KALKINMA YARDIMLARINA ĠLĠġKĠN TANIMLAR VE ÖRNEKLĠ AÇIKLAMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALKINMA YARDIMLARINA ĠLĠġKĠN TANIMLAR VE ÖRNEKLĠ AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 KALKINMA YARDIMLARINA ĠLĠġKĠN TANIMLAR VE ÖRNEKLĠ AÇIKLAMALAR TĠKA Raporlama ve Koordinasyon Birimi Ankara, Ekim 2010

2 ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ... 3 Kalkınma Yardımı Tanımı ve BileĢenleri... 4 Kalkınma Yardımlarının Alıcıları... 5 Kalkınma Yardımı Kategorileri... 6 Kalkınma Yardımı Sektörleri Ulusal STK ve Özel Sektör Yardımları EKLER

3 GiriĢ Bu doküman, kalkınma yardımlarıyla ilgili her türlü tanımı, Envanter Bilgi Formları Programı (EBF) kullanıcılarının hizmetine sunmak, dolayısıyla, EBF Programının daha kolay, etkin ve verimli kullanılabilmesini temin etmek maksadıyla hazırlanmıştır. Bu çerçevede, öncelikle kalkınma yardımları ile ilgili temel tanımlamalara yer verilmiş, sonrasında ise örneklerle de desteklemek suretiyle kategori ve sektörlere ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur. Saygılarımızı sunar, tüm EBF kullanıcılarına kolaylıklar dileriz. TĠKA-Raporlama ve Koordinasyon Birimi 3

4 Kalkınma Yardımı Tanımı ve BileĢenleri Günümüz dünyasında devletlerarası işbirliğini geliştirmede en önemli enstrümanlardan birisi olarak değerlendirilen kalkınma yardımları, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma süreçlerine destek olmak ve acil problemlerine çözüm bulmak maksadıyla yapılan ayni veya nakdi yardımlar ile yatırımları kapsamaktadır. Alıcı ülkelerin sosyo-ekonomik altyapılarının yardım almaksızın kalkınmayı sürdürebilecek seviyeye getirilmesi, küresel işbirliğinin tesisi ve geliştirilmesine yönelik sürdürülebilir işbirliği şartlarının uluslararası dayanışma anlayışının geliştirilmesi gibi bir çok alanda önemli roller üstlenen kalkınma yardımları, dünya üzerindeki problemli coğrafyalarda kalkınma tabanlı çözümler üretmek suretiyle dünyanın barış ve refahına da önemli katkılar sağlamaktadır. Donör ülkeler tarafından verilen kalkınma yardımları; ikisi resmi (kamu kaynaklı), ikisi özel (kamu kaynağı kullanılmayan), toplam dört kalemi içermektedir: Resmi Akımlar - Resmi kalkınma yardımları - Diğer resmi akımlar Özel Akımlar - Gelişmekte olan ülkelerde özel sektör tarafından gerçekleştirilen doğrudan yatırımlar - Ulusal sivil toplum kuruluşları (STK lar) ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen yardım faaliyetleri Bu çerçevede; - donör ülkelerin merkezi ve yerel yönetimlerinin veya bu yönetimlere bağlı icracı kuruluşların, ekonomik kalkınmanın teşviki ve refah seviyesinin yükseltilmesi ana amaçları doğrultusunda, gelişmekte olan ülkelere veya söz konusu ülkelerde bu amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren uluslararası örgütlere yönelik gerçekleştirdiği kamu kaynaklı hibeler veya en az % 25 hibe unsuru içeren uzun vadeli ve düşük faizli krediler, resmi kalkınma yardımı (RKY) olarak tanımlanmakta, - gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik kalkınmanın teşviki ve refah seviyesinin yükseltilmesi ana amaçlarına hizmet etmekle beraber yeterli hibe unsuru içermeyen ve/veya imtiyazlı koşullarda verilmeyen krediler ile gelişmekte olan ülkelere yönelik olmalarına rağmen söz konusu amaçlara hizmet etmeyen (ticari amaçlı akımlar gibi) resmi akımlar, diğer resmi akımlar başlığı altında raporlanmakta, - gelişmekte olan ülkelere gerçekleştirilen sermaye ihracı anlamına gelen doğrudan yatırımlar, ilgili ülkedeki ekonomik kalkınmayı tetikleme potansiyellerinden dolayı kalkınma yardımları içerisinde değerlendirilmekte, - gerek kalkınma işbirliği, gerekse de insani yardımlar alanında son derece aktif bir biçimde çalışan ulusal STK lar tarafından gerçekleģtirilen yardım faaliyetleri ise, ilgili donör ülkenin toplam kalkınma yardımlarının bir diğer önemli bileşenini oluşturmaktadır. 4

5 Kalkınma Yardımlarının Alıcıları Kalkınma yardımlarının alıcıları, ülkeler veya uluslararası kuruluşlar olabilmektedir. Bu çerçevede, ülkelere yönelik verilen yardımlar iki taraflı, uluslararası örgütlere verilen katkılar ise çok taraflı kalkınma yardımları olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası örgütlere kalkınma ekseninde verilen katkıların RKY olarak kategorize edilmesi, bu kaynakların son kertede kalkınmakta olan bir alıcı ülkede kullanılması sebebiyledir. İki taraflı RKY alabilen ülkelerin listesi, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) tarafından belirlenmektedir yılı sonu itibariyle RKY alıcı ülkeler listesi Ek-1 de yer almaktadır. Çok taraflı RKY alabilen uluslararası örgütlerin listesi gene OECD-DAC tarafından belirlenir. Söz konusu listenin hazırlanmasında, ilgili örgütün kalkınma ile ilişkili çalışmalar gerçekleştirip gerçekleştirmediği esas alınmaktadır. Söz konusu liste, Ek-2 de yer almaktadır. 5

6 Resmi Kalkınma Yardımları Kalkınma Yardımı Kategorileri Resmi kalkınma yardımlarının kategorileri aşağıdaki tabloda listelenmektedir: 1 İki Taraflı Yardımlar Çok Taraflı Yardımlar Proje/Program Yardımları Teknik İşbirliği Kalkınma Amaçlı Gıda Yardımı Ulusal STK lara Destek Kalkınma Yardımları Tanıtımı Barışı Yapılandırma Çalışmaları Sığınmacılara Yapılan Yardımlar Acil ve İnsani Yardımlar Krediler Yönetim Giderleri Uluslararası Örgüt Aidatları ve Katkı Payları Kalkınma yardımlarının en önemli bileşeni olan resmi kalkınma yardımları (RKY), esas olarak; - doğrudan doğruya kamu sektörü tarafından, - ulusal STK lar üzerinden, - kamu-özel sektör ortaklığı çerçevesinde, - uluslararası örgütlere katkı sağlamak suretiyle kalkınmakta olan ülkelerdeki muhataplarına ulaştırılmaktadır. Bu kanalların ilk üçünün kullanıldığı modaliteler iki taraflı, sonuncusundan faydalanılanları ise çok taraflı yardımlar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu çerçevede; kalkınma yardımı kategorilerinin tanım ve örnekli açıklamaları aşağıdaki gibidir: Proje/Program Yardımı: Yatırım projeleri ve program yardımları olarak ikiye ayrılmaktadır: Yatırım projeleri, alıcı ülkenin fiziki sermayesini arttırmaya yönelik faaliyetleri ve bu faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirilen teknik işbirliği çalışmalarını kapsar. Program yardımları ise, bütçe ve ödemeler dengesi desteklerini, demirbaş ve emtia finansmanını ve sektörel yardımları kapsamaktadır. Örnek-1 Örnek-2 Örnek-3 Örnek-4 : Okul inşa etmek/onarmak, sıra/masa/bilgisayar gibi demirbaşlar temin etmek yoluyla eğitim fiziki altyapısını iyileştirmek. : Üniversite, hastane işletilmesi. : Su kuyusu/su filtre istasyonu inşa etmek yoluyla hane halkına içme suyu sağlamak. : İlgili ülkenin tarımsal kalkınma programına bütçe desteğinde bulunmak. 1 Ulusal STK lar ve özel sektör tarafından yapılan yardımlar da benzer bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Ancak sadece devletler ararı ilişkilerden doğan kimi kalemler, ulusal STK lar ve özel sektör için kullanılmamaktadır. (Örnek: Barışı Yapılandırma Çalışmaları, Borçların Yeniden Yapılandırılması) 6

7 Teknik İşbirliği: Kalkınmakta olan ülke nüfusunun bilgi birikimini, teknik kapasitesini, üretime ilişkin yeteneklerini arttırmaya yönelik faaliyetler bütünüdür. Teknik işbirliği çalışmaları; - kalkınmakta olan ülkelerden öğrencilere orta ve üstü örgün eğitim çerçevesinde verilen burs desteklerini, - kurumsal kapasite geliştirmeye, meslek edindirmeye vs. yönelik her türlü kursu, - kurslar kapsamında gerçekleştirilen ekipman, malzeme yardımlarını, - eğitmen/öğretmen görevlendirmelerini, - kapasite geliştirmeye yönelik kitap, dergi vs. basımını, - seminer, sempozyum gibi fikri üretime sahne olan etkinlikleri, - ödüllü yarışmaları (Kompozisyon Yarışması, Matematik Olimpiyatları gibi), - ve kapasite artırımına yönelik diğer benzeri faaliyetleri kapsar. Örnek-1 çalışmaları. : İcracı bakanlıklarımız tarafından verilen kısa süreli eğitim programları, atölye Kalkınma yardımı alan ülkelerin fiziki sermaye kapasitesini arttırma amaçlı proje ve programların tasarım ve uygulanmasını geliştirme çabalarının donör ülkeler tarafından finanse edilmesi anlamına gelen yatırımla iliģkili teknik iģbirliği faaliyetleri (örneğin kentsel bir kalkınma programına danışmanlık desteği verilmesi), proje/program yardımları içerisinde değerlendirilirler. Örnek-2 : İlgili ülkede şayet bir su kuyusu açılıyorsa ve eş zamanlı olarak bu kuyunun nasıl çalıştırılacağına ilişkin bir eğitim verilmiş ise, söz konusu eğitim teknik işbirliği içerisinde değil, proje/program yardımı çerçevesinde Kalkınma Amaçlı Gıda Yardımı: Kalkınmayla ilintili gıda yardımlarını ve gıda/tarım sektöründeki diğer ayni yardımları kapsar. Kalkınmayla ilintili gıda yardımları, acil yardımlar dışında, genel gıda programları çerçevesinde verilen gıda yardımlarından; gıda satın alımı için gereken nakdi yardımlardan ve tohum, gübre gibi ara mamul hibelerinden oluşmaktadır. Örnek-1 : Buğday tohumu hibesi, kalkınma amaçlı gıda yardımı kapsamındadır. Diğer yandan, şayet eğitim amaçlı bir ekim söz konusu ise, bu yardımlar teknik iģbirliği olarak değerlendirilirler. Ulusal STK lara Destek: Donör ülke hükümetleri veya yerel yönetimleri, ulusal STK lara kamusal kaynak transferinde bulunabilmektedir. Söz konusu kaynağın gelişmekte olan ülkelerdeki kalkınma işbirliği çalışmaları ile ilintili kısmı resmi kalkınma yardımı olarak raporlanmaktadır. Bir kamu kurumu, herhangi bir STK ya, yurtdıģında gerçekleģtirilecek kalkınma iģbirliği çalıģmalarında kullanılmak koģuluyla ayni/nakdi herhangi bir yardımda bulunmuş ise ve ilgili STK söz konusu paranın ve/veya yardım malzemesinin nerede, nasıl kullanılacağı hususunda tek yetki sahibi ise, bu yardımın tümü ulusal STK lara destek kapsamında resmi kalkınma yardımı olarak 7

8 Örnek-1 : Sağlık Bakanlığı nın yurtdışına yönelik faaliyet gösteren bir gönüllü doktorlar grubuna bütçe desteğinde bulunması. Örnek-2 : Sağlık Bakanlığı nın Türk Kızılayı na yurtdışında kullanılmak üzere kızamık aşısı hibe etmesi. Bu durumda Sağlık Bakanlığı bu faaliyeti kamu kalkınma yardımları kategorisinin altındaki ulusal STK lara destek kapsamında raporlar. Bir kamu kurumu, herhangi bir STK kanalıyla yurtdışında kalkınma işbirliği çalışması gerçekleştirmişse, bir diğer değişle, paranın ve/veya yardım malzemesinin nerede, nasıl kullanılacağı hususunda STK değil, söz konusu kamu kurumu yetki sahibi ise, burada harcanan kaynaklar ulusal STK lara destek olarak değil, ilgili diğer kategoride (teknik işbirliği, proje/program yardımı, kalkınma amaçlı gıda yardımı gibi) raporlanır. Örnek- 3: Milli Eğitim Bakanlığının Kosovalı gençler için dizayn ettiği eğitim programını Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (STK) uzmanlarına verdirmesi. Kalkınma Yardımları Tanıtımı: Kalkınma işbirliği faaliyetinde bulunan resmi sektör kurumlarının kamu desteğini arttırma amacıyla gerçekleştirdikleri harcamaları içeren kategoridir. Yardım alan ülkelerde yürütülen kalkınma işbirliği çabaları, ihtiyaçları ve konular hakkında donör ülke halkı bilinçlendirmek için yapılan çalışmalar bu kapsamda değerlendirilmektedir. Örnek-1 : Her yıl TİKA tarafından basılan ve dağıtılan Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu bu kapsamda Örnek-2 : Kalkınma yardımı veren herhangi bir kurumun, bu alanda gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatmak adına düzenlemiş olduğu bir basın toplantısının giderleri veya televizyonda yayınlanmak üzere konuyla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlatılan bir program, kalkınma işbirliği tanıtımı kapsamında Barışı Yapılandırma Çalışmaları: Kriz bölgelerinde barışın tesisini müteakip, devlet inşası veya sosyo-ekonomik sorunların çözümlenmesi süreci başlatılır. Barışı yapılandırma; Birleşmiş Milletler (BM) barış operasyonlarına katılım ve uluslararası anlaşmalarla görev tanımlanması yapılmış bir sahada güvenlik ve kalkınma işbirliğini ihtiva eden bir kategoridir. BM operasyonlarına katkılar (BM den alınan tazminat düşülerek, BM ye yapılan ödemeler v.b.) ile BM tarafından onaylanmış ve BM ye destek amaçlı karşılıklı faaliyetler olarak düzenlenmiş katkılar bu kategoride değerlendirilmektedir. Askeri unsurlar tarafından bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalardan RKY olarak raporlanabilenleri aşağıda yer almaktadır: 1. İnsan hakları çalışmaları, 2. Seçimlerde gözlemcilik yapılması, 3. Terhis olan askerlerin rehabilitasyonu, 4. Terhis olmuş askeri personelin ekonomiye entegre edilmesi, 5. Ulusal altyapıların rehabilitasyonu, 6. Gümrük memurları ve polis memurları dahil idarecilerin denetlenmesi ve eğitimi, 7. Ekonomik istikrar konusunda verilen danışmanlık hizmeti, 8. Askerlerin vatanlarına gönderilmesi/iadesi ve terhisi, 8

9 9. Üretim faaliyetlerinin askeriden sivile dönüştürülmesi, 10. Silahlardan arındırma ve mayın temizleme çalışmaları. (Ancak mayın temizleme faaliyetlerinin kalkınma amaçlı olması gerekmektedir. Mesela askeri eğitimin bir parçası olarak yürütülen mayın temizleme çalışmaları gibi kalkınma amacı dışında gerçekleştirilen faaliyetler RKY kapsamına girmemektedir.) Yukarıda sayılmıģ 10 maddenin kapsamı dıģındaki faaliyetler, RKY olarak raporlanmaz. Örneğin, sadece güvenliği ve huzuru sağlamak adına yürütülen kolluk hizmeti RKY kapsamı dışındadır. Sığınmacılara Yapılan Yardımlar: Kalkınmakta olan ülkelerden gelip, donör ülkede sığınmacı statüsüyle ikamet eden kişilerin, konaklamalarının ilk 12 ayında ağırlanmalarından doğan masraflar ile söz konusu kişilerin ülkelerine geri gönderilmeleri ile ilişkili masraflar bu başlık altında değerlendirilmektedir. Acil Yardımlar ve İnsani Yardımlar Acil Yardımlar: Bir ülkenin kendi kaynaklarının yeterli olmadığı koşullarda ve insan kaybı ve/veya tarımsal ürün ya da hayvan kaybıyla sonuçlanan olağan dışı bir gelişme sonucu ortaya çıkan acil durumlarda söz konusu ülkeye yapılan yardımları içermektedir. Böyle bir acil durum, doğal felaketler ya da savaş/iç kargaşa gibi durumlarda, kuraklık ve hastalık gibi nedenlerle ürün kaybından ortaya çıkan yiyecek kıtlığı koşullarında da geçerlidir. Bu tanım, hastalıkları önleme için yapılan destekleri ve bu olağan dışı durumlarda ülke içi mültecilere yapılan yardımları da kapsamaktadır. Tabii felaketlerin ortaya çıkardığı sorunların giderilmesi ve felaketin oluşumu sürecinde hasarı azaltıcı önleyici tedbirlerin alınması da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Acil yardımlar; - afet önleme ve hazırlıklılık, - arama kurtarma, - su ve su hijyeni (su kuyusu/filtre istasyonu açma, klorlama), - barınma (çadır, battaniye, geçici konut), - acil gıda ve kıyafet yardımı - sağlık hizmetleri (ilaç, aşı, tıbbi malzeme hibesi; diğer sağlık hizmetleri), - ve diğer ilgili yardımlar veya bu yardımların kombinasyonları olabilmektedir. Afet Önleme ve Hazırlıklılık Örnek-1 : İlgili ülkede kasırgalara, tsunamilere vs. karşı erken uyarı sistemi kurulmasına katkıda bulunulması. Örnek-2 : İlgili ülkede deprem tatbikatı yaptırılması. Arama Kurtarma Örnek-1 : Deprem sonrası Türk Kızılayı nın Pakistan daki arama kurtarma çalışmalarına iştirak etmesi. Örnek-2 : TSK nın, gönüllü bir örgüt olan AKUT üyelerinden oluşan bir arama kurtarma timini afet bölgesine bedelsiz taşıması. 9

10 Su ve Su Hijyeni Örnek-1 : Deprem esnasında zarar gören su şebekesinin salgın hastalık tehlikesine karşı klorlanması. Barınma Örnek-1 : Evleri depremde zarar gören felaketzedelere çadır hibesi. (Bu çadırların nakliyesi dahil.) Acil Gıda ve Kıyafet Yardımı Örnek-1 : Kuraklık neticesinde kıtlıkla mücadele eden bir ülkeye gıda hibe edilmesi. (nakliye bedelleri dahil.) Örnek-2 Örnek-3 : Gıda alımı için nakit transferi. : Kıyafet hibesi. Sağlık Hizmetleri Örnek-1 : Felaket sonrası bölgede sağlık personeli görevlendirilmesi. Örnek-2 : Felaket sonrası bölgeye her türlü tıbbi ekipman, ilaç, aşı vs. gönderilmesi. İnsani Gıda Yardımları: Bir ülke için herhangi bir afet durumu ya da acil yardım çağrısı söz konusu olmamasına rağmen insani niyetlerle yapılan gıda yardımları bu kapsamda Örnek-1 Örnek-2 : Herhangi bir kamu kurumun yurtdışında kestirip dağıttığı kurbanlar. : Herhangi bir sosyal etkinlik vesilesiyle yoksul ailelere dağıtılan gıda kolileri. Örnek-3 :Bayrampaşa Belediyesi nin Balkanlarda gerçekleştirdiği Balkanlarda Ramazan Etkinlikleri kapsamında yoksul halka yönelik olarak verilen iftar yemekleri. Krediler: Kalkınma amacına hizmet eden, en az % 25 hibe unsuru içeren uzun vadeli ve düşük faizli krediler RKY olarak raporlanır. Alıcı ülkenin genel borç yükünün hafifletilmesine yönelik bütün borç yeniden yapılandırmaları da bu kapsamdadır. Yükümlülüklerin cari değerinin azaltılması (borç affı) ve/veya ödeme zamanının ertelenmesi yoluyla vadesi gelen yükümlülüklerin azaltılması biçimindedir. Çoğu durumda borç vadesinin uzatılması ve geri ödemenin ağırlıklı olarak vadenin sonraki aşamalarında gerçekleştirilmesi biçimini alır. Yönetim Giderleri: Kalkınma yardımları çalışmalarına iştirak eden bütün kurum ve kuruluşların, merkezi veya taşra teşkilatları ile yurt dışı birimlerinin, söz konusu faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla yaptığı çalışmalara sarf olunan personel, idari ve lojistik masrafları kapsamaktadır. 10

11 Uluslararası Örgüt Aidatları ve Katkı Payları: Kalkınma yardımları çalışmalarının çok taraflı işlemleri, aktif uluslararası kuruluģlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Söz konusu uluslararası kuruluşlar üye ülkelerin katılımı ile oluşturdukları bütçeler çerçevesinde geliştirdikleri program ve projeleri uygulamakta ve/veya kredi borç işlemlerini doğrudan yürütmektedirler. Donör ülkelerin uluslararası kuruluşlara yaptıklara katkı ve aidat ödemeleri bu çerçevede değerlendirilmektedir. DAC İstatistik Raporlama Direktifleri nin ekinde listelenen örgütlerin bütçelerine yapılan temel katkılar (core contributions) kısmi olarak ya da bütünüyle RKY kapsamında değerlendirmektedir. Yapılan katkıların kısmi olarak RKY kapsamında değerlendirilmesi durumu: Uluslararası örgütlerin bütçelerine yapılan temel katkıların kısmi olarak RKY kapsamında değerlendirmesi durumu, sadece ve sadece aşağıda listelenen örgütler için geçerlidir: Kısaltma Örgüt Katsayı FAO Gıda ve Tarım Örgütü 51% ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 60% ITU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 18% UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 60% UNO Birleşmiş Milletler Örgütü 12% UNPKO Birleşmiş Milletler Barış Koruma Harekatları 6% UPU Dünya Posta Birliği 16% WHO Dünya Sağlık Örgütü 76% WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 3% WMO Dünya Meteoroloji Örgütü 4% BSEC Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 78% BSTDB Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası 61% EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 43% IAEA Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 33% UNECE Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 89% UNFCCC Birleşmiş Milletler İklim Değişikliğine İlişkin Çerçeve 61% Konvansiyonu OHCHR İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi 64% UNISDR PBF Window 1 Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılmasına İlişkin 75% Uluslararası Strateji Birleşmiş Milletler Barışı Yapılandırma Fonu 89% Bu durum, söz konusu örgütlerin kalkınmakta olan ülkelerde veya kalkınma odaklı gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra gelişmiş ülkelerde veya kalkınmadan başka bir alanı ilgilendiren çalışmalar gerçekleştiriyor olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu örgütlerin bütçelerine yapılan temel katkıların (örneğin üyelik aidatları) ne kadarının RKY kapsamında raporlanacağı, OECD ce beyan edilen katsayılar kullanılarak belirlenmektedir. Örnek-1 : Türk Hükümeti tarafından Gıda ve Tarım Örgütü ne (FAO) verilen yıllık 1,000,000 USD tutarındaki üyelik aidatının 510,000 USD lik kısmı RKY olarak raporlanmaktadır. 11

12 Öte yandan, söz konusu örgütlerin kalkınmakta olan bir ülkede ve kalkınma amaçlı olarak geliştirdiği proje/programlara gönüllü katkı yapılması söz konusu ise, bu katkının tamamı iki taraflı RKY olarak raporlanır. Bu gibi durumlarla ilgili örgüt, donör ülke ile alıcı ülke arasında bir aracı konumuna indirgenmektedir Örnek-2 : FAO tarafından Orta Asya ülkelerindeki tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik hazırlanan ve bütçesi 5,000,000 USD olan programa 1,000,000 USD tutarında gönüllü katkı yapılmış ise, bu katkının tamamı resmi kalkınma yardımları içerisinde değerlendirilir ve proje/program yardımı kategorisi altında tarım sektöründe raporlanır. Yapılan katkıların tamamının olarak RKY kapsamında değerlendirilmesi durumu: DAC İstatistik Raporlama Direktifleri nin ekinde listelenen örgütlerin yukarıda belirtilenlerin dışındakilere yapılan bütçe katkıları RKY kapsamındadır. Örnek-1 : Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı na (UNCTAD) yapılan bütün temel katkılar, % 100 RKY kapsamındadır. Önemli Not-1: Söz konusu listede yer almayan bir uluslararası örgüte, kalkınmakta olan bir ülkede veya kalkınma odaklı gerçekleģtirilen bir çalıģma için kaynak transferinde bulunuluyor ise, bu da % 100 RKY kapsamında değerlendirilir ve iki taraflı RKY olarak raporlanır. 12

13 Kalkınma Yardımı Sektörleri 1. Sosyal Altyapılar ve Hizmetler 1.1. Eğitim Genel Eğitim Temel Eğitim Orta Eğitim Yüksek Eğitim 1.2. Sağlık Genel Sağlık Temel Sağlık 1.3. Nüfus Politika/Programları, Üreme Sağlığı 1.4. Su ve Su Hijyeni (Sanitasyon) 1.5. Ġdari ve Sivil Altyapılar Ġdare ve Sivil Toplum, Genel UyuĢmazlıkların Önlenmesi ve Çözümü; BarıĢ ve Güvenlik 1.6. Diğer Sosyal Altyapı ve Hizmetler Sosyal Hizmetler/Ġstihdam Barınma ve Konut Kültürel ĠĢbirliği Restorasyon-Konservasyon Diğer 2. Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler 2.1. UlaĢtırma ve Depolama 2.2. ĠletiĢim 2.3. Enerji 2.4. Bankacılık ve Finans 2.5. ĠĢ ve Diğer Hizmetler 3. Üretim Sektörleri 3.1. Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Tarım Ormancılık Balıkçılık 3.2. Sanayi, Madencilik ve ĠnĢaat Sanayi Madencilik ĠnĢaat 3.3. Ticaret ve Turizm Ticaret Turizm 4. Çoklu/ÇakıĢan Sektörler 4.1. Genel Çevre Koruma 4.2. Diğer Çoklu Sektör 13

14 Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen resmi kalkınma yardımı çalışmaları, bağlı oldukları kategorilerin niteliğine göre sektörlere ayrıştırılabilmektedir. Bu çerçevede, proje/program yardımları ve teknik iģbirliği çalışmaları sektörlere dağıtılabilirken; kalkınma amaçlı gıda yardımı, ulusal STK lara destek, kalkınma yardımları tanıtımı, barıģı yapılandırma çalıģmaları, sığınmacılara yapılan yardımlar, kredi iģlemleri ve uluslararası örgüt aidatları/katkı payları sektörlere ayrıģtırılamamaktadır. Buna göre, proje/program yardımları ve teknik iģbirliği çalışmalarının tabi olduğu sektörel ve alt sektörel dağılım ile ilgili tanımlamalar ve örnekler aşağıdaki gibidir: 1. Sosyal Altyapılar ve Hizmetler 1.1. Eğitim Genel Eğitim İlk ve orta düzey eğitim kurumlarına yapılan yardımlar ile yüksek eğitimle ilgili çalışmalar dışında kalan eğitim çalışmalarını ifade eder. Hangi düzeyde yapıldığı belirsiz eğitim çalışmaları da bu kapsamdadır. Genel Eğitim Alt Sektörleri Eğitim politikası ve idari yönetimi Eğitim sektörüne iliģkin politika, planlama ve programlar; eğitim bakanlıklarına, yönetim birimlerine yardımlar; kurumsal kapasite inģası ve danıģmanlık hizmetleri; okul yönetimi ve yönetiģimi; müfredat ve eğitim materyallerinin geliģtirilmesi ve diğer içeriği belirtilmemiģ eğitim faaliyetleri bu kapsamda Eğitim tesisleri (facilities) ve faaliyetleri (training) Eğitim tesislerinin yapımı, onarımı; ekipman ve materyal temini; (okul servisleri, eğiticiler için lojman temini gibi) eğitime iliģkin kolaylaģtırıcı himzetler; dil kursları; seminer ve ders gibi eğitim faaliyetlerinin icrası bu kapsamda Eğiticilerin eğitimi (Eğitimin seviyesi belirtilmemiģ ise) eğiticilerin eğitimi; hizmeti içi ve öncesi verilen eğitimler; bu eğitimlerde kullanılan materyallerin geliģtirilmesi bu kapsamda Eğitime iliģkin yürütülen araģtırmalar Eğitimde verimliliğin sağlanmasına yönelik araģtırma ve çalıģmalar; uygunluk ve kalitenin artırılmasına yönelik faaliyetler; eğitim sektörünün sistematik bir biçimde değerlendirilmesi ve izlenmesi bu baģlık altında raporlanır. Örnek-1 Örnek-2 : Çeşitli düzeylerdeki eğitim kurumlarının yararlanabileceği Türkçe eğitim setlerinden TİKA tarafından 100,000 adet satın alınması ve yurtdışı temsilciliklere dağıtılması. (11120 Eğitim tesisleri ve faaliyetleri alt sektöründe raporlanır.) : Türkmenistan eğitim sektörünün iyileştirilmesine ilişkin politika oluşturulması çalışmalarına katkı sağlanması.(11110 Eğitim politikası ve idari yönetimi alt sektöründe raporlanır.) 14

15 Temel Eğitim İlköğretim ve ana sınıflar düzeyinde gerçekleştirilen çalışmalar bu kapsamda Temel Eğitim Alt Sektörleri Ġlköğretim Ġlköğretime iliģkin her türlü faaliyet bu kapsamda Genç ve yetiģkinler için temel yaģam becerileri Gençler ve yetiģkinlere temel yaģam becerileri kazandırmaya yönelik formal olan ya da olmayan (okuma-yazma kursları gibi) her türlü faaliyet bu kapsamda Okul öncesi eğitim (Anaokulu inģası, onarımı, donanımı gibi) okul öncesi eğitim faaliyetleri bu kapsamda Örnek-1 : Arnavutluk taki Sauk Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu nun tadilatı (11220 Ġlköğretim alt sektöründe raporlanır.) Örnek-2 : Sauk Mustafa Kemal Atatürk Anaokulu na ekipman hibesi. (11240 Okul öncesi eğitim alt sektöründe raporlanır.) Orta Eğitim Lise ve dengi okullar (meslek liseleri dahil) ile ilgili çalışmalar bu kapsamdadır. Ortaöğretim Alt Sektörleri Ortaöğretim Orta düzey eğitim faaliyetleri bu kapsamda Mesleki eğitim (ortaöğretim Temel mesleki eğitim (ör: meslek liseleri), orta seviyeli teknik düzeyinde) eğitim (ör: teknik liseler); iģ baģında verilen eğitimler; çıraklık eğitimleri ve formal olmayan mesleki eğitimler bu kapsamda Örnek-1 Örnek-2 : Kosova daki bir liseye kitap yardımı. (11320 Ortaöğretim alt sektöründe raporlanır.) : Tacikistan dan gelen Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin Türkiye de uygulamalı yaz stajı görmeleri. (11330 Mesleki eğitim (ortaöğretim düzeyinde) alt sektöründe raporlanır.) Yüksek Eğitim Üniversiteler, meslek yüksek okulları ve lisansüstü eğitime ilişkin çalışalar bu altsektör kapsamında Yükseköğretim Alt Sektörleri Yükseköğretim Üniversitelerde sunulan eğitime iliģkin faaliyetler ve burs destekleri bu kapsamda Ġleri seviyede teknik ve yönetimsel eğitim faaliyetleri Profesyonel düzeydeki mesleki eğitim programları ve hizmet içi eğitimler bu kapsamda 15

16 Örnek-1 : Milli Eğitim Bakanlığınca yurtdışındaki üniversitelerde görevlendirilen öğretim elemanlarının hizmet içi eğitime tabi tutulması. (11420 Yükseköğretim alt sektöründe raporlanır. Öğretim elemanlarının hizmet verdiği düzey belirtilmeseydi, Genel Eğitim sektörü içerisindeki Eğiticilerin eğitimi alt sektöründe raporlanması gerekirdi.) Örnek-2 : TİKA tarafından yürütülen Türkoloji Programı. (11420 Yükseköğretim alt sektöründe raporlanır.) 1.2. Sağlık Genel Sağlık Hastane, klinik gibi tıbbi birimlere verilen ayni/nakdi yardımlar, ambulans hibeleri, doktorların gördüğü eğitim ve stajlar gibi genel sağlık katkılarını içerir. Madde bağımlılığının sağlık boyutu ile ilgili mücadele de bu kapsamda Genel Sağlık Alt Sektörleri Sağlık politikası ve idari yönetimi Sağlık sektörüne iliģkin politikalar, planlamalar ve programlar; sağlık bakanlıklarına, halk sağlığı birimlerine yardımlar; kurumsal kapasite inģası ve danıģmanlık hizmetleri; okul yönetimi ve yönetiģimi; sağlık sigortası programları ve diğer düzeyi belirtilmemiģ eğitim faaliyetleri bu kapsamda Ġleri düzey tıp hizmetlerine iliģkin Doktor stajları gibi ileri düzey tıp eğitimleri bu kapsamda eğitimler değerlendirilir Genel tıbbi araģtırmalar (temel Temel sağlık araģtırmaları dıģında kalan tıbbi araģtırmalar sağlık hariç) bu kapsamda Tıbbi Hizmetler Laboratuvar, uzmanlaģmıģ klinik (ör: kemik iliği merkezleri) ve hastane yapım, onarım ve donanımları; ambulans hibeleri, diģ hekimliği hizmetleri; ruh sağlığı hizmetleri; tıbbi rehabilitasyon; bulaģıcı olmayan hastalıkların kontrol altına alınması; tıbbi anlamda madde bağımlılığının kontrolü bu kapsamda Narkotikle mücadelenin kolluk güçleri tarafıdan ele alınan boyutu alt sektörü altında raporlanmaktadır. Örnek-1 : Filistin e gerçekleştirilen ambulans hibesi. (12191 Tıbbi hizmetler alt sektöründe raporlanır.) Örnek-2 : Özbek doktorların Türkiye de staj görmeleri. (12181 Ġleri düzey tıp hizmetlerine iliģkin eğitimler alt sektöründe raporlanır.) Temel Sağlık Kamu sağlığının korunması, salgın hastalıklarla mücadele, (hemşire, laboratuar teknisyeni, ilkyardım personeli gibi) temel sağlık personelinin eğitimi, kamu sağlığı konusundaki bilinçlendirme kampanyaları bu kapsamdadır. 16

17 Temel Sağlık Alt Sektörleri Temel sağlık hizmetleri Temel ve birinci düzey sağlık programları; paramedikal hizmetler ve hasta bakımı programları; temel sağlığa iliģkin ilaç/aģı hibeleri bu kapsamda Temel sağlık altyapısı Ġlçe düzeyindeki hastanelerin, (uzmanlaģmıģ olanlar hariç) kliniklerin ve dispanselerin yapım, onarım ve donanımı bu kapsamda Temel beslenme (Annelerin beslenmesi, emzirme, emzirme sonrası beslenme, çocukların beslenmesi, okul öğrencilerine yönelik beslenme gibi) doğrudan beslenme programları; mikro-besin (micro-nutrient) eksikliklerinin tespiti; A vitamini, iyot, demir ve benzerlerinin temini; beslenme düzeyinin izlenmesi; beslenme ve gıda hijyeni eğitimi; hanehalkı gıda güvenliği çalıģmaları bu kapsamda BulaĢıcı hastalıklarla mücadele BağıĢıklık sağlama çalıģmaları; (sırasıyla 12262, ve alt sektörleri altında raporlanan sıtma, tüberküloz ve HIV/AIDS ile diğer cinsel yolla bulaģan hastalıklar hariç) bulaģıcı hastalıklar ile parazitlerden kaynaklanan hastalıkların önlenmesi ve kontrolü bu kapsamda Sağlık alanında halka verilen eğitimler Nüfusun sağlık bilgi ve uygularmalarının iyileģtirilmesi adına bilgilendirilmesi ve eğitilmesi; halk sağlığı ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmesi bu kapsamda Sıtmayla mücadele Sıtmanın önlenmesi ve kontrolü bu kapsamda Tüberklozla mücadele Tüberkülozun önlenmesi ve kontrolü ile bu hastalığa yönelik aģılama çalıģmaları bu kapsamda Sağlık personelinin temel sağlık hizmetleri alanında eğitimi Sağlık personelinin temel sağlık hizmetleri alanında eğitilmesi bu kapsamda Örnek-1 : Moğolistan a kızamık aşısı hibesi. (Acil yardım kapsamında değil ise!) (12250 BulaĢıcı hastalıklarla mücadele alt sektöründe raporlanır.) Örnek-2 : Etiyopya da Kanser erken teşhisi hayat kurtarır! temalı reklam kampanyasına sponsor olunması. (12261 Sağlık alanında halka verilen eğitimler alt sektöründe raporlanır.) 1.3. Nüfus Politika/Programları, Üreme Sağlığı Üreme sağlığı ve aile planlaması ile ilgili bütün harcamaları kapsar. HIV/AIDS ile mücadele de bu kapsamda değerlendirilmektedir. 17

18 Nüfus Politika/Programları, Üreme Sağlığı Alt Sektörleri Nüfus politikası ve idari yönetimi Nüfus/kalkınma politikaları; nüfus sayımı ve (doğum, ölüm, evlilik gibi) temel nüfus verileri; göçe iliģkin veriler; demografik araģtırma/analizler; üreme sağlığına iliģkin araģtırmalar ve nüfusa iliģkin diğer çalıģmalar bu kapsamda Üreme sağlığı hizmetleri Üreme sağlığının teģviki; doğum dahil doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetleri; kısırlığın önlenmesi ve tedavisi; kürtajın yol açtığı sonuçların önlenmesi ve yönetimi; güvenli annelik faaliyetleri bu kapsamda Aile planlama Rehberlik hizmeti dâhil aile planlama hizmetleri; bilgilendirme, eğtim ve iletiģim çalıģmaları; gebelik önleyici ilaçların temini; kapasite inģası ve eğitim çalıģmaları bu kapsamda (HIV/AIDS dahil) cinsel yolla bulaģan hastalıklarla mücadele Sağlık personelinin nüfus ve üreme sağlığı hizmetleri alanında eğitimi Cinsel yolla bulaģan hastalıklar ve HIV/AIDS ile ilgili (bilgilendirme, eğitim ve iletiģim gibi) tüm faaliyetler; test; önleme; tedavi ve bakım hizmetleri bu kapsamda Sağlık personelinin nüfus ve üreme sağlığı hizmetleri alanında eğitilmesi bu kapsamda Örnek-1 : HIV/AIDS ile mücadele kapsamında Etiyopya da doktor görevlendirilmesi. (13040 (HIV/AIDS dahil) cinsel yolla bulaģan hastalıklarla mücadele alt sektöründe raporlanır.) 1.4. Su ve Su Hijyeni (Sanitasyon) Alıcı ülkelerde su sağlanmasına, suyun kullanıcılara sağlıklı bir biçimde ulaştırılmasına yönelik her türlü faaliyet ile su kaynakların kullanımına ilişkin politika oluşturma çalışmaları bu kapsamda Su ve Su Hijyeni (Sanitasyon) Alt Sektörleri Su sektörü politikası ve idari Su sektörü politikaları, plan ve programları; suya iliģkin yönetimi mevzuat geliģtirilmesi ve yönetim faaliyetleri; kurumsal kapasite inģası ve danıģmanlık hizmetleri; su arzı değerlendirme ve çalıģmaları; su kalitesi ve havzalarına yönelik çalıģmalar; hidrojeoloji çalıģmaları bu kapsamda Tarımsal su kaynaklarına iliģkin faaliyetler Su kaynaklarının korunması (veri toplama dâhil) Su temini ve sanitasyon - büyük sistemler alt sektöründe raporlanır. (Akarsular, göller gibi) karasal yüzey sularına iliģkin çalıģmalar; yeraltı sularının korunması ve rehabilitasyonu konusundaki faaliyetler; suyun tarım kimyasalları ve endüstriyel atıklar tarafından kirletilmesinin önlenmesi bu kapsamda Suyun tuzdan arındırılması; emme, arıtma, pompalama istasyonlarının, nakil ve dağıtım hatlarının inģası, bakım ve onarımı; kanalizasyonlara iliģkin çalıģmalar; evsel ve 18

19 endüstriyel atık arıtma tesislerinin inģa, bakım ve onarımı bu kapsamda Temel içme suyu temini ve temel sanitasyon Tulumbalar, kaynak akaçlama, artezyen sistemler, yağmur suyu toplama, su depoları, küçük dağıtım sistemleri gibi düģük maliyetli teknolojiler kullanılarak su arzı ve sanitasyon sağlanması; tuvaletler, küçük çaplı kanalizasyonlar ve foseptik tankları gibi sistemlerin kurulması, bakım ve onarımı bu kapsamda Nehir havzaları geliģimi Entegre nehir havzası projeleri; nehir yatağı kontrolü; baraj ve rezervuarlar inģası bakım ve onarımı bu kapsamda Sırasıyla 31140, ve alt sektörlerinde raporlanan sulama, hidroenerji ve nehir ulaģımı çalıģmaları kapsam dıģıdır Atık yönetimi / toplama (Tehlikeli ve zehirli atıklar dahil) kentsel ve endüstriyel katı atıkların yönetimi; toplama, imha ve arıtma; (metan gazı iģleme gibi) dolgu alanlara iliģkin çalıģmalar; kompostlama ve yeniden kullanım ile ilgili faaliyetler bu kapsamda Su temini ve sanitasyona iliģkin eğitimler Su sektöründe gerçekleģtirilen eğitimler bu kapsamda Örnek-1 : Afganistan da su kuyusu ve filtre istasyonu açılması. (14030 Temel içme suyu temini ve temel sanitasyon alt sektöründe raporlanır.) Örnek-2 : Devlet Su İşleri uzmanlarının Etiyopya Su Bakanlığına barajlar ile ilgili mastır planı hazırlanması hususunda danışmanlık desteği vermesi. (14010 Su sektörü politikası ve idari yönetimi alt sektöründe raporlanır.) Örnek-3 : Aral Gölü nün kurtarılması çalışmalarına katkıda bulunulması. (14015 Su kaynaklarının korunması (veri toplama dâhil) alt sektöründe raporlanır.) 1.5. Ġdari ve Sivil Altyapılar Ġdare ve Sivil Toplum, Genel Alıcı ülkedeki merkezi/yerel yönetimler ile yerel sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi; insan hakları ve kadının statüsünün iyileştirilmesi alanlarında yürütülen faaliyetler gibi idari kapasitelerin artırımına yönelik her türlü çalışma bu kapsamda 19

20 Ġdare ve Sivil Toplum, Genel Alt Sektörleri Ġktisadi ve kalkınmaya iliģkin politika/planlamalar Makroekonomik, mali politika ve planlamalar ile para politikası; sosyal planlama; ekonomik ve sosyal analiz ve tahminler; kalkınma planlaması ve yapısal reformların hazırlanması; örgütsel geliģim; yardımların koordinasyonunda rol alan bakanlıklara verilen destekler; sektör belirlenemediği takdirde diğer bakanlık ve kamu kurumlarına verilen destekler bu kapsamda Makroekonomik reformlar için verilen bütçe destekleri alt sektöründe raporlanır Kamu maliyesi yönetimi Mali ve idari hesap verebilirliğin güçlendirilmesi; kamu harcamalarının yönetimi; mali yönetimin iyileģtirilmesi; vergi belirleme prosedürleri; bütçe hazırlama; mali denetim; israf, usulsüzlük ve yolsuzluğa karģı alınan tedbirler konularında gerçekleģtirilen faaliyetler bu kapsamda Hukuksal ve yargısal geliģim Anayasal reformlar; yasama; hukuksal sistemler ile yargı sistemlerinin kurumsal kapasitelerinin geliģtirilmesi; hukuk eğitimleri; hukuki danıģmanlık hizmetleri; suçun önlenmesi konulularında gerçekleģtirilen faaliyetler bu kapsamda Kamu Yönetimi Parlamento, yerel yönetimler dahil hükümet sistemleri; kamu hizmeti ve kamu hizmeti reformu konularında gerçekleģtirilen faaliyetler bu kapsamda Devlet tarafından yürütülen veya 3. kiģilere gördürülen kolluk, itfaiye; haritalama, meteoroloji, yasal metroloji, hava haritacılığı ve uzaktan algılama (remote sensing) gibi genel nitelikli hizmetler ve idari tesislere iliģkin çalıģmalar bu alt sektöre dahildir Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Topluluk katılımı ve geliģimi; kooperatifler; halk kaynaklı (grassroots) örgütler; diğer katılımcı planlama ve karar alma prosedür ve kuruluģları konularında gerçekleģtirilen faaliyetler bu kapsamda Seçimler Seçim desteği ve izleme çalıģmaları, seçmenlerin eğitilimi bu kapsamda (15230 alt sektöründe raporlanan BM barıģı yapılandırma çalıģmaları içerisindekiler hariç.) Ġnsan hakları Ġnsan hakları performansının izlenmesi; ulusal ve bölgesel insan hakları kurumlarının desteklenmesi; etnik, dini ve kültürel azınlıkların korunması faaliyetleri bu kapsamda (15230 alt sektöründe raporlanan BM barıģı yapılandırma çalıģmaları içerisindekiler hariç.) Bilginin serbest dolaģımı Yazılı ve görsel basında profesyonelliğin, becerinin ve dürüstlüğün artırılmasına yönelik faaliyetler de dâhil olmak üzere kamusal sorunlarla ilgili sansürsüz bilgi akıģını sağlayacak çalıģmalar bu kapsamda Kadın eģitliği örgüt ve kurumları Cinsiyet eģitliği ve kadınların güçlendirilmesi konusunda çalıģan resmi/sivil kurum ve örgütlerin desteklenmesi bu kapsamda Örnek-1 : Moğolistan Dışişleri Bakanlığı toplantı salonunun onarımı. (15140 Kamu yönetimi alt sektöründe raporlanır.) 20

21 Örnek-2 : Arnavutluk taki İşkodra Belediyesi uzman heyetinin Türkiye ye gerçekleştirildiği çalışma gezisinin finanse edilmesi. (15140 Kamu yönetimi alt sektöründe raporlanır.) Örnek-3 : Kosova daki Mamuşa Belediyesi nin hizmet binasının inşası. (15140 Kamu yönetimi alt sektöründe raporlanır.) Önemli Not : Burada, alıcı ülkelerdeki belediyeler ile iģbirliği halinde gerçekleģtirilen projeler değil, doğrudan doğruya ilgili belediyelere katkı sağlamaya yönelik projeler raporlanacaktır. ĠĢbirliği halinde gerçekleģtirilen projeler, ilgili sektörü altında raporlanır. Örnek-4 : Arnavutluk ta faaliyet gösteren Türk-Arnavut Entelektüeller Klubü nün ofis giderlerinin karşılanması. (15150 Sivil toplumun güçlendirilmesi alt sektöründe raporlanır.) Önemli Not : Burada, alıcı ülkelerdeki yerel sivil toplum örgütleri ile iģbirliği halinde gerçekleģtirilen projeler değil, doğrudan doğruya ilgili yerel sivil toplum örgütüne katkı sağlamaya yönelik projeler raporlanacaktır. ĠĢbirliği halinde gerçekleģtirilen projeler, ilgili sektörü altında raporlanır. Örnek-5 : İnsan hakları konulu bir sempozyuma destek verilmesi Ġnsan hakları alt sektöründe raporlanır.) Örnek-6 Örnek-7 : Arnavut Polis Teşkilatı mensuplarına insan hakları konulu bir eğitim verilmesi. (15162 Ġnsan hakları alt sektöründe raporlanır.) : Türkmenistan Adalet Bakanlığı içerisinde bir insan hakları biriminin kurulması. (15162 Ġnsan hakları alt sektöründe raporlanır.) Önemli Not : Ġnsan hakları alanında gerçekleģtirilen bir çalıģma aynı zamanda merkezi/yerel yönetimlerin ya da yerel STK ların güçlendirilmesi amacına da hizmet edebilir. Bu gibi durumlarda, çalıģma Ġnsan Hakları alt sektöründe raporlanmalı, ancak açıklama kısmında merkezi/yerel yönetim ya da yerel STK lere katkıda bulunulduğu belirtilmelidir. Örnek-8 : Etiyopyalı kadın parlamenterlerin yasama faaliyetlerinde kadın haklarının gözetilmesi konulu bir etkinliğe katılımının sağlanması. (15164 Kadın eģitliği örgüt ve kurumları alt sektöründe raporlanır.) Örnek-9 : Kadın hakları konusunda olumlu düzenlemeler içeren bir yasa taslağının hazırlanmasına danışmanlık desteği verilmesi. (15164 Kadın eģitliği örgüt ve kurumları alt sektöründe raporlanır.) Önemli Not : Kadının statüsünün iyileģtirilmesi alanında gerçekleģtirilen bir çalıģma aynı zamanda merkezi/yerel yönetimlerin ya da yerel STK ların güçlendirilmesi amacına da hizmet edebilir. Bu gibi 21

22 durumlarda, çalıģma Kadın EĢitliği Örgüt ve Kurumları alt sektöründe raporlanmalı, ancak açıklama kısmında merkezi/yerel yönetim ya da yerel STK lere katkıda bulunulduğu belirtilmelidir. Örnek-10 : Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleri amacı doğrultusunda kurulmuş olan bir sivil toplum örgütüne (Mor Çatı gibi) nakdi destekte bulunulması. (15164 Kadın eģitliği örgüt ve kurumları alt sektöründe raporlanır.) UyuĢmazlıkların Çözümü ve Önlenmesi; BarıĢ ve Güvenlik Alıcı ülkelerde uyuşmazlıkların çözülmesi ve önlenmesi ile barış ve güvenliğin tesisine yönelik çabalar genel kural olarak kalkınma işbirliği kapsamında değerlendirilmemektedir. Diğer yandan, bu amaçlar doğrultusunda sivil unsurların kapasitelerini artırmaya yönelik teknik işbirliği çalışmalarının kalkınma yardımı olarak raporlanması mümkündür. UyuĢmazlıkların Çözümü ve Önlenmesi; BarıĢ ve Güvenlik Alt Sektörleri Güvenlik sistemi yönetimi ve reformu Parlamento, bakanlıklar, kolluk güçleri ve yargı organlarının demokratik yönetiģimi ve sivil egemenliğini geliģtirme amacıyla güvenlik sistemi ile ilgili olarak gerçekleģtirdikleri değerlendirme ve reform çalıģmalarını desteklemek adına bu kurumlara verilen teknik yardımlar; Kamu harcamaları sevk ve idaresinin bir parçası olarak, askeri bütçeler de dahil olmak üzere güvenlik harcamalarına iliģkin bütçeleme, idare, hesap verebilirlik ve denetim üzerinde sivil gözetimin ve demokratik kontrolün sağlanması adına hükümete verilen teknik yardımlar; Sivil toplumun, güvenlik sisteminin demokratik normlar, hesap verebilirlik ilkeleri, Ģeffaflık ve iyi yönetiģim uyarınca yönetilmesini güvence altına almak adına, bu sistem üzerindeki izleme kabiliyet ve kapasitesini artırılmasına yardımcı olan faaliyetler bu kapsamda Sivil barıģı yapılandırma, uyuģmazlıkların önlenmesi ve çözümü Kapasite inģası, izleme, diyalog ve bilgi paylaģımı da dahil olmak üzere barıģın yapılandırılmasına, uyuģmazlıkların önlenmesi ve çözümüne yönelik sivil faaliyetlerin desteklenmesi bu kapsamda 22

23 15230 UyuĢmazlık sonrası barıģı yapılandırma (BM) BirleĢmiĢ Milletler barıģ operasyonlarının çatıģma sonrası barıģı yapılandırma sahfalarına katılım sağlanması bu kapsamda Ġnsan hakları ve seçim izleme, terhis edilmiģ askerlerin rehabilitasyonu, temel ulusal altyapıların rehabilitasyonu, sivil yönetici ve kolluk kuvvetlerinin izlenmesi ve yeniden eğitimi, gümrük ve sınır kontrolü prosedürleri konusunda eğitim verilmesi, makroekonomik istikrar ve bütçe politikaları konusunda danıģmanlık hizmeti veya eğitim verilmesi, silahlı unsurların iadesi veya terhisi ve silahlarının tasfiyesi, mayınların temizlenmesine destek verilmesi gibi faaliyetler bu alt sektör altında raporlanabilecek faaliyetlere örnek teģkil etmektedir Yeniden entegrasyon; küçük ve hafif silahların kontrolü BM barıģı koruma bütçesine yapılan doğrudan katkılar iki taraflı değil, kısmi çok taraflı resmi kalkınma yardımı olarak raporlanabilir. Terhis edilmiģ askeri personelin ekonomiye yeniden katılımının sağlanması, askeri üretim tesislerinin sivil çıktılar verecek Ģekilde dönüģtürülmesi, küçük ve hafif silahların üretiminin kontrolü, önlenmesi ve/veya azaltılması amacıyla gerçekleģtirilen teknik iģbirliği çalıģmaları bu kapsamda Kara mayınlarının temizlenmesi (BM barıģ operasyonları dahilinde olup alt sektöründe raporlananlar hariç) kalkınma saikıyle patlayıcı mayınların temizlenmesi bu kapsamda 1.6. Diğer Sosyal Altyapı ve Hizmetler Sosyal Hizmetler ve Ġstihdam Sosyal Hizmetler ve Ġstihdam Alt Sektörleri Sosyal hizmetler / refah hizmetleri Sosyal konulara iliģkin yasama ve yönetim faaliyetleri; kurumsal kapasite inģası ve danıģmanlık hizmetleri; sosyal güvenlik ve diğer sosyal programlar; yaģlılara, yetimlere, engellilere ve sokak çocuklarına yönelik özel sosyal programlar; yapısal uyumun sosyal boyutları; tüketicinin korunması dahil, içeriği belirtilmemiģ sosyal altyapı ve hizmetlere iliģkin çalıģmalar bu kapsamda Ġstihdam politikaları ve idari yönetimi Ġstihdam politika ve planlamaları; iģ hukuku; iģ sendikaları; kurumsal kapasite inģası ve danıģmanlık hizmetleri; iģsizlere yönelik destek programları; istihdam yaratıcı ve gelir artırıcı programlar; iģ güvenliği ve sağlık; çocuk iģçiliği ile mücadele konularında gerçekleģtirilen faaliyetler bu kapsamda Örnek-1 : Yetimhanelere yapılan ekipman yardımları. (16010 Sosyal hizmetler / refah hizmetleri alt sektöründe raporlanır.) 23

24 Örnek-2 : Etiyopya da faaliyetlerini sürdüren bir biçki dikiş kursuna ekipman/malzeme yardımında bulunulması. (16020 Ġstihdam politikaları ve idari yönetimi alt sektöründe raporlanır.) Barınma ve Konut İhtiyaç sahiplerine barınma imkânı sağlanması ve/veya barınma koşullarını iyileştirecek çalışmalarda bulunulması bu kapsamda Barınma ve Konut Alt Sektörleri Barınma politikaları ve idari alt sektöründe raporlanan düģük bedelli barınma ile yönetimi gecekondu bölgelerinin temizlenmesi çalıģmaları hariç olmak üzere konut sektörü politika, plan ve programları bu kapsamda DüĢük bedelli barınma Gecekondu bölgelerinin temizlenmesi bu alt sektöre dâhildir. Önemli Not : Öğrenci yurtlarına verilen destekler, bu sektörde değil, eğitim sektöründe raporlanmaktadır Kültürel ve Rekreasyon Alıcı ülkenin kültür hayatına katkıda bulunacak faaliyetler bütünüdür. Kültür alanında gerçekleģtirilen herhangi bir faaliyetin ilgili ülkenin kapasitesini artırır nitelikte olması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse: Müzik kursu açmak RKY olarak raporlanabilmekte, ancak bir konsere sponsor olmak RKY kapsamı dışında kalmaktadır. RKY ye dahil olan faaliyetlere örnekler: - Ödüllü yarışmalar (Türkçe kompozisyon yarışması, halkoyunları yarışması gibi.) - Kütüphane, müze, spor kompleksi gibi binaların yapımı, işletimi, onarımı, donanımı - Kitap, dergi basımı vb. - Seminer, sempozyum gibi fikri üretime sahne olan etkinlikler RKY ye dahil olmayan faaliyetlere örnekler: * - Münferit sanatsal (konser, sergi, halkoyunları gösterileri vb.) etkinlikler - Profesyonel sanatçı (konser turneleri gibi) ve sporcuların (atletizm yarışmaları gibi) ülkelerarası etkinliklerinden doğan masraflar * Diğer yandan, ilgili kültürel faaliyet, başka bir kalkınma işbirliği projesinin tanıtımı kapsamında gerçekleştiriliyorsa, söz konusu faaliyete ilişkin giderler ilgili projesinin altında raporlanır. Örnek-1 : Arnavutluk Tirana Üniversitesinde hizmete girecek Türkoloji Bölümünün açılışı vesilesiyle Türkiye den bir halkoyunları ekibinin Tirana da bir gösteri sunması sağlanmışsa, bu gösteriye ait masraflar, Yüksek Eğitim sektöründe ilgili projesinin formunda raporlanır Restorasyon-Konservasyon İlgili ülkenin tarihsel mirasının korunmasına katkı sağlayan çalışmalar bu kapsamda 24

25 Örnek-1 : Kırım daki Zincirli Medrese nin restorasyonu Diğer Diğer Sosyal Altyapı ve Hizmetlere ĠliĢkin Alt Sektörler Temel sosyal hizmetler alanındaki çoklu sektör yardımları Temel eğitim, temel sağlık, temel beslenme, nüfus ve üreme sağlığı, temel içme suyu temini ve temel sanitasyon alt sektörlerinden iki veya daha fazlasını ilgilendiren faaliyetler bu kapsamda Ġstatistiki kapasite inģası Ulusal istatistik kurumları ve bakanlıkların istatistik birimlerine yönelik kapasite inģası çalıģmaları bu kapsamda Narkotik kontrolü Polislerin eğitilmesi dâhil ülke içindeki ve sınır kapılarındaki kontrolün iyileģtirilmesine yönelik çalıģmalar; narkotik trafiğinin ve yurt için dağıtımın kısıtlanması adına gerçekleģtirilen eğitim programları ve kamusal bilinçlendirme kampanyaları bu kapsamda HIV/AIDS'in sosyal etkilerinin hafifletilmesi HIV/AIDS ile yaģayan insanlara sosyal, hukuki ve ekonomik destek verilmesi (örneğin iģ olanağı sağlanması, gıda yardımında bulunulması) gibi sosyal programlar; HIV/AIDS nedeniyle yetim kalmıģ çocuklar ve savunmasız gruplara verilen destekler; HIV/AIDS'ten etkilenmiģ kiģilerin insan hakları konularında gerçekleģtirilen faaliyetler bu kapsamda 2. Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler 2.1. UlaĢtırma ve Depolama Kara, deniz, hava ulaşımı ile ilgili altyapılarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, bu kapsamda verilen her türlü uzmanlık, ekipman yardımları ile depolama alanındaki faaliyetler bu çerçevede değerlendirilmektedir. UlaĢtırma ve Depolama Alt Sektörleri UlaĢtırma politikaları ve idari yönetimi UlaĢtırma sektörü politika, plan ve programları; ulaģtırma bakanlıklarına verilen yardımlar; kurumsal kapasite inģası ve danıģmanlık hizmetileri; içeriği belirtilmemiģ ulaģtırma faaliyetleri; karayolu, demiryolu, su ve/veya havayolu ulaģtırmasını kombine eden faaliyetler bu kapsamda Karayolu ulaģımı Karayolu altyapısı, araçları; karayolu yolcu taģımacılığı, binek otomobillerine iliģkin yardım faaliyetleri bu kapsamda Demiryolu ulaģımı Demiryolu altyapısı, ekipmanı, lokomotifler ve diğer demiryolu araçları konularında gerçekleģtirilen yardım faaliyetleri bu kapsamda Hafif raylı sistemler ve metrolar bu alt sektöre dahildir. 25

26 21040 Suyolu ulaģımı Limanlar ve doklar, liman kılavuz sistemleri, gemi ve tekneler; nehir ve diğer iç su taģımacılığı konularında gerçekleģtirilen yardım faaliyetleri bu kapsamda Havayolu ulaģımı Havaalanları, havaalanı kılavuz sistemleri, uçaklar, uçak bakım ekipmanları konularında gerçekleģtirilen yardım faaliyetleri bu kapsamda Depolama Depolamaya iliģkin faaliyetler bu kapsamda UlaĢtırma ve depolamaya iliģkin eğitimler UlaĢtırma ve depolamaya iliģkin eğitimler bu kapsamda Örnek-1 Örnek-2 Örnek-3 : Moğolistan Bilge Kağan Karayolu inşası. (21020 Karayolu ulaģımı alt sektöründe raporlanır.) : Tacik uzmanların sivil havacılık alanında eğitilmesi. (21081 UlaĢtırma ve depolamaya iliģkin eğitimler alt sektöründe raporlanır.) : Afganistan a soğuk hava deposu hibesi. (21061 Depolama alt sektöründe raporlanır.) 2.2. ĠletiĢim İletişim altyapılarının iyileştirilmesine yönelik her türlü çalışma bu kapsamda ĠletiĢim Alt Sektörleri ĠletiĢim politikaları ve idari yönetimi ĠletiĢim sektörü politika, plan ve programları; kurumsal kapasite inģası ve danıģmanlık hizmetleri; posta hizmetlerinin geliģtirilmesi; içeriği belirtilmemiģ iletiģim faaliyetleri bu kapsamda Telekomünikasyon Telefon Ģebekeleri, telekomünikasyon uyduları, karasal istasyonlara iliģkin çalıģmalar bu kapsamda Radyo/televizyon/yazılı basın Radyo ve televizyon linkleri, ekipmanları; gazeteler; basım ve yayıma iliģkin faaliyetler bu kapsamda BiliĢim teknolojisi Sektörlerin belirlenemediği durumlarda bilgisayar donanım ve yazılım hibeleri; internet eriģimi, bilgi iģlem eğitimleri bu kapsamda Örnek-1 Örnek-2 : Tiflis kentinin telefon şebekesinin yenileme çalışmalarına katkı sağlanması. (22020 Telekomünikasyon alt sektöründe raporlanır.) : Kırgız Polis Radyosu na verici hibesi. (22030 Radyo/televizyon/yazılı basın alt sektöründe raporlanır.) Örnek-3 : Arnavutluk taki bir yerel gazeteye nakdi destek verilmesi. (22030 Radyo/televizyon/yazılı basın alt sektöründe raporlanır.) 26

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Harcamaların fonksiyonel sınıflandırılması tablosu;

Detaylı

TİKA Envanter Bilgi Yönetim Sistemi. Kullanıcı Kılavuzu

TİKA Envanter Bilgi Yönetim Sistemi. Kullanıcı Kılavuzu TİKA Envanter Bilgi Yönetim Sistemi Kullanıcı Kılavuzu NİSAN 2010 EBF PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU ĠÇĠNDEKĠLER KALKINMA YARDIMLARINA ĠLĠġKĠN TANIMLAR 3 KALKINMA YARDIMI TANIMI VE BĠLEġENLERĠ 3 KALKINMA

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (EK: FS 1, 2, 3, 4)

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (EK: FS 1, 2, 3, 4) FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (EK: FS 1, 2, 3, 4) EK: FS1 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY FONKSİYONEL KODLAR I FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği İçindekiler

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği İçindekiler İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu Bilanço (Finansal durum tablosu) 1 Gelir tablosu 2 Mali Tablolara ilişkin dipnotlar 3-5 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (Para

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Reformlar ve Hükümet Programları, Finlandiya Klaus Halla Kalkınma Direktörü 1990 ların başından beri Finlandiya da devlet düzeyinde gerçekleşen

Detaylı

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ...

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... 1 BÜTÜN DOĞAL AFETLERDE ORTAK SAĞLIK SORUNLARI... 3 Toplumsal Tepkiler... 3 Bulaşıcı Hastalıklar... 4 Nüfusun Başka Bir Yere Taşınması...

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014 Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event Istanbul, Mayıs 2014 AFD Fransa nın Kalkınma Yardımının Başında Geliyor 2012 yılında 7 milyar avro finansman : AFD artık Fransa nın toplam kalkınma yardımının

Detaylı

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU Çardak, DENİZLİ Kasım 2013 1 1. ÇALIŞTAYIN AMACI VE YÖNTEMİ ÇADED in kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı.  Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ Hazırlayan Işık OCAKLI İçindekiler Trakya Kalkınma Ajansı Tarihi Kentler

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

FİNANS VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

FİNANS VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM FİNANS VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ İmran Türe Araştırmacı Kasım 2014 Ankara Sunum Planı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi İklim

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması FASIL 13 BALIKÇILIK Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI T.C BARTIN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM, DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI 17.01.2013 GÜNDEM 2012 Yılı 2. Toplantı Kararlarının Değerlendirilmesi Başvurusu devam eden AB Hibe projeleri

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

YAZI İŞLERİ AB PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ AB PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ AB PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2006 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ Düzce Belediyesi AB Projelerin uygulanması, proje hazırlanması v e b a ş v u r u l a r ı n ı n gerçekleştirilmesi, tamamlanan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı