Vergi Kabahatlerinde Yer ve Kişi Bakımından Uygulama Kuralları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Kabahatlerinde Yer ve Kişi Bakımından Uygulama Kuralları"

Transkript

1 HAKEMLİ MAKALE Vergi Kabahatlerinde Yer ve Kişi Bakımından Uygulama Kuralları Yrd. Doç. Dr. RECEP KAPLAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Özet Vergi kabahatlerinde yer ve kişi bakımından uygulamada hangi kuralların uygulanması gerektiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, vergi kabahatlerinde yer ve kişi bakımından uygulama kuralları 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (KK) çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çalışmada varılan sonuca göre, yer bakımından uygulama kurallarıyla ilgili olarak, vergi ziyaı kabahatinin mahiyeti itibariyle ancak Türkiye'de işlenebilir nitelikte olduğu göz önüne alındığında, bu kabahate her halükarda Türk kanunlarının uygulanması gerektiği, usulsüzlük kabahatlerinde ise genel bir kural belirlemenin mümkün olmadığı ve kanunda bağlı hareketli olarak düzenlenen usulsüzlük kabahatlerinin her bir fiili üzerinden değerlendirmeler yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. KK'de hüküm bulunmayan, kişi bakımından uygulama kurallarıyla ilgili olarak da diplomatik temsilciler dışındaki kimselerin vergi kabahatlerine ilişkin cezalara muhatap olabilecekleri sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Vergi, Kabahat, Yer bakımından uygulama, Kişi bakımından uygulama. JEL Sınıflandırması: H 20, H 26, H 29. The Implementation Rules For Tax Misdemeanors In Terms Of Location and Person Abstract The determination of the implementation rules for tax misdemeanors in terms of location and persons is an important issue. In this study, these rules are examined in the framework of Misdemeanours Law numbered as In conclusion, in terms of the implementation rules for location, it has been understood that the tax loss misdemeanor can only be committed in Turkey in pursuant to its nature therefore Turkish laws must be enforced as far as tax loss misdemeanor is concerned. However, it couldn't be possible to determine a general rule for irregularity misdemeanors, with respect to implementation rules for location, since each act of irregularity misdemeanors has a different character and must be evaulated in itself. In terms of the implementation rules for persons for which Misdemeanors Law does not include any provision, it is concluded that everyone except diplomats can be subject to tax misdemeanors fines. Key words: Tax, Misdemeanor, Implementation rules for location, Implementation rules for persons. JEL Classification: H 20, H 26, H

2 1. GİRİŞ Vergi hukuku açısından, vergilendirme sürecinde, vergi ödevlisi olarak nitelendirilebilecek kişiler için öngörülen birtakım maddî ve şekli ödevler bulunmaktadır. Vergi ödevlilerinin ödevlerini gerektiği gibi yerine getirmemeleri durumunda, vergi suçu ve/veya vergi kabahati ortaya çıkabilmektedir. Kabahat olarak adlandırılan vergi ödevine aykırılıklar idari para cezaları şeklindeki idari yaptırımlar ile cezalandırılmaktadır. Ceza hukuku alanında yapılan değişiklikler neticesinde, suçların kendi içerisinde cürüm ve kabahatler olarak ayrılması şeklindeki yaklaşım terk edilmiş ve kabahatler suç olmaktan çıkarılarak ayrı bir kanunda düzenlenmiştir. Bu çerçevede, vergi kabahatleri de, kabahatler hukukunun kapsamı içerisine alınmıştır. 1 Suçlar ve kabahatler, özü itibariyle, kendilerine müeyyide uygulanan ve hukuka uygun olmayan davranışlar olup, suçlara ve kabahatlere ilişkin müeyyidelerin niteliği ve takip edilecek prosedürler birbirinden farklıdır. 2 Bu kapsamda vergi kabahatlerinin türlerini oluşturan vergi ziyaı kabahati, özel usulsüzlük kabahati ve genel usulsüzlük kabahatlerinde yer ve kişi bakımından uygulamada hangi kuralların uygulanması gerektiği konusu dikkate değer bir çalışma alanı olarak değerlendirilmektedir. * KK nin 3. maddesinde, KK nin idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümlerinin, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde; diğer genel hükümlerinin ise idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında uygulanacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede KK nin 6. maddesinde atıf yapılan Türk Ceza Kanununun (TCK) yer bakımından uygulamaya ilişkin 8. maddesi hükmünün; genel olarak bütün kanunlarda düzenlenen kabahatler, özel olarak da Vergi Usul Kanununda (VUK) ve diğer vergi kanunlarında düzenlenen vergi kabahatlerine ilişkin yaptırımlar (idari para cezaları) bakımından geçerli olduğu hususunda tereddüt yoktur. Kişi bakımından uygulamaya ilişkin KK de bir hüküm bulunmaması dolayısıyla, bu alanda ceza hukuku alanındaki kuralların geçerli olup olmadığı tartışmalıdır. Vergi kabahatlerine kesilecek cezalar açısından yer ve kişi bakımından uygulamaya ilişkin kuralların inceleneceği bu çalışmada öncelikle, yer bakımından uygulamaya ilişkin kurallar ele alınacak müteakiben kişi bakımından uygulama kuralları incelenecektir. 2. YER BAKIMINDAN UYGULAMAYA İLİŞ- KİN KURALLAR 2.1. Kabahatler kanunu açısından KK nin 6. maddesine göre, TCK nin yer bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kanunlarda aksine hüküm bulunan haller saklıdır. KK nin 6. maddesi hükmü, aynı kanunun 3. maddesinde yer alan KK nin genel hükümlerinin idari para cezası gerektiren bütün fiiller hakkında uygulanacağı şeklindeki hüküm gereğince; vergi ziyaı kabahati, genel usulsüzlük kabahati ve özel usulsüzlük kabahatlerinden oluşan vergi kabahatleri bakımından da geçerlidir. KK nin 6. maddesinin atıf yaptığı TCK nin yer bakımından uygulamaya ilişkin 8. maddesi aşağıdaki şekildedir: Yer bakımından uygulama Madde 8- (1) Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye de işlenmesi veya neticenin Türkiye de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye de işlenmiş sayılır. (2) Suç; a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında, b) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla, c) Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla, d) Türkiye nin kıt a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı, İşlendiğinde Türkiye de işlenmiş sayılır. Suçun işlendiği yerin belirlenmesi noktasında, hareket teorisi, hareketin yapıldığı yeri suçun işlendiği 1 Aziz Taşdelen, Vergi Kabahatlerinin Anayasal Temelleri Üzerine Düşünceler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 59, Sayı 4, 2010, s.767, Taşdelen, a.g.e, s.775. Ceza hukuku anlamındaki vergi suç ve cezalarına ilişkin kişi ve yer bakımından uygulama kuralları bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. 100

3 yer olarak kabul ederken, neticeye ağırlık veren teori, yasadaki tanıma uygun neticenin nerede gerçekleştiğini dikkate almaktadır. 3 TCK nin suçun hem hareketin yapıldığı hem de neticenin gerçekleştiği yerde işlenmiş sayılmasını kabul eden karma teoriyi esas aldığı söylenebilir. 4 TCK nin 8. maddesi hükmünü kabahatler hukuku açısından şu şekilde okumak mümkündür: 5 Türkiye de işlenen kabahatler hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye de işlenmesi veya neticenin Türkiye de gerçekleşmesi halinde kabahat, Türkiye de işlenmiş sayılır. Kabahat; - Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında, - Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla, - Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla, - Türkiye nin kıt a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı, işlendiğinde Türkiye de işlenmiş sayılır. Bu çerçevede kabahatler hukuku açısından Türkiye de işlenmiş kabahatler bakımından Türk kanunlarının uygulanması ilkesinin, başka bir ifadeyle mülkilik ilkesinin benimsendiği söylenebilir. 6 Yani kural olarak, mülkilik ilkesi gereğince, Türkiye Cumhuriyeti nin egemenlik alanı içerisinde kalan bölgelerde işlenen ya da işlenmiş sayılan kabahatler hakkında Türk kanunları uygulanacak; özel kanunlarında öngörülmüş olmak kaydıyla Türk vatandaşları tarafından yurtdışında işlenmiş kabahatlere de, şahsilik ilkesi gereğince, yaptırım uygulanabilecektir. 7 Dolayısıyla fiil yurtdışında işlenmiş olsa dahi, özel kanunda hüküm varsa, Türk kanunlarına göre idari yaptırımlar uygulanabilecektir. 8 Çünkü KK nin 6. maddesinde kanunlarda aksine hüküm bulunan haller saklı tutulmuştur. Sonuç olarak bir fiilin yurtdışında işlenmiş olması halinde kural olarak Türk kanunlarına göre idari yaptırım uygulanamaz. Ancak özel kanunlarda yurtdışında işlenen fiil için idari yaptırım öngörülmüşse ya da özel kanunda bir idari yaptırım öngörülmemekle birlikte fiilin neticesi Türkiye de gerçekleşmişse, Türk kanunlarına göre idari yaptırım uygulanabilecektir. Yer bakımından uygulama kuralı kapsamında mülkilik ilkesinin bir gereği olarak, devletin egemenlik alanı içerisinde işlenen kabahatlerde kabahat fiilini işleyenin vatandaş olup olmaması önem taşımaz. 9 KK nin 6. maddesi çerçevesinde, fiilin kısmen veya tamamen Türkiye de işlenmesi veya neticenin Türkiye de gerçekleşmesi halinde kabahat, Türkiye de işlenmiş sayılacaktır. Bu kapsamda, kabahatin işlendiği yerin tespiti açısından KK nin de TCK de olduğu gibi karma teoriyi benimsediği söylenebilir. Ancak bu yorumu KK nin 5/2. maddesinde yer alan Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz şeklindeki hükümle birlikte değerlendirmek gerekir. Bu hükme göre, kabahatin işlendiği zamanın tespitinde neticenin oluştuğu zaman değil, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede neticenin oluştuğu yerin, kabahatin işlenmiş olmasının tespitinde bir 3 Veli Özer Özbek, İnternet Kullanımında Ortaya Çıkabilecek Bazı Ceza Hukuku Sorunları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2002, s Tahsin Torunoğlu, Vergi Ziyaı Kabahati, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Özel Sayı, Prof.Dr. Burhan Ceyhan Armağanı, 2010 (Basım yılı 2012), s Erdoğan Yüksel, Kabahatler Kanunu, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005, s Torunoğlu,a.g.m, s Örneğin Çevre Kanununun 20. maddesinde yer alan "Yabancı devlet egemenliği altındaki sularda bu devletlerin mevzuatının Türk bayraklı gemiler tarafından ihlali durumunda, ilgili devletin ceza uygulamaması ve Türkiye'nin cezalandırmasını talep etmesi durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır" şeklindeki hüküm kabahatlerle ilgili şahsilik ilkesinin uygulanmasına iyi bir örnektir. (bkz. İsmail Yalçın, Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007, s. 50.) 8 Örneğin Nüfus Hizmetleri Kanununun 68. maddesinde "Nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü olup bu yükümlülüğünü bu Kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya bu durumdaki çocukların veli veya vasilerine...yurtdışında ise dış temsilcilik veya dış temsilciliklerde görevli memurlarca 50 YTL idarî para cezası verilir." denilmektedir. (bkz. Yalçın, a.g.e, s. 50.) 9 Necati Meran, Açıklamalı Kabahatler Kanunu Kabahat İçeren Kanunlar, Ankara: Kartal Yayınevi, 2007, s

4 önemi yoktur. Kabahat icrai veya ihmali ilk davranışın meydana geldiği yerde işlenmiş sayılacaktır. Kabahat icrai veya ihmali ilk davranışın meydana geldiği yerde işlenmiş sayıldığında, kabahate neticenin meydana geldiği yerin değil davranışın meydana geldiği yerin kanunları uygulanmak durumunda olacaktır. 10 Vergi kabahatleri de KK anlamında bir kabahat sayıldığından, vergi kabahatlerinde yer bakımından uygulamaya ilişkin kuralların belirlenmesinde KK de yer alan hükümlerin dikkate alınması gerekmektedir Vergi kabahatleri açısından Öncelikle, yer bakımından uygulama açısından vergi kabahatlerinin diğer kabahatlerden farklı yönlerinin bulunduğuna dikkat çekmek gerekir. * Vergi kabahatleri açısından geçerli olan yer bakımından uygulama kurallarının vergi kanunlarının uygulama alanıyla paralellik arz ettiği ifade edilebilir. Çünkü netice itibariyle vergi kabahatleri vergi kanunlarında öngörülen şekli ve/veya maddi ödevlerin yerine getirilmemesine ilişkindir. 12 Vergi kabahatleri açısından yer bakımından uygulama kuralları, vergi ziyaı kabahati ve usulsüzlük kabahatlerinin kendi içerisinde bazı farklılıklar arz eder. Bu bakımdan yer bakımından uygulama kuralları aşağıda vergi ziyaı kabahati açısından ve usulsüzlük (genel-özel) kabahatleri açısından ayrı ayrı incelenecektir Vergi ziyaı kabahati açısından VUK un 341. maddesine göre, vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini (geç tahakkuk ettirilmesini) veya eksik tahakkuk ettirilmesini veyahut haksız yere geri verilmesini ifade eder. Vergi ziyaı kabahati esasen vergi ziyaına sebebiyet veren her türlü fiille işlenebilir. Bu özellik vergi ziyaı kabahatine serbest hareketli kabahat niteliği vermektedir. 13 Vergi ziyaına sebebiyet veren fiiller söz konusu fiiller için kanunda öngörülen cezaya bağlı olarak ağır, orta ve hafif nitelikli fiiller olarak sınıflandırılabilir. Kanunda ağır nitelikli fiillerle işlenen vergi ziyaı kabahati için ziyaa uğratılan verginin üç katı, orta nitelikli fiillerle işlenen vergi ziyaı kabahati için ziyaa uğratılan verginin bir katı ve hafif nitelikli fiillerle işlenen vergi ziyaı kabahati için ziyaa uğratılan verginin yarım katı tutarında bir para cezası öngörülmüştür. Öte yandan, önemle vurgulamak gerekir ki vergi ziyaı kabahati, neticeli bir kabahattir. Yani kabahatin meydana gelmesi için sadece fiilin işlenmesi (hareket) yeterli olmayıp, ayrıca verginin eksik ya da geç tahakkuku veyahut haksız yere geri verilmesi şeklindeki neticenin de gerçekleşmesi gerekir. 14 Vergi ziyaı kabahati, hareketin işlendiği zaman değil, vergi ziyaı şeklindeki neticenin meydana geldiği zaman işlenmiş sayılacaktır. 15 Bu çerçevede, kabahatin işlenmiş sayılmasında harekete üstünlük veren KK nin 5/2. maddesi hükmünün vergi ziyaı kabahati açısından uygulanma kabiliyeti yoktur. 16 İlerde açıklanacağı üzere, usulsüzlük kabahatleri açısından kolaylıkla benimsenebilecek KK nin 5/2. maddesi hükmünün, hareket yerine neticeyi esas alan vergi ziyaı kabahati bakımından benimsenmesi sorunlara yol açabilecek mahiyettedir. 17 Çünkü vergi ziyaı kabahati açısından, KK nin bu hükmünün dikkate alınması, harekete üstünlük tanıyarak, özü itibariyle vergi ziyaı meydana getirme potansiyeli olmasına rağmen, vergi ziyaı neticesi oluşturmayan hareketlere de vergi ziyaı cezası uygulanmasını gerektirir ki bunun kabulü mümkün değildir. Böyle bir durumda işlenmemiş bir kabahate uygulanan bir idari yaptırımdan söz etmek gerekir Torunoğlu, a.g.m, s Torunoğlu, a.g.m, s Bu yönde bir görüş için bkz. Torunoğlu, a.g.m, s Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, 6. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012, s Yusuf Karakoç, Doğan Şenyüz ve Hasan Hüseyin Bayraklı, Vergi Ceza Hukuku, T.C. Anadolu üniversitesi yayını no: 2583, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1552, (?), s Şenyüz, a.g.e, s Funda Başaran Yavaşlar, İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 299, 2006, com.tr/dergiler.php?id=4367 ( ) 16 Torunoğlu, a.g.m, s Yavaşlar, a.g.m 18 Torunoğlu, a.g.m, s

5 Öte yandan vergi ziyaına sebebiyet veren fiilleri işleyenlerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da olmaması ya da gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında yer aldığı şekliyle tam ya da dar mükellef olup olmamaları, vergi ziyaı cezasının kesilmesi açısından önem taşımaz. Önemli olan, verginin eksik ya da geç tahakkuku veyahut haksız yere geri verilmesi biçimindeki vergi ziyaı neticesinin oluşup oluşmamasıdır. Çünkü vergi ziyaı kabahatinin meydana gelmiş sayılabilmesi için verginin eksik ya da geç tahakkuku veyahut haksız yere geri verilmesi şeklindeki neticenin gerçekleşmiş olması gerekir. Vergi ziyaı kabahatinin hareket unsuru verginin eksik ya da geç tahakkukuna veyahut haksız yere geri verilmesine sebep olmaktır. Verginin eksik ya da geç tahakkuku esas itibariyle mükellefin hiç beyanda bulunmaması, eksik beyanda bulunması veya geç beyanda bulunması durumlarında ortaya çıkar. Verginin haksız yere geri verilmesine sebep olmak ise mükellefin esasen verginin kendisine iadesini gerektirmeyen haksız sebepler ileri sürerek, verginin iadesini sağlaması durumunda söz konusu olur. 19 Verginin eksik ya da geç tahakkuku veyahut haksız yere geri verilmesine ilişkin hareket unsurunu oluşturan bu durumların hepsi ancak Türkiye Cumhuriyetinde, daha somut bir ifadeyle mükellefin ilişki içerisinde olduğu vergi dairesi nezdinde ortaya çıkabilecek bir mahiyete sahiptir. Dolayısıyla vergi ziyaı kabahatinin varlığı durumunda, verginin eksik ya da geç tahakkuku veyahut haksız yere geri verilmesine sebep olmak şeklindeki hareket unsuru ve verginin eksik ya da geç tahakkuku veyahut haksız yere geri verilmesi şeklindeki netice Türkiye de geçekleşmiş olacaktır. Vergi zıyaı kabahati vergi mükellefleri veya vergi sorumluları tarafından işlenebilen bir yapıya sahip olduğundan, sadece belirli konumda bulunan kişiler bu kabahati işleyebilir. Dolayısıyla bu kabahat, mahsus kabahat olarak nitelendirilebilir. Çünkü, vergi zıyaı kabahatinin söz konusu olabilmesi vergi ziyaının mevcudiyetine, vergi ziyaının söz konusu olabilmesi de vergi borcunun mevcudiyetine bağlıdır. Bu açıdan vergi borcu ödevi olmayan, başka bir ifadeyle mükellef olmayan kişilerin vergi ziyaı kabahatini işlemesi olanaksızdır. Bu kuralın istisnaları gerekli şartların oluşmuş olması halinde, mükellefin özel işlerini yapan memurlara ve ağır nitelikli fiillerle işlenen vergi ziyaı kabahatine iştirak edenlere kesilen vergi ziyaı cezalarıdır. 20 Vergi ziyaı kabahatinin mahsus bir kabahat niteliğine haiz olması da bu kabahate Türk kanunlarının uygulanması gerektiğini göstermektedir. Çünkü kabahati işleme kapasitesine sahip olan mükelleflerin Türk makamlarına, daha somut bir ifadeyle vergi dairelerine karşı gereği gibi yerine getirmedikleri bir yükümlülük söz konusudur Usulsüzlük kabahatleri açısından Usulsüzlük kabahatleri vergi kanunlarında öngörülen şekli vergi ödevlerinin ihlalini içeren kabahatlerdir. 21 VUK da düzenlenen usulsüzlük (genel usulsüzlük) ve özel usulsüzlük kabahatleri nitelikleri itibariyle sırf hareket kabahatleri kategorisine girmektedir. Yani bu anlamda, kabahatin meydana gelmesi için hareketin yapılmış olmasından başka ayrıca bir neticeye gerek olmayıp, hareketin yapılmış olması cezalandırma için başlı başına yeter bir sebeptir. Burada usulsüzlük fiilinin işlenmesiyle vergisel idari düzenin bozulması şeklindeki netice kendiliğinden gerçekleşmektedir. 22 Usulsüzlük kabahatlerinde netice aranmadığından, usulsüzlük fiilinin Türkiye de yapılmış olmasıyla kabahat gerçekleşmiş kabul edilecektir. 23 Bu çerçevede, usulsüzlük fiilinin Türkiye de işlenmiş olması halinde cezalandırma açısından bir problem yoktur. Ancak usulsüzlük fiili yabancı bir ülkede başka bir ifadeyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alanı dışında işlenmişse, faile usulsüzlük cezası verilebilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Usulsüzlük kabahatlerinin hareket unsurunu oluşturan fiiller kanunda tek tek sayılmıştır. Dolayısıyla usulsüzlük kabahati ancak kanunda sayılan bu hareketlerden birinin işlenmesi suretiyle meydana gelebilecektir. Bu çerçevede, yer bakımından uygulamaya ilişkin yapılacak değerlendirmelerde, değerlendirmeye konu edilecek usulsüzlük fiilinin ne olduğu dikkate alınmalıdır. Bazı usulsüzlük fiilleri niteliği itibariyle sadece Türkiye de işlenebilecek niteliktedir. Örneğin, birinci derece genel usulsüzlük fiilleri arasında yer alan beyannamelerin süresinde verilmemesi şeklin- 19 Şenyüz, a.g.e, s Şenyüz, a.g.e, s.76, Taşdelen, a.g.e, s.770, Şenyüz, a.g.e, s Yavaşlar, a.g.m 103

6 deki ihmali hareket, ancak Türkiye de işlenebilecek bir niteliktedir. Çünkü beyannamenin verilmesi gereken merciler Türkiye dedir. Benzer şekilde işe başlamanın zamanında bildirilmemesi şeklindeki ihmali hareket de ancak Türkiye de işlenebilecek niteliktedir. Çünkü işe başlama bildiriminin yapılacağı merciler de Türkiye dedir. Ancak bu örneklerden yola çıkarak her türlü usulsüzlük fiiline Türk kanunlarının uygulanması gerektiği şeklinde bir genellemeye varmak hatalı olacaktır. Bu konuda örnekler üzerinden açıklama yapmaya devam etmek, konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilecektir. Örneğin Türk vatandaşı olan bir tüketici Türkiye de yapmış olduğu bir alışveriş neticesinde belge almazsa, VUK un 353/3. maddesi gereğince özel usulsüzlük cezasına muhatap olacaktır. Çünkü belge almama fiili vergisel idari düzenin bozulması ihtimalini ve vergi ziyaına yol açabilme ihtimalini doğurmaktadır. Ancak aynı kişi Y ülkesinde yaptığı bir alışverişte belge almazsa bunun Türk vergisel idari düzeninin bozulması açısından bir sonuç taşımadığı ve dolayısıyla neticenin de Türkiye açısından bir anlam ifade etmediği açıkça anlaşılabilecektir. Bu kapsamda tüketiciye başka bir ülkede işlemiş olduğu bu fiilden dolayı özel usulsüzlük cezası kesilmemesi gerekir. Bir başka örnek vermek gerekirse; VUK un 353/1. maddesi gereğince, özel usulsüzlük kabahati sayılan faturada gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi fiilinin yurtdışında işlenmiş olması durumunda, eğer faturayı düzenleyen kişinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile mükellefiyet şeklinde bir ilişkisi söz konusu değilse söz konusu kişiye ceza uygulanması mümkün değildir. Faturayı alan ve Türkiye de mükellefiyeti bulunan ve bu faturayı devletin vergi alacağını etkileyebilecek işlemlerde kullanan kişiye özel usulsüzlük cezası verilebilir. Çünkü gerçek meblağdan farklı meblağa yer verme durumunda fiili hem belgeyi düzenleyenin hem de alanın işlemiş olduğu kabul edilir. Faturada gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi şeklindeki fiil yurtdışında işlenmiş olmasına rağmen, söz konusu faturanın Türkiye deki kayıtlara intikal ettirilmesi durumunda kabahat Türkiye de işlenmiş kabul edilecektir. 24 Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik alanı içerisinde işlenmiş olsaydı; devletin vergi alacağının tehlikeye düşmesi sonucu yaratabilecek usulsüzlük fiillerinin hepsinin kanunda belirtilen cezayı gerektirdiği açıktır. Ancak yukarıda Türk vatandaşı olan bir tüketicinin Y ülkesinde yaptığı alışveriş örneğinde belirtildiği gibi, hem Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alanı dışında işlenmiş olup hem de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vergi alacağını ziyaa uğratmayan ya da verginin ziyaa uğraması tehlikesini oluşturacak şekilde vergisel idari düzeni bozmayan fiillerin cezalandırılması mümkün değildir. Öte yandan Türkiye nin egemenlik alanı içerisinde işlenmiş olmakla birlikte, Türkiye nin idari vergisel düzeni açısından hiçbir anlam ifade etmeyen ve/veya vergi ziyaı oluşturma tehlikesi taşımayan fiillere de ceza uygulanması söz konusu olmaz. Örneğin Türkiye ile mükellefiyet ilişkisi bulunmayan iki Alman vatandaşının, Almanya da bulunan işletmeleri arasındaki mal alışverişine ilişkin muhteviyatı itibariyle yanıltıcı faturayı Antalya da tatil yaptıkları esnada düzenlemiş olmaları halinde, bu kişilere bu işlem açısından Türk Kanunlarının uygulanması söz konusu olmaz. Usulsüzlük kabahatleri herkes tarafından işlenebilen bir yapıya sahiptir. Esasen bazı usulsüzlük fiillerinin örneğin defter tutmama fiilinin sadece defter tutmak zorunda olanlar tarafından işlenebileceği kabul edilebilirse de, yapılan alışveriş sonrasında belge almamak şeklindeki bir fiilin herkes tarafından işlenebileceği açıktır. Dolayısıyla usulsüzlük kabahatlerini mahsus kabahat olarak nitelendirmeye olanak yoktur. 25 Usulsüzlük kabahatlerinin mahsus kabahat olarak nitelendirilememesi, bu konuda yer bakımından uygulama kurallarıyla ilgili bir genelleme yapma olanağını da zorlaştırmaktadır. Örneğin özel usulsüzlük kabahatinin fiilleri arasından sayılan, fatura vermeme ve dolayısıyla fatura almama şeklindeki fiiller yurtdışından alınan bir mal için söz konusu olduğunda fatura vermeme şeklindeki fiil, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile mükellefiyet şeklinde bir ilişkisi olmayan bir kişi tarafından işlenmiş olabilir. Böyle bir durumda fatura vermeyen bu kişiye Türk kanunlarına göre idari yaptırım (özel usulsüzlük cezası) uygulanması mümkün değildir. Dolayısıyla böyle bir durumda özel usulsüzlük cezası şek- 24 Şenyüz, a.g.e, s.17, Bkz. Şenyüz, a.g.e, s

7 lindeki idari yaptırım ancak faturayı almayan kişi hakkında ve fatura almama şeklindeki fiilin Türk vergisel idari düzenini bozma ihtimali taşıması halinde uygulanabilecektir. Ancak kişinin faturayı almaması Türk vergisel idari düzeninin bozulması açısından bir anlam ifade etmiyorsa, hem faturayı vermeyen hem de almayan açısından özel usulsüzlük cezasının uygulanması söz konusu olmayacaktır. Son olarak, bir yabancının Türkiye den mal almasına rağmen faturasını almadığında özel usulsüzlük cezasına muhatap olacağına şüphe olmadığını belirtmek gerekir. 3. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMAYA İLİŞ- KİN KURALLAR KK de kişi bakımından uygulamaya ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Burada ilk bakışta kabahat fiilini işleyen kişi her kim olursa olsun, ünvanı, sıfatı, görevi dikkate alınmaksızın cezaya muhatap olması gerektiği düşünülebilir. Ancak özellikle uluslararası hukuktan doğan kimi yükümlülükler dolayısıyla, bu şekilde bir genelleme yapabilmek olanaklı değildir. 26 Aşağıda birtakım özellikli durumlarda vergi kabahatlerine ilişkin cezaların verilip verilemeyeceği hususunda değerlendirmelere yer vereceğiz Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili suçlardan dolayı kural olarak sorumsuz olduğu ve ancak vatana ihanetten dolayı Anayasa da öngörülen yöntem takip edilerek cezalandırılabileceği kabul edilmektedir. Anayasanın 105. maddesine göre; Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır. Göreviyle ilgili suçlardan dolayı kural olarak sorumsuz olduğu kabul edilen Cumhurbaşkanının kişisel suçlarından dolayı sorumlu tutulması noktasında yukarıda belirtilen usule tabi olup olmaması noktasında tartışmalar bulunmakla birlikte; biz GÖZLER in anayasada bu konuda bir düzenleme yer almadığından Cumhurbaşkanı kişisel suçlarından dolayı bütün vatandaşların tâbi olduğu aynı kurallara tâbidir şeklindeki görüşüne katılmaktayız. 27 Konumuz açısından önem taşıyan nokta Cumhurbaşkanına vergi kabahatlerine ilişkin cezaların verilip verilemeyeceğidir. Kanımızca, Cumhurbaşkanının görevi dışındaki işlem ve eylemlerinden dolayı hukuki sorumluluğu tam olduğundan, gerekli şartların oluşması halinde Cumhurbaşkanına vergi kabahatlerine ilişkin cezaların verilmesine bir engel yoktur. Örneğin yaptığı kişisel alışveriş neticesinde belge almayan Cumhurbaşkanı özel usulsüzlük cezasına muhatap olabilecektir. Cumhurbaşkanına idari bir kararla idari yaptırım uygulamanın olanaksız olduğu ve Cumhurbaşkanının kabahatler açısından yasama dokunulmazlığından yararlanması gerektiğine ilişkin görüşlere, 28 pozitif hukukta bu bağlamda yer alan herhangi bir düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle karşıyız Milletvekilleri Görevlerinin devamı süresince ceza hukuku anlamındaki suçlarla ilgili olarak, Anayasada öngörülmüş olan istisnalar haricinde, yasama dokunulmazlığından faydalanan milletvekillerinin, kabahatler hukuku açısından böyle bir güvencelerinin bulunmadığını belirtmek gerekir. Vergi kabahati işleyen bir milletvekili gerekli şartların oluşması durumunda cezaya muhatap olabilecektir. Örneğin, milletvekili olmakla birlikte ticari faaliyetlerine devam eden Bay X sattığı bir mal için müşterisine vermek durumunda olduğu faturayı düzenlemezse, özel usulsüzlük cezası ve vergi ziyaı oluşması halinde vergi ziyaı cezasına muhatap olabilecektir. Yasama dokunulmazlığına sahip olan milletvekili olmayan bakanlar için de bu açıklamalar geçerlidir Diplomatik Temsilciler 4/9/1984 tarihli ve 3042 sayılı Kanunla uygun bulunan 18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin 31/3. Maddesinde yer alan Bu maddenin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde öngörülen haller dışında bir diplomatik ajan hakkında hiçbir icra önlemi alınamaz şeklindeki düzenleme gereğince diplomatik temsilciler hakkında vergi kabahati işledikleri gerekçesiyle ceza uygulanması olanağı yoktur Yabancı askerler Türkiye tarafından 10 Mart 1954 tarihli ve 6375 sayılı kanunla onaylanan Kuzey Atlantik Antlaşmasına 26 Yalçın, a.g.e, s Kemal Gözler, Yürütme, ( ) 28 bkz. Ramazan Çağlayan, İdari Yaptırımlar Hukuku, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti, 2006, s

8 Taraf Devletler arasında, Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşmenin 7. maddesi, 29 Türkiye de suç işlemiş olduğu halde, kimler için ceza kanununun uygulanamayacağını, dolayısıyla kimlerin Türk mahkemelerinin yargılamasına tabi olmadığını göstermektedir. 30 Bu madde hükmünün kabahatler hukuku açısından da geçerli olacağı dolayısıyla bu kişilere kabahatlere ilişkin yaptırımların uygulanamayacağına dair görüşler 31 bulunmakla birlikte, bizim kanaatimiz bu maddenin yargısal süreçlerle ilgili olduğu ve vergi kabahatleriyle ilgili cezaları kapsamadığı yönündedir. Bu çerçevede, örneğin, Türk kanunlarına göre mükellef olmayan Amerikan vatandaşı bir asker NATO Anlaşması kapsamında Türkiye de bulunurken yapmış olduğu bir alışveriş neticesinde belge almazsa, VUK un 353/3. maddesi gereğince özel usulsüzlük cezasına muhatap olacaktır Vergiden muaf tutulan kişiler Vergi kanunlarında çeşitli gerekçelerle öngörülmüş olan ve bazı kişileri vergi dışında bırakan muaflıkların, vergiden muaf tutulan kişileri, kişi bakımından uygulama alanının dışında bıraktığı şeklindeki bir yaklaşımın hatalı olacağını ifade etmek gerekir. 32 Yani bir vergi kanununda vergiden muaf tutulan kişiler arasında sayılan bir kişi, de pekala vergi kabahatlerine ilişkin cezalara muhatap olabilir. Bu kişilerin vergiden muaf olmaları neticesinde, muaf tutuldukları vergi açısından haklarında bir vergi hesaplanması söz konusu olmayacağından vergi ziyaı cezasının hesaplanması da söz konusu olmaz. Çünkü vergi ziyaı cezası vergi borcunun varlığıyla doğrudan ilişkilidir. Ziyaa uğrayabilecek bir vergi yoksa vergi ziyaı cezası da söz konusu olamaz. Ancak muaf tutulan kişilere yükletilen maddi bir vergi borcu olmamakla birlikte, aynı kişilere şekli birtakım ödevler yüklenmiş olabilir. Muaf kişiler bu şekli ödevlerini yerine getirmezlerse, usulsüzlük cezalarına muhatap olabilirler. 4. SONUÇ Vergi kabahatlerine ilişkin cezalar açısından yer ve kişi bakımından uygulama kurallarının incelendiği bu çalışmada varılan temel sonuca göre; yer bakımından uygulama kurallarıyla ilgili olarak, vergi ziyaı kabahatinin niteliği gereği ancak Türkiye de işlenebilir nitelikte olduğu ve hareket ve netice unsurunun Türkiye de gerçekleşmekte olması sebebiyle, bu kabahate her halükarda Türk kanunlarının uygulanması gerektiği; usulsüzlük kabahatleri açısından ise genel bir kural belirlemenin olanaklı olmadığı ve konunun kanunda belirtilen usulsüzlük fiillerinin her birisi açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Çünkü, çalışmanın içeriğinde açıklandığı üzere, birtakım usul- 29 "Madde VII 1.İşbu maddenin hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, (a)gönderen Devletin askerî Makamları, mevzuatlarının kendilerine bahşettiği cezaî ve inzıbatî kaza salâhiyetini, kendi askerî kanunlarına tabi bütün şahıslar hakkında kabul eden Devletin ülkesinde kullanmak hakkını haizdirler. (b)kabul eden Devlet Makamları, kabul eden Devlet ülkesinde işlenilen ve bu devletin kanunlarına göre cezayı müstelzim olan suçlar dolayısiyle bir kuvvet veya sivil unsur mensupları ile yakınları üzerinde kaza salâhiyetini haiz olacaklardır. 2. (a) Gönderen Devletin askerî makamları, bu Devletin emniyetine taallûk eden suçlarda dahîl olmak üzere, gönderen Devlet kanunlarına göre cezayı müstelzim olup ve fakat kabul eden Devlet kanunlarınca cezayı müstelzim olmıyan suçlar dolayısiyle, gönderen Devletin askerî kanunlarına tabi şahıslar hakkında mutlak kaza salâhiyetini kullanmak hakkını haiz olacaklardır. (b) Kabul eden Devlet Makamları, bu devletin emniyetine taallûk eden suçlar da dâhil olmak üzere, gönderen Devlet kanunlarına göre cezayı müstelzim olup ve fakat kabul eden Devlet kanunlarınca cezayı müstelzim olmıyan suçlar dolayısiyle bir kuvvet veya sivil unsur mensuplariyle yakınları hakkında mutlak kaza salâhiyetini kullanmak hakkını haiz olacaklardır. (c) İşbu fıkra ve bu maddenin 3 üncü fıkrası bakımlarından, bir Devletin emniyetine karşı işlenmiş suçlar şunlardır: (i) Vatana hiyanet; (ii) Sabotaj, casusluk yahut Devletin sırlarına veya onun savunmasiyle ilgili sırlara mütaallik herhangi bir kanunun ihlâli. 3.İki tarafın kaza salâhiyetlerinin tedahülü hallerinde şu kaideler tatbik olunacaktır: 11. Her Âkıd Taraf, ülkesi üzerinde bulunan diğer Âkıd Taraflara ait tesislerle teçhizat, mal, evrak ve resmî malûmatın tam emniyetini ve hüsnü muhafazasını sağlayacak ve bu maksatla vaz edilmiş kanunları ihlâl edecek şahısların tecziyesi için lüzumlu gördüğü teşriî tedbirlere tevessül edecektir." (bkz. ( )) 30 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, 15. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi, 2010, s Çağlayan, a.g.e, s Şenyüz, a.g.e, s

9 süzlük fiilleri ancak belli kimseler tarafından işlenebilirken, birtakım usulsüzlük fiilleri de herkes tarafından işlenebilir niteliktedir. Defter tutmama, beyanname vermeme gibi belli kimseler tarafından işlenebilecek fiillerde hareket unsurunun, ancak Türkiye de gerçekleşebileceği dikkate alındığında; faillerin Türk kanunlarına göre usulsüzlük cezalarının muhatabı olması noktasında tereddüt yoktur. Ancak belge vermeme gibi bazı fiillerin yurtdışında bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle mükellefiyet ilişkisi bulunmayan kişiler tarafından işlenmesi de mümkündür. Bu gibi durumlarda söz konusu kişilere usulsüzlük cezalarının tatbikinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Son olarak, kişi bakımından uygulama kuralları açısından diplomatik temsilciler dışında kalan herkesin vergi kabahatlerine ilişkin cezalara muhatap olabileceği tespit edilmiştir. Bu konuda kabahatler hukukundaki uygulamanın ceza hukuku alanındaki uygulamadan önemli ölçüde farklılık arz ettiğine dikkat çekmek gerekir. Nitekim ceza hukuku uygulamasında göreviyle ilgili suçlar açısından, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılabilecek olan Cumhurbaşkanının; görevlerinin devamı süresince ceza hukuku anlamındaki suçlarla ilgili olarak, Anayasada öngörülmüş olan istisnalar haricinde, yasama dokunulmazlığından faydalanan milletvekillerinin; Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşmenin 7. maddesi gereğince, Türkiye de suç işlemiş olsa bile, ceza kanununun uygulanamadığı yabancı askerlerin, gerekli koşullar oluştuğu takdirde, kabahatlere ilişkin cezalara muhatap olabilecekleri görülmektedir. KAYNAKÇA - Çağlayan, Ramazan. İdari Yaptırımlar Hukuku, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Gözler, Kemal Yürütme, yurutme.htm ( ) - Karakoç, Yusuf, Şenyüz, Doğan ve Bayraklı, Hasan Hüseyin. Vergi Ceza Hukuku, T.C. Anadolu üniversitesi yayını no: 2583, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1552, (?). - Meran, Necati. Açıklamalı Kabahatler Kanunu Kabahat İçeren Kanunlar, Ankara: Kartal Yayınevi, Özbek, Veli Özer. İnternet Kullanımında Ortaya Çıkabilecek Bazı Ceza Hukuku Sorunları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2002, ss Şenyüz, Doğan. Vergi Ceza Hukuku, 6. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, Taşdelen, Aziz. Vergi Kabahatlerinin Anayasal Temelleri Üzerine Düşünceler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 59, Sayı 4, 2010, ss Toroslu, Nevzat. Ceza Hukuku Genel Kısım, 15. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi, Torunoğlu, Tahsin. Vergi Ziyaı Kabahati, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Özel Sayı, Prof.Dr. Burhan Ceyhan Armağanı, 2010 (Basım yılı 2012), ss Yalçın, İsmail. Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Yavaşlar, Funda Başaran. İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 299, 2006, ( ) - Yüksel, Erdoğan. Kabahatler Kanunu, Ankara: Seçkin Yayıncılık, nato.htm ( ) 107

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından. Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DENİZLİ (Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından. Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DENİZLİ (Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü) Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından Esas No : 2014/271 Karar No : 2014/2893 Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı Davacı: Yusuf Koç Göveçlik Fatih Mah. Ekrem Başer Cad. No:89/A DENİZLİ Karşı

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER İsmail UYSAL ANKARA Aralık, 2012 GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir. Gelir

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL İstanbul. 27.12.2010 Sayı: 77450 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 009 Sirkülerimizin konusunu VUK 153/A Maddesi Kapsamında Yer Alan Mükelleflerden Ve İştirak Fiili Tespit Edilen Meslek Mensuplarından Teminat İstenilmesi ve Şartları oluşturmaktadır.

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

DEFTER TASDİKLERİNDE TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE DİKKAT. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

DEFTER TASDİKLERİNDE TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE DİKKAT. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü DEFTER TASDİKLERİNDE TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE DİKKAT İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Mükelleflerin; ticari işletmelerinin ekonomik ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini, her hesap

Detaylı

Sirküler no: 070 İstanbul, 1 Temmuz 2009

Sirküler no: 070 İstanbul, 1 Temmuz 2009 Sirküler no: 070 İstanbul, 1 Temmuz 2009 Konu: 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun ceza hükümlerinde yapılan değişiklikler.

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu Katma Değer Vergisi Tebliğ Değişiklikleri ve İlaveleri

Sirkülerimizin konusunu Katma Değer Vergisi Tebliğ Değişiklikleri ve İlaveleri Vezin Sirküler 2017 027 Sirkülerimizin konusunu Katma Değer Vergisi Tebliğ Değişiklikleri ve İlaveleri KAPSAM : Vergi Usul Kanununu nun 370 inci maddesinde yer alan İzaha Davet müessesesinin işleyiş usul

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU 2009 YILINDA UYGULANACAK VERGİ CEZALARI BELLİ OLDU VERGİ SİRKÜLERLERİ Tarih : 24.12.2008 Sayı : 2008/Vergi Usul Kanunu/2 Konu : 2009 Yılında Uygulanacak Vergi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERGİ LEVHASININ GİB İNTERNET SİTESİNDEN ALINMASI VERGİ CEZALARI VE VERGİ CEZALARININ KALKMA HALLERİ VERGİ ZİYAI VE CEZASI

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERGİ LEVHASININ GİB İNTERNET SİTESİNDEN ALINMASI VERGİ CEZALARI VE VERGİ CEZALARININ KALKMA HALLERİ VERGİ ZİYAI VE CEZASI V VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERGİ LEVHASININ GİB İNTERNET SİTESİNDEN ALINMASI VERGİ CEZALARI VE VERGİ CEZALARININ KALKMA HALLERİ VERGİ ZİYAI VE CEZASI V 192 q VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ Matrah Veraset

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU Basında Sorumluluk Rejimi Ünite 8 Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 8 BASINDA SORUMLULUK REJİMİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU İçindekiler 8.1.

Detaylı

KANUNİ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA G.V.K. NIN GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE İHTİYARİ BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? I. GİRİŞ VE İHTİYARİ BEYANA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA

KANUNİ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA G.V.K. NIN GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE İHTİYARİ BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? I. GİRİŞ VE İHTİYARİ BEYANA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü KANUNİ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA G.V.K. NIN GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE İHTİYARİ BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? I. GİRİŞ VE İHTİYARİ BEYANA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA Gelir si Kanunu

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge Yüksel KOÇ YMM 23.05.2012 BELGE Belge tanımına VUK nda yer verilmemiş, belgelerin adları belirtilmiştir. Vergi Hukukunda yer alan belgelerden bazıları;

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ramazan GÜLER 39 * * 1.GİRİŞ Gelişen teknoloji ile birlikte dünyada ve ülkemizde artık ticaret hayatı da

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi için uygulanacak asgari ücret tutarı : 1.647,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER UYGULANACAK CEZA 1)

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU 1. GİRİŞ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilmiş bulunan ve örneği Mevzuattaki

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA YENİ BİR MÜESSESE: İZAHA DAVET

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA YENİ BİR MÜESSESE: İZAHA DAVET TÜRK VERGİ HUKUKUNDA YENİ BİR MÜESSESE: İZAHA DAVET 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 234. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE VERGİ USUL KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SİRKÜLER İstanbul, Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE VERGİ USUL KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SİRKÜLER İstanbul, 15.08.2016 Sayı: 2016/131 Ref:4/131 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE VERGİ USUL KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 9 bu?lent sezgin:layout 1 11/9/10 3:11 PM Page 141 VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI Ramazan BİÇER I. Giriş Bilindiği üzere, 5520 sayılı yeni Kanunu 2006 yılı başından itibaren yürürlüğe girerken, diğer bazı hükümler gibi Transfer Fiyatlaması Uygulaması

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1

Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1 Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1 DEFTER VE BELGELER İBRAZ EDİLMEDİĞİ İÇİN İNDİRİMİ REDDEDİLEN KDV YE ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASI KESİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dördünce

Detaylı

ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Rızkullah ÇETİN* 25 1. GİRİŞ Şirketler şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ticaret Kanunumuza göre,

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-240 Konu :Mikail DOĞAN Tarafından Düzenlenen 19.08.2016 Günlü 279-B/16 Sayılı İnceleme Raporu 28.04.2017 / 24568401 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/120 Ref: 4/120

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/120 Ref: 4/120 SİRKÜLER İstanbul, 24.07.2017 Sayı: 2017/120 Ref: 4/120 Konu: KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA İHTİRAZİ KAYITLA BEYANNAME VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ TARTIŞMASI ÜZERİNE BİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İstanbul 9. Vergi

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27 Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 1. Giriş Gümrük Kanunu nun (GK nın) 207/1-b numaralı maddesinde şu hüküm yer almaktadır: Bir şartlı muafiyet

Detaylı

İNDİRİMİ BAKIŞ MEVZUAT VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ BAŞLIK. Sayı 2017/39

İNDİRİMİ BAKIŞ MEVZUAT VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ BAŞLIK. Sayı 2017/39 BAKIŞ MEVZUAT BAŞLIK VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ Sayı 2017/39 ÖZET 1 Ocak 2018 tarihinden verilecek beyannamelere uygulanmak üzere vergisini zamanında ödeyen mükelleflere vergi

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

SAYI : 2014 / 32 İstanbul, KONU : Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar.

SAYI : 2014 / 32 İstanbul, KONU : Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar. SİRKÜLER SAYI : 2014 / 32 İstanbul,23.05.2014 KONU : Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar. 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Uygulama Genel

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ KONULAR Kabahatler Kanunu Kabahatler Kanununda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; Kabahatlere ilişkin genel

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80572740.010.05 Konu : 6736 Sayılı Kanun 27.10.2016/19717113 DAĞITIM YERLERİNE 6736 sayılı Bazı Amme Alacaklarının Yeniden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı