GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN"

Transkript

1 GENEL İŞLETME İŞLETMEN LETMENİN N KURULUŞ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

2 İşletme denince köşe başındaki bakkaldan büyük bir demir çelik işletmesine kadar çeşitli tipte girişimler söz konusu olabildiğine göre işletmenin kuruluş sorunun uygulamadaki çözüm yollarının ne kadar değişik olabileceği açıktır. (Hatırlayınız işletme ve işletme ile ilgili temel kavramlar)

3 Bazı kavramlar ve İşletmenin Kuruluş Nedenleri Yatırım: Nakdi sermayenin ayni sermayeye (üretim yapacak makine veya teçhizata) veya iktisadi üretim birimine dönüştürülmesidir. Yatırım nedenleri: Yeni üretim birimleri veya üretici güç kurma Aşınma ve eskime gibi nedenlerle yenileme çalışmaları yatırım nedenleri olarak sayılabilmektedir. Bunlarla birlikte insanları işletme sahibi olmaya iten başlıca nedenler bulunmaktadır. Miras Bağımsız iş yapma isteği Bunlara bağlı olarak yatırım çeşitlerini Yenileme yatırımları Kazanç sağlama isteği Toplumsal itibar sağlama Başka fırsatların yokluğu Bir düşünce yada misyonu gerçekleştirme isteği Genişleme yatırımları Modernizasyon yatırımları olarak sınıflandırabiliriz.

4 Proje: bir konun çözüme kavuşturulması yolunda hazırlanan tasarı veya tasarlanan plandır. Her yatırım bir projeyi gerektirir Bu projenin ne oranda ayrıntılı olacağı projenin konusu ve kapsamıyla doğru orantılıdır. DPT tarafından önerilen model aşağıda belirtilmiştir: 1. Projenin adı 2. Kuruluşun adı 3. Kuruluş yeri 4. Projenin niteliği 5. Uygulama düzeni 6. Projenin sabit yatırım tutarı 7. Projenin işletme sermayesi 8. Projenin genel toplamı 9. Üretilecek mal veya hizmetler 10. Üretim 11. Finansman kaynakları 12. Projenin ekonomik ömrü 13. Projenin planla ilişkisi 14. İşletmeye verilecek hukuki şekil 15. Projeden sorumlu olanlar

5 . Fizibilite: Kesin yatırım kararı alınmadan önce yapılması istenen yatırımla ilgili ekonomik, teknik ve finansal sorunlara ilişkin bilgi ve bulguların sistemli ve analize elverişli biçimde toplanmasıdır. Amaç en uygun olan projeyi seçmektir.

6 Kuruluş aşamasındaki işletmeye PROJE veya YATIRIM PROJESİ diyeceğiz. Bundan sonra kullanılacak yatırım projesi ya da proje kavramlarından kuruluş aşamasındaki işletmei anlaşılmalıdır.

7 İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI Proje Fikri Fizibilite (yapılabilirlik=olabilirlik) Çalışmaları (Proje hazırlama) Ön fizibilite(olanak etüdü ve önseçim) Fizibilite(3 aşamalıdır) Ekonomik etüt Teknik etüt Finansal etüt Fizibilite raporu (tamamlanmış fizibilite etüdü) Değerlendirme ve yatırım kararı Kesin proje Projenin uygulanması (yatırım) İşletme (üretime geçiş)

8 Proje fikri: Girişimcinin aklına gelen herhangi bir alanda yatırım yapma düşüncesidir. Ülkenin durumu, fırsatlar, vb. nedenlerden kaynaklanabilir. Fizibilite çalışmaları: Değişik yatırım alanlarının araştırılması ve en uygun yatırım türünün seçilmesi işletme başarısı bakımından çok önemlidir. Örneğin; ayakkabı fabrikası mı, kereste fabrikası mı, boya fabrikası mı, hizmet sektörümü,vb. seçildikten sonra bunların ayrıntılarına da karar verilmesi yapılabilirliğinin ölçülmesi gerekmektedir. Buda fizibilitedir. Akla gelen düşünce üzerinde durulmaya değer görülürse (ön fizibilite) asıl fizibilite çalışmalarına başlanır. Bu sayede projenin başarıyla tamamlanmasına çalışılır. Fizibilite raporu: Fizibilite çalışmalarının sonucunda oluşturulan rapordur.ekonomik, teknik ve finansal etüd çalışmalarının sonucu bu raporla birleştirilir.

9 Değerlendirme ve yatırım kararı: Rapor değerlendirilir.karlılık, vb. işletme kurma amaçlarına göre durum değerlendirmesi yapılır. Uygun alternatifler ortaya konur. Yatırım kararı alınır veya yatırımdan vazgeçilir. Kesin proje: Bir proje kabul edildikten sonra proje kesin proje haline getirilir. İşletmenin hukuki şekli, alınacak makinalar, vb. ayrıntılar belirlenir Uygulama: Siparişler ve fiziksel yatırımların başladığı aşamadır. Projenin planlanan zamanda ve maliyette gerçekleştirilmesi önemlidir. Üretime geçiş: Deneme üretimi ve olağan üretime geçiş aşamasıdır. Bu dönem işletme dönemine geçiş anlamını taşır.

10 FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ AMAÇLARI VE BÖLÜMLERİ Fizibilitenin amaçları: İşletme kurmaya kesin kararın verilebilmesi Büyüklük ve kuruluş yerine karar verme Finansman olanaklarının belirlenmesi Teşvik kredisi, finansman olanakları, vb. fırsatlardan yararlanabilmek için çeşitli kuruluşlara rapor sunabilme Projenin gerçekleştirilmesi, uygulanması sırasında karşılaşılabilecek sorunları önceden kestirme ve gerekli önlemleri alabilme

11 Fizibilite raporunun içeriği Pazar durumu ve tesis kapasitesi (talep tahmini, Pazar durumu, üretim kapasitesi, vb) malzeme bilgileri kuruluş bölgesi ve yeri proje mühendisliği teknoloji donatım ve inşaat mühendisliği personel mühendisliği tesis organizasyonu ve genel giderler mali analizler (her türlü harcamalarla ilgili)

12 Proje ekibi: Bir girişimcinin tek başına bu işi yapması çok zordur. Ekip çalışmasını gerektirir. Çalışma konusuna göre uygun alanlarda uzmanlaşmış bir proje ekibinin işe koşulması gerekmektedir. Bu çalışmalarda DPT; Türkiye kalkınma bankası, vb. kuruluşlar yardımcı olmaya çalışmaktadır.

13 Fizibilitenin Bölümleri Ekonomik etüt Teknik etüt Finansal etüt

14 Ekonomik etüt: Kurulacak işletmenin karlı ve rasyonel olup olmayacağı ekonomik bakımdan analiz edilir. İçerdiği konular: İşletmenin kuruluş yeri seçimi Üretim konusu İşletme kapasitesinin (büyüklüğünün) belirlenmesi Pazar araştırması ve talep tahmini İstatistiki verilerden ve Pazar araştırmalarından yararlanılır Bu konulardan kuruluş yeri ve kapasite konularına daha sonrada ayrıntılı bir şekilde değinilecektir.

15 Teknik etüt: İşletme teknik bir birimdir. Hangi üretim teknolojisinin kullanılacağı, iş akışı, makineler, vb belirlenmelidir. İçeriği: Projenin teknik tanımı, tesis kurulacak arazinin zemin analizleri,hammadde ve diğer malzeme analizleri, laboratuar testleri Üretim biçimi ve teknoloji seçimi üretilecek mallar ve niteliği makine ve teçhizat seçimi tesisin yerleşme planı İnşaat işleri Montaj işlerine ait ayrıntılar Bu konulara daha sonra ayrıntılı bir şekilde değinilecektir. Uygulama planı: kuruluşun aylara göre grafik ve tablolarla gösterimi, yol şeması

16 Finansal etüt: İşletmenin yatırım tutarı ne olmalı, iç ve dış finansal kaynaklar, kredi olanakları, bunların ne zaman nasıl ve miktarda temin edileceği karlılık analizleri, vb. İçeriği Yatırım tutarının hesaplanması İşletme gelir ve gider tahminleri Finansman kaynaklarının belirlenmesi İşletme karlılık durumuyla ilgili analizler Organizasyon durumu Bu konulara daha sonra ayrıntılı bir şekilde değinilecektir.

17 Fizibilite konusunda kitapta verilen örneği inceleyiniz. Bir yatırım kararı verebilmek için tek bir yatırım projesi ile yetinmek doğru bir yaklaşım değildir. Belirli bir sermaye ile bir çok alanda veya aynı alanda farklı alternatifleri dikkate alan bir çok işletme kurulabilir. Örneğin, 100 milyar ile, tarım alanında, turizm alanında, ticaret alanında, vb. değişik tür işletmeler kurulabilir. Bunun için birkaç ayrı konuda ve alanda proje hazırlayıp karşılaştırmak gerekir.

18 İŞLETME AÇISINDAN BAZI PROJE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ (Finasman kısmında da kısaca k değinilecektir.) Geri ödeme süresi yöntemi Net bugünkü değerler yöntemi, İçkarlık oranı yöntemi, Fayda/masraf oranı yöntemi, Ortalama karlık yöntemi Bu konulara daha sonra ayrıntılı bir şekilde değinilecektir.

19 Bu yöntemlerin bazıları hakında özet bilgi verilecektir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler işletmecilikle ilgili çeşitli kaynaklardan yararlanabilir. Geri ödeme süresi yöntemi:(gös) Bu yöntem projeye yatırılacak paranın ne kadar süre içinde geri alınabileceğini gösterir. Yöntemde değerlendirme 2 farklı açıdan yapılabilir Farklı projelerden geri ödeme süresi küçük olan seçilir veya Kabul edilmiş asgari bir geri ödeme süresine göre projenin kabul veya reddine karar verilir.

20 Örnek: 200 milyon Tl lik bir yatırım her yıl 20 milyon TL kar sağlıyorsa geri ödeme süresi 10 yıl olacaktır. Yıllık karlar değişiklik gösteriyorsa (dalgalı ise) her yıl elde edilen kar projenin maliyetine (yatırım tutarına) eşit oluncaya kadar toplanır. Ve aradan geçen yıl sayısı geri ödeme süresine eşit olur. Her yıl elde edilen karlar sırası ile 20, 25, 35, 40, 30, 50 Tl ise (yani toplam 200 milyon) GÖS=6 yıl olacaktır. Yöntemin en önemli sakıncası paranın zaman değerini dikkate almaz.

21 Net Bugünkü değerler Yöntemi: Genellikle bir yatırım projesinin kabul edilmesinde ilk aranan husus elde edilecek gelirlerin proje için yapılacak masraflardan büyük olmasıdır. Bu yöntemde, bütün gelir ve giderler önceden belirlenmiş bir iskonto (faiz) oranına göre bugüne (hesaplama gününe) indirgenir ve aralarındaki fark hesaplanır. Değerlendirmede NBDY büyük olan proje işletme için daha uygun olan seçeneği gösterir.veya Projenin kabulü için NBDY >0 olmalıdır.çünkü ancak bu sayede proje karlı olabilecektir.

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1996-27 FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI YATIRIM KARAR TEKNİKLERİ Prof. Dr. i. Doğan KARGÜL Kitabın her hakkı İstanbul Ticaret Odası'na ait olup, İstanbul

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

PROJE ANALİZ TEKNİKLERİ

PROJE ANALİZ TEKNİKLERİ PROJE ANALİZ TEKNİKLERİ Mehmet KAYADELEN ODTÜ Mezunları Derneği, Enerji Komisyonu, 21 Ocak-2013, Ankara. 1 Genel Bilgiler Proje ==> Sanayi yatırım projesi Sunuşta kullanılan bazı kavramlar farklı terimlerle

Detaylı

FĠNANSAL VARLIKLAR VE KAYNAKLAR YÖNETĠMĠ Öğretim Üyesi PROF. DR. AHMET AKSOY

FĠNANSAL VARLIKLAR VE KAYNAKLAR YÖNETĠMĠ Öğretim Üyesi PROF. DR. AHMET AKSOY GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANSMAN BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI FĠNANSAL VARLIKLAR VE KAYNAKLAR YÖNETĠMĠ Öğretim Üyesi PROF. DR. AHMET AKSOY BELĠRLĠLĠK ġartlari ALTINDA YATIRIM

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.SeherGÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK İHALE

Detaylı

İŞLETME KURMA NEDENLERİ İŞLETME YÖNETİMİ. İşletmelerin Kuruluş Amaçları ve Aşamaları. İşletme Kurma Nedenleri. İşletme Kurma Nedenleri 23.03.

İŞLETME KURMA NEDENLERİ İŞLETME YÖNETİMİ. İşletmelerin Kuruluş Amaçları ve Aşamaları. İşletme Kurma Nedenleri. İşletme Kurma Nedenleri 23.03. İŞLETME YÖNETİMİ İşletmelerin Kuruluş Amaçları ve Aşamaları Öğr. Gör. Volkan YAVAŞ 1 2 İŞLETME KURMA NEDENLERİ İşletmelerin temel amacı pazarda sürekli kalabilmektir. Bunun için de uzun dönemde kâr sağlamayı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI YILLIK KAMU YATIRIM PROGRAMI TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE RAPORLANMASI SÜRECİ SERAP ŞEN ERİŞKİN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Detaylı

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için FİNANSAL ANALİZ 1 Finansal Analiz Yatırım önerisi için pazarın uygunluğu ve proje ürününün teknik yapılabilirliği belirlendikten sonra işletmenin (tesisin) nasıl ve nerede kurulacağı konusunda karar verilir.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YATIRIM BÜTÇESİNİN ETKİN YÖNETİMİ VE TÜRKİYE İÇİN MODEL ÖNERİSİ NURAY DENİZ DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA

Detaylı

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM KARARL- ARI

TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM KARARL- ARI TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM KARARL- ARI S. Alpagut ŞENEL Özet Hizmet üretimi ve/veya pazarlaması ile uğraşan işletmeler hizmet işletmeleri olarak tanımlanabilir. Hizmet işletmesi olarak tanımlayabileceğimiz,

Detaylı

Madencilik Yatırım Projelerinde Temel Kavramlar

Madencilik Yatırım Projelerinde Temel Kavramlar Madencilik Yatırım Projelerinde Temel Kavramlar Mehmet Kayadelen Maden Müh., Ankara 1 GĐRĐŞ Bu yazı, TMMOB Maden Mühendisleri Odası bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi nce düzenlenen Madencilik Projelerinin

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI PROJE FİZİBİLİTESİ

RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI PROJE FİZİBİLİTESİ 2011 RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI PROJE FİZİBİLİTESİ mdn Finansal Danışmanlık RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI- PROJE FİZİBİLİTESİ Yenilenebilir enerji kaynaklarından, rüzgar enerjisi dışa bağımlılıktan uzak, temiz

Detaylı

Planlama evresinin çeşitli aşamalarında proje onaydan geçer ve planlamanın bitişiyle son bir onay verilerek projenin analiz evresine geçilir.

Planlama evresinin çeşitli aşamalarında proje onaydan geçer ve planlamanın bitişiyle son bir onay verilerek projenin analiz evresine geçilir. Proje planlama evresi, SGYD nin ilk evresidir. Bu evrede eldeki projenin neden gerekli olduğu, ne kadar sürede, ne kadar maliyetle tamamlanacağı, yeni sistemin getirilerinin neler olacağı gibi konular

Detaylı

Yard.Doç.Dr. Ayhan ÖZER. Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi

Yard.Doç.Dr. Ayhan ÖZER. Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi Yard.Doç.Dr. Ayhan ÖZER Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi Dersin Amacı Yönetim Ekonomisi; yatırım, proje ve yönetim faaliyetlerinde alternatiflerden finansal olarak en mantıklısını seçebilmek için

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ ÖĞR.GÖR. AYNUR ARSLAN

GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ ÖĞR.GÖR. AYNUR ARSLAN GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ ÖĞR.GÖR. AYNUR ARSLAN GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARI FAKTÖRLERİVE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ İŞLETMELERİN KURULUŞ SÜRECİ VE AMAÇLARI İŞLETMENİN

Detaylı

İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları. İşletme Kurmaya İten Nedenler. 1. İlk Kuruluş Çalışmaları. Fakirlikten zenginliğe 13.04.2015

İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları. İşletme Kurmaya İten Nedenler. 1. İlk Kuruluş Çalışmaları. Fakirlikten zenginliğe 13.04.2015 Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları İşletme kurma fikriyle başlayıp,işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Tekno Girişimci Sermaye Desteği nin alınabilmesi için Sanayi Bakanlığı tarafından formatı belirlenmiş olan ve girişimciler tarafından doldurularak

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi A. Sinan SARIASLAN Ankara 2003 T.C. ANKARA

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI (III) YATIRIM İŞLETME PLANI EK 5 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı YATIRIM İŞLETME PLANI DOSYASI 2 İÇİNDEKİLER A- PROJE ALANININ

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI Hasan YILMAZ 0730201011

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

PROJE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME

PROJE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2707 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1670 PROJE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME Yazarlar Doç.Dr. Ahmet AĞCA (Ünite 1) Prof.Dr. Raif PARLAKKAYA (Ünite 2) Prof.Dr. Necdet SAĞLAM

Detaylı