TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 .teknolojikarastirmalar.com ISSN: Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (2) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale TERMAL SĐSTEMLERDE EKSERJĐ VERĐMĐ K. ÇOMAKLI*, S.KARSLI**, M. YILMAZ*, Ö. ÇOMAKLI* * Atatürk Üniversitesi Müh. Fak., Makine Mühendisliği ölümü, ERZURUM ** Atatürk Üniversitesi Pasinler M.Y.O. Pasinler/ ERZURUM Özet Gelişen teknoloji ile eraer enerji ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Đnsanlık sadece sınırlı kaynak potansiyeli olan dünyada yeni enerji kaynak arayışları ile yetinmemiş aynı zamanda artan enerji savurganlığının önüne geçmek için sistemlerin ekonomik koşullarda işletilmesini en önemli hedef olarak elirlemiştir. u olgu yeni dizayn edilecek tüm sistemlerin ekserjetik verim açısından irdelenmesini zorunlu kılmıştır. u nedenle ir sistemin en ekonomik koşullarda işletilip işletilmediğinin ölçütü o sistemin ekserjetik veriminin elirlenmesinde yatmaktadır. u çalışmada, değişik termal sistemler için ekserjetik verim ifadeleri tanımlanarak, her ir model sistemin ekserjetik verim hesaında etkili olan parametreler tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Termal sistemler, verimi, kullanılailirlik, 1. Giriş ir enerji kaynağının enerji miktarını elirlemek, sistemi kurmak için yeterli ilgi değildir. Asıl ilinmesi gereken, enerji kaynağının iş potansiyeli yada kaynağın iş yapma imkanıdır. elirli ir halde ve elirli ir miktarda enerjiden elde edileilecek maksimum işi veren özelliğe kullanılailirlik denilmektedir. Son yıllardaki çalışmalarda, kullanılailir enerji (availaility energy) ile irlikte ekserji (exergy) kavramı ütün dillerde ortak kullanılailen ir kavram haline gelmiştir[1,2]. Enerji dönüşüme uğrarken çeşitli süreçlerden geçer. u süreçler termodinamik kanunlarına göre incelenir ve enerji dönüşüm sistemleri u kanunlara göre oyutlandırılır. Enerjinin niceliğini yani, enerjinin korunumunu ifade eden Termodinamiğin I. Kanunu, sistemlerdeki kullanılailir enerjiyi elirleyemediğinden, araştırmacılar tarafından yetersiz olduğu görülmüştür. undan dolayı enerjinin niteliğini inceleyen Termodinamiğin II. Kanununa göre de sistemler incelenmeye aşlanmıştır. Özellikle; çalışmaların çoğunda ir enerji sisteminin yapaileceği maksimum yararlı iş çoğunlukla analiz edilmiş ve sistemin kullanılailirliği una göre tespit edilmiştir[3]. Đç enerji, ısı enerjisi ve kimyasal enerji gii enerji türleri tersinir değişime uğradıklarından çevre şartlarında denge durumuna gelirler. u denge durumunda hala elirli ir enerjiye sahip oldukları halde enerjilerinin tamamını işe dönüştürmek mümkün olamaz[4]. uradan anlaşılacağı üzere, enerjinin ancak ir kısmı kullanılailmektedir. Enerjinin kullanılailen kısmı olarak adlandırılır ve Termodinamiğin II. Kanunu ile elirlenir. Şekil 1. de görüldüğü gii tersinir süreçlerde ekserji sait kalırken tersinmez süreçlerde ekserjinin ir kısmı veya tamamı harcanır. analizinin önem kazandığı elli aşlı alanlar şunlardır[5]: Değişik türlerde enerjiler üreten veya farklı nitelik ve nicelikte enerjiler tüketen tesislerde maksimum verimlilik tespiti Yapılailirlik analizleri ve ön tasarım Tasarımların en iyilenmesi ( optimizasyon ) Đşletme parametrelerinin seçimi ve işletme ekonomisi

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) Termal Sistemlerde Ekserjetik Verim Giren Eg Eç TERSĐNĐR SÜREÇ Çıkan Kayıp Giren Eg> Eç TERSĐNMEZ SÜREÇ Çıkan Şekil 1. Tersinir ve Tersinmez Süreçlerde (Kullanılailir Enerji) Đlişkisi Enerji sistemlerinin ikinci kanun kapsamında incelenmesine yönelik çalışmalar, analizde seçilen parametreye ağlı olarak iki ana grupta toplanailir. Entropi azlı çalışmalar azlı çalışmalar Đçerik ve amaç açısından ise Sistem performansı, verimlilik, tersinmezliklerin saptanması ve entropi üretiminin tespiti Đkinci kanun esaslı ekonomik analiz ( termoekonomi) çalışmaları kavramının ortaya çıkmasından sonra, enerji dönüşüm sistemlerinde ekserji analizi yapılmış ve sistemlerin gerek verimlilikleri gerekse ekonomik durumları ekserji analizleri ile elirlenmiştir. Araştırmacılar 20. Yüzyılın aşlarında, ikinci kanuna dayalı ekserji analizi ve ununla irlikte kullanılan ekonomik analizlerden yola çıkarak ürünlerin ekserjilerini az alarak ısı güç sistemlerinde elektriğin gerçek fiyatlarını elirlemişlerdir lı yıllarda Trıus ve Evans tarafından deniz suyundan tatlı su eldesi işlemine ekserji verimliliği açısından yaklaşılmış ve termoekonomi kavramı ilk kez ortaya konulmuştur[5]. Aynı yıllarda farklı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda güç santrallerinde ekserji ve termoekonomik analiz irlikte incelenmiştir. Onat, yaptığı çalışmada, ekserji (kullanılailir enerji) kayının minimize edilmesiyle ilgili azı sosyal örneklerle inceleme yapmış, u arada kazan ve soğutma sistemi için ir de ekserji analizi örneği vermiştir[4]. Moran ve Scuia, ekserji konusundaki çalışmaları tarayarak ekserji çeşitlerini tanımlamıştır. Ayrıca ekserji analizinin prensiplerini ve pratik temel ağıntılarını ortaya koyarak ekserji çeşitleri için ağıntıları ayrı ayrı çıkarmıştır[6]. Nakicenovic et al., ise çeşitli ülkelerin ekserji ve enerji durumlarını sektörlere göre incelemişlerdir. u çalışmada da konutlara harcanan yararlı ekserjinin düşük olduğu tespit etmişlerdir[7]. Tekin, yaptığı çalışmada, Erzurum Şeker Farikasının ekserji analizini yapmıştır. u amaçla sistemin matematik modelini kurarak her ir alt ünite için ekserji ant diyagramı oluşturmuş ve enerji, ekserji kayıp miktarları ile yerlerini elirlemiştir. Ayrıca yapısal ağ katsayıları ile tesisin üniteleri arasındaki etkileşimleri incelemiştir. Sonuçta azı proses değişkenlerin uygun şekilde ayarlanması ile ekserji kayında %26 lık ir azalmanın mümkün olacağını ortaya koymuştur[8]. Ertay, Türkiye de konut ve ina sektöründe enerji ve ekserji analizi yapmıştır. u çalışmada konut sektörü, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, konut sektörünün en düşük ekserji verimliliğine sahip sektör olduğu tespit edilmiştir. unun nedeni olarak u sektörde, ısıtma, pişirme gii düşük kalitede enerji gerektiren işlemler için yüksek kalitedeki kaynakların tüketilmesi gösterilmektedir[9]. Gürer, Türk Sanayisinde, enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörlerin iyileştirme yöntem ve potansiyellerini elirleyerek, u iyileştirmelerin ülkenin toplam enerji ve ekserji tüketimi üzerindeki etkilerini incelemiştir. u 26

3 Çomaklı, K., Kaslı, S., Çomaklı, Ö., Yılmaz, M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) çalışmada, Demir Çelik sektörü hem yüksek enerji tasarruf potansiyelinden dolayı hem de iyileştirmeler için yapılacak yatırımın düşük olması seeiyle en çok tasarruf sağlanailecek sektör olarak elirlenmiştir. Tavsiye edilen iyileştirmeler sonrasında, 2000 yılındaki endüstriyel enerji kullanımındaki tasarruf potansiyeli % 12.2 olarak elirlenmiştir. Aynı şekilde tüm ülke enerji ve ekserji kullanımının % 3.2 azalacağı elirlenmiştir. Yeni tesislerin devreye girmesiyle, dilimi için endüstriyel ve toplam tasarruf potansiyelleri, sırasıyla %6.1 ve %1.5 olarak elirlenmiştir. Türkiye'nin toplam irinci ve ikinci kanun verimleri, 2000 yılı için sırasıyla %35.1 ve %12.6 olarak, 2010 yılı için %35.6 ve %12.8 olarak ulunmuştur[10]. Đleri ve Gürer, irlikte yaptıkları çalışmada, ülkemizin enerji ve ekserji durumunu incelemişler ve her ir sektörde enerji ve ekserji kayıplarını elirlemişlerdir. u çalışmada, konutlarda harcanan enerjinin, ekserji verimlerinin düşük olduğu ortaya konulmuştur (şekil 1.7 ve şekil 1.8 ). Şekillerden görüldüğü gii Türkiye tükettiği enerjinin %62 si atık enerji olarak karşımıza çıkarken, enerjinin ancak %35 i yararlı enerji olarak kullanmaktadır. sinin ise %83.9 kullanılmazken, %13.1 i faydalı ekserji olarak kullanılmaktadır[11]. Doldersum, ekseji analiz programı yardımı ile rafinerideki her ir sistemin enerji ve ekserji kayıplarını hesaplamıştır. Yapılacak çalışmalarla rafinerideki ekserji kayıplarında %70 azalma sağlanacağı ve u sayede önemli oranlarda yakıttan tasarruf sağlanaileceğini ortaya koymuştur[12]. Sorin et al., kimyasal reaksiyonların ekserji verimlerini hesaplamışlardır [13]. Sorin et al. yaptıkları aşka ir çalışmada yeni ir teknik geliştirerek, kimyasal proseslerde azaltılailir ekserji analizi yapmışlardır. uldukları sonuçları literatürle karşılaştırarak doğru sonuçları sağlamışlardır[14],. Torres ve Gallo, 200 MW elektrik enerjisi ve saatte 2100 ton uhar üreten ir kojenerasyon santralinde irinci kanun ve ekserji verimlerini hesaplayarak ünitelerde meydana gelen tersinmezlikleri hesaplamışlardır. u çalışmada, sadece güç üretimi için enerji verimi %9.62, ekserji verimi %8.96; kojenerasyon durumunda enerji verimi %88.4, ekserji verimi %38.75 olarak ulunmuştur[15]. Guarienello et al., gaz türinli kojenerasyon ısı güç santralini enerjetik, ekserjetik ve termoekonomik açıdan analiz etmişlerdir. Santralin herir elemanı için ekserjetik ve ekserjetik ürün maliyetleri çıkarılarak tüm sistem için ekserji ve maliyet analizi yapılmıştır[16]. Dinçer çalışmasında, soğutma sistemleri için enerji ve ekserji analizini ir örnekle göstermiştir. Çalışmada ayrıca enerji ve ekserji kavramları üzerinde karşılaştırmalı ir yaklaşımla ilgiler sunulmuştur[17]. u çalışmada verilen azı tipik enerji kullanımlarına ait enerji ve ekserji verimlerinin değerleri çizelge 1. de verilmiştir. Çizelge 1. azı Enerji kullanım alanları için enerji ve ekserji verimleri Kullanım Alanı Enerji Verimi Verimi Elektrik Üretmi ya da tüketimi Endüstriyel uhar Üretimi Diesel Gücü ile Ulaşım enzin Gücü ile Ulaşım ir yerin ısıtılması ya da soğutulması Kullanım suyunun ısıtılması Aydınlatma Ertesvag, çeşitli ülkelerin değişik sektörlerindeki enerji ve ekserji kayıplarını analiz ederek u sektörlerdeki ekserji verimlerini hesaplamıştır. Ayrıca incelenen ülkelerdeki ekserji girişinin sektörlere göre dağılımını inceleyerek, u ülkeler için ortalama ekserji verimlerini karşılaştırmalı ir şekilde elde etmişlerdir[18]. u sonuçlar çizelge 2 de verilmiştir. 27

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) Termal Sistemlerde Ekserjetik Verim Çizelge 2. Ülkelerin sektörlere göre ekserji verimleri Sanayi Ulaşım Konut Norveç (1995) Đsveç (1994) Đtalya(1990) Japonya (1985) rezilya(1987) Kanada(1986) Finlandiya(1985) Türkiye(1995) USA(1970) OECD(1990) Dünya(1990) Ülke genel verimi Verkhivker ve Kosoy, yaptıkları çalışmada Rankin uhar güç santrallerini ve nükleer santrallerini ekserji ve ekonomik açıdan analiz ederek her iki santral için ekserji kayıpları ve enerji ekserji verimlerini hesaplamışlardır. Yapılan u çalışmada, Rankin uhar güç santralinde, kimyasal ekserjinin %62.03 lük kısmı tersinmezliklere harcandığı tespit edilmiştir[19]. Song et al., 150 MW lık ir gaz türin sisteminde ekserji analizine dayalı ir performans analizi yapmışlardır. Gaz türin sistemin ütün elemanları için türinin farklı yük durumlarında ekserji kayıp oranlarını hesaplanmışlardır. Örneğin yanma odasının ekserji kayıp oranı yük durumuna göre %28.3 ile %41.6 arasında değiştiği ortaya çıkmıştır[20]. ugün yeni ve klasik sistemlerin ekserjetik verim akımından incelendikten sonra kullanıma sunulduğu ilinen ir gerçektir. u çalışmada ekserjetik verim ifadesi değişik termal sistemler için tanımlanarak ekserjetik verim üzerine etkili olan parametreler tespit edilmeye çalışılmıştır. 2. Verimi Çevresi ile etkileşim içinde ulunan ütün asit termal sistemler için ekserji verimi, gerçek ve maksimum ısıl verimlerinin oranı ile hesaplanmaktadır. Göz önüne alınan ir sistemin ekserji dengesi Şekil 2 de verilmiştir. Giren SĐSTEM Çıkan Kayıp Şekil 2. dengesi [11] uradan herhangi ir termal sistemin herhangi ir süreç sonucunda genel anlamda ekserjetik verimi, Çıkan 1 (Kayıp ekserji)/(giren ) (1) Giren 28

5 Çomaklı, K., Kaslı, S., Çomaklı, Ö., Yılmaz, M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) au dn df + qu + Wu + su (2) qf W f şeklinde ifade edilmektedir. urada, au dn qu W u su df qf W f Üretilen ekserji Enerjisi olmayan ham maddelerin ekserjisi Isı kaynağı veya ısı atılan ortamların ekserji artışı Sistemden alınan iş Sistemin ekserjisindeki artış Kullanılan maddelerin ekserjisi (yakıtlar) Isı kaynağındaki ekserji azalması Sisteme giren iş olarak ifade edilmektedir. terimi ile ifade edilen ekserji verimi, uhar santralleri, ısıtma ve soğutma santralleri, elektrik santralleri, ısıtma fırınları gii irçok termal prosesin termodinamik açıdan mükemmel olup olmadığının rasyonel ir ölçütü olarak dikkate alınmaktadır. verimi daima 1 den küçüktür. Sadece ideal tersinir çevrimler için 1 olmaktadır. Örneğin çevresiyle etkileşim içinde ulunan ir tersinir Carnot Makinesi nin ekserji verimi, ısı kaynağının sıcaklığından ağımsızdır ve 1 e eşittir ir Isı Makinesinin Verimi Yüksek kaynak sıcaklığı T H ve alçak kaynak sıcaklığı T L olan iki kaynak arasında çalışan ısı makinesinin şematik resmi Şekil 3 de ekserji verimi ise denklem (3) de verilmiştir. T H δq H δw T δq L T L Şekil.3 deki ısı makinesinin ekserji verimi, W W Şekil 3. Isı Makinesi u T E (3) qf TH T L Emax QH TH şeklinde ifade edilir. Denklem (3) den de görüldüğü gii ısı makinesinin ekserji verimi ısı makinesinin gerçek ısıl veriminin maksimum yani teorik ısıl verimine oranı şeklinde ifade edilmektedir. 2.2 Isı Pompasının Verimi Kaynak sıcaklığı T 0 ve ısı atılan ortam sıcaklığı Tu olan iki kaynak arasında çalışan ısı pompasının şematik resmi Şekil 4 de ekserji verimi de denklem (4) ile verilmiştir. u ısı pompasının ekserji verimi, 29

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) Termal Sistemlerde Ekserjetik Verim qu W f Tu T0 Qu Tu W f ITK ITK max (4) şeklinde ifade edilmiştir. urada ısı pompasının ekserji veriminin aynı kaynak sıcaklıkları arasında çalışan ısı pompasının ısıtma tesir katsayısının maksimum ısıtma tesir katsayısına oranı olarak ifade edilmektedir. T u Isı atılan ortam δq u δw k δq 0 T 0 Isı kaynağı Şekil 4. Isı Pompası 2.3. Soğutma Makinesinin Ekserjetik Verimi Soğutulan ortam sıcaklığı T u ve çevre sıcaklığı T 0 olan iki kaynak arasında çalışan soğutma makinesinin şematik resmi Şekil 5 de ekserji verimi de denklem (5) ile verilmiştir. T 0 Çevre δq 0 δw k δq u T u Soğutulan Ortam Soğutma makinesinin ekserji verimi, Şekil 5. Soğutma Makinesi qu W f Tu T0 Qu Tu W f STK STK max (5) şeklinde ifade edilmiştir. urada soğutma makinesinin ekserji verinin aynı kaynak sıcaklıkları arasında çalışan soğutma makinesinin soğutma tesir katsayısının maksimum soğutma tesir katsayısına oranı olarak ifade edilmektedir. 30

7 Çomaklı, K., Kaslı, S., Çomaklı, Ö., Yılmaz, M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) uhar Güç Santralinin verimi uhar güç santrallerde kazanda elde edilen kızgın uhar türinde genişletilerek elektrik üretilir. Santrale ait şematik şekil 6 ve her ir eleman için ekserji verimleri aşağıda verilmiştir. S,Ç uhar W Türin Elektrik Jeneratörü m& y y S,G Kondenser T,Ç K,G K,Ç esleme Pompası Şekil 6. uhar Güç Santrali uhar Kazanın Verimi uhar kazanın ekserji verimi, S,Ç S,G δ 1 (6) Y Y hesaplanır (12). Eğer yakıt ve hava kazana, T 0, P 0 şartlarında girdiği kaul edilir ise kazan için ekserji dengesi; ( ) δ (7) Y S,Ç S,G K i i şeklinde yazılailir. urada, irinci terim yakıt ekserjisini, parantez içerisindeki terim suyu aktarılan ekserjiyi, üçüncü terim kazan yüzeylerinden olan ekserji kayıplarını, dördüncü terim aca gazları ile dışarı atılan ekserjiyi ve eşinci terim ise kazanda oluşan tersinmezlikleri ifade etmektedir. Kazan yüzeylerinden olan ekserji kayıpları ve aca gazları ile atılan ekserji kayıpları da tersinmezlik olarak kaul edilir ise kazanda oluşan toplam tersinmezlik; δ ( ) (8) Y S,Ç S, G TSÇ δ m YφH U msc P ( TSÇ TSG) T0 ln (9) TSG şeklinde hesaplanır Türin Verimi Türinde akışkanın genişlemesi sonucunda iş elde edilir. Şekil 6 dan türin ekserji verimi; W IIT (10) S,Ç T,Ç şeklinde hesaplanır. 31

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) Termal Sistemlerde Ekserjetik Verim Kondenser Verimi Kondenser, türinden çıkan uharı yoğuşturma da kullanılır. Yoğuştuma işlemi soğuk su ile yapılır. Kondenser ekserji verimi, K.Ç K,G (11) T,Ç S,G ağıntısı ile hesaplanır. Güç üretim sisteminin genel ekserji verimi ise; W m& + m& + m& y y (12) şeklinde hesaplanır. uradaki terimler aşağıda açıklanmıştır. m& m& m& y Net elektrik gücü Yakıt tüketimi esleme suyunun deisi esleme suyunun ekserjisi Soğutma suyunun deisi soğutma suyunun ekserjisi 2.5. ir Soğutma Tesisinin Verimi Şekil 7 da verilen asorsiyonlu ir soğuk oda sisteminin ekserji verimi denklem (13) de verilmiştir. Kompresör Q & 0 T 0 Kondenser Evaporatör Tr Q & r Soğutulan Ortam G. Valfi Şekil 7. Soğutma Tesisi [11]. (n) N M + N PC Q& + N r(n) P + N a + & T 0 T T r r (13) urada, Q & r(n) Soğutma Yükü N M Kompresör Gücü N, Pompaların Gücü N PC N P a Yardımcı Ekipmanların Gücü dür. 32

9 Çomaklı, K., Kaslı, S., Çomaklı, Ö., Yılmaz, M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) Sonuç Enerji kaynaklarının sınırlı olması ve her geçen gün artan talepler nedeniyle yeni ve alternatif enerji kaynakları araştırılmaktadır. Enerjinin daha etkili ve verimli ir şekilde kullanılmasına ugün için alternatif ir enerji kaynağı olarak yaklaşılmaktadır. Özellikle enerji tüketimi yüksek olan tesislerde, enerjinin verimli kullanılması, enerji maliyetini düşüreceği gii, kayıp enerjiyi geri kazanmak için yapılan sistemlerin maliyetlerini de en aza indirmiş olacaktır. Ayrıca fosil yakıt yakılan sistemlerde enerji dönüşümü sırasında, çevreye atılan zararlı emisyonların minimum miktarda olması çevreyi de daha az kirletecektir. Enerjinin etkin kullanımı ve sistemlerdeki verim artışı, enerji tasarrufu sağlayarak savurganlığı ve aartılmış talepleri engeller. Enerjinin etkin kullanımı, enerji üretiminin ve tüketiminin maksimum verimle gerçekleştirilmesi, enerji kayıplarının minimuma indirilmesi, ekonomik gelişmeden ve yaşam konforunu engellemeden enerji taleini kontrol altına almaktır. aşka ir deyişle üretim hızı ve kalitesi düşmeden verimliliğin artırılmasıdır. Enerjinin etkin kullanımında ortaya çıkan ir sonuçta ekserjetik verim analizidir. Termal sistemlerin dizaynında ve optimum işletme koşullarının elirlenmesinde ekserjetik verim analizi oldukça önemlidir. Đşletilmesi düşünülen herhangi ir termal sistemin simülasyonunun yapılailmesi için ekserjetik verim analizi proje aşamasında ele alınmalıdır. analizinin öneminden dolayı son zamanlarda termal sistemlerin tümünde ekserjetik verim irdelenmesi yaygınlaşmıştır. Kaynaklar [1]. Çengel, A.Y. and oles, M.A., An engineering approach thermodynamic. Mc. Gra Hill, 1985, USA [2]. üyüktür, A.R Termodinamik. irsen yayınevi. [3]. Çomaklı K., Atatürk Ü. Isıtma sisteminin enerji ve ekserji analizi Atatürk Ü. Fen il. Enst. [4]. Onat, K., Kullanılailir enerji kayının azaltılması. Temodinamiğin Đkinci kanunu Çalışma Toplantısı, Erciyes Üni [5]. Eğrican, N. ve Özdoğan, S., Enerji sistemlerin ekserji analizine yönelik yeni azı çalışmaların derlenmesi. Temodinamiğin Đkinci kanunu Çalışma Toplantısı, Erciyes Üni [6]. Moran, M. J., and Sciua, E., Exergy analysis: principles and practice. J. Eng. Gas Turine and Poer, 116, [7]. Nakicenovic, N., Gilli, P. V., and Kurz, R., Regiomal and gloal exergy and energy efficiencies, Energy, 21, 3, [8]. Tekin T., Erzurum şeker farikasının ekserji analizi. Doktora Tezi, A.Ü. Fen ilimler Ens. Makina Müh. Ana ilim Dalı [9]. Ertay, H.S., Energy and exergy utilization in Turkish residential and commercial sector up to 2010.Y. Lisans tezi, ODTÜ Fen ilimler Ens. Makina Müh. Ana ilim Dalı [10]. Gürer, A.T., Energy and exergy utilization ın Turkish industrial sector up to Y. Lisans tezi, ODTÜ Fen ilimler Ens. Makina Müh. Ana ilim Dalı [11]. Ileri, A., and Gurer, T., Energy and exergy utilization in Turkey during Energy, 23, 12, [12]. Doldersum, A., Exergy analysis proves viaility of process modification. Energy Convers. Magmt, 39, 19-18, [13]. Sorin, M., onhivers, J. C., and Paris, J., Exergy efficient and conversion of chemical reactions. Energy. Convers. Magmt, 39, 16-18, [14]. Sorin, M., Hammache, A., and Diallo, O., Exergy load distriution approach for multi-step process design. Applied Thermal Eng., 20, [15]. Torres, E. A., and Gallo, L. R., Exergetic evaluation of a cogeneration system in a petrochemical complex. Energy. Convers. Magmt, 39, 16-18, [16]. Guariell Jr.,F., Cerqueria, A. A. G., and Nera, S. A., Thermoeconomic evaluation of a gas turine cogeneration system. Energy. Convers. Magmt, 41, [17]. Dincer, I., Thermodynamics, exergy, and environmental impact. Energy Sources, 22, [18]. Estesvag, I. S., Society exergy analysis: a comparison of different societies. Energy, 26, [19]. Verkhivker, G. P., and Kosoy,. V., On the exergy analysis of poer plants. Energy. Convers. Magmt, 42, [20]. Song, T. W., Sohn, J. L., Kim, J. H., Kim, T. S., and Ro, S. T., Exergy-ased performance analysis of the heavy-duty gas turine in part-load operation conditions. Exergy, 2,

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2007 (2) Termal Sistemlerde Ekserjetik Verim [21]. Kotas, T.J., 1995, The exergy method of thermal plant analysis, Krieger Pulishing Comp. 328, USA [22]. Rosen, M.A. and Dinçer, Đ., Exergy as the confluence of energy, environment and sustainale development, Energy Int. J., 1(1), 2001, [23]. Yamankaradeniz, R., 1997, Mühendislik Termodinamiğinin Temelleri, Uludağ Üniv. Güç. Vakfı yayın no: 22, ursa, [24]. Wall, G. And Gong, M., On exergy and sustainale development- Part 1: Conditions and concepts. Exergy Int. J., 1(3), 2001, [25]. Wall, G. And Gong, M., On exergy and sustainale development- Part 2: Indicators and methods. Exergy Int. J., 1(4), 2001, [26]. Szargut, J., Morris, D.R., Steart, F.R., Exergy Analysis Of Thermal, Chemical And Metallurgical Processes, Hemisphere Pulishing Corporation, Ne York,

Abs tract: Key Words: M. Ziya SÖĞÜT Hüseyin BULGURCU Enver YALÇIN

Abs tract: Key Words: M. Ziya SÖĞÜT Hüseyin BULGURCU Enver YALÇIN Ziya Sogut:Sablon 25.03.2014 16:50 Page 11 Düşük Şarjlı Çoklu Kompresörlü Soğutma Sistemlerinin Farklı Soğutucu Akışkanlara Göre Termodinamik ve Çevresel Performanslarının Değerlendirilmesi ÖZET Dünyada

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

JEOTERMAL SİSTEMLERİN EKSERJİ ANALİZİ: KIZILDERE ÖRNEĞİ

JEOTERMAL SİSTEMLERİN EKSERJİ ANALİZİ: KIZILDERE ÖRNEĞİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOTERMAL SİSTEMLERİN EKSERJİ ANALİZİ: KIZILDERE ÖRNEĞİ Öner ATALAY Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ - 2004 JEOTERMAL SİSTEMLERİN EKSERJİ ANALİZİ: KIZILDERE

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

BUHARLI GÜÇ ÇEVRİM VERİMİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE BELİRLENMESİ THE DETERMINATION OF EFFICIENCY OF THE STEAM POWER CYCLE BY EXERGY ANALSİS

BUHARLI GÜÇ ÇEVRİM VERİMİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE BELİRLENMESİ THE DETERMINATION OF EFFICIENCY OF THE STEAM POWER CYCLE BY EXERGY ANALSİS BUHARLI GÜÇ ÇEVRİM VERİMİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE BELİRLENMESİ Murat KAYA 1 ÖZET Bu çalışmada basit Rankine buhar güç çevrimi termodinamik olarak ele alınmıştır. Çevrimin verimli olarak çalışmasını etkileyen

Detaylı

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-2 Ekim 214 Balıkesir TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33,, 87-99, 203 J. of Thermal Science and Technology 203 TIBTD rinted in Turkey ISSN 300-365 GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OTİMUM

Detaylı

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi,,, 7-, J. of Thermal Science and Technology TIBTD Printed in Turkey ISSN -65 CO SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNİN MAKSİMUM PERFORMANS ANALİZİ Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi,

Detaylı

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE BELİRLİ SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN İKİNCİ KANUN ANALİZİ

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE BELİRLİ SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN İKİNCİ KANUN ANALİZİ 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE BELİRLİ SOĞUTUCU AKIŞKANLAR

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRKLARELİ İKLİM ŞARTLARINDA HİBRİT FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİN ANALİZİ. Hüseyin Özgür DOĞANAY

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRKLARELİ İKLİM ŞARTLARINDA HİBRİT FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİN ANALİZİ. Hüseyin Özgür DOĞANAY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRKLARELİ İKLİM ŞARTLARINDA HİBRİT FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİN ANALİZİ Hüseyin Özgür DOĞANAY YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Tez

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Y. ÇINAR, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KATI OKSİT YAKIT PİLİ KOJENERASYON SİSTEMLERİNİN KONUTLARDA UYGULANMASI YUSUF ÇINAR NİĞDE

Detaylı

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss 119-128, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp 119-128, December 2011

Detaylı

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25, 2, 49-61, 2006 J. of Thermal Science and Technology 2006 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA

Detaylı

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMA TASLAĞI Kasım-1997 1 GİRİŞ Daha rahat bir yaşam sürdürebilmek,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

ÇATES ATIK ISISI ĐLE BÖLGESEL ISITMA ĐMKÂNLARI

ÇATES ATIK ISISI ĐLE BÖLGESEL ISITMA ĐMKÂNLARI makina mühendisleri odası zonguldak şubesi ÇATES ATIK ISISI ĐLE BÖLGESEL ISITMA ĐMKÂNLARI MMO ZONGULDAK ŞUBE ENERJĐ KOMĐSYONU RAPORU MART 2009 ÇATES ATIK ISISI ĐLE BÖLGESEL ISITMA ĐMKÂNLARI Đçindekiler:

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

THE EFFECT OF REFRIGERANT OUTLET TEMPERATURE FOR EXERGY EFFICIENCY OF HEAT PUMPS USING CO 2

THE EFFECT OF REFRIGERANT OUTLET TEMPERATURE FOR EXERGY EFFICIENCY OF HEAT PUMPS USING CO 2 Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 0, 1, 7-78, 2010 J. of Thermal Science and Technology 2010 TIBTD Printed in Turkey ISSN 100-61 CO 2 SOĞUTUCU AKIŞKANLI ISI POMPALARINDA SOĞUTUCU AKIŞKAN ÇIKIŞ SICAKLIĞININ

Detaylı

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI Sadik Erdogan:Sablon 16.04.2012 14:47 Page 19 Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI ÖZET Enerji konusu binaların dizaynı ve kullanımında

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK AKIŞKANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI

ENDÜSTRİYEL ATIK AKIŞKANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI ENDÜSTRİYEL ATIK AKIŞKANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI Doç. Dr. Muhlddin CAN Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarhk Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Görükle/BURSA ÖZET Bursa bölgesindeki

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜREKLİ KULLANILABİLİRLİK KOŞULU ALTINDA MADDELERİN SPESİFİK ISI KAPASİTELERİNİN KULLANILARAK DEPOLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mak.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ APARTMANLARIN DIŞ KABUĞUNA UYGULANAN ISI YALITIMININ BİNA ENERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ (KONYA VE ERZİNCAN ÖRNEĞİ) Arzu YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimarlık

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TERMİK SANTRALLERDE ELEKTRİK ENERJİSİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI- E.Ü.A.Ş. SEYİTÖMER TERMİK SANTRALİ ÖRNEĞİ Mümin TAŞKINOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik-Elektronik

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 339 ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA Bener KURT İlhami HORUZ ÖZET Absorbsiyonlu Isı Yükseltici (AIY) sistemleri, kendilerine has eşsiz özellikleriyle atık ısı kaynaklarının

Detaylı

LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ

LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ _ 133 LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ H. Kürşad ERSOY S. Orkun DEMİRPOLAT ÖZET Bu çalışmada, LNG alım terminallerinde, LNG nin doğalgaza dönüştürülmesi esnasında, açık-kapalı

Detaylı

Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli ısı

Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli ısı GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKİ GAZ MOTORU TAHRİKİ BİR ISI POMPASI SİSTEMİ UYGUAMASI Arif HEPBAŞI, Zafer ERBAY, Filiz İÇİER, Neslihan ÇOAK, Ebru HANCIOĞU GİRİŞ Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli

Detaylı