TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 .teknolojikarastirmalar.com ISSN: Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (2) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale TERMAL SĐSTEMLERDE EKSERJĐ VERĐMĐ K. ÇOMAKLI*, S.KARSLI**, M. YILMAZ*, Ö. ÇOMAKLI* * Atatürk Üniversitesi Müh. Fak., Makine Mühendisliği ölümü, ERZURUM ** Atatürk Üniversitesi Pasinler M.Y.O. Pasinler/ ERZURUM Özet Gelişen teknoloji ile eraer enerji ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Đnsanlık sadece sınırlı kaynak potansiyeli olan dünyada yeni enerji kaynak arayışları ile yetinmemiş aynı zamanda artan enerji savurganlığının önüne geçmek için sistemlerin ekonomik koşullarda işletilmesini en önemli hedef olarak elirlemiştir. u olgu yeni dizayn edilecek tüm sistemlerin ekserjetik verim açısından irdelenmesini zorunlu kılmıştır. u nedenle ir sistemin en ekonomik koşullarda işletilip işletilmediğinin ölçütü o sistemin ekserjetik veriminin elirlenmesinde yatmaktadır. u çalışmada, değişik termal sistemler için ekserjetik verim ifadeleri tanımlanarak, her ir model sistemin ekserjetik verim hesaında etkili olan parametreler tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Termal sistemler, verimi, kullanılailirlik, 1. Giriş ir enerji kaynağının enerji miktarını elirlemek, sistemi kurmak için yeterli ilgi değildir. Asıl ilinmesi gereken, enerji kaynağının iş potansiyeli yada kaynağın iş yapma imkanıdır. elirli ir halde ve elirli ir miktarda enerjiden elde edileilecek maksimum işi veren özelliğe kullanılailirlik denilmektedir. Son yıllardaki çalışmalarda, kullanılailir enerji (availaility energy) ile irlikte ekserji (exergy) kavramı ütün dillerde ortak kullanılailen ir kavram haline gelmiştir[1,2]. Enerji dönüşüme uğrarken çeşitli süreçlerden geçer. u süreçler termodinamik kanunlarına göre incelenir ve enerji dönüşüm sistemleri u kanunlara göre oyutlandırılır. Enerjinin niceliğini yani, enerjinin korunumunu ifade eden Termodinamiğin I. Kanunu, sistemlerdeki kullanılailir enerjiyi elirleyemediğinden, araştırmacılar tarafından yetersiz olduğu görülmüştür. undan dolayı enerjinin niteliğini inceleyen Termodinamiğin II. Kanununa göre de sistemler incelenmeye aşlanmıştır. Özellikle; çalışmaların çoğunda ir enerji sisteminin yapaileceği maksimum yararlı iş çoğunlukla analiz edilmiş ve sistemin kullanılailirliği una göre tespit edilmiştir[3]. Đç enerji, ısı enerjisi ve kimyasal enerji gii enerji türleri tersinir değişime uğradıklarından çevre şartlarında denge durumuna gelirler. u denge durumunda hala elirli ir enerjiye sahip oldukları halde enerjilerinin tamamını işe dönüştürmek mümkün olamaz[4]. uradan anlaşılacağı üzere, enerjinin ancak ir kısmı kullanılailmektedir. Enerjinin kullanılailen kısmı olarak adlandırılır ve Termodinamiğin II. Kanunu ile elirlenir. Şekil 1. de görüldüğü gii tersinir süreçlerde ekserji sait kalırken tersinmez süreçlerde ekserjinin ir kısmı veya tamamı harcanır. analizinin önem kazandığı elli aşlı alanlar şunlardır[5]: Değişik türlerde enerjiler üreten veya farklı nitelik ve nicelikte enerjiler tüketen tesislerde maksimum verimlilik tespiti Yapılailirlik analizleri ve ön tasarım Tasarımların en iyilenmesi ( optimizasyon ) Đşletme parametrelerinin seçimi ve işletme ekonomisi

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) Termal Sistemlerde Ekserjetik Verim Giren Eg Eç TERSĐNĐR SÜREÇ Çıkan Kayıp Giren Eg> Eç TERSĐNMEZ SÜREÇ Çıkan Şekil 1. Tersinir ve Tersinmez Süreçlerde (Kullanılailir Enerji) Đlişkisi Enerji sistemlerinin ikinci kanun kapsamında incelenmesine yönelik çalışmalar, analizde seçilen parametreye ağlı olarak iki ana grupta toplanailir. Entropi azlı çalışmalar azlı çalışmalar Đçerik ve amaç açısından ise Sistem performansı, verimlilik, tersinmezliklerin saptanması ve entropi üretiminin tespiti Đkinci kanun esaslı ekonomik analiz ( termoekonomi) çalışmaları kavramının ortaya çıkmasından sonra, enerji dönüşüm sistemlerinde ekserji analizi yapılmış ve sistemlerin gerek verimlilikleri gerekse ekonomik durumları ekserji analizleri ile elirlenmiştir. Araştırmacılar 20. Yüzyılın aşlarında, ikinci kanuna dayalı ekserji analizi ve ununla irlikte kullanılan ekonomik analizlerden yola çıkarak ürünlerin ekserjilerini az alarak ısı güç sistemlerinde elektriğin gerçek fiyatlarını elirlemişlerdir lı yıllarda Trıus ve Evans tarafından deniz suyundan tatlı su eldesi işlemine ekserji verimliliği açısından yaklaşılmış ve termoekonomi kavramı ilk kez ortaya konulmuştur[5]. Aynı yıllarda farklı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda güç santrallerinde ekserji ve termoekonomik analiz irlikte incelenmiştir. Onat, yaptığı çalışmada, ekserji (kullanılailir enerji) kayının minimize edilmesiyle ilgili azı sosyal örneklerle inceleme yapmış, u arada kazan ve soğutma sistemi için ir de ekserji analizi örneği vermiştir[4]. Moran ve Scuia, ekserji konusundaki çalışmaları tarayarak ekserji çeşitlerini tanımlamıştır. Ayrıca ekserji analizinin prensiplerini ve pratik temel ağıntılarını ortaya koyarak ekserji çeşitleri için ağıntıları ayrı ayrı çıkarmıştır[6]. Nakicenovic et al., ise çeşitli ülkelerin ekserji ve enerji durumlarını sektörlere göre incelemişlerdir. u çalışmada da konutlara harcanan yararlı ekserjinin düşük olduğu tespit etmişlerdir[7]. Tekin, yaptığı çalışmada, Erzurum Şeker Farikasının ekserji analizini yapmıştır. u amaçla sistemin matematik modelini kurarak her ir alt ünite için ekserji ant diyagramı oluşturmuş ve enerji, ekserji kayıp miktarları ile yerlerini elirlemiştir. Ayrıca yapısal ağ katsayıları ile tesisin üniteleri arasındaki etkileşimleri incelemiştir. Sonuçta azı proses değişkenlerin uygun şekilde ayarlanması ile ekserji kayında %26 lık ir azalmanın mümkün olacağını ortaya koymuştur[8]. Ertay, Türkiye de konut ve ina sektöründe enerji ve ekserji analizi yapmıştır. u çalışmada konut sektörü, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, konut sektörünün en düşük ekserji verimliliğine sahip sektör olduğu tespit edilmiştir. unun nedeni olarak u sektörde, ısıtma, pişirme gii düşük kalitede enerji gerektiren işlemler için yüksek kalitedeki kaynakların tüketilmesi gösterilmektedir[9]. Gürer, Türk Sanayisinde, enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörlerin iyileştirme yöntem ve potansiyellerini elirleyerek, u iyileştirmelerin ülkenin toplam enerji ve ekserji tüketimi üzerindeki etkilerini incelemiştir. u 26

3 Çomaklı, K., Kaslı, S., Çomaklı, Ö., Yılmaz, M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) çalışmada, Demir Çelik sektörü hem yüksek enerji tasarruf potansiyelinden dolayı hem de iyileştirmeler için yapılacak yatırımın düşük olması seeiyle en çok tasarruf sağlanailecek sektör olarak elirlenmiştir. Tavsiye edilen iyileştirmeler sonrasında, 2000 yılındaki endüstriyel enerji kullanımındaki tasarruf potansiyeli % 12.2 olarak elirlenmiştir. Aynı şekilde tüm ülke enerji ve ekserji kullanımının % 3.2 azalacağı elirlenmiştir. Yeni tesislerin devreye girmesiyle, dilimi için endüstriyel ve toplam tasarruf potansiyelleri, sırasıyla %6.1 ve %1.5 olarak elirlenmiştir. Türkiye'nin toplam irinci ve ikinci kanun verimleri, 2000 yılı için sırasıyla %35.1 ve %12.6 olarak, 2010 yılı için %35.6 ve %12.8 olarak ulunmuştur[10]. Đleri ve Gürer, irlikte yaptıkları çalışmada, ülkemizin enerji ve ekserji durumunu incelemişler ve her ir sektörde enerji ve ekserji kayıplarını elirlemişlerdir. u çalışmada, konutlarda harcanan enerjinin, ekserji verimlerinin düşük olduğu ortaya konulmuştur (şekil 1.7 ve şekil 1.8 ). Şekillerden görüldüğü gii Türkiye tükettiği enerjinin %62 si atık enerji olarak karşımıza çıkarken, enerjinin ancak %35 i yararlı enerji olarak kullanmaktadır. sinin ise %83.9 kullanılmazken, %13.1 i faydalı ekserji olarak kullanılmaktadır[11]. Doldersum, ekseji analiz programı yardımı ile rafinerideki her ir sistemin enerji ve ekserji kayıplarını hesaplamıştır. Yapılacak çalışmalarla rafinerideki ekserji kayıplarında %70 azalma sağlanacağı ve u sayede önemli oranlarda yakıttan tasarruf sağlanaileceğini ortaya koymuştur[12]. Sorin et al., kimyasal reaksiyonların ekserji verimlerini hesaplamışlardır [13]. Sorin et al. yaptıkları aşka ir çalışmada yeni ir teknik geliştirerek, kimyasal proseslerde azaltılailir ekserji analizi yapmışlardır. uldukları sonuçları literatürle karşılaştırarak doğru sonuçları sağlamışlardır[14],. Torres ve Gallo, 200 MW elektrik enerjisi ve saatte 2100 ton uhar üreten ir kojenerasyon santralinde irinci kanun ve ekserji verimlerini hesaplayarak ünitelerde meydana gelen tersinmezlikleri hesaplamışlardır. u çalışmada, sadece güç üretimi için enerji verimi %9.62, ekserji verimi %8.96; kojenerasyon durumunda enerji verimi %88.4, ekserji verimi %38.75 olarak ulunmuştur[15]. Guarienello et al., gaz türinli kojenerasyon ısı güç santralini enerjetik, ekserjetik ve termoekonomik açıdan analiz etmişlerdir. Santralin herir elemanı için ekserjetik ve ekserjetik ürün maliyetleri çıkarılarak tüm sistem için ekserji ve maliyet analizi yapılmıştır[16]. Dinçer çalışmasında, soğutma sistemleri için enerji ve ekserji analizini ir örnekle göstermiştir. Çalışmada ayrıca enerji ve ekserji kavramları üzerinde karşılaştırmalı ir yaklaşımla ilgiler sunulmuştur[17]. u çalışmada verilen azı tipik enerji kullanımlarına ait enerji ve ekserji verimlerinin değerleri çizelge 1. de verilmiştir. Çizelge 1. azı Enerji kullanım alanları için enerji ve ekserji verimleri Kullanım Alanı Enerji Verimi Verimi Elektrik Üretmi ya da tüketimi Endüstriyel uhar Üretimi Diesel Gücü ile Ulaşım enzin Gücü ile Ulaşım ir yerin ısıtılması ya da soğutulması Kullanım suyunun ısıtılması Aydınlatma Ertesvag, çeşitli ülkelerin değişik sektörlerindeki enerji ve ekserji kayıplarını analiz ederek u sektörlerdeki ekserji verimlerini hesaplamıştır. Ayrıca incelenen ülkelerdeki ekserji girişinin sektörlere göre dağılımını inceleyerek, u ülkeler için ortalama ekserji verimlerini karşılaştırmalı ir şekilde elde etmişlerdir[18]. u sonuçlar çizelge 2 de verilmiştir. 27

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) Termal Sistemlerde Ekserjetik Verim Çizelge 2. Ülkelerin sektörlere göre ekserji verimleri Sanayi Ulaşım Konut Norveç (1995) Đsveç (1994) Đtalya(1990) Japonya (1985) rezilya(1987) Kanada(1986) Finlandiya(1985) Türkiye(1995) USA(1970) OECD(1990) Dünya(1990) Ülke genel verimi Verkhivker ve Kosoy, yaptıkları çalışmada Rankin uhar güç santrallerini ve nükleer santrallerini ekserji ve ekonomik açıdan analiz ederek her iki santral için ekserji kayıpları ve enerji ekserji verimlerini hesaplamışlardır. Yapılan u çalışmada, Rankin uhar güç santralinde, kimyasal ekserjinin %62.03 lük kısmı tersinmezliklere harcandığı tespit edilmiştir[19]. Song et al., 150 MW lık ir gaz türin sisteminde ekserji analizine dayalı ir performans analizi yapmışlardır. Gaz türin sistemin ütün elemanları için türinin farklı yük durumlarında ekserji kayıp oranlarını hesaplanmışlardır. Örneğin yanma odasının ekserji kayıp oranı yük durumuna göre %28.3 ile %41.6 arasında değiştiği ortaya çıkmıştır[20]. ugün yeni ve klasik sistemlerin ekserjetik verim akımından incelendikten sonra kullanıma sunulduğu ilinen ir gerçektir. u çalışmada ekserjetik verim ifadesi değişik termal sistemler için tanımlanarak ekserjetik verim üzerine etkili olan parametreler tespit edilmeye çalışılmıştır. 2. Verimi Çevresi ile etkileşim içinde ulunan ütün asit termal sistemler için ekserji verimi, gerçek ve maksimum ısıl verimlerinin oranı ile hesaplanmaktadır. Göz önüne alınan ir sistemin ekserji dengesi Şekil 2 de verilmiştir. Giren SĐSTEM Çıkan Kayıp Şekil 2. dengesi [11] uradan herhangi ir termal sistemin herhangi ir süreç sonucunda genel anlamda ekserjetik verimi, Çıkan 1 (Kayıp ekserji)/(giren ) (1) Giren 28

5 Çomaklı, K., Kaslı, S., Çomaklı, Ö., Yılmaz, M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) au dn df + qu + Wu + su (2) qf W f şeklinde ifade edilmektedir. urada, au dn qu W u su df qf W f Üretilen ekserji Enerjisi olmayan ham maddelerin ekserjisi Isı kaynağı veya ısı atılan ortamların ekserji artışı Sistemden alınan iş Sistemin ekserjisindeki artış Kullanılan maddelerin ekserjisi (yakıtlar) Isı kaynağındaki ekserji azalması Sisteme giren iş olarak ifade edilmektedir. terimi ile ifade edilen ekserji verimi, uhar santralleri, ısıtma ve soğutma santralleri, elektrik santralleri, ısıtma fırınları gii irçok termal prosesin termodinamik açıdan mükemmel olup olmadığının rasyonel ir ölçütü olarak dikkate alınmaktadır. verimi daima 1 den küçüktür. Sadece ideal tersinir çevrimler için 1 olmaktadır. Örneğin çevresiyle etkileşim içinde ulunan ir tersinir Carnot Makinesi nin ekserji verimi, ısı kaynağının sıcaklığından ağımsızdır ve 1 e eşittir ir Isı Makinesinin Verimi Yüksek kaynak sıcaklığı T H ve alçak kaynak sıcaklığı T L olan iki kaynak arasında çalışan ısı makinesinin şematik resmi Şekil 3 de ekserji verimi ise denklem (3) de verilmiştir. T H δq H δw T δq L T L Şekil.3 deki ısı makinesinin ekserji verimi, W W Şekil 3. Isı Makinesi u T E (3) qf TH T L Emax QH TH şeklinde ifade edilir. Denklem (3) den de görüldüğü gii ısı makinesinin ekserji verimi ısı makinesinin gerçek ısıl veriminin maksimum yani teorik ısıl verimine oranı şeklinde ifade edilmektedir. 2.2 Isı Pompasının Verimi Kaynak sıcaklığı T 0 ve ısı atılan ortam sıcaklığı Tu olan iki kaynak arasında çalışan ısı pompasının şematik resmi Şekil 4 de ekserji verimi de denklem (4) ile verilmiştir. u ısı pompasının ekserji verimi, 29

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) Termal Sistemlerde Ekserjetik Verim qu W f Tu T0 Qu Tu W f ITK ITK max (4) şeklinde ifade edilmiştir. urada ısı pompasının ekserji veriminin aynı kaynak sıcaklıkları arasında çalışan ısı pompasının ısıtma tesir katsayısının maksimum ısıtma tesir katsayısına oranı olarak ifade edilmektedir. T u Isı atılan ortam δq u δw k δq 0 T 0 Isı kaynağı Şekil 4. Isı Pompası 2.3. Soğutma Makinesinin Ekserjetik Verimi Soğutulan ortam sıcaklığı T u ve çevre sıcaklığı T 0 olan iki kaynak arasında çalışan soğutma makinesinin şematik resmi Şekil 5 de ekserji verimi de denklem (5) ile verilmiştir. T 0 Çevre δq 0 δw k δq u T u Soğutulan Ortam Soğutma makinesinin ekserji verimi, Şekil 5. Soğutma Makinesi qu W f Tu T0 Qu Tu W f STK STK max (5) şeklinde ifade edilmiştir. urada soğutma makinesinin ekserji verinin aynı kaynak sıcaklıkları arasında çalışan soğutma makinesinin soğutma tesir katsayısının maksimum soğutma tesir katsayısına oranı olarak ifade edilmektedir. 30

7 Çomaklı, K., Kaslı, S., Çomaklı, Ö., Yılmaz, M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) uhar Güç Santralinin verimi uhar güç santrallerde kazanda elde edilen kızgın uhar türinde genişletilerek elektrik üretilir. Santrale ait şematik şekil 6 ve her ir eleman için ekserji verimleri aşağıda verilmiştir. S,Ç uhar W Türin Elektrik Jeneratörü m& y y S,G Kondenser T,Ç K,G K,Ç esleme Pompası Şekil 6. uhar Güç Santrali uhar Kazanın Verimi uhar kazanın ekserji verimi, S,Ç S,G δ 1 (6) Y Y hesaplanır (12). Eğer yakıt ve hava kazana, T 0, P 0 şartlarında girdiği kaul edilir ise kazan için ekserji dengesi; ( ) δ (7) Y S,Ç S,G K i i şeklinde yazılailir. urada, irinci terim yakıt ekserjisini, parantez içerisindeki terim suyu aktarılan ekserjiyi, üçüncü terim kazan yüzeylerinden olan ekserji kayıplarını, dördüncü terim aca gazları ile dışarı atılan ekserjiyi ve eşinci terim ise kazanda oluşan tersinmezlikleri ifade etmektedir. Kazan yüzeylerinden olan ekserji kayıpları ve aca gazları ile atılan ekserji kayıpları da tersinmezlik olarak kaul edilir ise kazanda oluşan toplam tersinmezlik; δ ( ) (8) Y S,Ç S, G TSÇ δ m YφH U msc P ( TSÇ TSG) T0 ln (9) TSG şeklinde hesaplanır Türin Verimi Türinde akışkanın genişlemesi sonucunda iş elde edilir. Şekil 6 dan türin ekserji verimi; W IIT (10) S,Ç T,Ç şeklinde hesaplanır. 31

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) Termal Sistemlerde Ekserjetik Verim Kondenser Verimi Kondenser, türinden çıkan uharı yoğuşturma da kullanılır. Yoğuştuma işlemi soğuk su ile yapılır. Kondenser ekserji verimi, K.Ç K,G (11) T,Ç S,G ağıntısı ile hesaplanır. Güç üretim sisteminin genel ekserji verimi ise; W m& + m& + m& y y (12) şeklinde hesaplanır. uradaki terimler aşağıda açıklanmıştır. m& m& m& y Net elektrik gücü Yakıt tüketimi esleme suyunun deisi esleme suyunun ekserjisi Soğutma suyunun deisi soğutma suyunun ekserjisi 2.5. ir Soğutma Tesisinin Verimi Şekil 7 da verilen asorsiyonlu ir soğuk oda sisteminin ekserji verimi denklem (13) de verilmiştir. Kompresör Q & 0 T 0 Kondenser Evaporatör Tr Q & r Soğutulan Ortam G. Valfi Şekil 7. Soğutma Tesisi [11]. (n) N M + N PC Q& + N r(n) P + N a + & T 0 T T r r (13) urada, Q & r(n) Soğutma Yükü N M Kompresör Gücü N, Pompaların Gücü N PC N P a Yardımcı Ekipmanların Gücü dür. 32

9 Çomaklı, K., Kaslı, S., Çomaklı, Ö., Yılmaz, M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) Sonuç Enerji kaynaklarının sınırlı olması ve her geçen gün artan talepler nedeniyle yeni ve alternatif enerji kaynakları araştırılmaktadır. Enerjinin daha etkili ve verimli ir şekilde kullanılmasına ugün için alternatif ir enerji kaynağı olarak yaklaşılmaktadır. Özellikle enerji tüketimi yüksek olan tesislerde, enerjinin verimli kullanılması, enerji maliyetini düşüreceği gii, kayıp enerjiyi geri kazanmak için yapılan sistemlerin maliyetlerini de en aza indirmiş olacaktır. Ayrıca fosil yakıt yakılan sistemlerde enerji dönüşümü sırasında, çevreye atılan zararlı emisyonların minimum miktarda olması çevreyi de daha az kirletecektir. Enerjinin etkin kullanımı ve sistemlerdeki verim artışı, enerji tasarrufu sağlayarak savurganlığı ve aartılmış talepleri engeller. Enerjinin etkin kullanımı, enerji üretiminin ve tüketiminin maksimum verimle gerçekleştirilmesi, enerji kayıplarının minimuma indirilmesi, ekonomik gelişmeden ve yaşam konforunu engellemeden enerji taleini kontrol altına almaktır. aşka ir deyişle üretim hızı ve kalitesi düşmeden verimliliğin artırılmasıdır. Enerjinin etkin kullanımında ortaya çıkan ir sonuçta ekserjetik verim analizidir. Termal sistemlerin dizaynında ve optimum işletme koşullarının elirlenmesinde ekserjetik verim analizi oldukça önemlidir. Đşletilmesi düşünülen herhangi ir termal sistemin simülasyonunun yapılailmesi için ekserjetik verim analizi proje aşamasında ele alınmalıdır. analizinin öneminden dolayı son zamanlarda termal sistemlerin tümünde ekserjetik verim irdelenmesi yaygınlaşmıştır. Kaynaklar [1]. Çengel, A.Y. and oles, M.A., An engineering approach thermodynamic. Mc. Gra Hill, 1985, USA [2]. üyüktür, A.R Termodinamik. irsen yayınevi. [3]. Çomaklı K., Atatürk Ü. Isıtma sisteminin enerji ve ekserji analizi Atatürk Ü. Fen il. Enst. [4]. Onat, K., Kullanılailir enerji kayının azaltılması. Temodinamiğin Đkinci kanunu Çalışma Toplantısı, Erciyes Üni [5]. Eğrican, N. ve Özdoğan, S., Enerji sistemlerin ekserji analizine yönelik yeni azı çalışmaların derlenmesi. Temodinamiğin Đkinci kanunu Çalışma Toplantısı, Erciyes Üni [6]. Moran, M. J., and Sciua, E., Exergy analysis: principles and practice. J. Eng. Gas Turine and Poer, 116, [7]. Nakicenovic, N., Gilli, P. V., and Kurz, R., Regiomal and gloal exergy and energy efficiencies, Energy, 21, 3, [8]. Tekin T., Erzurum şeker farikasının ekserji analizi. Doktora Tezi, A.Ü. Fen ilimler Ens. Makina Müh. Ana ilim Dalı [9]. Ertay, H.S., Energy and exergy utilization in Turkish residential and commercial sector up to 2010.Y. Lisans tezi, ODTÜ Fen ilimler Ens. Makina Müh. Ana ilim Dalı [10]. Gürer, A.T., Energy and exergy utilization ın Turkish industrial sector up to Y. Lisans tezi, ODTÜ Fen ilimler Ens. Makina Müh. Ana ilim Dalı [11]. Ileri, A., and Gurer, T., Energy and exergy utilization in Turkey during Energy, 23, 12, [12]. Doldersum, A., Exergy analysis proves viaility of process modification. Energy Convers. Magmt, 39, 19-18, [13]. Sorin, M., onhivers, J. C., and Paris, J., Exergy efficient and conversion of chemical reactions. Energy. Convers. Magmt, 39, 16-18, [14]. Sorin, M., Hammache, A., and Diallo, O., Exergy load distriution approach for multi-step process design. Applied Thermal Eng., 20, [15]. Torres, E. A., and Gallo, L. R., Exergetic evaluation of a cogeneration system in a petrochemical complex. Energy. Convers. Magmt, 39, 16-18, [16]. Guariell Jr.,F., Cerqueria, A. A. G., and Nera, S. A., Thermoeconomic evaluation of a gas turine cogeneration system. Energy. Convers. Magmt, 41, [17]. Dincer, I., Thermodynamics, exergy, and environmental impact. Energy Sources, 22, [18]. Estesvag, I. S., Society exergy analysis: a comparison of different societies. Energy, 26, [19]. Verkhivker, G. P., and Kosoy,. V., On the exergy analysis of poer plants. Energy. Convers. Magmt, 42, [20]. Song, T. W., Sohn, J. L., Kim, J. H., Kim, T. S., and Ro, S. T., Exergy-ased performance analysis of the heavy-duty gas turine in part-load operation conditions. Exergy, 2,

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) Termal Sistemlerde Ekserjetik Verim [21]. Kotas, T.J., 1995, The exergy method of thermal plant analysis, Krieger Pulishing Comp. 328, USA [22]. Rosen, M.A. and Dinçer, Đ., Exergy as the confluence of energy, environment and sustainale development, Energy Int. J., 1(1), 2001, [23]. Yamankaradeniz, R., 1997, Mühendislik Termodinamiğinin Temelleri, Uludağ Üniv. Güç. Vakfı yayın no: 22, ursa, [24]. Wall, G. And Gong, M., On exergy and sustainale development- Part 1: Conditions and concepts. Exergy Int. J., 1(3), 2001, [25]. Wall, G. And Gong, M., On exergy and sustainale development- Part 2: Indicators and methods. Exergy Int. J., 1(4), 2001, [26]. Szargut, J., Morris, D.R., Steart, F.R., Exergy Analysis Of Thermal, Chemical And Metallurgical Processes, Hemisphere Pulishing Corporation, Ne York,

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Süha Orçun MERT, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: orcunmert@mynet.com,

Detaylı

Kazan Bacalarında Meydana Gelen Enerji ve Ekserji Kayıpları

Kazan Bacalarında Meydana Gelen Enerji ve Ekserji Kayıpları Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 92, s. 12-16, 2006 Kazan Bacalarında Meydana Gelen nerji ve kserji Kayıpları Kemal ÇOMAKLI * Bedri YÜKSL ** Bayram ŞAHĐN * Şendoğan KARAGÖZ * Özet nerji girdilerin artması,

Detaylı

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ Başak BARUTÇU, Nüket YAPII, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: zozcelik@bornova.ege.edu.tr

Detaylı

KOJENERASYON. Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk. Kocaeli Üniversitesi

KOJENERASYON. Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk. Kocaeli Üniversitesi KOJENERASYON Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk Kocaeli Üniversitesi Kojenerasyon nedir? Aynı anda elektrik ve ısı tüketimine ihtiyaç duyulan bir tesiste, ısı ve elektriğin ayrı ayrı santrallerde üretilerek

Detaylı

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN 1Fatih Unal:Sablon 24.11.2014 14:46 Page 5 Tunçbilek Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada Türkiye de çalışmakta olan Tunçbilek Termik Santrali,

Detaylı

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA.

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA. 111 Dergisi 3 TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ Celal KAMACI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu celal@comu.edu.tr Dr. Zeki

Detaylı

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI İKİNCİ YASANIN ESAS KULLANIMI 1. İkinci yasa hal değişimlerinin yönünü açıklayabilir. 2. İkinci yasa aynı zamanda enerjinin niceliği kadar niteliğinin de olduğunu öne

Detaylı

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli)

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND

Detaylı

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli)

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Teknik Üniversitesi,Makina

Detaylı

ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ _ 1121 ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ Ahmet COŞKUN Çağlar GEREDELİOĞLU Ali BOLATTÜRK Mustafa Yasin GÖKASLAN ÖZET 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, güvenilir kaynaklardan enerjiyi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUVARI ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Isı pompası deneyi ile, günümüzde bir çok alanda kullanılan ısı pompalarının

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi Bölüm 7 ENTROPİ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin artış ilkesinin ne olduğunu

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 1, 27-34, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : KMU 02 Termodinamik 2 DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam

Detaylı

Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus

Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama Dr. İbrahim Çakmanus Özet LEED puanlama sisteminde enerji puanlamada %35 civarında bir yer tutmaktadır. Bunun için bina kabuğu performansının artırılması, yüksek

Detaylı

Bir Kâğıt Fabrikasındaki Kojenerasyon Tesisinin Enerji Ve Ekserji Analizi. Energy and Exergy Analyses of Co-Generation Plant at a Paper Factory

Bir Kâğıt Fabrikasındaki Kojenerasyon Tesisinin Enerji Ve Ekserji Analizi. Energy and Exergy Analyses of Co-Generation Plant at a Paper Factory KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2), 2016 58 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(2), 2016 Bir Kâğıt Fabrikasındaki Kojenerasyon Tesisinin Enerji Ve Ekserji Analizi Ahmet KAYA *, M. Mustafa DUYMAZ,

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ Tansel KOYUN Onur KILIÇ Ali GÜLGÜZEL ÖZET Isı pompası temel olarak elektrik enerjisi kullanarak

Detaylı

Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimlerinde Enerji ve Ekserji Analizi

Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimlerinde Enerji ve Ekserji Analizi esisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 94, s. 4-3, 006 Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimlerinde Enerji ve Ekserji Analizi Uğur AKBULU* Olcay KINCAY** Özet Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi, soğutma makinelerinde,

Detaylı

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ Recep ÖZTÜRK ÖZET Gemilerde kullanma suyunun limanlardan temini yerine, bir vakum evaporatörü ile deniz suyundan

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları 3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları Soru 5-26 Buharlı bir güç santralinin kazanında aracı akışkana 280 GJ/saat ısı geçişi olmaktadır. Borularda ve diğer elemanlarda buhardan

Detaylı

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri)

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri) 4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri) Rankine Çevrimi Basit güç ünitelerinin ideal veya teorik çevrimi, Şekil-1 de görülen Rankine çevrimi ile tanımlanır. Çevrim, uygun bir şekilde bağlantılanmış dört cihazdan

Detaylı

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasası ışığında, mühendislik düzeneklerinin verimlerini veya etkinliklerini incelemek. Belirli bir çevrede verilen bir halde

Detaylı

LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ

LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ _ 133 LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ H. Kürşad ERSOY S. Orkun DEMİRPOLAT ÖZET Bu çalışmada, LNG alım terminallerinde, LNG nin doğalgaza dönüştürülmesi esnasında, açık-kapalı

Detaylı

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK 1 3. TERMODİNAMİK KANUNLAR (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu Termodinamiğin Birinci Kanununa göre, enerji yoktan var edilemez ve varolan enerji yok olmaz, ancak şekil değiştirebilir. Kanun

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

İŞLETME DENEYİMİ VE VERİLERİNE GÖRE OPTİMUM KOJENERASYON SANTRALİ SEÇİMİ

İŞLETME DENEYİMİ VE VERİLERİNE GÖRE OPTİMUM KOJENERASYON SANTRALİ SEÇİMİ İŞLETME DENEYİMİ VE VERİLERİNE GÖRE OPTİMUM KOJENERASYON SANTRALİ SEÇİMİ Levent KILIÇ Mustafa ÖZCAN Argun ÇİZMECİ Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. İş Kuleleri Kule 40 4.Levent İstanbul lkilic@sisecam.com

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ekim - Aralık 2015 11/09/2015 Türkiye'nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi. Bölüm 9: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri

Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi. Bölüm 9: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi 1 GÜÇ ÇEVRİMLERİNİN ÇÖZÜMLEMESİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR Güç üreten makinelerin büyük çoğunluğu bir termodinamik çevrime göre çalışır. Ideal Çevrim: Gerçek

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN

Detaylı

Bölüm 10 BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ. Bölüm 10: Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri

Bölüm 10 BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ. Bölüm 10: Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri Bölüm 10 BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ 1 Bölüm 10: Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri Amaçlar İş akışkanının çevrimde dönüşümlü olarak buharlaştırıldığı ve yoğuşturulduğu buharlı güç çevrimlerini

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA İçerik 1. Sisteme Genel Bakış 2. Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Isı Değiştiricileri ve Tasarımı 3. Atık Su Isı

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır.

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır. Buhar Çevrimleri Buhar makinasının gerçekleştirilmesi termodinamik ve ilgili bilim dallarının hızla gelişmesine yol açmıştır. Buhar üretimi buhar kazanlarında yapılmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklıktaki

Detaylı

SOĞUK ODALAR ĐÇĐN YALITIM KALINLIKLARI*

SOĞUK ODALAR ĐÇĐN YALITIM KALINLIKLARI* SOĞUK ODALAR ĐÇĐN YALITIM KALINLIKLARI* * ISOLIER TECHNIK 5-91, Sh. 8-14, Walter BAUMANN BAYCAN SU NAÇ 1940 yılında Iğdır da doğdu. 1957 yılında Đstanbul Haydarpaşa Lisesi nden ve 1963 yılında ĐTÜ Makina

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjinin Önemi? Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olması yanısıra, yaşamın sürdürülebilmesi

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

JEOTERMAL GÜÇ SANTRALLERĐNĐN ĐKĐNCĐ YASA ANALĐZĐ

JEOTERMAL GÜÇ SANTRALLERĐNĐN ĐKĐNCĐ YASA ANALĐZĐ JEOTERMAL GÜÇ SANTRALLERĐNĐN ĐKĐNCĐ YASA ANALĐZĐ 75 Mehmet KANOĞLU ÖZET Jeotermal güç santralleri diğer geleneksel fosil yakıt kullanan elektrik üretim sistemlere (kömür veya doğal gazlı termik santraller,

Detaylı

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss 119-128, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp 119-128, December 2011

Detaylı

GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 26-28 Nisan 2006, Şanlıurfa. Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress, 26-28 April 2006, Şanlıurfa, Turkey. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İÇİN GÜNEŞ

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ AMAÇ. Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.

SOĞUTMA KULESİ AMAÇ. Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. SOĞUTMA KULESİ AMAÇ GİRİS: Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Endüstride irçok işlemde su soğutma amacı ile kullanılmaktadır. Çeşitli işlemlerden geçmiş u suyu

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi

Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 4, 2015 (103-114) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 4, 2015 (103-114) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

Journal of ETA Maritime Science

Journal of ETA Maritime Science Original Research (AR) Başhan&Parlak/ JEMS, 2016; 4(2): 149-155 Received: 06 April 2016 Accepted: 22 May 2016 DOI ID: 10.5505/jems.2016.55264 Journal of ETA Maritime Science Original Research (AR) Corresponding

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler 1. gün Program GG.AA.YYYY Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler Kişisel Gelişim Problem çözme yeteneği, ikna kabiliyeti 11:00-11:50 Kişisel Gelişim Yenilikleri

Detaylı

ŞEKER FABRİKALARINDAKİ ENERJİ SANTRALLERİ İÇİN TERMOEKONOMİK ANALİZ YÖNTEMİ

ŞEKER FABRİKALARINDAKİ ENERJİ SANTRALLERİ İÇİN TERMOEKONOMİK ANALİZ YÖNTEMİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 2, 407-414, 2014 Vol 29, No 2, 407-414, 2014 ŞEKER FABRİKALARINDAKİ ENERJİ SANTRALLERİ

Detaylı

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE KOJENERASYON ÇEVRİMİ İLE GÜÇ ÜRETİLMESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ -BALÇOVA ÖRNEĞİ-

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE KOJENERASYON ÇEVRİMİ İLE GÜÇ ÜRETİLMESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ -BALÇOVA ÖRNEĞİ- JEOERMAL BÖLGE ISIMA SİSEMLERİNDE KOJENERASYON ÇEVRİMİ İLE GÜÇ ÜREİLMESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ -BALÇOVA ÖRNEĞİ- Serhan KÜÇÜKA ahsin BAŞARAN ÖZE Jeotermal bölge ısıtmalarında, ısıtma amacı ile kullanılan

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasasına giriş yapmak.. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını birlikte sağlayan geçerli hal değişimlerini belirlemek. Isıl enerji

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Mayıs-Haziran 2015 14.04.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 686-696 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Derleme Makalesi Organik Rankine Çevrimi Prensibi ile Düşük Sıcaklıktaki Kaynaklardan Elektrik

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ocak - Haziran 2015 07.01.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide

Detaylı

Sürdürülebilir Gelişmenin Dört Ögesi

Sürdürülebilir Gelişmenin Dört Ögesi TÜRKİYEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME: ENERJİ SEKTÖRÜNÜN EKSERJİ BİLİNÇLİ OPTİMİZASYON GEREKSİNİMLERİ Prof.. Dr. Birol İ. Kılkış ASHRAE Teknik Faaliyetler Yürütme Kurulu Üyesi Boğaziçi Üniversitesi 31 MAYIS

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI Deniz YUVGUN Gıda Mühendisi - Teknik Müdür TAMTAD Konservecilik San. Tic. A.Ş. Genel Firma Bilgisi Tamtad Konserve Fabrikası 1958 yılında Mesut Yuvgun tarafından kurulmuştur.

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI

4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI 4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI Bir odanın elektrik direncinden geçen akımla ısıtılması gözönüne alınsın. Birinci yasaya göre direnç tellerine sağlanan elektrik enerjisi, odaya ısı olarak geçen elektrik

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ. Yavuz Aydın 10 Ocak 2014

ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ. Yavuz Aydın 10 Ocak 2014 ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ Yavuz Aydın 10 Ocak 2014 Enerji Tasarrufunda Kombine Çevrim ve Kojenerasyon Yaşadığımız dünyada elektrik üretiminin % 80 i fosil yakıtlardan

Detaylı

SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİMİNDE ENERJİ VE SİNTERLEME SICAKLIĞININ DÜŞÜRÜLMESİ ÇALIŞMALARI

SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİMİNDE ENERJİ VE SİNTERLEME SICAKLIĞININ DÜŞÜRÜLMESİ ÇALIŞMALARI SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİMİNDE ENERJİ VE SİNTERLEME SICAKLIĞININ DÜŞÜRÜLMESİ ÇALIŞMALARI PERVİN DAĞ 03 04 2009 İçerik Türkiye de enerji tüketimi Enerji esaslı CO 2 emisyonu Türkiye

Detaylı

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ ENERJİ GİDERLERİNİZİ AZALTMAYA, OPERASYON GELİRLERİNİZİ ARTTIRMAYA, KESİNTİSİZ,TEMİZ ve BAĞIMSIZ KENDİ ENERJİLERİNİZİ SAĞLAMAYA, GELECEĞE HAZIR MISINIZ?... Tres Enerji Üretim

Detaylı

Araç Klimalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanlara Bağlı Ekserji Verimliliklerinin ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi

Araç Klimalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanlara Bağlı Ekserji Verimliliklerinin ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 2, 211 (15-25) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 2, 211 (15-25) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Aralık 2014 - Ocak 2015 18.11.2014 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Doç. Dr. Senar AYDIN

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Doç. Dr. Senar AYDIN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ Doç. Dr. Senar AYDIN 7. ENERJİ AKIŞI VE DENGELERİ Çevre mühendisleri tasarladıkları sistemlerde istenmeden oluşabilecek enerji değişimlerinin yanı sıra, tasarımlarda kullanılan

Detaylı

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemleri (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 1 Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemi Kojenerasyon- Nedir? En temel ifadeyle ; Elektrik ve Isının aynı

Detaylı

Cam Temperleme Fırınında Enerji Analizi. Yavuz TÜTÜNOĞLU Alpaslan GÜVEN İlhan Tekin ÖZTÜRK

Cam Temperleme Fırınında Enerji Analizi. Yavuz TÜTÜNOĞLU Alpaslan GÜVEN İlhan Tekin ÖZTÜRK Cam Temperleme Fırınında Enerji Analizi Yavuz TÜTÜNOĞLU Alpaslan GÜVEN İlhan Tekin ÖZTÜRK Nisan - 2011 Giriş ve Amaç Bilindiği gibi dünya enerji tüketiminin önemli bir kısmı fosil kökenli yakıtlardan karşılanmaktadır.

Detaylı

TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ (TTMD) Türkiye deki Enerji Durumu, Önemi ve TTMD Görüşleri

TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ (TTMD) Türkiye deki Enerji Durumu, Önemi ve TTMD Görüşleri TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ (TTMD) Türkiye deki Enerji Durumu, Önemi ve TTMD Görüşleri 1 TARİHTE BU PROBLEM NASIL ÇÖZÜLMÜŞ Bilinen insanlık tarihi boyunca, doğal malzemeler kullanılarak yapılan yapılarda;

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir Enerji Kaynakları 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEMEZ ENERJİ

Detaylı

Ameliyathane Havalandırma Santrallerinin İşletme Şartlarının Değiştirilerek Enerji Verimliğinin Artırılması

Ameliyathane Havalandırma Santrallerinin İşletme Şartlarının Değiştirilerek Enerji Verimliğinin Artırılması Ameliyathane Havalandırma Santrallerinin İşletme Şartlarının Değiştirilerek Enerji Verimliğinin Artırılması Adem KISSAL, umutadem@hotmail.com İzmir Kuzey KHB M.Zeki BİLGİN, KOÜ, Elektrik Müh. Bölümü EVK

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER

KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER LERİ 1 Mayıs 2009 Mehmet Türkel Türkiye Kojenerasyon Derneği Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojileri Tanımlar, Tipleri ve Örnekler Yararları Çevresel Değerlendirme

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A SERA ISI POMPALARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A SERA ISI POMPALARI YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A SERA ISI POMPALARI ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. İsmindeki (Can-inovate) inovasyon ruhu ile hareket eden şirketimiz, 1965 yılından beri elektronik, IT, haberleşme, enerji, inşaat,

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI-II. Prof. Dr. Durmuş Kaya Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI-II. Prof. Dr. Durmuş Kaya Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI-II Prof. Dr. Durmuş Kaya Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

WINTREX. TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI

WINTREX. TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI WINTREX TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI Houghton Chemical Corporation 1927 yılında endüstri ve otomotiv sektörüne kimyasal üretim için kurulmuştur. Yaklaşık 90 yıllık tarihinde;

Detaylı

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON 22 Kasım 2014 / İSTANBUL Özay KAS Makina Yük. Müh. TÜRKOTED Yön. Kur. Üyesi KOJENERASYON

Detaylı

Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi

Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi 3Cafer Solum:Sablon 10.06.2015 14:36 Page 27 Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi Cafer SOLUM Hasan HEPERKAN ÖZET Bu çalışmada, jeotermal

Detaylı

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR?

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? İhtiyaca ve amaca göre bulunduğu ortamı konfor şartlarına getiren veya konfor şartlarında tutan cihazlara klima denir. Klima cihazları genel olarak, her hangi bir

Detaylı

Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi

Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi Prof. Dr. H. Yıldız DAŞGAN Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü dasgan@cu.edu.tr Elektrik enerjisi elde etmek

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

HİZMET BİNALARINDA KOJENERASYON & TRIJENERASYON. UYGULAMALARI ve OPTİMİZASYON

HİZMET BİNALARINDA KOJENERASYON & TRIJENERASYON. UYGULAMALARI ve OPTİMİZASYON HİZMET BİNALARINDA KOJENERASYON & TRIJENERASYON UYGULAMALARI ve OPTİMİZASYON 30 Mayıs 2015 / ANKARA Özay KAS Makina Yük. Müh. Arke Enerji Sistemleri KOJENERASYON NEDİR? Kojenerasyon; birleşik ısı ve güç

Detaylı

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ Karbonsan ın fabrikası, Orhangazi Bursa da bulunmaktadır. Karbonsan ın ürün çeşitlerini genel çerçevesiyle

Detaylı

Biyoenerjide Güncel ve Öncelikli Teknoloji Alanları ve TTGV Destekleri

Biyoenerjide Güncel ve Öncelikli Teknoloji Alanları ve TTGV Destekleri Biyoenerjide Güncel ve Öncelikli Teknoloji Alanları ve TTGV Destekleri Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TIREC 2010 Türkiye Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kongresi Türkiye Biyoenerji Piyasası

Detaylı