Mustafa Çelik, Fethi Halıcı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa Çelik, Fethi Halıcı"

Transkript

1 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Cil4 l.sa) (Mart 2003) Sistemlerin Karşalaşt rlmas l\tf.çelik,f. Hahc ABSORPSİYONLU SOGUTMA SİSTEMLERİ ile KLASiK SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Mustafa Çelik, Fethi Halc Özet Bu çalşmada, doğalgaz ile çalşan absorpsiyonlu soğutma sisteni ve klasik soğutma sisteminin karşlaştrlmas yaplmştr. LiBrH20 eriyiği kullanan bir ticari absorpsiyon makinasnn sistem elemanlarnn termodinamik analizi yaplmştr. Bu sistemde soğutma devresi eşanjörü ve eriyik devresi eşanjörlü sistem ile eşanjörsüz sistemlerin soğutma tesir katsaylar (STK) ve stma tesir katsaylar (ITK) hesaplanarak, karşlaştrlmas yaplmştr. Bir vi Ila için LiBrH20 eriyiği kuljaoan 23 KW'lk soğutma yüküne sahip absorpsiyon makinas ile klasik sisteme göre çalşan soğutma makinasnn ilk yatrm ve işletme giderlerine göre karşlaştrlmalar yaplmştr. Anahtar Kelineler Absorpsiyonlu Soğutma, H20 eriyiği, Soğutma Tesir Katsays LiBr Abstract In this study, the applications of naturalgas in the field of cooling is, investigated; Absorption refrigeration system and classical refrigeration system are compared. Classical system the general information is given about tbe cooling systems and the "Absorption Rcf igeration Systens" are detailly explained. Thermodynamics equatios of the systems using LiBrH20 solution is studied during the 'vhole circulation. Thermo dynamic analysis of the components of industrial absorption nachine using LiBrH20 solution is done. Thus, the cooling effect coefficient and heating effect coefficiend of the cooling circuit and solution circuit with heat exehanger and without heat exehanger are calculated; the systems are compar ed. For the coojing of a villa, the investment and operation costs comparison between the Absorpsition refrigeration system using LiBrH20 solution with 23 KW cooling load and classical cooling system is done. Key Words : Absorption refrigeration, Lithium Bromidc\Vater Coefficient of performance M.Çelik. Öğrencisi SAÜ Fen BilimeriEnstitüsü, Makne Mühendisliği f.hahc. SAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi I. GIRIŞ Absorbsiyonlu soğutma sistemleri çalşna biçimlerine göre sürekli veya kesikli ayrca akşkann aktğ ortama göre de açk veya kapal olarak snftanrlar []. LiBr H20 eriği kullanan absorpsiyonlu soğutma sisteminde soğutucu akşkan H20 yutucu akşkan ise LiBr' dir. LiBrH20 'lu sistem güneş enejisi uygulanal an için uygun bir sistemdir. Çünkü kaynatcda yüksek scaklk gerektirmez. Soğutucu akşkan I20 olduğu için, sistem vakum altnda çalşmaktadr. Soğutma tesir katsays 60 C de 0,65 iken 95 C' de 0,88' c kadar çkabilir. Yüksek scaklklarda LiBr ağrlk oran snrlanmştr. Çalşma scaklklar içinde o/o68 I jbr sonra kristalleşme olay olmaktadr [2]. LiBrH20 eriği kullanan absorpsiyonlu soğutna sisteminin çalşma prens ibi şöyledir; Yutucudan çkan eriyik bir pompa vastas ile s değiştiricsinden geçerek snan LiBr hakmndan fakir eriyik kaynatcya gelir. Burada dşardan verilen syla, soğutucu akşkan buharmn tamam buharlaşarak eriyikten aynlr. Buharlaşarak kaynatcty terk eden soğutucu buharnn ayrlmasyla LiBr baknundan zenginleşen eriyik, s değiştincisinden geçer, fakir eriğe st verdikten sonra yutucuya geri döner. Kaynat : dan buharlaşarak yoğştun.cuya giren soğutucu buhar burada yoğuşarak dşanya s atar. Yoğuşma basnc, izat_ olarak buharlaşma basncndan büyüktür. Her iki basnç mutlak olarak atmosfer basncnn altndadr. Basnç kayplar düşünülmez ise kaynatc, yoğuştun,,... basncnda, absorber ise bularlaştrc basncmdadr. Y oğuşturucudan tamamen yoğuşmuş olarak çkan soğutucu akşkan, izafi olarak düşük basnçtq çalşan buharlaştrcya girmeden evvel bir kslma vanasndan geçirilir. Buharlaştrcya k s larak giren soğutucu akşkan burada buharlaşarak, buharlaşma için gerekli olan gizli sy soğutulan ortamdan çeker. Buhar!aştrcdan doymuş buhar veya kzgn buhar faznda çkan soğutucu akşkan absorbere girer. Yutucudan, s değiştiricisinden geçip s verdikten sonra bir kslma vanasnda yutucu basncna kadar genişleyen LiBr bakrnndan zengin eriyik, buharlaştncdan gelen soğutucu buharn yutar. İşlem esnasnda s açğa çkar. Yutma işleminin iyi bir şekilde gerçekleşmesi için, açğa çkan snm, absorberden atlmas gerekir. Yutucu içinde tekrar LiBr bakmndan

2 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Ci lt, l.say (J\art 2003) AbsorpsiyonJu Soğutma Sistemleri ile Klasik Sistemlerin Karşlaştrlmas M.Çelik,F. Hahc fakir hale gelen eriyik, bir pompa vastas ile tekrar kaynatcya gönderilir. Is kayplarn azaltmak için, yutucudan kaynatcya gönderilen eriyik, kaynatcdan dönen eriyik tarafndan bir s değiştiricisinde stlr. II. TER\IOD İ NAM İ K A.. ALİZ Absorpsiyonlu soğutma sisteminin analizine temel oluşturacak biltakm kabuller yaplmas gerekir. Bunlar aşağdaki gibi sralanabilir; Absorpsi yonlu soğutma sistemini oluşturan her bir eleman sürekli akşl sürekli açk sistem olarak ele alnp, her biri yazlrsa sl kapasitelerin tespiti mümk'ü olur [3], [ 4]. Süreklilik Denklemi; Ing : Giren kütle miktan, Termodinamiğin I. Kanunu, Q W= H li ç g : Çkan kütle miktan (kg/s) Q :Alnan veya verilen s miktan (KW) W : Alnan veya verilen iş miktar (KW) Hç : Çkan entalpi (KW) Hg : Giren entalpi (KW) II. l LiBr H20 Kullanan Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Absorpsiyonlu soğutma sistemi elemanlarmn kapasitelerini kütlelerden bağmsz olarak hesaplayabilmek için aşağdaki ifade edilen dolaşm oran kavramndan yararlanlmaktadr. debisi Soğutucu akşkan debisi f = Zengin eri vik m s f=m Dolaşm oran, f'nin hesaplanabilmesi için Şekill, de şematik olarak sunujan sistemin kaynatcsna süreklilik denklenini ve LBr dengesini uygulamak gerekecektir. X7 : Fakir eriyik konsantrasyonu (%) X8 :Zengin eriyik konsantrasyonu(%) ( llg +m ).X; = g.xs X, Süreklilik denkletirinin her iki taraf m 'e bölünürse, = f+l Her bir noktada basnç ve scaklk değeri bilinirse, her nokta için konsantrasyon değeri ilgili tablolardan bulunabilir. Dolaysyla, kütlesel debilerin oranlar konsantrasyon orananna bağl olarak hesaplanabilir. Soğutucu akşkan debisi, sistemin soğutma kapasitesi bilindiğinde kolaylkla hesaplanabilecek bir değer olduğundan, sistemi oluşturan bütün elemanlan kapasitelerinin, soğutucu akşkan debisine bağl olmas çok büyük bir kolaylk sağlayacaktr. Kaynatc sl kapasitesinin tespiti için daha önce belirtildiği gibi Süreklilik denklemi ve termoclinarniğin I. Kanunu yazlrsa; Q W= H H ç g Kaynatc basnc sabit olduğundan W = O olur ve yukandaki denklem, halini alr. Denklemin her iki taraf m 'e bölünürse, qcay = Kaynatcya verilen özgül s miktar. Kaynatc: Yoğuşturucu:..., , Kavnntc. lf\ "'f'... Y oğuşturucu basnc sabit olduğundan ve termodinamiğin l.kanunu göre, Y oğuşturucu dan atlan s miktar; W= O olur 7 Süreklilik denklemi Şekil. Kaynatc : m7 = n8 + m Kaynatcdaki LiBr dengesi : m7x = m7 :Fakir eriyik debisi (kg/s) msxs m = qyoğ = m dir. Denklemin her iki taraf m 'e bölünürse, Qyoğ m Buharlaştrc : = h h 2

3 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Ci lt,.say (rvart 2003) Sistemlerin Karşlaştarlmast M.Çelik..F. Halc Buharlaştnc basnc sabit olduğundan \V = O olur ve te nodinamiğin I. kanunu, 56 = ) 4 = m3 = m, Denklemin her iki taraf m 'e bölünürse, Y oğuştutucudaki özgül s miktar; Qbuh = qbuh = 4... h3 Tkay =Tt= oooc P = 7,375 kpa h= 2676 kj/kg h= 67,45 kj/kg Yutucu: Ts= 7 C Xs =,0 hs = 254,4 kj/kg Yutucu basnc sabit olduğundan termodinarni ğin I. Kanunu göre, W O olur ve T7 = 40 C x7 = o,s 6 h7 = 0,22 kj/kg Yutucudaki s miktar, T = oooc X = 0,66 ht = 256 kj/kg ms = m, II4 = m ve mo = ms olduğundan. Denklemin her iki taraf m 'e bölünürse, qabs = QabJ = (f + ).h5 4 f.ho m qabs = Yutucunun özgül s yükü.2 LiBrH20 Çalşan Bir Sistemde Saysal Hesap Yöntemi Soğutna devresi eşanjöünde (yoğuşturucubuharlaştrc arasndaki eşanjör) 0 C' lik bir aş m kzdrna yaptğna gore; T6 =Ts+ 0 = = l7 C To 7 C P6 =,0035 kpa = 2532, kj/kg (Kzgn Buhar) Soğutna devresi eşanjörü için enerji dengesinden; LiBrfi20 eriği kullanan Şekil 2'de şematik olarak gösterilen eriyik ve soğutma devresi eşanjörlü ve eriyilderin geri göndeildiği absorpsiyon lu soğutma makinesiyle 7 C'e kadar soğutna yaplmak isteniyor. Soğutma yükü 23 KW' dr. Yoğuşma scaklğ 40 C, kaynatcdan çkş scaklğ 00 C, soğutma devresi eşanjöründe 0 C ' lik bir aşr klzdrma yaplmakta ve eriyik eşanjöründe ise fakir eriyik scaklğ 25 C artmaktadr. Kaynatcdan çkan buhar sadece H20 buhan olduğuna, bütün sistem teorik çevrimle çalştğna, kaynatc çkşnda zengin eriyiğin geri döndürülmesiyle o C' lik bir soğutma elde edildiği ve absorber çkşnda fakir eriyiğin geri döndürülmesiyle 5 C' lik bir stma elde edildiği kabulüne göre hesap yaplmştr. T buh = 7 C için su buharnn do yna basnc P d=,0035kpa 2532,254,4 = 67,45h3 h3 = 49,75 kj/kg h3 ==lt Eriyik eşanjörü, fakir eriyik scaklğn 25 C arttğna göre; To = T9 +25 = = 70 C To = 70 C hto = 59, kj/kg Xo = 0,5 Kaynatc çkşndaki zengin eriyik geri döndürülmesi i]e Ü C' lik bir soğutma elde edildiğine göre; T t2 = T O = 00 O == 90 C T yoğ = 40 C için su buharnn do yna basnc Pd=7,375 T = 90 C X = 0,66 h = 240 kj/kg Dolaşm oran; 3

4 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Ci lt, I. Say (M art 2003) Sistemlerin Karşlaştrlmas M.Çelik,F. Halc K.onde;se r Kaynatc I J,,,J,., lo.. 2 s..... / L. og utna ""' l)evresi Eş:J.n j (r ü.,/"......,... // /... / Erivik /.. Eşnnjö....,....., ru "',, _ 5 Krslrna \ v;nnst :, Kshn3 \/ vanas A 9 4 ' 8 B uharla. t tr ct 6... ::rivik.. Pon pas Şekil 2.Ticari Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sistetninin Şematik Gösterimi lrp " tnp / / / /', 2/ _,. Pyoğ::: 7,'375,P T k y ç: 00 C: pbuh:::, kPa. 4 (, h.,s. Xse?.. J' , 4..,_ 0 T V ;r), T kond T t.s T ibs T k;y ç Q Q.L.,.. J l! L_ Tk v P)'t>i kfe = P, 0035kPc.. c A, / T ' Şekil 3. Basnç Entalpi (lnph) Diyagram Şekil 4. BasnçScakhk(lnP/D Diyagram 4

5 SAU Fen Bilitnleri Enstitüsü Dergsi 7. Ci lt, l.sa)'l (Mart 200 3) Sistemlerin Karşlaştralmas M.Çelik,F. Halc Bu ksmdaki eşanjör için enerji dengesi yazldğnda ve kaynatc girişi O' noktas kabulü için; ho = ho + (fl f + ).(h h ) =59, + (5,6/ 5,6 + ).( ) STK= qbuh qkay 2364,65 = = ,38 ' ho = 72,67 kj/kg Yutucu çkşnda fakir eriyik geri döndüiilmesiyle 5 C' lik bir stma elde eldildiği için; Istma Tesir Katsays (ITK); q abs + q yoğ 2880, ,55 ITK= = q kay 2880,38 Şeklinde bulunur. Soğutucu akşkan(h20) debisi; = 87 ) T9 = 45 C x9 =0,56 Eriyik eşanjörü için eneji dengesinden; 23 ffisoğ =m = = 0,00972 kg/s 2364,65 Yoğuşturucu s yükü; Qyoğ = m.qyo (0,00972).2508,55 = 24,39 KW mr.(ho h9) = mz.(hh3) Kaynatc s yükü; h3 = h2 (mtltiz).(hw h9) = h f/(f+ ).(h o h9) b3 = 240 5,6/(5,6+).(59, 08) b3 = 96,64 kj/kg h3 = h4 ve h8 =h7 kabülü ile bu ksndaki eşanjör için enerji dengesi yazldğnda ve absorber girişi 4' noktas alndğnda; h4' = 96,64 (6,6/ 5,6).( ) Qkay = m.qkay = (0,00972).2880,38 = 27,99 KW Yutucu s yükü; Qabs = m.qabs = (0,00972).2880,33 = 27,99 KW o larak bulunur. Eğer ayn sistemden, eriyik eşanjörü ve soğutma devresi eşanjörii çkartlarak soğutma tesir katsays (STK) hesaplamrsa; 23 KW'lk soğutma yükü, 7 C soğutma yaplmak isteniyor. Y oğuşma scaklğ 40 C, ka ynatcdan çkş scaklğ 00 C olarak alnyor h. =89,47 kj/kg qkay=f.h2+h (f+l).ho =(5,6) (6,6). 72,67 Yvğ't?n:n:.n ".. \ ' r.. t... '..! qkay = 2880,38 kj/kg şeklinde ve özgül yoğuşturucu s yükü ise, r (.i..... qyoğ = h ht = 67, = 2508,55 kj/kg qbuh = hs h4 = 254,4 49,75 = 2364,65 kj/kg 3 Kr;lm. V.lJSl K sln.j '..,;... " l ' :5.' 8 '.,/ " E. ' n" l\. PompJs şeklinde bulunur. Yuucudaki özgül s miktan ise, Buhur:. tn c i 4 Arsorn(r qab = (f+ ).hg (f).h4 = (5,6+ ) , (5,6).89,47 qabs = 2880,33 kj/kg Sistemde Soğutma Tesi Katsays (STK); Şekil S. Eşanjörsüz Absorpsiyonfu Soğutma Makinas T buh = 7 C için su buhan do yna basnc Pd =,0035 kpa T yoğ = 40 C için su buhan doyma ba snc Pd = 7,375 kpa 5

6 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Cilt, LSa y (Mart 2003) Sistemlerin Karşlaştrlmasa M.Çelik,F. Halc Tkay = T = oo o c P = 7,375 kpa T =40 C X = 0,0 h= 2676 kj/kg h= 67,45 kj/kg III. BİR YİLLANIN DOGAL G.. 4.ZLA ÇALIŞAN ABSORPSİYONLU SOGUTMA SİSTEMİ İLE KLASiK SiSTEME GÖRE ÇALIŞA. SOGUTMA SİSTEMLERİNİN İLK YATIRIM VE İŞLETME G İDERLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI T5 =40 C Xs = 0,55 T = oooc x = o,66 Dolaşm Oran; f= xt o,ss h= 254,4 kj/kg hs = 93,6 kj/kg =5 Xz X 0,660,55 qkay = f.h7 +h (f+ ). = 5.(256) (5+ ).93,6 qkay = 3394,34 kj/kg qyoğ =hh= 67, = 2508,55 kj/kg qbuh = 4 h3 = 254,4 67,45 = 2346,95 kj/kg qabs = (f+).hs 4 f.hs = (5+).93,6254,4 5.(256) qabs = 3232,74 kj/kg Soğutma Tesir Katsays; STK = q buh _ 2346,95 q kay 3394,34 = 0,69 Bir villa için 2 farkl soğutma yönteni ile hem soğutna hem de stma yapan cihazlar seçilerek karşlaştrlmalar yaplmştr. Buhar skştrmal (heat pump) 'l cihaz olarak clvet marka su soğutma grubu, Absorpsiyonlu soğutma olarak ise Broad marka Doğalgazl Absorpsiyon makinas seçilmiştir. BCT 23 BROAD Doğalgazl Absorpsiyon l\akinas Soğutma 'Tüketim Yükü Yakt Fiyat Hesab günde ortalama 8 saat kullamldjğnda, 2,2*8 =7,6 m3/h (gaz) * 7:6 = TL/gün,45*8==,6kw(elektrik) 42237*,6= TL/gün TOPLAM= TL/gün aylk yakt fiyat: 30* = TL/ay Yaz dönemi boyunca 3 aylk kullanmda; *3 = TL/dönem Istma Tüketim Yükü Yakt Fiyat Hesab günde ortalama 8 saat kullanldğnda, 2,6*8 = 20,8nllh (gaz) *20, TL/gün 0,68*8=5=44kw (elektrik) 42237*5,44= TL/gün I TK qabs +qyoğ 3232, ,55 = _ Qbuh = 23 KW q kry 3394,34 =,69 TOPLAM= 7594 TL/gün aylk yakt fiyat: 30*7594 = TL/ay so =m = g 23 =O 2346,95 ' kg/s Kş dönemi boyunca 4 aylk kullanmda; *4 = TL/dönem Qyoğ = ffit.qyoğ =(0,00979).2508,55 = 24,56 KW Qkay = m.qkay = (0,00979).3394,34 = 33,23 KW senelik toplam yakt fiyat = TLNIL Qabs = m,.qabs = (0,00979).3232,74 = 3 >65 K\:V 6

7 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Cit, l.say (Mart 2003) Absorpsiyonlu Soğutma Sistcmlc i ile Klasik Sistemlerin Karşlaştrlmasi M.Çelik,F. Halc CLIVET marka Su Soğutma Grubu (Heat Punp) : WS t\n0 Soğutma kapasitesi : 27 KVl 22774* = TL [6] BROAD marka Absorpsiyon Makinas ve CLIVET marka CHILLER (heat pump) fiyat fark; = TL Tüketim: 8,6 kw YAKIT FİYATLARI [7] Istma Kapasitesi : Tüketim: 24,3 kw 8, kw k cal Isl Değeri Birim Fiyat OrtalamaV. TL/000 (kcal/m) (fl/rn3) Kompresor Tipi : SCROLL Doğalgaz Konut /o Kompresor Adeti : adet (İstanbul) (kcallkw) (TUkwh) Soğutucu Akşkan : Soğutucu Devresi : R22 adet Elektr ik 50 kw'a kadar 860 Konut /o (istanbul) Ses M ertebesi : ( METREDE ) 55 db(a) Elektrik 50 kw' n üstü /o Konut Çalşma Ağrlğ : 275 kg (İstanbul) Cihaz Ebat : Uzunluk: 530 mm Genişlik: YüksekJik: 678 mm 400 mm \VS.\N0CLIVET Su Soğutma Grubu(Heat Pu mp) Fiyat: 9200 EURO +KDV =0856 EURO EURO= TL 0856* = TL ( 5 ] Soğutma Tüketim Yükü Yakt Fiyat Hesab günde ortalama 8 saat kullanldğnda, BROAD marka Villa tipi Makinas: BCT23 Soğutma Kapasitesi : Gaz Tüketim : Elektrik Tüketim: Doğalgazh Absorbsiyon 23 kw 2,2 m3/h,45 k\v 8,6*8=68,8kw(elektrik)l42237*68,8 = TL/gün A YLIK TÜKETİivl 68,8*30 = 2064 KW 42237*50 = *94 = Istma Kapasitesi : Gaz Tüketim: Elektrik Tüketim : 23kw 2,6 m3/h 0,68 kw aylk yakt fiyat : = TL/ay Scak Su Kapasitesi : 7,7 kw Yaz dönemi boyunca 3 aylk kullanmda; Gaz Tüketim : 0,9 m 3 /h Elektrik Tüketim : 0,4 k\v *3 = TL/dönem Istma Tüketim Yükü Yakt Fiyat Hesab Soğutuc u A kşkan: Çalşma Ağrlğ : LillrH20 450kg günde ortalama 8 saat kullamldğnda, Cihaz Ebat : Uzuluk: Genişlik : Yükseklik: 250 mm 760 nnn 900 mm. Fiyat: 9300 EURO +KDV== EURO 8, *8=64,8kw(elektrik)l42237*64,8 = TL/gün A YLIK TÜKETİM 64,8*30 = 944 KW 7

8 SAV Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Cit,.SaYJ (Man 2003) Absorpsiyonlu Soğutma Sistemle i ile Klasik Sistemlerin Karşlaştrlmas M.Çelik,F. Haht: 42237* so= K. YNAKLAR 23355* 794 = [] YAMANKARADEKİZ R., "Soğutma Tekniği ve aylk yakt fiyat : = TL/ay Kş dönemi boyunca 4 aylk kullamnda; *4 = TL/dönem senelik toplam yakt fiyat = TLNIL Uygulamalan" Uludağ Üniversitesi, Bursa 2002, s; [2] YİGİT Abdulvahap, "Absorpsiyonlu Soğutma Sistenlinin Simülasyonu" Doktara Tezi, itc, Ocak 990 [3] l\ YBER Refah, " Soğutma Tekniği Ders Notlar" s; 844, İTÜ 983 [4] HEROLD Keith, RODERMACHER Reinhard, "Absorption Chillers and Heat Pumps" 996 [5] \V"\VW.broad.con [6] \.YW,v.clivet.con [7] İMAN Halim," Doğal Gaz 2 Ay Kullanalm'' Tesisat Dergisi, s; Nisan 2002 BRO.. AJ) marka Doğalgazl Absorpsiyon Makinas ve CLIVET marka CHILLER (heat pump) Yalat Tüketim Fiyat Fark : = TL Amortisman Süresi = Cihaz hk Yatrm Fiyat Fark/Cihaz Tüketim Fiyat Fark = (sene) IV.SONUÇLAR ve DEGERLENDiRMELER Sisternin performansma en fazla etkisi eriyik eşanjörünün olduğu ve sistemin performans, kaynatc ve buharlaştnc scaklklanyla artarken yoğuşturucu ve absorber scaklklanyla azaldğ görülnüştür. LiBrH20 eriyiği ile çalşan absorpsiyon makinasnn, eriyik eşanjörü ve soğutma devresi eşanjöü ile çalşrken ki soğutma tesir katsays değeri 0,82 olarak hesaplanmş, eriyik devresi ve soğutma devresi eşanjöii çkartlarak hesaplandğn da soğutma tesir katsays 0,69 olarak bulunmuştur. Absorpsiyonlu soğutucu sistemlerin verimli çalşmasm sağlamak için iş yapan svnn seçimine ve elemanlarnn dizayn para metrelerinin seçimine dikkat etmek gerekir. 0 C üzerinde LiBrH20 eriyiği kullanan sistem NH3H20 eriyiği kullanan sisteme göre daha verimli çalşr. Ancak, LiBrH20'lu sistem NH 3 H20'u sisteme göre daha çok dizayn problemlerine sahiptir 23 KW'lk soğuna yüküne sahip absopsiyon makinasyla klasik sistem soğutrnann yapldğ makinan n ilk yatrun ve işletme giderlerine göre karşlaştrlmas sonuçu; küçük kapasiteli yüklerde avantajl olmadğ otaya çknuştr. Amorti süresi 4 yl olarak bulunmuştur. İlk yatun açsndan absorpsiyon cihaznn fiyat çok yüksek kalmştr. Fakat işletne gideri olarak avantajldr. 8

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 339 ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA Bener KURT İlhami HORUZ ÖZET Absorbsiyonlu Isı Yükseltici (AIY) sistemleri, kendilerine has eşsiz özellikleriyle atık ısı kaynaklarının

Detaylı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 200 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Ömer KAYNAKLI * Recep YAMANKARADENİZ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 125-136 Ekim 2002 GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN SİMÜLASYONU (SIMULATION OF SOLAR POWERED ABSORPTION COOLING

Detaylı

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE BELİRLİ SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN İKİNCİ KANUN ANALİZİ

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE BELİRLİ SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN İKİNCİ KANUN ANALİZİ 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE BELİRLİ SOĞUTUCU AKIŞKANLAR

Detaylı

İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu

İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu Mahmut DAŞKIN, İshak Gökhan AKSOY * İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 44280,

Detaylı

SCROLL VE PİSTONLU TİP SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİNİN KAPASİTE VE VERİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE DEĞİŞİMİ

SCROLL VE PİSTONLU TİP SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİNİN KAPASİTE VE VERİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE DEĞİŞİMİ _ 885 SCROLL VE PİSTONLU TİP SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİNİN KAPASİTE VE VERİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE DEĞİŞİMİ Emirhan BAYIR Serhan KÜÇÜKA ÖZET Bir soğutma sisteminin kapasitesi ve etkinlik katsayısı, seçilen

Detaylı

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25, 2, 49-61, 2006 J. of Thermal Science and Technology 2006 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ DEPOLAMA OLANAKLARI VE BİR YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Hakan UZUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği A.B.D. Danışman: Prof. Dr.-İng.

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU

ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU Mustafa EYRİBOYUN ÖZET Aynı anda hem ısıtma hem serinletme gerektiren iklimlendirme uygulamalarında

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 33 AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI H.Cenk BAYRAKÇI A.Emre ÖZGÜR A. Ekrem AKDAĞ ÖZET Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda

Detaylı

THE EFFECT OF REFRIGERANT OUTLET TEMPERATURE FOR EXERGY EFFICIENCY OF HEAT PUMPS USING CO 2

THE EFFECT OF REFRIGERANT OUTLET TEMPERATURE FOR EXERGY EFFICIENCY OF HEAT PUMPS USING CO 2 Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 0, 1, 7-78, 2010 J. of Thermal Science and Technology 2010 TIBTD Printed in Turkey ISSN 100-61 CO 2 SOĞUTUCU AKIŞKANLI ISI POMPALARINDA SOĞUTUCU AKIŞKAN ÇIKIŞ SICAKLIĞININ

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER _ 99 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER Özay AKDEMİR Ali GÜNGÖR ÖZET Absorpsiyonlu soğutma sistemleri ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılarak, hem çevre koruması

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ

SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ 695 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ Erkut BEŞER Moghtada MOBEDİ ÖZET Bu makalede kondenser çıkışında sıvı halinde bulunan soğutucu akışkanın aşırı soğutulması

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

ADSORPSİYONLU BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ FARKLI ÇALIŞMA ÇİFTLERİ İÇİN TEORİK ANALİZİ

ADSORPSİYONLU BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ FARKLI ÇALIŞMA ÇİFTLERİ İÇİN TEORİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 2, 29-37, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 ADSORPSİYONLU BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ FARKLI ÇALIŞMA ÇİFTLERİ

Detaylı

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi,,, 7-, J. of Thermal Science and Technology TIBTD Printed in Turkey ISSN -65 CO SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNİN MAKSİMUM PERFORMANS ANALİZİ Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi,

Detaylı

DEĞİŞKEN HIZLI SOĞUTMA KOMPRESÖRÜNÜN BULANIK MANTIK ALGORİTMASI İLE KONTROLÜ

DEĞİŞKEN HIZLI SOĞUTMA KOMPRESÖRÜNÜN BULANIK MANTIK ALGORİTMASI İLE KONTROLÜ _ 869 DEĞİŞKEN HIZLI SOĞUTMA KOMPRESÖRÜNÜN BULANIK MANTIK ALGORİTMASI İLE KONTROLÜ Orhan EKREN Serhan KÜÇÜKA ÖZET Bu çalışmada değişken hızlı kapasite modulasyonu kullanılan bir soğutma sisteminde bulanık

Detaylı

SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR HEATING AND COOLING

SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR HEATING AND COOLING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA UYGULAMASI SOLAR ASSISTED ABSORPTION APPLICATIONS FOR

Detaylı

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-2 Ekim 214 Balıkesir TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina

Detaylı

Doğu Akdeniz Bölgesindeki Mevsimsel Hava Değişikliklerin İnsan Vücudundan Transfer Edilen Isı Kaybı Üzerindeki Etkileri

Doğu Akdeniz Bölgesindeki Mevsimsel Hava Değişikliklerin İnsan Vücudundan Transfer Edilen Isı Kaybı Üzerindeki Etkileri esimsek:sablon 30042010 10:40 Page 36 Öğr Gör Mehmet BİLGİLİ Prof Dr Beşir ŞAHİN Öğr Gör Erdoğan ŞİMŞEK Abs tract: In this study, the effects of seasonal weather differences in the Eastern Mediterranean

Detaylı

DOĞAL HAVALANDIRMA YAPABİLEN ÖRNEK BİR OFİS BİNASINDA KLİMA SİSTEM TASARIMI

DOĞAL HAVALANDIRMA YAPABİLEN ÖRNEK BİR OFİS BİNASINDA KLİMA SİSTEM TASARIMI _ 217 DOĞAL HAVALANDIRMA YAPABİLEN ÖRNEK BİR OFİS BİNASINDA KLİMA SİSTEM TASARIMI Ahmet ARISOY Görkem ÇİLEK ÖZET Bu çalışmada İstanbul da bir örnek ofis binasında doğal ve mekanik sistemin birlikte uygulandığı

Detaylı

GÜNEŞLE AKTİF SOĞUTMA SİSTEMİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: İTALYA VE TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK UYGULAMA

GÜNEŞLE AKTİF SOĞUTMA SİSTEMİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: İTALYA VE TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK UYGULAMA _ 747 GÜNEŞLE AKTİF SOĞUTMA SİSTEMİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: İTALYA VE TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK UYGULAMA Andrea KINDINIS Stefano P. CORGNATI Emanuele BIANCO Zerrin YILMAZ ÖZET Güneşle soğutma sistemleri, konut

Detaylı

TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990

TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990 TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD) KURSLARI CAD tekniklerinin artık gündelik çizim ve tasarım araçları durumuna gelmesiyle mühendisliğin yaşadığı bu altın

Detaylı

SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI

SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI _ 317 SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI Veli DOĞAN ÖZET Daha az elektrik tüketen soğutma sistemlerinin kurulması için yapılan yoğun çalışmalar devam

Detaylı

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33,, 87-99, 203 J. of Thermal Science and Technology 203 TIBTD rinted in Turkey ISSN 300-365 GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OTİMUM

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 17/ NİSAN 13/İZMİR 91 TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ Murat AYDIN Altuğ ŞİŞMAN Şükrü DİNÇER Can ERDOĞAN

Detaylı