GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU"

Transkript

1 Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün grubu: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Zulieferprodukt Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir: E-Posta: Sorumlu Bölüm: Tedarikçi Şirket adı: Cadde: Şehir: Telefon: E-Posta: Internet: 1.4. Acil durum telefonu: Dortmund Schleefstraße 8-12 D Dortmund Sicherheitstechnische Dokumentation ProMinent Dozaj Teknikleri Limited Sirketi Serifali Mahallesi, Bayraktar Bulvari, Dergah Sokak No: Kat:1 TR-TR-4775 Ümraniye Istanbul Telefaks: Giftnotruf Berlin Tel BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı 2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması Sınıflandırma ( tarihli ve sayılı) Tehlike işaretleri: Xi - TAHRİŞ EDİCİ R cümleleri: Gözleri tahriş eder. Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Sınıflandırma ( tarihli ve sayılı) Tehlike kategorileri: Cilt aşınması/tahrişi: Cilt Tah. 2 Ciddi göz hasarı/göz tahrişi: Göz Tah. 2 Belirli Hedef Organ Toksisitesi Tek maruz kalma: BHOT Tek Mrz. Tehlike Açıklamaları: Alevlenir sıvı ve buhar. Ciddi göz tahrişine yol açar. Cilt tahrişine yol açar. Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir Etiket elemanları Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir Izo-Propilalkol Uyarı Kelimesi: Piktogramlar: Dikkat GHS02-GHS07

2 Sayfa 2 nin 8 Zararlılık ifadesi H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H19 Ciddi göz tahrişine yol açar. H15 Cilt tahrişine yol açar. H6 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. Önlem ifadeleri P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. P264 Elleçlemeden sonra... ile iyice yıkayın. P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P02+P52 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P21 Özel müdahale gerekli (etikete bakın...). P2+P1 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. P62+P64 Kirlenmiş giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. P04+P40 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P12 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. P05+P51+P8 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P7+P1 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. P40+P2 İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun. P405 Kilit altında saklayın. P501 İçeriği/kabı... bertaraf edin. BÖLÜM : Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi.2. Karışımlar Tehlikeli bileşenler EC No. Endeks No. REACH No. Kimyasal ismi Sınıflandırma ( tarihli ve sayılı) Sınıflandırma ( tarihli ve sayılı) Miktar Izo-Propilalkol 0 - < 5 % F - KOLAY ALEVLENİR, Xi - TAHRİŞ EDİCİ R Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE ; H225 H19 H Ethylendiamintetraessigsäure Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H02 H2 1 - < 5 % Ammonia... % 1 - < 5 % C - AŞINDIRICI, N - ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ R4-50 Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1); H14 H400 R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bakınız. BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri

3 Sayfa nin İlk yardım önlemlerinin açıklaması Genel bilgi Kirlenmiş giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Solunması halinde Temiz hava sağlayın. Soluma belirtileri gösteriliyorsa bir hekim çağırın. Deriyle teması halinde CİLT İLE TEMASTA: Bol su ve sabun ile yıkayın. Gözlerle teması halinde Göz ile teması halinde gözü 10 ila 15 dakika akan su ile yıkayın ve göz doktoruna başvurun. Yutulması halinde Derhal ağzınızı çalkalayın ve arkasından bol su için. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, doktoru arayın En önemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkiler Yutma halinde mide barsak bozuklukları. İnhalasyondan sonra Baş dönmesi Öksürük. dispne. Solunum yolları tahrişi Baş ağrısı Sersemlik 4.. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi. Bilgi bulunmamaktadır. BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri 5.1. Söndürme malzemesi Uygun yangın söndürme malzemeleri Karbondioksit (CO2). Su püskürtme jiklesi 5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler Gaz-hava karışımı 20 C'de ve standart basınçta (101. kpa) bir patlama alanına sahiptir. Yangında oluşabilecekler: Nitrojen oksitleri (NOx). Amonyak. 5.. İtfaiye için önlemler Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı ve kimyasal maddelere karşı koruma giysisi giyin. Ek bilgi Kontamine söndürme suyunu ayrı olarak toplayın. Söndürme suyunun kanalizasyona veya sulara karışmasını engelleyin. BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Korumasız kişileri uzak tutun. Rüzgarın geldiği tarafta kalın. Yeterli havalandırma sağlayın Çevresel önlemler Yeraltına/topraklara ulaşmasını engelleyiniz. Kanalizasyona boşaltmayın.

4 Sayfa 4 nin 8 Buharlara su püskürtücüsü ile müdahale edin. 6.. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kiselgur, asit bağlayıcısı, üniversel bağlayıcı) ile absorbe edin Diğer bölümlere atıflar Güvenli kullanım: bakınız bölüm 7 BÖLÜM 1: Atık giderilmesi bilgileri BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler Güvenli elleçleme için öneri Dumanlar/aerosoller hemen oluştukları yerde emilmeliler. Çekim kanalı kullanın (laboratuvar). Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin. Sıcaktan koruyun. Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları Depo ve kaplar için gereklilikler Kabı sıkı kapalı tutarak serin ve iyi havalanan bir yerde muhafaza ediniz. Uyumlu depolamaya iliskin öneriler Birlikte depolanmaması gerekenler: Oksidan madde. Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler Güneş ışınlarından ve dondan koruyunuz. Nemden koruyun. depolama ısısı: 20 C +/- 5 C 7.. Özel son kullanımları Tanınmıyor. BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma 8.1. Kontrol parametreleri Maruziyet limitleri Kimyasal Adı ppm mg/m³ f/ml Kategori Orijin Amonyak (anhidroz) T İzo-Propilalkol Sınır değerler için ek bilgiler 8.2. Maruziyet kontrolleri DNEL akut inhalatif (sistemik) Ethylendiamintetraessigsäure: 2,5 mg/m³ DNEL Tüketici: 1,5 mg/m³ Koruyucu ve hijyen önlemleri Kirli ve ıslanmış giysileri hemen çıkarın. Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı. Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin. Göz/yüz koruması Sıkı kavrayan koruma gözlüğü.

5 Sayfa 5 nin 8 Ellerin korunması Tek kullanımlık eldivenler NBR (Nitril kauçuk) Cildin korunması Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Solunum sisteminin korunması Buhar, tozlar ve aerosollerin varlığında solunum koruması kullanın. BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi Fiziksel hali: Renk: Koku: sıvı koyu yeşil Amonyak ph Değeri (20 Cda/de): 10,5 Test yöntemi Fiziksel durum değişiklikleri İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı: Parlama noktası: Patlayıcı özellikleri Kullanım sırasında alevlenen / patlayan buhar-hava karışımı oluşturabilir. Yoğunluk (20 Cda/de): Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü tamamen karıştırılabilir Karıştırılabilir ile: Su Diğer bilgi Katı madde miktarı: 82 C 5-40 C 1,025 g/cm³ > 2% Bilgi bulunmamaktadır. BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime Reaktivite Kaçınılması gereken şartlar: Hararet 10.. Tehlikeli reaksiyonların olasılığı metaller için korozif: : ile reaksiyona girer Hafif metal Patlayıcı peroksitler oluşturabilir. Buharlar havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilirler. Alkali ile karıştırmayın Kaçınılması gereken durumlar Söylemeye değer tehlikeler yok Kaçınılması gereken malzemeler Alkali metaller Alkaliler (alkaliler). Asit. Çinko Nitritler Oksidan madde.

6 Sayfa 6 nin Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri Gazlar/buharlar, alev alır BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi Toksikolojik etkileri hakkında bilgi Akut toksisite Kimyasal ismi Maruz kalma yolları Yöntem Doz Cinsi Kaynak 19-- Ethylendiamintetraessigsäure oral ATE 500 mg/kg inhalatif buhar ATE 11 mg/l inhalatif aerosol ATE 1,5 mg/l Tahriş ve aşındırma Pratikten gelen/insandaki tecrübeler: yutulduğunda karaciğere zarar verebilir. yutulduğunda böbreğe zarar verebilir. BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi Toksisite Kimyasal ismi Sucul toksisite Yöntem Doz [h] [d] Cinsi Kaynak Ammonia... % Akut balık toksisitesi Akut crustacea (kabuklu) toksisitesi LC50 0,5 mg/l 96 h Onchorhynchus mykiss EC50 24 mg/l 48 h Daphnia magna Kalıcılık ve bozunabilirlik 12.. Biyobirikim potansiyeli Hazırlama/karışım için hiçbir bilgi mevcut değil. Bölme katsayısı n-oktanol/su Kimyasal ismi Log Pow Ammonia... % -1,8 BÖLÜM 1: Bertaraf Etme Bilgileri 1.1. Atık arıtma yöntemleri Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları Tehlikeli atık. Kirlenmiş ambalaj Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi. BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi Karayolu nakliyatı (ADR/RID)

7 Sayfa 7 nin UN No.: UN Uygun nakliyat ismi (UN PSN): 14.. Nakliyat tehlike sınıfı: Paketleme grubu: Tehlike etiketi: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. III Sınıflandırma kodu: F1 Özel Hükümler: F Kısıtlı miktar (LQ): 5 L Muaf miktar: E1 Nakliye kategorisi: Tehlike numarası: Tünel kısıtlama kodu: D/E İç su yollarında nakliyat (ADN) UN No.: UN Uygun nakliyat ismi (UN PSN): 14.. Nakliyat tehlike sınıfı: Paketleme grubu: III Tehlike etiketi: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Sınıflandırma kodu: F1 Özel Hükümler: F Kısıtlı miktar (LQ): 5 L Muaf miktar: E1 Denizyolu nakliyatı (IMDG) UN No.: UN Uygun nakliyat ismi (UN PSN): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S Nakliyat tehlike sınıfı: Paketleme grubu: III Tehlike etiketi: Özel Hükümler: Kısıtlı miktar (LQ): Muaf miktar: EmS: Havayolu nakliyatı (ICAO) 22, 274, L E1 F-E, S-E UN No.: UN Uygun nakliyat ismi (UN PSN): 14.. Nakliyat tehlike sınıfı: Paketleme grubu: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. III

8 Sayfa 8 nin 8 Tehlike etiketi: Özel Hükümler: Kısıtlı miktar (LQ) (yolcu uçakları): Passenger LQ: Muaf miktar: IATA-Paketleme açıklamaları (yolcu uçakları): IATA-Maksimum miktar - (yolcu uçakları): IATA-Paketleme açıklamaları (kargo uçakları): IATA-Maksimum miktar - (kargo uçakları): Çevreye olan tehlikeleri ÇEVREYE ZARARLI: A 10 L Y44 E1 hayır L L BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat AB yönetmelik bilgisi Ek Bilgiler Ulusal yönetmelik bilgisi Çalışan gençleri koruma yasasının (94//AB) çalıştırma kısıtlamalarını dikkate alın. Su tehlike sınıfı (D): 1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan Ek Bilgiler Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi BÖLÜM 16: Diğer bilgiler Bu madde için madde güvenlik değerlendirilmesi yapılmamıştır. Değişiklikler Bu veri sayfası bir öncekine göre şu bölümlerde değişiklikler içermektedir: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,14,15. R-cümlelerin tam metni (Numara ve tam tekst) 11 Kolay alevlenir. 4 Yanıklara neden olur. 6 Gözleri tahriş eder. 50 Sucul organizmalar için çok toksiktir. 67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. H- ve EUH-cümlelerin tam metni (Numara ve tam tekst) H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H02 Yutulması halinde zararlıdır. H14 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H15 Cilt tahrişine yol açar. H19 Ciddi göz tahrişine yol açar. H2 Solunması halinde zararlıdır. H6 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. H400 Sucul ortamda çok toksiktir. (İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 09.02.2015 Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0411,015 42,0411,052 42,0411,066 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 950043;950044; 950097; 950152;

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 506240;506241;791439;1042307 1.2.

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 49750 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Motor yağı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 506244; 506245 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1035481 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1006326; 1024977 Ürün grubu: 1.2.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

: ACE ULTRA POWER JEL Cicek Kokulu

: ACE ULTRA POWER JEL Cicek Kokulu Yayın tarihi: 07/04/2015 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 BÖLÜM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ticari ürün ismi/tanımı Ürünün kodu Ürün grubu : Karışım

Detaylı

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 18/07/2014 Revizyon tarihi: 15/01/2015 Fişi değiştirin: 18/07/2015 Versiyon: 1.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi ! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 125050 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen

Detaylı

HEXETIDINE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

HEXETIDINE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 17/09/2007 Versiyon: 4.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 104102 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı