t{ffiisi&,lon *J'iJ'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "t{ffiisi&,lon *J'iJ'"

Transkript

1 i!l lll l! L ii ll8 L. c) e.'2. * i J" f*4 h :*"le t{ffiisi&,lon *J'iJ' Utuivensiresi FEN eilimleni erusrirusu TEz gau5mesroruirueuir naponu ALTNMAS ve KULLAN!!MAsl HAcETTEPE UYGULAMA ESASLAR BRNC BOLUM Amag Kapsam, Dayanak ve Tantmlar Ama,C MADDE 1 Bu Uygulama Esaslarr'nrn amacr; Hacettepe Universitesi Fen Bilimleri Enstitristi'ne baflr anabilim dallarrnda ytir:ritrilen tiim tezli lisansristil programlarda yaztla,n tezlerin tez savunma slnavl oncesinde jriri riyelerine da[rtrlmasr ve bagarrh bulunan tezlerin mezuniyet agamasrnda Enstitri'ye teslim edilen ciltlenmi5. ve elektronik ntjshalanntn igerisinde "Ek" olarak yer almasr gereken "Tez Qahgrnasr Orjinallik Raporu"nun ahnmasrna ve kullanrlmaslna iligkin esaslarr drizenlemektir. Kapsam (1) Bu Uygulama Esaslarr; Hacettepe Universitesi Fen Bilimleri Enstitiisii'ne baflr anabilim dallarrnda ytirrittllen ti.im tezli lisansristti programlara iligkin htiktimleri kapsar. MADDE 2 Dayanak MADDE 3 (1) Bu Uygulama Esaslarr, 4/LL/L98L tarihli ve 2547 sayrh Ytiksekof,retim Kanununun 14 ijncri maddesine; (21 Ot/07h996 tarihli ve sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan "Lisansristti EEitim ve Ofretim Ydnetmeli$i" ne, {31 25/L2/2014 tarihli YOK Genel Kurul toplantrsrnda grirtigtilerek karara baflanmrs olan "Lisansristli Programlarrn Agrlmasr ve Yrjrtittilmesine Dair ilkeler"e dayanrlarak haztrlanmt5ttr. Tanrmlar MADDE 4 (1) Bu Uygulama Esaslarrnda gegen; a) Anabilim Dah: 03/03/L983 tarihli ve L7976 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Lisanstistti efiitimofretim Enstitrjlerinin Te5kilat ve i5leyig Yonetmelilinin 5 inci maddesinde Enstitii igin tanrmlanan ve enstittide e[itim programr bulunan anabilim daltnt, b)anabilim Dah Akademik Kurulu: c) Anabilim Dah Bagkanr: g) Danrgman: Enstittide kayrth cifrenciye tez gahgmasr ddnemlerinde rehbeilik etmek'uzere enstitti yonetim kurulu taraftndan atanan o[retim iiyesini,

2 d) Enstitti: Hacettepe Universitesine Fen Bilimleri Enstittisti'nti, e) Enstitti Kurulu: Enstitti miidririintin bagkanhfirnda, mtidtir yardrmcrlarr ve enstitilde e$itirn programlan veya ortak lisanstistri efitim programlarr bulunan anabilim dah ba5kanlarrndan :t' olugan kurulu, f) Enstitti Ycinetim Kurulu: g) ikinci Dan rsman: Tezli galrsmasr yapan o$rencinin tez veya uygulama konusunun ozelli$i gere$i enstitri yonetim kurulunca atanan, Hacettepe Universitesinde ya da ba5ka bir ytiksek o$retim kurumunda gorevli bulunan o$retim tiyesini, h) Rektorlrik: Hacettepe Universitesi Rektorlti$rihu, r) Senato: Hacettepe Universitesi Senatosunu, i) Tez galtgmasr: Tezli ytiksek lisans ve doktora efiitiminin amacrna ycinetik olarak hazrrlanan bilimsel bir gah5mayr, j) Tez izleme komitesi: Doktora programr ofirencisinin tez gah5masr cinerisini de$erlendirmek, tez gahgmalartna rehberlik etmek, yonlendirmek gorevini i.istlenen biri tez danrgmanl olmak tizere, anabilim dah bagkanh[rnrn onerisi ile enstitti yrinetim kurulu taraflndan uygun bulunan en az tig ci[retim tiyesinden olu5an komiteyi, k) Universite: Hacettepe Universitesini, m) Yarryrl: Gtiz ve bahar yanytllarrndan olugan, yarryrl sonu stnav gunleri harig, en az yetmi5 gahgma gtintinii kapsayan, baglangrg ve biti5 tarihleri her akademik yrl igiri enstitri yonetim kurullarrtarafindan rinerilen ve Senato tarafrndan onaylanan efitim stiresini, ifade eder. irirucis6lurvr Tez Qahgmasr Orjinallik Raporu Atrnmasrna ve Kullanllmastna iligtin Esaslar Tez $ahgmasr Orjinallik Raporunun Allnmas MADDE 5 (1) Tez Qahgmasr Orjinallik Raporu, Universite'de cifiretim elemanr kadrosunda gahsmakta olan ve buna istinaden Hacettepe Universitesi Ktittjphaneleri'nden intihal Tespit Programt kullanrmr igin kigisel hesap alma hakkr bulunan lisansr.istr.l rifrencilerinin kendileri tarafrndan veya Universitemizde cifretim elemanr kadrosunda gah5mayan lisansristri ofirencilerin Tez Qahgmasr Orjinallik Raporu, kendi ki5isel hesaplan tizerinden tez danr$manlan taraflndan altnrr. (2) Tez Qahgmasr Orjinallik Raporu, 6[renci veya tez danrgmanr tarafrndan, tezin yalnrzca Kapak Sayfasr, Girig, Ana Boliimler ve Sonug bciltimlerinden olugan krsmrnrn tek bir dosya

3 olarak intihal tespit programlna ytiklenmesi ile ahnlr. Programa ytikleme yaprlrrken Dosya Baglr$r (documenttitle) olarak tez baghfrnrn tamam r, Yazar Adr (author'sfirst name) olarak o$rencinin adt, Yazar Soyadr [author'slast name) oiarak ci$rencinin soyadl bilgisi yazrlrr. (3) intihal tespit 'frogramtna yi.iklenen dosyanrn fi sureglenmesinde, ilgili programdaki ltreleme segenekleri a5a[rdaki 5ekilde ayartan rr: Kaynakga harig (Bibliographyexcluded) Ahntrlar harig/dahil (Quotesexcluded/included) 5 kelimeden daha az ortiigme igeren metin krsrmtarr harig (Limit match size to 5 words) Program mentisrinde bulunan difer filtreleme segenekleri raporlamaya dahil edilmez. (4) Raporlama iglemi tamamlandrktan sonra, tplin tam ba5hftnt ve ofrencinin ad soyad bilgisini ve dosyanrn toplam sayfa saytstnr gosterecek gekilde Ek 1'de gortilen ekran g6rtinttisil ofrenci veya danl5manr tarafrndan elektronik olarak kaydedilerek grktrsr ahnrr. Orjinallik raporu kutucufunda defierlendirme sonucu yi.izde (%) olarak gciriintrilenir. Tez $altgmasr Orjinatlik Raporunun Tez Savunma Srnavr Oncesinde Kullanllmasl (1) intihal programr tarafrndan yaprlan raporlama i5lemi sonrasrnda kaydedilmig olan ekrantn gciri.inttistinti sa$ iist kogesinde yiizdelik sayr olarak belirtilen "benzerlik orant," raporlamaya tabi tutulmug olan dosyanrn "toplam sayfa saylsr" ve raporlama i5leminin yaprldr[r "tarih" bilgisi, Enstitti web sitesindeki Formlar b6ltjmtinde bulunan "Yi.iksek MADDE 6 Lisans/Doktora Tez $atrgmasl Orjinallik Raporu" formuna iglenir. (2) Tezin dantgman ve juri tiyeteri tarafrndan intihal kapsamr dr5rnda deferlendirilmesi igin intihal programr taraftndan yaprlan raporlama iglemi sonraslnda ahnan raporda belirtilen "benzerlik orant"ntn, deferlendirme "alrntrlar harig" yaprlryorsa en fazla %oo, "altnlrlar dahil" yaprlryorsa Yo30'u gegmemelidir. Benzerlik oranrnda tiim sorumluluk o$renci ve danr5mantna aittir. (3) Tez savunma stnavtna girecek 6$rencilerin, tezlerinin jrlri riyelerine da[rtacaklarr ntishalartnln ekinde, danr5manlarr tarafrndan onaylanml5 ve imzalanmrg "Yriksek Lisans/Doktora Tez $ahgmasr Orjinallik Raporu" formunu da teslim etmeleri zorunludur. Tez $ahgmasr MADDE 7 Orjinallik Raporunun Mezuniyet iglemlerinde Kullanrlmasr (1) Tez savunma srnavr sonrasrnda bagarrh bulunan ofrenci, tezinin mezuniyet iglemleri igin Enstitti'ye teslim edecefi baslh ve elektronik ntishalarrnrn ekinde, tez savunma stnavt tarihi sonrastnda tezde yaprlmr5 muhtemel defigiklikleri igeren dosya kullanrlarak alrnmtg ikinci bir intihal raporundaki bilgiler kullanrlarak hazrrlanmr5, bu Uygulama Esaslart'nda belirtilen azami "benzerlik oranlan"ntn altrndaki oranlarr saflayan ve' tez danrgmanttaraftndan onaylanarak imzalanmlg ikinci bir "Ytiksek Lisans/Doktora Tez Qahgmasr Orji na i k Ra po ru" n u safl a m a kl a yti kui m tid ri r.

4 {2} intihal progr:aml taraflndan yiprlan raporlama iglemi sonrasrnda ahnan raporda benzerllk orantn yer aldr$r sayfanln grktrsr oprencinin dosyasrnda saklanmak iizere Enstitilye teslim edilir... ':.. ri..'l '.. ueuncu BoLUM Yiiri,itme MADDE i 8 (1) Mridrirti ytirtitrir. Bu Uygulama,Esaslan'nr Hacettepe Universitesi Fen Bilimleri EnstitilsU

5 YUKSEK RAPORU BA$KANLG'NA Tarih: Tez Bagh$r / Konusu: Yukanda baghfit/konusu go krsrmlanndan olugan topla tarafindan a bolumler ve d) Sonug /tez danrgmanlm r uygulanarak ahnmrg olan gahsrm...,.. a orijinallik raporuna gore, tez Uygulanan filtrelemeler: Kaynakga harig 23 Ahntrlarhariq/dAhil metin krsrmlarr 5 kelimeden daha az Hacettepe Universitesi Fen Esaslan'nl inceledim ve bu U ve Kullantlmasr Uygulama bir intihal iqermedigini; aksi etti$imi ve yukanda vermig o hukuki sorumlulufiu kabul e tez gahgmamln herhangi Gerefiini saygtlanmla arz ede Tarih ve imza Adr Soyadr: Ogrenci No: Anabilim Dah: Programr: Stattisti: t] Y.Lisans pot<tora gritrinlegik Dr. DANSMAN ONAY UYGUNDUR. funvan, Ad Soyad, imza)

6 HACETTEPE UNVERSTY GRADUATE SCHOOL OF SCENCE AND ENGNEERNG THESS/DSSERTAT ON ORGNALTY REPO RT HACETTEPE UNVERSTY GRADUATE SCHOOL OF SCENCE AND ENGNEERNG TO THE DEPARTMENT OF..r..r.r..r.r.rr..r.rr.r.,,,...!.r...r.r.rrr.r.rrrr.r Date: Thesis Title / Topic: plagiarism According to the originality report obtained by myself/my thesis advisor by using the... detection software and by applying the filtering options stated below on.../.../... for the total of... pages including the aj Title Page, bj ntroduction, cj Main Chapters, and d) Conclusion sections of my thesis entitled as above, the similarity index of my thesis is...,...o/0. Filtering options applied: Bibliography/Works Citecl exciuded Quotes excludecl Match size up to 5 words excluded declare that have carefully read Hacettepe University Graduate School of Science and Engineering Guidelines for Obtaining and Using Thesis Originality Reports; that according to the maximum similarity index values specified in the Guidelines, my thesis does not include any form of plagiarism; that in any future detection of possible infringement of the regulations accept all legal responsibility; and that all the information have provided is correct to the best of my knowledge. respectfully submit this for approval. Date and Signature Name Surname: Student No: Department: Program: Status: n Masters []pnn tntegrated ADVSORAPPROVAL APPROVED [Title, Name Surname, Signature) Ph.D"

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

c) BdlUm/Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilciieri Kurulu: Bohimi?rograrn/Anabilim da3 Ogrenci eirixci edlum

c) BdlUm/Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilciieri Kurulu: Bohimi?rograrn/Anabilim da3 Ogrenci eirixci edlum TUNCELI Ulivnnsirnsi ocnnnci Kor.lssyi yoxrrcbsi eirixci edlum Arnag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar Arnag Madde 1 - (1) Bu Yonergenin amact, Tunceli Universitesinde kayrth O$rencilerin egitim, sa$hk, spor

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Yüksek Lisans başvurusu için gerekli şartlar nelerdir? Diploma: Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE DEVAM 5.

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü eğitim

Detaylı

F1 ve F2 FORMLARININ HAZIRLANMASI İŞ SÜRECİ DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR

F1 ve F2 FORMLARININ HAZIRLANMASI İŞ SÜRECİ DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR F1 ve F2 FORMLARININ HAZIRLANMASI İŞ SÜRECİ DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR Dayanak: Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914) Kaynak:http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7A2395174CFB32E18FA5

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2012 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Yazım Kılavuzunun amacı; Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Madde 1. Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1. Bu esaslar, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulama esaslarını ve ilkelerini belirler KAPSAM

Detaylı