Yıl: 3, Sayı: 8, Eylül 2016, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yıl: 3, Sayı: 8, Eylül 2016, s"

Transkript

1 Başak UYSAL 1 Aydan FİNCAN 2 KUTADGU BİLİG DE YARATICILIK VE YARATMA ALGISI ÜZERİNE Özet Kutadgu Bilig, hem doğduğu coğrafya hem tarihî konumu itibarıyla birden çok alanda geçiģ döneminin özelliklerini yansıtan bir edebî eserdir. Din, coğrafya ve kültürdeki bu geçiģ, kelime ve kavramları da etkilemiģ ve Kutadgu Bilig e edebî misyonunun yanı sıra köprü görevi de yüklemiģtir. Hem izafi hem ilahi boyutları olan yaratıcılık ve yaratma kavramları da bu geçiģte yeni ontolojik boyutlar kazanan kavramlardandır. Buradan hareketle çalıģmada 1070 tarihinde Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig adlı eserde yer alan yaratıcılık kavramı, yaratıcılığı çağrıģtıran ifadelerle birlikte ele alınarak eserdeki yaratıcılık algısının boyutları tespit edilmiģtir. Veriler, nitel araģtırma yöntemlerinden olan doküman analizi vasıtasıyla toplanmıģtır. ÇalıĢma sonucunda toplam 178 beyitte yaratıcılık algısı tespit edilmiģtir. Bu algı boyutları; ilahi ve izafi boyutlarda incelenmiģ, ilahi yaratıcılığın Ġslami kabuldeki ibda yı yansıtır biçimde, izafi yaratıcılığın ise yarına kalma ve yarına kalacak eserleri meydana getirme biçiminde ele alındığı görülmüģtür. Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, Ġslamiyet CREATING AND CREATIVITY IN KUTADGU BILIG Abstract The reflections of creativity from religional perception to literary perception has been achieved via literary texts. Kutadgu Bilig, due to the Turkish-Islamic world and the transition period to be considered one of the most clearly reflects the 1 Dr., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi., 2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi.

2 Başak Uysal _ Aydan Fincan works is a clear and operational terms reflect the perception of creativity. The aim of the movement in 1070 in the historical work, written by Yusuf Has Hacib creativity concept in forensic work has already been dealt with expressions that evoke creativity. For the collection of data is determined by the keyword analysis commonly used in qualitative research methods. The phrase evokes creativity is dealt with. One of the studies of qualitative research methods used in the analysis of the document in 6722 a total of 178 couplets perception of creativity have been identified. This perception sizes; divine, examined the artistic and human dimensions, Kutadgu Bilig Islamic periods in a manner reflecting the characteristics of creativity, perception moves to the conclusion that has been reached with the divinity. Keywords: Creativity, Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, Islam GİRİŞ Yaratıcılık, ilahi ve izafi boyutlara sahip olan bir kavram olarak bugün, farklı disiplinler tarafından ele alınmaktadır. Kelime, Divan-ı Lugat it Türk te yaratgan biçiminde geçmekte ve yaratmak, oranlamak, oranlayıp yapmak, kendinden uydurmak olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2003: 231). Yine aynı manaya gelmek üzere törütmek/türütmek sözcüğü de Lugat te yer almaktadır. Sosyal Bilimler Sözlüğü nde yaratıcılık Herhangi bir ham madde kullanmadan veya bir Ģeyin aracılığına baģvurmadan mutlak anlamda yoktan var etmeye mutlak yaratma; var olan malzemeyi kullanarak veya birtakım araçlardan yararlanarak yeni bir Ģeyler ortaya çıkarmaya ya da bir esere yeni bir Ģekil vermeye de izafi yaratma denir (Demir ve Acar, 2005: 433). biçiminde tanımlanır. Divan-ı Lugat it Türk de dikkate alındığında mutlak yaratıcılığın izafi yaratıcılığa vesile olduğu ve imkân verdiğini belirtmek gerekir. 98 Yaratıcılıkta Dinî Algı Yaratıcılığın dinî boyutu söz konusu olduğunda hareket noktası, Kur an-ı Kerim dir. Kur an da genel manada yaratma için hlk ve hususileģtiren yapılarda farklı sözcükler de kullanılmıģtır (ibda, icat, bede e, enģe e, ce ale, savara, zera e, kun ). Haleka kökü, Kur an-ı Kerim de hem fiil hem de isim olarak 250 den fazla yerde geçmektedir (Arslan, 2009: 99). Erdem (2006) e göre, yaratıcılığa iģaret eden tüm bu kavramlar, birbiriyle iliģkilidir ve her bir kavram, kendinden önceki kavramı içerir. En son aģamada yaratma, bir defada hiçbir Ģey olmaksızın yaratmak anlamına gelen ibda kavramıyla ifade edilir (Erdem, 2006: 71). Dolayısıyla insana has olan yaratıcılıkla ilahi/mutlak yaratıcılığın aynı eksende kabul görmesi mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte, bu merhalenin iç halkalarından birisinin insani yaratıcılık olduğu söylenebilir. Ġlahi yaratıcılık, dinî bir boyuta sahiptir ve kavramın ait olduğu disiplinin dogmatik yapılanıģı sebebiyle sorgulamaya tabi değildir. Ġlahi yaratıcılık kavramı; yakın tarihten bu yana felsefe ve teoloji bilimlerinin ortak çalıģmalarıyla da ele alınmaktadır (Uysal, 2014). Bu nedenle ilahi yahut mutlak yaratıcılık, belirtilen tanım çerçevesinde ve son merhâlesi ibda kabul edilerek insana has olan yaratıcılığın dıģında ve üstünde ele alınmıģtır. Yaratıcılık ve İnsani Boyut Zweig (1949) için yaratıcılık, zamanı aģmak ve tabiat kanunlarını yıkmak demektir. Kristiansen, Mottelson ve Larsen (2011), Yaratıcılık, en yaygın tanımların aksine, bir Ģey

3 Kutadgu Bilig de Yaratıcılık Ve Yaratma Algısı Üzerine yaratma yetisi yahut sanatkâr olma becerisi değildir; farklı düģünebilme, sistematik rutin düģünce sisteminin dıģına çıkabilme, alıģılmıģın dıģını düģünebilme, yeni fikirler öne sürebilme, yaratıcılığın esasıdır. diyerek yaratıcılığı insani eylemlere yaklaģtırmıģtır. Dolayısıyla yaratıcı eylem, aynı biçimde tekrar edilmeye müsait değildir. Bateson ve Martin (2014), insani boyuttaki yaratıcılığı bireysel ve grup içi yaratıcılık boyutlarında incelemekte, pozitif duygu durumların yaratıcılığı olumlu yönde etkilediğini belirtmektedir. May (2012) e göre yaratıcılık, normal kiģilerin kendilerini gerçekleģtirme edimlerinin bir dıģa vurumu olarak kabul edilmelidir. Fakat bu dıģa vurum, daima bir yeteneğe tabi olmak zorunluğunda değildir. Yine de yetenek, yaratıcılığın aktarımı için bir yardımcı görevindedir. Bireyin, kullansa da kullanmasa da yeteneği olabilir; yetenek bireyde Ģu ya da bu olarak ölçülebilir. Ancak yaratıcılık, sadece edimde görülebilir (May, 2012: 67). Winnicott a göre yeterli bir beyin kapasitesi, onu yaģayan ve topluluğun hayatında rol alan bir kiģi hâline getirmeye yetecek bir zekâsı olduğu takdirde, birey hasta olmadığı ya da yaratıcı süreçlerini boğan çevre faktörleri tarafından engellenmediği sürece olup biten her Ģey yaratıcıdır (Winnicott, 1998: 91). Tüm bu tanımlar, yaratıcılıkta anahtar kelimenin edim yahut dıģa vurum olduğunu göstermektedir. Yaratıcılığın bu genel-geçer ve neredeyse sınırsız tanımı, insanın hangi durumlarda yaratıcı olacağının da sorgulanmasına neden olmuģtur. Yaratmak bir edim, edimse bir cesaret iģidir. May (1987), cesareti umutsuzluğa rağmen ilerleyebilme yetisi olarak tanımlar. Ġnsanoğlunun ortak duraklarından biri, ölümdür ve ölümün insanın umutsuzluğunu perçinleyen bir eylem olduğu konusunda çoğu edebî ve akademik kaynak birleģir. Sysphos un cezası olan kayayı tepeye her çıkarma çabasında aklına gelen, Uruh Ģehrinin kralı GılgamıĢ a ölümsüzlüğü aratan, Yusuf Has Hacip e Bedük men tegüçini tuttı ölüm, uluğ men tegüçini uttı ölüm/ben büyüğüm diyeni ölüm yakaladı; ben uluyum diyeni ölüm yendi. dizelerini yazdıran, iģte bu umutsuzluğa rağmen ilerleyebilme yetisidir. O hâlde insan için yaratmak, yarına kalmak demektir. Ortak kader, bir diğer deyiģle ölüm; sanatın, bilimin doğuģ sebebi, duvar karalamalarından en seçkin edebî eserlere dek Ben buradaydım! deme isteğinin nedenidir. Dolayısıyla insan, kendisine ait olmayan ne kadar çok eserin hikâyesini biliyorsa o kadar çok var olma kaygısı izi görmüģtür. 99 Kutadgu Bilig ve Yaratıcılık Ġnsani yaratıcılığın yarına kalma çabasıyla ortaya çıktığını gösteren en mühim eserlerden birisi, Yusuf Has Hacib e ait olan Kutadgu Bilig dir. Tilim sözledi söz bitidi elig, ölür bu elig til ay kılkı silig Elig til niģânı munu bu bitig, saŋa kodtum emdi bitip ay tetig 2 2 Dilim söyledi, elim de bunu yazdı, ey temiz kalpli insan, benim bu dilim ve elim fânidir/ey zeki insan, dilden ve elden kalan niģane, iģte sana yazıp bırakmıģ olduğum bu kitaptır

4 Başak Uysal _ Aydan Fincan beyitleri, bu çabanın ifade edildiği en samimi beyitlerdendir. Dolayısıyla Kutadgu Bilig, Ġslamiyetteki yaratıcılık algısı ile insani yaratıcılık kavramları arasında da bir geçiģ dönemi eseri özelliği taģımaktadır. Kutadgu Bilig, eski Türkçe mesut kılma ve devlet idare etme ilmi anlamına gelmektedir (Arsal, 1947: 657). Bir siyasetname olarak kabul edilen eser, aynı zamanda felsefi nitelik taģır. Çünkü eser, anlatılanlardan çok, söylenenlerin tesir sahibi olduğu bir eserdir. Yusuf Has Hacib tarafından 11. yüzyılda kaleme alınan eser, 21. yüzyıldaki yansımalarını birbirinden bağımsız disiplinlerde sürdürmektedir. Bu çalıģmalardan baģlıcaları aģağıda verilmiģtir. Kutadgu Bilig de devlet teģkilatı ve hukuk (Arsal, 1947; Baser, 1990; Yılmaz, 2001; Doğan, 2002; Ayık, 2016), kadın (Anıl, 2004),), dilbilimsel çözümlemeler ve etimolojik tahlil (Ata, 1993; Ölmez, 1997; Parlak, 2009; Türk ve Özalan, 2014; Besli, 2015), insan (Akgün, 1997), ticaret (Can, Karabınar ve Küçüker, 2010), mektuplaģma geleneği (Nalbant, 2013), dinî terimler (Önler, 2004; Alıcı, 2011), komutan ve ordu nitelikleri (Sarıca, 2008; Göksu, 2009), çağdaģ çeviriler (Ölmez, 2004), adalet (KalkıĢım, 2013), siyasetname özellikleri (Ġnalcık, 1966), at kültü (Demirbilek, 2005), tıp etiği ve hekimlik (Özden ve Elcioğlu, 2008), iyilik kavramı (Türk ve Özalan, 2014), metaforik anlatım (Koca, 2012), eğitim (Gönç, 2015; Bozkırlı, 2015) unsurları, alan uzmanları tarafından çalıģılmıģ ve literatürde yer etmiģtir. ÇalıĢmaların ait oldukları disiplinler incelendiğinde felsefi temelden tıp bilimine kadar uzanan bir hareket alanı ile karģılaģılmaktadır. Bir kısmına değinilen ilgili literatür incelendiğinde, Kutadgu Bilig deki yaratıcılık algısı üzerine henüz bir inceleme yapılmadığı görülmektedir. Oysaki yaratıcılık, Ġslamiyetin kabulü ile birlikte ontolojik değiģimlere uğramıģ önemli kavramlardan birisidir. Buradan hareketle çalıģmanın problem cümlesini ve hareket noktasını Kutadgu Bilig de yaratıcılık kavramı, hangi boyutlarıyla ele alınmıģtır? sorusu oluģturmaktadır. 100 Yöntem Bu çalıģma, Kutadgu Bilig de yer alan yaratıcılık ve yaratma algısını incelemeyi amaçlamaktadır. ÇalıĢmada Kutadgu Bilig de yer alan yaratma algısı, anahtar kelimelerden hareketle incelendiğinden betimleyici araģtırma modeli kullanılmıģtır. Betimsel araģtırmalar, temelde nedir ve ne idi yi bulma amacındadır (Borg ve Gali, 1989: 331; Balcı, 2001). ÇalıĢmada eserin Kabalcı Yayınevi ne ait 2008 yılı baskısı ve Türk Tarih Kurumuna ait 1991 yılı baskısı temel alınmıģtır. Her iki baskının karģılaģtırmalı ele alınması yoluyla sınırlılıklar en aza indirgenmeye çalıģılmıģtır. Kodlama aracılığıyla içerik analizi yapılırken gizli içerik kodlaması kullanılmıģtır. Gizli içerik kodlamasında metnin içinde doğrudan geçmeyen ancak altında yatan anlam aranır. Gizli içerik kodlamasında farklı kiģilerin farklı anlamlar çıkarabileceği düģünüldüğünde güvenirlik problemi ortaya çıkabilmektedir (Büyüköztürk, 2008: 266). Bu sebeple kodlama, 2 ayrı kodlayıcı tarafından ve birbirinden bağımsız olarak yapılmıģtır. Her bir kodlayıcı, beyitleri anahtar kelimelerden hareketle bağımsız olarak kodlamıģ, sonraki aģamada veriler birleģtirilmiģtir. Kodlama sonucunda kodlayıcılar arası güvenirlik, Miles ve Huberman (1994: 64) formülüne göre (Kodlayıcılar Arası Güvenirlik= GörüĢ Birliği/(GörüĢ Birliği + GörüĢ Ayrılığı) X 100) %86 olarak bulunmuģtur. Bulgular ve Yorum

5 Kutadgu Bilig de Yaratıcılık Ve Yaratma Algısı Üzerine Kutadgu Bilig de yer alan yaratıcılık ve yaratma algısını yansıtır beyitler incelendiğinde elde edilen veriler, Tablo 1 de gösterilmiģtir. Ġlaveleri ile birlikte 88 ayrı bölümden oluģan eserde 35 bölümün her birinde yaratıcılık algısı içeren en az bir beyit bulunmaktadır (Bk. Tablo 1). Yaratıcılık algısına en fazla yer veren bölümler, 1 (Tanrı Azze ve Cellenin Medhini Söyler), 44 (OdgurmıĢ'ın Hükümdara Mektup Yazıp Gönderdiğini Söyler), 67 (OdgurmıĢ ÖğdülmiĢ'e Dünyadan Yüz Çevirip, Olana Kanâat Ettiğini Söyler), 71 (OdgurmıĢ'ın Hükümdara Öğüt Verdiğini Söyler) numaralı bölümlerdir. 1 ve 44. bölümler, teknik açıdan benzerlik göstermektedir. ġöyle ki, 1 numaralı bölüm eser baģlangıcıyken 44 numaralı bölüm baģlangıç içeren bir mektup metnidir. Ġslamiyetin kabulünden sonra yazılan eserlerde besmele ile baģlamak, bir gelenektir (Kara, 1998; Alıcı, 2011): Ne ersedin ermez sening birliking Ne erselerig sen törüttüng sening (1/13) Senin birliğin eģya ile ilgili değildir; EĢyayı sen yarattın, onlar senindir. Bir ol bir idi kim törütti iki SakıĢka katılmaz anıng birliki (44/3719) Kendisi birdir, fakat yarattığı ikidir; Onun birliği hesaba girmez. 101 Her varlık, Tanrı nın tecellisi ve hazır Ģahidi kabul edilir. Bu durum, 2 nin 1 olmadan var olamayacağı kadar göze görünürdür. Tanrı, somut olarak görünmese bile dünya üzerinde onun yarattıklarında kendisini görmek mümkündür. Tablo 1. Yaratıcılık algısı içeren beyitlerin dağılımı Bölüm Sayı Yaratıcılık Algısı Anahtar Kelimeler Ġlahi Ġzafi Ġsim Fiil törütgen, bol-, törüt at, mengü, söz, bitig kal-, yarut-, törüt-, bol at, söz, -mengü, bol-, törüt-, urulölgüsüz, at, iz, tirig, kal-, bol-, kıl-, öl-, bitig, edgü, at bit-, kıl-, ölüm törüt-, yaratığ, yarut mengü, edgü at töritegli, törümiģ, kıl-, törümiģ, edgü, at öl törüt törüt-

6 Başak Uysal _ Aydan Fincan törügli, törütgen törüt-, kal mengü, at, niģan törüt-, öl-, at-, kıl-, uruğluğ, at, mengü törüt at, edgü törüt-, edgü kal-, kıl-, törüt edgü at söz,edgü, mengü unıt-, kal-, edgü at, mengü kal mengü, at, kal yarat-, törüt-, kıl-, ol törütügli, tirig, at, yit-, öl-, unıt-, an-, yarat yarat-, bir-, törüt törütgen, ölgüsüz, yarat-, bol-, törüt-, edgü ölüg, yokug, bar törüt-, tirig, bol-, tirig, at, edgü, mengü tirig, mengü, tirgürüg bol-, törüt-, yarat ölüg tiril edgü, mengü, at kıl-, kal-, törü at, edgü, söz, mengü kal-, tirig, öl-, kıl belgü, edgülük, törü-, öl-, mengülük, tirig edgü at,tirig yarat edgü, söz törü-, öl-, Topla m Tablo 1 incelendiğinde toplamda 172 beyitte yaratıcılık algısının yer aldığı görülmektedir. Bu algının ilahi ve insani boyuttaki dağılımı, Grafik 1 de gösterilmiģtir. Grafik 1. Kutadgu Bilig deki ilahi ve insani yaratıcılığı gösterir beyitlerin dağılımı 85; 48% 93; 52% İlahi Algı İnsani Algı Görüldüğü gibi insani yaratıcılık algısına sahip beyit sayısı 85 iken (%48) ilahi yaratıcılığa yönelik beyit sayısı 93 tür (%52). Bir önceki veriyle kıyaslandığında, ilahi yaratıcılığın ön plana alındığı beyitlerin kimi zaman besmele hükmünde tekrarlara sahip olduğu

7 Kutadgu Bilig de Yaratıcılık Ve Yaratma Algısı Üzerine görülecektir. Bu durumda insani algı ile ilahi algının eserde eģ oranlı olduğunu söylemek mümkündür. Ġslami hüküm içerisinde insanın değerini ve yaratma/oluģturma kabiliyetini ön plana çıkarması bakımından bu veri mühimdir. İlahi Yaratıcılığa Yönelik Bulgular ve Yorum Ġlahi yaratıcılığı yansıtan beyitlerdeki ağırlıklı anahtar kelimeler, Tablo 1 den hareketle bol-, törü-, yarat-, kıl-, tiril-, ber- olarak tespit edilmiģtir. Bol- fiilinin yer aldığı tüm beyitlerin aynı anlama sahip olduğunu iddia etmek doğru olmayacaktır, bu sebeple Karabeyoğlu (2007) nun esas fiil olarak bol-, ortaya çıkmak, meydana gelmek, mevcudiyet kazanmak (Karabeyoğlu, 2007: 89) biçimindeki tanımı bu fiilin eklenmesinde bağlayıcı unsur olmuģtur: Tiledi törütti bu bolmıģ kamuğ, bir ök bol tedi boldı kolmıģ kamuğ Ġstedi ve bütün bu varlıkları yarattı; bir kere "Ol!" dedi, bütün diledikleri oldu. Kur an-ı Kerim de de hayat verme; Bir Ģeyi yaratmak istediği zaman O nun emri sadece Ol! demesidir, o da oluverir (Kur an-ı Kerim, Yasin, 82). ayetinde görüldüğü gibi sadece Tanrı nın bir sözüyle mümkün olmaktadır. Dolayısıyla ol- fiilinin yaratma anlamında kullanıldığı beyitlerin hareket noktası, Kur an-ı Kerim dir. 103 törü- fiili ve fiilden hareketle oluģturulan törütgen, törütülmiģ gibi isimler, Kutadgu Bilig de ilahi yaratıcılığın yansıtıldığı beyitlerde sıklıkla kullanılmaktadır: Törütti aba oglanın bir bayat Ulug bar kiçig bar isüz edgü at (26/1922) Bir olan Tanrı insanoğlunu yarattı; Büyük var, küçük var; kötü adlı var, iyi adlı var. Törütmezde aģnu bayat bu a lem Törüti yoruttı bu levh-u kalem (28/2227) Tanrı bu âlemi yaratmadan önce, Levh ile kalemi yaratmıģtır numaralı beyitte, birbirinden bağımsız özelliklere sahip olan insanoğlunu yaratanın Tanrı olduğu belirtilir. Ġslami kabulde ibda, örneksiz bir nesne meydana getirmek, var etmek, yaratmak, yoktan bir nesneyi var etmek olarak tanımlanmaktadır (Atay, 2003: 5) numaralı beyitte ise Tanrı nın ezeli yaratıcılığına değinilir. O hâlde Tanrı, yoktan var eden, ezeli ve ebedi tek yaratıcıdır. Törüt- fiili ile dile getirilen bu durum, eserin tamamında sadece

8 Başak Uysal _ Aydan Fincan Tanrı nın edimine yönelik olarak kullanılmıģtır. Tanrı nın yaratıcılığına ve türetmesine yönelik olan bu eyleme denk olarak, bazı beyitlerde de yarat- fiilinin de kullanıldığı görülmektedir: Törütgenni bulsa törümiģ seniŋ, yaratğannı bulsa yaratmıģ seniŋ (67/4743) Türeteni bulursan, türeyen senindir; yaratanı bulursan, yaratılan senindir. Yukarıdaki beyitte eģ anlamlı olan iki kelime, bir arada kullanılmıģtır. Karahanlı Türkçesinde yarat- kelimesi kullanılmasına rağmen bu kelime kimi zaman törüt- kelimesiyle bir arada geçse de sadece 8 beyitte kullanılmıģtır. Parlak (2009), Kutadgu Bilig in mesnevi türünde ve nazım esasına göre yazılmıģ bir eser olmasından ötürü yan anlamlı, eģ adlı, çok anlamlı, karģıt anlamlı, aynı kökten türeyen sözcüklerin kullanıldığını belirtmiģ ve yarat- ile törüt- gövdelerini eģ anlamlı olarak belirtmiģtir. Dolayısıyla bu eģli kullanımın edebî teknik kaygısıyla meydana geldiğini söylemek mümkündür. Törüt- fiiline benzer Ģekilde, yarat- fiili de eser boyunca sadece Tanrı nın edimlerine yönelik bir fiildir. kıl- fiili, ilahi yaratıcılık kapsamında Tanrı nın istediği zaman istediğini yapabileceği anlamını vermek amacıyla kullanılmıģtır: Apa uçmak içre yidi kör evin Arungı kılındı bu dünya evin (42/3522) Âdem cennette buğday tanesi yedi; Bu dünya evi ona bir temizlenme yeri olarak yaratıldı kıl- fiili, yukarıdaki iki fiilden eserde insani yaratıcılık için de kullanılması bakımından ayrılmaktadır. tir- kelime kökü, hem fiil hem isim olarak kullanılmıģ ve ilahi yaratıcılığa iģaret etmiģtir: Tözü teprenürke tirilgü birür Tiriglik tuģı bu ölüm ol ıdur Bütün canlıların rızkını o verir; Herkese hayatı verdiği gibi, ölüm de onun emriyledir. İnsani Yaratıcılığa Yönelik Bulgular ve Yorum Kutadgu Bilig de insana yaratabilme ayrıcalığının verildiği tek unsur; iyi söz, iyi addır. Bu da mengü at, mengülük, kal-, belgü, söz, iz, niģan, tirig, bitig, an-, edgü at, edgülük kavramları ile verilmiģtir. Tanrı nın yarattığı her canlı, ölmekle mükelleftir. Tek bir istisna olarak insan, iyi iģler yaptığı takdirde adı ölümsüz olacak ve yarına kalacaktır: Tirig ölgü ahır töģengü yirig Her yaģayan er geç ölüp toprağa düģecektir;

9 Kutadgu Bilig de Yaratıcılık Ve Yaratma Algısı Üzerine KiĢi ölse edgün kör atı tirig (9/237) KiĢi iyi nam ile ölürse adı yaģar. Ölümsüzlüğün bu boyutu ise yine Kur an-ı Kerim ile doğrudan bağlantılıdır. Alıcı (2009), Kutadgu Bilig de insanın iyilikle yükselebileceğini anlatan beyitleri Âl-i Ġmran Suresi/104 ve 172, Zilzal Suresi/7, Nahl Suresi/90, Bakara Suresi/195 ile birlikte değerlendirerek beyitlerin manasının ayetlerle açıklandığını belirtmiģtir. Türetilen her varlığın sonu, ölümdür. Fakat kendisinden sonra devamlılık istiyorsa kural kesindir: Dilemek, tek baģına yeterli değildir ve eylem gereklidir. KiĢi, ancak adını yaģatacak eylemlerde bulunarak ölümsüz olabilir. Yusuf Has Hacib, bizzat kendisi de eseriyle ölümsüz olmuģ ve bunu sadece dileme ile gerçekleģtirmediğini belirtmiģtir. KiĢinin sadece dilemesi, yaratımda bulunmak için yeterli değildir, eylem, yaratıcılığın ilk Ģartıdır. Bu eylemler ise eserin genel felsefesinden hareketle toplum için yararlı ve iyi insan olmaktır: Saran bolma ilig akı bol akı, kalır meŋü ölmez akılık atı Ey hükümdar, hasis olma, cömert ol, cömert; cömertliğin adı ebedî kalır, ölmez. Toğuğlı ölür kör kalır belgü söz, sözüŋ edgü sözle özüŋ ölgüsüz Ölürin bilip kılmıģ özke itig, bitip kodmıģ atın tirigke bitig Bak, doğan ölür; ondan, eser olarak, söz kalır; sözünü iyi söyle, ölümsüz olursun. Öleceğini bilerek, kendisi için hazırlık yapmıģ, adını kitaplara geçirerek, yaģayanlara bırakmıģtır. 105 Zweig (1949) ın yaratıcılık tanımı hatırlandığında tanımda kast edilen zamanı aģmak ile buradaki ebedi olmanın aynı kavram alanına iģaret ettiği görülmektedir. Türeyerek insan neslini çoğaltanlardan bazısı çok bazısı az yaģamıģ, bazısı hâkimane sözler söyleyerek yüksek makamlara eriģmiģ, bazısı da kendisine hâkim olamayıp geliģi güzel sözler sarf ederek sefil ve rezil duruma düģmüģlerdir (Akgün, 1997: 2). Ġyi söz söylemek, bu sözü yazmak, cömert olmak bu eylemlerden baģlıcalarıdır. Bu eylemler, insanın izi olarak dünyada kalacak ve insan, böylece ölümsüz olacaktır: KiĢi mengu bolmaz bu mengü atı Anın mengü kaldı bu edgü atı (6/152) KiĢi ölümsüz değildir, ölümsüz olan adıdır; Ġyilerin adı bunun için ölümsüz kalmıģtır. Ölüp kim kalur erse edgü duâ, yana bir tiriglik bulur bu toğa Kim ölür ve hayır duâ ile anılırsa, o yeniden doğarak, tekrar hayat bulmuģ olur.

10 Başak Uysal _ Aydan Fincan (72/5521) SONUÇ Kutadgu Bilig teki yaratıcılık algısına bakıldığında insani yaratıcılığın en az ilahi yaratıcılık kadar ön planda olduğu görülmektedir. Tanrı, her Ģeyi yaratan, yoktan var edendir. Ġnsan ise kalıcılığını söylediği sözlerle, iyi adıyla sağlayabilen olarak yaratılmıģtır. Önler (2004), inançla ilgili kavramları Türkçe ile karģılama çabasının Kutadgu Bilig de belirgin olduğunu söylemektedir. Eserde törüt- ve yarat- gövdeleri eģ anlamlı olarak kullanılmakla beraber nicel çoğunluk, türet- gövdesine aittir. Bu kelimeler, sadece ilahi yaratıcılığı anlatmak için kullanılmıģtır. Bugünse yaratmak kelimesi, tamamen ilahi algıya yaklaģmıģ, törütmek/türetmek ise oluģturmak, ortaya çıkarmak, yaratmak (TDK, 2016) olarak tanımlanmıģtır. Bu noktada literatürün törüt- kelimesinin anlamını yaratmaya bırakmasına yönelik morfolojik çalıģmalara ihtiyacı vardır. Eğer bireye atfedilen yaratıcılıkta Allah a rakip bir tavrın olmadığı anlaģılır ve algılanırsa, insanın yaratıcılık ve üretkenliğinin önü daha kolay ve daha fazla açılacaktır (Arslan, 2009) ÇalıĢma, Kutadgu Bilig deki beyitleri toplu olarak incelemiģtir. Beyitlerin sahibi olan alegorik karakterlere indirgenerek çalıģıldığında yaratıcılığın bağımsız boyutlarına da ulaģmak mümkün olabilecektir. Örneğin Arsal (1947), OdgurmuĢ, hiçbir zaman Türklük ruhunda müsait zemin bulamamıģ olan, milletleri siyasi ve medeni inhitata sürükleyen, esasını Budizm akidelerinden alan, dünyadan vazgeçme ruhunu temsil ediyor. demektedir. ÖgdülmüĢ bu fikirlere karģı faal hayat, yaratıcı faaliyet lehine kuvvetli deliller sunmaktadır. 106 Kutadgu Bilig, kendisi de yazılıģ amacına eylemle hizmet etmiģ bir eserdir. Bir diğer deyiģle, Yusuf Has Hacib insanın kalıcı olmasının yolunun sadece söylemle gerçekleģemeyeceğini bizzat eyleme geçerek kanıtlamıģ ve Kutadgu Bilig de Ģu beyitle iyi eylem ve iyi insanın kalıcı olacağını kanıtlamıģtır: Tilemedim özke kü çav edgü at, kiģi asğı koldum öz erse ya yat (85/6502) Ben kendime Ģan ve Ģöhret veya iyi ad dilemedim; yakın olsun uzak olsun, ben herkesin iyiliğini istedim. KAYNAKLAR AKAR, A. (1993). Gan sıfat-fiil eki. TÜBAR, 14: AKGÜN, M. (1997). Kutadgu Bilig te insan ve kâmil insan. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3: AKGÜN, T. (2012). Felsefi düģüncede yaratma problemi. Toplum Bilimleri Dergisi, 6 (11) : ALICI, M. (2011). Kutadgu Bilig de dinî ögeler. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. GaziosmanpaĢa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tokat.

11 Kutadgu Bilig de Yaratıcılık Ve Yaratma Algısı Üzerine ANIL, A. (2004). Kutadgu Bilig de kadın. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 32, ARSAL, S. M. (1947). Kutadgu Bilig. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 13(2). ARSLAN, H. (2009). Din psikolojisi açısından insanda yaratıcı düģünce. Dinî Araştırmalar, 12 (34): ATA, A. (1993). Kutadgu Bilig üzerinde bir düzeltme denemesi: kör mü? kür mü?, Türkoloji Dergisi, 11: ATAY, H. (2003). Ġslam felsefesinde yaratma. Kelam Araştırmaları Dergisi. 1(1): AYIK, C. (2016). Kutadgu Bilig ve Siyasetname de ahlak siyaset ilişkisi. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Çorum. BALCI, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Yayıncılık. BASER, S. (1990), Kutadgu Bilig de kut ve töre. Ankara: Kültür Bakanlığı. BATESON, P., Martin, P. (2014). Oyun, oyunbazlık, yaratıcılık ve inovasyon. Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. BESLĠ, N., (2015). Kutadgu Bilig de kör- fiilinin çok anlamlılığı üzerine. Turkish Studies. 10(12). BOZKIRLI, K. Ç. (2015). Kutadgu bilig deki eğitsel ögelerin tespiti ve bu ögelere yönelik türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerinin incelenmesi. YayımlanmamıĢ Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Erzurum. BÜYÜKÖZTÜRK, ġ. vd. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayınları. CAN A., vd. (2012). Kutadgu Bilig de muhasebe, ticari hayat ve etik ile ilgili beyitler ve güncel yorumu. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2: DEMĠR, Ö., Acar, M. (2005). Sosyal bilimler sözlüğü. Ġstanbul: Vadi Yayınları. DEMĠRBĠLEK, S. (2005). Kutadgu Bilig de at kültürü. Millî Folklor. 9 (68): DOĞAN, N. (2002). Kutadgu bilig in devlet felsefesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12: ERDEM, E. (2006). İlahi ezelilik ve yaratma sorunu, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. GÖKSU, E. (2009). Kutadgu Bilig e göre savaģ sanatı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2(6): GÖNÇ, M. (2015). Kutadgu Bilig in yazma becerisi açısından incelenmesi. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Erzurum. ĠNALCIK, H. (1966). Kutadgu Bilig de Türk ve Ġran siyaset nazariye ve gelenekleri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. KALKIġIM, M. (2013). Kutadgu Bilig de adalet değeri. Mavi Atlas. 1:

12 Başak Uysal _ Aydan Fincan KARABEYOĞLU, A. R. (2007). Orhon yazıtlarında bol- ve er- fiileri üzerine. TÜBAR. 22: KOCA, S. (2012). Kutadgu Bilig de hükümdar, vezir ve sûfî tiplerinin tanıtılmasında ve bu tiplerin temsil ettikleri fikirlerin açıklanmasında metaforların rolü. Gazi Türkiyat. 10: KRĠSTĠANSEN, A., (2011). Planning Process Drama - Can Drama and Learning Styles improve Education? Ed. Stephen Carney. EriĢim Tarihi: 10/12/2014. KUR AN-ı Kerim. (2010). Haz. Elmalılı Hamdi Yazır..Ġstanbul: Ayfa Yayıncılık MAY, R. (1987). Yaratma cesareti. (1. Baskı). Ġstanbul: Metis Yayıncılık. MAY, R. (2012). Yaratma cesareti. (5. Baskı). Ġstanbul: Metis Yayıncılık. MĠLES, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publication. NALBANT, M. V. (2013). Eski Türk mektuplaģma geleneği üzerine Kutadgu Bilig açısından bir değerlendirme. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 10(3): ÖLMEZ, M. (2004). ÇağdaĢ Türk dillerinde kutadgu bilig çevirileri. Türk Dilleri Araştırmaları, 14: ÖNLER, Z. (2004). Karahanlı dönemi metinlerinde inançla ilgili Türkçe terimler. Türkçe Dini Tabirler Toplantısı. S ÖZDEN, H., Elcioğlu, O. (2008). Sample from 11th century: Kutadgu Bilig and the four principles of bioethics. Iranian Journal of Public Health. 37(2): PARLAK, H. (2009). Kutadgu Bilig in metindilbilimsel yapısı. YayımlanmamıĢ Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. SARICA, B. (2008). Kutadgu Bilig de komutan ve ordu nitelikleri. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 37: TAġ, I. (2013). Kutadgu bilig'de ı yilik problemi. Bilig. 67: TDK. (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 108 TÜRK, V., Özalan, U. (2014). Kutadgu bilig deki sanı edatı üzerine. Bilig. 71: UYSAL, B. (2014). Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Temelli Bir Model Önerisi. YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı. WĠNNĠCOTT, D.W. (1998). Oyun ve gerçeklik. (Çev. Tuncay Birkan). Ġstanbul: Metis Yayınları, Ġstanbul. YILMAZ, G. (2001). Kutadgu Bilig de ve Kutadgu Bilig öncesinde devlet düşüncesi. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ġstanbul. YUSUF HAS Hacip. (1991). Kutadgu Bilig. Çev: ReĢid Rahmeti Arat. Ankara: TTK Yayınları. YUSUF HAS Hacip. (2008). Kutadgu Bilig. Çev: ReĢid Rahmeti Arat. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi. ZWEĠG, S. (1949). Yaratıcılığın sırrı. (Çev. Melahat Özgü).Ġstanbul: Remzi Kitabevi.

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KÜMELER 05/12/2011 0

KÜMELER 05/12/2011 0 KÜMELER 05/12/2011 0 KÜME NEDİR?... 2 KÜMELERİN ÖZELLİKLERİ... 2 KÜMELERİN GÖSTERİLİŞİ... 2 EŞİT KÜME, DENK KÜME... 3 EŞİT OLMAYAN (FARKLI) KÜMELER... 3 BOŞ KÜME... 3 ALT KÜME - ÖZALT KÜME... 4 KÜMELERDE

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal o f Turkish World Studies, Cilt: VI, Sayı 2, Sayfa: , İZMİR 2006.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal o f Turkish World Studies, Cilt: VI, Sayı 2, Sayfa: , İZMİR 2006. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal o f Turkish World Studies, Cilt: VI, Sayı 2, Sayfa: 289-296, İZMİR 2006. KUTADGU B İLİG DE KÜ * K ü in Kutadgu-Bilig Özet Bu yazıda şöhret anlamına gelen KÜ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB211 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ. YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl)

BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ. YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl) BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl) MATEMATĠK KONULARI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI Rasyonel sayılar 4 1 1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TÜRKÇE I TUR 001 Güz ECTS Ders Uygulama Laboratuvar

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER

PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER 1) ULUSLARARASI LĠYAKAT TOPLULUĞU ÜYELĠĞĠ Merkezi Cambridge Ġngiltere'de bulunan ULUSLARARASI BĠYOGRAFĠ MERKEZĠ tarafından verilen özel bir Ģeref

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB208 4 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar Ahlâk Kavramı Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Yönetimine Etik Yaklaşım Dersi Etik Türleri Mesleki Etik Türleri 2017 Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 3 3 102 Türk

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu YABANCI DİL II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKĠM 0. SINIF DİL VE İ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI SUNUM / TARTIġMA ĠletiĢim ile teknolojik geliģme arasındaki iliģkiyi açıklar. Sunumun özelliklerini belirler.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 11.Hafta Yapım Ekleri ve Uygulaması Fiilden İsim Yapma Ekleri Sıfat Fiil Ekleri Fiilden Fiil Yapma Ekleri Zarf Fiil Ekleri Fiilden İsim Yapma Ekleri Fiil

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme Semineri

Ölçme ve Değerlendirme Semineri Ölçme ve Değerlendirme Semineri 1 Açık Uçlu Soru Yazma ve Değerlendirmede Teknikleri Öğrencilerin yazılı sorulara verdikleri ilginç yanıtlar (Türkmen, http://www.istikbal gazetesi.com.) (Kaynak: Pegem

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Estetik (MTT194) Ders Detayları

Estetik (MTT194) Ders Detayları Estetik (MTT194) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Estetik MTT194 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

4.HAFTA/KONU: IMMANUEL KANT IN ETİK GÖRÜŞÜ: İNSANIN DEĞERİ. Temel Kavramlar: Ahlak yasası, isteme, ödev, pratik akıl, maksim.

4.HAFTA/KONU: IMMANUEL KANT IN ETİK GÖRÜŞÜ: İNSANIN DEĞERİ. Temel Kavramlar: Ahlak yasası, isteme, ödev, pratik akıl, maksim. 4.HAFTA/KONU: IMMANUEL KANT IN ETİK GÖRÜŞÜ: İNSANIN DEĞERİ Temel Kavramlar: Ahlak yasası, isteme, ödev, pratik akıl, maksim. Kazanımlar: 1- Immanuel Kant ın etik görüşünü diğer etik görüşlerden ayıran

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB265 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

RUTIN OLAN / OLMAYAN PROBLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi

RUTIN OLAN / OLMAYAN PROBLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi RUTIN OLAN / OLMAYAN PROBLEMLER Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr RUTIN PROBLEMLER Günlük hayatın içinden Dört islem problemleri Hareket, kar-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı 1.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? Felsefenin

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ Erdoğan BOZ ÖZET

ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ Erdoğan BOZ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 185-196, TURKEY ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yabancı Dil III Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Laboratuar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

Dilin Tanımı DİLİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ / DİL-MİLLET İLİŞKİSİ

Dilin Tanımı DİLİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ / DİL-MİLLET İLİŞKİSİ DİLİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ / DİL-MİLLET İLİŞKİSİ Dilin Tanımı 2 Türkçe Sözlükte; İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan. (1998/I:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB 03 +2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı