TEB PORTFÖY YÖNETĐMĐ A.Ş. 01 / 01 / / 12 / 2010 DÖNEMĐNE AĐT YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEB PORTFÖY YÖNETĐMĐ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 12 / 2010 DÖNEMĐNE AĐT YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU"

Transkript

1 TEB PORTFÖY YÖNETĐMĐ A.Ş. 01 / 01 / / 12 / 2010 DÖNEMĐNE AĐT YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

2 1 OCAK ARALIK 2010 DÖNEMĐNE AĐT FAALĐYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve denetim kurullarında görev alan başkan ve üyeleri, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri: Rapor Dönemi : 01/01/ /12/2010 Ortaklığın Unvanı : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ve Denetçiler: Şirket, 26 Mart 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bir yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri seçmiştir. Yönetim Kurulu ve Denetçiler Varol CĐVĐL Đzzet Cemal KĐŞMĐR Guy Jean Marie Noel DE FROMENT Max DIULIUS Christophe Philippe Marie VALLEE Haydar Nuri ÇOLAKOĞLU Jean Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA Gülane Feryal ĐMŞĐR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denetçi Denetçi 2. Đşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yatırım politikası aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir: Müşteri nin mali durumunu da göz önünde bulundurarak risk ve getiri tercihleri doğrultusunda uygun yatırım araçlarını belirlemek, varlıklarını etkin bir şekilde yönetmek ve portföy getirilerinin uzun vadede karşılaştırma ölçütlerini geçmesini sağlamayı hedeflemek, Yönetilen portföylerin istikrarlı ve kalıcı bir büyüme göstermesini temin etmek, Yatırım politikasının farklı yatırımcı profilleri için tutarlı ve doğru uygulanmasını sağlamak, Kontrol edilebilir risk seviyesini sürdürmek. Đşletmenin performansını etkileyen ana etmenler olarak, yurtiçi/yurtdışı sermaye piyasalarındaki gelişmeler ve beklentiler, yatırım eğilimleri, para hareketleri ve bu gelişmelerin şirketin yatırım yaptığı finansal araçların değerleri üzerindeki etkileri olarak değerlendirilebilir. Şirket portföyünü belirlenmiş yatırım kıstaslarına paralel, aktif bir yatırım stratejisiyle yönetir. 3. Đşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetimi politikası: Şirketin finansman kaynağı kendi öz sermayesidir. 2

3 Risk yönetimi sistemi: Şirkette Risk Yönetimi ve Đç Kontrol fonksiyonları birbirinden bağımsız olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir. Yasal bir zorunluluk halini alan Risk Yönetimi, finans sektörünün diğer iş kollarında da dünyada artan önemine paralel bir yaygınlıkla karar alma süreçlerinin temel unsurlarından biri durumuna gelmektedir. Risk Yönetimi birimi, yurtdışından alınan bir program (Riskmetrics) ile tüm ürünleri ve piyasa risklerini günlük olarak uluslararası kabul görmüş metodolojiler vasıtasıyla ölçümlemektedir. Đç Kontrol birimi, ilgili kanun, tebliğ ve şirket içi yönetmelikler (tanımlanmış limitler) dahilinde günlük olarak etkin iç kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. 4. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar: TEB Portföy Yönetimi A.Ş (Şirket), 2 Kasım 1999 tarih ve sicil numarası ile Ana Sözleşmesi nin Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmesi suretiyle kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu nun 31. maddesi hükümlerine uygun olarak tarihinde Portföy Yöneticiliği, 12 Mayıs 2004 tarihinde Yatırım Danışmanlığı belgesi almıştır. Şirket in faaliyet konusu; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket in Ana Sözleşmesi nde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan müşterilere ait portföyleri, portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatı ile yönetmektedir. Şirket portföy yönetimi faaliyetinin konusu olan, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yatırım fonları ile 2 adet Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve 3 adet Millenniumbank A.Ş. yatırım fonlarının portföylerini yönetmektedir. Bunlara ilaveten Şirket, yatırım danışmanlığı hizmeti de vermektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara Đlişkin Esaslar tebliği hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket in yönetimini gerçekleştirdiği portföy sayısı 31/12/2010 itibari ile 98 olup, müşteri dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Yatırımcı Türü Müşteri Sayısı BĐREYSEL 55 KURUMSAL 34 TÜZEL KĐŞĐ 9 TOPLAM 98 Sermaye ve Ortaklık Yapısı: Şirket 1999 yılında 401,000.- TL ödenmiş sermaye ile kurulmuş olup, yapılan sermaye artırımları ile sermayesi 2004 yılında 2,409,917.- TL ye yükseltilmiştir. Şirketin ortak sayısı 5 olup, sermayenin %1'inden fazla paya sahip ortakları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 3

4 ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iştiraki olanlar) Adı Soyadı ve Ticaret Ünvanı Đştirak Tutarı ( TL) Đştirak Oranı (%) Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1,127, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1,282, TOPLAM 2,409, Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar: 6. Đşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler, yapılan araştırma ve geliştirme giderleri, esas sözleşmede yapılan değişiklikler, hisse senedi dışında ihraç edilen menkul kıymetler: 7- Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri: 8. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa, bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: 01 Ocak Aralık 2010 tarihleri arasında şirket ana sözleşmesinde değişiklik bulunmamaktadır. 9. Varsa hisse senetleri dışında çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin tutarı, bunların Şirket e getirdiği yük ve ödeme miktarları: 10. Đşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi: 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, yatırım fonu sektörü büyüklüğü, yılbaşına oranla %8.76 oranında büyüme göstererek 32.4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım fonu sektörü toplam büyüklüğü Aralık 2009 sonu itibariyle ise 29.9 milyar TL olarak gerçekleşmişti. 31 Aralık 2010 itibariyle, B Tipi yatırım fonları toplam büyüklüğü 30.9 milyar TL ve A Tipi yatırım fonları toplam büyüklüğü 1.4 milyar TL seviyesindedir. Söz konusu tarih itibariyle yatırım fonu sektörünün %71.53 lük kısmı B Tipi Likit Fonlardan, %24 lik kısmı Likit Fon haricindeki B Tipi Fonlardan ve %4.47 lük kısmı A Tipi yatırım fonlarından oluşmaktadır. Alt kırılımlara bakıldığında aynı dönemde, A Tipi Fonlar %45.57, Likit Dışı B Tipi Fonlar %34.8 oranında büyürken, B Tipi Likit Fonlar ise %0.92 oranında büyümüştür. 4

5 TEB Portföy Yönetimi A.Ş Değerlendirmeleri: 31 Aralık 2010 itibariyle yönetim altındaki yatırım fonları toplam değeri %4,42 artarak ( : milyon TL ) milyar TL ve 2009 sonunda % 3.94 olan pazar payımız ise, 2010 Aralık sonu itibari ile %3.76 olarak gerçekleşmiştir. Şirket Aralık 2010 sonu itibariyle, 24 adet Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yatırım Fonu, 5 adet TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Fonu, 3 adet Millenniumbank A.Ş. Yatırım Fonu olmak üzere toplam 32 adet portföyün yönetimini sürdürmektedir. Ayrıca 2 adet Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Fonu ve kurumsal ve bireysel müşterilere portföy yönetimi hizmeti verilmektedir. Aralık 2010 tarihi itibariyle tüzel ve bireysel müşteri adedi 64 dür. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü milyon TL (fon + fon dışı büyüklük) olup ayrıca yönetmekte olduğumuz 2 adet Anadolu Hayat Emeklilik Fonları büyüklüğü ise 31 milyon TL dir. 11. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu: 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle devlet teşvik ve yardımı bulunmamaktadır. 12. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktive katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri: 13. Düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödemelerine ilişkin temel rasyolar: FĐNANSAL BĐLGĐLER VE 31/12/2010 DEĞERLENDĐRMELERĐ: Başlıca Finansal Büyüklükler ( TL) : Mali Tablolar 31/12/ /12/2009 Toplam Aktifler 14,790,441 15,122,973 Nakit ve Nakit Benzerleri 9,303,705 8,790,032 Özkaynaklar 13,209,707 13,677,639 Net Kar 4,309,411 5,311,910 Özkaynaklar karlılığı 32.62% 38.84% Aktif Karlılığı 29.14% 35.12% Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V No:59 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Portföy Yönetim Şirketlerinin kredi kullanması ve ödünç para alma verme işlemi yapması mümkün değildir. Şirketin mali tablolarında yer alan yükümlülükleri vergi ve kıdem tazminatı karşılıkları, temettü borcu ve diğer kısa vadeli borçlar kalemlerinden oluşmaktadır. Dağıtılan Temettü: TEB Portföy Yönetimi A.Ş. 26 Mart 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2009 yılı 5

6 net karından TL temettü dağıtma kararı almış olup, nakit temettü ödemeleri 31 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca aynı tarihli Olağan Genel Kurul Kararına istinaden cari yılda TL tutarında yasal yedek ayrılmıştır. 14. Đşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şu anda bunu gerektirecek bir durum söz konusu değildir. 15. Üst yönetimde yıl içerisinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübeleri: Patrick Rene Pitton dan boşalan atanmıştır. yönetim kurulu üyeliğine Christophe Philippe Marie VALLEE Yönetim Kadrosu Đsim Unvan Mesleki Tecrübe Ömer Abidin YENĐDOĞAN Genel Müdür 18 yıl Rüştü Faruk ÖZSAN Hisse Senedi Yönetimi 22 yıl Mehmet ÖZKAYA Sabit Getiri ve Varlık Tahsisi 18 yıl Cenk Kaan Dürüst Đş Geliştirme, Mali Đşler ve Operasyon 16 yıl Jean Yves DEVOS Risk Yönetimi 37 yıl Tolga ATAMAN Uyum ve Operasyonel Risk Koordinatörü 14 yıl Şirketin personel sayısı Aralık 2010 sonu itibariyle 30 kişidir. 01 Ocak Aralık 2010 tarihleri arasında şirket yönetiminde değişiklik bulunmamaktadır. 16. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler: 2009 yılı sonunda 30 olan personel sayısı, 31/12/2010 tarihi itibariyle değişmemiştir. Şirketimiz personeli herhangi bir sendikaya bağlı değildir ve toplu sözleşme görüşmeleri yapılmamaktadır. Personel ücretleri Şirket in kârlılığı, diğer şirketlerdeki ücret seviyeleri ve personelin performansları göz önüne alınarak tespit edilmektedir. Dönem içinde personele sağlanan hak ve menfaatlerin toplamı TL dir ve ücretler, prim ve ikramiyeler, çeşitli tazminatlar, SSK işveren payı, SSK Đşsizlik Sigortası işveren payı ve SSK Sosyal Güvenlik Destekleme Primi işveren payı, izin ve kıdem karşılıklarından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra personelimize yemek ve ulaşım imkanı sağlanmakta, sağlık ve hayat sigortası yapılmaktadır. Bahsi geçen bu yardımların toplam tutarı dönem sonu itibarıyla TL dir Aralık sonu için hesaplanan kıdem tazminatı karşılığı TL dir. 17. Yıl içinde yapılan Bağışlar: 31/12/2010 tarihi itibariyle yapılan bağış bulunmamaktadır. 6

7 18. Merkez dışı örgütlerin olup olmadığı: 19- Türkiye ve Dünya Ekonomileri ndeki Gelişmeler: 2010 yılının 4.çeyreği yapılan ekonomik programların yeniden gözden geçirildiği ve olumlu gelen verilerle birlikte global olarak toparlanan bir dönem oldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikası toplantısında fonlama imkanlarının süresini Ocak tan Nisan ayına kadar uzattığını açıkladı. Enflasyonun düşük seyrine bağlı olarak ECB faizleri mevcut (%1) seviyede tuttu. ECB nin likidite önlemlerinin süresini uzatmasına, tahvil alımlarını hızlandırmasına ve Avrupa Bölgesi maliye bakanlarının 750 milyar Euroluk kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya varmasına bağlı olarak Avrupa Bölgesi nde borç sorunlarına ilişkin endişeler hafifledi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından Đrlanda nın kredi notu A+ dan BBB+ ya, Portekiz in kredi notu A+ ya ve Macaristan ın kredi notu da bütçedeki orta vadeli bozulma nedeniyle BBB- ye indirildi. ABD Başkanı Obama nın, Bush dönemi vergi indirimlerinin süresinin 2 yıl uzatılması için uzlaşmaya varmaya çalışması bir taraftan ekonomide maliye politikası kaynaklı bir yavaşlama olmayacağı beklentilerini kuvvetlendirirken diğer taraftan da ABD nin kamu borcu ile ilgili endişelerini artırdı. Bunun üzerine, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasının kamu finansmanını zayıflatacağını öngörmesi nedeniyle ülkenin "AAA" olan kredi notu görünümünün önümüzdeki 2 yıl içinde negatife dönme ihtimalinin arttığını söyledi. Tüm bu gelişmelere ve noel tatili öncesinde karlı pozisyonların kapatılmasıyla birlikte hacimlerin düşmesine rağmen piyasalar yılı ılımlı bir seyirle kapatmayı başardı. TCMB politika faizlerinde indirime devam etti ve 1 haftalık repo faiz oranını %6,5 seviyesine kadar indirdi. Zorunlu karşılık oranları da mevduat vadelerine göre yeniden düzenledi. Her vadede %6 olan zorunlu karşılık oranları yeni düzenlemeyle 1 aya kadar %8, 1-6 ay arasında %7, 6-12 ay arasında %6 ve 12 aydan daha uzun vadelerde %5 olarak değiştirildi. %11 olan DTH zorunlu karşılık oranıysa değiştirilmedi. Merkez Bankası nın bu önlemleri faizler üzerinde olumlu etki yaparken döviz ve hisse cephesini olumsuz etkiledi. TL, Euro ya karşı %4,7 ABD Dolar ına karşı ise %6,7 değer kaybetti. 4.çeyrekte Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Merkez Bankası hedeflemiş olduğu enflasyon seviyesini yakalayarak, faizlerin düşük seviyelerde kalacağını bir kez daha teyit etti. Düşük enflasyon ve yüksek kalmaya devam eden likidite ile birlikte, ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırımları artış göstermeye devam etmiştir. ĐMKB cephesinde 4.çeyrekte karışık bir seyir gerçeklemiş olsa da 2010 yılını %25 yükselişle tamamlamıştır. TEB PORTFÖY YÖNETĐMĐ A.Ş. Cenk Kaan DÜRÜST Tolga ATAMAN Koordinatör 7

TEB PORTFÖY YÖNETIMI ANONIM SIRKETI 1 OCAK 2011 31 MART 2011 DÖNEMINE AIT FAALIYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETIMI ANONIM SIRKETI 1 OCAK 2011 31 MART 2011 DÖNEMINE AIT FAALIYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETIMI ANONIM SIRKETI 1 OCAK 2011 31 MART 2011 DÖNEMINE AIT FAALIYET RAPORU A. Giris TEB Portföy Yönetimi A.S. ( Sirket ), 2 Kasim 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarasi ile Ana Sözlesmesi

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2010-30/09/2010 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2010-31/03/2010 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2011-30 / 09 / 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011-30/09/2011 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2011-31 / 03 / 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/20110-31/03/2011 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 A. GİRİŞ 1. Şirket hakkında genel bilgi İş Portföy Yönetimi A.Ş (Şirket), 6 Kasım 2000 tarih, 5168 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek

Detaylı

2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

2012 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

2009 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2009 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2009 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2008 31 Aralık 2008 A. GİRİŞ 1. Şirket Hakkında Genel Bilgi İş Portföy Yönetimi A.Ş (Şirket), 6 Kasım 2000 tarih, 5168 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. 24 Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu 30.06.2011 Bu rapor 01.Ocak.2011 30.Haziran.2011 çalışma dönemini kapsamaktadır. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ A.Ş. SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

Detaylı

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1. Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2008 31.12.2008 2. Ortaklığın Ticaret Unvanı: Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. Yıldırım

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Finanscorp Finansman Yatırım Anonim Şirketi unvanıyla,

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31.03.2012 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31.03.2012 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 31.03.2012 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ŞĐRKETĐN ÜNVANI : HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. MERKEZĐ : ĐSTANBUL KURULUŞ TARĐHĐ : 26.10.1990 FAALĐYET : MENKUL KIYMET ALIM/SATIMA ARACILIK RAPOR DÖNEMĐ

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Finanscorp Finansman Yatırım Anonim Şirketi unvanıyla,

Detaylı

2013 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2013 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş HESAP DÖNEMİ 01.01.2015-30.06.2015 ANA ORTAKLIĞIN ÜNVANI Adres

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Finanscorp Finansman Yatırım Anonim Şirketi unvanıyla,

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1- Raporun Dönemi : Bu rapor, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kuruluşunun 1 Ocak 2011 30 Eylül 2011 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2- Ortaklığın Ünvanı : MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Finanscorp Finansman Yatırım Anonim Şirketi unvanıyla,

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2010 OCAK-MART ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2010 OCAK-MART ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 2.9.1997 tarihinde kurulan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında, Ana Sözleşmesi nde belirlenen faaliyetlerini

Detaylı

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ŞĐRKETĐN ÜNVANI : PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. MERKEZĐ : ĐSTANBUL KURULUŞ TARĐHĐ : 26.10.1990 FAALĐYET : MENKUL

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1- Raporun Dönemi : Bu rapor, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kuruluşunun 1 Ocak 2009 31 Aralık 2009 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2- Ortaklığın Ünvanı : MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İçindekiler I. Giriş II. Sermaye Yapısı III. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler IV. İştirakler V. Şirket Yönetimi VI. Yönetim Organı

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 30.06.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı