MÜŞTERİ TEKLİFİ SOCIETE GENERALE BANKASI BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sayın Banka,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜŞTERİ TEKLİFİ SOCIETE GENERALE BANKASI BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sayın Banka,"

Transkript

1 MÜŞTERİ TEKLİFİ Sayın Banka, Muhtelif bireysel kredi muamelelerinde kullanılmak ve altına imzamı vazettiğim aşağıdaki Bireysel Kredi Sözleşmesi'ne tabi olmak üzere ve söz konusu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nin Müşteri ve Kredi Bilgileri bölümünde belirtilen tutar ve vadede bir krediyi, şahsıma tahsis etmenizi gayrikabili rücu olarak teklif eder, ve ekte yer alan Genel Kredi Koşulları, Geri Ödeme Planı, Müşteri ve Kredi Bilgilerinden müteşekkil Bireysel Kredi Sözleşmesi'ne mutabakatımı gayrikabili rücu olarak beyan ederim. Bireysel Kredi Sözleşmesi; Genel Kredi Koşulları, Geri Ödeme Planı, Müşteri ve Kredi Bilgileri başlıklı üç kısım altında tasnif edilmiş bulunmaktadır. Bu tasnifin yalnızca intizam sağlamak maksadıyla yapılmış olduğunu ve hiçbir şekilde bir kısımda belirtilen şartların diğer kısımda zikredilen herhangi birisinin yerine getirilmemesi için mazeret teşkil etmeyeceğini burada teyid ederim. Bankanızın zaman zaman veya herhangi bir zaman tarafımdan talep edebileceği diğer herhangi bir vesaika veya vesaiki, teklifimin kabul edilmesine yönelik olarak Bireysel Kredi Sözleşmesi tahtında tanınan haklardan daha iyi faydalanabilmem için imzalayarak Bankanıza tevdi etmeyi kabul ederim. SOCIETE GENERALE BANKASI BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ KOŞULLARI MADDE 1 - MÜŞTERİ'NİN BEYANI İşbu Sözleşme altında imzası bulunan müşteri ( Müşteri ), Müşteri Teklifi ve SOCIETE GENERALE (SA) PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ ticaret ünvanlı banka ( Banka ), tarafından kendisine bireysel kredi tahsis edilmesine ilişkin Bireysel Kredi Sözleşmesi'nden müteşekkil işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi Teklifi'nin ( Teklif ), Banka tarafından kabul edilip imzalanana kadar, 22 Nisan 1926 tarihli ve 818 Sayılı Borçlar Kanunu 3. madde ve devamı uyarınca teklif hükmünde olduğunu, işbu Teklif'in Banka tarafından kabul olunup imzalandıktan sonra Bireysel Kredi Sözleşmesi'ne dönüşeceğini ve Teklif'in kabul olunup imzalanmasından itibaren geçerli bir kredi sözleşmesinin tüm hukuki hüküm ve sonuçlarını doğuracağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve Müşteri, Banka'ya yöneltmiş bulunduğu işbu Teklifi'nin Banka tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin kabul olunmaması halinde, Banka'ya herhangi bir hukuki sorumluluk atfetmeyeceğini ve söz konusu Teklifi'nin, Banka açısından hiçbir şekilde geçerli olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt MADDE 2 - TARAFLAR ve KREDİNİN KULLANDIRILMASI Bir tarafta Banka diğer tarafta Müşteri arasında, Banka tarafından Müşteri'ye işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nin Müşteri ve Kredi Bilgileri bölümünde belirtilen tutarda ve vadede, tüketici kredisi tahsis edilmesi hususunda aşağıdaki şartlarla bir sözleşme imzalanmıştır. İşbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nin Müşteri ve Kredi Bilgileri bölümünde belirtilen kredi tutarı, Banka tarafından, Müşteri'nin Banka'ya yönelttiği Teklif'e dayanılarak, Müşteri tarafından söz konusu Teklif'te belirtilen azami miktarı aşmamak üzere belirlenmiştir. Banka işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'ne konu krediyi kullandırıp kullandırmama hususunda tamamen serbesttir. Banka, Müşteri'nin yazılı kredi teklifini kabul etmesi üzerine Müşteri'ye bireysel kredi tahsis Müşteri, Teklif aşamasında belirttiği bilgilerin doğruluğunu ve Banka'nın bu bilgilere dayanarak kredi tahsis ettiğini, bu bilgilerin doğru olmaması halinde Banka'nın kendisine bu krediyi tahsis etmeyeceğini bildiğini kabul ve beyan Müşteri, işbu Teklifi ile Banka'nın ürün yelpazesi içindeki diğer ürün ve kampanyaların da muhatabı olduğunu kabul ve beyan Müşteri'ye, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nin bir parçası olan Teklif aşamasında Banka tarafından tanımlanmış Başvuru Numarası, kredi tahsisi için gerekli olan Müşteri'ye ait bilgi ve belgelerin Banka tarafından değerlendirilip ilgili Teklifin kabul edilmesinden itibaren Müşteri Kredi Numarasına dönüşecektir. Ancak, Banka, kendi sisteminden

2 kaynaklanan sebeplerle, söz konusu Başvuru Numarası'nı Müşteri Kredi Numarasına dönüştürürken, başvuru numarası ile aynı numarayı kullanmayarak bu numarayı değiştirme hakkına sahiptir. Banka işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi ne konu krediyi, Müşteri nin Banka ya bildireceği herhangi bir diğer bankada Müşteri nin adına açılmış bulunan hesaba ödemek suretiyle veya Müşteri nin adına Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü ne ait işyerlerine göndermek suretiyle kullandıracaktır. MADDE 3 - AKDİ FAİZ, VERGİ ve MASRAFLAR Müşteri, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nden kaynaklanan kredi borçları için bu Sözleşme'nin Müşteri ve Kredi Bilgileri bölümünde belirtilen oranlarda tahakkuk ettirilecek Kredi Faizini, Kredi Faizi üzerinden hesaplanacak Kaynak Kullanım Destekleme Fonunu (KKDF), Banka Sigorta Muameleleri Vergisini (BSMV) ödemeyi kabul ve Aylık taksit tutarı; Anapara Payını, Kredi Faizini, Banka aracılığıyla sigorta yapılması halinde Sigorta Prim Taksit tutarını, KKDF'yi, BSMV'yi, Kredi Dosya Masrafı ve/veya Kredi Yönetim Masrafı ve sair masrafları içerecektir. KKDF ve BSMV oranlarında meydana gelen leh ve aleyhteki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren Müşteri'ye yansıtılacak ve geri ödeme planı buna göre yeniden düzenlenecektir. Müşteri yeniden düzenlenecek Geri Ödeme Planı'nda taksitlerin eşit olmayabileceğini kabul Müşteri, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nin Müşteri ve Kredi Bilgileri bölümünde yer alması kaydıyla ve aynı bölümde belirtilen tutarlarda; istihbarat masrafı, kredi tutarı üzerinden kredi masrafı, dosya masrafı ve/veya kredi yönetim masrafı ve sair masrafları Banka'ya ödemeyi kabul, beyan ve Müşteri, İstihbarat Masrafı, kredi tutarı üzerinden Kredi Masrafı, Dosya Masrafı ve/veya Kredi Yönetim Masrafı ve sair masraflara ilişkin tutarların sabit olduğunu ve bu tutarların kredi başlangıcında tek seferde veya her ay kredi taksitleriyle birlikte kendisinden alınabilineceğini, sözkonusu masrafların ödeme şekline bakılmaksızın her durumda Banka'ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve Müşteri, Müşteri'nin talebi ile Banka tarafından Müşteri'ye sunulacak ödeme planında değişiklik yapılması, kredi taksitlerinin ertelenmesi, borcun yeniden yapılandırılması suretiyle ödeme planında değişiklik yapılması gibi ek hizmetler için Banka tarafından belirlenen miktarlarda işlem ücreti alınabilineceğini ve bu hizmetlerden faydalanması halinde söz konusu ücretleri Banka'ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt Söz konusu hizmetlerin Müşteri tarafından Banka'dan talep edilmesi halinde Müşteri ilgili hizmetlerin ücretlerine ilişkin olarak Banka tarafından bilgilendirilecektir. Müşteri ve Kefil/Kefilleri, vadesinde ödenmeyen taksitlerden dolayı Banka'nın kendilerine göndereceği her bir ihtarname ve ihbarname için Banka'nın yapacağı tüm masraf ve giderleri, nakden ve defaten ödemeyi kabul ederler. Müşteri, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nin ve bu nedenle verilen veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili işlemlerde mevzuatın gerektirdiği kredi maliyet artışlarını, her türlü masrafı, fon, vergi, resim ve harç ile gelecekte konulabilecek tüm vergi ve resimleri ayrıca ihbara gerek olmaksızın Banka'ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt MADDE 4 - GECİKME FAİZİ Müşteri ve Kefil/Kefilleri, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nden doğan borçlarını Geri Ödeme Planı'nda belirtilen taksit tarihlerinde ödemediği taktirde, bu Sözleşme'nin Müşteri Bilgileri ve Kredi Bilgileri bölümünde belirtilen oranda gecikme faizi ödemeyi, ayrıca bu faiz üzerinden tahakkuk edecek fon ve gider vergisini de ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşteri, daha sonra yürürlüğe girecek olan mevzuata (kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ...vb.) göre gecikme faizi oranlarının değişmesi halinde değişen faiz oranlarının uygulanmasını kabul MADDE 5 - MUACCELİYET Müşteri, kredi taksitlerini işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olan Geri Ödeme Planı'nda belirtilmiş taksit tarihlerinde ödemezse, ilgili taksitler başkaca ihtara gerek kalmaksızın muaccel olur. Taksit tarihinde ödenmeyen taksitlere, taksit tarihinden ödeme tarihine kadar, bu Sözleşme'nin Müşteri Bilgileri ve Kredi Bilgileri bölümünde belirtilen oranda gecikme faizi uygulanır. Müşteri'nin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde, Banka, 7 (yedi) gün içinde borcun tamamının ödenmesini talep ederek borcun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir. Müşteri, kendisine verilen sürede borcunu tahakkuk eden faizleri ve sair masraflarıyla beraber ödemede bulunmaması üzerine, Banka'nın teminat yatırmaksızın tüm alacaklarının tahsili için aleyhine haciz veya iflas yolu ile takibe geçebileceğini ve bu kanuni takip yollarından dilediğine veya hepsine başvurma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve Müşteri ve Kefil/ Kefiller, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nden doğan borçların tahsili amacıyla Banka'nın, mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takip yapmak zorunda kalması halinde yapılacak bütün masrafları ve anapara, faiz, gider vergisi ve sair her türlü masraflarla birlikte, sözkonusu olacak avukatlık ücretini ve icra dairelerinden yapılan tahsilatla tahakkuk edecek cezaevi harcını Banka'ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/ Kefiller olarak, aleyhlerinde

3 kanuni takip yapıldığında maaş ve ücretleri hacizli olsa dahi bu hacizden arta kalan kısma Banka tarafından haciz konulacağına ve maaş ve ücretlerinin tamamının haczine muvafakat ettiklerini beyan ederler. Banka, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'ne konu kredi borcunun, Müşteri tarafından ödenmemesi halinde alacaklarını tahsil etmek için hangi takip yolunu seçerse seçsin, yapacağı tahsilatı alacaklarından istediğine mahsup etmeye ve borç tamamen kapanmadan tesis edilmiş olan teminatları (rehin, ipotek, kefalet, hapis hakkı...vb.) kaldırmamaya yetkilidir. MADDE 6 - BANKA'NIN SORUMLULUĞU Banka, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'ne konu krediyi, belirli bir mal veya hizmetin satın alınması ya da belirli bir satıcı ile hukuki işlem yapılması koşulu ile tahsis etmemiş olduğundan, Müşteri bu krediyi istediği kişi veya kuruluşla kuracağı dilediği herhangi bir hukuki ilişki için kullanabilir; kredinin hangi amaçla ya da kiminle işlem yapılması için kullanılacağı Banka'yı hiçbir surette ilgilendirmemektedir. Bu sebepten ötürü, Müşteri ile mal ve hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler arasında çıkacak uyuşmazlıklardan veya malın ayıplı olması, teslim edilmemesi, iade edilmesi, hizmetin eksik yapılması veya hiç yapılmaması ve benzeri hususlarda çıkabilecek uyuşmazlıklardan Banka'nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını ve bu gibi hususların işbu Sözleşme'ye konu kredi borcunun ödenmemesi açısından herhangi bir etkisinin olmayacağını Müşteri ve Kefil/Kefiller kabul ederler. MADDE 7 - GERİ ÖDEME Müşteri, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'ne konu kredi borcunu, bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde ve bu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Geri Ödeme Planı'nda belirtilen taksit tarihlerinde, Banka tarafından belirlenen ödeme noktalarından birine, nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve Banka, Geri Ödeme Planı'nda belirtilen toplam borç ve aylık taksit miktarlarında değişiklik yapmamak ve bu miktarları artırmamak kaydıyla, Müşteri'den tahsil edeceği aylık taksit tutarlarının dilediği kısmını anaparaya, dilediği kısmını ise faize mahsuba yetkilidir. Taksitlerden ve/veya faizlerden herhangi birinin ödenmesi, ondan evvelki taksitlerin ve/veya faizlerin ödendiği anlamında kabul edilmeyecektir. Müşteri, kendisinin sözlü veya yazılı talebine uygun olarak Banka tarafından işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nin ayrılmaz parçası olan Geri Ödeme Planı'nda değişiklik yapılıp yeni Geri Ödeme Planı'nın kendisine gönderilmesi halinde, bu yeni Geri Ödeme Planı'nın kendisi hakkında geçerli olacağını kabul, beyan ve MADDE 8 - ERKEN ÖDEME Müşteri, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'ne konu kredi borcunun tamamını vadesinden önce nakden ve defaten ödeyebileceği gibi, bir ya da birden fazla taksidi de vadesinden önce ödeyebilir. Bu takdirde Banka, ödenen miktara göre yasa gereği yapılması gereken erken ödeme indirimini yapar. Müşteri, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nin ayrılmaz parçası olan Geri Ödeme Planı'nda yer alan en düşük taksit tutarından daha az bir tutarda erken ödeme talebinde bulunamaz. Müşteri, erken ödeme yapacağını ve kaç adet taksit tutarını/tutarlarını erken ödeyeceğini Banka'ya bildirmek zorundadır. Bu bildirim Banka'nın Müşteri Hizmetleri Servisi aracılığıyla sözlü de yapılabilir. Müşteri'nin işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'ne konu kredi borcunun tamamını vadesinden önce ödemesi halinde, borcun ödeneceği tarihteki anaparayı, kalan anaparanın o tarihe kadar işlemiş faizini, bu faize ilişkin olarak hesaplanacak KKDF ve BSMV'yi ve erken ödeme tarihi itibariyle krediye ilişkin varsa vadesi gelmemiş Dosya Masrafı ve/veya Kredi Yönetim Masrafı ve sair her türlü masrafın tamamını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt Müşteri'nin işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'ne konu kredi borcunun tamamını vadesinden önce ödemesi halinde, vadesinde ödenmemiş bir ya da birden çok taksit mevcutsa, geciktirilen her taksit için ayrı ayrı olmak üzere gecikilen gün sayısına göre, bu Sözleşme'nin Müşteri ve Kredi Bilgileri bölümünde belirtilmiş olan faiz oranında gecikme faizi, faiz üzerinden KKDF ve BSMV hesaplanır ve ödenmesi gereken toplam tutara ilave edilir. MADDE 9 - TEMİNATLAR Müşteri, Banka tarafından kabul edilen teminatların tesis, tescil ve Banka'ya verilmesinden sonra Kredi'yi kullanabileceğini kabul Banka her ne sebeple olursa olsun, alacağı mevcut olduğu sürece teminatların bir kısmının ya da tamamının geri verilmesi hususunda Müşteri isteklerini kabul edip etmemekte serbesttir. Müşteri, Kefil/Kefillerin ödeme gücünü kaybetmesi veya alınan teminatların değer yitirmesi gibi nedenlerle teminatların tamamlanması gerektiği durumlarda, Banka'nın yeni kefil tayini isteme, teminat talep etme hakkının bulunduğunu kabul MADDE 10 - BANKA'NIN TEMİNAT GÖSTERMEME HAKKI Banka'nın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde, Müşteri ve

4 Kefil/Kefilleri, Banka'nın teminat yatırmamasını kabul eder ve bu konudaki itirazlarından şimdiden vazgeçerler. MADDE 11 - REHİN ve HAPİS HAKKI Müşteri ve Kefil/Kefilleri, Banka'ya karşı işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nden doğan ve/veya her ne şekil ve mahiyette olursa olsun başka sebeplerden doğmuş ve doğacak bütün borçlarının teminatı olmak üzere, Banka'nın merkez ve tüm şubelerinde bulunan ve/veya bulunabilecek her türlü hesap bakiyelerinin ve vadesi gelmiş veya gelecek tüm alacaklar veya kredi hesaplarında herhangi bir yasal yola başvurmaksızın, hüküm olmadan ve/veya herhangi bir ihbara gerek olmaksızın Banka'nın rehin, virman, takas ve hapis hakkının bulunduğunu; bunların Banka'ya işbu Sözleşme'den doğmuş veya doğacak tüm borçlarını karşılayacak miktarlarının rehinli bulunduğunu, Banka'nın lehlerine gelmiş ya da gelecek tüm havaleleri ihbarda bulunmadan adlarına kabul etmeye yetkili olduğunu ve bu havale tutarları üzerinde rehin ve mahsup hakkı bulunduğu gibi, Banka marifetiyle yapacakları tüm havale tutarları üzerinde de rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefilleri, işverenlerinden doğmuş ve doğacak maaş, ikramiye, temettü, kıdem tazminatı ile her ne nam altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacaklarını Banka'ya rehin ve temlik ettiğini, temlik ettiği alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza Banka'nın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt ederler. Banka, Müşteri'nin muvafakatini almaksızın, Müşteri'ye herhangi bir ihbarda bulunmaksızın, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nden doğan her türlü alacağını tamamen veya kısmen Türkiye veya yurtdışında bulunan 3. kişilere temlik etmeye, satmaya, rehnetmeye veya iskonto etmeye tamamen yetkilidir. Banka'nın söz konusu durumu Müşteri'ye ihbar etmesi halinde ise Müşteri, işbu Sözleşme'de Banka'ya karşı olan tüm borçlarını herhangi bir mahsup, takas, karşı talep ve diğer bir itiraz ileri sürmeksizin, satın alana, iskonto edene, rehin alana veya temellük edene karşı harfiyen yerine getirecektir. MADDE 12 - MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL İşbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'ni imzalamış olan Kefil/Kefiller, Müşteri'nin bu Sözleşme'den kaynaklanan tüm borcunu, işbu Sözleşme'nin Müşteri ve Kredi Bilgileri bölümünde belirtilen miktara kadar müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak üstlenir. Kefil/Kefiller, kefalet miktarına anaparanın faizi, anapara ve akdi faizler için hesaplanacak gecikme faizi, komisyon, her türlü fon, vergi, vekalet ücreti ve sair masrafların ilave edileceğini ve kefalet sorumluluğunun tüm bu belirtilen hususları kapsadığını kabul, beyan ve Kefil/Kefiller, Borçlar Kanunu'nun 490. maddesinde kendisine tanınan haklardan feragat eder ve Banka alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından bir senelikten fazla olsa dahi, sorumlu olduğunu kabul, beyan ve Kefil/Kefiller, Borçlar Kanunu'nun 493 ve 494 maddelerinde kendisine tanınmış olan ve kefaletten kurtulma imkanı veren haklardan feragat eder ve bu maddelere dayanarak Banka'ya karşı hiçbir talepte bulunmamayı kabul Kefil/Kefiller, Borçlar Kanunu'nun 502. maddesinde kendisine tanınan haktan feragat eder ve Müşteri'nin iflası, konkordato talebi veya mirasının herhangi bir şekilde tasfiyesi halinde, iflas masasına, konkordato komiserine, tasfiye memurlarına her türlü kaydı kendisi yaptırmayı taahhüt eder ve Banka'nın da bu konularda yetkili olmakla beraber bu yüzden hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul Kefil/Kefiller, İcra ve İflas Kanunu'nun 295. maddesindeki hakkından feragat eder ve Banka'nın Müşteri için yapılan konkordatoya muvafakat etmesi halinde, kendisine herhangi bir ihbarda bulunulmadan da kefalet sorumluluğunun aynen devam edeceğini kabul, beyan ve Kefil/Kefiller, borcun Müşteri için her ne sebeple olursa olsun muaccel olması halinde, kendisine ihbarda bulunmaksızın kefalet borcunun da muaccel olacağını kabul Kefil/Kefiller, alacağın veya kefaletin sağlanması için hangi tarihte olursa olsun, verilmiş teminatlar bulunsa bile bunların satışını istemekten feragat ettiğini, muaccel olur olmaz borcunu derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve Kefil/Kefillerin, kefil olduğu borç yüzünden durumunun ağırlaştığını ileri sürerek Banka'ya karşı hiçbir iddia ve talep hakkı bulunmamaktadır. Banka'nın, kefil olunan borçlar açısından hareket serbestisi vardır. Banka'nın, Müşteri'nin taahhütlerini bir veya birçok defa temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, borç için verilmiş olan teminatların tamamen veya kısmen Banka tarafından geri verilmesi, fek edilmesi, ibra edilmesi hallerinde de Kefil bunlara şimdiden muvafakat ettiğini ve kefaletin aynı şekilde devam edeceğini kabul, beyan ve Kefil/Kefiller, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'ne konu borç için veya Müşteri'nin diğer borçları için başka kefillerin mevcut olması halinde, Banka'nın dilediği takdirde diğer kefillerden vazgeçmesini, diğer kefilleri veya mirasçılarını ibra etmesini ve bu kefaletin aynen devam edeceğini kabul, beyan ve Kefil/Kefiller, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nin kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamının kendisi hakkında da aynen geçerli olduğunu ve bu maddelerde yer alan hususları aynen taahhüt ettiğini kabul ve beyan

5 MADDE 13 - SİGORTA Müşteri, tahsis edilecek krediye ve/veya teminatlara ilişkin olarak Banka'nın gerekli görmesi halinde, Banka'nın bildireceği tutar, sigorta süresi ve riskler için sigorta prim ve masrafları kendisine ait olmak üzere Banka'nın lehine ve dain ve mürtehin'i Banka olacak şekilde, hayat sigortası ve/veya başkaca sigortaları Banka aracılığıyla veya bağımsız olarak yaptıracağını veya Banka tarafından sigorta ettirilebileceğini; daha önce sigorta yapılmış ise buna ait poliçelerin dain ve mürtehin sıfatıyla Banka'ya devir ve ciro edeceğini; Banka'nın sigorta bedelini ve bu bedele esas olacak değeri piyasa rayici ile kredi riskini gözönünde bulundurmak suretiyle tayin etmeye yetkili olduğunu, kredi borcunu teminen yaptıracağı sigorta poliçesini Banka'ya ibraz edeceğini, sigorta süresinin kredi vadesinden önce bitmesi ve ilgili sigortanın kendisi tarafından yenilenmemiş olması halinde kredi vadesinin sonuna kadar geçerli olacak yeni sigortanın Banka'ca yapılabilmesine muvafakat verdiğini, sigortanın yenilenmesinin Banka için mecburiyet teşkil etmediğini, Banka'nın sigortayı yenilememiş olması halinde Banka'dan ve/veya sigorta şirketinden herhangi bir hak talep edemeyeceğini, sigortanın Banka'ca yenilenmesi durumunda ise sigorta primini ve masraflarını Banka'ya derhal ödeyeceğini, ödemediği takdirde Banka'nın ilk taksit ödemesinden öncelikle sigorta primini ve masraflarını mahsup edeceğini kabul, beyan ve Müşteri, sigorta şirketi ile arasındaki ihtilafa bağlı kalmaksızın sigorta sözleşmesinden doğan tazminatın doğrudan doğruya Banka'ya ödenmesini, sigorta tazminatının Banka'ya ödeninceye kadar geçen süre için tahakkuk edecek her türlü masrafların hesabına borç yazılmasını, sigorta tazminatından öncelikle kredi borcunun kapatılacağını, bakiye bir tutar kalması halinde ikinci derece hak sahiplerine ödeme yapılacağını, sigorta tazminatının kredi borcunu kapatmaya yetmemesi halinde bu miktarı defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve Müşteri, işbu madde uyarınca Banka aracılığıyla sigorta yaptırdığı ve/veya Banka'nın sigorta ettiren olduğu grup hayat sigortası kapsamına girdiği takdirde, sözkonusu sigortanın kapsamının, koşullarının ve esaslarının özeti niteliğinde olan sigorta sertifikasının Sigorta Şirketi tarafından kendisine gönderileceğini, kabul ve beyan Müşteri, işbu madde uyarınca yaptıracağı veya Banka aracılığıyla yaptırdığı sigortaya konu rizikonun meydana gelmesi halinde, söz konusu zarara ilişkin olarak derhal Sigorta Şirketi'ne bildirimde bulunup ilgili tüm taleplerini yönelteceğini ve bu taleplerinin mevcut yasal mevzuat ve sigorta sözleşmeleri hükümlerine uygun olmak kaydı ile Sigorta Şirketi tarafından karşılanacağını, bu hususlarda Banka'ya herhangi bir sorumluluk atfetmeyeceğini kabul, beyan ve Müşteri, işbu madde uyarınca Banka aracılığıyla yaptıracağı sigortaya ilişkin prim tutarlarının sabit olduğunu ve eşit taksitler halinde her ay kredi taksitleriyle birlikte Banka'ya ödeyeceğini kabul, beyan ve Müşteri, işbu madde uyarınca Banka aracılığıyla sigorta yaptırmış ise ve sözkonusu sigorta poliçesi sağlık beyanı gerektiriyorsa; Müşteri, kalp, kanser, felç, paralizi, böbrek, pankreas, karaciğer, akciğer ve şeker hastalığının olmadığını, bildiği ve beyan etmediği sigorta başlangıç tarihinden önce teşhis edilmiş fiziki veya psikolojik rahatsızlığının ve sakatlığının olmadığını kabul ve beyan Müşteri, Banka aracılığıyla yaptırdığı sigorta işlemlerindeki gerçeğe aykırı beyanlarından dolayı Bankanın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve Müşteri, sigorta şirketi ile sigortaya ilişkin tazminat konusunda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar nedeniyle Bankaca açılacak dava ve takip masraflarının kendisine ait olduğunu ve ayrıca anlaşmazlığın Banka lehine sonuçlanması halinde de Bankadan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve Müşteri, Banka aracılığıyla yaptıracağı sigortayı Banka'nın tek taraflı olarak iptal etmeye yetkili olduğunu ve sigorta şirketinin sözkonusu sigorta poliçesi ile ilgili uygulayacağı tüm kural ve yönetmeliklerine uyacağını kabul, beyan ve MADDE 14 - BİLGİ ALMA,VERME ve KAYDA ALMA Müşteri ve Kefil/Kefilleri, Banka'nın gerekli gördüğü takdirde, kendileriyle ilgili olarak üçüncü kişilerden bilgi almaya yetkili olduğunu; ayrıca, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Banka'nın da bu kişilere ait tüm bilgi ve belgeleri ilgili resmi makamlara, kişi veya kuruluşlara verebileceğini gayrikabili rücu olarak kabul ederler. Müşteri ve Kefil/Kefilleri, Banka tarafından öngörülen herhangi bir nedenle, Banka hizmetlerine ilişkin olarak kendisine ayrıca ihbarda bulunulmaksızın herhangi bir ses veya görüntü kayıt cihazı veya her türlü teknoloji kullanılarak konuşma ve/veya görüntülerin kayda alınabileceğini, söz konusu kayıtların Banka tarafından uygun görülen biçimde ve sürelerle saklanabileceğini, bu işlemleri bildiğini ve bunlara peşinen onay verdiğini kabul ve beyan ederler. MADDE 15 - FERAGAT Banka'nın Sözleşme'den doğan bir koşula uyulmasını talep etmemesi veya etmekte gecikmesi ya da Sözleşme'den doğan hakkını veya kanuni yolu kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, söz konusu haktan veya kanuni yoldan veya diğer haklardan veya kanuni yollardan vazgeçtiği anlamına

6 gelmeyecektir. Banka'nın herhangi bir hakkından veya kanuni yoldan feragati sadece ilgili durum ve olay ile sınırlı kalacaktır. MADDE 16 - DELİL ANLAŞMASI Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nden doğan ihtilaflarda, imzalanan sözleşmelerin, hesap özetlerinin, Banka'ya verilen her türlü yazılı talimatların, alacak belgelerinin, iptal belgelerinin, mikrofilmlerin, mikrofişlerinin, faks mesajlarının, bilgisayar kayıtlarının, ses kayıtlarının, imzalanmış makbuzların, başvuru formlarının, kredilendirme talimatlarının, ödeme fişlerinin, gönderilen ihtarname ve ihbarnamelerin, ödeme planının, Banka'nın Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Servisi'ne ait telefon kayıtlarının ve Banka'nın tüm defter, kayıt ve belgelerinin delil teşkil edeceğini ve bunun H.U.M.K madde 287 uyarınca münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan ederler. MADDE 17 - KANUNİ İKAMETGAH Müşteri ve Kefil/Kefilleri, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nde belirtilen adresin kanuni ikametgah adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak tebligatların şahıslarına yapılmış sayılacağını, kanuni ikametgah adresini değiştirmesi durumunda Noter kanalıyla Banka'ya derhal bildirimde bulunacaklarını aksi takdirde, işbu Sözleşme'de belirtilen ikametgah adresine yapılacak tebligatın yasal ve usulüne uygun bir tebliğin tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. MADDE 18 - UYGULANACAK HUKUK ve YETKİLİ MAHKEME Müşteri ve Kefil/ Kefilleri, işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nden doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarının/mevzuatının uygulanacağını ve İstanbul (Merkez) Adliyesi ve İcra Dairelerinin yetkili olduklarını kabul ederler. MADDE 19 - DİĞER HÜKÜMLER Müşteri, işbu Sözleşme nin, Banka tarafından kabul edilip imzalanmasını takiben Müşterinin Sözleşme de beyan etmiş olduğu adresine Banka tarafından gönderileceğini; Banka ya işbu Sözleşme yi teslim almadığına ilişkin olarak işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Geri Ödeme Planı nda belirtilmiş ilk taksit tarihini takip eden 1 ay içerisinde yazılı şekilde itiraz etmemesi halinde işbu Sözleşme yi teslim almış olduğunu; ileride Sözleşme nin bir nüshasının tarafına gönderilmediğine dair herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve Müşteri, işbu Sözleşme ile tesis edilen kredi ilişkisinde başka herhangi bir üçüncü kişi hesabına hareket etmediğini, yalnızca kendi nam ve hesabına kredi ilişkisi tesis ettiğini kabul, beyan ve Müşteri ve Kefil/Kefiller ve Banka, 19(ondokuz) maddeden oluşan işbu Bireysel Kredi Sözleşmesi nin tamamını okuduklarını, her sayfayı ayrı ayrı imza veya paraf etmeye gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin haklarında geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşme Banka tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Müşteri Kefil (Kefil gösterildiği hallerde) Adres: Adres: (Adı Soyadı, Adres, Tarih doldurulacak ve kutunun içi imzalanacak) Banka SOCIETE GENERALE (SA) PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ Kabul ediyorum. 1.İmza yetkilisi (Adı Soyadı, Adres, Tarih doldurulacak ve kutunun içi kefil tarafından imzalanacak) 2.İmza yetkilisi

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta (aşağıda Banka olarak adlandırılacak) BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. ile diğer tarafta adı soyadı ve adresi işbu Sözleşme sonunda yer alan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/11 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. adına Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan.. ile "Kefil/Kefiller"

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası" diye adlandırılacak olan

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis edilen

Detaylı

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız)

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) MADDE 1-TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC BANK A.Ş. ni, BORÇLU: BANKA tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel taşıt kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

Borçlu Müşterek Borçlu Kefil 1 Kefil2 Şeker Mortgage Finansman A.Ş.

Borçlu Müşterek Borçlu Kefil 1 Kefil2 Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Sayfa 1/9 1) Bu sözleşmede yer alan; Şirket: Şeker Mortgage Finansman A.Ş. yi; Borçlu: Şirket tarafından kendisine Konut Kredisi tahsis edilen kişiyi; KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu nu; BSMV: Banka

Detaylı

TEB KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

TEB KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam a) Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan ile diğer tarafta son sayfada isim ve imzaları bulunan Kredili Müşteri ve Kefiller (birlikte Taraflar olarak

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 6 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Sirketi Sözleşme versiyon no: 03/2015-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ 1. AMAÇ İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile düzenlenen tüketici kredisi, müşterinin

Detaylı

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL Finansör Sözleşmesi Sayfa 1 of 21 1. TANIMLAR FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre

Detaylı