AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda uyum çalýþmalarýna Mart 2010 tarihleri arasýnda 2 günlük bir çalýþma ile devam edildi. Yapýlan çalýþmada, KKTC Sürüþ Ehliyetleri Sistemi hakkýnda çýkarýlacak yasal mevzuata iliþkin hazýrlanmýþ olan uyum tablosundaki ilerleme ele alýndý. Ayrýca bu fasýl ile ilgili Proje Yönlendirme Komitesi ilk kez toplanarak Proje Uygulama Planýný güncelledi. Ýki günlük programýn ilk gününde Sürüþ Ehliyetleri Sistemi için hazýrlanan taslak uyum tablosu üzerinde çalýþýldý. Bu tabloya iliþkin daha önceki misyonlarda gündeme gelen deðiþiklik önerilerinin büyük kýsmýnýn tabloya yansýtýldýðý görüldü. Ayrýca hazýrlanacak olan mevzuatýn tek ve uzun bir mevzuat olmasý yerine tüzük ve tüzük eklerine bölünmesi görüþü benimsendi. Yasal uyum çalýþmalarýna paralel olarak Mali Yardým Programý kapsamýnda uygulamaya konan Sürüþ Ehliyetleri Sisteminin Modernizasyonu projesindeki uzmanlar da bu çalýþmalara destek vermeye baþladý. Yapýlan çalýþmalar neticesinde sürüþ ehliyetleri ile ilgili uyum tablosu üzerinde uzmanlarýn görüþleri çerçevesinde gerekli çalýþmalarýn tamamlanmasý ve diðer tüzük ve tüzük eklerinin hazýrlanmasýna baþlanmasý kararlaþtýrýldý. TÜKETÝCÝNÝN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Tüketicinin ve Saðlýðýn Korunmasý kapsamýnda yürütülen Tüketicinin Korunmasý ile ilgili çalýþmalara Mayýs ayýnda da devam edildi. 3 ve 4 Mayýs tarihlerinde yapýlan çalýþmada temel olarak Devre Tatil k o n u s u e l e a l ý n d ý. T ü k e t i c i l e r i K o r u m a (Deðiþiklik)Yasa Tasarýsý kapsamýnda hazýrlanacak olan Devre Tatil tüzüðü ile ilgili detaylý bir çalýþma yapýlarak, bu konudaki ilgili AB mevzuatýnýn içeriðine iliþkin uzman tarafýndan bilgi verildi. Devre Tatil konusunda 2010 yýlýnýn sonuna kadar hazýrlanmasý planlanan tüzüðün kapsamýna dahil edilmesi gereken hususlar uzmanla tartýþýldý ve bu konuda bir sonraki adýmlarýn neler olacaðýna karar verildi. Sonuç olarak, AB mevzuatýna uyumlu Devre Tatil ve Sözleþmelerde Haksýz Þartlar konularýna iliþkin hazýrlanacak olan ikincil düzenlemeler ile ilgili çalýþma grubunun çalýþmalara baþlamasýna ve hazýrlanacak olan tasarýlarýn Ekim ayýnda düzenlenecek olan çalýþmada uzmanla tartýþýlmasýna karar verildi. FASIL 113 ÞÝRKETLER YASASI'NIN GÖZDEN GEÇÝRÝLMESÝ ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR Þirketler Hukuku kapsamýnda yürütülmekte olan Fasýl 113 Þirketler Yasasý'nýn tamamýnýn revize edilmesi konusu ile ilgili Mayýs ayýnda bir günlük çalýþma gerçekleþtirildi. Söz konusu çalýþma ile birinci grup direktiflere göre uzmanlar tarafýndan hazýrlanan deðiþiklik önerilerinin çalýþma grubu ile beraber deðerlendirilmesi hedeflendi. Bu direktiflere göre hangi maddelerde deðiþikliðe gidilmesi gerektiði uzmanlar tarafýndan aktarýldý ve sunulan deðiþiklik önerilerine iliþkin toplantý sonrasýnda çalýþma grubunun yazýlý görüþ hazýrlamasý konusunda fikir birliðine varýldý. Ayrýca, bir sonraki çalýþmanýn ikinci grup direktife göre hazýrlanacak olan deðiþikliklerin uzmanlar tarafýndan tamamlanmasý ve tercümenin çalýþma grubuna gönderilmesi sonrasýnda yapýlmasýna karar verildi. Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 AVRUPA KOMÞULUK POLÝTÝKASI'NIN GELECEK BEÞ YILI ÝÇÝN STRATEJÝLER BELÝRLENDÝ Her yýl yayýmlanan Avrupa Komþuluk Politikasý raporlarý Avrupa Birliði (AB) komþularý için bu politikanýn yararlý olduðunu bir kez daha gösterdi. Beþ yýldan beri AB komþularýyla daha fazla ticaret, daha fazla yardým ve daha fazla insan iliþkileri gerçekleþtirebiliyor; ekonomi, politika ve sektör reformlarý konusunda komþularýyla daha derin iþbirliði saðlanýyor. Ortaklýklarda ulaþým, enerji, çevre, iklim deðiþikliði, araþtýrma, saðlýk ve eðitim alanlarda kayda deðer geliþmeler görülüyor. Bu durum yürürlükteki Finansman Çerçevesi'nde yüzde 32'lik bir artýþla teyit edilirken 2012 yýlýnda rakamýn yýlda 2 milyarýn üzerine çýkmasý bekleniyor.avrupa Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý ve Dýþ Ýþleri Bakaný Catherine Ashton bu konuda Avrupa Komþuluk Politikasý birçok somut örnekle beraber bir baþarý öyküsü yorumunu yapýyor. Ancak yapmamamýz gereken çok þey var diyen Ashton sözlerine þöyle devam ediyor: Kendi bulunduðumuz bölgeyi daha güvenli, daha istikrarlý ve daha müreffeh bir hâle getirmeliyiz. Küreselleþen dünyada Avrupa ve Akdeniz ülkeleri olarak ekonomik krizle mücadele edebilmek için birbirimize yardým etmeliyiz. Yeni tehditlere ve uluslararasý terörizm, insan ticareti, sýnýr ötesi organize suçlar gibi zamanýmýzýn yeni zorluklarýna karþý birlikte çalýþmalýyýz. Bölgemizin geri kalmasýna sebep olan, sokaktaki insanýn küreselleþmeden yararlanmasýna engel olan anlaþmazlýklarý ve ihtilâflarý çözebilmek için iþbirliði yapmalýyýz. Komþularýmýzýn, dünyanýn bizden daha az þanslý diðer bölgelerine barýþ ve güvenlik götürebilmemiz için gayretlerimize katkýda bulunmalarýný istiyoruz. Ve deðerler üzerinde yükselen bir Birlik olarak komþularýmýzýn demokratik toplum olma ve hukukun üstünlüðü ile gelen istikrar ve refahtan yararlanmalarýný istiyoruz. Bu iddialý gündem benim için asli önceliktir. Ve Lizbon Antlaþmasý'nýn uygulamaya konulmasý, Dýþ Ýþleri Servisi'nin faaliyete geçmesi için çalýþýyoruz. Avrupa ve Akdeniz'deki dostlarýmýz daha aktif, daha uyumlu ve daha etkili bir Avrupa dýþ politikasýndan ilk yararlanacaklar arasýnda olacaklardýr. AB Geniþleme ve Komþuluk Komiseri Štefan Füle ise yaptýðý konuþmada: Avrupa Komþuluk Politikasý'nýn (ENP) daha da geliþtirilmesi AB'nin kendi istikrarýna ve refahýna yapýlan bir yatýrýmdýr. Ve bunu ortaklarýmýza yaptýðýmýz tekliflere de yansýtmalýyýz. ENP bir 'kazankazan' durumudur. Ortaklarýmýzýn reform için daha istekli olmalarý bizim onlara daha güçlü karþýlýk vermemiz anlamýna gelecektir. Çevremizde, hem doðu hem de güneyde ekonomik reformlar dikkati çekecek derecede artmakta. Gelecek için asýl önemli olan þey ise yapýlmakta olan ancak genellikle yavaþ giden demokratik ve siyasi reformlarýn hýzlandýrýlmasýdýr dedi. ENP'nin döneminde kaydettiði baþarýlar Güneydeki ENP ortaklarýnýn birçoðuyla ikili ortaklýk anlaþmalarý 2004'e kadar sonuçlandýrýlýrken geliþmiþ ortaklarýn büyük bir kýsmýyla iliþkiler geliþmeye devam ediyor. Doðuda, Doðu Ortaklýðý çerçevesine paralel þekilde, mevcut Ortaklýk ve Ýþbirliði Anlaþmalarý daha uzun vadeli Ortaklýk Anlaþmalarý ile yer deðiþtirebilir. ENP'nin bir amacý da yönetiþimi geliþtirmektir. Ukrayna'daki cumhurbaþkanlýðý seçimleri, Moldova'daki meclis seçimlerinin ikinci turu ile Fas'taki ya da Lübnan'daki seçimlerin kalitesinin artýrýlmýþ olmasý demokratikleþme sürecinde bazý ilerlemeler kaydedildiðini gösteriyor. Örgütlenme özgürlüðü, ölüm cezasý, medya reformu, azýnlýk haklarý ve diðer insani haklarla temel özgürlükler konusunda birkaç ENP ülkesinde ilerleme kaydedildiði görüldü ancak geliþmeler genelde ENP ile Eylem Planlarý'nda zikredilen hedeflerin gerisinde kalýyor. 2008'de bölgemizde iki milyon kiþiye Schengen vizesi verildi. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan ile imzalanan vize kolaylýðý ve yeniden kabul anlaþmalarý için yapýlan görüþmeler tamamlandý. Yasal göçü teþvik etmek üzere Dolaþým Ortaklýklarý üzerinde mutabakata varýldý. Buna raðmen ENP'in tam kapasite kullanýlabilmesi için Ukrayna ve Moldova yol haritalarý, kýsa süreliðine vizesiz seyahat de dâhil olmak üzere daha fazla þey yapýlmasý gerekiyor AB'nin komþularýyla ticareti döneminde arttý. Ýhracat yüzde 63 oranýnda artarken, ithalât yüzde 91 yükseldi. 2009'da küresel ekonomik ve mali kriz nedeniyle birtakým yavaþlamalar görüldü. Daha sýký ekonomik baðlara doðru baþka adýmlar da atýldý. Tarýmdan balýkçýlýða, ortak havacýlýk alanýna kadar sektörler arasý anlaþmalarla ilgili görüþmeler yapýldý. Azerbaycan, Belarus, Ukrayna, Mýsýr, Ürdün ve Fas ile imzalanan mutabakat anlaþmalarý veya bildirgeleriyle enerji iþbirliði kuvvetlendirildi. 2009'da Ukrayna ve Moldova Enerji Toplumu Anlaþmasý'na þartlý olarak kabul edildi. Gürcistan gözlemci ülke oldu. AB, ENP'nin hayata geçirilmesi için döneminde yaklaþýk 12 milyar kaynak saðladý. Ayrýca Komþuluk ve Yatýrým Tesisi'ne AB ve üye devletlerin bütçesinden pay ayrýlýrken arasýnda ulaþým, çevre, enerji, özel ve sosyal sektörlerinde somut yatýrýmlar yapýlabilmesi için 4,7 milyar kredi saðlandý. ENP ayrýca ortak istikrar, refah ve güvenliðin artýrýlmasýný amaçlýyor. Ortak bir Eylem Planý çerçevesinde AB, ENP ülkelerinde demokrasi ve insan Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 haklarýný standartlarýný yükseltmek adýna yapýlmakta olan reformlara destek veriyor. Komþu ülkelerin AB tek pazarýna katýlýmýný kolaylaþtýrmak, çevreyi geliþtirmek, Birlik ile iklim deðiþikliði, enerji, ulaþým ya da göç konusunda iþbirliðini artýrmak da ENP'nin amaçlarý arasýnda yer alýyor. Komisyon bir süre önce yýllýk ENP paketini yayýmladý. Pakette 2004 yýlýnda politika anlaþmasýnýn imzalanmasýndan bu yana kaydedilen baþarýlarýn dile getirildiði bildirgede, 2009'da 12 ülke için yayýmlanan 12 ilerleme raporu ile sektör ilerleme raporlarý yer alýyor. AVRUPA KOMÝSYONU, ARNAVUTLUK VE BOSNA HERSEK ÝÇÝN VÝZESÝZ DOLAÞIM ÖNERÝSÝNÝ KABUL ETTÝ Avrupa Komisyonu 27 Mayýs'ta Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaþlarýnýn Schengen ülkeleri dâhilinde vizesiz seyahatine yeþil ýþýk yaktý. Böylece bu ülkelerin vatandaþlarý biyometrik pasaportla Schengen ülkelerini vizesiz seyahat edebilecek yýlýnda Selanik'teki Avrupa Birliði Konseyi tarafýndan temelleri atýlan Batý Balkan ülkelerinin Schengen bölgesinde vizesiz dolaþým hakkýnýn Bosna Hersek ve Arnavutluk için de uygulanmasý için hem Avrupa Parlamentosunun hem de Konseyin onayý gerekiyor. Vizesiz seyahat imkâný en son 2009 Aralýk ayýnda Sýrbistan, Makedonya ve Karadað a verilmiþti. Konuya iliþkin bir basýn toplantýsý düzenleyen Avrupa Komisyonunun içiþlerinden s o r u m l u ü y e s i C e c i l i a Malmstörm henüz uygulama için kesin bir tarih verilemeyeceðini, öncelikle taraflarýn gerekli kriterleri yerine getirmesi gerektiðini kaydetti. AVRUPA KOMÝSYONU ÝLETÝÞÝME AÐIRLIK VERECEK Avrupa Komisyonu Ýletiþim Birimi Genel Müdürü Claus Sørensen, Avrupa'yý ilgilendiren meselelerin vatandaþlara daha iyi anlatýlabilmesi için çok çalýþmalarý gerektiðini söyledi. Brüksel'de konuþan Sørensen bürokrasinin gösterilen gayretleri zorlaþtýrdýðýný ileri sürdü.avrupa Birliði kurumlarý sýk sýk hizmet ettikleri halka uzak olmakla suçlanýyor.son yýllarda Avrupa Komisyonu bazý giriþimlerde bulunarak vatandaþlarýn ortak bir AB projesine ilgisini çekmek ve halkýn güvenini kazanmak üzere çalýþmalara hýz verdi. Fransa ve Hollanda'da AB Anayasasý referandumlarýnda r e d d e d i l m e s i n d e n s o n r a hazýrlanan ve 2005 yýlýnda açýklanan D Planý ndan sonra 2006'da Komisyon Avrupa'da iletiþim politikasý konulu bir de beyaz teblið yayýmladý. Bir diðer giriþim ise Komisyonun hazýrladýðý yeni internet sitesinin, görsel-iþitsel stratejiler kapsamýnda 2008 baharýnda hazýrlanarak 2009'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin öncesinde uygulamaya konulmasý oldu. Bu son projede internet ortamýnda AB'nin bütün resmi dillerinde yayýn yapan bir tartýþma platformu oluþturuldu. Komisyon ayrýca YouTube'da da faaliyete geçti ve Web portalý Europa nýn kapýlarýný da kullanýcýlara açtý. Eski Ýletiþim Komiseri Margot Wallström Komisyonun vatandaþlarla iletiþim kurabilmek için her yolu denemesi gerektiðini söyledi. Ancak Wallström ayný zamanda Avrupalýlýk fikrinin ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde de canlandýrýlmasý gerektiðini kabul ederek vatandaþlarýn AB politikalarý hakkýnda bilgi edinerek karar mekanizmalarýna etki etmelerinin beklendiðini kaydetti. Eski ve yeni üyeler arasýndaki uçurum Komisyon üyelerinden bazýlarý eski ve yeni üye ülkeler arasýnda AB politikalarý ve kamusal alana katýlým konularýnda çok büyük farklýlýklar olduðunu kaydettiler. Merkezi Bulgaristan'da bulunan Orta ve Doðu Avrupa Sivil Toplumuna Güven isimli bir STK'da görevli Rayna Gavrilova Orta ve Doðu Avrupa ülkelerinde vatandaþ katýlýmýnýn hiçbir zaman nüfusunun yüzde 10-12'sinden fazla olmadýðýný belirtti. Gavrilova Eðer halk katýlýmlarýnýn sonucunu görmezse ikinci kez bunu denemiyor uyarýsýnda bulundu AP seçimlerine katýlým yüzde 43'e düþerken bu oran Slovakya'da yüzde 19,6'ya inmiþti. Gençlerle kaynaþma Bu arada gençler AB ile yalnýzca kendi katýlýmlarýnýn fark yarattýðýný görürlerse ilgilenmek isteyeceklerdir þeklinde uyarýda bulunan yetkililerden Avrupa Gençlik Parlamentosu idari kurulu üyesi ve Schwarzkopf Vakfý üyesi Jonas Dreger yaþýndakiler birçok yenilikle karþýlaþýnca güçlük çekiyorlar ve ilgilendikleri en son þey siyaset diye konuþtu. Dreger Gençlere sadece veri sunmak yeterli deðil. Onlar fark yaratacaklarýný hissetmeliler ya da baþka þeyle ilgileneceklerdir dedi. Vatandaþlýk giriþimi ateþ altýnda Katýlýmcýlar Lizbon Antlaþmasý'nda yer alan Avrupa Vatandaþlýk Giriþimi'nin (ECI) Birliðin kurumlarýný halka yaklaþtýrmakta baþarýlý olacaðýna ikna olmuþ Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 görünmüyorlar. ECI vatandaþlarýn herhangi bir yeni yasa tasarýsý için en az dokuz üye ülkeden bir milyon vatandaþ imzasý toplanmasýný öngörüyor. Dreger, Eurobaramoter kamuoyu yoklamalarýnýn ve Avrupa Gençlik Parlamentosunun yaptýðý araþtýrmalarýn kendisini ikna ettiðini ve gençlerin AB karar mekanizmalarýný etkilemek istediklerine inandýðýný söyledi. Ama ECI'nin bunu yapacaðýný þu anda bilemiyorum. Komisyon görevlisi Sørensen ise Dresden'e cevap olarak ECI'nýn temsilci demokrasi için etkili bir araç olup olmadýðý noktasýnda kendisini kanýtlamasý gerektiðini ve bunu yapabilirse baþarýlý olabileceðini söyledi. A B A R A Þ T I R M A V E Y E N Ý L Ý K Ç Ý L Ý K POLÝTÝKASI DEÐÝÞÝYOR Avrupa Birliði Yenilikçilik Komiseri M á i r e G e o g h e g a n - Q u i n n, Avrupa'nýn yeni Araþtýrma ve Yenilikçilik Stratejisi'nin daha önce yapýlandan farklý olacaðýný kaydetti. Sonbaharda açýklanmasý beklenen planýn özünde bütüncül bir tanýmýn yer alacaðýný kaydeden komiser sosyal yenilikçilik, sanayi politikasý, tasarým ve Ar-Ge harcamalarýnýn etkisini ölçmek üzere geliþtirilen yeni yöntemin stratejinin parçasý olacaðýný söyledi. Metinle ilgili ön çalýþmalar Komisyonun iþletmeler kanadýnda 2009'da baþladý. Ancak daha sonra çalýþmalarýn içeriði eðitim, bölgesel politika, Ýç Pazar Komiserlerinden saðlanan verilerle önemli oranda geniþletildi. Komisyona katýldýðým zaman silolarda çalýþtýðýmýzý görmek beni hayrete düþürdü. Hâlbuki üye devletlerin çoðunda iþler artýk bu þekilde yürütülmüyor þeklinde konuþan Yenilikçilik Komiseri, Komisyon Baþkaný José Manuel Barroso'nun kendisinden orta ilgi alaný yaklaþýmýna yönelmesini istediðini belirtti. Sonra, ben ve Sanayi Komiseri Antonio Tajani birlikte oturduk ve Tajani bana 'Bak, bir yenilikçilik planý ile uðraþýyorum ama sadece sanayi perspektifi açýsýndan. Þimdi bu haliyle tek baþýma yürütemem. Yani birlikte çalýþmamýz gerekecek' dedi. Daha sonra birden diðer komiserler de katýlmaya baþladý. Meselâ Ýç Pazar Komiseri Michel Barnier. Ve bize bu politika sahasýnýn önemli kýsýmlarýyla ilgilendiklerini söylediler; telif haklarý gibi. Ve yenilikçilik etrafýnda toplanan bu komiserler grubu konuya daha bütüncül bir çerçeveden yaklaþýyor. Komisyon ve bir uzmanlar paneli tarafýndan geliþtirilen yenilikçilik göstergesi Avrupa 2020 stratejisinde AR- GE harcamalarýnýn yüzde 3 olmasýyla ilgili anlaþmazlýktan doðdu. Ancak araþtýrma hedeflerine, yoksulluk ve eðitim hedeflerine gösterilen açýk muhalefete raðmen Yenilikçilik Komiseri, üye devletlerin 2020 strateji metnini destekleyeceklerine inanýyor. Sanýyorum metni benimseyecekler çünkü her ülkenin kendi ekonomik zorluklarý olduðu fark edildi ve kimse bununla tek baþýna mücadele edemez. Bir de galiba Yunanistan'daki mali sýkýntýlar nedeniyle avro bölgesi eleþtirilerin hedefi oldu. Yani hedef olan sadece Yunanistan deðil. Hep birlikte çalýþmalýyýz. Birçok üye ülkenin bir önceki on yýllýk büyüme stratejisinde belirlenen yüzde 3 hedefine ulaþamadýðýný kaydeden Komiser bu kez her þeyin daha farklý olacaðýný ileri sürdü. Bu kez servislerimiz her bir üye ülke ile tek tek ilgilenerek içlerinde bulunduklarý durumu tanýmlamaya çalýþýyorlar. Hangi noktada durduklarýný, gerçek hedeflerinin ne olduðunu belirlemek için uðraþýyorlar. Yani her üye ülkenin AR-GE çarkýný kamu ve özel s e k t ö r d e n s a ð l a n a n k a y n a k l a r l a n a s ý l döndürebileceklerine iliþkin belli bir hedefi ve elden geçirilmiþ yol haritasý olacak. Geoghegan-Quinn bu konuda Bu kez gerçekten faaliz. Yenilikçilik planýnda tanýda bulunmamýza ve yolumuzu belirlememize yardým edecek gereçler olacak. Daha önce olduðu gibi olaya sadece iþ gözüyle bakmýyoruz diyor. Yenilikçilik Komiseri öte yandan halka ulaþmak için kararlý olduklarýný hatýrlatýyor. Geoghegan-Quinn vatandaþlarýn bilimsel konulara daha fazla ilgi duymasý ve Avrupa'nýn milyar avroluk araþtýrma bütçesinin nasýl harcandýðýnýn açýklanmasý için çaba göstereceklerini kaydediyor. EURO BÖLGESÝ'NÝN YENÝ ÜYESÝ ESTONYA OLDU AB'ye 2004 yýlýnda katýlan 10 eski Doðu Bloku ülkelerinden Estonya, 2011 yýlý baþýnda Avro Bölgesi'nin 17'inci üyesi olmak için Avrupa Komisyonundan onay aldý. Avrupa Komisyonu, enflasyonun yüzde 0,7 ile Mart ayý sonunda ekside olduðu, bütçe açýðýnýn geçen yýl yüzde 1,7 düzeyinde kaldýðý ve kamu borç stokunun gayri safi yurtiçi hâsýlaya oranýnýn yüzde 7,2 ile oldukça düþük seviyede bulunduðu Estonya'nýn, Avro Bölgesi'ne giriþ için tüm kriterleri karþýladýðýný bildirdi. Estonya'nýn ortak para Avroya giriþi, Avrupa Parlamentosu ve AB liderlerinin beklenen onayýyla kesinleþecek. AB'ye birlikte girdiði komþularý Letonya ve Litvanya gibi küresel ekonomik krizden aðýr etkilenen Estonya, geçen yýl yüzde 15'e yakýn küçülmüþtü. Baðýmsýzlýðýný 1991'de kazanan 1,3 milyonluk ülkenin gayri safi yurtiçi hâsýlasý 18,3 milyar dolar ve kiþi baþýna düþen milli geliri 14 bin 100 dolar düzeyinde bulunuyor. Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 AB AVRO BÖLGESÝNDE SIKI DENETÝM ÝÇÝN KOLLARI SIVADI Avrupa Komisyonu, ekonomik ve finansal krizle baþa çýkmak ve erken önlem almak amacýyla üye ülkelerin ulusal bütçelerini uygulamaya konmadan önce gözden geçirmek istediðini duyurdu. Komisyon krizle mücadele için üç aðýrlýk noktasýný öne çýkardý: Ýstikrar Paktý'nýn daha sýký kriterlere baðlý olmasý, Avrupa sýnýrlarý içindeki rekabet yeteneðinin dengelenmesi ve iflas tehdidi altýnda bulunan devletler için sürekliliði olan bir teminat aðý oluþturulmasý. Komisyonun Ekonomi ve Parasal Ýþlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Komisyon Baþkaný Jose Manuel Barroso ile birlikte 12 Mayýs'ta Avro Bölgesi ülkelerinin nasýl daha iyi disiplin altýna alýnabileceði konusundaki planlarýný açýkladý. Olli Rehn, Komisyonunun daha sýký denetimde bulunmasýnýn bir an önce hayata geçirilmesini arzu ediyor. Bu, somut olarak Avro Bölgesi ülkelerinin, bütçe tasarýlarýný önceden Brüksel'e sunmalarý ve onay almalarý, daha sonra ulusal parlamentolarýnýn oyuna sunmalarý anlamýna geliyor. Olli Rehn, Güçlendirilmiþ ekonomi yönetiminin temel taþýný, mali politikalarýn önceden koordine edilmesi oluþturuyor. Yani, ulusal bütçelerin Avrupa'nýn talepleriyle uyumlu hale getirilmesinin tam zamanýnda güvence altýna alýnmasý gerekiyor" diye konuþtu. Komisyon ayrýca yazýlý açýklama yaparak, üye ülkelerin ulusal bütçelerini uygulamaya koymadan önce deðerlendirmek istediðini duyurdu. Bunun ekonomik zorluklarý erken aþamada belirleme olanaðý vereceðini savunan Komisyon, gelecek yýldan itibaren AB üyesi ülkelerin bütçe ve ekonomi alanýndaki reformlarda koordinasyon saðlamak için harekete geçmesini istedi. Avrupa Komisyonu, bütçe açýðýnýn gayrisafi yurtiçi hasýlaya oranýný yüzde 3, kamu borcu tavanýný ise GSYH'nin yüzde 60'ý ile sýnýrlayan Avrupa Birliði bütçe kurallarýnýn daha sýký takip edilmesi gerektiðini ve bu kurallarý tekrar tekrar çiðneyen ülkelere daha hýzlý karþýlýk verilmesi gerektiðini kaydetti. Üyeler arasýndaki dengesizlikler Avro Bölgesi'nde üretime iliþkin dengesizlikler de baþka önemli bir sorunu oluþturuyor. Almanya, örneðin, ihracat hacmiyle Avrupa çapýnda önde gelirken, Ýspanya ve Portekiz sonlarda yer alýyor. Buradaki denge farkýnýn da önceden alýnacak önlemler ve iþbirliði içinde giderilmesi hedefleniyor. Bunun ötesinde Komisyon yoðun borç altýna girmiþ olan Avro Bölgesi ülkelerinden büyük tasarruf önlemleri bekliyor. Barroso, alýnmasý planlanan önlemlere iliþkin sözlerini þöyle sürdürdü: "Üye ülkeler arasýndaki büyük ekonomik farklýlýklarýn, Birliðin bütünlüðüne zarar verdiðini gördük. Özellikle de Avro Bölgesi'nde. Bu farklýlýklarý ve dengesizlikleri önceden saptayýp, üye ülkelerin bunu nasýl giderecekleri yönünde tavsiyelerde bulunmamýz gerekiyor. AB MALÝYE BAKANLARI "BORÇ KONTROL MEKANÝZMASI" ÝSTÝYOR Avrupa para birimi, bu dönemde Amerikan dolarý karþýsýnda son dört yýlýn en düþük seviyelerini test ederken, Avro Bölgesi Maliye Bakanlarý Brüksel'de bir araya geldi. Avrupa Birliði'nin Uluslararasý Para Fonu'nun (IMF) da desteðini alarak, Avroyu kurtarma paketini yaklaþýk 1 trilyon dolar'a çýkarmasýna raðmen Avro, finans piyasalarýnda kan kaybetmeye devam ediyor. Yunanistan'ýn borcunu ödemesi için Uluslararasý Para Fonu ve Avrupa Komisyonu tarafýndan saðlanan krediye ek olarak, diðer Avrupa ülkelerinin ihtiyacý halinde devreye girmek üzere hazýrlanan 750 milyar Avroluk paketin etkisinin çabuk geçmesi üzerine Avro son 4 yýlýn en düþük seviyesi olan dolara kadar geriledi. Avro böylece dolar karþýsýnda yýlbaþýndan bu yana yüzde 14 deðer kaybederken, sadece bu ayki kaybý yüzde 7'yi buldu. Avrupa'daki endiþeler üzerine bütün dünya borsalarý, sabah seanslarýnda yüzde 4'lere varan düþüþler yaþarken, ÝMKB'de düþüþler hýzlandý. Avrupa ülkeleri maliye bakanlarýnýn Avro Bölgesi'ndeki sorunlarý görüþmek üzere toplanmasý, Avrodaki kan kaybýný bitirdi, borsalarý toparladý. Toplantýya katýlan bakanlar, toplantý masasýnda 'daha iyi denetleme ve iþ birliði' konusunda görüþ birliðine varýrken, istikrar paktýnda reform konusunu görüþmek üzere AB Konseyi Baþkaný Herman Van Rompuy baþkanlýðýnda toplantý yapýlmasý da kararlaþtýrýldý. Lüksemburg Baþbakaný ve Avro Bölgesi Baþkaný Jean Claude Juncker, geçtiðimiz hafta kamu harcamalarýnda yeni kesintiler açýklayan Ýspanya ve Portekiz'den, dünkü toplantýlarda övgüyle söz etti: Ýspanya ve Portekiz hükümetlerince alýnan ekonomik önlemlerin cesur ve tatmin edici nitelikte olduðunu düþünüyoruz. Juncker ayrýca, üye ülkelerin ulusal bütçelerinde mali disiplini saðlamalarý noktasýnda da uyarýlarda bulunmayý ihmal etmedi. AVRUPA KOMÝSYONU PÝYASALARI "ESMA" ÝLE DENETLEYECEK Avrupa Komisyonu, reyting kuruluþlarýnýn denetim altýna alýnmasýyla ilgili planlarýný açýkladý. Özel reyting þirketleri yeni kurulacak olan Avrupa Tahvil ve Piyasalar Denetleme Kurulu (ESMA) tarafýndan Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 denetlenecek. Finans piyasasýný kontrol edecek olan ve baþ harflerinin kýsaltmasý "ESMA" olan Avrupa Tahvil ve Piyasalar Denetleme Kurulu özel reyting ajanslarýnýn deðerlendirme metotlarýný þeffaflaþtýrýp, müþterileriyle kendi mali çýkarlarýnýn örtüþmemesine özen göstermelerini saðlayacak. Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy'nin Avrupa'nýn kendi reyting ajansýný kurmasý yolundaki giriþimi Almanya'da olumlu karþýlandý. Almanya Maliye Bakaný Wolfgang Schaeuble yabancý reyting oligopolünün kýrýlmasý gerektiðini söyledi. Reyting þirketleri ne yapýyor? Dünya ekonomisinin krize sürüklenmesinden sorumlu tutulan ve aðýr çýkar çatýþmasýna yol açmakla suçlanan Standard and Poors, Moody's ve Fitch gib reyting þirketleri devletlerin kredibilitesini hesaplýyor ve risk durumlarýna göre kredi notu daðýtýyor. Ancak kendilerini baðýmsýz ve yanýlmaz sayan bu kuruluþlarýn hiçbiri Lehman Brothers'in iflas edeceðini kestirememiþti. Gayrý menkul krizine yol açan ikinci ve üçüncü sýnýf ipotek senetlerine de reyting ajanslarý tarafýndan saðlam raporu verilmiþti. Piyasa aktörleriyle devletlerin kredi itibarýný kontrol edip not daðýtan kontrolörleri kimin kontrol ettiði sorusunu Baader Bankasý'nýn hisse senedi analiz uzmaný Robert Halver, Maalesef çok ender denetleniyor. Aslýnda tamamen ayrý olmalarý gerekir. Yüzde yüz egemen ve baðýmsýz olmalarý beklenir. Ama sanýrým bu eriþilmesi güç bir hedef þeklinde yanýtlýyor. Hauck und Aufhaeuser bankasýnýn hisse senedi ticaretini yöneten Fidel Hemler reyting ajanslarýnýn hiç de sanýldýðý kadar yeterlilik avantajýna sahip olmadýklarýný belirtiyor. Hemler, Reyting kuruluþlarýnda oturan birkaç kiþinin piyasayý, özel bankalarda çalýþan onlarca analiz uzmanýndan daha iyi tanýdýklarýný sanmýyorum diyor. Devletler yine de güveniyor Ama yine de devletler ve özel þirketler üç büyük reyting kuruluþunun tavsiyelerine güveniyor. Çünkü kredi ticaretinde faizler kredi notuna göre belirleniyor. Ödeme kabiliyetine kötü not verilmesi devlet bütçelerinde milyarlarca dolarlýk oynamaya yol açabiliyor. Kredi derecelendirme notu pek iyi yerine geçen AAA ile sýfýr not anlamýna gelen D arasýnda deðiþiyor. Devletler, kredi notu deðerlendirmesi için para ödemiyor. Reyting kuruluþlarý baþka iþlerle para kazanýyor ve bunu da baðýmsýzlýklarýnýn referansý olarak tanýtýyorlar. Analiz uzmaný Robert Halver þunlarý söylüyor: Reyting kuruluþlarý emekli sandýklarýna, sigortalara ve bankalara hazýrladýklarý analiz ve raporlarla para kazanýyorlar. Yabancý devletlerin hazine bonolarýna para yatýrmak isteyen kurumsal yatýrýmcý reyting þirketlerinin risk deðerlendirmesindeki beceri ve Sayfa 6 tecrübesine güveniyor. Bankalar da kredi faizlerine, baðýmsýz reyting kuruluþlarýný kaynak gösteriyor. ABD'ye öncelik mi veriliyor? Avrupa ülkelerinde reyting dünyasýndaki üç büyüðün ABD'nin ekonomik çýkarlarýna öncelik verdiði izlenimi hâkim. Nitekim ABD'nin muazzam bir borç problemi olmasýna raðmen kredi notu pek iyinin altýna hiç düþmüyor. Çözümün üç büyüklere denk bir Avrupa kredi derecelendirme kuruluþunda aranmasý gerektiðini belirten Robert Halver, sözlerini þöyle sürdürüyor: Avrupa Merkez Bankasý'na ya da Avrupa Komisyonuna baðlanmamasý þartýyla bu yanlýþ bir adým olmaz. Aksi takdirde Avrupa reyting kuruluþu, derecelendirmede insaflý olmasý için baskýya maruz kalabilir. AB BEÞ YILLIK DÝJÝTAL EKONOMÝ PLANINI AÇIKLANDI Avrupa Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Neelie Kores 19 Mayýs'ta açýkladýðý stratejiyle temiz ve kendi kendini yenileyen bir dijital ekonomi inþa edeceklerini açýkladý. Beþ yýllýk planýn yüksek hýzlý internet altyapýsýna odaklandýðýný kaydeden Kroes sanal ortamda müzik ve film piyasasýnda sýnýrlarýn kaldýrýlmasýna destek olacaklarýný söyledi. i2010 planýnýn önceliklerinden biri en zengin ve en yoksul ülkeler bölgeler arasýnda dijital anlamda fark bulunmamasý. Çünkü yoksul alanlarda internet eriþim ya da dijital hizmet oraný son derece düþük. Ýkinci kez Avrupa Komisyonu baþkanlýk koltuðunda oturan José Manuel Barroso yeni hazýrlanan dijital portföy ün sorumluluðunu Kroes'e verdi. Daha önce Rekabet Komiseri olan Kroes Bilgi Ýletiþim Teknolojileri alanýnda dünya devleri arasýnda bulunan Ýntel ve Microsoft'a karþý açýlan antitröst davalarýyla talep edilen rekor para cezalarýyla adýndan sýk sýk söz ettirmeyi baþardý. Üç aydan beri dijital porföy ün sorumluluðunu üstlenen Kroes bu çerçevede dijital ekonominin canlandýrýlmasýna iliþkin 39 sayfalýk bir plan taslaðýný Komisyona sundu. Planýn amacý Avrupalýlarýn ve iþ çevrelerinin çýkarlarýný dijital devrimle öne çýkarmak, Bilgi Ýletiþim Teknolojilerinin (ICT) potansiyelini en ü s t s e v i y e y e y ü k s e l t m e k ; s o s y a l u y u m, sürdürülebilirlik ve yeni iþ kurulumu sahalarýnda ilerleme kaydetmek þeklinde açýklandý. AB'nin kültür ve yenilikler içeriðine karþýlýklý iþlerliðin ve daha fazla að güvenliðinin gözetildiði standartlarýn yer aldýðý tek pazar oluþturulmasý da Komiser Kroes'in Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 politika öncelikleri arasýnda yer alýyor. Yüksek hýzlý aðlarla ilgili bir teklifin en kýsa zamanda yapýlmasý bekleniyor. Daha önceki tasarýlar büyük firmalarý temsil eden lobiler tarafýndan engellenmiþti. Bu yýl ise komiser AB'de müzik ve film eserleri için telif hakký ücreti ödenmesine iliþkin haklarla ilgili yeni bir sistem oluþturmak üzere harekete geçmiþ bulunuyor. Açýklanan planda söz edilen diðer hedefler þu þekilde sýralanýyor: Söz konusu yasada yabancý þirketlerin Çin piyasasýna girebilmeleri için en azýndan ürünlerin bir kýsým parçalarýnýn yerli imalât olmasý öngörülüyor. Komisyon tasarýsýný memnunlukla karþýlayan Alman liberal AP üyesi Baþkan Yardýmcýsý Silvana Koch- Mehrin dijital ekonomiyle yakýndan ilgilendiðini belirterek Komiser Kroes in, bu önemli ve kapsamlý belgeyi seri bir þekilde hazýrlamasý iyi bir þey. Metinde açýkça görülüyor ki Avrupa'nýn artýk büyüme için motivasyona ihtiyacý var ve bu özellikle dijital ekonomiyle saðlanabilir. Ekonomiyi canlandýrmak için yeni kaynaklar keþfetmemiz gerekiyor. Dolayýsýyla Avrupa Birliði birbiriyle uyumlu eylemlerde bulunmalý. Örneðin, dijital iç pazar kurulmasý gibi þeklinde konuþtu. Süper hýzlý geniþ bandýn 2020'ye kadar kullanýma alýnmasý: Avrupa'da hanelerin yarýsýnýn 100Mbps hýzda çalýþan aða aboneliklerinin saðlanmasý. E-ticaretin teþvik edilmesi: Nüfusun yarýsýnýn 2015'e kadar internet üzerinden alýþveriþ yapar hâle getirilmesi. Sýnýrötesi e-ticaret uygulamalarýnýn teþvik edilmesi: Nüfusun yüzde 20'sinin 2015'e kadar sýnýr ötesi alýþveriþ yapacak duruma gelmesi. Telekom hizmetleri için tek pazar oluþturulmasý: Ülkeler arasý konuþma ücretlerinin ülke içi ücretlerle arasýndaki fiyat farkýnýn 2015'e kadar tamamen kaldýrýlmasý. ICT AR-GE çalýþmalarýnýn artýrýlmasý: kamu yatýrýmlarýnýn iki katýna çýkarýlmasý ( 11 milyar). Eleþtirmenler Komisyon teklifinin lobilerle iç dengeler arasýnda özellikle son zamanlarda Kroes ve Fransýz Ýç Pazar Komiseri Michel Barnier arasýndaki çekiþmenin merkezinde yer alan telif haklarý üzerine dikkatli bir uzlaþýnýn ürünü olduðunu ifade ediyor. Barnier telif hakký ihlâllerine karþý mücadeleyi destekliyor. Komisyona yakýn kaynaklarýn bildirdiðine göre, görüþmelerin son saatlerinde Kroes, Barnier'in telif hakký ihlâllerine karþý sert tedbirler alýnmasý yönündeki güçlü baskýlarýna direndi. Komisyon uzun süreden beri fikrî mülkiyet haklarýnýn çiðnenmesini önlemek amacýyla birtakým kurallar belirlemeye çalýþýyor ve bu amaçla uluslararasý Sahtekârlýkla Mücadele Anlaþmasý imzalanmasý için küresel görüþmeleri sürdürüyor. Taslaklarda telif hakký ihlâllerine iliþkin mücadelenin sulandýrýldýðý dikkati çekiyor. Kroes 2012'den önce herhangi bir giriþimin söz konusu olmadýðýný belirtiyor. Ancak Barnier AB Fikrî Mülkiyet Uygulama Yönergesi'ni (IPRED) bir süre inceleyecek. Kroes'in Barnier'in tutumuna karþý çýkmasý bazýlarýný mutlu ederken sanayi kesiminin aðýr eleþtirilerine hedef oldu. Kroes Asya'nýn telif haklarýyla ilgili sert yaptýrýmlar olmaksýzýn ICT pazarýndaki egemenliðine fazla deðinmedi. Raporda Financial Times'ýn Ýlk 500 Listesi'nde yer alan dokuz ICT uygulama firmasýndan yalnýzca birinin ve en iyi 54 Web sitesi içinde yalnýzca dördünün Avrupa'dan olduðu kaydedildi. Avrupa'da iþçilik ucuz mu? Hayýr. Mülkiyet sermayemiz var ve eðer bu hafife alýnýrsa avantajýmýzý korumak gerekmediði gibi bir anlam çýkabilir diyen Business Software Alliance firmasýndan Franciso Mingorance Kroes'in yaklaþýmýný eleþtirdi. Mingorance Çin'de uygulanan ve himayeci olduðu öne sürülen bir yasaya göndermede bulunarak yasanýn AB'deki ICT lobileri tarafýndan yenilikçiliðe zara verici olaraký gördüklerini söyledi. AB, AMERÝKAN DÝJÝTAL EKONOMÝSÝNÝ YAKALAMAK ÝSTÝYOR Avrupa Birliði Telekom bakanlarý 31 Mayýs'ta bir araya gelerek Avrupa'nýn dijital ekonomide rekabeti canlandýrmak ve ABD'ye göçü durdurmak, daha kolay dolaþýmýn saðlanabildiði bir piyasadan yararlanmak üzere anlaþmaya vardý. 1 Haziran 2005'te Avrupa Komisyonu hâlen yürürlükte olan i2010 eylem planýný sundu. Avrupa Büyüme ve Ýstihdam için Bilgi Toplumu adý verilen projenin çerçevesi bilgi toplumu ve medya için genel politika ana hatlarýný oluþturuyor.ý2010 eylem planýnýn önceliklerinden biri AB'nin zengin ve yoksul bölgeleri arasýnda internet ve yeni dijital servislere eriþim uçurumunu gidermek. Brüksel'de bir araya gelen ve AB'nin dijital ekonomisinin nasýl geliþtirilebileceði üzerine fikir alýþveriþinde bulunan telekom bakanlarý AB'nin dijital ekonomisiyle rekabette zamanýn daralmakta olduðunu belirttiler. Bakanlarýn açýklamalarý AB Dijital Gündem Komiseri Kroes'in 39-sayfalýk Bilgi Ýletiþim Teknolojileri konulu raporunu açýklamasýndan sonra geldi. Yeni baþlangýçlar Özellikle Fransa, Amerikalý ve Asyalý rakipleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda AB'nin geride kalmasýna içerliyor. Fransýz Dijital Ýþlerden sorumlu Devlet Bakaný Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 Nathalie Kosciusko-Morizet bu konuda piyasalarýn parçalý olmasýndan yakýnýyor. Birbiriyle daha uyumlu bir Pazar görmek istediðini sözlerine ekleyen Fransýz bakan daha uyumlu bir Facebook ve Youtube birlikteliði görmek istediðini kaydetti. Öte yandan diplomatlar bakanlarýn Kroes'in planý olumlu bulduklarýný, elektronik iletiþimde birliktelik ve rekabeti canlandýracak ulusal hedefleri yansýttýðýný düþündüklerini söylediler. Alman Ekonomi ve Teknoloji Bakaný Rainer Brüderle dijital gündemde ilerleme kaydedilmesine çalýþacaklarýný belirterek ülkesinin elektronik iletiþimde büyümeyi canlandýracak bir politika izlediðini ve raporla ulusal politika arasýnda benzerlik bulunduðunu söyledi. Brüderle ayrýca gazetecilere yaptýðý açýklamada Yunanistan gibi bütçe kesintilerini artýrmak ve açýðý kapatmakta güçlük çeken ülkelerin kendi ekonomilerinin hareketlendirecek bir planý uygulamaya koyabileceklerini umduðunu söyledi. ABD'de dijital gündeme yeni eklemlenen þirketlerin Avrupa'dakilere göre daha huzurlu olduklarý görülüyor. Patentlerin daha ucuz olmasý, iflâs kurallarýnýn daha yumuþak olmasý ve daha saðlýklý risk sermayesi piyasasý bunun sebepleri arasýnda yer alýyor. Avrupa'da ise patentin maliyeti Amerika'dakinin neredeyse beþ ve Japonya'dakinin üç katý kadar. Fransýz bakan ayrýca meslektaþlarýnýn tarafsýzlýðýn korunmasý için çok çalýþtýklarýný da kaydederek internet hizmet saðlayýcýlarýnýn kullanýcýlara bir takým dayatmalarda bulunmalarýnýn önüne geçeceklerini kaydetti. Fransýz bakan internet aðlarýnda tarafsýzlýk konusunda AB'de tartýþmalarýn Amerika'daki kadar hararetli olmadýðýna dikkat çekti. Yeni nesil internet AB'de internet altyapýsýna yatýrýmcýlarýn nasýl çekilebileceðine pek fazla deðinmeyen bakanlar Avrupa Komisyonundan bu konuda bir tasarý teklifi bekliyorlar. Kroes vaktini Yeni Nesil Eriþim'le ilgili tekliflere ayýrýrken bu konuda istiþarelerin Haziran dan Eylül e ertelendiði bildiriliyor. Kurumsal olarak planda büyük Telekom þirketlerinin kýrsal kesimde altyapýya yatýrým yapmalarý ve daha küçük firmalarýn piyasada pay sahibi olabilmelerine imkân tanýmalarý isteniyor. AB Telekom düzenleme kurullarý üyelerini Riga da aðýrlayacak Bakanlar ayrýca AB Elektronik Ýletiþim Düzenleme Kurullarý (BEREC) merkezini Letonya'nýn baþkenti Riga'da konuþlandýrma kararý aldýlar. Bu konudaki teklif Mart ayýnda Letonya Ulaþým ve Ýletiþim Bakaný Kaspars Gerhards'dan gelmiþti. Letonya, Telekom düzenleme kurulu bulunmayan birkaç AB üyesinden biri. Bakanlarýn gündemindeki maddelerden bir diðeri de internet kullanýcý haklarýna iliþkin bir kýlavuz geliþtirilmesi oldu. Kroes, internet abonelerinin sahip olduklarý mevcut haklarý özetlerken 2012'ye kadar bu kýlavuzun hazýrlanacaðýný kaydetti. Toplantý sýrasýnda yapýlan bir açýklamada Avrupa'da elektronik aðlar ve hizmetler sektörünü düzenleyen Topluluk yasasý bu tür servisler için kullanýcýlarýn haklarýný en iyi þekilde korumaktadýr. Ancak Avrupalýlar çoðu zaman bu haklarýn neler olduðunun farkýnda deðil ya da haklarýný nasýl savunacaklarýný bilmiyorlar denildi. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2010 / Sayý: 47 HAVA KALÝTESÝ KONUSUNDA UYUM ülkelerindeki uygulamalara da dikkat çekildi. Söz ÇALIÞMALARI DEVAM ETMEKTEDÝR konusu

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2011 / Sayý: 55 E N D Ü S T R Ý Y E L K Ý R L Ý L Ý K K O N T R O L ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2011 / Sayý: 57 GIDA YASASI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ele alýnan bir diðer konu ise ekonomik operatörler GIDANIN BESÝN VE SAÐLIK BEYANLARI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS 2009 / Sayý: 37 AV R U P A K O M Ý S Y O N U R E K A B E T POLÝTÝKASINA ÝLÝÞKÝN YILLIK RAPORUNU YAYIMLADI Avrupa Komisyonunun

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2010 / Sayý: 48 Þ Ý R K E T L E R Y A S A S I Ý L E Ý L G Ý L Ý DOÐRUDAN TÝCARET TÜZÜÐÜ SONBAHARA ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR KALDI

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DÜNYA ENGELSÝZ BÝR DÜNYA ÝÇÝN ÝLK ADIMI ATTI DÜNYA ENGELLÝLER WORLD dýsabýlýty VAKFI FOUNDATION Zihinlerdeki engelleri kaldýralým Abdullah Gül / T.C. Cumhurbaþkaný DÜNYADA 650 MÝLYON ENGELLÝ VAR. HERKESÝN

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TCMB O/N Faiz Oranları (% ) 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

TCMB O/N Faiz Oranları (% ) 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2006 YILI İLK 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu 2002 yılında başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde başlayan

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak 4.ÝNOVASYONA YÖNELÝK ÝVME 52 4.1 Ýnovasyon Nedir? Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak kullanýlan ve Ýngilizce de innovation sözcüðü karþýlýðýnda inovasyon kelimesi

Detaylı