Hastane İnfeksiyonları (Sağlık k Hizmetiyle İnfeksiyonlar)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastane İnfeksiyonları (Sağlık k Hizmetiyle İnfeksiyonlar)"

Transkript

1 Hastane İnfeksiyonları (Sağlık k Hizmetiyle İlişkili İnfeksiyonlar) Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikrobiyoloji AD superonline.com

2 Hastane (Nozokomiyal( Nozokomiyal) İnfeksiyonları Bir hastaneden bulunmayla sebep ilişkisi gösteren, yatan hasta, sağlık k personeli veya ziyaretçilerde ilerde oluşan infeksiyonlardır Yataklı tedavi kurumlarında sağlık k hizmetleri ile ilgili olarak gelişen en tüm t infeksiyonlardır Hastaneye yatış ıştan saat, taburcu olduktan sonraki 10 günlg nlük k dönem d içinde i inde görülürg 1ay:cerrahi alan inf; implant varlığı ığında:1 yıly Hİ = Ekzojen/Çapraz (cross) infeksiyonlar + endojen (self, oto) infeksiyonlar (% 30-50)

3 Hastane İnfeksiyonları Tarihçe : Florence Nightingale- Hastane hijyeni; Semmelweis, Lister, Pasteur: dezinfeksiyon,, antisepsi Puerperal sepsis,, kireç kloridi ve el yıkamay kama ile azalıyor (Semmelweis-1843) AHA (American( Hospital Association) ) her hastanede bir HİKK H kurulmasını önerdi İngiltere: İnfeksiyon Kontrol Hemşireli ireliği kurumsallaşmaya maya başlad ladı CDC-Comprehensive Comprehensive Hospital Infections Project ve NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance System)

4 Hastane İnfeksiyonları Tarihçesi Türkiye Sağlık k ve Sosyal Yardım m Bakanlığı Tababet uzmanlık k YönetmeliY netmeliği. i. T C Resmi Gazete 1974; Sağlık k ve Sosyal Yardım m Bakanlığı ığı.. Yataklı tedavi kurumları işletme letme yönetmeliy netmeliği i T C Resmi Gazete 1983; Hacettepe-1983 Çapa, Marmara, Ege, Ankara Tıp T p Fak Cerrahpaşa a Tıp T p Fak, SB Haseki EAH -1994

5 Sağlık k Bakanlığı ığından: Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği (11 Ağustos A ustos 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu YönetmeliY netmeliğin in amacı; ; yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen en enfeksiyon hastalıklar klarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik y faaliyetleri düzenleyip yürütmek y ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınmas nması gereken kararları gerekli mercilere iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teşkili ile bu komitenin çalışma şekline, görev, g yetki ve sorumluluklarına ilişkin usûl l ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik; Y kamu kurum ve kuruluşlar ları ile özel sektöre ait bütün n yataklı tedavi kurumlarını ve bu yataklı tedavi kurumlarında görev g yapan personeli kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik; Y 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık k Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ve 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık k Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri G Hakkında Kanun HükmH kmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanm rlanmıştır

6 HEİ(N (Nİ) Üriner Sist İnf %20-40 Cerrahi Yara İnf %20 Alt Sol Yolu İnf %17 Bakteriyemi %10 Deri ve deri altı doku inf %7 Diğer %11 TEİ ÜSYE %50-60 Üriner Sist İnf %8 Enterik İnf %8 CTBH %8 ASY İnf %5 Deri İnf %5 Diğer %5

7 Nozokomiyal infeksiyonlar Cerrahi alan infeksiyonları Kan dolaşı şımı infeksiyonları Damar içi i kateter ilişkili infeksiyonlar Pnömoni VAP Üriner sistem infeksiyonları Kardiyovasküler sistem infeksiyonları Santral sinir sistemi infeksiyonları Gastrointestinal infeksiyonlar Kemik ve eklem infeksiyonları Diğer

8 Hastane infeksiyonu tanımlar mları Hastane infeksiyonlarının tanımı ABD, pek çok Avrupa ülkesi ve ülkemizde de CDC tanı kriterlerine e göre g yapılmaktad lmaktadır Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitins for nosocomial infections. Am J Infect Control 1988; 16: Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, Jarvis WR, Emori TG. CDC definitions of nosocomial surgical site infections: : a modification of CDC surgical wound infections. Infect Control Hosp Epidemiol 1992; 13: 606-8

9 Hastane İnfeksiyonları Etkenler :streptokoklar; : stafilokoklar, :GN 90:GNÇ, :GN..:GNÇ,, GPB E. coli:%16 :%16-20, Enterobacter: : %5,8-17 P. aeruginosa: : %6-12 S. aureus: : %10-18, KNS: %6-12 Enterokoklar: : %3-12

10 Hastane İnfeksiyonları-Etkenler C. albicans ve/veya Candida spp, Aspergillus, zygomycetes:%5 :%5-10 Diğer Acinetobacter, Stenotrophomonas, Serratia, anaeroplar : %0,4-12 B. fragilis,, C. difficile,, C. perfringens, Peptostreptococcus Virüsler Cerrahi girişim, im, Tm varlığı ığı,, DM, aminoglikozitlerin sık kullanılmas lması RSV, PIV, Adenovirusler,, HBV, HCV, HIV, Rotavirus

11 Hastane İnfeksiyonları Sıklık: k: % 1-% 1 % 17 YBU:%20-40 Sayı:: Dünyada D 5-10 milyon olgu / yıl y (200 milyon yatan hasta) Türkiye: bin olgu /yıl l ( 2 milyon yatan hasta)

12 Türkiye Verileri (NosoLINE( Projesi) Hastane infeksiyonları insidensi %1-8.6 Hastane infeksiyonlarının çoğu u Yoğun Bakım Ünitelerinde oluşmaktad maktadır Hastane infeksiyonları: Üriner sistem infeksiyonları %6-32 Cerrahi alan infeksiyonları %10-60 Pnömoni %5-30 Bakteremi (damar içi i kateter infeksiyonları dahil):%7-36.3

13 Hastane İnfeksiyonları-Kalite Hastane infeksiyonları yataklı sağlık kurumlarındaki en önemli kalite göstergelerinden biridir Ventilatörle ilişkili pnömoni hızı Cerrahi alan infeksiyonu hızı Santral venöz kateterle ilişkili bakteremi hızı

14 Hastane İnfeksiyonları Hİ,, hastanede yatışı ek olarak 3-7gün daha artırır VİP:15-30, CAİ:20 güng Hİ sonucunda mortalite artar (ortalama 2 kat) Maliyetleri yükseltiry ABD de 3-5 milyar dolar/yıl l ek harcamaya neden olur

15 Hastane İnfeksiyonları Mortalite ABD de > ölüm/yıl l (1 ölüm/6 dakika) Ventilatörle ilişkili pnömoniye (VİP) atfedilen mortalite %20-30 Intensive Care Med 2000; 26 (13):S31-S37. S37. Cerrahi alan infeksiyonu (CAİ) ) gelişen en hastalarda mortalite %20 CAİ gelişmeyen hastalarda mortalite %5 Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2001;5(1):21-30.

16 Hastane İnfeksiyonları Mali Yük-TürkiyeY Hastane infeksiyonu gelişen en hastalar Yatış süresi gün(ek g yatış 1020 gün) g Mortalite % 19.6 Maliyet 2280 $/hasta Hastane infeksiyonu gelişmeyen hastalar Yatış süresi güng Mortalite % 2.9 Maliyet 698 $/hasta Yalçın n AN et al. J Chemother 1997;9:411-4.

17 Hastane infeksiyonlarının hukuki yönüy Hastane infeksiyonları,yat,yatış süresini uzatarak, tanı testlerinin ve tedavi masraflarının eklenmesine ve hastanın n işgücüi kaybına yol açarak arak ek bir maliyet oluşturur Ek k maliyet kim tarafından karşı şılanacak? İlişkili bir yasa yok Hasta-hastane-sigorta şirketleri arasındaki uyuşmazl mazlıklar nasıl çözülecek Tek bir formül yok Tıbbi Hizmetlerin Uygulanmasından ndan Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı tarihinde Meclis e e sevk edilmiş,, fakat henüz z yasalaşmam mamış

18 Hastane infeksiyonlarının hukuki yönüy Hastane infeksiyonu,, hastaneye yatmanın doğal bir sonucu olarak kabul edilemez Basit bir ameliyat için i in hastaneye yatırılan hastanın, n, hastane infeksiyonu gibi hiç beklemediği i ve esas hastalığı ığından çok daha ağır bir komplikasyonla karşı şılaşması durumunda hakkını araması doğaldır Hastane infeksiyonlarının komplikasyon, tıbbi t hata veya malpraktis sonucu mu olduğuna una karar vermek, her hastayı bireysel olarak, kendi koşullar ulları içinde inde değerlendirmek erlendirmek ve hasta kayıtlar tlarını ayrınt ntılı olarak incelemekle mümkündür

19 Hastane İnfeksiyonları Sonuçlar Hastanede kalış süresinde uzama Morbiditede artış Yaşamam kalitesinde bozulma Mortalitede artış İş gücü ve üretkenlik kaybı Maliyette artış Hukuki sorunlar Am J Epidemiol 1985;121; Am J Infect Control 1985;13:

20 Mikroorganizmalarda antimikrobiklere karşı direnç gelişimi imi artıyor Günümüzde: MRSA/SE VRE PRSP ESBL(+) Enterobacteriaceae Çoğul dirençli nonfermentatif GNÇ Çoğul dirençli M. tuberculosis Gelecekte Panrezistan GNÇ Vankomisine dirençli S. aureus Virüsler

21 Antibiyotik Direnci Hastane S. aureus Hastane dışı Gram-negatif basil Enterococcus sp. Shigella sp. N. gonorrhoeae H. influenzae M. catarrhalis S. pneumoniae Cohen;Science 1992;257:1050

22 Direnç sorunu olmayan bakteriler

23 Antibiyotik Direncinin Etkisi Mortalite Morbidite Tedavi maliyetm aliyeti Tedavi başar arısızlığı Tedavi seçeneklerinde eneklerinde azalma Tedavi sırass rasında direnç gelişimi imi Daha geniş spektrumlu antibiyotiklerin seçimi Daha toksik ilaçlar ların n kullanımı Antibiyotik baskısında artış

24 Antibiyotik Direncinin Etkisi Dirençli suşlarla larla kolonizasyon Dirençli bakterilerin yayılımı Dirençli bakteri infeksiyonları Hastane dışıd Hastane Uzun süreli s hastanede yatış Sürveyans maliyeti Yeni antibiyotiklere ihtiyaç olması

25 Tanı Erken klinik ve laboratuvar tanı Hızlı klinik mikrobiyoloji Mikroskopi sonuçlar larının n hızlh zlı bildirimi Kültür r sonuçlar larının n hızlh zlı bildirilmesi Kolonizasyon ve etken ayrımı Kantitasyon Salgın n kökeni k keni araştırma rma Moleküler ler teknikler: PFGE Yakın n klinik ve laboratuvar işbirliği

26 P. aeruginosa PFGE incelemeleri

27 Nozokomiyal İnfeksiyon Kontrolü

28 Nozokomiyal İnfeksiyon Kontrolü Etkin HİH kontrolü için in sürveyans zorunlu ilk adımd mdır Kontrolde 2. adım EĞİTİM olmalıdır Sürveyans sonuçlar ları analiz edilip raporlar, kartlar, broşürler, rler, kitapçıklar klar hazırlan rlanır Yüz z yüze y birebir eğitime e itime ağıa ğırlık k verilir Eğitim itim hekim, hemşire, hasta bakıcı,, hasta, refakatçisi, ziyaretçi i düzeyinde d düzenlenmelidird Antibiyotik kullanımı, dezinfeksiyon-asepsi, infeksiyon hastalıklar klarının n bulaşma yolları,, pratik önleme kuralları,, izolasyon konusunda eğitim e verilir

29 El YıkamaY Hastane infeksiyonlarını önlemenin en önemli, en basit yolu (özellikle( çapraz infeksiyonları önler) Her bir hastaya temas etmeden önce ve sonra akan suda en az saniye ellerin sabunla iyice ovarak yıkanıp p kağı ğıt t havluyla kurutulması gerekir Kan ve kan içeren i sıvılar, s cerahat, vücut v sekresyonları(yara...), (yara...),şüpheli materyelle temas edilirse antiseptikle dakika eller yıkanmaly kanmalıdır Hİ nin kontrol etmek için i in olmazsa olmaz önlem Bu etkili korunma yolu başta hekimler olmak üzere sağlık k personellerince önemsenmiyor!!!

30 Uygun ve Sürekli S sürveyans ve Kontrol ile HİH Hızları Ne Kadar Azalır? Sürveyansrveyans programları ve kontrole gereken önlem veriliyorsa 250 yatak başı şına na bir HİKH si varsa eğitimli bir hastane epidemiyologu varsa cerahlara yara infeksiyon hızları bildiriliyorsa Hİ hızları ortalama %32 azalır SENIC verileri

31 Tedavi Her kurum direnç durumunu belirlemeli Ampirik tedavi seçenekleri enekleri birimlere ve zamana göre g değişkenlik gösterebilirg Kolonizasyon durumu saptanmalı, gereksiz antibiyotikten kaçınılmal lmalı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

Enfeksiyon Kontrol Programları Nasıl Oluşturulmalı?

Enfeksiyon Kontrol Programları Nasıl Oluşturulmalı? Enfeksiyon Kontrol Programları Nasıl Oluşturulmalı? Dr. Çağrı BÜKE Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bilimsel verilere dayalı Yataklı tedavi kurumunun

Detaylı

Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki

Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki HASTANE ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Salih Hoşoğlu Genel Bilgi Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki şekliyle sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar, bir hastanın hastanede

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ: TÜRKİYE DENEYİMİ Eylül 2004 Aralık 2010 Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK Prof. Dr.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Enfeksiyonlar,tedavisi Ve Kontrolü. Prof. Dr. Firdevs Aktaş

Enfeksiyonlar,tedavisi Ve Kontrolü. Prof. Dr. Firdevs Aktaş Sağlık Hizmetlleri İle İlişkili Enfeksiyonlar,tedavisi Ve Kontrolü Salgın İncelemesi Prof. Dr. Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Salgının n doğru ve hızlh zlı yönetimi neden önemli? Kaos

Detaylı

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER posterler Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları P-001 Safiye Aşcı 1, Rabin Saba 2, Şirin Elmi 3, Zeynep Tuncel 4, Murat

Detaylı

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD CAİ tarihçe Epidemiyoloji Risk Faktörleri Etkenler Dünya verileri Türkiye verileri Hasta oluyordum

Detaylı

Yenidoğanda Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar (YD-SBİE)

Yenidoğanda Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar (YD-SBİE) Yenidoğanda Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar (YD-SBİE) Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa III. Ulusal Sağlık Bakımıyla

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

ANTİBİYOTİK TÜKETİMİNDE ENFEKSİYON HASTALIKLARI DOKTORUNUN BAKIŞI AÇISI???.

ANTİBİYOTİK TÜKETİMİNDE ENFEKSİYON HASTALIKLARI DOKTORUNUN BAKIŞI AÇISI???. ANTİBİYOTİK TÜKETİMİNDE ENFEKSİYON HASTALIKLARI DOKTORUNUN BAKIŞI AÇISI???. Uzm. Dr. Ali Rıza İLBAŞI T.C. Sağlık Bakanlığı Kaçkar Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ANTIBIYOTIK

Detaylı

Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Tanımlar, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri

Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Tanımlar, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Tanımlar, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri Kadir BİBEROĞLU* * Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), tıbbın

Detaylı

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ozturkrecep@superonline.com Mikroplar Mikroskopla (Işık/ Elektron) görülebilen

Detaylı

Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar

Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 158-164 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar Dr. ffet PALABIYIKO LU*, Dr. Emin TEKEL *, Dr. Fügen ÇOKÇA*, Dr. Özay ARIKAN AKAN*, Dr.

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE YATMAKTA

Detaylı

Anahtar kelimeler: El yıkama, hand hygiene, hastane enfeksiyonu, sağlık çalışanı, nosocomial infections

Anahtar kelimeler: El yıkama, hand hygiene, hastane enfeksiyonu, sağlık çalışanı, nosocomial infections SENĠN 30 SANĠYEN BENĠM HAYATIMDAN DAHA MI DEĞERLĠ? Elif Kolay, Burcu Bozdoğan, Ece Ünalan, Aykut Kılıç Danışman: Dr. Ebru Bostanoğlu ÖZET El yıkama dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan hastane

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 2012 DÜZENLEME KURULU

HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 2012 DÜZENLEME KURULU HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 01 DÜZENLEME KURULU TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Sercan Ulusoy Genel Sekreter Dr. Serhat Ünal Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Semih

Detaylı

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar #

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 244-248 Hastane İnfeksiyonları Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Dr. Figen Ça lan

Detaylı

P01 Dr. Onur Özalp. Başlık: İmmünkompromize Hastalarda Görülen Bakteriyemilerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri

P01 Dr. Onur Özalp. Başlık: İmmünkompromize Hastalarda Görülen Bakteriyemilerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri P01 Dr. Onur Özalp Başlık: İmmünkompromize Hastalarda Görülen Bakteriyemilerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri Yazarlar: Melike Hamiyet Demirkaya - Başkent Üniversitesi Ankara

Detaylı

Reusibıl Ameliyat Örtüleri ile Disposibıl Ameliyat Örtülerinin Bakteriyel Geçirgenliklerinin Değerlendirilmesi

Reusibıl Ameliyat Örtüleri ile Disposibıl Ameliyat Örtülerinin Bakteriyel Geçirgenliklerinin Değerlendirilmesi Reusibıl Ameliyat Örtüleri ile Disposibıl Ameliyat Örtülerinin Bakteriyel Geçirgenliklerinin Değerlendirilmesi Yük. Hmş. Mine GÜNGÖR Gümüşsuyu Asker Hastanesi, İSTANBUL Dünyada olduğu gibi ülkemizde de

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 22 1.0 AMAÇ: Güncel, ulusal ve uluslar arası kılavuzlar rehberliğinde; hastanemize özel enfeksiyon kontrol standartları Kalite Yönetim

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Araç ile İlişkili Hastane Enfeksiyon Oranları

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Araç ile İlişkili Hastane Enfeksiyon Oranları Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20141224065835 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Araç ile İlişkili Hastane Enfeksiyon Oranları Neşe Demir Çimenci 1, Demet Büyük Akbaş 1, Nuray Uzun 2,

Detaylı

Sağlık Bakımı Atıklarıyla Karşılaşma sonrası görülen Enfeksiyonlar Prion Hastalıkları Hastane Enfeksiyonları

Sağlık Bakımı Atıklarıyla Karşılaşma sonrası görülen Enfeksiyonlar Prion Hastalıkları Hastane Enfeksiyonları TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK RİSKLERİ Sağlık Bakımı Atıklarıyla Karşılaşma sonrası görülen Enfeksiyonlar Prion Hastalıkları Hastane Enfeksiyonları Prof.Dr.Yaşar.Yaşar Bağdatlı Tıbbi Atık: Dünya Sağlık Teşkilatı

Detaylı

SAĞLIKTA NABIZ 40.SAYI

SAĞLIKTA NABIZ 40.SAYI SAĞLIKTA NABIZ 40.SAYI 1 EDİTÖRDEN Prof. Dr. Ömer Faruk Akıncı Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlıkta Nabız Dergisi nin Değerli Okurları, Ebola salgınıyla bir kez daha gündeme oturan enfeksiyon hastalıklarını

Detaylı

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik Hastane İnfeksiyonlarına Yol Açan Sorunlu Mikroorganizmalar Nelerdir? Sorun Oluşturma Nedenleri Nelerdir? Prof. Dr. Nezahat GÜRLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

SIK KARŞILAŞILAN HASTANE İNFEKSİYONLARI ve BUNLARIN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLAR. İlhan ÖZGÜNEŞ *

SIK KARŞILAŞILAN HASTANE İNFEKSİYONLARI ve BUNLARIN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLAR. İlhan ÖZGÜNEŞ * SIK KARŞILAŞILAN HASTANE İNFEKSİYONLARI ve BUNLARIN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLAR İlhan ÖZGÜNEŞ * İnsanlık tarihi hastalıklardan korunma ve hasta bakımını yetkinleştirme ile ilgili girişimlerle doludur.

Detaylı

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44 37 Araştırma Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Non-Fermantatif Gram-Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Duyarlılıkları Ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İle

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, İSTANBUL Diş Hekimliği İnfeksiyon Kontrolünde Sürveyans Prof. Dr. Güven KÜLEKÇİ İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, İSTANBUL

Detaylı

Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans

Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans DERLEME/REVIEW Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans Definition of Hospital-Acquired Pneumonia, Healthcare-Associated Pneumonia,

Detaylı