Mustafa Çelik, Fethi Halıcı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa Çelik, Fethi Halıcı"

Transkript

1 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Cil4 l.sa) (Mart 2003) Sistemlerin Karşalaşt rlmas l\tf.çelik,f. Hahc ABSORPSİYONLU SOGUTMA SİSTEMLERİ ile KLASiK SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Mustafa Çelik, Fethi Halc Özet Bu çalşmada, doğalgaz ile çalşan absorpsiyonlu soğutma sisteni ve klasik soğutma sisteminin karşlaştrlmas yaplmştr. LiBrH20 eriyiği kullanan bir ticari absorpsiyon makinasnn sistem elemanlarnn termodinamik analizi yaplmştr. Bu sistemde soğutma devresi eşanjörü ve eriyik devresi eşanjörlü sistem ile eşanjörsüz sistemlerin soğutma tesir katsaylar (STK) ve stma tesir katsaylar (ITK) hesaplanarak, karşlaştrlmas yaplmştr. Bir vi Ila için LiBrH20 eriyiği kuljaoan 23 KW'lk soğutma yüküne sahip absorpsiyon makinas ile klasik sisteme göre çalşan soğutma makinasnn ilk yatrm ve işletme giderlerine göre karşlaştrlmalar yaplmştr. Anahtar Kelineler Absorpsiyonlu Soğutma, H20 eriyiği, Soğutma Tesir Katsays LiBr Abstract In this study, the applications of naturalgas in the field of cooling is, investigated; Absorption refrigeration system and classical refrigeration system are compared. Classical system the general information is given about tbe cooling systems and the "Absorption Rcf igeration Systens" are detailly explained. Thermodynamics equatios of the systems using LiBrH20 solution is studied during the 'vhole circulation. Thermo dynamic analysis of the components of industrial absorption nachine using LiBrH20 solution is done. Thus, the cooling effect coefficient and heating effect coefficiend of the cooling circuit and solution circuit with heat exehanger and without heat exehanger are calculated; the systems are compar ed. For the coojing of a villa, the investment and operation costs comparison between the Absorpsition refrigeration system using LiBrH20 solution with 23 KW cooling load and classical cooling system is done. Key Words : Absorption refrigeration, Lithium Bromidc\Vater Coefficient of performance M.Çelik. Öğrencisi SAÜ Fen BilimeriEnstitüsü, Makne Mühendisliği f.hahc. SAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi I. GIRIŞ Absorbsiyonlu soğutma sistemleri çalşna biçimlerine göre sürekli veya kesikli ayrca akşkann aktğ ortama göre de açk veya kapal olarak snftanrlar []. LiBr H20 eriği kullanan absorpsiyonlu soğutma sisteminde soğutucu akşkan H20 yutucu akşkan ise LiBr' dir. LiBrH20 'lu sistem güneş enejisi uygulanal an için uygun bir sistemdir. Çünkü kaynatcda yüksek scaklk gerektirmez. Soğutucu akşkan I20 olduğu için, sistem vakum altnda çalşmaktadr. Soğutma tesir katsays 60 C de 0,65 iken 95 C' de 0,88' c kadar çkabilir. Yüksek scaklklarda LiBr ağrlk oran snrlanmştr. Çalşma scaklklar içinde o/o68 I jbr sonra kristalleşme olay olmaktadr [2]. LiBrH20 eriği kullanan absorpsiyonlu soğutna sisteminin çalşma prens ibi şöyledir; Yutucudan çkan eriyik bir pompa vastas ile s değiştiricsinden geçerek snan LiBr hakmndan fakir eriyik kaynatcya gelir. Burada dşardan verilen syla, soğutucu akşkan buharmn tamam buharlaşarak eriyikten aynlr. Buharlaşarak kaynatcty terk eden soğutucu buharnn ayrlmasyla LiBr baknundan zenginleşen eriyik, s değiştincisinden geçer, fakir eriğe st verdikten sonra yutucuya geri döner. Kaynat : dan buharlaşarak yoğştun.cuya giren soğutucu buhar burada yoğuşarak dşanya s atar. Yoğuşma basnc, izat_ olarak buharlaşma basncndan büyüktür. Her iki basnç mutlak olarak atmosfer basncnn altndadr. Basnç kayplar düşünülmez ise kaynatc, yoğuştun,,... basncnda, absorber ise bularlaştrc basncmdadr. Y oğuşturucudan tamamen yoğuşmuş olarak çkan soğutucu akşkan, izafi olarak düşük basnçtq çalşan buharlaştrcya girmeden evvel bir kslma vanasndan geçirilir. Buharlaştrcya k s larak giren soğutucu akşkan burada buharlaşarak, buharlaşma için gerekli olan gizli sy soğutulan ortamdan çeker. Buhar!aştrcdan doymuş buhar veya kzgn buhar faznda çkan soğutucu akşkan absorbere girer. Yutucudan, s değiştiricisinden geçip s verdikten sonra bir kslma vanasnda yutucu basncna kadar genişleyen LiBr bakrnndan zengin eriyik, buharlaştncdan gelen soğutucu buharn yutar. İşlem esnasnda s açğa çkar. Yutma işleminin iyi bir şekilde gerçekleşmesi için, açğa çkan snm, absorberden atlmas gerekir. Yutucu içinde tekrar LiBr bakmndan

2 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Ci lt, l.say (J\art 2003) AbsorpsiyonJu Soğutma Sistemleri ile Klasik Sistemlerin Karşlaştrlmas M.Çelik,F. Hahc fakir hale gelen eriyik, bir pompa vastas ile tekrar kaynatcya gönderilir. Is kayplarn azaltmak için, yutucudan kaynatcya gönderilen eriyik, kaynatcdan dönen eriyik tarafndan bir s değiştiricisinde stlr. II. TER\IOD İ NAM İ K A.. ALİZ Absorpsiyonlu soğutma sisteminin analizine temel oluşturacak biltakm kabuller yaplmas gerekir. Bunlar aşağdaki gibi sralanabilir; Absorpsi yonlu soğutma sistemini oluşturan her bir eleman sürekli akşl sürekli açk sistem olarak ele alnp, her biri yazlrsa sl kapasitelerin tespiti mümk'ü olur [3], [ 4]. Süreklilik Denklemi; Ing : Giren kütle miktan, Termodinamiğin I. Kanunu, Q W= H li ç g : Çkan kütle miktan (kg/s) Q :Alnan veya verilen s miktan (KW) W : Alnan veya verilen iş miktar (KW) Hç : Çkan entalpi (KW) Hg : Giren entalpi (KW) II. l LiBr H20 Kullanan Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Absorpsiyonlu soğutma sistemi elemanlarmn kapasitelerini kütlelerden bağmsz olarak hesaplayabilmek için aşağdaki ifade edilen dolaşm oran kavramndan yararlanlmaktadr. debisi Soğutucu akşkan debisi f = Zengin eri vik m s f=m Dolaşm oran, f'nin hesaplanabilmesi için Şekill, de şematik olarak sunujan sistemin kaynatcsna süreklilik denklenini ve LBr dengesini uygulamak gerekecektir. X7 : Fakir eriyik konsantrasyonu (%) X8 :Zengin eriyik konsantrasyonu(%) ( llg +m ).X; = g.xs X, Süreklilik denkletirinin her iki taraf m 'e bölünürse, = f+l Her bir noktada basnç ve scaklk değeri bilinirse, her nokta için konsantrasyon değeri ilgili tablolardan bulunabilir. Dolaysyla, kütlesel debilerin oranlar konsantrasyon orananna bağl olarak hesaplanabilir. Soğutucu akşkan debisi, sistemin soğutma kapasitesi bilindiğinde kolaylkla hesaplanabilecek bir değer olduğundan, sistemi oluşturan bütün elemanlan kapasitelerinin, soğutucu akşkan debisine bağl olmas çok büyük bir kolaylk sağlayacaktr. Kaynatc sl kapasitesinin tespiti için daha önce belirtildiği gibi Süreklilik denklemi ve termoclinarniğin I. Kanunu yazlrsa; Q W= H H ç g Kaynatc basnc sabit olduğundan W = O olur ve yukandaki denklem, halini alr. Denklemin her iki taraf m 'e bölünürse, qcay = Kaynatcya verilen özgül s miktar. Kaynatc: Yoğuşturucu:..., , Kavnntc. lf\ "'f'... Y oğuşturucu basnc sabit olduğundan ve termodinamiğin l.kanunu göre, Y oğuşturucu dan atlan s miktar; W= O olur 7 Süreklilik denklemi Şekil. Kaynatc : m7 = n8 + m Kaynatcdaki LiBr dengesi : m7x = m7 :Fakir eriyik debisi (kg/s) msxs m = qyoğ = m dir. Denklemin her iki taraf m 'e bölünürse, Qyoğ m Buharlaştrc : = h h 2

3 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Ci lt,.say (rvart 2003) Sistemlerin Karşlaştarlmast M.Çelik..F. Halc Buharlaştnc basnc sabit olduğundan \V = O olur ve te nodinamiğin I. kanunu, 56 = ) 4 = m3 = m, Denklemin her iki taraf m 'e bölünürse, Y oğuştutucudaki özgül s miktar; Qbuh = qbuh = 4... h3 Tkay =Tt= oooc P = 7,375 kpa h= 2676 kj/kg h= 67,45 kj/kg Yutucu: Ts= 7 C Xs =,0 hs = 254,4 kj/kg Yutucu basnc sabit olduğundan termodinarni ğin I. Kanunu göre, W O olur ve T7 = 40 C x7 = o,s 6 h7 = 0,22 kj/kg Yutucudaki s miktar, T = oooc X = 0,66 ht = 256 kj/kg ms = m, II4 = m ve mo = ms olduğundan. Denklemin her iki taraf m 'e bölünürse, qabs = QabJ = (f + ).h5 4 f.ho m qabs = Yutucunun özgül s yükü.2 LiBrH20 Çalşan Bir Sistemde Saysal Hesap Yöntemi Soğutna devresi eşanjöünde (yoğuşturucubuharlaştrc arasndaki eşanjör) 0 C' lik bir aş m kzdrna yaptğna gore; T6 =Ts+ 0 = = l7 C To 7 C P6 =,0035 kpa = 2532, kj/kg (Kzgn Buhar) Soğutna devresi eşanjörü için enerji dengesinden; LiBrfi20 eriği kullanan Şekil 2'de şematik olarak gösterilen eriyik ve soğutma devresi eşanjörlü ve eriyilderin geri göndeildiği absorpsiyon lu soğutma makinesiyle 7 C'e kadar soğutna yaplmak isteniyor. Soğutma yükü 23 KW' dr. Yoğuşma scaklğ 40 C, kaynatcdan çkş scaklğ 00 C, soğutma devresi eşanjöründe 0 C ' lik bir aşr klzdrma yaplmakta ve eriyik eşanjöründe ise fakir eriyik scaklğ 25 C artmaktadr. Kaynatcdan çkan buhar sadece H20 buhan olduğuna, bütün sistem teorik çevrimle çalştğna, kaynatc çkşnda zengin eriyiğin geri döndürülmesiyle o C' lik bir soğutma elde edildiği ve absorber çkşnda fakir eriyiğin geri döndürülmesiyle 5 C' lik bir stma elde edildiği kabulüne göre hesap yaplmştr. T buh = 7 C için su buharnn do yna basnc P d=,0035kpa 2532,254,4 = 67,45h3 h3 = 49,75 kj/kg h3 ==lt Eriyik eşanjörü, fakir eriyik scaklğn 25 C arttğna göre; To = T9 +25 = = 70 C To = 70 C hto = 59, kj/kg Xo = 0,5 Kaynatc çkşndaki zengin eriyik geri döndürülmesi i]e Ü C' lik bir soğutma elde edildiğine göre; T t2 = T O = 00 O == 90 C T yoğ = 40 C için su buharnn do yna basnc Pd=7,375 T = 90 C X = 0,66 h = 240 kj/kg Dolaşm oran; 3

4 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Ci lt, I. Say (M art 2003) Sistemlerin Karşlaştrlmas M.Çelik,F. Halc K.onde;se r Kaynatc I J,,,J,., lo.. 2 s..... / L. og utna ""' l)evresi Eş:J.n j (r ü.,/"......,... // /... / Erivik /.. Eşnnjö....,....., ru "',, _ 5 Krslrna \ v;nnst :, Kshn3 \/ vanas A 9 4 ' 8 B uharla. t tr ct 6... ::rivik.. Pon pas Şekil 2.Ticari Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sistetninin Şematik Gösterimi lrp " tnp / / / /', 2/ _,. Pyoğ::: 7,'375,P T k y ç: 00 C: pbuh:::, kPa. 4 (, h.,s. Xse?.. J' , 4..,_ 0 T V ;r), T kond T t.s T ibs T k;y ç Q Q.L.,.. J l! L_ Tk v P)'t>i kfe = P, 0035kPc.. c A, / T ' Şekil 3. Basnç Entalpi (lnph) Diyagram Şekil 4. BasnçScakhk(lnP/D Diyagram 4

5 SAU Fen Bilitnleri Enstitüsü Dergsi 7. Ci lt, l.sa)'l (Mart 200 3) Sistemlerin Karşlaştralmas M.Çelik,F. Halc Bu ksmdaki eşanjör için enerji dengesi yazldğnda ve kaynatc girişi O' noktas kabulü için; ho = ho + (fl f + ).(h h ) =59, + (5,6/ 5,6 + ).( ) STK= qbuh qkay 2364,65 = = ,38 ' ho = 72,67 kj/kg Yutucu çkşnda fakir eriyik geri döndüiilmesiyle 5 C' lik bir stma elde eldildiği için; Istma Tesir Katsays (ITK); q abs + q yoğ 2880, ,55 ITK= = q kay 2880,38 Şeklinde bulunur. Soğutucu akşkan(h20) debisi; = 87 ) T9 = 45 C x9 =0,56 Eriyik eşanjörü için eneji dengesinden; 23 ffisoğ =m = = 0,00972 kg/s 2364,65 Yoğuşturucu s yükü; Qyoğ = m.qyo (0,00972).2508,55 = 24,39 KW mr.(ho h9) = mz.(hh3) Kaynatc s yükü; h3 = h2 (mtltiz).(hw h9) = h f/(f+ ).(h o h9) b3 = 240 5,6/(5,6+).(59, 08) b3 = 96,64 kj/kg h3 = h4 ve h8 =h7 kabülü ile bu ksndaki eşanjör için enerji dengesi yazldğnda ve absorber girişi 4' noktas alndğnda; h4' = 96,64 (6,6/ 5,6).( ) Qkay = m.qkay = (0,00972).2880,38 = 27,99 KW Yutucu s yükü; Qabs = m.qabs = (0,00972).2880,33 = 27,99 KW o larak bulunur. Eğer ayn sistemden, eriyik eşanjörü ve soğutma devresi eşanjörii çkartlarak soğutma tesir katsays (STK) hesaplamrsa; 23 KW'lk soğutma yükü, 7 C soğutma yaplmak isteniyor. Y oğuşma scaklğ 40 C, ka ynatcdan çkş scaklğ 00 C olarak alnyor h. =89,47 kj/kg qkay=f.h2+h (f+l).ho =(5,6) (6,6). 72,67 Yvğ't?n:n:.n ".. \ ' r.. t... '..! qkay = 2880,38 kj/kg şeklinde ve özgül yoğuşturucu s yükü ise, r (.i..... qyoğ = h ht = 67, = 2508,55 kj/kg qbuh = hs h4 = 254,4 49,75 = 2364,65 kj/kg 3 Kr;lm. V.lJSl K sln.j '..,;... " l ' :5.' 8 '.,/ " E. ' n" l\. PompJs şeklinde bulunur. Yuucudaki özgül s miktan ise, Buhur:. tn c i 4 Arsorn(r qab = (f+ ).hg (f).h4 = (5,6+ ) , (5,6).89,47 qabs = 2880,33 kj/kg Sistemde Soğutma Tesi Katsays (STK); Şekil S. Eşanjörsüz Absorpsiyonfu Soğutma Makinas T buh = 7 C için su buhan do yna basnc Pd =,0035 kpa T yoğ = 40 C için su buhan doyma ba snc Pd = 7,375 kpa 5

6 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Cilt, LSa y (Mart 2003) Sistemlerin Karşlaştrlmasa M.Çelik,F. Halc Tkay = T = oo o c P = 7,375 kpa T =40 C X = 0,0 h= 2676 kj/kg h= 67,45 kj/kg III. BİR YİLLANIN DOGAL G.. 4.ZLA ÇALIŞAN ABSORPSİYONLU SOGUTMA SİSTEMİ İLE KLASiK SiSTEME GÖRE ÇALIŞA. SOGUTMA SİSTEMLERİNİN İLK YATIRIM VE İŞLETME G İDERLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI T5 =40 C Xs = 0,55 T = oooc x = o,66 Dolaşm Oran; f= xt o,ss h= 254,4 kj/kg hs = 93,6 kj/kg =5 Xz X 0,660,55 qkay = f.h7 +h (f+ ). = 5.(256) (5+ ).93,6 qkay = 3394,34 kj/kg qyoğ =hh= 67, = 2508,55 kj/kg qbuh = 4 h3 = 254,4 67,45 = 2346,95 kj/kg qabs = (f+).hs 4 f.hs = (5+).93,6254,4 5.(256) qabs = 3232,74 kj/kg Soğutma Tesir Katsays; STK = q buh _ 2346,95 q kay 3394,34 = 0,69 Bir villa için 2 farkl soğutma yönteni ile hem soğutna hem de stma yapan cihazlar seçilerek karşlaştrlmalar yaplmştr. Buhar skştrmal (heat pump) 'l cihaz olarak clvet marka su soğutma grubu, Absorpsiyonlu soğutma olarak ise Broad marka Doğalgazl Absorpsiyon makinas seçilmiştir. BCT 23 BROAD Doğalgazl Absorpsiyon l\akinas Soğutma 'Tüketim Yükü Yakt Fiyat Hesab günde ortalama 8 saat kullamldjğnda, 2,2*8 =7,6 m3/h (gaz) * 7:6 = TL/gün,45*8==,6kw(elektrik) 42237*,6= TL/gün TOPLAM= TL/gün aylk yakt fiyat: 30* = TL/ay Yaz dönemi boyunca 3 aylk kullanmda; *3 = TL/dönem Istma Tüketim Yükü Yakt Fiyat Hesab günde ortalama 8 saat kullanldğnda, 2,6*8 = 20,8nllh (gaz) *20, TL/gün 0,68*8=5=44kw (elektrik) 42237*5,44= TL/gün I TK qabs +qyoğ 3232, ,55 = _ Qbuh = 23 KW q kry 3394,34 =,69 TOPLAM= 7594 TL/gün aylk yakt fiyat: 30*7594 = TL/ay so =m = g 23 =O 2346,95 ' kg/s Kş dönemi boyunca 4 aylk kullanmda; *4 = TL/dönem Qyoğ = ffit.qyoğ =(0,00979).2508,55 = 24,56 KW Qkay = m.qkay = (0,00979).3394,34 = 33,23 KW senelik toplam yakt fiyat = TLNIL Qabs = m,.qabs = (0,00979).3232,74 = 3 >65 K\:V 6

7 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Cit, l.say (Mart 2003) Absorpsiyonlu Soğutma Sistcmlc i ile Klasik Sistemlerin Karşlaştrlmasi M.Çelik,F. Halc CLIVET marka Su Soğutma Grubu (Heat Punp) : WS t\n0 Soğutma kapasitesi : 27 KVl 22774* = TL [6] BROAD marka Absorpsiyon Makinas ve CLIVET marka CHILLER (heat pump) fiyat fark; = TL Tüketim: 8,6 kw YAKIT FİYATLARI [7] Istma Kapasitesi : Tüketim: 24,3 kw 8, kw k cal Isl Değeri Birim Fiyat OrtalamaV. TL/000 (kcal/m) (fl/rn3) Kompresor Tipi : SCROLL Doğalgaz Konut /o Kompresor Adeti : adet (İstanbul) (kcallkw) (TUkwh) Soğutucu Akşkan : Soğutucu Devresi : R22 adet Elektr ik 50 kw'a kadar 860 Konut /o (istanbul) Ses M ertebesi : ( METREDE ) 55 db(a) Elektrik 50 kw' n üstü /o Konut Çalşma Ağrlğ : 275 kg (İstanbul) Cihaz Ebat : Uzunluk: 530 mm Genişlik: YüksekJik: 678 mm 400 mm \VS.\N0CLIVET Su Soğutma Grubu(Heat Pu mp) Fiyat: 9200 EURO +KDV =0856 EURO EURO= TL 0856* = TL ( 5 ] Soğutma Tüketim Yükü Yakt Fiyat Hesab günde ortalama 8 saat kullanldğnda, BROAD marka Villa tipi Makinas: BCT23 Soğutma Kapasitesi : Gaz Tüketim : Elektrik Tüketim: Doğalgazh Absorbsiyon 23 kw 2,2 m3/h,45 k\v 8,6*8=68,8kw(elektrik)l42237*68,8 = TL/gün A YLIK TÜKETİivl 68,8*30 = 2064 KW 42237*50 = *94 = Istma Kapasitesi : Gaz Tüketim: Elektrik Tüketim : 23kw 2,6 m3/h 0,68 kw aylk yakt fiyat : = TL/ay Scak Su Kapasitesi : 7,7 kw Yaz dönemi boyunca 3 aylk kullanmda; Gaz Tüketim : 0,9 m 3 /h Elektrik Tüketim : 0,4 k\v *3 = TL/dönem Istma Tüketim Yükü Yakt Fiyat Hesab Soğutuc u A kşkan: Çalşma Ağrlğ : LillrH20 450kg günde ortalama 8 saat kullamldğnda, Cihaz Ebat : Uzuluk: Genişlik : Yükseklik: 250 mm 760 nnn 900 mm. Fiyat: 9300 EURO +KDV== EURO 8, *8=64,8kw(elektrik)l42237*64,8 = TL/gün A YLIK TÜKETİM 64,8*30 = 944 KW 7

8 SAV Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Cit,.SaYJ (Man 2003) Absorpsiyonlu Soğutma Sistemle i ile Klasik Sistemlerin Karşlaştrlmas M.Çelik,F. Haht: 42237* so= K. YNAKLAR 23355* 794 = [] YAMANKARADEKİZ R., "Soğutma Tekniği ve aylk yakt fiyat : = TL/ay Kş dönemi boyunca 4 aylk kullamnda; *4 = TL/dönem senelik toplam yakt fiyat = TLNIL Uygulamalan" Uludağ Üniversitesi, Bursa 2002, s; [2] YİGİT Abdulvahap, "Absorpsiyonlu Soğutma Sistenlinin Simülasyonu" Doktara Tezi, itc, Ocak 990 [3] l\ YBER Refah, " Soğutma Tekniği Ders Notlar" s; 844, İTÜ 983 [4] HEROLD Keith, RODERMACHER Reinhard, "Absorption Chillers and Heat Pumps" 996 [5] \V"\VW.broad.con [6] \.YW,v.clivet.con [7] İMAN Halim," Doğal Gaz 2 Ay Kullanalm'' Tesisat Dergisi, s; Nisan 2002 BRO.. AJ) marka Doğalgazl Absorpsiyon Makinas ve CLIVET marka CHILLER (heat pump) Yalat Tüketim Fiyat Fark : = TL Amortisman Süresi = Cihaz hk Yatrm Fiyat Fark/Cihaz Tüketim Fiyat Fark = (sene) IV.SONUÇLAR ve DEGERLENDiRMELER Sisternin performansma en fazla etkisi eriyik eşanjörünün olduğu ve sistemin performans, kaynatc ve buharlaştnc scaklklanyla artarken yoğuşturucu ve absorber scaklklanyla azaldğ görülnüştür. LiBrH20 eriyiği ile çalşan absorpsiyon makinasnn, eriyik eşanjörü ve soğutma devresi eşanjöü ile çalşrken ki soğutma tesir katsays değeri 0,82 olarak hesaplanmş, eriyik devresi ve soğutma devresi eşanjöii çkartlarak hesaplandğn da soğutma tesir katsays 0,69 olarak bulunmuştur. Absorpsiyonlu soğutucu sistemlerin verimli çalşmasm sağlamak için iş yapan svnn seçimine ve elemanlarnn dizayn para metrelerinin seçimine dikkat etmek gerekir. 0 C üzerinde LiBrH20 eriyiği kullanan sistem NH3H20 eriyiği kullanan sisteme göre daha verimli çalşr. Ancak, LiBrH20'lu sistem NH 3 H20'u sisteme göre daha çok dizayn problemlerine sahiptir 23 KW'lk soğuna yüküne sahip absopsiyon makinasyla klasik sistem soğutrnann yapldğ makinan n ilk yatrun ve işletme giderlerine göre karşlaştrlmas sonuçu; küçük kapasiteli yüklerde avantajl olmadğ otaya çknuştr. Amorti süresi 4 yl olarak bulunmuştur. İlk yatun açsndan absorpsiyon cihaznn fiyat çok yüksek kalmştr. Fakat işletne gideri olarak avantajldr. 8

SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı, SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Eşref KUREM İlhami HORUZ Özet:

Detaylı

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram 2. ÇOK BASINÇLI SİSTEMLER 2.1 İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi -30 ye kadar verimli olmaktadır. -40 C ile -100 C arasındaki sıcaklıklar için kademeli soğutma sistemleri

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ TESKON 205 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇĠFT KADEMELĠ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 73-87 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 73-87 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 7-87 Mayıs 00 H O-LiBr VE NH -H O ERİYİĞİ KULLANAN TEK KADEMELİ SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (A COMPARISON BETWEEN

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 200 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Ömer KAYNAKLI * Recep YAMANKARADENİZ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 339 ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA Bener KURT İlhami HORUZ ÖZET Absorbsiyonlu Isı Yükseltici (AIY) sistemleri, kendilerine has eşsiz özellikleriyle atık ısı kaynaklarının

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMİ VE ALTERNATİF ÇEVRİMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

BUHAR SIKIŞTIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMİ VE ALTERNATİF ÇEVRİMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Isı Bilimi ve ekniği Dergisi, 34, 1, 19-26, 2014 J of hermal Science and echnology 2014 IBD Printed in urkey ISSN 1300-3615 BUHAR SIKIŞIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİF KADEMELİ SOĞUMA ÇEVRİMİ VE ALERNAİF ÇEVRİMLERLE

Detaylı

Bir Buhar Kazanının Enerji ve Ekserji Analizi Yoluyla Performansının Değerlendirilmesi

Bir Buhar Kazanının Enerji ve Ekserji Analizi Yoluyla Performansının Değerlendirilmesi Bir Buhar Kazannn Enerji ve Ekserji Analizi Yoluyla Performansnn Değerlendirilmesi 1 Çağdaş Filiz, 2 Cüneyt Uysal, 2 Enes Klç, * 2 Hüseyin Kurt 1 MYO, Kilis 7 Aralk Üniversitesi, Kilis, Türkiye 2 Mühendislik

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ Tansel KOYUN Onur KILIÇ Ali GÜLGÜZEL ÖZET Isı pompası temel olarak elektrik enerjisi kullanarak

Detaylı

Hava so utmal SADECE SO UTMA

Hava so utmal SADECE SO UTMA Hava so utmal nvertör so utucu R-410A so utkanla kullanlmak üzere optimize edilmi tir Daikin savrulma kompresörü Entegre hidrolik sistem Tampon tank gerektirmez Geli mi kontrol olanaklar Hassas scaklk

Detaylı

YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ

YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ 789 YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ M. Ali ERSÖZ Abdullah YILDIZ ÖZET Bu çalışmada, yayınımlı soğurmalı bir soğutma (YSS) sistemi deneysel olarak incelenmiş

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

SU/LİTYUM BROMİD VE ÜÇLÜ HİDROKSİT KARIŞIMLARIYLA ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SİSTEMLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

SU/LİTYUM BROMİD VE ÜÇLÜ HİDROKSİT KARIŞIMLARIYLA ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SİSTEMLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TNOLOJİ, Yıl, (00), Sayı -, - TNOLOJİ SU/LİTYUM BROMİD V ÜÇLÜ HİDROSİT RIŞIMLRIYL ÇLIŞN BSORBSİYONLU SİSTMLRİN PRFORMNSLRININ RŞILŞTIRILMSI ÖZT rzu ŞNCN, Reşat SLBŞ,.emal YUT SDÜ Teknik ğitim Fakültesi

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI

ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI 6Ci1t, lsay1 (Mart 2002) Eneji Sistemlerinde Kesme Y önterni ile Güvenilirlik Anafu FVatansever, FUysal, EYamkğ1u, YUyarğh ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI Fahri VATANSEVER,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN SİMÜLASYONU (SIMULATION OF SOLAR POWERED ABSORPTION COOLING

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri)

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri) 4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri) Rankine Çevrimi Basit güç ünitelerinin ideal veya teorik çevrimi, Şekil-1 de görülen Rankine çevrimi ile tanımlanır. Çevrim, uygun bir şekilde bağlantılanmış dört cihazdan

Detaylı

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI ÇİFT KADEMELİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

HAVA SOĞUTMALI ÇİFT KADEMELİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ TESKON 015 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. HAVA SOĞUTMALI

Detaylı

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 33 AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI H.Cenk BAYRAKÇI A.Emre ÖZGÜR A. Ekrem AKDAĞ ÖZET Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ (HAZIRLAYAN : S.DAĞOĞLU) AHRV - ISI GERİ KAZANIM CİHAZI FİYAT LİSTESİ ( ) CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV

Detaylı

ABSORPSİYONLU VE ADSORPSİYONLU İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

ABSORPSİYONLU VE ADSORPSİYONLU İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ABSORPSİYONLU VE ADSORPSİYONLU İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Bülent ORHAN Ali GÜNGÖR ÖZET Enerjinin gittikçe daha çok önem kazanmaya başladığı dünyamızda, elektrik enerjisi yerine

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ MC - HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU CİHAZ SOĞUTMA KAPASİTESİ NET LİSTE MODELİ KCAL/H KW FİYAT ( ) FİYATI ( ) MC 251 47.400 55,2 12.250 15.250 MC 301 56.200

Detaylı

ABSORBSİYONLU SU SOĞUTMA GRUPLARI. Oğuz Aydoğdu ALARKO-CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş İş Geliştirme Departmanı

ABSORBSİYONLU SU SOĞUTMA GRUPLARI. Oğuz Aydoğdu ALARKO-CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş İş Geliştirme Departmanı ABSORBSİYONLU SU SOĞUTMA GRUPLARI Oğuz Aydoğdu ALARKO-CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş İş Geliştirme Departmanı Günümüzde enerji sakınımının önemi petrol kaynaklı yakıt fiyatlarının yükselmesi sebebiyle belirgin

Detaylı

SÜREKLİ REJİMDE FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN HAVA-SU KAYNAKLI MEKANİK BUHAR SIKIŞTIRMALI ISI POMPASININ SİMULASYONU

SÜREKLİ REJİMDE FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN HAVA-SU KAYNAKLI MEKANİK BUHAR SIKIŞTIRMALI ISI POMPASININ SİMULASYONU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı, SÜREKLİ REJİMDE FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN HAVA-SU KAYNAKLI MEKANİK BUHAR SIKIŞTIRMALI ISI POMPASININ SİMULASYONU Salih COŞKUN

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

Abs tract: Key Words: Battal DOĞAN Fatih TÜRKOĞLU

Abs tract: Key Words: Battal DOĞAN Fatih TÜRKOĞLU Battal Dogan:Sablon 25.03.2014 15:26 Page 5 Nevşehir Kapadokya Havalimanı nın Trijenerasyon Sisteminin Tasarımı Battal DOĞAN Fatih TÜRKOĞLU Abs tract: ÖZET Ülkemizde son yıllarda havacılık sektörü gelişmektedir.

Detaylı

HAVA-HAVA ISI POMPASININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

HAVA-HAVA ISI POMPASININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAVA-HAVA ISI POMPASININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Şaban TAMDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN

Detaylı

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI SOĞUTMA Soğutma, ısının düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan yüksek sıcaklıktaki bir kaynağa transfer edilmesidir. Isının bu şekildeki transferi kendiliğinden olmadığı için soğutma yapan cihazların enerji

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA

JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA 337 JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA Hüseyin GÜNERHAN Özüm ÇALLI ÖZET Hacim soğutmada kullanılan absorbsiyon çevrimi, soğutma etkisinin buhar sıkıştırma çevrimlerinde olduğu gibi elektrik girdisinden

Detaylı

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2 Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması Arif Emre ÖZGÜR Abstract ÖZET veya soğutucu akışkan kod numarası

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER _ 99 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER Özay AKDEMİR Ali GÜNGÖR ÖZET Absorpsiyonlu soğutma sistemleri ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılarak, hem çevre koruması

Detaylı

Doğu Çamur Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7231 dogucamur@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

Doğu Çamur Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7231 dogucamur@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 1A0117 ENGINEERING SCIENCES Received: August 2010 Doğu Çamur Accepted: October 2010 Engin ÖzbaĢ Series

Detaylı

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemleri (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 1 Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemi Kojenerasyon- Nedir? En temel ifadeyle ; Elektrik ve Isının aynı

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ. www.ayteksogutma.com

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ. www.ayteksogutma.com AYTEK COOLING SYSTEMS -W SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ www.ayteksogutma.com Master serisi merkezi soğutma üniteleri; tüm gaz hattı, hidrolik hattı ve elektrik tesisatı tamamlanmış, yerinde çalışmaya

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 89, s. 71-77, 2005 Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Bülent CERÝT* Nafer DO¼RUL Özet Bu çalýþmada; iklimlendirilmesi yapýlacak tesisin cihaz

Detaylı

Teknik Özellikler Technical Specifications

Teknik Özellikler Technical Specifications Teknik Özellikler Technical Specifications CiHAZ TiPi Nominal Kapasite (kw) Nominal Capacity Kompresör Tipi Compressor Type NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

JEOTERMAL DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK VE EKONOMİK ANALİZİ: SİMAV ÖRNEĞİ

JEOTERMAL DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK VE EKONOMİK ANALİZİ: SİMAV ÖRNEĞİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 36, 1, 143-159, 2016 J. of Thermal Science and Technology 2016 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 JEOTERMAL DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK VE

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar...

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... s u s o ğ u t m a g r u p l a r ı bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Geleceğimizi korumak, çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur.

Detaylı

Yüksek kw 2.34 (1) Nom. kw 2.23 (1) Düşük kw 2.10 (1) Yüksek kw 1.74 (1) Nom. kw 1.51 (1) Düşük kw 1.29 (1) 2 Borulu Yüksek kw 3.

Yüksek kw 2.34 (1) Nom. kw 2.23 (1) Düşük kw 2.10 (1) Yüksek kw 1.74 (1) Nom. kw 1.51 (1) Düşük kw 1.29 (1) 2 Borulu Yüksek kw 3. FWT02AATNMV1 FWT02AATNMV1 Yüksek kw 2.34 (1) Nom. kw 2.23 (1) Düşük kw 2.10 (1) Yüksek kw 1.74 (1) Nom. kw 1.51 (1) Düşük kw 1.29 (1) 2 lu Yüksek kw 3.02 (2) Orta kw 2.71 (2) Düşük kw 2.38 (2) Güç Girişi

Detaylı

Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası ile Mahal Isıtma Uygulaması

Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası ile Mahal Isıtma Uygulaması Cuneyt Ozyaman:Sablon 24.06.2011 14:07 Page 68 A. Cüneyt ÖZYAMAN Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası ile Mahal Isıtma Uygulaması Abs tract: In residences, performing the same work with less energy in heating

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

AirPool Serisi Havuz Suyu Isı Pompaları

AirPool Serisi Havuz Suyu Isı Pompaları Havuz ve akvaryum sularının ısıtılması ve soğutulması için 5-200 kw performans aralığı seçeneklerinde Havadan havuz suyuna, havuz suyundan havaya enerji transfer edebilen Yüksek verim değerleri ile elektrik

Detaylı

OKG-175 GAZ ABSORBSİYON DESORBSİYON DENEY SETİ

OKG-175 GAZ ABSORBSİYON DESORBSİYON DENEY SETİ 2014 OKG-175 GAZ ABSORBSİYON DESORBSİYON DENEY SETİ 0 www.ogendidactic.com GAZ ABSORBSİYON VE DESORBSİYON EĞİTİM SETİ 1 TEKNİK ÖZELLİKLER 1. Deney seti endüstriyel proseslerdeki absorpsiyon işlemi uygulamalarına

Detaylı

Anahtar kelimeler: Absorpsiyonlu Soğutma, Güneş Enerjisi, Güneş kolektörü, Etkinlik katsayısı.

Anahtar kelimeler: Absorpsiyonlu Soğutma, Güneş Enerjisi, Güneş kolektörü, Etkinlik katsayısı. KSU Mühenislik Bilimleri Dergisi, 8(2), 25 25 KSU. ournal of Engineering Sciences, 8(2), 25 Kahramanmaraş Kentine Güneş Enerjisi Destekli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi Kullanılarak Bir Apartman Dairesinin

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar...

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... ç a t ı t i p i k l i m a c i h a z l a r ı bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Akdeniz, iklimi, denizi ve insanıyla sıcak bir bölgedir.

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

Proses Tekniği HAFTA 8-9 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME

Proses Tekniği HAFTA 8-9 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME Proses Tekniği HAFTA 8-9 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME Gaz-Buhar Karışımları Kuru hava: İçerisinde su buharı bulunmayan hava. Atmosferik hava: Kuru hava ve su buharının olduğu hava P v=r T P atm

Detaylı

KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER

KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER LERİ 1 Mayıs 2009 Mehmet Türkel Türkiye Kojenerasyon Derneği Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojileri Tanımlar, Tipleri ve Örnekler Yararları Çevresel Değerlendirme

Detaylı

Isı Pompası İle Sıcak Su Üretimi ve Elektrikli Termosifonlu Sistemle Mukayesesi

Isı Pompası İle Sıcak Su Üretimi ve Elektrikli Termosifonlu Sistemle Mukayesesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1), 105-114, 2004 Isı Pompası İle Sıcak Su Üretimi ve Elektrikli Termosifonlu Sistemle Mukayesesi Özet Kazım PIHTILI ve Mehmet DURANAY * Fırat Üniversitesi,

Detaylı

ATATÜRK BARAJI BA LANTILI ISITMA-SO UTMA S STEM TASARIMI VE EKSERJ ANAL Z

ATATÜRK BARAJI BA LANTILI ISITMA-SO UTMA S STEM TASARIMI VE EKSERJ ANAL Z ATATÜRK BARAJI BA LANTILI ISITMA-SO UTMA S STEM TASARIMI VE EKSERJ ANAL Z Asliye SEÇ LM 1, Abdulcelil BU UTEK N 2, Emrah DEN Z 3, Ahmet Korhan B NARK 4 1 Hakkari Endüstri Meslek Lisesi Tesisat Teknolojisi

Detaylı

ISI HTYACI KMLK BELGES

ISI HTYACI KMLK BELGES ISI HTYACI KMLK BELGES Pafta / Ada / Parsel Proje Tarihi Bina Tan(m( YÖNETM BNALARI l / lçe ZMR Cadde bina numaras( Belediye Kullan(lacak Yak(t Türü FUEL OL Proje Sahibi Müsaade edilen maksimum Hesaplanan

Detaylı

VENTURİ, ORİFİS VE ROTAMETRE İLE DEBİ ÖLÇÜMÜ

VENTURİ, ORİFİS VE ROTAMETRE İLE DEBİ ÖLÇÜMÜ VENTURİ, ORİFİS VE ROTMETRE İLE DEİ ÖLÇÜMÜ Ölçüm Cihazı Deney cihazı debi ölçümünü sağlayan bir cihazdır metre gittikçe daralan ve bunu takiben bir boğaz ve gittikçe genişleyen uzun bir bölümden meydana

Detaylı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı

KOJENERASYON. Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk. Kocaeli Üniversitesi

KOJENERASYON. Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk. Kocaeli Üniversitesi KOJENERASYON Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk Kocaeli Üniversitesi Kojenerasyon nedir? Aynı anda elektrik ve ısı tüketimine ihtiyaç duyulan bir tesiste, ısı ve elektriğin ayrı ayrı santrallerde üretilerek

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS INVER HAVA SOĞUTMALI INVERTER KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ. www.ayteksogutma.com

AYTEK COOLING SYSTEMS INVER HAVA SOĞUTMALI INVERTER KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ. www.ayteksogutma.com AYTEK COOLING SYSTEMS INVER HAVA SOĞUTMALI INVERTER KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ www.ayteksogutma.com SOĞUTMA DEVRESİ Invertech tek veya çift soğutma devreli inverter kompresör teknolojisine sahip

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU

ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU Mustafa EYRİBOYUN ÖZET Aynı anda hem ısıtma hem serinletme gerektiren iklimlendirme uygulamalarında

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE EKONOMİKLİK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

JEOTERMAL ENERJİ İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE EKONOMİKLİK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Yıl: 2009, Cilt:2, Sayı:1, Sayfa:26-36 TÜBAV BİLİM DERGİSİ JEOTERMAL ENERJİ İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE EKONOMİKLİK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Siseminin Teorik İncelenmesi

İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Siseminin Teorik İncelenmesi emin:sablon 19.11.2009 13:36 Page 5 İzmir İlindeki Elli Yataklı Bir Otel İçin Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Siseminin Teorik İncelenmesi Doç. Dr. Emin Fuad KENT Yrd.Doç.Dr. İ.

Detaylı

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV Nem alma kapasitesi, 30 C / %80 bağıl nemde: 30 litre / 24saat Uygun olduğu maks. oda büyüklüğü: 90 m² / 225 m³ Çalışma aralığı, sıcaklık: 5 ila 35 C Çalışma

Detaylı

SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR HEATING AND COOLING

SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR HEATING AND COOLING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA UYGULAMASI SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİ (EŞANJÖR) DENEYİ

ISI DEĞİŞTİRİCİ (EŞANJÖR) DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVESİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI DEĞİŞTİİCİ (EŞANJÖ) DENEYİ Hazırlayan Yrd.Do.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN ISI DEĞİŞTİİCİSİ (EŞANJÖ) DENEYİ 1. GİİŞ Mühendislik

Detaylı

İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu

İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu Mahmut DAŞKIN, İshak Gökhan AKSOY * İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 44280,

Detaylı

DENEYİN ADI: İKLİMLENDİRME-I DENEYİN AMACI:

DENEYİN ADI: İKLİMLENDİRME-I DENEYİN AMACI: DENEYİN ADI: İKLİMLENDİRME-I DENEYİN AMACI: Kuru hava ile atmosferik hava arasındaki farkın ayırt edilebilmesi. Atmosferik havanın özgül ve bağıl neminin tanımlanıp, hesaplanabilmesi. Atmosferik havanın

Detaylı

YOĞUŞTURUCU TASARIMI

YOĞUŞTURUCU TASARIMI T.C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YOĞUŞTURUCU TASARIMI Dönem Ödevi Muhammet Nasıf KURU Mayıs, 009 İSTANBUL Ödev : R-134a nın soğutucu akışkan olarak kullanıldığı

Detaylı

DİFÜZYONLU ABSORBSİYONLU MİNİ SOĞUTUCULARDA NANOAKIŞKAN KULLANIMININ EKSERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ

DİFÜZYONLU ABSORBSİYONLU MİNİ SOĞUTUCULARDA NANOAKIŞKAN KULLANIMININ EKSERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ A. Sözen E. Özbaş T. Menlik E. Çiftçi Ü. İskender 1/1 (2015) 99 118 99 DİFÜZYONLU ABSORBSİYONLU MİNİ SOĞUTUCULARDA NANOAKIŞKAN KULLANIMININ EKSERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ Adnan Sözen Gazi Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK

DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ TERMODĐNAMĐK LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK DENEY

Detaylı

SU SOĞUTMA SİSTEMLERİ

SU SOĞUTMA SİSTEMLERİ SU SOĞUTMA SİSTEMLERİ SU SOĞUTMA SİSTEMLERİ Su soğutma grupları Sadece soğutma ve ısı pompası fonksiyonlu Fancoiller Sistem ile kalite SU SOĞUTMA SİSTEMLERİ Ürün programına ve kapasite aralığına genel

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM Semih Ferit Emekli 1960 Đstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra ĐDMMA Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1980 81 döneminde mezun

Detaylı

Isı Geri Kazanım Cihazlarının Bazı Şehirlerdeki Yıllık Toplam Isıtma ve Soğutma Kazançları

Isı Geri Kazanım Cihazlarının Bazı Şehirlerdeki Yıllık Toplam Isıtma ve Soğutma Kazançları Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 93, s. 13-19, Isı Geri Kazanım Cihazlarının Bazı Şehirlerdeki Yıllık Toplam Isıtma ve Soğutma Kazançları Serhan KÜÇÜKA* Özet Klima santralları bünyesinde bulunan veya

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 1, 27-34, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK

Detaylı

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Sıvı Soğutkan Toplanma Deposunun Seçim Kriterleri

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Sıvı Soğutkan Toplanma Deposunun Seçim Kriterleri Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 9 Sayı: 1 s. 21-25, 2006 ol: 9 No: 1 pp. 21-25, 2006 Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Sıvı Soğutkan oplanma Deposunun Seçim Kriterleri İlhan CEYAN, Mustafa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI LAMİNER VİSKOZ AKIM ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. GÜLŞAH

Detaylı

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARI

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARI 39 ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARI Serhan KÜÇÜKA ÖZET Klima santralları bünyesinde bulunan veya havalandırma sistemine bağımsız olarak tesis edilen

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-215 HAVA-SU KAYNAKLI ISI POMPASI EĞİTİM SETİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-215 HAVA-SU KAYNAKLI ISI POMPASI EĞİTİM SETİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-215 HAVA-SU KAYNAKLI ISI POMPASI EĞİTİM SETİ HAZIRLAYAN:EFKAN ERDOĞAN KONTROL EDEN: DOÇ. DR. HÜSEYİN BULGURCU BALIKESİR-2014

Detaylı

KASKAD SOĞUTMA EĞİTİM SETİ

KASKAD SOĞUTMA EĞİTİM SETİ DIDACTIC Teknik Eğitim Setleri KASKAD SOĞUTMA EĞİTİM SETİ 2013 www.ogendidactic.com Alçak/Yüksek Basınç otomatiği Termostat Termostat Basıç otomatiği Teknik özellikler: ALÇAK SICAKLIK TARAFI KOMPRESÖR

Detaylı

Co 2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompasının Soğutma ve Isıtma Karakteristiklerinin İncelenmesi

Co 2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompasının Soğutma ve Isıtma Karakteristiklerinin İncelenmesi Co 2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompasının Soğutma ve Isıtma Karakteristiklerinin İncelenmesi *1 Bahri AKSU and 2 Hüseyin KURT 1 Elektrik ve Enerji Bölümü, Karabük Meslek Yüksekokulu, Karabük Üniversitesi,

Detaylı

AirVario Serisi Havadan Suya Inverterli Isı Pompaları

AirVario Serisi Havadan Suya Inverterli Isı Pompaları AirVario Serisi Havadan Suya Inverterli Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 12 kw'a kadar performans aralığında

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

THE EFFECT OF REFRIGERANT OUTLET TEMPERATURE FOR EXERGY EFFICIENCY OF HEAT PUMPS USING CO 2

THE EFFECT OF REFRIGERANT OUTLET TEMPERATURE FOR EXERGY EFFICIENCY OF HEAT PUMPS USING CO 2 Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 0, 1, 7-78, 2010 J. of Thermal Science and Technology 2010 TIBTD Printed in Turkey ISSN 100-61 CO 2 SOĞUTUCU AKIŞKANLI ISI POMPALARINDA SOĞUTUCU AKIŞKAN ÇIKIŞ SICAKLIĞININ

Detaylı

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi,,, 7-, J. of Thermal Science and Technology TIBTD Printed in Turkey ISSN -65 CO SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNİN MAKSİMUM PERFORMANS ANALİZİ Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi,

Detaylı