi. yüzde 41'e kadar düþmüþ vermedi. Gelin bize destek olun ülkemizde refah seviyebu demektir ki ülkemizde CHP iktidarý yakýn." Diye kosini yükseltelim hep birlikte ülkeyi kuran parti olarak siznuþtu. lerden bir kez daha destek istiyoruz." Dedi. CHP Çorum 2. Sýra Milletvekili Adayý Muharrem Son olarak konuþan CHP Çorum 3. Sýra MilletvekiBozdoðan da, " Ben ülkemizin durumunu bir örnekle anli Adayý Dinçer Solmaz ise, "Ülkemizin CHP iktidarýna latmak istiyorum. Milli takýmýmýz baþarýsýz olduðunda ihtiyaç doðmuþtur bunu gerçekleþtirmek için çalýþmalarýmilli takýmý deðiþtirmiyoruz teknik direktörü deðiþtiriyomýzý örgütlerimizle birlikte yürüteceðiz. Ülkemizde birruz. Ülkenin Baþbakanýný teknik direktör sayarsak artýk lik ve beraberliði saðlamak için tüm yurttaþlarýmýzý baþarýsýz sonuçlar can sýkýyor bu teknik direktörü deðiþchp'ye oy vermeye, destek vermeye davet ediyoruz." ditirmenin zamaný geldi. Çorum son 3 dönemdir iktidar ye konuþtu. partisine her þeyi verdi iktidar partisi Çorum'a hiç bir þey Güzel Okulum proje çalýþmasý Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle program düzenledi. 20 Nisan 571 yýlýnda dünyamýzý ve gönüllerimizi þereflendiren Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) okulda düzenlenen etkinlik ile anýldý. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle program düzenledi. Müdür Yardýmcýsý Duran Bozagcý ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öðretmeni Yýlmaz Dinç tarafýndan hazýrlanan program, okul idarecileri, öðretmenler ve öðrenci- lere sunuldu. Kur an tilaveti ile baþlayan programda ilahiler, Kur an dan ayetlerin mealleri, hadisi þerifler ve 40 yaþ þiiri okundu. Peygamberimizi anlatan kýsa film gösteriminin ardýndan öðrencilere gül suyu, gül lokumu ikram edildi. Ýl Müftülüðü nden temin edilen yaklaþýk üç yüz kitap öðrencilerimize hediye edildi. Bahçelievler Ýlkokulu öðretmeni Erdoðan Koçak tarafýndan hazýrlanan Güzel Okulum adlý projenin çalýþmasý yapýldý. Okul Proje ekibi, okul yönetimi, Okul Aile Birliði, resim öðretmenleri ve Erdoðan Koçak ýn katýlýmýyla düzenlenen çalýþmada, Güzel Okulum projesi ile ilgili planlama yapýldý. Güzel Okulum adlý projenin çalýþmasý yapýldý.

10 10 SALI 28 NÝSAN 2015 Ýkinci el oto pazarý açýldý Osmancýk Belediyesi tarafýndan kurulan ikinci el oto pazarýnýn açýlýþý yapýldý. Oto pazarý her hafta Pazar günleri faaliyet gösterecek. Osmancýk ilçesinde kurulan ikinci el otomobil pazarýnda yaklaþýk 300 araç görücüye çýktý. Çevre ilçelerin de yoðun ilgi gösterdiði oto pazarýnýn açýlýþýna Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Çorum Galericiler Sitesi Baþkaný Fahri Yandýk, Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Bilal Karatað, Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Ali Osman Þahiner, belediye meclis üyeleri, oto galerici esnaflar ve vatandaþlar katýldý. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk ýn ikinci el otomobil sektöründe de bir merkez haline gelmesini arzu ettiðini söyledi. Ýkinci el oto pazarýnýn Osmancýk a eksikliði hissedilen bir çalýþma olduðunu kaydeden Baþkan Karataþ, Göreve baþladýðýmýz günden beri ikinci el oto pazarýnýn eksikliðini hissediyorduk. Bu hizmeti ilçemize kazandýrmak için bu Perþembe günleri sebze pazarý olarak kullanýlan bu alanda bazý düzenlemeler yaptýk. Buranýn Perþembe pazarý günleri dýþýnda otopark olarak kullanýlmasýný saðladýk. Bu günde haftada bir gün hizmet verecek oto pazarýnýn açýlýþýný yapýyoruz. Yoðun bir katýlým olmasý bizi mutlu etti. Artarak devamýný arzu ediyoruz. Ýlçemize hayýrlý uðurlu ol- sun dedi. Yaklaþýk 300 aracýn görücüye çýktýðý ikinci el oto pazarýnda hareketlilik ilk saatlerde baþladý. Lüks araçlarýnda dikkat çektiði oto pazarýnda araç satýþlarýnýn da ilk gün için oldukça iyi olduðu gözlemlendi.(ýha) Anadolu Lisesi nden Bahar Konseri Çorum Anadolu Lisesiý 'Bahar Konseri ve Resim Sergisi' etkinliði düzenledi. Osmancýk Belediyesi tarafýndan kurulan ikinci el oto pazarýnýn açýlýþý yapýldý. Daniþmend Gazi de coþkulu kutlama Daniþmed Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu (ÝHO), Kutlu Doðum programý düzenledi. Öðrencilerin okuduklarý naatlar ve hadis-i þerifler ile duygulu anlar yaþattý. Daniþmed Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu (ÝHO), Kutlu Doðum programý düzenledi. Velilerin büyük ilgi gösterdiði program, Buhara Kültür Merkezi nde gerçekleþtirildi. Okul öðrencilerinden Ömer Faruk Bodur' un Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan program Okul Müdürü Orhan Demir in konuþmasý ile devam etti. Demir konuþmasýnda, Biz muhabbet ile Muhammed'i birleþtirmiþ bir kültürün, bir medeniyetin çocuklarýyýz. Amacýmýz bu muhabbeti bilgiye, marifete, tanýmaya, tanýþmaya, bilmeye, anlamaya, yaþamaya dönüþtürmektir. Böyle olduðu içindir ki bizi biz yapan deðerlerimizi yeniden inþa eden bir konuyla huzurunuzdayýz." dedi. Öðrencilerin okuduklarý naatlar ve hadis-i þerifler ile duygulu anlarýn yaþandýðý programýn son bölümünde okul korosu sahne aldý. Birbirinden güzel ilahilerin seslendirildiði bu bölümde, öðrencilerden oluþan semazenler ilahiler eþliðinde izleyenlere güzel dakikalar yaþattý. Ýskilip e kültür gezisi Merkezi Ýstanbul da bulunan Ýskilip Ýlçesi ve Çevre Köyleri Derneði, Ýskilip e gerçekleþtirdiði tanýtým ve kültür gezilerinin 6. sýný düzenleyecek. ÝSDER Yönetim Kurulu Baþkaný Þaban Gündüz baþkanlýðýndaki kafile, Ýstanbul Gaziosmanpaþa ilçesinde bulunan dernek merkezinden 1 Mayýs Cuma günü Ýskilip e hareket edecek. Tanýtým ve kültür gezisine, T.C Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Necati Þahin, Yargýtay 13.Daire Üyesi Zihni Doðan, ÇEKVA (Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý) Müdürü Erdal Karslý, ÇESÝAD (Çorumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý Derneði) Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Lapacý, ÇESÝAD Kurucu Baþkaný Ýbrahim Sezikli, KARDER (Kargý ve Köyleri Derneði) Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Özsoy, Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Saadettin Karaca, Üsküdar Belediyesi Sosyal Ýþler Birim Müdürü Mahmut Doðan, Ýkizli Köyü Dernek Baþkaný Adem Karaþin, Arifegazili Köyü Dernek Baþkaný Sururi Onan, Osmancýk Dernek Kurucu Baþkaný ve ÇESÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Av. Murat Baþer, Osmancýk Tepeyol Altýköy Dernek Baþkaný Bayram Baran, Ýstanbul Osmanlý Arþiv Uzmanlarý Þakir Duran ve Hacý Haldun Þahin, Baðcýlar Belediyesi Kültür Müdürü Þef Ayhan Aydoð- Ýskilip Ýlçesi ve Çevre Köyleri Derneði, Ýskilip e gezi düzenleyecek. Kafile dernek merkezinden 1 Mayýs Cuma günü Ýskilip e hareket edecek. du, Mecitözü Dernek BaþRehberler Hacý Halkitaplarýný barýndýran eski kaný Ýsmail Yaþar katýladun Þahin, Þakir Duran ve halk kütüphanesi, din alimi Ayhan Aydoðdu önderlicak. Þeyhülislam Ebussuud'un babasý ve II. Bayezid in ðinde, Bedri Rahmi EyüKafile, 2 Mayýs Cuöðretmeni Þeyh Yavsi nin boðlu Sürekli Sergi Salomartesi günü Ýskilip Kaycamisi, türbesi, Tavukcu nu, Ýskilipli Atýf Hoca Anýt makamý Þuaib Gürsoy ve Hoca, Çakmak Dede ziyamezar ve Külliyesi, ÇatalBelediye Baþkaný Recep ret edilip, yöresel lezzetler kara Kültür ve Sanatevi, Çatma ile birlik Atatürk tadýlacak. Ýskilip Belediyesi EtnogOrman Çiftliði nde kahrafya Müzesi, Arasta, Kaya valtý yapacak. Kafile, 3 Mayýs Pazar Mezarlarý, tarihi ve deðerli günü Ýskilip ten ayrýlacak. Çorum Anadolu Lisesi'nin hazýrladýðý 'Bahar Konseri ve Resim Sergisi' etkinliði önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Etkinliðe Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, müdür yardýmcýlarý, þube müdürleri ve velilerikatýldý. Etkinliðin ilk bölümünde Çorum Anadolu Lisesi resim öðretmenlerinden Emine Þener CerraProgram Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. hoðlu ve Aslýhan Korlamýþ olduðu ve okul öðrencilerinin seslendirdiði tak'ýn katkýlarý ile hazýrlanan resim sergisi gezildi. 'Bahar Konseri' oldu. Ýlgi ile izlenen konser dinleyietkinliðin bir diðer bölümü ise Çorum Anadocilerin alkýþ topladý. lu Lisesi Müzik Öðretmeni Aycan Bilgener'in hazýr- Çorum Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü Ýtfaiye Müdürlüðü nü ziyaret etti. Öðrenciler itfaiyeyi tanýdý Çorum Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü'nden 24 öðrencisi Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü'nü ziyaret ederek, çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldýlar. Ýtfaiyenin görev ve sorumluluklarý hakkýnda bilgi alan öðrenciler itfaiye araçlarýnýn bulunduðu bölüme geçti. Çocuklar itfaiye teþkilatýnýn ne iþ yaptýðýný, hangi olaylara müdahalelerde bulunduðunu, alet ve makinelerin nasýl ve niçin kullanýldýðýný uygulamalý olarak öðrendiler. Türkler in sergisini Wakamatsu açtý Türkler Ýlk ve Ortaokulu nda resim ve etkinlik sergisi açýldý. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý törenle kutlandýktan sonra Görsel Sanatlar Öðretmeni Esmeray Dekli Ünal, Teknoloji Tasarým Öðretmeni Ülkü Akman ve Anasýnýfý Öðretmeni Reyhan Memik rehberliðinde öðrencilerin yýl boyunca yaptýklarý çalýþmalar sergilendi. Sergi açýlýþýna Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hiroki Wakamatsu ve çok sayýda konuk katýldý. Sergi açýlýþýna Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hiroki Wakamatsu yaptý. Türkler Ýlk ve Ortaokulu nda resim ve etkinlik sergisi açýldý.

11 SALI 28 NÝSAN :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Receb : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:15 Nisan 1431 Kasým: NÝSAN Bir kavmin efendisi, en üstünü, onlara hizmet edendir. (Hadis-i Þerif) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Çanakkale Savaþý'nda Kirte Zaferi (1915) - Afganistan'da Mücâhidlerin idâreyi ele almasý (1992) Taþ Köprülü Sadýk Bey 2 Ýzbe bir hücreye konulan Bediüzzaman daha sonra hapishane aðasý Süleyman Hünkar tarafýndan normal koðuþa alýnýr. Müdaafaalar, resmi zevata gönderilecek evraklarýn metinlerini daktilo ile Sadýk Bey yazmaktadýr. Burada Sadýk Bey hapishane efradýndan meþrebini uygun arkadaþlarý seçer ve bunlar artýk bir ve beraberdirler. Sadýk Bey, Mümtaz Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Acar, Süleyman Hünkar, Dursun Atmaca. Bu arada Bediüzzaman þiddetli bir zehir ile zehirletilmiþtir. Bütün talebeleri bu duruma hayli üzülmüþlerdir. Halis talebelerinden Hafýz Ali efendi bu hale çok üzülmüþtür. Koðuþtaki nur talebelerini yanýna çaðýrýr ve: "Ben bir dua yapacaðým, siz ona lütfen amin deyiniz"der. Bütün nur talebeleri önünde toplanýrlar ve Hafýz Ali efendi duya baþlar: "Ya Rabbi! Üstadýmýzý zehirlediler. Belki ölecek. Eðer benim ölümüm ile üstadýmýz hayatta kalacaksa, benim kalan ömrümü ona ver." Bütün nur talebeleri "Amin, amin" derler ve bir gün sonra Hafýz Ali efendi þiddetli rahatsýzlanýr ve hastaneye kaldýrýlýr ve genç yaþýnda ruhunu teslim eder. Bundan sonra Bediüzzaman iyileþir ve: "Hafýz Ali benim bedelime vefat etmiþtir" der. Hapishanede Bediüzzamanýn yemeklerini Sadýk Bey büyük bir titizlik ve itina ile yapar. Kimsenin minnetini almayan Koca Sultan Sadýk Beyden gelenleri minnetsiz alýr. Dokuz ay on gün sonra berat kararý verilir. Bediüzzaman ve bütün nur talebeleri tahliye edilir. Bir müddet Bediüzzaman Denizli de býrakýlýr, bu esnada Sadýk Bey ile muhavereleri devam eder. Daha sonra Bediüzzaman Emirdað ilçesine mecburi ikamete tabi tutulur. Aradan yýllar geçmiþ ve Sadýk Bey Bediüzzaman hazretlerinin hasreti ile yanýp tutuþmaktadýr. Gerçi mektuplaþýrlar ama bu hasretliðe çare deðildir. Sadýk bey önce Eskiþehir kaplýcalarýna uðrar. Maddi temizlikten sonra Emirdað ýn yolunu tutar. Bediüzzaman gelecek misafirden hissi kablel vuku ile haberdardýr. Sadýk talebesi Zübeyir Gündüzalpe haber verir: "Çilteler tekrar temizlensin, yolda çok deðerli bir misafirimiz var" der. Bütün talebeleri bu gelecek asil insaný beklemektedirler. Nihayet dýþ kapý çalýnýr. Kapýyý Zübeyir Gündüzalp açar. O zaman anlaþýlýr kimin geldiði. Gündüzalp : "Buyurun aðabey Üstadýmýz sizleri bekliyor" Edep ile merdivenleri çýkan Sadýk Bey : "Selemün aleyküm Üstadým diyerek dizlerine kapanýr üstadýn. Hüngür hüngür aðlamaya baþalar. Bediüzzaman omuzlarýndan tutup: "Kalk Sadýk Bey kardaþým, kalk Sadýk bey kardaþým " Dediði halde Sadýk Bey aðlamaya devam eder. Bu hale muhatap olan Bediüzzaman Sadýk Beyin sýrtýna yatarak oda aðlamaya baþlar. Bu hale muhatap olan talebeleri de aðlamaya baþlarlar. Daha sonra sohbet ve muhabbet safhasý baþlar. Mahzun ve gönlü kýrýk olan Sadýk Bey Taþköprü ye döner ve hayatýnýn sonuna kadar nur hizmetinde kahramanca çalýþýr ve 1971 yýlýnda Rahmeti Rahmana kavuþur. Ýþte nur hizmetinin unutulmayacak bir simasý olarak hafýzamýzda yer alýr Sadýk bey. Allah mekanýný cennet eylesin. (Son) Keþke beni de sinemaya götürseydin öðretmenim 1 Yeþil çayýn faydalarý saymakla bitmiyor. Son yýllarda popülerlik kazanan yeþil çayýn birçok hastalýða iyi gelmesi de bu çayýn tüketimini artýrýyor. Yeþil çayýn antik çaðlarda birçok hastalýða derman olduðu biliniyor. Yeþil çayýn kilo vermeden cilt hastalýklarýna, baþ aðrýsýndan depresyona, stres ve baðýþýklýk sistemi hastalýklarýna kadar birçok hastalýða çare olduðunu biliyor muydunuz? Cildi yeniiyor Yeþil çay yüksek antioksidan özelliði ile cildin yenilenmesine ve cilt lekelerinin azalmasýna yardýmcý olur. Zayýflamaya yardýmcý olur. Yeþil çayýn, son yýllarda popülerlik kazanmasýnýn arkasýndaki asýl nedenlerden biri de zayýflamaya yardýmcý olmasý. Günümüzde yapýlan bilimsel araþtýrmalarda yeþil çayýn yüksek kolesterol, Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: NÝSAN 2015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL kanser, baðýþýklýk sistemi ve kalp hastalýklarýna kadar birçok hastalýða derman olduðu konusunda uzmanlar uyarýyor. Günde 3 bardak yeþil çay Günde 3 bardak yeþil çay içmeniz sizi hem bedensel hemde ruhsal açýdan zinde tutacaktýr. Yeþil çay metabolizmayý hýzlandýrarak gün içinde yað yakýlmasýna yardýmcý oluyor. Ayrýca beslenme programýnýzýn yanýnda yeþil çayý tüketmeniz zayýflamanýza da yardýmcý olacaktýr. Yeþil çayýn saðlýða faydalarý -Yeþil çay yüksek antioksidan içeriði ile cildin yenilenmesini hýzlandýrýr ve kolajen üretimini destekler. Yaþýn ilerlemesiyle kaybolan cilt elastikiyetinin önüne geçmek için günde 2-3 fincan yeþil çay içebilirsiniz. -Anti hipertansif etkisi, anti bakteriyel etkisi, antiviral etkisi ve nöroprotektif etkisi vardýr. -Bakteriyel ve viral hastalýklara karþý direnç saðlar. -Nörodejeneretif hastalýklarýn önlenmesinde etkilidir. -Kemik- mineral yoðunluðunu arttýrýr Baðýþýklýk geliþtirmeye yardýmcý olur -Grip belirtilerini ve soðuk algýnlýðýnýn yok etmede önemli bir yardýmcýdýr. -Meme, pankreas, yumurtalýk, kolerektal, aðýz, kolon ve prostat kanseri gibi çeþitli kanser türlerine karþý müdahalede yeþil çay faydalýdýr. Yeþil çay alýrken neye Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Kadir Yüktaþýr com Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : dikkat etmeliyiz! Yeþil çay tüketiminde dikkat edilmesi gereken konularýn baþýnda yeþil çayý nasýl almalýyýz sorusu geliyor. Açýkta sergilenerek satýlan yeþil çay, insan saðlýðý açýsýndan birçok tehlikeyide içinde barýndýrýyor. Zararlý maddelerin ve çeþitli hastalýklarýn tüketiciye bulaþmasýna sebep olabiliyor. Bu konuya dikkat etmekte fayda var. (TRTTURK COM) 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský Bilindik bir hikâye var. ''Bir öðretmen yeni bir okula atanýr. Sýnýfýnda sorunlu bir çocuk vardýr. Kural tanýmayan, hiç bir arkadaþýyla geçinmeyen, kimse tarafýndan sevilmeyen bir çocuk. Bu dýþlanmýþ, problemli çocuk öðretmenin dikkatini çeker. Diðer öðretmenlerle görüþür. Bu çocuða nasýl yardým edebileceðini sorar. Öðretmenler onunla uðraþmaya deðmez, ondan hayýr çýkmaz, baþ belasýnýn tekidir derler. Bu ifade karþýsýnda öðretmen daha çok üzülür. Yardým edebileceðini düþünerek öðrencinin okul kayýtlarýný inceler. Çocuk okula baþladýðýnda kurallara uyan, çalýþkan, problemsiz bir öðrencidir. Ancak, ikinci sýnýfta içine kapanýr, beslenme getirmez ve arkadaþlarýndan kopmaya baþlar. Kayýtlarda öðrencinin annesinin aðýr hasta olduðu yazýlýdýr. Bir süre sonra kural tanýmayan, tembel, problemli bir çocuk olmuþtur. Bu zamanki kayýtlarda ise annesinin öldüðü yazýlýdýr. Bundan sonra çocuðunun hiçbir þey umurunda deðildir. Öðretmen için artýk sorun anlaþýlmýþ ve görev baþlamýþtýr. Çocuðun ihtiyacý olan ilgiyi, sevgiyi artýk öðretmen vermeye baþlar. Çocukta yavaþ yavaþ deðiþiklik görülmeye baþlamýþtýr. Bir öðretmenler gününde tüm çocuklarýn elinde yaldýzlý, ýþýltýlý paketlenmiþ hediyeler vardýr. Bu çocukta ise, buruþmuþ bir gazeteye sarýlmýþ utana sýkýla gizlenmeye çalýþýlan bir hediye. Öðretmen sýnýfa girdiðinde ilk önce o çocuðun mahcubiyetini fark eder. Çocuklarla birlikte o da hediyesini verir. Öðretmen en çok onun hediyesinden etkilenmiþtir. Çünkü gazeteyi açtýðýnda birkaç taþý eksik künye ile yarým þiþe parfüm görür. Çocuk en çok kýymet verdiði hazinesini, yani annesinin hatýrasýný öðretmenine getirmiþtir. O çocuk okulu bitirip, yýllar sonra yüksek bir mevkide görev almýþtýr. Evlilik kararý aldýðýnda, öðretmenine bir mektup yazar ve öðretmeninden nikâh þahidi olmasýný ister. Nikâh günü gelmiþ ve delikanlý ümitle öðretmenini beklemektedir. Bir süre sonra öðretmeni kapýda görülür. Delikanlýnýn gözüne takýlan ilk þey birkaç taþý eksik olan annesinin künyesidir. Koþar adým öðretmenin yanýna gider ve özlemle sarýlýr. Kulaðýna 'Öðretmenim, hala annem gibi kokuyorsunuz ' der.'' * Yayladan köye her gün bir saat yürüyerek zor þartlarda okula gelip gittiðim için, ailem ilkokul 5'inci sýnýfý Ankara'da ikamet eden ablamýn yanýnda okumamý istedi. Aðabeyim, 1977 yýlýnda Çankaya'da bir okula yazdýrdý. Sýnýfýn kapýsýna kadar götürdü. Ben kapýyý açýnca o sýnýfa geleceðimden haberi olacak ki öðretmen 'en arkada boþ olan sýraya otur' dedi. Köyde zor þartlar altýnda okumama raðmen çalýþkan bir öðrenciydim. Fakat yeni okulda maalesef sonlardaydým. Çok ders çalýþýrdým ama yazýlýlarým hep 1 idi. Demek ki Milli Eðitim Müdürlüðü Mahir ODABAÞI bende bir problem vardý. Sivil Savunma Uzmaný Hiç unutmuyorum, bayan öðretmenimiz veli toplantýsý yaptý. Toplantýya okuryazarlýðý olmayan (ama hep okuma arzusu olan ve þimdi güzel þiir yazabilen) ablam geldi. O zaman veli toplantýsý öðrencilerle beraber oluyordu. Ablam: 'Hoca Haným, Mahir'in durumu nasýl? ' diye sorunca yazýlý kâðýtlarý önünde hepsi 1 iþte' dedi. Herkesin içinde böyle konuþmasý hem beni hem de ablamý çok üzdü. Çünkü köyde çalýþkan olan öðrenci, þehirde baþta olamasa da en azýndan ortalarda olmalýydý. 38 sene önceyi düþününce anneden babadan ayrýlmýþým, telefon yok, yakýnýnda olsa bir baþkasýnýn yanýnda kalýyorsun Bir gün olsun öðretmenim özel olarak çaðýrýp, baþýmý okþayýp, sen nereden geldin? Annen - baban var mý? Köyünü özlüyor musun? diye sormadý. (Ýçimde öyle bir memleket özlemi vardý ki okuldan eve giderken 19 plakalý bir taksi görünce yarým saat baþýnda bekledim. O 19 plakada annemi, babamý, köyümü gördüm.) Öðretmen, çocuklar sinemaya gideceðiz dedi. Herhalde köyden gelmiþliðin etkisiyle olacak ki çok sevinmiþtim. Çünkü hiç sinema görmemiþtim. Öðretmen sinemaya gitmek isteyenler þu kadar bilet parasý getirsin deyince, sevincim hüzne dönüþtü. O dönemde eniþtem belediyede iþçi olarak çalýþýyor ve maaþlarý hep gecikmeli alýyorlardý. Bu nedenle iþçiler sýk sýk grev yapýyordu. Böyle bir ortamda ablama, eniþteme öðretmen sinemaya götürecek bilet parasý istiyor diyemezdim. Ve öyle oldu. Benden baþka herkes bilet parasýný sýnýf baþkanýna teslim etti. Parayý veren düdüðü çalar (!) hesabý öðretmen arkadaþlarýmý sinemaya götürdü. Ama ben para veremediðim sinemaya gidemedim Sizlere iki tane öðretmen örneði sundum. Birincisi yýllar sonra öðrencisinin nikâh törenine gelirken onun öðretmenler gününde utanarak hediye ettiði yarým kalmýþ parfümden kullanarak annesinin kokusunu hissettiren öðretmen. Ýkincisi ise, Anadolunun uzak bir köyünden Çankaya' daki bir okula gelen öðrencisinin iç dünyasýna inemeyen öðretmen. Okullarýn kapanacaðý þu günlerde özellikle sýnýflar bazýnda yapýlacak etkinliklerde çok ince düþünülmesi gerektiði kanaatindeyim. Çünkü çocukluk yýllarýnda sizi derinden üzen bir davranýþ, yýllar geçse de beyinden silinemiyor. Öðretmenlerimizle beraber afetlerde görev alan veya sivil savunma eðitimi veren meslektaþlarýmýn da bu iki farklý örnekten alacaðý dersler vardýr. Siz depremden korunmayý anlatýrken âfette bir yakýnýný kaybeden kiþi size çok farklý tepki verebilir. Onun için muhataplarýmýzýn iç dünyasýný bilmek durumundayýz. Çünkü 'sözle iyilik güven, düþünceyle iyilik derinlik, vermekle iyilik sevgi yaratýr.' Bu sevgide ömür boyu unutulmaz, sizi hatýrlatýr O halde; her zaman yangýnlara kâr, yalnýzlara yâr, sevgiye, þefkate muhtaç olan çocuklara var olmak lazým. ÖZETÝN ÖZETÝ: Ýnsanlar (öðrenciler) aya benzer, herkesin karanlýk, bilinmeyen bir yüzü vardýr. Tencere de bazen et, bazen dert kaynar. Önemli olan tencerenin kapaðýný açýp içerisini görebilmektir. Keþke o yüzümü görebilipte, biletimin parasýný hissettirmeden verip, arkadaþlarýmla beraber beni de sinemaya götürseydin öðretmenim. Belki bugün elini öperek borcumu ödeyebilirdim. Deðerli eðitimci arkadaþlar, siz siz olun hiçbir garibanýn çocuðunu ihmal etmeyiniz. Unutmayýnýz ki, en çok vefalý olanlar onlarýn arasýndan çýkar. Bürokratýn çocuðu iyi bir üniversiteye giderse gayet normaldir. Çok büyütmeye gerek yok. Ancak amelenin, simitçinin çocuðu iyi bir üniversiteye giderse iþte onun baþarý öyküsü yazýlýr Örrnek vermeme gerek yok. Çevremize baktýðýmýzda mutlaka görürsünüz Yeþil çayýn faydalarýný biliyor musunuz? Gram KOÇTÜRK MATBAACILIK ALIÞ 103, SATIÞ 103,16 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER ALBAYRAK ECZANESÝ E.ÞEFKAT GÜLER (TEL: ) ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SOK.32/B - SERKAN ECZANESÝ SERKAN ÇALIÞKAN (TEL: ) BAHABEY CAD. NO:120/C - YEÞÝL FIRIN CÝVARI - A 101 YANI Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 SALI 28 NÝSAN 2015 HEM kursiyerleri sertifika aldý Çorum Halk Eðitimi Merkezi tarafýndan ilk kez açýlan 4-6 Yaþ Çocuk Eðitimi ve Etkinlikleri rü Yasin Yetim ve Teknik Müdür Yardýmcýsý Havva Doðan'ýn elinden aldý. Kursa yoðun bir katýlým man dilimlerinde kurs açtýklarýný ve yaz döneminde de kurs açmaya devam edeceklerini söyledi. kazandýracak eðitim ve öðretim olanaðý sunulduðunu kaydeden Yetim, "Kursu baþarýyla tamam- Kursu sona erdi. ve baþvuru olduðu- Kursiyerlere, Çocuk layan kursiyerlerimize Çorum Halk Eðitimi Merkezi ve ASO Müdürlüðü tarafýndan açýlan kursa katýlarak baþarý gösteren 19 kursiyer sertifikalarýný Kurum Müdünu belirten HEM Müdürü Yasin Yetim, sadece bu dönem için baþvuru yapan kursiyer sayýsýnýn 600'ü aþtýðýný, þimdilik toplamda 6 ayrý yer ve za- Geliþimi ve Eðitimi alanýnda yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararasý düzeyde standartlara uygun, her yaþta ve düzeyde bireye mesleki yeterlikler bundan sonraki yaþantýlarýnda baþarýlar diliyoruz." dedi. Kurs Usta Öðreticisi Tuba Yüce de, kursu baþarýyla bitiren kursiyerlerin, kazandýklarý yeterlikler doðrultusunda Çocuk Eðitimi alanýnda çalýþabileceklerini belirtti. Yüce, "Bu kursa katýlan kursiyerlerin birçoðunun hali hazýrda Kur'an Kursu Öðreticisi olarak görev yaptýklarýný, Kur'an Kursu Öðreticisi olarak görevde bulunanlardan ise istek halinde Kur'an kurslarýnýn 4-6 yaþ grubu çocuklara yönelik eðitim verilen sýnýflarýnda derse girmek isteyen öðreticiler HEM tarafýndan ilk kez açýlan 4-6 Yaþ Çocuk Eðitimi ve Etkinlikleri Kursu sona erdi. içinde bir kazaným olmuþtur." diye konuþtu. Bolat ailesi mevlid okuttu Mustafa Bolat Emekli muhasebeci Abdullah Bolat ile Çorum Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý Genel Sekreteri Eyüp Bolat, geçtiðimiz günlerde hayatýný kaybeden babalarý Mustafa Bolat için mevlid yemeði verdi. Yapýlan açýklamaya göre, Çitli köyünde verilen mevlid yemeðine Ýl TEOG öncesi motivasyon kahvaltýsý Geçtiðimiz günlerde hayatýný kaybeden Mustafa Bolat için mevlid yemeði verildi. Mahalli Ýdareler Müdürü Nihat Özarslan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÇE- SOB Baþkan Vekili Recep Gür, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, ÇESOB Denetim Kurulu üyesi Hakan Kaynar, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ, Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýkram edilen yemeðin ardýndan merhum Mustafa Bolat için mevlid-i þerif okundu, dualar edildi. Eren Er Dersanesi Rehberlik Servisi, yaklaþan TEOG sýnavý öncesi öðrencilerinin stresini azaltmak ve motive etmek amacýyla düzenlediði sabah kahvaltýsýnda öðretmen ve öðrencileri bir araya getirdi. Dershane bahçesinde gerçekleþen kahvaltýda öðrenciler, 8. sýnýf danýþman öðretmeni Ali Belli nin TEOG öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar konulu bilgilendirici konuþmasýný dinledikten sonra, onlar için hazýrlanan kahvaltýyý güzel bir sohbet eþliðinde yaparak, yaklaþan sýnav için streslerini býrakýp motivasyon depoladýlar. 8. SINIFLAR TEOG'A HAZIR Dershaneden yapýlan açýklamaya göre, II. TEOG sýnavýna sayýlý günler kala çalýþmanýn çýtasýný biraz daha yükselten, hafta içi ve hafta sonu yoðun ders, etüt, gece etütü ve sonrasýnda Türkiye geneli TEOG modeli sýnav denemeleri yapan Eren Er Dersanesi öðrencileri sýnav gününü iple çekiyor. AMACIMIZ ÇORUMDA EN ÝYÝ DERECEYE ULAÞMAK Dersane Müdürü Menderes Yýlmaz, Kasým 2014 tarihlerinde yapýlan I. TEOG sýnavlarýnda akademik baþarýsýyla büyük bir çýkýþ yaparak zirveyi zorlayan dersanemiz, Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleþecek olan II. TEOG sýnavlarýnda da öncelikle ayný akademik baþarýyý korumak ve hatta daha yukarýlara taþýyarak, Çorum'da en iyi dereceye ulaþacaðýz. dedi. Eren Er Dersanesi Rehberlik Servisi program düzenledi. Mübarek üç aylarda Ensar Kardeþliði üzerine yeniden düþünmek Bizim anlayýþýmýza göre; rol model olma anlamýnda, kardeþliðin doruk noktasý Ensar kardeþliðidir. Kutlu Peygamberimizin Medine'ye hicreti ile birlikte oluþan bu kardeþliðin, bizim iliþkilerimize de örnek olmasýný temenni ediyoruz. Bu yüzden yazýmýzýn temel temasýný da bu kardeþlik duygusunun üzerine inþa edeceðiz. Aslýnda kardeþlik duygumuz, "Komþusu açken tok yatan bizden deðildir" düsturuna dayanýr. Yani Müslümanýn sadece kendi hayatýna odaklanma ve baþkalarýný düþünmeme gibi bir lüksü yoktur ve olmamalýdýr da. Çünkü Müslüman; elinden ve dilinden baþkalarýnýn emniyette bulunduðu insandýr. Baþkalarýnýn canýný, malýný ve namusunu korumak ve açlarý, açýklarý, evsiz ve yurtsuz kalan soydaþ ve dindaþlarý korumak ya da kollamak, Müslümanýn sosyal sorumluluðudur ve Müslüman olarak hepimizin boynunun borcudur. Yaþadýðýmýz dünyada ve Türk-Ýslam coðrafyasýnda; Türk Milleti ve Ýslam Ümmeti çok çetin bir imtihandan geçiyor. Doðu Türkistan da, Çeçenista da, Myanmar da, Filistin de, Kerkük te ve Suriye de Müslümanlar; kendisine ait olmayan, acýmasýz bir savaþýn kurbaný durumundalar ve maalesef bu coðrafyada Müslümanlar; mazlum, mahkum ve bedel ödeyen bir konumu temsil ediyorlar. Özellikle Suriye de yaþanan sýkýntýlarýn altýnda; küresel aktörlerle birlikte Türkiye'nin bu ülke ile ilgili yanlýþ dýþ politika uygulamalarýnýn bulunduðunu söylemek gerekiyor. Öte yandan söz konusu bu politikalar yüzünden Suriyeli Müslümanlarýn zulme uðradýklarý da bir gerçek. Belki bazýlarý tarafýndan bu tespitler, yanlý ya da abartýlý bulunabilir. Oysa bütün dünya bu reel pratiðin böyle olduðuna þehadet etmektedir. Amacým muhalefet üretmek deðil, doðrularýn neþ'vü nema bulmasýna katký saðlamaktýr. Yanlýþ politikalarýn neden olduðu bu süreç; milyonlarca insaný yerinden, yurdundan ve ocaðýndan ( Suriye den) kopartýp, Türkiye'ye göç etmelerine sebep olmuþtur. Þimdi gelinen bu noktada insanlar aç, biilaç ve yalnýzdýr. Öte yandan yaþanýlan bu çaresizlik insanlarý, dilenciliðin, hýrsýzlýðýn, ahlaki problemlerin öznesi haline getirmekte ve Türk insanýnýn maþer-i vicdanýnda onlara karþý olumsuz tepkilerin ortaya çýkmasýna sebep olmaktadýr. Eðer bu sorun daha da derinleþirse, halklar arasýnda zamanla ayrýþma ve çatýþma olabilir. Nitekim sebebi nasýl izah edilirse edilsin böyle durumlar lokal de olsa bazý illerde zaman zaman yaþandý. Böyle bir risk, þimdiden tolere edilemezse, geleceðe dönük olarak ümmet içerisinde kýsmen var olan çatlaklar daha da derinleþebilir. "Efendim zaten Araplar bizi Birinci Dünya Savaþýnda satmýþtý" argümanýný çok ta doðru ve haklý bulmuyorum. Ama bu argüman söz konusu çatýþmalarýn haklý gerekçesi haline getirilebilir ve getiriliyor da. Ancak doðru yaklaþým; olaylarý, o günün konjonktürüne göre deðerlendirmektir. Genelleme yaparak insanlarýn ve toplumlarýn yargýlanmasý etik ve insani bir davranýþ deðildir. Her toplumun iyi ya da kötü olan insanlarý vardýr. Burada bize düþen görev; iyi insanlara hoþgörü ve tolerans göstererek, onlarý anlamaya çalýþarak ve onlarýn iyiliklerini ödüllendirerek onlarýn sayýlarýnýn artýþýna vesile olmaktýr. Ýnsanlarý olduðu gibi kabul etmek, yargýlamaktan çok anlamaya çalýþmak insani, doðru ve Ýslami bir yaklaþýmdýr. Bizim inancýmýzýn özünde; yanlýþlarý örtmekte gece gibi, doðrularý ortaya koymada da gündüz gibi olmak Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Çorum Türk Ocaðý Baþkaný Alembeyli de þükür duasý Çorum'un Sungurlu ilçesine baðlý Alembeyli köyünde þükür duasýna çýkýldý. Alembeyli köyü tarafýndan bu yýl 66. düzenlenen Alembeyli köyü Yaðmur (Þükür) Duasý Nöbeti Baba 17 Mayýs ta Çorum'un Boðazkale ilçesine baðlý Evci Köyü nde bu yýl 125. düzenlenecek olan Geleneksel Nöbeti Baba Yaðmur (Þükür) Duasý Kaynaþma ve Barýþma etkinliklerinin 17 Mayýs'ta yapýlacaðý bildirildi. Evci Köyü Muhtarý Hasan Sarýmeþinli konuya iliþkin olarak yaptýðý açýklamada, 124 yýldan beri yapýlan Nöbeti Baba Yaðmur (Þükür) Duasý Kaynaþma ve Barýþma Etkinlikleri'nin yörenin en büyük toplumsal miraslarýndan birisi olduðunu kaydetti. Bu mirasýn herkes tarafýndan daha Çorum un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Akçay ve Karþýyaka Mahallelerinde yapýmý devam eden yol çalýþmalarýný yerinde inceledi. Bu çalýþmalarýn yaz boyu devam edeceðini söyleyen Baþkan Þahiner, Biz daha önce halkýmýza verdiðimiz sözler çerçevesinde çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Nerede sorun varsa ký- Sungurlu ilçesine baðlý Alembeyli köyünde þükür duasýna çýkýldý. Kaynaþma ve Barýþma etkinlikleri yapýldý. Etkinliðe Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, siyasi parti temsilcileri, milletvekili adaylarý, sivil toplum sým kýsým yapýlacak. Her mahallede ihtiyaç olan yerde ekipler olacak. Halkýmýzýn ulaþýmýný refahýný daha iyi seviyeye getirmemiz kuruluþlarýnýn temsilcileri ile çok sayýda köylü katýldý. Etkinlik öðle namazýna müteakip yapýlan þükür duasý ve etkinliðe katýlanlara yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi.(ýha) Geleneksel Nöbeti Baba Yaðmur (Þükür) Duasý Kaynaþma ve Barýþma etkinliði düzenlenecek. iyi bir þekilde sahip çýkýlarak yaþatýlmasý ve gelecek nesillere aktarýlmasý gerektiðini söyleyen Sarýmeþinli, Geleneksel olarak her yýl düzenledikleri etkinlikle küs olanlarý barýþtýrdýklarýný, yaðmurun az yaðdýðý yýllarda yaðmur duasý, yaðmurun çok yaðdýðý yýllarda þükür duasý yaptýklarýný belirterek, etkinliði uluslararasý düzeye taþýmak için çalýþtýklarýný ifade etti. Sarýmeþinli, köyün organizasyonuyla Aygar Daðý zirvesindeki Nöbeti Baba Tepesi'nde yapýlan ve bu yýl 125. düzenlenecek etkinliðin 17 Mayýs Pazar günü saat 10.00'da baþlayacaðýný belirterek, etkinliðe tüm Çorumlularý davet etti.(ýha) Baþkan yol çalýþmalarýný inceledi için çalýþmalarýmýz devam edecek dedi.(ýha) Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, mahallelerde yol çalýþmalarýný inceledi. vardýr. Tabii ki bu anlayýþ; müslümanlarýn yanlýþlarýnýn ve bilerek yaptýklarý hatalarýnýn aklanmasý anlamýna gelmemelidir. Herkes adalet ölçüleri içerisinde yaptýklarýnýn karþýlýðýný bulmalýdýr ve bulacaktýr da. Yanlýþlarýn karþýlýðýný bulmasý noktasýnda, Yüce Rabbimizin adaletinin tecellisi konusunda hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Çünkü Allah adalet sahibidir ve adaletinin tecellisinin hikmeti ve bir zamaný vardýr. Hatalar bazen bu dünyada ve bazen de öbür dünyada karþýlýðýný bulacaktýr. Onu kul olarak biz bilemeyiz. Þimdi gelelim esas konuya. Kýsmet olursa üç aylarý idrak etmeye baþlýyoruz. Ýnanýyoruz ki, bu aylarda iþlenen sevaplarýn ecri Allah katýnda son derece yüksektir. Rahmeti bol olan bu aylarýn insanlarýn kalbini yumuþattýðý ve onlarý insani temel kotlara daha da yaklaþtýrdýðý bilinen bir gerçektir. Müslümanlar olarak hayatýmýzý ve iliþkiler sistemimizi inancýmýzýn tembihleri doðrultusunda ve üç aylarýn manevi iklimine göre yeniden düzenlemeliyiz. Empati yaparak, maðdur ve mazlum duruma düþürülmüþ Suriyeli kardeþlerimizi anlamaya çalýþarak, rol modelimiz olan "Ensar Kardeþliði"ni de temel kabul ederek, onlara yardým ve destek olma konusunda elimizden geleni yapmalýyýz. Ayný zamanda bu bir insanlýk borcudur. Büyük Türk Milletinin temel özelliklerinden birisi de, düþenin dostu olmak, maðdur ve mazlumun yanýnda yer almaktýr. Haydi bu özelliðimizi baþta Suriyeli kardeþlerimiz olmak üzere bütün Türklük ve Ýslam alemi için gösterelim. Çünkü bizim misyonumuz aleme, Allah'ýn ölçüleri çerçevesinde nizam vermektir. Böylesi bir misyona sahip bir milletin; ýrkçý, þovenist ve asimilasyoncu olmasý mümkün olmadýðý gibi, geleneðinde de yaratýlaný sevmek mecburiyeti vardýr özellikle yaratandan ( Cenab-ý Allah c.c.) dolayý. Bu mecburiyet bizi gittiði yerleri abat eden bir toplum yapmýþtýr. Balkanlar, Arabistan ve Yemen coðrafyasýnda Osmanlý nýn yaptýklarý bunun örnekleri olarak gösterilebilir. Bizim deðerlerimizin yapýlandýrmadýðý, bize ait olmayan ve günahlarýmýzýn sevaplarýmýzdan çok olduðu bir çaðý yaþýyoruz. Ýþte bu yüzden öbür dünyayý kazanabilmek için iyilik ve hayýr adýna elimizi taþýn altýna daha fazla sokmalýyýz. Duygusal engellere takýlmadan, Allah rýzasý için millet olarak ve meþrebimiz gereði Suriyeli insanlara merhamet göstermeliyiz. Onlara asil Türk milletinin misafirperverliðini "Ensar Kardeþliði" ile de zenginleþtirerek göstermeliyiz ki, böylece geleceðe dönük iliþkiler bazýnda milletler arasý bir stratejik yatýrým da yapmýþ olalým. Yine bu üç aylarda, inançlarýný yaþamalarý ve ibadetlerini yapmalarý yasaklanan Doðu Türkistanlýlara yardým konusunda da cömertliðimizi artýrmamýz gerekiyor. Bu durum; hem milli, hem insani ve hem de Ýslami bir sorumluluktur. Yazýmý; Rabbimden bu üç aylarda bize kulluk etme konusunda güç, arzu ve istek vermesini, günahlarýmýzý Rahman ve Rahim sýfatý dolayýsýyla baðýþlamasýný, ülkemize birlik ve dirlik getirmesini, bizi her türlü yanlýþ ve insani olmayan duygulardan arýndýrmasýný, Türk-Ýslam Dünyasýnýn huzurunun artýþýna katký saðlamasýný ve mübarek üç aylarýn herkes ve hepimiz için hayýrlara vesile olmasýný dileyerek bitiriyorum. Rabbim Türk-Ýslam Dünyasýnýn ve bütün Müslümanlarýn yar ve yardýmcýsý olsun.

13 Sungurlu Ýlçesi'nde yapýmý tamamlanan çocuk oyun parkýnýn açýlýþý yapýldý. Okul parký açýldý Çorum'un Sungurlu Ýlçesi'nde yapýmý tamamlanan çocuk oyun parkýnýn açýlýþý yapýldý. 23 Nisan kutlama programýna katýlmak üzere Cumhuriyet Ýlkokulu na giden Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, Baþkan yardýmcýlarý ve meclis üyeleri ile birlikte çocuk oyun parkýnýn açýlýþýný yaptý. Açýlýþýný yaptýðýmýz okulumuzun bahçe düzenlemesinde, okul müdürümüz ve anasýnýfý öðretmenimizin taleplerini yerine getirerek parkýmýzý 23 Nisan Çocuk Bayramýna yetiþtirmenin mutluluðunu yaþýyoruz diyen Baþkan Þahiner, Sürekli artýþ gösteren betonarme binalar yüzünden çocuklarýmýz sokaklarda oynayamaz oldu. Yaþam þartlarý bunu gerektiriyor olabilir ama bizlerde bu ilçenin Belediye baþkanýyýz. Ýlçe halkýnýn her kesime hitap etmek bizim baþlýca projelerimiz arasýnda yeralmaktadýr. Ayrýca, okullarýmýzýn artýk bahçelerinin de düzenlemesi gerektiðinin bilinci içerisindeyiz. Bu nedenle okullarýmýzda peyzaj düzenlemesine aðýrlýk veriyoruz dedi.(ýha) Parkýn açýlýþýný Baþkan Þahiner yaptý. ÇORUM OSMANCIK ÝNCESU KÖYÜ GRUP YOLU 9,00X3,50X10,75 MT'LÝK KUTU MENFEZ ÝNÞAATI MÝMAR SÝNAN MAHALLESÝ ÝNÖNÜ CADDESÝ NO:167 P.K Çorum Osmancýk Ýncesu Köyü Grup Yolu 9,00x3,50x10,75 mt'lik Kutu Menfez Ýnþaatý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 1 Adet Kutu Menfez Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Osmancýk Ýncesu Grup Köy Yolu c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No:167 P.K ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: (A) Alt Yapý Ýþleri 1. Grup Köprü ve Viyadük Ýþle V. GRUP: KARAYOLU ÝÞLERÝ (Altyapý+Üstyapý) Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendislik-Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi / Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi /Yol ve Ulaþým Hizmetler Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 68916) Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, ilçede bulunan spor tesisini denetledi. Baþkan Þen, t belediye görevlileri Nevzat Dingil ve Murat Erikci ye eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Baþkan Þen, tesise yeni yapýlacak hizmetlerin de yerlerini inceleyerek Gençlerimizin eksiksiz ve rahat bir ortamda sportif faaliyetlerini yapabilmeleri için elimizden gelen hizmeti yapacaðýz. dedi. (ÝBRA- Kargý Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði Üye seçimi yapýldý. Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan baþkanlýðýnda, Kargý Belediyesi Salonu nda gerçekleþtirilen seçime Ýlçe Özel Ýdare Müdürü Hüseyin Ünal, Ýl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Yýldýz, Mesut Tuðrel, Kargý Köy ve Mahalle Muhtarlarý Dernek Baþkaný Muharrem Türk ve muhtarlar katýldý. Kargý Köy ve Mahalle Muhtarlarý Dernek Baþkaný Muharrem Türk; Amacýmýz birlik ve beraberlik çatýsý altýnda, tüm köylerimizin eksikliklerini belirleyerek, gidermektir,bu amaçla çalýþmaya devam edeceðiz. dedi. Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ise; Birlik içerisinde elimizden geldiði kadar aralýksýz çalýþmalarýmýza devam ederek, köylerimize eksiksiz bir hizmet sunacaðýz. diye konuþtu. Seçim sonucu birlik üyeliðine, Yeþilköy köyü muhtarý Eyüp Aksoy ve Çakýrlar Köyü Muhtarý Yýlmaz Çoban seçildi. Sonuçlarýn açýklanmasýnýn ardýndan bir deðerlendirme yapan Kaymakam Erdoðan, birlik seçimine katýlan köy SALI 28 NÝSAN Kargý da seçim oldu Seçimler Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan baþkanlýðýnda düzenlendi. muhtarlarýna teþekkür ettiðini belirterek, Köylere Hizmet Götürme Birliði nde görev yapmak için seçilen yeni üyelere baþarýlar diledi.(ýbrahým EFE KARGI) Spor tesisini denetledi Alýþveriþte yeni dönem Elektronik ticaret hacmi 15 milyar TL yi aþarken, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, alýþveriþ sitelerine yönelik düzenleme yaptý. 1 Mayýs ta yürürlüðe girecek Elektronik Ticaret Kanunu çerçevesinde Elektronik Ticarette Sözleþme ve Sipariþler Hakkýnda Yönetmelik Taslaðý yla internetten yapýlan alýþveriþlerde kredi kartý bilgilerinin korunmasý için güvenlik sertifikasý ve müþterinin hatalý verdiði sipariþ için geri al ve deðiþtir seçeneði þartý getirdi. Taslaða göre site adlarýnýn ticaret siciline kaydedilmesi zorunluðu bulunacak. Kargý Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði Üye seçimi yapýldý. Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, spor tesislerini inceledi. ÇORUM ÝLÝ MECÝTÖZÜ ÝLÇESÝ SÜT ÜRÜNLERÝ TARIMSAL ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ MECÝTÖZÜ Çorum Ýli Mecitözü Ýlçesi Süt Ürünleri Tarýmsal Üreticileri Birliðinin 2014 yýlýna ait Olaðan Genel Kurulu toplantýsý 16 MAYIS 2015 Cumartesi günü saat 12.00'de Gazi Düðün Salonu Mecitözü'nde yapýlacaktýr. Ýlk toplantýda çoðunluk saðlanamadýðý takdir de ikinci toplantý 7 gün sonra ayný yer ayný saat ayný gündemle 23 MAYIS 2015 Cumartesi günü yapýlacaktýr. GÜNDEM YÖNETÝM KURULU 1-Açýlýþ ve Yoklama 2-Divan Heyetinin Teþekkülü,saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý 3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarýnýn okunmasý ve görüþülmesi ibrasý 4-Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarýnýn okunmasý ve görüþülmesi ibrasý Yýlý Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasý, görüþülmesi ve kabulü 6-Yeminli Mali Müþavir Denetim Raporunun okunmasý Yýlý Tahmini Bütçesinin görüþülmesi 8-Yönetim Kuruluna verilecek yetki ve ücretlerin görüþülmesi 9-Süt Birliðine giriþ ve üyelik aidatýnýn belirlenmesi 10-Dilek ve Temenniler 11-Kapanýþ. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 68773)

14 14 SALI 28 NÝSAN 2015 Osmancýk ta BAL coþkusu BAL vizesi alan Osmancýkspor ilçeye araç konvoyuyla girerek tur attý ve ardýndan Saat Kulesi meydanýnda halay çekti ve oyunlar oynandý. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ a kulüp formasý hediye edildi. Karataþ, bu gururu yaþatanlara teþekkür etti ve Belediye olarak yeni dönemde daha aktif olarak Osmancýkspor un yanýnda olacaklarýný söyledi. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ a isminin yazýlý olduðu 19 numaralý forma hediye edildi Osmancýkspor ilçede kurulan meydanna meþaleler altýnda çalan müzik eþliðinde coþku içinde oynadýlar ve þampiyonluðu kutladý Maçýn ardýndan 500 kadar Osmancýkspor taraftarý Çorum'dan konvoyla döndü. Osmancýk ÝBD Park önünde bekleyen Osmancýklý sporseverler takýmý ve Çorum'dan gelen taraftarlarý coþkuyla karþýladý. Uzun araç konvoyuyla ÝBD Park önünden baþlayan kutlamalar konvoyla þehir turu atýldýktan sonra saat kulesi önünde son buldu. Takým ve taraftarlar saat kulesi meydanýndan kutlamalar için hazýrlanan Fenerbahçeliler Derneði önüne geldiler. Burada bu sezon tarih yazarak þampiyon olan ve devamýnda Ulukavakspor la oynadýðý baraj maçýný kazanarak önümüzdeki sezon Çorum'u Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Osmancýksporlu oyuncular tek tek anons edilerek ta- raftarlarýn huzuruna çaðýrýldýlar. Kutlamalara Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Mal Müdürü Hüseyin Zengin, Ziraat Odasý Baþkaný Ali Osman Þahiner, Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Bilal Karatað, iþadamlarý ve 100'lerce vatandaþ katýldý. Osmancýkspor oyuncularý ve taraftarlarý oyunlar ve halaylar eþliðinde kazanýlan bu baþarýyý doyasýya kutlayarak eðlendiler. Kutlamalar sonunda Osmancýkspor Kulüp Baþkaný Fatih Ergün Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'a 19 numaralý Hamza Karataþ yazýlý Osmancýkspor formasý hediye etti. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ yaptýðý konuþmada, "Bugün gerçekten Osmancýk ilçemizin gurur günü. Bu gençlerimiz bugün bizlere çok sevinçli bir gün yaþattýlar. Osmancýk halký adýna hepsine ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Osmancýkspor un bu baþarýsýndan dolayý baþkanýndan malzemecisine kadar emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Biz belediye olarak tüm sporcu kardeþlerimizin yanýndayýz. Ben Osmancýk Belediye Baþkaný olarak Osmancýk için ne gerekiyorsa futboldan eðitime, yatýrýmdan diðer adýmlara kadar ne gerekiyorsa her þeyde daha aktif olacaðým sözünü buradan veriyorum. Bir kez daha emeði geçen herkese teþekkür ederek Osmancýkspor a önümüzdeki sezon Çorum'u temsil edeceði Bölgesel Amatör Ligde baþarýlar diliyorum" dedi. Baþkan dan yumruk þov Kuruluþulunun üzerinden üç yýl geçtikten sonra Bölgesel Amatör Lig de mücadele etme 13 Yaþ güreþte iki þampiyonluk 13 Yaþ Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý nda 42 Kg da Sungurlu Tevfik Odabaþýspor dan Mert Ýlbars, 66 Kg da Çorum Belediyespor dan Hakan Satýlmýþ altýn madalya kazandýlar. Yahya Akkaya bronz aldý Rize de yapýlan 1516 Yaþ Okullar Türkiye Grekoromen Güreþ Þampiyonasý nda Yahya Akkaya üçüncü oldu. Cumartesi günü yapýlan final müsabakalarý ile sona eren Türkiye Þampiyonasýnda 50 Kg da mücadele eden Endüstri Meslek Lisesi öðrencisi Yahya Akkaya üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Rize de dün ise ayný yaþ grubunun serbest stil müsabakalarý baþladý. Yahya Akkaya Kayseri de yapýlan Yaþ ve 13 Yaþ Türkiye Þampiyonasýnda Çorumlu güreþçiler iki altýn, bir gümüþ, birde bronz madalya kazandýlar Nisan tarihleri arasýnda Kayseri de yapýlan Yaþ Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasýnda Çorum Belediyespor dan Efe Anýl Al 66 Kg da finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüþ madalya kazandý. 53 Kg da mücadele eden Gençliks- por dan Recep Berkkaya üçüncü olarak bronz madalya kazanýrken 35 Kg da Serhat Bozkurt ise beþinci oldu. 13 Yaþ Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasýnda ise 42 Kg da Sungurlu Tevfik Odabaþýspor dan Mert Ýlbars þampiyonluðuna bir yenisini ekledi ve altýn madalya kazandý. 66 Kg da Çorum Belediyespor dan Hakan Satýlmýþ da sýkletinde birinci olarak altýn madalya kazandý. 42 Kg da Mehmet Çatalbaþ ve Emircan Uçurum ise madalya maçlarýný kaybederek beþinci oldular. hakký kazanan Osmancýkspor baþkaný Fatih Ergün ün haklý sevinci. Üç yýl önce Osmancýk Fener Gençlik ismi ile kurulan ve ardýndan katýldýðý 2. Amatör Küme de þampiyon olarak 1. Amatör Küme ye yükselen Osmancýk kulübü ayný yýl isim deðiþikliði yaparak Osmancýkspor ismini aldý. Ýki yýl mücadele ettiði 1. Amatör Küme de bu sezon önce þampiyonluðu kazandý ardýndan da BAL da Ço- rum u temsil etme hakkýný. Kuruluþunun üçüncü yýlýnda kazanýlan bu baþarýda kuþkusuz en büyük pay kulüp baþkaný Fatih Ergün ün. Ulukavakspor maçýný tribünden büyük bir heyecanla izmeyen kulüp baþkaný Fatih Ergün maçýn bitiþ düdügüyle birlikte saha içine inerek bu sevincini futbolcularýyla yaþadý. Saha içine girdiði anda sevincini yandaki fotoðrafdaki gibi gösteren Baþkan Ergün ardýndan da futbolculara yumruk þov yaparak þampiyonluðu ve BAL vizesi almanýn haklý gururunu yaþadý. Çorum Belediyesi Birimler Futbol turnuvasý devam ediyor Zabýta: 6 - Veteriner Ýþleri: 4 ZABITA : Akif Þimþek, Sinan Yýldýz, F. Kemal Þahin, Zafer Akkuþ, Osman Topuz, Salih Candan, Fatih Çetin, Salih Uzun. VETERÝNER ÝÞLERÝ : Murat Saygýn, Burak Bilgen, Cemil Avcý, Nuri Fýndýk, Ýlhami Berçin, Bekir Þimþek, Murat Yalman, Vedat Palamut. GOLLER : Osman Topuz (2), Fatih Çetin (3), Zafer Akkuþ (Zabýta), Ýlhami Berçin (2), Murat Saygýn, Murat Yalman (Veteriner Ýþleri) Mert Ýlbars Üç yýlda gelen þampiyonluk coþkusu Üç yýl önce Osmancýk Fener Gençlikspor ismiyle kurulan ve liglere katýlan kulüp ayný yýl 2. Küme de þampiyon olarak 1. Küme ye yükseldi. Bu yýl sonunda isim deðiþikliðine gidilerek ismi Osmancýkspor olan kýrmýzý beyazlý kulüp bu sezon baþýnda þampiyonluk hedefiyle yola çýktý. Ligin ilk yarýsýnda istediði sonuçla- rý alamayan Osmancýkspor devre arasýnda kadrosuna kattýðý tecrübeli isimlerle büyük bir çýkýþ gösterdi ve ilk hedef olan þampiyonluða ulaþtý. Pazar günüde ikinci hedef olan BAL a yükselme maçýnda Ulukavakspor u yenerek mutlu sona ulaþan Osmancýkspor da maç sonundaki sevinç görülmeye deðerdi. Park Bahçeler 1: 6 - Tesisler: 2 Spor Lisesi öðretmenleri Çalýþtay a katýldýlar PARK Spor Lisesi Beden Eðitimi Öðretmenleri çalýþtaya katýldýlar. Hakan Kýlcý, Savaþ Taþtan ve Ahmet Koltaþ Milli Eðitim Bakanlýðý taraýndan düzenlenen Spor Liseleri dersleri öðretim programlarýnýn geliþtirilmesi için düzenlenen çalýþtaya katýldýlar. Çorum Spor Lisesi öðretmenleri bu çalýþtayda Spor Liselerinin sorunlarýný dile getirerek çözük önerileri hakkýnda görüþlerini sundular. Ulukavakspor maçý sonrasýnda Osmancýkspor lu yönetici ve futbolcular coþku içinde BAHÇE- LER 1 : Sedat Yýldýz, Ýsmail Özler, Muhammet Avcý, Servet Akbaþ, Selçuk Avcý, Erdoðan Yandým, Hakan Aydýn, Gökhan Karakuþ TESÝSLER : Orhan Savaþ, Atakan Tettik, Mahmut Yabacýoðlu, Ke- Çaðatay Þahan BAL baraj maçýný izledi Üst Klasman hakemi Çaðatay Þahan Ulukavakspor-Osmancýkspor Bal baraj maçýný izledi. Çorum da dün baþlayan Üniversiteler futsal Türkiye Þampiyonasý nda öðretim üyesi olarak görev yaptýðý Manisa Üniversitesi ile birlikte Çorum a gelen üst klasman hakemi Çaðatay Þahan, Ulukavakspor ile Osmancýkspor arasýndaki BAL baraj maçýný izledi. Cumartesi günü Eskiþehir-Fenerbahçe maçýnda çizgi hakemi olarak görev yapan Þahan, hafta boyunca Çorum da yapýlacak Üniversiteler futsal Türkiye Þampiyonasýnda Manisa Üniversitesi nin baþýnda görev yapacak. rep Karaku, Nurettin Tatar, M. Zahit Bozkurt, Erhan Kaya, Bahadýr Kýlýç, Zekeriya Baþer, Ýbrahim Coþkun, Emre Bezgin GOLLER : Gökhan Karakuþ (2), Erdoðan Yandým (2), Sedat Yýldýz, Hakan Aydýn (Park Bahçeler1), Ýbrahim Coþkun, Orhan Savaþ (Tesisler)

15 28 NÝSAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý NATO Stok numaralý 680 ton kömür, linyit alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu- Hitit Üniv. Eðitim Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Dik milli kýrýcý titreþimli elek ve ekipmanlarý satýn alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Mimar Sinan Mah. 2. Cad. Abide Apt. No: 19/1 adresinde bulunan bodrum kattaki dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: NÝSAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel hizmeti alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. km Çorum Þeker Fabrikasý Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parký ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de yollarýna beton parke taþý yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Organizasyon hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 15 kalem yaþ sebze alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu (Org. San. Böl. 1. Cad. No: 1/E) Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Melas ve fuel-oil tanklarýnýn çevresine emniyet duvarý yapýlmasý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü % 20 toleranslý ton kireçtaþý alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: ELEMAN ARANIYOR Resul Hafriyat Ýnþaat Malzemelerinde çalýþtýrýlmak üzere bay elemanlara ihtiyaç vardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:1022) Devren Satýlýk Halý Yýkama ve Makinalarý Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi (Ç.HAK:828) (Ç.HAK:1018) satýlýktýr. Mür. Tel: YÝTÝK Kargý Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Kargý Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsmail AKSU Hüseyin oðlu 1984 Kargý Doðumlu (Ç.HAK:1017) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet KALKAN Enver oðlu 1992 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1016) Adres: Meydan Cami Yaný Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Demircioðlu Hafriyat Adres: Çepni Mah. Akþemseddin Cad. No: 89/B Tel: TOPLANTIYA ÇAÐRI Özgür Düþünce ve Eðitim Haklarý Derneði (ÖZ- GÜR-DER) Çorum Þubesi olaðan genel kurul toplantýsý 15 Mayýs 2015 tarihinde Cuma günü Saat 20:00'de Yeni Yol Mah. Sepetçi Sok No: 8 Çorum adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu GÜNDEM 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan Teþekkülü 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 5- Tahmini bütçenin görüþülmesi 6- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi 7- Dilek ve temenniler 8- Kapanýþ (Ç.HAK:1021) 15 MAYIS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Teknik Personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Mühandislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 37 KF 404 plakalý, 1999 model Ford marka, Cargo 2520 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 512 ada no, 23 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý (Ç.HAK:1004) (Ç.HAK:1005) (Ç.HAK:603) Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Mahalle/Mevkii, 1 nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÇAKIL HAFRÝYAT Hayvan gübresi büyükbaþ, küçükbaþ paketli veya dökme, bahçe topraðý, kilit taþý, mýcýr, enkaz yýkma, temizleme hafriyat (Ç.HAK:1002) (Ç.HAK:380) PERSONEL ARANIYOR AR ELEKTRÝK ELEKTRONÝK A.Þ. DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ MESLEK LÝSELERÝNÝN ELEKTRÝK BÖLÜMÜNDEN MEZUN DENEYÝMLÝ ELEKTRÝK KALFALARI VE USTALARI ALINACAKTIR - ÖN MUHASEBE KONUSUNDA EN AZ 5 YIL DENEYÝMLÝ ÖN MUHASEBECÝ ALINACAKTIR. MÜRAACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: GÜLABÝBEY MAH YENÝDOÐAN 4. SOK (Ç.HAK:1011) NO:4/A(TEDAÞ ARKASI) ÇORUM TEL: Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ, Bay vasýfsýz iþçiler alýnacaktýr. Müracaatlarýn Þahsen yapýlmasýný rica olunur. Adres : Ankara Yolu 7.Km ÇORUM Ýletiþim: Izgara Ustasý Aranýyor Deneyimli Adana ve ýzgara ustasý aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Asmalý Ocakbaþý Karakeçili Mah. Kültür Sok. Ýstikbal Mobilya Karþýsý Tel: (Ç.HAK:1007) ELEMAN ARANIYOR Atölyemizde çalýþtýrýlmak üzere CNC Torna ve Fireze Ustalarý alýnacaktýr. YURDAKUL MAKÝNA Küçük Sanayi Sitesi 85. Sok. No: 6 Tel: ve nakliye iþleri yapýlýr. Mür. Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr KÝRALIK DAÝRE AKKENT TOKÝ de m2 Mür. Tel: (Ç.HAK:175) (Ç.HAK:771) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) PERSONEL ALINACAKTIR * Endüstri Meslek lisesi veya * Yüksek okulu otomotiv mezunu, * Sigorta uygulamalarý ve hasar * Ekspertizi konularýnda tecrübeli, * Müþteriyi hasar prosedürleri ile ilgili bilgilendirmek, * MS Office uygulamalarýna hakim, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ, * Ýletiþim ve problem çözme yeteneðine sahip, * Müdürüne gerekli raporlamalarý yapabilecek, Bay-Bayan çalýþma arkadaþlarý aramaktayýz. (Ç.HAK:1023) Yorgan, Stor Perde Temizliði ELEMAN ARANIYOR Tekin Karo da çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Akkent Mah. Buluz Yolu Sok. (Ç.HAK:998) Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: (Ç.HAK:823) No: 16 Tel: OSB YANINDA SATILIK ÇÝFTLÝK Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanýnda 2 bin m 2 si kapalý, toplam 6 bin 200 metrekare alana sahip tavuk çiftliði sahibinden satýlýktýr. Ýmalatçýlar için uygun olan tesiste kuyu ve (Ç.HAK:1000) (Ç.HAK:1001) Çevre yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM trafo bulunmaktadýr. Ýrt. Tel: Devren Kiralýk Can Oto Týr-Kamyon Yýkama ve Yaðlama Devren Kiralýktýr. Adres: Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý Býyýkoðlu Dinlenme Tesisleri Turkuaz Petrol Ýrtibat: Nihat Can DEVREN SATILIK TEKEL BAYÝÝ Bahabey Caddesi Ýþbankasý yanýnda bulunan müþteri potansiyeli iyi olan, tekel bayii devren satýlýktýr. Adres: Bahabey Cad. No: 36/A (Ýþbankasý yaný) Tel: SALI 28 NÝSAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMAN ÝLANI ÇORUM DA BULUNAN ÞÝRKETLERÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; BAY-BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR. * LKS 2, LKS GO. GO PLUS,TIGER VE BENZERÝ TÝCARÝ PROÐRAMLARA HAKÝM, ÖN MUHASEBEDE EN AZ 5 YIL DENEYÝMLÝ, ERKEK ADAYLAR ÝÇÝN ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ,TAKIM ÇALIÞMASINA UYGUN, DÝKSÝYONU DÜZGÜN * OFÝS PROÐRAMLARINA (EXCEEL.WORLD) VE BÝLGÝSAYARA TAM ANLAMIYLA HAKÝM OLAN MÜRACATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR. AÞAÐIDAKÝ TELEFON NUMARALARIMIZDAN GELMEDEN ÖNCE LÜTFEN RANDEVU ALINIZ ADRES: YENÝYOL MAHALLESÝ (Ç.HAK:967) (Ç.HAK:1019) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) SEPETÇÝ SOK. 13/A ÇORUM Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ELEMAN ARANIYOR Sürücü kursumuzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu bayan büro elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gündoðdu Sürücü Kursu Adres: Ulukavak Mah. Mavral Sok. No: 26/1 (Ç.HAK:1006) ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:997) Bay-Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. Hünkar Cafe Adres: Bahabey Cad. (Kadýn Kültür Merkezi, Eski Cumartesi Pazarý yeri) Tel: (Atýf Hoca Parký civarý) Tel: Deðeri: TL ELEMANLAR ARANIYOR Çaycý Kafe Bistroda çalýþacak BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Gazi Cad. Atatürk Lisesi Karþýsý Tel:

16 Geride çok boþluk verdik, ilerde çok gol kaçýrdýk Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Gaziosmanpaþa maçýnda savunmada çok boþluk verdiklerini hücumda ise çok gol kaçýrdýklarýný söyledi. Bu maçta kaybettikleri iki puanla bir beraberlik haklarýný kullandýklarýný belirten Ýncedal Gün konuþma günü deðil. Kalan iki maçý kazanarak kendi göbeðimizi kendimiz Harun AKKAYA Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Gaziosmanpaþa Darýca mesaisi bugün baþlýyor Çorum Belediyespor, Darýca Gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlýyor. Gaziosmanpaþa maçýnýn ardýndan dünü dinlenerek geçiren kýrmýzý siyahlý takým bugün saat da Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla Darýca Gençlerbirliði hazýrlýklarýna start verecek. maçýnda geride çok boþluk verdiklerini ileride ise çok gol kaçýrdýklarýný belirterek Elimizdeki avantajý kaçýrdýk ancak hala kendi göbeðimizi kendimiz kesecek durumdayýz dedi. Play-off hedefine ulaþmak için bu maçta alacaklarý üç puanýn kalan iki maç için kendilerine bir beraberlik avantajý vereceðini bu bilinç içinde kazanmak için Gaziosmanpaþa maçýna çýktýklarýný belirten Ýncedal Maçýn ilk dakikalarýnda inanýlmaz bir kararla verilen penaltý golüyle maðlup duruma düþtük. Erken toparlandýk ve beraberliði saðladýk. Ýkinci yarýnýn hemen baþýnda yediðimiz duran top golü rakibin direncini artýrdý. Ýlerde çok etkili olduk ancak attýðýmýzdan çok fazlasýný kaçýrdýk. Son bölümde ise tüm hatlarýmýz ile yüklenirken net vuruþlarý yapamayýnca sahadan beraberlikle ayrýldýk. Hedeften kopmadýk ancak avantaj kaybettik. Gün konuþma deðil motive olma günüdür. Biz geldiðimiz bu noktada her þeþi bir kenara býrakarak kalan iki maça motive olmak zorundayýz. Öncelikle pazar günü evimizde oynayacaðýmýz Darýca Gençlerbirliði maçýný kazanarak son hafta Bursa ya final maçýna gitmek istiyoruz. Ancak önce tabiki Darýca maçý çünki bu maçta puan kaybetmemiz halinde son maçýn anlamý kalmayacak. Bu hafta sonu maçlarýna göre farklý alternatiflerde çýkabilir. Fakat biz kendi göbeðimizi kendimiz kesmek ve son iki maçýmýzdan galibiyetle ayrýlarak play-off oynamak istiyoruz. Bu bilinç içinde bugünden itibaren Darýca maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacaðýz dedi. SALI 28 NÝSAN 2015 Gül Hakem maçý katletti Halil ÖZTÜRK Gözlemci ile devre arasý tartýþmasý: Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gaziosmanpaþa maçýnýn devre arasýnda gözlemci Hüseyin Kuzuoðlu ile ilk yarýyý deðerlendirdi. Gül, ilk yarýda hakemin verdiði penaltý ve verdiði ve vermediði kartlar konusunda Gözlemci ile tartýþýrken oldukça sinirlendiði gözlendi. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gaziosmanpaþa maçýnda takým olarak hatalar yaptýklarýný ancak maçýn hakeminin kelimenin tam anlamýyla karþýlaþmayý katlettiðini belirterek Kalan iki kritik haftada MHK den atamalarda daha dikkatli olmalarýný istiyoruz dedi. Baþkan Gül, play-off hedefine ulaþmak için ele geçirdikleri avantajý sürdürmek için kazanmak istedikleri Gaziosmanpaþa Gaziosmanpaþa maçýnda takým olarak hatalar yaptýklarýný ancak asýl maçý yöneten hakemin karþýlaþmayý katlettiðini belirterek yine caný yanan taraf olmaktan býktýklarýný belirterek maçýnda takým olarak haftalar yaptýklarýný bunun sonucunda da üç kez maðlup duruma düþtüklerini belirterek Biz istediðimiz oyunu oynayamadýk. Ancak buna raðmen bulduðumuz üç gol var. Bundan farklý olarak rakibe verilen uydurma bir penaltý bizim için açýk verilmeyen üç tane nat penaltýmýz var. Bizim futbolcularýmýza anlamsýz üç sarý kart gösterdi. Çaðlar a arkadan atýlan tekmeye kart bile çýkar- madý bu futbolcumuz sedye ile oyundan çýkmak zorunda kaldý. Bu maçýn hakemi kesinlikle iyi niyetli deðildi. Ýki puanýmýzý gaspetti ve avantajýmýzý elimizden aldý. Ligde son iki hafta çok kritik maçlar oynanacak. MHK den isteðimiz böyle hakemleri vererek Türk futboluna kara leke olarak geçecek olaylarý yaþatmasýnlar. Canýmýz yandý daha fazla yanmasýný istemiyoruz dedi. 3. lig play-off takvimi açýklandý 3. ligde play-off ilk maçlarý 14 Mayýs perþembe rövanþ maçlarý ise 18 Mayýs pazartesi günü oynanacak. Bu iki maç sonunda kazanan iki takým finalde karþýlaþacak. Tarafsýz sahada tek maçlý sistemde oynanacak maç sonunda kazanan takým 2. lige yükselmeyi baþaracak. 3. Lig de play-off müsabakalarý takvimi açýklandý. Futbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyespor ilk beþ içinde ligi bitirmesi halinde elemede ilk maçlar 14 Mayýs perþembe ikinci maçlar ise 18 Mayýs pazartesi günü oynanacak. Bu yýl yapýlan yeni düzenlemeyle gruplarda birinci olan takýmlar direk olarak 2. lige yükseliyorlar. Ligi ikinci bitiren takým beþinci bitiren takýmla, üçüncü bitiren takým ise dördüncü bitiren takýmla otomatik olarak eþleþiyor. Bu dört takým karþýlýklý olarak iki maç yapýyorlar. Bu maçlar 14 Mayýs perþembe günü oynanacak. Ýkinci maçlar 18 Mayýs Pazartesi günü oynanacak. Bu iki maçlar sonunda üstünlük saðlayan takým finale yükselecek. Final maçý ise tarafsýz bir sahada tek maç üzerinden oynanacak ve kazanacak takým 2. lige yükselecek. Son iki hafta maçlarý öncesinde Çorum Belediyespor ligi beþinci olarak bitirmesi halinde ikinciliði garantileyen Darýca Gençlerbirliði ile eþleþecek. Kýrmýzý Siyahlý takým son iki maçýný kazanamamasý halinde ise play-off oynayacak takým Bursa Nilüferspor veya Kýzýlcabölükspor olacak. Muhammet Fatih in ilk gol þükrü Çorum Belediyespor un Gaziosmanpaþa deplasmanýnda ikinci beraberlik golünü atan Muhammet Fatih Kanat kýrmýzý siyahlý forma ile ilk golünü atmasýnýn þükür secdesini yaptý. Gaziosmanpaþa maçýnda yedek olarak baþlayan Muhammet Fatih 36. dakikada Çaðlar ýn sakatlanarak oyundan çýkmasýyla yerine girdi. Ýkinci yarýnýn baþýnda yediði golle 2-1 maðlup duruma düþen kýrmýzý siyahlý takýmda Muhammet Fatih Kanat sýrtý dönük pozisyonda topukla vuruþunda takýmýný yeniden beraberlik golünü rakip aðlara gönderdi. Golden sonra büyük Muhammet Fatih in gol sonrasýndaki þükür secdesi ve arkadaþlarýnýn gol sevincine ortak olmasý bir sevinç yaþayan Muhammet Fatih önce þükür secdesini yaptý ardýndan da golün sevincini arkadaþlarýyla birlikte yaþadý. M. Fatih ilk yarýda Anka- ra Demirspor formasýyla Ziraat Türkiye Kupasýnda bir gol attýktan sonra bu sezonki ikinci golünü Gaziosmanpaþa aðlarýna gönderdi. Tebrikler çocuklar... Halil ÖZTÜRK Pazar günü önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig de Çorum u temsil edecek takýmýn belirlendiði baraj maçýnda gülen taraf Osmancýkspor oldu. Zorlu maçtan 2-1 galip ayrýlan Osmancýkspor BAL vizesi aldý. Sonuçta baraj maçý. Yenilenin çok þey kaybedeceði maçýn skorundan daha önemlisi maç sonundaki yukardaki güzelliklerdi. Bir futbolcunun yaptýðý yanlýþ dýþýnda saha içindeki güzellikler gerçekten Çorum a ve Çorum spor camiasýna yakýþtý. Sonuçta kazanan ve kaybeden tarafýn olduðu bir maç sonunda sevinç ve hüzünde bir arada yaþandý. Ama asýl önemli olan sevinirken üzülenin yanýnda olmak ve onun göz yaþlarýna teselli olmak çok daha anlam- lý olsa gerek. Maçýn bitiþ düdüðünden hemen sonra Osmancýkspor lu futbolcular taraftarlarýyla galibiyet sevincini yaþarken Mahir kaybeden Ulukavakspor lu futbolcularý yerden kaldýrarak göz yaþlarýný sildi ve onlara teselli etti. Kaleci Muhammet Zahid kendi kalesinden çýkarak rakip takým ceza sahasý içinde göz yaþý döken Ömer in yanýna gitti ve onu teselli etmeye çalýþtý. Evet sonuçta bir spor müsabakasý kaybeden de kazanan da olacak. Asýl önemli olanýn kazanmasýndan daha önemlisi maç sonundaki bu davranýþlarý. Gerçekten tebrik etmek gerek. Hem sahadaki mücadelelerinden dolayý tabiki asýl önemliside maç sonundaki bu örnek davranýþlarý nedeniyle. Galibiyet sevinci yaþayamadýlar: Çorum Belediyespor u Gaziosmanpaþa deplasmanýnda yalnýz býrakmayan Ýstanbul da oturan Çorumlular memleketlerinin takýmýnýn galibiyeti için destek verdiler ancak sahadan 3-3 beraberlikle ayrýlarak üç puan sevinci yaþayamadýlar.

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı