Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın"

Transkript

1 !!!"# $ %!" #"$!"# & ' ()*+,-, +) -' Amaç Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına likin Tebli (Tebli No: 2012/1) MADDE 1 (1) Bu Tebli in amacı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilikin usul ve esasları tespit etmektir. Tanımlar MADDE 2 (1) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yer alan tanımlara ek olarak bu Tebli de geçen; a) Bölgeler: Kararda belirtilen bölgeleri, b) Entegrasyon: Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek ekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doru entegre olan, yatırımın konusu ve projenin özellii dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımları, c) letmeye geçi tarihi: Yatırım süresinin (ek süre dahil) biti tarihini veya bu tarihten önce tamamlama vizesi için müracaat edilmi ise müracaat tarihini, ç) Karar: 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

2 d) Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiinde arazi-arsa ve bina-inaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacaı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüü bulunmayan yatırımları, e) Modernizasyon: Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamı makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile deitirilmesini, tesiste eksik kalmı bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün dorudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin deitirilmesini içeren yatırımları, f) Oda: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliine balı ticaret odalarını, ticaret ve sanayi odalarını ve sanayi odalarını, g) Tevsi: Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı mütereklii oluturarak bir bütün tekil eden yatırımları, ) Ürün çeitlendirme: Mevcut tesisler ile altyapı mütereklii olan, aynı iletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımları, ifade eder. Tevik belgesi MADDE 3 (1) Tevik belgesi, yatırımın karakteristik deerlerini ihtiva eden, yatırımın bu deerler ve tespit edilen artlara uygun olarak gerçekletirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı salayan bir belge olup Kararın amaçlarına uygun olarak gerçekletirilecek yatırımlar için düzenlenir. (2) Tevik belgesinin düzenlenmi olması tevik belgesi kapsamında gerçekletirilecek yatırımlarla ilgili olarak dier mevzuat gerei kamu kurum ve kurulularından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin verilmesi gerekliliine mesnet tekil etmeyecei gibi söz konusu belgelerin temin edilmesi gerekliliini de ortadan kaldırmaz. Müracaat MADDE 4 (1) Gerçek kiiler, adi ortaklıklar, sermaye irketleri, kooperatifler, birlikler, i ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluları (genel ve özel bütçeli kurum ve kurulular, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teebbüsleri ile bunların sermaye bileimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kurulular) ve kamu kuruluu niteliindeki meslek kuruluları, dernekler ve vakıflar ile yurt dıındaki yabancı irketlerin Türkiye deki ubeleri tevik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir. (2) Kurulu süreci tamamlanmamı tüzel kiiler adına yapılacak tevik belgesi müracaatları deerlendirmeye alınmaz. Müracaat mercii MADDE 5 (1) Tevik belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlıa müracaat edilir. Ancak, genel tevik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını amayan ve EK-4 te belirtilen yatırımlar için firmanın tercihine balı olarak yatırımın yapılacaı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir. (2) Tevik belgelerinin geçerlilik süresi içerisindeki ilemlerle ilgili müracaatlar, tevik belgesi müracaatını deerlendiren ilgili kuruma yapılır. Müracaatlar, bu Teblide belirtilen esaslar çerçevesinde deerlendirilerek ilgili merci tarafından sonuçlandırılır. Ancak devir, satı, ihraç, kiralama ve yatırımcı talebine istinaden yapılan iptaller dıındaki tevik belgesi iptali ilemlerine ilikin müracaatlar ile yatırım

3 konusu deiiklii ve yatırımın nakli konusundaki talepler Genel Müdürlüün görüü alınarak sonuçlandırılır. Tevik belgesi müracaatında aranacak belgeler MADDE 6 (1) Tevik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aaıda belirtilen belgeler aranır. a) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kii veya kiilerce imzalı müracaat dilekçesi. b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kiilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve ahıs irketleri ile gerçek kiiler için imza beyannamesi. c) EK-1 deki örnee uygun olarak hazırlanmı, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kii veya kiilerce imzalı ve kaeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri. ç) Bakanlıa yapılacak müracaatlarda, dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblaın Bakanlık Döner Sermaye letmesine ait EK-9 da belirtilen hesaba yatırıldıına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, yukarıda belirtilen meblaın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldıına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye letmesi hesabına yatırıldıına dair belge. d) Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örnei. e) Kamu kurum ve kuruluları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmu prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadıına veya tecil ve/veya taksitlendirildiine ya da yapılandırıldıına ve yapılandırmanın bozulmadıına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletiim ortamından alınacak barkodlu çıktı. f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece 17/7/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Etki Deerlendirmesi Yönetmelii eki listelerde yer alan Çevresel Etki Deerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Deerlendirmesi Gerekli Deildir Kararı artı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve ehircilik Bakanlıı ndan alınan Karar ve/veya Karara ilikin yazı. g) Tevik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiine balı olarak ilgili mevzuatı gerei dier kamu kurum ve kurulularından alınması gereken ve EK-2 de belirtilen bilgi ve belgeler. ) Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu. h) Yatırımın sektörüne, büyüklüüne veya tevik uygulamalarına balı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek dier bilgi ve belgeler. Tevik belgesi müracaatının deerlendirilmesi MADDE 7 (1) Tevik belgesi düzenlenmesi talep edilen yatırım projelerinin, makro ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden yapılacak deerlendirme ve gerektiinde ilgili kurum, kurul ve kurululardan alınacak görüler sonucunda uygun bulunması halinde, yatırıma ait tevik belgesi ile ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri Genel Müdürlükçe onaylanır. (2) Yerel birimlere yapılan müracaatlarla ilgili olarak yerel birimler, yapılan deerlendirme sonucunda uygun görülen yatırım projeleri için;

4 a) Yapılan müracaata istinaden düzenlenen ve yerel birim yetkililerinin paraf ve imzalarını haiz yatırım projesi deerlendirme formunu, b) Yerel birimce onaylı üçer nüsha tevik belgesi ve eki makine ve teçhizat listelerini, Genel Müdürlüe gönderirler. Genel Müdürlükçe de uygun görülen yatırımlara ilikin tevik belgeleri onaylanarak bir nüshası muhafaza edilmek, bir nüshası da yatırımcıya verilmek üzere iki nüshası ilgili yerel birime iletilir. (3) Yerel birimin yaptıı deerlendirme sonucunda uygun görülmeyen yatırım projeleri ile ilgili ihtilaflı durumlarda Genel Müdürlüün görüü dorultusunda ilem yapılır. (4) Yatırım bilgi formunda yer alan ve tevik belgesinin düzenlenmesine mesnet tekil edecek bilgilerin eksik ve/veya çelikili olması halinde, yatırımcının müracaatı deerlendirmeye alınmaz. Bu durumun giderilmesine yönelik müracaatlar, en son müracaatın yapıldıı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde deerlendirilir. (5) Müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin doruluundan yatırımcılar sorumlu olup, yatırımın herhangi bir aamasında aksinin tespiti halinde, Genel Müdürlükçe tevik belgesi iptal edilebilecei gibi belge iptalini gerektirmeyen durumlarda belge kapsamında salanan desteklerden bir kısmı müeyyide uygulanmak suretiyle geri alınır. Tevik belgesi kapsamında deerlendirilmeyen harcamalar MADDE 8 (1) Müracaat tarihinden önce gerçekletirilmi bulunan yatırım harcamaları tevik belgesi kapsamında deerlendirilmez. (2) Tevik belgesi kapsamında; a) Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler hariç olmak üzere ham madde, ara malı ve iletme malzemesi, b) Kullanılmı yerli makine ve teçhizat, c) Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (salık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafie çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar ile Kararın 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen araçlar hariç), ç) Havayolu ile yük ve/veya yolcu taımacılıına yönelik yatırımlar dıındaki dier yatırımlar için uçak ve helikopter, d) Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eyası, deerlendirmeye alınmaz. (3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilenler dıında, tevik belgesi kapsamında deerlendirilmeyecek harcamalar sektörel özellikler dikkate alınarak proje bazında belirlenir. (4) Tevik belgelerine ait ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde inaat malzemelerine yer verilmez. Yatırım cinsleri MADDE 9 (1) Tevik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım cinsleri komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün çeitlendirme ve entegrasyondan oluur. (2) Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeitlendirme cinslerindeki yatırımların, aynı iletmede veya aynı organize sanayi bölgesinde olması gerekir. Bu hüküm, ilgili olduu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile daha önceki kararlara göre düzenlenen tevik belgeleri kapsamı yatırımlara da uygulanır.

5 (3) Hazır giyim yatırımlarında, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artıının yüzde yüzü geçmesi halinde bu yatırımlar komple yeni yatırım olarak deerlendirilir. (4) Entegre hayvancılık yatırımlarında aaıda belirtilen kriterler aranır. a) Süt yönlü büyükba/küçükba hayvan yetitiricilii yatırımlarında, yetitiricilik ve süt mamulleri üretimi balangıç olmak kaydıyla, proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetitiricilii ve/veya yem üretimi) ve/veya souk hava deposu. b) Et yönlü büyükba/küçükba besicilik yatırımlarında, yetitiricilik ve kesimhane balangıç olmak kaydıyla, souk hava deposu ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetitiricilii ve/veya yem üretimi) ve/veya et mamulleri üretimi. c) Damızlık büyükba/küçükba hayvan yetitiricilii yatırımlarında, yetitiricilik ve proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetitiricilii ve/veya yem üretimi). ç) Damızlık kanatlı yetitiricilii yatırımlarında, damızlık tavuk veya hindi yetitiricilii ve kuluçkahane ile proje bazında yem üretimi. d) Et yönlü kanatlı yetitiricilii yatırımlarında, hindi veya et yönlü tavuk yetitiricilii ve kesimhane balangıç olmak kaydıyla, ileri ileme ve/veya souk hava deposu ve/veya yem tesisi. e) Yumurta yönlü kanatlı yetitiricilii yatırımlarında, yumurta tavuu yetitiricilii balangıç olmak kaydıyla, yem tesisi ve/veya souk hava deposu ve/veya yumurta tasnif ve paketleme ünitesi. Stratejik yatırımlar MADDE 10 (1) Aaıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte salayan, ithalat baımlılıı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak deerlendirilir. a) Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karılamak üzere gerçekletirilecek doalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı yatırım tutarına dahil edilir). b) Tevik belgesine konu yatırımda üretilecek ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin, aynı ürünün ithalatından az olması. c) Tevik belgesi kapsamında gerçekletirilecek yatırımla asgari yüzde kırk oranında katma deer salanması. ç) Yatırım konusu tesiste üretilecek ürünle ilgili son bir yıl içerisinde gerçekleen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması (ithalat miktarının tespitinde, müracaat tarihinden önce yayımlanmı son oniki aylık resmi veriler esas alınır). (2) Birinci fıkrada yer alan kriterlerin deerlendirilmesinde, EK-10 da belirtilen esaslar dikkate alınır. (3) Yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi, rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise (c) bendi hükmü uygulanmaz. (4) Stratejik yatırımlar için istenilen fizibilite raporunda, yatırıma konu ürünle ilgili yurt içi üretim kapasitesi, ithalat miktarı ve yatırımla oluturulacak katma deere ilikin detaylı bilgi ve analizlerin bulunması gerekir. Aksi takdirde müracaatlar deerlendirmeye alınmaz. (5) Projenin deerlendirilmesine esas tekil etmek üzere münhasıran yatırıma konu ürüne yönelik bilgiler ve hesaplamalar gerektiinde dier kurum ve kurululardan teyit edilir. (6) Genel Müdürlükçe yapılan incelemede stratejik yatırımların teviki kapsamında deerlendirilen yatırım projeleri ön inceleme raporu ile birlikte Komisyonun onayına sunulur.

6 (7) Stratejik yatırımların tevikine yönelik bavurularda nihai karar yetkisi Komisyona aittir. Komisyon, bu kapsamdaki projeleri deerlendirmek üzere tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve oy birlii ile karar alır. (8) Komisyon tarafından stratejik yatırım olduuna karar verilen yatırım projeleri için Genel Müdürlükçe tevik belgesi düzenlenir. (9) Genel Müdürlük tarafından gerçekletirilen ön inceleme veya Komisyonca verilen nihai karar sonucunda stratejik yatırımların teviki kapsamında deerlendirilmesi uygun bulunmayan yatırım projeleri reddedilir veya yatırımcı talebine istinaden Karar kapsamında yer alan dier tevik uygulamaları çerçevesinde deerlendirilebilir. (10) Birinci fıkrada yer alan kriterlere ilikin yapılan deerlendirmede kullanılan verilerin piyasa artları gerei bilahare deimesi durumunda, desteklerle ilgili herhangi bir deiiklik yapılmaksızın belge geçerliliini muhafaza eder. Balamı ilemler ve mahrece iade MADDE 11 (1) Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme ekillerinden herhangi biri ile ithalat ilemlerine balanılmı veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmi ancak ithalatı gerçekletirilememi makine ve teçhizatın ithaline, yatırım süresi biti tarihini izleyen dört ay içerisinde, gümrük idarelerince belge kapsamında salanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir. (2) Tevik belgesinin yatırım süresi içerisinde; a) Evsafa uygun çıkmaması sonucu, eyanın serbest dolaıma giriini müteakip garanti süresi içinde yurt dıı edilecek makine ve teçhizatın, b) Tamir, bakım veya dier nedenlerle yurt dıına gönderilecek makine ve teçhizatın, mahrece iade ilemleri için dorudan gümrük idaresine müracaat edilir. Bu yöndeki talepler ilgili gümrük idaresince, gümrük mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır. Mahrece iade ilemine konu yatırım mallarının yurt dıı edilmesinden itibaren bir yıl içerisinde aynısı veya yenisinin yurda giri ilemleri, Genel Müdürlüün herhangi bir iznine tabi olmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma deer vergisi istisnasından yararlandırılmak suretiyle dorudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Kullanılmı makine ve teçhizat ithali MADDE 12 (1) Kullanılmı makine ve teçhizat temininde, Karar hükümleri ve sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak; a) thalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan Kullanılmı veya Yeniletirilmi Olarak thal Edilebilecek Bazı Maddelere likin Tebli hükümleri uyarınca ithali mümkün olan makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç), b) thalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat, tevik belgesi kapsamında ithal edilebilir. (2) Kullanılmı komple tesislerin (karayolu nakil vasıtaları hariç) ithaline yönelik talepler, Genel Müdürlükçe proje bazında deerlendirilir. Tevik belgesi kapsamında ithaline izin verilen bu tesisler, yatırım konusuna balı olarak yardımcı tesislerden baımsız, bir mal veya hizmeti üretebilecek komple bir hattan veya tevik belgesinde kayıtlı üretimi yapabilecek bir veya birden fazla makine ve teçhizattan da oluabilir. Ancak, farklı firmalardan temin edilen münferit makine ve teçhizat ile tesis oluturulamayacaı gibi, söz konusu tesislerin revizyon ve ticareti ile itigal eden firmalardan da tevik belgesi kapsamında ithalat yapılamaz.

7 (3) Kullanılmı komple tesis taleplerinin deerlendirilebilmesi için yatırımcıların, tesise ait makine ve teçhizatın model ve imal yıllarını da gösterir dökümlü fatura veya proforma fatura asılları ile birlikte Bakanlıa müracaat etmeleri gerekir. (4) Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin komple tesisin bulunduu ülkede yapacakları ekspertiz neticesinde uygun görülmesi halinde, kullanılmı komple tesisin tevik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir. (5) Türkiye'deki serbest bölgelerden yapılacak kullanılmı komple tesis ithali taleplerinde; Bakanlıın Serbest Bölgeler, Yurt Dıı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüünden alınmı mevcut tesisin faaliyet ruhsatı ile tesisin ülke içerisine ithalinde serbest bölgeler mevzuatı açısından herhangi bir sakınca bulunmadıına ilikin uygunluk yazısının Genel Müdürlüe ibrazını müteakip, Genel Müdürlük personelince kullanılmı komple tesisin bulunduu serbest bölgede yapılacak ekspertiz neticesinde düzenlenecek rapora istinaden tevik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir. (6) Kullanılmı olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dıında kullanılması veya 21 inci madde hükmü saklı kalmak üzere satılması halinde salanan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Söz konusu makine ve teçhizat, kullanılmı komple tesis kapsamında temin edilmi ise dört ay içerisinde ihraç edilir veya gümrüklerce yapılacak tüm masraflar yatırımcı tarafından karılanmak suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüklere terk edilir. Faiz destei MADDE 13 (1) Faiz destei uygulamasına ilikin esaslar, Genel Müdürlük ve aracı kurumlar arasında imzalanan protokol ile belirlenir. (2) Tevik belgesinde faiz destei öngörülen yatırımcılar faiz desteinden yararlanabilmek için Genel Müdürlük ile protokol imzalayan aracı kurumlardan birine bavururlar. Aracı kurum tarafından yapılan deerlendirme sonucunda kredi kullanımı veya finansal kiralama sözlemesi yapılması uygun görülen projelere ilikin faiz destei müracaatları, yatırımcı adına protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde aracı kurumca Genel Müdürlüe yapılır. Müracaatın, Genel Müdürlük tarafından yapılacak deerlendirme sonucu uygun görülmesi gerekir. (3) Aynı tevik belgesi kapsamı yatırım için faiz destei uygulamasına yönelik olarak, yatırım süresince birden fazla aracı kurum talepte bulunamaz. Faiz desteinden yararlandırılmaya balanıldıktan sonra aracı kurum deitirilmemek kaydıyla aynı tevik belgesi kapsamı yatırım için birden fazla itfa tablosuna göre ilem yapılabilir. Stratejik yatırımlar için, faiz destei uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunabilir. (4) Faiz destei ödemesinin yapılabilmesi için; a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmu prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadıının veya tecil ve/veya taksitlendirildiinin ya da yapılandırıldıının ve yapılandırmanın bozulmadıının, b) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlıı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki onbe gün içerisinde vadesi geçmi borcunun olmadıının, tevsik edilmesi gerekmektedir. (5) Bakanlıkça faiz destei ödemelerinin vadeyi takip eden ayın sonuna kadar yapılması esastır. Ancak, Hazine nakit dengesi veya dier zorunlu haller nedeniyle ödeme tarihinde Bakanlıkça deiiklik yapılabilir.

8 Sigorta primi iveren hissesi destei MADDE 14 (1) Sigorta primi iveren hissesi destei, komple yeni yatırımlarda belge kapsamında gerçekletirilen yatırımla salanan istihdam, dier yatırım cinslerinde ise mevcuda ilave edilen istihdam için uygulanır. Komple yeni yatırım dıındaki yatırım cinslerinde, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı içi sayısının mevcut istihdamın altında olması halinde ilgili ay için prim destei uygulanmaz. (2) veren hissesine ait primlerin karılanabilmesi için iverenlerin çalıtırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Bakanlıkça karılanmayan iveren hissesine ait tutarı ödemi olması gerekir. veren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Bakanlıktan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı iverenden tahsil edilir. (3) Sigorta primi iveren hissesi destei uygulamasına, tamamlama vizesi tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren balanır. Uygulamanın ilk baladıı ay esas alınarak tevik belgesinde kayıtlı azami destek oranının aılmaması kaydıyla belgede belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir. (4) Sigorta primi iveren hissesi desteinin uygulanması ile ilgili ilemler Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür. (5) Genel Müdürlükçe, tamamlama vizesi yapılan ve sigorta primi iveren hissesi desteinden yararlanabilecek tevik belgesi sahibi iletmelere ilikin olarak firma adı, tevik belgesi tarih ve sayısı, yatırım yeri ve adresi, SGK iyeri sicil numarası, yatırımın cinsi, mevcut istihdam, ilave istihdam, vergi dairesi, vergi numarası, destekten yararlanma süresi ve azami destek tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlıına bildirilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca, destekten yararlanacak yatırımcılar için; a) Destein uygulanacaı aya ait prim ve hizmet belgesinde belirtilen sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden tutar ve Bakanlıkça karılanmayan iveren hissesine ait tutarın tamamının ödendiinin, b) 5510 sayılı Kanun uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmu prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadıının veya tecil ve/veya taksitlendirildiinin ya da yapılandırıldıının ve yapılandırmanın bozulmadıının, c) 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlıı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki onbe gün içerisinde vadesi geçmi borcunun olmadıının, tespit edilmi olması gerekir. (6) Bu maddenin dokuzuncu fıkra hükmü hariç olmak üzere sigorta primi iveren hissesi destei, sadece tevik belgesi kapsamı yatırımda istihdam edilen ilave sigortalılar için, tevik belgesinde kayıtlı azami destek oranını amamak kaydıyla belirtilen sürelerde uygulanır. (7) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigorta primi iveren hissesi desteinin uygulanmasını müteakip EK-8 de yer alan formatta Bakanlıktan toplu aktarım talebinde bulunulur. Ödemeye esas istihdam sayısının ve Bakanlıktan aktarımı talep edilen tutarın doruluundan Sosyal Güvenlik Kurumu sorumludur. (8) Sigorta primi iveren hissesi desteinin uygulanacaı tevik belgesi kapsamındaki yatırıma ait tesiste, iverenin sosyal güvenlik iyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirtilen aracılarca istihdam edilen sigortalı sayısı da dikkate alınabilir. (9) Genel tevik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi ina yatırımlarında tamamlama vizesi artı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primi iveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karılanabilir. Bu destek, gemi inası devam etse dahi yatırıma balama tarihinden itibaren en fazla on

9 sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçlarının inasına yönelik yatırımlar da bu kapsamda deerlendirilir. Uygulamaya, tevik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını amamak üzere ödemeye esas bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren balanır. (10) Yatırımın devri halinde uygulamadan devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise aynı koulları yerine getirmek kaydıyla kalan süre kadar devralan yararlanır. Sigorta primi destei MADDE 15 (1) 14 üncü maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beinci, yedinci, sekizinci ve onuncu fıkra hükümleri sigorta primi destei için de uygulanır. thal ve yerli makine ve teçhizat listesi deiiklii MADDE 16 (1) Tevik belgesi ekinde yer alan ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerine ilikin deiiklik talepleri, tevik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen merci tarafından sonuçlandırılır. Ancak, kullanılmı komple tesislerin tevik belgesi kapsamına dahil edilmesine ilikin müracaatlar Bakanlıa yapılır. (2) thal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer alan fiyatların, her bir makine ve teçhizat itibarıyla yüzde yüze kadar artı veya yüzde elliye kadar azalılarında liste tadilatı yapılmaksızın dorudan ilem yapılabilir. Tevik belgesinin revizesi MADDE 17 (1) Tevik belgesinde kayıtlı olan deerlerde, yatırımın her aamasında tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yapılacak deerlendirme sonucunda tevik belgesini düzenleyen merci tarafından deiiklik yapılabilir. (2) Tevik belgesinin sabit yatırım tutarının yüzde ellisinin üzerindeki artı veya azalılar ile belgede kayıtlı dier bilgilerde deiiklik olması durumunda yatırımcılar, tevik belgesini düzenleyen mercie müracaat ederek, tevik belgesinin revizesi talebinde bulunabilirler. (3) Yatırıma balama tarihinden sonra temin edilen, ancak makine teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizatın proje ile uyumlu olanları, tevik belgesi kapsamında temin edilmi sayılmak suretiyle belge kapsamına dahil edilebilir. Süre uzatımı MADDE 18 (1) Tevik belgesine konu yatırımların proje bazında yapılacak deerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekletirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekletirilememesi halinde, yatırım harcaması yapılmı olması kaydıyla EK-6 da yer alan Yatırım Takip Formu ile birlikte tevik belgesinin düzenlendii mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, tevik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu ekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir. Yatırım konusu deiiklii MADDE 19 (1) Yatırım konusu deiiklii talepleri için tevik belgesi müracaatını deerlendiren mercie bavurulur. (2) Yatırımcı tarafından yeni yatırıma ilikin olarak verilecek yatırım bilgi formuna istinaden yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da dikkate alınarak, tevik belgesi üzerinde yatırım konusuna ilikin deiiklik yapılabilir. Deiikliin ilgili yerel birim tarafından yapılabilmesi için Genel Müdürlüün uygun görüünün alınması gerekir. Yatırım konusu deiikliinden önce satın alınmı ancak, yeni yatırım konusu ile ilgili olmayan makine ve teçhizat için uygulanan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

10 Finansal kiralama ilemleri MADDE 20 (1) Tevik belgesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmı finansal kiralama yolu ile temin edilebilir. (2) Finansal kiralama irketinin gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası desteklerinden yararlanabilmesi için, tevik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleme yapılmı olması ve tevik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat listesinin onaylanmı olması gerekir. (3) Yatırımcının tevik belgesi dikkate alınarak finansal kiralama irketi adına düzenlenen makine ve teçhizat listesi ile yerli temin ve/veya ithalat ilemleri yapılır. Bu ilemlerde yatırımcı, finansal kiralama irketleri ile müteselsilen sorumludur. (4) Finansal kiralama ilemine konu makine ve teçhizatın devir, satı ve ihraç ilemleri, finansal kiralama irketi ve yatırımcının birlikte müracaat etmeleri halinde, 21 inci madde hükümleri çerçevesinde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla deerlendirilir. (5) Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın, yatırımcının mülkiyetine geçi tarihine kadar Genel Müdürlüün izni olmaksızın üçüncü kiilere satıı veya kiralanması durumunda her türlü sorumluluk finansal kiralama irketine aittir. flas veya sözlemenin feshi veya yatırımın gerçeklememesi durumunda, yatırımcının mülkiyetine geçmemi makine ve teçhizat için faydalanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde finansal kiralama irketinden geri alınır. Ancak, makine ve teçhizatın yatırımcının mülkiyetine geçmi olması durumunda ilgili yasal düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla yatırımcı sorumludur. (6) Finansal kiralama ilemine konu makine ve teçhizatın baka bir yatırımcıya devrinin talep edilmesi halinde; finansal kiralama irketi, devredecek yatırımcı ve devralacak yatırımcının birlikte müracaatı üzerine yeni sözlemeye istinaden devir ilemi yapılabilir. Bu durumda yatırım bütünlüünün bozulması halinde söz konusu makine ve teçhizatın yeniden temin edilmesi gerekir. Ayrıca, yeni yatırımcının tevik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcının yararlandıı destek unsurlarından daha düük olması veya destek unsurunun hiç bulunmaması durumunda fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. (7) Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın baka bir finansal kiralama irketine devri, ancak yatırımcının uygun görüü ve Genel Müdürlüün onayına istinaden yapılabilir. (8) Tevik belgesi kapsamındaki kullanılmı ithal makine ve teçhizatın finansal kiralama yoluyla teminine izin verilebilir. (9) 3226 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen ihbar süresinin bitimini müteakip en geç üç ay içerisinde kiralayan veya kiracı tarafından ilgili mercie bildirimde bulunulması kaydıyla, sözlemenin feshedilmesi ve finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın bildirimi takip eden bir yıl içerisinde (22 nci madde hükümleri hariç) devrinin talep edilmesi durumunda, finansal kiralama irketi ile devralacak tevik belgeli yatırımcının birlikte müracaatına istinaden yeni sözleme çerçevesinde devir ilemi uygun görülebilir. Aksi takdirde, yararlanılan destekler finansal kiralama irketinden geri alınır. (10) Bu maddede belirtilmeyen hususlarda 3226 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak Genel Müdürlüün görüü dorultusunda ilem tesis edilir. (11) Finansal kiralamaya konu ilemin tamamlanmasını müteakip, finansal kiralama irketi tarafından Genel Müdürlüe veya ilgili mercie gerçeklemelerle ilgili bilgi verilir.

11 Devir, satı, ihraç ve kiralama MADDE 21 (1) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadıına bakılmaksızın belge kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın be yılını doldurmadan devri, satıı, ihracı ve kiralanması Genel Müdürlüün iznine tabidir. (2) Tamamlama vizesi yapılmamı olan tevik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın satıının talep edilmesi durumunda Genel Müdürlükçe, yatırımcıdan tevik belgesinin iptali halinde satıı yapılan makine ve teçhizata ait desteklerin kendileri tarafından ödeneceine dair taahhütname alınır. (3) Tevik belgesi kapsamı yatırımların bütün olarak satıı, tamamlama vizesinin yapılmı olması ve iletmeye geçi tarihinden itibaren be yıl faaliyette bulunulmu olması halinde serbesttir. Bu tür durumlarda devir ilemi yapılmaz. (4) Sadece modernizasyon cinsinde tevik belgesi düzenlenebilen konularda düzenlenecek tevik belgelerinde modernizasyona yönelik olarak aktiflerden düülecek makine ve teçhizatın asgari üç yıl firma aktifinde bulunmu olması ve aktiflerden dümeye yönelik satılarda satıı yapan firmanın ortakları ve birinci derece yakınlarının satın alan firma ortaklık yapısında yüzde ellinin üzerinde pay sahibi olmamaları artı aranır. (5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadıına bakılmaksızın iletmeye geçi tarihinden itibaren be yıllık süreyi doldurmamı yatırımların bütün olarak devri, tevik belgesi üzerinde unvan deiiklii yapılmak suretiyle uygun görülebilir. Mücbir sebep ve fevkalade hal durumları MADDE 22 (1) Tevik belgesi düzenlenmesinden tamamlama vizesi ilemleri sonuçlanıncaya kadar devam eden ilemlerle ilgili olarak; a) Tabii afetler ve yangın (ilgili resmi kurumlardan alınacak yazı ile varsa sigorta hasar ekspertiz raporu aranır), b) Yatırımcının faaliyetlerinden kaynaklanmayıp dier nedenlerle kamu idarelerinin aldıı kararlar ve uygulamalar sonucu yatırımcının faaliyet ve/veya yatırım yapamaz hale gelmesi (ilgili kamu kurumundan alınacak yazı aranır), c) Grev ve lokavt (l çalıma müdürlüklerinden alınacak yazı aranır), ç) Devletçe konulan yasaklar, sava ve abluka hali, d) Yatırımcının çounluk hissesi sahiplerinin ölümü (mahkeme kararı aranır), e) Yatırım konusu makine ve teçhizatın, yatırımcının iradesi ve kusuru dıında çalınma vb. sebeplerle elden çıkması ( resmi kurumlardan alınacak yazı aranır) halleri mücbir sebep ve fevkalade hal durumları olarak deerlendirilir. Tamamlama vizesi MADDE 23 (1) Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi ve/veya vizesi ilemleri için yerel birimleri, odaları, bankaları veya yatırımın bulunduu il valiliini görevlendirebilir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen tevik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi ilemleri, EK-5 de yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak, Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir. (2) Ekspertiz ilemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacak olması halinde, yatırım mahallinde ekspertiz yapmak üzere Genel Müdürlükten en az iki, en fazla üç personel görevlendirilir. Genel Müdürlük tarafından yerel birimler, odalar, bankalar veya yatırımın bulunduu il valiliinin görevlendirilmesi halinde; tamamlama ekspertizi ve/veya vizesi ilemleri, görevlendirilen mercinin

12 kadrolu iki personeli ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müavirin yapacakları inceleme sonucunda mütereken düzenlenecek EK-7 de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporuna istinaden ilgili merci tarafından yapılır. (3) Tamamlama vizesi için görevlendirilen merci tarafından yapılan ekspertiz ilemleri sonucunda yatırımın gerçekleme deerleri ile birlikte tamamlama vizesi erhi, ilgili merci tarafından dorudan tevik belgeleri üzerine derc edilerek sonucundan Genel Müdürlüe bilgi verilir. Tamamlama vizesi ilemi ile ilgili olarak, EK-7 de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporu, tevik belgesinin aslı, ithal ve yerli makine ve teçhizat liste asılları ve gerçekleen deerler üzerinden hazırlanmı ilgili merci tarafından onaylı yeni listeler bir ay içerisinde nihai onay için Genel Müdürlüe gönderilir. Genel Müdürlükçe uygun görülen tamamlama vizesi ilemleri ile ilgili olarak yatırımcıya ve ekspertiz ilemini yapan mercie bilgi verilir. (4) Faiz destei ihtiva eden tevik belgelerinin tamamlama vizesi ilemleri yapılmak üzere, ekspertiz raporu ve eklerinin ilgili merci tarafından Genel Müdürlüe gönderilmesi gerekir. (5) Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen tevik belgeleri de dahil olmak üzere, ekspertiz ilemleri için görevlendirilecek personelin her birine ödenecek ekspertiz ücreti yüz Türk Lirasıdır. Bu görevlendirmelerde ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı tarafından karılanır. Yatırımcılardan, baka hiçbir ad altında ilave ücret talep edilemez. (6) Kamu kurulularınca gerçekletirilen yatırımların tamamlama vizesi ilemleri ekspertiz ilemi yapılmaksızın dorudan ilgili kurulu tarafından verilecek bilgi ve belgelere istinaden Genel Müdürlükçe yapılır. (7) Mücbir sebep ve fevkalade hal durumları nedeniyle tamamlama vizesine ilikin aranan belgelerin ibraz edilememesi durumunda tamamlama vizesine ilikin talepler; a) Tevik belgesi kapsamında ithali yapılan makine ve teçhizata ilikin ilgili gümrük idaresinden temin edilecek gümrük giri beyannamelerinin onaylı örneklerinin, b) Alımı gerçekletirilen yerli makine ve teçhizata ait satıcı firmalardan temin edilecek fatura nüshalarının, c) Varsa dier yatırım harcamalarına ait ilgili kurum ve kurululardan temin edilecek belgelerin, ç) Arsa bedeli için ilgili tapu dairesinden temin edilecek tapu örneinin, d) Bina-inaat harcamaları için ilgili belediyeden temin edilecek yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneinin, e) Mücbir sebep ve fevkalade hal durumunu tevsik eden ilgili resmi kurumlardan alınacak yazının, Genel Müdürlüe ibraz edilmesini müteakip sonuçlandırılabilir. (8) Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden düzenlenmi olan tevik belgelerinin tamamlama vizeleri, ilgili olduu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile belgenin düzenlendii ekli dikkate alınarak yapılır. Bu belgelerden, Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ihtiva edenlerin tamamlama vizesi ilemleri, ilgili banka tarafından fiziki, mali ve teknik inceleme yapılmak suretiyle tanzim edilmi olan ve prim ödemesine esas tekil eden raporlara istinaden dorudan Genel Müdürlükçe yapılabilir. Görev verilen kurum ve kuruluların yükümlülükleri MADDE 24 (1) Yerel birimler ile valilikler, odalar, bankalar, yeminli mali müavirler gibi görev verilen kurum ve kurulular Karar ve Tebli in uygulamasına yönelik olarak yapmı oldukları ilemlerden sorumludurlar.

13 (2) Görev verilen ilgili kurum ve kurulular yapılan müracaatları iki ay içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. (3) Karar veya tebli hükümlerine aykırı davrandıı tespit edilen, Bakanlık tarafından verilen görüleri ve talimatları uygulamayan yerel birimler ile görev verilen dier kuruluların yetkilerine Bakanlıkça son verilir ve gerekli tedbirleri alıncaya kadar yeni görev verilmez. Yürürlükten kaldırılan tebli MADDE 25 (1) 28/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına likin Tebli (Tebli No: 2009/1) yürürlükten kaldırılmıtır. GEÇC MADDE 1 (1) Bu Tebliin hükümleri, Kararın lehe gelen hükümleri açısından 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen tevik belgelerine de uygulanır. Yürürlük MADDE 26 (1) Bu Tebli yayımı tarihinde yürürlüe girer. Yürütme MADDE 27 (1) Bu Tebli hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

14 EK-1 TEVK BELGES MÜRACAAT FORMLARI A - YATIRIM BLG FORMU I - YATIRIMCI BLGLER 1. Adı / Unvanı : 2. Haberleme adresi : Telefon : Faks : E-posta : Web adresi : 4. Sermayesi : 5. Ortaklar Balı bulunduu vergi dairesi Vergi kimlik numarası : TC kimlik no / Vergi dairesi ve no Uyruu Hisse oranı (%) Toplam 100 : Kayıtlı sermaye 6. SGK iyeri sicil numarası : 7. Projeden sorumlu ahısların iletiim bilgileri: Adı ve soyadı : Görevi : Telefon : E-posta adresi : Adı ve soyadı : Görevi :

15 Telefon : E-posta adresi : 8. Yatırımın yeri: a) li ve ilçesi b) Adresi c) d) Organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı: (Tahsis yazısı aranır) Kiralık olması halinde; Kiralananın cinsi (bina/arsa) Mal sahibinin adı / unvanı Kira balangıç ve biti tarihi Kiralanan alan (m 2 ) 9. Yatırımın cinsi Ürün / Hizme t 16. Yatırımın sektörü ve konusu Yatırıma balama tarihi Yatırımın biti tarihi Mevcut istihdam Öngörülen ilave istihdam II - YATIRIM LE LGL BLGLER Projenin kapasitesi Mevcut Kapasite lave Kapasite Birim Projenin kısa anlatımı

16 17. Üretim akı eması (Öngörülen yatırımla salanacak istihdam da belirtilecektir)

17 18. Talep edilen destek unsurları KDV stisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi ndirimi Sigorta Primi veren Hissesi Destei Yatırım Yeri Tahsisi Gelir Vergisi Stopajı Destei Sigorta Primi Destei KDV adesi Faiz Destei III - TOPLAM SABT YATIRIM TUTARI TABLOSU (TL) A) ARAZ-ARSA : m 2 Birim Toplam Fiyat Arazi - Arsa B) BNA-NAAT : m 2 Birim Toplam Fiyat a) Ana bina ve tesisleri b) dare binaları c) Dier bina-inaat harcamaları Toplam C) MAKNE VE TEÇHZAT : a) thal Makine ve Teçhizat b) Yerli Makine ve Teçhizat D) DER HARCAMALAR : a) Etüd - proje b)yardımcı makine ve teçhizat c) thalat ve gümrükleme ç) Taıma ve sigorta d) Montaj e) Dier TOPLAM SABT YATIRIM TUTARI :

18 IV - YATIRIM FNANSMANI TABLOSU (TL) A) ÖZKAYNAKLAR : B) YABANCI KAYNAKLAR: a) ç kredi b) Dı kredi c) Döviz kredisi d) Dövize endeksli kredi TOPLAM FNANSMA : B - BEYAN VE TAAHHÜT ÖRNEKLER ÖRNEK-1 (Tüm tevik belgesi müracaatlarında aranır.) BEYAN VE TAAHHÜT Yatırım tevik belgesinin düzenlenmesi ile tamamlama vizesinin yapılmasına kadar yapacaımız tüm müracaatlarda ibraz ettiimiz ve/veya edeceimiz bilgi ve belgelerin varlıını, muhteviyatı itibarıyla doruluunu, tevik belgesi kapsamında desteklerden yararlanan yatırım harcamaları ile ilgili olarak baka kamu kurum ve kurulularının destek programları ile dier kuruluların kamu kaynaklı desteklerinden halihazırda yararlanmadıımızı ve yararlanmayacaımızı, yatırımın herhangi bir aamasında aksinin tespiti halinde tevik belgesi kapsamında salanan desteklerle ilgili her türlü müeyyidenin uygulanmasını beyan, kabul ve taahhüt ederiz. Temsil ve ilzama yetkili kiilerin imzaları ve kae ÖRNEK-2 (Tamamlama vizesi yapılmamı tevik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın satı izni taleplerinde aranır) BEYAN VE TAAHHÜT... tarih ve... sayılı yatırım tevik belgesi kapsamı...$ /...TL tutarındaki makine ve teçhizatın satıının gerçeklemesini müteakip bahse konu yatırım tevik belgemizin herhangi bir nedenle iptali halinde, satıa konu makine ve teçhizata ilikin yararlanılan destekleri ilgili mevzuatı çerçevesinde ödeyeceimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz. Temsil ve ilzama yetkili kiilerin imzaları ve kae ÖRNEK-3 (Stratejik yatırımlarda aranır) YÖNETM / ORTAKLAR KURULU KARARI Yatırım tevik belgesi düzenlenmesi için Ekonomi Bakanlıı na müracaat edilmesine karar verilerek stratejik yatırımlar kapsamında gerçekletirilmesi planlanan... üretimine yönelik yatırımımızda, bahse konu ürün/ürünler dıında herhangi bir ürün üretilmeyeceine ilikin anılan Bakanlıa taahhütname verilmesine karar alınmıtır BEYAN VE TAAHHÜT Stratejik yatırımlar kapsamında gerçekletirilecek olan... üretimine yönelik yatırımımızda; bahse konu ürün/ürünler dıında herhangi bir ürün üretmeyeceimizi; üretim, kapasite, ithalat ve katma deer hesaplarının doru olduunu, aksinin tespiti halinde stratejik yatırımlara yönelik ilave olarak yararlandıımız desteklerin tamamını ilgili mevzuatı çerçevesinde geri ödeyeceimizi beyan ve taahhüt ederiz. Temsil ve ilzama yetkili kiilerin imzaları ve kae

19 C - MAKNE VE TEÇHZAT LSTES ÖRNEKLER THAL MAKNE VE TEÇHZAT LSTES Adı/Unvanı : Adresi : Vergi Dairesi / Vergi Kimlik No. : YTB Tarih ve Sayısı : Sıra No Makine ve Teçhizatın Adı Miktarı Menei Ülke Toplam Döviz Tutarı (FOB) Toplam Tutarı (FOB $) Toplam Tutarı (FOB TL) Gümrük Beyannamesi Tarih Sayı stisnadan Yararlananlar çin Gümrük daresi Onayı TOPLAM ilzama yetkili Temsil ve

20 kiilerin imzaları ve kae YERL MAKNE VE TEÇHZAT LSTES Adı/Unvanı : Adresi : Vergi Dairesi / Vergi Kimlik No. : YTB Tarih ve Sayısı : Sıra No Makine ve Teçhizatın Adı Miktarı Birim Fiyatı (TL) (KDV Hariç) Toplam Tutarı (TL) (KDV Hariç) Satın Alınanların Fatura Tarihi Fatura Sayısı stisnadan Yararlananlar çin Satıcının Onayı TOPLAM Temsil ve ilzama yetkili kiilerin imzaları ve kae

21 D MÜRACAAT FORMU DOLDURMA KILAVUZU YATIRIMCI BLGLER 1. Adı / Unvanı: lgili sicil gazetelerinde kayıtlı olduu ekilde yatırımcı adı ya da unvanı yazılır. 2. Haberleme adresi: Yatırımcının güncel haberleme adresi yazılır. 3. Telefon / faks / e-posta / web adresi: Yatırımcının güncel dier iletiim bilgileri yazılır. 4. Sermayesi: Yatırımcının son sermaye yapısını gösterir ilgili sicil gazetesine göre sermaye ve ortakların bilgileri yazılır. 5. Balı bulunduu vergi dairesi / vergi kimlik numarası: Yatırımcının balı bulunduu vergi dairesi ve numarası yazılır. 6. SGK Yeri Sicil Numarası: Yatırımın yapılacaı yatırım yerine ilikin SGK i yeri sicil numarası yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan bo bırakılır. 7. Projeden sorumlu ahısların iletiim bilgileri: Proje deerlendirme aamasında, projeye ilikin teknik bilgi alınabilecek ahısların iletiim bilgileri yazılır. YATIRIM LE LGL BLGLER 8. Yatırım yerinin ili, ilçesi, adresi, organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı, kiralık ise kiralama bilgileri: Yatırım yeri bilgileri yazılır. Yatırımın organize sanayi bölgesinde olması halinde ayrıca ilgili bölgeden yer tahsis yazısı aranır. Ayrıca, yatırımın yapılacaı arsa-arazi veya binanın kiralık ise kiralama bilgileri belirtilir. 9. Yatırımın cinsi: Komple yeni yatırım, tevsi, modernizasyon, ürün çeitlendirme ve entegrasyon cinslerinden uygun olanı yazılır. 10. Yatırımın sektörü ve konusu: Yatırımın ilgili sektörü ve kısaca konusu yazılır. Örnein; malat Otomotiv yan sanayi yatırımı, Hizmetler Otel yatırımı, Enerji Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi yatırımı vb. 11. Yatırıma balama tarihi: Müracaat tarihi esas alınarak ay ve yıl olarak yazılır. Örnein; ubat 2012, Haziran 2013 vb. 12. Yatırımın biti tarihi: Yatırımın planlanan biti tarihi ay ve yıl olarak yazılır. 13. Mevcut istihdam: Son altı aylık dönem ortalaması esas alınarak mevcut istihdam yazılır. Mevsimsel özellik taıyan yatırımlarda ise bir önceki yıla ait mevsimsel ortalama esas alınarak mevcut istihdam yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan bo bırakılır. 14. Öngörülen ilave istihdam: Yatırım neticesinde salanacak ilave istihdam yazılır. 15. Projenin kapasitesi: Tek vardiyada tesiste üretilen ve ilave olarak üretilecek mal veya hizmet miktarları yazılır. Mevcut üretimin olması durumunda kapasite raporundaki üretim kapasitesi yazılır. 16. Projenin kısa anlatımı: Projenin gerekçesi, üretim teknolojisi, sektöre ilikin genel bilgiler, üretilecek mal veya hizmete ilikin piyasa bilgileri gibi bilgileri içerecek ekilde proje kısaca anlatılacaktır. 17. Üretim akı eması: Üretim aamaları akı emasında gösterilerek yazılacaktır. Bu kısım, yatırım bilgi formuna ek olarak da hazırlanabilir. Her aama için öngörülen istihdam akı eması içerisinde ayrıca belirtilir. Ayrıca, makine ve teçhizat listelerinde yer alan makine ve teçhizatlara da üretim akı eması içerisinde yer verilir. 18. Talep edilen destek unsurları: Yatırımın bölgesi, sektörü ve büyüklüü dikkate alınarak Kararda belirtilen destek unsurlarından talep edilenler iaretlenir. TOPLAM SABT YATIRIM TABLOSU A) Arazi Arsa: Satın alınacak arsanın alan büyüklüü (m 2 ) ve birim fiyatı (TL/m 2 ) belirtilerek toplam arsa tutarı hesaplanır.

22 B) Bina-naat: Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası ve tesisler, idari binalar ve dier binainaat harcama kalemi için m 2 ve birim deerler de belirtilerek toplam bina-inaat tutarı hesaplanır. C) Makine ve Teçhizat: Üretimle ilgili ithal ve yerli makine-teçhizat tutarları, ithal makine ve teçhizat için FOB bedel ve yerli makine ve teçhizat için KDV siz tutar dikkate alınarak hesaplanır. Ayrıca ithal ve yerli makine ve teçhizata ilikin olarak örnee uygun ikier nüsha liste hazırlanır. D) Dier Harcamalar: (Yatırım maliyetine intikal eden) - Etüd ve proje giderleri, - Yardımcı makine ve teçhizat giderlerine, mal ve hizmet üretimi ile dorudan ilgisi bulunmayan makine ve teçhizat harcamaları, - thalat ve gümrükleme giderlerine, ithal makine ve teçhizatın temininde yapılan masraflar, - Taıma ve sigorta giderleri, - Montaj giderlerine, ana fabrika ve yardımcı iletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar, - Dier giderlere, yatırım dönemi finansman giderleri ile yukarıda belirtilmeyen ancak yatırımla ilgili olan dier yatırım harcamaları hesaplanarak yazılır. YATIRIMIN FNANSMANI TABLOSU Yatırımın finansmanına ilikin bilgiler, toplam sabit yatırım tutarı ile uyumlu olacak ekilde hesaplanarak yazılır. BEYAN VE TAAHHÜT ÖRNEKLER ÖRNEK-1: Tüm tevik belgesi müracaatlarında aranır. ÖRNEK-2: Tamamlama vizesi yapılmamı tevik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın satı izni taleplerinde aranır. ÖRNEK-3: Stratejik yatırımlarda örnee uygun olarak alınacak yönetim / ortaklar kurulu kararı ile taahhütname aranır. MAKNE VE TEÇHZAT LSTELER ÖRNEKLER Mal ve hizmet üretiminde dorudan kullanılacak makine ve teçhizat, bu kısımda yer alan örneklere uygun ekilde listelenir. Makine ve teçhizat nitelii taımayan harcamalara bu listelerde yer verilmez. Listeler, Bakanlıa yapılacak müracaatlarda ikier, yerel birimlere yapılacak müracaatlarda üçer nüsha hazırlanır. YURT DIINDAN TEMN EDLECEK MAKNE VE TEÇHZAT LSTES: Yurt dıından temin edilecek olan makine ve teçhizatlar örnee uygun ekilde listelenerek, Makine ve Teçhizatın Adı, Miktarı, Menei Ülke Toplam Döviz Tutarı (FOB), Toplam Tutarı (FOB$) ve Toplam Tutarı (FOB TL) sütunları eksiksiz olarak doldurulur. Gerekli görülmesi halinde, makine ve teçhizatın yabancı dildeki karılıkları parantez içinde yazılabilir. YURT ÇNDEN TEMN EDLECEK MAKNE VE TEÇHZAT LSTES: Yurt içinden temin edilecek olan makine ve teçhizatlar örnee uygun ekilde listelenerek, Makine ve Teçhizatın Adı, Miktarı, Birim Fiyatı (TL) (KDV Hariç) ve Toplam Tutarı (TL) sütunları eksiksiz olarak doldurulur. ÖNEML NOT: Yatırım Bilgi Formu, beyan ve taahhüt ile makine ve teçhizat listelerinin her sayfasında firma kaesi ile irketi temsil ve ilzama yetkili kiilerin imzaları bulunacaktır.

23 EK-2 YATIRIMIN KARAKTERSTNE BALI OLARAK TEVK BELGES TALEBNDE BULUNULMADAN ÖNCE LGL MEVZUATI GERE DER KAMU KURUM VE KURULULARINDAN ALINMASI GEREKEN BLG VE BELGELER 1. Madencilik ve enerji yatırımlarında; a) 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon yatırımlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıı Maden leri Genel Müdürlüü tarafından bizzat yatırımcı adına düzenlenmi letme Ruhsatı ve letme zninin tasdikli suretleri, b) 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1(a) grubu madenlerden l Özel dareleri tarafından ruhsatlandırılanlarda letme Ruhsatı tasdikli sureti, c) Elektrik Piyasası Yönetmeliine tabii elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve daıtımına yönelik yatırımlarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yatırımcı adına düzenlenen lisansın tasdikli sureti, ç) Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak, kendi ihtiyaçlarını karılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya daıtım ebekesi ile paralel çalımayan (ada konumundaki) üretim tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıından alınacak proje onayına ilikin yazı, d) Jeotermal sondaj ve üretim yatırımlarında letme Ruhsatı, petrol ve doalgaz sondaj ve üretim yatırımlarında ise ilgili Kamu Kurum ve Kurulularının mevzuatında yer alan nihai izin ve/veya ruhsatlar. e) Kömür istihraç yatırımlarında kömürün, Birlemi Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre düük C kategorisinde olduuna dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıı ndan alınacak yazı. f) Rödovanslı madencilik yatırımlarında sözleme/anlama yapılan kamu kurumu veya itirakinden alınacak yazı. 2. Rafineri yatırımlarında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ndan alınacak lisansın tasdikli sureti. 3. Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üretimi yatırımlarında; Milli Savunma Bakanlıından alınacak tesis kurulu izni. 4. Av malzemeleri, nian tabancası, av bıçakları ve tekel dıı bırakılan patlayıcı maddeleri ve benzerlerinin imali yatırımlarında; çileri Bakanlıı ndan alınacak kurulu izni. 5. Ses ve gaz fiei atabilen silahların üretimi yatırımlarında; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlıı ndan kurulu ve ön izin belgesi tasdikli sureti. 6. Atıkların bertaraf edilmesine yönelik yatırımlarda; Çevre ve ehircilik Bakanlıı tarafından bertaraf konusunda düzenlenmi çevre lisansı ya da çevre izin ve lisansı tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aamasında aranır),

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2017/104 27 /Temmuz/2017 İçindekiler: * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/58

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/58 27 Temmuz 2017 / Perşembe ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/58 KONU: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı. Sayı: 2017/45 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı. 28.07.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2017/10468 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 94

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 94 İstanbul, 26 Temmuz 2017 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 94 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapan 2017/1 Sayılı Tebliğ Hk.

Detaylı

SİRKÜLER 2017/42. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/42. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/42 28.07.2017 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı. 26 Temmuz 2017 tarihli ve 30135 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER 2017/44: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğde Değişiklikler Yapıldı

SİRKÜLER 2017/44: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğde Değişiklikler Yapıldı SİRKÜLER 2017/44: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğde Değişiklikler Yapıldı 26.07.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/1 sayılı Tebliğ ile

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.10.2010 / 120-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

Yeni Teşvik Paketi ve Ankara 27 Eylül 2012 COPYRIGHT 2012. ALL RIGHTS PROTECTED AND RESERVED. 1 Yeni Teşvik Paketi ve Ankara 2. Bölüm COPYRIGHT 2012. ALL RIGHTS PROTECTED AND RESERVED. 2 Yatırım Teşvik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/125 Ref: 4/125

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/125 Ref: 4/125 SİRKÜLER İstanbul, 31.07.2017 Sayı: 2017/125 Ref: 4/125 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 26.07.2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.06.2012/114-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 20 HAZĠRAN 2012 / 28329 MADDE 6 (1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete ) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

çelebi 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : (TEBLİĞ NO: 2012/1)

çelebi 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : (TEBLİĞ NO: 2012/1) çelebi 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 (TEBLİĞ NO: 2012/1) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ İÇİNDEKİLER Amaç... 4 Tanımlar... 4 Teşvik belgesi...

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Karar: 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

TEBLİĞ. ç) Karar: 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını, 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

Detaylı

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1)

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ

20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

Sirküler Rapor /171-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor /171-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 25.09.2014/171-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Tebliğde,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (TEBLĐĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

TEBLİĞ. f) Oda: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı ticaret odalarını, ticaret ve sanayi odalarını ve sanayi odalarını,

TEBLİĞ. f) Oda: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı ticaret odalarını, ticaret ve sanayi odalarını ve sanayi odalarını, 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN TEBLİĞ UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğ de

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğ de 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28329 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ

20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

Sirküler No: 092 İstanbul, 28 Temmuz 2017

Sirküler No: 092 İstanbul, 28 Temmuz 2017 Sirküler No: 092 İstanbul, 28 Temmuz 2017 Konu: 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ de değişiklikler yapıldı. Özet: 26 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28329 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULANMASINA

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULANMASINA SĐRKÜLER Đstanbul, 22.10.2010 Sayı: 2010/135 Ref:4/135 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN 2009/1 SAYILI TEBLĐĞ DE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR TEBLĐĞ (2010/2) YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

G2/0474F.097 R.Gazete No R.G. Tarihi: Ekonomi Bakanlığı: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN

G2/0474F.097 R.Gazete No R.G. Tarihi: Ekonomi Bakanlığı: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN G2/0474F.097 R.Gazete No. 28329 R.G. Tarihi: 20.6.2012 Ekonomi Bakanlığı: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ'in

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi & Ajansların yeni teşvik Sisteminde Alacağı Görevler

Yeni Teşvik Sistemi & Ajansların yeni teşvik Sisteminde Alacağı Görevler Yeni Teşvik Sistemi & Ajansların yeni teşvik Sisteminde Alacağı Görevler 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Yeni sistemi ile, Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin

Detaylı

İstanbul, 08.05.2014 DUYURU NO:2014/40

İstanbul, 08.05.2014 DUYURU NO:2014/40 İstanbul, 08.05.2014 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapan 2014/2 No lu Tebliğ Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/40 08.05.2014

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 13.05.2014. Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 13.05.2014. Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 13.05.2014 Sayı: 2014/104 Ref:4/104 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi

Detaylı

mali açıklamalar 2014/032 08.05.2014 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımlar Hakkında Bazı Değişiklikler Yayınlandı

mali açıklamalar 2014/032 08.05.2014 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımlar Hakkında Bazı Değişiklikler Yayınlandı 2014/032 08.05.2014 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımlar Hakkında Bazı Değişiklikler Yayınlandı Bugünkü Resmi Gazete de yayınlanan 2014/2 no.lu Tebliği ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.06.2010 / 75-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No : 2011-030 Tarih : 20.05.2011 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Bilindiği üzere 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Detaylı

: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik

: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Sirküler No : 2014/26 Sirküler Tarihi :14.05.2014 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik 8 Mayıs 2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER Edirne Yatırım Destek Ofisi 2014 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) Madde 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/106 Ref: 4/106

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/106 Ref: 4/106 SİRKÜLER İstanbul, 29.06.2016 Sayı: 2016/106 Ref: 4/106 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO:

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 08.05.2014 ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/73 KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/122 - Ref: 4/122

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/122 - Ref: 4/122 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.08.2009 Sayı: 2009/122 - Ref: 4/122 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN 2009/1 SAYILI TEBLĐĞ DE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (TEBLĐĞ

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

11 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27931 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

11 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27931 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA 11 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27931 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI. 8/31/2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www..arclogistics.com

YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI. 8/31/2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www..arclogistics.com YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 1 YATIRIM TEŞVİK E İLİŞKİN YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATLAR Karar Sayısı : 2009/15199 Bakanlar Kurulu; 16.07.2009 tarih 27290 sayılı R.G. Tebliğ: Hazine Müsteşarlığından : 28.07.2009 tarih

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/26 TARĐH: 16.05.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/26 TARĐH: 16.05.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/26 TARĐH: 16.05.2011 KONU Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına Đlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair 2011/1 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır.

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/64. KONU Yatırımlarda Uygulanacak Devlet Yardımlarında Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/64. KONU Yatırımlarda Uygulanacak Devlet Yardımlarında Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

Sirküler No: 047 İstanbul, 12 Mayıs 2014

Sirküler No: 047 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Sirküler No: 047 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Konu: Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2012/1 sayılı Tebliğ de değişiklikler yapıldı. Özet: 8 Mayıs 2014 ve 9 Mayıs

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları 2013 TEŞVİK BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM)

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU KILAVUZU İçindekiler GİRİŞ... 3 GENEL BİLGİLER... 4 YATIRIMCI

Detaylı

SİRKÜLER Tarih,27/05/2014 Sayı:2014/12

SİRKÜLER Tarih,27/05/2014 Sayı:2014/12 AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,27/05/2014 Sayı:2014/12

Detaylı

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI MAKALE Tahir ÖZIRMAK I. Giriş: İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 32/A maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ AR-GE PROJESİ TAMAMLAMIŞ İŞLETMELER

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ AR-GE PROJESİ TAMAMLAMIŞ İŞLETMELER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ AR-GE PROJESİ TAMAMLAMIŞ İŞLETMELER 1. Ar-Ge projesini herhangi bir kamu desteğiyle başarıyla tamamlamış işletmeler için yatırım teşvik mekanizması ne şekilde işler? Ar-Ge projesini

Detaylı

TC kimlik no / Vergi dairesi ve no. Toplam 100

TC kimlik no / Vergi dairesi ve no. Toplam 100 EK1 TEŞVİK BELGESİ MÜRACAAT FORMLARI A YATIRIM BİLGİ FORMU I YATIRIMCI BİLGİLERİ 1. Adı / Unvanı : 2. Haberleşme adresi : Telefon : 3. Faks : Eposta : Web adresi : 4. Sermayesi : Ortaklar TC kimlik no

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 27/11/2014 Sayı: 2014/106 Ref : 6/106

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 27/11/2014 Sayı: 2014/106 Ref : 6/106 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 27/11/2014 Sayı: 2014/106 Ref : 6/106 Konu: SERBEST BÖLGELERDEN BAŞKA BİR ÜLKEYE YAPILAN SATIŞLARIN TÜRK EXİMBANK KREDİ, SİGORTA VE GARANTİ HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMASI HAKKINDA

Detaylı

I. BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXI)

I. BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXI) 1 SİRKÜLER - LXI Sirküler Tarihi: 10.07.2012 Sirküler No : 61 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (26.09.2014 T. 29131 R.G.)

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (26.09.2014 T. 29131 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (26.09.2014 T. 29131 R.G.) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 8/9/2014

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Nedir? Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde

Detaylı

Sirküler No : 2014/81 Sirküler Tarihi : 17.11.2014. : Sanayi Sicil Tebliği

Sirküler No : 2014/81 Sirküler Tarihi : 17.11.2014. : Sanayi Sicil Tebliği Sirküler No : 2014/81 Sirküler Tarihi : 17.11.2014 Konu : Sanayi Sicil Tebliği 25.10.2014 tarih ve 29156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği ile 12.01.2008 tarih ve

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.)

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.) Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2.6.215 t. 29392 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/215

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3

HC MEVZUAT SERVİSİ Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (18.02.2017 t. 29983 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9595 sayılı

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII)

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII) 1 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax: 0-212-510 53 14 web: www.fokusdenetim.com.tr e-mail:

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı