BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU"

Transkript

1 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014

2 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 2 SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU... 2 DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI... 2 DENETİM GÖRÜŞÜ... 3 EKLER... 4

3 KISALTMALAR BDDK TOKİ : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu : Toplu Konut Ġdaresi

4

5 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 4389 sayılı Bankacılık Kanunu ile 1999 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) kurulmasına karar verilmiģ ve Kurum 2000 yılı Ağustos ayında faaliyetlerine baģlamıģtır. Kurum, bu Kanunda ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen malî kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde serbestçe kullanır. BDDK, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 2 nci maddesi son bendine göre; bu Kanunun sadece 3, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 76 ve 78 ncı maddelerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Bütçesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Bütçe Türleri ve Kapsamı baģlıklı 12 nci maddesinde belirtildiği üzere, Merkezi Yönetim Bütçesi içinde ve bu kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar arasında yer almaktadır. Merkezi Yönetim Bütçesi içindeki kurumsal kodu olarak belirlenmiģtir. Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ın 5 inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aģağıda yer alanlar denetime sunulmuģ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıģtır. Geçici ve kesin mizan Bilanço Kasa sayım tutanağı Banka mevcudu tespit tutanağı Alınan çekler sayım tutanağı Menkul kıymetler ve varlıklar sayım tutanağı Değerli kâğıtlar sayım tutanağı Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırması tablosu Faaliyet sonuçları tablosu Yevmiye defteri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 1

6 Denetim görüģü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiģtir. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmıģ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek Ģekilde zamanında SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlıģ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluģturulmasından, etkin olarak iģletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluģturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna iliģkin görüģ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle sorumludur. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüģ uluslararası denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir. Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliģkin makul güvence Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 2

7 elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüģtür. Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluģturan hesap ve iģlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna iliģkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleģtirilmiģtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiģtir. Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına iliģkin tüm mali faaliyet, karar ve iģlemleri ve bunlara iliģkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluģturmaktadır. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüģü oluģturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiģtir. DENETİM GÖRÜŞÜ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2013 yılına iliģkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıģtır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 3

8 KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU EKONOMĠK KODLAR GĠDERĠN TÜRÜ EKLER I II II IV TL TL TL Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 4 CARĠ (2013) FAALĠYET GĠDERLERĠ , , ,15 01 PERSONEL GĠDERLERĠ , , , Memurlar , , , Temel MaaĢlar , , , Temel MaaĢlar , , , Zam ve Tazminatlar , , , Sosyal Haklar , , , Ek ÇalıĢma KarĢılıkları , , , Ödül ve Ġkramiyeler , , , Diğer Giderler 0,00 98,79 0, SözleĢmeli Personel , , , Ücretler , , , Kadro KarĢ. Sözl. Pers. Ücr , , , Diğer SözleĢmeli Personel Ücr. 0, , , Kadro KarĢ. Sözl. Pers. Zam ve Tazm , , , Kadro KarĢ. Sözl. Pers. Sosyal Hakları , , , Ödül ve Ġkramiyeler , , , Ödül ve Ġkramiyeler 0, ,63 0, Diğer Personel , , , Ücret ve Diğer Ödemeler , , , YurtdıĢı Öğrenimde Ödenen Aylıklar , , , Diğer Pers. Yapılan Diğer Öd , ,46 0,00 02 S.G.K.NA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ , , , Memurlar , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , Sağlık Primi Ödemeleri , , ,91 YIL

9 02 02 SözleĢmeli Personel , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , Sağlık Primi Ödemeleri , , ,18 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , , , Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları , , , Kırtasiye ve Büro Malz. Alımları , , , Kırtasiye Alımı , , , Büro Malzemesi , , , Periyodik Yayın Alımları , , , Diğer Yayın Alımları 1.520, , , Baskı ve Cilt Giderleri 5.842, , , Diğer Kırtasiye ve Büro Malz. Al ,00 153,40 903, Su ve Temizlik Melz. Alımları , , , Su Alımı , , , Temizlik Malzemesi Alımları , , , Enerji. Alımları , , , Yakacak Alımları , , , Akaryakıt ve Yağ Alımları , , , Elektrik Alımları , , , Yiyecek, Ġçecek ve Yem Alımları , , , Yiyecek Alımları , , , Ġçecek Alımları 200,00 607, , Özel Malzeme Alımları 40,00 72,75 214, Tıbbi Malzeme ve Ġlaç Alımları 40,00 72,75 214, Yolluk Giderleri , , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , , , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , , , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , , , YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları , , , YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları , , , Görev Giderleri , , , Yasal Giderler , , ,99 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 5

10 Mahkeme Harç ve Giderleri , , , Diğer Yasal Giderler 0,00 0,00 101, Ödenecek Vergi, Resim ve Harç Gid , , , Vergi Ödemeleri vb. Giderler , , , Diğer Vergi, Resim ve Harç vb. Gid , , , Hizmet Alımları , , , MüĢavir Firma ve KiĢilere Ödemeler , , , Etüt ve Proje BilirkiĢi Ekpt.Gid. 0,00 0, , Bilgisayar Hizmeti Alımları 0, , , Müteahhitlik Hizmetleri , , , Enformasyon ve Raporlama Gid , , , Diğer MüĢ. Firma ve KiĢilere Öd , , , HaberleĢme Giderleri , , , Posta ve Telgraf Giderleri , , , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücreti , , , Bilgiye Abonelik Giderleri , , , TaĢıma Giderleri , , , GeçiĢ Ücretleri 5.565, , , Diğer TaĢıma Giderleri , , , Tarifeye Bağlı Ödemeler , , , Ġlan Giderleri , , , Sigorta Giderleri 9.984, , , KovuĢturma Giderleri 0,00 0,00 0, Kiralar , , , TaĢıt Kiralaması Giderleri , , , Hizmet Binası Kiralama Giderleri , , , Diğerı Kiralama Giderleri 4.000, , , Diğer Hizmet Alımları , , , Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri 5.221,69 0, , YurtdıĢı Staj ve Öğrenim Giderleri , , , Kuslara Katılma Giderleri , , , Diğer Hizmet Alımları 151, , , Temsil ve Tanıtma Giderleri , , , Temsil Giderleri , , ,84 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 6

11 Temsil, Ağırlama, Tören Fuar Org.Gid , , , Tanıtma Giderleri 3.336, , , Tanıtma, Ağırlama, Tören Fuar Org.Gid , , , Menkul Mal, G.Maddi Hak.Al.Bakım, On.Gd , , , Menkul Mal Alım Giderleri 7.941, , , Büro ve ĠĢyeri Mal ve Malz.Alımları 7.941, , , Büro ve ĠĢyeri Mak. ve Teçh.Alımları 0, , , Diğer Dayanıklı Mal ve Malz.Alımları 0,00 449, , Gayrimaddi Hak Alımları 0,00 0, , Diğer Gayrimaddi Hak Alımları 6.147, Bakım ve Onarım Giderleri , , , TefriĢat Bakım ve Onarım Giderleri , , , Makine Teç. Bakım ve Onarım Gid. 411,20 837, , TaĢıt Bakım ve Onarım Giderleri , , , Diğer Bakım ve Onarım Giderleri , , , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid , , , Hizmet Binası Bakım ve Onarım Gid , , , Büro Bakım ve Onarım Giderleri 2.483, , , Diğer Hiz. Binası Bakım ve On.Gid , ,61 342, Hizmet Binası Bakım ve Onarım Gid. 0,00 0, , Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0, ,89 05 CARĠ TRANSFERLER , , , Görev Zararları , , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , , Hane Halkına Yapılan Transferler 299,25 133,88 0, Hane Halkına Yapılan Transferler 299,25 133,88 0, Sayılı Yasa Gereği Mali Sor.Sig.Gd. 299,25 133,88 0, YurtdıĢına Yapılan Transferler 0,00 0, , Uluslar arası KuruluĢlara Yapılan Ödemeler 0,00 0, , Uluslar arası KuruluĢlara Üyelik Aidatı Öd. 0,00 0, ,00 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 103,90 84, , Menkul Mal Amortisman Giderleri 103,90 84,50 0, Büro ve ĠĢ yeri Makine Teç.Amort.Gid. 0,00 0, ,00 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 7

12 Bilgisayar Amortsiman Giderleri 0,00 0, , Yayın Alımları ve Yapımları 103,90 84,50 0, Basılı Yayın A. ve Yap. (Amort.Gid.) 103,90 84,50 0,00 10 SOSYAL RĠSK ÖDEMELERĠ , ,54 0, ĠĢverenlerce ÇalıĢ.içinYap.Sos.Risk Öd , ,54 0, SGK.na Fatura KarĢ.Ödenen Ġkramiye vb. 0,00 0,00 0, Kamu Personeli Tedavi Giderleri 0,00 0,00 0, Kamu Personeli Ġlaç Giderleri 0,00 0,00 0, SGK.na Fatura KarĢ.Ödenen Ġkramiye vb , ,54 0, Emekli Ġkr. Ve Makam Tazm. Ödemesi , ,54 0,00 11 Değer Miktar DeğiĢim Giderleri 53, , , Döviz Mevc.Değ.OluĢan Olumsuz Kur F. 53, , , Döviz Hes.Kayıtlı Tut.ın Değ. Kaynaklananlar 53, , , Hazine Malı Dövizlerden Kaynaklananlar 53, ,37 0, Döviz Tut.Değ.Son.Ol.Olumsuz Kur Farkları 0,00 0, ,63 12 Gelirlerin Ret ve Ġadesinden Kaynaklanan Gid. 0,00 0,00 642, Diğer Gelirler 0,00 0,00 642, KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 0,00 0,00 642, Düz.veDen.Kurumlara Ait Paylar 0,00 0,00 642,78 13 Amortisman Giderleri , , , Maddi Duran Varlıklar Amor. Gid , , , Tesis,Makine ve Cihazların Amort.Gid , , , DemirbaĢların Amortisman Giderleri , , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amort.Gid , , , Hakların Amortisman Giderleri , , , Hakların Amortisman Giderleri , , , , , ,15 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 8

13 BĠLANÇO AKTĠF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA A- HAZIR DEĞERLER , , ,34 1- Kasa 4.246, ,97 866, Bankalar , , ,79 3- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) C- TĠCARĠ ALACAKLAR 1- Katılım Payından Alacaklar 3-Katılım Payından Alacaklar 4- Verilen Depozito Teminatlar ve D- DĠĞER ALACAKLAR 1-Personelden Alacaklar 2- Diğer ÇeĢitli Alacakllar , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,39 ( KarĢılaĢtırmalı) (TL) PASĠF (KAYNAKLAR) Cari Dönem Cari Dönem AÇIKLAMA A- MALĠ BORÇLAR 1- Kredi Kartı Kul. Doğan Borçlar B- TĠCARĠ BORÇLAR 1- Toplu Konut Ġdaresi 2- Mal ve Hizmet AlıĢından Borçlar C- DĠĞER BORÇLAR 1- Personele Borçlar 5.534,70 0,00 0, ,70 0,00 0, , , ,44 0, , , , , , , , , , , , ,34 2- Emanetler 0,00 0, , , , , , , , , ,81 E- STOKLAR , , ,08 1- Ġlk Madde ve Malzeme Stokları , , ,08 2- Diğer ÇeĢitli Borçlar F- ÖDENECEK VERGĠ DĠĞER YÜKÜML. VE 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI F- GELECEK AYLARA AĠT GEL. VE GĠD. TAH , , , , , , , , , , , , , , ,00 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 9

14 F- GELECEK AYLARA AĠT 0, ,00 0,00 GĠDERLER 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 0, ,00 0,00 G- DĠĞER DÖNEN 0,00 0, ,67 VARLIKLAR 5- Tahakkuk Eden Gelirler 0,00 0, ,67 DÖNEN VARLIKLAR , , ,30 TOPLAMI D- MADDĠ DURAN , , ,75 VARLIKLAR 1- Arazi ve Arsalar , ,84 0,00 4- Tesis Makine ve Cihazları , , ,91 5- TaĢıtlar , , ,78 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI D- GEÇMĠġ YILLAR KARLARI 1- GeçmiĢ Yıllar Karları E- GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI O- GeçmiĢ Yıllar Zararları F- NET DEĞER 1- Varlık Envanteri 2-GeçmiĢ Yıllar Faaliyet Sonuçlarından , , , , , , , , , , , , , ,25 0, , , , , , , , , ,76 6- DemirbaĢlar , , ,88 HESAPLANAN DÖNEM GELĠR GĠDER FARKI , , ,55 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 8-BirikmiĢ Amortismanlar 9- Yapılmakta Olan Yatırımlar 10- Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar 11-Elden Çık.Maddi Duran.Amortismanı (-) , ,23 0,00 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI , , ,66 0,00 0, ,84 0,00 0, ,37 0,00 0, , , , ,08 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 10

15 E- MADDĠ OLMAYAN DURAN VARL. 0,00 0,00 0,00 1- Haklar , , ,19 7-BirikmiĢ Amortismanlar(-) , , ,19 G- GELECEK YILLARA AĠT 0,00 0, ,09 GĠDERLER 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 0,00 0, ,09 DURAN VARLIKLAR , , ,84 TOPLAMI AKTĠF PASĠF (VARLIKLAR) , , ,14 (KAYNAKLAR) , , ,14 TOPLAMI TOPLAMI Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 11

16 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI Balgat / ANKARA Tel: ; Faks: e-posta: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 12

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 24 İÇERİK EGE ÜNİVERSİTESİ 1 EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 21 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU FIRAT ÜNİVERSİTESİ 23 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 24 İÇERİK FIRAT ÜNİVERSİTESİ 1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 21 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI FIRAT ÜNİVERSİTESİ 23 YILI DENETİM RAPORU

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 1 KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 10 T.C.

Detaylı

BOLU ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOLU ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOLU ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 3 SAYIġTAYIN

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK I) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠMĠ RAPORU 1 II) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI PERFORMANS DENETĠMĠ

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 1 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK STANDARTLARII ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA SSELÇUKLU BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEġTĠRME MERKEZĠ BAġKANLIĞI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEġTĠRME MERKEZĠ BAġKANLIĞI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ÖLÇME, SEÇME VE YERLEġTĠRME MERKEZĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MUŞ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MUŞ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MUŞ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EGE ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK PATENT ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠMĠ RAPORU.(1-16 ) II) ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013

Detaylı

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 54 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII RADYO VE TELEVİİZYON ÜST KURULU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı