İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI"

Transkript

1 İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ Şekib Avdagiç / 5 Yılmaz Kurt / 7 Korhan Gümüş / 8 DİĞER 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTLERİ Pécs / 10 Ruhr / 12 İSTANBUL 2010 PROJELERİ Kentsel Projeler / 16 Kentsel Uygulamalar / 32 Kültürel Miras ve Müzeler / 46 Görsel Sanatlar / 60 Geleneksel Sanatlar / 76 Klasik Türk Müziği / 82 Müzik ve Opera / 92 Sahne ve Gösteri Sanatları / 98 Sinema Belgesel Animasyon / 112 Edebiyat / 118 Kent Kültürü / 120 Eğitim / 130 Dış İlişkiler / 136 Denizcilik / 148 Turizm ve Tanıtım / 152 Halkla İlişkiler ve Etkinlik / 156 Reklam ve Pazarlama / 158 ETKİNLİK TAKVİMİ / 161 PROJE DİZİNİ / 174

3 SUNUŞ ŞEKİB AVDAGİÇ İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı İSTANBUL: DÜNYANIN EN İLHAM VERİCİ KENTİ stanbul, 2010 y l nda Avrupa n n Kültür Baflkenti. Avrupa n n kültürünü ve medeniyetini öteden beri en fazla etkilemifl kentlerden biri olan stanbul, Avrupa n n Do al Kültür Baflkenti stanbul, 2010 y l nda resmi olarak da Avrupa n n Kültür Baflkenti olacak. Türkiye nin Avrupal kimli inin çok genifl bir çerçevede tart fl ld bugünlerde, bizim, Avrupa n n ayr lmaz bir merkezi olarak gördü ümüz stanbul un resmi olarak da Avrupa n n Kültür Baflkenti olmas, gerek politik olarak gerek tarihsel olarak önemli bir dönüm noktas n teflkil ediyor. Zira, tarihi boyunca Avrupa n n büyük dönüflümlerinin hepsinde önemli bir paya sahip olan stanbul, bugün gelinen noktada kendisini yeniden tan mlama ihtiyac içinde olan Avrupa ya yeni bak fl aç lar, anlay fllar ve perspektifler sunarak onu etkilemeye devam ediyor. Avrupa ya ve asl nda dünyaya ilham vermeye devam ediyor. Tüm zamanlarda oldu u gibi stanbul u 2010 y l nda dünyaya nas l tan taca m z uzun bir süre tart flt k. letiflim departman m zdan, sanat yönetmenliklerimizden, reklam ajans m zdan ve her birimizin sosyal çevrelerinden pek çok stanbullu kat ld bu tart flmalara. Hep stanbul u en iyi tan mlayacak kelimeleri, s fatlar bulmaya çal flt k. Ama gördük ki pek çok s fat, tek bafl na stanbul u tan mlamakta yetersiz kal yor. flte o an, kendimize flunu sorduk: Bu flehir, yaflayanlar na, ziyaretine gelenlere ve hatta kendisini uzaktan özleyenlere ne veriyor? stanbullular stanbul a iliflkin ne hissediyor? Ne hissetmeli? Sürekli olarak karfl m za ç kan cevap ilham oldu. Ve iflte bundan sonra, 2010 y l boyunca stanbul u dünyaya tan tacak olan slogan ortaya ç kt : stanbul: Dünyan n en ilham verici kenti. stanbul, tarih boyunca dünyan n en ilham verici kenti oldu. Antik dönemde dünyan n önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Bugün Yenikap daki arkeolojik kaz lardan elde etti imiz bulgular, stanbul un tarihinin daha önce bilinenden çok daha eski oldu unu ortaya koyuyor. Bizans döneminde mistik ak m n önderi Calliste den Bizans Rönesans n n mimar Psellus a kadar pek çok fikir önderi, sanatç ve entelektüel bu flehrin sonsuz ilham ndan faydalanarak üretti eserlerini. Dünyan n birçok yerinden pek çok komutan ve hükümdar bu flehri almaya iten de yine ayn ilham ve çekim gücüydü: çlerinden sadece Fatih Sultan Mehmet baflar l oldu ve bu flehrin kimli ine Osmanl medeniyetini bir daha ç kmayacak flekilde kaz d. Osmanl döneminden modern Türkiye ye kadar, ülkemizin bütün büyük devlet adamlar, yazarlar, entelektüelleri, fikir önderleri, sanatç lar, stanbul u vizyonlar n n merkezinde bulundurdular. stanbul dan ayr lamad lar, ayr lmak zorunda kald klar nda da bir an önce geri dönmek istediler, geri dönemeyenler ise hep buray özlediler, kalplerinde yaflatt lar. Kimisi bir sengine yekpare Acem mülkünü feda etti, kimisi sadece stanbul u dinledi, kimisi Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre de er diyerek tüm ömrünü onu sevmeye adad. Gerek Klasik dönemde, gerek Rönesans s ras nda ve sonras nda, müzikten edebiyata, görsel sanatlardan sinemaya kadar pek çok sanat için stanbul hem bir çekim merkezi hem de uzakta bile olsa bir ilham kayna oldu. Allegretto alla Turca n n bestecisi Mozart da ilham ald stanbul dan, Puccini de. Ennio Morricone de stanbul dan ilham ald, Goran Bregoviç de. Apollinaire, Agatha Christie ve daha niceleri hep stanbul u ak llar n n, imgelemlerinin, eserlerinin bir köflesinde bulundurdular. Amin Maalouf un kahramanlar n n yolu hep stanbul dan geçti. James Bond stanbul da mutlaka bir ifller çevirdi. Öte yandan, sadece bat l lar de il, do ulular da buradan ilham ald. Do u nun devlet adamlar, siyaset bilgeleri ve liderleri modernleflme süreçlerindeki vazgeçilmez ilhamlar n stanbul dan ald lar hep, Afgani den kbal e kadar. Kendi ülkelerinde bar namayan akademisyenler, entelektüeller stanbul da huzura erdiler. 4 STANBUL STANBUL 2010

4 flte biz stanbul u 2010 y l na haz rlarken hep bu ilhamdan esinlendik, bu ilham zenginlefltirmeyi, derinlefltirmeyi, çeflitlendirmeyi ve yaflad m z iletiflim ça nda bütün dünya için ulafl labilir, paylafl labilir k lmay istedik. Bu kitapta, yukar da bahsetti imiz zengin ilham bu kez sizlere verecek projelerimizi, etkinliklerimizi, festivallerimizi, platformlar m z ve 2010 y l nda stanbul u sadece Avrupa n n de il bütün dünyan n gündemine tafl yacak program m z n ayr nt lar n bulacaks n z. Eminim, pek ço u sizi farkl perspektiflere, bak fl aç lar na tafl yacak. Pek ço unu flimdiden ajandan za not edeceksiniz. Biz, stanbul a yeni ilham kaynaklar ve yeni perspektifler kazand rmak, stanbul u burada yaflayanlar ve dünyan n de iflik yerlerinden buray düflleyenler için bir çekim merkezi yapabilmek amac yla çal flmaya devam edece iz. Sizleri de bu ilham n bir parças olmaya davet ediyoruz. Bu k sa yaz y bir filmden küçük bir enstantane ile sonland rmak isterim. Fellini nin bir filminde, yafll, elden ayaktan düflmüfl iki Romal kad n, her ikisinin de yak ndan tan d bir baflka Romal kad n hakk nda konuflurlar. Nas l, iyi mi? Sa l yerinde mi? diye sorar biri di erine. Öteki cevap verir: Tamamen dünyaya küstü. Kimseyle konuflmuyor. Sadece ve hep stanbul a gitmeyi istiyor. Keyifli ve güzel bir 2010 y l diliyorum. YILMAZ KURT İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri EBEDİ BAŞKENT İSTANBUL stanbul tarihin her döneminde Do u ve Bat uygarl klar n n kesiflim noktas olagelmifl. Bu, salt co rafi konumunun stratejik öneminden de il, ayn zamanda kültür-sanat ve bilim-teknik alanlar ndaki birikimin burada yo unlaflmas ndan da kaynaklan yor. Yerleflim tarihi binlerce y l geriye giden bu köklü flehir, tam anlam yla bir kültür ve uygarl k harmonisi. Osmanl mparatorlu u, s n rlar içinde Kudüs, Selanik, Saraybosna, Üsküp, Mostar ve Filibe gibi birçok büyük ve önemli flehre sahip oldu u halde oldukça uzunca bir süre stanbul u baflkent olarak kullanm fl. Cumhuriyetin kurulmas yla birlikte bu unvan n yeni geliflen Ankara ya devreden stanbul, bu de iflikli e ra men ebedi baflkentli ini sürdürmüfl ve daima yo un bir ilgiye mazhar olmufl y l nda Avrupa Kültür Baflkenti unvan n alacak olan stanbul, bu güzel vesileyle yeniden dünyan n gündemine geldi. Bu süreçte, baflta Avrupa olmak üzere tüm dünya stanbul un zengin ilham na yönelirken, ülkemiz de pozitif bir ilgi ve yüksek coflkuyla yüzünü stanbul a dönmüfl bulunuyor. Benzersiz güzelli iyle herkesi büyüleyen bu flehir, içinde bulundu umuz günlerde stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti projesi kapsam nda gerçekleflecek zengin kültürel çal flma ve etkinliklerle tüm sevenlerini büyülemeye haz rlan yor. Ne yaz k ki stanbul, biz stanbullular için bile henüz keflfedilmeyi bekleyen bir gizli aday and r yor. fiehrin kendisi, sahip oldu u kal c kültürel miras, üstünde devinim halinde bulunan modern sanatlar ve dahas Tüm bunlar, öncelikle bu flehirde yaflayan insanlar n ilgisini bekliyor. Bu yüzden, stanbul un 2010 Avrupa Kültür Baflkentli i sürecinde hedefledi imiz önemli hususlardan biri de bu ilgiyi yükseltmek. fiehrin dinamizmiyle birleflen zengin proje çeflitlili i özellikle genç nüfusun projeye kat l m n art racak. Bu anlamda, etkileflimli bir enerji platformu olacakt r stanbul 2010 AKB projesi. Bu enerji sayesinde flehrin de eri ve güzelli i yeniden keflfedilecek. stanbul un 2010 Avrupa Kültür Baflkentli i süreci tamamen sivil ve kat l mc bir yap içinde bafllad ve geliflti y l nda bir sivil toplum giriflimi olarak bafllayan proje, ilerleyen y llarda toplumun ve kamunun çok çeflitli kesimlerinden de destek alarak büyüdü. Bu anlamda, sürecin do as etkileflim ve enerjiye aç k oldu daima. Projenin yürütülmesi amac yla kurulan stanbul 2010 AKB Ajans da bu do rultuda yap land r larak, kamu ve sivil toplum kurum ve kurulufllar n n bu amaçla yapacaklar çal flmalarda koordinasyonu sa lad. Türkiye de ilk kez denenen bu yönetiflim modeli ile sivil toplum kurulufllar, sanayi ve ticaret odalar ve kamu kurumlar n n temsilcilerinden meydana gelen bir Yürütme Kurulu oluflturuldu ve karar ve de erlendirme sürecinde de önde gelen kültür ve sanat insanlar n n görüfllerinden faydalan ld. Böylece projenin her ad m AB standartlar na uygun bir flekilde at ld. stanbul 2010 AKB Ajans olarak benimsedi imiz temel misyon, öncelikle stanbul un büyük kültürel miras n n korunmas ve bunu baflta Avrupa olmak üzere bütün dünya ile paylaflma sorumlulu u. Kültür-sanat ve turizm-tan t m faaliyetleriyle birlikte projenin üç stratejik aya ndan birini oluflturan kültürel miras çal flmalar Avrupa Kültür Baflkentli i sürecinin 2010 y l sonras na da kalacak en k ymetli katk lar. Biliyoruz ki stanbul, bir k sm halen keflfedilmeyi ve gün yüzüne ç kart lmay bekleyen çok say da kal c esere sahip. Ajans m z, bunlar n lay k yla restore edilerek flehrin kültür-sanat hayat na dahil edilmesi için gerekli tüm gayret ve hassasiyeti gösteriyor. Böylelikle, 2010 y l ndan bafllayarak, stanbul un kadim zamanlarda oldu u gibi büyük bir kültür ve uygarl k baflkenti oldu u gerçe i yeniden kabul edilecek. Bu program kitab nda yer alan projeler de bunun en sa lam kan t olacak. stanbul un bitimsiz enerjisine ortak olarak stanbul 2010 AKB proje ve etkinliklerine yak n ilgi göstermeniz dile iyle güzel bir y l temenni ediyorum. 6 STANBUL STANBUL 2010

5 KORHAN GÜMÜŞ İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kentsel Uygulamalar Direktörü İSTANBUL DAN BAŞKA HANGİ ŞEHİR KÜLTÜREL PAYLAŞIM VE AÇIKLIK YOLUYLA BARIŞIN SAĞLANABİLECEĞİNİ DAHA İYİ ANLATABİLİR? Sanat n eriflilebilir k l nmas ve kentin farkl köflelerinde kapal ortamlarda yap lagelen sanat ve kültür faaliyetlerinin kent çap nda ve uluslararas düzeyde ilgiye aç labilmesi bugün 2010 un önündeki en önemli hedeflerden biri. Sanat etkinlikleri bugün belirli merkezlerde toplanm fl durumda ve bu merkezlerin d fl nda yaflayan kentlilerin, ulafl m sorunlar nedeniyle sanat ve kültür hayat ndan faydalanmalar büyük ölçüde mümkün olmamaktad r. Belirli merkezlere ulaflamayan stanbullu, bugün sanat etkinliklerine de eriflimde dezavantajl ve d fllanm fl bir konumda bulunuyor. Bu yüzden, her türlü sanat etkinli inin kentin her alan nda gerçekleflebiliyor olmas için yat r m yapmak gerekmektedir. Bahsetti imiz d fllanma durumu, stanbul un sanat üretim potansiyelini de olumsuz etkiliyor; kentlinin yarat c enerjisi kültür endüstrileri ile buluflturulam yor, üretim imkân na kavuflan sanatç say s az ve çeflitlilik olarak fakir kal n yor... Oysa sanat ve sanatç lar, stanbul un her mekân nda varl klar n gösterebilmeli, kamusal alanlardan, hastanelere, okullara, kütüphanelere, sokak duvarlar na ve mahalle dernek odalar na kadar her alana girebilmelidirler. stanbul, sanat n kapal ve birkaç merkeze s k flm fl mekânlar n n duvarlar n aflarak kentin sokaklar na, ana damarlar na akmas n sa layacak bir vizyonu harekete geçirebilmelidir. stanbul 2010, araflt r c, yeni perspektif aç c ve kat l mc dinamikleri de erlendirerek, kentteki dönüflümü, kentlilerin medeni ve bir arada yaflama ihtiyaçlar na cevap verecek bir istikamete do rultmay amaçl yor. stanbul, bir imparatorluklar baflkenti olarak dünyan n kültürel zenginlik aç s ndan nadide flehirlerinden birisidir. stanbul bu kültürel zenginli ini Avrupa ve Asya aras ndaki köprü konumuna borçludur. Her iki k tay birbirine ba layan deniz ve kara yollar n n geçifl hatlar nda olmas itibar yla, stanbul, sanatç lar n, kültür insanlar n n, bask c rejimlerden kaçanlar n, göçmenlerin, ifl arayanlar n, tüccarlar n, yat r mc lar n, fabrikatörlerin ilgisini m knat s gibi çeken bir kent olageldi. Bugün de stanbul, küreselleflen ekonomisiyle civar ülkelerden iflgücü ve küçük yat r mc lar çekmekte, ülke içinden, özellikle tar m sektöründen h zla kopan yeni göç ak mlar n n ilk hedefi olmaya devam etmekte ve h zla megakentleflmektedir. Kentin Osmanl döneminden miras ald farkl kültürlerin bir arada yaflama gelene i ve bilgisi, bugünün küresel megakent olgusunun getirdi i kutuplaflmalar ve ayr mlaflmay derinlefltiren gerilim ortam nda unutulmamal d r. Özellikle bugün, Türkiye nin Avrupa ile bütünleflme sürecinde katetti i yolda stanbul un öne ç kan rolü ve çekim merkezi olmas itibar yla, bu kültürel diyalog miras n n temelinden yararlanan yeni bir kültürler-aras iletiflim, karfl l kl zenginleflme ve bir arada yaflama prati inin canland r lmas, stanbul u Avrupa da ve dünyada örnek bir kent yapacakt r. stanbul dün nas l kültürel olarak birçok farkl l bar nd ran ve bundan faydalanmas n bilen bir baflkent idiyse, bugün de Avrupa Kültür Baflkenti olarak hem geçmiflinden getirdi i kültürel birikimini hem de bugün bünyesine çekti i farkl kültürleri yarat c mecralarda birbirleriyle iliflki kurdurabilen ve bu buluflmadan ç kan yeni enerjileri kullanacak altyap lar gelifltiren bir kent olacakt r. stanbul, Do u ile Bat aras nda art k basmakal p olarak kabul etti imiz köprü olma ifllevini bugün gerçek anlam yla hayata geçirme f rsat na sahip. Kültürler-aras ak flkanl n ve iletiflimin zenginleflebilmesi ve karfl laflmalar n yarat c yeni enerjilere dönüflebilmesi için stanbul un, do usunu ve bat s n bilen, de erlendirebilen, kenti farkl dünyalardan gelen sanat ve kültür insanlar n n çekim merkezi olabilecek flekilde dönüfltürebilen bir aray fla girmesi amaçlan yor. Böylece stanbul kendisini, gerek Avrupa ya gerekse de Avrupa n n kendi d fl nda gördü ü kültürlere, gelece in, kültürlerin birbirine aç larak kurulabilece ini anlatacak bir konuma tafl yacak. stanbul un Avrupa Kültür Baflkentli i, kültürel bar fl n altyap s n kuracak bilgilenme, donan m kazanma ve baflar l iletiflim kurabilme kapasitelerini yaratma aç lar ndan bulunmaz bir f rsat. stanbul, Avrupa Kültür Baflkentli i ile hem kendi içinde, hem de kendi d fl nda, Avrupa dan do uya, Akdeniz den, Ortado u ya, giderek ayr mlaflan ve birbirine cephe alan kültürlerin birbirlerine aç larak karfl l kl al flveriflleri için tarihi bir çabay üstlenmifl durumda. Bugün, küreselleflme ile birlikte gelen güvensizlik ortam ndan beslenen içe kapanmac ve d fllay c e ilim ve politikalar n, ancak medeniyetler-aras bir köprü olma ifllevi görmüfl stanbul gibi dünya kentlerinin çaba ve katk lar yla etkisizlefltirilmesi mümkündür. stanbul dan baflka hangi flehir kültürel paylafl m ve aç kl k yoluyla bar fl n sa lanabilece ini daha iyi anlatabilir? Avrupa kentlerinin karfl laflt küresel ak mlar n yaratt girdaplardan stanbul da benzeri bir flekilde pay n almaya bafllad. Ancak stanbul, 2010 Avrupa Kültür Baflkentli i ile bu girdaplara karfl korunman n kapanarak mümkün olamayaca n, ancak paylaflarak ve karfl l kl al flverifl ile dalgalar n atlat labilece ini söylemektedir. Avrupa Kültür Baflkentli inin getirece i sanat ve kültür enerjisi, bu hedeflenen al flverifl zemini için en ideal araçlardan birisi. Ak flkan enerjiyi olumlu ve yarat c süreçlere çevirmenin nas l gerçeklefltirilece ini sanat ve kültür yoluyla ortak bir zeminde Avrupa kentleri ile birlikte düflünebiliriz. 2010, yarat c bir projedir. Sanat ve kültür etkinlikleri yoluyla amaçlanan, insanlar aras nda iletiflimin kurulmas, farkl kültürlerin birbirini tan mas ve sanat n getirdi i yarat c enerjiyle toplumlar n kendilerine bak fllar n n özgürleflmesi ve zenginleflmesidir. stanbul, kültürel miras itibar yla her ne kadar zengin olsa dahi, sanat üretimi, e itimi, sanatsal bilgi kaynaklar n n yayg nl, sergilenmesi, etkinliklerinin eriflimi, iletiflimi, medyas ve tüketici ve izleyicilerinin niceli i/niteli i itibar yla fakir bir konumdad r. Yarat lan sanat kaynaklar n n ve altyap s n n sadece belirli (ve paral ) zümrelerin mal olmas n n önüne geçmek ve böylece sanat n kentli her insan n kullanabilece i yayg n ve eriflimi kolay bir kaynak olarak kente mal edilmesi hedeflenmektedir. stanbul, 2010 da Avrupa Kültür Baflkenti olmay, sanat altyap lar n zenginlefltirerek, çoklaflt rarak, eriflilebilir ve tüm stanbul a yayg n k l nmas n n baflar lmas olarak ele al yor. Sanat altyap lar n n zenginlefltirilmesi derken, sanat ve kültüre vak f olmufl, daha çok kütüphanelerden, yay nlardan, sanat insanlar ndan, dünya kültürlerini, sanat ve sanatç lar n stanbulluya tafl yan etkinliklerden, müzelerden, sergilerden, festivallerden söz ediyoruz. Sanat n ve sanatç n n itibar n n yükseltilmesi derken de, sanatç n n iflini daha iyi yapabilmesi için gerekli olan destek mekanizmalar ndan bahsediyoruz. nsanlar böylelikle, sanat ve kültür yoluyla kendilerini gelifltirebileceklerini ve ifade edebileceklerini, bu yolla para kazanabileceklerini, gelecek kurabileceklerini, çevrelerini etkileyebileceklerini, hayat kalitelerini yükseltebileceklerini göreceklerdir. stanbul 2010 süreci, sanat n toplumsal misyonunu göstermek aç s ndan bulunmaz bir f rsat. Sanat ve kültür arac l yla, özellikle gençlerin kendilerini ifade edebilmelerinin, ve sanat ve kültür karfl s nda edilgen ve seyirci konumlar ndan s yr l p sanat ortamlar na kat larak sanat pratikleriyle tan flabilir, çevreleri üzerine düflünebilir ve bu düflünceleri sanat yoluyla anlatabilir bir konuma eriflebilmelerinin önü aç lacakt r. K sacas, stanbul 2010, hem kendi içinde bir diyalog bafllatarak, d fllanm fll k ve ayr mlaflman n önüne geçecek giriflimlerin yolunu sanat ve kültür arac l yla açacak, hem de kendi d fl yla, Avrupa ile kurulan diyalo u yine sanat ve kültür paylafl mlar yoluyla zenginlefltirerek iki tarafl bir ifllerli e tafl yacakt r. 8 STANBUL STANBUL 2010

6 PÉCS 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PÉCS SINIRLARI OLMAYAN ŞEHİR Macaristan n Güney Trans-Tuna bölgesinin merkezi olan Pécs, y ll k geçmifle sahip. Ülkenin en eski yerleflim noktalar ndan biri olan bu kentte Roma dönemine kadar uzanan önemli kal nt lar bulunuyor. Roma ça erken dönem H ristiyanl k kal nt lar n n yer ald flehir merkezi 2000 y l nda UNESCO nun Dünya Miras Listesi ne dahil edildi Sonbahar nda Avrupa Birli i Bakanlar Konseyi Pécs e 2010 y l Avrupa Kültür Baflkenti unvan n verdi. Bu unvan ile Pécs Macaristan n en önemli sanat ve kültür merkezlerinden biri haline geldi. Pécs in benzersiz tarz ve atmosferinin temelinde bir üniversite flehri olmas yatar. Pécs Üniversitesi nde okuyan i aflk n yerli ve yabanc ö renci sayesinde kentin gençlik dolu enerjisi, kalabal k sokak yaflam, bulvarlar ve e lence mekânlar sadece genifl kapsaml festivaller s ras nda de il s radan günlerde de izlenebilir. Kentte gerçeklefltirilen festivaller, ço u aç k havada olmak üzere 2010 y l boyunca aral ks z devam edecek. Renkli ve aktivitelerle bezeli programlar ve festivallere flehrin tarihi yerleri ve binalar ev sahipli i yap yor. Erken dönem Roma gömü odalar, Ortaça dan kalma binalar, dini tarihin çeflitli mekânlar ve birkaç biny ll k tafllarla döfleli sokaklar, bir arada eflsiz bir atmosfer sunuyor. Buna karfl n kaybolmufl bir geçmifl duygusu yaflanm yor, eski moda sergi salonlar ndan bir ad m geriye at p flehrin kamusal alanlar na durmaks z n dahil olan ça dafl sanat formlar na uzanmak mümkün. Modern sanat ruhu Pécs i köfle bucak dolduruyor ve bu her zaman böyle olageldi. Op art ustas Victor Vasarely Pécs do umluydu. T pk, Bauhaus ekolünün ünlü figürlerinden Vassily sandalyesinin tasar mc s Marcell Breuer gibi. Benzersizli ini kent ve sanat aras ndaki etkileflime borçlu olan flehrin atmosferinden ilham al narak yeni sanat eserleri ve performanslar üretilmeye devam ediyor burada. 19. yüzy l n ortas nda Vilmos Zsolnay, Zsolnay porselen fabrikas n kurdu. Zsolnay ayn zamanda Pécs in kurucular ndan biri olarak da an l yor, çünkü Zsolnay porselenlerinin ünü ve itibar bugün hâlâ tüm dünyaca biliniyor. Bu y l içinde New York ta yer alan Macar Kültür Y l etkinliklerinin aç l fl bir Zsolnay koleksiyonu sergisiyle yap ld. Dünyaca ünlü koleksiyon 2010 dan itibaren Pécs te sergilenecek. Heyecan verici ve hayat dolu bir atmosfer farklı kültürlerin buluşma noktası 2010 y l na çok büyük önem atfeden Pécs, bu y l flehir tarihi içinde sadece 12 ay sürecek bir festival sezonu olarak görmüyor. Pécs e göre 2010 uzun dönemli süreçlerin pekifltirilece i bir bafllang ç noktas. Yeni bir fleye sahip olmak isteyenlerin, ilgi çekici ve müthifl bir maceraya at lmak arzusunda olanlar n 2010 a kadar beklemesine gerek yok. Çünkü 2010 program n gelifltirmek için büyük çaba harcayan kent yönetimi flehri ziyaret edenlere, haz rl k y l olan 2009 da da harika organizasyonlar sunuyor. Y l boyunca festivaller sürerken, flehrin kültür kurumlar ile birlikte tüm kamusal alanlar, sokaklar, meydanlar heyecan verici ve hayat dolu bir atmosferle dolup tafl yor A ustos unda Pécs 2010 program n n uluslararas anlamda en yetkin kiflisi olan Placido Domingo nun genç opera yetenekleriyle verdi i konser gibi aç k hava müzik programlar na kifli kat ld. Festival ruhu flehrin s n rlar n n d fl na da tafl yor. Bunun bafll ca sebebi Villány flarap bölgesinin flehrin yak n nda olmas. Bölgenin flarap üreticileri en sayg n uluslararas yar flmalardan her y l ödüllerle dönüyor. Bölgede müzik de çok önemli bir yere sahip: Ulusal Tiyatro da yer alan opera gösterileri, kentin senfoni orkestras ile klasik müzik çalan di er küçük gruplar, gerek ülke çap nda gerek uluslararas arenada müzik severlere büyük keyif yaflat yorlar. Bu bölgeden daima pop müzik gruplar da ç kt. Bu tarz n en ünlü Macar müzisyenlerinin baz lar Pécs lidir. fiehirde her daim halka yüksek standartlarda müzik sunan yerel gruplar da olmufltur. Gelecek y l, Avrupa Kültür Baflkenti y l n dolu dolu yaflatmak için aram za Emir Kusturica, Goran Bregoviç ve Maxim Vengerov gibi ünlü ve popüler sanatç lar da kat lacak y l nda flehir, görsel sanatlar, edebiyat, sinema, tiyatro, dans ve bilim alanlar nda gelifltirilen bine yak n etkinli e gerek ziyaretçilerin gerek kent sakinlerinin kat l m n bekliyor olacak. Y l n her günü e itim ve e lence f rsatlar yla dolu olacak. Baranya ilçesinin kamusal alanlar ndaki noktalar, s rad fl ve insan n ömründe bir kez yaflayabilece i etkinliklere sahne olacak. 10 PÉCS PÉCS 2010

7 RUHR.2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ RUHR.2010: OLUŞUM AŞAMASINDA BİR METROPOL YENİLİKÇİ VE SIRADIŞI stanbul ve Pécs ile birlikte 2010 y l nda Avrupa Kültür Baflkenti unvan n tafl yan Almanya n n Ruhr Bölgesi 53 kentten olufluyor. Yüzy llar boyunca madencili in, montaj ve demir-çelik endüstrisinin damgas n vurdu u bu bölge son y llarda araflt rma, teknoloji ve biliflim sektörünün güçlendi i, endüstri miras n n kültürel mirasa baflar yla dönüfltü ü bir merkez haline geldi. 5,3 milyon yerleflik nüfusu ile Paris ve Londra n n ard ndan Avrupa n n en kalabal k üçüncü metropolü olan Ruhr da 171 farkl kültürden insan bir arada yafl yor. 19 üniversitesi, 100 den fazla konser salonu, 120 tiyatrosu, 200 ün üzerinde müzesi ve festivalleriyle yarat c, dinamik ve sürprizlerle dolu bir metropol olan Ruhr, Avrupa Kültür Baflkenti olmas vesilesiyle kendini yeniden keflfediyor. Ruhr Metropolü nde Avrupa Kültür Baflkenti haz rl klar n yürüten kuruluflun ad RUHR Birbirine yak n 53 kenti kapsayan Ruhr Metropolü içindeki en tan nm fl kentler ise Dortmund, Essen, Duisburg, Oberhausen ve Bochum. Ruhr Metropolü ne ad n veren Ruhr nehri, bölgenin güneyi boyunca uzanmakta. Kuzeyinde yer alan Emscher ve Lippe nehirleri ile birlikte Ruhr Vadisi, yeflil alanlar, parklar ve büyük çapl do aya dönüflüm projeleriyle öne ç k yor. Emscher Adas ise 2010 y l nda dünyaca ünlü sanatç lar n eserlerinin yer alaca bir aç k hava sergisiyle (emscherkunst.2010) ziyaretçilerin karfl s na ç kmaya haz rlan yor. RUHR.2010 un kültürel etkinliklerinden birkaç örnek vermek gerekirse: Avrupa Kültür Baflkenti RUHR.2010 aç l fl n, Almanya Cumhurbaflkan Horst Köhler in de kat laca törenle 9 Ocak 2010 da yap yor. Avrupa n n önde gelen alt yazar Homeros un Odysseia adl eserini yeniden yazd. Aralar nda Emine Sevgi Özdamar n da bulundu u alt yazar n kaleminden ç kan eser Odyssee Europe bafll ile fiubat 2010 da bir gösteri maratonu biçiminde sanatseverlerle bulufluyor. Uluslararas Ifl k Bienali 28 Mart 27 May s aras nda Ruhr Metropolü nün do usundaki özel konutlarda iki ay boyunca 60 fl k tasar m sergileyecek. Bienal ortaklar aras nda, dünyan n ilk ve tek fl k sanat müzesi olan Unna daki Uluslararas Ifl k Sanat Merkezi de var. Y llarca bölgenin ekonomisini ve toplumsal yap s n belirleyen, son y llarda ise kapat lan maden ocaklar na dikkat çeken SchachtZeichen Maden Ocaklar projesi ise 22 May s 2010 da bafll yor. Proje kapsam nda 400 kadar devasa balon, 80 metre yüksekli e sal nacak ve bir hafta boyunca havada kalacak. Balonlar bir dönem yaflam n kalbinin att, eski kömür madenlerini hat rlat yor.!sing DAY OF SONG projesinde ise dünyan n en eski enstrüman olan ses ön planda. 4-5 Haziran 2010 tarihlerinde yap lacak ve Bobby Mc Ferrin n da dahil oldu u etkinli i takiben flark c dan oluflan bir koro Gelsenkirchen deki Veltins Arena da bir final konseri düzenleyecek. Dünya Tiyatro Festivali 1-18 Temmuz 2010 aras nda Mülheim an der Ruhr ve Essen kentlerinde yap lacak. Çokkültürlülü ün günümüzün ve gelece in toplumsal yap s n n bir gerçe i oldu unu vurgulayan Melez Festivali ise 2-30 Ekim 2010 tarihleri aras nda gerçeklefltiriliyor. A rl kl olarak, befl vagonlu bir banliyö treninde ve trenin durdu u kentlerdeki etkinliklerle gelece in toplumu, kültür-sanat yaflam ve felsefesi farkl disiplinlerle yakalanacak. RUHR stanbul 2010 iflbirli iyle düzenlenen yaklafl k 30 kadar müzik, dans, tiyatro, gençlik, edebiyat, moda ve kentsel tasar m projesi de flimdiden Ruhr Metropolü nde bulunan 53 kent ile Türkiye deki kardefl kentleri aras nda Avrupa Kültür Baflkenti sonras için de kal c a lar oluflturuyor. 12 RUHR RUHR.2010

8 İSTANBUL 2010 PROJELERİ 15 STANBUL 2010

9 KENTSEL PROJELER Foto raf: Coflkun Ayd n AYASOFYA MÜZESİ NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR stanbul tarihinin her döneminde, o dönemin imparatorlu unun ve dininin merkezi konumunda bulunan ve bulundu u kent ile özdeflleflmifl olan Ayasofya n n, günümüzde de niteliklerine en uygun flekilde bir müze olarak kullan lmas ve yaflat lmas için birçok restorasyon çal flmas yürütülmektedir. Ajans m zca 2009 y l nda destek verilen Ayasofya Ana Kubbe Kuzeydo u Çeyre i ve ç Narteks Bezemeli Yüzeylerinin Restorasyonu iflinin devam niteli inde yar m kubbelerin ve Tympanum duvarlar n n onar m gerçeklefltirilecek olup 2010 y l sonuna kadar Ayasofya n n ana mekân ndaki onar mlar tamamlanarak, ana mekân duvarlar nda zamanla meydana gelen bozulmalar n restorasyonu, kirlenen mermer sütunlar n temizlenmesi ve ifl bitiminde iskelenin tamamen sökülüp d flar tafl nmas planlanmaktad r. Ayn zamanda, yap lacak onar m çal flmalar kapsam nda; y pranm fl olan hat levhalar n, ahflap maksurelerin, ahflap kap lar n ve iç mekân ayd nlatmas n sa layan kandilliklerin restorasyonunun ve konservasyonunun yap lmas amaçlanmaktad r. Ayasofya n n içerisinde 1739 y l nda Sultan I. Mahmud taraf ndan yapt r lan ve Türk yap ve süsleme sanat n n en ilgi çekici eserlerinden biri olan I. Mahmud Kütüphanesi ve bahçesinde yer alan I. Mahmud fiad rvan n n projelendirme çal flmalar tamamlanm fl olup, restorasyon projeleri do rultusunda restorasyonunun yap lmas planlanmaktad r. 16 KENTSEL PROJELER 17 KENTSEL PROJELER

10 TOPKAPI SARAYI MÜZESİ BAĞDAT KÖŞKÜ, İNCİRLİK BAHÇESİ, REVAN KÖŞKÜ, SOFA KÖŞKÜ, SOFA CAMİİ VE LALA BAHÇESİ RESTORASYONU Osmanl mparatorluk tarihinin simgesel ve fiziksel en büyük yap s niteli ini tafl yan Topkap Saray nda, Osmanl konut ve saray mimarisinin bütün özelliklerini bar nd ran Ba dat Köflkü, ncirlik Bahçesi, Revan Köflkü, Sofa Köflkü, Sofa Camii ve Lala Bahçesi nde yap lacak basit bak m onar m çal flmalar yla yap larda meydana gelecek muhtemel y pranmalar zaman nda önlenerek, yap lar n ömrünün uzat lmas ve gezi güzergâh üzerinde yer alan söz konusu yap lar n alg lanabilirli inin art r lmas amaçlanmaktad r. TOPKAPI SARAYI MÜZESİ HAREM HASTANE BİNASI, HÜNKÂR VE VALİDE HAMAMI, ARSLANHANE, HASEKİLER DAİRESİ, ADALET KULESİ VE MEŞKHANE BÖLÜMÜNÜN RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Topkap Saray Harem Hastanesi, Hünkâr ve Valide Hamam, Arslanhane, Hasekiler Dairesi, Adalet Kulesi ve Meflkhane bölümünün restitüsyon ve restorasyon projelendirme çal flmalar yla yap lar n özgün halinin ve zaman içinde geçirdikleri evrelerin arflivlenmesi ve asl na en uygun biçimde restorasyonunun yap lmas na yönelik projelerin haz rlanmas amaçlanmaktad r. TOPKAPI SARAYI MÜZESİ KULE KAPISI PROJELENDİRME VE UYGULAMA İŞİ Topkap Saray n n en özgün yap lar ndan biri olan ve stanbul la ilgili birçok kitab süsleyen Kule Kap s n n restorasyonunun asl na uygun biçimde yap larak uzun süre yaflat lmas ve gelecek nesillere aktar lmas sa lanacakt r. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin çizimi tamamlanm fl olup, yap n n restorasyonunun haz rlanan projeler do rultusunda yap lmas planlanmaktad r. TOPKAPI SARAYI MÜZESİ MUTFAKLAR BÖLÜMÜ RESTORASYONU Topkap Saray Müzesi nin bünyesinde bar nd rd, dünyan n en zengin koleksiyonlar ndan biri olan Çin ve Japon porselenlerinin sergilendi i Mutfaklar bölümünde, 1999 depreminden sonra koleksiyonun bir bölümü sergilemeden kald r lm flt r. Sürdürülmekte olan çal flmalarla Topkap Saray Müzesi Mutfaklar Bölümünün restorasyonu ve deprem performans n n de erlendirilerek bu kültürel miras n olas bir depreme karfl güçlendirilmesi, Çin ve Japon porselenlerinin ça dafl tekniklerle sergilenece i bir mekân yarat lmas amaçlanmaktad r. 18 KENTSEL PROJELER 19 KENTSEL PROJELER

11 İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI Türkiye nin üyesi oldu u Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Teflkilat (UNESCO) Dünya Miras Komitesi taraf ndan 1972 y l nda kabul edilen ve ayn y l T.C. Hükümeti taraf ndan da onaylanan, Dünya Miras Konvansiyonu Kararlar gere i, 1985 y l nda stanbul s n rlar içerisinde bulunan; Süleymaniye, Zeyrek, Sultanahmet Arkeolojik Park ve Kara Surlar Dünya Miras Listesi ne al nm flt r. Dünya Miras Komitesi nin 2006 y l nda gerçeklefltirilen 30. Dönem toplant s nda, stanbul ile ilgili olarak al nm fl olan karar gere i Dünya Miras Alanlar yönetim plan n n uluslararas standartlara uygun olarak haz rlanmas gerekti i belirtilmifltir. Dünya Miras Alanlar n çevreleyen ve tampon bölgelerini kapsayan yönetim alan s n rlar için stanbul Tarihi Yar mada Yönetim Plan n n Haz rlanmas ifli, stanbul un kültürel miras n n büyük bölümüne ev sahipli i yapan bu alan n korunmas ve yaflat lmas için önemli bir ad m olacakt r. UNESCO DÜNYA MİRAS ALANI SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN KARA SURLARI PROJELENDİRME İŞİ UNESCO taraf ndan Dünya Miras Alanlar Listesi ne al nan ve geç Antik dönemin (5. yüzy l) en geliflmifl savunma yap s olan stanbul Kara Surlar yaklafl k 1000 y l boyunca kuflatmalara karfl bir direnç göstermifl olup, ilk yap l fl ndan günümüze kadar k smi onar mlarla ayakta kalmay baflarabilmifltir. Kara Surlar n n Yedikule ve Ayvansaray k s mlar için yap lacak rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleriyle mevcut durumlar n n belgelenmesi ve arfliv de eri tafl yacak projelerinin elde edilmesi amaçlanmaktad r. Böylece, çeflitli depremlerin yan s ra bak ms zl k ve do an n etkisiyle harap olan stanbul Kara Surlar n n korunmas ve sürdürülebilirli inin sa lanmas için önemli bir ad m daha at lm fl olacakt r. 20 KENTSEL PROJELER 21 KENTSEL PROJELER

12 SULTANAHMET MEYDANI NIN İYİLEŞTİRİLMESİ stanbul un en önemli meydanlar ndan biri olan ve at binenlerin ve atlar n meydan oldu u için Bizans devrinde Hipodrom, Osmanl döneminde de At Meydan olarak bilinen Sultanahmet Meydan, dönemin önemli hamamlar na, mabetlerine, dini, kültürel, idari ve sosyal merkezlerine mekân olmufl ve her dönemde merkezi önemini devam ettirmifltir. stanbul a ziyarete gelen yerli ve yabanc tüm turistlerin ziyaret etti i, çevresinde bulunan kültürel miras yap lar yla önemli odak noktalar ndan biri olan Sultanahmet Meydan n n, tarihsel fonksiyonlar n n ön plana ç kar larak sahip oldu u kimlik do rultusunda yeniden düzenlenmesi ve yaflanabilir bir mekân kurgusu yarat lmas amaçlanmaktad r. OTAĞ-I HÜMAYUN BİNASI RESTORASYONU Y ld z Teknik Üniversitesi Davutpafla Kampüsü s n rlar içerisinde kalan Ota - Hümayun Binas bir klasik dönem Osmanl mimarl k an t d r. Mimari özellikleriyle bafll bafl na bir müze niteli i tafl yan bu yap n n sürdürülebilirli inin sa lanmas için restore edilerek üniversitelilerin ve çevre halk n n ortak bir platformda buluflaca kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlendi i bir prestij mekân olarak tasarlanmas ve aktif olarak kullan lmas amaçlanmaktad r. Ota - Hümayun un yap sal restorasyon uygulamalar ndan sonra, stanbul un sosyal ve kültürel merkezlerinden uzakta bulunan Davutpafla Kampüsü nde ihtiyaç duyulan sanat tasar m etkinlikleri, anma toplant lar, müzik dinletileri, davet ve kutlamalar ile periyodik sergilerin yap laca bir mekân olarak kullan lmas ve kültür sanat faaliyetlerinin bölge ve bölge halk nda yarataca dönüfltürücü etkiyle kampüs çevresinde bir cazibe merkezi oluflturulmas amaçlanmaktad r. 22 KENTSEL PROJELER 23 KENTSEL PROJELER

13 SÜLEYMANİYE DARÜŞŞİFA BİNASI RESTORASYONU Süleymaniye Külliyesi içinde yer alan ve ilk olarak 1556 y l nda faaliyete geçmifl olan darüflflifay, di erlerinden ay ran en önemli özelli i, asabiye servisi nin ve stanbul daki di er darüflflifalar n ilaçlar n temin etti i büyük bir ecza deposunun bulunmas d r. Y llard r ifllevi d fl nda kullan lmas ve yeterince bak m n n yap lmam fl olmas nedeniyle, yap da fiziksel eskime görülmektedir. Darüflflifa binas n n kullan m hakk n n Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi ne verilmesiyle birlikte kütüphane bünyesinde bulunan yazma eserlerin restorasyonunun yap laca mekânlar n oluflturulmas ve yap n n yazma eserler üzerine çal flan uzmanlar n araflt rmalar n yapabilecekleri bir enstitü olarak ifllevlendirilmesi amaçlanmaktad r. FATİH DAVUTPAŞA MEDRESESİ RESTORASYONU 1485 y l nda II. Beyaz d n vezirlerinden Dervifl Davud Pafla taraf ndan yapt r lm fl, Fatih ilçesi Davutpafla semtindeki Davud Pafla Külliyesi içinde yer alan medresenin, 1648 depreminde büyük ölçüde zarar gördü ü ve 1918 büyük stanbul yang n nda evleri yananlar n buraya yerlefltirildikleri bilinmektedir y l nda iki kubbesi çöken medresenin, o tarihten günümüze kadar onar m yap lmam flt r. Yap lan bu restorasyon çal flmas yla, medresenin at l ve terk edilmifl görünümünden kurtar larak sergi, toplant ve seminerlerin düzenlendi i, çok amaçl bir kültür merkezi olarak ifllevlendirilmesi ve kamuya kazand r lmas amaçlanmaktad r. FATİH GAZANFERAĞA MEDRESE, SEBİL, TÜRBE VE HAZİRESİ RESTORASYONU Sultan III. Mehmed zaman nda, Gazanfer A a taraf ndan Mimar Davud A a ya infla ettirilen külliye, 16. yüzy l n sonlar nda bafllayan ve 17. yüzy lda çokça görülen, mimari programlar küçültülmüfl medrese a rl kl külliyelerin erken örneklerinden biridir yang n nda tahrip olan külliye çeflitli zamanlarda onar m görmüfltür y llar nda yap lan esasl bir onar mdan sonra stanbul Büyükflehir Belediyesi bu mekân flehir müzesi olarak düzenlemifl ve stanbul a dair çeflitli eserleri teflhir etmifltir. Teflhir edilen eserlerin bir k sm n n Y ld z Saray ndaki mekânlara tafl nmas yla boflalan Gazanfera a Medresesi 1989 y l ndan itibaren Karikatür ve Mizah Müzesi olarak faaliyetine devam etmektedir. Fatih Unkapan nda Bozdo an Su Kemeri yak n nda bulunan Gazanfera a Medresesi, 1943 ten bu yana yaflayan bir mekân oldu u için k smen iyi durumda olmas na ra men, yap lan restorasyon çal flmas yla yap n n özgün dokusu korunarak küçük müdahalelerle mevcut ifllevinin devam ettirilmesi amaçlanmaktad r. 24 KENTSEL PROJELER 25 KENTSEL PROJELER

14 KARİYE MÜZESİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Yaz l kay tlara göre 6. yüzy l bafllar nda infla edildi i bilinen Kariye Manast r, Bizans döneminin önemli manast rlar ndan biri olup önce cami, daha sonra da müze iflleviyle günümüze ulaflm flt r. Yap n n 1850 li y llara kadar orijinal cephesinin korundu u görülmekte olup ilk kez 1876 y l nda yap lan restorasyon çal flmas yla içerisindeki mozaiklerin bir k sm n n konservasyonu gerçeklefltirilerek ziyaret edilen bir kültürel miras kimli i kazanm flt r y l nda da Amerikan Bizans Enstitüsü nün bafllatt çal flmalarla mozaik ve freskolar temizlenerek onar m yap lm fl ve bina, müze olarak ziyarete aç lm flt r. Bu projeyle, önemli kültür miras yap lar m zdan biri olan Kariye Müzesi nin temin edilecek projeleri do rultusunda restorasyonunun yap larak mevcut ifllevinin güçlendirilmesi amaçlanmaktad r. İBRAHİM PAŞA SARAYI RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON, TEŞHİR- TANZİM, TESİSAT VE PEYZAJ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Sultanahmet Meydan nda bulunan ve ad n Kanuni Sultan Süleyman dönemi sadrazamlar ndan biri olan brahim Pafla dan alan saray, Topkap Saray d fl nda günümüze kadar gelebilmifl tek 16. yüzy l Osmanl saray olmas n n yan s ra devlet ricaline ait stanbul saraylar içinde ayakta kalan tek örnek olmas nedeniyle de önem teflkil etmektedir. brahim Pafla n n vefat ndan sonra birçok kez el de ifltirerek baz bölümleri; Acemio lanlar Oca, Arslanhane, T marhane, Karhane, Defterhane, Maliye Evrak Hazinesi, Kolordu Ambar, genel hapishane, adliye arflivi, askerlik flubesi gibi de iflik ifllevler üstlenerek günümüze kadar gelebilmifl ve bu kullan mlar s ras nda saraya baz eklentiler yap lm flt r y llar aras nda, hemen arkas nda Adliye Saray infla edilirken baz bölümleri y k lm fl olmas na ra men kimli ini koruyabilmifltir. Bu projeyle, 1983 y l ndan beri Türk slam Eserleri Müzesi ne ev sahipli i yapan brahim Pafla Saray n n, temin edilen projeleri do rultusunda restorasyonunun ve teflhir-tanziminin yap larak müzenin mevcut ifllevinin güçlendirilmesi amaçlanmaktad r. FATİH CAMİSİ NİN EL DOKUMASI UŞAK HALILARI İLE DONATILMASI Türk- slam kültürü içinde an tsal bir yer tutan ve Selâtin Camilerinden biri olan Fatih Camisi nin mevcut el dokumas Uflak hal lar n n uzun zamand r kullan l yor olmas ve bak ms zl k sonucu fiziksel ömrünü doldurmas nedeniyle bu kültürel miras m z önemli bir özelli ini yitirmek üzeredir. Fatih Camisi nin tarihsel yap s na uygun bir flekilde geleneksel Türk el sanatlar kültürünün bir parças olan Uflak el hal lar yla bezenmesiyle Türk hal c k sanat n n, tasar m ve geleneksel üretim biçimi korunarak gelecek nesillere aktar lmas amaçlanmaktad r. 26 KENTSEL PROJELER 27 KENTSEL PROJELER

15 ŞEHZADE İMARETİ RESTORASYONU 16. yüzy l ortalar nda, Kanuni Sultan Süleyman n kendinden sonra padiflah olmas n istedi i fiehzade Mehmed in an s na adad ve Mimar Sinan n ç rakl k eseri olarak kabul edilen Fatih fiehzadebafl ndaki fiehzade Külliyesi nin güneyinde yer alan imaret; mutfak, yemekhane, ambar ve kilerden oluflmaktad r. Yap lan restorasyon çal flmas yla, imaretin özgün ifllevi dikkate al narak farkl fonksiyonlar n iç içe geçti i; restoran, kitap sat fl üniteleri, ve Türk mutfa n ö renmek isteyen kiflilere e itim verecek bir mutfa n bir arada harmanland bir uygulaman n yap lmas, ayn zamanda mutfakta yer alan orijinal ocaklar canland r larak, 16. yüzy l mutfa n n temsili olarak gelen ziyaretçilere gösterilmesi planlanmaktad r. GALATA MEVLEVİHANESİ UYGULAMA VE PROJELENDİRME İŞLERİ Sultan II. Beyaz d n beylerbeyi olan skender Pafla n n av çiftli i üzerine 1491 y l nda külliye halinde infla edilmifl olan mevlevihane; semahane, dervifl hücreleri, fleyh dairesi ve hünkâr mahfeli, bac lar k sm, kütüphane, sebil, muvakkithane, mutfak, türbeler ve hazineden oluflmaktad r y l nda müze olarak hizmete aç lm fl, devrinin kültürünü ve sanat n yans tan en önemli kurumlardan biri olan Galata Mevlevihanesi nde yürütülen restorasyon çal flmalar yla, Mevlevihane içinde bulunan Halet Efendi Kütüphanesi, Halet Efendi Türbesi ve fieyh Galip Dede Türbesi nin bak m onar m n n yap larak korunmas ve Mevlevihanenin sahip oldu u tüm potansiyeller de erlendirilerek gelecek nesillere aktar lmas sa lanm flt r. Galata Mevlevihanesi nin temin edilen teflhir-tanzim projeleriyle Mevlevi kültürünün zenginli inin gün fl na ç kar lmas ve günümüz müzecilik anlay fl n n getirdi i modern tekniklerle teflhirtanziminin yap lmas amaçlanmaktad r. Ayn zamanda haz rlanan çevre düzenleme projesiyle Mevlevihaneye ait bahçenin fonksiyonel kullan m sa lanarak ziyaretçilere hizmet verecek niteli e ulaflt r lmas hedeflenmektedir. NAZPERVER KALFA SIBYAN MEKTEBİ RESTORASYONU simlerini küçük erkek çocuk tan alm fl olmalar na ra men k z çocuklar n n da eflit haklarda okutulmufl oldu u S byan Mektepleri; ö retim metotlar, ders programlar ve yap sal olarak kendine has bir plan ve üsluba sahip bulunmaktayd. Bu yap lardan biri olan ve 18. yüzy l Osmanl S byan Mekteplerinin mütevaz bir örne ini teflkil eden Nazperver Kalfa S byan Mektebi, III. Selim Dönemi Hazinedarlar ndan olan Nazperver Usta taraf ndan yapt r lm flt r. Yap lan restorasyon çal flmas kapsam nda, yap n n mimari özellikleri, bulundu u çevrenin tarihi geliflimi ve bugünkü durumu göz önünde bulundurularak, at l ve terk edilmifl görünümünden kurtar l p sergi, toplant ve seminerlerin düzenlendi i çok amaçl bir kültür merkezi olarak ifllevlendirilmesi ve kamuya kazand r lmas amaçlanm flt r. MURAT MOLLA KÜTÜPHANESİ RESTORASYONU stanbul, tarih öncesi devirlerden itibaren sanat ve mimarl k tarihi aç s ndan önemli ve de erli pek çok esere sahip bir kenttir. Tarihi kütüphane yap lar bu kültür miras n n nadir birer parças d r. Tarihe fl k tutan bu yap lar nadir koleksiyonlara sahip olmakla beraber, ekonomik yetersizlikler nedeniyle günümüzde ifllev d fl kalm fl, sahip olduklar yazmalar ve kitaplar belli bafll merkezlerde toplanm flt r. Bu örneklerden biri olan Murat Molla Kütüphane kompleksine dahil kütüphane binas, idare binas ve iki katl ahflap karkas yap günümüze kadar büyük oranda korunmufltur. Yap lan restorasyon çal flmas kapsam nda, kültür miras m z n önemli bir parças olan zarif kütüphane yap lar n n çekicili i art r l p, bulundu u semtin kültür oda haline getirilerek toplum yaflam na kazand r lmas amaçlanm flt r. 28 KENTSEL PROJELER 29 KENTSEL PROJELER

16 FATİH KADINLAR PAZARI VE YAKIN ÇEVRESİ CEPHE REHABİLİTASYON KENTSEL UYGULAMA PROJESİ Bizans döneminden kalma meydanlarda ya da bir ana yolun iki taraf nda kurulmakta olan ve sat c lar -al c lar ço unlukla kad nlardan oluflan kad nlar pazar (avrat pazar ), haftada bir gün kurulan eski semt pazar niteli i tafl maktad r. 19. yüzy l sonlar na do ru geleneksel düzenleri bozulmaya bafllayan bu pazarlar, günümüzde ad n verdikleri semtler ve sokaklarla an lmaktad r. Bu pazarlar n bafll calar ndan biri olan Fatih Kad nlar Pazar nda yürütülen rehabilitasyon çal flmas yla günümüzde geleneksel ifllevini kaybetmifl ve fonksiyon çeflitlili i nedeniyle kozmopolit bir yap sergileyen alandaki sokak dokusunun yenilenerek, mahalle/semt karakterinin, sosyal yaflant n n ve kültürünün, kamusal alanlar n ve bu alanlardaki yerel yaflant n n süreklilik içinde geliflimi ve iyilefltirilmesi amaçlanm flt r. AHŞAP YAPILAR BAKIM ONARIM PROGRAMI stanbul Dünya Miras Alanlar içerisinde yer alan Süleymaniye ve Zeyrek bölgelerine Dünya Miras kimli ini kazand ran tescilli ahflap sivil mimarl k örne i yap lard r. Bu yap lar n basit onar mlar n n gerçeklefltirilece i projenin temel iki hedefi; ekonomik yetersizlikler nedeniyle yap lar n korunmas n sa layamayan mülk sahiplerine verilecek finansal ve teknik destekle tescilli sivil mimarl k örne i yap lar n yaflat lmas ve kentsel doku içerisindeki bütünlü ün sa lanmas d r. Bununla birlikte giderek yok olan dülgerlik ve ahflap ustal zanaatinin yaflat lmas için l Özel daresi ve Ulusal Ahflap Birli i nin ortaklafla düzenlemifl oldu u sertifika programlar ndan diplomalar n alm fl ustalar n proje kapsam nda görevlendirilerek, küçük atölyelerini ayakta tutma çabalar n n desteklenmesi de hedeflenmektedir. stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans n n stanbul Büyükflehir Belediyesi KUDEB (Koruma Uygulama Denetim Müdürlü ü) ile ortaklafla yürütece i bu proje, Dünya Miras Alan s n rlar içerisinde bulunan bu yap lar n kamu kaynaklar yla korumaya al nabilmesi ve gelecekte benzer projelere örnek teflkil edecek bir model oluflturmas aç s ndan önem teflkil etmektedir. EMİNÖNÜ ÜST LALELİ BÖLGESİ CADDE VE SOKAK İYİLEŞTİRMESİ (2., 3., 4. Etap) Eminönü Üst Laleli bölgesinde 2009 y l içerisinde Ajans m zca ilk etab desteklenen cadde ve sokak iyilefltirme çal flmas n n devam niteli inde olan bu projeyle yayalaflt rma ve iyilefltirme kavramlar n n her düzeyde yarat c l a aç lmas, kentlileri iflin içine dahil ederek semt yaflam n n güncel kültürü zenginlefltiren bir unsur olarak öne ç kar lmas, yarat c ve kat l mc yaklafl mla deneyim ve yönetim ifllevlerinin gelifltirilmesi amaçlanmaktad r. Ayn zamanda, bölgede yaflayan ve bölgeyi kullanan halkla beraber bu bölgede konaklayan turistlerin kullan m na yönelik dönüflümlerin ve alan n turizm fonksiyonuna cevap verecek ticari aktivitelerin geliflmesine olanak sa layan fiziksel müdahalelerin yap lmas da hedeflenmektedir. AYDINLATMA PROJELERİ stanbul, morfolojik yap s ve sahip oldu u tarihi/kültürel miras yap lar yla oldukça zengin bir kent silüetine sahiptir. Fakat gündüz alg lanabilen kent silüeti gece fark edilememekte ve tüm yap lar, bütün görkemine ra men, kent içinde alg lanabilen birer imaj ö esi niteli i tafl yamamaktad r. Yap lan ayd nlatma tasar mlar yla yap lar n bulunduklar döneme ait mimari özelliklerinin ve yap sal strüktürlerinin vurgulanmas, kentte yaflayanlar ve ziyaretçiler taraf ndan gece oldu unda fark edilmesine katk da bulunmas ve bunlar n yan s ra bulunduklar bölgenin gece yaflanabilirli inin art r lmas sa lanm flt r. Bu amaçla, Kara-Deniz Surlar, Eminönü-Üsküdar tarihi ve stratejik arterler, Sultanahmet Camisi, Ayasofya Müzesi, Anadolu Hisar, Yeni Cami, Beyaz t Camisi ve Rumeli Hisar gibi alanlarda ayd nlatma tasar m ve uygulama çal flmalar na Ajans m zca destek verilmifltir. 30 KENTSEL PROJELER 31 KENTSEL PROJELER

17 KENTSEL UYGULAMALAR PROJELERİ KÜÇÜKYALI ARKEOLOJİK PARK PROJESİ Temmuz 2009 Aralık 2010 Arkeolojik park projesiyle, arkeolojik alan n kurtarma kaz lar n n yap lmas, kültürel miras n korunmas ve alternatif bir ziyaret alan olarak düzenlenerek kente kazand r lmas öngörülüyor. stanbul un Anadolu yakas ndaki en önemli arkeolojik alanlardan biri olan ve halen kaz lar n devam etti i Küçükyal -Maltepe deki arkeolojik alanda yürütülen çal flmalarla, stanbul un ilk arkeoloji park n n oluflturulmas ve bir örnek projenin ortaya konmas hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanl, stanbul Arkeoloji Müzesi ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araflt rma Merkezi iflbirli iyle gerçekleflen proje, arkeoloji ile kentsel tasar m ve mimarl iliflkiye sokan, alana yaln zca arkeoloji aç s ndan de il, bölgenin geliflmesi, halk n kat l m ve sürdürülebilirlik aç s ndan da bütünlükçü bir yaklafl m ortaya koyuyor. Arkeolojik alan n koruma alt na al narak tahribat n önüne geçilmesi, müdahaleci olmayan bir arkeolojik yaklafl m n gelifltirilmesiyle kentin tarihine fl k tutulmas, Aç k Kap uygulamas yla rehberli turlar n ve güncel sanat etkinliklerinin düzenlenmesi, arkeolojik alan n etraf nda halk n kullan m na aç k bir koruma band ve yeflil alan oluflturulmas ve alan n, bölgenin geliflmesinin, yaflam n zenginleflmesinin en önemli ö elerinden biri olarak görülmesinin sa lanmas, kültür miras n n geliflmeyi sa layan bir kald raca dönüflmesi, tarihi alan n arkeolojik verilerini öne ç karan kültür ve dinlence alan olarak gezilmesi, kullan lmas, çevresinde bilgi-dan flma merkezi ve e itim atölyeleriyle bir etkinlikler merkezi haline getirilmesi amaçlan yor. 32 KENTSEL UYGULAMALAR 33 KENTSEL UYGULAMALAR

18 YENİKAPI THEODOSIUS LİMANI TANITIM SERGİSİ Şubat Aralık 2010 Theodosius Liman (Arkeo-Polis) ve Yenikap Transfer Noktas Projesi sürecini haz rlayacak olan en önemli ad mlardan biri de 2010 taraf ndan çeflitli Avrupa kentlerinde ve kaz alan nda aç lacak yönlendirici sergilerdir. Bu projenin jenerik sergi olarak ifllev görmesi, hedeflenen sergilerle ayn zamanda yerel uygulamalar ve e itim-bilgilendirme amaçl projelerle, çal fltaylarla kent halk n n da bilgisine sunulacak etkinliklerle projenin sahiplenilmesi amaçlan yor. Proje, Yenikap daki proje alan n n kazanaca ifllevlere bir haz rl k niteli inde tasarlanacak olan geçici iletiflim platformu, seminer odas, sergileme alanlar, sergi, iletiflim duvar gibi unsurlar kaps yor. Bu sayede serginin, bölge ile ilgili mimari projelerin gelifltirilmesine yönelik bir iletiflim platformu oluflturmas amaçlan yor. Bu çal flman n ayn zamanda yerel uygulamalar ve e itim-bilgilendirme amaçl projelerle gelifltirilmesi mümkün olacak. Sergi alan içindeki seminer mekân nda düzenlenecek olan çal fltaylarla kent halk n n bilgisine sunulacak etkinlikler, Yenikap da gerçekleflecek olan projeye kat l m ve yenilikçi bir kent deneyiminin gerçeklefltirilmesini hedefliyor. Yenikap daki Theodosius Liman Sergisi, Yenikap Transfer Noktas Projesi ile ayn zamanda bafllat lacak. YENİKAPI TRANSFER NOKTASI PROJESİ Ekim 2009 Ağustos 2010 Yeni metro ba lant lar, Marmaray ana istasyonu, kentler aras ana deniz ulafl m terminali ile stanbul un en büyük transfer merkezi olacak olan Yenikap projesi, ortaklafla bir program gelifltirme süreci sonucunda uluslararas yar flmaya aç l yor. stanbul 2010 Ajans, burada farkl öncelikleri olan kurumsal çal flmalar iliflkilendirerek, karfl l kl iletiflim içinde bir master program gelifltiriyor ve bunu daha sonra uluslararas bir mimari yar flmaya aç yor y l nda tamamlanacak bu projenin, bugüne kadar stanbul da efli görülmemifl büyük bir de iflim yaratacak olan sürecin bafllang c n oluflturmas hedefleniyor. Böylece, geçmiflteki küresel ifllev 2010 ile gelece e tafl nacak, kentte yeni bir çekim merkezi oluflturulacak. Bu proje, ayn zamanda yerel uygulamalar ve e itim-bilgilendirme amaçl etkinliklerle, çal fltaylarla kent halk n n da bilgisine sunulacak, bu etkinlikler projenin sahiplenilmesini ve yenilikçi bir kent deneyiminin gerçeklefltirilmesini sa layacakt r. Bu yar flman n sonuçlar n n ve ele ald çok aktörlü ilginç flehircilik deneyiminin, 2010 y l nda özellikle uluslararas mimarl k çevrelerinin ve kamuoyunun gündeminde genifl yer tutaca tahmin ediliyor. YERALTINDAKİ DEVRİM SERGİSİ Ocak Temmuz 2010 Brüksel deki stanbul Tan t m Merkezi, Ocak 2010 da, Yenikap Theodosius Liman Tan t m Sergisi paralel etkinlikleri aras nda yer alan Yeralt ndaki Devrim bafll kl sergiye ev sahipli i yapacak. Proje kapsam nda, Brüksel de politik çevrelere ve bas na aç k bir resepsiyon ile bafllayacak olan sergi sekiz ay boyunca ziyaret edilebilecek. Bu serginin jenerik bir ifllev görmesi, Brüksel, Paris, Londra, Cenova, Venedik, Liège gibi kentleri dolaflmas, çeflitlenerek geliflmesi ve ayn zamanda çal fltay, yay n, konferans gibi etkinliklerle ve baflka projelerle 2010 sürecinde gelifltirilerek kullan lmas mümkün olacak. 34 KENTSEL UYGULAMALAR 35 KENTSEL UYGULAMALAR

19 UNESCO DKML (DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ) İÇİN İZLEME VE DESTEKLEME PROJESİ 1985 y l ndan beri UNESCO DKML içinde yer alan stanbul un Tarihi Yar mada daki bölgeleri için 30. Dönem toplant s kapsam nda (2006, Vilnius) haz rlanan raporlarda bu uygulama gündeme geldi say l Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Yasas ise 2004 y l nda yap lan de ifliklikle, bu uygulamaya imkân tan yacak flekilde de ifltirildi. UNESCO 32. Dönem (2008, Sevilla) toplant s nda haz rlanan rapora referansla al nan karar do rultusunda, Dünya Kültür Miras Listesi nde yer alan bölge için bir Alan Yönetimi Plan n n ve Yönetim Organ n n oluflturulmas stanbul 2010 un amaçlar aras nda yer al yor. Bu kapsamda ve UNESCO Dünya Miras Merkezi nin 1 fiubat 2009 a kadar tamamlanmas için oluflturdu u öneriler listesi do rultusunda, iki projeye, Alan Yönetimi Plan n n desteklenmesi ile stanbul Kara Surlar Koruma Master Plan Projesi ne öncelik verildi. Alan yönetimi, farkl önceliklerin ve otoritelerin oldu u ve kültür miras n n korunmas n n öne ç kt yerleflim alanlar n n planlanmas nda entegrasyona yönelik uygulamalar n kurumsallaflmas na iflaret eden bir kavram. Yönetim plan ayn zamanda yönetim politikalar n n oluflturulmas anlam na geliyor ve gelecekteki tüm planlama çal flmalar n ve uygulamalar yönlendirecek stratejik bir k lavuz niteli i tafl yor. I. SİRKECİ HOCAPAŞA YAYALAŞTIRMA VE BÖLGE İYİLEŞTİRME PROJESİ Eylül 2008 Mart 2009 Siegen Üniversitesi ve Y ld z Teknik Üniversitesi ö retim üyeleri taraf ndan haz rlanan proje, Sirkeci de Marmaray kaz lar nedeniyle gerçekleflen geçici nitelik kayb na çözümler getirmeyi ve kamusal mekânlar n mimari niteliklerinin gelifltirilmesini hedefliyor. Tarihi Yar mada n n en önemli ticaret ve turizm merkezlerinden biri olan Hocapafla bölgesindeki yaflama alanlar n n sa l kl laflt r lmas, alan içinde bulunan çok ifllevli yaya alanlar n n ve kamusal alanlar n iyilefltirilmesi, kültürel miras n ortaya ç kar lmas ve korunmas ve bu alanlara dair avan projelerin ve tasar m rehberlerinin haz rlanmas, proje amaçlar aras nda yer al yor. Proje, kentsel yönelimleri irdeleyen, yayalaflt rma ve iyilefltirme yi güncel kültürün bir alan olarak ele alan, çok tarafl, çok aktörlü ve analitik bilimsel yap da olma özelli i tafl yor. Projeden beklenen faydalar aras nda, Tarihi Yar mada da yer alan Hocapafla Mahallesi nin var olan yaflam alanlar n n ve kamusal alanlar n sa l kl laflt r lmas, kültürel dokunun ortaya ç kar lmas hem turizm, hem üretim ve tüketime yönelik olarak bu alanlar n sürdürülebilir ve sa l kl olarak kullan lmas say labilir. II. İSTANBUL KARA SURLARI KORUMA MASTER PLAN PROJESİ Unesco Dünya Miras Listesi nde yer alan stanbul Kara Surlar, kentin 5. yüzy l Roma döneminden günümüze kadar gelen en önemli tarihi ve arkeolojik de erlerinden olup, Antikça dan Ortaça sonuna kadar bilinen en geliflmifl savunma tekniklerinin örne i olarak kabul ediliyor. Surlar n kentsel topografyas içinde koruyabilmifl ender kentlerden biri olan stanbul da, bir arkeolojik alan yönetimi için bu konu üzerine araflt rma yapan, deney ve bilgi biriktiren bir yönetim organ na ve bir yönetim plan na ihtiyaç bulunuyor. stanbul Kara Surlar Koruma Master Plan Projesi kapsam nda, stanbul Kara Surlar n n bir bütünsel kültürel miras olarak yönetimi, araflt rma, belgeleme ve yarat c yöntemlerle uluslararas normlarla iliflki içinde korunmas, UNESCO DKML ile iflbirli i içinde yönetim plan ve eylem planlar n n gelifltirilmesi, kentin turistik çekim gücünün art r lmas için yeni bir organizasyonel program içinde tan t lmas, bu program için kurulufllar aras bir iflbirli i modelinin gerçeklefltirilmesi ve bu konuda sorumlu olan kamu yönetimlerinin 2010 çerçevesinde gelifltirecekleri yönetim ifllevlerinin ve projelerin desteklenmesi çal flmalar yer al yor. 36 KENTSEL UYGULAMALAR 37 KENTSEL UYGULAMALAR

20 İSTANBUL UN ÇOKKÜLTÜRLÜ MİRASI PROGRAMI Günümüzde çeflitli nedenlerle kullan lamayan ve bak m yap lamayan, az nl klara ait kültür miras yap lar n n, çokkültürlü miras program kapsam nda ele al narak, sürdürülebilir bir modelle restorasyonu amaçlan yor. Bu projeyle, stanbul un çokkültürlü sosyal yap s n n canland r lmas ve az nl k kültürlerinin kent haf zas ndaki yerinin tazelenmesi hedefleniyor. Proje; Kamondo An tmezar, Vortvots Vorodman Kilisesi gibi kültür miras yap lar n n kente kazand r lmas n n yan s ra, bulunduklar bölgelerin yerel yap s n n güçlendirilmesine yönelik çal flmalar da kaps yor. Söz konusu miras varl klar n n bilgisini, çeflitli yay nlar, sergiler ve etkinlikler arac l yla stanbullulara ulaflt rmak da projenin hedefleri aras nda yer al yor. I. KAMONDO ANITMEZARI REHABİLİTASYONU PROJESİ Kasım 2009 Aralık 2010 Kamondo An tmezar Rehabilitasyonu projesi, bir zamanlar stanbul da Yahudi nüfusunun yaflad bölgedeki bu mezarl k ve buradaki cemaatin önderi ve belediyenin kurucular ndan Kont Abraham Kamondo ve ailesinin an tmezar n n restore edilmesini, ve sürdürülebilirlik ve çokkültürlülü ü destekleyecek bir örnek uygulama olarak ve çevredeki insanlar da dikkate alarak iyilefltirilmesini, gelifltirilmesini hedefliyor. Ayr ca projede mezarl k alan n çocuklar taraf ndan kullan m biçiminin ve bu alan n Yahudi cemaati için tafl d anlam n, bir çeliflki, bir sorun oluflturmaktan çok sinerji yaratacak bir f rsata dönüfltürülmesi amaçlan yor. An tmezar n, mezarl k alan n n sürdürülebilirli i ve çokkültürlülü ü destekleyecek bir örnek uygulama olarak ve çevredeki insanlar da dikkate alarak iyilefltirilmesi ve gelifltirilmesi fikri, stanbul 2010 un destek verdi i çal flmalar aras nda önemli bir yere sahip. III. İSTANBUL UN RUM MİMARLARI Ocak 2009 Aralık 2010 Proje, stanbul un belirli bölgelerinde kentin modernleflme tarihine fl k tutan Rum mimarlar n yaflam öykülerinin ve eserlerinin sunuldu u bir sergi çal flmas n kaps yor. Proje ile bugün hâlâ Sultanhamam -Eminönü-Karaköy-Beyo lu-tarlabafl -S raselviler-pangalt çizgisi üzerinde ve çevresinde bütün görkemleriyle ayakta duran, bu bölgelerin günümüzde de geçerlili ini sürdüren mimari karakterinin oluflmas n sa layan ifl hanlar n n ve apartmanlar n Rum mimarlar n n eserleri ve yaflam öykülerinin sergilenmesi amaçlan yor. II. VORTVOTS VORODMAN KİLİSESİ NİN KÜLTÜR MERKEZİNE DÖNÜŞÜMÜ Şubat 2009 Kasım 2010 Projenin öznesi olan Kültür Adas tasavvurunun yüzük tafl niteli indeki Krikor Balyan yap s Vortvots Vorodman Kilisesi nin restorasyonu ve renovasyonu ile, önemli ve de erli bir tarihi yap n n konser-sergi-konferans mekân olarak stanbul a kazand r lmas amaçlan yor. Tarihi Yar mada n n tarihi liman yak n ndaki bu yap n n yeniden yap land r lmas yla, Osmanl mparatorlu u ndan günümüze uzanan stanbul un köklü kültür mozai inin bir parças canland r lacak, kentlilik bilincinin kazand r lmas na katk sa lanacak ve stanbul kentinin turizm ve kültür haritas na anlaml bir ziyaret güzergâh kazand r lacakt r. IV. İSTANBUL UN ERMENİ MİMARLARI Eylül 2009 Ocak 2011 Uluslararas Hrant Dink Vakf n n 2010 stanbul Avrupa Kültür Baflkenti için düflündü ü çal flma, stanbul daki Ermeni mimarisinin tarihinin daha genifl kitlelerle paylafl lmas ad na düzenlenecek bir mimarl k sergisi niteli ini tafl yor. Proje öncelikli olarak stanbul un mimarl k tarihindeki binalarla ilgili ayr nt l bilgi sahibi olmay, bilgiyi kamuyla paylaflmay ve stanbul un unutulan mimarlar na dair bilinirli i ve görünürlü ü art rmay amaçl yor. 38 KENTSEL UYGULAMALAR 39 KENTSEL UYGULAMALAR

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ Proje Yeri zmir Restorasyon Projesi Es Yap fiehircilik Mimarl k Restorasyon San. Tic. Ltd. fiti. Çevre Düzenleme Projesi zmir Büyükflehir Belediyesi Etüt Proje Müdürlü

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4848 SAYILI KANUNA GÖRE GÖREVLERİ Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının arkeolojik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Performans Tablosu KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Tablosu KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK AMAÇ 62 Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas Mimari avan proje :Emre Arolat-Bünyamin Derman Mimari uygulama ve detay projeleri : Emre Arolat Architects Mesleki kontrolük

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var.

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var. Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var. Proje Tan t m Neler yapaca z? stanbullu çocuklar binlerce y ll k efsanevi bir geçmişe

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM 4 PAFTA 138 PARSEL (KALE) 2 PAFTA 43 PARSEL (KULE) L: stanbul LÇE: Sar yer YER ve ADI: Garipçe Köyü MÜLK YET: Hazine TASARRUF YETK VEREN KURUM / SAYI-TAR H Maliye Bakanl, Milli Emlak Genel Müdürlü ünün

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133 Dara K rm z toprak n projesi olan ev, yöreye özgü geleneksel mimarisiyle ça dafl mimariyi ayn yap da buluflturmay baflar yor. Arka cephe beyaz Bodrum evi esprisinde tasarlan rken, girifl cephesi yöreye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

mekan YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i SONBAHAR 2013 SAYI: 301 Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz

mekan YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i SONBAHAR 2013 SAYI: 301 Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz mekan SONBAHAR 2013 SAYI: 301 16 17 YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz Foto raf: Kamil Y lmaz GÜN BATIMINA YAKIN KADIKÖY DEN VAPURLA KARŞIYA GEÇERKEN

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Auroville. S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Bir nsan Birli i Laboratuvar. Dünya Döndükçe. Dünyan n her yerinden. olmaks z n bir arada,

Auroville. S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Bir nsan Birli i Laboratuvar. Dünya Döndükçe. Dünyan n her yerinden. olmaks z n bir arada, Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Bir nsan Birli i Laboratuvar S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Auroville Dünyan n her yerinden en eski ve en büyük ekoinsanlar n, dil, din, rk ayr m komünü olarak 48 y ld r olmaks

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı