T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Yönetmelikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı isleri için j [. Başbakanlık Meşriyat ve Müdevvenat \ j ^ HAZİRAN 1977 ^ _ Genel Müdürlüğüne İ PERŞEMBE j ı başvurulur. ı ı ı V 1. y YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sağlık ve Sosyal fardım Yönetmelikler 3akanılığından: Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanlığı Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı Eğitim Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, özel Bal Hastaneleri, Sağlık Merkezleri Tabib, Yardımcı Tıp Personeli, Teknik Personeli, Hizmetliler ve Yataklı Kadro Dağılımı Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması hakkındaki Yönetmelik. Madde 1 Ankara Numune Hastanesine 4 diştabibi, istanbul Haydarpaşa Numune Hastanesine 4 diş tabibi, Şişli Çocuk Hastanesine 3 diş tabibi, Beyoğlu İlk Yardım Hastanesine 1 diş tabibi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesine 2 diş tabibi, İzmir Devlet Hastanesine 2 diş tabibi ile İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesine 1 diş tabibi kadrosu verilmiştir. Madde 2 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı günden itibaren yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlecrind Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür. Fuat Ümversitesinden: Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim ve Sınav Yönetmeliği LİSANS FAKÜLTEYE YAZILMA VE NAKİLLER Madde 1 Fakülteye yazılma, Fırat Üniversitesi öğrenci Yönetmeli ğindeki genel hüküm ve Fakülte Kurulunca onaylanmış özel koşullara göre yapılır. Yabancı Uyruklu öğrencüerden Devlet Lise Diplomasına denkliği T.C. Müü Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bir belge istenir. Madde 2 Her yıl bölümlere alınacak yeni öğrenci sayısını Fakülte Kurulu bir önceki ders yüının Kasım ayında: a) KUrsülerdeki öğretim üyesi sayısı, b) Kürsülerin niteliği, Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 1707

2 Şayia: 2 RESHI GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: c) Ülke gereksinmelerini gözonünde bulundurarak saptar. Madde 3 Öğrenciler, Fakülte"ye giriş sırasında bölümlere ya da kürsülere kaydolunur Madde 4 öğrenciler, her öğretim yılı başında, en geç Kasım ayının ük hattası sonuna kadar kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Askerlik ya da Yönetim Kurulu*nca kabul edilebilecek geçerli bir özür nedeni ile kaydını yeniletmemiş olan öğrenciler, en geç iki yıl içinde başvurma koşulu ve Yönetim Kurulu kararı ile ayrıldığı bölüm ya da kürsüye yeniden kabul edilebüir. Bu biçimde öğrenimine ara vermiş ve kaydı yenilenmiş öğrencilerin daha önce kazanılmış hakları saklıdır. Başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrencinin kaydı yenilenmez. Madde 5 Türkiyedeki ya da yurt dışındaki Üniversitelerin benzer disiplinlerinden Fakültedeki benzer bölüm ya da kürsülerin birine Yönetim Kurulu karan üe nakli yapılabilir Ancak, nakil isteyen öğrencilerin; a) Öğrenimlerine ara vermemiş, b) Okudukları Fakültede sınıfını geçmiş olmaları ve okudukları derslerle kredilerinin geçmek istedikleri bölüm ya da kürsünün ders ve kredilerine uygun olması şarttır. Madde 6 Yabancı uyruklu öğrencilerden, dersleri izleyebilecek derecede Türkçe Bilgisi istenir. Bu durum Türk Düi Edebiyatı Bölümünce, Ekim ayı içinde bir sınavla saptanır. ÖĞRETİM Madde 7 Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretim, bu Yönetmeliğin sonundaki çizelgelerde gösterilen bölüm ya da kürsülerde yapüır. Madde 8 Fakültede lisans öğretimi dört yıldır. Öğretim süresini tamamla yıp, sınavlarını başaranlara bitirdikleri bölüm ya da kürsüyü belirten bir lisans diploması verilir. Madde 9 Fakültede öğretim sömestr esasına göre yapılır. Öğretim kış-yaz sömestri olmak üzere iki bölümdür. Her sömestrin süresi üç aydır. Kış sömestri Kasım ayı başında Ocak ayı sonuna yaz sömestri, ise Mart ayı başından Mayıs ayı sonuna dek sürer. Sınavlar. Haziran ve Ekim aylarında yapılır. Madde 10 a) Fakültede dersler sömestr-saat (Kredi) esasına göre düzenlenir. Bir sömestr süre Ue, haftada bir saat devam olunan ve yıl sonunda sınavı verilen takrir, seminer ya da uygulamanın her bir saati bir sömestr-saat (Kredi) sayılır, öğrenciler her sömestrde normal olarak yirmi sömestr-saat ('Kredi), yani bir yılda kırk kredilik ders alırlar. b) Daha önceki yıllardan kredi eksiği olan öğrenciler, bir sömestrde en çok yı'nr.'beş krediye kadar ders alabilirler. Beşinci ve altıncı yıllarda öğrenciler sadece eksik kredi ve derslerini tamamlarlar. c) Dördüncü yıl sonunda, bitirme diploması alabilmek için, öğrencilerin Kürsü Ders Dağılım çizelgelerinde belirlenmiş olanlardan 160 saatlik - kredi ders alması gerekir. Bu derslerin 1/3 lük kısmı asıl kürsü ve bölümde okutulan derslerden alınmış olmalıdır. Madde 11 Öğrenciler onuncu madde göz önünde tutarak her yıl kırk kredilik zorunlu ve seçmeli dersleri o yıl uygulanacağı duyurulmuş ders programlarına göre seçerler. Zorunlu ve seçmeli derslerin yıllara göre dağılışı şöyledir: a) Öğretimin birinci yılında öğrenciler Almanca, Fransızca ya da İngilizce ve Devrim Tarihi, Türkç9 - Kompozisyon dersleriyle kayıtlı bulundukları bölüm ya da kürsünün yukarıdaki esaslara göre saptanan zorunlu ve seçmeli derslerine devam ederler. Birinci sınıf yardımcı yabancı dil sınavını veremiyen öğrenci ikinci sınıf yardımcı yabancı dil sınavına giremez. yürütme ve idare Boirımü Sayfa 1708

3 2 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Batı Dilleri Edebiyatları Bölüm ya da Kürsülerinin öğrencüeri birinci yü dil çalışmalarım kendi bölüm ya da kürsülerinde yaparlar. Yasayan iki ayn yabancı düden birinci ve ikinci yıl derslerine devam edip kredisini tamamlayan öğrenciler olursa bunların sadece bir yabancı dilden sağladıkları birinci ve ikinci yıl kredileri geçerli sayılır. Birinci yüdaki derslerin oram şöyledir. Haftada Yıllık Saat Kredi Yabancı Dil 8 10 Devrim Tarihi 7 4 Türkçe - Kompozisyon 2 4 Zorunlu ve Seçmeli Dersler 8 16 TOPLAM b) Öğretimin ikinci yılında zorunlu yabancı dil dersi, 6 saattir. Bunun yanu> da öğrenci, dalı ile üıgili zorunlu deslerle gerekli seçmeli dersleri alır, bu dersler daha çok, öğrenciyi mesleğe hazırlayıcı ve genel mteliktedir. İkinci yıldaki derslerin oranı şöyledir. Haftada Yıllık Saat Kredi Yabancı Dil 6 12 Zorunlu ve Seçmeli Dersler TOPLAM c) öğretimin üçüncü yılında öğrenciler alacakları yardımcı mtelikteki zorunlu ve seçmeli derslere devamlarını tamamlar ve diğer yandan kürsüleri ve bölümleri ile ugüi uzmanlık derslerini alırlar. İsteyen öğrenciler, üçüncü yüda seçmeli dersler arasında mesleki dil derslerini de alabilirler. Üçüncü yıdaki derslerin oram şöyledir : Haftada Saat Yıllık Kredi Zorunlu ve Seçmeli Dersler d) öğretimin dördüncü yılında öğrenciler, kürsülerine ilişkin uzmanlık derslerini alırlar ve lisans tezlerini tamamlarlar. Bu arada, gerekiyorsa diğer kürsülerden de ders alırlar. Dördüncü yıldaki derslerin oram şöyledir: Hartada Saat Yıllık Kredi Zorunlu ve Seçmeli Dersler e) İsteyen kürsüler, öğrencilerin, alacakları dersler seçilirken ne gibi kurallara uyacaklarını da belirleyen «Kürsü Ders Dağılım Cetvelleri»ni konulara göre düzenlerler. Bu cetveller yönetmelikte gösterilir. f) Öğrencilerin Türkce-Kompozisyon yetenekleri Ekim ayının ikinci yansında Türk Dili Edebiyatı, Bölümünde bu dersi vermekle görevli öğretim üyeleri ya da yardımcılarınca bir sınavla saptanır. Yetersiz görülen öğrenciler Türkçe-Kompozisyon dersini okumakla yükümlü tutulur. Yetenek sınavını başarıyla verenler bu dersin kredisini almış sayılırlar. Başaramayanlar sınavı verdiklerinde bu krediyi almış olurlar. Madde 12 Yardımcı Yabancı Dili yeterince bilenler, kaydolundukları yılın Kasım ayı içinde açılacak yeterlik sınavına girebüirler. Bu öğrencilere, ayn ayrı Yar Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1709

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: bancı Dil birinci ve ikinci yıl dersleri düzeyinde sorular sorulur. Basarı seviyesine göre öğrenci ya sadece YD 101 yada hem YD 101 hem YD 201 dersinden yeterli sayılır. Her iki düzey için alman notlar ders alma ve sınav kartlarına ayrı ayrı islenerek Dekanlığa büdirilir. Bu durumda Yabancı Dil birinci yü notları birinci yıl, yabancı dil ikinci yıl notları da ikinci yü ortalamaları alınırken hesaba katılır. Yabancı Dil birinci yıl derslerinden yeterli sayılan öğrenciler. Yabancı Dil ikinci yıl dışındaki ikinci yıl ya da dengi derslerden onaltı kredilik (Her sömestr için sekizer saatlik) dersi alabilirler. Yabancı dil birinci yıl ve yabancı dil ikinci yü dersinden yeterli sayılanlar ise öğrenimlerinin ilk yılında ikinci yıl derslerinden onaltı kredilik, öğrenimlerinin ikinci yılında üçüncü yıl verilen ya da dengi derslerden oniki kredilik dersi, alabilirler. Madde 13 Kürsülerde okutulan ya da okutulması düşünülen zorunlu ya da seçmeli derslerin adları, hangi yüda hangi öğrencilere okutulacağı bu Yönetmeliğin sonuna, Fakülte Kurulu'nca düzenlenip kabul edildikten sonra, eklenen listede belirtilmiştir. Fakülte Kurulu onayından geçmek koşuluyla bu listelerdeki derslere eklemeler ve gerekli değişiklikler yapılabilir. Gerekli görülen durumlarda belirli derslere yığılma olmasını önlemek amacıyla, bir Bölüm ya da Kürsü öğrencilerinin seçebileceği dersler konularına, birbirleri ile ilişkilerine ya da kredi değerlerine göre A,B,C, vb. biçimde kümelendirilerek «Kürsü Ders Dağlım Cetvelleri» yapılır, ve böylece öğrencinin her kümeden bir ya da birkaç ders seçmesi sağlanır. Madde 14 Kürsüler program gereklerini ve eldeki olanakları göz önünde bulundurarak bir sonraki yılda, bu yönetmeliğin sonunda belirtilmiş bulunan ders lerden hangilerini okutacağı, her yıl Nisan ayı sonuna kadar Dekanlığa bildirir. Ertesi yılın ders çizelgeleri buna göre, önceden yapılır ve öğrencilere duyurulur. Başka bölüm ya da kürsüden bir seçmeli dersin alınabilmesi için o yıl dersin, adı geçen bölüm ya da kürsüde okutulacağının önceden duyurulmuş olması gereklidir. Olanakları bulunmayan bir bölüm ya da kürsü, bir dersi okutmak için zorlanmaz. Bir yıl sonra yapılması düşünülen dersler, yönetmeliğin sonunda belirtilmiş bulunan ders adlarında değişikliği gerektiriyorsa 13. Madde'de yazıldığı biçimde işlem yapılarak yeni ders, ders listelerine eklenir. Madde 15 Öğrenciler yazıldıkları derslere her sömestr 2/3 oranında devam etmek zorundadırlar. Bir öğrenci devamım tamamladığı dersin sınavını başaramazsa o derse yeniden devam koşulu aranmaz. Verilen ödevleri yapmayan, seminer, çalışmalarına katılmayan öğrencüer devamlarım doldursalar büe, o dersin sınavlarına giremezler. öğrencüerin devamları o dersin öğretim üyeleri ya da yardımcıları tarafından denetlenir ve Dekanlıkça öğrenciye verilecek basılı, resimli onaylı devam karnelerine işlenir. Madde 18 öğrenciler birinci yıl Devrim Tarihi - Anayasa ve Türkçe - Kompcz'syon derslerini okuyarak sınavlara girmeğe hak kazanırlar. Başka Üniversitelerden naklen gelen daha önce bu dersleri okumamış öğrenciler bu dersleri okumak ve sınavlarım başarmak zorundadırlar. Madde 17 a) Her öğrenci üçüncü yıl içinde bölüm ya da Kürsü Kurullarının saptayacağı esaslara göre kayıtlı bulunduğu bölüm ya da kürsünün öğretim üyelerinin birisinden Wt Usans tezi konusu alır. öğrenciler lisans tezlerini fakülte bitirme lisans sınavlarının başlamasından en geç bir ay önce daktilo ile yazılmış olarak Dekanlığa vermek zorundadırlar. Tez, o tezi yöneten öğretim üyesinin yazdı izni olmadan yayınlanamaz. b) Dekanlığa süresi içinde verilen tezler incelenmek üzere ilgili öğretim üye- Bine gönderilir. Tezlere not verilerek bunlara ilişkin fişler lisans sınavlarından önce Dekanlığa geri verilir. Tezi kabul edilmeyen öğrenciler kayıtlı bulundukları bölüm ya da kürsünün dördüncü yıl dersinin sınavlarına giremez. Tezi kabul edilmeyen bu Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1710

5 2 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 öğrencilerden, ya aynı tezi düzeltmeleri; istenir ya da kendilerine yem bir konu verilir. Tez konusu değiştirilen öğrenciler yeni tezlerini en erken bir sonraki sınav döneminde verebilirler. Madde 1 Dördüncü yıl sonunda ya da sonraki yıllarda onbirinci maddenin (e) bendine uygun 160 kredilik ders okuyarak bunların sınavım veren, uygulama çalışmalarını, seminer ödevlerini ve lisans tezini yaparak bunlardan geçerli not alanlara Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisans Diploması verilir. Diplomaya, bitiri. len bölüm ya da kürsü ve kürsünün bağlı bulunduğu bölüm yazılır. Diploma derecesi 25 Madde'de belirtilen ilkelere göre saptanır. Öğrencinin izlediği dersler ve bunlardan aldığı notlar diplomaya yazılmaz. Ancak isteyen öğrencilere ayrıca izledikleri dersler ve onlardan aldıkları notları belirten bir belge verilir. Madde 19 Gerekli görülen bölüm ya da kürsülerde öğrencilerden belirli bir süre belirli bir yerde staj ve uygulama niteliğinde çalışma yapmaları bu arada çalış, tıklan yerden basan belgesi getirmeleri istenir. SINAVLAR Madde 20 Fakültede sınavlar her yıl Haziran, Ekim dönemlerinde yazılı ya da sözlü ya da sözlü ve yazılı yapılır. Sınavlar Fakülte Kurulu'nca ilgüı bölüm ya da kürsüde sözlü yapılmasına ilişkin bir karar alınmamış olduğu takdirde genellikle yazılı olarak yapılır. Yalnız uygulamalı derslerin sınavlarının sözlü ve yazılı yapılması zorunludur. Sınavlarda en aşağı beş (5) almayan öğrenci sınava giremez. Yazılı ve Sözlü olarak yapüan derslerdeki not değerlendirmesi her iki sınavın ortalaması bulunarak saptanır. Bir dersin yazılı sınavını verip sözlü sınavını başaramayan öğrenci yalnız başaramadığı sözlü sınavını vermekle yükümlüdür. Madde 21 Öğrencüerden öğretmen olmak isteyenler özel yönetmeliğinde belirtilen pedagoji derslerine, bu derslerin verildiği kurumda devam ederek sınavlarına girerler. Başarılı olanlar, lisans diplomasından ayn olarak bir «öğretmenlik Formasyonu Sertifikası» alırlar. Pedagoji derslerine ait krediler, lisans diploması için gerekli kredi toplamına dahil edilmez. Madde 22 Gerekli hallerde Yönetim Kurulu, sömestrilerin başlangıç ve bitiş tarihlerini, sınav yapılacak aylan değiştirebilir. Sınavlar dersi veren öğretim üyeleri yada yardımcılan tarafından yapılır, ilgili öğretim üyesi ya da yardımcılarının her hangi bir nedenle sınavda bulunmaması halinde sınav Bölüm ya da Kürsü başkanının göstereceği ve Dekanlıkça onaylanan öğretim üyesi ya da yardımcısı tarafından yapılır. Madde 23 Bir dersin sınavına girebilmek için onbeşinci maddedeki koşul lann yerine getirilmesi zorunludur. Öğrencinin sınava girme hakkım elde ettiği, öğretim üyesince devam karnesinde belirtilir. Öğrencilenn, devam karneleri sınav sırasında yarılarında bulundurmadan gereklidir. Madde 24 Sınavlarda ve lisans tezlerinde not, on üzerinden verilir Buna göre: 10-9 Pekiyi 8-7 İyi 5-6 Orta 4-0 Zayıf sayılır, yarım not verilmez. öğrencinin bir sınavı başarmış sayılması için en az beş (5) not alması gereklidir. NOT ORTALAMASI Madde 25 Yıllık not ortalamasıyla diploma derecesi, bütün derslerden alınan notların toplanarak ders sayısına bölünmesi suretiyle toplanır. Ortalamalan hesaplarken çıkan 0,5 ve daha büyük kesirler bir üst nota çıkanlır. 0,51n altındaki kesirler dikkate alınmaz. Lisans tezleri, seminer ve uygulamalar 10 not üzerinden değerlendirilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1711

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: Geçici Madde 1 Yıllık ders programlarına, öğrencilerin en aşağı on kredi - saatlik kayıplarım önleyecek seçmeli ders konulmadıkça ön şartlı ders konulamaz. YÜRÜRLÜK. MADDESİ Madde 26 Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. KISALTMALAR DT Devran Tarihi PS Parsça M Mecburi S Seçmeli TDE Türk Dili ve Edebiyatı TK Türkçe - Kompozisyon YT> Yabancı Dil EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. Sınıf Kodu No. Dersin Adı Seç-Mec. Haftada Saat Kredi YD 101 Yabancı Dil M 8 16 TK 102 Türkçe - Kompozisyon M 2 4 DT 103 Devrim Tarihi M 2 4 TDE 104 Edebi Bilgiler M 2 4 TDE 105 Osmanlıca M 2 4 TDE 106 Türkiye Türkçesi M 2 4 TDE 107 Türk Dili Tarihi M 2 4 TDE 108 Kütüphanecilik S 2 4 TDE 109 Sanat Psikolojisi S 2 4 TDE 110 Halk Bilim S 2 4 EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Sınıf Kodu NO. Dersin Adı Seç-Mec. Haftada Saat Kredi YD 201 Yabancı Dil M 6 12 TDE 202 Yeni Türk Edebiyatı M 3 6 TDE 203 Eski Türk Edebiyatı M 3 6 TDE 204 Halk Edebiyatı M 2 4 TDE 205 Osmanlıca M 2 4 TDE 206 Türkiye Türkçesi M 2 4 TDE 207 Türk Lehçeleri S 2 4 TDE 208 KülMphanecüik S 2 4 (Bibliyografya) Fırat Üniversitesi Bursları ve Muhtaç öğrencilere verilecek Yardımlar Yönetmeliği AMAÇ : Madde l 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 ve 73. maddeleri uyarınca; rırat Üniversitesi için ihtiyaç duyulan dallarda, temel bilimler alanında öğretim yarlımeısı yetiştirmek amacıyla lisans ve lisans üstü düzeyinde öğrenim görecek kişilere jurs verilmesi, başarılı fakat muhtaç öğrencilere karşılıksız yardım yapılması bu YÖıetmelikteki esaslara göre yürütülür. FİRAT ÜNİVERSİTESİ BURSLARI Madde 2 Üniversitenin Fakülte ve bağlı kuruluşlarında ihtiyaç duyulan ilim dallarında öğretim yardımcısı yetiştirmek amacıyla Senatoca tahsis edilen burs- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1712

7 2 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 lar, «Fırat Üniversitesi Bursları» adıyla anılır. Bu bursların hangi öğretim dalında, ne sayıda ve ne miktarda olacağı, Fakültelerin görüşlerine göre, Senato tarafından belirlenir ve her öğretim yılı başında ilân edilir. Madde 3 Fırat Üniversitesi Bursları, Fırat Üniversitesi Fakülte ve Yüksek Okulları ile bağlı kuruluşlarında öğrenim yapanlara verilir. Bazı teknik dallarda öğrenim yapmak amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki, diğer Ümversitelerde öğrenim görecek kişilere de burs verilebilir. Bu dalların tesbiti Fakülte Kurullarınca yapılır. Madde 4 Fırat Üniversitesi Bursları, tahsis edildiği Fakülte Yönetim Kurulunca seçilenlere normal öğrenim süresi (tatiller dahil) boyunca verilir. Yü kaybedenlerin ve KIıNAMA'dan yukarı disiplin cezası alanların bursları Yönetim Kurulu Kararı Ue kesilir. Tabiî afetler ve sağlık nedenleri ile bir sömestreden fazla derslerine devam edenüyenlerin bursları, geçici olarak, kesilir Madde 5 Bursların verilmesinde: A Lisans öğrencüeri için: a) Yapılan burs seçme sınavı ve mülakatım başarmış olmak (Başvurma burs sayısından az ise, seçme yalnız mülakat usulü ile yapılır.) b) Başka resmî veya özel kurumlardan burs veya kredi almamış olmak, c) Burs için müracaat ettiği tarihten önceki öğrenim süresinde (tabu afetler ve sağlık nedenleri dışmda) yıl kaybetmemiş olmak, ç) Kınamadan yukarı disiplin cezası almamış olmak, d) Hürriyeti bağlayıcı her hangi bir suçtan ceza almamış olmak. Şartlan aranır. B Lisansüstü öğrencüeri için: lisans öğrencileri için ön görülen şartlar aynen aranmakla beraber, lisans bursu alanlardan başvuranlara, aldığı bursun devamı olarak, öncelik tanınır. Madde 6 Fırat Üniversitesi Burslarım ve gerektirdiği giderleri karşılamak için; Bütçe Kanunlariyle verilecek ödenekler ile, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 73. maddesi uyarınca kurulacak fondan ve bu maksatla vaki olacak bağışlardan, burs amacıyla yararlanır. Madde 7 Fırat Üniversitesi burslarından yararlanarak lisans veya lisans üstü öğrenimlerini bitirenlere 1750 sayuı Üniversiteler Kanununun 47. maddesine göre sağlanacak kadrolardan yararlanmaları imkânı verilir. Bu durumda burstan doğan önceki mecburi hizmet yükümü yenisine eklenmek üzere ertelenebilir. Madde '8 Fırat Üniversitesi burslarım alan. öğrenenlerden: A Yurt içi burslarda normal öğrenim süresi kadar, yurt dışı burslarda normal öğrenim süresini iki katı kadar mecburi hizmet yükümlülüğü istenir. Burslu öğrencilerden bu hizmeti yerine getirmeden ayrıldıkları takdirde, kendilerine, ödenen burs miktarım kanunî faizi ile birlikte, peşin ve tam olarak ödiyeceklerine dair, usulüne, uygun müteselsu kefaleti haiz taahhüt senedi alınır. B Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren en çok iki ay içerisinde, bağlı oldukları Fakülte Dekanlıklarına başvurmak zorundadırlar. Bunlardan : a Başvurma tarihinden itibaren, engeç üç ay içinde bir göreve atanmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kalkar. b Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamayanlar, yol giderleride dahil olmak üzere, kendilerine yapılmış bulunan bütün giderleri, yüzde elli fazlasıyla ödemek zorundadırlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1713

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: c Atanında yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebi ile görevinden çıkarılmış olanlar, mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı tutarı, yüzde elli fazlasıyla, ödemek zorundadırlar. d Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz. e Mecburî hizmetini yapmakta iken yasama organına seçilenlerin yükümlülükleri seçildikleri sürece ertelenir. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MUHTAÇ ÖĞRENCİLERİNE YARDIM: Madde 9 Fırat Üniversitesi bütçesi, Fakülte programlan «Muhtaç Öğrencilere Yardım» kalemine konulan ödenekler ve kurulacak öğrenci Fon'undan tahsis edilecek yardımlar Fakülte Yönetim Kurullannca dağıtılır. Yönetim KuruUan bu amaçla inceleme komisyonları kurabilir ve Üniversite Mediko-Sosyal Merkezi görüşlerinden yararlanabilir. Madde 10 Muhtaç öğrencilere Yapılacak Yardımlar: a Öğretim araç ve gereçleri yardımı, b Giyecek eşyası yardımı, c Staj - kurs vs. gibi öğrenim için zorunlu seyahat giderleri, ç Kurullarca takdir edilecek diğer yardımlar, Madde 11 Yardım Alacak Öğrencilerde Aşağıdaki Şartlar Aranır : a Hürriyeti bağlayıcı herhangi bir suçtan ceza almamış olmak, b Bir aydan yukarı Üniversiteye devamdan men edilme cezası almamış olmak, c Yardım için müracaat ettiği tarihten önceki öğretim süresinde tabiî afetler ve sağlık nedenlerüıin dışında, yıl kaybetmemiş olmak, ç > Ücret veya başka yeterli bir gelir sahibi olmamak, d Bakmakla yükümlü kişilerin gelir ve servet durumları öğrenciye yardım etmeye elverişli olmamak, Madde 12 Yardım isteminde bulunanların seçiminde öncelik verilecek durumlar : a Ailenin maddi durumu, b Öğrencinin Basan durumu, c Daha evvel Yardımlardan Yararlanma durumu, ç Gerektiğinde Kurulacak Komisyonun Mülakat Sonucu vereceği Karar, Burs ve kredi almamış öğrencilere yardım verilmede öncelik tanınır. Kontenjan dolmadığı takdirde, burs veya kredi alan yoksul öğrenciler arasından Yönetim Kurulunun saptıyacağı ana ilkelere göre seçilecek olanlara da yardım yapılabilir. Madde 13 Yardım isteminde bulunan öğrencilerin muhtaçlık, durumu Yönetim Kurulu veya ilgili komisyonca öğrencinin Fakülteye yazılması sırasında doldurduğu kayıt bildirgesi ile yardım isteminde bulunurken doldurduğu tanıtma fişlerindeki bilgiler esas alınarak saptanır. Gerektiğinde bu bilgilerin doğruluğu ilgili yerlerden sorulabilir. Madde 14 Fakülte Dekanlıktan her öğretim yılı ikinci ayında yardım kontenjanlarını öğrencilere duyurur. Yardım almak isteyen öğrenciler, örneğine uygun başvuru forumlannı doğru olarak doldurup öğrenci işleri bürosuna verirler. Yadım istekleri ilgili kurul veya komisyonca incelenir. Gerekli değerlendirme yapılır. Öncelik sırasına göre sıralanır. Yönetim kurulunca karara bağlanan yardımlar sahiplerinin kimlikleri belirtilerek düzenlenecek verile emirleri ile Üniversite Saymanlığına gönderilir. Madde 15 Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında genel hükümlere uyulur. Madde 16 Bu Yönetmelik yayın tarihinde yürürlüğe girer. Madde 17 Bu Yönetmeliği Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve idare Bolumu Sayfa. 1714

9 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 192ü f PERŞEMBE 2 HAZİRAN 1977 Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ İLANLAR Kütahya Azot Fabrikaları Müdürlüğünden : KULLANILMIŞ BİDON SATILACAKTIR 1. İşletmelerimiz açık sahasında mevcut takriben 1500 adet (200 litre Hacminde) muhtelif cins kuuamlmış bidon satılacaktır. 2 Bu işe ait şartname, Kütahya Azot Fabrikaları Müdürlüğü Pazarlama Servisinden Bedelsiz olarak temin edilebilir. 3 Şartnameye göre hazırlanacak teklif mektupları en geç 8 Haziran 1977 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde gondeilrmiş veya elden tevdi edilmiş ölcaktır. Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmayacağı gibi telgrafla yapılan müracaatlarda kabul edilmiyecekür. 4 Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir /2-2 Ağrı Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No: 1976/169 K No: 1976/206 Yankesicilik suretiyle hırsızlık suçundan sanık Sanoğlan İlçesi Alamettin Köyü nüfusuna kayıtlı Osman ve Nazife'den 1929 da doğma. Osman Başar'ın müsnet suçtan T.C.K. nun 503. maddesi uyarınca altı ay hapis ve 5435 sayılı Yasa ile 5 misli arttırılmış olarak 150, TL. ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, sanığın fiili işlediğini içtenlikle itiraf etmesi lehine taktiri indirici sebep kabul edildiğinden cezası 1/6 nisbette indirilerek beş ay hapis ve 125 lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, T.C.K. nun 40. maddesi uyarınca tutuklulukta geçen sürenin cezasından muhsubuna 6 lira mahkeme masrafının sanıktan tahsiline dair sanığın yokluğundan verilen mahkememizin 21/12/1976 tarih ve 1976/169 Esas, 1976/206 sayılı gıyabi hükmün sanık adresinde bulunmadığından ve bütün aramalara rağmen de tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlân yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tefeligatm yapılmış sayılmasına, bu müddet zarfında temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaza verileceği ilânen tebliğ olunur. 8591

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı : Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1976/651 K. No: 1976/861 Mütecaviz sarhoşluk suçundan Mahkememizin 9/7/1976 tarihli ilâmı ile 572/1. 647/4. maddeleri gereğince Binikiyüz lira hefif para cezasıyla hükümlülüğüne, para cezasına hükümlü Mehmet oğlu, 1951 doğumlu, Kadir Bütün hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince, adı geçen maznuna hüküm alenen tebliğine, hüküm fıkrasının nc-^ır tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Gaziantep Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Gaziantep'te Boyacı Mahallesi Kutlar Sokak No: 24 de mukim Hatice Yılmaztaşçı vekili Avukat Hayri Cantaşdemir tarafından Mahkememize açmış olduğu gaiplik davasımn duruşmasında: Davacının kocası Gaziantep'in Hamamcı Mahallesinin 2 No. lu nüfus hanesinde mukayyet Abdülkadir Yümaztaşçrnm müptelâ olduğu kanset hastalığının tedavisi için Ankara'ya gittiğini bir daha da evine dönmediğinden aleyhine gaiplik davası ikame edilmiş Mahkememizin 7/11/1977 duruşma günlü ve 1977/291 esas sayılı davasımn açıldığı duyurulur Göle Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1976/220 Davacı Göle'nin Dölekçayır Köyünden Nurettin Atalay tarafından davalılar Göle Malmüdürlüğü ve Dölekçayır Köyü Muhtarlığı aleyhine açılan tescil davasının Göle Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan yargılamada: Dölekçayır Köyü hudutları dahilinde, 1 Göller mevkiinde doğusu Selaf, batısı Aslan Alabay ve Celal Alabay, kuzeyi Cimşit Öztürk, güneyi Nurettin Atalay ile çevrili tarla, 2 Köyiçi mevkiinde doğusu Müzafer Atalay, batısı FılizU köyüne giden yol, kuzeyi Fevzi Atalay, güneyi Zekeriya Atalay ile çevrili bina ve arsanın davacı Nurettin Atalay tarafından adına tapuya tescili talep edildiğinden bu yer üzerinde bir hak talep eden varsa ilân tarihinden itibaren Göle Asliye Hukuk Hâkimliğinin 1976/220 sayılı dosyasına müracaatları ilân olunur Kayseri 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Kâzım Ünver vekilleri Av. Yalçm Göğebakan ve Enver Kırker tarafından davalı Ceyhan Mahallesi - Sayın Selahattin Sezer yanında Elbistan adresli Süheyla Ünver (Sezer) aleyhine açtığı boşanma davasının mahkememizde yapılan açık duruşmasında ; Davalının adresinin meçhul olduğu gerek çıkartılan davetiye ile ve gerekse za bıta tahkikatı ile anlaşılmış bulunduğundan, dava dilekçesimn ilânen tebliği mahkememizce karar altına alınmış bulunduğundan: Mahkememizin 1976/403 esasında kayıtlı ve 20/6/1977 günü saat 8,45 e muallâk dava dosyasına davalının bizzat veya bir vekille temsil etmesi aksi halde adına gıyap kararı çıkartılacağı hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere jlân olunur 8563

11 Sayfa: 11 Zonguldak Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1976/676 Davacı E. K. i. Müessesesi vekili Av. Turgay Onan tarafından davalı Cengiz Sefer aleyhine açılan maaş farkı iptalinden ötürü 1.174,13 TL. alacak davasının mahkememizde yap'lan açık duruşması sırasında: Duvalı Cengiz Sefer'e gerek mahkemece ve gerekse zabıtaca yapılan adres tahkikinde bulunamadığından dava düekçesmin ilânen tebliğine karar verildiğinden duruşma günü olan 4/7/1977 saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması, duruşmaya gelmediği takdirde H. TJ. M. K. 509 ve 510. maddeler gereğince gıyabında duruşma İcra edileceği ilânen tebliğ olunur. 8581» Çatalca Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/176 Davacı îfâkat Enginalev vekili Av. Tuncay Yalçınyuva tarafından, davalılar Ali Galip Vs. aleyhlerine açılan tapu iptali davasının açık yapılan duruşmasında: Duruşma günü duyuru yoluyle kendilerine tebliğ edilen davalılara, yine duyuru yoluyle gıyap «tebliğine karar verilmiştir. Davalılar, Taksim, Talimhane, Bakırpalas, istanbul'dan Muammer Suzan Bireçikli, Çatalca Kazası, B. Çekmece, Yakuplu Köyünden Ali Galîp, Fatma Cemile, Ayşe Fatine ve Adile'nin duruşmanın atılı bulunduğu 19/7/I&77 günü saat 9.00 da Çatalca Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları, bulunmadıklarında, yokluklarında duruşma yapılıp, karar verileceği gıyap yerine geçmek üzere duyurulur Keşan Asliye Hukuk Mahkemesi Şehir Kadastrosu Hâkimliğinden :» 1975/397 Davacı Keşan'ın Ispatcami Mahallesinden Hüseyin Bursalı tarafından, davalı Süleyman Pekcan ve Menşure Güt varisleri aleyhine ikame eylediği tapu iptali davasının yapılan açık duruşmasında: işbu davaya teşrnü olunan davalı Zeyneb*in gösterilen İzmir/Karşıyaka Sultan Mahallesi No : 4 teki adresinde bulunmadığı ve adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 22/12/1976 tarihli dahili dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere, ilânen tebliği karar altına alındığından sözü edilen Mahkememizin 1975/397 esasında kayıtlı ve 22/6/1977 günü saat 9.00 a muallak bulunan dava dilekçesinin konusu ilânen tebliğ olunur Akyazı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/205 Davacı K. Hk. tarafından davalılar Akyazı nüfus memurluğu ve Ali Demirezen aleyhlerine açılan yaş tashihi davasının yapılmakta olan açık duruşması sırasında, davalı Ali Demirezen'in tebligat'a yarar sarih adresi zabıtaca tesbit edilemediğinden, davetiyesi ilânen tebliğ edüdiği halde duruşmaya gelmediğinden hakkında gıyap kararı çıkarılmasına ve gıyap kararının dahi ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan davalı Ali Demirezen'in bu defa duruşmanın bırakıldığı 8/7/1977 günü saat da Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmadığı veya kendisini bir veküle temsil ettirmediği takdirde davarım gıyabmda ceryan ve intaç ettirileceği hususları gıyap kararının tebliğ yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 8596

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: Ağrı Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1976/161 K. No : 1976/ sayılı Yasaya aykırı davranmak ve iftira suçlarından sanık Ağrı Merkez Uçarkaya köyü nüfusuna kayıttı îlyas ve Hasret'den 1959 da doğma, Hüsnü Baran'ın müsnet suçlardan 6136 sayılı Yasanın değişik 13. maddesi uyarınca bir sene hapis ve beşyüz lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, sanığın sabit görülen iftira eyleminden ise T.C.K. nun 285/1. fıkrasına göre altı ay hapis cezasıyla mahkûmiyetine, gerçeği söylediğinden T.C.K. nun 285/son fıkrasına göre cezası 2/3 oranda indirilerek iki ay süre ile hapsine, sanık olay tarihinde 15 yaşını bitirmiş 18 yaşını bitirmemiş bulunduğundan 6136 sayılı Yasaya aykırı davranmaktan sekiz ay hapis ve 333,30 lira ağır para cezasıyla, cürüm iftiradan bir ay hapis cezasıyla tecziyesine, T.C.K. nun 59. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, aynı cinsten cezaları toplanarak neticeden dokuz ay on gün hapis ve 333,30 lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, 647 sayılı kanunun ve 6. maddelerinin tatbikine mahal bulunmadığına, T.C.K. nun 40. maddesi uyarınca tutuk kaldığı günlerin verilen hapis ceza 4 sından sayılmasına dair sanığın gıyabında verilen mahkememizin 22/9/1976 gün ve 1976/161 Esas, 1976/95 sayılı gıyabi hükmün sanık adresinde bulunmadığından ve bütün aramalara rağmen de tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. tlân yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına bu müddet zarfında temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaza verileceğinin ilânen tebliğ olunur E. No: 1976/139 K. No: 1976/182 Ticarî kaçakçılık suçundan sanık Salih ve Şirin'den 1948 de doğma, Beşiri İlçesi Yeniyol Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Şirin Kibik'in müsnet suçtan 1918 sayılı Yasanın 25/3. fıkrası gereğince bir sene hapis ve 1626,75 lira tazmini ağır para cezasıyla mahkumiyetine ve eşyaların sif değeri bin lirayı geçmediğinden 1918 sayılı Yasanın 25/son fıkrası uyarınca cezası yarı nisbette indirilerek altı ay hapis ve lira tazmini ağır para cezasıyla cezalandırılmasına ve suçu işlediğini itiraf etmesi lehine taktiri indirici sebep sayıldığından bu cezası T.C.K. nun 59. maddesine göre 1/6 nisbette daha indirilerek beş ay hapis ve 813,37 lira tazmini ağır para cezasıyla tecziyesine T.C.K. nun 40. maddesine göre gözaltında kaldığı günün cezasından sayılmasına, tazmini nitelikteki ağır para cezasmı ödemekte aczi görüldüğünde T.C.K. nun 59. maddesi gereğince bu para cezasının 1/6 sı indirildikten sonra kalan miktarın 1918 sayılı Yasanın 647 sayılı Yasanın 5/7. fıkralarına göre 10 lirası 1 gün hesabıyla 67 gün hapse çevrilerek infazına, sanıktan 16,30 nisbi harç alınmasına, kaçak eşyaların 1918 sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince müdahil gümrük idaresi lehine zoralımına, 16,15 lira mahkeme masrafının sanıktan tahsiline dair sanığın gıyabında verilen mahkememizin 9/12/1976 tarih ve 1976/139 Esas, 1976/182 karar sayılı gıyabi hüküm sanık adresinde bulunmadığından ve bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve mahkeme divanhanesinde asılmasına karar verilmiştir. lîân yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, bu müd det zarfında temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaza verileceği ilânen tebliğ olunur. 8593

13 2 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Kocaeli Asliye 2. Hukuk Hakimliğinden: 1975/429 Davacılar Mustafa Seyrek varisleri tarafından davalılar İzmit Derince Çene Dağ Mahallesi Köşk yanında oturan Osman Aydın, Nefis Albayrak, Şemsettin Kılınç, Yusuf Ayva, Numan Kılavuz, Mustafa Pazar, Yusuf Yıldız, Mehmet Ercan, Rauf Kocaman, Ahmet Kocaman, M. Zeki Kocamanoğlu, İsmail Erkul, İsmail Uzuner, Kazim Şimşek, Ali Rıza Aksu, Ali Varol, Salih Ustaoğlu, Alı Rıza Ustaoğlu, Hürmüz Özaydın, Erol Çiftçi, Nesi Aydın, Lütîi İhsan Sezgin, Mücahit Doğan, İsmail Güngör, Cemal Karabacak, Ali Ateş, Fevzi Bayhan, Ömer San, Mustafa Yaman, Pakize Yaman, Dursun Denü, Hasan Akgün, Şevket Özer, M. Hulusi Kocabıyık, Hayrullah Akın, Ziya Balkan, Şükrü Buzcu, Niyazi (Tunalı, Mehmet Maloğlu, Necip Engin, Kadir Çotur, Metin Çetinkıl, Ayşe Bilgin, Abdurrahman Oğuz, Mehmet Özdenkaya, Süleyman Öcal, Yusuf Tek, Mediha Tek, Murat Çin, Naciye Çin, Mustafa Topraktar, Recep Ünal, Hamdi Hergüner, Cahit Serdar, Reşit Yapar, Necmettin Çolak, Remzi Sönmez, Hasan Gündoğdu, Mustafa Köseoğlu, Süleyman Taşçı, Kemal Karakuş, Süleyman Gelgur, Ayşe Ünay, Hatice Turan, Kamil Kürer, Perihan Çelebi, Hasan Yılmaz, İsmail Demir, Ahmet Semer, Hamdi Candan, Habil Bingöl, Cevdet Gökmen, Rafet Tepecik, Hüseyin Uzunoğlu, Faik Bilgin, ve Hafize Bilgin aleyhine açılmış olan iptal ve meni müdahale davasının mahkememizde yapılmakta olan duruşmaları sırasında: Davalıların duruşmanın bırakıldığı 29/6/1977 günü saat da mahkemede hazır bulunmadıkları ve kendilerimde bir vekille temsil ettirmedikleri taktirde davala nnın gıyaplarında devam edeceği gıyap yerine geçmek üzere üân olunur Kars 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden. 1974/523 Davacı hazinei Maliye tarafından davalılar Ali Ergen, Bayram Ergen, Hanım Ergen, Yusuf Ergen, aleyhlerine açmış olduğu tesbitin iptali ve tescil davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara kararı gereğince: Davalılardan Kurban kızı Hanım Ergen ile Mühürdar oğlu Rahim Ergen'e ilânen gıyap davetiyesi çıkartılmasına karar verilmiş olmakla; Duruşmanın tayin edildiği 15/7/1977 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmaları veya bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri aksi takdirde duruşmanın gıyaplarında devam olunup karar verileceği hususu iş bu ilânın Resmî Gazete'de ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayüacağı hususları tebuğ olunur Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/184 Davacı Söke Maliye Hazinesi tarafından davalılar Hüseyin Yavuz ve arkadaşları aleyhine acılan tapu iptali davasının yapılan yargılaması sonunda: Bu itibarla yukarıda açıklanan sebeplere binaen: 1 Dava konusu taşınmazın tarım arazisi niteliğinde olup devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerle ilgisinin bulunmadığı ve davalıların taşınmazda kazandırıcı zaman aşımı süresini geçen zilyetüklerinin bulunduğu saptandığından sabit olmuyan davanın reddine. 30/11/1976 tarihinde karar verilmiştir. Davalı Nuri Yılmaz'ın adresi bütün aramalara rağmen meçhul kaldığından iş bu kararın Resmî Gazetede ilânını takip eden 15 günlük süre sonunda kararm dava lıya tebliği edilmiş sayüacağı (temyiz edilmiş olduğu) ilân olunur. 8571

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1975/175 Davacı Söke Maliye Hazinesi tarafından davalılar Ayşe Nevin Ural ve arkadaşları aleyhine açılan tapu iptali davasının yapılan yargılaması sonunda: Bu itibarla yukarıda açıklanan sebeplere binaen: 1 Davacının sabit olmayan tapu iptali davasının reddine 26/10/1976 tarihinde karar verildi. Davalı Ömer Orendevin adresi bütün aramalara rağmen meçhul kaldığından işbu kararın Resmî Gazete'de ilânı takip eden 15 günlük süre sonunda kararm davalıya tebliğ edilmiş sayüacağı (karar temyiz edildi) ilân olunur. Davalı Ömer Orendev Askerî Dil Okulu - Ankara /176 Davacı Söke Maüye Hazinesi tarafından davalılar Mehmet Yalçın ve arkadaşları aleyhine açılan tapu iptali davasmm yapılan yargılaması sonunda: Bu itibarla yukarıda açıklanan sebeplere binaen: 1 Söke Yenihisar Köyü 4902 Parsel Ue 4956 parsele kadar olan tapu kayıtlarına 26/1/1977 tarihinde iptaline karar verilmiştir. Aşağıda isimleri yazılı bulunan davalıların adresleri meçhul kalmış bulunduğundan iş bu kararın Resmi Gazete'de ilânını takip eden 15 günlük süre sonunda kararm davalılara tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. Davalılar : 1 Mübeccel Turunç, Kocabeyoğlu Pasajı Toygan Apt. No. 6/7 Yenişehir Ankara 2 Saim Hami pek, İşbankası Toprakljk Şubesi Ankara 3 Hatice Ongun Karaca İş Bankası Ankara 4 Emine Ayfer Akıyok İş Bankasında memur Bandırma 5 Sürel Nuriye Koç, Maltepe Çavuş Sokak No : 12/6 Ankara 6 Halil Haldun Gülcan, İş Bankası Necatibey Şubesi Ankara 7 Habibe Demircioğlu Maltepe Savaş Sokak No : 12/6 Ankara 8 Güler Açıkgöz Sakarya Caddesi No: 11/2 Ankara 9 Fikret Koray, Karanfil Sokak No: 22/10 Ankara 10 Sabiha Aktu Sakarya Caddesi No: 11/2 Ankara 11 Aynur Demircioğlu, İş Bankası Topraklık Şubesi Ankara 12 Mehmet Berber, Çakmak Sokak No: 18/3 Ankara 8570 Gaziantep 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Ümriye Kayıran (Gültekin) tarafından davalısı Mehmet Kayrak (Kayıran) aleyhine açmış bulunduğu şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davasının yapılan duruşması sonunda 9/4/1976 tarih 1975/ /225 sayılı kararla Adana İli Söğütlü Köyü hane 119, cilt 14/2, sahife 22 de kayıtlı davacı Ümriye Kayrak'm davalı eşi Mehmet Kayrak'tan M. K. nun 134. maddesi gereğince boşanmasına, müşterek çocukları Mehmet ile İbrahim'in velayetlerinin davalıya tevdiine, taraflar hakkında M. K. nun 142. maddesinin, davacı hakkında M. K. nun 95. maddesinin tatbikine mahal olmadığına dair karar verilmiş olup, işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün bitiminde kararm kesmleşmiş sayılacağı kararm davalıya tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8564

15 2 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayla: 15 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1976/980 K. No: 1976/1291 Bıçakla yaralama, darp, hakaret, Izrar ve sarhoşluk suçundan Mahkememizin 28/10/1976 tarihli ilâmı ile TCK. nun 456/4, 457/1, 647 sayılı yasanın 6. maddeleri gereğince iki ay hapis cezasına hükümlü Ali oğlu, 1956 doğumlu, Hamit Yavuz hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm alenen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur E. No: 1976/1070 K. No: 1976/1178 Saldırgan sarhoşluk suçundan Mahkememizin 5/10/1976 tarihli ilâmı ile T.C. K. nun 572/1. ve 647 sayılı Yasanın 4. maddeleri gereğince altıyüzer lira hafif para cezası ile tecziyesine, dair cezasına hükümlü Ali oğlu, 1954 doğumlu, Ünal Bağbaşı hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm alenen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur E. No: 1976/881 K. No: 1976/1279 Kumar oynatmak ve oynamak suçundan Mahkememizin 22/10/1976 tarihli ilâmı ile TCK. nun 567/1. ve 647 sayılı Yasanın 4/1. maddeleri gereğince Beşyüzelli şer Ura hafif para cezasına hükümlü Ahmet oğlu, 1943 doğumlu, Esalettin Koç hakkındaki gıyabi İlâm, bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edilemediğinden 7291 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı gecen maznuna hüküm ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı İlân olunur E. No: 1975/1381 K. No: 1976/586 Müessir fiil ve ızrar suçundan Mahkememizin 29/4/1976 tarihli ilâmı Ue TCK. nun 446/4. maddeleri gereğince İki ay hapis cezasına hükümlü Mehmet oğlu 1950 D.lu Necip Cırık halandaki gıyabi ilâm, bütün aramalara rağmen bulunamadığı kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur E. No: 1974/281 K. No: 1976/5186 Darp ve hakaret suçundan Mahkememizin 30/12/1975 tarihli nâmı ile C.M.UJC. nun 361. maddeleri gereğince davanın düşürülmesine ve masrafların davacı Mahmut oğlu, Nazif Kaşkan'a gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiş bulunduğundan 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının nesir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayüacağı lifin olunur. 8403

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: Ankara 5. Sulh Ceza Hâkirrûiğinden: E. No : 1976/1178 K. No : 1976/1202 Kumar oynamak ve oynatmak suçlarından Mahkememizin 6/10/1976 tarihli ilamı ile TCK. 568/1, 647/4. maddeleri gereğince yüz lira hafif para cezasına hükümlü Fehmi oğlu 1939 doğumlu Özcan Sokum hakkındaki gıyabi üâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine, hüküm fık rasmın neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. E. No : 1976/264 K. No: 1976/267 Kumar oynamak suçundan Mahkememizin 23/2/1976 tarihli ilâmı ile TCK. 568/1, 647/4. maddeleri gereğince yüz lira hafif para cezasına hükümlü İskender oğlu 1948 doğumlu Sait Kaya hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur E. No : 1976/390 K. No : 1976/961 Mütecavüz sarhoşluk suçundan Mahkememizin 25/8/1976 tarihli ilâmı üe TCK. 572/1, 647/4, 6. maddeleri gereğince 600 lira hf. para cezasına hükümlü Eyüp oğlu 1955 doğumlu Erkan Cebe hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edüemediğinden 7201 sayılı Adî Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir talihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur E. No: 1075/1381 K. No : 1976/586 Müessir fül ve izrar suçundan Mahkememizin 29/4/1976 tarihli ilamı üe TOK. nun 516/İlk /1. 647/4-6. maddeleri gereğince Yetmişüç lira Otuz kuruş ağır para cezasıyle hükümlülüğüne para cezasına hülıümlü Mehmet oğlu, 1937 D.lu Mustafa Karaman hakkındaki gıyabi ilâm, bütün aramalara rağmen bulunmadığı kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm üânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden İS gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur E. No: 1974/1003 K. No: 1975/478 Kavgada korkutmak maksadı ile bıçak çekmek sucundan Mahkememizin 16/4/1975 tarihli ilâmı ile TCK. nun 466/1, /4/1. maddeleri gereğince Beşyüz lira ağır para cezasıyla hükümlülüğüne, para cezasına hükümlü Naim oğlu, 1942 doğumlu, Mehmet Asim Ergin hakkındaki gıyabi ilâm, bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı gecen maznuna hüküm ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılaoağı üân olunur.»480

17 2 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Ankara 10 neu Sulh Ceza Hâldmliğinden: E. No: 1976/943 K. No: 1976/1207 Mütecaviz Sarhoşluk sucundan mahkememizin 24/11/1977 tarihli ilâmı ile T. C. K. nun 572/1, 647 S. K. nun 4. maddeleri gereğince 1.500, TL. hafif para cezası Ue hükümlü Tevfik oğlu 1941 doğumlu Ayla Canhaslan hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren oribeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1975/1106 K. No: 1976/371 Bıçakla yaralamak suçundan Mahkememizin 11/3/1976 tarihli ilâmı ile T.C.K. nun 456/4. 457/1, sayılı 4. maddeleri gereğince iki ay altı gün süreyle hapsine, cezasına hükümlü Mehmet Emin oğlu, 1950 doğumlu, Hikmet Tatlıpınar hakkındaki gıyabî ilâm, bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine, tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm alenen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Samsun Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 1976/698 Davacı Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. vekili Avukat Melih Törüner tarafından davalılar, Türkiye Maden, Madem Eşya ve Makine Sanayii İşçileri Sendikası, Halim, Duran, Muhittin Demirel, Aytaç Katar, Mustafa Özçelik, Muammer Çeviker, Cahit Doğan, Şaban Sarıboğa, Ahmet Sonkaya, Vedat Gürler, Adnan Soylu, Hüseyin Özışık, Mustafa örs, Dinçer Bodur, Cahit Pekcan, Hayrettin Özmetin, Erdoğan Harata, Korhan İlçel, Alev İlçel, Nedim Erdoğan, Şevket Özyurttaş, Kamil Bitlis, Cahit Çağlayan, Mahmut Yamanoğlu, Tunay Öztürk, Ethem Sivrikaya, Mustafa Aydoğdu, Rafet Yaşar, İsmail Yıldız, Erbil Celep, İbrahim Ay, Cavit Erkuk, Şenol Beyazyıldırım, Turgut Kılıç, Hasan Çakır, Bahri Koçak ile Gürel Türel haklarında açılan davacı şirketin haksız eylem nedeniyle uğradığı zararın ve ziyanın tazmini fazlaya ilişkin talep hakkı saklı kalmak kaydıyla ,46 TL. lık kısmınm kanuni faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili davasında: Davalılardan: Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Tarihi İşyeri sicil No. Turgut Kılıç Mustafa Rafet Yaşar Bekir Tunay Öztürk Şefik Adnan Soylu Nazım 1946 A-476 Hüseyin Özışık Ahmet 1945 A Şaban Sarıboğa Veli 1948 A adresi bulunamadığından ilânen dava dilekçesinin tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 4/7/1977 Pazartesi günü saat da gelmedikleri veya bir vekille kendilerini temsil ettirmedikleri takdirde gıyap kararı çıkarılacağı ilânen tebliğ olunur. 8555

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: istanbul 4 üncü Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No.: 1976/261 K. No.: 1977/107 Hâkim : Hasan Özgümüş 9352 B. Kâtip : Suheyla Eke Müdahil: Tekel Başmüdürlüğü 1918 sayılı Kanuna muhalefetten hükümlü olup istanbul Eminönü Mollafeneri Hane 7/2 de nüfusa kayıtlı olup Şişhane İskender Caddesi No. 27 de oturur Nuri qğlu Fatma'dan olma 1938 D. lu sanık Kızıl Fesliyen (Fesliyan) hakkında Mahkememizden verilen 21/2/1977 tarihli gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir. Dosya tetkik edildi: Gereği düşünüldü: 1918 sayılı Kanunun 25/3 ve 1177 sayılı Kanunun 88/2, Son T. C. K. 59 maddeleri ile 5 ay hapis 25 lira ağır para cezası ile tecziyesine, hapsin 647/4. mad. üe 20 liradan 3000 lira ağır paraya çevrilmesine, sanığın nezarette geçen bir gün ile tutuk kaldığı 123 günkü cem'an 124 günün yukarıdaki para üzerinden 2080 liranın mahsubu ile geriye kalan 920 liranın sanıktan tahsiline, 647 S. K. nun 5. maddesi gereğince 10 takside bağlanmasına sigaraların müsaderesine dair mahkememizden verilen 21/2/1977 tarihli gıyabi hükmün 7201 sayüı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, üan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılması ilânen tebliğ olunur /3 E. No.: 1976/421 K. (No.: 1977/75 Hâkim : Hasan Özgümüş 9352 B. Kâtip : Suheyla Eke MUtedahil: İst. Tekel Başmüdürlüğü 1918 sayılı ve 1177 sayılı Kanuna muhalefetten sanık olup istanbul'da muayyen bir ikametgâhı yok; Adıyaman Gerger İlçesi Merkez Yağmurlu Köyü Hane 79/7 de nüfusa kayıtlı bulunan Hasan ve Artun'dan 1949 yılında olma sanık Hasan Gökajp hakkında mahkememizden verilen 4/2/1977 tarihli gıyabi hüküm bugüne kadar bütün aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir. Dosya tetkik edildi: Gereği düşünüldü: 191«ve 1177 sayılı Kanunun 25/3, 88/2, Son C. K. 59. maddeleri ile 5 ay hapis ve 25 lira ağır para cezası ile tecziyesine, sigaraların! müsaderesine, nezarette geçen 1 gün ile tutuklu kaldığı günlerinin cezasından icrayı mahsubuna dair mahkememizden verilen gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve ve 31 inci maddeleri gereğince üanen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur / 4 Dörtyol Sulh Ceza Hâkimliğinden : 1974/523 Hırsızlık suçundan sanık Gaziantep İli Düğmece Mahallesi Karaca Sokakta mukim Hacı Müslüm oğlu 1328 doğumlu Ahmet Muti Fırat'ın neticeten üç ay on gün müddetle hapis üç ay on gün müddetle Genel Güvenlik Gözetimi altında bulundurulmasına dair verilen karar sanığa tebliğ edilememiş olduğundan tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebüğ olunur. 8599

19 2 Haziran 1977 Sayı; RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliğinden. E. No: 1976/1382 K. No. 1977/108 Hırsızlık suçundan Mahkememizin 27/1/1977 tarihli ilâmı ile 647 S.K. 6. T. C.K. 491/3, 523/1, 525. maddeleri gereğince 2 ay hapis ikiay emniyeti umumiye cezası tecili cezası ile hükümlü Halil oğlu 1956 doğumlu Muhsin Demir hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunmadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur Alanya Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1976/502 Manavgat - Alanya Enerji nakil hattının yapımı nedeniyle yerinde istimlaken irtifak hakkı tesisi kesinleşen Alanya'nın Telatıye Köyünde 743 parsel numaralı gayrimenkul maliki aleyhine 6830 sayılı Kanunun 17. maddesine göre açılan tescil davası sırasında: Davalı Konaklı Köyünden Mehmet oğlu Halil Uslu'nun gösterilen adresinde bulunamaması ve zabıta aracılığıylede adresinin tesbit edilememesi nedeniyle ilânen tel> liğat yapılmasına karar verilmiş ve duruşma 28/6/1977 Salı günü saat 9.00 a bırakılmıştır. Belirtilen günde ve saatte duruşmada hazır bulunmanız veya vekil göndermeniz, aksi takdirde gıyabınızda da karar verileceği 6830 sayılı Kanunun 17 ve H.UM.K. nun maddelerine göre tebliğ yerine kaim olmak üzere ıhtaren ilân olunur Ankara Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1976/128 Adresi meçhul davalı: Cavit Mete (Mete) Taşkıran 1 İş adresi: Kızılay Karanfil Sokak No. 28/8 2 Ev adresi: Kavaklıdere Bülten Sokak No. 37 Ankara Davacı Ankara Barosu Avukatlarından Öngün Karaca tarafından davalılar Oktay Öter ve Mete Taşkıran aleyhlerine, 13/4/1976 tarihli dava dilekçesi Ue : Davalılardan Oktay Öter vekili olarak Ankara 1. Ticaret Mahkemesinin 974/150 sayılı Ankara l nolu icra Hakimliğinin 1974/402 sayılı, 2 nolu İcra Hâkimliğinin 1974/366 sayılı dosyalan tarafından takip edildiğini davalılar aralarında sulh olduklarından ücreti vekaleti ödemediklerinden bu dosyalar için ceman 68.9C4, Ura ücreti vekaletin işlemiş faizi ile birlikte her iki davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Davalılardan Oktay Oter hakkındaki dava atiye terkedilmiş davalı Mete Taşkıran'm adresi ise meçhul kaldığından bu davalıya ait dava dilekçesi ile davetiyesi ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla karar gereğince yukarıda adı ve adresi yazılı davalının duruşmanın bırakıldığı 6/6/1977 günü saat 9.30 da mahkememizde hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde hakkında usul hükümleri tatbik edilerek gıyap kararı çıkarılacağına karar verileceği hususu dava dilekçesi ile davetiyesinin tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 8554

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 2 Haziran 1977 Sayı: Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinden: E No: 1976/1070 K No: 1976/1178 Saldırgan sarhoşluk suçundan Mahkememizin 5/10/1976 tarihli ilâmı ile T.C. K. nun 572/1, ve 647 sayılı Yasanın 4. maddeleri gereğince Altıyüz lira hafif para cezası tecziyesine dair cezasına hükümlü Ahmet oğlu, 1956 doğumlu. Hasan Burhan Enfiyeci hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen maznuna hüküm alenen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. Nü. 1976/1187 K. No. 1976/1052 Tehlikeü V. Kullanmak suçundan Mahkememizin 25/10/1976 tarihli ilamı üe T. C. K. 565/1-647 Sa. K. 4 maddeleri gereğince 315 lira hafif para ve yedi gün meslekten men cezası ile hükümlü Abdullah oğlu 1952 doğumlu Ali Yaman hakkındaki gıyabi üam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur Gelibolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1975/243 Davacı Gelibolu Alaeddin Mahallesinden Hatice Lütfiye Pişirici tarafından davalılar Emine Alkın ve arkadaşları aleyhine açılan tescil davasının yapılmakta olan duruşmasında: Davalılardan Emine Alkm İzmir - Karşıyaka 1843 Sokak No 70 de ikamet etmekte iken bu adresten ayrıldığı ve tebliğe salih adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesi kendisine 10/6/1976 günlü duruşma için Resmi Gazete'nin 26/5/1976 tarih ve sayılı nüshasında tebliğ edilmiş ve duruşmaya gelmediğinden gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçen davalı Emine Alkm'ın 30/6/1977 günü saat 9.00 da GeUbolu Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde davanın gıyabında devam ve sunuçlanacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /241 Davacı Gelibolu Kazası Koru Köyünden Rasim Kurada ve Necdet Kurada tarafından davalılar ayni yerden Ramazan Kurada ve arkadaşları aleyhine açılan tapuda miktar tashihi davasında: Davalılardan Pembegül Dokçalar Gelibolu Koruköyünde ikamet etmekte iken çalışmak üzere Almanya'ya gittiği ancak tebliğe salih adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesi ve davetiye kendisine Resmî Gazete'nin 7 Nisan 1977 tarih ve sayılı nüshasında ilânen 26/4/1977 günlü duruşma için tebliğ edilmiş olmasına rağmen adı geçen davalı duruşmaya gelmediğinden gıyap kararmm ilânen tebuğine karar ve rılmiş olmakla 7/7/1977 günü saat 9.CC da GeUbolu AsUye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması, aksi halde davanın gıyabında devam ve sonuçlanacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8559

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim görecek

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER)

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER) T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER) Amaç ve kapsam Eğitim-Öğretim Kayıt Ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Gediz Üniversitesi nde bir lisans eğitim-öğretimine kayıtlı olan

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ (21.03.2017 gün ve 04 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin Lisans/Önlisans düzeyindeki programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ Senato: 10.05.2017/356-3-H BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönerge, Marmara Üniversitesi nde ön lisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yapacak

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Ana

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1-Kadir Has Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi önlisans ve lisans düzeyi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Atatürk

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 30 Nisan :02 - Son Güncelleme Perşembe, 17 Şubat :13

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 30 Nisan :02 - Son Güncelleme Perşembe, 17 Şubat :13 Sağlık Bakanlığından: YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:28.4.2007-26506 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-8/2/2011-27840) (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ İLE ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS EĞİTİM- ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ İLE ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS EĞİTİM- ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ İLE ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS EĞİTİM- ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ Senato tarihi:30/11/2011 Toplantı no:2011/21 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesindeki fakülte bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesinde yürütülmekte olan lisans programlarındaki öğrencilerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Uluslararası Antalya Üniversitesi nde bir lisans

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, verilen burslarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri daha fazla çalışmaya

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 03/12/2015 tarihli ve 15 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, kurumlar arası, kurumiçi

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, önlisans

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, Doğuş Üniversitesinde kayıtlı bulunan önlisans, lisans ve hazırlık sınıfı öğrencilerini kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, Doğuş Üniversitesinde kayıtlı bulunan önlisans, lisans ve hazırlık sınıfı öğrencilerini kapsar. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosu nun 21.01.2016 tarih ve 2016/03 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 28.01.2016 tarih ve 2016/06 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli

Detaylı

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Nisan 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27199 YÖNETMELİK Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, müzik alanında özel yetenek ve kabiliyetleri

Detaylı

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR MADDE 1 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muş Alparslan ÜniversitesiÖnlisans

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİPLOMALAR VE EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMUNU GÖSTEREN DİĞER BELGELER YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİPLOMALAR VE EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMUNU GÖSTEREN DİĞER BELGELER YÖNERGESİ AÇIKLAMA Bu taslak, Hacettepe, Ankara, İstanbul ve Sakarya Üniversitelerinin ilgili düzenlemeleri gözden geçirilmek suretiyle, Yönerge hazırlama komisyonu üyeleri ve öğrenci işleri daire başkanı tarafından

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 - (1) Bu yönerge; Artvin Çoruh Üniversitesinin ilgili eğitim-öğretim ve sınav

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 15: Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesinde değişiklik yapılmasına

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi lisans önlisans ve diploma

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk 1 ATAMA İÇİN ÖNŞART MADDE 2 Öğretim üyeliğine atanabilmek için 657 sayılı Kanun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Üniversitesi ndeki Tıp Fakültesi hariç, bir fakülte, yüksekokul

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı