Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Özcan Pektaþ Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý Ýlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:13/A Yýldýz / Çankaya / ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312)

2 Özcan Pektaþ

3 Tüketici Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kiþi ya da tüzel kiþidir. Þirketler tüketici tanýmýna girmemektedir. Tüketici örgütleri Tüketicinin korunmasý amacýyla kurulan dernek, vakýf veya bunlarýn üst kuruluþlarý, tüketici örgütleri olarak sýnýflandýrýlýr. Ayýplý mal Þirketler tüketici tanýmýna girmemektedir. Mal Alýþveriþe konu olan taþýnýr eþya, konut ve tatil amaçlý taþýnmaz mallar ve elektronik ortamda kullanýlmak üzere hazýrlanan yazýlým, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi ürünlerdir. Hizmet Ambalajýnda, etiketinde, tanýtma ve kullanma kýlavuzunda ya da reklam ve ilanlarýnda yer alan, satýcý tarafýndan bildirilen; standardýnda veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliði etkileyen, niceliðine aykýrý olan ya da tahsis veya kullaným amacý bakýmýndan deðerini, tüketicinin ondan beklediði faydalarý azaltan, ortadan kaldýran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayýplý mal olarak kabul edilir. Bir ücret veya menfaat karþýlýðýnda yapýlan, mal saðlama dýþýndaki her türlü faaliyettir. Teknik düzenleme Bir ürünün ve hizmetin, ilgili idari hükümler de dâhil olmak üzere; özellikleri, iþleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, iþaretleme, etiketleme ve uygunluk deðerlendirmesi iþlemleri hususlarýndan birini veya birkaçýný belirten, ilgili bakanlýk tarafýndan Resmi Gazete de yayýmlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dâhil olmak üzere uyulmasý zorunlu olan her türlü düzenlemedir. Açýk ayýp Tüketici, malý alýp ambalajýný açtýðýnda, kullanmaya baþladýðýnda mal üzerinde gözle görülür bir ayýp var ise bu, açýk ayýptýr. Buzdolabýnýn kapaðýndaki çizik/göçük, cep telefonu tuþlarýnýn çalýþmamasý, fonksiyonlarýný yerine getirmemesi, buharlý ütüden buhar çýkmamasý, aracýn çalýþmamasý, sýk sýk arýzalanmasý gibi durumlar açýk ayýp olarak kabul edilir. Tüketici, açýk ayýpta malýn teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayýbý satýcýya bildirmekle yükümlüdür. 2-3 Mal üzerinde gözle görülür bir ayýp var ise bu, açýk ayýptýr.

4 Satýlan mal ayýplý ise geri alýnýr. Gizli ayýp Malýn gözle görülür ayýbý (açýk ayýp) olmamasýna raðmen, kullanýlmaya baþladýktan sonra ortaya çýkan ve genellikle teknik düzenlemeye uygun olmayan, sonradan ortaya çýkan ayýptýr. Herhangi bir mal alýndýktan bir süre sonra (3 ay, 12 ay, 18 ay) ortaya çýkan ve o maldan beklenen faydayý azaltan veya ortadan kaldýran ayýplar gizli ayýp olarak kabul edilir. Ayýba karþý sorumlu tutulanlar daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemiþlerse ayýplý maldan sorumluluk, ayýp daha sonra ortaya çýkmýþ olsa bile malýn tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yýllýk zaman aþýmýna tabidir. (Sanayi mallarýnda asgari garanti süresi 2 yýldýr. Ancak sorumlular - imalatçý, üretici, satýcý, bayi, acente, ithalatçý- bu sürenin üzerinde 3 yýl, 5 yýl gibi bir garanti vermiþler ise verdikleri garanti süresi ile sorumludurlar.) Ayýplý malda tüketicinin haklarý Ayýplý bir mal satýn alan tüketici; Bedel iadesini de içeren sözleþmeden dönme, Malýn ayýpsýz misliyle deðiþtirilmesi, Ayýp oranýnda bedel indirimi, Ücretsiz onarým isteme, Bu seçimlik haklarýndan biri ile birlikte ayýplý malýn neden olduðu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanýmdaki diðer mallarda zarara neden olan hâllerde imalatçý-üreticiden tazminat isteme hakkýna sahiptir. Satýcý, tüketicinin tercih ettiði bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici ödemiþ olduðu bedelin iadesini talep ettiði takdirde satýcý Yenisi ile deðiþtirelim, para iadesi yapmýyoruz. diyemez. Tüketici ne talep ediyorsa, satýcý bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ayýplý malýn neden olduðu zarardan birden fazla kiþinin sorumlu olmasý hâlinde, bu kiþiler müteselsilen sorumludur. Satýlan malýn ayýplý olduðunun bilinmemesi, bu sorumluluðu ortadan kaldýrmaz. Konutlarda zamanaþýmý süresi ne kadardýr? Konut ve tatil amaçlý taþýnmaz mallardaki ayýptan dolayý satýcýlar için (sorumlular birden fazla ise müteselsilen) zaman aþýmý süresi 5 yýldýr. Ayýplý malýn neden olduðu her türlü zarardan dolayý yapýlacak talepler ise 3 yýllýk zaman aþýmýna tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malýn piyasaya sürüldüðü günden itibaren baþlar ve 10 yýl sonra ortadan kalkar. 4-5 Satýlan malýn ayýplý olduðunun bilinmemesi sorumluluðu ortadan kaldýrmaz.

5 Konut kredilerini sabit faizli alýn, Satýlan malýn ayýbý, tüketiciden satýcýnýn aðýr kusuru veya hile ile gizlenmiþse zaman aþýmý süresinden yararlanýlamaz. Ayýplý olduðu bilinerek satýn alýnan mallar hakkýnda yukarýdaki hükümler uygulanmaz. Malýn ayýplý olduðu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiþ veya satýþ belgesi üzerinde gösterilir. Ayýplý mal/hizmet tespit edildiðinde satýcý, tüketici talebini kabul etmez ise tüketici hakkýný, Tüketici Sorunlarý Hakem Heyetleri'ne ve Tüketici Mahkemeleri'ne baþvurarak arayabilir. itiraz edebilirler. 15 gün içerisinde itiraz edilmemesi halinde karar kesinleþir. Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti kararlarýna karþý yapýlan itiraz üzerine Tüketici Mahkemesi'nin vereceði karar kesindir. Satýcý, 15 günlük sürede itiraz edilmeyerek kesinleþen veya Tüketici Mahkemeleri'nce verilen kesin karar sonrasý, bu kararlarý uygulamaktan kaçýnýrsa; Tüketici, TSHH kararý ve/veya Tüketici Mahkemesi kararýný Ýcra Müdürlükleri'ne götürmek suretiyle kararýn uygulanmasýný tesis ettirir. deðiþken faiz riskinde uzak durun! Tüketici Sorunlarý Hakem Heyetleri Tüketiciler; 81 ilde Gümrük ve Ticaret Ýl Müdürlüklerinde ve 894 ilçede kaymakamlýklar bünyesinde faaliyet gösteren Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti'ne baþvurmalýdýr yýlý için 1.161,67 TL'nin altýndaki uyuþmazlýklarda Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti nin (TSHH) vereceði kararlar, taraflarý (tüketici/satýcý) baðlar. Bu kararlar, Ýcra ve Ýflas Kanunu nun ilamlarýn yerine getirilmesi hakkýndaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesi'ne Deðeri 1.161,67 TL ve üstündeki uyuþmazlýklarda Tüketici Sorunlarý Hakem Heyetleri'nin vereceði kararlar, Tüketici Mahkemeleri'nde delil olarak ileri sürülebilir. Tüketici Mahkemeleri Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun'un uygulanmasýyla ilgili olarak çýkacak her türlü ihtilaflara Tüketici Mahkemeleri'nde bakýlýr. Deðeri 1.161,67 lira ve üstündeki uyuþmazlýklarda, Tüketici Mahkemeleri'nde dava açýlmasý zorunludur. Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlýkça açýlacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftýr. 6-7 Tüketici mahkemelerinde açýlan davalar basit yargýlama hükümlerine tabidir. Genel hükümlere göre daha kýsa sürede sonuçlanýr.

6 Tüketici örgütlerince açýlacak davalarda bilirkiþi ücretleri, Bakanlýkça karþýlanýr. Davanýn, davalý aleyhine sonuçlanmasý durumunda, bilirkiþi ücreti 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun hükümlerine göre davalýdan tahsil olunur. Türkçe tanýtma ve kullanma kýlavuzunun verilmemesi, Satýþ sonrasý hizmetlerinin görüleceði yerlerin listesinin ve/veya hizmetin verilmemesi hakkýndaki tüketici þikayetleri için adresi üzerinden online olarak Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü ne müracaat edilmelidir. Sözleþmelerdeki haksýz þartlar tüketici için baðlayýcý deðildir. Tüketici davalarý, tüketicinin ikametgâhý mahkemesinde de açýlabilir. Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti'ni ilgilendiren hususlarýn dýþýndaki konularda nereye baþvurulmalýdýr? Sözleþmenin bir nüshasýnýn verilmemesi, Satýþtan kaçýnma, Kampanyalý satýþlarda malýn/hizmetin zamanýnda teslim edilmemesi, Kapýdan satýþlarda cayma bildirim belgesinin verilmemesi, Mesafeli sözleþmelerde malýn/hizmetin zamanýnda teslim edilmemesi, Fiyat etiketi ile kasa fiyatý arasýndaki farkýn tüketici lehine olanýnýn yerine getirilmemesi, Garanti belgesinin verilmemesi, Ayrýca, illerde Gümrük ve Ticaret Müdürlükleri'ne müracaat edilmelidir.tüketiciler karþýlaþtýklarý sorunlar hakkýnda, ALO 175 Tüketici Hattý'ndan bilgi alabilmektedir. Satýþtan kaçýnma Üzerinde "numunedir" veya "satýlýk deðildir" ibaresi bulunmayan bir malýn; ticari bir kuruluþun vitrininde, rafýnda veya açýkça görülebilir herhangi bir yerinde teþhir edilmesi halinde satýcý bu mallarýn satýþýndan kaçýnamaz. Hizmet saðlamada da haklý bir sebep olmaksýzýn kaçýnýlamaz. Aksine bir teamül, ticari örf veya adet yoksa satýcý bir mal veya hizmetin satýþýný, o mal veya hizmetin kendisi tarafýndan belirlenen miktar, sayý veya ebat gibi koþullara ya da baþka bir mal veya hizmetin satýn alýnmasýna baðlý kýlamaz. Örneðin bankalarýn, tüketici kredisi veya konut kredisi verirken tüketiciyi hayat sigortasý yaptýrmaya zorlamasý yasaya aykýrýdýr. 8-9 Haklý bir sebep olmaksýzýn hizmet saðlamadan kaçýlýnamaz.

7 Televizyon reklamlarýnda alttan akan yazýlara dikkat! Cebimizi delen ayrýntýlar orada. Sözleþmedeki haksýz þart nedir? Satýcý veya saðlayýcýnýn tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflý olarak sözleþmeye koyduðu, taraflarýn sözleþmeden doðan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralýna aykýrý düþecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliðe neden olan sözleþme koþullarý haksýz þarttýr. Taraflardan birini tüketicinin oluþturduðu her türlü sözleþmede yer alan haksýz þartlar, tüketici için baðlayýcý deðildir. Örneðin, kredi kartý sözleþmelerinde yer alan, yýllýk ücret alýnmasý ile ilgili kýsým karþýlýklý müzakere edilerek belirlenmediði sürece haksýz sözleþme þartýdýr. Bu durumda tüketiciden yýllýk ücret alýnamaz. Karþýlýklý müzakere edildiðinin kredi veren kuruluþ tarafýndan ispatlanmasý zorunludur. Devre tatil Devre tatil sözleþmeleri, en az üç yýl süre için yapýlan ve bu süre zarfýnda yýl içinde, belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir dönem için bir veya daha fazla sayýdaki taþýnmazýn kullaným hakkýnýn devri ya da devri taahhüdünü içeren yazýlý sözleþme ya da sözleþmeler grubudur. Devre tatil sözleþmesinin yazýlý olarak yapýlmasý ve bu sözleþmenin bir nüshasýnýn tüketiciye verilmesi zorunludur. Yazýlý olarak yapýlmayan devre tatil sözleþmeleri geçersizdir. Tüketici, sözleþmenin her iki tarafça imzalanmasýndan itibaren 10 gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkýný kullanarak sözleþmeden dönebilir. Saðlayýcý, 10 günlük cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altýnda ödeme yapmasýný veya borç altýna sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Ancak, sözleþmenin devre tatil sözleþmesine konu tesiste akdedilmesi halinde bunlarý isteyebilir. Tüketicin 10 günlük cayma süresi bu durumda da geçerlidir. Devre mülk hakký, Kat Mülkiyet Kanunu hükümlerine tabi olup resmi þekilde yapýlmasý (tapuya tescil) gerekmektedir. Tapuya tescil ettirilmeyen devre mülk sözleþmeleri geçersizdir. Gayrimenkulün aynýna iliþkin giderlerden devre tatil alan tüketici deðil, gayrimenkul (devre mülk) sahibi sorumludur. Devre tatillerin devre mülklerden farklýlýk arz ettiði ve hizmet satýn alan devre tatil malikinden gayrimenkul bakým-onarým-tamir-altyapý güzelleþtirme gibi taþýnmazýn aynýna iliþkin masraflar tüketiciden istenemez. Paket tur Paket tur sözleþmeleri; ulaþtýrma, konaklama ve bunlara yardýmcý sayýlmayan diðer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her Paket tur ile ilgili sorular için Tüketici Hakem Heyetleri dýþýnda TURSAB ta ikinci bir çözüm adresidir.

8 Kampanyalý konut satýþlarý 30 ayda tüketiciye teslim edilmelidir. þeyin dâhil olduðu fiyatla satýlan veya satýþ taahhüdü yapýlan ve hizmeti 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayý içeren önceden düzenlenmiþ yazýlý sözleþmelerdir. Paket tur sözleþmesinin yazýlý olarak yapýlmasý ve bu sözleþmenin bir nüshasýnýn tüketiciye verilmesi zorunludur. Seyahat acentesi, paket tur hakkýnda tanýtým broþürü de vermek zorundadýr. Yazýlý olarak yapýlmayan paket tur sözleþmeleri g dir. Sözleþme ve eki tanýtým broþüründe vaat edilen hizmetlerin bir veya birkaçýnýn yerine getirilmemesi halinde, eksik hizmetin bedel iadesi istenir. Örneðin 3 yýldýzlý otel yerine daha altý kalitede otelde konaklanýlmasý, 3 yerine 2 öðün yemek verilmesi, deniz kenarýnda konaklama denildiði halde farklý bir mekânda (þehir içinde, denizden uzak bir yerde) konaklama yapýlmasý, otelde havuz, sauna hizmeti var denildiði halde olmamasý gibi durumlarda eksik hizmetin bedel iadesi istenir. Eksik hizmetin bedel iadesi için Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti'ne müracaat edilebileceði gibi Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði ne de (TURSAB) müracaat edilebilir. Burada dikkat edilecek husus; sözleþme tutarý TSHH baðlayýcý karar sýnýrý olan 1.161,67 TL'nin (2012 için) üzerinde de olsa eksik hizmet bedelinin bu tutarýn altýnda olmasýna dikkat edilmelidir. Örneðin1500 TL paket tur sözleþme tutarý iken, 4 yýldýz yerine 3 yýldýz otelde konaklamanýn farký, sözleþmede ulaþým bedeli dýþýndaki tutar üzerinden TURSAB Kütahya Çizelgesi'nde belirtilen % si oranýndaki tutar, uyuþmazlýk tutarýný oluþturacaktýr. Ayýplý hizmetin seyahat esnasýnda acente yetkililerine bildirilmesi ve bu durumun belgelenmesi önemlidir. Kampanyalý satýþlar Kampanyalý satýþ, malýn veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapýlan satýþtýr. Tüketici kampanyadan ayrýlýrsa -mal veya hizmetin tüketiciye teslim tarihini geçmemek þartýyla- satýcý, tüketicinin o ana kadar ödediði tüm bedeli ödemekle yükümlüdür. Kampanyalý satýþlarda sözleþmenin bir nüshasýnýn tüketiciye verilmesi gerekmektedir. Sözleþmede aksi kararlaþtýrýlmadýkça, ön ödeme tutarý, mal veya hizmetin satýþ bedelinin %40'ýndan fazla olamaz. Kampanyalý satýþlarda malýn teslim ya da hizmetin ifa süresi Haklarýnýzý bilmiyorsanýz kapýdan alýþveriþlerden kaçýnýn!

9 on iki ayý aþamaz. Konut ve tatil amaçlý taþýnmaz mallar için bu süre otuz aydýr. Tüketici, malýn mutat kullanýmý sebebiyle meydana gelen deðiþiklik ve bozulmalarýndan sorumlu deðildir. Tüketicinin ödemeye iliþkin tüm edimlerini yerine getirmesi durumunda, malýn teslimi ya da hizmetin ifasý, ödemenin bitimini takiben en geç bir ay içinde yapýlmak zorundadýr. Kapýdan satýþ sözleþmelerinin en az 16 punto ve koyu siyah harflerle yazýlmasý gerekmektedir ve satýcý, sözleþmenin bir nüshasýný tüketiciye vermekle yükümlüdür. Ýnternet üzerinden alýþveriþlerde malý beðenmesseniz 1 hafta içerisinde iade hakkýnýz olduðunu unutmayýn. Kapýdan satýþlar Kapýdan satýþ; iþyeri, fuar, panayýr gibi satýþ mekânlarý dýþýnda yapýlan satýþlardýr. Bu tür satýþlarda; tüketici, teslim aldýðý tarihten itibaren yedi gün içinde malý kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satýmýnda ise bu süre, sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren baþlar. Bu süre dolmadan satýcý veya saðlayýcý, kapýdan satýþ iþlemine konu mal veya hizmet karþýlýðýnda tüketiciden herhangi bir isim altýnda ödeme yapmasýný veya borç altýna sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satýcý, cayma bildirimi kendisine ulaþtýðý andan itibaren yirmi gün içerisinde malý geri almakla yükümlüdür. Mesafeli sözleþmeler Mesafeli sözleþmeler; yazýlý, görsel, elektronik ortamda, telefonda veya diðer iletiþim araçlarý kullanýlarak ve tüketicilerle karþý karþýya gelinmeksizin yapýlan ve malýn veya hizmetin tüketiciye anýnda veya sonradan teslimi veya ifasý kararlaþtýrýlan sözleþmelerdir. Elektronik ortamda yapýlan sözleþmelerde teyit iþlemi, yine elektronik ortamda yapýlýr. Satýcý ve saðlayýcý, tüketicinin sipariþi kendisine ulaþtýðý andan itibaren otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre, tüketiciye daha önceden yazýlý olarak bildirilmek koþuluyla en fazla on gün uzatýlabilir. Satýcý veya saðlayýcý elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi mallarýn veya sunulan hizmetlerin teslimatýnýn ayýpsýz olarak yapýldýðýný ispatla yükümlüdür. Ödeme yapmasýnýn veya borç altýna sokan herhangi bir belge vermesinin istenemeyeceðine iliþkin hükümler dýþýnda kapýdan Akdi faize aldanma! Akdi faiz 0,38 iken, cebinizden çýkacak toplam faiz oraný1,83 seviyesine ulaþabilmektedir.

10 satýþlara iliþkin hükümler mesafeli sözleþmelere de uygulanýr. Tüketici kredilerindeki kefalet, Borçlar Kanunu'nda yer alan adi kefalet hükümleridir. Satýcý veya saðlayýcý cayma bildiriminin kendisine ulaþtýðý tarihten itibaren; 10 gün içinde almýþ olduðu bedeli, kýymetli evraký ve tüketiciyi bu hukuki iþlemden dolayý borç altýna sokan her türlü belgeyi iade etmek ve 20 gün içerisinde de malý geri almakla yükümlüdür. Tüketicinin, kredi verene borçlandýðý toplam miktarý veya bir ya da birden çok taksiti ödemesi durumunda kredi veren, ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür. Erken ödeme nedeni ile ayrýca ücret almasý yasaktýr. Borcunuzu kredi kartý ile deðil tüketici kredisi ile kapatýn. Tüketici kredisi Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacýyla kredi verenden nakit olarak aldýðý kredidir. Tüketici kredisi sözleþmesinin yazýlý olarak yapýlmasý ve bu sözleþmenin bir nüshasýnýn tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasýnda akdedilen sözleþmede öngörülen kredi þartlarý, sözleþme süresi içerisinde tüketici aleyhine deðiþtirilemez. Kredi verenin, tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düþmesi halinde en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarýsýnda bulunmasý gerekir. Tüketici kredisinin teminatý olarak þahsi teminat verildiði hallerde, kredi veren, asýl borçluya baþvurmadan, kefilden borcun ifasýný isteyemez. Kredi veren, tüketici kredisini, baðlý kredi niteliðinde veriyorsa (belirli bir marka mal/hizmet satýn alýnmasý þartýyla verilen kredi) malýn veya hizmetin hiç ya da zamanýnda teslim veya ifa edilmemesi halinde, satýcý veya saðlayýcý ile birlikte müteselsilen sorumlu olur. Kredi verenin ödemeleri bir kýymetli evraka baðlamasý ya da krediyi kýymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altýna almasý yasaktýr. Kredi verenler tarafýndan; tüketici kredisi veya konut kredisi kullanmak isteyen tüketicilere hayat sigortasý yapýlmaktadýr. Tüketici, istemiyorsa hayat sigortasý yaptýrmak zorunda deðildir. Kredi veren, kredi vermekten kaçýnýrsa hayat sigortasýný kredi süresinin tamamýný kapsayacak süre için deðil, sadece 1 yýllýk yaptýrýlmasý tavsiye olunur. Kredi veren1 yýl sonunda, kredinin geri kalan süresi için hayat sigortasý yaptýrmaya zorlayamaz Tüketici, bankadan zengin deðildir. Daha fazla faiz ödemekten kaçýnýn!

11 Uygulamada kredi veren otomatik olarak hayat sigortasýný yenilediðini belirterek ücretini hesaptan almaktadýr. Söz konusu kesintinin iadesi için önce kredi verene itiraz edilmelidir. Olumlu cevap alýnamamasý durumunda Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti'ne müracaat ederek ücretin iadesi saðlanabilir. Asýl borçluya baþvurulup borcun tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifasý istenemez. Kredi kartý sözleþmelerinin, 12 punto ve koyu siyah harflerle düzenlenmesi zorunludur. Yýllýk ücret ile ilgili kýsým, karþýlýklý olarak müzakere edilip belirlenmediði sürece yýllýk ücret alýnamaz. Sözleþmede yer almayan yýllýk ücreti ödemeyin. Kredi kartlarý Kredi veren tarafýndan tüketiciye gönderilen dönemsel hesap özetleri, ödeme planý hükmündedir. Dönemsel hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarýnýn vadesinde ödenmemesi halinde tüketici, gecikme faizi ödemek zorundadýr. Kredi veren faiz artýrýmýný otuz gün önceden tüketiciye bildirmek zorundadýr. Kredi veren tarafýndan arttýrýlan faiz oraný geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici bildirim tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdiði takdirde faiz artýþýndan etkilenmez. Mal veya hizmetin kredi kartý ile satýn alýndýðý durumlarda, komisyon veya benzeri bir isim altýnda ilave ödeme istenemez. Kredi kartý kullanýmlarýndaki kefalet, Borçlar Kanunu'nda belirtilen adi kefalet hükümlerine tabidir. Konut kredileri Konut finansmaný kuruluþlarý tüketicilere sözleþme öncesinde kredi sözleþmesinin koþullarýný içeren "Sözleþme Öncesi Bilgi Formu" vermek zorundadýr. Tüketici teklifi kabul edip etmemekte serbesttir. Sözleþme Öncesi Bilgi Formu'nun tüketiciye verilmesini takip eden bir iþ günü geçmeden imzalanan sözleþme geçersizdir. Konut finansmaný sözleþmelerinin yazýlý olarak yapýlmasý ve bu sözleþmenin bir nüshasýnýn tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasýnda akdedilen sözleþmede öngörülen þartlar, sözleþme süresi içerisinde tüketici aleyhine deðiþtirilemez. Konut finansmaný kuruluþu, tüketicinin temerrüde düþmesi halinde temerrüt tarihinden itibaren beþ iþ günü içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Tüketicinin birbirini izleyen en az iki ödemede temerrüde düþmesi halinde ise en az bir ay süre vererek muacceliyet uyarýsýnda bulunulmasý gerekir Dövizle kredi kullanmayýn!

12 Olmaz demeyin! Etiket ile kasa fiyatý Kullanýlan finansmanýn teminatý olarak þahsi teminat verildiði hallerde, konut finansmaný kuruluþu asýl borçluya ve diðer teminatlara baþvurmadan, kefilden borcun ifasýný isteyemez. Konut finansmanýndan kaynaklanan iþlemlerde kredi veren konut finansmaný kuruluþu, krediyi belirli bir konutun satýn alýnmasý ya da belirli bir satýcý ile yapýlacak satýþ sözleþmesi þartý ile vermesi durumunda, konutun hiç ya da zamanýnda teslim edilmemesi halinde kredi veren satýcý ile birlikte, tüketiciye karþý, kullandýrýlan kredi miktarý kadar müteselsilen sorumlu olur. Tüketici, konut finansmaný kuruluþuna borçlandýðý toplam miktarý önceden ödeyebileceði gibi ayný zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilir. Her iki durumda da konut finansmaný kuruluþu, vadesinden önce ödenen taksitler için gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. Faiz oranýnýn sabit olarak belirlenmesi halinde, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapýlmasý durumunda tüketiciden erken ödenen tutarýn %2'sini geçmemek üzere erken ödeme ücreti talep edilebilir. Oranlarýn deðiþken olarak belirlenmesi halinde ise tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemez. arasýnda fark oluyor. Fiþinizi kontrol edin. Konut finansmaný kuruluþunun ödemeleri bir kýymetli evraka baðlamasý ya da kýymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altýna almasý yasaktýr. Sözleþmede belirtilmek suretiyle faiz oraný sabit, deðiþken veya ayný kredi için her iki yöntem esas alýnmak suretiyle belirlenebilir. Oranýn sabit olarak belirlenmesi halinde sözleþmede baþlangýçta belirlenen oran her iki tarafýn ortak rýzasý dýþýnda deðiþtirilemez. Oranýn deðiþken olarak belirlenmesi halinde ise referans faizler ve endeksler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý tarafýndan belirlenir. Fiyat etiketi Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatý arasýnda fark olmasý durumunda, tüketici lehine olan fiyat üzerinden satýþ yapýlýr. Garanti belgesi Ýmalatçý veya ithalatçýlar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi mallarý için Bakanlýkça onaylý garanti belgesi düzenlemek zorundadýr. Mala iliþkin faturanýn tarih ve sayýsýný içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluðu satýcý, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve asgari iki yýldýr. Ancak, özelliði nedeniyle Reklamlarýn saniyeler içerisinde mal/hizmet hakkýnda ayrýntýlý bilgi vermeyeceðini unutmayýn. Karar vermeden önce araþtýrýn.

13 bazý mallarýn garanti þartlarý, Bakanlýkça baþka bir ölçü birimi ile belirlenebilir. ilanlarý incelemek ve inceleme sonucuna göre, üç aya kadar tedbiren durdurma, ayný yöntemle düzeltme ve para cezasý verme hususlarýnda Reklam Kurulu görevlidir. Malýn yanýnda garanti belgesi ve tanýtma, kullanma kýlavuzunu mutlaka isteyin. Fatura, garanti belgesi yerine geçmez. Tanýtma ve kullanma kýlavuzu Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarýnýn; tanýtým, kullaným, bakým ve basit onarýmýna iliþkin Türkçe kýlavuzla ve gerektiðinde uluslararasý sembol ve iþaretleri kapsayan etiketle satýlmasý zorunludur. Satýþ sonrasý hizmetler Ýmalatçý veya ithalatçýlar; sattýklarý, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi mallarý için o malýn Bakanlýkça tespit ve ilan edilen kullaným ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakým ve onarým hizmetlerini sunmak zorundadýr. Ýthalatçýnýn ticari faaliyetinin herhangi bir þekilde sona ermesi halinde, kullaným ömrü süresince bakým ve onarým hizmetlerini, o malýn yeni ithalatçýsý sunmak zorundadýr. Garanti belgesiyle satýlmak zorunda olan bir sanayi malýnýn garanti süresi sonrasýnda arýzalanmasý durumunda, o malýn Bakanlýkça belirlenen azami tamir süresi içerisinde onarýmý zorunludur. Azami tamir süresi otomotiv için 30 iþ günü, diðer sanayi ürünleri için 20 iþ günüdür. Reklam Kurulu Ticari reklam ve ilanlarda uyulmasý gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve Cezalar birlikte veya ayrý ayrý verilebilir. Sadece durdurma cezasý verilebildiði gibi durdurma ve idari para cezasý birlikte verilebilmektedir. Reklam Kurulu kararlarý adresinde yayýmlanmaktadýr. Reklam Kurulu'na baþvurular herkese açýktýr. Reklam ve ilanlarla ilgili þikayetler yukarýda yer alan web adresi üzerinden online olarak yapýlabilmektedir. Zararlý ve tehlikeli mal ve hizmetler Tüketicinin kullanýmýna sunulan mal ve hizmetlerin kiþi beden ve ruh saðlýðý ile çevreye zararlý veya tehlikeli olmasý durumunda, bu mallarýn emniyetle kullanýlabilmesi için üzerine veya kullaným kýlavuzlarýna, bu durumla ilgili açýklayýcý bilgi ve uyarýlar, açýkça görülecek ve okunacak þekilde yazýlýr. Bunlarýn eksikliði halinde, þikayetlerinizi, adresinden online olarak Bakanlýða iletebilirsiniz. Ayrýca urunguvenligi.org adresi ziyaret edilmelidir. Tüketici Sorularý Hakem Heyetlerinin baðlayýcý karar verme parasal tutarlarý ,161, ,031, , , , , , , ,

14

TÜKETİCİ BİLİNCİ REHBERİ

TÜKETİCİ BİLİNCİ REHBERİ TÜKETİCİ VE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI TÜKETİCİ BİLİNCİ REHBERİ HAKLARIMIZ NELERDİR? NEREYE NASIL BAŞVURULUR? DİLEKÇE ÖRNEKLERİ ALIŞVERİŞLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Hazırlayan: Özcan PEKTAŞ TÜKÇEV Mütevelli

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25137 KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 -Bu Yönetmelik,

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ AYIPLI MAL Madde 4 - (Değişik madde: 06/03/2003-4822 S.K./4. md.) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015 Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Sayfa 1 / 3 Müşteri Hizmetleri 0342 321 05 19 Anasayfa % ' Ürünler 1 Ürün Sepette Kurumsal Hoşgeldin, Ali Kılıç Çıkış Yap Kargo Takibi Haberler

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27866 Amaç MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesafeli sözleşmelere

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri devre tatil, ön ödemeli devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri devre tatil, ön ödemeli devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerini kapsar. YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29188 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý,

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý, 2008-73 Belge Düzeni Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/73 Sirküler Belge Düzeni 1 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 385 seri numaralý "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði"

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşmenin bağlı kredi olarak talep edilmesi halinde bu alanın doldurulması gerekir.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşmenin bağlı kredi olarak talep edilmesi halinde bu alanın doldurulması gerekir. I. KULLANDIRIM KOŞULLARI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Anapara : Vade : Kredi Sözleşmesi Süresi Geçerli Aylık Faiz Oranı(Brüt) : Geçerli Yıllık Faiz Oranı(Brüt) : Toplam Vergi / Fon Geri Ödeme

Detaylı

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 13 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Kredi kartı tek çekim, veya taksitle, veya EFT veya havale

Kredi kartı tek çekim, veya taksitle, veya EFT veya havale MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR 1.1 SATICI Ünvanı : Patlayan Çekirdek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adresi : Talatpaşa Mahallesi Çelebi Caddesi no:79/a Kağıthane İstanbul Telefon

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 13 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye MADDE 1 - KONU: HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye www.zinyaturizm.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen

Detaylı

23.Mayıs.2014

23.Mayıs.2014 Kanunum: Ön ödemeli Konut satışları için Bakanlıktan izin alma zorunluluğuna ilişkin uygulama kaldırılıyor. Daha önce verilmiş Kampanyalı satış izin belgeleri 28/5/2014 tarihi itibariyle geçersiz hale

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

WPB600 Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası. Göğüs Pompaları USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU

WPB600 Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası. Göğüs Pompaları USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU WPB600 Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası Göğüs Pompaları USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU EN TR Türkiye Garanti Koşulları Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ (12.10.2011 R.G. 172 EK III A.E.552 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 15 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KONU İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi nin ( Sözleşme ) konusu, Satıcı nın, Alıcı ya (Tüketici ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, KANUN NO: 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 5.t. Düstur, c.34 - s. BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Av.Şükran EROĞLU İstanbul Barosu Tüketici hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Üyesi Bilindiği gibi 15.03.1962 yılında ABD Başkanı Kennedy tarafından açıklanan Evrensel

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29369

Resmî Gazete Sayı : 29369 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28 9. Atýk gereksinimleri... Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Enerji verimlilik oraný/seviyesi 9600 2815 12120 3554 4.50 / A 4. 56 / A 625

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

3.1 Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Şöyle ki; Adet Peşin Fiyatı Vadeli Fiyatı

3.1 Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Şöyle ki; Adet Peşin Fiyatı Vadeli Fiyatı Mesafeli Satış Sözleşmesi Enka STORE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1. ALICI Adı/Soyadı/Unvanı : Adresi : Telefon : Eposta adresi : 1.2. SATICI Unvanı : Adresi : Telefon : Faks :

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne 05 Kasım 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne Konu: Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

PAC 550 ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

PAC 550 ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. Malın kullanım ömrü 5 (beş) yıldır. 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermayesi: 1,250,000,000 TL

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermayesi: 1,250,000,000 TL ÖN ÖDEMELİ KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 - TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA 26 Mayıs 2015, İstanbul Ref: KC/İO/MB/15-57 KONU : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Mevzuatın Bilişim Sektörüne Etkileri ve Bahsi Geçen Mevzuat Hakkında TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) Amaç

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı