İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI"

Transkript

1 İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ Şekib Avdagiç / 5 Yılmaz Kurt / 7 Korhan Gümüş / 8 DİĞER 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTLERİ Pécs / 10 Ruhr / 12 İSTANBUL 2010 PROJELERİ Kentsel Projeler / 16 Kentsel Uygulamalar / 32 Kültürel Miras ve Müzeler / 46 Görsel Sanatlar / 60 Geleneksel Sanatlar / 76 Klasik Türk Müziği / 82 Müzik ve Opera / 92 Sahne ve Gösteri Sanatları / 98 Sinema Belgesel Animasyon / 112 Edebiyat / 118 Kent Kültürü / 120 Eğitim / 130 Dış İlişkiler / 136 Denizcilik / 148 Turizm ve Tanıtım / 152 Halkla İlişkiler ve Etkinlik / 156 Reklam ve Pazarlama / 158 ETKİNLİK TAKVİMİ / 161 PROJE DİZİNİ / 174

3 SUNUŞ ŞEKİB AVDAGİÇ İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı İSTANBUL: DÜNYANIN EN İLHAM VERİCİ KENTİ stanbul, 2010 y l nda Avrupa n n Kültür Baflkenti. Avrupa n n kültürünü ve medeniyetini öteden beri en fazla etkilemifl kentlerden biri olan stanbul, Avrupa n n Do al Kültür Baflkenti stanbul, 2010 y l nda resmi olarak da Avrupa n n Kültür Baflkenti olacak. Türkiye nin Avrupal kimli inin çok genifl bir çerçevede tart fl ld bugünlerde, bizim, Avrupa n n ayr lmaz bir merkezi olarak gördü ümüz stanbul un resmi olarak da Avrupa n n Kültür Baflkenti olmas, gerek politik olarak gerek tarihsel olarak önemli bir dönüm noktas n teflkil ediyor. Zira, tarihi boyunca Avrupa n n büyük dönüflümlerinin hepsinde önemli bir paya sahip olan stanbul, bugün gelinen noktada kendisini yeniden tan mlama ihtiyac içinde olan Avrupa ya yeni bak fl aç lar, anlay fllar ve perspektifler sunarak onu etkilemeye devam ediyor. Avrupa ya ve asl nda dünyaya ilham vermeye devam ediyor. Tüm zamanlarda oldu u gibi stanbul u 2010 y l nda dünyaya nas l tan taca m z uzun bir süre tart flt k. letiflim departman m zdan, sanat yönetmenliklerimizden, reklam ajans m zdan ve her birimizin sosyal çevrelerinden pek çok stanbullu kat ld bu tart flmalara. Hep stanbul u en iyi tan mlayacak kelimeleri, s fatlar bulmaya çal flt k. Ama gördük ki pek çok s fat, tek bafl na stanbul u tan mlamakta yetersiz kal yor. flte o an, kendimize flunu sorduk: Bu flehir, yaflayanlar na, ziyaretine gelenlere ve hatta kendisini uzaktan özleyenlere ne veriyor? stanbullular stanbul a iliflkin ne hissediyor? Ne hissetmeli? Sürekli olarak karfl m za ç kan cevap ilham oldu. Ve iflte bundan sonra, 2010 y l boyunca stanbul u dünyaya tan tacak olan slogan ortaya ç kt : stanbul: Dünyan n en ilham verici kenti. stanbul, tarih boyunca dünyan n en ilham verici kenti oldu. Antik dönemde dünyan n önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Bugün Yenikap daki arkeolojik kaz lardan elde etti imiz bulgular, stanbul un tarihinin daha önce bilinenden çok daha eski oldu unu ortaya koyuyor. Bizans döneminde mistik ak m n önderi Calliste den Bizans Rönesans n n mimar Psellus a kadar pek çok fikir önderi, sanatç ve entelektüel bu flehrin sonsuz ilham ndan faydalanarak üretti eserlerini. Dünyan n birçok yerinden pek çok komutan ve hükümdar bu flehri almaya iten de yine ayn ilham ve çekim gücüydü: çlerinden sadece Fatih Sultan Mehmet baflar l oldu ve bu flehrin kimli ine Osmanl medeniyetini bir daha ç kmayacak flekilde kaz d. Osmanl döneminden modern Türkiye ye kadar, ülkemizin bütün büyük devlet adamlar, yazarlar, entelektüelleri, fikir önderleri, sanatç lar, stanbul u vizyonlar n n merkezinde bulundurdular. stanbul dan ayr lamad lar, ayr lmak zorunda kald klar nda da bir an önce geri dönmek istediler, geri dönemeyenler ise hep buray özlediler, kalplerinde yaflatt lar. Kimisi bir sengine yekpare Acem mülkünü feda etti, kimisi sadece stanbul u dinledi, kimisi Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre de er diyerek tüm ömrünü onu sevmeye adad. Gerek Klasik dönemde, gerek Rönesans s ras nda ve sonras nda, müzikten edebiyata, görsel sanatlardan sinemaya kadar pek çok sanat için stanbul hem bir çekim merkezi hem de uzakta bile olsa bir ilham kayna oldu. Allegretto alla Turca n n bestecisi Mozart da ilham ald stanbul dan, Puccini de. Ennio Morricone de stanbul dan ilham ald, Goran Bregoviç de. Apollinaire, Agatha Christie ve daha niceleri hep stanbul u ak llar n n, imgelemlerinin, eserlerinin bir köflesinde bulundurdular. Amin Maalouf un kahramanlar n n yolu hep stanbul dan geçti. James Bond stanbul da mutlaka bir ifller çevirdi. Öte yandan, sadece bat l lar de il, do ulular da buradan ilham ald. Do u nun devlet adamlar, siyaset bilgeleri ve liderleri modernleflme süreçlerindeki vazgeçilmez ilhamlar n stanbul dan ald lar hep, Afgani den kbal e kadar. Kendi ülkelerinde bar namayan akademisyenler, entelektüeller stanbul da huzura erdiler. 4 STANBUL STANBUL 2010

4 flte biz stanbul u 2010 y l na haz rlarken hep bu ilhamdan esinlendik, bu ilham zenginlefltirmeyi, derinlefltirmeyi, çeflitlendirmeyi ve yaflad m z iletiflim ça nda bütün dünya için ulafl labilir, paylafl labilir k lmay istedik. Bu kitapta, yukar da bahsetti imiz zengin ilham bu kez sizlere verecek projelerimizi, etkinliklerimizi, festivallerimizi, platformlar m z ve 2010 y l nda stanbul u sadece Avrupa n n de il bütün dünyan n gündemine tafl yacak program m z n ayr nt lar n bulacaks n z. Eminim, pek ço u sizi farkl perspektiflere, bak fl aç lar na tafl yacak. Pek ço unu flimdiden ajandan za not edeceksiniz. Biz, stanbul a yeni ilham kaynaklar ve yeni perspektifler kazand rmak, stanbul u burada yaflayanlar ve dünyan n de iflik yerlerinden buray düflleyenler için bir çekim merkezi yapabilmek amac yla çal flmaya devam edece iz. Sizleri de bu ilham n bir parças olmaya davet ediyoruz. Bu k sa yaz y bir filmden küçük bir enstantane ile sonland rmak isterim. Fellini nin bir filminde, yafll, elden ayaktan düflmüfl iki Romal kad n, her ikisinin de yak ndan tan d bir baflka Romal kad n hakk nda konuflurlar. Nas l, iyi mi? Sa l yerinde mi? diye sorar biri di erine. Öteki cevap verir: Tamamen dünyaya küstü. Kimseyle konuflmuyor. Sadece ve hep stanbul a gitmeyi istiyor. Keyifli ve güzel bir 2010 y l diliyorum. YILMAZ KURT İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri EBEDİ BAŞKENT İSTANBUL stanbul tarihin her döneminde Do u ve Bat uygarl klar n n kesiflim noktas olagelmifl. Bu, salt co rafi konumunun stratejik öneminden de il, ayn zamanda kültür-sanat ve bilim-teknik alanlar ndaki birikimin burada yo unlaflmas ndan da kaynaklan yor. Yerleflim tarihi binlerce y l geriye giden bu köklü flehir, tam anlam yla bir kültür ve uygarl k harmonisi. Osmanl mparatorlu u, s n rlar içinde Kudüs, Selanik, Saraybosna, Üsküp, Mostar ve Filibe gibi birçok büyük ve önemli flehre sahip oldu u halde oldukça uzunca bir süre stanbul u baflkent olarak kullanm fl. Cumhuriyetin kurulmas yla birlikte bu unvan n yeni geliflen Ankara ya devreden stanbul, bu de iflikli e ra men ebedi baflkentli ini sürdürmüfl ve daima yo un bir ilgiye mazhar olmufl y l nda Avrupa Kültür Baflkenti unvan n alacak olan stanbul, bu güzel vesileyle yeniden dünyan n gündemine geldi. Bu süreçte, baflta Avrupa olmak üzere tüm dünya stanbul un zengin ilham na yönelirken, ülkemiz de pozitif bir ilgi ve yüksek coflkuyla yüzünü stanbul a dönmüfl bulunuyor. Benzersiz güzelli iyle herkesi büyüleyen bu flehir, içinde bulundu umuz günlerde stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti projesi kapsam nda gerçekleflecek zengin kültürel çal flma ve etkinliklerle tüm sevenlerini büyülemeye haz rlan yor. Ne yaz k ki stanbul, biz stanbullular için bile henüz keflfedilmeyi bekleyen bir gizli aday and r yor. fiehrin kendisi, sahip oldu u kal c kültürel miras, üstünde devinim halinde bulunan modern sanatlar ve dahas Tüm bunlar, öncelikle bu flehirde yaflayan insanlar n ilgisini bekliyor. Bu yüzden, stanbul un 2010 Avrupa Kültür Baflkentli i sürecinde hedefledi imiz önemli hususlardan biri de bu ilgiyi yükseltmek. fiehrin dinamizmiyle birleflen zengin proje çeflitlili i özellikle genç nüfusun projeye kat l m n art racak. Bu anlamda, etkileflimli bir enerji platformu olacakt r stanbul 2010 AKB projesi. Bu enerji sayesinde flehrin de eri ve güzelli i yeniden keflfedilecek. stanbul un 2010 Avrupa Kültür Baflkentli i süreci tamamen sivil ve kat l mc bir yap içinde bafllad ve geliflti y l nda bir sivil toplum giriflimi olarak bafllayan proje, ilerleyen y llarda toplumun ve kamunun çok çeflitli kesimlerinden de destek alarak büyüdü. Bu anlamda, sürecin do as etkileflim ve enerjiye aç k oldu daima. Projenin yürütülmesi amac yla kurulan stanbul 2010 AKB Ajans da bu do rultuda yap land r larak, kamu ve sivil toplum kurum ve kurulufllar n n bu amaçla yapacaklar çal flmalarda koordinasyonu sa lad. Türkiye de ilk kez denenen bu yönetiflim modeli ile sivil toplum kurulufllar, sanayi ve ticaret odalar ve kamu kurumlar n n temsilcilerinden meydana gelen bir Yürütme Kurulu oluflturuldu ve karar ve de erlendirme sürecinde de önde gelen kültür ve sanat insanlar n n görüfllerinden faydalan ld. Böylece projenin her ad m AB standartlar na uygun bir flekilde at ld. stanbul 2010 AKB Ajans olarak benimsedi imiz temel misyon, öncelikle stanbul un büyük kültürel miras n n korunmas ve bunu baflta Avrupa olmak üzere bütün dünya ile paylaflma sorumlulu u. Kültür-sanat ve turizm-tan t m faaliyetleriyle birlikte projenin üç stratejik aya ndan birini oluflturan kültürel miras çal flmalar Avrupa Kültür Baflkentli i sürecinin 2010 y l sonras na da kalacak en k ymetli katk lar. Biliyoruz ki stanbul, bir k sm halen keflfedilmeyi ve gün yüzüne ç kart lmay bekleyen çok say da kal c esere sahip. Ajans m z, bunlar n lay k yla restore edilerek flehrin kültür-sanat hayat na dahil edilmesi için gerekli tüm gayret ve hassasiyeti gösteriyor. Böylelikle, 2010 y l ndan bafllayarak, stanbul un kadim zamanlarda oldu u gibi büyük bir kültür ve uygarl k baflkenti oldu u gerçe i yeniden kabul edilecek. Bu program kitab nda yer alan projeler de bunun en sa lam kan t olacak. stanbul un bitimsiz enerjisine ortak olarak stanbul 2010 AKB proje ve etkinliklerine yak n ilgi göstermeniz dile iyle güzel bir y l temenni ediyorum. 6 STANBUL STANBUL 2010

5 KORHAN GÜMÜŞ İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kentsel Uygulamalar Direktörü İSTANBUL DAN BAŞKA HANGİ ŞEHİR KÜLTÜREL PAYLAŞIM VE AÇIKLIK YOLUYLA BARIŞIN SAĞLANABİLECEĞİNİ DAHA İYİ ANLATABİLİR? Sanat n eriflilebilir k l nmas ve kentin farkl köflelerinde kapal ortamlarda yap lagelen sanat ve kültür faaliyetlerinin kent çap nda ve uluslararas düzeyde ilgiye aç labilmesi bugün 2010 un önündeki en önemli hedeflerden biri. Sanat etkinlikleri bugün belirli merkezlerde toplanm fl durumda ve bu merkezlerin d fl nda yaflayan kentlilerin, ulafl m sorunlar nedeniyle sanat ve kültür hayat ndan faydalanmalar büyük ölçüde mümkün olmamaktad r. Belirli merkezlere ulaflamayan stanbullu, bugün sanat etkinliklerine de eriflimde dezavantajl ve d fllanm fl bir konumda bulunuyor. Bu yüzden, her türlü sanat etkinli inin kentin her alan nda gerçekleflebiliyor olmas için yat r m yapmak gerekmektedir. Bahsetti imiz d fllanma durumu, stanbul un sanat üretim potansiyelini de olumsuz etkiliyor; kentlinin yarat c enerjisi kültür endüstrileri ile buluflturulam yor, üretim imkân na kavuflan sanatç say s az ve çeflitlilik olarak fakir kal n yor... Oysa sanat ve sanatç lar, stanbul un her mekân nda varl klar n gösterebilmeli, kamusal alanlardan, hastanelere, okullara, kütüphanelere, sokak duvarlar na ve mahalle dernek odalar na kadar her alana girebilmelidirler. stanbul, sanat n kapal ve birkaç merkeze s k flm fl mekânlar n n duvarlar n aflarak kentin sokaklar na, ana damarlar na akmas n sa layacak bir vizyonu harekete geçirebilmelidir. stanbul 2010, araflt r c, yeni perspektif aç c ve kat l mc dinamikleri de erlendirerek, kentteki dönüflümü, kentlilerin medeni ve bir arada yaflama ihtiyaçlar na cevap verecek bir istikamete do rultmay amaçl yor. stanbul, bir imparatorluklar baflkenti olarak dünyan n kültürel zenginlik aç s ndan nadide flehirlerinden birisidir. stanbul bu kültürel zenginli ini Avrupa ve Asya aras ndaki köprü konumuna borçludur. Her iki k tay birbirine ba layan deniz ve kara yollar n n geçifl hatlar nda olmas itibar yla, stanbul, sanatç lar n, kültür insanlar n n, bask c rejimlerden kaçanlar n, göçmenlerin, ifl arayanlar n, tüccarlar n, yat r mc lar n, fabrikatörlerin ilgisini m knat s gibi çeken bir kent olageldi. Bugün de stanbul, küreselleflen ekonomisiyle civar ülkelerden iflgücü ve küçük yat r mc lar çekmekte, ülke içinden, özellikle tar m sektöründen h zla kopan yeni göç ak mlar n n ilk hedefi olmaya devam etmekte ve h zla megakentleflmektedir. Kentin Osmanl döneminden miras ald farkl kültürlerin bir arada yaflama gelene i ve bilgisi, bugünün küresel megakent olgusunun getirdi i kutuplaflmalar ve ayr mlaflmay derinlefltiren gerilim ortam nda unutulmamal d r. Özellikle bugün, Türkiye nin Avrupa ile bütünleflme sürecinde katetti i yolda stanbul un öne ç kan rolü ve çekim merkezi olmas itibar yla, bu kültürel diyalog miras n n temelinden yararlanan yeni bir kültürler-aras iletiflim, karfl l kl zenginleflme ve bir arada yaflama prati inin canland r lmas, stanbul u Avrupa da ve dünyada örnek bir kent yapacakt r. stanbul dün nas l kültürel olarak birçok farkl l bar nd ran ve bundan faydalanmas n bilen bir baflkent idiyse, bugün de Avrupa Kültür Baflkenti olarak hem geçmiflinden getirdi i kültürel birikimini hem de bugün bünyesine çekti i farkl kültürleri yarat c mecralarda birbirleriyle iliflki kurdurabilen ve bu buluflmadan ç kan yeni enerjileri kullanacak altyap lar gelifltiren bir kent olacakt r. stanbul, Do u ile Bat aras nda art k basmakal p olarak kabul etti imiz köprü olma ifllevini bugün gerçek anlam yla hayata geçirme f rsat na sahip. Kültürler-aras ak flkanl n ve iletiflimin zenginleflebilmesi ve karfl laflmalar n yarat c yeni enerjilere dönüflebilmesi için stanbul un, do usunu ve bat s n bilen, de erlendirebilen, kenti farkl dünyalardan gelen sanat ve kültür insanlar n n çekim merkezi olabilecek flekilde dönüfltürebilen bir aray fla girmesi amaçlan yor. Böylece stanbul kendisini, gerek Avrupa ya gerekse de Avrupa n n kendi d fl nda gördü ü kültürlere, gelece in, kültürlerin birbirine aç larak kurulabilece ini anlatacak bir konuma tafl yacak. stanbul un Avrupa Kültür Baflkentli i, kültürel bar fl n altyap s n kuracak bilgilenme, donan m kazanma ve baflar l iletiflim kurabilme kapasitelerini yaratma aç lar ndan bulunmaz bir f rsat. stanbul, Avrupa Kültür Baflkentli i ile hem kendi içinde, hem de kendi d fl nda, Avrupa dan do uya, Akdeniz den, Ortado u ya, giderek ayr mlaflan ve birbirine cephe alan kültürlerin birbirlerine aç larak karfl l kl al flveriflleri için tarihi bir çabay üstlenmifl durumda. Bugün, küreselleflme ile birlikte gelen güvensizlik ortam ndan beslenen içe kapanmac ve d fllay c e ilim ve politikalar n, ancak medeniyetler-aras bir köprü olma ifllevi görmüfl stanbul gibi dünya kentlerinin çaba ve katk lar yla etkisizlefltirilmesi mümkündür. stanbul dan baflka hangi flehir kültürel paylafl m ve aç kl k yoluyla bar fl n sa lanabilece ini daha iyi anlatabilir? Avrupa kentlerinin karfl laflt küresel ak mlar n yaratt girdaplardan stanbul da benzeri bir flekilde pay n almaya bafllad. Ancak stanbul, 2010 Avrupa Kültür Baflkentli i ile bu girdaplara karfl korunman n kapanarak mümkün olamayaca n, ancak paylaflarak ve karfl l kl al flverifl ile dalgalar n atlat labilece ini söylemektedir. Avrupa Kültür Baflkentli inin getirece i sanat ve kültür enerjisi, bu hedeflenen al flverifl zemini için en ideal araçlardan birisi. Ak flkan enerjiyi olumlu ve yarat c süreçlere çevirmenin nas l gerçeklefltirilece ini sanat ve kültür yoluyla ortak bir zeminde Avrupa kentleri ile birlikte düflünebiliriz. 2010, yarat c bir projedir. Sanat ve kültür etkinlikleri yoluyla amaçlanan, insanlar aras nda iletiflimin kurulmas, farkl kültürlerin birbirini tan mas ve sanat n getirdi i yarat c enerjiyle toplumlar n kendilerine bak fllar n n özgürleflmesi ve zenginleflmesidir. stanbul, kültürel miras itibar yla her ne kadar zengin olsa dahi, sanat üretimi, e itimi, sanatsal bilgi kaynaklar n n yayg nl, sergilenmesi, etkinliklerinin eriflimi, iletiflimi, medyas ve tüketici ve izleyicilerinin niceli i/niteli i itibar yla fakir bir konumdad r. Yarat lan sanat kaynaklar n n ve altyap s n n sadece belirli (ve paral ) zümrelerin mal olmas n n önüne geçmek ve böylece sanat n kentli her insan n kullanabilece i yayg n ve eriflimi kolay bir kaynak olarak kente mal edilmesi hedeflenmektedir. stanbul, 2010 da Avrupa Kültür Baflkenti olmay, sanat altyap lar n zenginlefltirerek, çoklaflt rarak, eriflilebilir ve tüm stanbul a yayg n k l nmas n n baflar lmas olarak ele al yor. Sanat altyap lar n n zenginlefltirilmesi derken, sanat ve kültüre vak f olmufl, daha çok kütüphanelerden, yay nlardan, sanat insanlar ndan, dünya kültürlerini, sanat ve sanatç lar n stanbulluya tafl yan etkinliklerden, müzelerden, sergilerden, festivallerden söz ediyoruz. Sanat n ve sanatç n n itibar n n yükseltilmesi derken de, sanatç n n iflini daha iyi yapabilmesi için gerekli olan destek mekanizmalar ndan bahsediyoruz. nsanlar böylelikle, sanat ve kültür yoluyla kendilerini gelifltirebileceklerini ve ifade edebileceklerini, bu yolla para kazanabileceklerini, gelecek kurabileceklerini, çevrelerini etkileyebileceklerini, hayat kalitelerini yükseltebileceklerini göreceklerdir. stanbul 2010 süreci, sanat n toplumsal misyonunu göstermek aç s ndan bulunmaz bir f rsat. Sanat ve kültür arac l yla, özellikle gençlerin kendilerini ifade edebilmelerinin, ve sanat ve kültür karfl s nda edilgen ve seyirci konumlar ndan s yr l p sanat ortamlar na kat larak sanat pratikleriyle tan flabilir, çevreleri üzerine düflünebilir ve bu düflünceleri sanat yoluyla anlatabilir bir konuma eriflebilmelerinin önü aç lacakt r. K sacas, stanbul 2010, hem kendi içinde bir diyalog bafllatarak, d fllanm fll k ve ayr mlaflman n önüne geçecek giriflimlerin yolunu sanat ve kültür arac l yla açacak, hem de kendi d fl yla, Avrupa ile kurulan diyalo u yine sanat ve kültür paylafl mlar yoluyla zenginlefltirerek iki tarafl bir ifllerli e tafl yacakt r. 8 STANBUL STANBUL 2010

6 PÉCS 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PÉCS SINIRLARI OLMAYAN ŞEHİR Macaristan n Güney Trans-Tuna bölgesinin merkezi olan Pécs, y ll k geçmifle sahip. Ülkenin en eski yerleflim noktalar ndan biri olan bu kentte Roma dönemine kadar uzanan önemli kal nt lar bulunuyor. Roma ça erken dönem H ristiyanl k kal nt lar n n yer ald flehir merkezi 2000 y l nda UNESCO nun Dünya Miras Listesi ne dahil edildi Sonbahar nda Avrupa Birli i Bakanlar Konseyi Pécs e 2010 y l Avrupa Kültür Baflkenti unvan n verdi. Bu unvan ile Pécs Macaristan n en önemli sanat ve kültür merkezlerinden biri haline geldi. Pécs in benzersiz tarz ve atmosferinin temelinde bir üniversite flehri olmas yatar. Pécs Üniversitesi nde okuyan i aflk n yerli ve yabanc ö renci sayesinde kentin gençlik dolu enerjisi, kalabal k sokak yaflam, bulvarlar ve e lence mekânlar sadece genifl kapsaml festivaller s ras nda de il s radan günlerde de izlenebilir. Kentte gerçeklefltirilen festivaller, ço u aç k havada olmak üzere 2010 y l boyunca aral ks z devam edecek. Renkli ve aktivitelerle bezeli programlar ve festivallere flehrin tarihi yerleri ve binalar ev sahipli i yap yor. Erken dönem Roma gömü odalar, Ortaça dan kalma binalar, dini tarihin çeflitli mekânlar ve birkaç biny ll k tafllarla döfleli sokaklar, bir arada eflsiz bir atmosfer sunuyor. Buna karfl n kaybolmufl bir geçmifl duygusu yaflanm yor, eski moda sergi salonlar ndan bir ad m geriye at p flehrin kamusal alanlar na durmaks z n dahil olan ça dafl sanat formlar na uzanmak mümkün. Modern sanat ruhu Pécs i köfle bucak dolduruyor ve bu her zaman böyle olageldi. Op art ustas Victor Vasarely Pécs do umluydu. T pk, Bauhaus ekolünün ünlü figürlerinden Vassily sandalyesinin tasar mc s Marcell Breuer gibi. Benzersizli ini kent ve sanat aras ndaki etkileflime borçlu olan flehrin atmosferinden ilham al narak yeni sanat eserleri ve performanslar üretilmeye devam ediyor burada. 19. yüzy l n ortas nda Vilmos Zsolnay, Zsolnay porselen fabrikas n kurdu. Zsolnay ayn zamanda Pécs in kurucular ndan biri olarak da an l yor, çünkü Zsolnay porselenlerinin ünü ve itibar bugün hâlâ tüm dünyaca biliniyor. Bu y l içinde New York ta yer alan Macar Kültür Y l etkinliklerinin aç l fl bir Zsolnay koleksiyonu sergisiyle yap ld. Dünyaca ünlü koleksiyon 2010 dan itibaren Pécs te sergilenecek. Heyecan verici ve hayat dolu bir atmosfer farklı kültürlerin buluşma noktası 2010 y l na çok büyük önem atfeden Pécs, bu y l flehir tarihi içinde sadece 12 ay sürecek bir festival sezonu olarak görmüyor. Pécs e göre 2010 uzun dönemli süreçlerin pekifltirilece i bir bafllang ç noktas. Yeni bir fleye sahip olmak isteyenlerin, ilgi çekici ve müthifl bir maceraya at lmak arzusunda olanlar n 2010 a kadar beklemesine gerek yok. Çünkü 2010 program n gelifltirmek için büyük çaba harcayan kent yönetimi flehri ziyaret edenlere, haz rl k y l olan 2009 da da harika organizasyonlar sunuyor. Y l boyunca festivaller sürerken, flehrin kültür kurumlar ile birlikte tüm kamusal alanlar, sokaklar, meydanlar heyecan verici ve hayat dolu bir atmosferle dolup tafl yor A ustos unda Pécs 2010 program n n uluslararas anlamda en yetkin kiflisi olan Placido Domingo nun genç opera yetenekleriyle verdi i konser gibi aç k hava müzik programlar na kifli kat ld. Festival ruhu flehrin s n rlar n n d fl na da tafl yor. Bunun bafll ca sebebi Villány flarap bölgesinin flehrin yak n nda olmas. Bölgenin flarap üreticileri en sayg n uluslararas yar flmalardan her y l ödüllerle dönüyor. Bölgede müzik de çok önemli bir yere sahip: Ulusal Tiyatro da yer alan opera gösterileri, kentin senfoni orkestras ile klasik müzik çalan di er küçük gruplar, gerek ülke çap nda gerek uluslararas arenada müzik severlere büyük keyif yaflat yorlar. Bu bölgeden daima pop müzik gruplar da ç kt. Bu tarz n en ünlü Macar müzisyenlerinin baz lar Pécs lidir. fiehirde her daim halka yüksek standartlarda müzik sunan yerel gruplar da olmufltur. Gelecek y l, Avrupa Kültür Baflkenti y l n dolu dolu yaflatmak için aram za Emir Kusturica, Goran Bregoviç ve Maxim Vengerov gibi ünlü ve popüler sanatç lar da kat lacak y l nda flehir, görsel sanatlar, edebiyat, sinema, tiyatro, dans ve bilim alanlar nda gelifltirilen bine yak n etkinli e gerek ziyaretçilerin gerek kent sakinlerinin kat l m n bekliyor olacak. Y l n her günü e itim ve e lence f rsatlar yla dolu olacak. Baranya ilçesinin kamusal alanlar ndaki noktalar, s rad fl ve insan n ömründe bir kez yaflayabilece i etkinliklere sahne olacak. 10 PÉCS PÉCS 2010

7 RUHR.2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ RUHR.2010: OLUŞUM AŞAMASINDA BİR METROPOL YENİLİKÇİ VE SIRADIŞI stanbul ve Pécs ile birlikte 2010 y l nda Avrupa Kültür Baflkenti unvan n tafl yan Almanya n n Ruhr Bölgesi 53 kentten olufluyor. Yüzy llar boyunca madencili in, montaj ve demir-çelik endüstrisinin damgas n vurdu u bu bölge son y llarda araflt rma, teknoloji ve biliflim sektörünün güçlendi i, endüstri miras n n kültürel mirasa baflar yla dönüfltü ü bir merkez haline geldi. 5,3 milyon yerleflik nüfusu ile Paris ve Londra n n ard ndan Avrupa n n en kalabal k üçüncü metropolü olan Ruhr da 171 farkl kültürden insan bir arada yafl yor. 19 üniversitesi, 100 den fazla konser salonu, 120 tiyatrosu, 200 ün üzerinde müzesi ve festivalleriyle yarat c, dinamik ve sürprizlerle dolu bir metropol olan Ruhr, Avrupa Kültür Baflkenti olmas vesilesiyle kendini yeniden keflfediyor. Ruhr Metropolü nde Avrupa Kültür Baflkenti haz rl klar n yürüten kuruluflun ad RUHR Birbirine yak n 53 kenti kapsayan Ruhr Metropolü içindeki en tan nm fl kentler ise Dortmund, Essen, Duisburg, Oberhausen ve Bochum. Ruhr Metropolü ne ad n veren Ruhr nehri, bölgenin güneyi boyunca uzanmakta. Kuzeyinde yer alan Emscher ve Lippe nehirleri ile birlikte Ruhr Vadisi, yeflil alanlar, parklar ve büyük çapl do aya dönüflüm projeleriyle öne ç k yor. Emscher Adas ise 2010 y l nda dünyaca ünlü sanatç lar n eserlerinin yer alaca bir aç k hava sergisiyle (emscherkunst.2010) ziyaretçilerin karfl s na ç kmaya haz rlan yor. RUHR.2010 un kültürel etkinliklerinden birkaç örnek vermek gerekirse: Avrupa Kültür Baflkenti RUHR.2010 aç l fl n, Almanya Cumhurbaflkan Horst Köhler in de kat laca törenle 9 Ocak 2010 da yap yor. Avrupa n n önde gelen alt yazar Homeros un Odysseia adl eserini yeniden yazd. Aralar nda Emine Sevgi Özdamar n da bulundu u alt yazar n kaleminden ç kan eser Odyssee Europe bafll ile fiubat 2010 da bir gösteri maratonu biçiminde sanatseverlerle bulufluyor. Uluslararas Ifl k Bienali 28 Mart 27 May s aras nda Ruhr Metropolü nün do usundaki özel konutlarda iki ay boyunca 60 fl k tasar m sergileyecek. Bienal ortaklar aras nda, dünyan n ilk ve tek fl k sanat müzesi olan Unna daki Uluslararas Ifl k Sanat Merkezi de var. Y llarca bölgenin ekonomisini ve toplumsal yap s n belirleyen, son y llarda ise kapat lan maden ocaklar na dikkat çeken SchachtZeichen Maden Ocaklar projesi ise 22 May s 2010 da bafll yor. Proje kapsam nda 400 kadar devasa balon, 80 metre yüksekli e sal nacak ve bir hafta boyunca havada kalacak. Balonlar bir dönem yaflam n kalbinin att, eski kömür madenlerini hat rlat yor.!sing DAY OF SONG projesinde ise dünyan n en eski enstrüman olan ses ön planda. 4-5 Haziran 2010 tarihlerinde yap lacak ve Bobby Mc Ferrin n da dahil oldu u etkinli i takiben flark c dan oluflan bir koro Gelsenkirchen deki Veltins Arena da bir final konseri düzenleyecek. Dünya Tiyatro Festivali 1-18 Temmuz 2010 aras nda Mülheim an der Ruhr ve Essen kentlerinde yap lacak. Çokkültürlülü ün günümüzün ve gelece in toplumsal yap s n n bir gerçe i oldu unu vurgulayan Melez Festivali ise 2-30 Ekim 2010 tarihleri aras nda gerçeklefltiriliyor. A rl kl olarak, befl vagonlu bir banliyö treninde ve trenin durdu u kentlerdeki etkinliklerle gelece in toplumu, kültür-sanat yaflam ve felsefesi farkl disiplinlerle yakalanacak. RUHR stanbul 2010 iflbirli iyle düzenlenen yaklafl k 30 kadar müzik, dans, tiyatro, gençlik, edebiyat, moda ve kentsel tasar m projesi de flimdiden Ruhr Metropolü nde bulunan 53 kent ile Türkiye deki kardefl kentleri aras nda Avrupa Kültür Baflkenti sonras için de kal c a lar oluflturuyor. 12 RUHR RUHR.2010

8 İSTANBUL 2010 PROJELERİ 15 STANBUL 2010

9 KENTSEL PROJELER Foto raf: Coflkun Ayd n AYASOFYA MÜZESİ NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR stanbul tarihinin her döneminde, o dönemin imparatorlu unun ve dininin merkezi konumunda bulunan ve bulundu u kent ile özdeflleflmifl olan Ayasofya n n, günümüzde de niteliklerine en uygun flekilde bir müze olarak kullan lmas ve yaflat lmas için birçok restorasyon çal flmas yürütülmektedir. Ajans m zca 2009 y l nda destek verilen Ayasofya Ana Kubbe Kuzeydo u Çeyre i ve ç Narteks Bezemeli Yüzeylerinin Restorasyonu iflinin devam niteli inde yar m kubbelerin ve Tympanum duvarlar n n onar m gerçeklefltirilecek olup 2010 y l sonuna kadar Ayasofya n n ana mekân ndaki onar mlar tamamlanarak, ana mekân duvarlar nda zamanla meydana gelen bozulmalar n restorasyonu, kirlenen mermer sütunlar n temizlenmesi ve ifl bitiminde iskelenin tamamen sökülüp d flar tafl nmas planlanmaktad r. Ayn zamanda, yap lacak onar m çal flmalar kapsam nda; y pranm fl olan hat levhalar n, ahflap maksurelerin, ahflap kap lar n ve iç mekân ayd nlatmas n sa layan kandilliklerin restorasyonunun ve konservasyonunun yap lmas amaçlanmaktad r. Ayasofya n n içerisinde 1739 y l nda Sultan I. Mahmud taraf ndan yapt r lan ve Türk yap ve süsleme sanat n n en ilgi çekici eserlerinden biri olan I. Mahmud Kütüphanesi ve bahçesinde yer alan I. Mahmud fiad rvan n n projelendirme çal flmalar tamamlanm fl olup, restorasyon projeleri do rultusunda restorasyonunun yap lmas planlanmaktad r. 16 KENTSEL PROJELER 17 KENTSEL PROJELER

10 TOPKAPI SARAYI MÜZESİ BAĞDAT KÖŞKÜ, İNCİRLİK BAHÇESİ, REVAN KÖŞKÜ, SOFA KÖŞKÜ, SOFA CAMİİ VE LALA BAHÇESİ RESTORASYONU Osmanl mparatorluk tarihinin simgesel ve fiziksel en büyük yap s niteli ini tafl yan Topkap Saray nda, Osmanl konut ve saray mimarisinin bütün özelliklerini bar nd ran Ba dat Köflkü, ncirlik Bahçesi, Revan Köflkü, Sofa Köflkü, Sofa Camii ve Lala Bahçesi nde yap lacak basit bak m onar m çal flmalar yla yap larda meydana gelecek muhtemel y pranmalar zaman nda önlenerek, yap lar n ömrünün uzat lmas ve gezi güzergâh üzerinde yer alan söz konusu yap lar n alg lanabilirli inin art r lmas amaçlanmaktad r. TOPKAPI SARAYI MÜZESİ HAREM HASTANE BİNASI, HÜNKÂR VE VALİDE HAMAMI, ARSLANHANE, HASEKİLER DAİRESİ, ADALET KULESİ VE MEŞKHANE BÖLÜMÜNÜN RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Topkap Saray Harem Hastanesi, Hünkâr ve Valide Hamam, Arslanhane, Hasekiler Dairesi, Adalet Kulesi ve Meflkhane bölümünün restitüsyon ve restorasyon projelendirme çal flmalar yla yap lar n özgün halinin ve zaman içinde geçirdikleri evrelerin arflivlenmesi ve asl na en uygun biçimde restorasyonunun yap lmas na yönelik projelerin haz rlanmas amaçlanmaktad r. TOPKAPI SARAYI MÜZESİ KULE KAPISI PROJELENDİRME VE UYGULAMA İŞİ Topkap Saray n n en özgün yap lar ndan biri olan ve stanbul la ilgili birçok kitab süsleyen Kule Kap s n n restorasyonunun asl na uygun biçimde yap larak uzun süre yaflat lmas ve gelecek nesillere aktar lmas sa lanacakt r. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin çizimi tamamlanm fl olup, yap n n restorasyonunun haz rlanan projeler do rultusunda yap lmas planlanmaktad r. TOPKAPI SARAYI MÜZESİ MUTFAKLAR BÖLÜMÜ RESTORASYONU Topkap Saray Müzesi nin bünyesinde bar nd rd, dünyan n en zengin koleksiyonlar ndan biri olan Çin ve Japon porselenlerinin sergilendi i Mutfaklar bölümünde, 1999 depreminden sonra koleksiyonun bir bölümü sergilemeden kald r lm flt r. Sürdürülmekte olan çal flmalarla Topkap Saray Müzesi Mutfaklar Bölümünün restorasyonu ve deprem performans n n de erlendirilerek bu kültürel miras n olas bir depreme karfl güçlendirilmesi, Çin ve Japon porselenlerinin ça dafl tekniklerle sergilenece i bir mekân yarat lmas amaçlanmaktad r. 18 KENTSEL PROJELER 19 KENTSEL PROJELER

11 İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI Türkiye nin üyesi oldu u Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Teflkilat (UNESCO) Dünya Miras Komitesi taraf ndan 1972 y l nda kabul edilen ve ayn y l T.C. Hükümeti taraf ndan da onaylanan, Dünya Miras Konvansiyonu Kararlar gere i, 1985 y l nda stanbul s n rlar içerisinde bulunan; Süleymaniye, Zeyrek, Sultanahmet Arkeolojik Park ve Kara Surlar Dünya Miras Listesi ne al nm flt r. Dünya Miras Komitesi nin 2006 y l nda gerçeklefltirilen 30. Dönem toplant s nda, stanbul ile ilgili olarak al nm fl olan karar gere i Dünya Miras Alanlar yönetim plan n n uluslararas standartlara uygun olarak haz rlanmas gerekti i belirtilmifltir. Dünya Miras Alanlar n çevreleyen ve tampon bölgelerini kapsayan yönetim alan s n rlar için stanbul Tarihi Yar mada Yönetim Plan n n Haz rlanmas ifli, stanbul un kültürel miras n n büyük bölümüne ev sahipli i yapan bu alan n korunmas ve yaflat lmas için önemli bir ad m olacakt r. UNESCO DÜNYA MİRAS ALANI SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN KARA SURLARI PROJELENDİRME İŞİ UNESCO taraf ndan Dünya Miras Alanlar Listesi ne al nan ve geç Antik dönemin (5. yüzy l) en geliflmifl savunma yap s olan stanbul Kara Surlar yaklafl k 1000 y l boyunca kuflatmalara karfl bir direnç göstermifl olup, ilk yap l fl ndan günümüze kadar k smi onar mlarla ayakta kalmay baflarabilmifltir. Kara Surlar n n Yedikule ve Ayvansaray k s mlar için yap lacak rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleriyle mevcut durumlar n n belgelenmesi ve arfliv de eri tafl yacak projelerinin elde edilmesi amaçlanmaktad r. Böylece, çeflitli depremlerin yan s ra bak ms zl k ve do an n etkisiyle harap olan stanbul Kara Surlar n n korunmas ve sürdürülebilirli inin sa lanmas için önemli bir ad m daha at lm fl olacakt r. 20 KENTSEL PROJELER 21 KENTSEL PROJELER

12 SULTANAHMET MEYDANI NIN İYİLEŞTİRİLMESİ stanbul un en önemli meydanlar ndan biri olan ve at binenlerin ve atlar n meydan oldu u için Bizans devrinde Hipodrom, Osmanl döneminde de At Meydan olarak bilinen Sultanahmet Meydan, dönemin önemli hamamlar na, mabetlerine, dini, kültürel, idari ve sosyal merkezlerine mekân olmufl ve her dönemde merkezi önemini devam ettirmifltir. stanbul a ziyarete gelen yerli ve yabanc tüm turistlerin ziyaret etti i, çevresinde bulunan kültürel miras yap lar yla önemli odak noktalar ndan biri olan Sultanahmet Meydan n n, tarihsel fonksiyonlar n n ön plana ç kar larak sahip oldu u kimlik do rultusunda yeniden düzenlenmesi ve yaflanabilir bir mekân kurgusu yarat lmas amaçlanmaktad r. OTAĞ-I HÜMAYUN BİNASI RESTORASYONU Y ld z Teknik Üniversitesi Davutpafla Kampüsü s n rlar içerisinde kalan Ota - Hümayun Binas bir klasik dönem Osmanl mimarl k an t d r. Mimari özellikleriyle bafll bafl na bir müze niteli i tafl yan bu yap n n sürdürülebilirli inin sa lanmas için restore edilerek üniversitelilerin ve çevre halk n n ortak bir platformda buluflaca kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlendi i bir prestij mekân olarak tasarlanmas ve aktif olarak kullan lmas amaçlanmaktad r. Ota - Hümayun un yap sal restorasyon uygulamalar ndan sonra, stanbul un sosyal ve kültürel merkezlerinden uzakta bulunan Davutpafla Kampüsü nde ihtiyaç duyulan sanat tasar m etkinlikleri, anma toplant lar, müzik dinletileri, davet ve kutlamalar ile periyodik sergilerin yap laca bir mekân olarak kullan lmas ve kültür sanat faaliyetlerinin bölge ve bölge halk nda yarataca dönüfltürücü etkiyle kampüs çevresinde bir cazibe merkezi oluflturulmas amaçlanmaktad r. 22 KENTSEL PROJELER 23 KENTSEL PROJELER

13 SÜLEYMANİYE DARÜŞŞİFA BİNASI RESTORASYONU Süleymaniye Külliyesi içinde yer alan ve ilk olarak 1556 y l nda faaliyete geçmifl olan darüflflifay, di erlerinden ay ran en önemli özelli i, asabiye servisi nin ve stanbul daki di er darüflflifalar n ilaçlar n temin etti i büyük bir ecza deposunun bulunmas d r. Y llard r ifllevi d fl nda kullan lmas ve yeterince bak m n n yap lmam fl olmas nedeniyle, yap da fiziksel eskime görülmektedir. Darüflflifa binas n n kullan m hakk n n Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi ne verilmesiyle birlikte kütüphane bünyesinde bulunan yazma eserlerin restorasyonunun yap laca mekânlar n oluflturulmas ve yap n n yazma eserler üzerine çal flan uzmanlar n araflt rmalar n yapabilecekleri bir enstitü olarak ifllevlendirilmesi amaçlanmaktad r. FATİH DAVUTPAŞA MEDRESESİ RESTORASYONU 1485 y l nda II. Beyaz d n vezirlerinden Dervifl Davud Pafla taraf ndan yapt r lm fl, Fatih ilçesi Davutpafla semtindeki Davud Pafla Külliyesi içinde yer alan medresenin, 1648 depreminde büyük ölçüde zarar gördü ü ve 1918 büyük stanbul yang n nda evleri yananlar n buraya yerlefltirildikleri bilinmektedir y l nda iki kubbesi çöken medresenin, o tarihten günümüze kadar onar m yap lmam flt r. Yap lan bu restorasyon çal flmas yla, medresenin at l ve terk edilmifl görünümünden kurtar larak sergi, toplant ve seminerlerin düzenlendi i, çok amaçl bir kültür merkezi olarak ifllevlendirilmesi ve kamuya kazand r lmas amaçlanmaktad r. FATİH GAZANFERAĞA MEDRESE, SEBİL, TÜRBE VE HAZİRESİ RESTORASYONU Sultan III. Mehmed zaman nda, Gazanfer A a taraf ndan Mimar Davud A a ya infla ettirilen külliye, 16. yüzy l n sonlar nda bafllayan ve 17. yüzy lda çokça görülen, mimari programlar küçültülmüfl medrese a rl kl külliyelerin erken örneklerinden biridir yang n nda tahrip olan külliye çeflitli zamanlarda onar m görmüfltür y llar nda yap lan esasl bir onar mdan sonra stanbul Büyükflehir Belediyesi bu mekân flehir müzesi olarak düzenlemifl ve stanbul a dair çeflitli eserleri teflhir etmifltir. Teflhir edilen eserlerin bir k sm n n Y ld z Saray ndaki mekânlara tafl nmas yla boflalan Gazanfera a Medresesi 1989 y l ndan itibaren Karikatür ve Mizah Müzesi olarak faaliyetine devam etmektedir. Fatih Unkapan nda Bozdo an Su Kemeri yak n nda bulunan Gazanfera a Medresesi, 1943 ten bu yana yaflayan bir mekân oldu u için k smen iyi durumda olmas na ra men, yap lan restorasyon çal flmas yla yap n n özgün dokusu korunarak küçük müdahalelerle mevcut ifllevinin devam ettirilmesi amaçlanmaktad r. 24 KENTSEL PROJELER 25 KENTSEL PROJELER

14 KARİYE MÜZESİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Yaz l kay tlara göre 6. yüzy l bafllar nda infla edildi i bilinen Kariye Manast r, Bizans döneminin önemli manast rlar ndan biri olup önce cami, daha sonra da müze iflleviyle günümüze ulaflm flt r. Yap n n 1850 li y llara kadar orijinal cephesinin korundu u görülmekte olup ilk kez 1876 y l nda yap lan restorasyon çal flmas yla içerisindeki mozaiklerin bir k sm n n konservasyonu gerçeklefltirilerek ziyaret edilen bir kültürel miras kimli i kazanm flt r y l nda da Amerikan Bizans Enstitüsü nün bafllatt çal flmalarla mozaik ve freskolar temizlenerek onar m yap lm fl ve bina, müze olarak ziyarete aç lm flt r. Bu projeyle, önemli kültür miras yap lar m zdan biri olan Kariye Müzesi nin temin edilecek projeleri do rultusunda restorasyonunun yap larak mevcut ifllevinin güçlendirilmesi amaçlanmaktad r. İBRAHİM PAŞA SARAYI RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON, TEŞHİR- TANZİM, TESİSAT VE PEYZAJ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Sultanahmet Meydan nda bulunan ve ad n Kanuni Sultan Süleyman dönemi sadrazamlar ndan biri olan brahim Pafla dan alan saray, Topkap Saray d fl nda günümüze kadar gelebilmifl tek 16. yüzy l Osmanl saray olmas n n yan s ra devlet ricaline ait stanbul saraylar içinde ayakta kalan tek örnek olmas nedeniyle de önem teflkil etmektedir. brahim Pafla n n vefat ndan sonra birçok kez el de ifltirerek baz bölümleri; Acemio lanlar Oca, Arslanhane, T marhane, Karhane, Defterhane, Maliye Evrak Hazinesi, Kolordu Ambar, genel hapishane, adliye arflivi, askerlik flubesi gibi de iflik ifllevler üstlenerek günümüze kadar gelebilmifl ve bu kullan mlar s ras nda saraya baz eklentiler yap lm flt r y llar aras nda, hemen arkas nda Adliye Saray infla edilirken baz bölümleri y k lm fl olmas na ra men kimli ini koruyabilmifltir. Bu projeyle, 1983 y l ndan beri Türk slam Eserleri Müzesi ne ev sahipli i yapan brahim Pafla Saray n n, temin edilen projeleri do rultusunda restorasyonunun ve teflhir-tanziminin yap larak müzenin mevcut ifllevinin güçlendirilmesi amaçlanmaktad r. FATİH CAMİSİ NİN EL DOKUMASI UŞAK HALILARI İLE DONATILMASI Türk- slam kültürü içinde an tsal bir yer tutan ve Selâtin Camilerinden biri olan Fatih Camisi nin mevcut el dokumas Uflak hal lar n n uzun zamand r kullan l yor olmas ve bak ms zl k sonucu fiziksel ömrünü doldurmas nedeniyle bu kültürel miras m z önemli bir özelli ini yitirmek üzeredir. Fatih Camisi nin tarihsel yap s na uygun bir flekilde geleneksel Türk el sanatlar kültürünün bir parças olan Uflak el hal lar yla bezenmesiyle Türk hal c k sanat n n, tasar m ve geleneksel üretim biçimi korunarak gelecek nesillere aktar lmas amaçlanmaktad r. 26 KENTSEL PROJELER 27 KENTSEL PROJELER

15 ŞEHZADE İMARETİ RESTORASYONU 16. yüzy l ortalar nda, Kanuni Sultan Süleyman n kendinden sonra padiflah olmas n istedi i fiehzade Mehmed in an s na adad ve Mimar Sinan n ç rakl k eseri olarak kabul edilen Fatih fiehzadebafl ndaki fiehzade Külliyesi nin güneyinde yer alan imaret; mutfak, yemekhane, ambar ve kilerden oluflmaktad r. Yap lan restorasyon çal flmas yla, imaretin özgün ifllevi dikkate al narak farkl fonksiyonlar n iç içe geçti i; restoran, kitap sat fl üniteleri, ve Türk mutfa n ö renmek isteyen kiflilere e itim verecek bir mutfa n bir arada harmanland bir uygulaman n yap lmas, ayn zamanda mutfakta yer alan orijinal ocaklar canland r larak, 16. yüzy l mutfa n n temsili olarak gelen ziyaretçilere gösterilmesi planlanmaktad r. GALATA MEVLEVİHANESİ UYGULAMA VE PROJELENDİRME İŞLERİ Sultan II. Beyaz d n beylerbeyi olan skender Pafla n n av çiftli i üzerine 1491 y l nda külliye halinde infla edilmifl olan mevlevihane; semahane, dervifl hücreleri, fleyh dairesi ve hünkâr mahfeli, bac lar k sm, kütüphane, sebil, muvakkithane, mutfak, türbeler ve hazineden oluflmaktad r y l nda müze olarak hizmete aç lm fl, devrinin kültürünü ve sanat n yans tan en önemli kurumlardan biri olan Galata Mevlevihanesi nde yürütülen restorasyon çal flmalar yla, Mevlevihane içinde bulunan Halet Efendi Kütüphanesi, Halet Efendi Türbesi ve fieyh Galip Dede Türbesi nin bak m onar m n n yap larak korunmas ve Mevlevihanenin sahip oldu u tüm potansiyeller de erlendirilerek gelecek nesillere aktar lmas sa lanm flt r. Galata Mevlevihanesi nin temin edilen teflhir-tanzim projeleriyle Mevlevi kültürünün zenginli inin gün fl na ç kar lmas ve günümüz müzecilik anlay fl n n getirdi i modern tekniklerle teflhirtanziminin yap lmas amaçlanmaktad r. Ayn zamanda haz rlanan çevre düzenleme projesiyle Mevlevihaneye ait bahçenin fonksiyonel kullan m sa lanarak ziyaretçilere hizmet verecek niteli e ulaflt r lmas hedeflenmektedir. NAZPERVER KALFA SIBYAN MEKTEBİ RESTORASYONU simlerini küçük erkek çocuk tan alm fl olmalar na ra men k z çocuklar n n da eflit haklarda okutulmufl oldu u S byan Mektepleri; ö retim metotlar, ders programlar ve yap sal olarak kendine has bir plan ve üsluba sahip bulunmaktayd. Bu yap lardan biri olan ve 18. yüzy l Osmanl S byan Mekteplerinin mütevaz bir örne ini teflkil eden Nazperver Kalfa S byan Mektebi, III. Selim Dönemi Hazinedarlar ndan olan Nazperver Usta taraf ndan yapt r lm flt r. Yap lan restorasyon çal flmas kapsam nda, yap n n mimari özellikleri, bulundu u çevrenin tarihi geliflimi ve bugünkü durumu göz önünde bulundurularak, at l ve terk edilmifl görünümünden kurtar l p sergi, toplant ve seminerlerin düzenlendi i çok amaçl bir kültür merkezi olarak ifllevlendirilmesi ve kamuya kazand r lmas amaçlanm flt r. MURAT MOLLA KÜTÜPHANESİ RESTORASYONU stanbul, tarih öncesi devirlerden itibaren sanat ve mimarl k tarihi aç s ndan önemli ve de erli pek çok esere sahip bir kenttir. Tarihi kütüphane yap lar bu kültür miras n n nadir birer parças d r. Tarihe fl k tutan bu yap lar nadir koleksiyonlara sahip olmakla beraber, ekonomik yetersizlikler nedeniyle günümüzde ifllev d fl kalm fl, sahip olduklar yazmalar ve kitaplar belli bafll merkezlerde toplanm flt r. Bu örneklerden biri olan Murat Molla Kütüphane kompleksine dahil kütüphane binas, idare binas ve iki katl ahflap karkas yap günümüze kadar büyük oranda korunmufltur. Yap lan restorasyon çal flmas kapsam nda, kültür miras m z n önemli bir parças olan zarif kütüphane yap lar n n çekicili i art r l p, bulundu u semtin kültür oda haline getirilerek toplum yaflam na kazand r lmas amaçlanm flt r. 28 KENTSEL PROJELER 29 KENTSEL PROJELER

16 FATİH KADINLAR PAZARI VE YAKIN ÇEVRESİ CEPHE REHABİLİTASYON KENTSEL UYGULAMA PROJESİ Bizans döneminden kalma meydanlarda ya da bir ana yolun iki taraf nda kurulmakta olan ve sat c lar -al c lar ço unlukla kad nlardan oluflan kad nlar pazar (avrat pazar ), haftada bir gün kurulan eski semt pazar niteli i tafl maktad r. 19. yüzy l sonlar na do ru geleneksel düzenleri bozulmaya bafllayan bu pazarlar, günümüzde ad n verdikleri semtler ve sokaklarla an lmaktad r. Bu pazarlar n bafll calar ndan biri olan Fatih Kad nlar Pazar nda yürütülen rehabilitasyon çal flmas yla günümüzde geleneksel ifllevini kaybetmifl ve fonksiyon çeflitlili i nedeniyle kozmopolit bir yap sergileyen alandaki sokak dokusunun yenilenerek, mahalle/semt karakterinin, sosyal yaflant n n ve kültürünün, kamusal alanlar n ve bu alanlardaki yerel yaflant n n süreklilik içinde geliflimi ve iyilefltirilmesi amaçlanm flt r. AHŞAP YAPILAR BAKIM ONARIM PROGRAMI stanbul Dünya Miras Alanlar içerisinde yer alan Süleymaniye ve Zeyrek bölgelerine Dünya Miras kimli ini kazand ran tescilli ahflap sivil mimarl k örne i yap lard r. Bu yap lar n basit onar mlar n n gerçeklefltirilece i projenin temel iki hedefi; ekonomik yetersizlikler nedeniyle yap lar n korunmas n sa layamayan mülk sahiplerine verilecek finansal ve teknik destekle tescilli sivil mimarl k örne i yap lar n yaflat lmas ve kentsel doku içerisindeki bütünlü ün sa lanmas d r. Bununla birlikte giderek yok olan dülgerlik ve ahflap ustal zanaatinin yaflat lmas için l Özel daresi ve Ulusal Ahflap Birli i nin ortaklafla düzenlemifl oldu u sertifika programlar ndan diplomalar n alm fl ustalar n proje kapsam nda görevlendirilerek, küçük atölyelerini ayakta tutma çabalar n n desteklenmesi de hedeflenmektedir. stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans n n stanbul Büyükflehir Belediyesi KUDEB (Koruma Uygulama Denetim Müdürlü ü) ile ortaklafla yürütece i bu proje, Dünya Miras Alan s n rlar içerisinde bulunan bu yap lar n kamu kaynaklar yla korumaya al nabilmesi ve gelecekte benzer projelere örnek teflkil edecek bir model oluflturmas aç s ndan önem teflkil etmektedir. EMİNÖNÜ ÜST LALELİ BÖLGESİ CADDE VE SOKAK İYİLEŞTİRMESİ (2., 3., 4. Etap) Eminönü Üst Laleli bölgesinde 2009 y l içerisinde Ajans m zca ilk etab desteklenen cadde ve sokak iyilefltirme çal flmas n n devam niteli inde olan bu projeyle yayalaflt rma ve iyilefltirme kavramlar n n her düzeyde yarat c l a aç lmas, kentlileri iflin içine dahil ederek semt yaflam n n güncel kültürü zenginlefltiren bir unsur olarak öne ç kar lmas, yarat c ve kat l mc yaklafl mla deneyim ve yönetim ifllevlerinin gelifltirilmesi amaçlanmaktad r. Ayn zamanda, bölgede yaflayan ve bölgeyi kullanan halkla beraber bu bölgede konaklayan turistlerin kullan m na yönelik dönüflümlerin ve alan n turizm fonksiyonuna cevap verecek ticari aktivitelerin geliflmesine olanak sa layan fiziksel müdahalelerin yap lmas da hedeflenmektedir. AYDINLATMA PROJELERİ stanbul, morfolojik yap s ve sahip oldu u tarihi/kültürel miras yap lar yla oldukça zengin bir kent silüetine sahiptir. Fakat gündüz alg lanabilen kent silüeti gece fark edilememekte ve tüm yap lar, bütün görkemine ra men, kent içinde alg lanabilen birer imaj ö esi niteli i tafl yamamaktad r. Yap lan ayd nlatma tasar mlar yla yap lar n bulunduklar döneme ait mimari özelliklerinin ve yap sal strüktürlerinin vurgulanmas, kentte yaflayanlar ve ziyaretçiler taraf ndan gece oldu unda fark edilmesine katk da bulunmas ve bunlar n yan s ra bulunduklar bölgenin gece yaflanabilirli inin art r lmas sa lanm flt r. Bu amaçla, Kara-Deniz Surlar, Eminönü-Üsküdar tarihi ve stratejik arterler, Sultanahmet Camisi, Ayasofya Müzesi, Anadolu Hisar, Yeni Cami, Beyaz t Camisi ve Rumeli Hisar gibi alanlarda ayd nlatma tasar m ve uygulama çal flmalar na Ajans m zca destek verilmifltir. 30 KENTSEL PROJELER 31 KENTSEL PROJELER

17 KENTSEL UYGULAMALAR PROJELERİ KÜÇÜKYALI ARKEOLOJİK PARK PROJESİ Temmuz 2009 Aralık 2010 Arkeolojik park projesiyle, arkeolojik alan n kurtarma kaz lar n n yap lmas, kültürel miras n korunmas ve alternatif bir ziyaret alan olarak düzenlenerek kente kazand r lmas öngörülüyor. stanbul un Anadolu yakas ndaki en önemli arkeolojik alanlardan biri olan ve halen kaz lar n devam etti i Küçükyal -Maltepe deki arkeolojik alanda yürütülen çal flmalarla, stanbul un ilk arkeoloji park n n oluflturulmas ve bir örnek projenin ortaya konmas hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanl, stanbul Arkeoloji Müzesi ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araflt rma Merkezi iflbirli iyle gerçekleflen proje, arkeoloji ile kentsel tasar m ve mimarl iliflkiye sokan, alana yaln zca arkeoloji aç s ndan de il, bölgenin geliflmesi, halk n kat l m ve sürdürülebilirlik aç s ndan da bütünlükçü bir yaklafl m ortaya koyuyor. Arkeolojik alan n koruma alt na al narak tahribat n önüne geçilmesi, müdahaleci olmayan bir arkeolojik yaklafl m n gelifltirilmesiyle kentin tarihine fl k tutulmas, Aç k Kap uygulamas yla rehberli turlar n ve güncel sanat etkinliklerinin düzenlenmesi, arkeolojik alan n etraf nda halk n kullan m na aç k bir koruma band ve yeflil alan oluflturulmas ve alan n, bölgenin geliflmesinin, yaflam n zenginleflmesinin en önemli ö elerinden biri olarak görülmesinin sa lanmas, kültür miras n n geliflmeyi sa layan bir kald raca dönüflmesi, tarihi alan n arkeolojik verilerini öne ç karan kültür ve dinlence alan olarak gezilmesi, kullan lmas, çevresinde bilgi-dan flma merkezi ve e itim atölyeleriyle bir etkinlikler merkezi haline getirilmesi amaçlan yor. 32 KENTSEL UYGULAMALAR 33 KENTSEL UYGULAMALAR

18 YENİKAPI THEODOSIUS LİMANI TANITIM SERGİSİ Şubat Aralık 2010 Theodosius Liman (Arkeo-Polis) ve Yenikap Transfer Noktas Projesi sürecini haz rlayacak olan en önemli ad mlardan biri de 2010 taraf ndan çeflitli Avrupa kentlerinde ve kaz alan nda aç lacak yönlendirici sergilerdir. Bu projenin jenerik sergi olarak ifllev görmesi, hedeflenen sergilerle ayn zamanda yerel uygulamalar ve e itim-bilgilendirme amaçl projelerle, çal fltaylarla kent halk n n da bilgisine sunulacak etkinliklerle projenin sahiplenilmesi amaçlan yor. Proje, Yenikap daki proje alan n n kazanaca ifllevlere bir haz rl k niteli inde tasarlanacak olan geçici iletiflim platformu, seminer odas, sergileme alanlar, sergi, iletiflim duvar gibi unsurlar kaps yor. Bu sayede serginin, bölge ile ilgili mimari projelerin gelifltirilmesine yönelik bir iletiflim platformu oluflturmas amaçlan yor. Bu çal flman n ayn zamanda yerel uygulamalar ve e itim-bilgilendirme amaçl projelerle gelifltirilmesi mümkün olacak. Sergi alan içindeki seminer mekân nda düzenlenecek olan çal fltaylarla kent halk n n bilgisine sunulacak etkinlikler, Yenikap da gerçekleflecek olan projeye kat l m ve yenilikçi bir kent deneyiminin gerçeklefltirilmesini hedefliyor. Yenikap daki Theodosius Liman Sergisi, Yenikap Transfer Noktas Projesi ile ayn zamanda bafllat lacak. YENİKAPI TRANSFER NOKTASI PROJESİ Ekim 2009 Ağustos 2010 Yeni metro ba lant lar, Marmaray ana istasyonu, kentler aras ana deniz ulafl m terminali ile stanbul un en büyük transfer merkezi olacak olan Yenikap projesi, ortaklafla bir program gelifltirme süreci sonucunda uluslararas yar flmaya aç l yor. stanbul 2010 Ajans, burada farkl öncelikleri olan kurumsal çal flmalar iliflkilendirerek, karfl l kl iletiflim içinde bir master program gelifltiriyor ve bunu daha sonra uluslararas bir mimari yar flmaya aç yor y l nda tamamlanacak bu projenin, bugüne kadar stanbul da efli görülmemifl büyük bir de iflim yaratacak olan sürecin bafllang c n oluflturmas hedefleniyor. Böylece, geçmiflteki küresel ifllev 2010 ile gelece e tafl nacak, kentte yeni bir çekim merkezi oluflturulacak. Bu proje, ayn zamanda yerel uygulamalar ve e itim-bilgilendirme amaçl etkinliklerle, çal fltaylarla kent halk n n da bilgisine sunulacak, bu etkinlikler projenin sahiplenilmesini ve yenilikçi bir kent deneyiminin gerçeklefltirilmesini sa layacakt r. Bu yar flman n sonuçlar n n ve ele ald çok aktörlü ilginç flehircilik deneyiminin, 2010 y l nda özellikle uluslararas mimarl k çevrelerinin ve kamuoyunun gündeminde genifl yer tutaca tahmin ediliyor. YERALTINDAKİ DEVRİM SERGİSİ Ocak Temmuz 2010 Brüksel deki stanbul Tan t m Merkezi, Ocak 2010 da, Yenikap Theodosius Liman Tan t m Sergisi paralel etkinlikleri aras nda yer alan Yeralt ndaki Devrim bafll kl sergiye ev sahipli i yapacak. Proje kapsam nda, Brüksel de politik çevrelere ve bas na aç k bir resepsiyon ile bafllayacak olan sergi sekiz ay boyunca ziyaret edilebilecek. Bu serginin jenerik bir ifllev görmesi, Brüksel, Paris, Londra, Cenova, Venedik, Liège gibi kentleri dolaflmas, çeflitlenerek geliflmesi ve ayn zamanda çal fltay, yay n, konferans gibi etkinliklerle ve baflka projelerle 2010 sürecinde gelifltirilerek kullan lmas mümkün olacak. 34 KENTSEL UYGULAMALAR 35 KENTSEL UYGULAMALAR

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu 2010 çindekiler Do a ve Kültürle Var z 3 Baflkan'dan 4 Genel Sekreter'den 6 Do al Miras 8 7 A aç Ormanlar 9 Kültür Miras 16 Kendini Koruyan Kentler 18 Planlama 28 Kent Müzeleri

Detaylı

SAYI KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kültürel iletișimin beșiği: AYASOFYA

SAYI KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kültürel iletișimin beșiği: AYASOFYA KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 08 2009 Kültürel iletișimin beșiği: AYASOFYA SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiye yat r m yap yoruz Teknoloji, dur durak bilmeden yenileniyor, insan n teknolojiyle

Detaylı

KARNAVAL GÜLÜfiÜ E. Osman Erden Sanatsal Alanda Mücadele Biçimi Olarak stanbul Bienali >>> 2. SAYFADA

KARNAVAL GÜLÜfiÜ E. Osman Erden Sanatsal Alanda Mücadele Biçimi Olarak stanbul Bienali >>> 2. SAYFADA 9. ULUSLARARASI STANBUL B ENAL GAZETES 16 EYLÜL - 30 EK M 2005 TAR HLER ARASINDA HER CUMA RAD KAL LE ß RL KTE MAV JEANS N DESTE LE SAYI: 06 SON SAYI! Ç KULVAR Charles Esche Bu fller Zaman Al r >>> 6. SAYFADA

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

17 Aral k a Kilitlendik

17 Aral k a Kilitlendik ç i n d e k i l e r 17 Aral k a Kilitlendik Küresel Vizyon 4 Koç Holding Hukuk Baflmüflaviri Dr. Kemal Erol ile Bir Söylefli AB G Baflkan Ahmet Sever: Müzakere Süreci Yaflam m z A dan Z ye Etkileyecek

Detaylı

Avrupa ya Türk Ç karmas

Avrupa ya Türk Ç karmas ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Avrupa nsan Türk Kültürünü Merak Ediyor Türkler Bu Kez Londra y Fethetti Ali Y. Koç, Genç Küresel Liderler çinde 17 Aral k Sonras ve Türkiye de Üçüncü Sektör Ram Pacific

Detaylı

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R TAR H KENTLER B RL DERG S yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R GEÇM fiten GELECE E ANTAKYA SEM NER KORUMA DOSYASI BAKAB TOPLANTISI SULTANH SAR ZEYT NYA I FABR

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

kitap_p 2/18/08 3:45 PM Page 2 6 YIL, 11 ÖYKÜ

kitap_p 2/18/08 3:45 PM Page 2 6 YIL, 11 ÖYKÜ 6 YIL, 11 ÖYKÜ 6 YIL, 11 ÖYKÜ Konsept ve Yay ma Haz rlayan HAKAN ALTINAY, GÖKÇE TÜYLÜO LU, NAF Z GÜDER, GÜL TÜRÜN Grafik Tasar m BURCU KAYALAR Renk Ayr m ve Bask A4 OFSET OPEN SOCIETY INSTITUTE ASSISTANCE

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Genel Kurul TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Odam z n 4 Dönem Ola anüstü Genel Kurulu 3-4-5 Nisan 2009 Cuma-Cumartesi-Pazar günleri Ankara da Oda Genel Merkezinde (Konur Sokak No.4

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK e k o n o m i s t. c o m. t r 20-26 fiubat 2011 Y l 21 152273 Say 2011/8 3 TL K.K.T.C. fiyat 3.75 TL Ford

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

Pratik ve dayan kl acil konutlar

Pratik ve dayan kl acil konutlar YIL: 3 EYLÜL / ARALIK SAYI: 6 Pratik ve dayan kl acil konutlar Ataköy Konaklar Ataköy de dev bir proje olarak tasarlanan Ataköy Konaklar n n önemli bir bölümü tamamland. Özellikle mimari detaylar yla ve

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ YAKUP YEŞİLTAŞ Editör Ayflenur MENEKfiE Yayına Hazırlık Sultan DEDE Kapak Tasar m Halil UYAR Yapım Sanat stanbul 2 Bask / Cilt Mavi Ofset Ümidimiz 3 içindekiler Teflekkür Sunufl Önsöz Ümit fiehri Nasıl

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı