T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tiirkiye iia~ ve TIbbi Cihaz Kurumu.... VALiLiGiNE (it Saghk Mlidlirlligii)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tiirkiye iia~ ve TIbbi Cihaz Kurumu.... VALiLiGiNE (it Saghk Mlidlirlligii)"

Transkript

1 T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tiirkiye iia~ ve TIbbi Cihaz Kurumu Giden Evrak Servisi Giden Evrak No: Giden Evrak Tanhi: Gjjvenlik Kodu: i~em Takip No: SaYl : Konu : Veteriner Re~eteleri... VALiLiGiNE (it Saghk Mlidlirlligii) Veteriner re~etelerin diizenlenmesi, baslml, dagltlml, kaylt edilmesi ve takibine ili~kin Glda Tarim ve Hayvanclhk Bakanhgl tarafmdan Kurumumuza gonderilen tarih ve saylh 2013/10 nolu talimatt adresinde Duvurular boliimlinde yer almaktadlr. Konunun ilinizde faaliyet gosteren eczanelere duyurulmasl hususunda bilginizi ve geregini rica ederim. Dr. Saim KERMAN Kurum Ba~kam Dajhttm 81 it Valiligi Bu beige 5070 say11i Elektronik imza Kanunu uyannca elektronik olarak imzalanml~r. DokOman https://e-islemler.iegm.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir. Guvenli elektronik imzall asll ile ayn,d Siigiitiizii Mahallesi,2I 76.Sokak No: <;:ankaya/ ANKARA Tel: (0 312) Fax: (0 312) \VW\\.iegm.go\.rr

2 T.C. GIDA, TARIMve HAYVANCILIKBAKANLIGI Glda ve Kontrol Genel Miidijrlii.l.ii I 2. U: * SaYI : :;2. ~ Ci 1:, Konu :Reyete TalimatNo: (0 Bilindigi iizere, Veteriner Ttbbi Uriinler H kmda Yonetmelik 24/12/2011 tarih ve saylh Resmi Gazetede ve Veteriner Tlbbi Uriinler Hakkmda Yonetmelikte Degi~iklik Yapllmasma Dair Yonetmelik tarih ve sayill Resmi Gazetede yaylidlanarak yiiriirliige girmi~tir. Bu yonetmelikle veteriner tlbbi iiriinlerin ilretimi, ithalatl, ihracatl, kullanlml, ambalajlanmasl, etiketlenmesi, tamturu, nakliyesi, depolanmasl, reyeteli ya da reyetesiz satl~l, izin verilmesi, kontrolii ve teminine ili~kin esaslar belirlenmi~tir. Bu yonetmeligin 47 inci maddesinde perakende satl~ yeri kayltlan, 48 inci maddesinde reyete ile ilgili esaslar belirlenmi~tir. 48 inci maddenin 1 inei flkrasmda "herhangi bir urunu veya terkibi hayvana uygulayan ya da uygulanmaslnl tavsiye eden veteriner hekimin gerektiginde s6z konusu durumu belgelemek uzere rer;ete duzenlemesi ve hayvanla i/gi/i ki~iye vermesi ve kaydetmesi gerektigi", 2 nei flkrasmda ise "Veteriner hekim rer;etesinde asgari bulunmasl gerekli bilgilere ili~kin hususlar" aylklanml~tlr. Bu Talirnat ile; a-veteriner hekirn1erin diizenlemi~ olduklan reyetelerde bulunmasl gerekli asgari bilgiler baklidmdan bir omekliligin saglanmasl, e-reyetelerin belirli birirn1er araclhglyla baslidlrun temini ile reyetelerin kaylt altma a1marak izlenebilirliginin saglanmasl, b-serbest veteriner hekim, karnu kurum ve kurulu~larmda gorevli veteriner hekirn ya da bunlarm dl~mda iiniversiteler veya diger ozel sektor biinyesinde faaiiyet gosteren veteriner hekimlerin yazdlklarl reyetelerin takibinin saglanmasl amaylanrru~trr. A-RE~ETEDE BULUNMASI GEREKEN BiLGiLERE ili~kin HUSUSLAR, l-re~etenin Numaralandmlmasl Reyeteler, reyeteyi diizenleyecek veteriner hekimin gorevli oldugu yere bagh olarak A ve B slrufl olarak iki gruba aynhr; a-seri A Reyeteler: A seri numarasl ile numaralandmlml~ reyeteler Bakanhk biinyesinde, yerel idareler, veteriner fakultesi klinikleri veya diger ~amu kurum1annda gorevli veteriner hekimlerin diizenledikleri reyetelerdir. Reyete Cilt No: Ilin plaka kodull den b~layarak artan suall rakamlar, Sua No: 1 den b~layarak artarak sonsuza devam eden suall numaralardan olu~ur. b-seri B Reyeteler: B seri numarasl ile numaralandmlml~ reyeteler meslegini Ser~est Veteriner Hekim olarak icra edenler taraflndan diizenlenen reyetelerdir. Reyete Cilt No: Ilin plaka kodull den ba~layarak artan SUall rakarn1ar, SaYI No: 1 den b~layarak artarak sonsuza devam eden SUall numaralardan olu~ur. Her iki Slllif reyete de veteriner ilay reyetesi (Ek-l) ve veteriner ilayh premiks reyetesi (Ek-2) olarak iki alt slmfa aynhr. Veteriner ilay reyeteleri Uyer niisha, veteriner ilayh premiks reyeteleri dorder nusha olacak ~ekilde bastmhr.her cilt 50 (elli) reyete iyerir.reyeteler A5 boyutunda duzenlenir. internet Sitesi : Faks : Ayrmtlh Bilgi 19in ArifOZKAN

3 '\... T.e. GIDA, TARIM ve HA YV ANCILIK BAKANLIGI Glda ve Kontrol Genel Miidiirliigii 2-Re\!etenin Smlrl: a-muayene Regetesi:Veteriner hekimlerin yapml~ olduklan muayene sonrasmda diizenlemi~ olduklan regetelerdir. b-tavsiye Regetesi: Veteriner hekhnlerin hastayi muayene etmeksizin hayvan sahiplerine tavsiye amr9h diizenlemi~ olduklan regetelerdir. 3-Re\!eteyi Diizenleyenle ilgiji Bilgiler Regete iizerinde, regeteyi diizenleyen veteriner hekimin adl ve SOyadl, adresi, diploma numarasl ile A Seri regetelerde veteriner hekimin Kurum Sicil No, B Seri regetelerde veteriner hekim Oda KaYlt No oklinakh bir ~ekilde yer almab ve veteriner hekimin irnzasi buliinmabdlr. veteriner hekimin kimlik bilgileri ve irnzasl buliinmayan veya okunamayan regeteler gegersizdir. 4-Hayvan Sahibi ve Hayvan Kimlik Bilgileri Muayene regetesmde veteriner hekim hayvan sahibinin adi,soyadj ve adres bilgileri ile hayvanm tiir, cinsiyet ve tanimlanmasmda kullarnlan kulak kupe numarasml regetenm ilgili boliimiine yazmabdlr.kanath hayvanlar, babk 9iftlikleri ve toplu halde tedavi uygulanmasl durumlinda kii9iikba~ hayvanclbk i~letmelerinde regetelerde i~letme numarasl yazilmab, Bakanllgm hayvan tarumlama ve kimliklendirme 9ah~masl dl~mda kalan diger hayvanlar i9in diizenlenen re~telerde ise (pet hayvanlar, akvaryum canhlan, yabani tiirler veya i~letme kaydma tabii olmayan kanathlar, vs) hayvan tiir bilgisi veya diger fenotipik ozellikleri belirtihnelidir. Tavsiye regetelerinde ise veteriner hekim hayvanm tiir ve cinsiyet bilgilerini hayvan sahibinin beyanma gore yazmall ve regete iizerine hayvan sahibmm beyarnmn dogruiugooa ili~kin irnzasl almmalldlr. 5-Veteriner TIbbi Uriinlere ili~kin Bilgiler a-veteriner hekim diizenledigi tedavi veya tavsiye regetelerinde ilacm ticari adl, farmasotik ~ekli, uygulama ~ekli, dozu ve uygulama siiresme ili~kin bilgilerin Okunakll ve anl~i1abilir olmasma ozen gostermelidir. b-veteriner hekim muayene ve tavsiye regetelerinde glda arna9b tiiketim zmcirine dahil olan hayvan veya hayvansal birineil iiriinlerde kalmtj blrakan ila91arm kullarnmmda azami titizligi gostermeli ve bu gergevede hasta sahibijii bilgilendirmeli ve aynea regetenin ilgili boliimiine ila9 kalmtj annma siiresijii mutlaka yazmalldlr.regetede birden fazla sayida ilaem kabntj annma siiresi uyansl yer ahyorsa en UZ!In kalmtl annma siiresi ilgili boliime yazilmalldrr. e-etiket dl~l uygulama halmde veteriner hekim uygulamarnn muljtemel her tiirlu etkisi hakkmda yeti~tirieiye gerekli bilgiyi vermeli, kayltlannda ve regetede bu durumu belirtmelidir. Etiket dl~l kullanlmda sonimluluk uygulayana ve uygulatana aittir. d-psikotropik ve narkotik iiriinlerin yazildlgl r~eteye b~ka bir iiriin yazllmamalldlr. 6-Re\!etenin Diizenlenmesine i~kin Diger Bilgiler a-r~etenin smlfi boliimii, Veteriner Tlbbi Uriinler Hakkmda Yonetmeligm 47 mci maddesmm ikijici flkrasmda belirtilen esaslara gore i~aretlenmelidir. b-muayene/tedavi re~tesi (Ek I) diizenlenmesi durumunda, Muayene ve KaYlt Defteri "Tedavi ::;ekli-regete Bilgileri" ba~bgl altma diizenlenen regetenin seri, eilt ve sayl numarasl yazilmalldlr. e-veteriner ila9 regetesi (Ek I) en az ii9 niisha olarak diizenlenir. Birinci asil niisha veteriner tjbbi iiriin satj~ yerine verilmek iizere hayvan sahibine verilir, ikinei niisha diizenleyen veteriner hekim tarafmdan muljafaza edilir, u9iineii niisha regete k09arn iizerinde blfakilif. R~ete edilen iiriiniin veteriner ila9h premiks Ohnasl halmde regete (Ek 2) dort niisha diizenlenir dordiineii nusha ila9b yemi hazlrlayacak tesiste muljafaza edilir. Veteriner ila9b internet Sitesi : Faks: Aynntlh Bilgi t~in ArifOZKAN

4 .\.~, T.C. GIDA, TARIM ve HAYV ANCILIK BAKANUGI Glda ve Kontrol Genel Miidiirliigii premiksler i~in re~ete diizenlenmesinde 2005/12 sayili ila~h Yem Tebligine g5re ~agldaki bilgiler bulunmahdlr. Re~eteyi dilzenleyen veteriner hekimin adl, soyadl ve adresi tla~h yemi ilretecek fabrikamn adl ve adresi ila~h yemi kullanacak hayvan yeti~tiricisinin adl ve adresi il~h yemin verilecegi hayvan tilril ve saylsl Hangi hastahgm tedavisi i~in kullamlacagl Kullanllacak ila~h premiksin adl KullanIlacak ila~h yem miktan Yeti~tirici i~in 5ze1 bilgiler ila~h yemin giinlilk rasyondaki oram, kullanlm silresi ve slkhgl d-re~etede yer alan bilgijerin sorumlulugu re~teyi yazana, bilgileri beyan edene aittir. e-usulilne uygun diizenlenmemi~, milhilr bulunmayan beige niteligini kaybetmi~ re~ete1er ile internet, faks, te1efon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla gelen re~ete1er kabul edilmez. f-hi~bir sebeple re~etenin sayfalarl ko~andan aynhnamahdu. Eksik sayfalar olmayan kaylt olarak kabul edilir. g-ayru reyete i~in birden fazla sayfaya ihtiya~ duyulmasl halinde bir sonraki SIra nolu re~eteye "... numarah re~etenin... sayfasldu." ~eklinde yazlhnalldlr. h-hayvan sahipleri, hayvanlar kesilmi~, hayvamn kendisi veya ilrilnil glda olarak tilketilmi~ olsa bile, satm almmadan oncekiler de dahil olmak Uzere, hayvanlanna uygulanan tibbi iiriinlerle ilgili fatura, re~ete ve kayltlan en az be~ YII muhafaza eder. Bakanhk, hayvan sahipleri veya hayvanclhk i~letmelerinin tutmasl gereken kayltlarla ilgili esaslan beiirieyerek BakanlIk internet sitesi iizerinden duyurur. k-psikotropik ve narkotik iiriinler sadece re~eteyi dilzenleyen veteriner hekime satilu ve teslim edilir. B~ka bir ~ahsa satilamaz ve teslim edilemez. l-veteriner hekim veya yardlmcl saghk personeli tarafmdan uygulanmasl gereken biyolojik Ur!inler sadece bu ki~iiere sati~1 yapilabiiir. B-REC;ETENiN KAYIT EDiLMESiNE tli~kin HUSUSLAR l-satl~ yerinin veteriner hekimleri, yaptigl muayene ve tedavide kullandlgl veteriner tibbi iiriinler i~in muayene re~etesi duzenler. Bu re~eteler ile ilgili bilgiler sati~ yerinin muayene kaylt defterine i~lenir ve re~ete, tarihine g5re ayn bir dosyada muhafaza edilir. 2- SatI~ yeri dl~mdaki veteriner hekim re~etesine dayanilarak yapilan sati~ta, gelen re~ete, tarihine g5re ayn bir dosyada muhafaza edilir. 3-Veteriner tibbi iiriinleri satan eczaneler re~eteleri diizenli olarak dosyalamak ve istenmesi durumunda ibraz etmek zorundadular. 4-Gerek b~ka veteriner hekimlerce yazilan re~etelerdeki ila~larl satan veteriner muayenehane, poliklinik ve hastaneleri gibi parekende sati~ yerleri, gerekse veteriner tibbi iiriinleri satan eczaneler kendilerine gelen re~etelerin diizenleyenleri ile ilgili bilgileri re~ete belgesinde veteriner hekimin bagh oldugu kurumdan dogrulatmakla sorumludurlar. C-REC;ETENiN BASILMASI VE DAGITILMASINA tli~kin HUSUSLAR 1- Seri A Re~etelerin baslm ve dag.tlml; a-seri A reyetelerin basilmasl II MiidilrliikIerince yaplhr. b-i1 mildilrlilkleri basmu yapdan re~ete belgelerinin sag ilst billilmilnil kurum milhilril ile milhilrlerier.milhilrsiiz veya milhril silinmi~ reyeteler ge~ersiz kabul edilir. c-re~ete belgesinin en alt billilmilnde re~ete belgesini basan ve dagltan n Mildilrliigi\niln irtibat telefon numarasl yer almak zorundadu. d-ll MiidilrliikIeri bu seri re~eteleri kendi bilnyesinde veya Bakanhglmlzm diger birimlerinde hayvan saghgl alanmda g5revli veteriner hekimler ile il genelinde yerel idarelerin hayvan saghgl alarjldda g5revlendirdigi veteriner hekimler ve Veteriner FakiilteIerindeki veteriner hekinilere istekleri halinde imza kar~dlgmda verir. Internet Sitesi: Faks : Ayrmtlh Bilgi t~in ArifOZKAN

5 ~ " ' T.C. GIDA, TARIM ve HA YV ANCILIK BAKANLIGI Glda ve Kontrol Genel MiidiirIiigu eon Miidiirliikleri teslim ettikleri re~eteler ile veteriner hekim odalan tarafindan teslim edilerek kendilerine Ek-3 cetvel ile bildirilen res;etelerin seri, cilt ve slra numaralanru parekende satl noktalanrun bilgi taleplerini cevaplandmnak veya istenilmesi durumunda Genel Miidiirliige bilgi verebilecek ekilde af ivle1t!-ekle yiikiimliidiir. f-veteriner hekim tekrar re~ete almak iizere II Miidiirliigiine miiracaatmda daha onceden kullandlgl biten ciltleri teslim etrnek zonmdadlr. Bitrni re~ete ko~anlanm teslim etrneyenlere aneak bir defaya mahsus olmak iizere slmrh miktarda re~ete verilir. g-i1 miidiirliigiinde veya (d) flkrasmda soz edilen diger kurumlarda ~all an veteriner hekimler tayin, emeklilik veya b3 ka bir sebeple gorevinden aynlmasl halinde elinde bulunan re~eteleri iade etrnek ya da kaylp ve ~almma hallerinde durumu ii Miidiirliiklerine bildirmek zonmdadrrlar. 2-Seri B Re~etelerin baslm ve daglhml; a-seri B re~etelerin basllmasl Veteriner Hekim Odalarmea yapllrr. b-veteriner hekim odalan basrrm yaptmlan re~ete belgelerinin sag iist boliimiinii kurum miihiirii ile miihiirlerler.miihiirsiiz veya miihrii silinmi re~eteler ges;ersiz kabul edilir. c-res;ete belgesinin en alt boliimiinde veteriner hekimin faaliyette bulundugu Bakanhk il miidiirliigiiniin irtibat telefon numarasl yer almak zonmdadlf. d-veteriner Hekim Oda/an bu seri res;eteleri 6343 sayili "Veteriner Hekimligi Mesleginin Icrasina, Tiirk Veteriner Hekimleri Birligi ile Odalarinin Tesekkiil Tarzina ve Gorecegi Islere Dair Kanun" a gore iiyesi bulunan veteriner hekimlere istekleri halinde imza kar lhgmda verir. e-veteriner hekim odalan teslim ettikleri res;etelerin seri, eilt ve SIra numaralanm her aym ilk haftasl i~erisinde veteriner hekimin faaliyette bulundugu il Miidiirliigiine Ek-3 ile bildirir. f-veteriner hekim tekrar res;ete almak iizere miiracaatj. Slfasmda daha oneeden kullandlgl ve biten eiltleri teslim etrnek zorundadlr.bitlni re~ete kos;anlanm teslim etrneyenlere ancak bir defaya mahsus olmak iizere slrurh rniktarda re~ete verilir. g-veteriner hekimler herhangi bir sebeple mesleki faaliyetine son vermesi veya farkh bir il smirlannda faaliyette bulunmasl halinde elinde bulunan re~eteleri iiyesi oldugu veteriner hekim odasma iade etrnek ya da ka)'lp ve ~almma hallerinde durumu i1 miidiirliigiine yazdi olarak bildirmek zonmdadirlar. h-bakanllk gerekli gormesi durumunda B seri re~etelerin baslm ve dagltj.mma ili kin hususlan yeniden diizerueyebilir. Geregini ve bilgilerinizi rica ederim. pro~ Bakana. Genel Miidiir EKLER EK -I a V eteriner il~ res;etesi omegi EK- I b Veteriner ila~ re~etesi arka sayfa omegi EK -2 ila~h prerniks re~etesi omegi EK-3 B Seri res;ete dagitlm eetveli DaihtIm: 1-8 I ii Valiligi (11 Miidiirliigu) 2-Tiirk Veteriner Hekimler Birligi Merkez Konseyi Internet Sitesi : Tel : Faks : Ayrmtlh Bilgi i9in ArifOZKAN

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yayın Organı Yıl: 2013 Sayı: 8 ISSN: 1309-4769 www.vetfarmatoks.org.tr BAŞLARKEN Saygıdeğer meslektaşlarım;

Detaylı

Resmi Gazete SaYI :29251

Resmi Gazete SaYI :29251 29 Ocak 2015 PER~EMBE Resmi Gazete SaYI :29251 KANUN PERAKENDE TicARETiN D.ZENLENMESi HAKKINDA KANUN Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 BiRiNci BOLUM Amac, Kapsam ve Tammlar Amae MADDE 1- (I) Bu K

Detaylı

Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu GENELGE 2012/.J&

Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu GENELGE 2012/.J& l.u. "S C K SOSYAL GUVENLIK KURUMU BASKANLIGI Genel Saglik Sigortasi Genel Mudurlugu Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu IQ./O212Q12 GENELGE 2012/.J& Yol ve giindelik

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehane ve poliklinikleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehane ve poliklinikleri kapsar. 15 Ekim 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28085 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Ekim 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28085 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr.

Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr. TESYEV Resmi Sponsoru Karamanoglu Mehmetbey Universitesi RektOrlugu Karaman 13.08.2012 G.K.-883 VakflmlZ, Devlet universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yi.iksekokul, konservatuar veya meslek

Detaylı

EKi: Odamiz Degerlendirmesi. SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda

EKi: Odamiz Degerlendirmesi. SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda TORI< ECZACILARI BiRLiGi II. BOLGE SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda Turk Eczacrlari Birligi Merkez Heyeti Baskanhgr Willy Brandt Sok. No:9 Cankaya/ ANKARA Gida, Tanm ve

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 20 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29211 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 24/12/2011

Detaylı

f) Poliklinik: Birden fazla veteriner hekimin mesleklerini icra etmek için bir araya gelerek açmış oldukları muayenehaneler bütününü,

f) Poliklinik: Birden fazla veteriner hekimin mesleklerini icra etmek için bir araya gelerek açmış oldukları muayenehaneler bütününü, VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 6343, 3285, 441, 2527 Yayımlandığı R.Gazete 18.06.2001, 24436 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ

Detaylı

Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr

Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr HUI.UIBOROSlJ Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr istanbul MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLIGI'NA istanbul,23.05.2011 KODu:iMKB

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii Say I KODU :.3\') : Teklif T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii ADANA ca IGS"/2013 TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyaci olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (1) kalem hizmeti

Detaylı

21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28149 YÖNETMELİK

21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28149 YÖNETMELİK 21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28149 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN HASTANELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

VOROTMENiN DURDURULMASI TALEPLiDiR

VOROTMENiN DURDURULMASI TALEPLiDiR Avukat H.TOLiN CAKIN Ankara Barosu- 4171 ~ili Meydam Gune Sok 3/5 Kavakhdere Ankara Tel. 03124660881 Fax. 03124660882 Gsm. 0532 785 03 80 e.mail cakintulin@yahoo.com TC. DANI~TAV ltclu DAiRESi SAVIN BA~KANLIGINA

Detaylı

UCUNCU BOLUM. 3. Degerlendirme 5

UCUNCU BOLUM. 3. Degerlendirme 5 igindekeler Topluma Hizmet Uygulamalari Dersi Kur Tammi Onerisi i BiRINCi BOLUM 1 Ama9, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar 1 KiNCiBOLUM 2 Genel Ilkeler ve Uygulama Esaslan 2 2.1.Genelllkeler 2 2.2. Uygulama Esaslan

Detaylı

"1(llIli IIIiifıi1liı'lIflliiilllll1 IIII1 II III

1(llIli IIIiifıi1liı'lIflliiilllll1 IIII1 II III ı:c SaQltk BakanllO_ Saollk 1"Il"mlkJ~1 Go...,. MOd"'rlOQu Sayı : 64047795 Konu : Hasta Hakları Uygulamaları SAGLlK BAKANLlGI r.c. SACLIK BAK.'\ı'lU(jl. SAGLIK H1Z~IETI_ERl 3~EL MıJDORLtteo. HASTA HAKLARI

Detaylı

T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti

T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti Say1 Konu : 28565550 : 5510 Sayil1 Yasa Hk. T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti I e-.so -{..1&3 Bilindigi tizere, 31/05/2006 tarihli, 5510 Sayil1 Sosyal Sigortalar

Detaylı

- - -. ANONiM ORTAKLIKLARIN . -- - = : Sermaye Piyasasl Kurulu. r:b~...a- II TL'den 12.200.000,- (Onikimilyonikiyfizbin) TL'ye arbnlmasmda "

- - -. ANONiM ORTAKLIKLARIN . -- - = : Sermaye Piyasasl Kurulu. r:b~...a- II TL'den 12.200.000,- (Onikimilyonikiyfizbin) TL'ye arbnlmasmda -. - - : Sermaye Piyasasl Kurulu. :. -. ANONiM ORTAKLKLARN i! ~ PA YLARNN KA YDA ALNMASNA iliskin DELGE Numarasl Tarihi.Cll/:'.( ""(0 ""'"1 fo.o'.2011 " -... Bu bege ile Gedik Yatmm Menku1 Degerler A.~.

Detaylı

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : 56766929-113/1150 Konu : Maluliyet tespiti işlemleri 8 EKİM 2013

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : 56766929-113/1150 Konu : Maluliyet tespiti işlemleri 8 EKİM 2013 T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : 56766929-113/1150 Konu : Maluliyet tespiti işlemleri 8 EKİM 2013 GENELGE (2013/34) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel

Detaylı

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

Karar No : 260 Karar Tarihi : 25/10/2008 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 08/03/2008 tarihli yazıda, aynen; 2009 yılı Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi hazırlıklarına tüm yurt

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 02.07.2012 DUYURU ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU 01/02/2012 tarihli Sosyal

Detaylı

BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI

BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ VE TANIMLAR 1.1. Bu talimat 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda

Detaylı

24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK

24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert. 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert. 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 31 Arahk 2008 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR

Detaylı

11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu

11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu _'".. # ]{AYSERI SANAYI ODASI GENEL SEKRETERL1~lNE YEN! PERVANE MAH. KOCAS1NAN BLV. NO: 161 TORKiYE ODALAR VE BORSALAR SiRLiGi KAYsER! 352-2451040-2451 Tarih Sayi L Konu _j 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik

Detaylı

l)j Zonguldak Milletvekili

l)j Zonguldak Milletvekili Baz1 Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde Degi~iklik Yapilmas1 Hakkmda Kanun Teklifi ve gerekyesi ili~ikte sunulmu~tur. Geregini arz ederiz. Ozcan ULUPINAR l)j Zonguldak Milletvekili ----=~~:1,., y;:,.,....,

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 81501969-325.20.06/15256 22/04/2013 Konu : Veteriner Ecza Depoları TALĠMAT NO:13 Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte

Detaylı

13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU

13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU 13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU 13000 litre Akaryak1t(Motorin) ahm1 4734 sayih Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore m,;1k ihale usulii ile ihale edilecektir.

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL

Detaylı