Mustafa Çelik, Fethi Halıcı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa Çelik, Fethi Halıcı"

Transkript

1 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Cil4 l.sa) (Mart 2003) Sistemlerin Karşalaşt rlmas l\tf.çelik,f. Hahc ABSORPSİYONLU SOGUTMA SİSTEMLERİ ile KLASiK SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Mustafa Çelik, Fethi Halc Özet Bu çalşmada, doğalgaz ile çalşan absorpsiyonlu soğutma sisteni ve klasik soğutma sisteminin karşlaştrlmas yaplmştr. LiBrH20 eriyiği kullanan bir ticari absorpsiyon makinasnn sistem elemanlarnn termodinamik analizi yaplmştr. Bu sistemde soğutma devresi eşanjörü ve eriyik devresi eşanjörlü sistem ile eşanjörsüz sistemlerin soğutma tesir katsaylar (STK) ve stma tesir katsaylar (ITK) hesaplanarak, karşlaştrlmas yaplmştr. Bir vi Ila için LiBrH20 eriyiği kuljaoan 23 KW'lk soğutma yüküne sahip absorpsiyon makinas ile klasik sisteme göre çalşan soğutma makinasnn ilk yatrm ve işletme giderlerine göre karşlaştrlmalar yaplmştr. Anahtar Kelineler Absorpsiyonlu Soğutma, H20 eriyiği, Soğutma Tesir Katsays LiBr Abstract In this study, the applications of naturalgas in the field of cooling is, investigated; Absorption refrigeration system and classical refrigeration system are compared. Classical system the general information is given about tbe cooling systems and the "Absorption Rcf igeration Systens" are detailly explained. Thermodynamics equatios of the systems using LiBrH20 solution is studied during the 'vhole circulation. Thermo dynamic analysis of the components of industrial absorption nachine using LiBrH20 solution is done. Thus, the cooling effect coefficient and heating effect coefficiend of the cooling circuit and solution circuit with heat exehanger and without heat exehanger are calculated; the systems are compar ed. For the coojing of a villa, the investment and operation costs comparison between the Absorpsition refrigeration system using LiBrH20 solution with 23 KW cooling load and classical cooling system is done. Key Words : Absorption refrigeration, Lithium Bromidc\Vater Coefficient of performance M.Çelik. Öğrencisi SAÜ Fen BilimeriEnstitüsü, Makne Mühendisliği f.hahc. SAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi I. GIRIŞ Absorbsiyonlu soğutma sistemleri çalşna biçimlerine göre sürekli veya kesikli ayrca akşkann aktğ ortama göre de açk veya kapal olarak snftanrlar []. LiBr H20 eriği kullanan absorpsiyonlu soğutma sisteminde soğutucu akşkan H20 yutucu akşkan ise LiBr' dir. LiBrH20 'lu sistem güneş enejisi uygulanal an için uygun bir sistemdir. Çünkü kaynatcda yüksek scaklk gerektirmez. Soğutucu akşkan I20 olduğu için, sistem vakum altnda çalşmaktadr. Soğutma tesir katsays 60 C de 0,65 iken 95 C' de 0,88' c kadar çkabilir. Yüksek scaklklarda LiBr ağrlk oran snrlanmştr. Çalşma scaklklar içinde o/o68 I jbr sonra kristalleşme olay olmaktadr [2]. LiBrH20 eriği kullanan absorpsiyonlu soğutna sisteminin çalşma prens ibi şöyledir; Yutucudan çkan eriyik bir pompa vastas ile s değiştiricsinden geçerek snan LiBr hakmndan fakir eriyik kaynatcya gelir. Burada dşardan verilen syla, soğutucu akşkan buharmn tamam buharlaşarak eriyikten aynlr. Buharlaşarak kaynatcty terk eden soğutucu buharnn ayrlmasyla LiBr baknundan zenginleşen eriyik, s değiştincisinden geçer, fakir eriğe st verdikten sonra yutucuya geri döner. Kaynat : dan buharlaşarak yoğştun.cuya giren soğutucu buhar burada yoğuşarak dşanya s atar. Yoğuşma basnc, izat_ olarak buharlaşma basncndan büyüktür. Her iki basnç mutlak olarak atmosfer basncnn altndadr. Basnç kayplar düşünülmez ise kaynatc, yoğuştun,,... basncnda, absorber ise bularlaştrc basncmdadr. Y oğuşturucudan tamamen yoğuşmuş olarak çkan soğutucu akşkan, izafi olarak düşük basnçtq çalşan buharlaştrcya girmeden evvel bir kslma vanasndan geçirilir. Buharlaştrcya k s larak giren soğutucu akşkan burada buharlaşarak, buharlaşma için gerekli olan gizli sy soğutulan ortamdan çeker. Buhar!aştrcdan doymuş buhar veya kzgn buhar faznda çkan soğutucu akşkan absorbere girer. Yutucudan, s değiştiricisinden geçip s verdikten sonra bir kslma vanasnda yutucu basncna kadar genişleyen LiBr bakrnndan zengin eriyik, buharlaştncdan gelen soğutucu buharn yutar. İşlem esnasnda s açğa çkar. Yutma işleminin iyi bir şekilde gerçekleşmesi için, açğa çkan snm, absorberden atlmas gerekir. Yutucu içinde tekrar LiBr bakmndan

2 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Ci lt, l.say (J\art 2003) AbsorpsiyonJu Soğutma Sistemleri ile Klasik Sistemlerin Karşlaştrlmas M.Çelik,F. Hahc fakir hale gelen eriyik, bir pompa vastas ile tekrar kaynatcya gönderilir. Is kayplarn azaltmak için, yutucudan kaynatcya gönderilen eriyik, kaynatcdan dönen eriyik tarafndan bir s değiştiricisinde stlr. II. TER\IOD İ NAM İ K A.. ALİZ Absorpsiyonlu soğutma sisteminin analizine temel oluşturacak biltakm kabuller yaplmas gerekir. Bunlar aşağdaki gibi sralanabilir; Absorpsi yonlu soğutma sistemini oluşturan her bir eleman sürekli akşl sürekli açk sistem olarak ele alnp, her biri yazlrsa sl kapasitelerin tespiti mümk'ü olur [3], [ 4]. Süreklilik Denklemi; Ing : Giren kütle miktan, Termodinamiğin I. Kanunu, Q W= H li ç g : Çkan kütle miktan (kg/s) Q :Alnan veya verilen s miktan (KW) W : Alnan veya verilen iş miktar (KW) Hç : Çkan entalpi (KW) Hg : Giren entalpi (KW) II. l LiBr H20 Kullanan Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Absorpsiyonlu soğutma sistemi elemanlarmn kapasitelerini kütlelerden bağmsz olarak hesaplayabilmek için aşağdaki ifade edilen dolaşm oran kavramndan yararlanlmaktadr. debisi Soğutucu akşkan debisi f = Zengin eri vik m s f=m Dolaşm oran, f'nin hesaplanabilmesi için Şekill, de şematik olarak sunujan sistemin kaynatcsna süreklilik denklenini ve LBr dengesini uygulamak gerekecektir. X7 : Fakir eriyik konsantrasyonu (%) X8 :Zengin eriyik konsantrasyonu(%) ( llg +m ).X; = g.xs X, Süreklilik denkletirinin her iki taraf m 'e bölünürse, = f+l Her bir noktada basnç ve scaklk değeri bilinirse, her nokta için konsantrasyon değeri ilgili tablolardan bulunabilir. Dolaysyla, kütlesel debilerin oranlar konsantrasyon orananna bağl olarak hesaplanabilir. Soğutucu akşkan debisi, sistemin soğutma kapasitesi bilindiğinde kolaylkla hesaplanabilecek bir değer olduğundan, sistemi oluşturan bütün elemanlan kapasitelerinin, soğutucu akşkan debisine bağl olmas çok büyük bir kolaylk sağlayacaktr. Kaynatc sl kapasitesinin tespiti için daha önce belirtildiği gibi Süreklilik denklemi ve termoclinarniğin I. Kanunu yazlrsa; Q W= H H ç g Kaynatc basnc sabit olduğundan W = O olur ve yukandaki denklem, halini alr. Denklemin her iki taraf m 'e bölünürse, qcay = Kaynatcya verilen özgül s miktar. Kaynatc: Yoğuşturucu:..., , Kavnntc. lf\ "'f'... Y oğuşturucu basnc sabit olduğundan ve termodinamiğin l.kanunu göre, Y oğuşturucu dan atlan s miktar; W= O olur 7 Süreklilik denklemi Şekil. Kaynatc : m7 = n8 + m Kaynatcdaki LiBr dengesi : m7x = m7 :Fakir eriyik debisi (kg/s) msxs m = qyoğ = m dir. Denklemin her iki taraf m 'e bölünürse, Qyoğ m Buharlaştrc : = h h 2

3 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Ci lt,.say (rvart 2003) Sistemlerin Karşlaştarlmast M.Çelik..F. Halc Buharlaştnc basnc sabit olduğundan \V = O olur ve te nodinamiğin I. kanunu, 56 = ) 4 = m3 = m, Denklemin her iki taraf m 'e bölünürse, Y oğuştutucudaki özgül s miktar; Qbuh = qbuh = 4... h3 Tkay =Tt= oooc P = 7,375 kpa h= 2676 kj/kg h= 67,45 kj/kg Yutucu: Ts= 7 C Xs =,0 hs = 254,4 kj/kg Yutucu basnc sabit olduğundan termodinarni ğin I. Kanunu göre, W O olur ve T7 = 40 C x7 = o,s 6 h7 = 0,22 kj/kg Yutucudaki s miktar, T = oooc X = 0,66 ht = 256 kj/kg ms = m, II4 = m ve mo = ms olduğundan. Denklemin her iki taraf m 'e bölünürse, qabs = QabJ = (f + ).h5 4 f.ho m qabs = Yutucunun özgül s yükü.2 LiBrH20 Çalşan Bir Sistemde Saysal Hesap Yöntemi Soğutna devresi eşanjöünde (yoğuşturucubuharlaştrc arasndaki eşanjör) 0 C' lik bir aş m kzdrna yaptğna gore; T6 =Ts+ 0 = = l7 C To 7 C P6 =,0035 kpa = 2532, kj/kg (Kzgn Buhar) Soğutna devresi eşanjörü için enerji dengesinden; LiBrfi20 eriği kullanan Şekil 2'de şematik olarak gösterilen eriyik ve soğutma devresi eşanjörlü ve eriyilderin geri göndeildiği absorpsiyon lu soğutma makinesiyle 7 C'e kadar soğutna yaplmak isteniyor. Soğutma yükü 23 KW' dr. Yoğuşma scaklğ 40 C, kaynatcdan çkş scaklğ 00 C, soğutma devresi eşanjöründe 0 C ' lik bir aşr klzdrma yaplmakta ve eriyik eşanjöründe ise fakir eriyik scaklğ 25 C artmaktadr. Kaynatcdan çkan buhar sadece H20 buhan olduğuna, bütün sistem teorik çevrimle çalştğna, kaynatc çkşnda zengin eriyiğin geri döndürülmesiyle o C' lik bir soğutma elde edildiği ve absorber çkşnda fakir eriyiğin geri döndürülmesiyle 5 C' lik bir stma elde edildiği kabulüne göre hesap yaplmştr. T buh = 7 C için su buharnn do yna basnc P d=,0035kpa 2532,254,4 = 67,45h3 h3 = 49,75 kj/kg h3 ==lt Eriyik eşanjörü, fakir eriyik scaklğn 25 C arttğna göre; To = T9 +25 = = 70 C To = 70 C hto = 59, kj/kg Xo = 0,5 Kaynatc çkşndaki zengin eriyik geri döndürülmesi i]e Ü C' lik bir soğutma elde edildiğine göre; T t2 = T O = 00 O == 90 C T yoğ = 40 C için su buharnn do yna basnc Pd=7,375 T = 90 C X = 0,66 h = 240 kj/kg Dolaşm oran; 3

4 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Ci lt, I. Say (M art 2003) Sistemlerin Karşlaştrlmas M.Çelik,F. Halc K.onde;se r Kaynatc I J,,,J,., lo.. 2 s..... / L. og utna ""' l)evresi Eş:J.n j (r ü.,/"......,... // /... / Erivik /.. Eşnnjö....,....., ru "',, _ 5 Krslrna \ v;nnst :, Kshn3 \/ vanas A 9 4 ' 8 B uharla. t tr ct 6... ::rivik.. Pon pas Şekil 2.Ticari Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sistetninin Şematik Gösterimi lrp " tnp / / / /', 2/ _,. Pyoğ::: 7,'375,P T k y ç: 00 C: pbuh:::, kPa. 4 (, h.,s. Xse?.. J' , 4..,_ 0 T V ;r), T kond T t.s T ibs T k;y ç Q Q.L.,.. J l! L_ Tk v P)'t>i kfe = P, 0035kPc.. c A, / T ' Şekil 3. Basnç Entalpi (lnph) Diyagram Şekil 4. BasnçScakhk(lnP/D Diyagram 4

5 SAU Fen Bilitnleri Enstitüsü Dergsi 7. Ci lt, l.sa)'l (Mart 200 3) Sistemlerin Karşlaştralmas M.Çelik,F. Halc Bu ksmdaki eşanjör için enerji dengesi yazldğnda ve kaynatc girişi O' noktas kabulü için; ho = ho + (fl f + ).(h h ) =59, + (5,6/ 5,6 + ).( ) STK= qbuh qkay 2364,65 = = ,38 ' ho = 72,67 kj/kg Yutucu çkşnda fakir eriyik geri döndüiilmesiyle 5 C' lik bir stma elde eldildiği için; Istma Tesir Katsays (ITK); q abs + q yoğ 2880, ,55 ITK= = q kay 2880,38 Şeklinde bulunur. Soğutucu akşkan(h20) debisi; = 87 ) T9 = 45 C x9 =0,56 Eriyik eşanjörü için eneji dengesinden; 23 ffisoğ =m = = 0,00972 kg/s 2364,65 Yoğuşturucu s yükü; Qyoğ = m.qyo (0,00972).2508,55 = 24,39 KW mr.(ho h9) = mz.(hh3) Kaynatc s yükü; h3 = h2 (mtltiz).(hw h9) = h f/(f+ ).(h o h9) b3 = 240 5,6/(5,6+).(59, 08) b3 = 96,64 kj/kg h3 = h4 ve h8 =h7 kabülü ile bu ksndaki eşanjör için enerji dengesi yazldğnda ve absorber girişi 4' noktas alndğnda; h4' = 96,64 (6,6/ 5,6).( ) Qkay = m.qkay = (0,00972).2880,38 = 27,99 KW Yutucu s yükü; Qabs = m.qabs = (0,00972).2880,33 = 27,99 KW o larak bulunur. Eğer ayn sistemden, eriyik eşanjörü ve soğutma devresi eşanjörii çkartlarak soğutma tesir katsays (STK) hesaplamrsa; 23 KW'lk soğutma yükü, 7 C soğutma yaplmak isteniyor. Y oğuşma scaklğ 40 C, ka ynatcdan çkş scaklğ 00 C olarak alnyor h. =89,47 kj/kg qkay=f.h2+h (f+l).ho =(5,6) (6,6). 72,67 Yvğ't?n:n:.n ".. \ ' r.. t... '..! qkay = 2880,38 kj/kg şeklinde ve özgül yoğuşturucu s yükü ise, r (.i..... qyoğ = h ht = 67, = 2508,55 kj/kg qbuh = hs h4 = 254,4 49,75 = 2364,65 kj/kg 3 Kr;lm. V.lJSl K sln.j '..,;... " l ' :5.' 8 '.,/ " E. ' n" l\. PompJs şeklinde bulunur. Yuucudaki özgül s miktan ise, Buhur:. tn c i 4 Arsorn(r qab = (f+ ).hg (f).h4 = (5,6+ ) , (5,6).89,47 qabs = 2880,33 kj/kg Sistemde Soğutma Tesi Katsays (STK); Şekil S. Eşanjörsüz Absorpsiyonfu Soğutma Makinas T buh = 7 C için su buhan do yna basnc Pd =,0035 kpa T yoğ = 40 C için su buhan doyma ba snc Pd = 7,375 kpa 5

6 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Cilt, LSa y (Mart 2003) Sistemlerin Karşlaştrlmasa M.Çelik,F. Halc Tkay = T = oo o c P = 7,375 kpa T =40 C X = 0,0 h= 2676 kj/kg h= 67,45 kj/kg III. BİR YİLLANIN DOGAL G.. 4.ZLA ÇALIŞAN ABSORPSİYONLU SOGUTMA SİSTEMİ İLE KLASiK SiSTEME GÖRE ÇALIŞA. SOGUTMA SİSTEMLERİNİN İLK YATIRIM VE İŞLETME G İDERLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI T5 =40 C Xs = 0,55 T = oooc x = o,66 Dolaşm Oran; f= xt o,ss h= 254,4 kj/kg hs = 93,6 kj/kg =5 Xz X 0,660,55 qkay = f.h7 +h (f+ ). = 5.(256) (5+ ).93,6 qkay = 3394,34 kj/kg qyoğ =hh= 67, = 2508,55 kj/kg qbuh = 4 h3 = 254,4 67,45 = 2346,95 kj/kg qabs = (f+).hs 4 f.hs = (5+).93,6254,4 5.(256) qabs = 3232,74 kj/kg Soğutma Tesir Katsays; STK = q buh _ 2346,95 q kay 3394,34 = 0,69 Bir villa için 2 farkl soğutma yönteni ile hem soğutna hem de stma yapan cihazlar seçilerek karşlaştrlmalar yaplmştr. Buhar skştrmal (heat pump) 'l cihaz olarak clvet marka su soğutma grubu, Absorpsiyonlu soğutma olarak ise Broad marka Doğalgazl Absorpsiyon makinas seçilmiştir. BCT 23 BROAD Doğalgazl Absorpsiyon l\akinas Soğutma 'Tüketim Yükü Yakt Fiyat Hesab günde ortalama 8 saat kullamldjğnda, 2,2*8 =7,6 m3/h (gaz) * 7:6 = TL/gün,45*8==,6kw(elektrik) 42237*,6= TL/gün TOPLAM= TL/gün aylk yakt fiyat: 30* = TL/ay Yaz dönemi boyunca 3 aylk kullanmda; *3 = TL/dönem Istma Tüketim Yükü Yakt Fiyat Hesab günde ortalama 8 saat kullanldğnda, 2,6*8 = 20,8nllh (gaz) *20, TL/gün 0,68*8=5=44kw (elektrik) 42237*5,44= TL/gün I TK qabs +qyoğ 3232, ,55 = _ Qbuh = 23 KW q kry 3394,34 =,69 TOPLAM= 7594 TL/gün aylk yakt fiyat: 30*7594 = TL/ay so =m = g 23 =O 2346,95 ' kg/s Kş dönemi boyunca 4 aylk kullanmda; *4 = TL/dönem Qyoğ = ffit.qyoğ =(0,00979).2508,55 = 24,56 KW Qkay = m.qkay = (0,00979).3394,34 = 33,23 KW senelik toplam yakt fiyat = TLNIL Qabs = m,.qabs = (0,00979).3232,74 = 3 >65 K\:V 6

7 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Cit, l.say (Mart 2003) Absorpsiyonlu Soğutma Sistcmlc i ile Klasik Sistemlerin Karşlaştrlmasi M.Çelik,F. Halc CLIVET marka Su Soğutma Grubu (Heat Punp) : WS t\n0 Soğutma kapasitesi : 27 KVl 22774* = TL [6] BROAD marka Absorpsiyon Makinas ve CLIVET marka CHILLER (heat pump) fiyat fark; = TL Tüketim: 8,6 kw YAKIT FİYATLARI [7] Istma Kapasitesi : Tüketim: 24,3 kw 8, kw k cal Isl Değeri Birim Fiyat OrtalamaV. TL/000 (kcal/m) (fl/rn3) Kompresor Tipi : SCROLL Doğalgaz Konut /o Kompresor Adeti : adet (İstanbul) (kcallkw) (TUkwh) Soğutucu Akşkan : Soğutucu Devresi : R22 adet Elektr ik 50 kw'a kadar 860 Konut /o (istanbul) Ses M ertebesi : ( METREDE ) 55 db(a) Elektrik 50 kw' n üstü /o Konut Çalşma Ağrlğ : 275 kg (İstanbul) Cihaz Ebat : Uzunluk: 530 mm Genişlik: YüksekJik: 678 mm 400 mm \VS.\N0CLIVET Su Soğutma Grubu(Heat Pu mp) Fiyat: 9200 EURO +KDV =0856 EURO EURO= TL 0856* = TL ( 5 ] Soğutma Tüketim Yükü Yakt Fiyat Hesab günde ortalama 8 saat kullanldğnda, BROAD marka Villa tipi Makinas: BCT23 Soğutma Kapasitesi : Gaz Tüketim : Elektrik Tüketim: Doğalgazh Absorbsiyon 23 kw 2,2 m3/h,45 k\v 8,6*8=68,8kw(elektrik)l42237*68,8 = TL/gün A YLIK TÜKETİivl 68,8*30 = 2064 KW 42237*50 = *94 = Istma Kapasitesi : Gaz Tüketim: Elektrik Tüketim : 23kw 2,6 m3/h 0,68 kw aylk yakt fiyat : = TL/ay Scak Su Kapasitesi : 7,7 kw Yaz dönemi boyunca 3 aylk kullanmda; Gaz Tüketim : 0,9 m 3 /h Elektrik Tüketim : 0,4 k\v *3 = TL/dönem Istma Tüketim Yükü Yakt Fiyat Hesab Soğutuc u A kşkan: Çalşma Ağrlğ : LillrH20 450kg günde ortalama 8 saat kullamldğnda, Cihaz Ebat : Uzuluk: Genişlik : Yükseklik: 250 mm 760 nnn 900 mm. Fiyat: 9300 EURO +KDV== EURO 8, *8=64,8kw(elektrik)l42237*64,8 = TL/gün A YLIK TÜKETİM 64,8*30 = 944 KW 7

8 SAV Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Cit,.SaYJ (Man 2003) Absorpsiyonlu Soğutma Sistemle i ile Klasik Sistemlerin Karşlaştrlmas M.Çelik,F. Haht: 42237* so= K. YNAKLAR 23355* 794 = [] YAMANKARADEKİZ R., "Soğutma Tekniği ve aylk yakt fiyat : = TL/ay Kş dönemi boyunca 4 aylk kullamnda; *4 = TL/dönem senelik toplam yakt fiyat = TLNIL Uygulamalan" Uludağ Üniversitesi, Bursa 2002, s; [2] YİGİT Abdulvahap, "Absorpsiyonlu Soğutma Sistenlinin Simülasyonu" Doktara Tezi, itc, Ocak 990 [3] l\ YBER Refah, " Soğutma Tekniği Ders Notlar" s; 844, İTÜ 983 [4] HEROLD Keith, RODERMACHER Reinhard, "Absorption Chillers and Heat Pumps" 996 [5] \V"\VW.broad.con [6] \.YW,v.clivet.con [7] İMAN Halim," Doğal Gaz 2 Ay Kullanalm'' Tesisat Dergisi, s; Nisan 2002 BRO.. AJ) marka Doğalgazl Absorpsiyon Makinas ve CLIVET marka CHILLER (heat pump) Yalat Tüketim Fiyat Fark : = TL Amortisman Süresi = Cihaz hk Yatrm Fiyat Fark/Cihaz Tüketim Fiyat Fark = (sene) IV.SONUÇLAR ve DEGERLENDiRMELER Sisternin performansma en fazla etkisi eriyik eşanjörünün olduğu ve sistemin performans, kaynatc ve buharlaştnc scaklklanyla artarken yoğuşturucu ve absorber scaklklanyla azaldğ görülnüştür. LiBrH20 eriyiği ile çalşan absorpsiyon makinasnn, eriyik eşanjörü ve soğutma devresi eşanjöü ile çalşrken ki soğutma tesir katsays değeri 0,82 olarak hesaplanmş, eriyik devresi ve soğutma devresi eşanjöii çkartlarak hesaplandğn da soğutma tesir katsays 0,69 olarak bulunmuştur. Absorpsiyonlu soğutucu sistemlerin verimli çalşmasm sağlamak için iş yapan svnn seçimine ve elemanlarnn dizayn para metrelerinin seçimine dikkat etmek gerekir. 0 C üzerinde LiBrH20 eriyiği kullanan sistem NH3H20 eriyiği kullanan sisteme göre daha verimli çalşr. Ancak, LiBrH20'lu sistem NH 3 H20'u sisteme göre daha çok dizayn problemlerine sahiptir 23 KW'lk soğuna yüküne sahip absopsiyon makinasyla klasik sistem soğutrnann yapldğ makinan n ilk yatrun ve işletme giderlerine göre karşlaştrlmas sonuçu; küçük kapasiteli yüklerde avantajl olmadğ otaya çknuştr. Amorti süresi 4 yl olarak bulunmuştur. İlk yatun açsndan absorpsiyon cihaznn fiyat çok yüksek kalmştr. Fakat işletne gideri olarak avantajldr. 8

Abs tract: Key Words: İlhami HORUZ

Abs tract: Key Words: İlhami HORUZ 6Ilhami horuz:sablon 14.04.2015 14:36 Page 64 İlhami HORUZ Absorpsiyonlu Isı Yükselticisi Takviyeli Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri Abs tract: Absorption Refrigeration Systems are coming

Detaylı

SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı, SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Eşref KUREM İlhami HORUZ Özet:

Detaylı

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram 2. ÇOK BASINÇLI SİSTEMLER 2.1 İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi -30 ye kadar verimli olmaktadır. -40 C ile -100 C arasındaki sıcaklıklar için kademeli soğutma sistemleri

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 200 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Ömer KAYNAKLI * Recep YAMANKARADENİZ

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 73-87 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 73-87 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 7-87 Mayıs 00 H O-LiBr VE NH -H O ERİYİĞİ KULLANAN TEK KADEMELİ SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (A COMPARISON BETWEEN

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ TESKON 205 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇĠFT KADEMELĠ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 339 ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA Bener KURT İlhami HORUZ ÖZET Absorbsiyonlu Isı Yükseltici (AIY) sistemleri, kendilerine has eşsiz özellikleriyle atık ısı kaynaklarının

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ.) Çift borulu paralel akışlı bir ısı değiştirici soğuk musluk suyunun sıcak su ile ısıtılmasında kullanılmaktadır. Sıcak su (cc pp 4.5 kj/kg. ) boruya

Detaylı

Bir Buhar Kazanının Enerji ve Ekserji Analizi Yoluyla Performansının Değerlendirilmesi

Bir Buhar Kazanının Enerji ve Ekserji Analizi Yoluyla Performansının Değerlendirilmesi Bir Buhar Kazannn Enerji ve Ekserji Analizi Yoluyla Performansnn Değerlendirilmesi 1 Çağdaş Filiz, 2 Cüneyt Uysal, 2 Enes Klç, * 2 Hüseyin Kurt 1 MYO, Kilis 7 Aralk Üniversitesi, Kilis, Türkiye 2 Mühendislik

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ Tansel KOYUN Onur KILIÇ Ali GÜLGÜZEL ÖZET Isı pompası temel olarak elektrik enerjisi kullanarak

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMİ VE ALTERNATİF ÇEVRİMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

BUHAR SIKIŞTIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMİ VE ALTERNATİF ÇEVRİMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Isı Bilimi ve ekniği Dergisi, 34, 1, 19-26, 2014 J of hermal Science and echnology 2014 IBD Printed in urkey ISSN 1300-3615 BUHAR SIKIŞIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİF KADEMELİ SOĞUMA ÇEVRİMİ VE ALERNAİF ÇEVRİMLERLE

Detaylı

Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi

Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi 3Cafer Solum:Sablon 10.06.2015 14:36 Page 27 Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi Cafer SOLUM Hasan HEPERKAN ÖZET Bu çalışmada, jeotermal

Detaylı

SU/LİTYUM BROMİD VE ÜÇLÜ HİDROKSİT KARIŞIMLARIYLA ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SİSTEMLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

SU/LİTYUM BROMİD VE ÜÇLÜ HİDROKSİT KARIŞIMLARIYLA ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SİSTEMLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TNOLOJİ, Yıl, (00), Sayı -, - TNOLOJİ SU/LİTYUM BROMİD V ÜÇLÜ HİDROSİT RIŞIMLRIYL ÇLIŞN BSORBSİYONLU SİSTMLRİN PRFORMNSLRININ RŞILŞTIRILMSI ÖZT rzu ŞNCN, Reşat SLBŞ,.emal YUT SDÜ Teknik ğitim Fakültesi

Detaylı

Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s , I. Necmi KAPTAN* E. Fuad KENT** Taner DERBENTLİ***

Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s , I. Necmi KAPTAN* E. Fuad KENT** Taner DERBENTLİ*** Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s. 12-20, 2005 Soğutma Sistemlerinde ve Isı Pompalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanlarında Kullanılan Soğutucu Akışkanların Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak

Detaylı

Hava so utmal SADECE SO UTMA

Hava so utmal SADECE SO UTMA Hava so utmal nvertör so utucu R-410A so utkanla kullanlmak üzere optimize edilmi tir Daikin savrulma kompresörü Entegre hidrolik sistem Tampon tank gerektirmez Geli mi kontrol olanaklar Hassas scaklk

Detaylı

YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ

YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ 789 YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ M. Ali ERSÖZ Abdullah YILDIZ ÖZET Bu çalışmada, yayınımlı soğurmalı bir soğutma (YSS) sistemi deneysel olarak incelenmiş

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUVARI ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Isı pompası deneyi ile, günümüzde bir çok alanda kullanılan ısı pompalarının

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI

ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI 6Ci1t, lsay1 (Mart 2002) Eneji Sistemlerinde Kesme Y önterni ile Güvenilirlik Anafu FVatansever, FUysal, EYamkğ1u, YUyarğh ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI Fahri VATANSEVER,

Detaylı

Soğutma Sistemlerinde ve Isı Pompalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanların Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi

Soğutma Sistemlerinde ve Isı Pompalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanların Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 86, s. 39-48, 2005 Soğutma Sistemlerinde ve Isı Pompalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanların Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi Đ. Necmi KAPTAN* E.

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ

AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ 403 AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ Adnan SÖZEN Ö Ercan ATAER ÖZET Bu çalışmada; amonyak/su ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sisteminde

Detaylı

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Hayati TÖRE*, Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN** *T.C. Merzifon Belediyesi Strateji Geliştirme

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN SİMÜLASYONU (SIMULATION OF SOLAR POWERED ABSORPTION COOLING

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları

Detaylı

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri)

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri) 4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri) Rankine Çevrimi Basit güç ünitelerinin ideal veya teorik çevrimi, Şekil-1 de görülen Rankine çevrimi ile tanımlanır. Çevrim, uygun bir şekilde bağlantılanmış dört cihazdan

Detaylı

BĐR ABSORPSĐYONLU SOĞUTMA SĐSTEMĐNĐN ISIL ANALĐZĐ VE TASARIMI

BĐR ABSORPSĐYONLU SOĞUTMA SĐSTEMĐNĐN ISIL ANALĐZĐ VE TASARIMI DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐR ABSORPSĐYONLU SOĞUTMA SĐSTEMĐNĐN ISIL ANALĐZĐ VE TASARIMI Refik Çağrı YALÇIN Haziran, 2012 ĐZMĐR BĐR ABSORPSĐYONLU SOĞUTMA SĐSTEMĐNĐN ISIL ANALĐZĐ VE

Detaylı

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 33 AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI H.Cenk BAYRAKÇI A.Emre ÖZGÜR A. Ekrem AKDAĞ ÖZET Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 481 BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ Ö. Ercan ATAER Mehmet ÖZALP Atilla BIYIKOĞLU ÖZET Bu çalışmada, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine kullanılabilecek ozon tabakasını

Detaylı

SU SOĞUTMA GRUPLARINDA ISININ GERİ KAZANIMI

SU SOĞUTMA GRUPLARINDA ISININ GERİ KAZANIMI 23 SU SOĞUTMA GRUPLARINDA ISININ GERİ KAZANIMI Erkut BEŞER ÖZET Bu çalışmada soğutma gruplarında toplam ve kısmi geri kazanım uygulamaları tartışılmıştır. Konuyla ilgili çeşitli tanımlar verildikten sonra

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konular Isı geri kazanım cihazları,

Detaylı

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ Recep ÖZTÜRK ÖZET Gemilerde kullanma suyunun limanlardan temini yerine, bir vakum evaporatörü ile deniz suyundan

Detaylı

SÜREKLİ REJİMDE FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN HAVA-SU KAYNAKLI MEKANİK BUHAR SIKIŞTIRMALI ISI POMPASININ SİMULASYONU

SÜREKLİ REJİMDE FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN HAVA-SU KAYNAKLI MEKANİK BUHAR SIKIŞTIRMALI ISI POMPASININ SİMULASYONU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı, SÜREKLİ REJİMDE FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN HAVA-SU KAYNAKLI MEKANİK BUHAR SIKIŞTIRMALI ISI POMPASININ SİMULASYONU Salih COŞKUN

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI ÇİFT KADEMELİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

HAVA SOĞUTMALI ÇİFT KADEMELİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ TESKON 015 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. HAVA SOĞUTMALI

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu Laboratuar Tarihi: Laboratuarı Yöneten: Numara: Adı Soyadı: Grup/Alt grup:..

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ (HAZIRLAYAN : S.DAĞOĞLU) AHRV - ISI GERİ KAZANIM CİHAZI FİYAT LİSTESİ ( ) CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ MC - HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU CİHAZ SOĞUTMA KAPASİTESİ NET LİSTE MODELİ KCAL/H KW FİYAT ( ) FİYATI ( ) MC 251 47.400 55,2 12.250 15.250 MC 301 56.200

Detaylı

ABSORBSİYONLU SU SOĞUTMA GRUPLARI. Oğuz Aydoğdu ALARKO-CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş İş Geliştirme Departmanı

ABSORBSİYONLU SU SOĞUTMA GRUPLARI. Oğuz Aydoğdu ALARKO-CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş İş Geliştirme Departmanı ABSORBSİYONLU SU SOĞUTMA GRUPLARI Oğuz Aydoğdu ALARKO-CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş İş Geliştirme Departmanı Günümüzde enerji sakınımının önemi petrol kaynaklı yakıt fiyatlarının yükselmesi sebebiyle belirgin

Detaylı

Abs tract: Key Words: Battal DOĞAN Fatih TÜRKOĞLU

Abs tract: Key Words: Battal DOĞAN Fatih TÜRKOĞLU Battal Dogan:Sablon 25.03.2014 15:26 Page 5 Nevşehir Kapadokya Havalimanı nın Trijenerasyon Sisteminin Tasarımı Battal DOĞAN Fatih TÜRKOĞLU Abs tract: ÖZET Ülkemizde son yıllarda havacılık sektörü gelişmektedir.

Detaylı

HAVA-HAVA ISI POMPASININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

HAVA-HAVA ISI POMPASININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAVA-HAVA ISI POMPASININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Şaban TAMDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA

JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA 337 JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA Hüseyin GÜNERHAN Özüm ÇALLI ÖZET Hacim soğutmada kullanılan absorbsiyon çevrimi, soğutma etkisinin buhar sıkıştırma çevrimlerinde olduğu gibi elektrik girdisinden

Detaylı

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI SOĞUTMA Soğutma, ısının düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan yüksek sıcaklıktaki bir kaynağa transfer edilmesidir. Isının bu şekildeki transferi kendiliğinden olmadığı için soğutma yapan cihazların enerji

Detaylı

Buzdolabı Uygulamasında Kullanılan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi

Buzdolabı Uygulamasında Kullanılan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 83, s. 53-63 2004 Buzdolabı Uygulamasında Kullanılan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi M.ErhanARSLAN A. Nilüfer EĞRİCAN* Özet Bu çalışmada, buzdolabı

Detaylı

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2 Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması Arif Emre ÖZGÜR Abstract ÖZET veya soğutucu akışkan kod numarası

Detaylı

Gaz türbinli kojenerasyonla elektrik üretimi ve soğutma

Gaz türbinli kojenerasyonla elektrik üretimi ve soğutma itüdergisi/d mühendislik Cilt:6, Sayı:5-6, 47-58 2007 Gaz türbinli kojenerasyonla elektrik üretimi ve soğutma Abd. Elmoneim ELHANAN *, Taner DERBENTLİ İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Programı,

Detaylı

Doğu Çamur Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7231 dogucamur@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

Doğu Çamur Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7231 dogucamur@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 1A0117 ENGINEERING SCIENCES Received: August 2010 Doğu Çamur Accepted: October 2010 Engin ÖzbaĢ Series

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER _ 99 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER Özay AKDEMİR Ali GÜNGÖR ÖZET Absorpsiyonlu soğutma sistemleri ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılarak, hem çevre koruması

Detaylı

Teknik Özellikler Technical Specifications

Teknik Özellikler Technical Specifications Teknik Özellikler Technical Specifications CiHAZ TiPi Nominal Kapasite (kw) Nominal Capacity Kompresör Tipi Compressor Type NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG

Detaylı

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemleri (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 1 Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemi Kojenerasyon- Nedir? En temel ifadeyle ; Elektrik ve Isının aynı

Detaylı

ATATÜRK BARAJI BA LANTILI ISITMA-SO UTMA S STEM TASARIMI VE EKSERJ ANAL Z

ATATÜRK BARAJI BA LANTILI ISITMA-SO UTMA S STEM TASARIMI VE EKSERJ ANAL Z ATATÜRK BARAJI BA LANTILI ISITMA-SO UTMA S STEM TASARIMI VE EKSERJ ANAL Z Asliye SEÇ LM 1, Abdulcelil BU UTEK N 2, Emrah DEN Z 3, Ahmet Korhan B NARK 4 1 Hakkari Endüstri Meslek Lisesi Tesisat Teknolojisi

Detaylı

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 89, s. 71-77, 2005 Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Bülent CERÝT* Nafer DO¼RUL Özet Bu çalýþmada; iklimlendirilmesi yapýlacak tesisin cihaz

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6 Şube NÖ-A NÖ-B Adı- Soyadı: Fakülte No: Kimya Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

Nominal soğutma kapasitesi

Nominal soğutma kapasitesi intherma 9 17 17.2 Nominal ısıtma kapasitesi 8.6 Isıtma kapasitesi aralığı 1.50~10.50 2.60~19.80 Isıtma giriş gücü W 500~2450 1000~4400 COP W/W 2.9~4.5 2.9~4.5 Nominal soğutma kapasitesi 7.5 14.5 Soğutma

Detaylı

Su Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Deneysel İncelenmesi

Su Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Deneysel İncelenmesi Su Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Deneysel İncelenmesi Kadir BAKIRCI ÖZET Enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, dünyada baş gösteren ekonomik kriz, artık enerjinin çok daha verimli kullanılmasını gündeme

Detaylı

ABSORPSİYONLU VE ADSORPSİYONLU İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

ABSORPSİYONLU VE ADSORPSİYONLU İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ABSORPSİYONLU VE ADSORPSİYONLU İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Bülent ORHAN Ali GÜNGÖR ÖZET Enerjinin gittikçe daha çok önem kazanmaya başladığı dünyamızda, elektrik enerjisi yerine

Detaylı

Atık Su Kaynaklı Isı Pompasının Akdeniz İkliminde Kullanılabilirliğinin Deneysel Performans Analizi. Ege Üniversitesi, b Yaşar Üniversitesi

Atık Su Kaynaklı Isı Pompasının Akdeniz İkliminde Kullanılabilirliğinin Deneysel Performans Analizi. Ege Üniversitesi, b Yaşar Üniversitesi Atık Su Kaynaklı Isı Pompasının Akdeniz İkliminde Kullanılabilirliğinin Deneysel Performans Analizi Doç.Dr.Orhan EKREN a, Araş.Gör.Mustafa ARAZ b, Prof.Dr.Arif HEPBAŞLI b, Yrd.Doç.Dr.Emrah BIYIK b, Doç.Dr.Hüseyin

Detaylı

Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı

Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı Arif Emre ÖZGÜR Doç. Dr. SDÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Enerji Sistemleri Mühendisliği Isparta emreozgur@sdu.edu.tr Ahmet KABUL Yrd.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ NH 3 -H 2 O ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN İZMİR İLİ İÇİN İNCELENMESİ

GÜNEŞ ENERJİLİ NH 3 -H 2 O ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN İZMİR İLİ İÇİN İNCELENMESİ 1405 GÜNEŞ ENERJİLİ NH 3 -H 2 O ABORPİYONLU OĞUTMA İTEMİNİN İZMİR İLİ İÇİN İNCELENMEİ Barış BOZKAYA Özay AKDEMİR ÖZET Güneş enerjisi, absorpsiyonlu soğutma sistemleri için uygun ısı kaynaklarından biridir.

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

Yüksek kw 2.34 (1) Nom. kw 2.23 (1) Düşük kw 2.10 (1) Yüksek kw 1.74 (1) Nom. kw 1.51 (1) Düşük kw 1.29 (1) 2 Borulu Yüksek kw 3.

Yüksek kw 2.34 (1) Nom. kw 2.23 (1) Düşük kw 2.10 (1) Yüksek kw 1.74 (1) Nom. kw 1.51 (1) Düşük kw 1.29 (1) 2 Borulu Yüksek kw 3. FWT02AATNMV1 FWT02AATNMV1 Yüksek kw 2.34 (1) Nom. kw 2.23 (1) Düşük kw 2.10 (1) Yüksek kw 1.74 (1) Nom. kw 1.51 (1) Düşük kw 1.29 (1) 2 lu Yüksek kw 3.02 (2) Orta kw 2.71 (2) Düşük kw 2.38 (2) Güç Girişi

Detaylı

KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER

KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER LERİ 1 Mayıs 2009 Mehmet Türkel Türkiye Kojenerasyon Derneği Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojileri Tanımlar, Tipleri ve Örnekler Yararları Çevresel Değerlendirme

Detaylı

KOJENERASYON. Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk. Kocaeli Üniversitesi

KOJENERASYON. Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk. Kocaeli Üniversitesi KOJENERASYON Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk Kocaeli Üniversitesi Kojenerasyon nedir? Aynı anda elektrik ve ısı tüketimine ihtiyaç duyulan bir tesiste, ısı ve elektriğin ayrı ayrı santrallerde üretilerek

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ. www.ayteksogutma.com

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ. www.ayteksogutma.com AYTEK COOLING SYSTEMS -W SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ www.ayteksogutma.com Master serisi merkezi soğutma üniteleri; tüm gaz hattı, hidrolik hattı ve elektrik tesisatı tamamlanmış, yerinde çalışmaya

Detaylı

JEOTERMAL DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK VE EKONOMİK ANALİZİ: SİMAV ÖRNEĞİ

JEOTERMAL DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK VE EKONOMİK ANALİZİ: SİMAV ÖRNEĞİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 36, 1, 143-159, 2016 J. of Thermal Science and Technology 2016 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 JEOTERMAL DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK VE

Detaylı

Buhar Sıkıştırmalı Ejektörlü Soğutma Sisteminde Yoğuşturucu ve Buharlaştırıcı Boyutlarının Belirlenmesi

Buhar Sıkıştırmalı Ejektörlü Soğutma Sisteminde Yoğuşturucu ve Buharlaştırıcı Boyutlarının Belirlenmesi Buhar Sıkıştırmalı Ejektörlü Soğutma Sisteminde Yoğuşturucu ve Buharlaştırıcı Boyutlarının Belirlenmesi Şaban ÜNAL Çağrı KUTLU Mehmet Tahir ERDİNÇ ÖZET Soğutma sistemlerinde enerji tüketimi azımsanmayacak

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

OKG-175 GAZ ABSORBSİYON DESORBSİYON DENEY SETİ

OKG-175 GAZ ABSORBSİYON DESORBSİYON DENEY SETİ 2014 OKG-175 GAZ ABSORBSİYON DESORBSİYON DENEY SETİ 0 www.ogendidactic.com GAZ ABSORBSİYON VE DESORBSİYON EĞİTİM SETİ 1 TEKNİK ÖZELLİKLER 1. Deney seti endüstriyel proseslerdeki absorpsiyon işlemi uygulamalarına

Detaylı

Su Soğutma Gruplarında Isının Geri Kazanımı

Su Soğutma Gruplarında Isının Geri Kazanımı Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 90, s. 5-12, 2005 Su Soğutma Gruplarında Isının Geri Kazanımı Erkut BEŞER* Özet Bu çalışmada soğutma gruplarında toplam ve kısmı geri kazanım uygulamaları tartışılmıştır

Detaylı

AirPool Serisi Havuz Suyu Isı Pompaları

AirPool Serisi Havuz Suyu Isı Pompaları Havuz ve akvaryum sularının ısıtılması ve soğutulması için 5-200 kw performans aralığı seçeneklerinde Havadan havuz suyuna, havuz suyundan havaya enerji transfer edebilen Yüksek verim değerleri ile elektrik

Detaylı

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7(1), 41-52, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi The Black Sea Journal of Sciences ISSN (Online):

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7(1), 41-52, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi The Black Sea Journal of Sciences ISSN (Online): KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7(1), 41-52, 2017 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi The Black Sea Journal of Sciences ISSN (Online): 2564-7377 Araştırma Makalesi / Research Article Isıl Enerji Tahrikli

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMALI LiCl-H 2 O ÇİFTİYLE ÇALIŞAN ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ

ENERJİ DEPOLAMALI LiCl-H 2 O ÇİFTİYLE ÇALIŞAN ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ 817 ENERJİ DEPOLAMALI LiCl-H 2 O ÇİFTİYLE ÇALIŞAN ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ Aytunç EREK Tuncay GÜNHAN Orhan EKREN Vedat DEMİR Arzu ŞENCAN ŞAHİN Hamdi BİLGEN ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar...

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... ç a t ı t i p i k l i m a c i h a z l a r ı bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Akdeniz, iklimi, denizi ve insanıyla sıcak bir bölgedir.

Detaylı

AirMaxi Serisi Isı Pompaları

AirMaxi Serisi Isı Pompaları AirMaxi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri için 100-1000

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Siseminin Teorik İncelenmesi

İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Siseminin Teorik İncelenmesi emin:sablon 19.11.2009 13:36 Page 5 İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Siseminin Teorik İncelenmesi Doç. Dr. Emin Fuad KENT Yrd.Doç.Dr. İ.

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ (HAZIRLAYAN : S.DAĞOĞLU) AHRV - ISI GERİ KAZANIM CİHAZI FİYAT LİSTESİ CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV 4000

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ (HAZIRLAYAN : S.DAĞOĞLU) AHRV - ISI GERİ KAZANIM CİHAZI FİYAT LİSTESİ CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV 4000

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar...

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... s u s o ğ u t m a g r u p l a r ı bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Geleceğimizi korumak, çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur.

Detaylı