GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI MMO Yayın No: E/2003/ HAZİRAN 2003 MERSİN

2 tmmob makina mühendisleri odası Adres : Sümer Sokak NO: 36/1 A Demirtepe / ANKARA Tel : 0(312) Fax : 0(312) Eposta : Web : MMO Yayın No ISBN : E/2003/321 : X Bu yapıtın yayın hakkı Makina Mühendisleri Odası'na aittir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez. MMO'nun izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik vb. yollarla kopya edilip kullanılamaz. Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. DİZGİ BASKI : TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ : Dost Ajans Matbaacılık Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri / MERSİN

3 TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 2021 Haziran 2003 LİTYUM BROMİD/SU İLE ÇALIŞAN GÜNEŞ ENERJİLİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ VE BİR UYGULAMA Arş.Gör. Arzu ŞENCAN ı, Prof.Dr. A.Kemal YAKUT 2, Arş.Gör. Önder KIZILKAN 3 lı2 ' 3 Sü. De. Ün. Tek. Eğ. Fak. Mak. Eğ. Bölümü Tel.: ; Fax: İSPARTA adresi: 2 3 ÖZET Günümüzde, fosil yakıt rezervlerindeki azalma ve bu yakıtların oluşturduğu çevre kirliliği problemleri yüzünden güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanılması daha da önem kazanmıştır. Güneş enerjisinin pek çok uygulama alanı mevcuttur. Bu uygulama alanlarından biri de, güneş enerjisinin soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılmasıdır. Güneş enerjisi ile soğutma ve iklimlendirme uygulamaları için kullanılan metotlardan biri de absorbsiyonlu sistemlerdir. Absorbsiyonlu sistemlerde, değişik enerji kaynaklarından sağlanan ısıl enerji, soğutma etkisi üretmek için direkt olarak kullanılmaktadır. Absorbsiyonlu sistemlerde amonyak/su, amonyak/kalsiyum klorid, lityum bromid/su, lityum bromid/etilen glikol gibi birçok akışkan çifti kullanılmaktadır. Fakat güneş enerjili iklimlendirme sistemlerinde en yaygın olarak lityum bromid/su akışkan çifti kullanılmaktadır. Bu çalışmada; lityum bromid/su ile çalışan güneş enerjili bir absorbsiyonlu soğutma sistemi incelenmiş ve İsparta'da seçilen bir uygulama alanına göre soğutma yükü hesaplanmıştır. Bu soğutma yükünü karşılayacak absorbsiyonlu sistem tasarlanmıştır. Absorbsiyonlu sistemde gerekli ısı, güneş enerjisi vasıtasıyla temin edilmiştir. Bu amaçla, İsparta iklim şartları için güneş radyasyonu ve düzlemsel kollektör alanı hesaplan yapılmıştır. Aynı soğutma kapasitesi için, tasarlanan güneş enerjili absorbsiyonlu iklimlendirme sistemi ile konvansiyonel bir iklimlendirme sisteminin maliyet analizleri yapılmıştır. Anahtar kelimeler: Güneş enerjisi, absorbsiyonlu soğutma, güneş enerjili soğutma. GİRİŞ Yirminci yüzyılın ilk yıllarında absorbsiyonlu sistemler oldukça rağbet görmüş ve çeşitli uygulama alanları bulmuştur. Ancak klasik buhar sıkıştırmalı sistemler daha ekonomik olduğu için 1930'lu yıllardan sonra uzun süre bu konuda fazla çalışma yapılmamıştır. Bunun nedeni ise bu yıllarda elektriğin ucuz olması ile değişik boyut ve kapasitelerdeki kompresörlerin kullanıma girmiş olmasıdır. Çeşitli endüstriyel tesislerdeki atık ısı enerjisinin değerlendirilmesi ve tükenmez bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin kullanılmasına olanak sağlayan absorbsiyonlu sistemler, enerjinin pahalı ve kıymetli olduğu günümüzde oldukça önem kazanmıştır [Dinçer, 1994]. Bu çalışmada; güneş enerjisinden yararlanarak 290kW'lık soğutma yükünü karşılayacak lityum bromid/su ile çalışan absorbsiyonlu bir iklimlendirme sistemi tasarlanmıştır. Sistemin performans katsayısını ve termodinamik özelliklerini belirlemek için matematiksel bir model oluşturulmuştur. Sistemde gerekli ısı, güneş enerjisi ile temin edilmiştir. İsparta ili için eğik yüzeye gelen güneş 172

4 radyasyonu hesaplan ve kullanılan kollektörün toplam verimi bir bilgisayar programı yardımıyla hesaplanmıştır. Son olarak gerekli düzlemsel kollektör alanı bulunmuştur. SİSTEMİN ÇALIŞMASI VE MATEMATİKSEL MODELİ Absorbsiyonlu sistem Şekil l'de gösterildiği gibi buhar sıkıştırmalı soğutma sistemine benzemesine karşılık burada kompresörün yerini absorber, sıvı pompası ve generatör almıştır. Çalışma akışkanının generatörde buharlaşarak eriyikten ayrılması için QG generatör ısısı verilir. Buharlaşan akışkan kondenserde QK ısısını vererek sıvı hale geçer. Yüksek basınçta sıvı haldeki çalışma akışkanının basıncı düşürülerek evaporatöre gelir ve burada ortamdan QE ısısını alarak buharlaşır. Akışkan buhan daha sonra absorbere giderek generatörden gelen zayıf eriyikle birleşerek zengin eriyiği oluşturur. Bu sırada absorberden QA ısısı çekilmelidir. Absorberde oluşan zengin eriyik bir sıvı pompası yardımıyla ısı değiştiriciden geçirilerek bir miktar ısı alır ve generatöre gönderilir (Chua, 2000 ve Tozer, 1997). Çevrim böylece devam eder. Şekil l'de görüldüğü gibi absorbsiyonlu sistemde yüksek ve alçak basınç değeri ile kondenser ve absorber sıcaklıklan aynı olmak üzere üç sıcaklık değeri vardır. P PK T E T A T K T G T Şekil 1. Basit bir absorbsiyonlu soğutma çevrimi. Absorbsiyonlu sistemin matematiksel modeli aşağıdaki kabullerle yapılmıştır. a.) Sistem tümüyle termodinamik dengededir, b.) Sistem analizi sürekli ve üniform durum şartlan için yapılmıştır. c.) Generatör ve absorberden aynlan eriyik ile kondenser ve evaporatörden aynlan çalışma akışkanı doymuş haldedir. d.) Isı kayıplan ve basınç düşüşleri ihmal edilmiştir, e.) Pompa işi ihmal edilmiştir, f.) Sistemin elemanlannın sıcaklıklan ve evaporatör ısı yükü QE bilinmektedir 173

5 Şekil l'de verilen absorbsiyonlu sistemin matematiksel modeli yukarıdaki kabullerle oluşturulmuştur. Sonuç olarak Tablo l'de verilen enerji ve kütle balansları eşitlikleri elde edilmiştir. [Herold, 1996 ve Alefeld, 1994]. Absorbsiyonlu soğutma sistemi için performans katsayısı, evaporatör ısı yükünün generatör ısı yüküne oranı olarak tanımlanır: COP = QG Sistem Elemanları Tablo 1. Kütle ve enerji balans eşitlikleri. Kütle Balansları Enerji Balansları Pompa Eriyik ısı eşanjörü Eriyik genleşme valfi Absorber Generatör Kondenser Soğutkan genleşme valfi Evaporatör riij = rh 2 Xı=X 2 m 2 = m 3 x 2 =X3 rh 4 =m 5 X4=xs X 5 =X 6 m ı= m 6 +m ıo m ı x ı =m 6 x 6 +rh ıo x ıo rh 3 =rh 4 +rh 7 m 3 x 3 =rh 4 x 4 +rh 7 x 7 A 7 =m 8 X 7 =X 8 m 8 =m 9 X 8 =X 9 m 9= m i0 X 9 =Xıo m ı h ı +W = m 2 h 2 m 2 h 2 +m 4 h 4 =m 3 h 3 +m 5 h 5 h5=h 6 m i h l+qa =m 6 h 6 +m i0 h 10 m 3 h 3 +Q G =m 4 h 4 +m 7 h 7 rh 7 h 7 =m 8 h 8 +Q K h8=ll9 m 9 h 9 +Q E =m 10 h ı0 Şekil l'de gösterilen QE=290kW'lık soğutma yükünü karşılayacak tek etkili LiBrsu absorbsiyonlu sistemin çalışma şartlan, Tablo 2'de verilmiştir. Sistemin çalışma şartları; LiBrsu eriyiğinin termodinamik özelliklerinin hesaplanması ve tüm sistem elemanlarına enerji ve kütle balans denklemlerinin uygulanmasıyla elde edilmiştir [ASHRAE.1997 ve Chua, 2000]. GÜNEŞ RADYASYONU VE KOLLEKTÖR HESABI Tasarlanan sistemde gereken ısı enerjisini sağlamak için düzlemsel seçici yüzeyli güneş kollektörleri kullanılmıştır. Sistemde generatör sıcaklığı 80 C olarak alındığı için düzlemsel güneş kollektörlerinin kullanılmasında bir sakınca olmayacaktır. Eğik yüzeye gelen güneş radyasyonu değeri; bölgenin enlem derecesi (İsparta ili için E=37,75 ), kollektör eğim açısı, aylık atmosfer ötesi ortalama radyasyon değerleri, aylık yeryüzü ortalama radyasyon değerleri, ışık(direkt), yayılmış(difüz) ve yansıtılmış radyasyon açı faktörleri hesaplanarak 174

6 bulunmuştur. Sonuç olarak İsparta'da Eylül ayında 33 eğimli kollektör yüzeyine gelen toplam radyasyon miktarı aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir [Uyarel,1987]: TRA=DİR x DİRAF + DİF x DİFAF + YYRA x YAO x YAF Burada: TRA=Kollektör üzerine gelen toplam radyasyon miktarı (kcal/m 2 gün) DİR=Direkt radyasyon miktarı (kcal/m 2 gün) DİRAF=Direkt radyasyon miktarı açı faktörü. DİF=Difüz radyasyon miktan (kcal/m 2 gün) DİFAF=Difüz radyasyon açı faktörü. YYRA=Yeryüzü radyasyonu (kcal/m 2 gün) YAO=Yansıtma oranı YAF=Yansıtılmış açı faktörü Durum Basınç P(bar) 0, , , , , , , , , ,01227 Tablo 2. Absorbsiyonlu sistemin çalışma şartlan. Sıcaklık Konsantrasyon Entalpi t( C) x (% LiBr) h(kj/kg) , , , , , ,9 COP= 0,672 Q G = 432,34 kw W pomp a= 0,1 kw Q A = 417,127kW Q E = 290 kw P yüksek = 7,375 kpa QK= 304,59 kw Q EIE = 175 kwp duşu k= 1,122 kpa Kollektör yüzeyine gelen toplam güneş radyasyonu: TRA=Q= 21064,61 kj/m 2 gün olarak bulunmuştur. Kütlesel debi m(kg/s) 3,623 3,623 3,623 3,5 3,5 3,5 0,123 0,123 0,123 0,123 Güneş ışınım şiddeti I t, birim kollektör yüzeyinden elde edilen faydalı ısı qu ve buradan da 8.00 ile saatleri arasındaki anlık verim değerleri Pascal bilgisayar programı yardımıyla hesaplanmıştır. Sonuç olarak; tüm bu hesap yapılan saatlerdeki toplam verim değeri yine bilgisayar programı yardımıyla hesaplanmış ve 0,60 olarak bulunmuştur. Buna göre generatörde gerekli QG= 432,34 kw'lık enerjiyi temin etmek için gerekli kollektör hesabı aşağıda yapılmıştır: Gerekli toplam kollektör yüzeyi [Annç, 1988 ve Duffıe, 1991]: _ Vgerekli^ Q faydalı Kollektördeki faydalı enerji [Annç, 1988]: 175

7 Qfaydalı Qtegilc A TJtop A llm A T)e Qteğik = Eğik yüzeye gelen enerji=5851,27 W/m 2 r to p = Toplayıcı verimi (Toplam toplayıcı verimi bilgisayar programı yardımıyla 0,60 olarak bulunmuştu.) n m = Boru donanımı ve depolama verimi (0,500,80 arasında alınabilir.) r\ e = Eşanjör verimi (0,50 alınabilir) Buna göre kollektördeki faydalı enerji: Qfaydah = 1053,2286 W/m 2 olarak bulunur. Toplam kollektör yüzeyi: Qgerekii = QG = 432,34 kw olduğuna göre gerekli toplam kollektör yüzeyi: F k = 410,49 m 2» 411 m 2 olarak bulunur. Toplam kollektör adedi: Kullanılan kollektörün bir adedinin alanı 2,106 m 2 olduğuna göre; Toplam kollektör adedi = Toplam kollektör yüzeyi / Bir adet kollektör alanı 195 olarak bulunur. Sıcak su deposu hacmi (Arınç, 1988): V= P. F k m 3 p= 0,06 m 3 /m 2 topl. V= 24,66 m 3 olarak bulunur. Tasarlanan absorbsiyonlu sistemin maliyet hesaplamalan için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın birim fiyat tablosundan faydalanılmıştır. Buna göre absorbsiyonlu sistemin maliyeti yaklaşık olarak 50000$ olarak hesaplanmıştır. Aynı soğutma yükünü karşılamak için piyasada bulunan split tip kanallı klima cihazlan kullanılacak olursa sistemin maliyeti yaklaşık 40000$ olmaktadır. Ayrıca; kompresörlü sistemlerle absorbsiyonlu soğutma sistemleri harcadıklan enerji bakımından karşılaştınlırsa, kompresörlü sistemde 75 kw'lık bir enerjiye ihtiyaç varken absorbsiyonlu sistemde eriyik pompasını çalıştırmak için sadece 100 W'lık bir enerjiye ihtiyaç vardır. Buradan anlaşılacağı gibi absorbsiyonlu soğutma sisteminde eriyik pompasını çalıştırmak için harcanan enerji, kompresörlü sistemlerde harcanan enerji yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. SONUÇ çifti ile çalışan absorbsiyonlu iklimlendirme sistemi elemanların termodinamik analiz ve performansına ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. Sistemde ısı kaynağı olarak güneş enerjisi kullanılmıştır. Bunun için güneş radyasyonu ve düzlemsel güneş kollektör hesaplamalan yapılmıştır. Güneş enerjili absorbsiyonlu sistemlerin maliyet hesabında güneş kollektörü maliyetinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Tasarlanan sistemde gereken ısı enerjisini sağlamak için 195 adet düzlemsel güneş kollektörüne ihtiyaç duyulmuştur. Generatör sıcaklığı ise 80 C olarak alınmıştır. Çünkü düzlemsel güneş kollektörü kullanılması durumunda generatör sıcaklığı en fazla 8590 C ye kadar çıkabilmektedir. Bunun sonucunda da, sistem verimi daha düşük olmaktadır. Bu yüzden, büyük soğutma kapasiteli sistemler için parabolik(yoğunlaştıncı) kollektörlerin kullanılması ile ilk yatınm masraflan artmasına rağmen gerekli kollektör yüzeyi azalacağından avantaj söz konusudur. 176

8 Güneş enerjisi ile soğutma, kullanım ve ticari açıdan diğer güneş enerjili uygulamalar kadar yaygın değildir. Absorbsiyonlu iklimlendirme sistemlerinde ilk yatırım maliyeti yüksek olmasına rağmen, bu sistemlerde güneş enerjisi dışında jeotemal, LPG ve atık ısı gibi enerji kaynaklarının kullanılabilmesi ve sistemde kullanılan akışkanların ozon tabakasına zarar vermemeleri gibi avantajları nedeniyle, bu sistemler günümüzde güçlü bir alternatif konumundadır. KAYNAKLAR Alefeld, G., Radermacher, R., "Heat Conversion Systems", CRC Press, 1994 Arınç, Ü. D., "Güneşli Su Isıtıcılarının Projelendirilmesi ", Yıldız Üniversitesi Isı Tekniği Bilim Dalı, İstanbul,1988 ASHRAE Fundamentals Handbook, 1997 Chua, H.T., Toh, H.K., Malek, A., Ng, K.C., Sirinivasan, K., "A general termodynamic framework for understanding the behaviour of absorption chillers", Int. J. Refrig., 23, , Chua, H.T., Toh, H.K., Malek, A., Ng, K.C., Sirinivasan, K., "Improved thermodynamic property fields of LiBrH 2 O solution.", Int. J. Refrig., 23, , Dinçer, İ., Türe, İ. E., Edin, M., "R22 ve DMETEG Akışkan Çiftinin Kullanıldığı Güneş Enerjili Bir Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Tasarımı", Güneş Enerjisi Uygulamaları Gelişmeleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, pp , Muğla, 1994 Duffie, J. A., Beckman, W. A., "Solar Engineering of Thermal Processes", NewYork:John Wiley & Sons, 1991 Herold, K.E., Radermacher, R., Klein, S.A., "Absorption Chilles and Heat Pumps", CRC Press, 1996 Tozer, R.M., James, R.W.," Fundamental thermodynamics of ideal absorption cycles", Int. J. Refrig., 20(2), , Uyarel, A. Y., Öz, E. S., "Güneş Enerjisi ve Uygulamaları", Birsen Yayınevi, Ankara,

9 TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 2021 Haziran 2003 GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YARARLANMADA PASİF SİSTEM TASARIMI ÖZET Doç. Dr. Gül KOÇLAR ORAL İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Taşkışla Taksim İstanbul Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi açısından zengin bir potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Güneş enerjisinin ısıtıcı etkisinden minimum maliyetle yararlanmak için aktif ısıtma sistemlerin minimum düzeyde kullanılması ve binaların pasif ısıtma sistemleri olarak doğru tasarlanması zorunlu olmaktadır. Aktif ısıtma sistemi olmaksızın kullanılabilen bir bina, bir bütün olarak pasif ısıtma sistemidir. Pasif sistem olarak doğru tasarlanmış binalar doğal enerji kaynaklarından maksimum yarar sağlayarak iç çevrede istenen iklimsel koşullan sağlarlar. Binaların güneş enerjisinden yarar sağlayan pasif sistemler olarak tasarlanması binaların yönlendiriliş durumu, bina kabuğu optik ve termofıziksel özellikleri, bina biçimi, bina aralıkları, yer gibi tasarım parametreleri için uygun değerlerin belirlenmesi ile mümkün olabilir. Bu nedenle, bu bildiride binaların pasif sistemler olarak tasarlanmasında etkili olan tasarım parametreleri için uygun değerlerin belirlenmesinde ele alınan yaklaşımların tanıtılması amaçlanmaktadır. GİRİŞ Ülkemizdeki enerji açığı, enerjinin ithal edilmesi yolu ile karşılanmaya çalışılmakta, bu durum sorunun büyümesine ve enerji krizi yaşanmasına yol açmaktadır. Enerjinin etkin kullanımı için gelişmiş ülkelerde benimsenen sürdürülebilir enerji kavramının ülkemiz açısından da ele alınması sağlanmalıdır. Sürdürülebilir enerji kavramı, ihtiyaç duyulan enerjinin minimum maliyetle sürekli olarak sağlanabilmesi için kullanılacak teknoloji ve yöntemlerin tümü olarak tanımlanabilir [1]. Sürdürülebilir enerjinin sağlanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı teknolojinin geliştirilmesi temel hedef olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak ülkemizde zengin bir potansiyeli olması ve elde edilme maliyeti olmaması sebebi ile ilk akla gelen güneş enerjisidir. Ülkemizde, ısıtmanın istendiği dönemde ihtiyaç duyulan yapma ısıtma enerjisi kaynaklarının kıt ve tükenebilir oluşu, çevre kirletmeyen ve elde edilme maliyeti olmayan olan güneş enerjisinin kullanımına yönelmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle, günümüzde güneş enerjisinden yararlanan bina tasarımı anlayışı yeniden güncel hale gelmiştir. Gerçekte güneş enerjisinden yararlanma, insanların ilk barınaklarını yaptıklarından bu yana benimsedikleri bir yoldur. İnsanoğlu, enerjiyi üretmeyi, depolamayı ve nakletmeyi öğrenmeye başlayarak dış iklimsel koşulları kontrol edilebildiği binaları yapmıştır. Teknolojinin gelişimi, insanların binalarını ısıtmak için yeni yöntemlerin bulunmasına yol açmıştır. Bu yöntemler zaman içinde gelişerek ve önceleri üretilen enerji büyük bir savurganlıkla harcanabilirken, daha sonra tükenebileceği anlaşılmıştır. Böylece yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin önemi anlaşılarak, güneş enerjisine dayalı tasarım yeniden güncel hale gelmiştir. Güneş enerjisinden iki şekilde yararlanmak mümkündür. Birincisi, güneş enerjisini toplamak, depolamak ve dağıtmak için çeşitli elemanlardan oluşan aktif ısıtma sistemlerini kullanmaktır. İkincisi ise enerji kullanan aktif sistemleri işin dışında tutarak, yönlendiriliş durumu, bina formu, bina kabuğu termofiziksel özellikleri gibi tasarım parametrelerinin güneş enerjisinden optimum yarar sağlayacak 178

10 şekilde belirlenmiş değerleri ile bina sistemini oluşturmaktır. Bu şekilde tasarlanmış binalar pasif sistem olarak işlev görmektedirler. Aktif ısıtma sisteminin rejime sokulmadığı bir bina pasif ısıtma sistemi olarak tanımlanmaktadır. Aktif ısıtma sistemlerinin binalardaki görevlerinin minimize edilerek yakıt ekonomisinin sağlanması, binaların ısıtıcı ajanlar olan güneş ışınımı ve dış hava sıcaklığı gibi iklim elemanlarının etkilerini optimize edecek pasif sistemler olarak tasarlanması ile olanaklı olabilmektedir. Bu görevi amaçlayan tasarımcı ve yapımcıların enerji maliyetlerini minimize etmede önemli bir rol oynayacağı açıktır. GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YARAR SAĞLAYAN PASİF SİSTEM TASARIMINDA ETKİLİ OLAN PARAMETRELER Binaların güneş enerjisinden yararlanarak pasif sistem olarak tasarımında etkili olan tasarım parametreleri aşağıda sıralanmıştır: yer bina aralıkları (yerleşme yoğunluğu) binanın yönlendiriliş durumu, bina formu bina kabuğu optik ve termofiziksel özellikleri. Yer parametresi, yerey parçasının eğimi, yönü, yamaca göre konumu, güneş ışınımı yutma ve yansıtma özellikleri gibi değişkenler ile tanımlanabilir. Binaların güneş ışınımından yarar sağlayan pasif sistemler olarak tasarlanmasında, binanın bulunduğu yer, güneş ışınımı kazançlarını arttırmak açısından büyük önem taşımaktadır. Yörenin iklimsel karakteri göz önünde bulundurularak güneş ışınımı kazançları açısından uygun bir yer seçimi, ısıtmanın istendiği dönemde güneş ışınımından maksimum ısı kazancı sağlayarak yakıt ihtiyacının azaltılmasını ve enerji kökenli hava kirliliğinin minimize edilmesini olanaklı kılmaktadır. Bina aralıkları veya yerleşme birimi yoğunluğu, iklim kontrolünde etkili olan bir tasarım değişkeni olması nedeniyle yerleşme birimi ölçeğindeki yapma çevreye pasif ısıtma sistemi olma niteliğini kazandırır. Bina boyutları, bina aralıkları (binalar arasındaki uzaklıklar) ve binaların birbirine göre konumlan yerleşme birimi dokusunu oluşturan bileşenlerdir. Isıtma enerjisi tasarrufu açısından değişik bina boyutlanna ve bina aralıklanna sahip yerleşme birimi dokulanndan, ısıtmanın istendiği dönemde güneş ışınımı kazancını maksimize eden yerleşme birimi dokusunun seçilmesi gerekli olmaktadır. Binanın yönlendiriliş durumu, güneş ışınımının direkt bileşeni yöne göre değiştiğinden güneş ışınımının ısıtıcı etkisinden yararlanmada önemli bir değişkendir. Ayrıca, binalann yönlendiriliş durumlanna bağlı olarak, binayı çevreleyen kabuk elemanının dış yüzeyindeki güneş ışınımı şiddeti ve dolayısıyla kabuğun birim alanından geçen ısı miktarı değişkenlik gösterir. Bina formu; biçim faktörü (plandaki bina uzunluğunun bina derinliğine oranı), bina yüksekliği, çatı türü (düz, beşik ve kırma çatı), çatı eğimi, cephe eğimi gibi binaya ilişkin geometrik değişkenler aracılığıyla tanımlanabilir. Taban alanlan aynı, farklı formlara sahip binalann dış cephe alanlan farklı olacağından, bu farklı formlara sahip binalann toplam ısı kayıpları ve ısıtma enerjisi ihtiyaçlan da farklı olacaktır. Bu nedenle ısı kayıplannın azaltılmasında ve ısıtma enerjisi korunumu sağlanmasında bina formu, etkili bir tasanm parametresidir. Bina formunun ısıtmanın istendiği dönemde en az ısı kaybına yol açacak şekilde ele alınması gereklidir. Bina kabuğu optik ve termofiziksel özellikleri; güneş ışınımına ilişkin yutuculuk (a), geçirgenlik (T), yansıtıcılık ( r) gibi optik ve toplam ısı geçirme katsayısı (U), saydamlık oranı (x) gibi termofiziksel 179

11 özelliklerdir. Pasif ısıtma işlevi açısından bina kabuğunun tanımı, kabuğun bu optik ve termofîziksel özellikleri ile yapılmaktadır. Bina kabuğu optik ve termofiziksel özellikleri, bina kabuğunun birim alanından, dış hava sıcaklığı ve güneş ışınımı etkileriyle, kazanılan ve yitirilen ısı miktarının belirleyicileridirler[2]. GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YARAR SAĞLAYAN PASİF SİSTEM TASARIMINDA ETKİLİ OLAN PARAMETRELER İÇİN UYGUN DEĞERLERİN BELİRLENMESİ Binaların güneş enerjisinden yarar sağlayan pasif sistemler olarak tasarlanması yukarıda açıklanan tasarım parametreleri için uygun değerlerin belirlenmesi ile mümkün olabilir. Yer ve bina aralıklan(yerleşme yoğunluğu) yerleşme birimi ölçeğinde ele alınan parametrelerdir. Binanın yönlendiriliş durumu, bina kabuğu optik ve termofiziksel özellikleri, bina formu bina ölçeğinde ele alınan parametrelerdir. Bu nedenle, binaların pasif sistemler olarak tasarlanmasında etkili olan tasarım parametreleri için uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan yaklaşımlar, yerleşme birimi ölçeğinde ve bina ölçeğinde olmak üzere iki grupta ele alınmıştır. Bu çalışmada açıklanan yaklaşımlar İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde yapılan araştırmalara dayandınlmaktadır[2,3]. Yerleşme Birimi Ölçeğindeki Tasarım Parametreleri İçin Uygun Değerlerin Belirlenmesinde Kullanılan Yaklaşım Güneş ışınımı kazancı açısından uygun yerey parçasının bina aralıklarına bağlı olarak belirlenmesinde ele alınan yaklaşımın adımları aşağıdaki gibidir[2]: a. Yerey Parçalarının Güneş Işınımı Kazancı Açılarından Yerleşmeye Uygunluk Derecelerinin Saptanması Öncelikle farklı eğim ve yönlendiriliş durumlarına sahip yüzeylerin güneş ışınımı kazançlarının hesaplanması gereklidir. Bu hesaplamalar ısıtmanın istendiği dönemi karakterize eden 21 Ocak için yapılmaktadır. Şekil 1, İstanbul yöresi için 21 Ocak'da farklı eğim ve yönlendiriliş durumuna sahip yüzeylerin birim alanlarından ısıtmanın istendiği dönemde kazanılan günlük ortalama güneş ışınımı değerlerini vermektedir[2]. r 1700 I i» EĞİM ( s BSSESSW ENEWNW 1 NENW ASESVV H»ESEWSW» EW * NNENNW N Şekil Ocak'da İstanbul yöresi için farklı eğim ve yöne sahip yüzeylerin güneş ışınımı kazancı değişimi Şekil l'de verilen grafiklerin farklı iklim bölgeleri için hazırlanarak yapılan karşılaştırma sonucunda, tüm yöreler için güneş ışınımı kazancı açısından arazi üzerinde yerleşmeye 1., 2., 3., ve 4. derecede uygun yön sektörleri tablo l'de verilmektedir [2]. 180

12 Tablo 1. Yerey parçalarının güneş ışınımı kazancı açısından yerleşmeye uygunluk dereceleri Bölgenin yerleşmeye Sektörü Bölgenin yerleşmeye uygun sektör sınırlan uygunluk derecesi tanımlayan yön W < 56 15' S > E N 56 15' > W < 56 15' S 56 15' >E < 56 15' N W «56 15' < 33 45' N 33 45' > 56 15' > E W < 33 45" N 33 45' > E S W, E NW, NE N b. Yerey Parçasına İlişkin Eğim ve Güneşlenme (Yön) Analizlerinin Yapılması Yerleşilebilir arazi parçası eğim açısı olarak 0 24 arası ele alınmaktadır. Eğim açısı 24 'yi geçtiği zaman bu eğimdeki arazi üzerinde yer alacak yapının inşa edilmesi güçleşmekte ve maliyeti artmaktadır. Eğim açısı 0 6 arasında olan arazi parçaları ise düz olarak kabul edilmektedir. Şekil l'den görüldüğü gibi farklı eğime sahip yüzeylerin güneş ışınımı kazançlan da farklı olacağından eğim analizlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Güneşlenme analizleri yerey parçasının yönüne bağlı olarak güneş ışınımı kazancı açısından yerey parçalarının yerleşmeye uygunluk derecelerinin belirlenmesi için yapılmaktadır. Şekil 2, örnek olarak ele alınan bir yerey parçası için, güneş ışınımı kazancı açısından yerleşmeye uygun yön sektörlerini vermektedir. Şekil 2. Örnek yerey parçası üzerinde, güneş ışınımı kazancı açısından yerleşmeye uygun yön sektörleri c. Bina Aralıklannın(Yerleşme Yoğunluğunun) Belirlenmesi Binalar, aralarındaki uzaklıklara yüksekliklerine ve birbirlerine göre olan konumlarına bağlı olarak, birbirleri için güneş ışınımı kazancı açısından engel olabilmektedir. Güneş ışınımın ısıtıcı etkisinin maksimize edilmesi, tüm güneşli saatler boyunca cephelerin direkt güneş ışınımı etkisinde kalmalan sağlanarak gerçekleştirilebilir. Bu durumu gerçekleştirmek, bina aralıklarının, binaların birbirleri için güneş engelleri teşkil etmemelerini sağlayan sınır değerlerin bilinmesi ile olanaklıdır. Isıtmanın istendiği dönemde güneş ışınımın ısıtıcı etkisinin maksimizasyonu açısından bina aralıklannı belirlemek için gölgeli alan derinliklerini belirlemek gerekir. Gölgeli alan derinliklerinin belirlenmesinde profil açılarından yararlanılmaktadir. Bina arahklannm belirlenmesinde, ısıtma ekonomisinin yanı sıra, arazinin daha rasyonel kullanılabilmesi de düşünülecek olursa; profil açılarının çok düşük olduğu güneş doğuşu ve güneş batışı saatleri ile gölgeli alan derinliğinin, arazinin eğimine bağlı olarak sonsuz veya çok fazla olduğu saatler dışında kalan saatlerde oluşan profil açılan; kabul edilebilir sınır gölgeli alan derinlikleri ve bina aralıklan için uygun sınır değerlerin belirlenmesinde kullanılacak profil açıları olarak ele alınmıştır. Tablo 2, bu amaçla seçilen 181

13 profil açılarını İstanbul yöresi, (40 enlemi) için vermektedir Tablo 2'de koyu renkli olarak yazılan profil açılan seçilen değerlerdir. Tablo 2, aracılığı ile uygun bina aralıkları; binanın etrafındaki zeminde oluşturduğu gölgeli alan derinliği, binanın bulunduğu yörenin enlemi, binanın yüksekliği ve ısıtma ekonomisi açısından cephelerin minimum 4 saat güneş alması düşünülerek belirlenmiştir [4]. Tablo 3, ise güneş ışınımı kazancı açısından uygun bina aralıklarını bina yüksekliğine bağlı olarak vermektedir [5]. Tablo 2. Güneş ışınımı kazancı açısından uygun bina aralıklarının belirlenmesinde kullanılabilecek profil açıları enlem=40 ) 21 OCAK Profil Açıları ( ) Yönler Saatler 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 N NNE NE 38 ENE E ESE SE SSE S SSW sw WSW W WNW NW 38 NNW Eğim N NNE H:Bina Yüksekliği Tablo 3. Güneş? ışınımı kazancı açısından uygun bina aralıkları ENE E ESE SE SSE S ssw SW wsw W 1,2H 2,2H 1.8H 1,2H 1,6H 2,0H 1.6H 1.2H 1,8H 2,2H l,0h 1,7H 1.4H 1.1H 1.3H 1.5H 1.3H 1.1H 1.4H 1,7H 0,9H 1.4H 1,2H 0,9H 1,1H 1.3H 1.1H 0,9H 1,2H 1.4H 0,8H 1.2H 1.0H 0,8H 0,9H 1.0H 0,9H 0,8H 1.0H 1,1H NE 1,3H 1.1H 0,9H 0,8H WNW 1.2H 1.0H 0,9H 0,8H NW 1,3H 1.1H 0,9H 0,8H NNW d. Güneş Işınımı Kazancı Açısından Uygun Eğim, Yön ve Bina Aralığı (Yerleşme Yoğunluğu) Kombinasyonuna Sahip Yerey parçalarının Belirlenmesi Önceki adımlarda varılan sonuçlara bağlı olarak farklı yerey parçalan arasından güneş ışınımı kazançlanna bağlı olarak ısıtma ekonomisini gerçekleştiren ve arazinin rasyonel kullanımına olanak verecek şekilde maksimum yerleşme yoğunluğunu sağlayan eğim ve yöne sahip yerey parçalan seçilmelidir. Bina Ölçeğindeki Tasarım Parametreleri İçin Uygun Değerlerin Belirlenmesinde Kullanılan Yaklaşım Aynı hacimli, farklı dış kontura, diğer bir deyişle, farklı dış cephe alanına sahip birden fazla bina formu belirlemek mümkündür. Buna bağlı olarak farklı formlardaki binalann kabuğundan kaybedilen ısı miktarlan da farklı olacaktır. Bu noktada, binanın ısı kayıplarına karşı korunmuş hacmi (V) ile toplam ısı kayıp alanı (A) arasındaki oranın ele alınması ve A/V ile Q ( tüm bina kabuğundan kaybedilen ısı kaybı) arasındaki ilişkinin incelenmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Aynı A/V oranını gerçekleştiren, fakat çatı tipi, çatı eğimi, boyut ve biçim, yön olarak farklı değişken değerlerine sahip birden fazla bina belirlemek mümkündür. Yön, boyut, biçim, çatı tipi, çatı eğimi gibi geometrik değişkenleri birbirinden farklı binalar için de istenen toplam ısı geçirme katsayıları (U o ) birbirinden farklı olacaktır. Binalann ısı kayıplarına neden olan tüm tasarım parametreleri ele alınarak, en az ısı 182

14 kaybını, dolayısıyla en az yakıt tüketimini gerçekleştiren binayı tanımlamada U o ve A/V oranı arasındaki bağıntı kurulmalıdır. Böylece, binanın istenen toplam ısı geçirme katsayısı A/V oranına göre belirlenmiş olacaktır. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada binanın yönlendiriliş durumu, form ve kabuğun termofiziksel özellikleri gibi bina ölçeğindeki tüm parametreler birbiri ile ilişkili olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşımda bina cephelerinin baktığı yöne bağlı olarak saydamlık oranları ve toplam ısı geçirme katsayısı kombinasyonları değerleri daha önce yapılmış bir araştırma projesinin sonuçlarından alınmaktadır [2]. Yaklaşımın adımları aşağıdaki gibidir[3]: a. Taban Alanı ve A/ V Değişim Aralıklarının Belirlenmesi ve Bina Alternatiflerinin Oluşturulması Bina alternatifleri; bina formunu tanımlayan biçim faktörü, bina yüksekliği, çatı türü ve eğimi gibi değişkenlerin değişim alan ve aralıkları, diğer bir deyişle taban alanı ve A/V değişim aralıklarının belirlenmesiyle oluşturulmalıdır. b. Tüm Bina Dış Kabuğundan Kaybedilen Günlük Ortalama Saatlik Isı Miktarlarının Hesaplanması Güneş ışınımının ısıtıcı etkisinden maksimum düzeyde yararlanan binalar, ısıtmanın istendiği dönemde toplam ısı kaybını ve yapma ısıtma gereksinmesini minimuma indirgeyen, pasif ısıtma sistemi olarak optimal performans gösteren binalardır. Isıtmanın istendiği dönemde kaybedilen ısı miktarları ve gerekli yapma ısıtma yükünün en düşük konfor sıcaklığına göre hesaplanması ( durgun iç hava koşullarında), ısısal konfor açısından yeterli hava sıcaklığı koşulunun minimum yapma ısıtma enerjisi harcaması ile gerçekleştirilmesini olanaklı kılar. [3].Ele alınan binaya bağlı olarak yönlendiriliş durumu ve bina formuna (biçim faktörü, bina yüksekliği, çatı türü ve eğimine) ait değişim alan ve aralıklarının belirlenmesi gerekir. Bu değişim alan ve aralıklarını belirlediğimiz bina alternatiflerine ait değişkenlerin oluşturduğu çok sayıdaki kombinasyonun tanımladığı binalar için tüm bina kabuğundan, ısıtmanın istendiği dönemin karakteristik günü olan 21 Ocak'da kaybedilen günlük ortalama saatlik ısı miktarları (Q) hesaplanmalıdır. c. Referans Bina Formlarının (A/V Oranlarının) Belirlenmesi Bir önceki adımda hesaplanan, tüm bina dış kabuğundan kaybedilen günlük ortalama saatlik ısı miktarları değişim eğrileri aracılığıyla, seçilen her bir taban alanı için en az ısı kaybını sağlayan bina formları referans bina formları olarak kabul edilmektedir. Referans bina formlarını tanımlayan A/V oranları da referans A/V oranlan olarak ele alınmaktadır. Şekil 3.a İstanbul yöresi için 21 Ocak'da, 3 katlı 300m 2 taban alam olan ve dört ana yöne yönlendirilmiş bir bina için tüm bina dış kabuğundan kaybedilen saatlik ısı miktarlarının bina formu ve bina kabuğu özelliklerine bağlı olarak değişimini vermektedir. Bu örnekte çatı türü olarak kırma çatı ve pencere türü olarak ahşap çift camlı pencere kullanılmış olup, cephenin güneş ışınımı yutuculuk katsayısı 0.40'dır. Şekil 3.a'den görüldüğü gibi bu örnek için en az ısı kaybını sağlıyor olması sebebi ile referans A/V oranı 1/ 4.5 'dir. d. Bina Dış Kabuğunun Toplam Isı Geçirme Katsayısının Referans Bina Formuna Bağlı Olarak Düzeltilmesi Farklı taban alanlarına, farklı formlara, diğer bir deyişle farklı A/V oranlarına sahip binaların tüm dış kabuklarından kaybedilen ısı kaybı değerleri, o taban alanı için belirlenmiş referans bina formunun ısı kaybı değerine eşitlenerek, en az ısı kaybını sağlayan toplam ısı geçirme katsayısı değerleri belirlenmektedir. Dolayısıyla başlangıçta ısıtma enerjisi korunumu açısından uygun olarak belirlenen bina kabuğu toplam ısı geçirme katsayısı değerlerine bağlı olarak, minimum ısı kaybını sağlamayı olanaklı kılacak bir düzeltmiş toplam ısı geçirme katsayısı değerleri belirlenmektedir. Şekil 3.b, şekil 3.a.'da ele alınan örnek bina için düzeltmiş toplam ısı geçirme katsayısı değerlerini (U O d) vermektedir [3]. 183

15 ,45 0, ,75 0, , W/m J C 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 u oa w/m"c A/V=1/ 4,5 A/V=1/ 4 * A/V=1/ 3,5 M A/V=V 3 (a) MM/4 BMfc1/3,5 */W=1/3 (b) Şekil 3. Referans bina formunun belirlenmesi (a) ve düzeltilmiş U o (U O d) değerleri (b) Yukarıda açıklanan yaklaşımların şematik anlatımı şekil 4 ve şekil 5'de gösterilmektedir. Şekil 4. Yerleşme birimi ölçeğindeki tasanm parametreleri için uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan yaklaşımın şematik anlatımını vermektedir. Şekil 5 ise bina ölçeğindeki tasanm parametreleri için uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan yaklaşımın şematik anlatımını vermektedir [6]. ISITMANIN İSTENDİĞİ DÖNEMİN KARAKTERİSTİK GÜNÜNÜN BELİRLENMESİ FARKLI YÖNLENDİRİLlŞ DURUMUNA SAHİP YÜZEYLERİN DİREKT GÜNEŞ IŞINIMI KAZANÇLARININ BELİRLENMESİ YEREY PARÇALARININ GÜNEŞ IŞINIMI KAZANCI AÇISINDAN YERLEŞMEYE UYGUNLUK DERECELERİNİN SAPTANMASI PROFİL AÇILARININ BELİRLENMESİ BİNANIN YATAY VE EĞİMLİ DÜZLEMDE OLUŞTURDUĞU GÖLGELİ ALAN DERİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ARAZİYE İLİŞKİN EĞİM VE GÜNEŞLENME (YÖN) ANALİZLERİNİN YAPILMASI PROFİL AÇİLARİ VE GÖLGELİ ALAN DERİNLİKLERİNİN SINIR DEÛERLERİNE BAĞLI OLARAK UYGUN YERLEŞME YOĞUNLUĞUNUN (BlNA ARALIKLARININ) BELİRLENMESİ GÜNEŞLENME AÇISINDAN UYGUN EĞİM YÖN VE YERLEŞME YOĞUNLUĞU KOMBİNASYONLARININ BELİRLENMESİ ü YEREY PARÇASI MAX GÜNEŞ İŞINIMI KAZANCINI VE M AX YERLEŞME YOĞUNLUĞUNU SAĞLIYOR MU? GÜNEŞ İŞINIMI KAZANCI AÇISINDAN UYGUN YER SEÇİMİ Şekil 4. Yerleşme birimi ölçeğindeki tasanm parametreleri için uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan yaklaşımın şematik anlatımı 184

16 j BlNA KABUûU TERMOFlZlKSEL ÖZELLİKLERİ IÇlN UYGUN DEÛERLER KOMBİNASYONLARININ BlNA FORMUNDAN BAĞIMSIZ OLARAK BELİRLENMESİ FARKLI A/V ORANLARININ VE BlNA FOMLAR1NIN BELİRLENMESİ ve BELİRLENEN ALTERNATİFLER İÇİN TOPLAM ISI KAYBİ DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI REFERANS BlNA FORMLARININ BELİRLENMESİ BlNA KABUĞU U DEĞERİNİN REFERANS BlNA FORMUNA BAĞLI OLARAK DÜZELTİLMESİ HAYIR BELİRLENEN KABUK ALTERNATİFİ PRATİKTE UYGULANABİLİR Mİ? UYGULAMA PROJESİNE BAŞLANABİLİR Şekil 5. Bina ölçeğindeki tasanm parametreleri için uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan yaklaşımın şematik anlatımını SONUÇ Bu bildiride, güneş enerjisinden yararlanan pasif sistem tasanmında etkili olan tasanm parametreleri, yerleşme birimi ve bina ölçeğinde ele alınarak, tasanm parametreleri için istenen değerlerin belirlenmesinde kullanılan yaklaşımlar tanıtılmıştır. Bu yaklaşımlann uygulanması ile elde edilen değerler güneş enerjisinin ısıtıcı etkisinden yarar sağlayan pasif ısıtma sistemini tanımlamaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşımlann sonuçlan pasif sistem olarak tasarlanacak binalann projelerine girdi teşkil etmektedir. Diğer bir deyişle yaklaşımlann uygulanması ile belirlenen tasanm parametrelerine ait uygun değerlere dayandınlan projelendirme aşamasının çıktılan, optimum pasif ısıtma sistemi olarak işlev gören bina ya da yerleşme modelleri olacaktır. Bu modellere dayalı olarak gerçekleştirilecek binalar, işletme aşamasında temiz enerji kaynağı olarak güneş enerjisinden yararlanarak aktif enerji kaynaklannı minimum kullanabilecektir. Bu tür binalann yapım sektöründe yer alması, ihtiyaç duyulan enerjinin minimum maliyetle sürekli olarak sağlanabilmesi olarak ifade edilen ve günümüz toplumlannın en önemli hedeflerinden biri olan sürdürülebilir enerji ve sürdürülebilir çevre anlayışının gerçekleştirilmesine temel teşkil edecektir. REFERANSLAR [11 [2] Berköz, E.,ve diğerleri, 'Enerji Etkin Konut ve Yerleşme Tasannu', TÜBİTAK, İNTAG 201, İstanbul. [3] Yılmaz, Z., Koçlar Oral G., Manioğlu, G., " Isıtma Enerjisi Tasarrufu Açısından Bina Kabuğu Isı Yalıtımı Değerinin Bina Formuna Bağlı Olarak Belirlenmesi ", İTÜ Araştırma Fonu Proje no. 985, s.3454, 2000, İstanbul. 185

17 [4] Koçlar Oral, O, Akşit, Ş.F., 'Güneş Enerjisinden Yararlanma Açısından Uygun Yer Seçimi', III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, 2000, s. 18. [5] Koçlar Oral, G., Akşit, Ş.F., 'Energy Effıcient Settlement Unit Design to Reduce Urban Air Pollution' Livenarch 2001, Congress Proceedings,47 July, Trabzon, p [6] Koçlar Oral G., Yılmaz, Z., 'The Limit U values for Building Envelope Related to Building Form in Temperate and Cold Climatic Zones', Building and Environment, Pergamon Press, 2002, vol. 37, p.l

18 TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 2021 Haziran 2003 Zn lx Cd x S FİLMLERİNİN FOTOVOLTAİKGÜNEŞ PİLLERİNDE KULLANILABİLİRLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Arş.Gör. İdris Akyüz, Yrd.Doç.Dr. Salih Köse, Yrd.Doq.Dr. Ferhunde Atay, Arş.Gör. Vildan Bilgin Os. Ün. Fen Ed. Fak. Fiz. Böl Eskişehir ÖZET Fotovoltaik güneş pilleri, güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren basit ve çevre dostu sistemlerdir. Bu sistemlerde, çalışma ilkesi fotovoltaik olayına dayanan güneş pilleri kullanılır yılında ortaya çıkan petrol bunalımını izleyen yıllarda güneş pillerine olan ilgi artmaya başlamıştır. Si tek kristal güneş pillerine alternatif olarak, çok daha az yarıiletken malzeme kullanılarak daha ucuza üretilebilecek ince film güneş pilleri üzerindeki çalışmalar da hız kazanmıştır. Bu çalışmada, fotovoltaik heteroeklem ince film güneş pillerinde pencere materyali olarak kullanılabilecek Znı. x Cd x S (0 < x < 0,4) filmleri, basit ve ekonomik bir teknik olan Ultrasonik Kimyasal Püskürtme (UKP) tekniği ile elde edilmiştir. ZnS filmleri içerisine farklı oranlarda Cd elementi katılarak Znı_ x Cd x S alaşımları oluşturulmuştur. Elde edilen filmlerin optiksel, elektriksel ve yüzeysel özellikleri incelenerek ince film güneş pillerindeki kullanılabilirlikleri araştırılmıştır. ZnS direkt ve geniş bant aralıklı bir malzemedir. Bu özelliği ile farklı elementlerle katkılanmış ZnS filmleri güneş pillerinde pencere materyali olarak kullanılabilir. Çalışmamızda Znı_ x Cd x S içerisindeki Cd konsantrasyonu (x) 0,2 olduğunda, filmlerin yüzeylerindeki dağılımın daha homojen olduğu ve özdirenç değerlerinde azalma olduğu görülmüştür. Bu durum filmlerin güneş pillerinde kullanımları için olumlu bir özelliktir. ncds / PG12S güneş pillerinde bu iki materyal arasındaki latis uyuşmazlığını azaltmak için CdS tabakası yerine Znı. x Cd x S tabakası kullanılmaktadır. Çünkü latis uyuşmazlığı da pil verimini etkileyen bir faktördür. Böylece hem latis uyuşmazlığı hem de pencere absorpsiyon kayıpları azaltılmış olur ve kısa devre akımı da artırılmış olur. Sonuç olarak; UKP tekniği ile elde edilen Znı_ x Cd x S filmlerinin güneş pilleri için uygun bir pencere materyali olduğu ve deney parametreleri değiştirilerek bu materyalin güneş pillerinde daha yüksek verim sağlayacak şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: Ultrasonik Kimyasal Püskürtme, ZnS:Cd filmleri, pencere materyali, fotovoltaik güneş pilleri. GİRİŞ Son yıllarda çeşitli tekniklerle elde edilen yarıiletken filmler; katıların yapılan, elektriksel ve optik özellikleri, yüzey durumları ve kimyasal bileşimleri hakkında bilgi edinmede kullanılmaktadırlar. Teknolojinin gelişimi ile de yaniletken filmler için bir çok yeni kullanım alanı doğmaktadır. Özellikle günümüzde, yaşadığımız dünyanın en önemli sorunlarından birisi olan fosil enerji kaynaklannın giderek azalması, maliyetinin her geçen gün artması ve çevre kirliliği oluşturması araştırmacılann çalışmalannı yaniletken ince film güneş pilleri üzerinde yoğunlaştırmasına neden olmuştur. 187

19 Son zamanlarda IIVI tipi yarıiletken filmlerden olan CdS ve ZnS ince filmleri mikroelektronikte, yarıiletken güneş pillerinde ve çeşitli optoelektronik aygıtlarda geniş bir uygulama alanı bulmuşlardır [1]. Günümüzde elektronik cihazların yaygın olarak kullanılması, bu cihazların temeli olan yarıiletken malzemelerin ucuz ve kolay bir metotla elde edilmesine bağlıdır. Son kırk beş yıldır bilim adamları ve bu sahada çalışan kuruluşlar bu cihazlarda kullanılan tek elementli kristaller yerine ikili, üçlü, dörtlü ve son zamanlarda da beşli yarıiletken filmler üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Bütün bu çalışmaların asıl amacı, basit ve ekonomik bir metot kullanarak geniş yüzeyli (birkaç cm 2 ) polikristal yarıiletken ince filmlerin elde edilmesi ve bu malzemelerin elektronik cihazlarla güneş pillerinde kullanılması olmuştur. Başlangıçta laboratuar çalışmalarından ibaret olan bu çalışmalara 1974 yılındaki petrol krizinden sonra hız verilmiştir. Günümüzde yarıiletken ince filmlerin elde edilmesinde kullanılan bir çok teknik vardır. Bunlar arasında en basit ve ekonomik olan tekniklerden birisi de Kimyasal püskürtme tekniğidir. Kimyasal püskürtme tekniği ile elde edilen filmler genellikle polikristal yapıdadırlar. Son zamanlarda polikristaller tek kristallerin yerine tercih edilmektedirler. Bunun nedeni; tek kristallerin elde edilmesinin zor ve pahalı olmasıdır. Polikristallerin elde edilmesinde kullanılan metotlar ise daha basit ve ekonomiktir. Ancak polikristal yarıiletken güneş pillerinin verimlilikleri tek kristallerinkine göre daha düşüktür. Polikristal filmler; güneş pilleri, lazerler, diyotlar, infrared ve fotodedektörlerde geniş kullanım alanlarına sahiptirler [2]. Znı_ x Cd x S; yüksek özdirençli bir malzemedir. Elde edilen filmlerin renkleri, x'in artan değerlerine göre beyazdan altın şansına doğru bir kayma gösterir. Znı_ x Cd x S'ün yasak enerji aralığı teorik olarak ZnS ile CdS'in enerji aralıkları arasında bir değer alır [3]. Hem kübik hem de hegzagonal yapıda bulunabilir, direkt bant geçişli ve ntipi bir malzemedir. Znı_ x Cd x S polikristal ince filmleri O12S ile birlikte düşük fiyatları ve yüksek verimlilikleri nedeni ile güneş pili uygulamalannda önemli bir yere sahiptirler. Aynca bu filmler ışık yayan ve fotoiletken aygıtlarda kullanımlanndaki uygunluklan nedeni ile de özel bir ilgi alanı olmuşlardır [4]. Znı x Cd x S içerisindeki kadmiyum miktan azaltılırsa malzemenin yasak bant aralığı genişler ve bu durum da malzemeyi güneş pili uygulamalan için daha çekici bir hale getirir. Gerçekten de en iyi CdS güneş pilleri Znı. x Cd x S tabanlar üzerine hazırlanır [5]. Znı_ x Cd x S ince filmleri çoğunlukla üç teknikle elde edilir. Bu teknikler; Vakumda Buharlaştırma, R.F.Sputtering, Kimyasal püskürtme gibi metotlardır [6]. Bu tekniklerle elde edilen filmlerde; Zn atomlarının homojen olmayan dağılımı ve zayıf kristallik gibi bazı dezavantajlar gözlenir [4]. ZnıxCd x S ince filmleri heteroeklem güneş pillerinde geniş bant aralıklı pencere malzemesi olarak kullanılırlar. DENEYSEL İŞLEMLER IIIIVI grubu, üçlü yaniletken bileşiklerinden olan Znı x Cd x S filmleri, UKP metodu kullanılarak, farklı kadmiyum (Cd) konsantrasyonlarında elde edilmiştir. Bu üçlü malzemeyi oluşturan elementleri içeren kimyasal maddelerin çözeltileri belirli molaritelerde hazırlanmıştır. Çözeltilerin hazırlanması esnasında çözücü olarak deiyonize su kullanılmıştır. Hazırlanan çözeltilerde thiourea (CS(NH2)2) çözeltisinin hacmi sabit kalacak şekilde ayarlanmıştır. Toplamı 100 mi olan çözeltiler, 250 C taban sıcaklığında payreks cam tabanlar üzerine püskürtülmüştür. Püskürtme zamanı yaklaşık olarak 20 dakika sürmüştür. Püskürtme hızı flowmetre ile yaklaşık 5 ml/dk olarak ölçülmüştür. 188

20 Znı_ x Cd x S filmleri aynı taban sıcaklığında ve farklı kadmiyum konsantrasyonlarında yukarıdaki işlemler yapılarak elde edilmiştir. x = 0, 0.2 ve 0.4 olmak üzere toplam üç adet film çöktürülmüştür. Burada x indisi, başlangıç püskürtme çözeltisi içerisindeki Cd konsantrasyonunu göstermektedir. Tablo 1. Znı x Cd x S filmlerinin elde edilmesinde kullanılan çözelti miktarları ve PH değerleri. Malzeme ZnS CdCl 2.H 2 O (mi) ZnCl 2 (mi) 50 PH 6.78 Zno.8Cdo.2S Zno.6Cdo.4S CS(NH 2 ) 2 (mi) Elde edilen filmlerin bazı elektriksel özellikleri incelenmiş, optik metot kullanılarak yasak enerji aralıkları bulunmuş, taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak yüzey yapılan hakkında bilgi edinilmiş ve enerji dağılımlı xışınlan spektroskopisi (EDS) ile mikroanalizleri yapılarak, başlangıç püskürtme çözeltisi içerisindeki elementlerin miktarı ile karşılaştınlmıştır. SONUÇLAR ve BULGULAR Elektriksel Özellikler Znı. x Cd x S filmlerinin akımvoltaj karakteristikleri incelenmiş ve iki uç metodu kullanılarak her bir numune için özdirenç ve iletkenlik değerleri hesaplanmıştır. Filmlerin akımvoltaj ölçümleri Hevvlett Packard 4140B pa Meter / DC Voltage Source ve Hewlett Packard 16055A Test Fixture cihazlan kullanılarak alınmıştır. Tüm metal kontaklar vakumda buharlaştırma tekniği kullanılarak altın ile yapılmıştır. Filmlerin kalınlıklan Elcometer 345 Thickness Gauge Cihazı ile ölçülmüştür Şekil 13' de filmlerin akımvoltaj grafikleri görülmektedir. Elde edilen materyallere 0,01 V dan başlayarak artan voltajlar uygulanmıştır. Grafiklerde ölçüm sonuçlan incelenmiş ve ohmik iletimin etkin olduğu bölgeler belirlenmiştir. Bu bölgelerde yapılan incelemeler sonucunda, filmlerin özdirençleri 2,08xl0 7 Q.cm, 9,6xlO 5 Q.cm ve l,64xlo 8 Q.cm olarak bulunmuştur. Bu değerler Tablo 2'de verilmektedir. Bu tablo incelendiğinde Zno.8Cdo.2S filmlerinin en iyi iletkenliğe sahip olduklan belirlenmiştir. Tablo 2. Znı_ x Cd x S filmlerine yapılan altın kontaklann uzunluklan (1), kontaklar arası mesafeler (L), film kalınlıklan (w), özdirenç (p) ve iletkenlik değerleri (a). Materyal ZnS Zno.8Cdo.2S Zno.6Cdo.4S 1 (mm) L (mm) 2 1,5 1,5 p ( 2.cm) 2,08 xlo 7 9,60 xlo 5 1,64 xl0 8 a (ilcm)" 1 4,80 xl0* 1,04 xl0" 6 6,1 x!0" y W (um) 9,10 11,05 10,45 189

21 T 1.00E09 i 8. '. 1,OOE1O 100 Şekil 1. ZnS filminin akımvoltaj grafiği. 1.00E11 o,oı o,ı ı ıo ıoo V(volt) Şekil 2. Zno,8Cdo,2S filminin akımvoltaj grafiği. 190

22 l.ooe E09 8. l.ooe10 1,OOE11 j 1.00E12 J 0,01 0, V ( volt) I 100 Şekil 3. Zno,6Cdo,4S filminin akımvoltaj grafiği. Optiksel Özellikler Elde edilen Znı. x Cd x S filmlerinin temel absorpsiyon spektrumlan nm aralıklı Perkin Elmer UV / VIS Spectrometer Lambda 2S cihazı kullanılarak alınmıştır. Bu spektrumlardan faydalanılarak, her bir filmin yasak enerji aralığı optik metot ile hesaplanmıştır. Şekil 46'da filmlerin (cchv) 2 ~hv değişim grafikleri verilmektedir. Bu grafiklerde lineer kısmın enerji eksenini kestiği noktalardan filmlerin yasak enerji aralıkları 3,51, 3,07 ve 2,98 ev olarak bulunmuştur. Elde edilen absorpsiyon spektrumlannın değerlendirilmesi sonucunda, yapıya giren Cd elementinin miktarı arttıkça yasak enerji aralıklarında bir azalma olduğu görülmüştür. Bu değişim Tablo 3'de görülmektedir. Tablo 3. Elde edilen Znı. x Cd x S filmlerinin yasak enerji aralıkları. MATERYAL E B (ev) ZnS 3.51 Zno.8Cdo.2S 3.07 Zno.6Cdo.4S

23 10 m İ 8 O) ö 6 F 1 i 4 ~ 2 0 2,9 "»... 3,4 3,9 4,4 hv (ev) Şekil 4. ZnS filminin (ahv) 2 ~hv değişimi. 4,5 T 4 3,5 <V 3 q 2,5 % 2 X? 1,5 S, 0,5. /" E g = 3,07 ev 0 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 hv (ev) Şekil 5. Zno,8Cdo,2S filminin (ochv) 2 ~hv değişimi. 192

24 7 T. 1 6 f 1 o 2,7 2,8 2,9 3 3,1 hv (ev) E g = 2,98 ev 3,2 3,3 Şekil 6. Zno,6Cdo,4S filminin (ahv) ~hv değişimi. Elde edilen Znı. x Cd x S filmlerinin absorbans spektrumlarından yararlanılarak filmlerin geçirgenlik katsayıları, yansıtma katsayıları ve kırılma indisleri hesaplanmıştır. Burada hesaplanan geçirgenlik katsayısı (T), absorbans (A), lineer absorpsiyon katsayısı (k), yansıtma katsayısı (R) ve kırılma indisleri (n) ortalama değer olarak hesaplanmıştır. Bu değerler Tablo 4'de verilmektedir. Materyal ZnS Zno.8Cdo.2S Zno.0Cdo.4S Yüzey Özellikleri Tablo 4. Znı x Cd x S filmlerinin bazı optik özellikleri. T(%) A k (xlo 4 ) R 0,135 1, ,354 0,142 1, ,363 0,127 1, ,328 n 3,937 4,031 3,610 Elde edilen Znı. x Cd x S filmlerinin SEM mikrografları JEOL SEM 5600 LV cihazında ve EDS mikroanalizleri Noran VOYAGER EDS 3050 cihazında alınmıştır. SEM'de mikro yapısal olarak incelenen filmlerin uygun büyütme oranları ile çekilen fotoğraflanndan ve EDS spektrumlanndan faydalanılarak Cd konsantrasyonuna göre yüzeylerde meydana gelen değişimler incelenmiştir. Şekil 7'de ZnS filminin 1500 kez büyütülmüş SEM görüntüsü verilmektedir. Bu şekilde film yüzeyi üzerine gelişigüzel dağılmış farklı büyüklüklerde beyaz lekeler görülmektedir. Film yüzeyi tam olarak homojen olmayıp, farklı çaplarda yığılmalar bulunmaktadır. Tablo 5'de ise ZnS filminin EDS mikroanaliz sonuçlan verilmektedir. Bu tabloda filmin içerisinde bulunan Zn ve S elementlerinin atomik ve elemental ağırlıklan verilmiştir. Bu mikroanaliz sonuçlanna göre numunede Zn elementinin daha baskın olduğu görülmektedir. Şekil 8'de Zn0.gCd0.2S filminin 1000 kez büyütülmüş SEM görüntüsü verilmektedir. Bu fotoğraftan film yüzeyine homojen olarak dağılmış büyüklükleri 14 pim arasında değişen beyaz lekeler görülmektedir. Ayrıca görüntünün sol tarafında filmin oluşumu esnasında oluşabileceğini düşündüğümüz bir çizgisel kusur görülmektedir. Bu görüntü Şekil 7'de verilen ZnS filminin SEM görüntüsü ile kıyaslandığında, lekelerin film yüzeyine dağılımının daha 193

25 homojen olduğu söylenebilir. Tablo 6'da Zno. 8 Cdo. 2 S filminin EDS mikroanaliz sonuçlan verilmektedir. Bu sonuçlara göre Cd elementinin yapıya girdiğini görmekteyiz. Lekelerin dağılımının daha homojen olduğu söylenebilir Cd elementinin yapıya girmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.zn o.6cdo. 4 S filminin 1500 kez büyütülmüş SEM görüntüsü Şekil 9'da görülmektedir. Bu şekilde büyüklükleri birbirinden farklı olan lekeler görülmektedir. Bir yığılma şeklinde görülen bu beyaz lekelerin, filmin üretimi esnasında püskürtme şartlarına bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir. Tablo 7'de Zno.6Cdo.4S filmlerinin EDS mikroanaliz sonuçlan görülmektedir. Başlangıç püskürtme çözeltisinde Zn elementinin hacimsel oranı daha fazla olmasına rağmen, EDS mikroanalizinden Zn ve Cd elementlerinin atom yüzdelerinin hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. Bu durum, Zn elementinin düşük sıcaklıklarda tabana zor tutunmasından kaynaklanmış olabilir. Şekil 7. ZnS filminin SEM görüntüsü. Element SK ZnK Toplam Tablo 5. ZnS filminin EDS mikro analiz sonuçları. ZAF Atom% Element Ağ.% Ağ.% hata +/ /

SUNUŞ. Değerli meslektaşlarım,

SUNUŞ. Değerli meslektaşlarım, ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YRD. SEKRETER ÜYE SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU ELİF GÜVEN YAVUZ ZİYA ZEYTİNOĞLU ZEKİ TAPANCI FATMA DEMET AYKAL DENİZ BORA KARATAŞ HAMDULLAH KAYA SUNUŞ DENETLEME

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ

II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 15-17 KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/289 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1 -A Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ

ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ Bülent CERİT *, Bülent YILMAZ ** * Akdeniz Üniversitesi,Teknik Bilimler M.Y.O, Antalya ** Akdeniz Üniversitesi,Teknik Hizmetler, Antalya

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI MMO Yayın No: E/2003/321 20-21 HAZİRAN 2003 MERSİN tmmob makina mühendisleri odası Adres : Sümer Sokak

Detaylı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Prof. Dr. Gül oçlar Oral 1 Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu 2 onu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Sürdürülebilir ve sağlıklı bir

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası

tmmob makina mühendisleri odası tmmob makina mühendisleri odası YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI Editör: Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU MMO Yaym No: E / 2001 / 275 EKİM 2001 - KAYSERİ Yenilenebilir Enerji

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H.

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ABDULKAREM YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990

TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990 TMMOB makina mühendisleri odası yayını AĞUSTOS 1990 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD) KURSLARI CAD tekniklerinin artık gündelik çizim ve tasarım araçları durumuna gelmesiyle mühendisliğin yaşadığı bu altın

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ DEPOLAMA OLANAKLARI VE BİR YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Hakan UZUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği A.B.D. Danışman: Prof. Dr.-İng.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Gökhan Timuçin FEYZİOĞLU Tezi Yöneten: Yrd.Doc.Dr.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ

T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ GÜ EŞ MĐMARĐSĐ ELEMA LARI I ISIL VERĐMLERĐ Đ TÜRKĐYE ĐKLĐM ŞARTLARI VE YAPI KO STRÜKSĐYO LARI ĐÇĐ HESAPLA MASI SEMĐHA KARTAL DOKTORA TEZĐ Danışman: Doç.

Detaylı

University of Huddersfield Repository

University of Huddersfield Repository University of Huddersfield Repository Koc, Erdem, Unver, Ertu and Ozturk, Hidayet Design, manufacture and performance research of double acting hydraulic press Original Citation Koc, Erdem, Unver, Ertu

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜREKLİ KULLANILABİLİRLİK KOŞULU ALTINDA MADDELERİN SPESİFİK ISI KAPASİTELERİNİN KULLANILARAK DEPOLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mak.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRKLARELİ İKLİM ŞARTLARINDA HİBRİT FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİN ANALİZİ. Hüseyin Özgür DOĞANAY

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRKLARELİ İKLİM ŞARTLARINDA HİBRİT FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİN ANALİZİ. Hüseyin Özgür DOĞANAY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRKLARELİ İKLİM ŞARTLARINDA HİBRİT FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİN ANALİZİ Hüseyin Özgür DOĞANAY YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Tez

Detaylı

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33,, 87-99, 203 J. of Thermal Science and Technology 203 TIBTD rinted in Turkey ISSN 300-365 GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OTİMUM

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU Öğrencinin Adı ve Soyadı: Barış AKDUR

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ 1-GENEL

GÜNEŞ ENERJİSİ 1-GENEL 1-GENEL GÜNEŞ ENERJİSİ Güneş sonsuz enerji kaynağıdır. Bünyesinde hem ısı hem de ışık enerjisi barındırır. Coğrafî konumu nedeniyle, ülkemiz, güneş enerjisi potansiyeli bakımından diğer birçok ülkeye göre

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: Güneş enerjisi santrali Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

AÇIKLAMALI ve ÖRNEKLERLE TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI STANDARDI

AÇIKLAMALI ve ÖRNEKLERLE TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI STANDARDI AÇIKLAMALI ve ÖRNEKLERLE TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI STANDARDI AÇIKLAMALI ve ÖRNEKLERLE TS 825 - BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI STANDARDI OCAK 2013 Önsöz Yapılan çalışmalar, ülkemizdeki enerji

Detaylı