Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Yýl : 2011 Sayý

2 74

3 24 Ocak 1933 Cumhurbaþkaný Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kütahya Tren Ýstasyonu'nda kendisine verilen dilekçeyi incelerken Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadýkça savaþ meydanlarýnda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür 24 Mart 1923, Kütahya-Hükümet Konaðý Baþöðretmen Mustafa Kemal Atatürk

4 Ýçindekiler Baþkandan 3 Terör ve Deprem Haberler 44 Devlet Ana 730. Kez Anýldý Kapak Konusu 5 Kütahya da Sanayi Devrimleri Haberler 46 Sosyal Sorumluluðun En Güzel Örneði Kutso Anaokulu Konuk 10 Nihat ERGÜN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Saðlýk 54 Opr.Dr. Zeki Öner Ýþ Dünyasý 14 Hüsnü Olçar Amerikalýlar Türk Mermerini Keþfetti Hukuk 56 Ýþçi Ücret Bordrolarý Neden Ýmzalanmalý? Sektör 18 Kütahya Turizm Yatýrýmcýlarýna Büyük Fýrsatlar Sunuyor Ekonomi 58 Çalýþanlarýn Kurumlarýna Karþý Yükümlülükleri Kobi 23 Zafer Kalkýnma Ajansý Üniversite 60 Dumlupýnar Üniversitesi nde Hayat Güncel 26 Bir Efsaneden Geriye Kalanlar Finans 62 Türkiye Çin den Sonra Dünya da En Çok Büyüyen Ülke Oldu Kültür - Sanat 28 Hüseyin Yüce Yüce Bir Ressam Seyhatname 64 Ýmparatorluðun Doðduðu Topraklar Araþtýrma 32 Kütahya Turizm Ýçin Yol Haritasý Hazýrlýyor Kitap 67 Bir torna tezgahýnda baþlayan hikaye... Haberler 36 Meslek Komiteleri Müþterek Toplantýsý Ajanda 70 Fuarlar KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Kasým 2011 Yýl :13 Sayý : 174 KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna H.Mithat DELEN Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Salih Nafi ALIÇ KUTSO Genel Sekreteri Yayýn Kurulu H.Mithat DELEN Harun YURDAGÜL Enver ÖZER Mehmet YAYLIOÐLU Eser ÇETÝNTAÞ Salih Nafi ALIÇ Melike KÖSE Haluk AKSU KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks:

5 Baþkandan Baþyazý TERÖR VE DEPREM Nafi GÜRAL KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Geçen sayýda görüþlerimi sizlerle paylaþýrken, gelecek sayýda "yükselmeye layýk deðer, Kütahya" baþlýðý altýnda ilimizi ekonomik anlamda tahlil etmeye çalýþacaðým." demiþtim, ama gündem deðiþti, bugünün gündemini oluþturan en önemli geliþmeler, terör ve deprem. Ne garip tesadüf ki terör ve deprem güzel ülkemizin en güzel köþelerinde bir arada yaþandý. Terörü ve teröre destek verenleri anlamak mümkün deðil. Biliyorlar ki, terör yolu ile hiç bir ülkede hiç bir talep karþýlanmýþ deðil, karþýlanmasý da mümkün deðil. Önce teröre bulaþanlarý deðerlendirelim. Bunlar aldatýlmýþ ve aldatan insanlar olarak iki gurupta toplanýyorlar. Aldatanlara baktýðýmýzda, iyi bir hayat sürebilmelerini saðlamak karþýlýðýnda, özellikle Türkiye nin büyümesini, geliþmesini kendi çýkarlarýna aykýrý gören ülkeler tarafýndan yönlendiriliyorlar, maddi olarak destekleniyorlar, Türkiye dýþýndaki ülkelerde itibar görüyorlar. Biliyorlar ki, terörü yönetmezlerse ne maddi çýkarlarý devam edecek, ne de Türkiye dýþýnda itibarlarý kalacak. Aldatýlanlara gelince, gazetelerde okuduðunuz yöntemlerle beyinleri yýkanýp, robotlaþtýrýlýyorlar ve yazýk ki, teröre bulaþýyorlar. Ve anlamak mümkün deðildir, hem aldatanlar hem aldatýlanlar bu ülkenin vatandaþý, seçme seçilme haklarý var, iþ yapma, seyahat özgürlükleri var, saðlýk, eðitim baþta olmak üzere devletin tüm imkanlarýndan yararlanýyorlar, devlet adýna iþ 3

6 Baþkandan Baþyazý kalmadýðýný gördük çevremizde. Sadece üzülmekle kalmadýk, tüm ülke yardýma koþtu. Yirmi dört saat geçmeden tüm birimleri ile devletimiz ulaþtý deprem bölgesine. Taþkýn sel halinde bölgeye akan yardýmlarla, acýlar biraz olsun hafifler mi arayýþý içinde oldu doðudaki batýdaki tüm insanlarýmýz. Ve inanýlmasý zor ama deprem acýsý yaþanýrken, taze þehit haberlerini de almaya devam etmemiz kahretti bizleri. Ne acý, ne acý. Her þeye raðmen insanlarýmýz, bu ülkede yaþayan herkesi kardeþi gördüðünü, deprem vesilesi ile ispatlamýþ oldu deprem bölgesine olan ilgileri ile. yapýlacak kurumlarda görev yapýyorlar, ama gene de teröre bulaþanlar oluyor, biz ise sadece þehitlerimizi yüreklerimizde yaþatýyoruz, yuvalar yýkýlýyor, ocaklar sönüyor. Peki, ne olacak? Terörle mi yaþayacaðýz? Elbette hayýr. Demokrasi kurallarý terk edilmeden, ülke olarak, siyaset olarak, ekonomi olarak, hukuk olarak, topyekûn mücadele edilecek ve terör bitecek. Örnek olarak Ýrlanda ÝRA, Ýspanya ETA belalarýndan bu anlayýþla kurtuldu. Bu nedenle bu ülke yýkýlmaz, bölünmez, terör asla amacýna ulaþamaz, teröre destek verenler desteklerini çektikleri anda, aldatýlmýþ vatandaþlarýmýz aldatýldýklarýný anlayacaklar ama vakit geçmiþ olacak, çok sayýda þehidimiz þehadet mertebesine ulaþacaklar. Onlarýn mekânlarýnýn cennet olacaðýný bilmemiz bize teselli oluyor ama keþke yaþasalardý. Ýnsanlarýmýzýn yardýmseverliði, toleransý, genlerinden geliyor. Mevlana nýn þu sözleri her þeyi açýklýyor zaten. "Yaradýlaný sev, yaradandan ötürü Ýyi dileklerimle. Yaþý müsait olanlar hatýrlayacaklar, 70 li yýllarda sað sol çatýþmalarý nedeni ile sade vatandaþlar olarak sokaða çýkamaz halde korku içinde yaþadýk, ana babalar çocuklarýný üniversitelere göndermekten korkar oldular, vatandaþlarý, kamplara ayrýlmaya zorladýlar, bir gurup diðer gurubu düþman gördü, insanlar, özellikle gençler silahlandý, kardeþ kardeþi vurdu. O yýllarda da gençleri yönlendirenler vardý, sonunda sað sol bitti, halk derin bir nefes aldý. Gene maziye baktýðýmýzda yurt dýþýndaki elçilik mensuplarýmýza, Ermeni teröristler tarafýndan menfur saldýrýlar yapýldý, çok sayýda diplomatýmýzý þehit verdik. Sonunda Ermeni terörü bitti. Bitti, ama dýþ mihraklar bu defa baþka bir belayý bize musallat ettiler ve o yýllardan beri terör ile yaþýyoruz. Ama inanýyorum ki bu terör de bitecek ama ayný mihraklar kim bilir hangi baþka belayý bize musallat edecekler. Þehitlerimizin acýsý ile kavrulurken, bu defa deprem haberi ile yýkýldýk. Bu yazý yazýldýðý saatlerde bebeklerden büyüklere 466 fidanýmýzý aldý bizden deprem. Acýlarý bizzat yaþayanlarý gördük ekranlarda ve onlarýn acýlarýna ortak olma savaþý baþladý ülkemizde. Göz pýnarlarý hareketlenmeyen hiç bir vatandaþýmýzýn 4

7 Kapak Konusu Kütahya da Sanayi Devrimleri Anadolu'nun Türkleþtirilmesinde, Kurtuluþ Savaþý'nýn sonuna kadar getirilmesinde önemli vazifeler üstelenen Kütahya, Cumhuriyet döneminden bu yana sanayi alanýnda da önemli hamleler yapmýþtýr. Cumhuriyetimizin 88. yýlýnda, 88 sanayi kuruluþumuzun hikayesini bir yazý dizisi ile okuyucularýmýzla paylaþýyor ve bu yazýyý cumhuriyetimize armaðan ediyoruz. Hazýrlayan:Eser Çetintaþ Kaynaklar; Kütahya 1967 Ýl Yýllýðý, Kütahya Ýl Çevre Durum Raporu Ýktisadi Yönü ile Kütahya Kitabý 5

8 Kapak Konusu Kütahya da Sanayi Devrimleri Dünyanýn ilk toplu iþ sözleþmesinin imzalandýðý Kütahya, 1766 yýlýndan bu yana tarihi önemi, sanayisi ve stratejik konumdaki coðrafyasý ile bugün ülkemizin yükselen yýldýz þehirlerinden biri. Dünyanýn ilk toplu iþ sözleþmesi 13 Temmuz 1766 tarihinde Kütahya da imzalanmýþ. Fincancýlar esnafýnýn çalýþma þartlarýný düzenleyen Sözleþme, belirlediði ücret seviyesi ve bu ücretlerin günün þartlarýna göre alým gücü itibariyle ayrýca önem arz ediyor. Mustafa Kemal Atatürk ün Kütahya ziyaretleri Ýlk kez 06 Aðustos 1920 yýlýnda Kütahya ya gelen Atatürk, Türk tarihinin hemen her döneminde önemli rol oynayan Kütahya ya, 24 Mart 1923'te eþi Latife Haným'la, ardýndan 30 Aðustos 1924 ve 23 Ocak 1933'te ziyaretler gerçekleþtirmiþtir. Kütahya, Anadolu'nun Türkleþtirilmesinde, Kurtuluþ Savaþý'nýn sonuna kadar getirilmesinde üzerine düþen vazifeyi en iyi þekilde yapmýþ, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri Kütahya'da saðlamlaþtýrýlmýþtýr. Baþöðretmen Mustafa Kemal Atatürk, 24 Mart 1923'te o dönem Hükümet Konaðý olarak kullanýlan bugünün Kütahya Lisesi nde öðretmenlere hitap etmiþ ve konuþmasýnda; Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadýkça savaþ meydanlarýnda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür sözleriyle bugün dahi deðerini yitirmeyen önemli mesajlar vermiþtir. Malazgirt Zaferi'nin ardýndan XI. yüzyýlýn sonunda Türk uygarlýklarýyla tanýþan Kütahya, Germiyanoðlu Beyliði'ne baþkentlik yapmýþ ve Osmanlý Devleti bu topraklar üzerinde kurulmuþtur. Kütahya, milli mücadelenin ardýndan sanayi alanýnda da önemli hamleler yapmýþtýr. Cumhuriyet döneminden bu yana Kütahya da sanayinin kronolojik olarak nasýl geliþtiðini, hangi sektörlerde nasýl bir büyüme yaþandýðý Cumhuriyetimizin 88. yýlýný kutladýðýmýz bu sayýmýzda kaleme aldýk. Yazýmýzýn ilk bölümünde, Kütahya da yýllarýndaki sanayinin geliþimini inceliyoruz. 8 Ekim 1923 te vilayet haline getirilen Kütahya, 1926 da ilk sanayi tesisi olan Sümerbank Kiremit Fabrikasý na kavuþmuþ; 1931 de ise demiryolu ile Balýkesir e baðlanmýþtýr. Tarým her zaman önemini korumakla birlikte, Kütahya Cumhuriyet döneminde madencilik ve sanayi açýsýndan önemli bir geliþme göstermiþtir. Osmanlý döneminden beri çinicilik, dericilik ve dokumacýlýk merkezi olan il, atölye üretiminden sýnai üretime geçiþi de Cumhuriyet ten sonra gerçekleþmiþtir. Ýlk büyük sanayi tesisi olarak 1926 yýlýnda kurulan Sümerbank Seramik Fabrikasý, uzun yýllar tek iþletme olarak kalmýþtýr. Kütahya yýllarý arasýnda 4 kiremit ve tuðla fabrikasýyla bu sektörde altýn yýllarýný yaþamýþtýr. Kütahya'da 20 Eylül 1919'da Kuva-yi Milliye Teþkilatý kurulmuþ, 20 Ocak 1920'de halkýn çabalarý ile Kütahya Milli Alayý oluþturulmuþtur. ''6 Aðustos 1920'de Kütahya ya ilk defa teþrif eden ve o dönem TBMM Baþkaný olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kütahya Milli Alayýný teftiþ etmiþ ve ziyaretinden sonra Kütahya Mutasarrýfý Sait Beyefendiye Kütahya halkýna iletilmek üzere bir yazý göndermiþtir. Mustafa Kemal Atatürk yazýsýnda, Kütahya halkýnýn gayretiyle 5-10 günde kurulan askeri kýtanýn vatan mücadelesinde zafer kazanmak için önemine iþaret ederek, halka teþekkür etmiþtir yýlýnda Kütahya, Yunanlýlar tarafýndan iþgal edilmiþ, 30 Aðustos 1922'de Zafertepeçalköy ve Dumlupýnar'da Baþkomutanlýk Meydan Savaþý'nýn kazanýlmasý Kütahya'nýn kurtuluþuna da vesile olmuþtur. Kütahya'nýn kurtuluþu, tüm yurdun kurtuluþu olmuþ ve 30 Aðustos 1924'te temeli atýlan Þehit Sancaktar Anýtý'nýn yerini de bizzat Mustafa Kemal Atatürk göstermiþtir. 14 Mayýs 1950'de "gizli oy açýk tasnif" ile yapýlan demokratik seçimlerde ise DP % 52 oy oranýyla ezici bir çoðunluk saðlayarak iktidara gelmiþ ve Adnan Menderes baþbakan seçilmiþtir. Menderes in 10 yýl süren baþbakanlýk döneminde Türk iç ve dýþ politikasýnda büyük deðiþimler olurken Kütahya da bu deðiþimden nasibini almýþtýr. 6

9 Kapak Konusu Kütahya da Sanayi Devrimleri Kütahya hýzla sanayileþmeye baþlamýþtýr yýlýnda Kütahya Þeker Fabrikasý, Tunçbilek Termik Santrali, Kütahya Azot fabrikasý hizmete açýlmýþ ve þehrin cumhuriyet dönemi ardýndan en büyük geliþim ataðý baþlamýþtýr yýlý, Kütahya sanayi tarihine altýn harflerle yazýlmýþtýr yýlýnda kurulan Kütahya Porselen ve 1992 de açýlan Dumlupýnar Üniversitesi ilin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatýna önemli katkýlar saðlamýþtýr. 1- Yýl 1926, Sümerbank Keramik Sanayi Nuri Conker ve arkadaþlarý tarafýndan inþaat malzemesi þirketi olarak 1926 yýlýnda kurulan bu müessese, 1935 yýlýnda Sümerbank tarafýndan Türk Lirasýna satýn alýnmýþtýr. O tarihten bu yana Sümerbank Keramik fabrikasý olarak çalýþmakta olan fabrika her sene geliþmiþ ve kar etmiþtir. Kömürle ýsýtýlan, zikzaklý iki fýrýný bulunan fabrika 250 iþçi ve 19 personele sahiptir. Her mevsim çalýþabilecek þekilde kurulan bu tesis, 1967 yýlýnda Türk Lirasý kar saðlamýþtýr. 2 - Yýl 1940 GLÝ, Garp Linyitleri Ýþletmesi Devlet eliyle yapýlan linyit iþletmeciliði ilk defa 16 Þubat 1938 tarihinde Etibank'a baðlý olarak Deðirmisaz iþletmesinin kurulmasýyla baþlamýþtýr. Daha sonra 18 Mayýs 1939 tarihinde Tunçbilek ve 23 Eylül 1939 tarihinde Soma Ýþletmeleri (Yunus Nadi Þirketi'nden devir alýnarak) faaliyete geçmiþtir. Bu üç iþletme 01 Ocak 1940 tarihinde birleþtirilerek Etibank'a baðlý "Mahdut Mes'uliyetli Garp Linyitleri Ýþletmesi Müessesesi" kurulmuþ ve 15 Eylül 1957 tarihinden itibaren 6974 sayýlý kanunla kurulan "Türkiye Kömür Ýþletmeleri (TKÝ ) Kurumu" içinde yer almýþtýr. Baþlangýçta Balýkesir'de bulunan müessese merkezi 07 Temmuz 1941 tarihinde Tavþanlý'ya nakledilmiþtir. Kütahya ili hudutlarý içinde bulunan Seyitömer linyit havzasý ise 01 Haziran 1960 tarihinde üretim bölgesi olarak iþletmeye açýlmýþtýr. Deðirmisaz Linyit Ýþletmesi 1966 yýlýnda rezervi tükenerek kapatýlmýþ, Soma Bölgesi 1978 yýlýnda kurulan "Ege Linyitleri Ýþletmesi (ELÝ) Müessesesine", Seyitömer Bölgesi de 1990 yýlýnda kurulan Seyitömer Linyitleri Ýþletmesi (SLÝ) Müessesesine" devredilmiþtir. GLÝ Müessesesi Müdürlüðünde halen 4364 ruhsat nolu Tunçbilek imtiyaz sahasýnda üretim yapýlmakta ve Tavþanlý Domaniç karayolu üzerinde Tavþanlý' ya 13 km, Kütahya'ya 63 km. uzaklýktadýr. Þirketin, aðustos 2011 itibariyle çalýþan sayýsý; 1778 iþçi, 335 memur olmak üzere toplam 2113 kiþidir. 3 - Yýl 1948, Kütahya Toprak Sanayi A.Þ. Kiremit ve Tuðla Fabrikasý Kütahya topraklarýnýn çini, seramik, kiremit ve tuðla yapýmýna elveriþli olduðu öteden beri bilinmektedir yýlýnda Nuri Conker ve arkadaþlarý tarafýndan Marsilya tipi kiremit fabrikasý kurulmuþtur. Fakat bu tesis bir türlü geliþememiþ ve en sonunda Sümerbank a devredilmiþtir. Komþu illerden Eskiþehir de kurulan kiremit fabrikalarýnýn Kütahya dan toprak götürmelerine teþebbüs etmeleri üzerine, þehrin uyanýk ve müteþebbis bazý insanlarý bir araya gelerek kiremit ve tuðla fabrikasýnýn kurulmasýna ön ayak olmuþ ve 1948 yýlýnda Kütahya Toprak Sanayi Kiremit fabrikasý kurulmuþtur. Fabrikanýn halen birisi zikzaklý olmak üzere iki bacaklý, üç fýrýný vardýr. Yaklaþýk 300 iþçinin çalýþtýðý bu tesis senede 4 milyon kiremit, 1,5 milyon tuðla imal edebilecek üretim kapasitesine sahiptir. 4 - Yýl 1950, Koçak Toprak Ýþ. Ltd. Þti. Kiremit ve Tuðla Fabrikasý Þirket, Remzi Koçak, Nedim Koçak, Selahattin Koçak, Ahmet Bozbal, Nazik Köle ortaklarýnýn birleþmesiyle 1950 yýlýnda kurulmuþtur. Zikzaklý bir fýrýna sahip olan bu tesiste, 90 kiþi çalýþmaktadýr. Fabrikanýn senelik kiremit üretim kapasitesi 1,5-2 milyon adettir. 7

10 Kapak Konusu Kütahya da Sanayi Devrimleri 5- Yýl 1951, Kömür Ýþletmeleri A.Þ. Gediz Linyit Ýþletmesi 1951 ve 1956 yýllarýnda Gediz de faaliyete açýlan kömür iþletmeleri sahalarý, 1958 yýlýnda Kömür Ýþletmeleri A.Þ. Gediz Linyit Ýþletmesi þirketi tarafýndan devir alýnmýþtýr. Sahalardaki kömür teþekkülü birçok faylara parçalanarak bloklara ayrýlmýþ durumdadýr. Kat i rezerv tespiti için gerekli sondaj ve arama çalýþmalarý devam etmekte olan tesisin, muhtemel rezervinin tonu su üstü, tonu su altý çalýþmalarý ile alýnabileceði tahmin edilmektedir. Þirketin Kütahya ili hudutlarýnda bulunan diðer maden sahalarý Þapçý, Emirler ve Sekban demirli sahalarýnýn toplam kapasitesi ton dur. 6- Yýl 1952, Azim Kiremit ve Tuðla Fabrikasý Kooperatifleri ortaklýðýnda ticari hayatýna devam etmektedir. Özelleþtirme ile birlikte her alanda modernizasyon ve otomasyon yatýrýmlarý kýsa sürede hayata geçirilerek üretim kapasitesi 2000 ton/gün den 4000 ton/güne yükselterek, %100 kapasite artýrýmý gerçekleþtirmiþtir. Çevre duyarlýlýðýna azami hassasiyet gösteren þirket, atýk su arýtma ve baca gazý tesislerine 4 milyon Türk Lirasý tutarýnda yatýrým gerçekleþtirerek, deþarj ve emisyon izinlerini almýþtýr. Özelleþtirilme sonrasý yapýlan yatýrýmlarla toplam yatýrým tutarý 60 milyon Türk Lirasýna ulaþmýþtýr. 450 Çalýþaný ile üretimine devam eden Kütahya Þeker Fabrikasý, üretim döneminde; çiftçimize, bin ton pancar ürettirmekte (sözleþmeli olarak) ve üreticilere her yýl ortalama 30 milyon Türk Lirasý ödeme gerçekleþtirmektedir. Bu miktar pancarýn iþlenmesi ile bin ton þeker, bin ton yaþ pancar küspesi, 8-10 bin ton melas üretimi ile bölgenin ticari hayatýna ve ülke ekonomisine önemli katkýlarda bulunmaktadýr. Sanatkar Mehmet Çini nin oðullarý Talat Çini ve Rýfat Çini tarafýndan 1952 yýlýnda kurulmuþtur. Fabrikanýn 70 personeli olup, kömürle kýzdýrýlan tek bacalý ve zikzaklý bir fýrýný vardýr. Fabrikanýn kapasitesi senede 2 milyon kiremit mahya ve 1 milyon tuðladýr. Tesisin yýllýk üretim miktarý ise 1,5 milyon kiremit ve 500 bin tuðladýr. 7- Yýl 1953, Gönen Kiremit Gönen Türk Limited, Selim Özer, Mehmet Atak, Mehmet Yeþil, Þevket Gönen, Kadir Adlým, Mustafa Gönen ve Nuri Köse ortaklýðýnda 1953 yýlýnda kurulmuþtur. 18 Mayýs 1954 tarihinde 8.ortak olarak Kamil Erdem ortaklýða alýnmýþ ve 1957 yýlýnda þirketin adý Gönen Limited Ortaklýðý, 1958 tarihinde de Kütahya Gönen Ticaret ve Ýmalat Ltd. Þti. olmuþtur te hissedarlarý Ümran Gönen ve Muammer Gönen, 2005 te Metin Aytun, Erdoðan Palangalý, Atilla Palangalý olarak deðiþmiþtir tarihi itibariyle, Erdoðan Palangalý ve Atilla Palangalý ortaklýðý tescil edilmiþ olup, þirket gayri faal olarak faaliyet göstermektedir. 8-Yýl 1953, Kütahya Þeker Fabrikasý Türkiye Þeker Fabrikasý A.Þ. ye baðlý olarak kurulan Kütahya Þeker Fabrikasý, 04 Mart 1953 tarihinde kurulmuþ ve 04 Ekim 1954 tarihinde iþletmeye açýlmýþtýr. Kampanya sürelerinde üretimde; ton linyit kömürü, ton kireç taþý, 500 ton kalorifer özel yakýtý, 1000 ton kok kömürü kullanýlmaktadýr. Kütahya Þeker Fabrikasý, 08 Ekim 2004 tarihinde ÖÝB lýðý tarafýndan % 56 lýk kamu hissesi devredilerek özelleþtirilmiþtir. Fabrika, Torunlar, Kiler ve Kütahya Pancar 8 9- Yýl 1954, Tunçbilek Termik Santrali Tavþanlý - Tunçbilek bölgesindeki kömür ocaklarýnda çýkan kömürlerin deðerlendirilmesi ve ülke ihtiyacýnýn karþýlanmasý için Tunçbilek kasabasýnda 1954 yýlýnda santral kurulmuþ ve 1956 da üretime geçmiþtir. Toplam 429 MW enerji üretim kapasitesi olan Tunçbilek santralinin ünitelerinin kuruluþ ve hizmete girdiði tarihleri aþaðýdaki gibidir. Ünite No Temel Atýlma Tarihi Hizmete Girdiði Tarih I. ve II. Ünite 17 Eylül Nisan 1956 III. Ünite 21 Mayýs Aðustos 1966 IV. Ünite 02 Haziran Aðustos1977 V. Ünite 02 Kasým Ekim 1978 Türkiye elektrik enerjisi üretiminin %3 nü karþýlayan tesiste, yýllýk kwh elektrik üretimi yapýlmaktadýr. Santralde nominal elektrik üretiminin saðlanmasý için yýlda yaklaþýk ton linyit kömürü tüketilmektedir. TEAÞ Tunçbilek Termik Santrali; 23 mühendis, 86 idari, 8 teknisyen, 732 iþçi olmak üzere toplam 849 personele sahiptir.

11 Kapak Konusu Kütahya da Sanayi Devrimleri 10- Yýl 1954, Kütahya Azot Fabrikasý SLÝ, linyitlerinin deðerlendirilmesi, ülkemizin azotlu gübre ihtiyacýnýn karþýlanmasý ve patlayýcý madde yapýmýnda kullanýlan nitrat asidi ile teknik amonyum nitrat üretimi amacýyla 21 Ekim 1954 yýlýnda kurulmuþ ve 27 Ekim 1961 de üretime baþlamýþtýr. Gübre ihtiyacýnýn artmasý sebebi ile 20 Kasým 1965 yýlýnda ek tesisler kurularak, 27 Ekim 1968 tarihinde iþletmeye açýlmýþtýr. Üretilen gübrelerin torbalanmasý için kurulan polietilen torbalama tesisleri 25 Ekim 1970 yýlýnda üretime geçmiþtir. Tesis, 1987 de Kütahya Gübre Sanayi A.Þ. ye dönüþerek þirket hüviyeti kazanmýþ, kalite yönetimi tecrübesi ile kurumsallýða adým atmýþtýr yýlý ekim ayýnda özelleþtirilerek Yýldýz Entegre Aðaç Entegre A.Þ þirketine devredilmiþtir. Son olarak 2007 yýlýnda Teknik Patlayýcý Tesisi nin yatýrýmý tamamlanarak hizmete açýlmýþtýr. Halen faaliyette bulunan tesislerin kapasiteleri ise; * Amonyum Nitrat Gübresi ( % 26 N ) Pril: Ton / Yýl (Talebe baðlý olarak % 33 lük ANG üretimi yapýlmaktadýr) * Derisik Nitrik Asit ( % 100 HNO3 ): Ton / Yýl * Teknik Amonyum Nitrat ( TAN ) ve Poraz Amonyum Nitrat (PAN) toplam üretimi: Ton / Yýl dýr. Fabrikada 14 mühendis, 31 idari, 23 teknisyen, 105 iþçi olmak üzere toplam 173 kiþi çalýþmaktadýr. Ürün Adý Kurulu Kapasite (Ton/Yýl) Seyreltik nitrik asit Amonyum nitrat gübresi Deriþik nitrat asiti PAN (amonyum nitrat) Yýl 1955, Gediz Madencilik A.Þ. 15 Temmuz 1955 tarihinde Gökler köyü Acemkýrý mevkiindeki faaliyete geçen linyit ocaklarýnýn iþletmesi, tamamý ile bir halk malý olarak kurulmuþtur. Ýþletmenin faaliyete geçmesi ilçe ve civarýna bir önemli bir hareketlilik kazandýrmýþtýr Türk Lirasý sermayesi olan þirket, 40 yýllýk iþletme imtiyazlý sahanýn sahibidir. Yapýlan sondajlar neticesinde 2 milyon ton rezerv tespiti yapýlmýþtýr. Her sene yaklaþýk olarak ton sanayide kullanýlan linyit istihsal edilmektedir. Milli gelire iþtirak payý ise 7,5 milyon TL dir. Þirketin iþçi ve personel olarak toplam çalýþan sayýsý 400 civarýndadýr. Ýstihsal edilen kömürün kalori ortalamasý olup, MTA Enstitüsü raporlarýna göre taþ kömürü vasýflarýna çok yakýndýr. Þirket, kömür iþletmesi dýþýnda sahip olduðu Antimuvan sahasýnýn faaliyetine de hýz vererek bu yönden çevre için de önemli çalýþmalar gerçekleþtirmektedir. 12- Yýl 1958, Emet Etibor Ýþletmeleri Kütahya ilinin Güneybatýsýndaki Emet ilçesinde kurulan tesis ve Kütahya ya 100 km. uzaklýktadýr. Türkiye nin bor mineralleri rezervinin önemli bir bölümünü oluþturan Kütahya-Emet yataðý, 1956 yýlýnda MTA (Maden Teknik Arama ) Jeolog Dr. Gawlik tarafýndan bulunmuþtur. 12 Aðustos 1958 tarihinde bölgedeki Bor sahalarý, MTA tarafýndan Etibank a devredilmiþtir yýlýnda Etibank-Emet Kolemanit Maden Ýþletmesi Þantiye Þefliði olarak kurulmuþ ve daha sonra 24 Þubat 1962 tarihinde müessese haline getirilmiþtir. 01 Mayýs 1998 tarihinden itibaren yeniden yapýlanma gereði iþletme haline dönüþtürülmüþtür. MTA tarafýndan Etibank a devredilen sahalar; güneyde Hisarcýk a 4 km. mesafedeki Hamamköy ile kuzeyde Emet e 3.5 km. mesafede bulunan Espey bölgesini içine almaktadýr. Hisarcýk ve Espey iþletmelerinde üretilen cevher yine buralardaki konsantratörlerde zenginleþtirilerek satýþa hazýr hale getirilmektedir ton/yýl kapasiteli Borik Asit fabrikasý, 2004 yýlýnda þubat ayýnda devreye alýnarak üretime baþlamýþtýr. Tesiste bugün, 185 memur, 482 iþçi ve 407 adet hizmet alým iþçisi olarak toplam personel istihdam edilmektedir. Ürünleri Hisarcýk Kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O ) Espey Kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O ) Borik Asit (H3BO3 ) Azot Fabrikasý temel atma töreni Kütahya nýn diðer sanayi kuruluþlarýnýn hikayesine dergimizin yeni sayýlarýnda yer vereceðiz. 9

12 Konuk Nihat Ergün SANAYÝNÝN VE TEKNOLOJÝNÝN YÜKSELEN YILDIZI ANADOLU Nihat ERGÜN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný 10

13 Konuk Nihat Ergün Kütahya, hem Kurtuluþ Savaþýmýzýn en yoðun çarpýþmalarýnýn ve Baþkomutanlýk Meydan Muharebesinin yaþandýðý, hem de Cumhuriyet sonrasý sanayi devriminin ilk fabrikalarýnýn yükseldiði kentlerimizden biridir. olmak üzere, Avrupa ülkelerinde sanayi sektörünün ve üretim kültürünün zayýfladýðý görülmektedir. Biz, kalýcý zenginlik saðlamanýn yolunun sadece ve sadece üretimden geçtiðine inanýyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci sanayi devrimi denebilecek olumlu geliþmelerin yaþandýðý, Türkiye nin dünya sanayi devleri arasýna girmeye hazýrlandýðý bir dönemdeyiz. Cumhuriyetimizin 88. yýlýnda, gerek ekonomik gerek siyasi istikrar bakýmýndan Türkiye çok önemli bir noktaya geldi. Türkiye bugün ekonomik alanda yardým alan ülkeler kategorisinden, yardým eden ülkeler kategorisine girdi. Bu durumu hepimizin ortak gururu olarak görüyoruz. Bugün dünyanýn pek çok saygýn kuruluþu ekonomik kriz sonrasýnda dünyanýn yeni çekim merkezi olarak Türkiye yi gösteriyorlar. Artan yerli ve yabancý yatýrýmlar sonucu ekonomimizde gerçekleþen rekor büyümeler bunun açýk bir göstergesidir. Bugün gelinen noktada ulusal ve uluslar arasý yatýrýmcýlar bakýmýndan en büyük teþvik, siyasi istikrar ve güven ortamýdýr. Gerek Hükümet olarak gerekse de Bakanlýk olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü yýlýnda siyasi ve ekonomik alanda tarihteki hak ettiði yeri almasý için önemli çalýþmalar yürütüyoruz. Gelinen noktada Türkiye, dünyayla ilgili ekonomik ve siyasi kararlarýn alýmýnda, o kararlara uyan ülkelerden birisi deðil, o kararlarý alan ülkelerden birisi haline geldi. Bunu daha ileri seviyelere, noktalara taþýmak istiyoruz. olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü yýlýna denk gelen 2023 yýlý için iddialý hedefler ortaya koyduk. Ýhracatýmýzý 500 milyar dolara çýkarmak, Avrasya nýn üretim üssü olmak, Gayri Safi Milli Hâsýla yý 2 trilyon dolarýn üzerine çýkarmak, dünyanýn ilk 10 büyük ekonomisinden birisi olmak ortaya koyduðumuz hedeflerden bazýlarýdýr. Türkiye'nin bu hedeflere ulaþabilecek gücü, yeteneði ve potansiyeli olduðuna inancýmýz tamdýr. Hükümetimizin ortaya koyduðu bu hedeflerin gerçekleþmesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý olarak üzerimize düþen çok önemli görevler var. Bugün küresel krizin etkilerinin halen devam ettiði baþta ABD KOSGEB olarak, yedi farklý program çerçevesinde desteklerimizi sürdürüyoruz. KOBÝ'lere yönelik genel desteklerimiz var. Ýþbirliði ve proje desteklerimiz var. Üniversiteler, araþtýrma merkezleri ve diðer kurum/kuruluþlar ile yaptýðýmýz protokolleri vasýtasý ile giriþimcilerin ve KOBÝ lerin Ar-Ge, Ýnovasyon ve Endüstriyel Uygulama projelerine destek saðlýyoruz. Bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileþerek ulusal ve uluslararasý birer markaya dönüþmesi, mal ve hizmetlerin daha yüksek katma deðerli ve nitelikli bir yapýya kavuþmasý için, yeni küresel mimarinin gerçeklerine uygun bir üretim anlayýþýnýn ülkemizde egemen olmasý gerekiyor ve bu konuda da Bakanlýðýmýzýn gerekli reformlarý yapmak gibi çok ciddi sorumluluðu bulunuyor. Giriþimcilere, KOBÝ lere, sanayicilere saðlanan imkanlar, Türkiye Sanayi Stratejisi, Türkiye nin 2023 vizyonu, yerli otomobil çalýþmalarý, sanayi ve ticaret alanlarýnda plan, program, strateji ve politikalar, iþ dünyasýndaki geliþmeler ve sanayicilere tavsiyeleriniz konusundaki deðerli fikirlerinizi bizimle paylaþýr mýsýnýz? Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaþtýrmada büyük katký verecek olan ekonominin ana lokomotifi sanayi sektörü ile ilgili olarak, Avrasya'nýn üretim üssü olmak vizyonu çerçevesinde hazýrladýðýmýz Türkiye nin sanayi stratejisini bu yýlýn baþýnda kamuoyuna açýkladýk ve uygulamaya baþladýk. Sanayi Strateji Belgesinde; teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payýnýn artýrýlmasý, Düþük teknolojili sektörlerde, katma deðeri yüksek ürünlere geçiþin saðlanmasý, Becerilerini sürekli geliþtirebilen þirketlerin ekonomideki aðýrlýðýnýn artýrýlmasý Konularýný ülke olarak kendimize üç temel stratejik hedef olarak belirledik. Burada belirlediðimiz birinci ve ikinci hedefler doðrultusunda, sanayideki üretim yapýmýzda köklü deðiþikler yapmak için çalýþmalara baþladýk. Yine 2011 yýlýnda Sanayi Strateji Belgesi ile birlikte, otomotiv ve makine sektörlerine yönelik strateji belgeleri ve KOBÝ Stratejisi gibi önemli belgeleri açýkladýk. Seramik, kimya, elektrik-elektronik ve demir-çelik gibi sektörler için strateji belgeleri de tamamlanma aþamasýna geldi. Bu strateji belgeleri yapýlacak eylemlerin altyapýsýný hazýrlayan, planlayan ve daha da önemlisi bir takvime baðlayan yol haritalarýdýr. 11

14 Konuk Nihat Ergün Bakanlýðýmýzýn yeniden yapýlandýðý bu yeni dönem, bu belgelerde yer alan eylemlerin hayata geçeceði bir dönem olacaktýr. Mesela otomotiv sektöründe montaj çalýþmalarýna olduðu kadar, kendi marka, model ve tasarýmlarýmýzý oluþturmanýn da gayretini gösteriyoruz. Türkiye, artýk kendine ait bir otomobil markasýna sahip olmalý. Tasarýmý ve markasý kendimize ait olan bir otomobili yapabilecek güç ve kabiliyete sahibiz. Artýk birilerinin yeni bir marka, tasarým oluþturma ve bu topraklara ait, bu ülkeye, bu millete ait bir markayý, tasarýmý üretim bandýna sokma, iç pazara ve dýþ pazara açma cesaretini gösterme zamaný gelmiþtir. Yerli otomobil üretmekten kastýmýz en küçük cývatasýna kadar her þeyin Türkiye'de üretilmesi anlamýna da gelmiyor. Türk otomotiv sektörü, yerli otomobil üretimi için gerekli olan sermaye birikimi, giriþimci, teknik eleman, teknoloji ve yan sanayiye sahip bir sektördür. Türkiye nin 50 yýllýk birikimi buna müsait. Bu yeni dönemde önemli çalýþmalarýmýzdan birisi de, sanayi sektörünü, yüksek deðerlerdeki ara ve yatýrým malý ithalinden kurtaracak olan yapýsal reformlarý hayata geçirmek olacaktýr. Ýhracata Dönük Üretim, Girdi Tedarik ve Ýhracat Pazarlarýnýn Çeþitlendirilmesi Stratejileri çalýþmalarý kapsamýnda Ar-Ge ve yenilikçiliðin geliþtirilmesine yönelik programlarýn da etkin bir biçimde uygulanmasý ile birlikte cari açýða kalýcý bir çözüm saðlamayý planlýyoruz. Kýsacasý bilgiye, yeniliðe ve giriþimciliðe önem veriyoruz. Yüksek katma deðerli ve ileri teknolojili üretim için, gerek Bakanlýk olarak gerekse baðlý kuruluþlarýmýzdan KOSGEB ve TÜBÝTAK olarak tüm imkânlarýmýzý seferber ediyoruz sayýlý Araþtýrma ve Geliþtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkýnda Kanun kapsamýnda Ar-Ge merkezlerinin kurulmasýna yönelik önemli çalýþmalar yürütüyoruz. Rekabet Öncesi Ýþbirliði Projelerini destekliyoruz. Þu an teknoloji odaklý giriþimciliði artýrmak, yeni ürün geliþtirme süreçlerini desteklemek, bilgiyi teknolojik ürüne dönüþtürmek için yürüttüðümüz önemli programlar var. San-Tez Programlarý ile üniversite sanayi iþbirliðini artýrmaya, Teknogiriþim Sermaye Destek Programý ile gençlerimizin fikirlerini ve projelerini hayata geçirmeye çalýþýyoruz. Her yýl 100 kiþiye vermekte olduðumuz Teknogiriþim sermaye desteðini 500 kiþiye çýkardýk. Ülkemizde kurulu teknoparklarýn sayýlarýný ve niteliklerini artýrarak, burada faaliyet gösteren firmalarýn dünyaya açýlmalarý konusunda desteklerimize devam edeceðiz. KOSGEB olarak, yedi farklý program çerçevesinde desteklerimizi sürdürüyoruz. KOBÝ'lere yönelik genel desteklerimiz var. Ýþbirliði ve proje desteklerimiz var. Üniversiteler, araþtýrma merkezleri ve diðer kurum/kuruluþlar ile yaptýðýmýz protokolleri vasýtasý ile giriþimcilerin ve KOBÝ lerin Ar-Ge, Ýnovasyon ve Endüstriyel Uygulama projelerine destek saðlýyoruz. Bununla birlikte KOSGEB Hizmet Merkezi sayýsý da arttýrýlarak 81 ili kapsayacak þekilde hizmet aðýný geniþletiyoruz. Bu sayede, yerel dinamikler harekete geçirilerek KOBÝ lerde belirli bir Ar-Ge ve inovasyon bilinci oluþturulmasý ve proje yapma becerileri geliþtirilerek yeni ürün/hizmet üretme, süreç geliþtirme gibi konularda projeler üreterek KOSGEB desteklerinden faydalandýrýlmalarý saðlanacaktýr. Bilginin ve teknolojinin üretildiði, yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi için gerekli olan iklimin oluþtuðu bir ülke olmayý arzu ediyorsak, bunun için bizim eðitimli, genç, dinamik ayný zamanda üretken ve çalýþkan insan kaynaðýmýzý en büyük sermayemiz olarak görüp, onlardaki bu gücü, bu potansiyeli harekete geçirmemiz gerekiyor. 12

15 Konuk Nihat Ergün Türkiye'nin artan genç nüfusunun istihdamýnda, yeni yatýrýmlara olan ihtiyacýmýz günbegün artýyor. Bunun için de yeni yatýrýmlara ihtiyaç duyulmakta, yeni yatýrýmlar için de yeni yatýrým alanlarýný oluþturmak gerekmektedir. Uzunca süren bir çalýþma sonucunda Bakanlýk olarak yatýrýmcýlarýn yatýrým yeri sorununu çözecek yeni bir uygulama baþlattýk. OSB lerde atýl duran 10 bine yakýn sanayi parseli tespit ettik. Yatýrýmcýlara bu arsalarý bedelsiz tahsis etmek için yönetmelik hazýrladýk. Yatýrýmcýlara saðlanacak bedelsiz arsalar için sadece iki þart aranýyor. Birincisi arsayý aldýktan üç yýl sonra üretime geçmek, ikincisi ise en az 10 kiþi istihdam etmek. Parsellerin tamamýný tahsis edeceðimizi kabul edersek, 30 milyar liralýk yatýrým ve 400 bin yeni istihdam oluþacaðýný öngörüyoruz. Bu parsellerden 66'sýnýn da Kütahya'da olduðunu hatýrlatmak isterim. Kütahya mýza yatýrým yapmak isteyen yatýrýmcýlarý da bu imkândan yararlanmaya davet ediyorum. Önümüzdeki dönemde mevcut desteklerimizi geliþtireceðimiz gibi, yeni destek programlarý da ortaya koyacaðýz. Biz yatýrýmcýlarýn önünü açmak, üretimi, ihracatý ve istihdamý artýrmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sanayicilerimizin de bizim ortaya koyduðumuz bu imkânlardan ve fýrsatlardan faydalanmalarýný bekliyoruz. Çünkü günümüzün küresel rekabet þartlarý, üreticilerimizin kendilerini sürekli yenilemelerini, Ar-Ge ve yenilikçiliðe önem vermelerini gerektiriyor. Kimse tam olarak kendini yeterli görmesin ve herkes kendini yenilemeye devam etsin. Kendini yenilenmenin yolu da hiç þüphesiz Ar-Ge, markalaþma, tasarým ve yenilikçilikten geçiyor. Sonuç olarak, her geçen gün geliþimi devam eden ve trendi hýzla yükselen Kütahya sanayisinin, ülkemizin ekonomik ve sosyal geliþimine verdiði katký bizleri memnun etmektedir. Kütahya sanayisi için bu olumlu sürecin devamý temennisiyle, derginizde görüþlerimizi aktarma fýrsatý verdiðiniz için sizlere teþekkür ediyor ve yayýn hayatýnýzda baþarýlar diliyorum. 13

16 Ýþ Dünyasý Hürok Mermer AMERÝKALILAR TÜRK MERMERÝNÝ KEÞFETTÝ Kütahya dan Miami ye uzanan, krizleri fýrsata çevirmeyi baþarmýþ bir Türk firmasý olan Hürok Mermer in gurur kaynaðý hikayesini bu baþarýnýn baþkahramaný Hüsnü Olçar dan dinledik. Hazýrlayan : Melike Köse Fotoðraflar : M.Akif Çakmak 14

17 Ýþ Dünyasý Hürok Mermer Öncelikle firmanýz hakkýndaki genel bilgileri okuyucularýmýzla paylaþmak istiyoruz. Firmamýz 1981 yýlýnda kuruldu. O zaman ki þartlarda müteahhitlik firmasý olarak baþlamýþtýk. Bu sene 30.yýlýmýzý kutluyoruz. Mermer iþine ise 1992 yýlýnda girdik, basit bir atölyede küçük bir fabrikayla baþladýk. Öncelikle iç piyasa için çalýþýyorduk, apartmanlarýn merdiven basamaklarý, tatil köylerinin döþeme iþleri gibi. Yaptýðýmýz iþleri 2001 krizinde tekrar deðerlendirmemiz gerekti. Bu kriz bize gösterdi ki, Türkiye nin ve firmalarýn kurtuluþu ihracat ve istihdamdan geçiyordu. Biz de ihracat yapmaya karar verdik. Ýhracat yapmak için mermer iyi bir fýrsattý. Dünyadaki doðal kaynaklarýn yüzde 70 i Türkiye de fakat pazar Ýtalyanlarýn elindeydi. Öncelikle ihracat yapabilmenin ana þartlarýný araþtýrdýk. Bunun için; 1- Kaliteli Makine 2-Hammadde 3- Nitelikli Personel gerekliydi. Hepsini yerine getirerek, 2002 yýlýnda ihracata baþladýk. Ýlk önce ihraç kayýtlý ürünlerimizle baþladýk, lakin gördük ki bu pazar Yahudilerin elindeydi. Bizden alýyorlar ve dünyanýn bütün ülkelerine satýyorlardý. Bir süre sonra fuarlara katýlmaya baþladýk. Bence, dünya pazarlarýna açýlmanýn en büyük þartlarýndan birisi de fuarlar. Bu fuarlarda direkt müþteriler sizi buluyor, ürünlerinizi sergiliyor, müþterilerle tanýþýyorsunuz, sonra yazýþmalar baþlýyor. Gördük ki yazýþmalar yeterli deðil, sýcak temas, yüz yüze iletiþim lazým. Fuarlarda tanýþtýðýmýz müþterileri bizzat ülkelerinde ve iþyerlerinde ziyaret ettik. O zaman sizin güvenilir bir satýcý olduðunuzu anlýyorlar, yüz yüze iletiþim bizim iþin olmazsa olmazlarýndan biri. Daha sonra kendi ihracatýmýzý kendimiz yapmaya karar verdik ve direkt müþterilere ulaþmaya baþladýk senesinde gördük ki çalýþtýktan sonra pazar çok geniþ. Amerika da kendi iþyerimizi açmaya karar verdik. Ýlk önce 850 metrekare bir alanda depo kiraladýk, bu kiraladýðýmýz yer Filorida nýn Pompano Belediye sýnýrlarý içerisindeydi yýlýnda bu iþyerini açtýðýmýzda iki oðlumu da oraya gönderdim. Ardýndan 2008 yýlýnda kriz patlak verdi, biz bu krizi çok daha önceden hissettik. Kriz zamaný yapýlmasý gereken üç önemli þart vardýr, birincisi sýfýr stok, ikincisi tam zamanýnda üretim, üçüncüsü ise nakdi cebinde tutmak. Biz bunun tam tersini uygulamaya karar verdik. Full Stok: Amerika da bir müþteri bir mal aradýðýnda stoklarda bulamaz ise, Türkiye den ya da baþka ülkeden ithal edeceði bir ürün 3 ay sonra elinde olacak. Ama bize geldiðinde istediði malý alýp gitme imkaný saðladýk. Ýkinci olarak full üretim anlayýþý ile 2008 Nisan ayý itibari ile makinelerimizi tam kapasite çalýþtýrmaya baþladýk. Gördük ki büyümemiz lazým yýlý baþlarýnda 2000 metrekarelik yeni bir yere taþýndýk. 15

18 Ýþ Dünyasý Hürok Mermer Kriz dönemleri için en çok söylenen þey, herkes tedbir alsýn. Bütün uzmanlar tedbirler alýnmasý gerektiðini söyler ama bunlarýn neler olduðunu söylemezler. Demek ki herkesin kendi bünyesinde, firmanýn yapýsýna göre tedbirler almasý gerekiyor. Siz bu konuda neler yaptýnýz, nasýl bir strateji izlediniz? Krizlerden korkmamak lazým, nasýl depremlerle yaþamaya alýþtýysak krizlerle de yaþamaya alýþmamýz gerekir. Fýrtýnadan korkmamak lazým. Fýrtýna var diye denize açýlmazsak, kenarda oturup beklemek gerekir. Halbuki doðrusu rüzgarýn yönünü tayin edip, rüzgara hükmetmektir. Rüzgara hükmetmeyi öðrenirsek, fýrtýnalardan, kasýrgalardan korkmadan, ondan istifade edebiliriz. Tabii geminin gövdesi saðlam olmasý lazým senesinde mermer, traverten, Türk doðal taþýyla dýþ piyasalara açýldýk. Dýþ piyasalara açýldýðýmýzda, kendimizi geliþtirmemiz, yenilememiz gerektiðini gördük. Bunun için 2008 senesinde organize sanayi bölgesine geldik. Þuanda 70 dönüm arazi üzerinde, 10 bin metrekare kapalý alanda çalýþmaktayýz ve 150 çalýþanýmýz var. bünyesinde 200 metrekarelik bir showroom inþa ettik ve böylelikle Kütahya halkýna, mermer ve doðal taþý tanýtmaya baþladýk yýlýna geldiðimizde Amerika pazarýnda daha fazla geliþmemiz gerektiðini düþündük ve yeni bir yer arayýþýna girdik. 6 bin metrekare kapalý alanda 800 metrekare showroomu olan yeni bir yer kiraladýk ve geçtiðimiz Eylül ayýnda açýlýþýný gerçekleþtirdik. Açýlýþýmýza Pompano Beach Belediye Baþkaný Lamar Fisher, Türkiye nin Miami Ticaret Ateþesi Halit Akçaðlayan ve birçok Türk ve Amerikalý dostlarýmýz katýldý. Hürmer Madencilik olarak þu an Kütahya ihracat sýralamasýnda altýncýyýz ve 38 ülkeye ihracat yapmaktayýz. Organize Sanayi bölgemizin bazý sýkýntýlarý var. En baþta yollarýmýzýn, çaðýn gereklerine, Kütahya ya yakýþýr biçimde yapýlmasý gerekir yýlýnda ihracata baþladýðýmýzda, iç piyasa iþlerimizi tamamen durdurmuþtuk. Fakat hemþerilerimizden gelen istekler üzerine, 2011 senesinin ikinci çeyreðinde iç piyasa için de hazýrlýklar yaparak, fabrikamýz 16

19 Ýþ Dünyasý Hürok Mermer Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý nda yýllarýnda Meclis Baþkaný olarak görev yaptýnýz. Odamýzýn çalýþmalarý hakkýndaki düþüncelerinizi alabilir miyiz? KUTSO nun gerçekten çok güzel ve önemli çalýþmalarý var. KUTSO dergimiz bile güzelleþmiþ. Baþarý hikayeniz ile ilgili olarak genç giriþimcilere ve üyelerimize tavsiyeleriniz neler olabilir? Bugün gençlerimiz fevkalade kendilerini yetiþtirmiþ durumda. Yarýnýn teminatý sevgili gençlerimizden tek isteðimiz çalýþmak, çalýþmak, çalýþmak, çok çalýþmak. Bugün görüyoruz ki televizyonlarda Avrupa nýn þýmarýk çocuðu Yunanistan tembellik yapýp, az çalýþýp daha doðrusu çalýþmadan bedavadan geçinmek, bol para harcamak, keyiflerini bozmamak istiyorlar. Ne olacak derseniz, yine baþta Almanya olmak üzere, her zaman olduðu gibi Avrupa nýn þýmarýk çocuðu Yunanistan a biraz daha para verip, yine onlarýn þýmarýklýklarýna devam etmelerini saðlayacaklar. Bence Avrupa Birliði nin kurulmasýnýn ana sebepleri arasýnda Almanya nýn özellikle otomotiv sektörüne pazar bulmaktý. Çünkü geçmiþ zamanlarda Almanya da çalýþan her 7 kiþiden birisi otomotiv sektöründeydi, bu sektörde bu makineleri satmanýn en iyi yolu Avrupa pazarýydý, bunun için de Avrupa Birliði kurulmasýna öncülük ettiler. veriliyor. Fuarlardan söz açýlmýþken, ben de sizin vasýtanýzla, gerek kamuoyuna, gerek Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayip Erdoðan a, gerekse Ekonomi Bakanýmýz Sayýn Zafer Çaðlayan a bir mesaj iletmek istiyorum. Ülkemizde bir Türk Sanayi Ürünleri Fuarý na ve bu fuarýn 340 gün açýk olmasýna ihtiyacýmýz var. Bu fuar Suudi Arabistan pazarý ana hedefiyle, Mekke, Medine ya da Cidde de açýlmalý. Çünkü bu bölgeye gelen hazýr müþteriler var, nedir bu hazýr müþteriler derseniz; Umre ve hac ziyareti için gelen milyonlarca Müslüman. En az 200 ülkeden, hatta içlerinde gayri Müslim ülkelerden bile gelen Müslümanlar bulunuyor, Amerika dan ve Kanada dan gelenler bile var. Çoðu iþadamý olan bu kiþilerin böylesi bir fuarý mutlaka ziyaret edeceklerini düþünüyorum. Fuarda Türk ürünlerinin 340 gün sunulmasý, bence ülkemiz için çok büyük bir çýkýþ noktasý olacaktýr. Dünyanýn hemen hemen her ülkesinden ziyaretçiler gelecektir. Yine Yunanistan a yardým etmeye devam edeceklerdir. Bu durum bizim için esasýnda çok büyük bir fýrsat. Onlar ne kadar az çalýþýrsa çalýþsýn, bizim gece gündüz çalýþýp onlarý geçebileceðimiz tam bir fýrsat zamaný. Zaten bizim de prensibimiz çok çalýþmak, kaliteden ödün vermemek ve daha iyisini hedeflemek. Bildiðiniz gibi yýldýz oyuncu, maç kazandýrýr. Takým oyunu þampiyonluk getirir. Ekip çalýþmasýný mutlaka yapmalýyýz. Dýþ pazarlarla tanýþmanýz, ihracata baþlamanýz nasýl oldu? En kýymetli ürünlerden bazýlarý elmastýr, altýndýr. Elimizin altýnda elmasýmýz, altýnýmýz varsa, yastýðýmýzýn altýndaysa, kasanýn veya sandýðýn içindeyse hiç kimse bunun ne olduðunu bilemez. Biz bunu pazara çýkarýrsak, halka sunarsak, ürünlerimizi takdim edersek, gösterirsek, dolayýsýyla bize de satýþ fýrsatlarý çýkar. Bu nedenle fuarlar çok önemli ve büyük bir pazar. Özellikle bütün bu iþlerin, iç piyasa ya da dýþ piyasada bütün iþadamlarýnýn kendi bünyesine uygun olan tüm fuarlara katýlmasýný tavsiye ediyorum. Özellikle kendi sektörlerine uygun fuarlarýn geçmiþini incelerlerse; kaç kiþi ve hangi firmalar katýlmýþ, o firmalarý kimler ziyaret etmiþ, mevsimleri nelerdir? Özellikle bunlarý araþtýrmalarýný tavsiye ederim. Biliyorsunuz devlet tarafýndan fuarýn cinsine göre, çeþitli destekler de 17

20 Sektör Turizm KÜTAHYA TURÝZM YATIRIMCILARINA BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR SUNUYOR Hazýrlayan : Haluk Aksu Fotoðraflar : Yaprak Sarýýþýk SIRLAR KENTÝ KÜTAHYA 7000 yýllýk tarihi olan Kütahya nýn adý bilinen ilk halký, M.Ö. II. bin yýlda buraya yerleþen Hititler. Ýlin bilinen ilk adý da Kotys in Kenti anlamýna gelen Kotiaeion (Cotiaeion). Anadolu ya gönderilen Kotys (Koti) adlý Romalý komutandan geldiði düþünülen bu isim, daha sonra Türkler tarafýndan eski adýna benzetilerek Kütahya ya dönüþtürülmüþ. Kütahya, Hitit, Frig, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyan Beyliði ve Osmanlý Ýmparatorluðu nun ev sahibi, Germiyan Beyliði nin ise baþkenti. Osmanlý Ýmparatorluðu nun kurulduðu Domaniç Yaylalarý ve Baþkumandanlýk Meydan Muharebesi nin yaþandýðý Dumlupýnar, Kuruluþ tan Kurtuluþ a tarih yazan Kütahya da. 18

21 Sektör Turizm FRÝG VADÝSÝ Dokunduðu her þeyin altýna dönüþtüðü efsanesiyle bilinen Kral Midas zamanýnda en parlak dönemini yaþayan Frigler, M.Ö yýllarýnda Anadolu daki Hitit hakimiyetine son vermiþ. Friglerin bir kýsmý, Kütahya, Eskiþehir ve Afyonkarahisar üçgeninde bulunan ve günümüzde Frig Vadisi (Phrygia Epiktetus Küçük Frigya) olarak bilinen bölgeye yerleþmiþ. Kütahya da sönmüþ bir yanardað olan Türkmen Daðý nýn volkan tüflerinin yayýldýðý Frig Vadisi, verimli arazisi ve kolay iþlenebilen kayaç yapýsýyla önemli bir yerleþim alanýymýþ. Frigler in ana tanrýçasý Kybele ye adanmýþ açýk hava tapýnaklarý, sunaklarý, kaya mezarlarý ve aðýl-ahýr olarak kullanýlan, savunma ve barýnma amacýyla insanlar tarafýndan oyulan yüzlerce maðarasýyla Frig Vadisi, önemli bir tarihi barýndýrýyor. Kayalarýn elle oyulmasýyla Deliktaþ ve Penteser doðal kaleleri, Roma ve Bizans döneminde ise kilise ve þapeller yapýlmýþ. Bu kilise ve kalelerde gizli geçit ve dehlizlerle birbirine baðlanan birçok oda bulunuyor. Kayaç yapýsýnýn benzerliði ve yerleþim alaný olarak kullanýlmasý nedeniyle Ýkinci Kapadokya olarak anýlan Frig Vadisi nde, Frigya Kültürel Mirasýný Koruma ve Kalkýnma Birliði (FRÝGKÜM) tarafýndan desteklenen 400 kilometrelik bir yürüyüþ yolu yapýlýyor yýlý içinde iþaretleme çalýþmalarýnýn bitmesiyle, Frig Yürüyüþ Yolu nun güzergahlarýný tanýmlayan bir rehber kitap, rotalarýn ayrýntýlý haritasý ve GPS verilerinin de çýkarýlmasý planlanmakta. Bisiklet turlarý için uygun parkurlar barýndýran Frig Yürüyüþ Yolu nda, atlý doða yürüyüþü yapýlabilecek bir potansiyel de mevcut. Yolun baþlangýç noktalarýndan biri Kütahya Ahmetoluðu Köyü. II. Kapadokya olarak anýlan Frig Vadisi, büyük kýsmý çam ormanlarýyla kaplý bir bölge. Vadi, yürüyüþ yolunun faaliyete açýlmasý ve tarihte konaklama amacýyla kullanýlan maðaralarýn butik otellere dönüþtürülmesiyle tarih ve doða turizmine açýlabilecek, turizmciler ve turistler tarafýndan keþfedilmeyi bekleyen bakir bir bölge. Kütahya Belediyesi, buradaki geniþ maðaralarý doðal soðuk hava depolarý olarak tahsis etmeyi planlýyor. ÇAVDARHÝSAR AÝZANOÝ ANTÝK KENTÝ Kütahya il merkezine 60 kilometre uzaklýkta bulunan Çavdarhisar, Selçuklular döneminde buraya yerleþtirilen Çavdar Tatarlarý tarafýndan üs olarak kullanýlmasýyla bu ismi almýþ. Çavdarhisar, antik tarih turizmindeki yerini ise yakýnlarýnda bulunan Aizanoi Antik Kenti ne borçlu. Kentin adýnýn, Zeus un kýzý, su perisi Erato ile Frig Kralý Arkas ýn oðlu Azan isimli mitoloji kahramanýndan geldiði sanýlýyor. Yapýlan kazýlarda M.Ö.III. bin yýllarýna ait yerleþim izleri bulunan Aizanoi, antik Frigya ya baðlý yaþayan Aizanitisler in merkezi. M.Ö.II. yüzyýlda Roma hakimiyetine girmesinden sonra, tahýl ve yün üretimi sayesinde zenginleþen kent, en parlak dönemini 19

22 Sektör Turizm M.S.II. yüzyýlda yaþamýþ. Bu dönemde inþa edilen Zeus Tapýnaðý, dünyadaki en saðlam örneklerinden biri. Tapýnaðýn yakýnýnda batý kýsmýnda Kybele büstü, doðusunda ise Zeus büstü bulunuyor. Altýnda ise tonozlarla örtülü baþka bir mekan var. Dünyadaki tek örnek olan stadyum - tiyatro kombinasyonu toplam kiþilik ve stadyum iki katlý olarak inþa edilmiþ. Dünyanýn ilk ticaret borsasý olarak bilinen Borsa Binasý nýn duvarlarýnda Roma Ýmparatorluðu pazarlarýnda satýlan tüm mallarýn fiyat listeleri bulunuyor. Aizanoi de, biri mozaikli hamam olarak bilinen iki hamam, Kocaçay (antik Penkalas Çayý) üzerinde bulunan ve ikisi hala kullanýlan beþ köprü, antik su barajý, bitiþik dükkan ve galerilerin sýralandýðý sütunlu cadde, nekropol (mezarlýk) alanlarý ve Meter Steunene nin (Kybele) kutsal maðarasý bulunuyor. Greklerle Amazonlar arasýndaki savaþlarý betimleyen yüksek kabartmalarýn bulunduðu ve Aizanoi Antik Kenti ndeki kazýlarda bulunan dünyanýn en saðlam Amazonlar Lahdi, Kütahya Merkez Arkeoloji Müzesi nde sergileniyor. Kültürel yapýsýyla sanat çevrelerince Ýkinci Efes olarak adlandýrýlan Aizanoi, Bizans döneminde piskoposluk merkeziydi ve burada kiþi yaþýyordu yýlýnda açýlmasý planlanan Zafer Uluslararasý Bölgesel Havaalaný ndan yapýlacak olan baðlantý yollarýyla havaalanýndan yarým saatte ulaþýlabilecek Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti nde,1970 yýlýndan beri her yýl kazý çalýþmalarý devam ediyor. Çavdarhisar a gelen kazý ekipleri ve turistler Anemon Oteli nde konaklayabilirler. Havaalanýnýn açýlmasý ve Kütahya daki termal tesislerin tarih turizmiyle daha çok entegre olmasýyla birlikte, antik kenti ziyarete gelen ve yakýn çevredeki termal imkanlardan yararlanmak isteyen turistler için burada daha çok konaklama tesisine ihtiyaç olacak. Aizanoi,nam-ý diðer Ýkinci Efes Dünyanýn en saðlam Zeus Tapýnaðý Dünyanýn ilk ticaret borsa binasý Dünyanýn en saðlam Amazonlar Lahdi Dünyada tek örneði olan stadyum-tiyatro kombinasyonu Antik su barajý Hala kullanýlan antik köprüler Sütunlu cadde Biri mozaikli olmak üzere iki Roma hamamý Nekropol Alanlarý 20

23 Sektör Turizm KISA KISA KÜTAHYA NIN DÝÐER ZENGÝNLÝKLERÝ Kütahya, Kuruluþtan Kurtuluþa tarih yazan kent. Bu unvaný en çok hak eden illerin baþýnda geliyor. Ertuðrul Gazi nin Kayý boyu bu topraklara yerleþti, baþþehri Kütahya olan Germiyanoðlu Beyliði nden savaþsýz alýnan topraklarla geniþledi ve üç kýtaya yayýlan büyük Osmanlý Devleti haline geldi. 600 yýllýk bir ömürden sonra, zayýfladý ve daðýldý. Çok geçmeden Osmanlý Devleti nin küllerinden Türkiye Cumhuriyeti doðdu. Türkiye Cumhuriyeti ni kuran Kurtuluþ Savaþý nýn dönüm noktasý olan Baþkumandan Meydan Muharebesi yine Kütahya da, bu kez Baþkomutan Gazi Mustafa Kemal in önderliðinde Dumlupýnar da yaþandý. Dünyanýn bilinen ilk toplu iþ sözleþmesi (Fincancýlar Esnafý Anlaþmasý- 13 Temmuz 1766 ) Kütahya da imzalandý. Dünyaca ünlü masal babasý Ezop ile ünlü Seyyah Evliya Çelebi, Kütahyalý. 250 yýllýk Türk Konaklarý da Kütahya merkezinde yer alan Germiyan Sokaðý nda bulunuyor. Mevleviliðin Anadolu daki 3. merkezi sayýlan Kütahya da bulunan ve eskiden Mevlevihane olan Dönenler Camii mutlaka görülmeli. Kütahya nýn hemen her yerinde çini atölyelerine rastlanýyor. Dünyanýn en kaliteli porselen, seramik ve çinileri ve dünya çapýndaki markalarýyla Kütahya, çini, porselen ve seramikle özdeþleþmiþ bir kent. Dünyanýn çini baþkenti unvanýný hak eden Kütahya da dünyadaki ilk baðýmsýz Çini Müzesi bulunuyor. Termal kaynaklarý oldukça zengin ve üstelik bu termal kaynaklar kentin geneline yayýlmýþ durumda. Þehirde, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan Turizm Merkezi ilan edilen 7 merkez ve aktif durumda olan otel, motel ve hamamlarýyla hizmet veren 10 dan fazla jeotermal saha bulunuyor. Ege Bölgesinin en yüksek daðý olan Murat Daðý nýn zirvesi, karpuz çatlatan soðuk sularýn hemen yanýnda, þifalý sularýyla hizmet veren bir termal turizm merkezi. Simav daki termal kapasite ise o kadar yüksek ki jeotermal enerji, hanelerin ve seralarýn ýsýtmasý için bile kullanýlýyor. Kütahya Belediyesi, Yoncalý da 560 dönüm arazi üzerine modern bir termal turizm merkezi projesi hazýrladý ve bu projenin yaný baþýna büyük golf sahalarý yapýlmasý da planlanýyor. Kütahya termal merkezlerine geldiðinizde Emet, Simav, Gediz, Tavþanlý, Yoncalý ve Ilýca da bulunan tesislerde konaklayabilirsiniz. %53 ü ormanlarla kaplý, flora ve fauna yönünden zengin olan Kütahya tam anlamýyla bir tarih, kültür, doða ve saðlýk þehri. Türkiye nin ilk bölgesel havaalaný olan Zafer Uluslararasý Bölgesel Havaalaný 30 Aðustos 2013 tarihinde saat 13:13 te açýlacak. Çavdarhisar da Anemon Oteli, Kütahya merkezinde Hilton Garden Inn, Ilýca da Güral Harlek Termal Resort Otel bulunuyor. Þehirde yeni bir uluslararasý zincir otel ise konaklama tesisi yapmak için yer arayýþýna girdi bile. Kütahya da, kaliteli þehir otelleri ve otantik bir ortamda yemek yenebilecek tarihi konaklar da bulunuyor. Kütahya, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya ve Konya gibi büyükþehirlere km mesafede ve bu illerin tam ortasýnda, yollarýn kesiþtiði noktada yer alýyor. Bursa, Eskiþehir, Afyonkarahisar, Uþak, Bilecik, Balýkesir ve Manisa nýn komþusu olan Kütahya, bu zenginliði fark edecek yatýrýmcýlara büyük fýrsatlar sunuyor. Kütahya, Orta ve Batý Anadolu nun en çok teþvik alan bölgesinde, 3 yýldýz ve üzeri otel yatýrýmlarý teþvik kapsamýna giriyor. Teþvikler; KDV istisnasý, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi iþveren desteði, faiz desteði ve yatýrým yeri tahsisini kapsýyor. Bu konuda detaylý bilgi almak için Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý ve Zafer Kalkýnma Ajansý ndan destek alýnabilir. Kütahya mýzýn diðer zenginliklerini size baþka bir sayýda anlatmaya devam edeceðiz. Turizm yatýrýmcýlarýmýzý sýrlar þehri Kütahya mýza davet ediyoruz. 21

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA BİR YATIRIM CENNETİ HALİNE GELMEKTEDİR KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yýl : 2011 Sayý 175 YENÝ TÜRK TÝCARET KANUNU 1 Ýçindekiler Baþkandan 4 Merhaba 2012 OSB 50 Kütahya OSB Haberler 69 Alayunt Lojistik Merkezi Kamuoyuna Tanýtýldý Kapak Konusu 6 Yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com KÜTAHYA Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com 3.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nde Alternatif Turizm de Alternatif İl Kütahya sloganıyla başlattığımız çalışma Kütahya

Detaylı

Kapak Konusu Kütahya da Sanayi Devrimleri Dünyanýn ilk toplu iþ sözleþmesinin imzalandýðý Kütahya, 1766 yýlýndan bu yana tarihi önemi, sanayisi ve str

Kapak Konusu Kütahya da Sanayi Devrimleri Dünyanýn ilk toplu iþ sözleþmesinin imzalandýðý Kütahya, 1766 yýlýndan bu yana tarihi önemi, sanayisi ve str Kapak Konusu Kütahya da Sanayi Devrimleri Anadolu'nun Türkleþtirilmesinde, Kurtuluþ Savaþý'nýn sonuna kadar getirilmesinde önemli vazifeler üstelenen Kütahya, Cumhuriyet döneminden bu yana sanayi alanýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU isuzu Anadolu Isuzu Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU Ýçindekiler Genel Müdür ün mesajý............................................................ 3 Anadolu Grubu.................................................................

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor ARALIK 2009 Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR EDÝTÖR / ERSAN TEMÝZEL IÇINDEKILER

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı