HAVA SAVUNMA SEKTÖRÜ TEZGAH YATIRIM PROJELERİNİN BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVA SAVUNMA SEKTÖRÜ TEZGAH YATIRIM PROJELERİNİN BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 0 CİLT 5 SAYI 3 (3-33) HAVA SAVUNA SEKTÖRÜ TEZGAH YATIRI PROJELERİNİN BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLESİ Hv.üh.Yzb. Sezg KAPLAN* HHO K.lığı Edüstr ühedslğ Bölüü Yrd.Doç.Dr. Feyza ARIKAN Gaz Üverstes Edüstr ühedslğ Bölüü Gelş Tarh: 5 Teuz 0, Kabul Tarh: 4 Ocak 0 ÖZET Bu çalışada, hava savuasıda kullaıla askerî ssteler bakı ve oarıı kousuda hzet vere Hava İkal Bakı erkezler (HİB) tezgah yatırı proe teklfler öcelkledrles ç br değerledre odel gelştrlştr. Çok krterl değerledrede, kl karşılaştıra yargılarıdak sözel belrszlğ daha y fade etek aacıyla, Bulaık Aaltk Hyerarş Proses (Bulaık AHP) tekklerde br ola Chag ı ertebe Aalz Yöte[3] kullaılıştır. Proe alteratfler, proe hava lostk sstee potasyel katkısı, proe ekooklğ, proe gerçekleşesde karşılaşıla rskler ve tedark edlecek tezgahları tekolos olarak dört aa krter kapsaıda topla 5 adet alt krter üzerde değerledrlştr. Yöte artetk şlelere grd telğdek kl karşılaştıra yargıları, kousuda uza persoele yapıla aketler yoluyla elde edlştr. Bu akalede, bulaık ağırlıklar hesaplaırke dğer Chag yöte uygulaalarıda farklı olarak geoetrk ortalaa kullaılış ve krterler-alteratfler ç ayrı ayrı olak üzere k bulaık karşılaştıra dereceledresde faydalaılıştır. Aahtar Keleler: Bulaık Aaltk Hyerarş Proses, ertebe Aalz Yöte, Tezgah Yatırı, Proe Değerledre. EVALUATION OF EQUIPENT INVESTENT PROJECTS IN AIR DEFENCE SECTOR BY FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS ABSTRACT I ths study, a evaluato odel was developed to prortze the vestet proects of the Ar Supply ad ateace Ceters. These equpet procureet proects are requested for servg repar ad ateace for the ar force ltary systes. I order to state accurately the lgustc ucertaty the parwse coparso udgeets of the alteratves, the Chag s Extet Aalyss ethod[3] whch s oe of the Fuzzy Aalytc Herarchy Process (Fuzzy AHP) techques, has bee used as a prorztato ethod. The proect alteratves have bee copared wth each other ters of totally fftee sub-crtera whch were herarchcally related to the four a crtera: potetal cotrbuto of the proect to the ar force lostc syste, ecoocs of the proect, rsks through the proect ad techologcal cotrbuto of the equpet. The caddate proects were copared by qualfed experts through the querres. Dfferetly fro the other Chag s ethod pletatos, the geoetrc average techque was perfored to calculate the fuzzy weghts, ad also two dfferet fuzzy coparso scales were used ths paper. Keywords: Fuzzy Aalytc Herarchy Process, Extet Aalyss ethod, Equpet Ivestet, Proect Evaluato. * Sorulu Yazar 3

2 Hava Savua Sektörü Tezgah Yatırı Proeler Bulaık AHP le Değerledrles. GİRİŞ Güüüzde yöet ve karar sürec etkleye faktörler artası ve daha karaşık hale gelesyle, yöetcler, sorularıa çözü bulak aacıyla farklı tekololer, ssteler, poltkalar ve strateler arasıda br terch yapak zoruda kalaktadırlar. Sıırlı kayakları, e fazla faydayı sağlayacak şeklde kullaılables ç htyaçları doğru br şeklde tespt edlp öcelkledrles, karar vere kavraı çde değerledrlektedr. Bu kapsada farklı altyapı, oderzasyo, daeşlete, ARGE vb. yatırı proelere kayak tahss aacıyla öerle proeler değerledrles, öcelkledre proble olarak ele alıablektedr. Başarılı br souç ç, proe alteratfler y br plalaa ve strate değerledres yapılası gerekektedr. Yatırı proes değerledrles, proe tekk, al ve ekook yöler tutarlılığıı ve sağlalığıı saptaası aacıyla yapıla çalışaları kapsaaktadır. Özellkle sosyal, çevresel, yapısal ve poltk gb sout olaya faktörler göz öüe alıdığı ve kısıtlı bütçe e y şeklde kullaılasıı zorulu olduğu kau hzet sektörüde htyaçları öcelkledrles probleyle sık olarak karşılaşılaktadır. Kau kuruları çde öel br yere sahp Hava Kuvvetler, değşlere ve tekolok gelşelere paralel olarak sürekl yelee lkes esas alarak, kau adıa savua ekazasıı destekleyecek kuvvet yapısıı oluşturak, oluşturula kuvvet sürekl ve ekook olarak harbe hazır duruda buludurak zorudadır. Bu aaç kapsaıda, Hava İkal Bakı erkezler (HİB), Hava Kuvvetler lostk htyaçlarıı gderles ç vazgeçlez br kouda buluaktadır. Bu lostk erkezler geleceğe yöelk üret proeler asıl gerçekleştrleceğ ve tahss edlecek kayakları plalaası, lostk sste ç öel süreçlerde br taesdr. İçde buluula karar proble geleceğe yöelk olası, karaşıklık ve belrszlk çeres, zaa ve alyet gerektres ve çoklu krter şartlarıa sahp olası edeleryle, rasyoel br şeklde karar verlebles aacıyla blsel karar vere yötelere htyaç duyulaktadır. Bu çalışada, gerçek hayatta karşılaşıla br karar vere proble celeştr. Hava İkal Bakı erkezler O Yıllık Tedark Prograı (OYTEP) kapsaıda yurt ç veya yurt dışı fralarda tedark edleler ç üst koutalıklarıda belrl br yıl ç talep ettkler tezgah yatırı proeler değerledrlş ve öcelkledrlştr. Çalışaı kc bölüüde, lteratürde kouyla lgl yapılış çalışalar özetleştr. Üçücü bölüde, değerledrede kullaıla tekğ teork altyapısı suuluştur. Sorak bölüde se, proble taılaış ve tezgah yatırı proeler değerledrles odele yer verlştr. So bölüde se, yapıla çalışaı katkıları ve souçları verlerek geel br değerledre yapılıştır.. LİTERATÜR ARAŞTIRASI.. Bulaık AHP Çalışaları Bulaık AHP kousuda lk teork çalışa, üçgesel bulaık ağırlıkları üçgesel br bulaık karşılaştıra atrsde elde etek aacıyla bulaık logartk e küçük kareler tekğ öere Va Laarhove ve Pedrycz [] tarafıda yapılıştır. Buckley [], bulaık ağırlıkları hesaplaak ç geoetrk ortalaa tekğ kullaış ve dörtgesel üyelk foksyolarıa sahp karşılaştıra oralarıı bulaık öcelkler belrleştr. Chag [3], bulaık AHP kl karşılaştıra skalası ç üçgesel bulaık sayıları kullaılası ve kl karşılaştıraları setetk ertebe değerler ç ertebe aalz tekğ kullaılasıı çere ye br yaklaşı ortaya koyuştur. Wag vd. [4], odfye edlş br bulaık logartk e küçük kareler tekğ; Xu[5], br bulaık e küçük kareler öcelk tekğ; khalov [6], ayı zaada bulaık karşılaştıra atrslerde et ağırlıklar da elde edeble br bulaık terch progralaa tekğ kullaışlardır. Cheg [7] çalışasıdak artetk şlelerde, her br sste her br krtere göre tat dereceler tasayılarla sıralaakta ve bu sıralaa skorlarıı toplaı sste tat dereces üçgesel bulaık sayılarla fade edlektedr. Lee vd. [8], AHP teeldek aa fkrlere dayaarak, karşılaştıra aralığı kavraıı ortaya koyakta ve global tutarlılığı sağlaak ve karşılaştıra sürec bulaıklığıı göz öüe alak ç stokastk optzasyoa dayalı br etodolo öerektedrler. Leug ve Cao [9], bulaık AHPdek alteratfler ç toleras sapasıı dkkate ala br bulaık tutarlılık taıı öerşlerdr. Toleras sapalarıa z vere görecel öeler bulaık oraları, yerel öcelkler üyelk derecelerde kısıtlar olarak forüle edlektedr. Kuo vd. [0], gr lşk ve kl karşılaştıra kavralarıı brleştrerek ye br bulaık AHP 4

3 Hava Savua Sektörü Tezgah Yatırı Proeler Bulaık AHP le Değerledrles tekğ gelştrşlerdr. Gu ve Zhu u çalışalarıda [], br bulaık setr atrs, rasgele değşkeler kovaryas taııa başvurulası yoluyla, bulaık karar vere atrs teel ala telk değerledre uzayı olarak yapıladırılıştır. Bulaık AHP, böyle bulaık setr atrse at yaklaşık bulaık özdeğer vektörüü kullaılası le gelştrlştr. Bu çalışada, bulaık AHP tekkler çde Chag [3] ı ertebe Aalz Tekğ kullaılıştır. Farklı olarak bulaık ağırlıkları hesaplaak ç geoetrk ortalaa tekğ ve krterler le alteratfler ç k ayrı bulaık karşılaştıra dereceledres kullaılıştır... ertebe Aalz Tekğ Uygulaaları ertebe Aalz Tekğ, kullaı kolaylığı ve şle adılarıı deterstk AHP tekğe yakılığı edeyle yaygı olarak kullaılıştır. Kwog ve Ba [], üşter talepler ç öe ağırlıklarıı tespt etek aacıyla ertebe aalz tekğ kullaışlardır. Kahraa vd. [3], tess yer yerleş probleler çözüü ç tel ve cel krterler kullaarak dört farklı bulaık çok krterl grup karar vere yaklaşııı brbryle kıyaslaışlardır. Buu yaıda, Kahraa vd. [4], üşter stek ve bekletler doğrultusuda İstabul da faalyet göstere üç adet gıda frası arasıda br belrlee yapışlardır. Ayrıca, Bozdağ vd. [5], sout ve sout olaya faktörler hesaba katarak e y blgsayar destekl alat sste seçek ç ertebe aalz tekğ kullaışlardır. Büyüközka vd. [6], yazılı gelştre strates seç ç bulaık çok krterl karar vere yaklaşıı suuşlardır. Tag ve Beyo [7], br araç kralaa frası ç satı alıacak otoobl çeşd seç aacıyla proble doğası gereğ çerdğ belrszlğ karar sürece dahl etek aacıyla bulaık AHP kullaılıştır. Bozbura vd. [8, 9], Türkye ç, sırasıyla kurusal ve sa seraye ölçü göstergeler belrszlk altıda öcelkledre kaltes gelştrek aacıyla bulaık AHP kullaışlardır. Aka ve Akla [0], Kocael de otootv ya saayde faalyet göstere br frada tedarkçler perforasıı değerledrles proble celeşlerdr. Cha ve Kuar [], br üretc fra ç e y global tedarkç tespt edlesde ertebe aalz tekğ kullaılıştır. Eresal vd. [], tekolo yöet açısıda rekabetç avatalar, rekabetç öcelkler ve br fraı rekabetçlğ arasıdak bağlatıı alaşılası aacıyla bulaık AHP odel oluşturuşlardır. 3. KULLANILAN YÖNTE Bulaık lşk ve kl karşılaştıra kavralarıı brleştrlesyle Bulaık AHP ortaya çıkıştır. Bulaık dlsel yaklaşı, karar vercler yser/kötüser tavırlarıı hesaba katabldğde, geleeksel AHP tekğ yere öerlektedr. Bulaık AHP tekğde, bütü alteratfler özel ve esel krterlere göre değerledre değerler gösterek aacıyla, geellkle bulaık sayılar le karakterze edle sözlü fadeler kullaılaktadır. Net olaya cel krter değerler et olaya değerledreler, ye bu bulaık sayılar le fade edleblektedr [0]. Bulaık AHP, AHP de olduğu gb, terch oralarıda daha sora brleşerek global öcelkler oluşturacak yerel öcelkler elde edlese dayaaktadır [9]. Bulaık artetğ kullaılası le Bulaık AHP tekğ, her br krter ç elde edle skorları brleştrek ç kullaıla br ağırlık vektörler sers hesaplaaktadır. Bu tekk, bua uygu br skorlar kües hesaplaakta ve bu bulaık skorları ortalaası ola br adet bütüleşk skor elde etektedr [4]. Karar vercler algıya dayaa yargıları söz kousu olduğuda, bulaık yaklaşı daha doğru br karar vere sürec taılayablektedr. Bulaık kl karşılaştıralar, karar verc belrsz yargılarıı daha rasyoel fade etektedr [0]. 3.. Üçge bulaık sayılar Bulaık sayılarda üyelk foksyou farklı şekllerde fade edleblektedr. Hesaplaa açısıda getrdğ kolaylıklar göz öüe alıarak üyelk foksyouu seçles, bulaık küe teors eseklğ yasıtasıda öe çıka br durudur [3]. E çok kullaıla bulaık sayı tpler üçgesel ve yauk bulaık sayılardır. Bu çalışada se bastlğ edeyle üçgesel bulaık sayılar üzerde durulacaktır. Örek br üçgesel bulaık sayı, Şekl de gösterlştr. Br bulaık üçgesel sayı, (l/, /u) veya (l,,u) şeklde gösterleblr. l,, u fadeler sırasıyla bulaık br olayda e düşük olablrlğ, et değer ve e yüksek olablrlğ fade etektedr. Br bulaık sayı aşağıdak gb fade edleblektedr. 5

4 Hava Savua Sektörü Tezgah Yatırı Proeler Bulaık AHP le Değerledrles μ ( x) Çarpa ( ) (l,, u ) (.) (l,, u ) (l l,, u u ), Negatf ( u,, l ). Br reel sayı K le çarpalırsa; K ( ) (K, K, K) ( ) (l,, u ) (Kl, K, Ku ). 0 Şekl. Üçgesel bulaık sayı,. Br üçgesel bulaık sayıı sağ ve sol üyelk dereces değerlere göre doğrusal göster şu şekldedr: μ ( ) ( x l )/( l x ) () Çalışada uza görüşler, üçgesel bulaık sayılarla fade edle dlsel terlerle taılaıştır. Öreğ, tezgah yatırı proeler kl karşılaştıraları yapılırke, belrl br krter ç proeler öe dereceler dlsel değşke olarak alııştır. Bu dlsel değşke ç, öel, daha öel, eşt gb fadeler kullaılıştır. Bu sözel fadeler karşılığıda se üçgesel bulaık sayılar taılaıştır. Üçgesel bulaık sayılarla farklı şleler gerçekleştrleblektedr. İk üçgesel bulaık sayı olarak ve, (l,, u ) ve (l,, u ) şeklde taılaış olsu. Üçgesel sayılarla gerçekleştrle şleler aşağıda verlştr [8]: Toplaa l u 0 ( u x) /( u ) 0 x<, l x, x u, x> u, (+) (l,, u ) (+) (l,, u ) (l + l, +, u + u ). X Ters ( ) - (l,, u ) - (/u, /, /l ) le belrleektedr. 3.. Bulaık AHP ertebe Aalz Tekğ evcut bulaık AHP yaklaşılarıı br çoğu, karaşık hesaplaalar talep etekte ve az sayıda alteratf ve krtere sahp probleler çözüüde kullaılablektedr. Çok sayıda krter ve alteratf buluduğu bu çalışada, özellkle, dğer bulaık AHP yaklaşılarıa göre adıları spete daha kolay, eksk kl karşılaştıra değerledrelere z vere, klask AHP tekğe e çok bezerlğ ola ve lteratürde daha çok uygulaası yer ala Chag [3] ı ertebe Aalz Tekğ kullaılıştır. Bu tekk, br hedef aaç doğrultusuda tat dereces hesaba kataktadır. Tekktek ertebe, bulaık br sayı le sayısallaştırılaktadır. ertebe aalzdek her hedefe at bulaık değerler le br setetk derece değer elde edleblektedr. Chag ı yötee göre, herbr ölçüt ve herbr hedef ç ertebe aalz uygulaır. X { x,x, L,x }br ölçüt kües ve U { u,u, L,u }br hedef kües olsu. Böylece her br ölçüt ç tae ertebe aalz değer elde edlr. Bu değerler şu şeklde gösterlr.,, L,,, L, () g g Burada belrtle g g, herhag br c hedef (,, L,) değerledrlrke c ölçütü (,, L, ) her br hedef ç ertebe aalz (g ) değer olarak taılaakta ve üçgesel bulaık sayı olarak fade edlektedr. Chag ı ertebe aalz adıları şu şeklde sıralaablr: 6

5 Hava Savua Sektörü Tezgah Yatırı Proeler Bulaık AHP le Değerledrles Adı : Ölçüt ye göre bulaık setetk ertebe değer şu şeklde taılaır : S g (3) g Buradak g değer elde etek ç tae ertebe aalz değere bulaık toplaa şle uygulaır. l,, u (4) g V olablrlk değer, Şekl de gösterldğ gb μ ve μ arasıdak e yüksek kesş oktasıı (D oktası) yükseklğ fade etektedr. d değer se, D oktasıı ordatı olarak taılaıştır. Dğer br deyşle, ( ) V( ) l d D l u u l,, u (5) g Daha sora vektörü ters şu şeklde elde edlr : g Adı : u,, ( l,, u ) ( l, u ) (6) l, olablrlk dereces şu şeklde taılaır : [ ] V ( ) sup μ ( x) ( y) (7), μ y x Bu taılaa dekle (8) le de fade edleblr: V ( ) hgt( ) (8) Şekl. Bulaık sayısıı sayısıda büyük olablrlk dereces. ve y kıyaslayablek ç V ( ) ve V ( ) değerler hesaplaası gerekr. Adı 3: Br koveks bulaık sayıı k tae koveks bulaık sayıda,,,...,k büyük olasıı olablrlk dereces şu şeklde taılaır. V (,, L, k ) V [( ) ve( ) vel ve( )] k V ( ),,, L, k (9) k,, L,; k ç aşağıdak fade doğru olduğu varsayalırsa; d ( A ) V ( S S ) (0) k μ ( d ) ( u ) ( l ) l, 0, u l u, d.duruda Ağırlık vektörü aşağıdak gbdr: W ( d ( A ),d ( A ), L,d ( A )) T () Burada A (,,...,) eleada oluşaktadır. 7

6 Hava Savua Sektörü Tezgah Yatırı Proeler Bulaık AHP le Değerledrles Adı 4: Ağırlık vektörüü her br eleaı, dekle () de olduğu gb geel toplaa bölüerek, souçta (0,) arasıda ve toplaları olacak şeklde oralze edlr. d ( ) ( A ) A d () d ( A ) Noralze edlş ağırlık vektörü, aşağıdak gbdr. Burada W, bulaık olaya br sayıdır. ( d( A ) d( A ), d( )) T W, (3), L Chag ı ertebe Aalz tekğde so olarak, her br karşılaştıra tablosu ç elde edle ağırlıklar AHP tekğde olduğu gb hyerarşk olarak setezleekte ve ha alteratf ağırlıkları buluaktadır. Chag yöte, dğer Bulaık AHP tekklere göre hesaplaa htyacıı spete az olasıa rağe, sadece üçgesel bulaık sayılarla kullaılables yöte uygulaa alaıı kısıtlaaktadır. Wag vd. [3], ertebe aalz tekğ le krterler veya alteratfler ç hesaplaa değerler görel öe dereces olarak kullaılasıı uygu olayacağıı savuuşlardır. Ayrıca öe ağırlıklarıa sıfır değerler ataables le bazı krterler göz ardı edlese ve karşılaştıra blgler kullaılaaasıa ede oluaktadır. A 4. ODELLEE VE ÇÖZÜ Bu çalışada belrtle yatırı proeler değerledre sürec bazı özellklere sahp buluaktadır. Öcelkle, söz kousu proeler, doğası gereğ stratek ve uzu vadel yatırılar olduğuda sadece al tat yaklaşıları yeterl olaaktadır. Proe le doğruda veya dolaylı olarak lgl sout olaya ve sayılaaya sosyal fayda ve ahzurlarla lgleles gerekektedr. Üst düzeyde yer ala karar vercler özel görüşleryle sout olaya faktörler taılaası, ölçüles ve değerledrles gerekektedr. Bu çalışada, hava lostk sstede karşılaşıla br gerçek hayat karar vere proble olarak, OYTEP Tezgah/Teçhzat Yatırı Proe Teklfler Değerledrles Proble celeştr. Söz kousu döe ç HİB ler tarafıda değşk yıllarda htyaç duyula tezgah/teçhzat yatırı proeler buluaktadır. Bu proeler arasıda, öcelkledre (sıralaa proble) aaçlı olarak, farklı krterler altıda br değerledre yapılası gerekektedr. 4.. odellee Üç farklı HİB tarafıda belrl br yıl ç verle topla 6 adet tezgah yatırı proe teklfler Tablo de sıralaıştır. Proble hedef, OYTEP karar vere sürec ç teklf edleble şartlarıı e fazla taşıya, Hava Kuvvetler lostk sstee e fazla potasyel katkı sağlaya, e ekook, e az rsk taşıya ve e uygu tekolok telklere sahp ola tezgah yatırı proeler öcelkledrek olarak belrleştr. S/N Tablo. Yıllık tezgah yatırı teklfler. PROJE ADI YAKLAŞIK FİYATI (Para Br) İHTİYAÇ SAHİBİ Tezgah 000 Fabrka Tezgah 00 Fabrka 3 Tezgah Fabrka 4 Tezgah 4 50 Fabrka 5 Tezgah Fabrka 3 6 Tezgah Fabrka 3 TOPLA Bu çalışada üzerde durula tezgah yatırı proeler değerledres e öel safhalarıda br taes, değerledrede kullaılacak krterler belrlees oluştur. Krter kües dört adet, potasyel katkı, ekooklk, rsk ve tekolo aa krterler le 5 adet alt krterde oluşaktadır. Krterler ve hedefler hyerarşk yapısı Tablo le gösterlştr. Değerledre krterlerde bazıları (ekook öür, ger ödee süres, kullaı yoğuluk, kullaılacağı atölye alyet etklğ, tekolok öür) ç et cevaplar alıaaasıa rağe 8

7 Hava Savua Sektörü Tezgah Yatırı Proeler Bulaık AHP le Değerledrles Tablo. Tezgah yatırı proeler değerledre proble hyerarşk yapısı. HEDEF ANA KRİTER TEZGAH YATIRI PROJELERİ DEĞERLENDİRE POTANSİYEL KATKI EKONOİKLİK RİSK ALT KRİTER Harekat Katkı Üret Etklk Katkı Rekabet Gücü Katkı Dış Bağılılığı Azaltaya Katkı Ekook Öür Ger Ödee Süres Kullaı Yoğuluk Atölye alyet Etklğ Tedarkte Öce İhtyacı Ortada Kalka Rsk Zaaıda Tedark Edeee Rsk İdae Ettreblrlk Tekolo Trasfer Sağlaa Duruu bulua farklı statü, htsas ve görevlere sahp kşler blgledrek aacıyla her br tezgah ç taıtıcı blg forları düzeleştr. Alteratf kües altı farklı tezgah alteratfde oluşaktadır. A: {Tezgah, Tezgah, Tezgah3, Tezgah4, Tezgah5, Tezgah6} Krter ağırlıklarıı belrlees aacıyla yapıla kl krter karşılaştıra aketler ve alteratf perforas değerler belrlees aacıyla yapıla kl alteratf karşılaştıra aketler altı uza persoele uygulaıştır. Krterlerdek karşılaştıra sıırları, alteratf karşılaştıralarıa göre spete daha dar olduğu ç farklı bulaık karşılaştıra dereceler (Tablo 3 ve Tablo 4) kullaılıştır. Her k dereceledre farklı çalışalarda kullaılıştır [8, 9, 0, 4]. Zhu vd. [5], orta değerde sapa değer (δ) / le arasıda belrlees daha uygu olduğuu savuuşlardır. Bu çalışada se, δ değer krter karşılaştıralarıda /, alteratf karşılaştıraları ç alııştır. Tablo 3. Krterler ç bulaık karşılaştıra dereceler. DİLSEL ÜÇGENSEL BULANIK ÜÇGENSEL KARŞIT BULANIK EŞİT (,, ) (,, ) EŞİTE YAKIN (/,, 3/) (/3,, ) TEKNOLOJİ Tekolok Öür Çok Yölülük BİRAZ DAHA ÖNELİ (, 3/, ) (/, /3, ) Gelştrleblrlk ÇOK DAHA ÖNELİ (3/,, 5/) (/5, /, /3) geel tbaryle sout değerledreler yapılablektedr. Acak gerye kala, özellkle potasyel katkı ve rsk aa krterler kapsaıdak alt krterler ç sayısal sout cevaplar alak ve kl karşılaştıraları et br şeklde yapak çok zor olaktadır. Tezgah değerledresde PEK ÇOK DAHA ÖNELİ TAAEN ÖNELİ (, 5/, 3) (/3, /5, /) (5/, 3, 7/) (/7, /3, /5) 9

8 Hava Savua Sektörü Tezgah Yatırı Proeler Bulaık AHP le Değerledrles Tablo 4. Alteratfler ç bulaık karşılaştıra dereceler. ÜÇGENSEL DİLSEL ÜÇGENSEL BULANIK KARŞIT BULANIK EŞİT (,, ) (,, ) BİRAZ DAHA ÖNELİ KUVVETLİ ÖNELİ ÇOK KUVVETLİ ÖNELİ TAAEN ÖNELİ ARA DEĞERLER (, 3, 4) (/4, /3, /) (4, 5, 6) (/6, /5, /4) (6, 7, 8) (/8, /7, /6) (8, 9, 9) (/9, /9, /8) (,,3); (3,4,5); (5,6,7); (7,8,9) (/3, /, ); (/5, /4, /3); (/7, /6, /5); (/9, /8, /7) 4.. ertebe aalz yöte le bulaık AHP çözüü Değerledrese başvurula uzalar arasıda uzlaşa sağlaak aacıyla, bulaık karşılaştıra değerler uzalar tarafıda yapıla değerledreler geoetrk ortalaası alıarak hesap edlştr. AHP yötede geçerl ola kl karşılaştıra atrsdek karşılıklılık özellğ ertebe Aalz Yötede sağlaasıda artetk ortalaa yeterl olayablektedr [4]. Yöte uygulaasıda htyaç duyula bütü hesaplaalar crosoft Excel üzerde yazıla br progra yardıı le gerçekleştrlş ve souçlar değerledrlştr. Tezgah yatırı proeler alteratfler ha ağırlıklarıı tespt edlebles ç hesaplaalar, AHP ye bezer şeklde hyerarşk yapıda gerçekleştrlştr. Öcelkle aa krter öe ağırlıkları, kc olarak aa krter ç alt krter öe ağırlıkları, üçücü olarak her br krter ç alteratf perforas değerler ve so olarak ağırlıkları setezlees le ha alteratf ağırlıkları hesaplaıştır. Aa krter ağırlıklarıı buluası ç örek br hesaplaa yapılış ve dğerler ç sadece souçlar verlştr. Aa krter öe ağırlıklarıı buluası ç kullaılacak kl karşılaştıralar Tablo 5 de verlştr. İkl karşılaştıra tablosua göre, her br krter ç setetk ertebe değerler (katkı ç S K, ekooklk ç S E, rsk ç S R,tekolo ç S T ) Tablo 6 dak gb hesaplaıştır. Tablo 6. Aa krterler ç setetk ertebe değerler. l u S K 0,9 0,3 0,48 S E 0,3 0,0 0,33 S R 0,6 0,6 0,4 S T 0,5 0,3 0,37 Her kl setetk ertebe değerler ç, ( l,, u ) ( l,, u ) olablrlk dereceler V ( ) ler Tablo 7 dek gb hesaplaıştır. Tablo 5. Aa krterler kl karşılaştırılası. Potasyel Katkı Ekooklk Rsk Tekolo Potasyel Katkı Ekooklk Rsk Tekolo,4,54,9 0,79,,6 0,95,37,76 0,5 0,65 0,87 0,64 0,83,8 0,60 0,83,6 0,6 0,8,6 0,85,0,57 0,95,8,5 0,57 0,73,05 0,79,0,68 0,66 0,85,05 30

9 Hava Savua Sektörü Tezgah Yatırı Proeler Bulaık AHP le Değerledrles Tablo 7. Aa krterler ç ağırlık vektörüü hesaplaası. V(S S ) S K S E S R S T V(S S ) S K,00,00,00,00 S E 0,56 0,75 0,87 0,56 S R 0,79,00,00 0,79 S T 0,68,00 0,94 0,68 Öreğ, potasyel katkı ve ekooklk aa krterler ç, S K (0,9, 0,3, 0,48) ve S E (0,3, 0,0, 0,33), V ( S E S K ) değer, ve l u olduğu ç, (l u ) / (( u ) ( -l )) (0,9 0,33) / (0,0-0,33) (0,3-0,9) 0,56 olarak buluuştur. Ayrıca, br koveks setetk ertebe değer (S ), k ( 4) tae koveks setetk ertebe değerlerde (S k ) büyük olasıı olablrlk dereces d ( A ) V ( S Sk ), Tablo 7 de verlştr. Öreğ, ekooklk aa krter ç setetk ertebe değer (S E (0,3, 0,0, 0,33)) dğer değerlerde büyük ola olablrlk dereces, ( A ) V ( S S ), d E E K (0,56, 0,75, 0,87) 0,56 buluuştur. Bu değerlere göre, aa krterler ç ağırlık vektörü, ( d ( A ),L, d ( )) T W K A T (,00, 0,56, 0,79, 0,68) T buluuştur. Noralze edlş ağırlık vektörü se, ( d( A ),L d( )) T W K, A T (0,33, 0,8, 0,6, 0,) T buluuştur. Souçlar Tablo 8 le özetleştr. Elde edle ha ağırlıklara göre, tezgah yatırı proeler öcelk sıralaası Tezgah, Tezgah6, Tezgah3, Tezgah5, Tezgah4 ve Tezgah şeklde oluştur. Tezgah yatırı proeler değerledrles ç Potasyel katkı (d(a K )0,33) aa krter dğerler arasıda e çok öe derecese sahptr. Dğer aa krterler öe ağırlıkları se hee hee degel br şeklde dağılıştır. ertebe Aalz Yöte doğal br soucu olarak bazı krter ve alteratfler ç sıfır perforas değerler yer aldığı görülektedr. Acak yöte lteratürde [5] eleştrldğ gb bu sıfır değerler, herhag br krter çözüde gözardı edlese ede olaıştır. Buu yaıda Tezgah4 ve Tezgah5 ağırlıkları brbre yakı buluuştur. Karar vere sürec ç e çok öe derecese sahp k Potasyel katkı aa krter ç alteratfler perforas değerlere (Tablo 8) bakıldığıda, Tezgah5 proes Tezgah4 proese göre açık br farklılık göze çarpaktadır. Dğer tarafta, üçücü sırada öe ağırlığıa sahp Tekolo aa krtere göre, ters yöde Tezgah4 proes Tezgah5 proese göre açık br farkı görülektedr. Dğer Rsk ve Ekooklk krterler ç perforas değerler arasıda çok büyük farklılıklar buluaaktadır. POTANSİYEL KATKI Tablo 8. Nha alteratf ağırlıkları. EKONOİKLİK RİSK TEKNOLOJİ W d ( A ) 0,33 0,8 0,6 0, TEZGAH TEZGAH TEZGAH3 TEZGAH4 TEZGAH5 TEZGAH6 0,54 0,5 0,34 0,6 0,349 0,03 0,6 0,00 0,00 0,057 0,0 0, 0,6 0,35 0,48 0,0 0, 0, 0,4 0,08 0,9 0,09 0,09 0,06 0,5 0, 0,6 0,9 0,0 0, 3

10 Hava Savua Sektörü Tezgah Yatırı Proeler Bulaık AHP le Değerledrles 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Yapıla çalışa le, proe teklfler ç HİB ler arasıda uzlaşa sağlaarak br değerledre yapılası, kşlere bağılı kararları yere esel ve blsel kararları alıası, farklı koularda görev yapa uza persoel dahl olacağı hızlı br karar vere sürec gerçekleştrlştr. Daha öce detaylı br şeklde ele alıaış ola tezgah yatırı proeler değerledrles, lk defa bu çalışa le ele alıış ve değerledreye etk ede krterler hyerarşk br yapıda odelleştr. Farklı uzaları yapış olduğu değerledreler soucuda uzlaşılış kararlara ulaşablek aacıyla her br uzaı yargı değerler geoetrk ortalaası alıarak tek br yargı değer elde edlştr. Buu yaıda, krterlerdek karşılaştıra sıırları, alteratf karşılaştıralarıa göre spete daha dar olduğu ç farklı bulaık karşılaştıra dereceler kullaılıştır. Böylece değerledrey yapa uzalar daha rasyoel karşılaştıralara yöledrlştr. Yapıla çalışada proe değerledre teel alıdığı ç, Hava Kuvvetler çeştl süreçlerdek proe kararlarıda kullaılableceğ değerledrlektedr. Ayrıca, bu çalışadak aaltk tekkler daha sora Hava Kuvvetler lostk sste çdek HİB ler perforaslarıı değerledrles ve karşılaştırılası, persoel perforas değerledre, ARGE proe yatırı değerledrles, tedarkç seç, tekolo seç, şaat yatırı öcelkledre gb br çok karar vere proble çözüüde kullaılableceğ değerledrlektedr. 6. KAYNAKLAR [] Laarhove, P.J.. ve Pedrycz W., (983) A fuzzy exteso of saaty s prorty theory, Fuzzy Sets ad Systes, 9 4. [] Buckley, J.J., (985) Fuzzy herarchcal aalyss, Fuzzy Sets ad Systes, [3] Chag, D.Y., (996) Applcatos of the extet aalyss ethod o fuzzy AHP, Europea Joural of Operatoal Research, 95: [4] Wag Y.., Elhag, T..S. ve Hua, Z., (006) A odfed fuzzy logarthc least squares ethod for fuzzy aalytc herarchy process, Fuzzy Sets ad Systes, [5] Xu, R., (000) Fuzzy least square prorty ethod the aalytc herarchy process, Fuzzy Sets ad Systes, [6] khalov, L., (003) Dervg prortes fro fuzzy parwse coparso udgeets, Fuzzy Sets ad Systes, [7] Cheg, C.H., (996) Evaluatg aval tactcal ssle systes by fuzzy ahp based o the grade value of ebershp fucto, Europea Joural of Operatoal Research, [8] Lee,., Pha, H. ve Zhag, X., (999) A ethodology for prorty settg wth applcato to software developet process, Europea Joural of Operatoal Research,8: [9] Leug, L.C. ve Cao, D., (000) O cosstecy ad rakg of alteratves fuzzy ahp, Europea Joural of Operatoal Research, 0 3. [0] Kuo,.S., Lag, G.S. ve Huag W.C., (006) Extesos of the ultcrtera aalyss wth parwse coparso uder a fuzzy evroet, Iteratoal Joural of Approxate Reasog, [] Gu, X. ve Zhu, Q., (006) Fuzzy ultattrbute decso-akg ethod based o egevector of fuzzy attrbute evaluato space, Decso Support Systes, [] Kwog, C.K. ve Ba, H. (003) Deterg the portace weghts for the custoer requreets qfd usg a fuzzy AHP wth a extet aalyss approach, IEEE Trasactos, [3] Kahraa, C., Cebec, U. ve Uluka, Z., (003) ult-crtera suppler selecto usg fuzzy AHP, Logstcs Iforato aageet, [4] Kahraa, C., Cebec, U. ve Rua, D., (004) ult-attrbute coparso of caterg servce copaes usg fuzzy ahp: the case of Turkey, Iteratoal Joural of Producto Ecoocs, [5] Bozdağ, C. E., Kahraa, C. ve Rua, D., (003) Fuzzy group decso akg for selecto aog coputer tegrated aufacturg systes, Coputers Idustry, 3 9. [6] Büyüközka, G., Kahraa, C. ve Rua, D., (004) A fuzzy ult-crtera decso approach for software developet strategy selecto, Iteratoal Joural of Geeral Systes, [7] Tag Y.C. ve Beyo.J., (005) Applcato ad developet of a fuzzy aalytc herarchy process wth a captal vestet study, Joural of Ecoocs ad aageet, [8] Bozbura, F.T. ve Beskese, A., (007) Prortzato of orgazatoal captal easureet dcators usg fuzzy ahp, Iteratoal Joural of Approxate Reasog, 44:

11 Hava Savua Sektörü Tezgah Yatırı Proeler Bulaık AHP le Değerledrles [9] Bozbura, F.T., Beskese, A. ve Kahraa, C., (007) Prortzato of hua captal easureet dcators usg fuzzy ahp, Expert Systes wth Applcatos, -3. [0] Aka, G. ve Alka, A., (006) Tedark zcr yöetde bulaık ahp yöte kullaılarak tedarkçler perforasıı ölçüles: otootv ya saayde br uygulaa, İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs, [] Cha, F.T.S. ve Kuar, N., (007) Global suppler developet cosderg rsk factors usg fuzzy exteded ahp-based approach, Oega, 35 (4): [] Eresal, Y.C., Öca, T. ve Derca,.L., (006) Deterg key capabltes techology aageet usg fuzzy aalytc process: a case study of Turkey, Iforato Sceces, [3] Wag, Y.-., Luo, Y., ve Hua Z., (008) O the extet aalyss ethod for fuzzy AHP ad ts applcatos, Europea Joural of Operatoal Research, 86(), ÖZGEÇİŞLER Hv.üh.Yzb. Sezg KAPLAN 978 yılıda Uşak ta doğuştur. 000 yılı Blket Üverstes Edüstr üh.lğ Bölüü ezuudur. 004 yılıda Hacettepe Üverstes Ekoo Bölüü yüksek lsas prograıı, 007 yılıda Gaz Üverstes Edüstr üh.lğ bölüü yüksek lsas prograıı ve 0 yılıda Old Doo Üverstes/ABD ühedslk yöet doktora prograıı taalaıştır. Yöeyle araştırası, lostk plalaa ve çok krterl karar vere koularıyla lgleektedr. Şu ada Hava Harp Okulu Edüstr üh.lğ bölüüde öğret eleaı olarak çalışaktadır. Yrd. Doç. Dr. Feyza ARIKAN İlk orta ve lse öğre Akara da taaladı. 993 yılıda Gaz Üverstes, ühedslk arlık Fakültes, Edüstr ühedslğ Bölüüde ezu oldu. Gaz Üverstes, Fe Bller Esttüsü, Edüstr ühedslğ Aabl Dalıda 996 yılıda Yüksek Lsas Dereces, 00 yılıda Doktora Dereces aldı. 004 yılıda Oho Uversty, Idustral ad Systes aufacturg Boluude TUBİTAK destekl doktora sorası araştıra yapa Feyza Arıka Ökteer hale ayı bölüde, öğret üyes olarak çalışalarıa deva etektedr. 33

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs Yıl:7 Sayı:4 Güz 2008/2 s.5-34 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE

Detaylı

BULANIK AHP YAKLAŞIMINDA DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR HAMMADDE TEDARİKÇİSİNİN ÇÖZÜME EKLENMESİ

BULANIK AHP YAKLAŞIMINDA DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR HAMMADDE TEDARİKÇİSİNİN ÇÖZÜME EKLENMESİ İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs Yıl:7 Sayı:3 Bahar 2008/ s.5-72 BULANIK AHP YAKLAŞIMINDA DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR HAMMADDE TEDARİKÇİSİNİN ÇÖZÜME EKLENMESİ Aşkı ÖZDAĞOĞLU ÖZET Mateatksel progralaa

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ AĞ TASARIMINA BULANIK ULAŞTIRMA MODELİ YAKLAŞIMI

TEDARİK ZİNCİRİ AĞ TASARIMINA BULANIK ULAŞTIRMA MODELİ YAKLAŞIMI 0 Ercyes Üverstes İktsad ve İdar Bller Fakültes Dergs, Sayı:, Ocak-Hazra 009, ss.19-7 TEDARİK ZİNCİRİ AĞ TASARIMINA BULANIK ULAŞTIRMA MODELİ YAKLAŞIMI A. İhsa ÖZDEMİR * Gökha SEÇME ** ÖZ Ye s çevresdek

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üverstes ühedslk Bller Ders, Clt 9, Sayı, 0, Sayfalar 6-6 Paukkale Üverstes ühedslk Bller Ders Paukkale Uversty Joural of Eeerg Sceces BULANIK KARAR VERE SİSTELERİNDE PARALEL HESAPLAA PARALLEL

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE Yıl:7 Sayı:3 2008/ BAHAR Sahb İstabul Tcaret Üverstes Adıa Rektör Prof. Dr. Ateş VURAN Yayı Kurulu Prof.

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALAI Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kracı Özet Bu çalışaı aacı Fasal Varlıkları Fyatlaa Model (Captal Asset Prcg Model) Beta katsayısıı hesaplarke yaygı olarak kulladığı sırada e küçük kareler

Detaylı

BÖLÜM 4 KLASİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ (KISITLI OPTİMİZASYON)

BÖLÜM 4 KLASİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ (KISITLI OPTİMİZASYON) BÖÜM 4 KASİK OPTİMİZASYON TEKNİKERİ KISITI OPTİMİZASYON 4. GİRİŞ Öcek bölülerde de belrtldğ b optzaso probleler çoğuluğu kısıtlaıcı oksolar çerektedr. Kısıtlaasız optzaso problelerde optu değer ede oksou

Detaylı

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama KMÜ Sosyal ve Ekoomk Araştırmalar Dergs (8): 37-45, 00 ISSN: 309-93, wwwkmuedutr Kuruluş Yer Seçmde Bulaık TOPSIS Yötem ve Bakacılık Sektörüde Br Uygulama Nha Tırmıkçıoğlu Çıar Yıldız Tekk Üverstes, Kmya-Metalür

Detaylı

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI 1 KONTOL KATLAI 1)DEĞİŞKENLE İÇİN KONTOL KATLAI Ölçe,gözle veya deey yolu le elde edle verler değşke(ölçüleblr-sürekl) ve özellk (sayılablr-keskl) olak üzere başlıca k gruba ayrılır. Değşke verler belrl

Detaylı

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi Regresyo ve Korelasyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo aalz, aralarıda sebep-souç lşks bulua k veya daha fazla değşke arasıdak lşky belrlemek ve bu lşky kullaarak o kou le lgl tahmler (estmato)

Detaylı

Çok Aşamalı Örnekleme Yöntemlerinde Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi : Bir Uygulama

Çok Aşamalı Örnekleme Yöntemlerinde Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi : Bir Uygulama üleya Derel Üverstes Fe Bller Esttüsü Dergs uleya Derel Uversty Joural of atural ad Appled ee 7(), 9-7, 0 Çok Aşaalı Öreklee Yötelerde Örekle Büyüklüğüü Belrlees : Br Uygulaa evl BACALI*, Pıar UÇAR Haettepe

Detaylı

ÜRÜN TASARIM SÜRECİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ VE BULANIK HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNİN KULLANIMI

ÜRÜN TASARIM SÜRECİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ VE BULANIK HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNİN KULLANIMI SÜ İİBF Sosyal ve Ekook Araştıralar Dergs 5 ÜRÜN TASARIM SÜRECİNDE BUANIK KAİTE FNKSİYN GÖÇERİMİ VE BUANIK HATA TÜRÜ VE ETKİERİ ANAİZİNİN KUANIMI Esra AYTAÇ * Muhs ÖZDEMİR ** Sel BEKÇİĞU *** ÖZET İşleteler

Detaylı

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR Ölçme, her deeysel blm temel oluşturur. Fzk blmde de teorler sıaması ç çeştl deeyler tasarlaır ve bu deeyler sırasıda çok çeştl ölçümler yapılır. Br fzksel celğ

Detaylı

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine Geelleşrlmş Oralama Foksyou ve Bazı Öeml Eşszlkler Öğrem Üzere Gabl ADİLOV, Gülek TINAZTEPE & Serap KEALİ * Öze Armek oralama, Geomerk oralama, Harmok oralama, Kuvadrak oralama ve bular arasıdak lşk vere

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ A DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR SUPPLIER SELECTION

TEDARİKÇİ SEÇİMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ A DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR SUPPLIER SELECTION Süleyma Demrel Üverstes Mühedslk Blmler ve Tasarım Dergs 3(2), 9-04, 205 ISSN: 308-6693 Araştırma Makales Suleyma Demrel Uversty Joural of Egeerg Sceces ad Desg 3(2), 9-04, 205 ISSN: 308-6693 Research

Detaylı

Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Kişi Takip Cihazı Seçimi. Person Tracking Device Selection Using Analytic Hierarchy Process

Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Kişi Takip Cihazı Seçimi. Person Tracking Device Selection Using Analytic Hierarchy Process BİLİŞİM TKNOLOJİLRİ DRGİSİ, CİLT: 8, SAYI: 1, OCAK 2015 20 Aaltk Hyerarş Sürec Kullaılarak Kş Takp Chazı Seçm Bedredd Al AKÇA 1, Ahmet DOĞAN 2, Uğur ÖZCAN 3 1 Yöetm Blşm Sstemler, Blşm sttüsü, Gaz Üverstes,

Detaylı

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlee ver düzeleerek çzelgelerle, graklerle suulması çoğu kez yeterl olmaz. Geel durumu yasıtacak br takım ölçülere gereksm vardır. Bu ölçüler verler yalızca özlü br bçmde belrtmekle

Detaylı

Kademe ayarlı transformatörlere ait kademe ayar değerlerinin jacobian matrise kontrol değişkeni olarak sokulması

Kademe ayarlı transformatörlere ait kademe ayar değerlerinin jacobian matrise kontrol değişkeni olarak sokulması SAÜ. Fe Bl. Der. 7. Clt, 3. Sayı, s. 337-348, 03 SAU J. Sc. Vol 7, o 3, p. 337-348, 03 Kadee ayarlı trasforatörlere at adee ayar değerler acoa atrse otrol değşe olara soulası Faru Yalçı *, Uğur Arfoğlu

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS BEKLEE DEĞER VE VARYAS.1. İadel ve adesz öreklemede tüm mümkü örekler.. Beklee değer.3. Varyas.4. İk değşke ortak dağılımı.5. İstatstksel bağımsızlık.6. Tesadüf değşkeler doğrusal kombasyolarıı beklee

Detaylı

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 03.05.013 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 1 Nede Örekleme? Öreklemde çalışmak ktlede çalışmakta daha kolaydır. Ktle üzerde çalışmak çok daha masraflı olablr. Çoğu durumda tüm ktleye ulaşmak

Detaylı

ORTAK BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

ORTAK BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ ORTAK BAĞIMSI Z DENETİ M VE MALİ MÜŞAVİ RLİK LİMİTED ŞİRKETİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE GETİRDİKLERİ www.ortakusavr.co Sayfa 1 ÖNSÖZ Tcar hayatııza br çok yelk

Detaylı

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu Br KANUN ve Br TEOREM Büyük Türkçe Sözlük kau Đg. law Doğa olaylarıı oluş edeler ortaya koya ve gelecektek olayları öcede kestrme olaağı vere bağıtı; Newto kauu, Kepler kauları. (BSTS / Gökblm Termler

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

8. Niteliksel ( Ölçülemeyen Özellikler İçin) Kontrol Diyagramları

8. Niteliksel ( Ölçülemeyen Özellikler İçin) Kontrol Diyagramları 1 8. Ntelksel ( Ölçüleeye Özellkler İç) Kotrol Dyagraları Ürüler taşıası gereke kalte karakterstkler br ya da br kaçı belrlee sesfkasyolara uyayablr. Ntelk olarak adladırıla bu özellk edeyle ürü belrl

Detaylı

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2 Parametrk Olmaya İstatstk Çözümlü Sorular - Soru Böbrek hastalarıa at Kreat (KRT) değerlere lşk br araştırma yapılmak stemektedr. Buu ç rasgele seçle hastaya at Kreat değerler aşağıdak gb elde edlmştr

Detaylı

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Taımlayıcı İstatstkler MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F..B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayl aksarayl@deu.edu.tr Yer Ölçüler (Merkez Eğlm Ölçüler)

Detaylı

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: Güz 01 s. 19-35 ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Cası KAYA 1, Oza KOCADAĞLI Gelş: 30.05.01 Kabul: 14.1.01

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEMİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

BULANIK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEMİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULANIK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEMİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ Mateatkç Nurda ÇETİN F.B.E.Mateatk Aabl Dalıda Mateatk Prograıda Hazırlaa DOKTORA TEZİ

Detaylı

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarhl ve 25391 sayılı Resm Gazete'de yayımlamıştır.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayaak Madde 1 Bu Yöetmelğ amacı, 4857 sayılı İş Kauuu 53 ücü maddes

Detaylı

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması . Ders ĐSTATĐSTĐKTE SĐMÜLASYON Tahm Edcler ve Test Đstatstkler Smülasyo le Karşılaştırılması Đstatstk rasgelelk olgusu çere olay süreç ve sstemler modellemesde özellkle bu modellerde souç çıkarmada ve

Detaylı

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:7, Sayı:, Yıl:0, ss.57-70. Zama Skalasıda Bo-Co Regresyo Yötem Atlla Özur İŞÇİ Sbel PAŞALI GÖKTAŞ ATMACA 3 M. Nyaz ÇANKAYA 4 Özet Hata term

Detaylı

SERBEST LİE CEBİRLERİNDE HESAPLAMALAR * Computation In Free Lie Algebras*

SERBEST LİE CEBİRLERİNDE HESAPLAMALAR * Computation In Free Lie Algebras* Ç.Ü Fe Bilileri Estitüsü Yıl:2008 ilt:18-3 SERBEST LİE EBİRLERİNDE ESAPLAMALAR * oputatio I Free Lie Algebras* Ebubekir TOPAK Mateatik Aabili Dalı Ahet TEMİZYÜREK Mateatik Aabili Dalı ÖZET Bu çalışada

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR PLANET SİSTEMLERİ 12-02. 2013 Nisan. www.guven-kutay.ch. M. Güven KUTAY / 2013-Nisan-14 Yeniden elden geçirilmiş çıktı.

DİŞLİ ÇARKLAR PLANET SİSTEMLERİ 12-02. 2013 Nisan. www.guven-kutay.ch. M. Güven KUTAY / 2013-Nisan-14 Yeniden elden geçirilmiş çıktı. 3 Nsa www.guve-kutay.ch DİŞLİ ÇARLAR LANET SİSTELERİ -. üve UTAY / 3-Nsa-4 Yede elde geçrlş çıktı. 3-Nsa4 www.guve-kutay.ch Sevgl eş FİSUN ' a ÖNSÖZ Br kouyu blek deek, ou eldek kalara göre kullaablek

Detaylı

BR GRAPHIN KOMULUK MATRS LE DERECE MATRSNN ÇARPIMININ EN BÜYÜK ÖZDEER ÇN SINIRLAR

BR GRAPHIN KOMULUK MATRS LE DERECE MATRSNN ÇARPIMININ EN BÜYÜK ÖZDEER ÇN SINIRLAR BR GRAPHIN KOMULUK MATRS LE DERECE MATRSNN ÇARPIMININ EN BÜYÜK ÖZDEER ÇN SINIRLAR Sezer SORGUN ve erfe BÜYÜKKÖSE Ercyes Üverstes, Fe Bller Esttüsü, Mateat Bölüü, KAYSER srgrzs@gal.co Ah Evra Üverstes,

Detaylı

Polinom Filtresi ile Görüntü Stabilizasyonu

Polinom Filtresi ile Görüntü Stabilizasyonu Polno Fltres le Görüntü Stablzasonu Fata Özbek, Sarp Ertürk Kocael Ünverstes Elektronk ve ab. Müendslğ Bölüü İzt, Kocael fozbek@kou.edu.tr, serturk@kou.edu.tr Özetçe Bu bldrde vdeo görüntü dznnde steneen

Detaylı

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI Süleyan Deirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dersi Y.05, C.0, S.3, s.39-340. Suleyan Deirel University The Journal of Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences Y.05, Vol.0, No.3,

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

DENGELEME PROBLEMİNE HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

DENGELEME PROBLEMİNE HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI ÖE MMOB arta ve Kaastro Müesler Oası ürkye arta Blsel ve ekk Krltayı Mayıs Akara DENGELEME PROBLEMİNE EDEF PROGRAMLAMA AKLAŞIMI Mstaa ŞİMŞEK arta Geel Kotalığı Akara staassek@gkltr B çalışaa; e küçük karelerle

Detaylı

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Clt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309-8020 (Ole) TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Ahmet AYDIN Balıkesr Üverstes Badırma İ.İ.B.F. Kampüsü, Çaakkale Yolu 2.Km. Badırma/Balıkesr E-posta: ahmetayd10@gmal.com

Detaylı

Mühendislikte Olasılık, İstatistik, Risk ve Güvenilirlik Altay Gündüz. Mühendisler için İstatistik Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt, Prof. Dr.

Mühendislikte Olasılık, İstatistik, Risk ve Güvenilirlik Altay Gündüz. Mühendisler için İstatistik Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt, Prof. Dr. İSTATİSTİK DERSİ (BAÜ Müh-Mm Fakültes Dr. Bau Yağcı KAYNAKLAR Mühedslkte Olasılık, İstatstk, Rsk ve Güvelrlk Altay Güdüz Blgsayar (Ecel Destekl Uygulamalı İstatstk Pro. Dr. Mustaa Akkurt Mühedsler ç İstatstk

Detaylı

GRİ MARKOV KESTİRİM MODELİ KULLANILARAK DÖVİZ KURU TAHMİNİ

GRİ MARKOV KESTİRİM MODELİ KULLANILARAK DÖVİZ KURU TAHMİNİ Joural of Ecoomcs, Face ad Accoutg (JEFA), ISSN: 48-6697 Year: 4 Volume: Issue: 3 CURRENCY EXCHANGE RATE ESTIMATION USING THE GREY MARKOV PREDICTION MODEL Omer Oala¹ ¹Marmara Uversty. omeroala@marmara.edu.tr

Detaylı

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi VERİLERİN SUNUMU GM-0 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Br çalışadan elde edlen verler ha ver ntelğndedr. Ha verlerden blg ednek zor ve zaan alıcıdır. Ha verler çok karaşık durudadır. Verlern düzenlenes

Detaylı

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) Yazılım Ürü Gözde Geçrmeler Öem, Hazırlık Sürec ve Br Uygulama Öreğ The Importace of the Software Product Revews, Preparato

Detaylı

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği Akademk Blşm 11 - III. Akademk Blşm Koferası Bldrler 2-4 Şubat 2011 İöü Üverstes, Malatya Bağıl Değerledrme Sstem Smülasyo Yötem le Test Edlmes: Kls 7 Aralık Üverstes Öreğ Kls 7 Aralık Üverstes, Blgsayar

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini Eleco 2014 Elektrik Elektroik Bilgisayar ve Biyoedikal Mühedisliği Sepozyuu, 27 29 Kası 2014, Bursa Coğrafi Bilgi Sisteleri (CBS) ve Bulaık Aalitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullaılarak Rüzgar Satralleri

Detaylı

ÜRETİM PLANLAMASINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÜRETİM PLANLAMASINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öer.C.9.S.. Temmuz 00.-. ÜRETİM PLANLAMASINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Semra ERPOLAT Mmar Sa Güzel Saatlar Üverstes Fe Edebyat Fakültes, İstatstk Bölümü,

Detaylı

TEDARİKÇİNİN SÜREÇLERİNİ İYİLEŞTİRME AMAÇLI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ

TEDARİKÇİNİN SÜREÇLERİNİ İYİLEŞTİRME AMAÇLI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ Endüstr Mühendslð Dergs Clt: 23 Sayý: Sayfa: (4-5) YA/EM 200 Özel Sayısı TEDARİKÇİNİN SÜREÇLERİNİ İYİLEŞTİRME AMAÇLI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ Burcu GÖKALP, Banu SOYLU 2 * Merez Çel AŞ 2 Ercyes Ünverstes,

Detaylı

Operasyonel Risk İleri Ölçüm Modelleri

Operasyonel Risk İleri Ölçüm Modelleri Bakacılar Dergs, Sayı 58, 006 Grş Operasyoel Rsk İler Ölçüm Modeller Çalışma k bölümde oluşmaktadır. İlk bölümde operasyoel rskler ölçülmes kapsamıda hag ler ölçüm modeller kullaılması gerektğ, söz kousu

Detaylı

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE VARSAYIMLAR

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE VARSAYIMLAR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE VARSAYIMLAR 2013 yılı fo getrs 02/01/2013-02/01/2014 tarhl brm pay değerler kullaılması le hesaplamıştır. 2013 yılı karşılaştırma ölçütü getrs

Detaylı

ARMATÜRLERİN ÜÇ BOYUTLU IŞIK ŞİDDET DAĞILIMLARININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA FORMÜLASYONU VE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

ARMATÜRLERİN ÜÇ BOYUTLU IŞIK ŞİDDET DAĞILIMLARININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA FORMÜLASYONU VE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ Gaz Üv. Müh. M. Fak. Der. J. Fac. Eg. Arch. Gaz Uv. Clt, No, -7, 7 Vol, No, -7, 7 ARMATÜRLERİN ÜÇ BOYUTLU IŞIK ŞİDDET DAĞILIMLARININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA FORMÜLASYONU VE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ İsal Serka ÜNCÜ

Detaylı

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi Yüksek Mertebede Sstemler İç Ayrıştırma Temell Br Kotrol Yötem Osma Çakıroğlu, Müjde Güzelkaya, İbrahm Eks 3 Kotrol ve Otomasyo Mühedslğ Bölümü Elektrk Elektrok Fakültes İstabul Tekk Üverstes,34369, Maslak,

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek Fasal Yöetm Örek lar Güz 2015 Güz 2015 Fasal Yöetm Örek lar 2 Örek FİNNSL YÖNETİM ÖRNEKLER 1000 TL %10 fazde kaç yıl süreyle yatırıldığıda 1600 TL olur? =1000 TL, FV=1600 TL, =0.1 FV (1 ) FV 1600 (1 )

Detaylı

MANYETİK OLARAK STABİLİZE EDİLMİŞ AKIŞKAN YATAKLARDA KÜTLE AKTARIM KATSAYILARININ İNCELENMESİ

MANYETİK OLARAK STABİLİZE EDİLMİŞ AKIŞKAN YATAKLARDA KÜTLE AKTARIM KATSAYILARININ İNCELENMESİ MANYETİK OLAAK STABİLİZE EDİLMİŞ AKIŞKAN YATAKLADA KÜTLE AKTAIM KATSAYILAININ İNCELENMESİ Metn ŞENGÜL, Ahet. ÖZDUAL* Şeker Enttüü Etegut/ANKAA; *H.Ü. Kya Mühendlğ Bölüü Beytepe/ANKAA ÖZET Bu çalışanın

Detaylı

AES S Kutusuna Benzer S Kutuları Üreten Simulatör

AES S Kutusuna Benzer S Kutuları Üreten Simulatör AES S Kutusua Bezer S Kutuları Ürete Smulatör M.Tolga SAKALLI Trakya Üverstes Blgsayar Mühedslğ tolga@trakya.edu.tr Erca BULUŞ Trakya Üverstes Blgsayar Mühedslğ ercab@trakya.edu.tr Adaç ŞAHİN Trakya Üverstes

Detaylı

Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi

Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi Yüzücü Yıl Üverstes, Zraat Fakültes, Tarım Blmler Dergs (J. Agrc. Sc.), 008, 18(1): 1-5 Araştırma Makales/Artcle Gelş Tarh: 10.06.007 Kabul Tarh: 7.1.007 Lojstk Regresyoda Meydaa Gele Aşırı Yayılımı İcelemes

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ lt: 9 Sayı: s -7 Ocak 7 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖÜMÜNDE AŞIMA MARİSİ YÖNEMİ (MEHOD OF RANSFER MARIX O HE ANALYSIS OF HYDRAULI PROBLEMS) Rasoul DANESHFARA*,

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE MARKOWITZ MODELİNİN KULLANIMI VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI

PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE MARKOWITZ MODELİNİN KULLANIMI VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI Süleyma Demrel Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2008, C.3, S.2 s.335-350. Suleyma Demrel Uversty The Joural of Faculty of Ecoomcs ad Admstratve Sceces Y.2008, vol.3, No.2 pp.335-350. PORTFÖY

Detaylı

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:6, Sayı:, Yıl:011, ss.135-144 Olablrlk Oraı Yöteme Dayalı, Yaısal Homoje Olmaya Varyas Testler Pyasa Model İç Karşılaştırılması Flz KARDİYEN

Detaylı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı Fırat Üiv. Fe ve Müh. Bil. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 20 (1), 135-143, 2008 20 (1), 135-143, 2008 Yapa Siir Ağları İle ek Ekseli Bileşik Eğile Altıdaki Betoare Kolo Kesitlerii Doatı Hesabı Ahet

Detaylı

1. GAZLARIN DAVRANI I

1. GAZLARIN DAVRANI I . GZLRIN DRNI I İdeal Gazlar ç: lm 0 RT İdeal gazlar ç: RT Hacm() basıçla() değşk sıcaklıklarda değşm ekl.. de gösterlmştr. T >T 8 T T T 3 asıç T 4 T T 5 T 7 T 8 Molar Hacm ekl.. Gerçek br gazı değşk sıcaklıklardak

Detaylı

Rasgele sayıda bağımlı aktüeryal risklerin beklenen değeri için alt ve üst sınırlar

Rasgele sayıda bağımlı aktüeryal risklerin beklenen değeri için alt ve üst sınırlar www.saskcler.org İsaskçler Dergs (8) 64-74 İsaskçler Dergs Rasgele sayıda bağımlı aküeryal rskler beklee değer ç al ve üs sıırlar Fah Tak Kırıkkale Üverses Fe-Edebya Faküles, İsask Bölümü 7-ahşha,Kırıkkale,

Detaylı

=... 29 İÇİNDEKİLER. E(X) = k... 22. 3.5. Pascal (Negatif Binom) Dağılımı... 22 1. 3.6. Hipergeometrik Dağılım... 22. N y= ... 24

=... 29 İÇİNDEKİLER. E(X) = k... 22. 3.5. Pascal (Negatif Binom) Dağılımı... 22 1. 3.6. Hipergeometrik Dağılım... 22. N y= ... 24 İÇİNDEKİLER SİMGE LİSTESİ... KISALTMA LİSTESİ... v ÇİZELGE LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... v ÖNSÖZ... v ÖZET... x ABSTRACT... x GİRİŞ... BÖLÜM : OLASILIK DAĞILIMLARI VE OLASILIK YOĞUNLUKLARI... BÖLÜM : OLASILIK

Detaylı

Prof.Dr. Füsun ÜLENGİN

Prof.Dr. Füsun ÜLENGİN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY SİNİR AĞLARI YARDIMI İLE ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN KESTİRİMİ DOKTORA TEZİ Y. Müh. Rukiye DEMİR (50795255) Tezi Estitüye Verildiği Tarih : 7 Nisa

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI

İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI Ahmet ERGÜLEN * Halm KAZAN ** Muhtt KAPLAN *** ÖZET Arta rekabet şartları çersde karlılıklarıı korumak ve

Detaylı

ÖLÜ ZAMANLI SİSTEMLERİN PADÉ AÇILIMLARI KULLANARAK KATSAYI DİYAGRAM YÖNTEMİ (KDY) İLE KONTROLÜ

ÖLÜ ZAMANLI SİSTEMLERİN PADÉ AÇILIMLARI KULLANARAK KATSAYI DİYAGRAM YÖNTEMİ (KDY) İLE KONTROLÜ ÖLÜ ZAMANLI SİSTEMLERİN PADÉ AÇILIMLARI KULLANARAK KATSAYI DİYAGRAM YÖNTEMİ (KDY) İLE KONTROLÜ Mert Yardıcı Öür Öcal Atlla Br 3 e-posta: yardc@yahoo.co,3 Kotrol ve Otoasyo Mühedslğ Bölüü Elektrk-Elektrok

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FEN DEGİSİ (E-DEGİ). 8, 3() 9-9 EGESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KAELE VE EN KÜÇÜK MEDYAN KAELE YÖNTEMLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI Özlem GÜÜNLÜ ALMA, Özgül VUPA Dokuz Eylül Üverstes, Fe-Edebyat Fakültes,

Detaylı

AES S KUTUSUNA BENZER 4-BİT GİRİŞE VE 4-BİT ÇIKIŞA SAHİP S KUTULARININ TASARIMI

AES S KUTUSUNA BENZER 4-BİT GİRİŞE VE 4-BİT ÇIKIŞA SAHİP S KUTULARININ TASARIMI S S KUTUSUN NZR -İT GİRİŞ V -İT ÇIKIŞ SHİP S KUTULRININ TSRIMI M. Tola SKLLI, rca ULUŞ, daç ŞHİN, ata ÜYÜKSRÇOĞLU ilisaar Mühedisliği ölüü, Mühedislik-Miarlık akültesi,traka Üiversitesi, dire e-posta:

Detaylı

BİRİKİMLİ HASAR TEORİLERİ VE YORULMA ÇATLAĞINA GÖRE ÖMÜR DEĞERLENDİRMELERİ

BİRİKİMLİ HASAR TEORİLERİ VE YORULMA ÇATLAĞINA GÖRE ÖMÜR DEĞERLENDİRMELERİ Brkl Hasar Teorler ve Yorula Çatlağına Göre Öür Değerlendreler HAVACILIK VE UZAY TEKOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 00 CİLT SAYI (-9) BİRİKİMLİ HASAR TEORİLERİ VE YORULMA ÇATLAĞIA GÖRE ÖMÜR DEĞERLEDİRMELERİ Gökhan

Detaylı

(DERS NOTLARI) Hazırlayan: Prof.Dr. Orhan ÇAKIR. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

(DERS NOTLARI) Hazırlayan: Prof.Dr. Orhan ÇAKIR. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü FİZ433 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI DERS NOTLARI Hazırlaya: Pro.Dr. Orha ÇAKIR Akara Üverstes, Fe Fakültes, Fzk Bölümü Akara, 7! İÇİNDEKİLER. LİNEER OLMAYAN DENKLEMLERİN KÖKLERİNİN BULUNMASI I/II. LİNEER

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde fazla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla veya ayrıca örek verlerde hareketle frekas dağılışlarıı sayısal olarak düzeleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlede

Detaylı

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t)

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t) III.4. YÜKSEK MEREBE AYLOR MEODLARI Saısal tekkler amacı mmum çaba le olablğce uarlı aklaşımlar ele etmektr. Bu eele çeştl aklaşım ötemler vermllğ karşılaştıracak br krtere gereksm varır. İlk ele alıacak

Detaylı

SESSION 1. Asst. Prof. Dr. Fatih Ecer (Afyon Kocatepe University, Turkey) Abstract

SESSION 1. Asst. Prof. Dr. Fatih Ecer (Afyon Kocatepe University, Turkey) Abstract SESSION 1 Türkye dek Kout Fyatlarıı Tahmde Hedok Regresyo Yötem le Yapay Sr Ağlarıı Karşılaştırılması Comparso of Hedoc Regresso Method ad Artfcal Neural Networks to Predct Housg Prces Turkey Asst. Prof.

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

Tarihli Mühendislik ekonomisi final sınavı. Sınav süresince görevlilere soru sormayın. Başarılar dilerim.

Tarihli Mühendislik ekonomisi final sınavı. Sınav süresince görevlilere soru sormayın. Başarılar dilerim. 6..27 Tarhl Mühedslk ekooms fal sıavı Süre 9 dakka Sıav Saat: Sıav süresce görevllere soru sormayı. Başarılar dlerm. D: SOYD: ÖĞRENCİ NO: İMZ: Tek ödemel akümüle değer faktörü Tek ödemel gücel değer faktörü

Detaylı

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İstabul Tcaret Üverstes Sosal Blmler Dergs Yıl:8 Saı:5 Bahar 2009 s.73-87 WEİBULL DAĞILIMII ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİ İSTATİSTİKSEL TAHMİ YÖTEMLERİİ KARŞILAŞTIRILMASI Flz ÇAKIR ZEYTİOĞLU* ÖZET Güümüzde

Detaylı

Isı Pompası Ve Kombi Isıtma Sistemleri Maliyet Analizlerinin Karşılaştırılması

Isı Pompası Ve Kombi Isıtma Sistemleri Maliyet Analizlerinin Karşılaştırılması Makie Tekolojileri Elektroik Derisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (39-47) Electroic Joural of Machie Techoloies Vol: 6, No: 2, 2009 (39-47) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastiralar.co e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

5.1 Olasılık Tarihi. 5.2. Temel Olasılık Kavramları

5.1 Olasılık Tarihi. 5.2. Temel Olasılık Kavramları 5 OLSILIK 5.. Olasılık Tarh 5.. Temel Olasılık Kavramları 5.3. Deeysel Olasılık 5.4. Temel olasılık Teoremler 5.5. Olasılığı Tolaablrlk Kuralı: 5.6. Olasılığı çarım kuralı: 5.7. Değl ağıtısı: 5.8. Koşullu

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CİSİM GENİŞLEMELERİ HAKKINDA. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Fatih UÇAR

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CİSİM GENİŞLEMELERİ HAKKINDA. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Fatih UÇAR İSTANBUL ÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CİSİM GENİŞLEMELERİ HAINDA YÜSE LİSANS TEZİ Mehet Fath UÇAR Aabl Dalı : Mateatk-Blgsayar Prograı : Mateatk-Blgsayar HAZİRAN 007 İSTANBUL ÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences ÇOK KRİTERLİ ABC ANALİZİ PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ - İDEAL

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Blmler ve Mühedslk ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Appled Sceces ad Egeerg Clt/Vol.: 3-Sayı/No: : 5-63 (202 ARAŞTIRMA

Detaylı

BİLYALI RULMAN YUVARLANMA ELEMANI KUSURUNUN TİTREŞİM ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

BİLYALI RULMAN YUVARLANMA ELEMANI KUSURUNUN TİTREŞİM ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING CLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JURNAL F ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : : : 5-6 BİLYALI RULMAN

Detaylı

Bulanık Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi

Bulanık Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi Muhasebe ve Fiasa Dergisi Nisa/206 Bulaık Sürece Dayalı Faaliyet Tabalı Maliyetlee Sistei Muhsi ÇLİK ÖZT Faaliyet tabalı aliyet tasarıları aalizde ve değişkeleri tahiide hatalara büyük ölçüde duyarlı değildir.

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

KUVVET SİSTEMLERİ KUVVET. Vektörel büyüklük. - Kuvvetin büyüklüğü - Kuvvetin doğrultusu - Kuvvetin uygulama noktası - Kuvvetin yönü. Serbest vektör.

KUVVET SİSTEMLERİ KUVVET. Vektörel büyüklük. - Kuvvetin büyüklüğü - Kuvvetin doğrultusu - Kuvvetin uygulama noktası - Kuvvetin yönü. Serbest vektör. İ.T.Ü. aka akültes ekak Aa Blm Dalı STATİK - Bölüm KUVVET SİSTELEİ KUVVET Vektörel büyüklük - Kuvvet büyüklüğü - Kuvvet doğrultusu - Kuvvet uygulama oktası - Kuvvet yöü S = (,,..., ) = + +... + = Serbest

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVESİTESİ BİLİ VE TEKNOLOJİ DEGİSİ ANADOLU UNIVESITY JOUNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:7 Saı/No: : 9-6 (006) AAŞTIA AKALESİ/ESEACH ATICLE İL VE İLÇELEDE YAILACAK KAUOYU AAŞTIALAI İÇİN

Detaylı

6. BÖLÜM VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYLARI

6. BÖLÜM VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYLARI 6. BÖLÜM VEKTÖR LARI -BOYUTLU (ÖKLİT) I Taım: Eğer pozitif bir tam sayı ise sıralı -sayı, gerçel sayılar kümesideki adet sayıı (a 1, a 2,, a ) bir dizisidir. Tüm sıralı -sayılarıı kümesi -boyutlu uzay

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayl@deu.edu.tr Taımlayıcı İstatstkler Yer Ölçüler (Merkez Eğlm Ölçüler) Duyarlı Ortalamalar

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı