Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TOPLUMCU KARDEŞLİK MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 BAŞLANGIÇ Türk varlığını korumak, geliştirmek ve sonsuza kadar yaşatmak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yurdu ve milletiyle bir bütün olarak varlığını sürdürmesine, ilerlemesine yönelik çalışmalar yapmak; Kişisel özgürlükleri tam ve eksiksiz olarak; 5 yılda bir uygulanan, oy ve sandıkla sınırlandırılmış demokrasiyi, halkın toplum hayatını ilgilendiren her konuda ve her zaman iradesini ortaya koyabileceği seviyede, yaşanan değer haline getirmek; Türkiye Cumhuriyeti nin diğer Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerinin geliştirilmesine çalışmak; Dünyadaki diğer milletlerle ilişkilerde, çağdaş hukuk olanaklarından yararlanarak, Türk hak ve çıkarlarını savunmak; Güçlü olmanın ön-koşulunun örgütlülük olduğu gerçeğinden hareketle, Türklerin örgütlenmesinde öncü, kalıcı ve sürdürülebilir çalışmalar yapmak; Uluslararası kuruluşların olanaklarından, Türklerin bireysel ve kurumsal anlamda yararlanması için gerekli çalışmaları yapmak; Türklüğün başta dine ve dile ait değerlerini korumak ve bu değerlere ilişkin hizmetlerin gereğini yerine getirmek; Türkler arasında kültürel, toplumsal, siyasal ve kurumsal dayanışmayı arttırmak, iletişimi geliştirmek; İçinde yaşadığımız dünyada, başta örgütsüzlük olmak üzere, çeşitli nedenlerle sahipsiz kalmış ve insan haklarına sahip çıkılmamış her Türk ün insan haklarınsa çağdaş hukuk olanaklarından yararlanarak sahip çıkmak, izlemek, değerlendirmek ve konuyla ilgili çalışmaları yeryüzünün bütün alanları kapsamında yürütmek; Türklükle ilgili araştırma, toplantı, yayın, eğitim, kurs vermek, danışmanlık gibi her türlü bilimsel, sanatsal ve kurumsal çalışmayı yapmak; Bu düşünce, duygu, amaç, ülkü ve ilkeler çerçevesinde; Türk Milleti nin birliğine, Ülkenin parçalanmaz Bütünlüğüne ve Devletin Bağımsızlığı na inanmış bütün vatanseverlerin aralarındaki her türlü ihtilafı bırakarak, işbirliği yapmaları bir vatan borcu olmuştur. Bu borcun ödenmesine yönelik olarak; Halkımızın milli iradesini güce dönüştürecek, sevgi, saygı, dayanışma ve güveni hâkim kılacak, Türklük temelinde kardeşlik duygularını oluşturmak, geliştirmek ve pekiştirmek üzere Türk Kardeşlik Merkezi ismi ile faaliyet gösterecek bir derneğin kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ancak Dernekler Kanunu nun 28. maddesi ve İçişleri Bakanlığı nın yayınladığı yönetmeliğin 53. maddesi Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeler ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulacak kelimelerin bulunması İçişleri Bakanlığı nın iznine bağlanmış, derneğin isminde Türk kelimesinin bulunması sebebiyle müracaatımız kabul edilmemiştir. Bu sebeple; aynı düşünce, duygu, amaç ülkü ve ilkeler çerçevesinde hareket edecek tanıtıcı işareti (TKM) olan Kardeşlik Merkezi Derneği nin kurulmasına karar verilmiştir. Valilik dernekler masası Başlangıç maddesinin içeriğinin Anayasa ile T.C Devletinin görevi olduğunu ve bu sebeple dernek tüzüğünde bulunamayacağını belirterek 1

2 tüzükten bu maddenin tamamen çıkarılmasını istemiştir. Bu isteğin kanunlar ve anayasada yeri bulunmadığı cevabi yazımızda belirtilmiş ve başlangıç maddesi aynı şekilde muhafaza edilmiştir. Bunun üzerine Cumhuriyet savcılığı kanalı ile derneğimizin kapatılması için dava açılmıştır. Ankara Asliye Hukuk Mahkeme tarafından görülen davada mahkeme derneğimizi haklı bularak kapatma davasını reddetmiştir. Ancak Ankara valiliği dernekler masası bu sefer de dernek adının tanıtıcı işareti olarak kullanılan TKM ibaresinden (T) harfinin çıkarılmasını istemiş çıkarılmaması halinde yeniden kapatma davası açılacağını sözlü olarak belirtmiştir. Bu sebeplerle derneğin kuruluşunu tamamlamak için aynı düşünce, duygu, amaç ülkü ve ilkeler çerçevesinde hareket edecek. Kardeşlik Merkezi Derneği nin kurulmasına karar verilmiştir. BÖLÜM II KURULUŞ HÜKÜMLERİ Derneğin Adı: Dernekler kanunu gerekçe gösterilerek isim olarak kullanılmasına izin verilmeyen TÜRK kelimesini kullanabilme imkânına kavuşuncaya kadar Derneğin adı Toplumcu Kardeşlik Merkezi Derneği dir. Kısaca TKM olarak anılacak ve böyle ifade edilecektir. MERKEZ MADDE 1- Derneğin merkezi Ankara dır. Her ne sebeple olursa olsun, derneğin merkezi Genel Kurul kararı ile de olsa değiştirilemez, Ankara dışına taşınmaz. Şube ve Temsilcilikler Dernek; Tüzüğünde belirtilen çalışmaların yürütülebilmesi için Genel Kurul Kararı ile gerekli görülen İl ve İlçelerde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir. AMAÇ MADDE 2- Derneğin Amacı: Tüzüğün başlangıç kısmında belirtilen temel ilkeler doğrultusunda; Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan insanlarımız ve yeryüzünde yaşayan Türklük duygusuna ve Türklük bilincine sahip, kendini Türk kabul edenler arasında her türlü yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hâkim kılmak; bununla ilgili olarak sosyal, siyasi, ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve antropolojik alanlarda kurumsal çalışmalar yapmak suretiyle Türklük temelinde kardeşlik duyguları oluşturmak, geliştirmek ve pekiştirmek; Türk ün adalet ve şefkat anlayışı ile evrensel anlamda barış ve kardeşliğe katkı sağlamaktır. DERNEĞİN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE DERNEKÇE YAPILACAK FAALİYETLER MADDE 3- MADDE 3- Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için; sosyal, siyasi, ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve antropolojik alanlarda faaliyet gösterir. Derneğin Çalışma Şekli; Yasal mevzuatın izin verdiği çerçevede; Dernek Genel Merkezindeki hizmetleri gönüllüler veya yönetimi Kurulu Kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla 2

3 yürütebilir. Dernek Genel Merkezindeki yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar Genel Kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları Genel Kurul tarafından tespit olunur. Dernekçe Yapılacak Faaliyetler; a) Üyeler arasında tanışmayı ve dayanışmayı kolaylaştırmak için olanak sağlar. Yeni üyeler kazanılmasına özendirir. Üyelerini ve Türk Milletini bilgilendirir, bilinçlendirir, bu amaçla; a. Ülkenin içinde bulunduğu durum ve koşullar hakkında en doğru ve net bilgileri temin eder, temin ettirir, yayınlar, yayınlattırır, b. Türk Milleti nin ve diğer milletlerin doğru ve gerçek bilgilerle aydınlatılmasına engel olan, manipülasyonlarla doğruları saptıran her türlü güç ile yasalar ve insan hakları çerçevesinde mücadele eder, c. Türk Milletini ve masum, mazlum milletleri üniter devlet yapısının nasıl yıpratılmak istendiği ve gayeleri hakkında bilinçlendirir, d. Atatürkçülüğün, milliyetçiliğin, inançların hiç kimsenin, hiçbir kuruluşun ve zümrenin tekelinde olmadığını, bu değerlerin çıkar unsuru olarak kullanılamaz olduğunu, bunların ancak milletin kendi vicdanında oluşan olgular olduğunu Tük Milleti ne ve diğer ülke halklarına tüm araçları kullanarak anlatır, açıklar ve aktarır, e. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin sistematik olarak yıpratılışının ve bu amaçla uygulanan sistemlerin bu günlerdeki sonuçları ile sebeplerini millete duyurur ve uyarır, f. Kendi üyeleri adına Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde ilgili kişi, kurum, kuruluşlardan bilgiler alır ve aldığı bu bilgileri düzenleyerek, yorumlayarak kamuoyuna duyurur, g. Zamanın partizanlık ve sınıflaşma zamanı olmadığı, bireysel hırsların esiri olmadan ülke ve millet menfaati için birlik ve beraberliğin zorunlu olduğu, bu uğurda bütün fedakârlıkların yapılması gerektiği milletimize, hükümet temsilcilerine ve tüm parti yetkililerine, bilgi alış verişi yoluyla anlatır, açıklar ve gelişmeleri kamuoyuna iletir, ilettirir, b) Dernek içinde ve/veya dışarıdan görevlendirilecek amatör ve profesyonel kişilerden komisyonlar ve uzmanlar gurubu oluşturarak; yurt içinde ve yurt dışında alan çalışmaları, kamuoyu araştırmaları ile her türlü araştırmayı, incelemeyi yaptırır. Bu faaliyetlerini ulusal ve uluslar arası düzeyde ilgili kurum, kuruluş, kişilere, medyaya, kamuoyuna duyurur, gerekli durumlarda konunun takipçisi, tarafı ve müdahili olur, c) Amaç ve hizmet konuları için yararlı gördüğü hizmet projelerini yapar, gelir getirici ve gelir artırıcı projeleri uygular, bu amaçla; a. Sergiler, kermesler yapar, fuarlar düzenler, düzenlettirir; yapılan sergi, kermesler ve fuarlardan uygun olanları destekler, b. Sanatsal, kültürel gösteriler düzenler ve çeşitli konularda yardımlaşma sandıkları kurar, c. Her türlü toplantı, panel, bilgi şöleni, konferans, düzenler; platform kurar, örgün ve uzaktan eğitim çalışmaları yapar, 3

4 d. Yardım toplama yasası ile ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, yemek, balo, piyango, sanatsal gösteri, sergi ve konserler tertip eder. e. İletişim, ulaşım, eğitim, sağlık, bakım, personel, araştırma, inşaat, konaklama, medya, gıda, giyim-kuşam, medikal, hukuk, sanat, lobicilik, tanıtım, reklam, tiyatro, sinema, program yapımcılığı, bilgisayar yazılım, donanım, hosting (internet sitesi barındırma), sigortacılık, su üretim, şişeleme, dağıtım vb. gibi tüm alanlarda hizmet kuruluşları kurar veya kurulu bulunan kuruluşlarla iş birliği ve ortaklık yapar, f. Kültür, sanat, spor, eğitim, sağlık, adalet, hukuk, turizm-tanıtım vb. alanlarında araştırma enstitüleri kurar veya kurulu olan şirketlere, vakıflara, federasyonlara katılabilir, g. Kalkınma, üretim, dağıtım, pazarlama, koruma, korunma, güvenlik, konut, işyeri, sosyal tesis, taşıma, ulaşım, ulaştırma amaçlı kooperatifler, birlikler, işletmeler ve vakıflar kurar ve/veya kuruluşlara katılır, d) Derneğin amaçları doğrultusunda, tüm faaliyetleri yürütmek için her türlü yazılı, sözlü, elektronik; işitsel ve görsel basın ve yayın çalışmaları yapar ve gerekli şirketleri, dağıtım-toplama-kargo ve lojistik hizmet ağları ile internet siteleri ve/veya elektrik-elektronik ortamda yayın yapan sistemler kurar, kurdurur, anavatan ve Kıbrıs taki yerel ve bölgesel medyaya katkıda bulunmak amacıyla onlarla haber ajansları arasında köprü olur, gerektiğinde yasal şartlara uymak suretiyle yeni bir haber ajansı kurarak ve/veya mevcutlardan bir ya da birkaçına ortak olarak, amaçlarına uygun diğer sistemlere destek verir, e) Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar, bu insani konuya dikkat çekmek maksadı ile toplumsal dayanışmayı teşvik eden, milli ve manevi değerlere uygun basılı, sesli ya da görüntülü yayınlar yapar veya yaptırır. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, tv filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri, gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapar veya yaptırır. Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda İnternet ortamından istifade eder. Dernek adına bildiri, beyanname vererek, gazete, dergi, görsel, işitsel vs. benzeri yayınlar çıkarır, f) Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar, satar ve taşınır-taşınmaz mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, tevkil, teşrik ve azil işlemleri yaptırabilir, işletmecilik yapabilir, her türlü taşınmaz inşa edebilir/ettirebilir. Gerektiğinde konut, arsa kooperatifleri kurar, kurulmuş olanlara ortak olur. g) Vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde ettikleri geliri derneğe irad kaydederek amaçlan doğrultusunda harcamak şartıyla, gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletme, sandık kurabilir ve çalıştırabilir, h) Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır, i) Dernek çalışmalarında kullanmak üzere her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar ve bunların bütün giderlerini dernek gelirlerinden karşılar, j) İnsanlar ve milletimiz arasında dayanışmayı arttırmak, barışa katkıda bulunmak ve bölünmeleri, kamplaşmaları ortadan kaldırmak amacıyla; a. Şerefli bir tarihe ve zengin bir tarihi kültüre sahip olan Türk 4

5 Milleti nin Milli Devlet Geleneği nin güçlendirilmesi, bağımsızlığın ve egemenliğin korunması, bilimsel bakış açısının, çağdaş hukukun ve sosyal ahlakın geliştirilmesi ve benimsenmesi için çalışmalar yapar, b. Milli bir ekonomi politikası ile Türk parasının değerinin korunması, yerli malı kullanılması konularında; yabancı özentisinden vazgeçilmesi, gençliğe uyuşturucu batağının gerçek yüzünün gösterilmesi ve mücadelenin gerekliliği çeşitli oturumlarla halka ve gençliğe anlatır, gençlik bu konuda yönlendirilir ve bilgilendirilir, gençler ve çocuklar gerektiğinde rehabilite edilir ve korunur, c. Ülkenin ve milletin geleceği olan genç neslin ve çocukların milli bir eğitim programı dahilinde eğitilmesi için kampanyalar düzenlenir, d. Bu gün batı ipoteği altında bulunan Türk düşüncesi, Türk eylemi ve batı karşısında ürkek, ezik, silik duran aydınlarımıza öz güvenlerini kazanmalarının ülkeye ne denli faydalı olacağı konuları çeşitli platformlarda anlatılır, e. Yeraltı ve yer üst milli kaynaklarımızın çıkartılması ve işlenmesini millileştirerek milli ekonominin gelişmesine yardımcı olunması zorunluluğu halka ve yöneticilere anlatılır, bu konularda gerekli yasal eylemler yapılır, f. Dernek, milletimizin ve vatanımızın güvenliğinin tek değeri olan Silahlı Kuvvetlerimizin gelişmesi güçlenmesi için tüm millet olarak ekonomik destek sağlanmasına katkıda bulunur ve şer güçlerin yaptıkları yıpratıcı çalışmaların karşısında şerefli ordumuzun yanında yer alır. Gerektiğinde, mali destek amacı ile her türlü ticari faaliyeti, derneğin konu ile ilgili olarak elde ettiği gelirleri ilgili yerlere bağışlamak üzere yönlendirir, verir, bağışlar, kiralar, işletir ve devreder, g. Türk Milletini sadece tüketici toplum olmaktan çıkarıp, üretici bir toplum olmanın yolları gösterir. Bu konuda araştırmalar, incelemeler, çalışmalar, projeler yapar/yaptırır, h. Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her yaşta insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları, toplumdan ve/veya ailesinden dışlanmış mağdurları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisleri kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur, i. İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar. Ayrıca yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, lokal, restoran, aş evi, yatakhane, misafirhane, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, her kademede okullar açar ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur, j. Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirir, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri, hasta nakli hizmetleri yapar. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Sahipsiz bırakılanlara, kimsesizlere ve gariplere ölüm halinde cenaze kaldırma desteği sağlar, k. Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan, vesair her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan 5

6 maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar. Bu afetlerde kullanılabilecek teçhizat, makine, donanım için ar-ge çalışmaları yapar/yaptırır; üretir-ürettirir, l. Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerin masraflarını karşılar; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunur, m. İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik malzemesi, iş kurma, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vesaire yardımlar yapar, n. Derneğin amaçlarına hizmet edecek ilmi, hayri ve ticari müesseseler, lokaller, kafeler, kıraathaneler, internet kafeler ile vakıflar kurar, ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapar, o. Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, tabiat parkları, hayvan barınakları, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırır ve tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur, p. Derneğe gelir temin etmek ve/ veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır, r. İhtiyaç sahiplerine, fakirlere yardım amacıyla bağışlanan veya üretim fazlası, sağlığa uygun, her türlü gıdayı kar amacı gütmeden tedarik edip, uygun şartlarda depolayıp, bu ürünleri doğrudan ve/veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla yoksullara ve/veya çeşitli afetlerden etkilenenlere, hiçbir şarta ve ayrıma dayandırmadan, bedelsiz olarak dağıtmak, ulaştırmak için gıda bankacılığı yapar. Bu amaç için ayni, nakdi, mali bağış kabul etmek, bağış yapmak, yardım etmek, yardım programları ve etkinlikleri düzenler, s. Kar amacı gütmeden, hiçbir şarta ve ayrıma dayandırmadan ve bedelsiz olarak dağıtmak ve ulaştırmak üzere, giyecek, barınak, korunak, temizlik, sağlık, yakacak, eğitim, öğretim malzemeleri ve ekipmanları bankacılığı faaliyetlerinde bulunur ve bu amaçlar için ayni, nakdi, mali bağış kabul etmek, bağış yapmak, yardım etmek gibi yardım programları ve etkinlikleri düzenler. k) Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin, Türk Milleti nin uluslar arası alanda tanınması, insan onur ve idealine verdiği hizmetlerin duyurulması, insanlık âlemine ve diğer milletlere öncülük etmesi için; a. Ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar arası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunur. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir, b. İnsan varlığının devam etmesi için gerekli olan tabiatın korunması amacı ile her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde himayesine matuf faaliyetler yapar, yapılan faaliyetlere katkılar sağlar veya bizzat katılır, c. Çevrenin geliştirilmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için, her türlü projeyi oluşturur, oluşturulmuş projelere destek verir, ortak olur; bu projeleri uygular ve/veya uygulattırır; ormanların ve yeraltı kaynaklarını çar çur edilmemesi, değerinden düşük olarak başkalarına satılması, kiralanması konularında karşıt teklifler oluşturur. Bu konuları her türlü yasal eylem ve söylemle kamuoyu 6

7 dikkatine sunar, adli makamlar nezdinde toplum adına müdahil olur. Gerektiğinde dernek bizzat kendisi, üyeleri eliyle ya da piyasadan temin edilecek hizmet girdisi ile doğal çevrenin, ormanların, yeraltı zenginliklerinin korunması ve ekonomik olarak kullandırılması konusunda her türlü tedbiri alır ve/veya aldırır, d. Ulusal ve uluslararası alanda insani değerlerin yaşatılması ve korunması, insanlık onurun korunmasına yönelik uluslar arası ve/veya ulusal düzeyde çabalar gösteren kişilere Yönetim Kurulu Kararı ile yılda bir kez Altın Onur Nişanı ve Beratı, Gümüş Onur Nişanı ve Beratı, Bronz Onur Nişanı ve Beratı verir. Bu konu ile ilgili yönerge düzenlemesi 1nci Olağan Genel Kurul dan sonra seçilecek Yönetim Kurulu tarafından yapılır, e. Belirli gün ve haftalarda, o günün ve/veya o haftanın ruhuna uygun olarak değerli çalışmalar yapan kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kişi, kurum, kuruluş ve/veya organizasyonlara Platin Onur Nişanı ve Beratı verir. Bu konu ile ilgili yönerge düzenlemesi 1nci Olağan Genel Kurul dan sonra seçilecek Yönetim Kurulu tarafından yapılır, f. Küresel Emperyalizme karşı, Küresel Adaletin tesisi için ırkı, dili, dini, cinsiyeti ne olursa olsun, insanlık onuru ve idealine değer veren tüm haklar ve milletler ile ortak mücadele platformları oluşturur, g. Dünya üzerinde herhangi bir yerde yaşanan, yaşanmış ve yaşanacak insan hakları, hayvan hakları ve çevre ihlallerinin sorumlularını, Yönetim Kurulu kararı ile oluşturacağı İnsanlık Onuru Mahkemeleri nde yargılar, yargılattırır, yargı kararlarını ilgili mercilere, ilgili kurum, kuruluş ve kişilere yasal yollarla bildirir, duyurur. Gerektiği takdirde ulusal ve uluslar arası düzeyde davalar açar, bu davalara müdahil ve taraf olur. Bu konuda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik, olağanüstü Genel Kurul toplanarak Genel Kurula sunulur ve kabul edildiği şekli ile tüzüğün ayrılmaz bir parçası haline getirir, h. Dünya üzerindeki herhangi bir yerde yaşanan, yaşanmış ve yaşanacak milletlere, halklara, kutsal değer ve inançlara karşı yapılan saldırıları yukarıda belirtilen esaslarla oluşturulacak İnsanlık Onuru Mahkemeleri nde yargılar, yargılattırır, yargı kararlarını ilgili mercilere, ilgili kurum, kuruluş ve kişilere yasal yollarla bildirir, duyurur. Gerektiği taktirde ulusal ve uluslar arası düzeyde davalar açar, bu davalara müdahil ve taraf olur, l) Federasyona katılabilir, uluslar arası çalışmalarda bulunup yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılır. m) Burada zikredilmemesine rağmen her açıdan gündeme gelebilecek güncel, sosyal, siyasi, psikolojik, teknolojik ve her türlü gelişmelere bağlı olarak yapılması gereken diğer konular Yönetim Kurulu olarak kararlaştırarak her türlü tedbir alınır; gerektiğinde tüm yurtta uygun gördüğü sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar, n) Bu amaçları yerine getirmek için ülke içinde, ülke dışında, ilçelerde ve/veya beldelerde ve köylerde, gerekli gördüğü her yerde şubeler ve/veya irtibat büroları açar, o) Yukarıda ki maddelerde bahsedilmeyen konularda Dernekler Kanununda ve Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütür. 7

8 BÖLÜM III ÜYELİK HÜKÜMLERİ MADDE 4- Derneğin iki tür üyesi vardır. a) Asil Üye b) Onursal Üye Asil Üyelik Koşulları MADDE 5- a) 18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı derneğe üye olabilir, b) Kamu haklarından yasaklanmış, kısıtlanmış, ağır hapis cezası gerektiren suçlarla Dernekler Kanunu nun kurulmasını yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarından birinden kesin hüküm giymemiş bulunmak, c) Yıllık üyelik ödentisi olan; aylık 10,00 TL olmak üzere yıllık 120,00 TL yi yüklenmek, d) Üyelik giriş aidatı bir defaya mahsus olmak ve peşin ödenmek üzere 100,00 TL dir. Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. e) Tüzük hükümlerini kabul ettikleri ve gerekli üyelik şartlarını taşıdıklarını belirten üyelik bildirim formunu doldurup Dernek Başkanlığı na veririler. Yönetim Kurulu kararıyla üyeliğe kabul edilmek gerekir. f) Yönetim Kurulunca derneğe kabul edilmeyenlerin hiçbir mercie itiraz hakları yoktur. Türk Medeni Kanunu nun 64. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğe alıp almamakta serbesttir. Ancak başvuruyu olumlu ya da olumsuz 30 gün içinde karara bağlayıp sonucu yazıyla dilekçe sahibine bildirmek zorundadır. Onursal Üyelik Koşulları MADDE 6- Derneğe onursal üye olabilmek için; a) Derneğe önemli yardımları geçmiş, çalışmalara katkıda bulunmuş, amacın gerçekleşmesi için etkinlikleri saptanmış olmak, b) Yönetim Kurulu ya da Genel Kurul kararıyla kabul edilmek gerekir. Onursal üyelerin ödenek vermeleri isteklerine bağlıdır. Toplantılara katılıp söz alabilirlerse de, organlarda görev verilmez, söz hakları yoktur. ÜYELİKTEN ÇIKMA MADDE 7- Ayrılma isteğini yazıyla bildirmiş olanlar dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Hiç bir üye dernekte kalmaya ya da dernekten ayrılmaya zorlanamaz. Ayrılanlar ayrılma tarihine kadar olan ödentiden sorumludur. Ayrılanların yeniden üyeliğe başvurmalarında bu tüzüğün 4. ve 5. maddeleri yeniden göz önünde tutulur. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA MADDE 8- Aşağıdaki durumların varlığı halinde üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla silinir; 1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 8

9 4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 6- İnsan hakları, hayvan hakları ve çevre koruma ihlalleri konularında kesinleşmiş hüküm giymiş olmak, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler. Üyelikten çıkarılan üyeler, Genel Kurul Kararı haricinde bir daha üyeliğe kabul edilmezler. BÖLÜM IV DERNEĞİN ORGANLARI MADDE 9- Derneğin organları şunlardır: Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Onur Kurulu GENEL KURUL MADDE 10- Genel Kurul, derneğin en etkili ve üst organı olup merkez, asıl üyeler ve onursal üyelerden oluşur. Toplanma yeter sayısında asıl üyeler gözetilir; 3 yılda bir Mayıs ayında Ankara da toplanır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır. GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ MADDE 11- Genel Kurul iki biçimde toplanır; a) Olağan Toplantı : 10.. maddeye uygun olarak Yönetim Kurulunun düzenlediği toplantıdır.gündemini Yönetim Kurulu saptar.gündem dışı konuların görüşülmesi toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı görüşme istemini 9

10 Genel Kurul başkanlığına vermelerine bağlıdır. Bu çoğunluğu taşıyan önergedeki konunun görüşmeye alınması ve görüşülüp karara bağlanması zorunludur. Genel Kurul salt çoğunlukla gündem maddeleri sırasında değişiklik yapabilir. b)olağanüstü Toplantı: Yönetim ya da Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu en geç 1 ay içerisinde toplantıya çağırır. Kanuna uygun çağrı yerine getirilmezse Denetleme Kurulu ya da olağanüstü toplantıyı isteyen üyelerden birinin başvurusu üzerine Ankara Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyelerinden 3 kişilik bir kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmak için görevlendirir. Olağanüstü toplantılarda yalnız gündem konusu görüşüleceğinden toplantı istemiyle birlikte gündem maddesinin bildirilmesi zorunludur. Olağanüstü toplantılar için de tüzüğün 10. maddesi uygulanır. c) Genel Kurulun toplantı ilkeleri: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. Genel Kurulda Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri; Genel Kurula katılacak asıl üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki isimlerinin karşısına imzalarını atarak toplantıya girerler. Toplantının başlayabilmesi için asıl üyelerin yarısından bir fazlasının bulunması zorunludur. Bu durum bir 10

11 tutanakla saptanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıya Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulunun asil üye tam sayısının iki katından çok üyenin katılması gerekir. Yeter sayısının sağlandığının saptanmasıyla toplantıya başlanır. Toplantıyı Dernek başkanın görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi açar. Açılıştan sonra toplantıyı yönetecek bir genle kurul başkanı, bir başkan yardımcısı ve iki yazman üye açık oyla seçilir. Dernek üyeleri eşit hakka sahip olup her üye bir oy hakkına sahiptir. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve genel kurul ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar bir belge karşılığında Yönetim Kuruluna teslim edilir. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 12- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır; Yönetim, denetleme ve onur kurullarının üyelerini yedekleriyle birlikte seçmek, Yönetim ve deneteme kurulları çalışma raporlarını görüşerek karara bağlamak, yönetim kurulunu aklamak, kusur ve sorumluluk bulursa yargı yoluna başvurulması için yetki vermek, Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe tasarısını ve çalışma raporlarını görüşüp gerekli görürse değiştirerek karara bağlamak, Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, eldeki taşınmaz malların satılması, yarar getirecek biçimde kullanılması konularında Yönetim kuruluna yetki vermek, Derneğe onursal üye almak, onur kurulunun itiraz edilen kararlarını kesinleştirmek, Derneğin feshine ve malların tasfiye biçimine karar vermek, Kanunlarda ve tüzükte genel kurulca yapılması öngörülen görevleri yerine getirmede verilen hakları kullanmak, Derneğin amacını gerçekleştirmesi için iktisadi işletme kurmasına izin vermek, Derneğin işleyişi, düzenlenen etkinliklerle ilgili yönetmelikler çıkartmak, Derneğin bir federasyona katılması ya da katıldığı federasyondan ayrılması uluslar arası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması, üyelikten ayrılması konularında karar vermek. YÖNETİM KURULU MADDE 13- Yönetim Kurulu 9 asil 9 yedek üye olarak Genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyenin yerinin boşalması durumunda yedek üyeler aldıkları oy sayısına göreve çağırılırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı; boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul görevdeki Yönetim ya da Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması üzerine Denetleme Kurulu üyelerinden birinin başvurusu üzerine Ankara Sulh Hâkimi duruşma yapar. Denetleme Kurulu üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. 11

12 YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ MADDE 14- Yönetim Kurulu en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve yönetim kurulu üye tam sayısının oy çokluğu ile karar alır. İlk toplantıda gizli Oy ile Dernek Başkanı (Yönetim Kurulu Başkanı), Başkan Yardımcısı, Yazman ve Sayman üye seçilir. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 15- Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir; Derneği temsil ettirmek ya da bu konuda bir veya birkaç üyesine yetki vermek, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yazman ve Sayman üyeyi seçmek, Üyeliğe almaya, üyelikten çıkarılmayı onur kuruluna önermeye ve yasaklama gerekip gerekmediğine karar vermek, Derneğin gelir giderlerine ilişkin işlemleri yapmak, gelecek çalışma döneminin tasarısı ile çalışma programında bulunması gereken hususları yeni yönetim kuruluna aktarmak için genel kurulun onayına sunmak, dernek için yönetmelik, yönerge hazırlayıp uygulamak, çalışanları işe almak, işten çıkarmak, ücretleri saptamak, Genel kurul kararlarını üyelere duyurmak ve yerine getirmek, Denetleme ve onur kurullarının çalışmalarına yardımcı olarak elverişli olanak sağlamak, Genel kurulu yeterli sayıda üyenin ve denetleme kurulunun isteği üzerine toplantıya çağırmak, olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarının düzenlenmesini yürütmek, Yükümlülük altına girmek, dernek bütçesinde bölümler ve maddeler arsında ayırım yapmak, gelirleri kabul edip, giderleri onaylamak, Yardımcı kol ve kurulları kurmak ve kaldırmak, Dernek tüzüğünün ve ilgili kanunların verdiği görevleri yerine getirmek. GÖREV BÖLÜMÜ MADDE 16- Dernek Başkanı; Derneği resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşlarda, yargı organları önünde Yönetim Kurulu adına temsil eder. Dernek çalışmalarının tüzük ve yasaya uygunlukla yürümesini sağlar. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, toplantıya başkanlık eder. Genel Kurul açılış konuşmasını yapar. Dernekte çalışanları denetler, gözetir, yönetir. Derneğin önde gelen yetkilisi, görevlisi ve sorumlusudur. Başkan Yardımcısı; Dernek Başkanının isteği üzerine onun yokluğunda Başkanın yetkilerini kullanıp görevleri yapar, Başkana çalışmalarında yardımcı olur. Yazman; Dernek çalışma ve yazışmalarını yürütür. Görevliler arsında iş bölümü ve işbirliği sağlar, işlemlerin düzeninden sorumludur. Sayman; Derneğin gelir ve gider işlerinden sorumludur. Akçalı işlerle Yönetim Kurulunun temsilcisidir. Bütçe taslağını hazırlayıp Yönetim Kuruluna getirir. 12

13 DENETLEME KURULU MADDE 17- Dernek gelir ve giderlerini altı ayı aşmayan süreler içinde denetler. Sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplanılan dönemlerde de Genel Kurula sunar. Gerekli durumlarda olağan üstü toplantıya çağırılmasını oy çokluğu ile alacağı kararla Yönetim Kurulundan bir yazı ile ister. Yönetim kurulu bu isteğin kendisine yazı ile bildirilmesinde itibaren en geç bir ay içinde gerekli hazırlıkları yaparak çağrıyı usulüne uygun yapar. Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. ONUR KURULU MADDE 18- Onur Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Tüzüğümüzün 8. maddesinde belirtilen sebeplerle üyelikten çıkarılması önerilen üyelerin durumunu görüşüp yazılı ya da sözlü savunma aldıktan, belgeleri inceledikten, gerekli görürse tanık dinledikten sonra Yönetim Kuruluna üyelikten çıkarılması hususunda öneride bulunmak üzere karara varır. Kararı oy çokluğu ile alır. ORGANLARA SEÇİLENLERİN VALİLİĞE BİLDİRİLMESİ MADDE 19- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim, Denetleme ve Onur kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, ikametgâhları yazı ile valiliğe bildirilir. BÖLÜM V ŞUBELER - TEMSİLCİLİKLER - YARDIMCI KURUL VE KOLLAR MADDE 20- Genel Kurul Kararı ile dernek tüzüğünde belirtilen çalışmaların yurt genelinde yürütülebilmesi için gerekli görülen yerlerde şube temsilcilikler açılabilir. Genel Kurul Kararı ve Merkez Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde yetki verilen en az üç kişilik Kurucular Kurulu, Şube ya da Temsilcilik açılacak yerin en büyük mülki amirine kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir. Her Şubede Genel Kurul ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu veya Denetçi bulunması zorunludur. Şube ve Temsilcilikler Dernek Genel Merkez Kongresine tüm üyeleri ile birlikte katılır ve temsil edilirler. Şube ve Temsilcilikler Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilen yetki çerçevesinde görev yaparlar. Diğer taraftan Genel Merkez Yönetim Kurulu çalışmalar için yararı umulan yardımcı kollar kurar veya kaldırır. Genel Kurul kolların kurulmasını veya kaldırılmasını Yönetim Kurulundan isteyebilir. BÖLÜM VI DERNEĞİN GELİRLERİ MADDE 21- Derneğin Genel Kurulca (ya da Yönetim Kurulunca) saptanan gelirleri şunlardır: Yıllık üyelik ödentisi; Aylık 10,00 YTL olmak üzere yıllık 120,00 YTL 13

14 Bağışlar ve yardımlar Dernek çalışmalarından, gerçekleştirilecek kültür, sanat, spor etkinliklerinden (balo, yemek, çay, gezi, konser, sergi, seminer, fuar, yayın) vb. gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler Dernek gelirlerinin % 80 ini amaçları doğrultusunda kullanır. DEFTER VE KAYITLAR MADDE 22- Dernek kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noter veya il dernekler müdürlüğüne tasdik ettirilmesi zorunludur. İÇ DENETİM VE MUHASEBE MADDE 23- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ MADDE 24- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 14

15 BÖLÜM VII DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ MADDE 25- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Tasfiye İşlemleri; Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Tasfiye Halinde Kardeşlik Merkezi Derneği ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 15

16 UYGULANACAK KURALLAR MADDE 26- Bu tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, onda da yoksa Türk Medeni Kanununa gidilerek, ilgili konulardaki yargı kararlarına uyularak sorun çözülür. MADDE 27- Tüzük değişikliği Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 ünün olumlu oyuyla karara bağlanır. KURUCULAR MADDE 26- Derneğin Kurucuları aşağıda belirtilmiştir. Ali GÜNGÖR Bahattin ERGEZER Bekir BAZ Bilal BAHAR Edip ÖZBAŞ Hatice Burcu GÜNGÖR Mehmet Ali KARA Ruşen YAŞLIOĞLU Sündüs BOZKURT Geçici Yönetim Kurulu: Bahattin Ergezer Bilal Bahar Ruşen Yaşlıoğlu Bekir Baz H.Burcu Güngör 16

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu tüzüğün amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği nin kuruluş ve çalışma amaçlarını belirlemek ve dernek

Detaylı

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Avrasya Aile Hekimliği Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir..

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 21 KULÜBÜN GELİR KAYNAKLARI : Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500,00 TL., aylık olarak ta 50,00 TL. Aidat alınır. Üye aidatları

Detaylı

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ dir. Kısa adı TÜM-İGD dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Ülke genelinde yasaya uygun olarak

Detaylı

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Kocaali Öğretmenler Sitesi Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü (Genel Kurulun 04.08.2010 tarihli toplantısında kabul edilen değişiklikleri içeren son şekil) 2 İçindekiler Derneğin Adı ve Merkezi...

Detaylı

VETERİNER TAVUKÇULUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde : 1 -Derneğin Adı: Veteriner Tavukçuluk Derneğidir. Derneğin Merkezi: Madde :2 -Derneğin

VETERİNER TAVUKÇULUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde : 1 -Derneğin Adı: Veteriner Tavukçuluk Derneğidir. Derneğin Merkezi: Madde :2 -Derneğin 1 VETERİNER TAVUKÇULUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde : 1 -Derneğin Adı: Veteriner Tavukçuluk Derneğidir. Derneğin Merkezi: Madde :2 -Derneğin Merkezi Ankara' dadır. Şubesi yoktur. Madde :3 -Derneğin

Detaylı

BİZİM AVRUPA (EUROPA NOSTRA) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİZİM AVRUPA (EUROPA NOSTRA) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİZİM AVRUPA (EUROPA NOSTRA) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: Bizim Avrupa (Europa Nostra) Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Madde 2- Dernek, Türkiye de kültürel miras alanındaki faaliyetlerin

Detaylı

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Hayvan Severler Derneği dir. Derneğin merkezi Çeşme/İZMİR dır. Şube açma hakkı saklıdır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir.

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 : Derneğin merkezi İstanbul dur. DERNEĞİN AMACI MADDE 3 :

Detaylı

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1 -Derneğin adı Japonya Araştırmaları Derneği dir Derneğin Merkezi Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

Dernek Tüzüğü Version: 4.0

Dernek Tüzüğü Version: 4.0 Version: 4.0 Dernek : Adres : Türk Sanat Enstitüsü İsviçre TSEI / TKIS, 8046 Zürich / Schweiz İçindekiler 1 Genel bilgiler... 2 1.1 Derneğin ismi ve ikametgâh adresi... 2 1.2 Derneğin amacı... 2 1.3 Derneğin

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ZİRAAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ZİRAAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: Derneğin Adı ve Merkezi Derneğin adı "Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği"dir.

Detaylı

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Dernek, yurt

Detaylı

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır.

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 : Derneğin Adı Ve Merkezi Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. Madde 2 : Derneğin Amacı Ve Bu

Detaylı

YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı : YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA Derneği dir.derneğin Unvanı YEKAD dır.derneğin merkezi

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1: Derneğin Adı: İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği; Kısa adı ODTUMİST dir. Tüzük metninde;

Detaylı

1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Her Yerde Sanat Derneği dir. Derneğin merkezi Mardin dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: Zonguldak hasta ve hasta yakınları hakları derneği dir. Kısa adı (ZOHYAD) dır.amblem şekildeki gibi olacaktır.

Madde 1- Derneğin Adı: Zonguldak hasta ve hasta yakınları hakları derneği dir. Kısa adı (ZOHYAD) dır.amblem şekildeki gibi olacaktır. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Zonguldak hasta ve hasta yakınları hakları derneği dir. Kısa adı (ZOHYAD) dır.amblem şekildeki gibi olacaktır. Derneğin merkezi Zonguldak tadır. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ

İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin Adı: İCRA MEMURLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde şube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Avrupa Gençlik Parlamentosu Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe

Detaylı

NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR MADDE1: DERNEĞİN ADI: Nilüfer Hatun Hanımlar Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ: Günaydın Mahallesi Pazar Caddesi İkinci Okul Sok. No:24 Bandırma/BALIKESİR DİR. Şubesi

Detaylı

NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 - Derneğin Adı Derneğin Adı: Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği dir. Kısa adı, NÜD dür. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi İstanbul dadır.

Detaylı

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: Madde 1. Derneğin Adı: Türk Veteriner Jinekoloji Derneği dir. Derneğin merkezi Kayseri dir. Şubesi bulunmamaktadır. DERNEĞİN AMACI VE BU

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1) Derneğin adı Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği, kısa adı ANKOS dur. Merkezi İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

LÜLEBURGAZ BİSİKLET MOTOSİKLET GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LÜLEBURGAZ BİSİKLET MOTOSİKLET GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LÜLEBURGAZ BİSİKLET MOTOSİKLET GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı, : Lüleburgaz Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği olup merkezi Lüleburgaz dır.

Detaylı

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma Dayanışma, Eğitim ve Kültür

Detaylı

EDİRNE FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Şubesi açılmayacaktır.

EDİRNE FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Şubesi açılmayacaktır. EDİRNE FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Derneğin Adı: Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Şubesi açılmayacaktır. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

KADINLAR İÇİN SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KADINLAR İÇİN SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KADINLAR İÇİN SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği dir. Derneğin adının kısaltılmış şekli KASFAD dır.

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

OY VE ÖTESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

OY VE ÖTESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ OY VE ÖTESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: OY VE ÖTESİ Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

Madde 4- Dernek üçüncü maddede öngörülen amacını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen konularda faaliyetlerde bulunur.

Madde 4- Dernek üçüncü maddede öngörülen amacını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen konularda faaliyetlerde bulunur. GÜMRÜK MUHAFAZA PERSONELİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: GÜMRÜK MUHAFAZA PERSONELİ DERNEĞİ dir. Madde 2- Derneğin merkezi ANKARA dır. Dernek şube açmayacaktır. Derneğin Amacı,

Detaylı

MİDYAT GENÇ İŞ ADAMLARI VE GENÇ GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİDYAT GENÇ İŞ ADAMLARI VE GENÇ GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİDYAT GENÇ İŞ ADAMLARI VE GENÇ GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Midyat Genç İş Adamları Ve Genç Girişimciler Derneği dir. Derneğin Kısa Adı : MİGİAD dır. Derneğin

Detaylı

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1-Derneğin Adı: Üsküdar Amerikan Lisesinden Yetişenler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi yoktur. Derneğin

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ (RUMVADER)

RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ (RUMVADER) RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ (RUMVADER) Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır Derneğin

Detaylı

SİVAS ÜNİVERSİTE MENSUPLARI VE MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SİVAS ÜNİVERSİTE MENSUPLARI VE MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SİVAS ÜNİVERSİTE MENSUPLARI VE MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sivas Üniversite Mensupları ve Mezunları Derneği dir. Derneğin merkezi Sivas dır. Şubesi açılacaktır.

Detaylı

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİK T : 20 MART 2016 DERNEK KÜTÜK NO : 34-166/098 ANKARA 1993 MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ DERNEĞİN ADI

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM GÜVENLĠĞĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM GÜVENLĠĞĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE BĠLĠġĠM GÜVENLĠĞĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu

Detaylı

TÜSAD TÜM SAATÇI İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜSAD TÜM SAATÇI İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜSAD TÜM SAATÇI İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Tüm Saatçı İşadamları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ

MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ SANDIĞIN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Sandığın adı: Milli Eğitim Mensupları Tasarruf Ve Yardımlaşma Sandığı dır. Kısa adı: UŞAK MEMSAN dır. Merkezi

Detaylı

KÖY ÖĞRETMENLERİ İLE HABERLEŞME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KÖY ÖĞRETMENLERİ İLE HABERLEŞME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KÖY ÖĞRETMENLERİ İLE HABERLEŞME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı: Köy Öğretmenleri ile Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği dir. Derneğin merkezi Istanbul dadır.

Detaylı

Karşıkent Köyü Emirşeyh Yakup Yardımlaşma Yapılaşma Ve Güzelleştirme Derneği TÜZÜĞÜ

Karşıkent Köyü Emirşeyh Yakup Yardımlaşma Yapılaşma Ve Güzelleştirme Derneği TÜZÜĞÜ Karşıkent Köyü Emirşeyh Yakup Yardımlaşma Yapılaşma Ve Güzelleştirme Derneği TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi : Karşıkent köyü Emirşeyh Yakup yardımlaşma yapılaşma ve güzelleştirme Derneğidir. Merkezi :

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

VEZİRKÖPRÜ ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ VEZİRKÖPRÜ ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Vezirköprü Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Derneği dir. Derneğin kısa adı

Detaylı

DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Değerler ve Projeler Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

TÜRK HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRK HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Adı ve Merkezi MADDE 1 (1) Derneğin adı: "Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED)" dir. Derneğin merkezi Ankara'dadır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü ELEKTRONİK TİCARET SİTELERİ VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü ELEKTRONİK TİCARET SİTELERİ VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü Sayı :B.05.04VLK.4.34.08.00/477.01.02.01/. Konu :Tüzük Tetkiki(34-173/059) ELEKTRONİK TİCARET SİTELERİ VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ İlgi :15.02.2011 tarih ve 1

Detaylı

UKDE. Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği Tüzüğü

UKDE. Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği Tüzüğü ULUSLARARASI KÜLTÜR DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ UKDE Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği Tüzüğü Derneğinin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin Adı: dir. Kısa adı UKDE dir. Derneğin merkezi Ankara dır.

Detaylı

KTÜ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KTÜ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KTÜ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı, Merkezi ve Logosu Madde 1 (1) Derneğin Adı: KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Mezunları Derneği dir.

Detaylı

: Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. BİRİNCİ BÖLÜM

: Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. BİRİNCİ BÖLÜM Demiryolu Mühendisleri Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı Derneğin Merkezi : Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. Kısa İsmi Demühder

Detaylı

İĞNEADA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İĞNEADA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İĞNEADA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İğneada Sosyal Gelişim Derneği (İSGEDER) dir. Derneğin merkezi KIRKLARELİ/İĞNEADA dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

UMMADIĞIN ANDA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

UMMADIĞIN ANDA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ M A D D E 1 : UMMADIĞIN ANDA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ D E R N EĞ İ N A D I V E M E R K E Z İ : Derneğin adı ; Ummadığın Anda Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dir. Derneğin kısa adı Ummadığın

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: "DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ" dir. Derneğin merkezi İstanbul'dur. Bu merkez, Doğuş Üniversitesi, Zeamet

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi : Madde 1- Derneğin Adı: YUKARI ÇAVUŞ KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME VE KALKINDIRMA Derneği dir.

Derneğin Adı ve Merkezi : Madde 1- Derneğin Adı: YUKARI ÇAVUŞ KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME VE KALKINDIRMA Derneği dir. MERKEZ YUKARI ÇAVUŞ KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME VE KALKINDIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi : Madde 1- Derneğin Adı: YUKARI ÇAVUŞ KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME VE KALKINDIRMA Derneği dir. Derneğin merkezi Çankırı

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği dir, dernek unvanı SEPEV ibaresiyle kısaltılmış olarak kullanılabilir.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği dir, dernek unvanı SEPEV ibaresiyle kısaltılmış olarak kullanılabilir. TÜZÜK SIFIR ENERJİ VE PASİF EV DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği dir, dernek unvanı SEPEV ibaresiyle kısaltılmış olarak kullanılabilir. Derneğin merkezi

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı : Vakıf Üniversiteleri Birliği Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dadır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı

Detaylı

TAM SANAT DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

TAM SANAT DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ TAM SANAT DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: TAM SANAT Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek gerekli gördüğü takdirde işbu tüzük hükümlerine göre tabi faaliyet göstermek

Detaylı

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1- Derneğin Adı Derneği dir. : İstanbul dadır. Şubesi yoktur.kulübün Rengi:Kavuniçi

Detaylı

TÜZÜK. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

TÜZÜK. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı TÜZÜK 1. DERNEĞİN KURULUŞ VE AMACI Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Avrupa İşbirliği Ağı Derneği dir (AİAD). Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube veya şubeler

Detaylı

COCHLEAR IMPLANT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

COCHLEAR IMPLANT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ COCHLEAR IMPLANT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM: Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Faaliyetleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Cochlear Implant Derneği dir Derneğin Merkezi Ankara dır. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

REKREASYON ÇALIŞMALARI VE ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

REKREASYON ÇALIŞMALARI VE ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ REKREASYON ÇALIŞMALARI VE ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: REKREASYON ÇALIŞMALARI VE ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi ANKARA dadır. Derneğin şubesi

Detaylı

Tokat / Reşadiye Kabalı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Tokat / Reşadiye Kabalı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Tokat / Reşadiye Kabalı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Posted on Mayıs 11, 2012 by kabalikoyu TOKAT- REŞADİYE KABALI KÖYÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 -

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin adı "Erken Çocuklukta Müdahale Derneği"dir. Derneğin merkezi Eskişehir'dir. Derneğin Kısaltması: EÇOMDER Derneğin Logosu: Beyaz zemin üzerine gri renkli anne-baba-çocuk

Detaylı

KIRMIZI ŞEMSİYE Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları DERNEĞİ -TÜZÜK-

KIRMIZI ŞEMSİYE Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları DERNEĞİ -TÜZÜK- KIRMIZI ŞEMSİYE Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları DERNEĞİ -TÜZÜK- DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin açık adı; Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği dir. Kısa Adı; Kırmızı Şemsiye dir. Derneğin

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri Derneğin Adı ve Merkezi MARTI 35 SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: MARTI 35 SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin renkleri: Beyaz, Turuncu,

Detaylı

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük İsviçre Türk Kadınları Derneği 1 Tüzük Önsöz İsviçre Türk Kadınları Derneği 21 Mayıs 1978 tarihinde Türk Dernekler Kanunu kuralları esas alınarak kurulmuştur. Genel kurul, derneğin kuruluşundan bu yana

Detaylı

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı: Akdeniz Koruma Derneği dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Yönetim Kurulu, ülke genelinde yasaya uygun olarak temsilcilik açılacaktır.

Detaylı

ORGANİK KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (27.12.2015)

ORGANİK KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (27.12.2015) ORGANİK KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (27.12.2015) DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Derneğin Adı: Organik Kültür Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Organik tarım, ekolojik tarım

Detaylı

İNSAN PLATFORMU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İNSAN PLATFORMU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İNSAN PLATFORMU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İnsan Platformu Derneği dir. Derneğin merkezi Eskişehir dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

İSTANBUL DA POLONYALILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

İSTANBUL DA POLONYALILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ İSTANBUL DA POLONYALILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. 1. Derneğin adı: İstanbul da Polonyalılar Derneği dir. 2. Derneğin merkezi İstanbul dadır. 3. Dernek, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi:

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi: Ankara Otistik Bireyler Derneği Tüzüğü Derneğin Adı: Madde : 1 - Derneğin Adı: ANKARA Otistik BireylerDerneğidir. Derneğin kısa adı: ANOBDER dir. Derneğin merkezi: Madde : 2 - Derneğin merkezi Ankara dadır.

Detaylı

HEMATOLOJĠ UZMANLIK DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

HEMATOLOJĠ UZMANLIK DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ HEMATOLOJĠ UZMANLIK DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin adı Hematoloji Uzmanlık Derneği dir. Derneğin merkezi Adana dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir. Derneğin

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 -

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dadır. Genel Kurul kararıyla gerekli görülen yerlerde şube veya

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma konuları ve

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma konuları ve ARTVİNLİLER KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Artvinliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği dir Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

ŞİDDETSİZ İLETİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ŞİDDETSİZ İLETİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ŞİDDETSİZ İLETİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Şiddetsiz İletişim Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM

Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi* Madde 1- Derneğin Adı: Derneğin adı, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: "Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği"dir. Derneğin merkezi Ankara'dır.

Detaylı

DİYARBAKIR KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRCİLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DİYARBAKIR KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRCİLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DİYARBAKIR KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRCİLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Diyarbakır Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Derneği dir. Derneğin merkezi Diyarbakır dır. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA GÖRE ÖĞRENCİ HEMŞİRELER DERNEĞİ

5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA GÖRE ÖĞRENCİ HEMŞİRELER DERNEĞİ 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA GÖRE ÖĞRENCİ HEMŞİRELER DERNEĞİ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1. Derneğin Adı Öğrenci Hemşireler Derneği dir. Derneğin kısa adı ÖHDER dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Türkiye

Detaylı

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur.

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. ANAFOD İSTANBUL ANADOLU YAKASI FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ A.GENEL HÜKÜMLER DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. MADDE

Detaylı

İç Renk Kodları: #77F3B5, #D60004, #FFFFFF,

İç Renk Kodları: #77F3B5, #D60004, #FFFFFF, ECZANE TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği dir.

Detaylı

AKARDER TÜZÜĞÜ (TASLAK)

AKARDER TÜZÜĞÜ (TASLAK) AKARDER TÜZÜĞÜ (TASLAK) Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı Beğdili Karahasanlıları Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği dir. Kısa adı BEĞKARDER dir. Merkezi Almanya dadır. Dernek, yurtiçinde ve

Detaylı