T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ZORUNLU EĞİTİM SONRASI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI KILAVUZU 2007, ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ZORUNLU EĞİTİM SONRASI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI KILAVUZU 2007, ANKARA"

Transkript

1 T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ZORUNLU EĞİTİM SONRASI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI KILAVUZU 007, ANKARA

2 GİRİŞ Ülkemiz, insan kaynaklarını geliştirmek için eğitim fırsatlarının tabana yayılmasına önem ve öncelik vermektedir. Bu nedenle herkese ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri ölçüsünde ve doğrultusunda en ileri eğitim fırsatlarının sunulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda bireylere zorunlu eğitimlerinden itibaren mesleki rehberliğin verilmesi büyük önem arz etmektedir. Kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda meslek sahibi olanlar ülke kalkınmasına da önemli ölçüde katkıda bulunurlar. Bu sebeple eğitim öğretim sistemi içinde yer alan tüm ilköğretim öğrencilerine zorunlu eğitim sonrası ortaöğretim kurumlarını tanıtan bir kılavuz hazırlanmıştır. Söz konusu kılavuzda örgün eğitim veren genel ve mesleki ortaöğretim okullarının amaçları, giriş şartları ve mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri hakkında bilgi verilerek farklı meslek liselerinde öğrenimi verilen meslek alan ve dalların da tanıtımı yapılmıştır. Örgün eğitim dışında kalan öğrencilere de çıraklık eğitimi ve yaygın eğitim veren okullar tanıtılmıştır. Böylece ilköğretim öğrencileri bir üst öğrenim kurumları olan tüm ortaöğretim kurumlarını tanıtıcı bilgilere erişerek gelecekleri hakkında düşünecekler, öğrencilerin aileleri de kılavuzda toplu olarak yer alan bilgilerle çocuklarının geleceklerini yönlendirmede geniş bir yelpazeden yararlanacaklardır. Hazırlanan bu kılavuzun zorunlu eğitim çağında bulunan öğrencilere ve onların ailelerine, devam edecekleri eğitim hayatlarında yardımcı olacağını umuyoruz. Tüm öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda mutlu olacakları meslekleri seçmelerini diler, başarılar dileriz.

3 TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ İÇİNDE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI Türk Millî Eğitim sistemi demokratik, çağdaş, bilimsel, lâik ve karma bir yapıya sahiptir. Sisteminin amacı, Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve Türk Ulusu nu çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır. Türkiye de eğitim hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınmış; eğitimin tür ve kademelerini ve işleyişe dönük esasları düzenleyen mevzuatla Türk Eğitim Sisteminin bugünkü yapısı kurulmuştur sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiş olan Millî Eğitim Sistemi bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılayacak şekilde ve bir bütünlük içinde örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşur: 3

4 ÖRGÜN EĞİTİM Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları örgün eğitim içinde yer alır. İLKÖĞRETİM İlköğretim, 6-14 yaş grubundaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. Devlet okullarında parasız olan ilköğretim kız ve erkek bütün yurttaşlar için zorunludur. 8 YILLIK OKULLARDAN OLUŞAN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA KESİNTİSİZ EĞİTİM YAPILIR VE BİTİRENLERE İLKÖĞRETİM DİPLOMASI VERİLİR. İlköğretimin amacı, her Türk çocuğunun iyi bir vatandaş olabilmesi için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, millî ahlâk anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. İlköğretimden mezun olan öğrenciler; II kademe ortaöğretim kurumlarında eğitimlerine devam ederler Çalışma hayatına atılırlar. II. kademe ortaöğretim kurumlarının bir kısmı merkezi sistemle yapılan sınavlar doğrultusunda öğrencileri alırken bir kısmı ise sınavsız alırlar. 4

5 ORTAÖĞRETİM Ortaöğretim kurumlarında ilköğretime dayalı en az dört yıllık eğitim ve öğretim verilir. Ortaöğretim kurumları ikiye ayrılır; GENEL ORTAÖĞRETİM KURUMU MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMU GENEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARI Bu kurumların amacı, öğrencileri ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültüre sahip, toplumun sorunlarına duyarlı, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bireyler olarak yetiştirmek ve yükseköğretime hazırlamaktır. Geenneel l Orrt taaööğğrreet tim Kuurruuml laarrı ı: : Genel Liseler, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Askerî Liseler ve Astsubay Hazırlık Okulları 5

6 Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Kolejleridir. Bu okullardan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liselerine öğrenci seçimi her öğretim yılında merkezî sistemle olan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile yapılmaktadır. Ancak 007/008 öğretim yılından itibaren 6. ve 7. sınıftan itibaren Orta öğretime Geçiş Sistemi kapsamında Seviye Belirleme Sınavları yapılacaktır. Söz konusu okullara öğrenci kabulleri Ortaöğretime Geçiş Sistemi esaslarına göre belirlenecektir. 1 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine ise öğrenciler özel yetenek sınavı ile alınmaktadırlar. Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması kapsamında; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 005 tarih ve 184 sayılı kararı ile bu okulların öğretim süresi, öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak 4 yıla çıkarılmıştır. Sınava, başvuru tarihinde ilköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrenciler başvurabilirler. Başvurular ile daha detaylı bilgiler bu kılavuzda tanıtılan her ortaöğretim kurumunun Giriş Şartları bölümünde verilmektedir. Askeri Liselerde okumak isteyen öğrenciler ise Liseler Sınavına başvurabilirler. her öğretim yılı için yapılan Askeri Her eğitim öğretim yılında Seviye Belirleme Sınavları (SBS) ve ALS ile ilgili duyurular ilköğretim okullarına gönderilir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının web sitesinde de yayınlanır. 1 Ortaöğretime Geçiş Sistemi ve Seviye Belirleme Sınavları için daha detaylı bilgiler adresinden temin edilebilir. 6

7 GENEL LİİSELER Amacı Yüksek öğrenime öğrenci hazırlayan bu okulların amaçları, öğrencilerin; Türkiye Cumhuriyetinin, millî ahlâkı benimsemiş ve olumlu bilim anlayışını kazanmış, çalışkan, yararlı bir yurttaşı olarak yetişmelerini, Müfredatı programlarla saptanan ve yüksek öğrenimi izlemek için gerekli bulunan bilgi ve kültür düzeyine erişmelerini, Bilgilerini uygulama alanında kullanma yollarını öğrenmesini ve ilerde meslek seçmesini kolaylaştıracak surette yeteneklerini geliştirmelerini, İyi alışkanlıklar, maharetler kazanmalarını, ruhça ve bedence sağlam olmalarını sağlamaktır. Ortak olan 9. sınıfı geçen öğrenciler 10. sınıftan itibaren Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe-Matematik ve Yabancı Dil alanlarından birini seçerler. Giriş Şartları İlköğretimden mezun öğrenciler doğrudan bu okullara başvurabilirler. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Genel liseden mezun olanlar, Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler. 7

8 Eğitim kurumlarına devam etmek istemeyenler çalışma hayatına atılabilirler. Bir meslek edinmek isteyenler, uzaktan öğretim teknikleri ile meslek kursları ve sertifika programlarının açıldığı, eğitim sonundaki sınavlarda başarılı olanlara bitirme veya yetki belgelerinin verildiği mesleki ve teknik açık öğretim okuluna başvurabilirler. Yaygın eğitim alanında çeşitli beceri programlarına katılabilirler. ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİİSELERİİ Amacı Güzel Sanatlar alanında özel ilgi ve yetenekleri belirlenen çocukları yetiştirmek üzere kurulan bu okulların amacı; Güzel Sanatlar dallarında yetenekli öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorumcu yeteneklerini geliştirmek, Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak, Öğrencileri araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmek, yetenekleri doğrultusunda bağımsız, doğru ve seçenekli yorumlar ve uygulamalar yapabilecek yaratıcı kişiler olarak yetiştirmek, Öğrencilerin ulusal ve evrensel, tarihî yeni sanat eserlerini tanımaları ve anlamalarına yardımcı olmak, Yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, Müzik ve resim alanında yükseköğretime alt yapı hazırlamaktır. Resim bölümündeki öğrenciler, desen, grafik ve heykel atölyelerinde profesyonel bir çalışma ortamında eğitimlerini sürdürürken Müzik bölümünde de keman, yan flüt, klasik gitar ve zorunlu piyano dersleri ile ses ve kulak eğitimi verilmektedir. 8

9 Giriş şartları Bu okullara başvuracak öğrencilerden; İlköğretim okulundan başvuru yılında mezun olmaları, Diploma notlarının en az 3.00, gireceği alanla ilgili dersin 4,5,6,7,8 inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalamalarının en az 4.00 olması, Okul tarafından düzenlenen müzik ve resim özel yetenek yarışma sınavında ilk 4 sıraya girmeleri istenir. Kazanan öğrenciler isterlerse yatılı olarak kalabilirler. Eğitim süresi 4 yıl olan ve yoğunlaştırılmış dil eğitimin verildiği bu okullara her sene 48 öğrenci (4 öğrenci resim, 4 öğrenci müzik bölümüne) alınır. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olan öğrenciler; 1. Üniversitelerin Resim öğretmenliği bölümlerine,. Güzel Sanatlar Fakültelerinin, İç Mimarlık, Resim, Heykel, Seramik-cam, Grafik, Tekstil, Sahne Dekorları, Kostüm, Fotoğraf, 9

10 Endüstri Ürünleri tasarımı, Sinema ve Televizyon bölümlerine sınav şartlarına uygun olarak başvurabilirler. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler; 1. Üniversitelerin Müzik öğretmenliği bölümlerine,. Devlet konservatuarının Orkestra Şefliği, Piyano Ana Sanat Dalı, Üflemeli Çalgı, Müzikoloji, Sahne Sanatları bölümlerine, sınav şartlarına uygun olarak başvurabilirler SPOR LİİSELERİİ Amacı Sporun geliştirilmesi ve yetenekli öğrencilerin daha sağlıklı ve bilimsel ortamda yetiştirilmesini sağlamak üzere kurulan bu okulların amacı öğrencilerin; Beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini ve başarılı sporcular olarak yetiştirilmelerini, Alanı ile ilgili olarak dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetiştirilmelerini, İşbirliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini, Spor disiplini ve centilmenliğini özümsemiş örnek bireyler olarak yetişmelerini, Spor alanında araştırmaya yönelmelerini; bu alanda yetenekleri doğrultusunda uygulama yapabilecek kişiler olarak yetişmelerini, Beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğrenim programlarına hazırlanmalarını 10

11 sağlamaktır. Bursa, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Trabzon, Malatya, Sivas ve Uşak illerinde olan Spor Liselerinin eğitim süresi ilköğretim üzerine dört yıldır. Bu okullarda karma ve yatılı olarak hizmet verilir. Okula bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 48 i, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 4 ü geçemez. Giriş şartları Bu okullara başvuracak öğrencilerden; Diploma notunun en az 3.00 olması, Yetenek sınavını kazanmış olması, MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Spora engel herhangi bir durumlarının olmadığının sağlık raporu ile belgelemeleri istenir. Mezun olan öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler. FEN LİSELERİ Amacı Bilim adamı yetiştirmek üzere kurulan Fen Liselerinin amacı; Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yükseköğrenime hazırlamak, Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak, 11

12 Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek, Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamaktır. Fen liseleri yatılı ve karma okullardır. Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda öğrenciler gündüzlü olarak devam edebilirler. Yabancı dil olarak İngilizce eğitiminin verildiği fen liselerinin öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda sınıf mevcutları 4 olup her yıl alınan öğrenci sayısı 96'yı geçemez. Fen liselerinde, fen programlarının, laboratuar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Ancak matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir. Ayrıca. yabancı dil olarak seçmeli Almanca ya da Fransızca eğitimi verilir. Giriş şartları Fen Lisesinde okumak isteyen bir öğrencinin, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını (OKS) kazanmış olması gerekir. Bu okulları tercih edecek öğrencilerin; Başvuru yılında 8. sınıfta öğrenim görüyor olmaları, 6 ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az orta ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamalarının en az 4.00 olması istenir. 1

13 MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanan öğrenciler özellikle matematik ve fen bilimleri alanları olmak üzere çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler. SOSYAL BİİLİİMLER LİİSELERİİ Amacı Sosyal alanda iyi yetişmiş, kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak bireyler yetiştirmek üzere açılan Sosyal Bilimler Liselerinin amacı; Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, Zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlamak, Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlamak, Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirmek, Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunmak,. Öğrencileri araştırmaya yönelterek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamaktır. Halen İstanbul, Ankara, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun ve Sakarya illerinde eğitim ve öğretim veren Sosyal Bilimler Lisesinin öğrenim süresi hazırlık+4 yıldır. Sınıf mevcutlarının 4 olduğu bu okullarda karma ve yatılı olarak eğitim hizmeti verilir. Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda öğrenciler okula gündüzlü olarak ta devam edebilirler. 13

14 Okulun eğitim sisteminde Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki alan bulunmaktadır. Türkçe-Matematik alanını seçen öğrenciler istedikleri takdirde Uluslararası Bakalorya Programını takip edebilirler. Giriş şartları Sosyal Bilimler Lisesinde okumak isteyen bir öğrencinin, Ortaöğretim kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını (OKS) kazanmış olması gerekir. Bu okulları tercih edecek öğrencilerin; Başvuru yılında 8. sınıfta öğrenim görüyor olmaları, 6 ve 7 inci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az orta ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamalarının en az 4.00 olması istenir. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Mezun olan öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler. ANADOLU LİİSELERİİ Amacı 14

15 Anadolu Liseleri ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren karma okullardır. Ancak İstanbul Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi, Kabataş Lisesi ve Çağaloğlu Anadolu Lisesinin öğrenim süreleri hazırlık+4 yıldır. Yoğunlaştırılmış dil eğitiminin verildiği Anadolu Liselerinin amacı, öğrencileri; İlgi, yetenek ve başarılarına göre yükseköğrenim programlarına hazırlamak, Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olarak yetiştirmektir. Giriş şartları Anadolu Lisesinde okumak isteyen bir öğrencinin, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını (OKS) kazanmış olması gerekir. Giriş sınavına başvuracak öğrencilerden başvuru yılında 8 inci sınıfta öğrenim görüyor olmaları istenir. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Mezun olan öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler. ANADOLU ÖĞRETMEN LİİSELERİİ 15

16 Amacı Özellikle öğretmen yetiştiren yükseköğretim programları olmak üzere yükseköğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, Öğrencilerine; öğretmenlik mesleğini sevdirmek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tutum ve davranışları kazandırmak, ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek, Ülke kalkınmasına ekonomik, sosyal ve kültürel katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmaktır. Eğitim süresi 4 yıl olan ve sınıf mevcutlarının en fazla 30 olduğu Anadolu öğretmen liselerinde genel kültür dersleri, öğretmenlik mesleği ile ilgili dersler, öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve bazı alanlarda derinleşmelerine imkân sağlayan derslerin yanı sıra. yabancı dil olarak Almanca veya Fransızca okutulur. Öğretim programında yer alan dersler, öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda yönelecekleri yükseköğretim programlarına uygun olarak Türkçe-Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil alanlarına göre gruplandırılır. Giriş şartları Anadolu Öğretmenler Lisesinde okumak isteyen bir öğrencinin Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını (OKS) kazanmış olması gerekir. Giriş sınavına başvuracak öğrencilerden; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, Başvuru yılında ilköğretim okulu sekizinci sınıfta okuyor olmaları, İlköğretim okulunun ve 8 inci sınıflarında sınıf tekrar etmemiş olmaları, Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca aday gösterilmiş olmaları istenir. 16

17 Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca aday seçimi yapılırken öğrencinin; Çalışkanlığı, Öğretmenlik mesleğine karşı ilgisi ve yatkınlığı, Konuşma, kavrama ve ifade yeteneği, Kendine olan güven duygusu, Ahlâkî durumu, Fizikî görünüşü itibarıyla, bilinen bir bedenî ve ruhî bozukluğunun bulunup bulunmadığı hususları göz önünde bulundurulur. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanan öğrenciler tüm yükseköğretim programlarına devam edebilirler. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları tercih edildiğinde ise 457 sayılı Yasanın 45/a maddesi gereğince ayrıca ek puan verilir. Burs kontenjanı tanınan öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarını ilk beş sırada tercih edenlere doğrudan burs verilir. A ASSK KE ER RÎÎ O OK KU UL LL LA AR R Eğitim-öğretim veren askeri okullar: 1. Kuleli Askerî Lisesi,. Maltepe Askerî Lisesi, 3. Işıklar Askerî Lisesi, 4. Deniz Lisesi, 5. Bando Astsubay Hazırlık Okulu 17

18 A Asskkeerrîî L Liisseelleerr vvee B Baannddoo A Assttssuubbaayy H Haazzıırrllııkk O Okkuulluu Amacı Askerî liseler ilgili Kuvvet Komutanlıklarının amaçlarına uygun, yeterli beden yeteneğine, genel kültüre, başlangıç askerlik anlayış ve davranışlarına sahip; Harp Okullarındaki eğitim ve öğretimi izleyebilecek nitelikte askeri öğrenci yetiştirmeyi, Bando Astsubay Hazırlama Okulu ise Bando Astsubay Meslek Yüksek Okuluna öğrenci yetiştirmeyi amaçlar. Giriş Şartları Askeri Liselere ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna her yıl ÖSYM tarafından yapılan sınav ile öğrenci alınır. Bu sınava Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş, özel ve yabancı ilköğretim okullarından mezun olan öğrenciler başvururlar. Askeri Liselere giriş için başvuru işlemleri her yıl belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır. Askeri Liselere ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna öğrenci seçim işlemleri iki aşamada yapılmaktadır. 18

19 Birinci aşama Kara, Deniz ve Hava namına Askeri Liselere ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna girmek için başvuran öğrencilerin tümünün katıldığı, ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınav (ASL) aşamasıdır. Yazılı sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav sonucuna göre sıralamaya giren ve ilgili Kuvvet Komutanlığınca belirlenen baraj puanını aşan adaylar 'nci seçim aşamasına çağrılırlar. Bando Astsubay Hazırlama Okuluna alınacak öğrenciler ilave olarak müzik yeteneği sınavına tabi tutulmaktadırlar. Askerî Liselerin ve Bando Astsubay Hazırlama Okulunun müfredat programı Milli Eğitim Bakanlığı ile uyumlu olup Askeri Liseler Anadolu Liseleri fen bilimleri alanına, Bando Astsubay Hazırlama Okulu ise Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik alanına denk eğitim verilmektedir. Öğrenciler yatılı olarak eğitim görmekte, iaşe ve ibateleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Öğrenciler hafta sonları evci izni kullanabilmektedirler. Askeri Okullara Başvurma Koşulları: Durumları aşağıdaki maddeler uyanlar yazılı sınav için başvurabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak, Kendisi, babası, annesi, kardeşleri ve velisinin; Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonuçları ile adli sicil kayıtlarının (18 yaşından küçük olanlar dahil) olumlu olması, 19

20 Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmaması veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmaması, Okula karşı uygun nitelikte sorumlu veli göstermesi, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak, Her ne derece olursa olsun gözlük, lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, Belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak, Sevk edileceği askeri hastaneden "Askeri Öğrenci Olur, Askeri Öğrenci Olur Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir veya Askeri Öğrenci Olur Uçucu Yetiştirmeye Elverişli Değildir" kaydını içeren sağlık raporu almak, Türkçe'yi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak), Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarından, sınavın yapıldığı yılın haziran döneminde doğrudan mezun olmak ve mesleğe yönelik herhangi bir öğretim kurumunda okumamış olmak (Öğretmenler kurulu kararıyla geçenler ile son sınıfta yıl okuyarak mezun olanların başvurusu geçersizdir.), Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak, Yurt dışındaki okul mezunları için (bu durumdaki adayların da sınavın yapıldığı yılın haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda İlgili 0

21 Kuvvet Komutanlığınca tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci aşamaya gelirken getirilecektir.) Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Askerî Liseler için en az 3,50, Astsubay Hazırlama Okulları için en az 3,00 olmak, Giriş yılında en çok 16, en az 13 yaşında olmak, Giriş yılında yapılacak sınav, mülâkat ve benzeri seçim işlemleri sonundaki puan sıralamasında, kontenjan içinde bulunmak, Askeri Okullara Başvurma Koşullarına ilişkin diğer hususlar ise Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yayımlanan Asker Liseler Sınavı Kılavuzunda yer almaktadır. Kara Harp Okulu Deniz Harp Hava Harp MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Harp okullarının öğrenci kaynağını oluşturan Askeri Liselerden mezun olan öğrenciler Kara Harp Okuluna, Hava Harp Okullarına ve Deniz Harp Okullarına, Bando Astsubay Hazırlama Okulundan mezun olan öğrenciler ise Bando Astsubay Meslek Yüksek Okuluna devam ederler. 1

22 Mezun öğrenciler isterlerse Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) başvurarak üniversitede eğitimlerine devam edebilirler. PPO OL LİİSS K KO OL LE EJJL LE ER Rİİ Amacı Polis Koleji, Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademede amir yetiştiren Polis Akademisinin veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyduğu branşlarda Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci kaynağını sağlamak amacıyla kurulmuş, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı parasız yatılı, resmi üniformalı bir eğitim-öğretim kurumudur. Giriş şartları Polis Koleji aday tespit sınavına katılacak adaylar, başvurularını tespit edilecek tarihler arasında halen okumakta oldukları okul müdürlüklerine yaparlar. Koleje alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis, veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak, İlköğretim okulunu üç ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

23 Polis Kolejine giriş sınavının yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 16 yaşından, hazırlık sınıfı okuyan adaylar için 17 yaşından gün almamış olmak, Öğrenime ara vermemiş olmak, Herhangi bir okuldan, ahlâkî veya disiplin sebebiyle çıkarılmamış olmak, Hazırlık sınıfı hariç, lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Polis Kolejine öğrenci alımı, "Polis Koleji Aday Tespit Sınavı" ve "Polis Kolejine Giriş Sınavı" olarak iki ayrı sınav şeklinde gerçekleştirilir. Polis Koleji Mezunları, Emniyet Teşkilatına amir yetiştiren Polis Akademisinde veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyacağı branşlardaki fakültelerde eğitim gördükten sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlamaktadırlar. 3

24 Bu okulların amacı, öğrencileri genel ortaöğretimin amaçları ile birlikte iş ve meslek alanlarına yetişmiş insan gücü olarak hazırlamaktır. Anadolu Teknik Meslek Liseleri Anadolu Meslek Liseleri Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Anadolu İletişim Meslek Lisesi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Teknik Liseler Endüstri Meslek Liseleri Meslek Liseleri Ticaret Meslek Liseleri İmam Hatip Liseleri Adalet Meslek Liseleri Tarım Meslek Liseleri Sağlık Meslek Liseleri Meteoroloji Meslek Lisesi Çok Programlı Liseler Bu kurumlara öğrenciler ya doğrudan yada sınavla başvuruda bulunabilirler. 4

25 A AN NA AD DO OL LU UT TE EK KN NİİK KL LİİSSE EL LE ER Rİİ Amacı İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu teknik liselerinin öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda öğrencilere, genel bilgi dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Başvuru şartları Anadolu teknik liselerine, merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile öğrenci alınır. Sınava başvuru şartları Anadolu Meslek Liseleri Sınav Başvuru şartları ile aynıdır MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu okullardan mezunlar olanlar Teknisyen unvanı ile kendi alanları ile ilgili yerlerde çalışabilecekleri gibi Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler. 5

26 A AN NA AD DO OL LU UM ME ESSL LE EK KL LİİSSE EL LE ER Rİİ Amacı İlköğretim okulu üzerine, öğretim süresi 4 yıl olan Anadolu meslek liselerinde, öğrencilere meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir. Bu okullarda öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Çeşitli meslek alanlarına yönelik eğitim verilmektedir. Yabancı dil olarak İngilizce veya Almanca dil eğitimi verilmektedir. Giriş şartları Bu okullara merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile öğrenci alınmaktadır. Sınava başvuracak öğrencilerde aranacak şartlar: İlköğretim okulunun 8. sınıfına devam ediyor olmak (İlköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile ortaöğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı kazansalar bile bu okullara alınmazlar), Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak, Girmek istediği alanın OKS Kılavuzunda belirtilen Burslu okumak isteyenlerin ise ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına girip başarılı olmaları gerekir. 6

27 MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu okullardan mezunlar olanlar Teknisyen unvanı ile kendi alanları ile ilgili yerlerde çalışabilecekleri gibi Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler. T TE EK KN NİİK KL LİİSSE EL LE ER R Amacı Öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür kazandırılmasını ve endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini amaçlayan bu okullarda öğrenciler kendilerini hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların eğitimlerini alırlar. Giriş şartları Teknik lise programlarına başvuracak öğrencilerin; Genel liseler ile mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının 9'uncu sınıfını birinci ders yıl sonunda başarmış olması, Dil ve anlatım, matematik, fizik ve kimya derslerinin; Her birinden ders yılı sonunda başarılı olması Bu dört dersin yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.00 olması, 7

28 Teknik orta öğretim programına kayıt için gerekli koşulları taşıyan öğrenciler, form dilekçe ile derslerin kesildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde kurum müdürlüklerine başvururlar. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu okullardan mezun olanlar işletmelerde TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler. Mezunlar doğrudan İŞYERİ AÇMA BELGESİ sahibi olabilirler. Kamuya ait işyerlerinde çalışmaları durumunda genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar. Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler. E EN ND DÜ ÜSST TR Rİİ M ME ESSL LE EK KL LİİSSE ESSİİ Amacı Öğretim süresi 4 yıl olan bu okullar genellikle üretim ve öncelikle endüstriyel üretim programlarını uygulayan okullardır. İlköğretimden mezun olan öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçecekleri bir alanda eğitim almak üzere bu okullara başvurabilirler. Giriş şartları Bu okullara başvuru için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. 8

29 MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler. Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler. K KIIZ ZM ME ESSL LE EK KL LİİSSE EL LE ER Rİİ Amacı Öğretim süresi 4 yıl olan bu okullarda öğrencilere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçecekleri bir alanda verilen meslek eğitimi ile birlikte genel lise ile ortak genel bilgi dersleri de verilir. Giriş şartları Bu okullara başvuru için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. 9

30 MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler. Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler. T TİİC CA AR RE ET TM ME ESSL LE EK KL LİİSSE EL LE ER Rİİ Amacı İlköğretim üzerine dört yıl eğitim veren meslek liseleridir. Öğrenciler, aldıkları teorik ve pratik eğitimle nitelikli meslek elemanı olarak mezun olurlar. Bu okullarda kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu muhasebe, finansman, büro yönetimi ve sekreterlik, pazarlama, bilgisayar ve diğer hizmet alanlarında görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek nitelikli insan gücü yetiştirilir. 30

31 Giriş şartları İlköğretimden mezun olan öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri bölüm için başvuruda MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ bulunabilirler. Başvuru şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İlköğretim okulu mezunu olmak, Sağlığı, girmek istediği mesleğin öğrenimine elverişli olmak, Öğrenim yılının başlayacağı günde 19 yaşını bitirmemiş olmaktır. Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler. 470 sayılı Kanun ile, herhangi bir alanda çalışabilmek veya işyeri açabilmek için, o alanda mesleki eğitim görmüş olmak zorunluluğu getirilmiştir. Mezunlar özel ve kamu kurumlarında geniş iş imkanlarına sahip oldukları gibi kendi iş yerlerini kurup çalışabilirler. 31

32 ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Amacı İletişim Sektörünün ihtiyaç duyduğu; Gazetecilik, Radyo Televizyon, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, Matbaa, Grafik ve Fotoğraf alanlarında istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli ara insan gücünü yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır. Giriş şartları İlköğretimden mezun olan öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri bölüm için başvuruda bulunabilirler. Başvuru şartları: 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,. İlköğretim Okulu mezunu olmak, 3. Sağlığı ve fiziki durumu İletişim Sektöründe görev yapmaya uygun olmak, 4. Okul müdürlüğünce yapılacak mülâkatta başarılı olmak, 5. İlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiş olmak, 6. Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir. Mezun olan öğrenci öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karşılığında sertifika da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler sertifika programlarında değerlendirilir. 3

33 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ Amacı Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün; Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve Denizcilik alanlarında sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır. Giriş şartları Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu edilmektedirler. öğrenciler Ortaöğretim merkezi sınav Kurumları sistemi Öğrenci ile kabul Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olan öğrenciler ayrıca mülâkata tabi tutulurlar. Başvuru şartları: 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,. İlköğretim Okulu mezunu olmak, 3. Sağlığı ve fiziki durumu İletişim Sektöründe görev yapmaya uygun olmak, 4. Okul müdürlüğünce yapılacak mülâkatta başarılı olmak, 5. İlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiş olmak, 6. Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak. 33

34 MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. Ayrıca, 470 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler. A AN NA AD DO OL LU UT TİİC CA AR RE ET TM ME ESSL LE EK KL LİİSSE EL LE ER Rİİ Amacı İlköğretim okulu üzerine, öğretim süresi 4 yıl olan Anadolu meslek liselerinde, öğrencilere meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir. Bu okullarda; öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Çeşitli meslek alanlarına yönelik eğitim verilmektedir. Yabancı dil olarak İngilizce veya Almanca dil eğitimi verilir. 34

35 Giriş şartları Bu okullara merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile öğrenci alınmaktadır. Sınava başvuracak öğrencilerde aranacak şartlar: İlköğretim okulunun 8 inci sınıfına devam ediyor olmak (İlköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile ortaöğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı kazansalar bile bu okullara alınmazlar.), Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak, Girmek istediği alanın OKS Kılavuzunda belirtilen özel başvuru şartlarını taşımak MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu okullardan mezunlar olanlar Teknisyen unvanı ile kendi alanları ile ilgili yerlerde çalışabilirler. Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler. 35

36 ANADOLU TAPU KADASTRO MESLEK LİSESİ Amacı Bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen, ara kademede meslekî ve teknik eleman yetiştirmektir. Giriş şartları Bu okullara merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile öğrenci alınmaktadır. Sınava başvuracak öğrencilerde aranacak şartlar: İlköğretim okulunun 8 inci sınıfına devam ediyor olmak (İlköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile ortaöğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı kazansalar bile bu okullara alınmazlar.), Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak, Girmek istediği alanın OKS Kılavuzunda belirtilen özel başvuru şartlarını taşımak MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu kurumdan mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında ve kendi alanları ile ilgili sektörlerde de çalışabilirler. 36

37 Ç ÇO OK K PPR RO OG GR RA AM ML LII L LİİSSE EL LE ER R Amacı Çok programlı liseler, ilköğretim okulu üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere; ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültür ve uygar bir dünya görüşü kazandırılması yanında, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı mesleki ve teknik okullardır. Giriş Şartları Çok programlı liselere kayıt yaptıracak öğrencilerin, öğrenim görmek istedikleri programın gerektirdiği özel şartları taşımaları gerekmektedir. MEZUNİYET SONRASI KARİYER SEÇENEKLERİ Bu okullardan mezun olanlar kendi alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilirler. Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler. 37

38 ANADOLU MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARDA OKUTULAN ALANLAR: AHŞAP TEKNOLOJİSİ AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ BAHÇECİLİK BBİİLLİİŞŞİİM M TTEEK KN NO OLLO OJJİİLLEER Rİİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ D DEEN NİİZZ A AR RA AÇ ÇLLA AR RII Y YA APPIIM MII DENİZCİLİK EĞLENCE HİZMETLERİ EELL SSA AN NA ATTLLA AR RII TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ EELLEEK T R İ K E L E K T R O N İ K KTRİK-ELEKTRONİK TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ EEN ND DÜ ÜSSR RİİY YEELL O OTTO OM MA ASSY YO ON N TTEEK KN NO OLLO OJJİİLLEER Rİİ G GA AZZEETTEEC CİİLLİİK K G GIID DA A TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ G GİİY YİİM MÜ ÜR REETTİİM M TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ G GR RA AFFİİK KV VEE FFO OTTO OĞ ĞR RA AFF G GÜ ÜZZEELLLLİİK KV VEE SSA AÇ Ç BBA AK KIIM MH HİİZZM MEETTLLEER Rİİ H HA ALLK KLLA A İİLLİİŞŞK KİİLLEER RV VEE O OR RG GA AN NİİZZA ASSY YO ON NH HİİZZM MEETTLLEER Rİİ H A S T A V E Y A Ş L I H İ Z M E T L E R İ HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ İİN NŞŞA AA ATT TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ K KİİM MY YA A TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ K O N A K L A M A V E KONAKLAMA VE SSEEY YA AH HA ATT H HİİZZM MEETTLLEER Rİİ K U Y U M C U L U K T E K N O L O J İ S İ KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ M MA AK KİİN NEE TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ M A T B A A MATBAA M MEETTA ALL TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ M MEETTA ALLU UR RJJİİ TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ M O T O R L U A R A Ç L A R MOTORLU ARAÇLAR TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ M U H A S E B E V E F İ N A N S M A N MUHASEBE VE FİNANSMAN M MÜ ÜZZİİK KA ALLEETTLLEER Rİİ Y YA APPIIM MII PPA Z A R L A M A V E P E R A K AZARLAMA VE PERAKEEN ND DEE PPLLA S T İ K T E K N O L O J İ S İ ASTİK TEKNOLOJİSİ R RA AD DY YO O TTEELLEEV VİİZZY YO ON N R A Y L I S İ S T E M L E R T RAYLI SİSTEMLER TEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ SSA AN NA ATT V VEE TTA ASSA AR RIIM M SSEER RA AM MİİK KV VEE C CA AM M TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ TTEEK S T İ L T E K N O L O J İ S İ KSTİL TEKNOLOJİSİ TTEESSİİSSA ATT TTEEK KN NO OLLO OJJİİSSİİ V VEE İİK KLLİİM MLLEEN ND DİİR RM MEE U UÇ ÇA AK K BBA AK KIIM M U ULLA AŞŞTTIIR RM MA AH HİİZZM MEETTLLEER Rİİ Y YİİY YEEC CEEK K İİÇ ÇEEC CEEK KH HİİZZM MEETTLLEER Rİİ 38

39 AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI: Sanat ve teknolojinin birlikte kullanıldığı bu alanda yapılan çalışmalarla yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların kullanışlı, sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini sağlanır. Alanda ahşap ve ahşap ürünleriyle birlikte boya, vernik, renk, cam, plastik, çelik ve metal gibi gereçler de kullanılmaktadır. Bu alanda yer alan meslek dalları: MOBİLYA İMALATI: Mobilya imalatçısının sahip olduğu, mobilya üretim yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Bu eğitimi alanlar; hazır veya sipariş alarak iş resmini tasarlayan, çizen ve ölçümlendiren, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, makinelerde ağaç ve ağaç ürünlerini işleyerek sabit ve hareketli mobilya yapan, kontrol eden nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. MOBİLYA DÖŞEME İMALATI: Mobilya Döşeme imalatçısının sahip olduğu, mobilya döşemesi ve imalatı yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Bu eğitimi alanlar hazır veya sipariş alarak iş resmini tasarlayan, çizen ve ölçümlendiren, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, döşeme araç, gereç ve makinelerini kullanan, elde ve makinede döşeme malzemelerini kullanarak kanepe, koltuk ve sandalye döşeyen, kontrol eden nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. AHŞAP ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ: Ahşap üst yüzey meslek elemanının sahip olduğu, ahşap ürünlerin ve mobilyaların üst yüzey işlemlerini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Bu eğitimi alanlar; sipariş kabul eden, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, boya ve vernik araç, gereç ve makinelerini kullanan, boya ve vernik atan, kontrol eden nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. 39

40 AHŞAP SÜSLEME: Ahşap süslemecinin sahip olduğu, ahşap ürünlerde süsleme resmi, oyma, tornalama ve kakma üretim yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Bu eğitimi alanlar; sipariş alarak iş resmini tasarlayan, çizen ve ölçümlendiren, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, makinelerde ağacı işleyerek ayak, kulp, sütun, aplik çıta ve süsleme parçaları tornalayan, makinelerde ve elde ağaç ve ağaç ürünlerini oyarak şekillendiren, değişik türde kaplamalarla kakma ve marketri işlemleri yapan, kontrol eden nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. AHŞAP İSKELET İMALATI: Ahşap iskelet imalatçısının sahip olduğu, ahşap iskelet üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Bu eğitimi alanlar; hazır veya sipariş alarak iş resmini tasarlayan, çizen ve ölçümlendiren, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, makinelerde ağaç ve ağaç ürünlerini işleyerek sandalye, kanepe ve koltuk iskeleti yapan, kontrol eden nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. AHŞAP DOĞRAMA İMALATI: Ahşap Doğrama imalatçısının sahip olduğu, ahşap doğrama üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Bu eğitimi alanlar, sipariş alarak iş resmini tasarlayan, çizen ve ölçümlendiren, iş organizasyonu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, makinelerde ağaç ve ağaç ürünlerini işleyen, kapı pencere imalatı ve montajı yapan, kontrol eden nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. AHŞAP YAT VE TEKNE İMALATI: Ahşap tekne imalatçısının sahip olduğu, ahşap tekne resmi, tekne iskeleti, kamara üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Bu eğitimi alanlar; alınan siparişi projeye göre iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi 40

41 seçen, şablon-kalıp hazırlayan, makinelerde ağaç ve ağaç ürünlerini işleyerek ahşap yat ve tekne yapan, kontrol eden nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. Ahşap Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dalda meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda ahşap teknoloji sektöründe; Atölyeler, Tersaneler, Fabrikalar, Kendi iş yerleri, Mağazalar, vb. yerlerde çalışabilirler. AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI: Ayakkabıcılık; deri, tekstil, metal, plastik gibi birçok alanlarla ilişkilidir. Ayakkabıcılıkta; ayakkabı, bot, terlik vb. üretilirken; saraciyede çeşitli türde çanta, cüzdan, kemer, avcılık ve spor malzemeleri, dosyalık, kalemlik, bloknot, ajanda gibi büro malzemeleri vb. eşyalar üretilmektedir. Ülkemizde bu alanda pek çok kişiye istihdam imkanı sağlanmaktadır. Bu alanda yer alan meslek dalları: AYAKKABI MODELİSTLİĞİ: Ayakkabı modelistinin sahip olduğu, ayakkabı modelleri geliştirme ve kalıp hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar; kalıbı bantlama, elde ve bilgisayarda kalıp üzerine modeli çizme, farklı model ve tekniklerde ıstampalarını çıkarma, kontrollerini yapma ve hataları düzeltebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. AYAKKABI ÜRETİMİ: Ayakkabı üretim elemanının sahip olduğu, ayakkabı üretimi yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen 41

42 daldır. Bu eğitimi alanlar; elde monta, saya kesimi ve dikimi, monta, finisaj, kalite kontrol yapma ve hataları düzeltebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. SARACİYE MODELİSTLİĞİ: Saraciye modelistinin sahip olduğu, saraciye modelleri geliştirme ve kalıp hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar; kalıbı bantlama, elde ve bilgisayarda kalıp üzerine modeli çizme, farklı model ve tekniklerde kalıp çıkarma, kontrollerini yapma ve hataları düzeltebilme, aynı zamanda saraciye üretimi de yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. SARACİYE ÜRETİMİ: Saraciye üretim elemanının sahip olduğu, saraciye üretimi yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar; saraciye ürünlerini kesme, dikme, montajlama, kalite kontrol yapma ve hataları düzeltebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanından mezun olan veya sertifika alan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda ayakkabı ve saraciye sektöründe; Ayakkabı üretim atölye ve fabrikalarında, Ayakkabı yan sanayi fabrikalarında, Saraciye, çanta, kemer, cüzdan üretim atölye ve fabrikalarında, Deri aksesuar üretim işletmelerinde, vb. yerlerde çalışabilirler. 4

43 BAHÇECİLİK ALANI: Bireylere alan ile ilgili temel bilimleri içeren bilgi ve becerilerin verildiği, seralarda ve açık alanda farklı üretim yöntemleri kullanılarak meyve, sebze ve süs bitkilerinde fide/fidan üretiminin yapıldığı; üretilen fide/fidanın yetiştiricilik, kültürel bakım ve hasadının yapıldığı, peyzaj projelerinin okunup uygulandığı, değişik çiçek düzenlemelerinin yapıldığı alandır. Bu alanda yer alan meslek dalları: İÇ MEKÂN BİTKİLERİ: İç mekân bitkileri yetiştiricisinin sahip olduğu iç mekân bitkilerinin üretimi, bakımı ve kültürel işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar; ziraat mühendisi ile birlikte iş organizasyonu yapma, iç mekan bitkilerinin üretimini, yetiştiriciliğini, kültürel işlemlerini, sera iklim koşullarını düzenleme ve ürünü pazara hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. DIŞ MEKAN BİTKİLERİ: Dış mekân bitkileri yetiştiricisinin sahip olduğu dış mekân bitkilerinin üretimi, bakımı ve kültürel işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar; ziraat mühendisinin hazırladığı plan dahilinde iş organizasyonu yapan, tohumla, çelikle, aşıyla fidan üreten, ürünü ekime dikime hazırlayan, dikim işlemini gerçekleştiren, bitkilerin kültürel bakımını üstlenen, fidanları söken ve pazara hazırlayan, alet ve ekipmana bakım yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar. KESME ÇİÇEK: Kesme çiçek yetiştiricisinin sahip olduğu kesme çiçek bitkilerinin üretimi, bakımı ve kültürel işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar; ziraat mühendisiyle birlikte iş organizasyonu yapan, tohum, çelik, aşı, soğanla fide üreten, dikim yerini hazırlayarak dikim yapan, kültürel bakım işlemlerini gerçekleştirerek ürünü pazara hazırlama bilgi ve becerisine sahip kişiler olarak mezun olurlar. 43

HBERLİK HANGİ LİSEYİ SEÇMELİYİM? T.C. KONYA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYANLAR

HBERLİK HANGİ LİSEYİ SEÇMELİYİM? T.C. KONYA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYANLAR T.C. KONYA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HBERLİK HANGİ LİSEYİ SEÇMELİYİM? HAZIRLAYANLAR NESRİN AKKOYUN DİCLE DOĞAN RAMAZAN ŞİMŞİR AHMET BAL SAVAŞ TÜFEKÇİ NESLİHAN KUTLU LEVENT OKAN ORHAN ŞAHİN YAŞAR

Detaylı

100+100+100;300 OKULUMUZA YAKIN LİSELERİN 2011-2012 YERLEŞTİRME BİLGİ TABLOSU KAYSERİ FEN LİSESİ NUH MEHMET KÜÇÜK ÇALIK ANADOLU LİSESİ

100+100+100;300 OKULUMUZA YAKIN LİSELERİN 2011-2012 YERLEŞTİRME BİLGİ TABLOSU KAYSERİ FEN LİSESİ NUH MEHMET KÜÇÜK ÇALIK ANADOLU LİSESİ 2013-2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek. Ortak değerlendirmeler,

Detaylı

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2010 SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) SBS

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2010 SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) SBS KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2010 SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) SBS II III İÇİNDEKİLER 1)Orta Öğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi..4 2)Yeni Sistemin Ana Unsurları.4

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI OKUL TÜRLERİ 1 FEN LİSELERİ Fen liselerinin amacı; a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri,

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARIN ALAN VE DALLARINI TANITAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM EL KİTABI - 1 -

ESKİŞEHİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARIN ALAN VE DALLARINI TANITAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM EL KİTABI - 1 - ESKİŞEHİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARIN ALAN VE DALLARINI TANITAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM EL KİTABI 2007-1 - KOMİSYON ÜYELERİ KENAN TUĞAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI KENAN

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 DİKKAT!!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI Ankara, 2012 1 2 3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 6 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ... 7 ADALET... 9 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ...

Detaylı

MESLEK REHBERİ. HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE. HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE

MESLEK REHBERİ. HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE. HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE Mesleki Mesleki Eğilime Eğilime Göre Göre Yönlendirme ve ve Kariyer Kariyer Rehberliği MESLEK MESLEK REHBERİ REHBERİ HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE MESLEKİ EĞİLİME

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2008 ÖN SÖZ Günümüzde Ahşap Teknolojisi Alanında üretim anlayışı, değişen dünyada ve gelişen müşteri istekleri doğrultusunda

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

: Özel bir yazılı sınav yapılmayacak olup, 15 haziran 2008 tarihinde yapılacak olan 2008 YILI ÖSS PUANLARI DİKKATE ALINACAKTIR

: Özel bir yazılı sınav yapılmayacak olup, 15 haziran 2008 tarihinde yapılacak olan 2008 YILI ÖSS PUANLARI DİKKATE ALINACAKTIR JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN DUYURU 2008 YILI JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU GİRİŞ KOŞULLARI BAŞVURU TARİHLERİ : 28 NİSAN 2008 06 HAZİRAN 2008 TARİHLERİ ARASI BAŞVURU İNTERNET ADRESİ : www.tsk.mil.tr

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI BEYTEPE/ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2010 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 ŞUBAT 20 MAYIS 2010 DİKKAT!

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

MOBİLYA ve İÇ MEKÂN TAS.

MOBİLYA ve İÇ MEKÂN TAS. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEK. MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL TEKNOLOJİSİ MOBİLYA ve İÇ MEKÂN TAS. GİYİM ÜRETİM TEK. İÇİNDEKİLER SAYFA NO Okulumuzun Amaçları, Misyonu, Vizyonu 2 Okulumuzun Tarihçesi

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti".

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti. İÇERİK 1 MEB nın Kuruluşu ve Tarihçesi TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ 2 Teşkilat Yapısı Başlıca Görevleri 4 Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri Millî Eğitim Sisteminin Yapısı KURULUŞ VE TARİHÇE Millî Eğitim

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2014 TEKİRDAĞ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2014 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül - 2014 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 2 Değerli öğrencilerim, Öğrenci Seçme Sınavı nda göstermiş

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2013 TEKİRDAĞ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2013 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül - 2013 TEKİRDAĞ 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 2 Değerli öğrencilerim, Öğrenci Seçme Sınavı nda göstermiş

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2012 TEKİRDAĞ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2012 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül - 2012 TEKİRDAĞ 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 2 Değerli öğrencilerim, Öğrenci Seçme Sınavı nda göstermiş

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli öğrenciler, Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi, 21. yüzyılın

Detaylı

Polis Kolejlerine öğrenci alımı iki ayrı aşamada yapılmaktadır.

Polis Kolejlerine öğrenci alımı iki ayrı aşamada yapılmaktadır. POLİS KOLEJİ GİRİŞ ŞARTLARI (Bu Koşullar, 2011 Yılı Polis Koleji Başvuru Koşulları Esas Alınarak TAHMİNEN Oluşturulmuştur. 2012 Yılında Polis Koleji ne Başvuracak Polis Adaylarına Yol Göstermek Amacıyla

Detaylı

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihi : 25 Mart 15 Mayıs 2015 (Saat 17.00) İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : Kara arp

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ e-başvuru KILAVUZU I. BÖLÜM 1.1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu kılavuz, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinde

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU 2009 (LİSE/DENGİ OKUL VE İKİ YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER İçindekiler... 0 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013-2014 Öğretim Yili Eğitim Programlari Akademik

Detaylı