EDİRNE KENTSEL SİT ALANI ETKİLEME GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EDİRNE KENTSEL SİT ALANI ETKİLEME GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI"

Transkript

1 EDİRNE KENTSEL SİT ALANI ve ETKİLEME GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

2 İÇİNDEKİLER: A- TANIMLAR B- GENEL HÜKÜMLER C- YAPILANMA HÜKÜMLERİ C-1. Konut Alanları C-2. Merkezi İş Alanları (MİA) Geleneksel Ticaret Alanları 2.Derece Ticaret Alanları 3:Derece Ticaret Alanları Kent Eteğinde Yer Alan Ticaret Alanları C-3 Konut+Ticaret Alanları C-4 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları Belediye Hizmet Alanları Askeri Alanlar Yönetim Merkezleri C-5 Açık ve Yeşil Alanlar Park ve Dinlenme Alanları Çocuk Bahçeleri ve Oyun Alanları Spor Alanları Mezarlık+Hazire Alanları Ana Yaya Aksları Meydanlar C-6 Kentsel Sosyal Altyapı Alanları Kültürel Tesis Alanları Dini Tesisler Alanları Sağlık Tesisleri Alanları İlköğretim Öncesi Eğitim Tesisleri Alanları İlköğretim Tesisleri Alanları Ortaöğretim Tesisleri Alanları Mesleki Eğitim Tesisleri Alanları Turizm Alanları C-7 Kentsel Teknik Altyapı Alanları Açık Otopark Alanları Trafo Merkezleri Yollar Kavşak Alanları C-8 Özel Proje Alanları:Kentsel Tasarım Projeleri C-9 Koruma Bölgeleri 1. Etap Koruma Bölgeleri 2.Etap Koruma Bölgeleri C-10 Korunması Gerekli Yapılar C-11 Korunması Gerekli Kentsel Unsurlar Doğal Unsurlar Altyapı Unsurları Diğer Unsurlar D-KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI İÇERİSİNDE YAPILACAK YENİ YAPILAŞMALARDA UYULMASI GEREKEN ESAS VE HÜKÜMLER D-1 Genel Hükümler D-2 Arsa ile İlgili Hükümler D-3 Bina ile İlgili Hükümler D-4 Yapı Ögeleri ile İlgili Hükümler 1

3 A-TANIMLAR: 1. 1 ETAP KORUMA BÖLGELERİ: Planlama sınırı içinde yer alan birinci öncelikle koruma bölgesi Anıt Eserlerin bulunduğu adalardan oluşmaktadır.(şekil-1) (Şekil-1) ANIT ESERLER 2. ARKEOLOJİK SİT ALANI: İnsanlığın var oluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler, alanlardır.(şekil-2) 2

4 ARKEOLOJİK SİT ALANI (Şekil-2) 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı: Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.kaleiçi bölgesindeki mevcut sur duvarları ve çevresi 1.derece arkeolojik sit alanıdır.(şekil-3) Bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün varsa kazı başkanının görüşü ile konu KVTVK Edirne Bölge Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılamayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb malzeme dökülemeyecektir. Bu alanlar içerisinde yer alan meydan, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi üniteler KVTVK Edirne Bölge Kurulu onayı ile yapılacaktır. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetinde tesir etmeyecek şekilde KVTVK Edirne Bölge Kurulundan izin alınmak koşulu ile tevhit ve ifraz yapılacaktır. 1.DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI (Şekil-3) 3

5 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı: Koruma- kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır. (Şekil-4) Alana gelecek işlevlerin uyumu, gerekli altyapı uygulamaları, öneri altyapı gabarileri, yapı tekniği ve malzemeleri mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve değerlendirilmesini sağlayacaktır. Bu alanlarda belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçları ve bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşüyle birlikte müze müdürlüğünce KVTVK Edirne Bölge Kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir. 3.DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI (Şekil-4) 4.TARİHİ SİT ALANLARI: Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır.(şekil-5) Koruma ve Kullanma Koşulları: Bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulmayacaktır. Bu alanları çevre düzeni planına kavuşturacak gerekli çalışmaların yapılarak hazırlanacak çevre düzeni planları için koruma kurullarının uygun görüşü alınacaktır. Alanın tescil tarihi öncesi doğal dengeyi bozucu yapılmış her türlü uygulamanın zaman içinde ıslahı için ilgili kamu kuruluşlarınca gerekli çalışmaların yapılacaktır. Bu alanlar içinde yer alan anıt ve şehitliklerin düzenleme ve gerekli onarımları için projeleriyle birlikte KVTVK Edirne Bölge Kurulundan izin alınacaktır. Önceden süregelen tarımsal faaliyetler ile bağ ve bahçeciliğin devam ettirilebilecek, bu alanlar bu amaç dışında kesinlikle kullanılmayacaktır. 4

6 TARİHİ SİT SINIRI (Şekil-5) 5. DOĞAL (TABİİ) SİTLER: Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan alanlardır. (Şekil-6) (Şekil-6) DOĞAL SİT SINIRI 5

7 2.Derece Doğal Sit Alanı: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu yararı göz önüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır. Bu alanlarda turizm yatırım ve turizm işletme belgeli turistik tesisler ile hizmete yönelik yapılar dışında herhangi bir yapılaşmaya gidilemez. Kullanıma açılacak bölgelerde geçici dönem yapılanma koşulları ilgili kurumların görüşleri alınarak KVTVK Edirne Bölge Kurulunca belirlenecek, bu belirlemede arazinin topografya, peyzaj, siluet vb karakteristikleri göz önünde tutulacaktır. Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılamayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb malzeme dökülmeyecektir. Doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla alanın özelliğinden kaynaklanan faaliyetler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri ve KVTVK Edirne Bölge Kurulu izni doğrultusunda sürdürülecektir. 6.KENTSEL SİT ALANI: Kentsel Sitler, mimari, mahalli, tarihseli estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları sebebi ile teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokluları, duvarlar) birlikte bulundukları alanlardır. Kentsel sit alanlarının bulunduğu çevre içinde korunmasında, geliştirilmesinde etkinlik taşıyan ve kentle bütünleşmesine olanak sağlayacak kararlara konu alanlar geçiş sahası olarak tanımlanır. 6.KENTSEL TASARIM PROJELERİ: Uygulamayı yönlendirecek hükümler ve çözümler içeren projelerdir. Kentsel Tasarım Projelerinde aşağıda belirtilen sistematik tasnif yapılacak, yapı ölçeğinde koruma kararları ayrıca belirlenecektir.(şekil-7) a) BAKIM: Sadece yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik gerektirmeyen müdahalelerdir. (çatı aktarımı, oluk onarımı, boya-badana vb.) b) ONARIM: Yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde ve mimari öğelerde değişiklik gerektiren müdahalelerdir. b.1) Basit Onarım: Yapıların; ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak, özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesi bu kapsamda tanımlanmıştır. b.2) Esaslı Onarım: Yapıların rölöveye dayanan restitüsyon ve/veya restorasyon projeleri ile diğer ilgili belgelerin içerikleri ve ölçekleri koruma kurulunca belirlenen müdahalelerdir. Sağlamlaştırma (konsolidasyon), temizleme (liberasyon), Bütünleme ( reintegrasyon), Yenileme (renovasyon), Yeniden Yapma (rekonstrüksüyon), Taşıma (Moving) 6

8 c) Yeniden Yapma (Rekonstrüksiyon): Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve tescil edilmesine ilişkin gerekli özellikleri taşınmasına rağmen elde olmayan sebeplerle tescili yapılmamış veya herhangi bir nedenle yitirilmiş olan yapının, gerek kültür varlığı niteliği, gerekse kültürel çevreye olan tarihsel katkıları açısından, eldeki mevcut belgelerden yararlanmak suretiyle kendi parsellerinde daha önce bulunduğu yapı oturum alanında, eski cephe özelliğinde, aynı kitle ve gabaride, özgün plan şeması, malzeme ve yapım tekniği kullanılarak, kapsamlı restitüsyon etüdüne dayalı olan koruma uygulamasıdır. KENTSEL TASARIM PROJE ALANLARI B- GENEL HÜKÜMLER: (Şekil-7) 1. Plan, Plan Açıklama Raporu, Plan Hükümleri ve KVTVK Edirne Bölge Kurulu kararı ile onaylanan envanter paftaları ve tescil listeleri ile beraber ayrılmaz bir bütündür. 2. Kale surları ve çevresi 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanıdır. 3. Kentsel Tasarım Rehberi ve Projeleri, KVTVK Edirne Bölge Kurulu kararı alınarak Edirne Belediye Başkanlığı nca onaylanacaktır. 4. Kentsel Tasarım Rehberi, yapılacak proje ve uygulamalar için yönlendirici bilgiler içerecektir Etap Koruma Bölgelerinde Kentsel Tasarım Projeleri hazırlanıp onanıncaya kadar bu plan hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile KVTVK Edirne Bölge Kurulu kararı ile uygulama yapılabilir. 6. Yer altı ve yerüstü tarihi ve kültürel değerlerin birlikte korunması için üzerinde yaşayan üst kültüre ait mevcut veya kalıntısı bulunan eser veya eserlerin yer aldığı parsellerde, bu eserin korunması için restitüsyon ve restorasyonuna yönelik olanlar dışında herhangi bir kazıya izin verilemez. Bilimsel tespitler için yalnızca bilimsel teknolojik yöntemler kullanılacaktır. 7

9 7. Tarihi ve kültürel değeri olan eski eserlerin (anıt eser, sivil mimarlık örneği ve benzeri) tespiti halinde gerekli belgeleme çalışmaları yapılarak KVTV Envanteri ne eklenecektir. 8. Selimiye çevresi, Saraçlar ve Kaleiçinde sur koruma sınırı içine giren adalarda KVTVK Edirne Bölge Kurulu kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 9. Kentsel Sosyal Altyapı alanları ve Kentsel Çalışma alanlarından Yönetim Merkezleri, Belediye Hizmet Alanları, Askeri Alanlar, Telekom Santral Alanları ve Kapalı ve Açık Semt Spor Alanları, trafo ve diğer kamu yapılarının bulunduğu donatı alanlarında tip proje ile uygulama yapılamaz. KVTV Envanterinde yer alan anıt eser, sivil mimarlık örnekleri kamu eline geçtikten sonra korumaya değer olmayan eklentilerinden arındırılarak restore edilecektir. Yok olan tescilli yapı ihya edilerek kullanılacak, envanter kaydı bulunmayan parsellerde çevre ve planda belirtilen yapılanma değerleri aşılmayacaktır. Yeni yapılacak binalarda ve mevcut yapılarda cephe özellikleri değiştirilerek rehabilite edilecek, bölgenin cephe karakteristiğini ve/veya sentezini yansıtan Kentsel Tasarım Rehberlerinden faydalanılacak ve hazırlanacak avan projeler Edirne Belediye Başkanlığı nca onanması koşulu ile uygulama yapılacaktır. 10. İmar Kanunun 11. Maddesi gereğince meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye; belediye ve mücavir alan hudutları dışında özel idareye bedelsiz terk edilecek ve tapu kaydı terkin edilecektir. 11. Mevcut anıt eser yapıların (medrese, han, hamam, sübyan mektebi, tekke vb.) planda verilen fonksiyonu ile kullanılamaması durumunda ilgili kurum ve kuruluşların ve KVTVK Edirne Bölge Kurulu görüşü alınmak kaydıyla, içinde yer aldığı bölgenin ihtiyacı doğrultusunda asli işlevine yakın eğitim -sağlık- kültür-idari tesis, turizm tesisi gibi kamuya açık yeni işlevler verilecektir. 12. Mevcut anıt eserlerin kullanımları aynen korunarak devam ettirilecektir Etap Koruma Bölgeleri ve doku oluşturan yapı adaları ve sokakları haricinde kalan sivil mimarlık örneği eski eser yapılar restitüsyon/restorasyon projeleri yapılarak ihya edilecektir. Harap durumda veya yıkık olup da yeniden yapılacak olan sivil mimarlık örneği yapılar, planda verilen yol genişliğini sağlamak amacı ile parsel ölçüsünde KVTVK Edirne Bölge Kurulu kararı ile geri çekilecektir. 14. Edirne KVTV Envanterinde yer alan kültür varlıkları orijinal kontur ve gabarisi ile korunacaktır. 15. BOŞ KAMU MÜLKİYETİNDEKİ TESCİLSİZ PARSELLER PLAN HÜKÜMLERİNE GÖRE UYGULAMA YAPILANA KADAR KANUN VE YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE İLGİLİ KURUM VEYA BELEDİYESİNCE PARK VE YEŞİL ALAN OLARAK DÜZENLENEBİLECEKTİR. KAMU MÜLKİYETİNDE OLMAYAN DONATI ALANLARINDA KAMU ELİNE GEÇMEDEN VEYA TERKİN YAPILMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ. 8

10 16. Kentsel Sit Alanı sınırları içinde birden fazla bodrum kat iskân edilemez, 1 Etap Koruma Bölgelerinde eğimden dolayı birden fazla bodrum kat ortaya çıkması halinde KVTVK Edirne Bölge Kurulu Kurul kararına göre uygulama yapılacaktır. 2 Etap Koruma Bölgelerinde ise eğimden dolayı ortaya çıkan 2.bodrum katlar ortak mekan (otopark+sığınak vb.) olarak kullanılabilir, ikiden fazla bodrum kat ortaya çıkması halinde KVTVK Edirne Bölge Kurulu kararına göre uygulama yapılacaktır. Ticaret ve konut+ticaret bölgelerinde bodrum katlarda konut yapılamaz. 17. Vakıflar genel müdürlüğü mülkiyetinde, azınlık hayrat vakıfları vasfında, kamu özel mülkiyete tabii anıt eser ve eski eser yapılar ile arsalarının (medrese, sübyan mektebi, darülkurra, darülşifahane, tabhane, mektep, sebil, çeşme vb.) Vakıf hayrat olanlar, vakfiyelerindeki kayıtlar ve tapu evveliyat kayıtları ile bilimsel literatürde bilinen özgün kullanımlarına kavuşturulacaktır. GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ, YOK OLMUŞ KULLANIMLARA AİT ESKİ ESERLERDE İSE ÖNCELİKLE PLANDA GETİRİLENE İŞLEVLER VEYA KVTVK EDİRNE BÖLGE KURULUNDAN UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI KOŞULU İLE EĞİTİM-SAĞLIK-SOSYAL, YÖNETİM, TURİZM VE KÜLTÜREL TESİS VB. İŞLEVLERE DÖNÜK OLARAK KULLANILACAKTIR. 18. Planda ve plan notlarında belirtilmeyen konularda koruma aleyhine olmamak koşulu ile İmar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik koşulları geçerlidir Derece Arkeolojik Sit Alanı: Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Kaleiçi bölgesindeki mevcut sur duvarları ve çevresi 1.derece arkeolojik sit alanıdır. Bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün varsa kazı başkanının görüşü ile konu KVTVK Edirne Bölge Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılamayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb malzeme dökülemeyecektir. Bu alanlar içerisinde yer alan meydan, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi üniteler KVTVK Edirne Bölge Kurulu onayı ile yapılacaktır.taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetinde tesir etmeyecek şekilde KVTVK Edirne Bölge Kurulundan izin alınmak koşulu ile tevhit ve ifraz yapılacaktır Derece Arkeolojik Sit Alanı: Koruma- kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır. Alana gelecek işlevlerin uyumu, gerekli altyapı uygulamaları, öneri altyapı gabarileri, yapı tekniği ve malzemeleri mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve değerlendirilmesini sağlayacaktır. Bu alanlarda belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçları ve bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşüyle birlikte müze müdürlüğünce KVTVK Edirne Bölge Kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir. 21. Tecilli parseller ve koruma alanlarında kalan parsellerde Edirne KVTVKK izni olmadan uygulama yapılamaz, diğer parsellerdeki uygulamalardan Edirne Belediyesi yetkilidir. C- YAPILANMA HÜKÜMLERİ 9

11 C-1. KONUT ALANLARI Sağlıklaştırma çalışmalarının yapılacağı konut alanları Kötü durumdaki tarihi yapıların, konutların onarımı, altyapı, araç ve yaya yollarının yeniden düzenlenmesi gibi rehabilitasyon çalışmaları yapılacaktır. Geleneksel dokuda, diğer yapılara yapılacak cephe ve iç düzenlemeler tarihi konutların özellikleri ile uyumlu olarak yapılacaktır. Yenileme yapılacak konut alanları Çavuşbey ve Babademirtaş mahallelerinin bir kısmını içeren alan, yenileme alanı olarak öngörülmüştür ve bu alanlarda uygulama plan notlarının Yeni Yapılaşma Hükümleri ne göre yapılacaktır. Bu alanlar içindeki donatı ve yeşil alanlar kentsel tasarım projelerinde çözümlenecektir. C-2.MİA (MERKEZİ İŞ ALANLARI) Geleneksel Ticaret Alanları *Büyüklüğüne göre planlama alanını etki alanına sahip olan kent merkezinde; (PLANDA KENT MERKEZİNDE GÖSTERİLEN TİCARET ALANLARINDA) genel olarak merkezi yönetim organları( PTT, polis, itfaiye gibi) eğlence ve kültür alanları, gündelik ve haftalık alışveriş işlevlerini karşılayacak kullanımlar, kamusal ve toplumsal faaliyetleri bünyesinde barındıracak kullanımlar, ofis-bürolar, perakende ticaret birimleri, yol boyu dükkanlar,arkatlar, açık-kapalı meydanlar, dini tesisleri, yer alacaktır. *Saraçlar Caddesi araç trafiğine kapatılıp yayalaştırılacaktır. *Saraçlar Caddesi ve Tahmis Meydanı çevresi ticaret ve hizmet fonksiyonları yer alacaktır. *Edirne KVTV Envanterinde yer alan kültür varlıklarının orijinal kontur ve gabarileri korunmak, korumaya değer olmayan eklentilerinden arındırılmak şartı ile; cam boyama, porselen ve seramik sanatı, el yapımı oyuncak, nakış, kumaş boyama, geleneksel müzik aletleri, altın ve gümüş takı telkari ve ev eşyaları, her tür doğal taş işleme, hat, ebru, tezhip, minyatür, kitap ciltleme ve onarımı, çerçeve, resim, heykel, ahşap el işçiliği, hediyelik eşya, halı, kilim, el örgüsü, hasır sepet ve kutu, bakırcılık, küçük çaplı matbaa ve baskı işleri gibi kirletici olmayan geleneksel el sanatları üretimi-toptan ve perakende pazarlaması-onarımısergileme ve eğitim birimleri, perakende ticaret birimleri, mefruşat-tekstil ve konfeksiyon ürünleri-konfeksiyon model, teknik gelişimi eğitimi birimleri- imalat makineleri ve yedek parçaları hariç tekstil ve konfeksiyon yan ürünlerine ait depolama gerektirmeyen toptan ve perakende ticaret birimleri, iş hanları, yeme-içme faaliyetlerine dönük çayevi, geleneksel ve yöresel mutfak kültürünü yansıtan lokanta, kafeterya, nargile salonları, geleneksel dinlenme amaçlı hizmet birimleri, resmi kurumlar, banka ve finans kurumları, geleneksel kültürel tesisler, geleneksel müzik çeşitleri eğitimi-dinletisi yapılacak kültürel birimler, bölgenin karakterine uygun geleneksel kültür öğelerinin korunması, yaşatılması, eğitimi, araştırılması gibi konularda çalışmalar yapacak dernek, vakıf, sivil toplum örgütleri yer alacaktır. * Geleneksel ticaret alanları ve kapalı çarşılarda; yukarıda belirtilen alt fonksiyonların yer alacağı, ihtisaslaşma bölgeleri ve sokakları-hanları kentsel tasarım projeleri ölçeğinde yapılacak çalışmalarda belirlenecektir. Belirlenen ihtisaslaşma doğrultusunda hanların içinde yer alan farklı alt sektörlere ait işlevlerin desantralizasyonu, uygun işlevlerin yer seçimi için gerekli, kısıtlayıcı ve teşvik edici önlemler alınacaktır. * Orijinal sokak dokusu ve kaplaması korunacak, farklı zemin kaplaması yapılmayacaktır. 10

12 * Sokaklarda cephe kapatıcı tente, pano, reklamlar kaldırılarak bölgenin tarihsel-kültürel dokusuna görsel uyum sağlayacak Kentsel Tasarım Rehberindeki standartlara kavuşturulacaktır. *Ticaret alanlarında turizm amaçlı yapılarda kat yükseklikleri tescilli yapı komşuluğu olmamak kaydıyla olarak değerlendirilecektir. 2.Derece Ticaret Alanları- Anayol Boyu Ticaret Aksı (Londra Asfaltı Caddesi Üzeri Ticaret Aksı) Londra Asfaltı Caddesi üzerinde, hizmet birimleri, resmi kurumlar, banka ve finans kurumları,(oto galerileri ifadesi tarih ve 2009/ sayılı Meclis Kararıyla çıkarılmıştır.)teşhir VE SATIŞ SALONLARI vb. ticari birimler yer alabilir. *Ticaret alanlarında turizm amaçlı yapılarda kat yükseklikleri tescilli yapı komşuluğu olmamak kaydıyla olarak değerlendirilecektir. 3. DERECE TİCARET ALANLARI (KALE DUVARLARI İÇİ TİCARET ALANLARI) *Kaleiçi bölgesinde; kirletici niteliği olan; akaryakıt ve lpg istasyonları, hayvan satış alanları, hırdavat ve ev aletleri, inşaat malzemeleri, kağıt ve kağıt ürünleri üretim yerleri, katı yakıt alanları, kimyasal maddeler satış alanları, makine techizat alanları, metal eşya imalat ve satış yerleri, mobilya ve servis alanları, sıvı-gaz yakıt alanları, ulaşım araçları ve yedek parça imalat yerleri, zirai kimyasal madde üretim noktaları yer alamaz. * KALEİÇİ BÖLGESİNDE TİCARET ALANI OLARAK BALIKPAZARI CADDESİNDEKİ TİCARET ALANLARINDA ÜST KATLAR İSTEĞE BAĞLI OLARAK KONUT YAPILABİLİR. Kent Eteğinde Yer alan Ticaret Alanları: Kent merkezi çevresinde ya da yürüme mesafesinde yer alan bu ticaret alanı içerisinde otopark alanları olan ve çok amaca hizmet eden ticari fonksiyonlar( sosyal-kültürel amaçlı tesis, alışveriş merkezi, toplantı-kongre merkezi,sanat galerisi vb.) KVTVK Edirne Bölge Kurulu onayı alınarak yer alacaktır. C-3. KONUT+TİCARET ALANLARI *Zemin katta günlük perakende ticaret büro-hizmet birimleri yer alacaktır. *Planda belirtilenler dışında yönetmelik şartlarına göre ticaret büro-hizmet birimleri yer alamaz. * KVTV ENVANTERİNDE YER ALAN YAPILARDA TİCARET UYGULAMASI ESERİN ÖZGÜN HALİNDE TİCARET İŞLEVİ YER ALMIYOR İSE KVTVK BÖLGE KURULU KARARIYLA YAPILACAKTIR. C-4. ADA ÖLÇEĞİNDE VE TAMAMI TİCARET ALANI OLARAK İNŞAA EDİLECEK TİCARET YAPILARINDA BODRUM KATLARDA OTOPARK ALANI AYRILMASI ZORUNLUDUR. ANCAK ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA MÜZE TARAFINDAN YAPILACAK SONDAJ KAZI RAPORU İLE KORUMA YÜKSEK KURULUNUN GÜN VE 658 SAYILI İLKE KARARI DOĞRULTUSUNDA VE İLGİLİ OTOPARK YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLMASI KOŞULUNUN ARANACAKTIR. 11

13 C-4.KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI: BELEDİYE HİZMET ALANLARI *Belediye teknik altyapı ile yönetim, turizm, ticaret ve hizmet birimleri yer alacaktır. *Edirne Belediyesi ve Edirne KVTVK Edirne Bölge Kurulu tarafından onaylanacak avan proje ile uygulama yapılacaktır. ASKERİ ALANLAR *Askeri alanlarda 2565 sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri geçerlidir. YÖNETİM MERKEZLERİ *Planda beliritilen yönetim merkezleri alanı içinde; valilik ve ilgili birimleri, bakanlık il müdürlükleri, adliye, vergi daireleri, ve vergi daireleri, ve ilgili idari birimler, karakol vb kamu kurum ve kuruluşlarına ait yönetimsel idari birimler yer alacaktır. C-5. AÇIK VE YEŞİL ALANLAR *Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence ve kıyı alanları toplamıdır. *Ticari faaliyete doğrudan ve tamamen ayrılacak biçimde kullanılamaz. Açık ve yeşil alanın işlevine bağlı olarak bu işleve hizmet amacı taşıyan ve kamu yararı taşıyan işleve vereceği hizmet alanında gerek duyulan açık ve kapalı alan düzenlemeleri açık alanın maksimum %5 ini aşmamak, yapı yüksekliği olarak maksimum 4.50 m. Yüksekliği aşmayan yapı yapılabilir. *İhtiyaç halinde bodrum kat uygulaması yapılabilir. *Yapılacak düzenleme, kentsel tasarım ve çevre düzenleme projesi, kent mobilyaları kentsel tasarım elemanları projesi ile birlikte KVTVK Edirne Bölge Kurulu onayı ile uygulama yapılacaktır. *Açık ve Yeşil alanlar içerisinde; park-dinlenme alanları, spor alanları, çocuk bahçeleri, çocuk oyun alanları, rekreasyon alanları, piknik alanları, promenad alanlar, refüj ve yol çevresi yeşil alanlar, meydanlar, otoparklar, yaya yolları yer alacaktır. C-5-1. PARKLAR VE DİNLENME ALANLARI *Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır.imar planında park alanı için gerekli tesis gösterilmemişse; bu alanda kalıcı olmayan, temelsiz, sökülüp takılabilir malzemeler kullanılmak koşulu ile büfeler, havuzlar, pergolalar, açık çayhane, kafeterya, günübirlik tesisler, wc, bekçi kulübesi dışında yapılar yer alamaz. *Meriç ve Tunca Nehir kıyılarında, açık hava müzesi, parklar, gezi ve dinlenme alanları, manzara parkları-seyir terasları vb. olarak kullanılacaktır. Bu alanlarda peyzaj kalitesi artırılacaktır. * Meriç ve tunca nehirleri çevresi kentsel tasarım projeleri ile çözümlenecektir. Meriç ve Tunca Nehir kıyılarında DSİ taşkın sahasındaki alanlarda ilgili kurumdan görüş alınmak kaydı ile yapı yapılabilir. Bu alanlar içerisinde yer alan yapılardaki mevcut yapı durumu imar durumudur. *Yapılacak düzenlemelerde; Kentsel Tasarım Rehberlerinde belirlenen hususlar doğrultusunda, peyzaj düzenlemeleri ile Edirne ile özdeşleşen bitki, ağaç türleri ve kent mobilyaları kullanılacaktır. 12

14 *Park alanlarında büfe, kafeterya çayevi, büfe, günübirlik gibi günü birlik üniteler, Edirne KVTVK Edirne Bölge Kurulu onaylayacağı kentsel tasarım projeleri ile yapılabilir. Bu tür yapıların bodrumsuz, takılıp sökülebilen hafif malzemeden olması zorunludur. E=0.05 ve H=4.50m ve tabanda 40m² yi aşmayan tek katlı yapıların yapılmasına izin verilebilir. * Park alanlarında, rekreasyon alanlarında, spor alanlarında rekreatif amaçlı proje gereği yapılacak doğal görünümlü yapılar ve peyzaj kalitesini arttırmaya yönelik yapılar yapılabilir. *Park alanlarından içerisinde mevcut tesis olanlarda daha önceden koruma bölge kurulunca onaylanmış projeler, ruhsatlar geçerlidir. * Park alanları içerisinde mevcutta bulunan ticaret fonksiyonlarının kullanımı devam edecektir. *Gereği halinde çevrenin ihtiyacı değerlendirilerek belediyesince uygun görülmesi halinde onaylanacak proje ile açık spor tesisleri yapılabilir. C-5-2. ÇOCUK BAHÇELERİ VE OYUN ALANLARI *Planda gösterilen yeşil alanlarda çocuk bahçeleri ve çocuk oyun alanları; çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak oyun alanlarıdır. *Bitki örtüsü ile çocuk oyun-bakım için gerekli araç ve gereçlerden, havuz, pergola ve genel tuvaletlerden başka tesis yapılamaz. *Yapılacak düzenlemelerde, peyzaj düzenlemeleri ile Edirne ile özdeşleşen bitki ağaç türleri, kent mobilyaları kullanılacaktır. C-6-8. SPOR ALANLARI Spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Bu alanlarda kent ölçekleri hiyerarşisine göre gerekli spor oyun alanları ve kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik duş, tuvalet, giyinme kabinleri, kafeterya yapıları E=0.05, H=4.50 olacak şekilde yapılar yer alacaktır. C-5-3. MEZARLIK+HAZİRE ALANLARI *Mevcut yeşil doku korunacak, gerekli ise yeşil kalitesi arttırılacak, yeşil dokusu yok olmuş mezar alanları ağaçlandırılacaktır. Türbe, hazire ve mezarlıklar mevcut orijinal duvarları ile birlikte korunacak, kısmen mevcut veya olmayan duvarlar orijinal malzeme-biçim-oranında tamamlanarak duvarla çevrilecektir. Bu alanlardaki eski mezarlık ve hazirelerde; eski mezar taşları-kitabeler restore edilecek, bakım ve onarımları yapılacak, eksik mezar taşları ve kitabeler tamamlanacak ve kentsel tasarım rehberlerinde tanımlanan ölçü-malzeme-biçimlerde bu tür manzum eserleri tanımlayıcı panolar yer alacaktır. C-5-4. ANA YAYA AKSLARI *Yaya aksları alanları kısmen araç servis yolları geçişi olarak düzenlenecektir. *Planda yaya lejandı ile tanımlanan gösterilen yaya yollarında asfalt kaplanmış olanları, geleneksel taş kaplama malzemesi ile değiştirilecektir. Mevcut geleneksel yol kaplamaları onarılmak suretiyle korunacaktır. C-5-5. MEYDANLAR *Planda gösterilen meydan alanlarına açılan sokakları da içerecek şekilde kentsel tasarım projeleri ölçeğinde çözümlenecektir. Kentsel tasarım rehberlerinden faydalanılarak Edirne nin tarihsel-kültürel-fiziksel ve doğal kimliğine uygun, kent mobilyaları ile zenginleştirilerek geleneksel mimari kimliğine uygun olarak projelendirilecektir. Yakın çevresinin ve bölgenin tarihsel kimliğini tanımlayıcı sergi, seremoni, tören, tema parkı kullanımlarına uygun 13

15 projelendirme yapılacaktır. Kentsel Tasarım Projeleri ile planda gösterilenler dışında yaya meydanları ayrıca oluşturulabilir. C-6. KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI C-6-1. KÜLTÜREL TESİS ALANLARI *Kültür merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki-sosyal-kültürel eğitim merkezleri, kültür evleri, kütüphane, araştırma merkezleri, müze, sinema-tiyatro-sergi-konser-konferans salonları vb. gibi kültürel yapılar Kentsel Sit Alanı içerisinde tescilli yapı içeriyor ya da komşuluğunda yer alıyor ise KVTVK Edirne Bölge Kurulu karar ile yapılabilir. C-6-2. DİNİ TESİSLER ALANLARI *Dini Tesis Alanlarında; cami, mescit, kilise, sinagog alanları yer alır. Bu alanlarda, KVTV envanterinde yer alan anıt eser, sivil mimarlık örnekleri dışında geleneksel kimliğe yakışmayan ve geleneksel mimari uslüba uymayan ve anıtsal eserle ölçek olarak yarışan her tür korumaya değer olmayan niteliksiz eklenti ve müştemilat yapıları kaldırılacak veya rehabilite edilecektir. Bu alanda bulunan ve plan notlarında tanımlanan mezarlık ve hazire alanları dışındaki mezarlık-hazire-türbe-mezar yerleri hakkında ilgili plan notları geçerlidir. *Dini tesis alanları açıldıkları meydan-sokak ve yapının komşuluğundaki ve esere cephe oluşturan adaları da kapsayacak şekilde kentsel tasarım projesi ölçeğinde düzenlenecektir. C-6-3. SAĞLIK TESİSLERİ ALANLARI C KAMUSAL SAĞLIK TESİS ALANLARI *Planda verilen yapılanma değerleri aşılmaksızın araştırma-devlet-ssk-ihtisas, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastaneleri, dispanser, doğumevi, ana-çocuk ve kamu sağlığı merkezleri, aile planlaması birimleri, huzurevleri vb. kamusal sağlık tesisleri Kentsel Sit Alanı içerisinde KVTVK Edirne Bölge Kurulu karar ile yer alabilir. C ÖZEL SAĞLIK TESİS ALANLARI *Planda verilen yapılanma değerleri aşılmaksızın Avan Proje ile çözülecek alanda; Hmax=10.00 m olacak ve planda belirtilen çekme mesafeleri doğrultusunda oluşan yapılanma sınırı içinde yapı yapılacaktır. C-6-4. İLKÖĞRETİM ÖNCESİ EĞİTİM (ANAOKULU) ALANLARI *İlköğretim öncesi eğitim birimleri konut alanları ve eğitim tesisleri içerisinde ilgili mevzuatın gerektirdiği şartlar yerine getirilmek kaydı ile yer alabilir. C-6-5. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI * Mevcutta yer alan İlköğretim Tesisleri Alanları fonksiyonu değiştirilemez, aynen korunacaktır. Mevcut ortaöğretim tesis alanlarındaki fonksiyon değişikliklerinde planlama alanı içerisinde aynı standartları sağlayan yeni ortaöğretim tesis alanları sağlanmak şartı aranacaktır. C-6-6.ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ (LİSE) ALANLARI 14

16 * Mevcutta yer alan Ortaöğretim tesis alanları fonksiyonu değiştirilemez, aynen korunacaktır. Mevcut ortaöğretim tesis alanlarındaki fonksiyon değişikliklerinde planlama alanı içerisinde aynı standartları sağlayan yeni ortaöğretim tesis alanları sağlanmak şartı aranacaktır. C-6-7. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TESİS ALANLARI * planlama alanı içerisinde yer alan mevcut mesleki eğitim tesis alanları Ticaret Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Pratik Sanat Okulu, Fen Lisesi, Otelcilik Meslek Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Polis Koleji gibi Mesleki ve Teknik Eğitim Tesisleri amaçlı kullanılabilir. Mevcutta yer alan Mesleki Ve Teknik Eğitim Tesis Alanları fonksiyonu değiştirilemez, aynen korunacaktır. Mevcut ortaöğretim tesis alanlarındaki fonksiyon değişikliklerinde planlama alanı içerisinde aynı standartları sağlayan yeni ortaöğretim tesis alanları sağlanmak şartı aranacaktır. C-7.TURİZM ALANLARI: TURİZM AMAÇLI UYGULAMALAR: Bu amaçla yapılacak uygulamalar öncelikle otel, motel, pansiyon ile turizm amaçlı yeme içme ve eğlence tesislerini içermektedir. Bu tesisler ile bu tesislere servis veren ve tamamlayıcı olan yapılar aşağıda tanımlanan turizmi teşvik amaçlı imar planı plan notu ve yapılaşma koşulları uygulamalarına konu olacaktır. Teşvik amaçlı imar planı notu ve yapılaşma koşulları uygulanabilmesi için turistik tesislerde aranacak koşullar aşağıda belirlenmiştir. Turizm bakanlığı tarafından turizm tesislerine verilen turizm yatırım ve teşvik belgesi ile yine Turizm Bakanlığı tarafından işletmelere verilen yatırım işletme belgesine sahip olan veya olma şartlarına haiz yapılara imar teşvik uygulaması yapılabilecektir. Ev pansiyonculuğu ve yerel geleneksel turizm amaçlı alışverişe yönelik yapılar ile tesisler de belediye tarafından düzenlenecek turizm yatırım ve turizm teşvik belgesi ile imar teşvik uygulamasından yararlanılabilir. TURİZM KONAKLAMA ALANLARI: Bir veya birden çok parselin yer aldığı üzerinde tescilli yapının olmadığı turizm amaçlı uygulamalarda ada bazında, birden çok parsel bazında veya sokak bazında proje teklifi mimari avan proje hazırlanarak yapılabilir. Bu durumda yapı alanının dışında olmak ve bulunduğu alandaki çekme mesafelerine uyulmak kaydı ile zemin katta turizm amaçlı kullanıma yönelik kahvaltı salonu, lobi vb. ortak mekânlar hafif ve şeffaf yapı ile düzenlenebilir. Birden fazla mimari yapıyı ilgilendiren mimari avan projelerde varsa tescilli yapıyla ilişkisi dikkate alınarak max. Yapı yüksekliği 9.50m yi aşmamak kaydı ile mimari avan projesine göre uygulama yapılabilir. Turizm Bakanlığı yatırım belgesi ve teşvik belgesi sahibi olan parsel veya parseller için hesap edilen toplam inşaat alanına %10 ilave turizm yatırımını teşvik etmek amacı ile ilave edilecektir. Bu alanda yapılacak yapılarda maksimum yapı cephe ve iki yapı arasında merdiven evi, asansör servis, holü ve koridor açık ve şeffaf yapı olarak düzenlenecektir. Düzenlenecek açık şeffaf yapı iki yapının bağlantısı olduğu açıkça anlaşılacak şekilde düzenlenecektir. TURİZM ALIŞVERİŞ ALANLARI: Bir veya birden çok parselin yer aldığı tescilli yapının olmadığı uygulamalarda ada bazında veya birden çok parsel bazında veya sokak bazında proje teklifi mimari avan proje hazırlanarak yapılabilir. Bu durumda yapı alanının dışında olmak ve bulunduğu alandaki çekme mesafelerine uyulmak kaydı ile (yoldan çekilme mesafesi aranmayacaktır) ticaret bazında uzmanlaşmanın gerektirdiği mekan düzenlemesinin esas olduğu alanlardır. Bu doğrultuda zemin katta uzmanlaşmanın gerektirdiği kat yüksekliği belirlenerek mimari avan proje hazırlanabilir. Ancak bu durumda imar planında belirtilmiş olan kat yüksekliği mimari avan projedeki kat yüksekliğine göre belirlenecektir. Zemin katta arka bahçe hariç çekme mesafesi aranmayacaktır. Gereksinim duyulduğunda fonksiyona yönelik pasaj düzenlemesi ada bazında etüt edilmek kaydıyla yapılabilir. Zemin kat üstünde geri çekilme nedeni ile oluşan kat (teras) mimari avan proje düzenlenerek ticari amaçla kullanılabilir. 15

17 Turizm amaçlı kullanımlarda yapılacak kazılarda herhangi bir şey çıkmazsa bodrum kat tümüyle kullanılabilir. TURİZM EĞLENCE ALANLARI: Bir veya birden çok parselin yer aldığı uygulamalarda tescilli yapının olmadığı ada bazında veya birden çok parsel bazında veya sokak bazında proje teklifi mimari avan proje hazırlanarak yapılabilir. Birden çok parselin birleşerek turizm amaçlı eğlence tesisi düzenlenmesi halinde örneğim; yapı adası ortasında yer alan arka bahçelerin bütüncül olarak değerlendirilmesi yolu ile bu amaçla kullanılması mümkün olacaktır. Gerekli düzenleme açık ve şeffaf yapı olmak kaydı ile ve uygulamaya konu olan tüm taşınmazların maliklerinin izin ve rızası ile herhangi bir ifraz tevhit gibi imar uygulaması yapılmaksızın bütüncül bir proje olarak ele alınabilir. Oluşan yapı yatay kat mülkiyeti esas alınarak tüm katılan taşınmazlara kayıtlı yapı halinde ruhsatlandırılacaktır. Yapının tasarrufu ve işletmesi oluşturulacak kat mülkiyeti kanunu esasına dayalı yönetim planı çerçevesinde yapılacaktır. Bu tür yapıların yönetim planlarını belediyesi ruhsatla birlikte onaylamaya ve tapuya şerh etmeye yetkilidir. EV PANSİYONCULUĞU: Mimari avan proje ile etüt edilmek kaydı ile toplam inşaat alanı Turizm Bakanlığı yatırım belgesi ve teşvik belgesi sahibi olan parsel veya parseller için hesap edilen toplam inşaat alanına %10 ilave turizm yatırımını teşvik etmek amacı ile ilave edilecektir. Kahvaltı salonu, lobi vb. ortak mekânlar hafif ve şeffaf yapı ile yapılabilir. Ev pansiyonculuğu ve yerel geleneksel turizm amaçlı alışverişe yönelik yapılar ile tesisler de belediye tarafından düzenlenecek turizm yatırım ve turizm teşvik belgesi ile imar teşvik uygulamasından yararlanılabilir. Birden çok yapının ifraz veya tevhit yapılmaksızın birlikte ele alınarak hazırlanacak mimari avan projelerde ada ortası ortak mekanlar birlikte kullanılmak üzere turizme hizmet edecek yapı ve tesisler bu alanda tesis edilecek yapıyı turizme yönelik olarak kullanmak kaydıyla ortak mahal tesis edebilir ve bu alanda kahvaltı salonu, lobi, sergi ve satış kioskları, vb. turizme yönelik faaliyetler kullanılmak üzere düzenlenebilir. Birden çok parselin birleşerek turizm amaçlı eğlence tesisi düzenlenmesi halinde örneğim; yapı adası ortasında yer alan arka bahçelerin bütüncül olarak değerlendirilmesi yolu ile bu amaçla kullanılması mümkün olacaktır. Gerekli düzenleme açık ve şeffaf yapı olmak kaydı ile ve uygulamaya konu olan tüm taşınmazların maliklerinin izin ve rızası ile herhangi bir ifraz tevhit gibi imar uygulaması yapılmaksızın bütüncül bir proje olarak ele alınabilir. Oluşan yapı yatay kat mülkiyeti esas alınarak tüm katılan taşınmazlara kayıtlı yapı halinde ruhsatlandırılacaktır. Yapının tasarrufu ve işletmesi oluşturulacak kat mülkiyeti kanunu esasına dayalı yönetim planı çerçevesinde yapılacaktır. Bu tür yapıların yönetim planlarını belediyesi ruhsatla birlikte onaylamaya ve tapuya şerh etmeye yetkilidir. C-8. KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI C-8-1. AÇIK OTOPARK ALANLARI *Açık Otopark Alanları; çevresi ağaçlandırılmak, konut alanları ile arasında izole amaçlı, gürültü kesici bitkilendirme yapılmak şartıyla, alanda yıkama-yağlama işlevleri yer almamak, wc, bekçi kulübesi olarak kullanılmak üzere büyüklüğü 6 m² yi, yüksekliği 3.50m yi aşmayan yapılar yapılabilir. C-8-2. TRAFO MERKEZLERİ * Büyük kitlesel yapılar yerine kademeli yapılar düzenlenmek şartıyla teknik gereksinimler doğrultusunda düzenlemeler yapılacaktır. C-8-3-YOLLAR 16

18 İmar planı onaylanmasından sonra plan önerisi olan tüm ana arterler ve araç yolları için uygulama planı hazırlanır. Hazırlanan planda imar planının ön gördüğü araç ve yaya kullanımına yönelik ölçüler esasa alınmak kaydı ile aşağıdaki düzenlemeler uygulama planında ayrıntılı olarak belirlenecektir. YOL UYGULAMA PROJESİ YAPIMINDA UYULACAK ESASLAR: Kadastral durum: Yol amaçlı yapılmış olan terkler, yapılması gereken kamulaştırmaların yer aldığı güncel hâlihazır üzerine işlenmiş mülkiyete ilişkin son durumu gösterir harita. Hâlihazır durum: Hâlihazır haritanın güncellenerek belirlenmiş imar hakları ile yapılmış olan terkler ve yapılaşmanın imar hatları(istikamet) ilişkisinin gösterildiği harita. Operasyon çalışması: Önerilen yolları imar planında önerildiği şekli ile uygulanabilmesi için yapılması gereken terkler kamulaştırmalar, düzenleme ortaklık payı uygulamaları vb uygulama araçlarının plan üzerinde uygulamasını gösterildiği çalışmalar. Yol Düzenleme Çalışması: Bu çalışma ile imar planı kapsamında önerilmiş olan imar istikamet ve imar hatları esas olmak kaydı ile oluşacak yol en kesit ve boy kesitleri ile yo üzerinde yer alan her türlü alt yapı ve üstyapı mevcutları ile düzenlemede uygulanacak diğer detayların projelendirildiği çalışma. Mevcut binalarla imar hatları uyumsuzluğu durumunda 1metreye kadar kadastral halihazır çakışmasının düzeltilmesi yukarıdaki çalışalar yapılmak kaydı ile hazırlanan çalışma Fen İşlerinin hazırlayacağı çalışma Belediye Encümenini onayı ile yapılacaktır. Tescilli binalarla imar hatları uyumsuzluğu durumunda 1metreye kadar kadastral halihazır çakışmasının düzeltilmesi yukarıdaki çalışalar yapılmak kaydı ile hazırlanan çalışma Fen İşlerinin hazırlayacağı çalışma Edirne KVTVKK ve Belediye Encümeni onayı ile yapılacaktır. Koruma alanı bütününde yol düzenleme çalışmalarında istikamet imar hattı düzenlemesi her parsel için bir kereye mahsus olarak yapılabilir. Yapılacak düzenlemelerde yol en kesitleri planda belirlenen ölçünün altına inemez, ancak imar planında belirlenen imar hattı ve imar istikameti düzenlemesi planda yazılı olan ölçü ile uyuşmaması durumunda imar planı üzerindeki hat esas alınarak en kesitin genişlemesi yönünde uygulama yapılabilir. Ancak mevcut yapılaşma ve imar hattının bu nedenle imar planı üzerinde verilen ölçüye göre daha dar olması durumunda yapının tescilli olması dışında öncelikle yolun planda önerilen ölçüde uygulama olanağı yol düzenleme projesinde ele alınır. Eğer belirlenen ölçüde uygulama yapma olanağı bulunamaz ise imar planında belirlenmiş olan hat en fazla 1 metre daralabilir. Yolların imar planında belirtilen ölçüleri net ölçüleridir. İmar planında verilmiş olan yol ölçüsü esas alınarak belirlenen yol en kesitindeki araç izi standardı hiçbir şekilde değiştirilemez. Daralma ve genişleme yaya yolu, tretuar yönünde yapılabilir. Bu durumda ana arterler üzerine olmamak kaydı ile yol enkesiti daraldığında tretuvar uygulaması zorunlu hallerde yapılmayabilir. Servis yollarında tretuvar uygulaması döşeme kaplaması ile ayırt edilecek ancak araç yolu izi ile yaya yolu treatuvar arasında muhakkak yağmur suyu kanalı ve/veya drenaj hattı yer alacaktır. C I. DERECE YOLLAR 17

19 *I.Derece yollar, yol güzergâhına açılan sokaklar, meydanlar, kentsel-sosyal ve kentsel-teknik altyapı alanları ile birlikte ele alınarak kentsel tasarım projesi ile düzenlenecektir. I.Derece yollara ait refüj ve pasif yeşil alanlarında Edirne KVTV envanterinde yer alan kayıp anıtsal eserler ihya edilecek, kentsel tasarım rehberlerinden faydalanılarak Edirne nin tarihselkültürel-fiziksel ve doğal kimliğine uygun, kent mobilyaları ile zenginleştirilerek geleneksel mimari kimliğine uygun olarak projelendirilecektir. Planda belirtilen yol genişliğinden daha geniş mevcut yollarda yaya arterleri, otopark, taksi durağı, acil yardım (itfaiye, cankurtaran vb.) araç cepleri yapılacaktır. C II. DERECE YOLLAR *II. Derece yollar, yol güzergâhına açılan sokaklar, meydanlar, kentsel-sosyal ve kentselteknik altyapı alanları ile birlikte ele alınarak kentsel tasarım projesi ile gerekli ise tek yönlü trafik uygulamaları ile düzenlenecektir. Edirne KVTV Envanterinde yer alan yapıların yoğun bulunduğu alanlardaki özgün sokak dokusu korunacak, orijinal malzeme ile geleneksel sokak dokusu kaplamasının devamlılığı sağlanacaktır. Planda belirtilen yol genişliğinden daha geniş mevcut yollarda yaya arterleri, otopark, taksi durağı, acil yardım araç cepleri yapılacaktır. C III. DERECE YOLLAR *III. Derece yollar gerekli ise tek yönlü trafik uygulamaları ile düzenlenecektir. Edirne KVTV Envanterinde yer alan yapıların yoğun bulunduğu alanlardaki özgün sokak dokusu gereğince kaldırımsız yollar yapılarak orjinal malzeme ile geleneksel sokak dokusu kaplamasının devamlılığı sağlanacaktır. Planda belirtilen yol genişliğinden daha geniş mevcut yollarda yaya arterleri, otopark, taksi durağı, acil yardım araç cepleri yapılacaktır. C KAVŞAK ALANLARI *Kavşakların kesin sınırları ve düzenleme şekilleri Edirne KVTV Envanterinde yer alan eserleri korumak, meydanlar ve yaya aksları ile bütünleştirilmek, lastik taşıt trafiği yerine yaya ağırlıklı tasarlanmak, yaya ulaşımının hemzemin düzlemde yer alması ve yatay düzlemde yaya sirkülâsyonunun devamlılığını sağlayıcı her tür önlemler alınması şartı ile kentsel tasarım projesi ile düzenlenecektir. KAVŞAK PROJESİ YAPIMINDA UYULACAK ESASLAR: Kadastral durum: Yol amaçlı yapılmış olan terkler, yapılması gereken kamulaştırmaların yer aldığı güncel hâlihazır üzerine işlenmiş mülkiyete ilişkin son durumu gösterir harita. Hâlihazır durum: Hâlihazır haritanın güncellenerek belirlenmiş imar hakları ile yapılmış olan terkler ve yapılaşmanın imar hatları(istikamet) ilişkisinin gösterildiği harita. Operasyon çalışması: Önerilen yolları imar planında önerildiği şekli ile uygulanabilmesi için yapılması gereken terkler kamulaştırmalar, düzenleme ortaklık payı uygulamaları vb uygulama araçlarının plan üzerinde uygulamasını gösterildiği çalışmalar. Kavşak Düzenleme Çalışması: Bu çalışma ile imar planı kapsamında önerilmiş olan imar istikamet ve imar hatları esas olmak kaydı ile oluşacak yol en kesit ve boy kesitleri ile yo üzerinde yer alan her türlü alt yapı ve üstyapı mevcutları ile düzenlemede uygulanacak diğer detayların projelendirildiği çalışma. Mevcut binalarla imar hatları uyumsuzluğu durumunda 1metreye kadar kadastral hâlihazır çakışmasının düzeltilmesi yukarıdaki çalışalar yapılmak kaydı ile hazırlanan çalışma Fen İşlerinin hazırlayacağı çalışma Belediye Encümenini onayı ile yapılacaktır. 18

20 Tescilli binalarla imar hatları uyumsuzluğu durumunda 1metreye kadar kadastral hâlihazır çakışmasının düzeltilmesi yukarıdaki çalışalar yapılmak kaydı ile hazırlanan çalışma Fen İşlerinin hazırlayacağı çalışma Edirne KVTVKK ve Belediye Encümeni onayı ile yapılacaktır. Koruma alanı bütününde kavşak düzenleme çalışmalarında istikamet imar hattı düzenlemesi her parsel için bir kereye mahsus olarak yapılabilir. Yapılacak düzenlemelerde kavşak en kesitleri planda belirlenen ölçünün altına inemez, ancak imar planında belirlenen imar hattı ve imar istikameti düzenlemesi planda yazılı olan ölçü ile uyuşmaması durumunda imar planı üzerindeki hat esas alınarak en kesitin genişlemesi yönünde uygulama yapılabilir. Ancak mevcut yapılaşma ve imar hattının bu nedenle imar planı üzerinde verilen ölçüye göre daha dar olması durumunda yapının tescilli olması dışında öncelikle kavşağın planda önerilen ölçüde uygulama olanağı kavşak düzenleme projesinde ele alınır. Eğer belirlenen ölçüde uygulama yapma olanağı bulunamaz ise imar planında belirlenmiş olan hat en fazla 1 metre daralabilir. Kavşakların imar planında belirtilen ölçüleri net ölçüleridir. İmar planında verilmiş olan yol ölçüsü esas alınarak belirlenen yol en kesitindeki araç izi standardı hiçbir şekilde değiştirilemez. Daralma ve genişleme yaya yolu, tretuar yönünde yapılabilir. Bu durumda ana arterler üzerine olmamak kaydı ile yol enkesiti daraldığında tretuvar uygulaması zorunlu hallerde yapılmayabilir. Servis yollarında tretuvar uygulaması döşeme kaplaması ile ayırt edilecek ancak araç yolu izi ile yaya yolu treatuvar arasında muhakkak yağmur suyu kanalı ve/veya drenaj hattı yer alacaktır. C-9. ÖZEL PROJE ALANLARI: KENTSEL TASARIM PROJE ALANLARI 1. Geleneksel ticaret alanları, turizm tesis alanları, yenileme alanı, konut+konaklama alanları, Kaleiçi koruma alanı, ana yaya güzergâhları ve meydanlar, ana bulvar ve caddeler, park alanları ve diğer belirlenen alanlarda Kentsel Tasarım Projelerine uygun uygulama yapılacaktır. 2. Plan Genel Hükümlerinde tanımlanan Kentsel Tasarım Alanları için Kentsel Tasarım Rehberleri hazırlandıktan sonra, planda verilen işlev değiştirilmeksizin, yapı yoğunluğu ve toplam inşaat alanı arttırılmadan, 1/500, 1/200, 1/100 ve gerekirse daha alt ölçekte Kentsel Tasarım Projeleri ile uygulamaya geçilecektir. 3. KVTV Envanterinde yer alan kültür varlıklarının orjinal irtifaları korunacak, eserin orjinal saçak kotunu geçmemek kaydıyla anıtsal eserin komşuluğundaki parseller ile görsel ve topoğrafik etki alanında bulunan parsellerde plan irtifası aşılmayacaktır Etap Koruma Bölgelerinde tescilli sivil mimarlık örneklerinin yoğun olduğu ve/veya doku oluşturduğu adalarda eski eserin özgün kat adedi arttırılamaz. 1.Etap Koruma Bölgesinde, KVTV Envanterinde yer alan tescilli ve yok olan tescilli eser, sivil mimarlık örneklerinin restitüsyonu ve restorasyonu yapılarak korunacak ve ihya edilecektir. 5. Kentsel Tasarım Projelerinde; KVTV Envanteri, 1. Koruma Bölgeleri komşuluğu ile anıt eser, eski eser komşuluğu ile doğal çevre, görsel etki alanları, saçak kotu vb. özellikler dikkate alınarak planda belirtilen irtifalar düşürülecektir. 19

21 6. 1. Etap Koruma Bölgelerinde yapılacak Kentsel Tasarım Projelerinde alan tamamında 3.boyutu da içerecek ve üzerinden ölçü alınabilecek ölçekte sokak siluetleri çıkarılacaktır. Kentsel Tasarım Projeleri Kentsel Tasarım Rehberlerinde belirlenecek esaslar doğrultusunda bölge-sokak-ada-parsel ve yapı ölçeğinde detayları içerecektir. 7. Kentsel Tasarım Projelerinde, Kentsel Tasarım Rehberlerinde belirlenecek kent mobilyaları kullanılacak, mevcut yeşil doku korunarak Edirne ile özdeşleşen ağaç türleri ile peyzaj kalitesi zenginleştirilecektir. Kentsel Tasarım Projeleri; parsel iç bahçe kullanımı, sokak-yapı ilişkisi, cephe ve silüet özellikleri, mimari öğe ve kent mobilyası öğeleri vb. gibi detay projeleri içerecektir. 8. Kentsel Tasarım Alanları KVTV Envanteri doğrultusunda yok olan tescilli yapı ihyası yapılacak parsel ve yakın çevresi, korunacak ada, sokak, cephe vb. gibi alanların ve anıt eser ile eski eser yoğun bölgelerin görsel etki alanlarının ilave edilmesi ile arttırılabilir, genişletilebilir ancak daraltılamaz. Edirne Belediyesi ve Edirne KVTVKK tarafından onaylanacak Kentsel Tasarım Proje alanları büyüklüğü minimum sokak ölçeği ve sokaktan cephe alan tüm parselleri kapsayacak şekilde yapılacaktır. 9. Anıt eser ve sivil mimarlık örneklerinin yoğun olduğu alanlardaki sokaklarda yol kotları olabildiğince orjinal seviyesine getirilecektir. 10. Kentsel Tasarım Alanları ve adalarda mevcut yapıların fonksiyonlarında değişiklik olmayacak, ancak yeni yapılaşmalarda (yıkılıp yeni yapılaşmalarda) kentsel tasarım kararlarına bağımlı kalınacaktır ,332,393,398,399,400,401,406,624,405,401,404,661,397,394,331,389,390,661, 1072,209,689,690,1072 adalar ve Hükümet, Mumcular, Tahtakale, Saraçlar, Çilingirler Caddeleri ve Tahmis Sokak Kentsel Tasarım Proje Alanıdır. C-9. KORUMA BÖLGELERİ C ETAP KORUMA BÖLGESİ (ANIT ESERLER VE ÇEVRESİ) 1. Anıt Eser ölçeğindeki 1. Etap Koruma Bölgelerinde, Kentsel Tasarım Projeleri asgari anıt esere bütün yönleriyle cephe veren sokaklar ölçeğinde yapılacaktır. *Anıtsal eserler, korumaya değer olmayan eklentilerinden arındırılacak, geleneksel yol dokusu korunacak ve yaya yolu olarak işleyenler haricinde yeni yollar açılmayacak, koruma bölgelerini birbirine bağlayacak yaya güzergahları oluşturulacaktır. Anıt eser ve sivil mimarlık örneklerinin yoğun olduğu alanlardaki sokaklarda yol kotları olabildiğince orjinal seviyesine getirilecektir. 2. Boş veya eski eser bulunmayan parsellerdeki uygulamalar, koruma bölgesindeki tipolojik özelliklerine göre anıtsal eserin görsel ve topoğrafik etki alanındaki parsellere verilecek olan irtifaların anıt eserin orjinal saçak yüksekliğini aşmaması ve eserin görüntüsünü bozmaması şartıyla yapılacaktır. Asgari sokak ölçeğindeki Kentsel Tasarım Projelerinde bölgenin anıt eseri çevreleyen sivil mimarlık örneği yapıları, tarihsel olay ve kişilerle özdeşlemiş mekanlarının bütünselliğinin korunmasına dikkat edilmelidir. 3. Özgün, müstakil, tescilli sivil mimarlık örneği yapılar orjinal biçimi ile korunacaktır. Restitüsyon ve restorasyon aşamasında kat mülkiyetine tabi olacak düzenlemeler ile mekan özgünlüğü değiştirilemez. 20

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No :21.03.2014-93 Karar Tarihi ve No :21.03.2014 1914 KARAR Toplantı Yeri: KONYA Elektrik üretimi gerçekleştirmek

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Kilyos-Demirciköy Bölgesi Koruma

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 27.08.168 TOPLANTI TARİHİ VE NO: 28.08.2014-76 TOPLANTI YERİ KARAR TARİHİ VE NO : 28.08.2014-908 GAZİANTEP Gayrimenkul

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2015-128 Karar Tarihi ve No : 17.04.2015-2746 Toplantı Yeri: AKSARAY Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I.,II.,III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit sınırlarına

Detaylı

BEYOĞLU-ŞİŞLİ İLÇELERİ OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI ETKİLEŞİM GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

BEYOĞLU-ŞİŞLİ İLÇELERİ OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI ETKİLEŞİM GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ BEYOĞLU-ŞİŞLİ İLÇELERİ DOLAPDERE-PİYALEPAŞA PİYALEPAŞA BULVARI ve ÇEVRESİ II. ETAP OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.)

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.) TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) (03.01.2003 T.T.) Genel hükümler : 1. Tuzla E-5 Karayolu ile Demiryolu Arası Sanayi Şeridi Dönüşüm

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA GEMLİK (BURSA) 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI; İLAVE PLAN NOTU AÇIKLAMA RAPORU İlave Plan Notu, Gemlik (Bursa) 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarına

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1.1. İstanbul Batı Yakası nda dengesiz bir şekilde yığılmış mekansal, ekonomik, çevresel ve sosyal işleyişin Doğu Yakası nda dengelenerek iyileştirilmesini

Detaylı

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. 1/1000 ölçekli Zekeriyaköy- Uskumruköy Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU, PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2.

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI BİLGİ PAFTASI S2-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 27.04.275 KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.03.2014-68 TOPLANTI YERİ KARAR TARİHİ VE NO : 28.03.2014-828 GAZİANTEP Gaziantep

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

5. Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir.

5. Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ (04.10.2007 t.t. li) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Üsküdar Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu, plan

Detaylı

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR.

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. 1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE TADİLATLARI T.T. 02.08.2013 (12984 sayılı BAKANLIK OLURU ile) T.T. (21485 sayılı

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1) 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 1 Etap Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz.

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz. TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ II. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1.1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 06/09/2006 Tarihinde Belediye Meclisince Onanan Turizm Merkezi Alanı Dışı KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

OKMEYDANI TARIHI SIT ALANLARI KORUMA AMAÇLI VE ETKILEŞIM GEÇIŞ SAHASI 1/5000 ÖLÇEKLI NAZIM IMAR PLANI 6. PLAN NOTLARI 6.1. PLAN GENEL HÜKÜMLERİ

OKMEYDANI TARIHI SIT ALANLARI KORUMA AMAÇLI VE ETKILEŞIM GEÇIŞ SAHASI 1/5000 ÖLÇEKLI NAZIM IMAR PLANI 6. PLAN NOTLARI 6.1. PLAN GENEL HÜKÜMLERİ OKMEYDANI TARIHI SIT ALANLARI KORUMA AMAÇLI VE ETKILEŞIM GEÇIŞ SAHASI 1/5000 ÖLÇEKLI NAZIM IMAR PLANI 6. PLAN NOTLARI 6.1. PLAN GENEL HÜKÜMLERİ 6.1.1. Bu Plan; Plan Paftaları, Plan Açıklama Raporu, Plan

Detaylı

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 3.Etap Uygulama

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S14-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S8-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Detaylı

11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler

11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler 11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler 1)1/1.000 Ölçekli Kilyos-Demirciköy-Rumelifeneri Bölgesi Koruma Amaçlı

Detaylı

1. PLAN GENEL HÜKÜMLERİ

1. PLAN GENEL HÜKÜMLERİ 1. PLAN GENEL HÜKÜMLERİ 1.1 BU PLAN; PLAN PAFTALARI, PLAN AÇIKLAMA RAPORU, PLAN HÜKÜMLERİ VE OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANLARI VE ETKİLEŞİM GEÇİŞ SAHASI KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTER PAFTALARI

Detaylı

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 5. ETAP PLAN NOTLARI 1.GENEL HÜKÜMLER I.1. BU PLAN KAPSAMINDA: * 3194 SAYILI İMAR KANUNU * 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU * 06/07/2000 TARİH VE 24101 SAYILI TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ * 3386 SAYILI

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S10-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016-173 Karar Tarihi ve No : 23.11.2016-2247 ŞANLIURFA Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yalınca Mahallesi sınırları

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.251 Toplantı Tarihi-No : 14.01.2015-124 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 14.01.2015-2075 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Medrese Alibey Mahallesi, anıtsal mimarlık örneği olarak

Detaylı

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1- REVİZYON İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2- PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE KALAN ALANLARDAN YALNIZCA OSB SINIRLARI YETKİ SINIRIDIR. 3- PLAN HUDUTLARI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

FATİH İLÇESİ (TARİHİ YARIMADA) 1.DERECE ARKEOLOJİK- KENTSEL ARKEOLOJİK-KENTSEL-TARİHİ SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI

FATİH İLÇESİ (TARİHİ YARIMADA) 1.DERECE ARKEOLOJİK- KENTSEL ARKEOLOJİK-KENTSEL-TARİHİ SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI FATİH İLÇESİ (TARİHİ YARIMADA) 1.DERECE ARKEOLOJİK- KENTSEL ARKEOLOJİK-KENTSEL-TARİHİ SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 08.04.2014

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No : ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.09.2015/4054 ANTALYA Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesinde,

Detaylı

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET.

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET. BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE MÜLKİYET : İzmir : Çeşme : Orman / Hazine BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ : Çevre ve Orman

Detaylı

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent 10.12.2012-21.07.2014-16.02.2016 T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent Uygulama İmar Planı, plan notları ve plan raporu ile bir

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No. Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No. ve Tarihi : 1416-13.02.2015 KAYSERİ Yozgat ili, Boğazlıyan

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı no ve tarih : 103-27.03.2015 Toplantı Yeri Karar no ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı no ve tarih : 103-27.03.2015 Toplantı Yeri Karar no ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı no ve tarih : 103-27.03.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1504-27.03.2015 KAYSERİ Yozgat İli, Sorgun

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ K A R A R Anayurt Mahallesi 996 parsel ve çevresini kapsayan hayvancılık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 06.06.2017 tarih ve 52 sayılı

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

İlke Kararı- Karar No: 660 / Karar Tarihi:

İlke Kararı- Karar No: 660 / Karar Tarihi: İlke Kararı- Karar No: 660 / Karar Tarihi: 05.11.1999 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU Toplantı No. ve Tarihi : 60 05.11.1999 Toplantı Yeri Karar No.

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1-ALANIN TANIMI Planlama alanı; İmar Planı değişikliği yapılan alan, İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisindedir. Bornova İlçesi İzmir İlinin merkezinde yer alan bir ilçe konumundadır.(şekil 1,2).

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığından: Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü / «i.» a' *8 T.C. \ 1 * * V W - İ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa 872 ada 34 parsel NİP.

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 10.12.1987 Resmi Gazete Sayısı: 19660) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı