Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın"

Transkript

1 !!!"# $ %!" #"$!"# & ' ()*+,-, +) -' Amaç Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına likin Tebli (Tebli No: 2012/1) MADDE 1 (1) Bu Tebli in amacı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilikin usul ve esasları tespit etmektir. Tanımlar MADDE 2 (1) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yer alan tanımlara ek olarak bu Tebli de geçen; a) Bölgeler: Kararda belirtilen bölgeleri, b) Entegrasyon: Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek ekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doru entegre olan, yatırımın konusu ve projenin özellii dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımları, c) letmeye geçi tarihi: Yatırım süresinin (ek süre dahil) biti tarihini veya bu tarihten önce tamamlama vizesi için müracaat edilmi ise müracaat tarihini, ç) Karar: 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

2 d) Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiinde arazi-arsa ve bina-inaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacaı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüü bulunmayan yatırımları, e) Modernizasyon: Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamı makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile deitirilmesini, tesiste eksik kalmı bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün dorudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin deitirilmesini içeren yatırımları, f) Oda: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliine balı ticaret odalarını, ticaret ve sanayi odalarını ve sanayi odalarını, g) Tevsi: Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı mütereklii oluturarak bir bütün tekil eden yatırımları, ) Ürün çeitlendirme: Mevcut tesisler ile altyapı mütereklii olan, aynı iletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımları, ifade eder. Tevik belgesi MADDE 3 (1) Tevik belgesi, yatırımın karakteristik deerlerini ihtiva eden, yatırımın bu deerler ve tespit edilen artlara uygun olarak gerçekletirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı salayan bir belge olup Kararın amaçlarına uygun olarak gerçekletirilecek yatırımlar için düzenlenir. (2) Tevik belgesinin düzenlenmi olması tevik belgesi kapsamında gerçekletirilecek yatırımlarla ilgili olarak dier mevzuat gerei kamu kurum ve kurulularından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin verilmesi gerekliliine mesnet tekil etmeyecei gibi söz konusu belgelerin temin edilmesi gerekliliini de ortadan kaldırmaz. Müracaat MADDE 4 (1) Gerçek kiiler, adi ortaklıklar, sermaye irketleri, kooperatifler, birlikler, i ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluları (genel ve özel bütçeli kurum ve kurulular, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teebbüsleri ile bunların sermaye bileimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kurulular) ve kamu kuruluu niteliindeki meslek kuruluları, dernekler ve vakıflar ile yurt dıındaki yabancı irketlerin Türkiye deki ubeleri tevik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir. (2) Kurulu süreci tamamlanmamı tüzel kiiler adına yapılacak tevik belgesi müracaatları deerlendirmeye alınmaz. Müracaat mercii MADDE 5 (1) Tevik belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlıa müracaat edilir. Ancak, genel tevik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını amayan ve EK-4 te belirtilen yatırımlar için firmanın tercihine balı olarak yatırımın yapılacaı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir. (2) Tevik belgelerinin geçerlilik süresi içerisindeki ilemlerle ilgili müracaatlar, tevik belgesi müracaatını deerlendiren ilgili kuruma yapılır. Müracaatlar, bu Teblide belirtilen esaslar çerçevesinde deerlendirilerek ilgili merci tarafından sonuçlandırılır. Ancak devir, satı, ihraç, kiralama ve yatırımcı talebine istinaden yapılan iptaller dıındaki tevik belgesi iptali ilemlerine ilikin müracaatlar ile yatırım

3 konusu deiiklii ve yatırımın nakli konusundaki talepler Genel Müdürlüün görüü alınarak sonuçlandırılır. Tevik belgesi müracaatında aranacak belgeler MADDE 6 (1) Tevik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aaıda belirtilen belgeler aranır. a) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kii veya kiilerce imzalı müracaat dilekçesi. b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kiilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve ahıs irketleri ile gerçek kiiler için imza beyannamesi. c) EK-1 deki örnee uygun olarak hazırlanmı, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kii veya kiilerce imzalı ve kaeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri. ç) Bakanlıa yapılacak müracaatlarda, dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblaın Bakanlık Döner Sermaye letmesine ait EK-9 da belirtilen hesaba yatırıldıına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, yukarıda belirtilen meblaın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldıına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye letmesi hesabına yatırıldıına dair belge. d) Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örnei. e) Kamu kurum ve kuruluları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmu prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadıına veya tecil ve/veya taksitlendirildiine ya da yapılandırıldıına ve yapılandırmanın bozulmadıına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletiim ortamından alınacak barkodlu çıktı. f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece 17/7/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Etki Deerlendirmesi Yönetmelii eki listelerde yer alan Çevresel Etki Deerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Deerlendirmesi Gerekli Deildir Kararı artı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve ehircilik Bakanlıı ndan alınan Karar ve/veya Karara ilikin yazı. g) Tevik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiine balı olarak ilgili mevzuatı gerei dier kamu kurum ve kurulularından alınması gereken ve EK-2 de belirtilen bilgi ve belgeler. ) Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu. h) Yatırımın sektörüne, büyüklüüne veya tevik uygulamalarına balı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek dier bilgi ve belgeler. Tevik belgesi müracaatının deerlendirilmesi MADDE 7 (1) Tevik belgesi düzenlenmesi talep edilen yatırım projelerinin, makro ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden yapılacak deerlendirme ve gerektiinde ilgili kurum, kurul ve kurululardan alınacak görüler sonucunda uygun bulunması halinde, yatırıma ait tevik belgesi ile ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri Genel Müdürlükçe onaylanır. (2) Yerel birimlere yapılan müracaatlarla ilgili olarak yerel birimler, yapılan deerlendirme sonucunda uygun görülen yatırım projeleri için;

4 a) Yapılan müracaata istinaden düzenlenen ve yerel birim yetkililerinin paraf ve imzalarını haiz yatırım projesi deerlendirme formunu, b) Yerel birimce onaylı üçer nüsha tevik belgesi ve eki makine ve teçhizat listelerini, Genel Müdürlüe gönderirler. Genel Müdürlükçe de uygun görülen yatırımlara ilikin tevik belgeleri onaylanarak bir nüshası muhafaza edilmek, bir nüshası da yatırımcıya verilmek üzere iki nüshası ilgili yerel birime iletilir. (3) Yerel birimin yaptıı deerlendirme sonucunda uygun görülmeyen yatırım projeleri ile ilgili ihtilaflı durumlarda Genel Müdürlüün görüü dorultusunda ilem yapılır. (4) Yatırım bilgi formunda yer alan ve tevik belgesinin düzenlenmesine mesnet tekil edecek bilgilerin eksik ve/veya çelikili olması halinde, yatırımcının müracaatı deerlendirmeye alınmaz. Bu durumun giderilmesine yönelik müracaatlar, en son müracaatın yapıldıı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde deerlendirilir. (5) Müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin doruluundan yatırımcılar sorumlu olup, yatırımın herhangi bir aamasında aksinin tespiti halinde, Genel Müdürlükçe tevik belgesi iptal edilebilecei gibi belge iptalini gerektirmeyen durumlarda belge kapsamında salanan desteklerden bir kısmı müeyyide uygulanmak suretiyle geri alınır. Tevik belgesi kapsamında deerlendirilmeyen harcamalar MADDE 8 (1) Müracaat tarihinden önce gerçekletirilmi bulunan yatırım harcamaları tevik belgesi kapsamında deerlendirilmez. (2) Tevik belgesi kapsamında; a) Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler hariç olmak üzere ham madde, ara malı ve iletme malzemesi, b) Kullanılmı yerli makine ve teçhizat, c) Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (salık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafie çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar ile Kararın 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen araçlar hariç), ç) Havayolu ile yük ve/veya yolcu taımacılıına yönelik yatırımlar dıındaki dier yatırımlar için uçak ve helikopter, d) Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eyası, deerlendirmeye alınmaz. (3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilenler dıında, tevik belgesi kapsamında deerlendirilmeyecek harcamalar sektörel özellikler dikkate alınarak proje bazında belirlenir. (4) Tevik belgelerine ait ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde inaat malzemelerine yer verilmez. Yatırım cinsleri MADDE 9 (1) Tevik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım cinsleri komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün çeitlendirme ve entegrasyondan oluur. (2) Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeitlendirme cinslerindeki yatırımların, aynı iletmede veya aynı organize sanayi bölgesinde olması gerekir. Bu hüküm, ilgili olduu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile daha önceki kararlara göre düzenlenen tevik belgeleri kapsamı yatırımlara da uygulanır.

5 (3) Hazır giyim yatırımlarında, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artıının yüzde yüzü geçmesi halinde bu yatırımlar komple yeni yatırım olarak deerlendirilir. (4) Entegre hayvancılık yatırımlarında aaıda belirtilen kriterler aranır. a) Süt yönlü büyükba/küçükba hayvan yetitiricilii yatırımlarında, yetitiricilik ve süt mamulleri üretimi balangıç olmak kaydıyla, proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetitiricilii ve/veya yem üretimi) ve/veya souk hava deposu. b) Et yönlü büyükba/küçükba besicilik yatırımlarında, yetitiricilik ve kesimhane balangıç olmak kaydıyla, souk hava deposu ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetitiricilii ve/veya yem üretimi) ve/veya et mamulleri üretimi. c) Damızlık büyükba/küçükba hayvan yetitiricilii yatırımlarında, yetitiricilik ve proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetitiricilii ve/veya yem üretimi). ç) Damızlık kanatlı yetitiricilii yatırımlarında, damızlık tavuk veya hindi yetitiricilii ve kuluçkahane ile proje bazında yem üretimi. d) Et yönlü kanatlı yetitiricilii yatırımlarında, hindi veya et yönlü tavuk yetitiricilii ve kesimhane balangıç olmak kaydıyla, ileri ileme ve/veya souk hava deposu ve/veya yem tesisi. e) Yumurta yönlü kanatlı yetitiricilii yatırımlarında, yumurta tavuu yetitiricilii balangıç olmak kaydıyla, yem tesisi ve/veya souk hava deposu ve/veya yumurta tasnif ve paketleme ünitesi. Stratejik yatırımlar MADDE 10 (1) Aaıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte salayan, ithalat baımlılıı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak deerlendirilir. a) Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karılamak üzere gerçekletirilecek doalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı yatırım tutarına dahil edilir). b) Tevik belgesine konu yatırımda üretilecek ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin, aynı ürünün ithalatından az olması. c) Tevik belgesi kapsamında gerçekletirilecek yatırımla asgari yüzde kırk oranında katma deer salanması. ç) Yatırım konusu tesiste üretilecek ürünle ilgili son bir yıl içerisinde gerçekleen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması (ithalat miktarının tespitinde, müracaat tarihinden önce yayımlanmı son oniki aylık resmi veriler esas alınır). (2) Birinci fıkrada yer alan kriterlerin deerlendirilmesinde, EK-10 da belirtilen esaslar dikkate alınır. (3) Yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi, rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise (c) bendi hükmü uygulanmaz. (4) Stratejik yatırımlar için istenilen fizibilite raporunda, yatırıma konu ürünle ilgili yurt içi üretim kapasitesi, ithalat miktarı ve yatırımla oluturulacak katma deere ilikin detaylı bilgi ve analizlerin bulunması gerekir. Aksi takdirde müracaatlar deerlendirmeye alınmaz. (5) Projenin deerlendirilmesine esas tekil etmek üzere münhasıran yatırıma konu ürüne yönelik bilgiler ve hesaplamalar gerektiinde dier kurum ve kurululardan teyit edilir. (6) Genel Müdürlükçe yapılan incelemede stratejik yatırımların teviki kapsamında deerlendirilen yatırım projeleri ön inceleme raporu ile birlikte Komisyonun onayına sunulur.

6 (7) Stratejik yatırımların tevikine yönelik bavurularda nihai karar yetkisi Komisyona aittir. Komisyon, bu kapsamdaki projeleri deerlendirmek üzere tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve oy birlii ile karar alır. (8) Komisyon tarafından stratejik yatırım olduuna karar verilen yatırım projeleri için Genel Müdürlükçe tevik belgesi düzenlenir. (9) Genel Müdürlük tarafından gerçekletirilen ön inceleme veya Komisyonca verilen nihai karar sonucunda stratejik yatırımların teviki kapsamında deerlendirilmesi uygun bulunmayan yatırım projeleri reddedilir veya yatırımcı talebine istinaden Karar kapsamında yer alan dier tevik uygulamaları çerçevesinde deerlendirilebilir. (10) Birinci fıkrada yer alan kriterlere ilikin yapılan deerlendirmede kullanılan verilerin piyasa artları gerei bilahare deimesi durumunda, desteklerle ilgili herhangi bir deiiklik yapılmaksızın belge geçerliliini muhafaza eder. Balamı ilemler ve mahrece iade MADDE 11 (1) Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme ekillerinden herhangi biri ile ithalat ilemlerine balanılmı veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmi ancak ithalatı gerçekletirilememi makine ve teçhizatın ithaline, yatırım süresi biti tarihini izleyen dört ay içerisinde, gümrük idarelerince belge kapsamında salanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir. (2) Tevik belgesinin yatırım süresi içerisinde; a) Evsafa uygun çıkmaması sonucu, eyanın serbest dolaıma giriini müteakip garanti süresi içinde yurt dıı edilecek makine ve teçhizatın, b) Tamir, bakım veya dier nedenlerle yurt dıına gönderilecek makine ve teçhizatın, mahrece iade ilemleri için dorudan gümrük idaresine müracaat edilir. Bu yöndeki talepler ilgili gümrük idaresince, gümrük mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır. Mahrece iade ilemine konu yatırım mallarının yurt dıı edilmesinden itibaren bir yıl içerisinde aynısı veya yenisinin yurda giri ilemleri, Genel Müdürlüün herhangi bir iznine tabi olmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma deer vergisi istisnasından yararlandırılmak suretiyle dorudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Kullanılmı makine ve teçhizat ithali MADDE 12 (1) Kullanılmı makine ve teçhizat temininde, Karar hükümleri ve sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak; a) thalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan Kullanılmı veya Yeniletirilmi Olarak thal Edilebilecek Bazı Maddelere likin Tebli hükümleri uyarınca ithali mümkün olan makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç), b) thalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat, tevik belgesi kapsamında ithal edilebilir. (2) Kullanılmı komple tesislerin (karayolu nakil vasıtaları hariç) ithaline yönelik talepler, Genel Müdürlükçe proje bazında deerlendirilir. Tevik belgesi kapsamında ithaline izin verilen bu tesisler, yatırım konusuna balı olarak yardımcı tesislerden baımsız, bir mal veya hizmeti üretebilecek komple bir hattan veya tevik belgesinde kayıtlı üretimi yapabilecek bir veya birden fazla makine ve teçhizattan da oluabilir. Ancak, farklı firmalardan temin edilen münferit makine ve teçhizat ile tesis oluturulamayacaı gibi, söz konusu tesislerin revizyon ve ticareti ile itigal eden firmalardan da tevik belgesi kapsamında ithalat yapılamaz.

7 (3) Kullanılmı komple tesis taleplerinin deerlendirilebilmesi için yatırımcıların, tesise ait makine ve teçhizatın model ve imal yıllarını da gösterir dökümlü fatura veya proforma fatura asılları ile birlikte Bakanlıa müracaat etmeleri gerekir. (4) Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin komple tesisin bulunduu ülkede yapacakları ekspertiz neticesinde uygun görülmesi halinde, kullanılmı komple tesisin tevik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir. (5) Türkiye'deki serbest bölgelerden yapılacak kullanılmı komple tesis ithali taleplerinde; Bakanlıın Serbest Bölgeler, Yurt Dıı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüünden alınmı mevcut tesisin faaliyet ruhsatı ile tesisin ülke içerisine ithalinde serbest bölgeler mevzuatı açısından herhangi bir sakınca bulunmadıına ilikin uygunluk yazısının Genel Müdürlüe ibrazını müteakip, Genel Müdürlük personelince kullanılmı komple tesisin bulunduu serbest bölgede yapılacak ekspertiz neticesinde düzenlenecek rapora istinaden tevik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir. (6) Kullanılmı olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dıında kullanılması veya 21 inci madde hükmü saklı kalmak üzere satılması halinde salanan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Söz konusu makine ve teçhizat, kullanılmı komple tesis kapsamında temin edilmi ise dört ay içerisinde ihraç edilir veya gümrüklerce yapılacak tüm masraflar yatırımcı tarafından karılanmak suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüklere terk edilir. Faiz destei MADDE 13 (1) Faiz destei uygulamasına ilikin esaslar, Genel Müdürlük ve aracı kurumlar arasında imzalanan protokol ile belirlenir. (2) Tevik belgesinde faiz destei öngörülen yatırımcılar faiz desteinden yararlanabilmek için Genel Müdürlük ile protokol imzalayan aracı kurumlardan birine bavururlar. Aracı kurum tarafından yapılan deerlendirme sonucunda kredi kullanımı veya finansal kiralama sözlemesi yapılması uygun görülen projelere ilikin faiz destei müracaatları, yatırımcı adına protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde aracı kurumca Genel Müdürlüe yapılır. Müracaatın, Genel Müdürlük tarafından yapılacak deerlendirme sonucu uygun görülmesi gerekir. (3) Aynı tevik belgesi kapsamı yatırım için faiz destei uygulamasına yönelik olarak, yatırım süresince birden fazla aracı kurum talepte bulunamaz. Faiz desteinden yararlandırılmaya balanıldıktan sonra aracı kurum deitirilmemek kaydıyla aynı tevik belgesi kapsamı yatırım için birden fazla itfa tablosuna göre ilem yapılabilir. Stratejik yatırımlar için, faiz destei uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunabilir. (4) Faiz destei ödemesinin yapılabilmesi için; a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmu prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadıının veya tecil ve/veya taksitlendirildiinin ya da yapılandırıldıının ve yapılandırmanın bozulmadıının, b) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlıı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki onbe gün içerisinde vadesi geçmi borcunun olmadıının, tevsik edilmesi gerekmektedir. (5) Bakanlıkça faiz destei ödemelerinin vadeyi takip eden ayın sonuna kadar yapılması esastır. Ancak, Hazine nakit dengesi veya dier zorunlu haller nedeniyle ödeme tarihinde Bakanlıkça deiiklik yapılabilir.

8 Sigorta primi iveren hissesi destei MADDE 14 (1) Sigorta primi iveren hissesi destei, komple yeni yatırımlarda belge kapsamında gerçekletirilen yatırımla salanan istihdam, dier yatırım cinslerinde ise mevcuda ilave edilen istihdam için uygulanır. Komple yeni yatırım dıındaki yatırım cinslerinde, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı içi sayısının mevcut istihdamın altında olması halinde ilgili ay için prim destei uygulanmaz. (2) veren hissesine ait primlerin karılanabilmesi için iverenlerin çalıtırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Bakanlıkça karılanmayan iveren hissesine ait tutarı ödemi olması gerekir. veren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Bakanlıktan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı iverenden tahsil edilir. (3) Sigorta primi iveren hissesi destei uygulamasına, tamamlama vizesi tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren balanır. Uygulamanın ilk baladıı ay esas alınarak tevik belgesinde kayıtlı azami destek oranının aılmaması kaydıyla belgede belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir. (4) Sigorta primi iveren hissesi desteinin uygulanması ile ilgili ilemler Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür. (5) Genel Müdürlükçe, tamamlama vizesi yapılan ve sigorta primi iveren hissesi desteinden yararlanabilecek tevik belgesi sahibi iletmelere ilikin olarak firma adı, tevik belgesi tarih ve sayısı, yatırım yeri ve adresi, SGK iyeri sicil numarası, yatırımın cinsi, mevcut istihdam, ilave istihdam, vergi dairesi, vergi numarası, destekten yararlanma süresi ve azami destek tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlıına bildirilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca, destekten yararlanacak yatırımcılar için; a) Destein uygulanacaı aya ait prim ve hizmet belgesinde belirtilen sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden tutar ve Bakanlıkça karılanmayan iveren hissesine ait tutarın tamamının ödendiinin, b) 5510 sayılı Kanun uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmu prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadıının veya tecil ve/veya taksitlendirildiinin ya da yapılandırıldıının ve yapılandırmanın bozulmadıının, c) 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlıı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki onbe gün içerisinde vadesi geçmi borcunun olmadıının, tespit edilmi olması gerekir. (6) Bu maddenin dokuzuncu fıkra hükmü hariç olmak üzere sigorta primi iveren hissesi destei, sadece tevik belgesi kapsamı yatırımda istihdam edilen ilave sigortalılar için, tevik belgesinde kayıtlı azami destek oranını amamak kaydıyla belirtilen sürelerde uygulanır. (7) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigorta primi iveren hissesi desteinin uygulanmasını müteakip EK-8 de yer alan formatta Bakanlıktan toplu aktarım talebinde bulunulur. Ödemeye esas istihdam sayısının ve Bakanlıktan aktarımı talep edilen tutarın doruluundan Sosyal Güvenlik Kurumu sorumludur. (8) Sigorta primi iveren hissesi desteinin uygulanacaı tevik belgesi kapsamındaki yatırıma ait tesiste, iverenin sosyal güvenlik iyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirtilen aracılarca istihdam edilen sigortalı sayısı da dikkate alınabilir. (9) Genel tevik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi ina yatırımlarında tamamlama vizesi artı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primi iveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karılanabilir. Bu destek, gemi inası devam etse dahi yatırıma balama tarihinden itibaren en fazla on

9 sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçlarının inasına yönelik yatırımlar da bu kapsamda deerlendirilir. Uygulamaya, tevik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını amamak üzere ödemeye esas bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren balanır. (10) Yatırımın devri halinde uygulamadan devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise aynı koulları yerine getirmek kaydıyla kalan süre kadar devralan yararlanır. Sigorta primi destei MADDE 15 (1) 14 üncü maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beinci, yedinci, sekizinci ve onuncu fıkra hükümleri sigorta primi destei için de uygulanır. thal ve yerli makine ve teçhizat listesi deiiklii MADDE 16 (1) Tevik belgesi ekinde yer alan ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerine ilikin deiiklik talepleri, tevik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen merci tarafından sonuçlandırılır. Ancak, kullanılmı komple tesislerin tevik belgesi kapsamına dahil edilmesine ilikin müracaatlar Bakanlıa yapılır. (2) thal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer alan fiyatların, her bir makine ve teçhizat itibarıyla yüzde yüze kadar artı veya yüzde elliye kadar azalılarında liste tadilatı yapılmaksızın dorudan ilem yapılabilir. Tevik belgesinin revizesi MADDE 17 (1) Tevik belgesinde kayıtlı olan deerlerde, yatırımın her aamasında tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yapılacak deerlendirme sonucunda tevik belgesini düzenleyen merci tarafından deiiklik yapılabilir. (2) Tevik belgesinin sabit yatırım tutarının yüzde ellisinin üzerindeki artı veya azalılar ile belgede kayıtlı dier bilgilerde deiiklik olması durumunda yatırımcılar, tevik belgesini düzenleyen mercie müracaat ederek, tevik belgesinin revizesi talebinde bulunabilirler. (3) Yatırıma balama tarihinden sonra temin edilen, ancak makine teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizatın proje ile uyumlu olanları, tevik belgesi kapsamında temin edilmi sayılmak suretiyle belge kapsamına dahil edilebilir. Süre uzatımı MADDE 18 (1) Tevik belgesine konu yatırımların proje bazında yapılacak deerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekletirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekletirilememesi halinde, yatırım harcaması yapılmı olması kaydıyla EK-6 da yer alan Yatırım Takip Formu ile birlikte tevik belgesinin düzenlendii mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, tevik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu ekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir. Yatırım konusu deiiklii MADDE 19 (1) Yatırım konusu deiiklii talepleri için tevik belgesi müracaatını deerlendiren mercie bavurulur. (2) Yatırımcı tarafından yeni yatırıma ilikin olarak verilecek yatırım bilgi formuna istinaden yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da dikkate alınarak, tevik belgesi üzerinde yatırım konusuna ilikin deiiklik yapılabilir. Deiikliin ilgili yerel birim tarafından yapılabilmesi için Genel Müdürlüün uygun görüünün alınması gerekir. Yatırım konusu deiikliinden önce satın alınmı ancak, yeni yatırım konusu ile ilgili olmayan makine ve teçhizat için uygulanan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

10 Finansal kiralama ilemleri MADDE 20 (1) Tevik belgesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmı finansal kiralama yolu ile temin edilebilir. (2) Finansal kiralama irketinin gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası desteklerinden yararlanabilmesi için, tevik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleme yapılmı olması ve tevik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat listesinin onaylanmı olması gerekir. (3) Yatırımcının tevik belgesi dikkate alınarak finansal kiralama irketi adına düzenlenen makine ve teçhizat listesi ile yerli temin ve/veya ithalat ilemleri yapılır. Bu ilemlerde yatırımcı, finansal kiralama irketleri ile müteselsilen sorumludur. (4) Finansal kiralama ilemine konu makine ve teçhizatın devir, satı ve ihraç ilemleri, finansal kiralama irketi ve yatırımcının birlikte müracaat etmeleri halinde, 21 inci madde hükümleri çerçevesinde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla deerlendirilir. (5) Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın, yatırımcının mülkiyetine geçi tarihine kadar Genel Müdürlüün izni olmaksızın üçüncü kiilere satıı veya kiralanması durumunda her türlü sorumluluk finansal kiralama irketine aittir. flas veya sözlemenin feshi veya yatırımın gerçeklememesi durumunda, yatırımcının mülkiyetine geçmemi makine ve teçhizat için faydalanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde finansal kiralama irketinden geri alınır. Ancak, makine ve teçhizatın yatırımcının mülkiyetine geçmi olması durumunda ilgili yasal düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla yatırımcı sorumludur. (6) Finansal kiralama ilemine konu makine ve teçhizatın baka bir yatırımcıya devrinin talep edilmesi halinde; finansal kiralama irketi, devredecek yatırımcı ve devralacak yatırımcının birlikte müracaatı üzerine yeni sözlemeye istinaden devir ilemi yapılabilir. Bu durumda yatırım bütünlüünün bozulması halinde söz konusu makine ve teçhizatın yeniden temin edilmesi gerekir. Ayrıca, yeni yatırımcının tevik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcının yararlandıı destek unsurlarından daha düük olması veya destek unsurunun hiç bulunmaması durumunda fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. (7) Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın baka bir finansal kiralama irketine devri, ancak yatırımcının uygun görüü ve Genel Müdürlüün onayına istinaden yapılabilir. (8) Tevik belgesi kapsamındaki kullanılmı ithal makine ve teçhizatın finansal kiralama yoluyla teminine izin verilebilir. (9) 3226 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen ihbar süresinin bitimini müteakip en geç üç ay içerisinde kiralayan veya kiracı tarafından ilgili mercie bildirimde bulunulması kaydıyla, sözlemenin feshedilmesi ve finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın bildirimi takip eden bir yıl içerisinde (22 nci madde hükümleri hariç) devrinin talep edilmesi durumunda, finansal kiralama irketi ile devralacak tevik belgeli yatırımcının birlikte müracaatına istinaden yeni sözleme çerçevesinde devir ilemi uygun görülebilir. Aksi takdirde, yararlanılan destekler finansal kiralama irketinden geri alınır. (10) Bu maddede belirtilmeyen hususlarda 3226 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak Genel Müdürlüün görüü dorultusunda ilem tesis edilir. (11) Finansal kiralamaya konu ilemin tamamlanmasını müteakip, finansal kiralama irketi tarafından Genel Müdürlüe veya ilgili mercie gerçeklemelerle ilgili bilgi verilir.

11 Devir, satı, ihraç ve kiralama MADDE 21 (1) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadıına bakılmaksızın belge kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın be yılını doldurmadan devri, satıı, ihracı ve kiralanması Genel Müdürlüün iznine tabidir. (2) Tamamlama vizesi yapılmamı olan tevik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın satıının talep edilmesi durumunda Genel Müdürlükçe, yatırımcıdan tevik belgesinin iptali halinde satıı yapılan makine ve teçhizata ait desteklerin kendileri tarafından ödeneceine dair taahhütname alınır. (3) Tevik belgesi kapsamı yatırımların bütün olarak satıı, tamamlama vizesinin yapılmı olması ve iletmeye geçi tarihinden itibaren be yıl faaliyette bulunulmu olması halinde serbesttir. Bu tür durumlarda devir ilemi yapılmaz. (4) Sadece modernizasyon cinsinde tevik belgesi düzenlenebilen konularda düzenlenecek tevik belgelerinde modernizasyona yönelik olarak aktiflerden düülecek makine ve teçhizatın asgari üç yıl firma aktifinde bulunmu olması ve aktiflerden dümeye yönelik satılarda satıı yapan firmanın ortakları ve birinci derece yakınlarının satın alan firma ortaklık yapısında yüzde ellinin üzerinde pay sahibi olmamaları artı aranır. (5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadıına bakılmaksızın iletmeye geçi tarihinden itibaren be yıllık süreyi doldurmamı yatırımların bütün olarak devri, tevik belgesi üzerinde unvan deiiklii yapılmak suretiyle uygun görülebilir. Mücbir sebep ve fevkalade hal durumları MADDE 22 (1) Tevik belgesi düzenlenmesinden tamamlama vizesi ilemleri sonuçlanıncaya kadar devam eden ilemlerle ilgili olarak; a) Tabii afetler ve yangın (ilgili resmi kurumlardan alınacak yazı ile varsa sigorta hasar ekspertiz raporu aranır), b) Yatırımcının faaliyetlerinden kaynaklanmayıp dier nedenlerle kamu idarelerinin aldıı kararlar ve uygulamalar sonucu yatırımcının faaliyet ve/veya yatırım yapamaz hale gelmesi (ilgili kamu kurumundan alınacak yazı aranır), c) Grev ve lokavt (l çalıma müdürlüklerinden alınacak yazı aranır), ç) Devletçe konulan yasaklar, sava ve abluka hali, d) Yatırımcının çounluk hissesi sahiplerinin ölümü (mahkeme kararı aranır), e) Yatırım konusu makine ve teçhizatın, yatırımcının iradesi ve kusuru dıında çalınma vb. sebeplerle elden çıkması ( resmi kurumlardan alınacak yazı aranır) halleri mücbir sebep ve fevkalade hal durumları olarak deerlendirilir. Tamamlama vizesi MADDE 23 (1) Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi ve/veya vizesi ilemleri için yerel birimleri, odaları, bankaları veya yatırımın bulunduu il valiliini görevlendirebilir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen tevik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi ilemleri, EK-5 de yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak, Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir. (2) Ekspertiz ilemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacak olması halinde, yatırım mahallinde ekspertiz yapmak üzere Genel Müdürlükten en az iki, en fazla üç personel görevlendirilir. Genel Müdürlük tarafından yerel birimler, odalar, bankalar veya yatırımın bulunduu il valiliinin görevlendirilmesi halinde; tamamlama ekspertizi ve/veya vizesi ilemleri, görevlendirilen mercinin

12 kadrolu iki personeli ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müavirin yapacakları inceleme sonucunda mütereken düzenlenecek EK-7 de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporuna istinaden ilgili merci tarafından yapılır. (3) Tamamlama vizesi için görevlendirilen merci tarafından yapılan ekspertiz ilemleri sonucunda yatırımın gerçekleme deerleri ile birlikte tamamlama vizesi erhi, ilgili merci tarafından dorudan tevik belgeleri üzerine derc edilerek sonucundan Genel Müdürlüe bilgi verilir. Tamamlama vizesi ilemi ile ilgili olarak, EK-7 de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporu, tevik belgesinin aslı, ithal ve yerli makine ve teçhizat liste asılları ve gerçekleen deerler üzerinden hazırlanmı ilgili merci tarafından onaylı yeni listeler bir ay içerisinde nihai onay için Genel Müdürlüe gönderilir. Genel Müdürlükçe uygun görülen tamamlama vizesi ilemleri ile ilgili olarak yatırımcıya ve ekspertiz ilemini yapan mercie bilgi verilir. (4) Faiz destei ihtiva eden tevik belgelerinin tamamlama vizesi ilemleri yapılmak üzere, ekspertiz raporu ve eklerinin ilgili merci tarafından Genel Müdürlüe gönderilmesi gerekir. (5) Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen tevik belgeleri de dahil olmak üzere, ekspertiz ilemleri için görevlendirilecek personelin her birine ödenecek ekspertiz ücreti yüz Türk Lirasıdır. Bu görevlendirmelerde ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı tarafından karılanır. Yatırımcılardan, baka hiçbir ad altında ilave ücret talep edilemez. (6) Kamu kurulularınca gerçekletirilen yatırımların tamamlama vizesi ilemleri ekspertiz ilemi yapılmaksızın dorudan ilgili kurulu tarafından verilecek bilgi ve belgelere istinaden Genel Müdürlükçe yapılır. (7) Mücbir sebep ve fevkalade hal durumları nedeniyle tamamlama vizesine ilikin aranan belgelerin ibraz edilememesi durumunda tamamlama vizesine ilikin talepler; a) Tevik belgesi kapsamında ithali yapılan makine ve teçhizata ilikin ilgili gümrük idaresinden temin edilecek gümrük giri beyannamelerinin onaylı örneklerinin, b) Alımı gerçekletirilen yerli makine ve teçhizata ait satıcı firmalardan temin edilecek fatura nüshalarının, c) Varsa dier yatırım harcamalarına ait ilgili kurum ve kurululardan temin edilecek belgelerin, ç) Arsa bedeli için ilgili tapu dairesinden temin edilecek tapu örneinin, d) Bina-inaat harcamaları için ilgili belediyeden temin edilecek yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneinin, e) Mücbir sebep ve fevkalade hal durumunu tevsik eden ilgili resmi kurumlardan alınacak yazının, Genel Müdürlüe ibraz edilmesini müteakip sonuçlandırılabilir. (8) Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden düzenlenmi olan tevik belgelerinin tamamlama vizeleri, ilgili olduu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile belgenin düzenlendii ekli dikkate alınarak yapılır. Bu belgelerden, Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ihtiva edenlerin tamamlama vizesi ilemleri, ilgili banka tarafından fiziki, mali ve teknik inceleme yapılmak suretiyle tanzim edilmi olan ve prim ödemesine esas tekil eden raporlara istinaden dorudan Genel Müdürlükçe yapılabilir. Görev verilen kurum ve kuruluların yükümlülükleri MADDE 24 (1) Yerel birimler ile valilikler, odalar, bankalar, yeminli mali müavirler gibi görev verilen kurum ve kurulular Karar ve Tebli in uygulamasına yönelik olarak yapmı oldukları ilemlerden sorumludurlar.

13 (2) Görev verilen ilgili kurum ve kurulular yapılan müracaatları iki ay içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. (3) Karar veya tebli hükümlerine aykırı davrandıı tespit edilen, Bakanlık tarafından verilen görüleri ve talimatları uygulamayan yerel birimler ile görev verilen dier kuruluların yetkilerine Bakanlıkça son verilir ve gerekli tedbirleri alıncaya kadar yeni görev verilmez. Yürürlükten kaldırılan tebli MADDE 25 (1) 28/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına likin Tebli (Tebli No: 2009/1) yürürlükten kaldırılmıtır. GEÇC MADDE 1 (1) Bu Tebliin hükümleri, Kararın lehe gelen hükümleri açısından 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen tevik belgelerine de uygulanır. Yürürlük MADDE 26 (1) Bu Tebli yayımı tarihinde yürürlüe girer. Yürütme MADDE 27 (1) Bu Tebli hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

14 EK-1 TEVK BELGES MÜRACAAT FORMLARI A - YATIRIM BLG FORMU I - YATIRIMCI BLGLER 1. Adı / Unvanı : 2. Haberleme adresi : Telefon : Faks : E-posta : Web adresi : 4. Sermayesi : 5. Ortaklar Balı bulunduu vergi dairesi Vergi kimlik numarası : TC kimlik no / Vergi dairesi ve no Uyruu Hisse oranı (%) Toplam 100 : Kayıtlı sermaye 6. SGK iyeri sicil numarası : 7. Projeden sorumlu ahısların iletiim bilgileri: Adı ve soyadı : Görevi : Telefon : E-posta adresi : Adı ve soyadı : Görevi :

15 Telefon : E-posta adresi : 8. Yatırımın yeri: a) li ve ilçesi b) Adresi c) d) Organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı: (Tahsis yazısı aranır) Kiralık olması halinde; Kiralananın cinsi (bina/arsa) Mal sahibinin adı / unvanı Kira balangıç ve biti tarihi Kiralanan alan (m 2 ) 9. Yatırımın cinsi Ürün / Hizme t 16. Yatırımın sektörü ve konusu Yatırıma balama tarihi Yatırımın biti tarihi Mevcut istihdam Öngörülen ilave istihdam II - YATIRIM LE LGL BLGLER Projenin kapasitesi Mevcut Kapasite lave Kapasite Birim Projenin kısa anlatımı

16 17. Üretim akı eması (Öngörülen yatırımla salanacak istihdam da belirtilecektir)

17 18. Talep edilen destek unsurları KDV stisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi ndirimi Sigorta Primi veren Hissesi Destei Yatırım Yeri Tahsisi Gelir Vergisi Stopajı Destei Sigorta Primi Destei KDV adesi Faiz Destei III - TOPLAM SABT YATIRIM TUTARI TABLOSU (TL) A) ARAZ-ARSA : m 2 Birim Toplam Fiyat Arazi - Arsa B) BNA-NAAT : m 2 Birim Toplam Fiyat a) Ana bina ve tesisleri b) dare binaları c) Dier bina-inaat harcamaları Toplam C) MAKNE VE TEÇHZAT : a) thal Makine ve Teçhizat b) Yerli Makine ve Teçhizat D) DER HARCAMALAR : a) Etüd - proje b)yardımcı makine ve teçhizat c) thalat ve gümrükleme ç) Taıma ve sigorta d) Montaj e) Dier TOPLAM SABT YATIRIM TUTARI :

18 IV - YATIRIM FNANSMANI TABLOSU (TL) A) ÖZKAYNAKLAR : B) YABANCI KAYNAKLAR: a) ç kredi b) Dı kredi c) Döviz kredisi d) Dövize endeksli kredi TOPLAM FNANSMA : B - BEYAN VE TAAHHÜT ÖRNEKLER ÖRNEK-1 (Tüm tevik belgesi müracaatlarında aranır.) BEYAN VE TAAHHÜT Yatırım tevik belgesinin düzenlenmesi ile tamamlama vizesinin yapılmasına kadar yapacaımız tüm müracaatlarda ibraz ettiimiz ve/veya edeceimiz bilgi ve belgelerin varlıını, muhteviyatı itibarıyla doruluunu, tevik belgesi kapsamında desteklerden yararlanan yatırım harcamaları ile ilgili olarak baka kamu kurum ve kurulularının destek programları ile dier kuruluların kamu kaynaklı desteklerinden halihazırda yararlanmadıımızı ve yararlanmayacaımızı, yatırımın herhangi bir aamasında aksinin tespiti halinde tevik belgesi kapsamında salanan desteklerle ilgili her türlü müeyyidenin uygulanmasını beyan, kabul ve taahhüt ederiz. Temsil ve ilzama yetkili kiilerin imzaları ve kae ÖRNEK-2 (Tamamlama vizesi yapılmamı tevik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın satı izni taleplerinde aranır) BEYAN VE TAAHHÜT... tarih ve... sayılı yatırım tevik belgesi kapsamı...$ /...TL tutarındaki makine ve teçhizatın satıının gerçeklemesini müteakip bahse konu yatırım tevik belgemizin herhangi bir nedenle iptali halinde, satıa konu makine ve teçhizata ilikin yararlanılan destekleri ilgili mevzuatı çerçevesinde ödeyeceimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz. Temsil ve ilzama yetkili kiilerin imzaları ve kae ÖRNEK-3 (Stratejik yatırımlarda aranır) YÖNETM / ORTAKLAR KURULU KARARI Yatırım tevik belgesi düzenlenmesi için Ekonomi Bakanlıı na müracaat edilmesine karar verilerek stratejik yatırımlar kapsamında gerçekletirilmesi planlanan... üretimine yönelik yatırımımızda, bahse konu ürün/ürünler dıında herhangi bir ürün üretilmeyeceine ilikin anılan Bakanlıa taahhütname verilmesine karar alınmıtır BEYAN VE TAAHHÜT Stratejik yatırımlar kapsamında gerçekletirilecek olan... üretimine yönelik yatırımımızda; bahse konu ürün/ürünler dıında herhangi bir ürün üretmeyeceimizi; üretim, kapasite, ithalat ve katma deer hesaplarının doru olduunu, aksinin tespiti halinde stratejik yatırımlara yönelik ilave olarak yararlandıımız desteklerin tamamını ilgili mevzuatı çerçevesinde geri ödeyeceimizi beyan ve taahhüt ederiz. Temsil ve ilzama yetkili kiilerin imzaları ve kae

19 C - MAKNE VE TEÇHZAT LSTES ÖRNEKLER THAL MAKNE VE TEÇHZAT LSTES Adı/Unvanı : Adresi : Vergi Dairesi / Vergi Kimlik No. : YTB Tarih ve Sayısı : Sıra No Makine ve Teçhizatın Adı Miktarı Menei Ülke Toplam Döviz Tutarı (FOB) Toplam Tutarı (FOB $) Toplam Tutarı (FOB TL) Gümrük Beyannamesi Tarih Sayı stisnadan Yararlananlar çin Gümrük daresi Onayı TOPLAM ilzama yetkili Temsil ve

20 kiilerin imzaları ve kae YERL MAKNE VE TEÇHZAT LSTES Adı/Unvanı : Adresi : Vergi Dairesi / Vergi Kimlik No. : YTB Tarih ve Sayısı : Sıra No Makine ve Teçhizatın Adı Miktarı Birim Fiyatı (TL) (KDV Hariç) Toplam Tutarı (TL) (KDV Hariç) Satın Alınanların Fatura Tarihi Fatura Sayısı stisnadan Yararlananlar çin Satıcının Onayı TOPLAM Temsil ve ilzama yetkili kiilerin imzaları ve kae

21 D MÜRACAAT FORMU DOLDURMA KILAVUZU YATIRIMCI BLGLER 1. Adı / Unvanı: lgili sicil gazetelerinde kayıtlı olduu ekilde yatırımcı adı ya da unvanı yazılır. 2. Haberleme adresi: Yatırımcının güncel haberleme adresi yazılır. 3. Telefon / faks / e-posta / web adresi: Yatırımcının güncel dier iletiim bilgileri yazılır. 4. Sermayesi: Yatırımcının son sermaye yapısını gösterir ilgili sicil gazetesine göre sermaye ve ortakların bilgileri yazılır. 5. Balı bulunduu vergi dairesi / vergi kimlik numarası: Yatırımcının balı bulunduu vergi dairesi ve numarası yazılır. 6. SGK Yeri Sicil Numarası: Yatırımın yapılacaı yatırım yerine ilikin SGK i yeri sicil numarası yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan bo bırakılır. 7. Projeden sorumlu ahısların iletiim bilgileri: Proje deerlendirme aamasında, projeye ilikin teknik bilgi alınabilecek ahısların iletiim bilgileri yazılır. YATIRIM LE LGL BLGLER 8. Yatırım yerinin ili, ilçesi, adresi, organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı, kiralık ise kiralama bilgileri: Yatırım yeri bilgileri yazılır. Yatırımın organize sanayi bölgesinde olması halinde ayrıca ilgili bölgeden yer tahsis yazısı aranır. Ayrıca, yatırımın yapılacaı arsa-arazi veya binanın kiralık ise kiralama bilgileri belirtilir. 9. Yatırımın cinsi: Komple yeni yatırım, tevsi, modernizasyon, ürün çeitlendirme ve entegrasyon cinslerinden uygun olanı yazılır. 10. Yatırımın sektörü ve konusu: Yatırımın ilgili sektörü ve kısaca konusu yazılır. Örnein; malat Otomotiv yan sanayi yatırımı, Hizmetler Otel yatırımı, Enerji Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi yatırımı vb. 11. Yatırıma balama tarihi: Müracaat tarihi esas alınarak ay ve yıl olarak yazılır. Örnein; ubat 2012, Haziran 2013 vb. 12. Yatırımın biti tarihi: Yatırımın planlanan biti tarihi ay ve yıl olarak yazılır. 13. Mevcut istihdam: Son altı aylık dönem ortalaması esas alınarak mevcut istihdam yazılır. Mevsimsel özellik taıyan yatırımlarda ise bir önceki yıla ait mevsimsel ortalama esas alınarak mevcut istihdam yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan bo bırakılır. 14. Öngörülen ilave istihdam: Yatırım neticesinde salanacak ilave istihdam yazılır. 15. Projenin kapasitesi: Tek vardiyada tesiste üretilen ve ilave olarak üretilecek mal veya hizmet miktarları yazılır. Mevcut üretimin olması durumunda kapasite raporundaki üretim kapasitesi yazılır. 16. Projenin kısa anlatımı: Projenin gerekçesi, üretim teknolojisi, sektöre ilikin genel bilgiler, üretilecek mal veya hizmete ilikin piyasa bilgileri gibi bilgileri içerecek ekilde proje kısaca anlatılacaktır. 17. Üretim akı eması: Üretim aamaları akı emasında gösterilerek yazılacaktır. Bu kısım, yatırım bilgi formuna ek olarak da hazırlanabilir. Her aama için öngörülen istihdam akı eması içerisinde ayrıca belirtilir. Ayrıca, makine ve teçhizat listelerinde yer alan makine ve teçhizatlara da üretim akı eması içerisinde yer verilir. 18. Talep edilen destek unsurları: Yatırımın bölgesi, sektörü ve büyüklüü dikkate alınarak Kararda belirtilen destek unsurlarından talep edilenler iaretlenir. TOPLAM SABT YATIRIM TABLOSU A) Arazi Arsa: Satın alınacak arsanın alan büyüklüü (m 2 ) ve birim fiyatı (TL/m 2 ) belirtilerek toplam arsa tutarı hesaplanır.

22 B) Bina-naat: Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası ve tesisler, idari binalar ve dier binainaat harcama kalemi için m 2 ve birim deerler de belirtilerek toplam bina-inaat tutarı hesaplanır. C) Makine ve Teçhizat: Üretimle ilgili ithal ve yerli makine-teçhizat tutarları, ithal makine ve teçhizat için FOB bedel ve yerli makine ve teçhizat için KDV siz tutar dikkate alınarak hesaplanır. Ayrıca ithal ve yerli makine ve teçhizata ilikin olarak örnee uygun ikier nüsha liste hazırlanır. D) Dier Harcamalar: (Yatırım maliyetine intikal eden) - Etüd ve proje giderleri, - Yardımcı makine ve teçhizat giderlerine, mal ve hizmet üretimi ile dorudan ilgisi bulunmayan makine ve teçhizat harcamaları, - thalat ve gümrükleme giderlerine, ithal makine ve teçhizatın temininde yapılan masraflar, - Taıma ve sigorta giderleri, - Montaj giderlerine, ana fabrika ve yardımcı iletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar, - Dier giderlere, yatırım dönemi finansman giderleri ile yukarıda belirtilmeyen ancak yatırımla ilgili olan dier yatırım harcamaları hesaplanarak yazılır. YATIRIMIN FNANSMANI TABLOSU Yatırımın finansmanına ilikin bilgiler, toplam sabit yatırım tutarı ile uyumlu olacak ekilde hesaplanarak yazılır. BEYAN VE TAAHHÜT ÖRNEKLER ÖRNEK-1: Tüm tevik belgesi müracaatlarında aranır. ÖRNEK-2: Tamamlama vizesi yapılmamı tevik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın satı izni taleplerinde aranır. ÖRNEK-3: Stratejik yatırımlarda örnee uygun olarak alınacak yönetim / ortaklar kurulu kararı ile taahhütname aranır. MAKNE VE TEÇHZAT LSTELER ÖRNEKLER Mal ve hizmet üretiminde dorudan kullanılacak makine ve teçhizat, bu kısımda yer alan örneklere uygun ekilde listelenir. Makine ve teçhizat nitelii taımayan harcamalara bu listelerde yer verilmez. Listeler, Bakanlıa yapılacak müracaatlarda ikier, yerel birimlere yapılacak müracaatlarda üçer nüsha hazırlanır. YURT DIINDAN TEMN EDLECEK MAKNE VE TEÇHZAT LSTES: Yurt dıından temin edilecek olan makine ve teçhizatlar örnee uygun ekilde listelenerek, Makine ve Teçhizatın Adı, Miktarı, Menei Ülke Toplam Döviz Tutarı (FOB), Toplam Tutarı (FOB$) ve Toplam Tutarı (FOB TL) sütunları eksiksiz olarak doldurulur. Gerekli görülmesi halinde, makine ve teçhizatın yabancı dildeki karılıkları parantez içinde yazılabilir. YURT ÇNDEN TEMN EDLECEK MAKNE VE TEÇHZAT LSTES: Yurt içinden temin edilecek olan makine ve teçhizatlar örnee uygun ekilde listelenerek, Makine ve Teçhizatın Adı, Miktarı, Birim Fiyatı (TL) (KDV Hariç) ve Toplam Tutarı (TL) sütunları eksiksiz olarak doldurulur. ÖNEML NOT: Yatırım Bilgi Formu, beyan ve taahhüt ile makine ve teçhizat listelerinin her sayfasında firma kaesi ile irketi temsil ve ilzama yetkili kiilerin imzaları bulunacaktır.

23 EK-2 YATIRIMIN KARAKTERSTNE BALI OLARAK TEVK BELGES TALEBNDE BULUNULMADAN ÖNCE LGL MEVZUATI GERE DER KAMU KURUM VE KURULULARINDAN ALINMASI GEREKEN BLG VE BELGELER 1. Madencilik ve enerji yatırımlarında; a) 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon yatırımlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıı Maden leri Genel Müdürlüü tarafından bizzat yatırımcı adına düzenlenmi letme Ruhsatı ve letme zninin tasdikli suretleri, b) 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1(a) grubu madenlerden l Özel dareleri tarafından ruhsatlandırılanlarda letme Ruhsatı tasdikli sureti, c) Elektrik Piyasası Yönetmeliine tabii elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve daıtımına yönelik yatırımlarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yatırımcı adına düzenlenen lisansın tasdikli sureti, ç) Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak, kendi ihtiyaçlarını karılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya daıtım ebekesi ile paralel çalımayan (ada konumundaki) üretim tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıından alınacak proje onayına ilikin yazı, d) Jeotermal sondaj ve üretim yatırımlarında letme Ruhsatı, petrol ve doalgaz sondaj ve üretim yatırımlarında ise ilgili Kamu Kurum ve Kurulularının mevzuatında yer alan nihai izin ve/veya ruhsatlar. e) Kömür istihraç yatırımlarında kömürün, Birlemi Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre düük C kategorisinde olduuna dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıı ndan alınacak yazı. f) Rödovanslı madencilik yatırımlarında sözleme/anlama yapılan kamu kurumu veya itirakinden alınacak yazı. 2. Rafineri yatırımlarında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ndan alınacak lisansın tasdikli sureti. 3. Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üretimi yatırımlarında; Milli Savunma Bakanlıından alınacak tesis kurulu izni. 4. Av malzemeleri, nian tabancası, av bıçakları ve tekel dıı bırakılan patlayıcı maddeleri ve benzerlerinin imali yatırımlarında; çileri Bakanlıı ndan alınacak kurulu izni. 5. Ses ve gaz fiei atabilen silahların üretimi yatırımlarında; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlıı ndan kurulu ve ön izin belgesi tasdikli sureti. 6. Atıkların bertaraf edilmesine yönelik yatırımlarda; Çevre ve ehircilik Bakanlıı tarafından bertaraf konusunda düzenlenmi çevre lisansı ya da çevre izin ve lisansı tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aamasında aranır),

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1)

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Tarih: 28 Temmuz 2009 Sayı: 27302 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28.07.2009 Tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı,

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27302 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

KONU : Yeni teşvik sistemi ile ilgili Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar ın uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

KONU : Yeni teşvik sistemi ile ilgili Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar ın uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır. 23.06.2012 Sirküler, 2012/13 Sayın MeslektaĢımız; KONU : Yeni teşvik sistemi ile ilgili Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar ın uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Yeni teşvik

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2009 / 70

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2009 / 70 İstanbul, 27 Temmuz 2009 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2009 / 70 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hk. Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen

Detaylı

TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/3)

TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/3) 8 Aralık 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26370 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/3) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

TC kimlik no / Vergi dairesi ve no. Toplam 100

TC kimlik no / Vergi dairesi ve no. Toplam 100 EK1 TEŞVİK BELGESİ MÜRACAAT FORMLARI A YATIRIM BİLGİ FORMU I YATIRIMCI BİLGİLERİ 1. Adı / Unvanı : 2. Haberleşme adresi : Telefon : 3. Faks : Eposta : Web adresi : 4. Sermayesi : Ortaklar TC kimlik no

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

çelebi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı www.byclb.com 19 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28328

çelebi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı www.byclb.com 19 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28328 çelebi 19 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28328 ( Karar Sayısı : 2012/3305) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı www.byclb.com İÇİNDEKİLER Amaç... 4 Tanımlar... 4 Bölgeler...

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (II)

Yatırım Teşvikleri (II) Yatırım Teşvikleri (II) Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

11 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27931 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

11 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27931 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA 11 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27931 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı

4M Danışmanlık Yatırım Teşvik Karar - 2009/15199

4M Danışmanlık Yatırım Teşvik Karar - 2009/15199 Karar Sayısı : 2009/15199 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 10/7/2009 tarihli ve 2009/23 sayılı Raporu üzerine,

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

Yatırımcı Bilgilendirme Serisi. Yayın No: 3. Hazırlayan Arif KÖSEOĞLU. Konya Yatırım Destek Ofisi Haziran 2014. Yatırım Teşvik

Yatırımcı Bilgilendirme Serisi. Yayın No: 3. Hazırlayan Arif KÖSEOĞLU. Konya Yatırım Destek Ofisi Haziran 2014. Yatırım Teşvik Yatırımcı Bilgilendirme Serisi Yayın No: 3 Hazırlayan Arif KÖSEOĞLU Konya Yatırım Destek Ofisi Haziran 2014 Yatırım Teşvik Rehberi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Uygulamaları2014 İÇİNDEKİLER

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI Mehmet Emin KAYA Ekonomist - S.M. Mali Müşavir 12 Aralık 2014 Ankara Crown Plaza 04.06.1986 tarihli 3213 sayılı MADEN KANUNU Maden teşvik tedbirleri: Madencilik faaliyetleri

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 Đkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-Đstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY. Aksaray Yatırım Destek Ofisi

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY. Aksaray Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY Aksaray Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY www.ahika.gov.tr 0 1 Aksaray Yatırım Destek Ofisi Önsöz 15 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Yatırım Teşvik

Detaylı