PUL YASASI (19/1963, 29/1970, 12/1972, 02/1973, 17/1973, 37/1977, 27/1980, 12/1987, 42/1987, 25/1991, 39/1995, 11/2006)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PUL YASASI (19/1963, 29/1970, 12/1972, 02/1973, 17/1973, 37/1977, 27/1980, 12/1987, 42/1987, 25/1991, 39/1995, 11/2006)"

Transkript

1 PUL YASASI (19/1963, 29/1970, 12/1972, 02/1973, 17/1973, 37/1977, 27/1980, 12/1987, 42/1987, 25/1991, 39/1995, 11/2006) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Pul Yasasının 62A maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar: Kısa İsim EK.III R.G /12/1991 A.E. 695 R.G /12/1992 A.E. 560 R.G.12 31/01/1994 A.E. 39 R.G.42 02/04/1996 A.E.324 R.G.11 29/01/1997 A.E.87 R.G.90 05/08/1997 A.E.544 R.G /12/1997 A.E.857 R.G /12/1998 A.E.813 R.G.92 20/09/2001 A.E.539 R.G.72 29/06/2003 A.E.454 R.G /10/2003 A.E.743 R.G /12/2006 A.E.725 R.G /12/2007 A.E Bu Emirname, Pul Vergileri (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda Esas Emirname olarak anılan Pul Vergileri Emirnamesi ile birlikte okunur R.G.19 25/01/2008 A.E.100 R.G.45 07/03/2008 A.E.198 R.G /12/2008 A.E.920 R.G.4 08/01/2009 A.E.11 R.G.59 30/03/2009 A.E.252 R.G /07/2009 A.E.542 R.G /12/2009 A.E.841 R.G /12/2010 A.E.735 R.G /12/2011 A.E.674 R.G /12/2012 A.E.693 R.G /11/2013 A.E.581 R.G A.E 66 R.G A.E 266 R.G A.E 569

2 Esas Emirnamenin 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi 2. Esas Emirname 2 nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 2 nci madde konmak suretiyle değiştirilir. Birden Fazla Enstrümanın Kullanılması Halinde Ödenecek Vergi 2. Herhangi bir anlaşma veya anlaşma muhtırası hususunda, işlemin tamamlanması için, gerek ayni zamanda gerekse başka başka zamanlarda düzen1enen birçok enstrümanın kullanılması durumunda, mezkur anlaşma veya anlaşma muhtırası için, sadece esas enstrüman Birinci Cetvelde gösterilen vergiye bağlıdır ve diğer enstrümanların her biri için o Cetvelde vergi gösterilmişse, bu gibi vergi yerine 5.30-TL bir vergiye bağlıdır. Esas Emirnamenin 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 3. Esas Emirname 3 üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 3 üncü madde konmak suretiyle değiştirilir. Enstrümanın Vergiye Bağlı Olup Olmadığını Öğrenme Ücreti 3. Bu Yasa kuralları uyarınca yapılan Tüzük kuralları saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir enstrüman sahibi, enstrümanın herhangi bir vergiye bağlı olup olmadığını veya ne miktarda bağlı olduğunu TL bir ücret ödemek suretiyle Komiserden öğrenebilir. Esas Emirnamenin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 4. Esas Emirname 4 üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 4 üncü madde konmak suretiyle değiştirilir. Enstrümanın Memur Önünde Hakkıyla Pullanmasının Reddedilmesi Halinde Ödenecek Ceza 4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde görevli tüm kamu görevlileri, kamu personeli ve belediyelerde görevli kişiler, önlerine getirilen vergiye bağlı herhangi bir enstrümanın hakkıyla pullanmış olup olmadığını saptamakla sorumludur. Enstrümanın hakkıyla pullanmadığının saptanması ve enstrümanı ibraz eden kişinin, bunu, bu Yasanın 20 nci maddesi kuralları uyarınca gerektiği gibi pullamayı reddetmesi halinde, bu enstrüman işlem görmez. Bu durumda konu, Gelir ve Vergi Dairesine aktarılır ve enstrümanı ibraz eden kişi bu Yasanın 20 nci maddesinde öngörülen cezayı ve buna ek olarak TL ek bir cezayı Gelir ve Vergi Dairesine ödemek zorunda kalır. Ancak yukarıdaki cezayı ödemek zorunda kalan kişi, ilgili Gelir ve Vergi Dairesi memurunun konuyu Komisere havale etmesini isteyebilir. Bu durumda konu, bu Yasanın 32 nci maddesi uyarınca Komisere havale edilmiş sayılır ve hakkında bu Yasanın 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelerinin kuralları uygulanır ve böyle bir kişi, Komiser tarafından belirtilen vergiye ek olarak bu Yasanın 20 nci maddesi uyarınca ödenmesi gereken ceza ile birlikte TL ek bir ceza öder. Esas Emirnamenin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi 5. Esas Emirname 5 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 5 inci madde konmak suretiyle değiştirilir. Mahkeme de 5. (1) Mahkemede delil olarak işlem görmek üzere ibraz edilen vergiye bağlı herhangi

3 Enstrümanın hakkıyla Pullanmamış Olduğunun Tespitinde Ödenecek Ceza bir enstrümanın hakkıyla pullanmış olup olmadığı veya kifayetsizce pullanmış olup olmadığını saptamak ve bu konuda yargıcı veya diğer bilirkişileri uyarmak veya dikkatini çekmek, mukayyit veya mahkeme memurunun görevidir. Enstrümanın düzenlenmesinden sonra yasal olarak pullanabilen bir enstrüman ödenmemiş verginin bu Yasanın 20 nci maddesindeki kuralları uyarınca ödenmesi gereken cezanın ve TL ek cezanın; a) Enstrümanın mahkemede olması durumunda, mukayyit veya mahkeme memuru önünde ödenmesi üzerine; ve b) Enstrümanın bir yargıç veya bilirkişi önünde bulunması durumunda bir Gelir ve Vergi Dairesi memuru önünde ödenmesi üzerine, diğer maddelere bağlı bütün haklı istisnalar saklı kalmak koşuluyla delil olarak kabul edilebilir. Esas Yasanın 4 üncü maddesine bağlı Birinci Cetvelin değiştirilmesi Yürürlüğe Giriş 6. Esas Yasanın 4 üncü maddesine bağlı Birinci Cetvelinde yer alan pul vergileri, bu Emirnameye ekli Birinci Cetvel de düzenlendiği şekilde değiştirilir. 7. Bu Emirname, 1 Şubat 2015 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer. SIRA NO EK BİRİNCİ CETVEL (Madde 4) PUL VERGİLERİ BELGENİN NİTELİĞİ PULUN DEĞERİ 1 (1) Kanıt sağlamak amacıyla, bir borçlu tarafından veya onun adına, alacaklının zilyetliğinde bırakılan herhangi bir defter veya kâğıt üzerine yazılmış veya imzalanmış olan 24.- TL veya daha yüksek tutardaki bir borç ikrarı. Ancak, böyle bir borç ikrarı, borcu ödemeye yönelik bir vaade, faiz ödenmesine veya herhangi bir emtia veya malın teslimine ilişkin koşulu içermez. (2) Banka hesap cüzdanı veya raporları bu kuralın dışındadır. 2 Yasa veya Mahkeme Tüzüklerinde, aksine kural öngörülmemek koşuluyla yemin belgesi veya beyanname. 3 ANLAŞMALAR: (1) Başka şekilde vergiye bağlı olmayan ve belli bir para tutarını koşula bağlayan anlaşma muhtırası ile herhangi bir anlaşmayı belirleyen bütün belgelerde, (A) Koşula bağlanan para tutarının ilk 12,9000,000.- TL ye kadar olan kısmı için, TL TL Binde beş

4 38/1997 (B) 12,900,000.- TL nin üzeri için. Binde bir (2) Başka şekilde vergiye bağlı olmayan ve belli bir para tutarını koşula bağlamayan anlaşma veya anlaşma muhtırası ile herhangi bir anlaşmayı belirleyen bütün belgeler ile Para ve Kambiyo İşleri Yasası ile bu Yasa altında çıkarılan tüzükler uyarınca düzenlenen beyanname-taahhütnameler TL (3) İstisnalar: (A) Herhangi bir kalifiyesiz işçinin asgari ücretle çalışmasına ilişkin anlaşma. (B) Kooperatif Merkez Bankası ile Kooperatifler arasında akdedilen kredi anlaşmaları. (C) Kredi Kefalet Şirketi Limited tarafından kefalet verilecek kişiler ile şirket arasında akdedilecek borç senetleri. (D) Finansmanı yardım şeklinde dış ülkeler veya uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanarak ihale edilen projeler dolayısıyla ihaleyi alan kurumlarla yapılacak anlaşmalar. (E) Tapu ve Kadastro Dairesinde ipotek kaydı yapılmış ve hakkıyla pullanmış (teminat olarak depozito edilmiş) bir teminatın mülkiyeti değişmemek kaydıyla Pul Yasasının 26 ıncı maddesi kapsamında yapılacak yeni ipotek (teminat olarak depozito edilmesi) işleminde, ilk işlemdeki pul matrahı, (F) Devletin hibe, destek ve yardım projeleri kapsamında vereceği hibelerle ilgili olarak yapılan anlaşmalar. (G) Devlet Daireleri tarafından sözleşmeli personel olarak istihdam edilen gerçek kişilerle yapılan hizmet sözleşmeleri. 4 Kira anlaşması İstisna: Kuru ve sulu ziraatta kullanılacak arazilerin kiralanması için tarihine kadar yapılacak anlaşmalar( kira sözleşmeleri) 5 Kendilerine tanınan yetkiyi kullanarak mütevellilerce, vasiyetname niteliğini taşımayan herhangi bir enstrümanla yapılan atama. 6 Vekaletname, Feragatname İstisna: Kuru ve sulu ziraatta kullanılacak arazilerin kullanım hakkı için tarihine kadar yapılacak fergatnameler 7 Çek veya akreditif olmayan Poliçe: (1) İstem veya gösterilmesi üzerine veya tarihinden veya gösterilmesinden başlayarak üç gün içinde ödenebilir olması halinde (2) İstem üzerine ödenebilmesi dışında başka şekilde ödenebilir olması halinde Bir Anlaşma için TL Vekillik Sözleşmesinde (Sıra No. 23) 0.10 TL (Sıra No. 3)

5 8 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde çıkarılan konişmentonun aslı ve imzalanmış her sureti için TL Bölüm (1) Senet 33/ / / / / /2002 Ceza davalarındaki kefaletnameler, kovuşturma, tanıklık yapmak veya ispatı vücut için verilen taahhütnameler ile Polis tarafından veya Ceza Mahkemeleri Usulü Yasası gereğince başka şekilde çıkarılan veya alınan taahhütnameler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası altında faaliyet gösteren Bankalar tarafından Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği kuralları uyarınca ikinci kez yapılandırılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasına bildirimi yapılan kredilere ilişkin hazırlanan senetler. 10 Çarter Parti Anlaşması 49.- TL 11 Çek 0.10 TL 12 Şirketler: (1) Kaydedilecek herhangi bir şirketin: (A) Şirket sözleşmesi için 95.- TL (B) Şirket tüzüğü için 95.- TL (2) (A) Kaydedilecek herhangi bir şirketin itibari hisse sermayesi ve halen kayıtlı veya bundan sonra kaydedilecek bir şirketin kayıtlı hisse sermayesinin artan miktarı için Binde beş Ancak, 47/2000 sayılı Teşvik Yasası kapsamında bulunan, kaydedilecek herhangi bir şirketin itibari hisse sermayesi ve halen kayıtlı veya bundan sonra kaydedilecek bir şirketin kayıtlı sermayesinin artan miktarı için Onbinde bir 47/ / / /2004 (B) İstisnalar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı bulunan halka açık şirket veya Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki işletmelerin dağıtılmayan kurum kazancının sermayeye ilave edilmesi suretiyle kayıtlı hisse sermayesinin artan miktarı. (3) Bir şirket tarafından, hisselerin paradan başka bir karşılık için tesisine ilişkin olarak yapılan sözleşme veya böyle bir sözleşmenin ayrıntıları: Tesis edilen hisseler için, ödendiği kabul edilen toplam miktar üzerinden (4) Bir şirket tarafından yapılan yükümlülük doğuran herhangi bir

6 enstrüman: Böyle bir enstrüman gereğince yükümlülük altına alınan en yüksek miktar üzerinden Binde beş (5) Teminat niteliği taşıyan satılabilir tahviller: Böyle bir tahvil gereğince yükümlülük altına alınan miktar üzerinden: (A) Ciro veya ayrı bir devir enstrümanı ile devredilebildiği takdirde: (a) 40.- TL sını geçmemesi halinde 3.-TL (b) 40.- TL sını geçmesi, fakat TL sını geçmemesi halinde 7.-TL (c) TL sını geçmesi, fakat TL sını geçmemesi halinde 14.-TL (d) Ek her 40.- TL veya 40.- TL nin kesiri için 3.- TL (B) Teslim edilmek suretiyle devredilebildiği takdirde: (a) 43.- TL sını geçmemesi halinde 3.-TL (b) 43.- TL sını geçmesi, fakat TL sını geçmemesi halinde 7.-TL (c) TL sını geçmesi, fakat TL sını geçmemesi halinde 14.-TL (d) Ek her 43.- TL veya 43.- TL nin kesiri için 3.-TL Bu fıkra amaçları açısından Tahvil tabiri tahvile ekli faiz kuponunu da kapsar. Ancak, faiz kuponlarının miktarı, vergi takdirinde hesaba katılmaz. Bir yükümlülük doğuran ve borçlanan şirket veya kuruluşun, onunla, malının tümünü veya bir kısmını, tahvili elinde bulunduranların yararına mütevellilerce devrolunduğu, gerektiğince pullanmış kayıtlı bir enstrümanın koşulları uyarınca, bir şirket veya tüzel kişiliği olan başka bir kuruluş tarafından çıkarılan bir tahvil veya böyle bir enstrüman için gereğince çıkarılacak olan tahvillerin toplam miktarına ilişkin ipoteğin kaydedildiğine kanıt oluşturan tescil edilmiş bir enstrüman, bu fıkra kapsamı dışındadır. Ancak, bu şekilde çıkarılan tahvillerin, yükümlülüğü doğuran veya ipoteğe kanıt oluşturan enstrümanın koşullarına uygun olarak kullanılacağı belirtilmelidir. (6) Bir şirket tarafından çıkarılan hamiline yazılı hisse senetleri: Hisselerin itibari değeri üzerinden (a) 37.- TL sını geçmemesi halinde 3.-TL (b) 37.- TL sını geçmesi, fakat 90.- TL sını geçmemesi halinde 7.-TL (c) 90.- TL sını geçmesi, fakat TL sını geçmemesi halinde 14.-TL (d) Ek her 37.- TL veya 37.- TL nin kesiri için 3. TL (7) Devirler: (A) Bir şirket veya tüzel kişiliğe sahip başka bir kuruluşun hisselerinin devri: Binde beş (B) Satılabilen teminat olup ciro veya başka bir devir enstrümanı ile devredilebilen, vergiye bağlı olan veya olmayan

7 tahvillerin devri: i) Toplam karşılığının miktar veya değeri üzerinden Binde beş ii) Karşılık olmaması halinde TL 13 (1) Bir kamu görevlisi tarafından veya onun emir ile, doğruluğu onaylanan ve yürürlükteki mevzuat uyarınca vergiye bağlı olmayan suret veya iktibas için (2) Bir kamu görevlisinin, herhangi bir dairede kayıt veya kamu amaçları için, Yasanın açık kuralları uyarınca hazırlaması, bulundurması veya sağlaması gereken herhangi bir belgenin sureti istisnadır. 14 Vergiye bağlı olan ve vergisi bütünüyle ödenmiş bulunan bir enstrümanın sureti veya ikinci nüshası: (1) Enstrümanın aslının bağlı olduğu vergi TL (İki Türk Lirası yetmiş beş Kuruş) nı geçmediği taktirde (2) Diğer hallerde TL Aslı için ödenmesi gereken verginin aynı 5. TL 15 Manifesto ve/veya manifesto niteliği taşıyan her türlü enstrüman (1) Gemi geliş ve dönüş manifestosu: (A) yüklü 49.- TL (B) yüksüz TL (2) Kıyı boyu giden Gemi Manifestosu 49.- TL (3) Gemi Ek Manifestosu veya değiştirilmiş Manifesto TL Bu madde amaçları açısından Gemi tabiri, tekne ve uçağı da kapsar.(özel uçak ve yatlar kapsam dışındadır.) 16 İpotek veya rehin, ödünç olarak ön ödeme biçiminde verilen veya verilecek olan paranın veya var olan veya gelecekte doğacak olan borcun geri verilmesini üstlenmek amacıyle yapılmışsa, taşınır malın ipotek veya rehinine ilişkin anlaşmaya kanıt oluşturan herhangi bir enstrüman, 17 (1) Tazminat, Garanti veya teminat Senet veya mektupları veya her nam altındaki taahhütnameler 38/1997 (A) Para ve Kambiyo Yasası ve bu yasa altında çıkarılan tüzükler uyarınca düzenlenen Beyanname-Taahhütnameler, (B) Gümrükte ithalat nedeni ile doğan katma değer vergisinin tecil edilmesi amacıyla verieln banka teminat mektupları 18 Bir kira sözleşmesine ilişkin anlaşmayı, kira ilişkisini veya kiralama sözleşmesini; kiracı ile kiracının kiracısı arasında yapılan kira sözleşmesini veya kira konusunun bir bölümü için kiracı ile kiracının kiracısı arasında yapılan kira sözleşmesini, kiracı ile kiracının kiracısı arasındaki ilişkileri veya kira

8 konusunun bir bölümüne ilişkin olarak kiracı ile kiracının kiracısı arasındaki ilişkiyi ve bir kira sözleşmesi için yapılan dilekçe üzerinde, dilekçenin Kabul edilmiş olduğunu belirleyen bir yazıyı içeren ve kirayı saptayan kira sözleşmesi: (1) Kira sözleşmesinin belirlenmiş bir süre için yapılmış olması halinde, kira sözleşmesine ilişkin herhangi bir prim miktarını içeren üstlenilmiş toplam kira bedel veya tutarı üzerinden (2) Kira sözleşmesinin sürekli olması halinde kira sözleşmesine ilişkin olarak yüz senelik bir süre için, herhangi bir prim miktarını içeren, üstlenilmiş kira bedel veya tutarı üzerinden 19 Akreditif: Bir kişinin, başka bir kişiyi, lehinde akreditif düzenlenen kişiye kredi açmağa yetkili kıldığı herhangi bir enstrüman (Sıra No.3) Binde bir 20 Belli bir para miktarını koşula bağlamayan garanti mektubu TL 21 Ortaklıklar: Ortaklık tüzüğü veya herhangi bir ortaklık anlaşması 22 Sigorta Poliçeleri: (1) Hayat Sigortası: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde düzenlenen veya çıkarılan bütün poliçeler için: Duruma göre, ölüm halinde veya önceden belirlenen süre sonunda veya başka biçimde ödenmesi gereken para miktarının sigortalıya ödenmesi anında Fasıl / /1989 (2) Yangın ve Hırsızlık Sigortası: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içindeki herhangi bir mala, yangın nedeniyle veya başka şekilde yapılacak zarar veya o malda ortaya çıkacak kayba karşılık, tazminat olarak yapılması uyuşulan herhangi bir miktarı öngören enstrümanın düzenlendiği tarihte (3) Deniz Sigorta Poliçesi: Poliçenin düzenlendiği tarihte poliçe miktarı üzerinden (4) İşçi Tazminatı Sigortası Her poliçe veya tecdit işleminin yapıldığı tarihte (5) (A) Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası kurallarında öngörülen amaçlar ile Uçak Seyahat Sigortaları (Travel Coupons) veya tecditleri veya zeyilnameler için (B) (1) Cover Note

9 17/ / / / /2008 (2) Cover Note la birlikte aynı tarihte poliçe düzenlenmesi halinde (6) Yukarıda 22 nci sıranın (1), (2), (3), (4) ve (5) inci kısımlarında öngörülenler dışında diğer herhangi bir sigorta türünün poliçe veya tecdit işleminin yapıldığı tarihte, (7) Sigorta poliçesinin devri Bir sigorta poliçesinin karşılıklı veya karşılıksız devri (Sıra No. 30) (8) İbra senedi, ibraname veya ayni nitelikteki senetler. 23 (1) Vekillik Sözleşmesi: TL (A) Bir kişi tarafından, herhangi bir kamu görevlisi adına düzenlenip verilen ve Devlet tarafından böyle bir kişiye ödenmesi gereken maaş veya ücretlerin tamamı veya bir bölümünün üçüncü bir kişiye ödenmesini talep eden ödeme emir; (B) İflas Yasası (Fasıl 5) gereğince yalnızca aleyhine bir Teslim Alma Emri çıkarılan bir kişinin malına ilişkin vekillik sözleşmesi, vekillik veya oy verme belgesi. (C) Böyle bir enstrümanda ad ve soyadları belirtilen kişilerin sayısı birden fazla olsa dahi, bir vekili, sadece, oyların vekil aracılığıyla verilebildiği bir toplantıda oy vermesi için atamak veya yetkili kılmak amacıyla düzenlenmiş olması halinde. 24 Bono Duruma göre, istem üzerine veya başka biçimde ödenebilir olması halinde Bir poliçe için (Sıra No. 7). 25 (1) 62.- TL veya daha fazla bir miktar için Makbuz, Peşin Satış, Aklama, Fatura, Müstahsil Makbuzları ve Gider Pusulalarının her biri için, (A) Mahsup edilecek ve kendisi için mahsup edilecek kişiden alındığı belirtilen bir bankaya veya bankacıya yatırılan para 0.10 TL

10 için verilen makbuz. (B) Kabul veya ödeme için gösterilmek amacıyla, herhangi bir poliçe veya bononun alındığının bir bankacı tarafından kabulü (C) Devlet fonlarından peşin olarak veya ön ödeme biçiminde yapılan ödemelerle bir hesabın düzenlenmesi için ödenen para için, kişisel yararı olmadan bir kamu görevlisi tarafından verilen makbuz. (D) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin herhangi bir görevinde bulunan veya Devlet te çalışan herhangi bir kişiye, hesabına veya lehine ödenen maaş, ödenek, tahsisat, ücret ve benzeri ödemeler ile emeklilik maaşı, para ödülü, yaşlılık ödeneği, sosyal yardım ödeneği veya benzeri diğer ödeneklere ilişkin olarak ödenen para için verilen makbuz. (E) Herhangi bir vergi ve Gümrük İadesi için verilen makbuz. (F) Devlet adına verilen veya düzenlenen makbuz ve çekler Fasıl 209 (G) Tasarruf İstikrazları Yasası veya o Yasa gereğince yapılan herhangi bir Nizamname kurallarına göre yapılan ödemeler için verilen makbuz. 26 (1) Kira Sözleşmesinden Vazgeçme: (A) Karşılıksız vazgeçme halinde 5.-TL (B) Karşılıklı vazgeçme halinde: Karşılık miktarı üzerinden Vergiden muaf olan bir Kira Sözleşmesinden vazgeçme bu kuralın dışındadır. 27 Hasara Uğramış Emtianın Denetimi: Ticaret eşyasının, denetimden sonra takdir edilen değeri üzerinden 28 Gemicilik belgelerinin gelmesi sırasında, emtianın teslimi için gemicilik acentesine verilen taahhüt: (1) Belli bir para tutarının koşula bağlanmaması halinde TL (2) Belli bir para tutarının koşula bağlanması halinde Binde bir 29 Marka ve İhtira Beratları Temlik belgesi: (1) Karşılık miktarı üzerinden On binde beş (2) Belli bir karşılık miktarı üstlenilmemesi halinde TL 30 (1) Bir senet veya sigorta poliçesi gereğince üstlenilmiş herhangi bir çıkarın, karşılıklı veya karşılıksız devri: (A) Böyle bir senet veya sigorta poliçesinin bağlı olduğu

11 verginin 10.- TL (On Türk Lirası) nı geçmemesi halinde (B) Diğer hallerde (A) bir bononun (B) bir konişmento, teslim emri, emtiaya ilişkin resmi yazı veya emtianın tasarruf hakkına ilişkin bir ticari belgenin ciro ile devri 31 Kira sözleşmesinin, kiracı ile kiracının kiracısı arasında yapılan bir kira sözleşmesi yoluyla değil temlik yoluyla devri: (1) Karşılıksız TL (2) Karşılıklı: Devir için karşılık miktarı üzerinden 32 Tesis: (1) Vasiyetname niteliğinde olmayan bir yazı ile, bir malın tesis beyannamesi (2) Vasiyetnameden başka herhangi bir enstrüman ile, herhangi bir mala ilişkin tesisin iptali 33 Onaylanmış olduğu takdirde, hakkında başka türlü Kural konmayan herhangi bir enstrüman TL TL TL 34 Vasiyetname, vasiyetnamenin eki veya vasiyet niteliğindeki diğer enstrümanlar 49.- TL 35 Resmi Dairelere ve Bankalara sunulan (1) Bilançolar TL (%6.50) (2) Kâr ve Zarar Cetvelleri TL (%6.50) (3) İşletme hesabı özetleri TL (%6.50) 36 Gümrük Dairesine verilen gümrük beyannameleri TL (%4.76) 37 Polis Genel Müdürlüğünce verilen (1) Polis Raporları için 49.- TL (%6.50) (2) Ahlak belgeleri için TL (%6.50) (3) Yabancı uyruklulara kayıt sertifikası için verilen belge 14.- TL (%6.50) 38 Muhaceret Dairesince verilen (1) İkamet izni TL (%4.76) (2) Yurttaşlık Belgesi TL (%4.76) (3) Pasaport Uzatması TL (%4.76) (4) Pasaportta değişiklik yapılması TL (%6.50) 39 Tasdik memurları ve muhtarlar tarafından tasdik edilen belgeler TL (%6.50)

RG Sayı : 49 12 Mayıs, 1992

RG Sayı : 49 12 Mayıs, 1992 RG Sayı : 49 12 Mayıs, 1992 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Nisan, 1992 tarihli birleşiminde kabul olunan Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi Yasası, Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 488 Kabul Tarihi: 01/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11751 BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET VE İSTİSNALAR KONU: Madde

Detaylı

Sayı: 50/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 50/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 20 Haziran 2014 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci

Detaylı

2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her takvim yılı başından geçerli olmak

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (18.04.2013 T. 28622 R.G.) Kanun No. 6456 Kabul Tarihi:

Detaylı

Kanun No. : 6456 Resmî Gazete No : 28622 Kabul Tarihi : 03/04/2013 Resmi Gazete Tarihi : 18.04.2013

Kanun No. : 6456 Resmî Gazete No : 28622 Kabul Tarihi : 03/04/2013 Resmi Gazete Tarihi : 18.04.2013 Kanun No. : 6456 Resmî Gazete No : 28622 Kabul Tarihi : 03/04/2013 Resmi Gazete Tarihi : 18.04.2013 KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109. Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109. Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109 Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6456

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

NOTERLER İÇİN TEMEL BİLGİLER

NOTERLER İÇİN TEMEL BİLGİLER NOTERLER İÇİN TEMEL BİLGİLER İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR Mart 2009 HAZIRLAYANLAR: Başkan : M. Erkan GÜLTEKİN Beşiktaş 6.Noteri Üyeler : Semra TOPRAK Kadıköy 23.Noteri

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) TARİH: 08.10.2008 SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.25-13.9019 KONU : Yurtdışından

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

KIBRIS TÜRK KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD. KREDİ TÜZÜĞÜ

KIBRIS TÜRK KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD. KREDİ TÜZÜĞÜ KIBRIS TÜRK KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD. KREDİ TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 EKIII A.E.329 Sayılı Tüzük) KOOPERATİF ŞİRKETLER YASASI (Fasıl 114, 28/1959, 51/1983, 28/2002, 8/2003, 8/2004 ve 46/2007 Sayılı

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 30/1983 Sayılı Yasa

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 30/1983 Sayılı Yasa ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 30/1983 Sayılı Yasa Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar : Kısa İsim: Fasıl 113 1 Bu Yasa, Şirketler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda " Esas

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURULUR

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURULUR BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURULUR Burgan Bank Anonim Şirketi nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6335 sayılı kanunun 22. Maddesi kapsamında Olağanüstü Genel Kurul

Detaylı

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA Kısa İsim BİRİNCİ KISIM GENEL İLKELER Yasanın Kapsamı, Deyimler, Görevler, Yetkiler ve Yetkili Daireler, Zamanında Ödeme BÖLÜM I Yasanın Kapsamı, Deyimler,

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş ve Kurucular: Madde 1: Aşağıda adları yazılı kişiler tarafından 3226 sayılı Kanun Hükümleri ne göre finansal kiralama ile iştigal etmek

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Kurum Alacaklarının Korunmasına İlişkin Yetkiler Teminat isteme MADDE 5- Şahsi kefalet MADDE 6- İhtiyati haciz MADDE 7-

İKİNCİ BÖLÜM Kurum Alacaklarının Korunmasına İlişkin Yetkiler Teminat isteme MADDE 5- Şahsi kefalet MADDE 6- İhtiyati haciz MADDE 7- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı