Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları"

Transkript

1 Bankacılar Dergisi, Sayı 61, 2007 Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları Prof. Dr. Seza Reisoğlu Türkiye Bankalar Birliği tarafından 19 Haziran 2007 tarihinde İstanbul da düzenlenen Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları konulu konferansta Sayın Prof. Dr. Seza Reisoğlu tarafından sunulan Tebliğ aşağıda yer almaktadır. I. Giriş Sayılı Yasa 5582 Sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak (RG., , Sa:26454) yürürlüğe girmiştir. Yasa ile on Kanunda değişiklik yapılmıştır. Yasanın amacı konut finansmanını ve inşaat sektörünü teşvik ve daha kaliteli yapılaşmayı sağlamaktır. Değişiklik yapılan Yasalar; - İcra ve İflas Kanunu (İİK) - Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - Finansal Kiralama Kanunu - Toplu Konut Kanunu ve - Çeşitli vergi kanunları (Gelir Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu) dır. 2. İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişiklikler İcra ve İflas Kanununda yapılan değişikliklerde ipotekli alacakların aynı zamanda haciz yolu ile takibi imkânı getirilmiş (İİK md. 45); ipoteğin paraya çevrilmesi halinde kıymet takdiri belli esaslara bağlanmış (İİK md.128, 128/a); kötü niyetli kişilerin ihalenin feshi talebinde bulunmasını engellemek için, ihalenin feshi talebinin reddi halinde mahkemece uygulanan para cezası yüzde ondan yüzde yirmiye çıkarılmış (İİK md.134); icra mahkemesinin icranın geri bırakılması talebinin reddi halinde, istinaf yoluna başvuran borçlunun satışın durması için yatırması gereken teminat yüzde onbeşten yüzde otuza çıkarılmıştır (İİK md.149/a). 3. Sermaye Piyasası Kanununda Yapılan Değişiklikler Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişikliklerde, bankaların konut finansmanından doğan alacaklarını vadesinden önce geri almalarına ve yeni konut finansmanları yapmalarına imkân sağlanmıştır. 75

2 Prof. Dr. Seza Reisoğlu 76 Bu değişikliklere göre; - Bankaların ve ipotek finansman kuruluşlarının, oluşturulan teminat havuzundaki varlıklar karşılık gösterilerek ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç etmeleri imkânı getirilmiştir (SPK md.13/a). - Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek kuruluşlar tarafından ihraççıların genel yükümlülüğü niteliğinde olan alacakların ve duran varlıkların teminatı altında varlık teminatlı menkul kıymetler ihraç edilmesi kabul edilmiştir (md.13/b). - Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek Fon kuruluşları tarafından, ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, ipoteğe dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre konut finansmanı fonu oluşturulması düzenlenmiştir (SPK md.38/b). - Münhasıran konut finansmanından kaynaklanan alacakların devralınması, devredilmesi, devralınan alacaklardan oluşan varlıkların yönetimi ve alacakların teminat olarak alınması suretiyle kaynak temini amacıyla ilk defa Yasayla ipotek finansmanı kuruluşları kurulmuştur (SPK md.39/a). Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak alt düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden sonra uygulanacaktır. 4. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Yapılan Değişlikler Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yapılan değişliklerle, bir tüketici kredisi niteliğindeki konut finansmanı hakkında özel düzenlemeler getirilmiştir. 5. Vergi Yasalarında Yapılan Değişiklikler Vergi Yasalarında yapılan değişikliklerle konut finansmanı işlemlerinin, ipotekli sermaye piyasası araçlarının, ihraca konu teminatlarla ilgili işlemlerin damga vergisinden (md.34); ilgili harçlardan (md.30) ve KDV den (md.35); banka ve sigorta muamele vergisinden muaf tutulması (md.30) kabul edilmiştir. II. Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı 1. Konut Finansmanı Türleri Konut finansmanı, 4077 sayılı Yasaya tabi (md.10/b) bir tüketici kredisidir. Ancak konut finansmanı 4077 sayılı Yasada değil, fakat Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanmıştır (md.38/a). Konut finansmanı; - Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması - Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması - Sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması şeklinde üç türden oluşmaktadır. Bunların ortak özelliği tüketici kredi sayılmalarıdır.

3 Bankacılar Dergisi 5582 sayılı Yasa yayınlanmadan önce ve konutun da Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına alınmasından sonra, bankalar 4077 sayılı Yasanın 10. maddesine göre tüketicilere konut kredisi kullandırmışlardır. Konut kredisi, SPK 38/A maddesinde sayılan konut finansmanlarından sadece konut edinmek amacı ile tüketiciye kredi kullandırılması karşılığıdır. Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmasının konut finansmanı sayılması, böylece alternatif bir finansman yöntemi olan finansal kiralama uygulamalarının da 5582 sayılı Yasadan yararlanması sağlanmıştır. Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, esas itibariyle 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa tabidir. Bu Kanuna göre (RG., , sa:18795) taşınır ve taşınmaz mallar, Finansal Kiralama Kanununun konusu olabileceklerinden (md.5), konutlar da 3226 sayılı Yasaya göre kiralanabilmektedirler. Konutların konut finansmanı kapsamında finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması halinde, 3226 sayılı Kanunun bazı maddelerinin uygulanmayacağı kabul edilmiştir sayılı Yasanın; - Sözleşmenin 4 yıl geçmeden feshedilemeyeceği ile ilgili 7. maddesi, - Sözleşmenin haklı sebeplerle kiralayan tarafından feshi halinde kiracının taşınmazı iade ve kira bedellerinin tamamını iade ile yükümlü olduğu 25. maddesi, - Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan davaların ticari dava olduğu ile ilgili 31. maddesi konutun tüketicilere finansal kiralanması halinde uygulanmayacaktır. Kiracı, finansal kiralama yoluyla kiraladığı konutun kirasını ödemede temerrüde düşerse, kiralayanın sözleşmeyi feshedebilmesi için iki kirayı arka arkaya ödemede temerrüde düşmesi gerekecektir. O takdirde kiralayan finansal kiralama sözleşmesini feshederek alacağının tamamını muaccel kılabilir. Finansal kiralama sözleşmesini fesheden kiralayan; 3226 sayılı Yasadaki genel kuraldan farklı olarak, mülkiyeti kendisinde olan konutu derhal satışa çıkarma yükümlülüğü altındadır. Tüketici satış bedeli ile karşılanmayan miktardan sorumlu olacak; satış bedeli kalan borcu aşarsa bakiye tüketiciye ödenecektir. Konutun satışının gerçekleşmesi ve bedelin borcu aşan kısmının tüketiciye ödenmesini takiben tüketici veya zilyetliğin devredilmiş olması halinde konutun zilyedi konutu tahliye etme yükümlülüğü altındadırlar. Aksi takdirde icra yoluna başvurulabilecektir. Ayrıca 3226 sayılı Yasanın 15. maddesi de değiştirilmiş; konut finansmanı kapsamında finansal kiralama işlemlerinde kiralayana bilgi vererek; tüketicinin konutun zilyetliğini bir başkasına devredilebileceği kabul edilmiştir. Bankacılık Yasasına göre (md.4), konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sadece katılım ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından gerçekleştirilebilecek olup, mevduat bankaları finansal kiralama yapamayacaklardır. Sahip oldukları konutları teminat göstererek tüketicilerin bankalardan kredi kullanmaları ise bir konut kredisi değildir. tüketici sahip olduğu konutu ipotek ederek herhangi bir tüketici kredisi kullanabilir. Gerekçeye göre amaç ekonomik değeri yüksek olan 77

4 Prof. Dr. Seza Reisoğlu gayrimenkullere hareket kabiliyeti sağlayarak, bu değerleri ekonomiye kazandırmaktır. Verilen tüketici kredisinin 5582 sayılı Yasaya tabi olması ve bu Yasanın avantajlarından yararlanması için tüketiciye ait bir konutun ipotek olarak verilmesi şarttır. Keza bir ipotek - Kanunda açıkça yer almamasına rağmen- bankanın verdiği tüketici kredisinin tüm teminatını oluşturmalıdır. Konutun, kredinin teminatını oluşturmayacak derecede ipotek edilmesi yeterli olmayacaktır. Tüketiciye ait olmayan -örneğin eşinin- konutunun teminat gösterilmesi halinde 5582 sayılı Yasanın uygulanmamasına karşılık, tüketicinin müşterek maliki olduğu bir konuttaki hissesinin ipotek edilmesi ve bu ipoteğin tüketici kredisini karşılayacak değerde olması halinde 5582 sayılı Yasa hükümleri uygulanacaktır. 2. Konut Edinme Amaçlı Tüketici Kredileri a- Genel olarak Konut edinme amaçlı tüketici kredileri, daha önce 4077 sayılı Yasanın 10. maddesine göre verilir iken, daha sonra 5582 sayılı Yasayla kabul edilen 4077 sayılı Yasanın 10/B maddesine göre verilmeye başlanmıştır. Burada ilk tartışılacak husus, 4077 sayılı Yasanın 10/B maddesine göre verilen bir konut kredisine, aynı Yasanın genel nitelikteki 10. maddesinin tüketici kredileri ile ilgili hükümlerinin de -10/B maddesine aykırı olmamak koşulu ile- uygulanıp uygulanmayacağıdır. Madde gerekçesinde açıkça belirtildiği gibi, 10/B maddesine tabi konut kredileri hakkında 10. madde uygulanmayacaktır. Esasen 10/B maddesinin büyük bölümü 10. maddenin tekrarı niteliğindedir. Diğer bir tartışma konusu; tüketici ile banka anlaşırsa, 10/B maddesine göre değil; sadece 10. maddeye göre konut kredisi verilip verilemeyeceğidir sayılı Yasada, 4077 sayılı Yasanın 10. maddesinin bundan böyle konut kredilerine uygulanmayacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Sözleşme serbestisi içinde tarafların 10. madde hükümlerine tabi olmak üzere konut kredisi konusunda anlaşabilecekleri ileri sürülebilir. Örneğin tüketici, bankanın satıcı ile müteselsilen sorumlu olmasını verilen konut kredisi ile sınırlayan 10/B maddesinin uygulanmasını kabul etmeyebilir. Ancak belirtmek gerekir ki, bankaların konut kredisinden doğan alacaklarını satma imkanları, bağlı kredilerde sınırlı sorumlulukları, ipotekli konut kredisi alacağını takipteki kolaylıklar, vergi avantajları sonucu 10/B maddesine göre konut kredisi vermeyi tercih edecekleri ve 5582 sayılı Yasanın uygulanması sonucu konut kredilerinin faiz oranlarının düşeceği ve tüketiciler için daha cazip olacağı söylenebilir. Kaldı ki, Sermaye Piyasası Kanununun geçici 11. maddesinde, 10. maddeye göre daha önce konut kredisi alanların, üç ay içinde bankaya başvurarak bu kredinin 38/A maddesindeki konut finansmanı kapsamı dışında değerlendirilmesini talep etmedikleri takdirde 5582 sayılı Kanuna tabi olacaklarının kabul edilmesi de, yasa koyucunun iradesinin bundan böyle 10. maddeye göre konut kredisi verilemeyeceği şeklinde de yorumlanmasına müsaittir. b- Konut edinme amaçlı kredi verilmesi için talepte bulunanın 4077 sayılı Kanuna göre tüketici olması 3. maddeye göre bir malı ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi tüketici sayılır. 78

5 Bankacılar Dergisi Konut bu Kanunda tanımlanmamış olmakla beraber, tüzel kişilerin konut edinmelerinden söz edilemeyeceğinden; tüketiciler mutlaka gerçek kişi olacaklar, keza kiraya vermek için taşınmaz edinilmesi için alınan kredi tüketici kredisi sayılmayabilecektir. Kanunun 10/B maddesinde Bu maddenin uygulanmasında konut yapı kooperatiflerinin gerçek kişi ortakları tüketici kabul edilir denilmiştir. Konut yapı kooperatifinin gerçek kişi ortakları henüz konut sahibi değildir; ferdi mülkiyete geçilmemiştir. Ancak her gerçek kişi ileride edineceği konut için konut kredisi alabilir. Bu hüküm olmasaydı dahi, konut yapı kooperatifi gerçek kişi konut kredisi alabilirdi. Bu fıkra bu hususu teyit etmektedir. Konut kredisi alan kooperatif üyesi kooperatifteki ortaklık hakkını da rehnedebilir. c- Kişilerin tüketici kredisi almak için başvuruda bulunması Tüketici kredisi almak için başvurulmadığı takdirde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uygulanmaz. Yargıya intikal eden bir ihtilafta; davacı şirket, kredinin bire tüketici kredisi olduğunu, bu nedenle bankanın tek yönlü kararla kredi faiz oranlarını artıramayacağını ileri sürmüş; davalı banka ise kredinin genel kredi sözleşmesine göre verildiğini ve tüketici kredisi olmadığını savunmuş; mahkeme bir tüzel kişinin tüketici sayılıp sayılmayacağını tartışmadan genel kredi sözleşmesine istinaden verilmiş kredinin, tüketici kredisi sayılamayacağı gerekçesi ile davayı reddetmiş; Yargıtay kararı onamıştır (11.HD., , 2001/914, 2002/1181, Ankara Baro Dergisi 2002/2). Bir konut kredisi almak için başvuru halinde, bu kredinin bir tüketici kredi olduğu ve 5582 sayılı Yasanın uygulanacağı kabul edilecektir. Sözleşmede konut kredisi olduğu belirtileceği gibi, kredi için konutun ipotek alınması halinde bu konutun özelliklerine de sözleşmede yer verilecektir. d- Bankanın verdiği konut kredisi ile tüketicinin konut alıp almadığını izleme yükümlülüğünün bulunmaması Ne Bankacılık Yasasında, ne 4077 sayılı Yasada, ne de 5582 sayılı Yasada bankanın, müşterinin aldığı krediyi konut satın alınmasında kullanıp kullanmadığını izleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulamada bankalar genelde alınacak konutu ipotek aldıklarından veya krediyi tüketicinin isteği ile satıcıya ödediklerinden, kredinin konut alımında kullanıldığından haberdar olmaktadır. Ancak, özellikle 5582 sayılı Yasa ile çeşitli avantajlar -icra takiplerinde kolaylıklar, vergi muafiyetleri- tanındığından; alınan kredinin konut edinmek amacı ile ilgili bir konut finansmanı oluşturmaması halinde, 5582 sayılı Yasanın uygulanmaması gerektiği itirazları ortaya çıkacaktır. Bu konudaki ihtilâfları önlemek açısından bankanın, kredinin konut alımında kullanılmasını izlemede yararı bulunmaktadır. e- Alınacak konutta herhangi bir özelliğin aranmaması Alınacak konut tamamlanmış olabileceği gibi, inşa halinde veya madde gerekçesinde belirtildiği gibi proje halinde de olabilir sayılı Yasada sadece ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı açısından, üzerine ipotek konulan konutun yapı izninin alınmış olması zorunluluğu getirilmiştir. 79

6 Prof. Dr. Seza Reisoğlu f- Tüketicinin kredi ile aldığı konutu borcunu ödemeden devretme hakkı 5582 sayılı Yasada, tüketicinin kredi ile aldığı konutu, belli bir süre devretmeme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tam aksine, 5582 sayılı Yasada bir konut finansmanı kabul edilen konutların finansal kiralamasında sayılı Yasanın genel kuralının aksinekiracının, kiraladığı konutun zilyetliğini devredebileceği kabul edilmiştir. g- Daha önce satın alınmış bir konut için konut kredisi alınıp alınamayacağı Tüketici daha önce borçlanarak bir konut almış ise, bu borçların ödenmesi için konut edinme amaçlı kredi alabilecektir. Buna karşılık, bedeli tamamen ödenmiş bir konut için alınan kredi konut kredisi oluşturmayacaktır. h- Konut kredisinin mutlaka ipotekle teminat altına alınmasının zorunlu olmaması 5582 sayılı Yasanın çeşitli maddelerinde ipotekle teminat altına alınmış kredilerden söz edildiğinden -örneğin ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı- (md.13/a); ipotek finansman kuruluşları ve ayrıca 5582 sayılı Yasadaki konut kredilerinin batıda kullanılan mortgage kredilerinin karşılığı olduğu ileri sürüldüğünden; konut edinme amaçlı konut finansmanının mutlaka ipotek karşılığı olması gerektiği şeklinde yanlış bir algılama söz konusu olmuştur. İpotek teminatlı konut finansmanı sadece sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması şeklindeki türü için geçerlidir. Bu tür bir tüketici kredisi ise aslında konut finansmanı değildir. Konut kredileri açık kredi şeklinde verilebileceği gibi, her türlü teminat karşılığında - nakit karşılığı, ipotek, menkul rehni, teminat mektubu vd.- verilebilir. Alınacak teminatlar konut kredileri yanı sıra tüketicinin veya üçüncü kişilerin borçlarının teminatını da oluşturabilir. Örneğin banka sadece konut kredisinin teminatı olarak anapara ipoteği alabileceği gibi, tüm kredilerin teminatı olarak üst sınır ipoteği de alabilir. Alınacak teminatlar açısından 5582 sayılı Yasada iki özel düzenleme vardır. Konut kredisi için kefil alınabilirse de banka borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan kefile başvuramaz. Bunun anlamı bankanın müteselsil kefalet alamayacağıdır. Borçluya ve diğer teminatlara başvurma, ödenmesini talep etmek ile birlikte borçlunun ve teminatların yasal yollarla takibini de kapsar. Banka konut kredisi için kıymetli evrak da teminata kabul edemeyecektir. Örneğin banka, bono alırsa bunu iade etmek zorunda kalacaktır. Banka teminatları iade etmese de bu teminatlara dayanarak borçluyu takip edemeyecektir. Banka kıymetli evrakı üçüncü kişilere devrederse, bu devir geçerli olacak, ancak bu yüzden tüketici bir zarara uğrar ise banka karşılayacaktır. i- Bankaların bağlı kredilerden sorumluluğu 4077 sayılı Yasanın çeşitli maddelerinde (md.4, 7, 10) bankaların tüketici kredisi vermeleri halinde satıcılar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacakları kabul edilmiştir. 80

7 Bankacılar Dergisi 5582 sayılı Yasada bağlı krediler açısından bankalar lehine sınırlayıcı düzenlemeler getirilmiştir. Bağlı konut kredisi, - belli konutun satın alınması veya - konutun alınması için belli bir satıcı ile sözleşme yapılması şartıyla kredi verilmesi halinde söz konusu olacaktır sayılı Yasa ile getirilen düzenlemelerde, 10/B maddesine göre verilen konut kredilerinde bankanın konutun satıcısı ile birlikte müteselsil sorumluluğu, - ayıptan sorumluluğu düzenleyen 4. maddede konutun tesliminden itibaren bir yıl süre ile ve verilen kredi kadar - kampanyalı satışları düzenleyen 7. maddede bankanın verdiği kredi kadar - 10/B maddesine göre, konutun hiç ya da zamanında teslim edilmemesi halinde verilen kredi kadardır. Ayıptan sorumlulukta, bir yıl sorumluluk öngörülmüş iken 10/B maddesinde bir yıla değinilmediğinden konutun hiç teslim edilmemesi ile vaktinde teslim edilmemesinin ayıptan ayrı değerlendirildiği, vaktinde ancak ayıplı teslimin 10/B maddesine değil, fakat 4. maddeye tabi olacağı ileri sürülebilecektir. Alınacak konutun, kredinin teminatı olarak bankaya ipotek edilmesi, bankanın konutun değerinin belli oranında kredi vermesi ve krediyi ipoteğin tapuda tescilinden sonra kullandırması verilen konut kredisinin bağlı kredi olduğunu göstermez. Banka bu durumda belli bir konutun alınması şartıyla veya belli bir satıcıdan konut alınması şartıyla kredi vermemekte; alınacak konut teminat açısından bankayı ilgilendirmektedir. Aksi bir görüş, bankaların ipotek teminatı ile verdikleri tüm kredileri bağlı kredi sayma sonucunu verir ki, bu durum Yasaya aykırılık oluşturur. Keza, tüketicinin talimatı ile kredinin satıcıya ödenmesi de, bankanın satıcı ile işbirliği halinde olması dışında, belli konutun alınması şartı ile kredi verilmesini oluşturmaz. Bankaların belli bir konutu satın alma koşulu ile konut kredisi vermeleri uygulamada inşaat firmaları ile anlaşmaları halinde söz konusu olacaktır. Uygulamada, emlak komisyoncularının ev almak için kendisine başvuran müşterilerini belli bankalara yönlendirmeleri, bu bankalardan komisyon almaları veya bankaların anlaştıkları emlak komisyoncularının yönlendirdikleri tüketicilere daha düşük faizle konut kredisi vermeleri de bağlı kredi oluşturmaz. Zira bağlı kredi için, bankanın satıcı ile anlaşma yapması gerekir. Komisyoncu satıcı olmadığından, bağlı kredi şartı oluşmaz. Meğer ki, emlak komisyoncuları belli satıcıların veya inşaat firmalarının temsilcisi veya aracısı olarak, bu satıcıların konutlarını satın alma koşulunu bankaya kabul ettirsin ve bankalar ancak belli konutları satın alma şartı ile kredi faizinde indirim yapsın. k- Konut finansmanının yeniden yapılandırılması SPK 38/A maddesinde Konut finansmanı kapsamındaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler de konut finansmanı kapsamındadır denilmektedir. Madde gerekçesinde açıkça belirtildiği gibi, yeniden yapılandırma alınacak bir kredi ile -aynı bankadan veya başka bir bankadan- alınmış olan bir konut kredisini tasfiye, kredinin yeniden 81

8 Prof. Dr. Seza Reisoğlu yapılandırılması olarak kabul edilecek ve bu yeni kredi de konut finansmanı olarak 5582 sayılı Yasaya tabi olacaktır. Bankanın konut kredisi alacağını devir veya kredinin faiz oranlarında değişiklik yapılması halinde, konut kredisi aynen devam ettiğinden, yeniden yapılandırmadan söz edilmesi gerekmeyecektir. l- Bilgi formu ve hukuki sonuçları 10/B maddesine göre bankalar tüketicilere sözleşme öncesinde kredi ile ilgili bilgileri vermek ve tüketicilere teklif ettikleri kredi sözleşmelerinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu vermek zorundadırlar. Genel bilgilerin kapsamı ve sözleşme öncesi bilgi formunun standartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bilgi formunun tüketiciye verilmesini takip eden bir iş günü geçmeden imzalanan sözleşmeler geçersiz olacaktır. Bankalar 5582 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 6 Mart 2007 tarihinden itibaren konut finansmanı şeklindeki konut kredilerini vermeye başlamışlar, Bakanlık ise bilgi formu esaslarını düzenleyen Yönetmeliği 31 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlamıştır. Belirtmek gerekir ki, bankaların 10/B maddesindeki düzenlemeleri göz önünde tutarak daha önce tüketicileri bilgilendiren bilgi formlarını bizzat düzenlemeleri ve tüketicilere vermeleri, bir iş günü geçtikten sonra konut kredisi sözleşmelerini imzalamaları şartıyla geçerli olacak; Bakanlığın bilgi formlarını yayınlamadan yapılan sözleşmelerin geçersizliğini ileri sürmek en azından hakkın kötüye kullanılmasını ifade edeceğinden himaye görmeyecektir. Bilgi formaları tüketicileri genel olarak bilgilendirmeyi amaçladığından bağlayıcı olmayacak; bankalar 10/B maddesinde sayılan konut kredisi sözleşmelerindeki asgari unsurları içeren bir sözleşmeyi tüketiciye önerecek ve kabulü halinde sözleşme yapılacaktır. Bakanlık, bilgi formu ile ilgili Yönetmelikte Bu bilgiler konut finansmanı için bağlayıcı niteliktedir (md.5) demek suretiyle 5582 sayılı Yasada verilmeyen bir yetkisi kullanmaktadır. Bilgi formunun bağlayıcı olması konut sözleşmesi için bir icap (BK md.3) oluşturması anlamına gelir ki, bağlayıcılığın Yasada açıkça düzenlenmesi gerekirdi. Keza Bakanlık bilgi formunun ön yüzüne hayat sigortası, konut sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılmasının zorunlu olmadığına dair ibarenin yazılmasını zorunlu kılmaktadır. Sigorta yaptırıp yaptırmamak kuşkusuz zorunlu olmadığından, bu husus sadece tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik ise hukuki sorun yaşanmayacak; buna karşılık bilgi formu bağlayıcı olursa, banka icabıyla bağlı olacağından, tüketiciye sigorta yaptırmadan konut kredisi vermek zorunda kalacaktır. Oysa özellikle teminat olarak alınan konutların sigorta ettirilmesi, bankanın güvencesi açısından zorunlu bir işlemdir. Bu durumda hukuki bir sorun yaşanmaması için, konut kredisi almak isteyen tüketiciden bankaların yazılı bir başvuru alması ve bu başvuruda tüketicinin konut sigortası ve hayat sigortası yaptırmasının zorunlu olmadığını bildiği, ancak konut ve hayat sigortası yaptırmayı kabul ettiği, diğer konularda konut sigortası sözleşmesi için genel bilgileri ve sözleşme koşullarını içeren bilgi formunun kendisine verilmesini talep etmesi uygun olacaktır. Böylece tüketici, bilgi formunda zorunlu olmadığı belirtilen sigortaları yapmayı kabul etmektedir. 82

9 Bankacılar Dergisi m- Kredinin vadesinden önce ödenmesi ve erken ödeme ücreti kararlaştırılması Borçlar Kanununun 80. maddesine göre işin mahiyetine aykırı düşmedikçe borçlu vadeden önce borcunu ödeyebilir. Ancak borçlu mukavele ile veya adeten mezun olmadıkça bir miktar tenzilat icrasına hakkı yoktur. Bankacılık uygulamasında borçlu, faiz oranlarının düşmesi halinde erken ödemede bulunmak istese de, faizden para kazanan bankanın işin mahiyetine aykırı erken ödemeyi reddetme hakkı vardır. Konut kredisinde 10/B maddesi tüketiciye, kredi borcunu tamamen veya bir veya birden fazla taksidi erken ödeme hakkı tanımıştır. 10/B maddesine göre banka, tüketicinin vadesinden önce yaptığı ödemeler için gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. Ancak gerekli faiz indirimi ile ne kastedildiği ne Yasada, ne de erken ödeme ile ilgili Yönetmelikte açıklanmamıştır. Faiz indirimi ile BK 80. maddeye istisna getirilmemiştir. Tüketici erken ödemeyi esasen düşen faiz oranlarından yararlanmak için yapacak; konut finansmanının yeniden yapılandırılması -düşük faizle alacağı yeni konut kredisi ile daha yüksek faizli konut kredisini tasfiye- sonucu tüketici daha düşük faizden yararlanacaktır. Faiz indirimi ile, tüm konut kredisi veya ileri tarihli taksitler için peşin faiz ödemesi yapıldığı takdirde, erken ödeme halinde ileriki taksitler için faiz ödemesi yapılmayacağından bu faizlerin ödenecek meblağdan indirilmesi anlaşılacaktır. 10. maddede düzenlenen tüketici kredilerinden farklı olarak, 10/B maddesinde sabit faizli kredilerde erken ödeme halinde, erken ödenen tutarın yüzde 2 sini geçmeyen miktarda erken ödeme ücretinin sözleşme ile kararlaştırılabileceği kabul edilmiştir. Değişken faizlerde erken ödeme ücreti kararlaştırılamayacağı gibi, Yönetmelikte kısmen sabit ve kısmen değişik faizli konut kredilerinde de erken ödeme ücretinin istenemeyeceği kabul edilmiştir. Bir süre sabit, daha sonra değişken faiz kararlaştırılması halinde, sabit faiz devam ederken, erken ödeme halinde, erken ödeme ücreti kararlaştırılmasının ise Yasaya aykırı olmayacağı söylenebilir. n- Temerrüt halinde gecikme faizi Ödemelerde temerrüde düşülmesi halinde sözleşme ile, akdi faiz oranının yüzde 30 fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi kararlaştırılabilir. o- Temerrüt tarihinden itibaren beş iş günü içinde tüketiciye bildirimde bulunma yükümlülüğü Tüketici konut kredisi sözleşmesinin herhangi bir hükmü nedeniyle temerrüde düşerse, her temerrüdü beş iş günü içinde tüketiciye iadeli taahhütlü mektupla -veya noter aracılığı ilebildirecektir. Bu bildirimin yapılmaması 10/B maddesine aykırılık oluşturacağından, 4077 sayılı Yasanın 25. maddesine göre 100.-YTL para cezasına hükmedilecektir. Buna karşılık, bu bildirimin yapılmamasının hukuki sonuçları olmayacak; gerçekleşen temerrüt nedeniyle gecikme faizi işleyeceği gibi, banka alacağını yasal yollarla takip edebilecektir. p- Bankanın konut kredisi alacağının tamamını muaccel kılma hakkı Bankanın tüm alacağını muaccel kılması için tüketicinin arka arkaya en az iki ödemede temerrüde düşmesi gerekir. Bu şartın gerçekleşmesi halinde banka bir aylık muacceliyet ihbarında bulunmak zorundadır. Bir ay, muacceliyet ihbarının tüketiciye ulaşmasından itibaren başlar. Banka alacağını muaccel kılmadan da veya muacceliyet ihbarından sonra da 83

10 Prof. Dr. Seza Reisoğlu temerrüde düşen alacakları için kanuni takibe geçebilir. Temerrüde düşen ödemelerin yapılması veya bankanın bu alacaklarını tahsil etmesi, yapılmış olan muacceliyet ihbarını etkilemez. Buna karşılık, bankanın muacceliyet ihbarını göndermede gecikmesi ve bu arada tüketicinin borçlarını ödemesi, artık muacceliyet ihbarı şartının ortadan kalktığı iddialarına yol açabilecektir. Muacceliyet ihbarı iadeli taahhütlü mektup, noter ihbarı veya tüketiciye imzası alınarak elden tebligat şeklinde de yapılabilir. r- Kredinin yabancı para birimi üzerinden belirlenmesi Bankaların yabancı para üzerinden konut kredisi vermeleri kabul edilmekle birlikte, 32 sayılı Karara göre yabancı para üzerinden kredi çok sınırlı kabul edilmekte olup; konut kredileri bunlar arasında yer almamaktadır. Burada yabancı para birimi üzerinden kredi, yabancı para endeksli Türk Lirası kredisi olarak kabul edilecektir. Nitekim kredinin geri ödeme tutarları ile toplam borç tutarının hesaplanmasında hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartları belirtme zorunluluğu dövize endeksli kredinin varlığını göstermektedir. s- Yabancı uyruklu gerçek kişilere konut kredisi Yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye de taşınmaz -konut- edinebilirler. Yabancılara 5582 sayılı Yasa kapsamında konut kredisi verilebilir. Yabancılarla yapılacak konut kredisi sözleşmelerinde yabancı para birimi üzerinden konut bedelinin borçlanılması ve ödemelerin yabancı para ile yapılması 32 sayılı Karara aykırılık oluşturmayacaktır. Konut kredisi sözleşmelerinin yabancı hukuka tabi tutulması 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde mümkündür. Bu Yasanın 24. maddesine göre Sözleşmeden doğan borç ilişkileri tarafların açık olarak seçtikleri hukuka tabidir. Taraflar açık olarak uygulanacak hukuku seçmemişlerse ifa yeri hukuku olan Türk hukuku sayılı Yasa- uygulanacaktır. Aynı Yasanın 5. maddesine göre Yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün Türk kamu düzenine açıkça aykırı olması halinde bu hüküm uygulanmaz; gerekli görülen hallerde Türk hukuku uygulanır. 84

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

MORTGAGE KANUN TASLAĞI

MORTGAGE KANUN TASLAĞI MORTGAGE KANUN TASLAĞI Madde 1 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanununun 45 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra "28/7/1981 tarihli ve 2499

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne 05 Kasım 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne Konu: Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 1-Giriş SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29369

Resmî Gazete Sayı : 29369 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları*

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ KASIM 2013 SAYI 387 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Son yıllarda işletmelerin

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29188 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli

Detaylı

TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU - - - -

TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU - - - - KREDĠ VERECEK KURULUġ : TEKSTĠL BANKASI A.ġ. TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU KREDĠ TALEBĠNDE BULUNAN HESAP NO / KREDĠ TÜRÜ IBAN N TALEP OLUNAN KREDĠ TUTARI TALEP TARĠHĠ

Detaylı

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0 BANKA: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1 SABİT KÂR ORANLI KREDİ: Kredi kâr oranının ve geri ödeme tutarlarının kredinin vadesi boyunca değişmediği finansman türüdür. Bir ya

Detaylı

Hüseyin DEMİR (İzmir 11. İcra ve İflas Müdürü) CEP: 0505.298.36.08

Hüseyin DEMİR (İzmir 11. İcra ve İflas Müdürü) CEP: 0505.298.36.08 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmasına Rağmen Konut Edinmeleri Amacı İle Tüketicileri Kredi Kullandıranlar Tarafından Uygulanması Talep Edilmediğinden İcra Daireleri Tarafından

Detaylı

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

Đpotekli Konut Finansman Sistemine Đlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Kanun Tasarısı Taslağı

Đpotekli Konut Finansman Sistemine Đlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Đpotekli Konut Finansman Sistemine Đlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Madde 1-9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanununun 45 inci maddesine birinci

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Form, Müşteriye sabit faizli konut kredisi kullandırım koşulları ile krediye

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Kredi Numarası: #basvuruno#

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Kredi Numarası: #basvuruno# FR.OP.01.14 Sayfa 1 / 7 KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Numarası: #basvuruno# Sayın #musteriveortakborclular# Bu form ve ekleri talep ettiğiniz konut finansmanı kredisi ile ilgili

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI Esra Tacettin 27.10.2004 Hukuki Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun 31 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

23.Mayıs.2014

23.Mayıs.2014 Kanunum: Ön ödemeli Konut satışları için Bakanlıktan izin alma zorunluluğuna ilişkin uygulama kaldırılıyor. Daha önce verilmiş Kampanyalı satış izin belgeleri 28/5/2014 tarihi itibariyle geçersiz hale

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu bilgi formu konut edinmeleri amacıyla bankamızca müşterilerimize kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % :

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % : İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı