T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Yönetmelikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı isleri için j [. Başbakanlık Meşriyat ve Müdevvenat \ j ^ HAZİRAN 1977 ^ _ Genel Müdürlüğüne İ PERŞEMBE j ı başvurulur. ı ı ı V 1. y YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sağlık ve Sosyal fardım Yönetmelikler 3akanılığından: Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanlığı Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı Eğitim Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, özel Bal Hastaneleri, Sağlık Merkezleri Tabib, Yardımcı Tıp Personeli, Teknik Personeli, Hizmetliler ve Yataklı Kadro Dağılımı Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması hakkındaki Yönetmelik. Madde 1 Ankara Numune Hastanesine 4 diştabibi, istanbul Haydarpaşa Numune Hastanesine 4 diş tabibi, Şişli Çocuk Hastanesine 3 diş tabibi, Beyoğlu İlk Yardım Hastanesine 1 diş tabibi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesine 2 diş tabibi, İzmir Devlet Hastanesine 2 diş tabibi ile İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesine 1 diş tabibi kadrosu verilmiştir. Madde 2 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı günden itibaren yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlecrind Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür. Fuat Ümversitesinden: Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim ve Sınav Yönetmeliği LİSANS FAKÜLTEYE YAZILMA VE NAKİLLER Madde 1 Fakülteye yazılma, Fırat Üniversitesi öğrenci Yönetmeli ğindeki genel hüküm ve Fakülte Kurulunca onaylanmış özel koşullara göre yapılır. Yabancı Uyruklu öğrencüerden Devlet Lise Diplomasına denkliği T.C. Müü Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bir belge istenir. Madde 2 Her yıl bölümlere alınacak yeni öğrenci sayısını Fakülte Kurulu bir önceki ders yüının Kasım ayında: a) KUrsülerdeki öğretim üyesi sayısı, b) Kürsülerin niteliği, Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 1707

2 Şayia: 2 RESHI GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: c) Ülke gereksinmelerini gözonünde bulundurarak saptar. Madde 3 Öğrenciler, Fakülte"ye giriş sırasında bölümlere ya da kürsülere kaydolunur Madde 4 öğrenciler, her öğretim yılı başında, en geç Kasım ayının ük hattası sonuna kadar kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Askerlik ya da Yönetim Kurulu*nca kabul edilebilecek geçerli bir özür nedeni ile kaydını yeniletmemiş olan öğrenciler, en geç iki yıl içinde başvurma koşulu ve Yönetim Kurulu kararı ile ayrıldığı bölüm ya da kürsüye yeniden kabul edilebüir. Bu biçimde öğrenimine ara vermiş ve kaydı yenilenmiş öğrencilerin daha önce kazanılmış hakları saklıdır. Başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrencinin kaydı yenilenmez. Madde 5 Türkiyedeki ya da yurt dışındaki Üniversitelerin benzer disiplinlerinden Fakültedeki benzer bölüm ya da kürsülerin birine Yönetim Kurulu karan üe nakli yapılabilir Ancak, nakil isteyen öğrencilerin; a) Öğrenimlerine ara vermemiş, b) Okudukları Fakültede sınıfını geçmiş olmaları ve okudukları derslerle kredilerinin geçmek istedikleri bölüm ya da kürsünün ders ve kredilerine uygun olması şarttır. Madde 6 Yabancı uyruklu öğrencilerden, dersleri izleyebilecek derecede Türkçe Bilgisi istenir. Bu durum Türk Düi Edebiyatı Bölümünce, Ekim ayı içinde bir sınavla saptanır. ÖĞRETİM Madde 7 Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretim, bu Yönetmeliğin sonundaki çizelgelerde gösterilen bölüm ya da kürsülerde yapüır. Madde 8 Fakültede lisans öğretimi dört yıldır. Öğretim süresini tamamla yıp, sınavlarını başaranlara bitirdikleri bölüm ya da kürsüyü belirten bir lisans diploması verilir. Madde 9 Fakültede öğretim sömestr esasına göre yapılır. Öğretim kış-yaz sömestri olmak üzere iki bölümdür. Her sömestrin süresi üç aydır. Kış sömestri Kasım ayı başında Ocak ayı sonuna yaz sömestri, ise Mart ayı başından Mayıs ayı sonuna dek sürer. Sınavlar. Haziran ve Ekim aylarında yapılır. Madde 10 a) Fakültede dersler sömestr-saat (Kredi) esasına göre düzenlenir. Bir sömestr süre Ue, haftada bir saat devam olunan ve yıl sonunda sınavı verilen takrir, seminer ya da uygulamanın her bir saati bir sömestr-saat (Kredi) sayılır, öğrenciler her sömestrde normal olarak yirmi sömestr-saat ('Kredi), yani bir yılda kırk kredilik ders alırlar. b) Daha önceki yıllardan kredi eksiği olan öğrenciler, bir sömestrde en çok yı'nr.'beş krediye kadar ders alabilirler. Beşinci ve altıncı yıllarda öğrenciler sadece eksik kredi ve derslerini tamamlarlar. c) Dördüncü yıl sonunda, bitirme diploması alabilmek için, öğrencilerin Kürsü Ders Dağılım çizelgelerinde belirlenmiş olanlardan 160 saatlik - kredi ders alması gerekir. Bu derslerin 1/3 lük kısmı asıl kürsü ve bölümde okutulan derslerden alınmış olmalıdır. Madde 11 Öğrenciler onuncu madde göz önünde tutarak her yıl kırk kredilik zorunlu ve seçmeli dersleri o yıl uygulanacağı duyurulmuş ders programlarına göre seçerler. Zorunlu ve seçmeli derslerin yıllara göre dağılışı şöyledir: a) Öğretimin birinci yılında öğrenciler Almanca, Fransızca ya da İngilizce ve Devrim Tarihi, Türkç9 - Kompozisyon dersleriyle kayıtlı bulundukları bölüm ya da kürsünün yukarıdaki esaslara göre saptanan zorunlu ve seçmeli derslerine devam ederler. Birinci sınıf yardımcı yabancı dil sınavını veremiyen öğrenci ikinci sınıf yardımcı yabancı dil sınavına giremez. yürütme ve idare Boirımü Sayfa 1708

3 2 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Batı Dilleri Edebiyatları Bölüm ya da Kürsülerinin öğrencüeri birinci yü dil çalışmalarım kendi bölüm ya da kürsülerinde yaparlar. Yasayan iki ayn yabancı düden birinci ve ikinci yıl derslerine devam edip kredisini tamamlayan öğrenciler olursa bunların sadece bir yabancı dilden sağladıkları birinci ve ikinci yıl kredileri geçerli sayılır. Birinci yüdaki derslerin oram şöyledir. Haftada Yıllık Saat Kredi Yabancı Dil 8 10 Devrim Tarihi 7 4 Türkçe - Kompozisyon 2 4 Zorunlu ve Seçmeli Dersler 8 16 TOPLAM b) Öğretimin ikinci yılında zorunlu yabancı dil dersi, 6 saattir. Bunun yanu> da öğrenci, dalı ile üıgili zorunlu deslerle gerekli seçmeli dersleri alır, bu dersler daha çok, öğrenciyi mesleğe hazırlayıcı ve genel mteliktedir. İkinci yıldaki derslerin oranı şöyledir. Haftada Yıllık Saat Kredi Yabancı Dil 6 12 Zorunlu ve Seçmeli Dersler TOPLAM c) öğretimin üçüncü yılında öğrenciler alacakları yardımcı mtelikteki zorunlu ve seçmeli derslere devamlarını tamamlar ve diğer yandan kürsüleri ve bölümleri ile ugüi uzmanlık derslerini alırlar. İsteyen öğrenciler, üçüncü yüda seçmeli dersler arasında mesleki dil derslerini de alabilirler. Üçüncü yıdaki derslerin oram şöyledir : Haftada Saat Yıllık Kredi Zorunlu ve Seçmeli Dersler d) öğretimin dördüncü yılında öğrenciler, kürsülerine ilişkin uzmanlık derslerini alırlar ve lisans tezlerini tamamlarlar. Bu arada, gerekiyorsa diğer kürsülerden de ders alırlar. Dördüncü yıldaki derslerin oram şöyledir: Hartada Saat Yıllık Kredi Zorunlu ve Seçmeli Dersler e) İsteyen kürsüler, öğrencilerin, alacakları dersler seçilirken ne gibi kurallara uyacaklarını da belirleyen «Kürsü Ders Dağılım Cetvelleri»ni konulara göre düzenlerler. Bu cetveller yönetmelikte gösterilir. f) Öğrencilerin Türkce-Kompozisyon yetenekleri Ekim ayının ikinci yansında Türk Dili Edebiyatı, Bölümünde bu dersi vermekle görevli öğretim üyeleri ya da yardımcılarınca bir sınavla saptanır. Yetersiz görülen öğrenciler Türkçe-Kompozisyon dersini okumakla yükümlü tutulur. Yetenek sınavını başarıyla verenler bu dersin kredisini almış sayılırlar. Başaramayanlar sınavı verdiklerinde bu krediyi almış olurlar. Madde 12 Yardımcı Yabancı Dili yeterince bilenler, kaydolundukları yılın Kasım ayı içinde açılacak yeterlik sınavına girebüirler. Bu öğrencilere, ayn ayrı Yar Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1709

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: bancı Dil birinci ve ikinci yıl dersleri düzeyinde sorular sorulur. Basarı seviyesine göre öğrenci ya sadece YD 101 yada hem YD 101 hem YD 201 dersinden yeterli sayılır. Her iki düzey için alman notlar ders alma ve sınav kartlarına ayrı ayrı islenerek Dekanlığa büdirilir. Bu durumda Yabancı Dil birinci yü notları birinci yıl, yabancı dil ikinci yıl notları da ikinci yü ortalamaları alınırken hesaba katılır. Yabancı Dil birinci yıl derslerinden yeterli sayılan öğrenciler. Yabancı Dil ikinci yıl dışındaki ikinci yıl ya da dengi derslerden onaltı kredilik (Her sömestr için sekizer saatlik) dersi alabilirler. Yabancı dil birinci yıl ve yabancı dil ikinci yü dersinden yeterli sayılanlar ise öğrenimlerinin ilk yılında ikinci yıl derslerinden onaltı kredilik, öğrenimlerinin ikinci yılında üçüncü yıl verilen ya da dengi derslerden oniki kredilik dersi, alabilirler. Madde 13 Kürsülerde okutulan ya da okutulması düşünülen zorunlu ya da seçmeli derslerin adları, hangi yüda hangi öğrencilere okutulacağı bu Yönetmeliğin sonuna, Fakülte Kurulu'nca düzenlenip kabul edildikten sonra, eklenen listede belirtilmiştir. Fakülte Kurulu onayından geçmek koşuluyla bu listelerdeki derslere eklemeler ve gerekli değişiklikler yapılabilir. Gerekli görülen durumlarda belirli derslere yığılma olmasını önlemek amacıyla, bir Bölüm ya da Kürsü öğrencilerinin seçebileceği dersler konularına, birbirleri ile ilişkilerine ya da kredi değerlerine göre A,B,C, vb. biçimde kümelendirilerek «Kürsü Ders Dağlım Cetvelleri» yapılır, ve böylece öğrencinin her kümeden bir ya da birkaç ders seçmesi sağlanır. Madde 14 Kürsüler program gereklerini ve eldeki olanakları göz önünde bulundurarak bir sonraki yılda, bu yönetmeliğin sonunda belirtilmiş bulunan ders lerden hangilerini okutacağı, her yıl Nisan ayı sonuna kadar Dekanlığa bildirir. Ertesi yılın ders çizelgeleri buna göre, önceden yapılır ve öğrencilere duyurulur. Başka bölüm ya da kürsüden bir seçmeli dersin alınabilmesi için o yıl dersin, adı geçen bölüm ya da kürsüde okutulacağının önceden duyurulmuş olması gereklidir. Olanakları bulunmayan bir bölüm ya da kürsü, bir dersi okutmak için zorlanmaz. Bir yıl sonra yapılması düşünülen dersler, yönetmeliğin sonunda belirtilmiş bulunan ders adlarında değişikliği gerektiriyorsa 13. Madde'de yazıldığı biçimde işlem yapılarak yeni ders, ders listelerine eklenir. Madde 15 Öğrenciler yazıldıkları derslere her sömestr 2/3 oranında devam etmek zorundadırlar. Bir öğrenci devamım tamamladığı dersin sınavını başaramazsa o derse yeniden devam koşulu aranmaz. Verilen ödevleri yapmayan, seminer, çalışmalarına katılmayan öğrencüer devamlarım doldursalar büe, o dersin sınavlarına giremezler. öğrencüerin devamları o dersin öğretim üyeleri ya da yardımcıları tarafından denetlenir ve Dekanlıkça öğrenciye verilecek basılı, resimli onaylı devam karnelerine işlenir. Madde 18 öğrenciler birinci yıl Devrim Tarihi - Anayasa ve Türkçe - Kompcz'syon derslerini okuyarak sınavlara girmeğe hak kazanırlar. Başka Üniversitelerden naklen gelen daha önce bu dersleri okumamış öğrenciler bu dersleri okumak ve sınavlarım başarmak zorundadırlar. Madde 17 a) Her öğrenci üçüncü yıl içinde bölüm ya da Kürsü Kurullarının saptayacağı esaslara göre kayıtlı bulunduğu bölüm ya da kürsünün öğretim üyelerinin birisinden Wt Usans tezi konusu alır. öğrenciler lisans tezlerini fakülte bitirme lisans sınavlarının başlamasından en geç bir ay önce daktilo ile yazılmış olarak Dekanlığa vermek zorundadırlar. Tez, o tezi yöneten öğretim üyesinin yazdı izni olmadan yayınlanamaz. b) Dekanlığa süresi içinde verilen tezler incelenmek üzere ilgili öğretim üye- Bine gönderilir. Tezlere not verilerek bunlara ilişkin fişler lisans sınavlarından önce Dekanlığa geri verilir. Tezi kabul edilmeyen öğrenciler kayıtlı bulundukları bölüm ya da kürsünün dördüncü yıl dersinin sınavlarına giremez. Tezi kabul edilmeyen bu Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1710

5 2 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 öğrencilerden, ya aynı tezi düzeltmeleri; istenir ya da kendilerine yem bir konu verilir. Tez konusu değiştirilen öğrenciler yeni tezlerini en erken bir sonraki sınav döneminde verebilirler. Madde 1 Dördüncü yıl sonunda ya da sonraki yıllarda onbirinci maddenin (e) bendine uygun 160 kredilik ders okuyarak bunların sınavım veren, uygulama çalışmalarını, seminer ödevlerini ve lisans tezini yaparak bunlardan geçerli not alanlara Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisans Diploması verilir. Diplomaya, bitiri. len bölüm ya da kürsü ve kürsünün bağlı bulunduğu bölüm yazılır. Diploma derecesi 25 Madde'de belirtilen ilkelere göre saptanır. Öğrencinin izlediği dersler ve bunlardan aldığı notlar diplomaya yazılmaz. Ancak isteyen öğrencilere ayrıca izledikleri dersler ve onlardan aldıkları notları belirten bir belge verilir. Madde 19 Gerekli görülen bölüm ya da kürsülerde öğrencilerden belirli bir süre belirli bir yerde staj ve uygulama niteliğinde çalışma yapmaları bu arada çalış, tıklan yerden basan belgesi getirmeleri istenir. SINAVLAR Madde 20 Fakültede sınavlar her yıl Haziran, Ekim dönemlerinde yazılı ya da sözlü ya da sözlü ve yazılı yapılır. Sınavlar Fakülte Kurulu'nca ilgüı bölüm ya da kürsüde sözlü yapılmasına ilişkin bir karar alınmamış olduğu takdirde genellikle yazılı olarak yapılır. Yalnız uygulamalı derslerin sınavlarının sözlü ve yazılı yapılması zorunludur. Sınavlarda en aşağı beş (5) almayan öğrenci sınava giremez. Yazılı ve Sözlü olarak yapüan derslerdeki not değerlendirmesi her iki sınavın ortalaması bulunarak saptanır. Bir dersin yazılı sınavını verip sözlü sınavını başaramayan öğrenci yalnız başaramadığı sözlü sınavını vermekle yükümlüdür. Madde 21 Öğrencüerden öğretmen olmak isteyenler özel yönetmeliğinde belirtilen pedagoji derslerine, bu derslerin verildiği kurumda devam ederek sınavlarına girerler. Başarılı olanlar, lisans diplomasından ayn olarak bir «öğretmenlik Formasyonu Sertifikası» alırlar. Pedagoji derslerine ait krediler, lisans diploması için gerekli kredi toplamına dahil edilmez. Madde 22 Gerekli hallerde Yönetim Kurulu, sömestrilerin başlangıç ve bitiş tarihlerini, sınav yapılacak aylan değiştirebilir. Sınavlar dersi veren öğretim üyeleri yada yardımcılan tarafından yapılır, ilgili öğretim üyesi ya da yardımcılarının her hangi bir nedenle sınavda bulunmaması halinde sınav Bölüm ya da Kürsü başkanının göstereceği ve Dekanlıkça onaylanan öğretim üyesi ya da yardımcısı tarafından yapılır. Madde 23 Bir dersin sınavına girebilmek için onbeşinci maddedeki koşul lann yerine getirilmesi zorunludur. Öğrencinin sınava girme hakkım elde ettiği, öğretim üyesince devam karnesinde belirtilir. Öğrencilenn, devam karneleri sınav sırasında yarılarında bulundurmadan gereklidir. Madde 24 Sınavlarda ve lisans tezlerinde not, on üzerinden verilir Buna göre: 10-9 Pekiyi 8-7 İyi 5-6 Orta 4-0 Zayıf sayılır, yarım not verilmez. öğrencinin bir sınavı başarmış sayılması için en az beş (5) not alması gereklidir. NOT ORTALAMASI Madde 25 Yıllık not ortalamasıyla diploma derecesi, bütün derslerden alınan notların toplanarak ders sayısına bölünmesi suretiyle toplanır. Ortalamalan hesaplarken çıkan 0,5 ve daha büyük kesirler bir üst nota çıkanlır. 0,51n altındaki kesirler dikkate alınmaz. Lisans tezleri, seminer ve uygulamalar 10 not üzerinden değerlendirilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1711

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: Geçici Madde 1 Yıllık ders programlarına, öğrencilerin en aşağı on kredi - saatlik kayıplarım önleyecek seçmeli ders konulmadıkça ön şartlı ders konulamaz. YÜRÜRLÜK. MADDESİ Madde 26 Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. KISALTMALAR DT Devran Tarihi PS Parsça M Mecburi S Seçmeli TDE Türk Dili ve Edebiyatı TK Türkçe - Kompozisyon YT> Yabancı Dil EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. Sınıf Kodu No. Dersin Adı Seç-Mec. Haftada Saat Kredi YD 101 Yabancı Dil M 8 16 TK 102 Türkçe - Kompozisyon M 2 4 DT 103 Devrim Tarihi M 2 4 TDE 104 Edebi Bilgiler M 2 4 TDE 105 Osmanlıca M 2 4 TDE 106 Türkiye Türkçesi M 2 4 TDE 107 Türk Dili Tarihi M 2 4 TDE 108 Kütüphanecilik S 2 4 TDE 109 Sanat Psikolojisi S 2 4 TDE 110 Halk Bilim S 2 4 EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Sınıf Kodu NO. Dersin Adı Seç-Mec. Haftada Saat Kredi YD 201 Yabancı Dil M 6 12 TDE 202 Yeni Türk Edebiyatı M 3 6 TDE 203 Eski Türk Edebiyatı M 3 6 TDE 204 Halk Edebiyatı M 2 4 TDE 205 Osmanlıca M 2 4 TDE 206 Türkiye Türkçesi M 2 4 TDE 207 Türk Lehçeleri S 2 4 TDE 208 KülMphanecüik S 2 4 (Bibliyografya) Fırat Üniversitesi Bursları ve Muhtaç öğrencilere verilecek Yardımlar Yönetmeliği AMAÇ : Madde l 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 ve 73. maddeleri uyarınca; rırat Üniversitesi için ihtiyaç duyulan dallarda, temel bilimler alanında öğretim yarlımeısı yetiştirmek amacıyla lisans ve lisans üstü düzeyinde öğrenim görecek kişilere jurs verilmesi, başarılı fakat muhtaç öğrencilere karşılıksız yardım yapılması bu YÖıetmelikteki esaslara göre yürütülür. FİRAT ÜNİVERSİTESİ BURSLARI Madde 2 Üniversitenin Fakülte ve bağlı kuruluşlarında ihtiyaç duyulan ilim dallarında öğretim yardımcısı yetiştirmek amacıyla Senatoca tahsis edilen burs- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1712

7 2 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 lar, «Fırat Üniversitesi Bursları» adıyla anılır. Bu bursların hangi öğretim dalında, ne sayıda ve ne miktarda olacağı, Fakültelerin görüşlerine göre, Senato tarafından belirlenir ve her öğretim yılı başında ilân edilir. Madde 3 Fırat Üniversitesi Bursları, Fırat Üniversitesi Fakülte ve Yüksek Okulları ile bağlı kuruluşlarında öğrenim yapanlara verilir. Bazı teknik dallarda öğrenim yapmak amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki, diğer Ümversitelerde öğrenim görecek kişilere de burs verilebilir. Bu dalların tesbiti Fakülte Kurullarınca yapılır. Madde 4 Fırat Üniversitesi Bursları, tahsis edildiği Fakülte Yönetim Kurulunca seçilenlere normal öğrenim süresi (tatiller dahil) boyunca verilir. Yü kaybedenlerin ve KIıNAMA'dan yukarı disiplin cezası alanların bursları Yönetim Kurulu Kararı Ue kesilir. Tabiî afetler ve sağlık nedenleri ile bir sömestreden fazla derslerine devam edenüyenlerin bursları, geçici olarak, kesilir Madde 5 Bursların verilmesinde: A Lisans öğrencüeri için: a) Yapılan burs seçme sınavı ve mülakatım başarmış olmak (Başvurma burs sayısından az ise, seçme yalnız mülakat usulü ile yapılır.) b) Başka resmî veya özel kurumlardan burs veya kredi almamış olmak, c) Burs için müracaat ettiği tarihten önceki öğrenim süresinde (tabu afetler ve sağlık nedenleri dışmda) yıl kaybetmemiş olmak, ç) Kınamadan yukarı disiplin cezası almamış olmak, d) Hürriyeti bağlayıcı her hangi bir suçtan ceza almamış olmak. Şartlan aranır. B Lisansüstü öğrencüeri için: lisans öğrencileri için ön görülen şartlar aynen aranmakla beraber, lisans bursu alanlardan başvuranlara, aldığı bursun devamı olarak, öncelik tanınır. Madde 6 Fırat Üniversitesi Burslarım ve gerektirdiği giderleri karşılamak için; Bütçe Kanunlariyle verilecek ödenekler ile, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 73. maddesi uyarınca kurulacak fondan ve bu maksatla vaki olacak bağışlardan, burs amacıyla yararlanır. Madde 7 Fırat Üniversitesi burslarından yararlanarak lisans veya lisans üstü öğrenimlerini bitirenlere 1750 sayuı Üniversiteler Kanununun 47. maddesine göre sağlanacak kadrolardan yararlanmaları imkânı verilir. Bu durumda burstan doğan önceki mecburi hizmet yükümü yenisine eklenmek üzere ertelenebilir. Madde '8 Fırat Üniversitesi burslarım alan. öğrenenlerden: A Yurt içi burslarda normal öğrenim süresi kadar, yurt dışı burslarda normal öğrenim süresini iki katı kadar mecburi hizmet yükümlülüğü istenir. Burslu öğrencilerden bu hizmeti yerine getirmeden ayrıldıkları takdirde, kendilerine, ödenen burs miktarım kanunî faizi ile birlikte, peşin ve tam olarak ödiyeceklerine dair, usulüne, uygun müteselsu kefaleti haiz taahhüt senedi alınır. B Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren en çok iki ay içerisinde, bağlı oldukları Fakülte Dekanlıklarına başvurmak zorundadırlar. Bunlardan : a Başvurma tarihinden itibaren, engeç üç ay içinde bir göreve atanmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kalkar. b Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamayanlar, yol giderleride dahil olmak üzere, kendilerine yapılmış bulunan bütün giderleri, yüzde elli fazlasıyla ödemek zorundadırlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1713

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: c Atanında yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebi ile görevinden çıkarılmış olanlar, mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı tutarı, yüzde elli fazlasıyla, ödemek zorundadırlar. d Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz. e Mecburî hizmetini yapmakta iken yasama organına seçilenlerin yükümlülükleri seçildikleri sürece ertelenir. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MUHTAÇ ÖĞRENCİLERİNE YARDIM: Madde 9 Fırat Üniversitesi bütçesi, Fakülte programlan «Muhtaç Öğrencilere Yardım» kalemine konulan ödenekler ve kurulacak öğrenci Fon'undan tahsis edilecek yardımlar Fakülte Yönetim Kurullannca dağıtılır. Yönetim KuruUan bu amaçla inceleme komisyonları kurabilir ve Üniversite Mediko-Sosyal Merkezi görüşlerinden yararlanabilir. Madde 10 Muhtaç öğrencilere Yapılacak Yardımlar: a Öğretim araç ve gereçleri yardımı, b Giyecek eşyası yardımı, c Staj - kurs vs. gibi öğrenim için zorunlu seyahat giderleri, ç Kurullarca takdir edilecek diğer yardımlar, Madde 11 Yardım Alacak Öğrencilerde Aşağıdaki Şartlar Aranır : a Hürriyeti bağlayıcı herhangi bir suçtan ceza almamış olmak, b Bir aydan yukarı Üniversiteye devamdan men edilme cezası almamış olmak, c Yardım için müracaat ettiği tarihten önceki öğretim süresinde tabiî afetler ve sağlık nedenlerüıin dışında, yıl kaybetmemiş olmak, ç > Ücret veya başka yeterli bir gelir sahibi olmamak, d Bakmakla yükümlü kişilerin gelir ve servet durumları öğrenciye yardım etmeye elverişli olmamak, Madde 12 Yardım isteminde bulunanların seçiminde öncelik verilecek durumlar : a Ailenin maddi durumu, b Öğrencinin Basan durumu, c Daha evvel Yardımlardan Yararlanma durumu, ç Gerektiğinde Kurulacak Komisyonun Mülakat Sonucu vereceği Karar, Burs ve kredi almamış öğrencilere yardım verilmede öncelik tanınır. Kontenjan dolmadığı takdirde, burs veya kredi alan yoksul öğrenciler arasından Yönetim Kurulunun saptıyacağı ana ilkelere göre seçilecek olanlara da yardım yapılabilir. Madde 13 Yardım isteminde bulunan öğrencilerin muhtaçlık, durumu Yönetim Kurulu veya ilgili komisyonca öğrencinin Fakülteye yazılması sırasında doldurduğu kayıt bildirgesi ile yardım isteminde bulunurken doldurduğu tanıtma fişlerindeki bilgiler esas alınarak saptanır. Gerektiğinde bu bilgilerin doğruluğu ilgili yerlerden sorulabilir. Madde 14 Fakülte Dekanlıktan her öğretim yılı ikinci ayında yardım kontenjanlarını öğrencilere duyurur. Yardım almak isteyen öğrenciler, örneğine uygun başvuru forumlannı doğru olarak doldurup öğrenci işleri bürosuna verirler. Yadım istekleri ilgili kurul veya komisyonca incelenir. Gerekli değerlendirme yapılır. Öncelik sırasına göre sıralanır. Yönetim kurulunca karara bağlanan yardımlar sahiplerinin kimlikleri belirtilerek düzenlenecek verile emirleri ile Üniversite Saymanlığına gönderilir. Madde 15 Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında genel hükümlere uyulur. Madde 16 Bu Yönetmelik yayın tarihinde yürürlüğe girer. Madde 17 Bu Yönetmeliği Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve idare Bolumu Sayfa. 1714

9 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 192ü f PERŞEMBE 2 HAZİRAN 1977 Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ İLANLAR Kütahya Azot Fabrikaları Müdürlüğünden : KULLANILMIŞ BİDON SATILACAKTIR 1. İşletmelerimiz açık sahasında mevcut takriben 1500 adet (200 litre Hacminde) muhtelif cins kuuamlmış bidon satılacaktır. 2 Bu işe ait şartname, Kütahya Azot Fabrikaları Müdürlüğü Pazarlama Servisinden Bedelsiz olarak temin edilebilir. 3 Şartnameye göre hazırlanacak teklif mektupları en geç 8 Haziran 1977 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde gondeilrmiş veya elden tevdi edilmiş ölcaktır. Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmayacağı gibi telgrafla yapılan müracaatlarda kabul edilmiyecekür. 4 Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir /2-2 Ağrı Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No: 1976/169 K No: 1976/206 Yankesicilik suretiyle hırsızlık suçundan sanık Sanoğlan İlçesi Alamettin Köyü nüfusuna kayıtlı Osman ve Nazife'den 1929 da doğma. Osman Başar'ın müsnet suçtan T.C.K. nun 503. maddesi uyarınca altı ay hapis ve 5435 sayılı Yasa ile 5 misli arttırılmış olarak 150, TL. ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, sanığın fiili işlediğini içtenlikle itiraf etmesi lehine taktiri indirici sebep kabul edildiğinden cezası 1/6 nisbette indirilerek beş ay hapis ve 125 lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, T.C.K. nun 40. maddesi uyarınca tutuklulukta geçen sürenin cezasından muhsubuna 6 lira mahkeme masrafının sanıktan tahsiline dair sanığın yokluğundan verilen mahkememizin 21/12/1976 tarih ve 1976/169 Esas, 1976/206 sayılı gıyabi hükmün sanık adresinde bulunmadığından ve bütün aramalara rağmen de tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlân yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tefeligatm yapılmış sayılmasına, bu müddet zarfında temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaza verileceği ilânen tebliğ olunur. 8591

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı : Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1976/651 K. No: 1976/861 Mütecaviz sarhoşluk suçundan Mahkememizin 9/7/1976 tarihli ilâmı ile 572/1. 647/4. maddeleri gereğince Binikiyüz lira hefif para cezasıyla hükümlülüğüne, para cezasına hükümlü Mehmet oğlu, 1951 doğumlu, Kadir Bütün hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince, adı geçen maznuna hüküm alenen tebliğine, hüküm fıkrasının nc-^ır tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Gaziantep Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Gaziantep'te Boyacı Mahallesi Kutlar Sokak No: 24 de mukim Hatice Yılmaztaşçı vekili Avukat Hayri Cantaşdemir tarafından Mahkememize açmış olduğu gaiplik davasımn duruşmasında: Davacının kocası Gaziantep'in Hamamcı Mahallesinin 2 No. lu nüfus hanesinde mukayyet Abdülkadir Yümaztaşçrnm müptelâ olduğu kanset hastalığının tedavisi için Ankara'ya gittiğini bir daha da evine dönmediğinden aleyhine gaiplik davası ikame edilmiş Mahkememizin 7/11/1977 duruşma günlü ve 1977/291 esas sayılı davasımn açıldığı duyurulur Göle Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1976/220 Davacı Göle'nin Dölekçayır Köyünden Nurettin Atalay tarafından davalılar Göle Malmüdürlüğü ve Dölekçayır Köyü Muhtarlığı aleyhine açılan tescil davasının Göle Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan yargılamada: Dölekçayır Köyü hudutları dahilinde, 1 Göller mevkiinde doğusu Selaf, batısı Aslan Alabay ve Celal Alabay, kuzeyi Cimşit Öztürk, güneyi Nurettin Atalay ile çevrili tarla, 2 Köyiçi mevkiinde doğusu Müzafer Atalay, batısı FılizU köyüne giden yol, kuzeyi Fevzi Atalay, güneyi Zekeriya Atalay ile çevrili bina ve arsanın davacı Nurettin Atalay tarafından adına tapuya tescili talep edildiğinden bu yer üzerinde bir hak talep eden varsa ilân tarihinden itibaren Göle Asliye Hukuk Hâkimliğinin 1976/220 sayılı dosyasına müracaatları ilân olunur Kayseri 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Kâzım Ünver vekilleri Av. Yalçm Göğebakan ve Enver Kırker tarafından davalı Ceyhan Mahallesi - Sayın Selahattin Sezer yanında Elbistan adresli Süheyla Ünver (Sezer) aleyhine açtığı boşanma davasının mahkememizde yapılan açık duruşmasında ; Davalının adresinin meçhul olduğu gerek çıkartılan davetiye ile ve gerekse za bıta tahkikatı ile anlaşılmış bulunduğundan, dava dilekçesimn ilânen tebliği mahkememizce karar altına alınmış bulunduğundan: Mahkememizin 1976/403 esasında kayıtlı ve 20/6/1977 günü saat 8,45 e muallâk dava dosyasına davalının bizzat veya bir vekille temsil etmesi aksi halde adına gıyap kararı çıkartılacağı hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere jlân olunur 8563

11 Sayfa: 11 Zonguldak Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1976/676 Davacı E. K. i. Müessesesi vekili Av. Turgay Onan tarafından davalı Cengiz Sefer aleyhine açılan maaş farkı iptalinden ötürü 1.174,13 TL. alacak davasının mahkememizde yap'lan açık duruşması sırasında: Duvalı Cengiz Sefer'e gerek mahkemece ve gerekse zabıtaca yapılan adres tahkikinde bulunamadığından dava düekçesmin ilânen tebliğine karar verildiğinden duruşma günü olan 4/7/1977 saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması, duruşmaya gelmediği takdirde H. TJ. M. K. 509 ve 510. maddeler gereğince gıyabında duruşma İcra edileceği ilânen tebliğ olunur. 8581» Çatalca Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/176 Davacı îfâkat Enginalev vekili Av. Tuncay Yalçınyuva tarafından, davalılar Ali Galip Vs. aleyhlerine açılan tapu iptali davasının açık yapılan duruşmasında: Duruşma günü duyuru yoluyle kendilerine tebliğ edilen davalılara, yine duyuru yoluyle gıyap «tebliğine karar verilmiştir. Davalılar, Taksim, Talimhane, Bakırpalas, istanbul'dan Muammer Suzan Bireçikli, Çatalca Kazası, B. Çekmece, Yakuplu Köyünden Ali Galîp, Fatma Cemile, Ayşe Fatine ve Adile'nin duruşmanın atılı bulunduğu 19/7/I&77 günü saat 9.00 da Çatalca Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları, bulunmadıklarında, yokluklarında duruşma yapılıp, karar verileceği gıyap yerine geçmek üzere duyurulur Keşan Asliye Hukuk Mahkemesi Şehir Kadastrosu Hâkimliğinden :» 1975/397 Davacı Keşan'ın Ispatcami Mahallesinden Hüseyin Bursalı tarafından, davalı Süleyman Pekcan ve Menşure Güt varisleri aleyhine ikame eylediği tapu iptali davasının yapılan açık duruşmasında: işbu davaya teşrnü olunan davalı Zeyneb*in gösterilen İzmir/Karşıyaka Sultan Mahallesi No : 4 teki adresinde bulunmadığı ve adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 22/12/1976 tarihli dahili dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere, ilânen tebliği karar altına alındığından sözü edilen Mahkememizin 1975/397 esasında kayıtlı ve 22/6/1977 günü saat 9.00 a muallak bulunan dava dilekçesinin konusu ilânen tebliğ olunur Akyazı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/205 Davacı K. Hk. tarafından davalılar Akyazı nüfus memurluğu ve Ali Demirezen aleyhlerine açılan yaş tashihi davasının yapılmakta olan açık duruşması sırasında, davalı Ali Demirezen'in tebligat'a yarar sarih adresi zabıtaca tesbit edilemediğinden, davetiyesi ilânen tebliğ edüdiği halde duruşmaya gelmediğinden hakkında gıyap kararı çıkarılmasına ve gıyap kararının dahi ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan davalı Ali Demirezen'in bu defa duruşmanın bırakıldığı 8/7/1977 günü saat da Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmadığı veya kendisini bir veküle temsil ettirmediği takdirde davarım gıyabmda ceryan ve intaç ettirileceği hususları gıyap kararının tebliğ yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 8596

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: Ağrı Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1976/161 K. No : 1976/ sayılı Yasaya aykırı davranmak ve iftira suçlarından sanık Ağrı Merkez Uçarkaya köyü nüfusuna kayıttı îlyas ve Hasret'den 1959 da doğma, Hüsnü Baran'ın müsnet suçlardan 6136 sayılı Yasanın değişik 13. maddesi uyarınca bir sene hapis ve beşyüz lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, sanığın sabit görülen iftira eyleminden ise T.C.K. nun 285/1. fıkrasına göre altı ay hapis cezasıyla mahkûmiyetine, gerçeği söylediğinden T.C.K. nun 285/son fıkrasına göre cezası 2/3 oranda indirilerek iki ay süre ile hapsine, sanık olay tarihinde 15 yaşını bitirmiş 18 yaşını bitirmemiş bulunduğundan 6136 sayılı Yasaya aykırı davranmaktan sekiz ay hapis ve 333,30 lira ağır para cezasıyla, cürüm iftiradan bir ay hapis cezasıyla tecziyesine, T.C.K. nun 59. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, aynı cinsten cezaları toplanarak neticeden dokuz ay on gün hapis ve 333,30 lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, 647 sayılı kanunun ve 6. maddelerinin tatbikine mahal bulunmadığına, T.C.K. nun 40. maddesi uyarınca tutuk kaldığı günlerin verilen hapis ceza 4 sından sayılmasına dair sanığın gıyabında verilen mahkememizin 22/9/1976 gün ve 1976/161 Esas, 1976/95 sayılı gıyabi hükmün sanık adresinde bulunmadığından ve bütün aramalara rağmen de tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. tlân yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına bu müddet zarfında temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaza verileceğinin ilânen tebliğ olunur E. No: 1976/139 K. No: 1976/182 Ticarî kaçakçılık suçundan sanık Salih ve Şirin'den 1948 de doğma, Beşiri İlçesi Yeniyol Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Şirin Kibik'in müsnet suçtan 1918 sayılı Yasanın 25/3. fıkrası gereğince bir sene hapis ve 1626,75 lira tazmini ağır para cezasıyla mahkumiyetine ve eşyaların sif değeri bin lirayı geçmediğinden 1918 sayılı Yasanın 25/son fıkrası uyarınca cezası yarı nisbette indirilerek altı ay hapis ve lira tazmini ağır para cezasıyla cezalandırılmasına ve suçu işlediğini itiraf etmesi lehine taktiri indirici sebep sayıldığından bu cezası T.C.K. nun 59. maddesine göre 1/6 nisbette daha indirilerek beş ay hapis ve 813,37 lira tazmini ağır para cezasıyla tecziyesine T.C.K. nun 40. maddesine göre gözaltında kaldığı günün cezasından sayılmasına, tazmini nitelikteki ağır para cezasmı ödemekte aczi görüldüğünde T.C.K. nun 59. maddesi gereğince bu para cezasının 1/6 sı indirildikten sonra kalan miktarın 1918 sayılı Yasanın 647 sayılı Yasanın 5/7. fıkralarına göre 10 lirası 1 gün hesabıyla 67 gün hapse çevrilerek infazına, sanıktan 16,30 nisbi harç alınmasına, kaçak eşyaların 1918 sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince müdahil gümrük idaresi lehine zoralımına, 16,15 lira mahkeme masrafının sanıktan tahsiline dair sanığın gıyabında verilen mahkememizin 9/12/1976 tarih ve 1976/139 Esas, 1976/182 karar sayılı gıyabi hüküm sanık adresinde bulunmadığından ve bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve mahkeme divanhanesinde asılmasına karar verilmiştir. lîân yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, bu müd det zarfında temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaza verileceği ilânen tebliğ olunur. 8593

13 2 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Kocaeli Asliye 2. Hukuk Hakimliğinden: 1975/429 Davacılar Mustafa Seyrek varisleri tarafından davalılar İzmit Derince Çene Dağ Mahallesi Köşk yanında oturan Osman Aydın, Nefis Albayrak, Şemsettin Kılınç, Yusuf Ayva, Numan Kılavuz, Mustafa Pazar, Yusuf Yıldız, Mehmet Ercan, Rauf Kocaman, Ahmet Kocaman, M. Zeki Kocamanoğlu, İsmail Erkul, İsmail Uzuner, Kazim Şimşek, Ali Rıza Aksu, Ali Varol, Salih Ustaoğlu, Alı Rıza Ustaoğlu, Hürmüz Özaydın, Erol Çiftçi, Nesi Aydın, Lütîi İhsan Sezgin, Mücahit Doğan, İsmail Güngör, Cemal Karabacak, Ali Ateş, Fevzi Bayhan, Ömer San, Mustafa Yaman, Pakize Yaman, Dursun Denü, Hasan Akgün, Şevket Özer, M. Hulusi Kocabıyık, Hayrullah Akın, Ziya Balkan, Şükrü Buzcu, Niyazi (Tunalı, Mehmet Maloğlu, Necip Engin, Kadir Çotur, Metin Çetinkıl, Ayşe Bilgin, Abdurrahman Oğuz, Mehmet Özdenkaya, Süleyman Öcal, Yusuf Tek, Mediha Tek, Murat Çin, Naciye Çin, Mustafa Topraktar, Recep Ünal, Hamdi Hergüner, Cahit Serdar, Reşit Yapar, Necmettin Çolak, Remzi Sönmez, Hasan Gündoğdu, Mustafa Köseoğlu, Süleyman Taşçı, Kemal Karakuş, Süleyman Gelgur, Ayşe Ünay, Hatice Turan, Kamil Kürer, Perihan Çelebi, Hasan Yılmaz, İsmail Demir, Ahmet Semer, Hamdi Candan, Habil Bingöl, Cevdet Gökmen, Rafet Tepecik, Hüseyin Uzunoğlu, Faik Bilgin, ve Hafize Bilgin aleyhine açılmış olan iptal ve meni müdahale davasının mahkememizde yapılmakta olan duruşmaları sırasında: Davalıların duruşmanın bırakıldığı 29/6/1977 günü saat da mahkemede hazır bulunmadıkları ve kendilerimde bir vekille temsil ettirmedikleri taktirde davala nnın gıyaplarında devam edeceği gıyap yerine geçmek üzere üân olunur Kars 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden. 1974/523 Davacı hazinei Maliye tarafından davalılar Ali Ergen, Bayram Ergen, Hanım Ergen, Yusuf Ergen, aleyhlerine açmış olduğu tesbitin iptali ve tescil davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara kararı gereğince: Davalılardan Kurban kızı Hanım Ergen ile Mühürdar oğlu Rahim Ergen'e ilânen gıyap davetiyesi çıkartılmasına karar verilmiş olmakla; Duruşmanın tayin edildiği 15/7/1977 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmaları veya bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri aksi takdirde duruşmanın gıyaplarında devam olunup karar verileceği hususu iş bu ilânın Resmî Gazete'de ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayüacağı hususları tebuğ olunur Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/184 Davacı Söke Maliye Hazinesi tarafından davalılar Hüseyin Yavuz ve arkadaşları aleyhine acılan tapu iptali davasının yapılan yargılaması sonunda: Bu itibarla yukarıda açıklanan sebeplere binaen: 1 Dava konusu taşınmazın tarım arazisi niteliğinde olup devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerle ilgisinin bulunmadığı ve davalıların taşınmazda kazandırıcı zaman aşımı süresini geçen zilyetüklerinin bulunduğu saptandığından sabit olmuyan davanın reddine. 30/11/1976 tarihinde karar verilmiştir. Davalı Nuri Yılmaz'ın adresi bütün aramalara rağmen meçhul kaldığından iş bu kararın Resmî Gazetede ilânını takip eden 15 günlük süre sonunda kararm dava lıya tebliği edilmiş sayüacağı (temyiz edilmiş olduğu) ilân olunur. 8571

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1975/175 Davacı Söke Maliye Hazinesi tarafından davalılar Ayşe Nevin Ural ve arkadaşları aleyhine açılan tapu iptali davasının yapılan yargılaması sonunda: Bu itibarla yukarıda açıklanan sebeplere binaen: 1 Davacının sabit olmayan tapu iptali davasının reddine 26/10/1976 tarihinde karar verildi. Davalı Ömer Orendevin adresi bütün aramalara rağmen meçhul kaldığından işbu kararın Resmî Gazete'de ilânı takip eden 15 günlük süre sonunda kararm davalıya tebliğ edilmiş sayüacağı (karar temyiz edildi) ilân olunur. Davalı Ömer Orendev Askerî Dil Okulu - Ankara /176 Davacı Söke Maüye Hazinesi tarafından davalılar Mehmet Yalçın ve arkadaşları aleyhine açılan tapu iptali davasmm yapılan yargılaması sonunda: Bu itibarla yukarıda açıklanan sebeplere binaen: 1 Söke Yenihisar Köyü 4902 Parsel Ue 4956 parsele kadar olan tapu kayıtlarına 26/1/1977 tarihinde iptaline karar verilmiştir. Aşağıda isimleri yazılı bulunan davalıların adresleri meçhul kalmış bulunduğundan iş bu kararın Resmi Gazete'de ilânını takip eden 15 günlük süre sonunda kararm davalılara tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. Davalılar : 1 Mübeccel Turunç, Kocabeyoğlu Pasajı Toygan Apt. No. 6/7 Yenişehir Ankara 2 Saim Hami pek, İşbankası Toprakljk Şubesi Ankara 3 Hatice Ongun Karaca İş Bankası Ankara 4 Emine Ayfer Akıyok İş Bankasında memur Bandırma 5 Sürel Nuriye Koç, Maltepe Çavuş Sokak No : 12/6 Ankara 6 Halil Haldun Gülcan, İş Bankası Necatibey Şubesi Ankara 7 Habibe Demircioğlu Maltepe Savaş Sokak No : 12/6 Ankara 8 Güler Açıkgöz Sakarya Caddesi No: 11/2 Ankara 9 Fikret Koray, Karanfil Sokak No: 22/10 Ankara 10 Sabiha Aktu Sakarya Caddesi No: 11/2 Ankara 11 Aynur Demircioğlu, İş Bankası Topraklık Şubesi Ankara 12 Mehmet Berber, Çakmak Sokak No: 18/3 Ankara 8570 Gaziantep 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Ümriye Kayıran (Gültekin) tarafından davalısı Mehmet Kayrak (Kayıran) aleyhine açmış bulunduğu şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davasının yapılan duruşması sonunda 9/4/1976 tarih 1975/ /225 sayılı kararla Adana İli Söğütlü Köyü hane 119, cilt 14/2, sahife 22 de kayıtlı davacı Ümriye Kayrak'm davalı eşi Mehmet Kayrak'tan M. K. nun 134. maddesi gereğince boşanmasına, müşterek çocukları Mehmet ile İbrahim'in velayetlerinin davalıya tevdiine, taraflar hakkında M. K. nun 142. maddesinin, davacı hakkında M. K. nun 95. maddesinin tatbikine mahal olmadığına dair karar verilmiş olup, işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün bitiminde kararm kesmleşmiş sayılacağı kararm davalıya tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8564

15 2 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayla: 15 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1976/980 K. No: 1976/1291 Bıçakla yaralama, darp, hakaret, Izrar ve sarhoşluk suçundan Mahkememizin 28/10/1976 tarihli ilâmı ile TCK. nun 456/4, 457/1, 647 sayılı yasanın 6. maddeleri gereğince iki ay hapis cezasına hükümlü Ali oğlu, 1956 doğumlu, Hamit Yavuz hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm alenen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur E. No: 1976/1070 K. No: 1976/1178 Saldırgan sarhoşluk suçundan Mahkememizin 5/10/1976 tarihli ilâmı ile T.C. K. nun 572/1. ve 647 sayılı Yasanın 4. maddeleri gereğince altıyüzer lira hafif para cezası ile tecziyesine, dair cezasına hükümlü Ali oğlu, 1954 doğumlu, Ünal Bağbaşı hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm alenen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur E. No: 1976/881 K. No: 1976/1279 Kumar oynatmak ve oynamak suçundan Mahkememizin 22/10/1976 tarihli ilâmı ile TCK. nun 567/1. ve 647 sayılı Yasanın 4/1. maddeleri gereğince Beşyüzelli şer Ura hafif para cezasına hükümlü Ahmet oğlu, 1943 doğumlu, Esalettin Koç hakkındaki gıyabi İlâm, bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edilemediğinden 7291 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı gecen maznuna hüküm ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı İlân olunur E. No: 1975/1381 K. No: 1976/586 Müessir fiil ve ızrar suçundan Mahkememizin 29/4/1976 tarihli ilâmı Ue TCK. nun 446/4. maddeleri gereğince İki ay hapis cezasına hükümlü Mehmet oğlu 1950 D.lu Necip Cırık halandaki gıyabi ilâm, bütün aramalara rağmen bulunamadığı kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur E. No: 1974/281 K. No: 1976/5186 Darp ve hakaret suçundan Mahkememizin 30/12/1975 tarihli nâmı ile C.M.UJC. nun 361. maddeleri gereğince davanın düşürülmesine ve masrafların davacı Mahmut oğlu, Nazif Kaşkan'a gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiş bulunduğundan 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının nesir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayüacağı lifin olunur. 8403

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: Ankara 5. Sulh Ceza Hâkirrûiğinden: E. No : 1976/1178 K. No : 1976/1202 Kumar oynamak ve oynatmak suçlarından Mahkememizin 6/10/1976 tarihli ilamı ile TCK. 568/1, 647/4. maddeleri gereğince yüz lira hafif para cezasına hükümlü Fehmi oğlu 1939 doğumlu Özcan Sokum hakkındaki gıyabi üâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine, hüküm fık rasmın neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. E. No : 1976/264 K. No: 1976/267 Kumar oynamak suçundan Mahkememizin 23/2/1976 tarihli ilâmı ile TCK. 568/1, 647/4. maddeleri gereğince yüz lira hafif para cezasına hükümlü İskender oğlu 1948 doğumlu Sait Kaya hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur E. No : 1976/390 K. No : 1976/961 Mütecavüz sarhoşluk suçundan Mahkememizin 25/8/1976 tarihli ilâmı üe TCK. 572/1, 647/4, 6. maddeleri gereğince 600 lira hf. para cezasına hükümlü Eyüp oğlu 1955 doğumlu Erkan Cebe hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edüemediğinden 7201 sayılı Adî Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir talihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur E. No: 1075/1381 K. No : 1976/586 Müessir fül ve izrar suçundan Mahkememizin 29/4/1976 tarihli ilamı üe TOK. nun 516/İlk /1. 647/4-6. maddeleri gereğince Yetmişüç lira Otuz kuruş ağır para cezasıyle hükümlülüğüne para cezasına hülıümlü Mehmet oğlu, 1937 D.lu Mustafa Karaman hakkındaki gıyabi ilâm, bütün aramalara rağmen bulunmadığı kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm üânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden İS gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur E. No: 1974/1003 K. No: 1975/478 Kavgada korkutmak maksadı ile bıçak çekmek sucundan Mahkememizin 16/4/1975 tarihli ilâmı ile TCK. nun 466/1, /4/1. maddeleri gereğince Beşyüz lira ağır para cezasıyla hükümlülüğüne, para cezasına hükümlü Naim oğlu, 1942 doğumlu, Mehmet Asim Ergin hakkındaki gıyabi ilâm, bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı gecen maznuna hüküm ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılaoağı üân olunur.»480

17 2 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Ankara 10 neu Sulh Ceza Hâldmliğinden: E. No: 1976/943 K. No: 1976/1207 Mütecaviz Sarhoşluk sucundan mahkememizin 24/11/1977 tarihli ilâmı ile T. C. K. nun 572/1, 647 S. K. nun 4. maddeleri gereğince 1.500, TL. hafif para cezası Ue hükümlü Tevfik oğlu 1941 doğumlu Ayla Canhaslan hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren oribeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1975/1106 K. No: 1976/371 Bıçakla yaralamak suçundan Mahkememizin 11/3/1976 tarihli ilâmı ile T.C.K. nun 456/4. 457/1, sayılı 4. maddeleri gereğince iki ay altı gün süreyle hapsine, cezasına hükümlü Mehmet Emin oğlu, 1950 doğumlu, Hikmet Tatlıpınar hakkındaki gıyabî ilâm, bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine, tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm alenen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Samsun Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 1976/698 Davacı Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. vekili Avukat Melih Törüner tarafından davalılar, Türkiye Maden, Madem Eşya ve Makine Sanayii İşçileri Sendikası, Halim, Duran, Muhittin Demirel, Aytaç Katar, Mustafa Özçelik, Muammer Çeviker, Cahit Doğan, Şaban Sarıboğa, Ahmet Sonkaya, Vedat Gürler, Adnan Soylu, Hüseyin Özışık, Mustafa örs, Dinçer Bodur, Cahit Pekcan, Hayrettin Özmetin, Erdoğan Harata, Korhan İlçel, Alev İlçel, Nedim Erdoğan, Şevket Özyurttaş, Kamil Bitlis, Cahit Çağlayan, Mahmut Yamanoğlu, Tunay Öztürk, Ethem Sivrikaya, Mustafa Aydoğdu, Rafet Yaşar, İsmail Yıldız, Erbil Celep, İbrahim Ay, Cavit Erkuk, Şenol Beyazyıldırım, Turgut Kılıç, Hasan Çakır, Bahri Koçak ile Gürel Türel haklarında açılan davacı şirketin haksız eylem nedeniyle uğradığı zararın ve ziyanın tazmini fazlaya ilişkin talep hakkı saklı kalmak kaydıyla ,46 TL. lık kısmınm kanuni faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili davasında: Davalılardan: Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Tarihi İşyeri sicil No. Turgut Kılıç Mustafa Rafet Yaşar Bekir Tunay Öztürk Şefik Adnan Soylu Nazım 1946 A-476 Hüseyin Özışık Ahmet 1945 A Şaban Sarıboğa Veli 1948 A adresi bulunamadığından ilânen dava dilekçesinin tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 4/7/1977 Pazartesi günü saat da gelmedikleri veya bir vekille kendilerini temsil ettirmedikleri takdirde gıyap kararı çıkarılacağı ilânen tebliğ olunur. 8555

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: istanbul 4 üncü Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No.: 1976/261 K. No.: 1977/107 Hâkim : Hasan Özgümüş 9352 B. Kâtip : Suheyla Eke Müdahil: Tekel Başmüdürlüğü 1918 sayılı Kanuna muhalefetten hükümlü olup istanbul Eminönü Mollafeneri Hane 7/2 de nüfusa kayıtlı olup Şişhane İskender Caddesi No. 27 de oturur Nuri qğlu Fatma'dan olma 1938 D. lu sanık Kızıl Fesliyen (Fesliyan) hakkında Mahkememizden verilen 21/2/1977 tarihli gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir. Dosya tetkik edildi: Gereği düşünüldü: 1918 sayılı Kanunun 25/3 ve 1177 sayılı Kanunun 88/2, Son T. C. K. 59 maddeleri ile 5 ay hapis 25 lira ağır para cezası ile tecziyesine, hapsin 647/4. mad. üe 20 liradan 3000 lira ağır paraya çevrilmesine, sanığın nezarette geçen bir gün ile tutuk kaldığı 123 günkü cem'an 124 günün yukarıdaki para üzerinden 2080 liranın mahsubu ile geriye kalan 920 liranın sanıktan tahsiline, 647 S. K. nun 5. maddesi gereğince 10 takside bağlanmasına sigaraların müsaderesine dair mahkememizden verilen 21/2/1977 tarihli gıyabi hükmün 7201 sayüı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, üan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılması ilânen tebliğ olunur /3 E. No.: 1976/421 K. (No.: 1977/75 Hâkim : Hasan Özgümüş 9352 B. Kâtip : Suheyla Eke MUtedahil: İst. Tekel Başmüdürlüğü 1918 sayılı ve 1177 sayılı Kanuna muhalefetten sanık olup istanbul'da muayyen bir ikametgâhı yok; Adıyaman Gerger İlçesi Merkez Yağmurlu Köyü Hane 79/7 de nüfusa kayıtlı bulunan Hasan ve Artun'dan 1949 yılında olma sanık Hasan Gökajp hakkında mahkememizden verilen 4/2/1977 tarihli gıyabi hüküm bugüne kadar bütün aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir. Dosya tetkik edildi: Gereği düşünüldü: 191«ve 1177 sayılı Kanunun 25/3, 88/2, Son C. K. 59. maddeleri ile 5 ay hapis ve 25 lira ağır para cezası ile tecziyesine, sigaraların! müsaderesine, nezarette geçen 1 gün ile tutuklu kaldığı günlerinin cezasından icrayı mahsubuna dair mahkememizden verilen gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve ve 31 inci maddeleri gereğince üanen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur / 4 Dörtyol Sulh Ceza Hâkimliğinden : 1974/523 Hırsızlık suçundan sanık Gaziantep İli Düğmece Mahallesi Karaca Sokakta mukim Hacı Müslüm oğlu 1328 doğumlu Ahmet Muti Fırat'ın neticeten üç ay on gün müddetle hapis üç ay on gün müddetle Genel Güvenlik Gözetimi altında bulundurulmasına dair verilen karar sanığa tebliğ edilememiş olduğundan tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebüğ olunur. 8599

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE Sayı : 20145

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 7 Ekim 1977 CUMA SAYI : 16077 Sayı : 16077

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T. C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar Kurulu Kararları

T. C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar Kurulu Kararları T. C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı iğleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 12 Aralık 1977 Genel Müdürlüğün* PAZARTESİ başvurulur. Sayı : 16137 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İileri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 8 Kasım 1982 PAZARTESİ Sayı : 17862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: 12928 K A R A R N A M E L

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 26 TEMMUZ 1972 ÇARŞAMBA Sayı : 14257 J KANUNLAR YükşeK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 18 Temmuz 1982 PAZAR. Atama Kararları

T.C. Resmî Gazete. 18 Temmuz 1982 PAZAR. Atama Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Temmuz 1982 PAZAR Sayı: 17758 YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29078 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6646

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 2 MART 1977 ÇARŞAMBA. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 2 MART 1977 ÇARŞAMBA. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim, ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 2 MART 1977 ÇARŞAMBA Sayı: 15866 J YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu T.C. Resmî Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» Yönetim ve yom isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevv&nat Genel Müdürlüğün» başvurulur 15 MAYIS 1971 CUMARTESİ Sayı : 18837 KANUN Sıkıyönetim Kanunu

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1991 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1991 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Nisan 1991 PAZARTESİ Sayı : 20832 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakana Vekillik Etme İşlemi T.

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdtmenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 9 ŞUBAT 1974 CUMARTESİ Sayı: 14794 J KANUN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : 16084 YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Haziran 2013 PAZAR Sayı : 28679 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER CUMHURİYET

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetlm ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Ekim 1982 PAZAR Sayı : 17848 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları -T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 20 Ekim 1998 SALI Sayı: 23499 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Ekim 1994 CUMARTESİ. Kanunlar

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Ekim 1994 CUMARTESİ. Kanunlar T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 YASAMA BOLUMU 1 Ekim 1994 CUMARTESİ Kanunlar Sayı : 22068 Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Ocak 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Ocak 2015 69471265-305-143

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: 22697 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29103 Hakkari Üniversitesinden: YÖNETMELİK HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın "1 arılııııcısı A.

T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın 1 arılııııcısı A. T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 30 EYLÜL 1975 SALı Savı: 15372 K A R A R

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 14 EKlM 1968 PAZARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 14 EKlM 1968 PAZARTESİ T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm Başvurulur 14 EKlM 1968 PAZARTESİ Sayı: 13026 Millet Meclisi Kararı Yerli ilaç

Detaylı