Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları"

Transkript

1 Bankacılar Dergisi, Sayı 61, 2007 Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları Prof. Dr. Seza Reisoğlu Türkiye Bankalar Birliği tarafından 19 Haziran 2007 tarihinde İstanbul da düzenlenen Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları konulu konferansta Sayın Prof. Dr. Seza Reisoğlu tarafından sunulan Tebliğ aşağıda yer almaktadır. I. Giriş Sayılı Yasa 5582 Sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak (RG., , Sa:26454) yürürlüğe girmiştir. Yasa ile on Kanunda değişiklik yapılmıştır. Yasanın amacı konut finansmanını ve inşaat sektörünü teşvik ve daha kaliteli yapılaşmayı sağlamaktır. Değişiklik yapılan Yasalar; - İcra ve İflas Kanunu (İİK) - Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - Finansal Kiralama Kanunu - Toplu Konut Kanunu ve - Çeşitli vergi kanunları (Gelir Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu) dır. 2. İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişiklikler İcra ve İflas Kanununda yapılan değişikliklerde ipotekli alacakların aynı zamanda haciz yolu ile takibi imkânı getirilmiş (İİK md. 45); ipoteğin paraya çevrilmesi halinde kıymet takdiri belli esaslara bağlanmış (İİK md.128, 128/a); kötü niyetli kişilerin ihalenin feshi talebinde bulunmasını engellemek için, ihalenin feshi talebinin reddi halinde mahkemece uygulanan para cezası yüzde ondan yüzde yirmiye çıkarılmış (İİK md.134); icra mahkemesinin icranın geri bırakılması talebinin reddi halinde, istinaf yoluna başvuran borçlunun satışın durması için yatırması gereken teminat yüzde onbeşten yüzde otuza çıkarılmıştır (İİK md.149/a). 3. Sermaye Piyasası Kanununda Yapılan Değişiklikler Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişikliklerde, bankaların konut finansmanından doğan alacaklarını vadesinden önce geri almalarına ve yeni konut finansmanları yapmalarına imkân sağlanmıştır. 75

2 Prof. Dr. Seza Reisoğlu 76 Bu değişikliklere göre; - Bankaların ve ipotek finansman kuruluşlarının, oluşturulan teminat havuzundaki varlıklar karşılık gösterilerek ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç etmeleri imkânı getirilmiştir (SPK md.13/a). - Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek kuruluşlar tarafından ihraççıların genel yükümlülüğü niteliğinde olan alacakların ve duran varlıkların teminatı altında varlık teminatlı menkul kıymetler ihraç edilmesi kabul edilmiştir (md.13/b). - Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek Fon kuruluşları tarafından, ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, ipoteğe dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre konut finansmanı fonu oluşturulması düzenlenmiştir (SPK md.38/b). - Münhasıran konut finansmanından kaynaklanan alacakların devralınması, devredilmesi, devralınan alacaklardan oluşan varlıkların yönetimi ve alacakların teminat olarak alınması suretiyle kaynak temini amacıyla ilk defa Yasayla ipotek finansmanı kuruluşları kurulmuştur (SPK md.39/a). Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak alt düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden sonra uygulanacaktır. 4. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Yapılan Değişlikler Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yapılan değişliklerle, bir tüketici kredisi niteliğindeki konut finansmanı hakkında özel düzenlemeler getirilmiştir. 5. Vergi Yasalarında Yapılan Değişiklikler Vergi Yasalarında yapılan değişikliklerle konut finansmanı işlemlerinin, ipotekli sermaye piyasası araçlarının, ihraca konu teminatlarla ilgili işlemlerin damga vergisinden (md.34); ilgili harçlardan (md.30) ve KDV den (md.35); banka ve sigorta muamele vergisinden muaf tutulması (md.30) kabul edilmiştir. II. Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı 1. Konut Finansmanı Türleri Konut finansmanı, 4077 sayılı Yasaya tabi (md.10/b) bir tüketici kredisidir. Ancak konut finansmanı 4077 sayılı Yasada değil, fakat Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanmıştır (md.38/a). Konut finansmanı; - Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması - Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması - Sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması şeklinde üç türden oluşmaktadır. Bunların ortak özelliği tüketici kredi sayılmalarıdır.

3 Bankacılar Dergisi 5582 sayılı Yasa yayınlanmadan önce ve konutun da Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına alınmasından sonra, bankalar 4077 sayılı Yasanın 10. maddesine göre tüketicilere konut kredisi kullandırmışlardır. Konut kredisi, SPK 38/A maddesinde sayılan konut finansmanlarından sadece konut edinmek amacı ile tüketiciye kredi kullandırılması karşılığıdır. Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmasının konut finansmanı sayılması, böylece alternatif bir finansman yöntemi olan finansal kiralama uygulamalarının da 5582 sayılı Yasadan yararlanması sağlanmıştır. Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, esas itibariyle 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa tabidir. Bu Kanuna göre (RG., , sa:18795) taşınır ve taşınmaz mallar, Finansal Kiralama Kanununun konusu olabileceklerinden (md.5), konutlar da 3226 sayılı Yasaya göre kiralanabilmektedirler. Konutların konut finansmanı kapsamında finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması halinde, 3226 sayılı Kanunun bazı maddelerinin uygulanmayacağı kabul edilmiştir sayılı Yasanın; - Sözleşmenin 4 yıl geçmeden feshedilemeyeceği ile ilgili 7. maddesi, - Sözleşmenin haklı sebeplerle kiralayan tarafından feshi halinde kiracının taşınmazı iade ve kira bedellerinin tamamını iade ile yükümlü olduğu 25. maddesi, - Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan davaların ticari dava olduğu ile ilgili 31. maddesi konutun tüketicilere finansal kiralanması halinde uygulanmayacaktır. Kiracı, finansal kiralama yoluyla kiraladığı konutun kirasını ödemede temerrüde düşerse, kiralayanın sözleşmeyi feshedebilmesi için iki kirayı arka arkaya ödemede temerrüde düşmesi gerekecektir. O takdirde kiralayan finansal kiralama sözleşmesini feshederek alacağının tamamını muaccel kılabilir. Finansal kiralama sözleşmesini fesheden kiralayan; 3226 sayılı Yasadaki genel kuraldan farklı olarak, mülkiyeti kendisinde olan konutu derhal satışa çıkarma yükümlülüğü altındadır. Tüketici satış bedeli ile karşılanmayan miktardan sorumlu olacak; satış bedeli kalan borcu aşarsa bakiye tüketiciye ödenecektir. Konutun satışının gerçekleşmesi ve bedelin borcu aşan kısmının tüketiciye ödenmesini takiben tüketici veya zilyetliğin devredilmiş olması halinde konutun zilyedi konutu tahliye etme yükümlülüğü altındadırlar. Aksi takdirde icra yoluna başvurulabilecektir. Ayrıca 3226 sayılı Yasanın 15. maddesi de değiştirilmiş; konut finansmanı kapsamında finansal kiralama işlemlerinde kiralayana bilgi vererek; tüketicinin konutun zilyetliğini bir başkasına devredilebileceği kabul edilmiştir. Bankacılık Yasasına göre (md.4), konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sadece katılım ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından gerçekleştirilebilecek olup, mevduat bankaları finansal kiralama yapamayacaklardır. Sahip oldukları konutları teminat göstererek tüketicilerin bankalardan kredi kullanmaları ise bir konut kredisi değildir. tüketici sahip olduğu konutu ipotek ederek herhangi bir tüketici kredisi kullanabilir. Gerekçeye göre amaç ekonomik değeri yüksek olan 77

4 Prof. Dr. Seza Reisoğlu gayrimenkullere hareket kabiliyeti sağlayarak, bu değerleri ekonomiye kazandırmaktır. Verilen tüketici kredisinin 5582 sayılı Yasaya tabi olması ve bu Yasanın avantajlarından yararlanması için tüketiciye ait bir konutun ipotek olarak verilmesi şarttır. Keza bir ipotek - Kanunda açıkça yer almamasına rağmen- bankanın verdiği tüketici kredisinin tüm teminatını oluşturmalıdır. Konutun, kredinin teminatını oluşturmayacak derecede ipotek edilmesi yeterli olmayacaktır. Tüketiciye ait olmayan -örneğin eşinin- konutunun teminat gösterilmesi halinde 5582 sayılı Yasanın uygulanmamasına karşılık, tüketicinin müşterek maliki olduğu bir konuttaki hissesinin ipotek edilmesi ve bu ipoteğin tüketici kredisini karşılayacak değerde olması halinde 5582 sayılı Yasa hükümleri uygulanacaktır. 2. Konut Edinme Amaçlı Tüketici Kredileri a- Genel olarak Konut edinme amaçlı tüketici kredileri, daha önce 4077 sayılı Yasanın 10. maddesine göre verilir iken, daha sonra 5582 sayılı Yasayla kabul edilen 4077 sayılı Yasanın 10/B maddesine göre verilmeye başlanmıştır. Burada ilk tartışılacak husus, 4077 sayılı Yasanın 10/B maddesine göre verilen bir konut kredisine, aynı Yasanın genel nitelikteki 10. maddesinin tüketici kredileri ile ilgili hükümlerinin de -10/B maddesine aykırı olmamak koşulu ile- uygulanıp uygulanmayacağıdır. Madde gerekçesinde açıkça belirtildiği gibi, 10/B maddesine tabi konut kredileri hakkında 10. madde uygulanmayacaktır. Esasen 10/B maddesinin büyük bölümü 10. maddenin tekrarı niteliğindedir. Diğer bir tartışma konusu; tüketici ile banka anlaşırsa, 10/B maddesine göre değil; sadece 10. maddeye göre konut kredisi verilip verilemeyeceğidir sayılı Yasada, 4077 sayılı Yasanın 10. maddesinin bundan böyle konut kredilerine uygulanmayacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Sözleşme serbestisi içinde tarafların 10. madde hükümlerine tabi olmak üzere konut kredisi konusunda anlaşabilecekleri ileri sürülebilir. Örneğin tüketici, bankanın satıcı ile müteselsilen sorumlu olmasını verilen konut kredisi ile sınırlayan 10/B maddesinin uygulanmasını kabul etmeyebilir. Ancak belirtmek gerekir ki, bankaların konut kredisinden doğan alacaklarını satma imkanları, bağlı kredilerde sınırlı sorumlulukları, ipotekli konut kredisi alacağını takipteki kolaylıklar, vergi avantajları sonucu 10/B maddesine göre konut kredisi vermeyi tercih edecekleri ve 5582 sayılı Yasanın uygulanması sonucu konut kredilerinin faiz oranlarının düşeceği ve tüketiciler için daha cazip olacağı söylenebilir. Kaldı ki, Sermaye Piyasası Kanununun geçici 11. maddesinde, 10. maddeye göre daha önce konut kredisi alanların, üç ay içinde bankaya başvurarak bu kredinin 38/A maddesindeki konut finansmanı kapsamı dışında değerlendirilmesini talep etmedikleri takdirde 5582 sayılı Kanuna tabi olacaklarının kabul edilmesi de, yasa koyucunun iradesinin bundan böyle 10. maddeye göre konut kredisi verilemeyeceği şeklinde de yorumlanmasına müsaittir. b- Konut edinme amaçlı kredi verilmesi için talepte bulunanın 4077 sayılı Kanuna göre tüketici olması 3. maddeye göre bir malı ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi tüketici sayılır. 78

5 Bankacılar Dergisi Konut bu Kanunda tanımlanmamış olmakla beraber, tüzel kişilerin konut edinmelerinden söz edilemeyeceğinden; tüketiciler mutlaka gerçek kişi olacaklar, keza kiraya vermek için taşınmaz edinilmesi için alınan kredi tüketici kredisi sayılmayabilecektir. Kanunun 10/B maddesinde Bu maddenin uygulanmasında konut yapı kooperatiflerinin gerçek kişi ortakları tüketici kabul edilir denilmiştir. Konut yapı kooperatifinin gerçek kişi ortakları henüz konut sahibi değildir; ferdi mülkiyete geçilmemiştir. Ancak her gerçek kişi ileride edineceği konut için konut kredisi alabilir. Bu hüküm olmasaydı dahi, konut yapı kooperatifi gerçek kişi konut kredisi alabilirdi. Bu fıkra bu hususu teyit etmektedir. Konut kredisi alan kooperatif üyesi kooperatifteki ortaklık hakkını da rehnedebilir. c- Kişilerin tüketici kredisi almak için başvuruda bulunması Tüketici kredisi almak için başvurulmadığı takdirde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uygulanmaz. Yargıya intikal eden bir ihtilafta; davacı şirket, kredinin bire tüketici kredisi olduğunu, bu nedenle bankanın tek yönlü kararla kredi faiz oranlarını artıramayacağını ileri sürmüş; davalı banka ise kredinin genel kredi sözleşmesine göre verildiğini ve tüketici kredisi olmadığını savunmuş; mahkeme bir tüzel kişinin tüketici sayılıp sayılmayacağını tartışmadan genel kredi sözleşmesine istinaden verilmiş kredinin, tüketici kredisi sayılamayacağı gerekçesi ile davayı reddetmiş; Yargıtay kararı onamıştır (11.HD., , 2001/914, 2002/1181, Ankara Baro Dergisi 2002/2). Bir konut kredisi almak için başvuru halinde, bu kredinin bir tüketici kredi olduğu ve 5582 sayılı Yasanın uygulanacağı kabul edilecektir. Sözleşmede konut kredisi olduğu belirtileceği gibi, kredi için konutun ipotek alınması halinde bu konutun özelliklerine de sözleşmede yer verilecektir. d- Bankanın verdiği konut kredisi ile tüketicinin konut alıp almadığını izleme yükümlülüğünün bulunmaması Ne Bankacılık Yasasında, ne 4077 sayılı Yasada, ne de 5582 sayılı Yasada bankanın, müşterinin aldığı krediyi konut satın alınmasında kullanıp kullanmadığını izleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulamada bankalar genelde alınacak konutu ipotek aldıklarından veya krediyi tüketicinin isteği ile satıcıya ödediklerinden, kredinin konut alımında kullanıldığından haberdar olmaktadır. Ancak, özellikle 5582 sayılı Yasa ile çeşitli avantajlar -icra takiplerinde kolaylıklar, vergi muafiyetleri- tanındığından; alınan kredinin konut edinmek amacı ile ilgili bir konut finansmanı oluşturmaması halinde, 5582 sayılı Yasanın uygulanmaması gerektiği itirazları ortaya çıkacaktır. Bu konudaki ihtilâfları önlemek açısından bankanın, kredinin konut alımında kullanılmasını izlemede yararı bulunmaktadır. e- Alınacak konutta herhangi bir özelliğin aranmaması Alınacak konut tamamlanmış olabileceği gibi, inşa halinde veya madde gerekçesinde belirtildiği gibi proje halinde de olabilir sayılı Yasada sadece ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı açısından, üzerine ipotek konulan konutun yapı izninin alınmış olması zorunluluğu getirilmiştir. 79

6 Prof. Dr. Seza Reisoğlu f- Tüketicinin kredi ile aldığı konutu borcunu ödemeden devretme hakkı 5582 sayılı Yasada, tüketicinin kredi ile aldığı konutu, belli bir süre devretmeme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tam aksine, 5582 sayılı Yasada bir konut finansmanı kabul edilen konutların finansal kiralamasında sayılı Yasanın genel kuralının aksinekiracının, kiraladığı konutun zilyetliğini devredebileceği kabul edilmiştir. g- Daha önce satın alınmış bir konut için konut kredisi alınıp alınamayacağı Tüketici daha önce borçlanarak bir konut almış ise, bu borçların ödenmesi için konut edinme amaçlı kredi alabilecektir. Buna karşılık, bedeli tamamen ödenmiş bir konut için alınan kredi konut kredisi oluşturmayacaktır. h- Konut kredisinin mutlaka ipotekle teminat altına alınmasının zorunlu olmaması 5582 sayılı Yasanın çeşitli maddelerinde ipotekle teminat altına alınmış kredilerden söz edildiğinden -örneğin ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı- (md.13/a); ipotek finansman kuruluşları ve ayrıca 5582 sayılı Yasadaki konut kredilerinin batıda kullanılan mortgage kredilerinin karşılığı olduğu ileri sürüldüğünden; konut edinme amaçlı konut finansmanının mutlaka ipotek karşılığı olması gerektiği şeklinde yanlış bir algılama söz konusu olmuştur. İpotek teminatlı konut finansmanı sadece sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması şeklindeki türü için geçerlidir. Bu tür bir tüketici kredisi ise aslında konut finansmanı değildir. Konut kredileri açık kredi şeklinde verilebileceği gibi, her türlü teminat karşılığında - nakit karşılığı, ipotek, menkul rehni, teminat mektubu vd.- verilebilir. Alınacak teminatlar konut kredileri yanı sıra tüketicinin veya üçüncü kişilerin borçlarının teminatını da oluşturabilir. Örneğin banka sadece konut kredisinin teminatı olarak anapara ipoteği alabileceği gibi, tüm kredilerin teminatı olarak üst sınır ipoteği de alabilir. Alınacak teminatlar açısından 5582 sayılı Yasada iki özel düzenleme vardır. Konut kredisi için kefil alınabilirse de banka borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan kefile başvuramaz. Bunun anlamı bankanın müteselsil kefalet alamayacağıdır. Borçluya ve diğer teminatlara başvurma, ödenmesini talep etmek ile birlikte borçlunun ve teminatların yasal yollarla takibini de kapsar. Banka konut kredisi için kıymetli evrak da teminata kabul edemeyecektir. Örneğin banka, bono alırsa bunu iade etmek zorunda kalacaktır. Banka teminatları iade etmese de bu teminatlara dayanarak borçluyu takip edemeyecektir. Banka kıymetli evrakı üçüncü kişilere devrederse, bu devir geçerli olacak, ancak bu yüzden tüketici bir zarara uğrar ise banka karşılayacaktır. i- Bankaların bağlı kredilerden sorumluluğu 4077 sayılı Yasanın çeşitli maddelerinde (md.4, 7, 10) bankaların tüketici kredisi vermeleri halinde satıcılar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacakları kabul edilmiştir. 80

7 Bankacılar Dergisi 5582 sayılı Yasada bağlı krediler açısından bankalar lehine sınırlayıcı düzenlemeler getirilmiştir. Bağlı konut kredisi, - belli konutun satın alınması veya - konutun alınması için belli bir satıcı ile sözleşme yapılması şartıyla kredi verilmesi halinde söz konusu olacaktır sayılı Yasa ile getirilen düzenlemelerde, 10/B maddesine göre verilen konut kredilerinde bankanın konutun satıcısı ile birlikte müteselsil sorumluluğu, - ayıptan sorumluluğu düzenleyen 4. maddede konutun tesliminden itibaren bir yıl süre ile ve verilen kredi kadar - kampanyalı satışları düzenleyen 7. maddede bankanın verdiği kredi kadar - 10/B maddesine göre, konutun hiç ya da zamanında teslim edilmemesi halinde verilen kredi kadardır. Ayıptan sorumlulukta, bir yıl sorumluluk öngörülmüş iken 10/B maddesinde bir yıla değinilmediğinden konutun hiç teslim edilmemesi ile vaktinde teslim edilmemesinin ayıptan ayrı değerlendirildiği, vaktinde ancak ayıplı teslimin 10/B maddesine değil, fakat 4. maddeye tabi olacağı ileri sürülebilecektir. Alınacak konutun, kredinin teminatı olarak bankaya ipotek edilmesi, bankanın konutun değerinin belli oranında kredi vermesi ve krediyi ipoteğin tapuda tescilinden sonra kullandırması verilen konut kredisinin bağlı kredi olduğunu göstermez. Banka bu durumda belli bir konutun alınması şartıyla veya belli bir satıcıdan konut alınması şartıyla kredi vermemekte; alınacak konut teminat açısından bankayı ilgilendirmektedir. Aksi bir görüş, bankaların ipotek teminatı ile verdikleri tüm kredileri bağlı kredi sayma sonucunu verir ki, bu durum Yasaya aykırılık oluşturur. Keza, tüketicinin talimatı ile kredinin satıcıya ödenmesi de, bankanın satıcı ile işbirliği halinde olması dışında, belli konutun alınması şartı ile kredi verilmesini oluşturmaz. Bankaların belli bir konutu satın alma koşulu ile konut kredisi vermeleri uygulamada inşaat firmaları ile anlaşmaları halinde söz konusu olacaktır. Uygulamada, emlak komisyoncularının ev almak için kendisine başvuran müşterilerini belli bankalara yönlendirmeleri, bu bankalardan komisyon almaları veya bankaların anlaştıkları emlak komisyoncularının yönlendirdikleri tüketicilere daha düşük faizle konut kredisi vermeleri de bağlı kredi oluşturmaz. Zira bağlı kredi için, bankanın satıcı ile anlaşma yapması gerekir. Komisyoncu satıcı olmadığından, bağlı kredi şartı oluşmaz. Meğer ki, emlak komisyoncuları belli satıcıların veya inşaat firmalarının temsilcisi veya aracısı olarak, bu satıcıların konutlarını satın alma koşulunu bankaya kabul ettirsin ve bankalar ancak belli konutları satın alma şartı ile kredi faizinde indirim yapsın. k- Konut finansmanının yeniden yapılandırılması SPK 38/A maddesinde Konut finansmanı kapsamındaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler de konut finansmanı kapsamındadır denilmektedir. Madde gerekçesinde açıkça belirtildiği gibi, yeniden yapılandırma alınacak bir kredi ile -aynı bankadan veya başka bir bankadan- alınmış olan bir konut kredisini tasfiye, kredinin yeniden 81

8 Prof. Dr. Seza Reisoğlu yapılandırılması olarak kabul edilecek ve bu yeni kredi de konut finansmanı olarak 5582 sayılı Yasaya tabi olacaktır. Bankanın konut kredisi alacağını devir veya kredinin faiz oranlarında değişiklik yapılması halinde, konut kredisi aynen devam ettiğinden, yeniden yapılandırmadan söz edilmesi gerekmeyecektir. l- Bilgi formu ve hukuki sonuçları 10/B maddesine göre bankalar tüketicilere sözleşme öncesinde kredi ile ilgili bilgileri vermek ve tüketicilere teklif ettikleri kredi sözleşmelerinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu vermek zorundadırlar. Genel bilgilerin kapsamı ve sözleşme öncesi bilgi formunun standartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bilgi formunun tüketiciye verilmesini takip eden bir iş günü geçmeden imzalanan sözleşmeler geçersiz olacaktır. Bankalar 5582 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 6 Mart 2007 tarihinden itibaren konut finansmanı şeklindeki konut kredilerini vermeye başlamışlar, Bakanlık ise bilgi formu esaslarını düzenleyen Yönetmeliği 31 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlamıştır. Belirtmek gerekir ki, bankaların 10/B maddesindeki düzenlemeleri göz önünde tutarak daha önce tüketicileri bilgilendiren bilgi formlarını bizzat düzenlemeleri ve tüketicilere vermeleri, bir iş günü geçtikten sonra konut kredisi sözleşmelerini imzalamaları şartıyla geçerli olacak; Bakanlığın bilgi formlarını yayınlamadan yapılan sözleşmelerin geçersizliğini ileri sürmek en azından hakkın kötüye kullanılmasını ifade edeceğinden himaye görmeyecektir. Bilgi formaları tüketicileri genel olarak bilgilendirmeyi amaçladığından bağlayıcı olmayacak; bankalar 10/B maddesinde sayılan konut kredisi sözleşmelerindeki asgari unsurları içeren bir sözleşmeyi tüketiciye önerecek ve kabulü halinde sözleşme yapılacaktır. Bakanlık, bilgi formu ile ilgili Yönetmelikte Bu bilgiler konut finansmanı için bağlayıcı niteliktedir (md.5) demek suretiyle 5582 sayılı Yasada verilmeyen bir yetkisi kullanmaktadır. Bilgi formunun bağlayıcı olması konut sözleşmesi için bir icap (BK md.3) oluşturması anlamına gelir ki, bağlayıcılığın Yasada açıkça düzenlenmesi gerekirdi. Keza Bakanlık bilgi formunun ön yüzüne hayat sigortası, konut sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılmasının zorunlu olmadığına dair ibarenin yazılmasını zorunlu kılmaktadır. Sigorta yaptırıp yaptırmamak kuşkusuz zorunlu olmadığından, bu husus sadece tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik ise hukuki sorun yaşanmayacak; buna karşılık bilgi formu bağlayıcı olursa, banka icabıyla bağlı olacağından, tüketiciye sigorta yaptırmadan konut kredisi vermek zorunda kalacaktır. Oysa özellikle teminat olarak alınan konutların sigorta ettirilmesi, bankanın güvencesi açısından zorunlu bir işlemdir. Bu durumda hukuki bir sorun yaşanmaması için, konut kredisi almak isteyen tüketiciden bankaların yazılı bir başvuru alması ve bu başvuruda tüketicinin konut sigortası ve hayat sigortası yaptırmasının zorunlu olmadığını bildiği, ancak konut ve hayat sigortası yaptırmayı kabul ettiği, diğer konularda konut sigortası sözleşmesi için genel bilgileri ve sözleşme koşullarını içeren bilgi formunun kendisine verilmesini talep etmesi uygun olacaktır. Böylece tüketici, bilgi formunda zorunlu olmadığı belirtilen sigortaları yapmayı kabul etmektedir. 82

9 Bankacılar Dergisi m- Kredinin vadesinden önce ödenmesi ve erken ödeme ücreti kararlaştırılması Borçlar Kanununun 80. maddesine göre işin mahiyetine aykırı düşmedikçe borçlu vadeden önce borcunu ödeyebilir. Ancak borçlu mukavele ile veya adeten mezun olmadıkça bir miktar tenzilat icrasına hakkı yoktur. Bankacılık uygulamasında borçlu, faiz oranlarının düşmesi halinde erken ödemede bulunmak istese de, faizden para kazanan bankanın işin mahiyetine aykırı erken ödemeyi reddetme hakkı vardır. Konut kredisinde 10/B maddesi tüketiciye, kredi borcunu tamamen veya bir veya birden fazla taksidi erken ödeme hakkı tanımıştır. 10/B maddesine göre banka, tüketicinin vadesinden önce yaptığı ödemeler için gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. Ancak gerekli faiz indirimi ile ne kastedildiği ne Yasada, ne de erken ödeme ile ilgili Yönetmelikte açıklanmamıştır. Faiz indirimi ile BK 80. maddeye istisna getirilmemiştir. Tüketici erken ödemeyi esasen düşen faiz oranlarından yararlanmak için yapacak; konut finansmanının yeniden yapılandırılması -düşük faizle alacağı yeni konut kredisi ile daha yüksek faizli konut kredisini tasfiye- sonucu tüketici daha düşük faizden yararlanacaktır. Faiz indirimi ile, tüm konut kredisi veya ileri tarihli taksitler için peşin faiz ödemesi yapıldığı takdirde, erken ödeme halinde ileriki taksitler için faiz ödemesi yapılmayacağından bu faizlerin ödenecek meblağdan indirilmesi anlaşılacaktır. 10. maddede düzenlenen tüketici kredilerinden farklı olarak, 10/B maddesinde sabit faizli kredilerde erken ödeme halinde, erken ödenen tutarın yüzde 2 sini geçmeyen miktarda erken ödeme ücretinin sözleşme ile kararlaştırılabileceği kabul edilmiştir. Değişken faizlerde erken ödeme ücreti kararlaştırılamayacağı gibi, Yönetmelikte kısmen sabit ve kısmen değişik faizli konut kredilerinde de erken ödeme ücretinin istenemeyeceği kabul edilmiştir. Bir süre sabit, daha sonra değişken faiz kararlaştırılması halinde, sabit faiz devam ederken, erken ödeme halinde, erken ödeme ücreti kararlaştırılmasının ise Yasaya aykırı olmayacağı söylenebilir. n- Temerrüt halinde gecikme faizi Ödemelerde temerrüde düşülmesi halinde sözleşme ile, akdi faiz oranının yüzde 30 fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi kararlaştırılabilir. o- Temerrüt tarihinden itibaren beş iş günü içinde tüketiciye bildirimde bulunma yükümlülüğü Tüketici konut kredisi sözleşmesinin herhangi bir hükmü nedeniyle temerrüde düşerse, her temerrüdü beş iş günü içinde tüketiciye iadeli taahhütlü mektupla -veya noter aracılığı ilebildirecektir. Bu bildirimin yapılmaması 10/B maddesine aykırılık oluşturacağından, 4077 sayılı Yasanın 25. maddesine göre 100.-YTL para cezasına hükmedilecektir. Buna karşılık, bu bildirimin yapılmamasının hukuki sonuçları olmayacak; gerçekleşen temerrüt nedeniyle gecikme faizi işleyeceği gibi, banka alacağını yasal yollarla takip edebilecektir. p- Bankanın konut kredisi alacağının tamamını muaccel kılma hakkı Bankanın tüm alacağını muaccel kılması için tüketicinin arka arkaya en az iki ödemede temerrüde düşmesi gerekir. Bu şartın gerçekleşmesi halinde banka bir aylık muacceliyet ihbarında bulunmak zorundadır. Bir ay, muacceliyet ihbarının tüketiciye ulaşmasından itibaren başlar. Banka alacağını muaccel kılmadan da veya muacceliyet ihbarından sonra da 83

10 Prof. Dr. Seza Reisoğlu temerrüde düşen alacakları için kanuni takibe geçebilir. Temerrüde düşen ödemelerin yapılması veya bankanın bu alacaklarını tahsil etmesi, yapılmış olan muacceliyet ihbarını etkilemez. Buna karşılık, bankanın muacceliyet ihbarını göndermede gecikmesi ve bu arada tüketicinin borçlarını ödemesi, artık muacceliyet ihbarı şartının ortadan kalktığı iddialarına yol açabilecektir. Muacceliyet ihbarı iadeli taahhütlü mektup, noter ihbarı veya tüketiciye imzası alınarak elden tebligat şeklinde de yapılabilir. r- Kredinin yabancı para birimi üzerinden belirlenmesi Bankaların yabancı para üzerinden konut kredisi vermeleri kabul edilmekle birlikte, 32 sayılı Karara göre yabancı para üzerinden kredi çok sınırlı kabul edilmekte olup; konut kredileri bunlar arasında yer almamaktadır. Burada yabancı para birimi üzerinden kredi, yabancı para endeksli Türk Lirası kredisi olarak kabul edilecektir. Nitekim kredinin geri ödeme tutarları ile toplam borç tutarının hesaplanmasında hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartları belirtme zorunluluğu dövize endeksli kredinin varlığını göstermektedir. s- Yabancı uyruklu gerçek kişilere konut kredisi Yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye de taşınmaz -konut- edinebilirler. Yabancılara 5582 sayılı Yasa kapsamında konut kredisi verilebilir. Yabancılarla yapılacak konut kredisi sözleşmelerinde yabancı para birimi üzerinden konut bedelinin borçlanılması ve ödemelerin yabancı para ile yapılması 32 sayılı Karara aykırılık oluşturmayacaktır. Konut kredisi sözleşmelerinin yabancı hukuka tabi tutulması 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde mümkündür. Bu Yasanın 24. maddesine göre Sözleşmeden doğan borç ilişkileri tarafların açık olarak seçtikleri hukuka tabidir. Taraflar açık olarak uygulanacak hukuku seçmemişlerse ifa yeri hukuku olan Türk hukuku sayılı Yasa- uygulanacaktır. Aynı Yasanın 5. maddesine göre Yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün Türk kamu düzenine açıkça aykırı olması halinde bu hüküm uygulanmaz; gerekli görülen hallerde Türk hukuku uygulanır. 84

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

KANUN KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KANUN KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454 KANUN KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5582 Kabul Tarihi : 21/2/2007 MADDE 1 9/6/1932 tarihli

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER VE DİĞER ÜLKELERLE MUKAYESESİ THE LEGISLATION OF MORTGAGE AND COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER VE DİĞER ÜLKELERLE MUKAYESESİ THE LEGISLATION OF MORTGAGE AND COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES 1 İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER VE DİĞER ÜLKELERLE MUKAYESESİ THE LEGISLATION OF MORTGAGE AND COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES Bilal CAN * Özet: İpotekli konut finansmanı sistemine

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6502 Kabul Tarihi: 7/11/2013

KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6502 Kabul Tarihi: 7/11/2013 Tüketicinin Korunması Kanunu 28.05.2014 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 56.maddesine göre Garanti belgeleri artık üretici ve ithalatçılarca düzenlenecek Bakanlık Onayı yapılmayacaktır. Ancak

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Kasım 2013 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28835 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6502 Kabul

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 12151 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6502 Kabul Tarihi : 7/11/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/11/2013 Sayı : 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*)

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) 1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) (6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) Kanun No. 5582 Kabul tarihi : 21/2/2007

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ TEMMUZ 2005 KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Konut Finansman Sistemine İlişkin

Detaylı

MORTGAGE KANUN TASLAĞI

MORTGAGE KANUN TASLAĞI MORTGAGE KANUN TASLAĞI Madde 1 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanununun 45 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra "28/7/1981 tarihli ve 2499

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu bilgi formu konut edinmeleri amacıyla bankamızca müşterilerimize kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA VE TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİ KREDİLERİ I

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA VE TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİ KREDİLERİ I hakemli makaleler Ebru CEYLAN AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA VE TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİ KREDİLERİ I Ebru CEYLAN GİRİŞ Çağımızda liberal veya kapitalist ekonomi düzeninin ayırt edici özelliklerinden olan serbest

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 20.07.2014 Sirküler No : 2014/30 1. Giriş: SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 6502 SAYILI (YENİ) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA TÜKETİCİ HAKLARI 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, KANUN NO: 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 5.t. Düstur, c.34 - s. BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı