Ü lkeler aras ndaki artan ekonomik entegrasyon; dünyadaki mal ve hizmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ü lkeler aras ndaki artan ekonomik entegrasyon; dünyadaki mal ve hizmet"

Transkript

1 ÇOK ULUSLU fi RKETLERDE TRANSFER F YATLAMASI MAN PULASYONLARI VE KONUNUN TÜRK YE AÇISINDAN RDELENMES Doç. Dr. Selim Yüksel PAZARÇEV REN Sakarya Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Arfl.Gör.Filiz AYGEN Sakarya Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü 1- G R fi Ü lkeler aras ndaki artan ekonomik entegrasyon; dünyadaki mal ve hizmet ticareti ve do rudan yat r mlardaki art fl da beraberinde getirmifltir. Bugün uluslar aras ticaret ve yat r mlar n büyük bir k sm çok uluslu flirketler (ÇUS) arac l yla gerçeklefltirilmektedir. Dünya ticaretini kontrolü alt nda tutan bu flirketler farkl ülkelerdeki ba l ortakl klar ve flubeleri arac l yla mal ve hizmet transferlerine istedikleri flekilde yön verebilmekte ve ortakl klar n bulundu u ülke ekonomilerini ciddi flekilde etkileyebilmektedirler. Çok uluslu flirketler, vergi oranlar n n yüksek oldu u ülkelerdeki birimlerine mal ve hizmet transfer ederken uygulad klar fiyat yüksek tutmak suretiyle gelirlerini düflük göstermekte; vergi oranlar n n düflük oldu u ülkelerde ise tersine bir uygulama gerçeklefltirerek ödeyecekleri vergi miktar n azaltma e ilimine girmektedirler. Bu flirketlerin, transfer fiyatlamas arac l yla kendi kaynaklar n di er ülkelerin aleyhinde yeniden oluflturmas ; söz konusu ülkenin ödemeler dengesinin, kaynak tahsisinin, gelir bölüflümünün, istihdam n n bu durumdan olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktad r. 1 ABD, OECD ülkeleri baflta olmak üzere birçok geliflmifl ülke, çok uluslu flirketlerin transfer fiyatlamas manupilasyonlar n önleyici özel ve kapsaml transfer fiyatlamas yasas ç karm fllard r. Bu aç dan incelendi inde Türk Vergi Mevzuat n n da, örtülü kazanç ve örtülü sermaye müesseselerine yer verdi i ancak bu düzenlemelerin çok uluslu flirketlerin transfer fiyatlamas manipulasyonlar n engelleyici nitelikte olmad de erlendirilmektedir. 1 M. Alen Rugman, Eden Lorraine, Multinational and Transfer Pricing, St.Martin Pres, NY, 1985,S.1 SMMMO Yay n Organ 91

2 Amac, Türkiye aç s ndan etkin bir transfer fiyatlamas n n önemini ve bu sistemin ülke mevzuat nda yer almas n n gereklili ini ortaya koymak olan bu çal flmada; Çok uluslu flirketler aç s ndan transfer fiyatlamas ve önemi, Türkiye de transfer fiyatlamas na yönelik olarak haz rlanm fl olan yasal düzenlemelerin varl, Transfer fiyatlamas konusunda Türk Vergi Mevzuat nda bulunan bofllu un doldurulmas ve bu konuda nelerin yap labilece i, konular na de inilecektir 2- ÇOK ULUSLU fi RKETLERDE TRANSFER F YATLAMASI VE ÖNEM Çok uluslu flirketler, gerçeklefltirdikleri sat fllar ve dünya üretimi içindeki paylar ile dünya ekonomisinin vazgeçilmez unsurlar haline gelmifllerdir. Yap lan araflt rmalar en büyük 600 çok uluslu flirketin dünya toplam üretimi içindeki pay n n %20-25 aras nda de iflti ini, bu flirketlerin sat fllar n n ise pek çok ülkenin GSMH dan fazla oldu unu ortaya koymufltur. thalatç ve ihracatç kimlikleriyle dünya ticaretinde önemli rol oynayan çok uluslu flirketler, gerçeklefltirdikleri do rudan yabanc yat r mlar ile özellikle geliflmekte olan ülkeler için ilgi oda haline gelmifllerdir. 2 Pek çok ülke çok uluslu flirketlere uygun ortam haz rlayarak do rudan yabanc yat r mlar ülkesine çekebilmeye çal flmaktad r. Bu flirketler ise yat r m yapacaklar ülkeleri belirlerken; ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrara, makro ekonomik politikalara, bu flirketlere verilecek vergi ve vergi d fl teflviklere göre de erlendirmektedirler. Bu faktörler aras nda yer alan vergi sistemi ve vergi politikas ise yat r m karar n n verilmesinde belirleyici rolü üstlenmektedir. Çok uluslu flirketlerin farkl ülkelerdeki ba l ortakl klar yla gerçeklefltirdikleri ifllemlerde, ilgili ülkenin vergi gelirlerini olumsuz yönde etkilememeleri hatta yükümlülükleri yerine getirerek o ülkenin finansman na ifltirak etmeleri beklenmektedir; ancak gerçek durum her zaman bu flekilde olmamaktad r. fiirketler farkl ülkeler - deki flubeleriyle yapt klar mal ve hizmet transferlerine iliflkin uygulad klar fiyat piyasa fiyat na nazaran farkl laflt rmak suretiyle ödeyecekleri toplam vergi miktar n azaltma e ilimi içine girmektedirler. 3 Yani çok uluslu flirketler vergi oran n yüksek oldu u ülkelerdeki ba l ortakl klar yla mal ve hizmet transferi yaparken düflük fiyatla mal al p yüksek fiyatla mal ve 2 Mehmet Aktafl, Uluslar Aras Transfer Fiyatland rmas ve Türk Vergi Mevzuat nda Uygulanma Olanaklar,Yaklafl m Yay nc l k -2004, s A.g.e., s. 53 SMMMO Yay n Organ 92

3 hizmet satmak suretiyle daha az vergi ödemekte ve bu suretle konsolide karlar n daha yüksek seviyelerde tutabilmektedirler. Çok uluslu flirketlerin, ortakl klar yla yapt klar mal ve hizmet transferlerinde uygulad klar fiyatlar düflük veya yüksek belirlemesi sonucunda ödeyece i vergi miktar ve vergi sonras karlarda ortaya ç kan de iflmeyi bir örnek yard m yla aç klamaya çal flal m. talya da faaliyet gösteren X ana flirketi adet ampulü tanesi 1$ dan üretip sviçre de faaliyet gösteren Y yavru flirketine satmaktad r. Y de bu ampulleri tanesi 3 $ dan baflka bir flirkete satmaktad r. Ana flirketin ödedi i gelir vergisi oran %30, yavru flirketin ödedi i gelir vergisi oran %50 dir.toplam vergi sonras gelir, transfer fiyat n n kullan m na ba l olarak farkl olacakt r. Düflük kar politikas nda transfer fiyat 1.8 $,Yüksek kar politikas nda transfer fiyat 2.2 $ d r Ana fiirket (X) Yavru fiirket (Y) Konsolide fiirket DÜfiÜK KAR POL T KASI (Transfer Fiyat 1.8 $) Sat fllar (1.8$* Adet) $ $ $ SMM (1$* Adet) $ $ $ Brüt Kar $ $ $ Faaliyet Giderleri $ $ $ VÖK $ $ $ Vergi (% 30) $ $ $ Net Kar $ $ $ YÜKSEK KAR POL T KASI (Transfer Fiyat 2.2 $) Sat fllar (2.2$* ) $ $ $ SMM (1* ) $ $ $ Brüt Kar $ $ $ Faaliyet Giderleri $ $ $ VÖK $ $ $ Vergi (% 30) $ $ $ Net Kar $ $ $ Transfer fiyat n n düflük ya da yüksek olarak belirlenmesi, yukar da da görülece i üzere, konsolide flirketin vergiden sonraki kar n n de iflmesine neden olmaktad r. Transfer fiyat n n 2.2 olarak belirlenmesi durumunda, konsolide flirketin vergiden önceki kazanc dir. Bu gelirden X e ; Y e ise SMMMO Yay n Organ 93

4 kar pay aktar lmaktad r. Y e göre X e daha fazla kar pay n n aktar lmas n n nedeni ise vergi oran n n X te daha düflük olmas d r. Transfer fiyat n n yükseltilmesi toplam ödenen vergiyi $ azalt rken konsolide geliri de ayn oranda artt rm flt r. Böylece karlar yüksek vergi oranlar n n uyguland ülkeden düflük vergilemenin yap ld ülkeye kayd r lm flt r 4. S n rlar afl r ifllemlerin say, hacmi ve kapsam ndaki art fla paralel olarak, çok uluslu flirketler birçok ülkede yerleflen flubeleri ile daha büyük miktarda paralar içeren transferler içine girmektedir. Bu nedenle transfer fiyatlaman n etkileri hem çok uluslu flirketlerin karlar hem de ilgili ülkelerin vergi gelirleri için giderek daha önemli hale gelmektedir. 5 Çok uluslu flirketler transfer fiyatlar n ; karlar n transfer etmek, vergi yükünü azaltmak, kurlardaki de iflmelerin zararlar ndan korunmak gibi amaçlar gerçeklefltirmek için kullanmakta- d rlar. Bu amaçlar n ayr nt l olarak afla daki flekilde ifade edilmesi mümkündür a. Vergi oran n n yüksek oldu u ülkelerdeki ba l ortakl klar yla gerçeklefltirdikleri mal ve hizmet al mlar n yüksek, sat fllar n düflük bedelle gerçeklefltirip, karlar n düflük göstermek ve bu suretle gelirlerini transfer fiyatlamas arac l yla yüksek vergi oran n n uyguland ülkeden vergi oranlar n düflük oldu u ülkeye transfer etmek, b. D flar ya ödenen karpay, patent, know-how ve marka hakk karfl l stopaj al nacaksa bunlar için yap lacak ödemelerin d flar dan al nan mallar n fiyatlar içinde yurtd fl na kayd r l mas yla daha az stopaj vergisi ödemek vergi oran yüksek olan ülkelerdeki firma taraf ndan ba l oldu u flirket grubundaki di er flirketlere uygulanmas gereken hizmet, gayri maddi haklar vb. karfl l bedellerin düflük veya hiç gösterilmemesi ve di er flirketlere de ait olan maliyetlerin de üstlenilmesi yoluyla vergilerin azalt lmas, d flar - dan ithal edilen mallar n fiyat n n düflük gösterilerek gümrük vergileri ile KDV nin az ödenmesi ve kar transferlerine, döviz ve kurlara 4 Alan C.Shapiro,Foundations of Multinational Financial Management Boston, The Unctad, Transfer Pricing, Unctad series on issues ininternational investment agreements,united Nations, New York and Geneve 1999,s.4 6 Berk Dicle, Vergi Uygulamalar Aç s ndan Transfer Fiyatlar,Vergi Dünyas, Say :163, 1995,s Zeki Do an, Çok Uluslu flletmelerde Transfer Fiyatlama Uygulama Nedenleri ve Verilerin Analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Say :22, Nisan- 2004,s.73 8 hsan Günayd n, Vergi Politikalar n n Uluslararas Do rudan Sermaye Yat r mlar Üzerine Etkisi, Doktora Tezi,1998, KTÜ,s.121 SMMMO Yay n Organ 94

5 konulan s n rlamalardan korunmak için transfer fiyatlar de ifltirilerek daha az vergi ödenmesidir. c. Kurlardaki de iflmelerin zararlar ndan korunmak ve bu dalgalanmalardan yararlanmak amac yla çok uluslu flirketler transfer fiyatlamas n bir araç olarak kullanmaktad rlar. Bu durum özellikle sabit kur sistemlerinde ve kambiyo denetimi uyguland nda söz konusu olmaktad r. Örne in bir ülkenin devalüasyon ve di er bir ülkenin revalüasyon yapmas beklendi inde fonlar n devalüasyon yap lmas beklenen ülkeden revalüasyon yapaca beklenen ülkeye kayd r lmas yla büyük spekülatif kazançlar elde edilebilmektedir. Ancak kambiyo kontrolü uygulanmas halinde sermaye ihrac na yasal engellerden dolay ülkeden normal bir flekilde fonlar n aktar lmas mümkün olmamaktad r. Çok uluslu flirketler böyle bir durumda avantajl bir konuma sahiptir. Çünkü transfer fiyatlamas n kullanmak suretiyle fonlar paran n de erinin düflük oldu u ülkeden paran n de erinin yüksek oldu u ülkedeki flubeye kayd r labilmesi söz konusu olabilmektedir. d. Çok uluslu flirketlerin transfer fiyatlar arac l yla karlar n transfer etmelerinin nedenlerinden biri de rekabet etkisidir flöyle ki karlar n yüksek ilan edilmesi di er rakip Çok uluslu flirketleri de o ülkede yat r m yapmaya sevk edece inden muhtemel rekabetten kaç nmak için karlar düflük ilan edilmekte aradaki fark farkl yollardan (sat lan hammaddelerin, lisans ücretlerinin fiyatlar n n yüksek gösterilmesi gibi) ba l ortakl ktan ana iflletmeye transfer edilmektedir. e. Çok uluslu flirketlerin yabanc ülke paras yla karlar nda büyük dalgalanmalar meydana geldi inde, bu flirketler bu ülkelerdeki flubelere verilen mal ve hizmetlerin fiyatlar n artt r p azaltarak yüksek karlar düflük, düflük karlar da yüksek göstermekte ve bu suretle karlardaki dalgalanmalar transfer fiyatlar arac l yla azaltmaktad rlar. Çok uluslu flirketlerin transfer fiyatlamas manipulasyonlar, yabanc sermayeye ihtiyaç duyan geliflmekte olan ülkelerin kaynak da l m n, vergi siste mini, ödemeler dengesini dolay s yla ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etkilere maruz kal nmamas için transfer fiyatlamas ile ilgili yasal düzenlemelerin gerçek - lefltirilmesi ve etkin bir transfer fiyatlamas sisteminin oluflturulmas gerekir. 3- TÜRK YE DE TRANSFER F YATLAMASI Türkiye de transfer fiyatlamas na yönelik do rudan ç kar lm fl bir yasa bulunmamaktad r.bununla birlikte vergi mevzuat nda konuya yönelik düzenlemeler göze çarpmaktad r. Söz konusu düzenlemeleri örtülü kazanç ve örtülü sermaye müesseseleri ad alt nda görmek ve de erlendirmek mümkündür. SMMMO Yay n Organ 95

6 3.1.Örtülü Kazanç Müesseseleri flletmelerin, elde ettikleri kazançlar ortaklar na da tmay p gelecekte daha fazla kazanç elde etmek ve mali yap lar n güçlendirmek amac yla flirket bünyesinde tutabilmelerine kanun izin vermektedir. Ancak baz durumlarda flirket bünyesinde kalmas gereken bir kazanç yap lan muvaazal ifllemler sonucunda kurumla ilgili kiflilere aktar labilmektedir. Örtülü kazanç olarak nitelendirilen bu durumun önüne geçmek için Kurumlar Vergisi Kanunu nda gerekli düzenlemeler yap lm flt r. Kurumlar Vergisi Kanunu flu hallerde kazanc n tamamen veya k smen örtülü olarak da t ld n kabul etmifltir: (Md.17) a. fiirket kendi ortaklar, ortaklar n n ilgili bulundu u gerçek ve tüzel kifliler, idaresi, murakabesi veya sermayesi bak mlar ndan vas tal vas tas z olarak ba l bulundu u veya nüfuzu alt nda bulundurdu u gerçek ve tüzel kifliler ile olan münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düflük fiyat veya bedeller üzerinden yahut bedelsiz olarak al m, sat m, imalat, inflaat muamelelerinde ve hizmet iliflkilerinde bulunursa; b. fiirket, 1 numaral f krada yaz l kimselerle olan münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düflük bedeller üzerinden kiralama veya kiraya verme muamelelerinde bulunursa; c. fiirket, 1 numaral f krada yaz l kimselerle olan münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düflük faiz ve komisyonlarla ödünç para al r veya verirse; d. fiirket, ortaklar ndan veya bunlar n eflleri ile usul ve füruundan ve 3. dereceye kadar (dahil) kan ve s hri h s mlar ndan flirketin idare meclisi baflkan veya üyesi, müdürü veya yüksek memuru durumunda bulunanlara emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek ayl k, ikramiye, ücret verir veya benzeri ödemelerde bulunursa örtülü kazanç gerçekleflir. Kanun maddesinde de anlafl laca üzere örtülü kazanç da t m nda, flirketin elde etti i gelir (vergilendirilmemifl gelir) flirket ortaklar na veya onlar n yak nlar na aktar lmakta ve bu suretle gelir matrah d fl b rak lmaktad r. Kanun ilgili kiflilere bu flekilde da t lan örtülü kazançlar n kurum kazanc n n tespit edilmesinde indirim olarak kabul edilemeyece ini hükme ba lamaktad r. (Md 15/3) Kurumlar Vergisi Kanununun, 17. maddesinin gerekçesi izah edilirken örtülü kazanç müessesesinin sadece ulusal de il uluslararas alanda faaliyet gösteren flirketleri de kapsam na ald n belirten aç klamalar yap lm flt r. Bu aç klamalarda flu ifadeler yer almaktad r. Gizli sermaye faizi ile gizli kazanç da t m, Kurumlar Vergisi bak m ndan üzerinde ehemmiyetle durulmakta olan hadiselerdir. Bilindi i gibi kurumlar aç k olarak vergi kaç ra- SMMMO Yay n Organ 96

7 mazlar. Daha do rusu bünyeleri ve kurulufllar icab yapamazlar. Buna mukabil vergi matrah n önleyici tedbirler al nmazsa gizli kazanç yolundan gitmek suretiyle saklamak imkan bulabilirler. Memleketimizde bunun bariz misallerine tesadüf edilmifltir. Bu cümleden anlafl laca üzere, merkezleri fleklen Türkiye de bulunan imtiyazl büyük yabanc kurumlar n hariçte ba l bulunduklar teflekküllerle olan münasebetleri üzerinde kazançlar n n büyük bir k sm na devaml olarak Türkiye d fl na kayd rmaya muvaffak olmufl olduklar n bir vak a olarak zikredebiliriz. Tasar da yer alan tedbirlerle yaln z hariçte s k münasebetli olan yabanc kurumlar n de il, memleket içindeki yerli kurumlar nda bu yollardan gidememelerine bir set çekilmelidir. Görüldü ü gibi, yerli ve yabanc flirketlerin örtülü kazanç ifllemlerini engelleyici düzenlemelere kanunda yer verilmifltir. Ancak örtülü kazanç müessesesi transfer fiyatlamas manipulasyonlar n önlemede ne derecede baflar l olmufltur? Bu soruyu ilgili maddeyi irdeleyerek cevap bulmaya çal flal m. 9 a. Ulusal ve s n r ötesi ifllemlere uygulanmak amac yla düzenlenmifl olmas na ra men örtülü kazanç da t m müessesi, ülke içi iliflkili kurulufl ifllemlerine yo unlaflm fl, ayn kurulufllar n uluslar aras faaliyetlerine yönelik ayr nt l düzenlemeye gitmemifl ve bu ifllemleri mevcut yasal hükümler çerçevesinde ele almaya çal flm flt r. Bu durum ise, ÇUS lar n bu boflluklardan yararlan p transfer fiyatlamas manipulasyonlar ile ülke kaynaklar n baflka ülkelere aktarmalar na ortam haz rlam flt r. Bu ba lamda Örtülü Kazanç Müessesesinin, ÇUS lar n ülke kaynaklar n n transferine izin vermeyecek flekilde gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yap lmas gerekmektedir. b. Kurumlar Vergisi Kanunu nda emsal bedel prensibi benimsenmifltir. Emsal bedeli iki ba ms z flirket aras nda gerçeklefltirilen ifllemlere uygulanan fiyat n, iki grup flirketi aras ndaki ifllemlere uygulanacak olan transfer fiyat ile ayn olmas n ifade eder. ÇUS lar n ba l ortakl klar n ba ms z birer iflletme gibi vergilendirerek vergi avantaj yada dezavantaj yaratmaktan kaç nan bu anlay fl vergi gelirlerinin afl nmas n önlemede önemli bir etkiye sahiptir. Ancak emsal bedeli prensibinin uygulanmas her zaman mümkün olmamaktad r. Örne in, patent, dizayn, marka, bilgi birikimine sahip olunmas hallerinde emsal bir ifllem bulmak zordur.yine ÇUS lar n ba l ortakl klar yla gerçeklefltirdikleri baz ifllemleri ba ms z kurulufllarda görmek müm - kün olmad ndan emsal bedel 9 Aktafl, a.g.e., s SMMMO Yay n Organ 97

8 prensibinin uygulamas bu durumlara da güç olabilmektedir. Örne in, ÇUfi un ba l ortakl klar ndan birinde oluflturulan bir dizayn bir baflka ba l ortakl a kolayca devredilebilirken ba ms z kurulufllarda, gelecekte daha fazla getiri sa layaca gerekçesiyle devir bu kadar kolay olmamaktad r. liflkili kurulufllarda, gelecekte bu dizayndan büyük gelirler elde edilece i düflünülse bile, gelir ÇUS bünyesi içinde kalaca ndan devir daha kolay bir flekilde gerçekleflmektedir. Böyle durumlarda bu tür grup içi transferlere benzer ifllem bulmak zordur. Yine; vergi idareleri iliflkili kurulufllar aras nda gerçeklefltirilen ifllemleri, ancak emsallerine göre bir farkl l k gördüklerinde incele- meye almaktad rlar. Bu incelemeler ço unlukla ifllemlerin gerçekleflme an nda yap lmad ndan o andaki emsal uygulamalar hakk nda yeterince bilgi sahibi olamazlar sonuçta eldeki verilerle do ru sonuca ulaflamazlar. Görüldü ü gibi emsal bedelinin tespit edilmesi kimi zaman çok güç kimi zamansa mümkün olmamaktad r. Bu konun kanunda net, aç k olarak tan mlanmamas emsal bedelinin büyük ölçüde takdire ba l olarak de erlendirilmesine neden olmaktad r. Bu nedenle kanun maddesine yap lacak de iflikliklerle emsal bedeli prensibini iliflkili kurulufl ifllemlerinde nas l uygulanaca, karfl laflt r labilir nitelikteki bir ifllemin nas l bulunaca, karfl laflt rma yapmay zorlaflt ran unsurlar n varl halinde gerekli düzeltmelerin nas l yap laca konusunda objektif ölçülere yer verilmelidir. c. Kurumlar Vergisi Kanunu sadece sermaye flirketlerini örtülü kazanç da t m müessesesine dahil etmektedir. Kooperatiflerin, dernek ve vak flara ait iktisadi iflletmelerin, ifl ortakl klar ile ticaret flirketlerinin kanun kapsam na al nmamas örtülü kazanç da t m düzenlemelerinin s n rl kalmas na ve sonuçta ÇUS lar n transfer fiyatlamas manipulasyonlar n önleyici seviyede olmamas na neden olmaktad r. d. Örtülü kazanç elde edecek gerçek ve tüzel kifliler, Kanunda; ortaklar, ortaklar n iliflkide bulundu u gerçek ve tüzel kifliler, idaresi murakabesi veya sermayesi bak m ndan vas tal yada vas tas z olarak ba l bulundu u veya nüfuzu alt nda bulundurdu u gerçek ve tüzel kifliler olarak belirtilmifltir. Kanun örtülü kazanç da - t mdan yararlanacak kiflileri genifl bir çerçevede ele almas na ra men muhatab n tespiti konusunda tam bir netlik ve aç kl k getirememifltir. Örne in, ortaklar n ilgili bulundu u kifliler net bir biçimde tan mlanmam flt r. Bu konuda OECD rehberinde iliflkili kifli kavram, ana flirket ifltirakleri ile ortak bir kontrol alt nda yönetilen flirketler olarak belirlenmifl, muhataplar daha dar bir kapsamdan ele al narak daha net ve aç k ifadelere yer verilmifltir. Kurumlar Vergisi Kanununda da Örtülü kazanç da t m SMMMO Yay n Organ 98

9 maddesinde gerekli düzenlemeler yap larak kapsam daralt lmal ve ifadeler daha net ve aç k biçimde ortaya konmal d r. 3.2.Örtülü Sermaye Müessesesi KVK nda transfer fiyatlamas konusu ile iliflkilendirilebilecek di er bir düzenlemede Örtülü Sermaye Müessesesidir. Bilindi i gibi iflletmeler fon ihtiyaçlar n karfl lamada, ço u zaman borçla finansman öz kaynaklarla finansmana tercih ederler. Bunun en önemli sebebi ise borçlanma durumunda ödenilen faizlerin ve yap lan masraflar n gider kaydedilip kurum kazanc ndan indirilebilmesidir. Bu durumu dikkate alan KVK nu afla - daki aç klamalara yer vererek Örtülü Sermayeyi tan mlam flt r. Kurumlar n aralar nda vas tal, vas tas z bir flirket münasebeti veya devaml ve s k bir iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzel kiflilerden yapt klar istikrazlar, teflebbüste devaml olarak kullan l r ve bu istikrazlarla, kurumun öz sermayesi aras ndaki nispet, emsali kurumlar nkine nazaran bariz bir fazlal k gösterirse mezkur istikrazlar örtülü sermaye say l r. (Md.16) Bu maddeye göre; örtülü sermaye olgusu, iflletmenin ortak ve sahiplerinin sermaye pay olarak koymalar gereken mebla n, ortaklardan al nm fl borç gibi nitelendirilerek bunlara faiz tahakkuk ettirilmesi ve bu faizlerin gider olarak gösterilip kurumun vergi matrah afl nd r larak elde edilen kar n bir k sm n n kurumlar vergisi ödemek - sizin faiz ad alt nda orta n eline geçmesi fleklidir. Kurumlar Vergisi Kanunu örtülü sermayeye iliflkin düzenlemelere yer vererek sermaye niteli i tafl yan borç vermeler dolay - s yla tahakkuk ettirilen faizlerin, kurumun vergi matrah ndan indirilmesini engellemeye çal flm flt r. 10 Bilindi i gibi kurumlar ihtiyaç duydu unda, finansman ihtiyaçlar n ortaklar na baflvurmak suretiyle karfl layabilmektedirler. Ancak böyle bir durumda ortaklar n flirkete verdi i borçlar n n örtülü yoldan konmufl sermaye niteli i tafl mamas gerekir. E er bu durumun varl söz konusu olursa, iflletmeye verilen borçlar karfl l ödenen faizler normal bir borca ödenen bir faiz gibi kurum kazanc ndan indirilememektedir. 11 Kanun burada paray verenin bunu borç olarak de il de flirkete ortak olarak verdi ini, ödünç veren kifliye ödenmesi gerekenin faiz de il kar pay olmas gerekti ini ileri sürmektedir. Enflasyonun, ekonomik belirsizliklerin yafland ülkemizde ÇUfi lar kar transferlerindeki güçlükler vs. gibi birtak m mali yada ekonomik sebepleri ileri sürerek ortakl klar n n sermaye 10 Hasan Hüseyin Savafl, Örtülü Sermayede Borcun Devaml Kullan lma Koflulu ve Öz Sermayeye Oran, Mevzuat Dergisi, Y l:2 Say :6, Haziran -1999,s A.g.e.,s.3 SMMMO Yay n Organ 99

10 ihtiyaçlar n öz sermaye olarak karfl lamak yerine borçlanma yoluyla sa lamaya çal flmaktad rlar. Sermaye ihtiyaçlar n n büyük bir k sm n borçlanma yoluyla karfl layan ÇUfi lar bunlar için ödedikleri faizleri gider yazmak suretiyle devlete daha az vergi vermekte ve sonuçta ülkenin kaynak - lar n n afl nmas na neden olmaktad rlar. Bunlara izin vermemek amac yla kanun, örtülü sermaye müessesini düzenlemifl ve sermaye konmas gereken flirketlere borç verilmesi halinde hesaplanan faizlerin gider yaz lamayaca n belirtmifltir. 12 Bu sistem ülke kaynaklar n n di er ülkelere transfer edilerek vergi tabanlar n n afl nmas n önleyici olmas bak m ndan iyi bir sistemdir. Ancak, bir çok eksikli i bünyesinde bar nd ran örtülü sermaye müessesesi sorunlar tam olarak çözmede baflar l de ildir. Söz konusu eksiklikleri flu flekilde s ralamak mümkündür: a. Örtülü sermayenin varl için kanun; kurumun, vas tal ve vas tas z flirket iliflkisi içinde bulundu u kiflilerden ald borç miktar n n kurum öz sermayesine olan oran n n emsal kurumlara nazaran bariz fazlal k göstermesi flart n aram flt r. lgili kanun maddesi (KVK Md.16) incelen -di inde emsal al nacak kurumun nas l ve neye göre belirlenece i konusunda bir belirsizli in oldu u hemen göze çarpmaktad r. Her kuruluflun kendine özgü bir yap s n n olmas ; pazarlama politikas, riski üstlenme dereceleri, sahip oldu u personel, yöneticilerin yetenekleri vs. farkl olmas emsal bir kurum belirlemenin ve buna göre karfl laflt rma yapman n güçlü ünü ortaya koymaktad r. Dolay s yla kanunda emsal al nacak iflletmenin nas l ve neye göre belirlenece i konusunda bir aç kl n getirilmesi flartt r. Belirsizli in yafland noktalardan bir di eri de emsal al nacak kurumla karfl laflt r lacak borç/öz sermaye oran d r.bugün pek çok ülke hem vergi daireleri hem de mükellefler için belirginlik sa lamak amac yla kabul edilebilir borç/özsermaye oranlar tespit etmifllerdir. Örne in, Almanya 3:1, Belçika 9:1, Fransa 1,5:1 olarak bu oranlar belirlemifltir. Türkiye de de buna benzer kabul edilebilir borç /özsermaye oranlar n n belirlenmesi ve bu oranlar n yasal bir çerçevede aç klanmas ile bu maddenin bir nebze olsun uygulanabilirli ini sa lanabilir. b. Örtülü sermayeden bahsedebilmek için borç al nan gerçek ve tüzel kiflinin kurumun orta olmas veya flirketle vas tal bir flirket iliflkisi içinde bulunulmas flartt r. Vas tal iliflki kavram uygulamada genifl bir çerçevede yorumlanm flt r. Ortak görülen 12 Aktafl,a.g.e A.g.e.,s Mehmet Maç, Güncel Kurumlar Vergisi, 2.Bask, Denet Yay nc l k, stanbul, 1996,s.663 SMMMO Yay n Organ 100

11 kiflilerin yak n akrabalar ndan yap lan borçlanmalarda borçlu kurum ile borç veren kurum aras nda vas tal flirket münasebeti bulundu u kabul edilmifltir. Bu anlay fl tarz do ru olsa bile örtülü sermayeden bahsedilebilmesi için kimin ne oranda ortak olmas gerekti i ortakl k ve akrabal k iliflkisinin ne düzeyde olmas gerekti i konusunda belirsizlikler hakimdir. Kanunda belirsizli in hakim oldu u noktalardan bir di eri de, örtülü sermayenin varl k nedenlerinden biri olarak gösterilen kurum ile ilgili kifliler aras ndaki s k ve devaml bir iktisadi iliflkinin varl d r. Devaml l k ve s k bir iktisadi iliflki diyerek neyin kastedildi i belirgin de ildir. Yukar daki ifadelerden de anlafl laca üzere; örtülü sermaye, vergi daireleri ve vergi mükelleflerinin birçok konuda ihtilafa düflmelerine yol açacak belirsiz hükümler içermektedir. Özellikle emsal al nacak kurum ve borç/öz sermaye oranlar konusunda kanunda aç k ve net ifadelere yer verilmedi i sürece idare ve yarg organlar n n verece i kararlar n çeliflkili olmas kaç n lmaz olacakt r. Dolay s yla örtülü sermaye müessesinin daha belirgin ve aç k olmas n sa layacak tedbirlerin al nmas gerekmektedir. Bu ba lamda yap labilecek çal flma örtülü sermaye konusunda kabul edilebilir borç/özsermaye oranlar n n belirlenmesi ve bunlar n yasal bir çerçeveye al nmas sa lanmal d r. Mesela bu konuda iflletmelerin ve içinde bulundu u sektörlerin özel durumlar n da dikkate alarak özsermayelerinin üç yada befl kat na kadar iliflkili kurulufl borçlanmas ndaki faiz giderlerinin indirilmesine izin verilmesi söz konusu olabilmektedir. 15 SONUÇ Çok uluslu flirketlerin farkl ülkelerdeki ba l ortakl klar yla gerçeklefltirdikleri, mal ve hizmet transferlerine uygulad klar fiyat, vergi oranlar n baz alarak de ifltirmeleri ve bu suretle gelirlerini yüksek vergi oran n n uyguland ülkeden düflük vergilerin al nd ülkelere aktarabilmeleri, ülkelerin etkin bir transfer fiyatlamas sistemi kurarak bu konuda gerekli düzenlemeler yapmalar n zorunlu hale getirmifltir. Çok uluslu flirketlerin gerçeklefltirmifl olduklar transfer fiyatlamas manipülasyonlar özellikle geliflmekte olan ülkeleri olumsuz yönde etkiledi inden sistemin, özellikle bu ülkelerde oluflturularak etkin bir flekilde ifller hale getirilmesi ekonomik refah aç s ndan önem tafl maktad r. Transfer fiyatlamas sistemi oluflturulurken ne yabanc yat r mlar n ülkeye giriflini engelleyici kat bir politika ne de ülke kaynaklar n n afl nd r lmas n, yerli sanayi olumsuz yönde etkileyici yumuflak bir politika güdülmelidir. 15 Aktafl,a.g.e. 258 SMMMO Yay n Organ 101

12 Türk Vergi Sisteminde yer alan düzenlemeler, transfer fiyatlamas n daha çok ulusal boyutuyla ele alm fl konunun uluslararas boyuta gereken önem vermeyerek ülke içi kurumlara uygulanan hükümler çerçevesinde uluslararas sorunlar çözmeye çal flm flt r. Çok uluslu flirketlerin ülke kaynaklar n n di er ülkelere kayd r lmas na engelleyici özelli e sahip olmayan örtülü kazanç ve örtülü sermaye müesseseleri bu flirketlerin transfer fiyatlamas manipulasyonlar n önlemede yetersiz kalm flt r. Bu konuda neler yap labilir? Bunlar flu flekilde ifade etmek mümkündür: a. Çok Uluslu fiirketlerin manipulasyonlar n önleyebilmek amac yla önce sa lam bir yasal yap n n oluflturulmas gerekir.bu yap oluflturulurken Türk Vergi Sisteminde transfer fiyatlamas ile ilgili yer alan düzenlemeler yeniden gözden geçirilmeli net olmayan, mu lak (Özellikle transfere konu olan mal ve hizmetlere uygulanacak fiyatlar n belirlenmesinde kullan lacak yöntem, emsal bedeli vs.) herkesi farkl uygulamalara sevk edecek ifadeler yeniden tan mlanmal, objektif ölçülere yer verilmelidir. Bu konuda OECD taraf ndan düzenlenmifl, bir çok geliflmifl ülkenin transfer fiyat-lamas sistemini kurarken baz ald, transfer fiyatlamas rehberinden yararlan lmal d r. Bu rehberden yararlan l rken yap lacak düzenlemeler, ülke- nin ekonomik, siyasi, sosyal durumu göz önüne al narak gerçeklefltiril- melidir. b. Transfer fiyatlamas yasas ç kart - l rken bu yasan n ülkedeki di er yasalarla ba dafllaflt r larak uyumlu hale getirilmesine dikkat edilmelidir. Gerekirse ilgili yasalarda da de iflik - likler yap lmal d r. c. Etkin bir transfer fiyatlamas sisteminin oluflturulmas, sadece ç kar lacak yasaya de il bu yasay ifller hale getirecek güçlü bir idari ve teknik yap n n oluflturulmas na da ba l d r.bu konuda vergi idarelerine büyük görevler düflmektedir bu nedenle vergi idareleri güçlendirilmeli ve al nacak tedbirleri uygulamaya koyabilecek uzman personel yetifltirilmeli ve verilecek meslek içi e itimle bu personelin de iflen ve geliflen yeni durumlara intibaklar sa lanmal d r. d. Türkiye de de çok uluslu flirketlerin faaliyetlerini incelemek ve bu flirketlerin manipulasyonlar n önlemek amac yla ABD ve Japonya dakine benzer transfer fiyatlama servisleri oluflturularak bu konuda yetiflmifl, deneyimli elemanlardan faydalan lmal d r. KAYNAKÇA Aktafl, Mehmet Uluslar Aras Transfer Fiyatland rmas ve Türk Vergi Mevzuat nda Uygulanma Olanaklar,Yaklafl m Yay nc l k Dicle, Berk, Vergi Uygulamalar Aç s ndan Transfer Fiyatlar,Vergi Dünyas, Say :163, 1995 Do an, Zeki, Çok Uluslu flletmelerde Transfer Fiyatlama Uygulama Nedenleri SMMMO Yay n Organ 102

13 ve Verilerin Analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Say :22, Nisan Günayd n, hsan, Vergi Politikalar n n Uluslararas Do rudan Sermaye Yat r mlar Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, 1998, KTÜ Maç, Mehmet, Güncel Kurumlar Vergisi, 2.Bask, Denet Yay nc l k, stanbul,1996 Rugman, M. Alen, Lorraine, Eden Multinational and Transfer Pricing, St.Martin Pres, NY, 1985 Savafl, Hasan Hüseyin, Örtülü Sermayede Borcun Devaml Kullan lma Koflulu ve Öz Sermayeye Oran, Mevzuat Dergisi, Y l:2 Say :6, Haziran Shapiro, Alan C., Foundations of Multinational Financial Management, Boston, 1991 The Unctad, Transfer Pricing, Unctad series on issues ininternational investment agreements, United Nations, New York and Geneve 1999 SMMMO Yay n Organ 103

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde KURUMLARIN OLA AN T CAR FAAL YETLER DOLAYISIYLA OLUfiAN BORÇLANMALARIN ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESES KARfiISINDAK DURUMU Mesut KOYUNCU Bafl Hesap Uzman 1. Örtülü Sermaye Müessesesi Hakk nda Genel Bilgi: Ö rtülü

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

ransfer Fiyatlandırması.

ransfer Fiyatlandırması. ransfer Fiyatlandırması. Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Önemi & Yapılması Gereken Hazırlıklar Zeki Kurtçu, Sorumlu Ortak Vergi Hizmetleri Bölüm Başkanı 19 Aralık 2006, Ritz Carlton Hotel - Istanbul

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

YURTDIfiINDAN SA LANAN H ZMETLER N VERG MEVZUATI KARfiISINDAK DURUMU

YURTDIfiINDAN SA LANAN H ZMETLER N VERG MEVZUATI KARfiISINDAK DURUMU YURTDIfiINDAN SA LANAN H ZMETLER N VERG MEVZUATI KARfiISINDAK DURUMU Yücel BERKPINAR* 1.G R fi Globalleflen dünyada teknolojik geliflmelerin de etkisiyle s n rlar daralmakta ülkeler birbirlerine daha da

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi. BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi. BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakk nda Yönetmeli in 24. maddesi uyar nca emeklilik flirketleri, sisteme

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara mali ÇÖZÜM 159 KONS NYE HRACAT filemler VE KDV KARfiISINDAK DURUMU Nilüfer Altundal B YAN* I. G R fi S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara olan ba ml l azaltmak, pazar

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER Merdan ÇALIfiKAN* I- G R fi Genel kurul, kooperatiflerin en yetkili organ d r. Yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu ve di er organlar, kanuna ve anasözleflme

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Grupiçi hizmet: Bağımlışirketler arasında gerçekleşen, genellikle ana şirketin yavru şirketlerine veya aynı gruba

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

K ooperatifler, toplumu meydana getiren kiflilerin hayat düzeylerini

K ooperatifler, toplumu meydana getiren kiflilerin hayat düzeylerini KOOPERAT FLERDE GEL R G DER FARKININ GER DÖNÜfiÜMÜ (R STURN) Muhammed AKYOL Serbest Muhasebeci Mali Müflavir G R fi K ooperatifler, toplumu meydana getiren kiflilerin hayat düzeylerini dayan flma, yard

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2009

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2009 100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2009 Sunufl Kurumlar Vergisi Kanunu 2005 y l bafl nda bafllayan vergi kanunlar n n yeniden yaz lmas çal flmalar kapsam nda ele al nan ilk kanundur. Kanunun yaz lmas

Detaylı

2. KURUMLAR VERG S MÜKELLEFLER NDE TRANSFER F YATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA ITIMI

2. KURUMLAR VERG S MÜKELLEFLER NDE TRANSFER F YATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA ITIMI 2. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Transfer Fiiyatland rmas Yoluyla Örtülü Kazanç Da t m 2. KURUMLAR VERG S MÜKELLEFLER NDE TRANSFER F YATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA ITIMI 2.1. GENEL AÇIKLAMA

Detaylı

GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI

GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI Cengiz SAZAK* 1.G R fi Götürü gider uygulamas, ticari kazanc n tespit edilmesinde bir k - s m giderlerin tevsik edilme zorunlulu u olmadan di er bir deyiflle ispat edici bir belgeye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2013 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

4706 SAYILI HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S KANUNUNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4706 SAYILI HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S KANUNUNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA 4706 325 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı