AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda uyum çalýþmalarýna Mart 2010 tarihleri arasýnda 2 günlük bir çalýþma ile devam edildi. Yapýlan çalýþmada, KKTC Sürüþ Ehliyetleri Sistemi hakkýnda çýkarýlacak yasal mevzuata iliþkin hazýrlanmýþ olan uyum tablosundaki ilerleme ele alýndý. Ayrýca bu fasýl ile ilgili Proje Yönlendirme Komitesi ilk kez toplanarak Proje Uygulama Planýný güncelledi. Ýki günlük programýn ilk gününde Sürüþ Ehliyetleri Sistemi için hazýrlanan taslak uyum tablosu üzerinde çalýþýldý. Bu tabloya iliþkin daha önceki misyonlarda gündeme gelen deðiþiklik önerilerinin büyük kýsmýnýn tabloya yansýtýldýðý görüldü. Ayrýca hazýrlanacak olan mevzuatýn tek ve uzun bir mevzuat olmasý yerine tüzük ve tüzük eklerine bölünmesi görüþü benimsendi. Yasal uyum çalýþmalarýna paralel olarak Mali Yardým Programý kapsamýnda uygulamaya konan Sürüþ Ehliyetleri Sisteminin Modernizasyonu projesindeki uzmanlar da bu çalýþmalara destek vermeye baþladý. Yapýlan çalýþmalar neticesinde sürüþ ehliyetleri ile ilgili uyum tablosu üzerinde uzmanlarýn görüþleri çerçevesinde gerekli çalýþmalarýn tamamlanmasý ve diðer tüzük ve tüzük eklerinin hazýrlanmasýna baþlanmasý kararlaþtýrýldý. TÜKETÝCÝNÝN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Tüketicinin ve Saðlýðýn Korunmasý kapsamýnda yürütülen Tüketicinin Korunmasý ile ilgili çalýþmalara Mayýs ayýnda da devam edildi. 3 ve 4 Mayýs tarihlerinde yapýlan çalýþmada temel olarak Devre Tatil k o n u s u e l e a l ý n d ý. T ü k e t i c i l e r i K o r u m a (Deðiþiklik)Yasa Tasarýsý kapsamýnda hazýrlanacak olan Devre Tatil tüzüðü ile ilgili detaylý bir çalýþma yapýlarak, bu konudaki ilgili AB mevzuatýnýn içeriðine iliþkin uzman tarafýndan bilgi verildi. Devre Tatil konusunda 2010 yýlýnýn sonuna kadar hazýrlanmasý planlanan tüzüðün kapsamýna dahil edilmesi gereken hususlar uzmanla tartýþýldý ve bu konuda bir sonraki adýmlarýn neler olacaðýna karar verildi. Sonuç olarak, AB mevzuatýna uyumlu Devre Tatil ve Sözleþmelerde Haksýz Þartlar konularýna iliþkin hazýrlanacak olan ikincil düzenlemeler ile ilgili çalýþma grubunun çalýþmalara baþlamasýna ve hazýrlanacak olan tasarýlarýn Ekim ayýnda düzenlenecek olan çalýþmada uzmanla tartýþýlmasýna karar verildi. FASIL 113 ÞÝRKETLER YASASI'NIN GÖZDEN GEÇÝRÝLMESÝ ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR Þirketler Hukuku kapsamýnda yürütülmekte olan Fasýl 113 Þirketler Yasasý'nýn tamamýnýn revize edilmesi konusu ile ilgili Mayýs ayýnda bir günlük çalýþma gerçekleþtirildi. Söz konusu çalýþma ile birinci grup direktiflere göre uzmanlar tarafýndan hazýrlanan deðiþiklik önerilerinin çalýþma grubu ile beraber deðerlendirilmesi hedeflendi. Bu direktiflere göre hangi maddelerde deðiþikliðe gidilmesi gerektiði uzmanlar tarafýndan aktarýldý ve sunulan deðiþiklik önerilerine iliþkin toplantý sonrasýnda çalýþma grubunun yazýlý görüþ hazýrlamasý konusunda fikir birliðine varýldý. Ayrýca, bir sonraki çalýþmanýn ikinci grup direktife göre hazýrlanacak olan deðiþikliklerin uzmanlar tarafýndan tamamlanmasý ve tercümenin çalýþma grubuna gönderilmesi sonrasýnda yapýlmasýna karar verildi. Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 AVRUPA KOMÞULUK POLÝTÝKASI'NIN GELECEK BEÞ YILI ÝÇÝN STRATEJÝLER BELÝRLENDÝ Her yýl yayýmlanan Avrupa Komþuluk Politikasý raporlarý Avrupa Birliði (AB) komþularý için bu politikanýn yararlý olduðunu bir kez daha gösterdi. Beþ yýldan beri AB komþularýyla daha fazla ticaret, daha fazla yardým ve daha fazla insan iliþkileri gerçekleþtirebiliyor; ekonomi, politika ve sektör reformlarý konusunda komþularýyla daha derin iþbirliði saðlanýyor. Ortaklýklarda ulaþým, enerji, çevre, iklim deðiþikliði, araþtýrma, saðlýk ve eðitim alanlarda kayda deðer geliþmeler görülüyor. Bu durum yürürlükteki Finansman Çerçevesi'nde yüzde 32'lik bir artýþla teyit edilirken 2012 yýlýnda rakamýn yýlda 2 milyarýn üzerine çýkmasý bekleniyor.avrupa Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý ve Dýþ Ýþleri Bakaný Catherine Ashton bu konuda Avrupa Komþuluk Politikasý birçok somut örnekle beraber bir baþarý öyküsü yorumunu yapýyor. Ancak yapmamamýz gereken çok þey var diyen Ashton sözlerine þöyle devam ediyor: Kendi bulunduðumuz bölgeyi daha güvenli, daha istikrarlý ve daha müreffeh bir hâle getirmeliyiz. Küreselleþen dünyada Avrupa ve Akdeniz ülkeleri olarak ekonomik krizle mücadele edebilmek için birbirimize yardým etmeliyiz. Yeni tehditlere ve uluslararasý terörizm, insan ticareti, sýnýr ötesi organize suçlar gibi zamanýmýzýn yeni zorluklarýna karþý birlikte çalýþmalýyýz. Bölgemizin geri kalmasýna sebep olan, sokaktaki insanýn küreselleþmeden yararlanmasýna engel olan anlaþmazlýklarý ve ihtilâflarý çözebilmek için iþbirliði yapmalýyýz. Komþularýmýzýn, dünyanýn bizden daha az þanslý diðer bölgelerine barýþ ve güvenlik götürebilmemiz için gayretlerimize katkýda bulunmalarýný istiyoruz. Ve deðerler üzerinde yükselen bir Birlik olarak komþularýmýzýn demokratik toplum olma ve hukukun üstünlüðü ile gelen istikrar ve refahtan yararlanmalarýný istiyoruz. Bu iddialý gündem benim için asli önceliktir. Ve Lizbon Antlaþmasý'nýn uygulamaya konulmasý, Dýþ Ýþleri Servisi'nin faaliyete geçmesi için çalýþýyoruz. Avrupa ve Akdeniz'deki dostlarýmýz daha aktif, daha uyumlu ve daha etkili bir Avrupa dýþ politikasýndan ilk yararlanacaklar arasýnda olacaklardýr. AB Geniþleme ve Komþuluk Komiseri Štefan Füle ise yaptýðý konuþmada: Avrupa Komþuluk Politikasý'nýn (ENP) daha da geliþtirilmesi AB'nin kendi istikrarýna ve refahýna yapýlan bir yatýrýmdýr. Ve bunu ortaklarýmýza yaptýðýmýz tekliflere de yansýtmalýyýz. ENP bir 'kazankazan' durumudur. Ortaklarýmýzýn reform için daha istekli olmalarý bizim onlara daha güçlü karþýlýk vermemiz anlamýna gelecektir. Çevremizde, hem doðu hem de güneyde ekonomik reformlar dikkati çekecek derecede artmakta. Gelecek için asýl önemli olan þey ise yapýlmakta olan ancak genellikle yavaþ giden demokratik ve siyasi reformlarýn hýzlandýrýlmasýdýr dedi. ENP'nin döneminde kaydettiði baþarýlar Güneydeki ENP ortaklarýnýn birçoðuyla ikili ortaklýk anlaþmalarý 2004'e kadar sonuçlandýrýlýrken geliþmiþ ortaklarýn büyük bir kýsmýyla iliþkiler geliþmeye devam ediyor. Doðuda, Doðu Ortaklýðý çerçevesine paralel þekilde, mevcut Ortaklýk ve Ýþbirliði Anlaþmalarý daha uzun vadeli Ortaklýk Anlaþmalarý ile yer deðiþtirebilir. ENP'nin bir amacý da yönetiþimi geliþtirmektir. Ukrayna'daki cumhurbaþkanlýðý seçimleri, Moldova'daki meclis seçimlerinin ikinci turu ile Fas'taki ya da Lübnan'daki seçimlerin kalitesinin artýrýlmýþ olmasý demokratikleþme sürecinde bazý ilerlemeler kaydedildiðini gösteriyor. Örgütlenme özgürlüðü, ölüm cezasý, medya reformu, azýnlýk haklarý ve diðer insani haklarla temel özgürlükler konusunda birkaç ENP ülkesinde ilerleme kaydedildiði görüldü ancak geliþmeler genelde ENP ile Eylem Planlarý'nda zikredilen hedeflerin gerisinde kalýyor. 2008'de bölgemizde iki milyon kiþiye Schengen vizesi verildi. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan ile imzalanan vize kolaylýðý ve yeniden kabul anlaþmalarý için yapýlan görüþmeler tamamlandý. Yasal göçü teþvik etmek üzere Dolaþým Ortaklýklarý üzerinde mutabakata varýldý. Buna raðmen ENP'in tam kapasite kullanýlabilmesi için Ukrayna ve Moldova yol haritalarý, kýsa süreliðine vizesiz seyahat de dâhil olmak üzere daha fazla þey yapýlmasý gerekiyor AB'nin komþularýyla ticareti döneminde arttý. Ýhracat yüzde 63 oranýnda artarken, ithalât yüzde 91 yükseldi. 2009'da küresel ekonomik ve mali kriz nedeniyle birtakým yavaþlamalar görüldü. Daha sýký ekonomik baðlara doðru baþka adýmlar da atýldý. Tarýmdan balýkçýlýða, ortak havacýlýk alanýna kadar sektörler arasý anlaþmalarla ilgili görüþmeler yapýldý. Azerbaycan, Belarus, Ukrayna, Mýsýr, Ürdün ve Fas ile imzalanan mutabakat anlaþmalarý veya bildirgeleriyle enerji iþbirliði kuvvetlendirildi. 2009'da Ukrayna ve Moldova Enerji Toplumu Anlaþmasý'na þartlý olarak kabul edildi. Gürcistan gözlemci ülke oldu. AB, ENP'nin hayata geçirilmesi için döneminde yaklaþýk 12 milyar kaynak saðladý. Ayrýca Komþuluk ve Yatýrým Tesisi'ne AB ve üye devletlerin bütçesinden pay ayrýlýrken arasýnda ulaþým, çevre, enerji, özel ve sosyal sektörlerinde somut yatýrýmlar yapýlabilmesi için 4,7 milyar kredi saðlandý. ENP ayrýca ortak istikrar, refah ve güvenliðin artýrýlmasýný amaçlýyor. Ortak bir Eylem Planý çerçevesinde AB, ENP ülkelerinde demokrasi ve insan Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 haklarýný standartlarýný yükseltmek adýna yapýlmakta olan reformlara destek veriyor. Komþu ülkelerin AB tek pazarýna katýlýmýný kolaylaþtýrmak, çevreyi geliþtirmek, Birlik ile iklim deðiþikliði, enerji, ulaþým ya da göç konusunda iþbirliðini artýrmak da ENP'nin amaçlarý arasýnda yer alýyor. Komisyon bir süre önce yýllýk ENP paketini yayýmladý. Pakette 2004 yýlýnda politika anlaþmasýnýn imzalanmasýndan bu yana kaydedilen baþarýlarýn dile getirildiði bildirgede, 2009'da 12 ülke için yayýmlanan 12 ilerleme raporu ile sektör ilerleme raporlarý yer alýyor. AVRUPA KOMÝSYONU, ARNAVUTLUK VE BOSNA HERSEK ÝÇÝN VÝZESÝZ DOLAÞIM ÖNERÝSÝNÝ KABUL ETTÝ Avrupa Komisyonu 27 Mayýs'ta Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaþlarýnýn Schengen ülkeleri dâhilinde vizesiz seyahatine yeþil ýþýk yaktý. Böylece bu ülkelerin vatandaþlarý biyometrik pasaportla Schengen ülkelerini vizesiz seyahat edebilecek yýlýnda Selanik'teki Avrupa Birliði Konseyi tarafýndan temelleri atýlan Batý Balkan ülkelerinin Schengen bölgesinde vizesiz dolaþým hakkýnýn Bosna Hersek ve Arnavutluk için de uygulanmasý için hem Avrupa Parlamentosunun hem de Konseyin onayý gerekiyor. Vizesiz seyahat imkâný en son 2009 Aralýk ayýnda Sýrbistan, Makedonya ve Karadað a verilmiþti. Konuya iliþkin bir basýn toplantýsý düzenleyen Avrupa Komisyonunun içiþlerinden s o r u m l u ü y e s i C e c i l i a Malmstörm henüz uygulama için kesin bir tarih verilemeyeceðini, öncelikle taraflarýn gerekli kriterleri yerine getirmesi gerektiðini kaydetti. AVRUPA KOMÝSYONU ÝLETÝÞÝME AÐIRLIK VERECEK Avrupa Komisyonu Ýletiþim Birimi Genel Müdürü Claus Sørensen, Avrupa'yý ilgilendiren meselelerin vatandaþlara daha iyi anlatýlabilmesi için çok çalýþmalarý gerektiðini söyledi. Brüksel'de konuþan Sørensen bürokrasinin gösterilen gayretleri zorlaþtýrdýðýný ileri sürdü.avrupa Birliði kurumlarý sýk sýk hizmet ettikleri halka uzak olmakla suçlanýyor.son yýllarda Avrupa Komisyonu bazý giriþimlerde bulunarak vatandaþlarýn ortak bir AB projesine ilgisini çekmek ve halkýn güvenini kazanmak üzere çalýþmalara hýz verdi. Fransa ve Hollanda'da AB Anayasasý referandumlarýnda r e d d e d i l m e s i n d e n s o n r a hazýrlanan ve 2005 yýlýnda açýklanan D Planý ndan sonra 2006'da Komisyon Avrupa'da iletiþim politikasý konulu bir de beyaz teblið yayýmladý. Bir diðer giriþim ise Komisyonun hazýrladýðý yeni internet sitesinin, görsel-iþitsel stratejiler kapsamýnda 2008 baharýnda hazýrlanarak 2009'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin öncesinde uygulamaya konulmasý oldu. Bu son projede internet ortamýnda AB'nin bütün resmi dillerinde yayýn yapan bir tartýþma platformu oluþturuldu. Komisyon ayrýca YouTube'da da faaliyete geçti ve Web portalý Europa nýn kapýlarýný da kullanýcýlara açtý. Eski Ýletiþim Komiseri Margot Wallström Komisyonun vatandaþlarla iletiþim kurabilmek için her yolu denemesi gerektiðini söyledi. Ancak Wallström ayný zamanda Avrupalýlýk fikrinin ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde de canlandýrýlmasý gerektiðini kabul ederek vatandaþlarýn AB politikalarý hakkýnda bilgi edinerek karar mekanizmalarýna etki etmelerinin beklendiðini kaydetti. Eski ve yeni üyeler arasýndaki uçurum Komisyon üyelerinden bazýlarý eski ve yeni üye ülkeler arasýnda AB politikalarý ve kamusal alana katýlým konularýnda çok büyük farklýlýklar olduðunu kaydettiler. Merkezi Bulgaristan'da bulunan Orta ve Doðu Avrupa Sivil Toplumuna Güven isimli bir STK'da görevli Rayna Gavrilova Orta ve Doðu Avrupa ülkelerinde vatandaþ katýlýmýnýn hiçbir zaman nüfusunun yüzde 10-12'sinden fazla olmadýðýný belirtti. Gavrilova Eðer halk katýlýmlarýnýn sonucunu görmezse ikinci kez bunu denemiyor uyarýsýnda bulundu AP seçimlerine katýlým yüzde 43'e düþerken bu oran Slovakya'da yüzde 19,6'ya inmiþti. Gençlerle kaynaþma Bu arada gençler AB ile yalnýzca kendi katýlýmlarýnýn fark yarattýðýný görürlerse ilgilenmek isteyeceklerdir þeklinde uyarýda bulunan yetkililerden Avrupa Gençlik Parlamentosu idari kurulu üyesi ve Schwarzkopf Vakfý üyesi Jonas Dreger yaþýndakiler birçok yenilikle karþýlaþýnca güçlük çekiyorlar ve ilgilendikleri en son þey siyaset diye konuþtu. Dreger Gençlere sadece veri sunmak yeterli deðil. Onlar fark yaratacaklarýný hissetmeliler ya da baþka þeyle ilgileneceklerdir dedi. Vatandaþlýk giriþimi ateþ altýnda Katýlýmcýlar Lizbon Antlaþmasý'nda yer alan Avrupa Vatandaþlýk Giriþimi'nin (ECI) Birliðin kurumlarýný halka yaklaþtýrmakta baþarýlý olacaðýna ikna olmuþ Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 görünmüyorlar. ECI vatandaþlarýn herhangi bir yeni yasa tasarýsý için en az dokuz üye ülkeden bir milyon vatandaþ imzasý toplanmasýný öngörüyor. Dreger, Eurobaramoter kamuoyu yoklamalarýnýn ve Avrupa Gençlik Parlamentosunun yaptýðý araþtýrmalarýn kendisini ikna ettiðini ve gençlerin AB karar mekanizmalarýný etkilemek istediklerine inandýðýný söyledi. Ama ECI'nin bunu yapacaðýný þu anda bilemiyorum. Komisyon görevlisi Sørensen ise Dresden'e cevap olarak ECI'nýn temsilci demokrasi için etkili bir araç olup olmadýðý noktasýnda kendisini kanýtlamasý gerektiðini ve bunu yapabilirse baþarýlý olabileceðini söyledi. A B A R A Þ T I R M A V E Y E N Ý L Ý K Ç Ý L Ý K POLÝTÝKASI DEÐÝÞÝYOR Avrupa Birliði Yenilikçilik Komiseri M á i r e G e o g h e g a n - Q u i n n, Avrupa'nýn yeni Araþtýrma ve Yenilikçilik Stratejisi'nin daha önce yapýlandan farklý olacaðýný kaydetti. Sonbaharda açýklanmasý beklenen planýn özünde bütüncül bir tanýmýn yer alacaðýný kaydeden komiser sosyal yenilikçilik, sanayi politikasý, tasarým ve Ar-Ge harcamalarýnýn etkisini ölçmek üzere geliþtirilen yeni yöntemin stratejinin parçasý olacaðýný söyledi. Metinle ilgili ön çalýþmalar Komisyonun iþletmeler kanadýnda 2009'da baþladý. Ancak daha sonra çalýþmalarýn içeriði eðitim, bölgesel politika, Ýç Pazar Komiserlerinden saðlanan verilerle önemli oranda geniþletildi. Komisyona katýldýðým zaman silolarda çalýþtýðýmýzý görmek beni hayrete düþürdü. Hâlbuki üye devletlerin çoðunda iþler artýk bu þekilde yürütülmüyor þeklinde konuþan Yenilikçilik Komiseri, Komisyon Baþkaný José Manuel Barroso'nun kendisinden orta ilgi alaný yaklaþýmýna yönelmesini istediðini belirtti. Sonra, ben ve Sanayi Komiseri Antonio Tajani birlikte oturduk ve Tajani bana 'Bak, bir yenilikçilik planý ile uðraþýyorum ama sadece sanayi perspektifi açýsýndan. Þimdi bu haliyle tek baþýma yürütemem. Yani birlikte çalýþmamýz gerekecek' dedi. Daha sonra birden diðer komiserler de katýlmaya baþladý. Meselâ Ýç Pazar Komiseri Michel Barnier. Ve bize bu politika sahasýnýn önemli kýsýmlarýyla ilgilendiklerini söylediler; telif haklarý gibi. Ve yenilikçilik etrafýnda toplanan bu komiserler grubu konuya daha bütüncül bir çerçeveden yaklaþýyor. Komisyon ve bir uzmanlar paneli tarafýndan geliþtirilen yenilikçilik göstergesi Avrupa 2020 stratejisinde AR- GE harcamalarýnýn yüzde 3 olmasýyla ilgili anlaþmazlýktan doðdu. Ancak araþtýrma hedeflerine, yoksulluk ve eðitim hedeflerine gösterilen açýk muhalefete raðmen Yenilikçilik Komiseri, üye devletlerin 2020 strateji metnini destekleyeceklerine inanýyor. Sanýyorum metni benimseyecekler çünkü her ülkenin kendi ekonomik zorluklarý olduðu fark edildi ve kimse bununla tek baþýna mücadele edemez. Bir de galiba Yunanistan'daki mali sýkýntýlar nedeniyle avro bölgesi eleþtirilerin hedefi oldu. Yani hedef olan sadece Yunanistan deðil. Hep birlikte çalýþmalýyýz. Birçok üye ülkenin bir önceki on yýllýk büyüme stratejisinde belirlenen yüzde 3 hedefine ulaþamadýðýný kaydeden Komiser bu kez her þeyin daha farklý olacaðýný ileri sürdü. Bu kez servislerimiz her bir üye ülke ile tek tek ilgilenerek içlerinde bulunduklarý durumu tanýmlamaya çalýþýyorlar. Hangi noktada durduklarýný, gerçek hedeflerinin ne olduðunu belirlemek için uðraþýyorlar. Yani her üye ülkenin AR-GE çarkýný kamu ve özel s e k t ö r d e n s a ð l a n a n k a y n a k l a r l a n a s ý l döndürebileceklerine iliþkin belli bir hedefi ve elden geçirilmiþ yol haritasý olacak. Geoghegan-Quinn bu konuda Bu kez gerçekten faaliz. Yenilikçilik planýnda tanýda bulunmamýza ve yolumuzu belirlememize yardým edecek gereçler olacak. Daha önce olduðu gibi olaya sadece iþ gözüyle bakmýyoruz diyor. Yenilikçilik Komiseri öte yandan halka ulaþmak için kararlý olduklarýný hatýrlatýyor. Geoghegan-Quinn vatandaþlarýn bilimsel konulara daha fazla ilgi duymasý ve Avrupa'nýn milyar avroluk araþtýrma bütçesinin nasýl harcandýðýnýn açýklanmasý için çaba göstereceklerini kaydediyor. EURO BÖLGESÝ'NÝN YENÝ ÜYESÝ ESTONYA OLDU AB'ye 2004 yýlýnda katýlan 10 eski Doðu Bloku ülkelerinden Estonya, 2011 yýlý baþýnda Avro Bölgesi'nin 17'inci üyesi olmak için Avrupa Komisyonundan onay aldý. Avrupa Komisyonu, enflasyonun yüzde 0,7 ile Mart ayý sonunda ekside olduðu, bütçe açýðýnýn geçen yýl yüzde 1,7 düzeyinde kaldýðý ve kamu borç stokunun gayri safi yurtiçi hâsýlaya oranýnýn yüzde 7,2 ile oldukça düþük seviyede bulunduðu Estonya'nýn, Avro Bölgesi'ne giriþ için tüm kriterleri karþýladýðýný bildirdi. Estonya'nýn ortak para Avroya giriþi, Avrupa Parlamentosu ve AB liderlerinin beklenen onayýyla kesinleþecek. AB'ye birlikte girdiði komþularý Letonya ve Litvanya gibi küresel ekonomik krizden aðýr etkilenen Estonya, geçen yýl yüzde 15'e yakýn küçülmüþtü. Baðýmsýzlýðýný 1991'de kazanan 1,3 milyonluk ülkenin gayri safi yurtiçi hâsýlasý 18,3 milyar dolar ve kiþi baþýna düþen milli geliri 14 bin 100 dolar düzeyinde bulunuyor. Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 AB AVRO BÖLGESÝNDE SIKI DENETÝM ÝÇÝN KOLLARI SIVADI Avrupa Komisyonu, ekonomik ve finansal krizle baþa çýkmak ve erken önlem almak amacýyla üye ülkelerin ulusal bütçelerini uygulamaya konmadan önce gözden geçirmek istediðini duyurdu. Komisyon krizle mücadele için üç aðýrlýk noktasýný öne çýkardý: Ýstikrar Paktý'nýn daha sýký kriterlere baðlý olmasý, Avrupa sýnýrlarý içindeki rekabet yeteneðinin dengelenmesi ve iflas tehdidi altýnda bulunan devletler için sürekliliði olan bir teminat aðý oluþturulmasý. Komisyonun Ekonomi ve Parasal Ýþlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Komisyon Baþkaný Jose Manuel Barroso ile birlikte 12 Mayýs'ta Avro Bölgesi ülkelerinin nasýl daha iyi disiplin altýna alýnabileceði konusundaki planlarýný açýkladý. Olli Rehn, Komisyonunun daha sýký denetimde bulunmasýnýn bir an önce hayata geçirilmesini arzu ediyor. Bu, somut olarak Avro Bölgesi ülkelerinin, bütçe tasarýlarýný önceden Brüksel'e sunmalarý ve onay almalarý, daha sonra ulusal parlamentolarýnýn oyuna sunmalarý anlamýna geliyor. Olli Rehn, Güçlendirilmiþ ekonomi yönetiminin temel taþýný, mali politikalarýn önceden koordine edilmesi oluþturuyor. Yani, ulusal bütçelerin Avrupa'nýn talepleriyle uyumlu hale getirilmesinin tam zamanýnda güvence altýna alýnmasý gerekiyor" diye konuþtu. Komisyon ayrýca yazýlý açýklama yaparak, üye ülkelerin ulusal bütçelerini uygulamaya koymadan önce deðerlendirmek istediðini duyurdu. Bunun ekonomik zorluklarý erken aþamada belirleme olanaðý vereceðini savunan Komisyon, gelecek yýldan itibaren AB üyesi ülkelerin bütçe ve ekonomi alanýndaki reformlarda koordinasyon saðlamak için harekete geçmesini istedi. Avrupa Komisyonu, bütçe açýðýnýn gayrisafi yurtiçi hasýlaya oranýný yüzde 3, kamu borcu tavanýný ise GSYH'nin yüzde 60'ý ile sýnýrlayan Avrupa Birliði bütçe kurallarýnýn daha sýký takip edilmesi gerektiðini ve bu kurallarý tekrar tekrar çiðneyen ülkelere daha hýzlý karþýlýk verilmesi gerektiðini kaydetti. Üyeler arasýndaki dengesizlikler Avro Bölgesi'nde üretime iliþkin dengesizlikler de baþka önemli bir sorunu oluþturuyor. Almanya, örneðin, ihracat hacmiyle Avrupa çapýnda önde gelirken, Ýspanya ve Portekiz sonlarda yer alýyor. Buradaki denge farkýnýn da önceden alýnacak önlemler ve iþbirliði içinde giderilmesi hedefleniyor. Bunun ötesinde Komisyon yoðun borç altýna girmiþ olan Avro Bölgesi ülkelerinden büyük tasarruf önlemleri bekliyor. Barroso, alýnmasý planlanan önlemlere iliþkin sözlerini þöyle sürdürdü: "Üye ülkeler arasýndaki büyük ekonomik farklýlýklarýn, Birliðin bütünlüðüne zarar verdiðini gördük. Özellikle de Avro Bölgesi'nde. Bu farklýlýklarý ve dengesizlikleri önceden saptayýp, üye ülkelerin bunu nasýl giderecekleri yönünde tavsiyelerde bulunmamýz gerekiyor. AB MALÝYE BAKANLARI "BORÇ KONTROL MEKANÝZMASI" ÝSTÝYOR Avrupa para birimi, bu dönemde Amerikan dolarý karþýsýnda son dört yýlýn en düþük seviyelerini test ederken, Avro Bölgesi Maliye Bakanlarý Brüksel'de bir araya geldi. Avrupa Birliði'nin Uluslararasý Para Fonu'nun (IMF) da desteðini alarak, Avroyu kurtarma paketini yaklaþýk 1 trilyon dolar'a çýkarmasýna raðmen Avro, finans piyasalarýnda kan kaybetmeye devam ediyor. Yunanistan'ýn borcunu ödemesi için Uluslararasý Para Fonu ve Avrupa Komisyonu tarafýndan saðlanan krediye ek olarak, diðer Avrupa ülkelerinin ihtiyacý halinde devreye girmek üzere hazýrlanan 750 milyar Avroluk paketin etkisinin çabuk geçmesi üzerine Avro son 4 yýlýn en düþük seviyesi olan dolara kadar geriledi. Avro böylece dolar karþýsýnda yýlbaþýndan bu yana yüzde 14 deðer kaybederken, sadece bu ayki kaybý yüzde 7'yi buldu. Avrupa'daki endiþeler üzerine bütün dünya borsalarý, sabah seanslarýnda yüzde 4'lere varan düþüþler yaþarken, ÝMKB'de düþüþler hýzlandý. Avrupa ülkeleri maliye bakanlarýnýn Avro Bölgesi'ndeki sorunlarý görüþmek üzere toplanmasý, Avrodaki kan kaybýný bitirdi, borsalarý toparladý. Toplantýya katýlan bakanlar, toplantý masasýnda 'daha iyi denetleme ve iþ birliði' konusunda görüþ birliðine varýrken, istikrar paktýnda reform konusunu görüþmek üzere AB Konseyi Baþkaný Herman Van Rompuy baþkanlýðýnda toplantý yapýlmasý da kararlaþtýrýldý. Lüksemburg Baþbakaný ve Avro Bölgesi Baþkaný Jean Claude Juncker, geçtiðimiz hafta kamu harcamalarýnda yeni kesintiler açýklayan Ýspanya ve Portekiz'den, dünkü toplantýlarda övgüyle söz etti: Ýspanya ve Portekiz hükümetlerince alýnan ekonomik önlemlerin cesur ve tatmin edici nitelikte olduðunu düþünüyoruz. Juncker ayrýca, üye ülkelerin ulusal bütçelerinde mali disiplini saðlamalarý noktasýnda da uyarýlarda bulunmayý ihmal etmedi. AVRUPA KOMÝSYONU PÝYASALARI "ESMA" ÝLE DENETLEYECEK Avrupa Komisyonu, reyting kuruluþlarýnýn denetim altýna alýnmasýyla ilgili planlarýný açýkladý. Özel reyting þirketleri yeni kurulacak olan Avrupa Tahvil ve Piyasalar Denetleme Kurulu (ESMA) tarafýndan Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 denetlenecek. Finans piyasasýný kontrol edecek olan ve baþ harflerinin kýsaltmasý "ESMA" olan Avrupa Tahvil ve Piyasalar Denetleme Kurulu özel reyting ajanslarýnýn deðerlendirme metotlarýný þeffaflaþtýrýp, müþterileriyle kendi mali çýkarlarýnýn örtüþmemesine özen göstermelerini saðlayacak. Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy'nin Avrupa'nýn kendi reyting ajansýný kurmasý yolundaki giriþimi Almanya'da olumlu karþýlandý. Almanya Maliye Bakaný Wolfgang Schaeuble yabancý reyting oligopolünün kýrýlmasý gerektiðini söyledi. Reyting þirketleri ne yapýyor? Dünya ekonomisinin krize sürüklenmesinden sorumlu tutulan ve aðýr çýkar çatýþmasýna yol açmakla suçlanan Standard and Poors, Moody's ve Fitch gib reyting þirketleri devletlerin kredibilitesini hesaplýyor ve risk durumlarýna göre kredi notu daðýtýyor. Ancak kendilerini baðýmsýz ve yanýlmaz sayan bu kuruluþlarýn hiçbiri Lehman Brothers'in iflas edeceðini kestirememiþti. Gayrý menkul krizine yol açan ikinci ve üçüncü sýnýf ipotek senetlerine de reyting ajanslarý tarafýndan saðlam raporu verilmiþti. Piyasa aktörleriyle devletlerin kredi itibarýný kontrol edip not daðýtan kontrolörleri kimin kontrol ettiði sorusunu Baader Bankasý'nýn hisse senedi analiz uzmaný Robert Halver, Maalesef çok ender denetleniyor. Aslýnda tamamen ayrý olmalarý gerekir. Yüzde yüz egemen ve baðýmsýz olmalarý beklenir. Ama sanýrým bu eriþilmesi güç bir hedef þeklinde yanýtlýyor. Hauck und Aufhaeuser bankasýnýn hisse senedi ticaretini yöneten Fidel Hemler reyting ajanslarýnýn hiç de sanýldýðý kadar yeterlilik avantajýna sahip olmadýklarýný belirtiyor. Hemler, Reyting kuruluþlarýnda oturan birkaç kiþinin piyasayý, özel bankalarda çalýþan onlarca analiz uzmanýndan daha iyi tanýdýklarýný sanmýyorum diyor. Devletler yine de güveniyor Ama yine de devletler ve özel þirketler üç büyük reyting kuruluþunun tavsiyelerine güveniyor. Çünkü kredi ticaretinde faizler kredi notuna göre belirleniyor. Ödeme kabiliyetine kötü not verilmesi devlet bütçelerinde milyarlarca dolarlýk oynamaya yol açabiliyor. Kredi derecelendirme notu pek iyi yerine geçen AAA ile sýfýr not anlamýna gelen D arasýnda deðiþiyor. Devletler, kredi notu deðerlendirmesi için para ödemiyor. Reyting kuruluþlarý baþka iþlerle para kazanýyor ve bunu da baðýmsýzlýklarýnýn referansý olarak tanýtýyorlar. Analiz uzmaný Robert Halver þunlarý söylüyor: Reyting kuruluþlarý emekli sandýklarýna, sigortalara ve bankalara hazýrladýklarý analiz ve raporlarla para kazanýyorlar. Yabancý devletlerin hazine bonolarýna para yatýrmak isteyen kurumsal yatýrýmcý reyting þirketlerinin risk deðerlendirmesindeki beceri ve Sayfa 6 tecrübesine güveniyor. Bankalar da kredi faizlerine, baðýmsýz reyting kuruluþlarýný kaynak gösteriyor. ABD'ye öncelik mi veriliyor? Avrupa ülkelerinde reyting dünyasýndaki üç büyüðün ABD'nin ekonomik çýkarlarýna öncelik verdiði izlenimi hâkim. Nitekim ABD'nin muazzam bir borç problemi olmasýna raðmen kredi notu pek iyinin altýna hiç düþmüyor. Çözümün üç büyüklere denk bir Avrupa kredi derecelendirme kuruluþunda aranmasý gerektiðini belirten Robert Halver, sözlerini þöyle sürdürüyor: Avrupa Merkez Bankasý'na ya da Avrupa Komisyonuna baðlanmamasý þartýyla bu yanlýþ bir adým olmaz. Aksi takdirde Avrupa reyting kuruluþu, derecelendirmede insaflý olmasý için baskýya maruz kalabilir. AB BEÞ YILLIK DÝJÝTAL EKONOMÝ PLANINI AÇIKLANDI Avrupa Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Neelie Kores 19 Mayýs'ta açýkladýðý stratejiyle temiz ve kendi kendini yenileyen bir dijital ekonomi inþa edeceklerini açýkladý. Beþ yýllýk planýn yüksek hýzlý internet altyapýsýna odaklandýðýný kaydeden Kroes sanal ortamda müzik ve film piyasasýnda sýnýrlarýn kaldýrýlmasýna destek olacaklarýný söyledi. i2010 planýnýn önceliklerinden biri en zengin ve en yoksul ülkeler bölgeler arasýnda dijital anlamda fark bulunmamasý. Çünkü yoksul alanlarda internet eriþim ya da dijital hizmet oraný son derece düþük. Ýkinci kez Avrupa Komisyonu baþkanlýk koltuðunda oturan José Manuel Barroso yeni hazýrlanan dijital portföy ün sorumluluðunu Kroes'e verdi. Daha önce Rekabet Komiseri olan Kroes Bilgi Ýletiþim Teknolojileri alanýnda dünya devleri arasýnda bulunan Ýntel ve Microsoft'a karþý açýlan antitröst davalarýyla talep edilen rekor para cezalarýyla adýndan sýk sýk söz ettirmeyi baþardý. Üç aydan beri dijital porföy ün sorumluluðunu üstlenen Kroes bu çerçevede dijital ekonominin canlandýrýlmasýna iliþkin 39 sayfalýk bir plan taslaðýný Komisyona sundu. Planýn amacý Avrupalýlarýn ve iþ çevrelerinin çýkarlarýný dijital devrimle öne çýkarmak, Bilgi Ýletiþim Teknolojilerinin (ICT) potansiyelini en ü s t s e v i y e y e y ü k s e l t m e k ; s o s y a l u y u m, sürdürülebilirlik ve yeni iþ kurulumu sahalarýnda ilerleme kaydetmek þeklinde açýklandý. AB'nin kültür ve yenilikler içeriðine karþýlýklý iþlerliðin ve daha fazla að güvenliðinin gözetildiði standartlarýn yer aldýðý tek pazar oluþturulmasý da Komiser Kroes'in Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 politika öncelikleri arasýnda yer alýyor. Yüksek hýzlý aðlarla ilgili bir teklifin en kýsa zamanda yapýlmasý bekleniyor. Daha önceki tasarýlar büyük firmalarý temsil eden lobiler tarafýndan engellenmiþti. Bu yýl ise komiser AB'de müzik ve film eserleri için telif hakký ücreti ödenmesine iliþkin haklarla ilgili yeni bir sistem oluþturmak üzere harekete geçmiþ bulunuyor. Açýklanan planda söz edilen diðer hedefler þu þekilde sýralanýyor: Söz konusu yasada yabancý þirketlerin Çin piyasasýna girebilmeleri için en azýndan ürünlerin bir kýsým parçalarýnýn yerli imalât olmasý öngörülüyor. Komisyon tasarýsýný memnunlukla karþýlayan Alman liberal AP üyesi Baþkan Yardýmcýsý Silvana Koch- Mehrin dijital ekonomiyle yakýndan ilgilendiðini belirterek Komiser Kroes in, bu önemli ve kapsamlý belgeyi seri bir þekilde hazýrlamasý iyi bir þey. Metinde açýkça görülüyor ki Avrupa'nýn artýk büyüme için motivasyona ihtiyacý var ve bu özellikle dijital ekonomiyle saðlanabilir. Ekonomiyi canlandýrmak için yeni kaynaklar keþfetmemiz gerekiyor. Dolayýsýyla Avrupa Birliði birbiriyle uyumlu eylemlerde bulunmalý. Örneðin, dijital iç pazar kurulmasý gibi þeklinde konuþtu. Süper hýzlý geniþ bandýn 2020'ye kadar kullanýma alýnmasý: Avrupa'da hanelerin yarýsýnýn 100Mbps hýzda çalýþan aða aboneliklerinin saðlanmasý. E-ticaretin teþvik edilmesi: Nüfusun yarýsýnýn 2015'e kadar internet üzerinden alýþveriþ yapar hâle getirilmesi. Sýnýrötesi e-ticaret uygulamalarýnýn teþvik edilmesi: Nüfusun yüzde 20'sinin 2015'e kadar sýnýr ötesi alýþveriþ yapacak duruma gelmesi. Telekom hizmetleri için tek pazar oluþturulmasý: Ülkeler arasý konuþma ücretlerinin ülke içi ücretlerle arasýndaki fiyat farkýnýn 2015'e kadar tamamen kaldýrýlmasý. ICT AR-GE çalýþmalarýnýn artýrýlmasý: kamu yatýrýmlarýnýn iki katýna çýkarýlmasý ( 11 milyar). Eleþtirmenler Komisyon teklifinin lobilerle iç dengeler arasýnda özellikle son zamanlarda Kroes ve Fransýz Ýç Pazar Komiseri Michel Barnier arasýndaki çekiþmenin merkezinde yer alan telif haklarý üzerine dikkatli bir uzlaþýnýn ürünü olduðunu ifade ediyor. Barnier telif hakký ihlâllerine karþý mücadeleyi destekliyor. Komisyona yakýn kaynaklarýn bildirdiðine göre, görüþmelerin son saatlerinde Kroes, Barnier'in telif hakký ihlâllerine karþý sert tedbirler alýnmasý yönündeki güçlü baskýlarýna direndi. Komisyon uzun süreden beri fikrî mülkiyet haklarýnýn çiðnenmesini önlemek amacýyla birtakým kurallar belirlemeye çalýþýyor ve bu amaçla uluslararasý Sahtekârlýkla Mücadele Anlaþmasý imzalanmasý için küresel görüþmeleri sürdürüyor. Taslaklarda telif hakký ihlâllerine iliþkin mücadelenin sulandýrýldýðý dikkati çekiyor. Kroes 2012'den önce herhangi bir giriþimin söz konusu olmadýðýný belirtiyor. Ancak Barnier AB Fikrî Mülkiyet Uygulama Yönergesi'ni (IPRED) bir süre inceleyecek. Kroes'in Barnier'in tutumuna karþý çýkmasý bazýlarýný mutlu ederken sanayi kesiminin aðýr eleþtirilerine hedef oldu. Kroes Asya'nýn telif haklarýyla ilgili sert yaptýrýmlar olmaksýzýn ICT pazarýndaki egemenliðine fazla deðinmedi. Raporda Financial Times'ýn Ýlk 500 Listesi'nde yer alan dokuz ICT uygulama firmasýndan yalnýzca birinin ve en iyi 54 Web sitesi içinde yalnýzca dördünün Avrupa'dan olduðu kaydedildi. Avrupa'da iþçilik ucuz mu? Hayýr. Mülkiyet sermayemiz var ve eðer bu hafife alýnýrsa avantajýmýzý korumak gerekmediði gibi bir anlam çýkabilir diyen Business Software Alliance firmasýndan Franciso Mingorance Kroes'in yaklaþýmýný eleþtirdi. Mingorance Çin'de uygulanan ve himayeci olduðu öne sürülen bir yasaya göndermede bulunarak yasanýn AB'deki ICT lobileri tarafýndan yenilikçiliðe zara verici olaraký gördüklerini söyledi. AB, AMERÝKAN DÝJÝTAL EKONOMÝSÝNÝ YAKALAMAK ÝSTÝYOR Avrupa Birliði Telekom bakanlarý 31 Mayýs'ta bir araya gelerek Avrupa'nýn dijital ekonomide rekabeti canlandýrmak ve ABD'ye göçü durdurmak, daha kolay dolaþýmýn saðlanabildiði bir piyasadan yararlanmak üzere anlaþmaya vardý. 1 Haziran 2005'te Avrupa Komisyonu hâlen yürürlükte olan i2010 eylem planýný sundu. Avrupa Büyüme ve Ýstihdam için Bilgi Toplumu adý verilen projenin çerçevesi bilgi toplumu ve medya için genel politika ana hatlarýný oluþturuyor.ý2010 eylem planýnýn önceliklerinden biri AB'nin zengin ve yoksul bölgeleri arasýnda internet ve yeni dijital servislere eriþim uçurumunu gidermek. Brüksel'de bir araya gelen ve AB'nin dijital ekonomisinin nasýl geliþtirilebileceði üzerine fikir alýþveriþinde bulunan telekom bakanlarý AB'nin dijital ekonomisiyle rekabette zamanýn daralmakta olduðunu belirttiler. Bakanlarýn açýklamalarý AB Dijital Gündem Komiseri Kroes'in 39-sayfalýk Bilgi Ýletiþim Teknolojileri konulu raporunu açýklamasýndan sonra geldi. Yeni baþlangýçlar Özellikle Fransa, Amerikalý ve Asyalý rakipleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda AB'nin geride kalmasýna içerliyor. Fransýz Dijital Ýþlerden sorumlu Devlet Bakaný Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 Nathalie Kosciusko-Morizet bu konuda piyasalarýn parçalý olmasýndan yakýnýyor. Birbiriyle daha uyumlu bir Pazar görmek istediðini sözlerine ekleyen Fransýz bakan daha uyumlu bir Facebook ve Youtube birlikteliði görmek istediðini kaydetti. Öte yandan diplomatlar bakanlarýn Kroes'in planý olumlu bulduklarýný, elektronik iletiþimde birliktelik ve rekabeti canlandýracak ulusal hedefleri yansýttýðýný düþündüklerini söylediler. Alman Ekonomi ve Teknoloji Bakaný Rainer Brüderle dijital gündemde ilerleme kaydedilmesine çalýþacaklarýný belirterek ülkesinin elektronik iletiþimde büyümeyi canlandýracak bir politika izlediðini ve raporla ulusal politika arasýnda benzerlik bulunduðunu söyledi. Brüderle ayrýca gazetecilere yaptýðý açýklamada Yunanistan gibi bütçe kesintilerini artýrmak ve açýðý kapatmakta güçlük çeken ülkelerin kendi ekonomilerinin hareketlendirecek bir planý uygulamaya koyabileceklerini umduðunu söyledi. ABD'de dijital gündeme yeni eklemlenen þirketlerin Avrupa'dakilere göre daha huzurlu olduklarý görülüyor. Patentlerin daha ucuz olmasý, iflâs kurallarýnýn daha yumuþak olmasý ve daha saðlýklý risk sermayesi piyasasý bunun sebepleri arasýnda yer alýyor. Avrupa'da ise patentin maliyeti Amerika'dakinin neredeyse beþ ve Japonya'dakinin üç katý kadar. Fransýz bakan ayrýca meslektaþlarýnýn tarafsýzlýðýn korunmasý için çok çalýþtýklarýný da kaydederek internet hizmet saðlayýcýlarýnýn kullanýcýlara bir takým dayatmalarda bulunmalarýnýn önüne geçeceklerini kaydetti. Fransýz bakan internet aðlarýnda tarafsýzlýk konusunda AB'de tartýþmalarýn Amerika'daki kadar hararetli olmadýðýna dikkat çekti. Yeni nesil internet AB'de internet altyapýsýna yatýrýmcýlarýn nasýl çekilebileceðine pek fazla deðinmeyen bakanlar Avrupa Komisyonundan bu konuda bir tasarý teklifi bekliyorlar. Kroes vaktini Yeni Nesil Eriþim'le ilgili tekliflere ayýrýrken bu konuda istiþarelerin Haziran dan Eylül e ertelendiði bildiriliyor. Kurumsal olarak planda büyük Telekom þirketlerinin kýrsal kesimde altyapýya yatýrým yapmalarý ve daha küçük firmalarýn piyasada pay sahibi olabilmelerine imkân tanýmalarý isteniyor. AB Telekom düzenleme kurullarý üyelerini Riga da aðýrlayacak Bakanlar ayrýca AB Elektronik Ýletiþim Düzenleme Kurullarý (BEREC) merkezini Letonya'nýn baþkenti Riga'da konuþlandýrma kararý aldýlar. Bu konudaki teklif Mart ayýnda Letonya Ulaþým ve Ýletiþim Bakaný Kaspars Gerhards'dan gelmiþti. Letonya, Telekom düzenleme kurulu bulunmayan birkaç AB üyesinden biri. Bakanlarýn gündemindeki maddelerden bir diðeri de internet kullanýcý haklarýna iliþkin bir kýlavuz geliþtirilmesi oldu. Kroes, internet abonelerinin sahip olduklarý mevcut haklarý özetlerken 2012'ye kadar bu kýlavuzun hazýrlanacaðýný kaydetti. Toplantý sýrasýnda yapýlan bir açýklamada Avrupa'da elektronik aðlar ve hizmetler sektörünü düzenleyen Topluluk yasasý bu tür servisler için kullanýcýlarýn haklarýný en iyi þekilde korumaktadýr. Ancak Avrupalýlar çoðu zaman bu haklarýn neler olduðunun farkýnda deðil ya da haklarýný nasýl savunacaklarýný bilmiyorlar denildi. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS 2009 / Sayý: 37 AV R U P A K O M Ý S Y O N U R E K A B E T POLÝTÝKASINA ÝLÝÞKÝN YILLIK RAPORUNU YAYIMLADI Avrupa Komisyonunun

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2009 / Sayý: 34 KAMU ÝHALELERI VE REKABET POLÝTÝKASI FASILLARINDA AB YE UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Kamu Ýhaleleri konusundaki

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AB MÜKTESEBATI FASIL 19 SOSYAL POLÝTÝKA VE ÝSTÝHDAM SUNUMU YAPILDI AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük Program kapsamýnda AB Müktesebatý Fasýl 19

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2009 / Sayý: 36 KÜÇÜKBAÞ HAYVAN YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝNDE KOBÝLERÝN REKABET GÜCÜNÜN VE BÝLGÝ SÜT ÜRETÝM HÝJYENÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ V E

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

Sayý:15 Ekim 2003 Dünya da ve Türkiye de Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarý Türkiye-AB Ýliþkileri: 2003 Strateji Belgesi ve Ýlerleme Raporuna Göre Gelinen Son Durum Uluslararasý Mali Skandallar Yüksek

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek!

Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek! BANK ASYA Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek! AYHAN KESER EDÝTÖR Ekim ayýnýn gündemi IMF ve Dünya Bankasý Ýstanbul Zirvesiydi. Zirvede alýnan kararlar, küresel ekonomi ile finansal mimariyi yeniden

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ REEL SEKTÖRÜN FÝNANSMANINDA SERMAYE PÝYASASININ ROLÜ Ýstanbul, 12 Aralýk 2002 Yayýn No. 7 ISBN: 975-6483-01-6 M A T B A A S A N A Y Ý V E T Ý C

Detaylı

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü dýþarýdan göz... 1 Haziran 2009 Sayý: 165...Sanatýn birçok alaný týp konularýndan beslendi, beslenmeye de devam ediyor. Özellikle sinemacýlar bazý rahatsýzlýklarý konu alarak hem güzel filmler çekiyorlar,

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER

Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER BANK ASYA Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER EDÝTÖR Dünya ekonomisine damgasýný vuran küresel krizin olumsuz etkileri, geçtiðimiz Ekim ayýndan itibaren ülkemizde de hissedilmeye baþlanmýþ ve özellikle

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Engelli çocuk. ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle

YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Engelli çocuk. ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Aktif Görme Engelliler Derneði Ýhtiyaç Sahibi Görme Engelli Çocuklara Elini Uzatmaya Devam Ediyor Aktif Görme Engelliler Derneði

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı