Vergi Kabahatlerinde Yer ve Kişi Bakımından Uygulama Kuralları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Kabahatlerinde Yer ve Kişi Bakımından Uygulama Kuralları"

Transkript

1 HAKEMLİ MAKALE Vergi Kabahatlerinde Yer ve Kişi Bakımından Uygulama Kuralları Yrd. Doç. Dr. RECEP KAPLAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Özet Vergi kabahatlerinde yer ve kişi bakımından uygulamada hangi kuralların uygulanması gerektiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, vergi kabahatlerinde yer ve kişi bakımından uygulama kuralları 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (KK) çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çalışmada varılan sonuca göre, yer bakımından uygulama kurallarıyla ilgili olarak, vergi ziyaı kabahatinin mahiyeti itibariyle ancak Türkiye'de işlenebilir nitelikte olduğu göz önüne alındığında, bu kabahate her halükarda Türk kanunlarının uygulanması gerektiği, usulsüzlük kabahatlerinde ise genel bir kural belirlemenin mümkün olmadığı ve kanunda bağlı hareketli olarak düzenlenen usulsüzlük kabahatlerinin her bir fiili üzerinden değerlendirmeler yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. KK'de hüküm bulunmayan, kişi bakımından uygulama kurallarıyla ilgili olarak da diplomatik temsilciler dışındaki kimselerin vergi kabahatlerine ilişkin cezalara muhatap olabilecekleri sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Vergi, Kabahat, Yer bakımından uygulama, Kişi bakımından uygulama. JEL Sınıflandırması: H 20, H 26, H 29. The Implementation Rules For Tax Misdemeanors In Terms Of Location and Person Abstract The determination of the implementation rules for tax misdemeanors in terms of location and persons is an important issue. In this study, these rules are examined in the framework of Misdemeanours Law numbered as In conclusion, in terms of the implementation rules for location, it has been understood that the tax loss misdemeanor can only be committed in Turkey in pursuant to its nature therefore Turkish laws must be enforced as far as tax loss misdemeanor is concerned. However, it couldn't be possible to determine a general rule for irregularity misdemeanors, with respect to implementation rules for location, since each act of irregularity misdemeanors has a different character and must be evaulated in itself. In terms of the implementation rules for persons for which Misdemeanors Law does not include any provision, it is concluded that everyone except diplomats can be subject to tax misdemeanors fines. Key words: Tax, Misdemeanor, Implementation rules for location, Implementation rules for persons. JEL Classification: H 20, H 26, H

2 1. GİRİŞ Vergi hukuku açısından, vergilendirme sürecinde, vergi ödevlisi olarak nitelendirilebilecek kişiler için öngörülen birtakım maddî ve şekli ödevler bulunmaktadır. Vergi ödevlilerinin ödevlerini gerektiği gibi yerine getirmemeleri durumunda, vergi suçu ve/veya vergi kabahati ortaya çıkabilmektedir. Kabahat olarak adlandırılan vergi ödevine aykırılıklar idari para cezaları şeklindeki idari yaptırımlar ile cezalandırılmaktadır. Ceza hukuku alanında yapılan değişiklikler neticesinde, suçların kendi içerisinde cürüm ve kabahatler olarak ayrılması şeklindeki yaklaşım terk edilmiş ve kabahatler suç olmaktan çıkarılarak ayrı bir kanunda düzenlenmiştir. Bu çerçevede, vergi kabahatleri de, kabahatler hukukunun kapsamı içerisine alınmıştır. 1 Suçlar ve kabahatler, özü itibariyle, kendilerine müeyyide uygulanan ve hukuka uygun olmayan davranışlar olup, suçlara ve kabahatlere ilişkin müeyyidelerin niteliği ve takip edilecek prosedürler birbirinden farklıdır. 2 Bu kapsamda vergi kabahatlerinin türlerini oluşturan vergi ziyaı kabahati, özel usulsüzlük kabahati ve genel usulsüzlük kabahatlerinde yer ve kişi bakımından uygulamada hangi kuralların uygulanması gerektiği konusu dikkate değer bir çalışma alanı olarak değerlendirilmektedir. * KK nin 3. maddesinde, KK nin idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümlerinin, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde; diğer genel hükümlerinin ise idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında uygulanacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede KK nin 6. maddesinde atıf yapılan Türk Ceza Kanununun (TCK) yer bakımından uygulamaya ilişkin 8. maddesi hükmünün; genel olarak bütün kanunlarda düzenlenen kabahatler, özel olarak da Vergi Usul Kanununda (VUK) ve diğer vergi kanunlarında düzenlenen vergi kabahatlerine ilişkin yaptırımlar (idari para cezaları) bakımından geçerli olduğu hususunda tereddüt yoktur. Kişi bakımından uygulamaya ilişkin KK de bir hüküm bulunmaması dolayısıyla, bu alanda ceza hukuku alanındaki kuralların geçerli olup olmadığı tartışmalıdır. Vergi kabahatlerine kesilecek cezalar açısından yer ve kişi bakımından uygulamaya ilişkin kuralların inceleneceği bu çalışmada öncelikle, yer bakımından uygulamaya ilişkin kurallar ele alınacak müteakiben kişi bakımından uygulama kuralları incelenecektir. 2. YER BAKIMINDAN UYGULAMAYA İLİŞ- KİN KURALLAR 2.1. Kabahatler kanunu açısından KK nin 6. maddesine göre, TCK nin yer bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kanunlarda aksine hüküm bulunan haller saklıdır. KK nin 6. maddesi hükmü, aynı kanunun 3. maddesinde yer alan KK nin genel hükümlerinin idari para cezası gerektiren bütün fiiller hakkında uygulanacağı şeklindeki hüküm gereğince; vergi ziyaı kabahati, genel usulsüzlük kabahati ve özel usulsüzlük kabahatlerinden oluşan vergi kabahatleri bakımından da geçerlidir. KK nin 6. maddesinin atıf yaptığı TCK nin yer bakımından uygulamaya ilişkin 8. maddesi aşağıdaki şekildedir: Yer bakımından uygulama Madde 8- (1) Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye de işlenmesi veya neticenin Türkiye de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye de işlenmiş sayılır. (2) Suç; a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında, b) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla, c) Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla, d) Türkiye nin kıt a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı, İşlendiğinde Türkiye de işlenmiş sayılır. Suçun işlendiği yerin belirlenmesi noktasında, hareket teorisi, hareketin yapıldığı yeri suçun işlendiği 1 Aziz Taşdelen, Vergi Kabahatlerinin Anayasal Temelleri Üzerine Düşünceler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 59, Sayı 4, 2010, s.767, Taşdelen, a.g.e, s.775. Ceza hukuku anlamındaki vergi suç ve cezalarına ilişkin kişi ve yer bakımından uygulama kuralları bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. 100

3 yer olarak kabul ederken, neticeye ağırlık veren teori, yasadaki tanıma uygun neticenin nerede gerçekleştiğini dikkate almaktadır. 3 TCK nin suçun hem hareketin yapıldığı hem de neticenin gerçekleştiği yerde işlenmiş sayılmasını kabul eden karma teoriyi esas aldığı söylenebilir. 4 TCK nin 8. maddesi hükmünü kabahatler hukuku açısından şu şekilde okumak mümkündür: 5 Türkiye de işlenen kabahatler hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye de işlenmesi veya neticenin Türkiye de gerçekleşmesi halinde kabahat, Türkiye de işlenmiş sayılır. Kabahat; - Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında, - Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla, - Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla, - Türkiye nin kıt a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı, işlendiğinde Türkiye de işlenmiş sayılır. Bu çerçevede kabahatler hukuku açısından Türkiye de işlenmiş kabahatler bakımından Türk kanunlarının uygulanması ilkesinin, başka bir ifadeyle mülkilik ilkesinin benimsendiği söylenebilir. 6 Yani kural olarak, mülkilik ilkesi gereğince, Türkiye Cumhuriyeti nin egemenlik alanı içerisinde kalan bölgelerde işlenen ya da işlenmiş sayılan kabahatler hakkında Türk kanunları uygulanacak; özel kanunlarında öngörülmüş olmak kaydıyla Türk vatandaşları tarafından yurtdışında işlenmiş kabahatlere de, şahsilik ilkesi gereğince, yaptırım uygulanabilecektir. 7 Dolayısıyla fiil yurtdışında işlenmiş olsa dahi, özel kanunda hüküm varsa, Türk kanunlarına göre idari yaptırımlar uygulanabilecektir. 8 Çünkü KK nin 6. maddesinde kanunlarda aksine hüküm bulunan haller saklı tutulmuştur. Sonuç olarak bir fiilin yurtdışında işlenmiş olması halinde kural olarak Türk kanunlarına göre idari yaptırım uygulanamaz. Ancak özel kanunlarda yurtdışında işlenen fiil için idari yaptırım öngörülmüşse ya da özel kanunda bir idari yaptırım öngörülmemekle birlikte fiilin neticesi Türkiye de gerçekleşmişse, Türk kanunlarına göre idari yaptırım uygulanabilecektir. Yer bakımından uygulama kuralı kapsamında mülkilik ilkesinin bir gereği olarak, devletin egemenlik alanı içerisinde işlenen kabahatlerde kabahat fiilini işleyenin vatandaş olup olmaması önem taşımaz. 9 KK nin 6. maddesi çerçevesinde, fiilin kısmen veya tamamen Türkiye de işlenmesi veya neticenin Türkiye de gerçekleşmesi halinde kabahat, Türkiye de işlenmiş sayılacaktır. Bu kapsamda, kabahatin işlendiği yerin tespiti açısından KK nin de TCK de olduğu gibi karma teoriyi benimsediği söylenebilir. Ancak bu yorumu KK nin 5/2. maddesinde yer alan Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz şeklindeki hükümle birlikte değerlendirmek gerekir. Bu hükme göre, kabahatin işlendiği zamanın tespitinde neticenin oluştuğu zaman değil, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede neticenin oluştuğu yerin, kabahatin işlenmiş olmasının tespitinde bir 3 Veli Özer Özbek, İnternet Kullanımında Ortaya Çıkabilecek Bazı Ceza Hukuku Sorunları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2002, s Tahsin Torunoğlu, Vergi Ziyaı Kabahati, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Özel Sayı, Prof.Dr. Burhan Ceyhan Armağanı, 2010 (Basım yılı 2012), s Erdoğan Yüksel, Kabahatler Kanunu, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005, s Torunoğlu,a.g.m, s Örneğin Çevre Kanununun 20. maddesinde yer alan "Yabancı devlet egemenliği altındaki sularda bu devletlerin mevzuatının Türk bayraklı gemiler tarafından ihlali durumunda, ilgili devletin ceza uygulamaması ve Türkiye'nin cezalandırmasını talep etmesi durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır" şeklindeki hüküm kabahatlerle ilgili şahsilik ilkesinin uygulanmasına iyi bir örnektir. (bkz. İsmail Yalçın, Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007, s. 50.) 8 Örneğin Nüfus Hizmetleri Kanununun 68. maddesinde "Nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü olup bu yükümlülüğünü bu Kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya bu durumdaki çocukların veli veya vasilerine...yurtdışında ise dış temsilcilik veya dış temsilciliklerde görevli memurlarca 50 YTL idarî para cezası verilir." denilmektedir. (bkz. Yalçın, a.g.e, s. 50.) 9 Necati Meran, Açıklamalı Kabahatler Kanunu Kabahat İçeren Kanunlar, Ankara: Kartal Yayınevi, 2007, s

4 önemi yoktur. Kabahat icrai veya ihmali ilk davranışın meydana geldiği yerde işlenmiş sayılacaktır. Kabahat icrai veya ihmali ilk davranışın meydana geldiği yerde işlenmiş sayıldığında, kabahate neticenin meydana geldiği yerin değil davranışın meydana geldiği yerin kanunları uygulanmak durumunda olacaktır. 10 Vergi kabahatleri de KK anlamında bir kabahat sayıldığından, vergi kabahatlerinde yer bakımından uygulamaya ilişkin kuralların belirlenmesinde KK de yer alan hükümlerin dikkate alınması gerekmektedir Vergi kabahatleri açısından Öncelikle, yer bakımından uygulama açısından vergi kabahatlerinin diğer kabahatlerden farklı yönlerinin bulunduğuna dikkat çekmek gerekir. * Vergi kabahatleri açısından geçerli olan yer bakımından uygulama kurallarının vergi kanunlarının uygulama alanıyla paralellik arz ettiği ifade edilebilir. Çünkü netice itibariyle vergi kabahatleri vergi kanunlarında öngörülen şekli ve/veya maddi ödevlerin yerine getirilmemesine ilişkindir. 12 Vergi kabahatleri açısından yer bakımından uygulama kuralları, vergi ziyaı kabahati ve usulsüzlük kabahatlerinin kendi içerisinde bazı farklılıklar arz eder. Bu bakımdan yer bakımından uygulama kuralları aşağıda vergi ziyaı kabahati açısından ve usulsüzlük (genel-özel) kabahatleri açısından ayrı ayrı incelenecektir Vergi ziyaı kabahati açısından VUK un 341. maddesine göre, vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini (geç tahakkuk ettirilmesini) veya eksik tahakkuk ettirilmesini veyahut haksız yere geri verilmesini ifade eder. Vergi ziyaı kabahati esasen vergi ziyaına sebebiyet veren her türlü fiille işlenebilir. Bu özellik vergi ziyaı kabahatine serbest hareketli kabahat niteliği vermektedir. 13 Vergi ziyaına sebebiyet veren fiiller söz konusu fiiller için kanunda öngörülen cezaya bağlı olarak ağır, orta ve hafif nitelikli fiiller olarak sınıflandırılabilir. Kanunda ağır nitelikli fiillerle işlenen vergi ziyaı kabahati için ziyaa uğratılan verginin üç katı, orta nitelikli fiillerle işlenen vergi ziyaı kabahati için ziyaa uğratılan verginin bir katı ve hafif nitelikli fiillerle işlenen vergi ziyaı kabahati için ziyaa uğratılan verginin yarım katı tutarında bir para cezası öngörülmüştür. Öte yandan, önemle vurgulamak gerekir ki vergi ziyaı kabahati, neticeli bir kabahattir. Yani kabahatin meydana gelmesi için sadece fiilin işlenmesi (hareket) yeterli olmayıp, ayrıca verginin eksik ya da geç tahakkuku veyahut haksız yere geri verilmesi şeklindeki neticenin de gerçekleşmesi gerekir. 14 Vergi ziyaı kabahati, hareketin işlendiği zaman değil, vergi ziyaı şeklindeki neticenin meydana geldiği zaman işlenmiş sayılacaktır. 15 Bu çerçevede, kabahatin işlenmiş sayılmasında harekete üstünlük veren KK nin 5/2. maddesi hükmünün vergi ziyaı kabahati açısından uygulanma kabiliyeti yoktur. 16 İlerde açıklanacağı üzere, usulsüzlük kabahatleri açısından kolaylıkla benimsenebilecek KK nin 5/2. maddesi hükmünün, hareket yerine neticeyi esas alan vergi ziyaı kabahati bakımından benimsenmesi sorunlara yol açabilecek mahiyettedir. 17 Çünkü vergi ziyaı kabahati açısından, KK nin bu hükmünün dikkate alınması, harekete üstünlük tanıyarak, özü itibariyle vergi ziyaı meydana getirme potansiyeli olmasına rağmen, vergi ziyaı neticesi oluşturmayan hareketlere de vergi ziyaı cezası uygulanmasını gerektirir ki bunun kabulü mümkün değildir. Böyle bir durumda işlenmemiş bir kabahate uygulanan bir idari yaptırımdan söz etmek gerekir Torunoğlu, a.g.m, s Torunoğlu, a.g.m, s Bu yönde bir görüş için bkz. Torunoğlu, a.g.m, s Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, 6. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012, s Yusuf Karakoç, Doğan Şenyüz ve Hasan Hüseyin Bayraklı, Vergi Ceza Hukuku, T.C. Anadolu üniversitesi yayını no: 2583, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1552, (?), s Şenyüz, a.g.e, s Funda Başaran Yavaşlar, İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 299, 2006, com.tr/dergiler.php?id=4367 ( ) 16 Torunoğlu, a.g.m, s Yavaşlar, a.g.m 18 Torunoğlu, a.g.m, s

5 Öte yandan vergi ziyaına sebebiyet veren fiilleri işleyenlerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da olmaması ya da gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında yer aldığı şekliyle tam ya da dar mükellef olup olmamaları, vergi ziyaı cezasının kesilmesi açısından önem taşımaz. Önemli olan, verginin eksik ya da geç tahakkuku veyahut haksız yere geri verilmesi biçimindeki vergi ziyaı neticesinin oluşup oluşmamasıdır. Çünkü vergi ziyaı kabahatinin meydana gelmiş sayılabilmesi için verginin eksik ya da geç tahakkuku veyahut haksız yere geri verilmesi şeklindeki neticenin gerçekleşmiş olması gerekir. Vergi ziyaı kabahatinin hareket unsuru verginin eksik ya da geç tahakkukuna veyahut haksız yere geri verilmesine sebep olmaktır. Verginin eksik ya da geç tahakkuku esas itibariyle mükellefin hiç beyanda bulunmaması, eksik beyanda bulunması veya geç beyanda bulunması durumlarında ortaya çıkar. Verginin haksız yere geri verilmesine sebep olmak ise mükellefin esasen verginin kendisine iadesini gerektirmeyen haksız sebepler ileri sürerek, verginin iadesini sağlaması durumunda söz konusu olur. 19 Verginin eksik ya da geç tahakkuku veyahut haksız yere geri verilmesine ilişkin hareket unsurunu oluşturan bu durumların hepsi ancak Türkiye Cumhuriyetinde, daha somut bir ifadeyle mükellefin ilişki içerisinde olduğu vergi dairesi nezdinde ortaya çıkabilecek bir mahiyete sahiptir. Dolayısıyla vergi ziyaı kabahatinin varlığı durumunda, verginin eksik ya da geç tahakkuku veyahut haksız yere geri verilmesine sebep olmak şeklindeki hareket unsuru ve verginin eksik ya da geç tahakkuku veyahut haksız yere geri verilmesi şeklindeki netice Türkiye de geçekleşmiş olacaktır. Vergi zıyaı kabahati vergi mükellefleri veya vergi sorumluları tarafından işlenebilen bir yapıya sahip olduğundan, sadece belirli konumda bulunan kişiler bu kabahati işleyebilir. Dolayısıyla bu kabahat, mahsus kabahat olarak nitelendirilebilir. Çünkü, vergi zıyaı kabahatinin söz konusu olabilmesi vergi ziyaının mevcudiyetine, vergi ziyaının söz konusu olabilmesi de vergi borcunun mevcudiyetine bağlıdır. Bu açıdan vergi borcu ödevi olmayan, başka bir ifadeyle mükellef olmayan kişilerin vergi ziyaı kabahatini işlemesi olanaksızdır. Bu kuralın istisnaları gerekli şartların oluşmuş olması halinde, mükellefin özel işlerini yapan memurlara ve ağır nitelikli fiillerle işlenen vergi ziyaı kabahatine iştirak edenlere kesilen vergi ziyaı cezalarıdır. 20 Vergi ziyaı kabahatinin mahsus bir kabahat niteliğine haiz olması da bu kabahate Türk kanunlarının uygulanması gerektiğini göstermektedir. Çünkü kabahati işleme kapasitesine sahip olan mükelleflerin Türk makamlarına, daha somut bir ifadeyle vergi dairelerine karşı gereği gibi yerine getirmedikleri bir yükümlülük söz konusudur Usulsüzlük kabahatleri açısından Usulsüzlük kabahatleri vergi kanunlarında öngörülen şekli vergi ödevlerinin ihlalini içeren kabahatlerdir. 21 VUK da düzenlenen usulsüzlük (genel usulsüzlük) ve özel usulsüzlük kabahatleri nitelikleri itibariyle sırf hareket kabahatleri kategorisine girmektedir. Yani bu anlamda, kabahatin meydana gelmesi için hareketin yapılmış olmasından başka ayrıca bir neticeye gerek olmayıp, hareketin yapılmış olması cezalandırma için başlı başına yeter bir sebeptir. Burada usulsüzlük fiilinin işlenmesiyle vergisel idari düzenin bozulması şeklindeki netice kendiliğinden gerçekleşmektedir. 22 Usulsüzlük kabahatlerinde netice aranmadığından, usulsüzlük fiilinin Türkiye de yapılmış olmasıyla kabahat gerçekleşmiş kabul edilecektir. 23 Bu çerçevede, usulsüzlük fiilinin Türkiye de işlenmiş olması halinde cezalandırma açısından bir problem yoktur. Ancak usulsüzlük fiili yabancı bir ülkede başka bir ifadeyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alanı dışında işlenmişse, faile usulsüzlük cezası verilebilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Usulsüzlük kabahatlerinin hareket unsurunu oluşturan fiiller kanunda tek tek sayılmıştır. Dolayısıyla usulsüzlük kabahati ancak kanunda sayılan bu hareketlerden birinin işlenmesi suretiyle meydana gelebilecektir. Bu çerçevede, yer bakımından uygulamaya ilişkin yapılacak değerlendirmelerde, değerlendirmeye konu edilecek usulsüzlük fiilinin ne olduğu dikkate alınmalıdır. Bazı usulsüzlük fiilleri niteliği itibariyle sadece Türkiye de işlenebilecek niteliktedir. Örneğin, birinci derece genel usulsüzlük fiilleri arasında yer alan beyannamelerin süresinde verilmemesi şeklin- 19 Şenyüz, a.g.e, s Şenyüz, a.g.e, s.76, Taşdelen, a.g.e, s.770, Şenyüz, a.g.e, s Yavaşlar, a.g.m 103

6 deki ihmali hareket, ancak Türkiye de işlenebilecek bir niteliktedir. Çünkü beyannamenin verilmesi gereken merciler Türkiye dedir. Benzer şekilde işe başlamanın zamanında bildirilmemesi şeklindeki ihmali hareket de ancak Türkiye de işlenebilecek niteliktedir. Çünkü işe başlama bildiriminin yapılacağı merciler de Türkiye dedir. Ancak bu örneklerden yola çıkarak her türlü usulsüzlük fiiline Türk kanunlarının uygulanması gerektiği şeklinde bir genellemeye varmak hatalı olacaktır. Bu konuda örnekler üzerinden açıklama yapmaya devam etmek, konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilecektir. Örneğin Türk vatandaşı olan bir tüketici Türkiye de yapmış olduğu bir alışveriş neticesinde belge almazsa, VUK un 353/3. maddesi gereğince özel usulsüzlük cezasına muhatap olacaktır. Çünkü belge almama fiili vergisel idari düzenin bozulması ihtimalini ve vergi ziyaına yol açabilme ihtimalini doğurmaktadır. Ancak aynı kişi Y ülkesinde yaptığı bir alışverişte belge almazsa bunun Türk vergisel idari düzeninin bozulması açısından bir sonuç taşımadığı ve dolayısıyla neticenin de Türkiye açısından bir anlam ifade etmediği açıkça anlaşılabilecektir. Bu kapsamda tüketiciye başka bir ülkede işlemiş olduğu bu fiilden dolayı özel usulsüzlük cezası kesilmemesi gerekir. Bir başka örnek vermek gerekirse; VUK un 353/1. maddesi gereğince, özel usulsüzlük kabahati sayılan faturada gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi fiilinin yurtdışında işlenmiş olması durumunda, eğer faturayı düzenleyen kişinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile mükellefiyet şeklinde bir ilişkisi söz konusu değilse söz konusu kişiye ceza uygulanması mümkün değildir. Faturayı alan ve Türkiye de mükellefiyeti bulunan ve bu faturayı devletin vergi alacağını etkileyebilecek işlemlerde kullanan kişiye özel usulsüzlük cezası verilebilir. Çünkü gerçek meblağdan farklı meblağa yer verme durumunda fiili hem belgeyi düzenleyenin hem de alanın işlemiş olduğu kabul edilir. Faturada gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi şeklindeki fiil yurtdışında işlenmiş olmasına rağmen, söz konusu faturanın Türkiye deki kayıtlara intikal ettirilmesi durumunda kabahat Türkiye de işlenmiş kabul edilecektir. 24 Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik alanı içerisinde işlenmiş olsaydı; devletin vergi alacağının tehlikeye düşmesi sonucu yaratabilecek usulsüzlük fiillerinin hepsinin kanunda belirtilen cezayı gerektirdiği açıktır. Ancak yukarıda Türk vatandaşı olan bir tüketicinin Y ülkesinde yaptığı alışveriş örneğinde belirtildiği gibi, hem Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alanı dışında işlenmiş olup hem de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vergi alacağını ziyaa uğratmayan ya da verginin ziyaa uğraması tehlikesini oluşturacak şekilde vergisel idari düzeni bozmayan fiillerin cezalandırılması mümkün değildir. Öte yandan Türkiye nin egemenlik alanı içerisinde işlenmiş olmakla birlikte, Türkiye nin idari vergisel düzeni açısından hiçbir anlam ifade etmeyen ve/veya vergi ziyaı oluşturma tehlikesi taşımayan fiillere de ceza uygulanması söz konusu olmaz. Örneğin Türkiye ile mükellefiyet ilişkisi bulunmayan iki Alman vatandaşının, Almanya da bulunan işletmeleri arasındaki mal alışverişine ilişkin muhteviyatı itibariyle yanıltıcı faturayı Antalya da tatil yaptıkları esnada düzenlemiş olmaları halinde, bu kişilere bu işlem açısından Türk Kanunlarının uygulanması söz konusu olmaz. Usulsüzlük kabahatleri herkes tarafından işlenebilen bir yapıya sahiptir. Esasen bazı usulsüzlük fiillerinin örneğin defter tutmama fiilinin sadece defter tutmak zorunda olanlar tarafından işlenebileceği kabul edilebilirse de, yapılan alışveriş sonrasında belge almamak şeklindeki bir fiilin herkes tarafından işlenebileceği açıktır. Dolayısıyla usulsüzlük kabahatlerini mahsus kabahat olarak nitelendirmeye olanak yoktur. 25 Usulsüzlük kabahatlerinin mahsus kabahat olarak nitelendirilememesi, bu konuda yer bakımından uygulama kurallarıyla ilgili bir genelleme yapma olanağını da zorlaştırmaktadır. Örneğin özel usulsüzlük kabahatinin fiilleri arasından sayılan, fatura vermeme ve dolayısıyla fatura almama şeklindeki fiiller yurtdışından alınan bir mal için söz konusu olduğunda fatura vermeme şeklindeki fiil, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile mükellefiyet şeklinde bir ilişkisi olmayan bir kişi tarafından işlenmiş olabilir. Böyle bir durumda fatura vermeyen bu kişiye Türk kanunlarına göre idari yaptırım (özel usulsüzlük cezası) uygulanması mümkün değildir. Dolayısıyla böyle bir durumda özel usulsüzlük cezası şek- 24 Şenyüz, a.g.e, s.17, Bkz. Şenyüz, a.g.e, s

7 lindeki idari yaptırım ancak faturayı almayan kişi hakkında ve fatura almama şeklindeki fiilin Türk vergisel idari düzenini bozma ihtimali taşıması halinde uygulanabilecektir. Ancak kişinin faturayı almaması Türk vergisel idari düzeninin bozulması açısından bir anlam ifade etmiyorsa, hem faturayı vermeyen hem de almayan açısından özel usulsüzlük cezasının uygulanması söz konusu olmayacaktır. Son olarak, bir yabancının Türkiye den mal almasına rağmen faturasını almadığında özel usulsüzlük cezasına muhatap olacağına şüphe olmadığını belirtmek gerekir. 3. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMAYA İLİŞ- KİN KURALLAR KK de kişi bakımından uygulamaya ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Burada ilk bakışta kabahat fiilini işleyen kişi her kim olursa olsun, ünvanı, sıfatı, görevi dikkate alınmaksızın cezaya muhatap olması gerektiği düşünülebilir. Ancak özellikle uluslararası hukuktan doğan kimi yükümlülükler dolayısıyla, bu şekilde bir genelleme yapabilmek olanaklı değildir. 26 Aşağıda birtakım özellikli durumlarda vergi kabahatlerine ilişkin cezaların verilip verilemeyeceği hususunda değerlendirmelere yer vereceğiz Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili suçlardan dolayı kural olarak sorumsuz olduğu ve ancak vatana ihanetten dolayı Anayasa da öngörülen yöntem takip edilerek cezalandırılabileceği kabul edilmektedir. Anayasanın 105. maddesine göre; Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır. Göreviyle ilgili suçlardan dolayı kural olarak sorumsuz olduğu kabul edilen Cumhurbaşkanının kişisel suçlarından dolayı sorumlu tutulması noktasında yukarıda belirtilen usule tabi olup olmaması noktasında tartışmalar bulunmakla birlikte; biz GÖZLER in anayasada bu konuda bir düzenleme yer almadığından Cumhurbaşkanı kişisel suçlarından dolayı bütün vatandaşların tâbi olduğu aynı kurallara tâbidir şeklindeki görüşüne katılmaktayız. 27 Konumuz açısından önem taşıyan nokta Cumhurbaşkanına vergi kabahatlerine ilişkin cezaların verilip verilemeyeceğidir. Kanımızca, Cumhurbaşkanının görevi dışındaki işlem ve eylemlerinden dolayı hukuki sorumluluğu tam olduğundan, gerekli şartların oluşması halinde Cumhurbaşkanına vergi kabahatlerine ilişkin cezaların verilmesine bir engel yoktur. Örneğin yaptığı kişisel alışveriş neticesinde belge almayan Cumhurbaşkanı özel usulsüzlük cezasına muhatap olabilecektir. Cumhurbaşkanına idari bir kararla idari yaptırım uygulamanın olanaksız olduğu ve Cumhurbaşkanının kabahatler açısından yasama dokunulmazlığından yararlanması gerektiğine ilişkin görüşlere, 28 pozitif hukukta bu bağlamda yer alan herhangi bir düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle karşıyız Milletvekilleri Görevlerinin devamı süresince ceza hukuku anlamındaki suçlarla ilgili olarak, Anayasada öngörülmüş olan istisnalar haricinde, yasama dokunulmazlığından faydalanan milletvekillerinin, kabahatler hukuku açısından böyle bir güvencelerinin bulunmadığını belirtmek gerekir. Vergi kabahati işleyen bir milletvekili gerekli şartların oluşması durumunda cezaya muhatap olabilecektir. Örneğin, milletvekili olmakla birlikte ticari faaliyetlerine devam eden Bay X sattığı bir mal için müşterisine vermek durumunda olduğu faturayı düzenlemezse, özel usulsüzlük cezası ve vergi ziyaı oluşması halinde vergi ziyaı cezasına muhatap olabilecektir. Yasama dokunulmazlığına sahip olan milletvekili olmayan bakanlar için de bu açıklamalar geçerlidir Diplomatik Temsilciler 4/9/1984 tarihli ve 3042 sayılı Kanunla uygun bulunan 18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin 31/3. Maddesinde yer alan Bu maddenin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde öngörülen haller dışında bir diplomatik ajan hakkında hiçbir icra önlemi alınamaz şeklindeki düzenleme gereğince diplomatik temsilciler hakkında vergi kabahati işledikleri gerekçesiyle ceza uygulanması olanağı yoktur Yabancı askerler Türkiye tarafından 10 Mart 1954 tarihli ve 6375 sayılı kanunla onaylanan Kuzey Atlantik Antlaşmasına 26 Yalçın, a.g.e, s Kemal Gözler, Yürütme, ( ) 28 bkz. Ramazan Çağlayan, İdari Yaptırımlar Hukuku, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti, 2006, s

8 Taraf Devletler arasında, Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşmenin 7. maddesi, 29 Türkiye de suç işlemiş olduğu halde, kimler için ceza kanununun uygulanamayacağını, dolayısıyla kimlerin Türk mahkemelerinin yargılamasına tabi olmadığını göstermektedir. 30 Bu madde hükmünün kabahatler hukuku açısından da geçerli olacağı dolayısıyla bu kişilere kabahatlere ilişkin yaptırımların uygulanamayacağına dair görüşler 31 bulunmakla birlikte, bizim kanaatimiz bu maddenin yargısal süreçlerle ilgili olduğu ve vergi kabahatleriyle ilgili cezaları kapsamadığı yönündedir. Bu çerçevede, örneğin, Türk kanunlarına göre mükellef olmayan Amerikan vatandaşı bir asker NATO Anlaşması kapsamında Türkiye de bulunurken yapmış olduğu bir alışveriş neticesinde belge almazsa, VUK un 353/3. maddesi gereğince özel usulsüzlük cezasına muhatap olacaktır Vergiden muaf tutulan kişiler Vergi kanunlarında çeşitli gerekçelerle öngörülmüş olan ve bazı kişileri vergi dışında bırakan muaflıkların, vergiden muaf tutulan kişileri, kişi bakımından uygulama alanının dışında bıraktığı şeklindeki bir yaklaşımın hatalı olacağını ifade etmek gerekir. 32 Yani bir vergi kanununda vergiden muaf tutulan kişiler arasında sayılan bir kişi, de pekala vergi kabahatlerine ilişkin cezalara muhatap olabilir. Bu kişilerin vergiden muaf olmaları neticesinde, muaf tutuldukları vergi açısından haklarında bir vergi hesaplanması söz konusu olmayacağından vergi ziyaı cezasının hesaplanması da söz konusu olmaz. Çünkü vergi ziyaı cezası vergi borcunun varlığıyla doğrudan ilişkilidir. Ziyaa uğrayabilecek bir vergi yoksa vergi ziyaı cezası da söz konusu olamaz. Ancak muaf tutulan kişilere yükletilen maddi bir vergi borcu olmamakla birlikte, aynı kişilere şekli birtakım ödevler yüklenmiş olabilir. Muaf kişiler bu şekli ödevlerini yerine getirmezlerse, usulsüzlük cezalarına muhatap olabilirler. 4. SONUÇ Vergi kabahatlerine ilişkin cezalar açısından yer ve kişi bakımından uygulama kurallarının incelendiği bu çalışmada varılan temel sonuca göre; yer bakımından uygulama kurallarıyla ilgili olarak, vergi ziyaı kabahatinin niteliği gereği ancak Türkiye de işlenebilir nitelikte olduğu ve hareket ve netice unsurunun Türkiye de gerçekleşmekte olması sebebiyle, bu kabahate her halükarda Türk kanunlarının uygulanması gerektiği; usulsüzlük kabahatleri açısından ise genel bir kural belirlemenin olanaklı olmadığı ve konunun kanunda belirtilen usulsüzlük fiillerinin her birisi açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Çünkü, çalışmanın içeriğinde açıklandığı üzere, birtakım usul- 29 "Madde VII 1.İşbu maddenin hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, (a)gönderen Devletin askerî Makamları, mevzuatlarının kendilerine bahşettiği cezaî ve inzıbatî kaza salâhiyetini, kendi askerî kanunlarına tabi bütün şahıslar hakkında kabul eden Devletin ülkesinde kullanmak hakkını haizdirler. (b)kabul eden Devlet Makamları, kabul eden Devlet ülkesinde işlenilen ve bu devletin kanunlarına göre cezayı müstelzim olan suçlar dolayısiyle bir kuvvet veya sivil unsur mensupları ile yakınları üzerinde kaza salâhiyetini haiz olacaklardır. 2. (a) Gönderen Devletin askerî makamları, bu Devletin emniyetine taallûk eden suçlarda dahîl olmak üzere, gönderen Devlet kanunlarına göre cezayı müstelzim olup ve fakat kabul eden Devlet kanunlarınca cezayı müstelzim olmıyan suçlar dolayısiyle, gönderen Devletin askerî kanunlarına tabi şahıslar hakkında mutlak kaza salâhiyetini kullanmak hakkını haiz olacaklardır. (b) Kabul eden Devlet Makamları, bu devletin emniyetine taallûk eden suçlar da dâhil olmak üzere, gönderen Devlet kanunlarına göre cezayı müstelzim olup ve fakat kabul eden Devlet kanunlarınca cezayı müstelzim olmıyan suçlar dolayısiyle bir kuvvet veya sivil unsur mensuplariyle yakınları hakkında mutlak kaza salâhiyetini kullanmak hakkını haiz olacaklardır. (c) İşbu fıkra ve bu maddenin 3 üncü fıkrası bakımlarından, bir Devletin emniyetine karşı işlenmiş suçlar şunlardır: (i) Vatana hiyanet; (ii) Sabotaj, casusluk yahut Devletin sırlarına veya onun savunmasiyle ilgili sırlara mütaallik herhangi bir kanunun ihlâli. 3.İki tarafın kaza salâhiyetlerinin tedahülü hallerinde şu kaideler tatbik olunacaktır: 11. Her Âkıd Taraf, ülkesi üzerinde bulunan diğer Âkıd Taraflara ait tesislerle teçhizat, mal, evrak ve resmî malûmatın tam emniyetini ve hüsnü muhafazasını sağlayacak ve bu maksatla vaz edilmiş kanunları ihlâl edecek şahısların tecziyesi için lüzumlu gördüğü teşriî tedbirlere tevessül edecektir." (bkz. ( )) 30 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, 15. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi, 2010, s Çağlayan, a.g.e, s Şenyüz, a.g.e, s

9 süzlük fiilleri ancak belli kimseler tarafından işlenebilirken, birtakım usulsüzlük fiilleri de herkes tarafından işlenebilir niteliktedir. Defter tutmama, beyanname vermeme gibi belli kimseler tarafından işlenebilecek fiillerde hareket unsurunun, ancak Türkiye de gerçekleşebileceği dikkate alındığında; faillerin Türk kanunlarına göre usulsüzlük cezalarının muhatabı olması noktasında tereddüt yoktur. Ancak belge vermeme gibi bazı fiillerin yurtdışında bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle mükellefiyet ilişkisi bulunmayan kişiler tarafından işlenmesi de mümkündür. Bu gibi durumlarda söz konusu kişilere usulsüzlük cezalarının tatbikinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Son olarak, kişi bakımından uygulama kuralları açısından diplomatik temsilciler dışında kalan herkesin vergi kabahatlerine ilişkin cezalara muhatap olabileceği tespit edilmiştir. Bu konuda kabahatler hukukundaki uygulamanın ceza hukuku alanındaki uygulamadan önemli ölçüde farklılık arz ettiğine dikkat çekmek gerekir. Nitekim ceza hukuku uygulamasında göreviyle ilgili suçlar açısından, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılabilecek olan Cumhurbaşkanının; görevlerinin devamı süresince ceza hukuku anlamındaki suçlarla ilgili olarak, Anayasada öngörülmüş olan istisnalar haricinde, yasama dokunulmazlığından faydalanan milletvekillerinin; Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşmenin 7. maddesi gereğince, Türkiye de suç işlemiş olsa bile, ceza kanununun uygulanamadığı yabancı askerlerin, gerekli koşullar oluştuğu takdirde, kabahatlere ilişkin cezalara muhatap olabilecekleri görülmektedir. KAYNAKÇA - Çağlayan, Ramazan. İdari Yaptırımlar Hukuku, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Gözler, Kemal Yürütme, yurutme.htm ( ) - Karakoç, Yusuf, Şenyüz, Doğan ve Bayraklı, Hasan Hüseyin. Vergi Ceza Hukuku, T.C. Anadolu üniversitesi yayını no: 2583, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1552, (?). - Meran, Necati. Açıklamalı Kabahatler Kanunu Kabahat İçeren Kanunlar, Ankara: Kartal Yayınevi, Özbek, Veli Özer. İnternet Kullanımında Ortaya Çıkabilecek Bazı Ceza Hukuku Sorunları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2002, ss Şenyüz, Doğan. Vergi Ceza Hukuku, 6. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, Taşdelen, Aziz. Vergi Kabahatlerinin Anayasal Temelleri Üzerine Düşünceler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 59, Sayı 4, 2010, ss Toroslu, Nevzat. Ceza Hukuku Genel Kısım, 15. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi, Torunoğlu, Tahsin. Vergi Ziyaı Kabahati, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Özel Sayı, Prof.Dr. Burhan Ceyhan Armağanı, 2010 (Basım yılı 2012), ss Yalçın, İsmail. Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Yavaşlar, Funda Başaran. İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 299, 2006, ( ) - Yüksel, Erdoğan. Kabahatler Kanunu, Ankara: Seçkin Yayıncılık, nato.htm ( ) 107

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan Vergi Suç ve Cezaları ile Yeni Türk Ceza Kanunu nun Bu Suçlara Etkisi

Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan Vergi Suç ve Cezaları ile Yeni Türk Ceza Kanunu nun Bu Suçlara Etkisi Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış 2007 168-179 Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan Vergi Suç ve Cezaları ile Yeni Türk Ceza Kanunu nun Bu Suçlara Etkisi Mehmet Altundiş* Giriş * Kamu hizmetlerinin finanse

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI * GİRİŞ İşlenen bir suçla, suçun işlendiği yerin ülkesinin kamu düzeni bozulmuştur. Bu sebeple, mülkilik, başka bir ifadeyle ülkesellik ilkesi gereğince,

Detaylı

ANAYASA VE MĠLLETVEKĠLĠ SEÇĠMĠ KANUNUNA GÖRE SEÇĠLMEYE ENGEL SUÇ VE CEZALARIN YENĠ CEZA MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ *

ANAYASA VE MĠLLETVEKĠLĠ SEÇĠMĠ KANUNUNA GÖRE SEÇĠLMEYE ENGEL SUÇ VE CEZALARIN YENĠ CEZA MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ * ANAYASA VE MĠLLETVEKĠLĠ SEÇĠMĠ KANUNUNA GÖRE SEÇĠLMEYE ENGEL SUÇ VE CEZALARIN YENĠ CEZA MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ * Doç. Dr. Faruk Turhan * I. GENEL OLARAK 1. Anayasa ve Milletvekili Seçimi

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

TÜRKİYE DE GERİYE DOĞRU VERGİLEME VE VERGİNİN HUKUKİLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan * Araş. Gör. Ufuk Gencel ** I.

TÜRKİYE DE GERİYE DOĞRU VERGİLEME VE VERGİNİN HUKUKİLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan * Araş. Gör. Ufuk Gencel ** I. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:1, 2003 TÜRKİYE DE GERİYE DOĞRU VERGİLEME VE VERGİNİN HUKUKİLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ Prof. Dr. Coşkun Can Aktan * Araş. Gör. Ufuk Gencel

Detaylı

VERGİ İNCELEMESİNDE SÜRE SINIRLAMASININ ANALİZİ Murat DAYANÇ E. Baş Hesap Uzmanı

VERGİ İNCELEMESİNDE SÜRE SINIRLAMASININ ANALİZİ Murat DAYANÇ E. Baş Hesap Uzmanı Özet: VERGİ İNCELEMESİNDE SÜRE SINIRLAMASININ ANALİZİ Murat DAYANÇ E. Baş Hesap Uzmanı 6009 sayılı Kanun ve bu Kanundan alınan yetkiye dayanılarak çıkarılan Yönetmelik kapsamında, vergi incelemeleri kapsam

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT

SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT Ufuk ÜNLÜ * Özet: Rüşvet suçu, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar arasında sayılmış ve bu kapsamda

Detaylı

BAFRA KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:24 SAYI: 1 YIL: 2014

BAFRA KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:24 SAYI: 1 YIL: 2014 DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU AÇISINDAN TİCARET ŞİRKETLERİNİN REKABETİ ENGELLEYİCİ DAVRANIŞLARI İLE İHALELERE BİRDEN FAZLA TEKLİF SUNMALARI Erdem BAFRA 1 Öz: 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Madde 9- Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir :

Madde 9- Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir : MADDE METNİ : MADDE 9 : BEYANNAME VERİLME MÜDDETİ Madde 9- Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir : 1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde: a) Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükelleflerin

Detaylı

CEZA KANUNLARININ YER YÖNÜNDEN UYGULANMASI

CEZA KANUNLARININ YER YÖNÜNDEN UYGULANMASI CEZA KANUNLARININ YER YÖNÜNDEN UYGULANMASI IMPLEMENTATION OF PENAL CODE IN TERMS OF PLACE Devrim AYDIN* 1 Özet: Cezalandırmak, devlet egemenliğinin bir sonucu olduğu için devlet bu yetkisini egemenlik

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA HAKSIZLIK YANILGISI (M. 30/4)

TÜRK CEZA KANUNUNDA HAKSIZLIK YANILGISI (M. 30/4) Türk Ceza Kanununda Haksızlık Yanılgısı (m. 30/4) 59 TÜRK CEZA KANUNUNDA HAKSIZLIK YANILGISI (M. 30/4) Yrd. Doç. Dr. Sesim SOYER GÜLEÇ I. GĐRĐŞ Haksızlık yanılgısı, failin işlediği fiilin haksızlık oluşturduğunun

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU Doç. Dr. A. Caner Yenidünya (*) Özet Türk Ceza Kanunu nun 75 inci maddesinde düzenlenen önödeme alternatif uyuşmazlık

Detaylı

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Soner YAKAR * Özet İdari yargıda olduğu gibi vergi yargısında da her bir idari işleme karşı ayrı ayrı dava açılması esastır. Bu

Detaylı

MÜKELLEF HAKKI OLARAK MÜCBİR SEBEPLER VE SONUÇLARI FORCE MAJEURE AS TAXPAYER S RIGHT AND ITS OUTCOMES

MÜKELLEF HAKKI OLARAK MÜCBİR SEBEPLER VE SONUÇLARI FORCE MAJEURE AS TAXPAYER S RIGHT AND ITS OUTCOMES MÜKELLEF HAKKI OLARAK MÜCBİR SEBEPLER VE SONUÇLARI FORCE MAJEURE AS TAXPAYER S RIGHT AND ITS OUTCOMES Ahmet EROL Haksızlara baş kaldırmayanlar, haksızlıklardan doğacak her kötülüğe katlanmalıdır. Hz. Ali

Detaylı

6183 Sayılı Kanun Gereğince İptal Davasına Konu Tasarruf ve İşlemlerin Tüzel Kişiler Açısından Uygulanması

6183 Sayılı Kanun Gereğince İptal Davasına Konu Tasarruf ve İşlemlerin Tüzel Kişiler Açısından Uygulanması 6183 Sayılı Kanun Gereğince İptal Davasına Konu Tasarruf ve İşlemlerin Tüzel Kişiler Açısından Uygulanması IMPLEMENTATION OF DISPOSALS AND TRANSACTIONS SUBJECT TO ACTION FOR ANNULMENT IN TERMS OF LEGAL

Detaylı

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ Çınar Can EVREN * ÖZET Uygulama işlemi, dayanağı düzenleyici işleme karşı dava açma süresi geçtikten sonra iki işlemin birden dava edilebilmesine imkân veren bir müessesedir.

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GÖREV, YETKİ VE YARGI YERİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Kamu İdaresinde Mahkûmiyeti Olanların Devlet Memuru Olmaları ve Memuriyet Statüsünü Kaybetmeleri

Kamu İdaresinde Mahkûmiyeti Olanların Devlet Memuru Olmaları ve Memuriyet Statüsünü Kaybetmeleri Kamu İdaresinde Mahkûmiyeti Olanların Devlet Memuru Olmaları ve Memuriyet Statüsünü Uğur SÖKMEN * Özet Kamu idaresinde hizmete girecekler için bazı şartlar aranır. Genel ve özel şartlar olarak belirlenen

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı