SF 6 Gazlõ Kesiciler Sadi ÜNLÜ Özgür YILDIRIM Cüneyt TURAN Cihan NEGİZ Vasõf Erkut ER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SF 6 Gazlõ Kesiciler. 040950436 Sadi ÜNLÜ 040980353 Özgür YILDIRIM 040990366 Cüneyt TURAN 040000203 Cihan NEGİZ 040000313 Vasõf Erkut ER"

Transkript

1 Yüksek Gerilim Güç Kesicileri Grup Çalõşmasõ Doç. Dr. Özcan KALENDERLİ SF 6 Gazlõ Kesiciler Teslim Tarihi: Teslim Edenler: Sadi ÜNLÜ Özgür YILDIRIM Cüneyt TURAN Cihan NEGİZ Vasõf Erkut ER

2 1. Konu Hakõnda Genel Bilgi Gaz yalõtõmlõ kesici uygulamalarõ günümüzde yaygõn bir kullanõm alanõna sahiptir. İlk ciddi uygulamasõ yõllarõ arasõnda yağ ve basõnç kombinasyonu olarak gerçekleştirildi. Gerçek anlamda kesicilerde SF 6 kullanõlmasõ 1960 ta Fransa da yõlõnda araştõrmalar sonucunda olmuştur. Sonuçlarõn araştõrmacõ ve imalatçõ firmalarõ tatmin etmesi üzerine günümüzün en yaygõn kullanõlan kesici tipi olan SF 6 kesici tipi doğmuş oldu. 2. SF 6 Gazõ Hakkõnda Genel Bilgi 2.1 Tarihçe Kimyasal açõlõmõ kükürt hekza florür olan SF 6 gazõ ilk defa 18. yüzyõl başlarõnda Paris te elde edildi yõlõnda yalõtõm gazõ olarak kullanõlabileceği saptandõ yõlõnda Almanlar bu gazõ elektrik arkõnõ söndürme amaçlõ kullandõ da Amerika da sektörü oluşmaya başlayan SF 6 kesicisi, 1970 li yõllarda pazarda hava ve yağõn yerine geçti. Delinme dayanõmõnõn (havanõn 2 ila 3 katõ) ve ark söndürme karakteristiğinin iyi olmasõ nedeniyle yüksek gerilimin vazgeçilmezleri arasõna girdi. 2.2 Özellikleri Delinme dayanõmõ havanõnkinin 2 ila 3 katõdõr. Ark söndürme karakteristiği çok iyi olan ideal bir gazdõr. SF 6 gazõ asal bir gaz kabul edilebilir. Moleküler ağõrlõğõ 146 dõr. Oksijen molekülünün 32, Azot molekülünün 28 ağõrlõğa sahip olduğu düşünülürse hava yanõnda çok ağõr bir gaz olduğu saptanõr. Bu da bu gazõn sõzõntõlarda birikme özelliğine sahip bir gaz olduğunu gösterir. Normal koşullar altõnda renksiz, kokusuz, tatsõz, zehirsiz, yanmaz bir gazdõr. Ama kesicilerde beraberinde kullanõldõğõ karõşõmlarla ve ark esnasõndaki ayrõşmalar sonucu zehirleyici durumlar oluşur. 3. SF 6 Gazõnõn Uygulamalarõ 3.1 SF 6 Gazõ Uygulama Alanlarõ Yalõtõm malzemesi olarak kullanõlabilecek gazlarõn başõnda gelen SF 6 (kükürt-hegzaflorür), orta ve yüksek gerilim enerji sistemlerinde, gaz yalõtõmlõ kablo, gazlõ ayõrõcõ, yük ayõrõcõsõ, kesici, şalt dolabõ ve genel olarak transformatör istasyonlarõnda oldukça geniş bir uygulama alanõ bulmaktadõr. Delinme dayanõmõnõn yüksekliği, kimyasal kararlõlõgõ, iyi õsõl iletkenliği, alev almayan ve elektronegatif bir gaz olmasõ gibi üstün özellikleri ile SF 6 gazõ, günümüzde yüksek gerilim sistemlerinde yaygõn olarak kullanõlmaktadõr. 3.2 SF 6 Gazõnõn Kesicide Kullanõm Şekilleri SF 6 gazõ yüksek gerilim sektörünün en ideal yalõtõm maddesi olmasõ nedeniyle gerek kesicilerde gerek yeraltõ kablolarõnda kullanõlõrlar. Hatta önemine bir örnek verecek değinecek olursak Nike spor firmasõ bu gazõ, bazõ ayakkabõlarõnda test ederek piyasaya sürmüştür. Ancak asõl kullanõm alanõ SF 6 kesicileridir. Fakat, yine de maliyeti düşürmek, daha çok kullanõlmasõnõ sağlamak için yüksek gerilim uygulamalarõnda araştõrma çalõşmalarõ yapõlmõştõr. Bu çalõşmalar sonucu SF 6 gazõ diğer gazlarla karõşõm halinde kesicilerde kullanõlmaktadõr. Bu karõşõmlarõn içinde en çok tercih edileni SF 6 +N 2 gazlarõ karõşõmõdõr.

3 N 2 gazõ zehirsiz, yanmaz özelliktedir. SF 6 gazõyla bu gazõ kõyaslarsak, N 2 gazõ ucuz ve daha dayanõksõz bir gazdõr. Bu özelliklerine rağmen N 2 gazõ SF 6 gazõyla karõştõrõldõğõnda yalõtõm konusunda iyi sonuçlar vermiştir. Ayrõca bu karõşõmõn uygulama sõcaklõğõ aralõğõ daha geniş, buna ters orantõlõ olarak delinme dayanõmõ daha azdõr. 4. SF 6 Kesicileri Elektrik ve Mekanik Olarak İncelenmesi Kesici yapõsal gösterimi (yandan ve önden bakõş) 1. SF 6 Hücresi 2. Porselen Destek 3. Ana kaide 4. Kesici Mekanizmasõ 5. Dayanak Konularõ anlatmaya başlamadan önce yukarõda klasik bir kesicinin dõş cephe ilkesel kõsõmlarõnõ belirtmeyi uygun görüyoruz. SF6 gazlõ kesicilerde basõnçve sõcaklõk dengeleme sistemi

4 Bu sistemde iki önemli parametre olan sõcaklõk ve basõnç, ölçü aletleri ve vanalarla kontrol edilmektedir. 4.1 Elektriksel Özellikler Dielektrik Dayanõm SF 6 tipi kesici Dielektrik dayanõmõ havaya oranla 2 ila 3 kat daha iyi olan bir kesicidir. Basõnç arttõrõlarak bu özellik yalõtõm yağlarõnõn dayanõmõna eşit hale getirilebilir. Yalõtõm ve ark söndürme karakteristiklerinin optimumunu bünyesinde bulunduran ideal bir kesici olan SF 6 kesici, yüksek ve aşõrõ gerilim seviyeleri ile büyük güçlü uygulamalarda kullanõlan en yaygõn kesicidir. Aynõ zamanda õsõl değişimlere karşõ dayanõklõdõr Ark Söndürme İlkesi SF 6 kesicilerinin hemen hepsinde arkõ söndürmek için gaza gerekli enerji arkõn kendisinden sağlanõr. Arkõn yaydõğõ enerji basõnç ve sõcaklõğõ arttõrõr. Bu çok hõzlõ bir şekilde gaza etki eder. Isõnan gaz çok kõsa sürede akõm sõfõrõnõ yakalayarak arkõ söndürür. Basõnç arttõrma işlemini yapmak için akõm kontrolü yaparak magnetik alandan da yararlanõlabilir (özel uygulamalarda). Kõsaca değindiğimiz bu ark söndürme yöntemlerini, VI. bölümde üfleme ve rotasyon tekniği adõ altõnda ayrõntõlõ olarak inceleyeceğiz. Çok yüksek akõmlarda basõncõn aşõrõ artmasõnõ önlemek için aşõrõ basõnç valfõ (kontrolörü) kullanõlõr Yalõtõm Sõnõflandõrmalarõ Hava yalõtõmlõ kesici: Avrupa da 72.5 kv tan 420 kv a, Amerika da ise 800 kv a kadar yaygõn olarak kullanõlõrlar. Kolon şeklindedirler. Bu kolonlar metal bir koruma içinde kontak ve çalõşma sisteminden oluşur. Bu kolonlar ana kaide üzerine yerleştirilir. Hücre ve destek izolatörleri seramiktir. Gaz yalõtõmlõ kesici: Bu kesiciler 36 kv tan 800 kv a kadar üretilmekte olup özellikle büyük kentlerde kullanõlõrlar. Bu teknolojiye göre yüksek gerilim kõsõmlarõ metal bir tankõn içine yerleştirilir. Çalõşma mekanizmasõ klasik olarak metal kabinin içindedir. Yalõtõm maddesi olarak da SF 6 gazõ kullanõlõr. Bu iki tip kesiciye örnek olarak aşağõda bir harici tip hava yalõtõmlõ kesici, bir dahili tip gaz yalõtõmlõ kesicinin resimleri verilmiştir. Hava yalõtõmlõ kesici Gaz yalõtõmlõ kesici

5 Bu kesicilerin neden harici, neden dahili olarak kullanõldõğõ Bazõ SF 6 kesicilerinin ağõrlõklarõ (tüm ekipman)) konusu incelendiğinde ağõrlõklarõna bakarak rahatlõkla görülebilir. 4.2 Mekanik Özellikler Kontak Sistemi Çok yüksek akõmlar söz konusu olduğu için özel olarak tasarlanõrlar. Aşõnma dikkate alõnarak kontak maddesinin ömründen önce bozulmamasõ için biraz fazla malzeme kullanõlõr. Yalõtõm gazõnõn azalmasõnõ ve kontak kirlenmesini önleyecek şekilde tasarlanõrlar. Anahtarlamaya ve elektrodinamik kuvvetlere karşõ kararlõlõğõ bozulmayan sistemlerdir. Düşük elektriksel direnç ve yüksek õsõl (termal) iletkenliğe sahiptirler. Yanda görülen kontağõn kõsõmlarõnõ şöyle belirtiriz: 1. Flanş 2. Kontak kolu 3. Bağlantõ bölümü 4. Ark direnç ucu Kesme Ünitesi Örnek olarak yanda gösterilen klasik kesme ünitesinde porselen izolatör ve uçlar bulunmaktadõr. Kesme anõnda çalõşma mekanizmasõna bağlõ silindir aşağõ ilerler, bu kesiciyi açõk konuma getirir. Gaz piston vasõtasõyla sõkõşõr ve ark bölgesine ulaşõr, arkõ söndürür. Bu konu çalõşma ilkesi bölümünde ayrõntõlõ olarak anlatõlacaktõr.

6 4.3 Değerlendirmeler Yaygõn Kullanõm Nedenleri Gelişen teknolojiyle beraber talep edilen kesici, kullanõm amacõna bakõlmaksõzõn (YG, AG, transformatör, generatör vs.) firmalardan rahatlõkla temin edilebilir. Önemli arõzalarõn büyümesini hõzlõ kesme süresi sayesinde önledikleri için yaygõndõrlar. Hõzlõ kesme aynõ zamanda bakõm sayõsõnõ azaltõr. Generatörleri iletim ve güç sistemlerine direkt olarak bağlamada kritik açma ve kapama olaylarõnda diğer kesicilere göre daha dayanõklõdõrlar. Gerilim düşümünün azlõğõ ve senkronizasyon sağlama açõsõndan en uygun kesicidir. Yüksek ark kesme özelliği, yüksek delinme dayanõmõ dolayõsõyla kesme hücresi boyutlarõnõn küçük olmasõ, kapasitif akõmlarõ kolay kesmesi, endüktif akõmlarõn oluşturduğu gerilimin diğer kesicilere göre küçük olmasõ, gürültüsüz çalõşmasõ, yanmaz, renksiz ve kokusuz oluşu, kimyasal olarak birleşmemesi, az bakõm gerektirir olmasõ, zehirsiz olmasõ (2000o K e kadar), õsõyla parçalanan SF 6 gazõ tekrar birleşme özelliğine sahip olmasõ tercih edilirken göz önüne alõnan önemli özelliklerdir SF 6 gazõ depolama, kontrol etme SF 6 gazõ basõnçlõ silindirlerde depo edilir. Bu silindirlerin kõrõlabilir, sõzdõrabilir olduğu durumlarda zehirlenmelerin yaşanmamasõ için havasõz ortamlarda bulunmamalõdõr. SF 6 gazõnõ kesiciye doldurma işlemi açõk havada yapõlmalõdõr. Eğer bu olanaklõ değilse işlem havalandõrmasõ olan bir yerde yapõlmalõdõr. Ark oluşturucu, yanõcõ tip maddeler bu esnada alandan uzak tutulmalõdõr. Sõzõntõ durumunda bu gazõn koku yaymamasõndan dolayõ solunum yollarõnõn zarar görmemesi için gerekli ekipman olmadan bu işlem yapõlmamalõdõr. Havadan ağõr bir gaz olduğu için birikme problemleri gözönüne alõnmalõdõr. Bazõ SF 6 kesicilerinin ağõrlõklarõ (tüm ekipman) Görüldüğü gibi kesicide ağõrlõğõ oluşturulan temel faktörler kapsül olarak nitelendirilen çelik, alüminyum ve varsa eğer porselen kõsõmlarõdõr. Örneği inceleyecek olursak, gaz yalõtõmlõ sistemlerin (GIS) hava yalõtõmlõ sistemlerden (AIS) hafif olmasõnõ sağlayan etkenin bünyelerinde porselen izolatör bulundurmamalarõ olarak görebiliriz.

7 4.3.4 Bakõm ve Ömür SF 6 gazlõ kesiciler genel olarak özel bir bakõm gerektirmezler. Belli bir anahtarlama sayõsõ veya periyottan sonra bakõmlarõnõn yapõlmasõ imalatçõ tarafõndan kataloglarda belirtilir. Ancak basõnç, sõcaklõk gibi değişken özellikler bir monitörde gözlemlenmeli, kontaklarõn kirliliği kontrol edilmelidir. Bu tip kesicilerin ömürleri bazõ koşullara bağlanabilir: 1) Açma ve kapama sõklõğõna, 2) Ark söndürme karakteristiğinin iyiliğine, 3) Yük ve kaynak akõm ve geriliminin kesiciyi zorlama şiddetine bağlõdõr. 5. Çalõşma İlkesi ve İşletme 5.1 SF 6 Kesici Çalõşma Düzeneği 1- Üst akõm terminali 2- İzolasyon Kapağõ 3- Ana kontak (sabit) 4- Ark kontağõ (sabit) 5- Ark kontağõ (hareketli) 6- İzolasyon memesi 7- Ana kontak (hareketli) 8- Hareketli piston 9- Basõnç haznesi 10- Alt akõm terminali 11- Bağlantõ çubuğu 12- Krank kolu 13- Conta sistemi 14- Şaft 15- Moleküler elek 16- Alt kapak Yukarõda temel olarak bir SF 6 kesici düzeneği verilmiştir. Bu devreyi kõsõm kõsõm inceleyecek olursak; Ana devre: * Üst akõm terminali (1), * Sabit ana kontak(3), * Hareketli ana kontak(7), * Alt akõm terminali (10) Kesme devresi: * Sabit ark kontağõ (4), * Hareketli ark kontağõ (5) Otomatik sõkõştõrma devresi: * Hareketli piston (8), * İzolasyon memesi (6)

8 İletim mekanizmasõ: * Şaft (14), * Krank mili (12), * Bağlantõ çubuğu (11) Conta sistemi: * Contalanmõş basõnç sistemi tipi conta sistemi (13) * İzolasyon Kapağõ (2) aşağõdaki tüm aktif parçalarõ içerir: * Nispeten düşük basõnçlõ SF6 gazõ, * Moleküler elek (15), * Alt kapak (16) 5.2 SF 6 Kesici Genel Çalõşma İlkesi Kesicide arkõn geçtiği küçük bölgede sõcaklõk ila oc arasõndadõr. Bu sõcaklõkta SF 6 gazõ ayrõşarak ortama kükürt ve fluor atom ve iyonlarõ ve elektronlar verir. Bu sõrada SF 6 gazõnõn õsõyõ ortama çok çabuk dağõtma özelliğinden dolayõ sõcaklõk hõzla düşer. Aynõ anda, çok elektronegatif olan fluor iyonlarõ, ortamdaki elektronlarõ yakalayarak akõmõ sõnõrlarlar. Aniden 2000 oc ye düşen sõcaklõkta, kükürt fluor iyonlarõ tekrar SF 6 gazõna, eski yalõtkan haline dönüşür. Bu nedenle gazõn zamanla bozulmasõ söz konusu olmaz; kesici tüm ömrü boyunca elektriksel özelliğini korur. SF 6 gazõ kesicilerinde kesme anõnda herhangi bir patlayõcõ gaz meydana gelmez. Kesici içerisindeki ortam gaz olduğundan kesme sõrasõnda basõnç en fazla bir bar artarak 2,5 bara ulaşõr. SF 6 kesicileri az yağlõ kesicilere oranla bir bakõm periyodu içinde iki üç defa daha fazla açma-kapama yapabilirler. SF 6 gazlõ kesicilerinin bakõmõnõn daha zor olmasõ, personelin daha iyi eğitilmesi ve bakõm için özel cihazlarõn gerekliliği bu kesicilerin olumsuz yanõdõr. 5.3 Genel Bakõş Verim Kontaklarõn arasõna az miktarda gaz verilmesi, elektron yakalama ilkesi ile arkõn söndürülmesine yeter. Bu teknik düşük akõmlarõ ve kõsa devre akõmlarõnõ yaklaşõk aynõ verimlilikte kesmeyi sağlar Tõkama etkisi Yüksek akõmlarõ keserken, arkõn çapraz boyunun, tam kesme kapasitesindeki enjeksiyon memesine eşit olmasõ, enjekte edilen gaz akõşõnõn azalmasõna yol açar. Bu sistemin faydalarõnõ; * Akõm daha sõfõrdan geçmeden, sõkõştõrõlan gazõ büyük bölümünün depolanmasõ imkanõ * Hareketli parçalarõ frenleyerek arkõn enerjisini, böylece de boyunu sõnõrlama imkanõ olarak verebiliriz.

9 5.4 İşletme SF 6 güç kesicileri, SF 6 otomatik sõkõştõrma tekniğini kullanõr. İlk anda ana kontaklar ve ark kontaklarõ kapalõ durumdadõr. Ön sõkõştõrma evresi ise kontaklar açõlõrken pistonun, basõnç haznesindeki SF 6 gazõnõ bir miktar sõkõştõrmaya başlamasõnõ sağlar. Ark kontaklarõ arasõnda ark oluşur piston, aşağõya doğru hareketine devam eder. İzolasyon memesi tarafõndan yön verilen az miktarda gaz, arka enjekte edilir. Bu evreye ark evresi adõ verilir. Düşük akõmlarõ kesmek için ark, zorlanmõş konveksiyon ile soğutulur. Ancak yüksek akõmlar için, õsõl genleşmeyle sõcak gaz, kutup tarafõndaki nispeten soğuk olan parçalara doğru taşõnõr. SF 6 nõn elektriksel özellikleri uyarõnca, ark kontaklarõ arasõndaki aralõk, akõmõn ilk sõfõrõnda akõmõ tamamen kesmek için yeterlidir. Hareketli parçalar hareketlerini bitirirler ve kontaklar tamamiyle açõlana kadar soğuk gaz enjeksiyonu devam eder. 6. Orta Gerilim SF 6 Gazlõ Kesicileri 6.1 OG SF 6 Hakkõnda Bilmediklerimiz, Duymadõklarõmõz Orta gerilim kademelerine göre tasarlanan SF 6 gazlõ kesiciler günümüzün en çok kullanõlan kesici tipleri arasõnda yer alõr. Biz de bundan yola çõkarak bu kesiciler hakkõnda önemli, bir o kadar da ilginç bilgilere bu çalõşmamõzda yer veriyoruz. OG kesicilerinde 1970 lerden beri vakumlu ve SF 6 gazlõ tipler kullanõlmaktadõr. OG seviyesinde kullanõlan kesiciler, dağõtõm şebekeleri veya trenyollarõnõn elektrifikasyonu gibi işlerde kullanõlõr. Almanya vakumlu, Fransa ise SF 6 gazlõ kesicileri tercih eder. Aslõnda ülkelerin tercihlerinin bu şekilde yönlenmesi piyasanõn durumuna göre şekillenmiştir. İki ülkede kesicilerinden oldukça memnundur. Buradan ikisininde birbirine karşõ bir üstünlüğü olmadõğõnõ anlõyoruz. İngiltere de ise 35 yõldõr trenyollarõnõn elektrifikasyonunda 25 kv luk kesiciler kullanõlõyor dan bu yana 36 kv luk harici (outdoor) tipi kesicilere benzer SF 6 'lõ 25 kv luk kesiciler kullanõlõyor. Bu sistem, yalõtõmdaki başarõsõnõn yanõnda mekanik özellikleri sayesinde havai hattõn sabitlenmesinde de yararlõ olmaktadõr. Günümüzde SF 6 gazlõ kesicilerde iki çeşit tasarõm kullanõlmaktadõr. Bunlardan ilki 1990 dan bu yana kullanõlan üflemeli söndürme tekniğidir. Bu teknikten sonra rotasyonel söndürme tekniği geliştirilmiştir. İngiltere trenyollarõnda bu yöntemi tercih etmiştir. 6.2 OG SF 6 Gazlõ Kesicilerde Ark Söndürme Teknikleri Üfleme tekniği SF 6 gazlõ kesicilerde üfleme sistemi YG kesici tasarõmlarõndan esinlenmiştir. Kesicinin kontaklarõnda kesme yapõldõğõnda gaz, oluşan arka pistonlarla üflenir. Bu üflenen gaz, ark kolonunu soğutur ve arkõn kesilmesine neden olur. Bu sistemin kötü yanõ kesilen akõmõn miktarõndan bağõmsõz olarak her seferinde oldukca fazla enerji tüketen basõnçlõ gaz sõkõştõrma ihtiyacõdõr.

10 Üflemeli sistemler ka gibi yüksek akõmlarda oldukça etkilidirler. Çünkü burada üflemenin etkisiyle akõm oldukça kõsa sürede kesilir. Fakat bununda belli zararlarõ yok değildir (Chopping Effect) Rotasyon tekniği Sistemin esasõ eşmerkezli dairesel elektrotlar arasõnda arkõn manyetik alan vasõtasõyla dolaştõrõlmasõna dayanõr. Ark bu şekilde gazõn içerisinde dolaşõr ve soğur. Manyetik alan ise akõmõn bir sargõ üzerinden geçirilmesiyle oluşturulur. Rotasyon sistemleri, hata akõmõnõ kesme için gereken enerji olarak kullanõr. Bu sayede üflemelilere göre daha az enerji harcarlar. Bununla birlikte sistem yeterince iyi tasarlanmamõşsa küçük endüktif karekterli akõmlarda manyetik alan daha az olduğundan ark fazla dönmez ve sistem çok başarõlõ çalõşmaz. Fakat bu teknikte yavaş kesme olduğundan akõm kõrpõlmasõ ve beraberinde gelen aşõrõ gerilim gibi olaylar görülmez. Aşõrõ akõm durumunda oluşan aşõrõ õsõnma genleşmeye ve bir hava akõmõna yolaçar. Buda rotasyonel sistemlerde arkõn söndürülmesi için kullanõlõr. Rotasyonel ark uygulamalarõ için alt sõnõr olarak 25 ka civarlarõ uygun görülmüştür. Bunun nedeni kesme kapasitesi / boyut oranõdõr. Rotasyonel ark kesicileri az enerjiye ihtiyaç duyan kesicilerdir. Bunlar manuel kesicilerde tercih edilen sistemlerdir. Yalõtõm kapasitesi gelişmiş olduğundan baska bir seri yalõtõm aracõna gerek duyulmaz. Rotasyonel SF 6 kesicileri aynõ güçteki kesicilere göre ekonomik olarak oldukca uygundur. Bu sistem yağlõ kesicilerde tasarlandõğõnda da eşdeğerlerinden oldukca ucuzdu. 6.3 Sonuç SF 6 kesiciler OG seviyesine onarõm masraflarõnda düşme ve hata akõmlarõnõ kesmede güven kazandõlar. SF 6 kesicilerinin kullanõldõğõ sistemlerdeki arõza istatistiklerinde belirgin bir düşüş görüldü. Yapõlan araştõrmalarda SF 6 kesicilerin kaza riskinin ihmal edilecek kadar düşük seviyelere indiği görülmüştür. 7. Kesici Etiketleri & Örnek Kesici 7.1 Kesici Etiketleri Kesiciye ait teknik özellikleri belirtir. U n Anma gerilimi (kv): Kesicinin devamlõ çalõşabileceği maksimum işletme gerilimidir. I n Anma akõmõ (A): Kesicinin üzerinden geçirilebilecek maksimum akõm değeridir. İşletme frekansõ: Kesicinin bağlandõğõ şebekenin frekansõdõr. Kesme akõmõ: Kontaklarõn ayrõldõğõ andaki kesiciden geçen akõmdõr. Zaman eksenine göre simetrik ya da asimetrik olabilir.

11 Anma kesme akõmõ: Kesici fonksiyonunun verilen durumda ve anma dönüş geriliminde kestiği en yüksek simetrik kesme akõmõdõr. Dönüş (toparlanma) gerilimi: Akõmõn kesilmesinden sonra kesici uçlarõnda oluşan gerilimdir. Kapama akõmõ: Kapama sõrasõndaki dinamik akõmdõr. Anma kapama akõmõ: En yüksek kapama akõmõ olup kesici bu en yüksek akõm değerinde kapatõlabilir. Bu değer yaklaşõk 2,5 simetrik kesme akõmõna eşittir. Kõsa süre akõmõ: Verilen bir durumda belli bir zaman için kesicinin kapalõ kalabildiği akõmõn efektif değeridir. Kõsa süre akõmõ: 1 saniye Kõsa süre akõmõ: 2 saniye olarak belirtilir. Dinamik akõm: En büyük ilk kõsa devre akõm yarõm dalgasõnõn tepe değeridir. Anma dinamik akõm: Kesicinin arõzasõz olarak çalõşabildiği en yüksek dinamik akõmdõr. Anma açõp kapama periyodu: Kesicinin açma ve kapamalarõnõn başlamasõndan bitene kadar olan süreye denk düşer. 7.2 Örnek Kesici SF 6 Gazlõ Devre Kesici - Orthofluor FB - Maksimum Güvenilirlik Minimum Bakõm Şalt cihazõ tasarõmõnda SF 6 gazõnõn kullanõmõ minimum bakõm sağlamaktadõr. Her kutup tüm servis süresince açõlmasõ gerekmeyen, gaz sõzdõrmaz, kapalõ "sealed for the life" biçiminde tasarlanmõştõr. Bu nedenle bakõm yalnõzca mekanizmanõn periyodik olarak basit yağlanmasõ ile sõnõrlõdõr. Kolay Montaj için Modüler Tasarõm Orthofluor FB devre kesici ayrõ kutuplu tiptedir. Kutuplar aynõ zamanda mekanizmayõ da taşõyan sağlam bir şasi üzerine yerleştirilmiştir. İki tip tasarõmõ mevcuttur: Önden mekanizmalõ ve yandan mekanizmalõ tasarõm. Orthofluor FB kesiciler kolay montaj ve kullanõm için arabalõ tiptedir. İşletme Güvenliği SF 6 gazlõ devre kesiciler alçak basõnçta çalõşõrlar. Gazõn sõkõşmasõ ve anahtarlamadaki õsõnma ile ortaya çõkan iç basõnç artõşõ düşük düzeyde kalõr.

12 Gazõn hõzlõ yenilenmesi (rejenerasyonu) ve kontaklar arasõna taze gaz girişi (enjeksiyonu) IEC standartlarõnda istenenden daha yüksek TRV (toparlanma süresi) (recovery time) değerinde de mükemmel kesmeyi sağlar. BLR Mekanizmasõ FB tipi devre kesiciler BLR tipi mekanizma ile donatõlmõşlardõr. Bu mekanizmada kullanõlan enerji yaylarda depolanmõştõr. Depolanmõş enerji elle ya da elektrikli olarak boşaltõlabilir. Bu tür mekanizmalar özellikle hõzlõ bir tekrar kapama istenen yerlerde gereklidir. Basit ve Güvenilir İşletme Kapama yayõ kurulu konumda, mekaniki olarak tutulur. Elle veya elektriksel olarak kontrol edilen bu kilidin çözülmesi ile; kapama yayõ tamamen boşalõr, kesici kapanõr, açma yayõ kurulur. Kapama yayõ tekrar kurulur, kesici açmaya hazõr bir şekilde kapalõ konumda kalõr. Kapalõ kesicide hõzlõ tekrar kapama sağlamak için, kapama yayõnõ yeniden kurmak mümkündür. BLRM tipi mekanizma, BLR tipinin motorlu türü olup, kapama yayõnõn kurulmasõnõ otomatik olarak yapmaktadõr. Ön kapak üzerine aşağõdaki göstergeler bulunur: Kesicinin konumu (açõk-kapalõ) Kapama yayõnõn konumu (kurulmuş-kurulmamõş). Mekanizmanõn Elektriksel Özellikleri Vdc Vac Anma Yardõmcõ Gerilimi (V) Motor Gerilim değişim aralõğõ 85 to 110% 85 to 110% Anma gücü 300 W 300 VA Yol verme başlama akõmõ Sõfõrlama zamanõ <10s <10s Şönt Açma Bobini Gerilim değişim aralõğõ 70 to 110% 70 to 110% Anma gücü 80 W 80 VA Tahrik başlangõcõ 50 ms 50 ms Kapama Bobini Gerilim değişim aralõğõ 85 to 110% 85 to 110% Anma gücü 80 W 80 VA Tahrik başlangõcõ 50 ms 50 ms Yardõmcõ Kontaklar Anma akõmõ 10 A 10 A Kesme kapasitesi 220 V = 2 A (L/R 20ms) 48 V = 10 A (L/R 20 ms)

13 Performanslar Seçim Rehberi (IEC standartlarõnda) Anma Dayanma Kesme Anma Gerilimi Gerilimi Kapasitesi Akõmõ kvrms Darbe 1 min karms kvpeak kvrms 630 A 1250 A FP1216B FP1216D 25 FP1225B FP1225D FP2416B FP2416D 25 FP2425B FP2425D FP3616B FP3616D 25 FP3625B FP3625D Karakteristikler (IEC standartlarõnda) Kesme Kapasitesi 16 ka 25 ka Çalõşma zamanõ Açma Ark Süresi Kapama Anma işlem sõrasõ A-0.3 sn-ka-15sn-ka A-0.3 sn-ka-15sn-ka Mekaniki Ömür 2000K/A 2000K/A Standartlara Uygunluk FP devre kesici dahili kullanõm için tasarlanmõştõr. Ulusal ve uluslararasõ standartlarõ ile müşteri memnuniyetini sağlamaktadõr. * NFC * IEC 56. * VDE 0670 * BS 5311 * TSE 169

14 ~KAYNAKÇA~ 1. F. Yõlmaz Özkan, Yüksek Gerilim Güç Kesicileri: Teori Tasarõm ve Deneyler, İTÜ Matbaasõ, Münir Ülgür, Elektrik Cihazlarõ Dersleri 1, İTÜ Matbaasõ, cb34/$FILE/34-40%20M785.pdf _ISF2_CIRCUIT_BREAKERS.pdf 6. Schneider Electric SF 6 Circuit Breakers, SF 6 Switchgear Datasheet _LF_CIRCUIT_BREAKERS.pdf Vacuum and SF6 interruption techniques - A manufacturers experience, Dr. Peter Makin and David W. Klaus, IEEE 12. A review of MV interrupting technology through the prism of a contemporary SF6 Circuit Breaker, Alex Rose, IEEE kv Trackside vacuum & SF6 switchgear on Britain's Railways, Mike Tatton, IEEE

BASINÇLI HAVALI KESİCİLER

BASINÇLI HAVALI KESİCİLER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ DOÇ. DR. ÖZCAN KALENDERLİ PROJE MURAT CEBECİ 040990401 METİN BİROL 040990371 MEHMET İPEK 040990415

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi Minea Kombi ANA PARÇALAR ALAR- Hermetik Kombi 1. Bitermik õsõ eşanjörü 2. Ana yakõcõ 3. Ateşleme elektrodu 4. Alev hissetme elektrodu 5. Yüksek Y sõcakls caklõk k sõnõr s r termostat 6. az valfi 7. enleşme

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİNDE SON GELİŞMELER

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİNDE SON GELİŞMELER Yüksek Gerilim Güç Kesicileri - Doç. Dr. Özcan Kalenderli YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİNDE SON GELİŞMELER Hazõrlayanlar: 040000304 Avşar Gürpõnar 040000325 Duygu Kaya 040000349 Lale Erdem 040000341 Ali

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE 15-27 kw (13.000-23.000 kcal/saat) kapasite aralõğõ Kompakt boyutlar: (Genişlik/Y lik/yükseklik/derinlik) kseklik/derinlik) 490/900/450 mm Ağõrlõğõ: : Bacalõ 60 kg, Hermetik 65

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Sema Bilge OCAK, Tülin ZENGİN, Şeref TURHAN Ankara Nükleer Araştõrma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 06100 Beşevler-

Detaylı

Doğalgaz. Doğalgaz ve Petrol Gazlarõ

Doğalgaz. Doğalgaz ve Petrol Gazlarõ Doğalgaz ve Sõvõlaştõrõlmõş Petrol Gazlarõ 1 Gaz Yakõtlar Gaz Halinde! Doğalgaz (doğal)! Havagazõ (fabrika)! Kokgazõ (fabrika) Sõvõlaştõrõlmõş Halde! Doğalgaz (doğal)! Propan (rafineri)! Bütan (rafineri)

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

HANGİ SERAMİK NEREYE DÖŞENİR?

HANGİ SERAMİK NEREYE DÖŞENİR? SERAMİK NEDİR? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek sõcaklõkta pişirilmiş toprak demektir. Seramiğin tarihi, uygarlõk tarihi kadar eskidir. ilk seramiğin Milattan Önce 6000 yõlõnda Anadolu da üretildiği

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier POMPALARDA GÜRÜLTÜ (Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier 1973 yõlõnda İstanbul da doğan Reşat Gün Taşel, Özel Saint Michel Fransõz Lisesi nden 1991 yõlõnda mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH Serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler; 36 kv a kadar sekonder dağıtım sistemlerinde, kompakt köşk tipi trafo binalarında ve endüstriyel tesislerde, dahili

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ELK - 101 ÖLÇME TEKNİĞİ LABORATUVARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ELK - 101 ÖLÇME TEKNİĞİ LABORATUVARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ELK - 101 ÖLÇME TEKNİĞİ LABORATUVARI DENEY NO: 2 DENEYİN ADI: ÖLÇÜ ALETLERİNİN HARKETLİ KISIMLARININ İNCELENMESİ, ELEKTROMANYETİK ÖLÇÜ

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

NEDEN AKRİLİK? AKRİLİK KULLANIMININ NEDENLERİ

NEDEN AKRİLİK? AKRİLİK KULLANIMININ NEDENLERİ NEDEN AKRİLİK? Küvet ve duş sistemleri için akrilik zengin, yumuşak ve dayanõklõ yapõsõ ile en dayanõklõ malzemedir. Akrilik renkleri solmaz ve seneler boyu kullanõcõsõna ilk günkü parõltõsõyla hizmet

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

T A S A R I M A G i R i Ş

T A S A R I M A G i R i Ş T A S A R I M A G i R i Ş Dr. Hasip Yeniova İÇİNDEKİLER 1.1. Giriş 1 1.2. Tasarõmda karşõlaşõlan kõsõtlamalar 1 1.3. Tasarõmõn amaçlarõ 3 1.4. Verilerin toplanmasõ 3 1.5. Tasarõm probleminin alternatif

Detaylı

ETK,EVK. b SF6. Gos Insuloted Switchgeor. ond Controlgeor. Alternatif Akım Kesicileri. ffiel. www.elkoelektrik.com.tr

ETK,EVK. b SF6. Gos Insuloted Switchgeor. ond Controlgeor. Alternatif Akım Kesicileri. ffiel. www.elkoelektrik.com.tr F] 7 ETK,EVK b SF6 Gos Insuloted Switchgeor Orta Gerilim (RMU) ond Controlgeor Alternatif Akım Kesicileri ffiel İÇİNDEKİLER SF6 GAZLI KESİCİ Genel Kutup Yapısı ve Kesme Çalıştırma Mekanizması Boyutlar

Detaylı

04/2003 10565272 / TR

04/2003 10565272 / TR Merkezi Olmayan Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-i Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 Kullanõm El Kitabõ 10565272 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Kullanõlan Ürünler... 5 2 Önemli Uyarõlar...

Detaylı

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA n Aşırı akımlar : Kesici n Aşırı gerilimler: 1. Peterson bobini 2. Ark boynuzu ve parafudr 3. Koruma hattı 26.03.2012 Prof.Dr.Mukden UĞUR 1 n 1. Peterson bobini: Kaynak tarafı yıldız bağlı YG sistemlerinde

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Hizmetleri TRANSFORMATÖR Elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Koruma Röleleri AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: >Transformatör sargılarında aşırı yüklenme

Detaylı

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER ULUSOY ELEKTRİK HAKKINDA...1 1.LBS SERİSİ YÜK AYIRICI...2 1.1 TEKNİK BİLGİLER...3 1.2 TEKNİK ÇİZİMLER...4 2.USFB SERİSİ

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Kullanõm El Kitabõ 10564675 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Geçerli Komponentler...

Detaylı

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım CPG.1 Tek ve Çift Baralı, Gaz Yalıtımlı Hücre Dizisi 36 kv kadar CPG Sistemi AÇIKLAMA Ormazabal CPG sistemi, CPG.1 tek ve çift baralı SF 6 gazı yalıtımlı GIS tipi

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw)

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1-04 Sürücü Modülleri 0.75-45 kw Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000038350 REV C TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 11.6.2007 2007 ABB Oy. Tüm Haklarõ Saklõdõr.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7620 Page 1 of 1 19.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3323 Mart 1979 ICS 91.100.30 BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ

Detaylı

VAKUMLU KESİCİLER. Elektrik enerjisi, enerji santralinden kullanõcõlara bir elektrik şebekesi aracõlõğõ ile iletilir. Transformatör istasyonu

VAKUMLU KESİCİLER. Elektrik enerjisi, enerji santralinden kullanõcõlara bir elektrik şebekesi aracõlõğõ ile iletilir. Transformatör istasyonu 1.GİRİŞ VAKUMLU KESİCİLER Elektrik Enerjisi İletimi Elektrik enerjisi, enerji santralinden kullanõcõlara bir elektrik şebekesi aracõlõğõ ile iletilir. Enerji Santrali Transformatör istasyonu Transformatör

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

A İşletme kontakları PCB montaj - çatal terminaller. Pin yüzeyi görünümü

A İşletme kontakları PCB montaj - çatal terminaller. Pin yüzeyi görünümü 66 Serisi - Güç Röleleri 30 A Özellikler 66.22 66.82 2 Kutuplu geniş (DPDT) 30 A Güç Rölesi 66.22 PCB bağlantıları & montaj 66.82 Faston 250 bağlantıları - Flanş montaj EN 60335-1 e göre bobin ve kontak

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12390-1:2000 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ Yüksek Gerilim Elemanları A. Temel Elemanlar; 1. Generatörler 2. Transformatörler 3. Kesiciler 4. Ayırıcılar 5. İletim Hatları 6. Direkler 7. İzolatörler

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU)

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) DİNAMİZM / SÜREKLİLİK / PERFORMANS / TECRÜBE ULUSOY ELEKTRİK A.Ş. 1985 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulmuştur. Ulusoy

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

AKM 202. Akõşkanlar Mekaniği. Ders Notları. 7.Bölüm. Boyut Analizi ve Benzerlik. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi.

AKM 202. Akõşkanlar Mekaniği. Ders Notları. 7.Bölüm. Boyut Analizi ve Benzerlik. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. AKM 0 Akõşkanlar Mekaniği Ders Notları 7.Bölüm Boyut Analizi ve Benzerlik İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:47 Tel: () 85 638 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler AFCEA İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler Mehmet ZAİM ASELSAN Brifing Bilgileri Konu Hangi Amaçla Hazõrlandõğõ Kime, Nerede, Hanfi Tarihte Verildiği Gizlilik Derecesi Hazõrlayan Kişi

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm 0102 Sipariş bilgileri Özellikler 4 mm bağlõ değil SIL 2'ye kadar IEC 'ye uygun olarak;61508 kullanõlabilir Aksesuarlar EXG-12 Sonlu hõzlõ montaj ayağõ BF 12 Montaj flanşõ, 12 mm Teknik Özellikler veriler

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

APC Symmetra RM. Montaj Elkitabõ. 990-7811, Revize 1, 06/01

APC Symmetra RM. Montaj Elkitabõ. 990-7811, Revize 1, 06/01 APC Symmetra RM Montaj Elkitabõ Türkçe 990-7811, Revize 1, 06/01 İÇİNDEKİLER APC İrtibat Numaralarõ ve Destek İrtibat numaralarõ ve destek için http://www.apc.com/support adresindeki APC Web sitesini

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj 41 Serisi - Alçak Profil PCB Röleler 8-12 - 16 A Özellikler 1 ve 2 Kutup - Alçak profil (15.7 mm yükseklik) 41.31-1 Kutup 12 A (3.5 mm pin mesafesi) 41.52-2 Kutup 8 A (5 mm pin mesafesi) 41.61-1 Kutup

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-6 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-4 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 10465 Kasım 1992 ICS 91.100.30 1. Baskı BETON DENEY METOTLARI- YAPI VE YAPI BİLEŞENLERİNDE SERTLEŞMİŞ BETONDAN NUMUNE ALINMASI VE BASINÇ MUKAVEMETİNİN TAYİNİ (TAHRİBATLI

Detaylı

YENİ YARI-İLETKEN TEKNOLOJİLERİ

YENİ YARI-İLETKEN TEKNOLOJİLERİ YENİ YARI-İLETKEN TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Cengiz Beşikci Mikroelektronik Bilgisayar Enformasyon Teknolojisi Telekomünikasyon Mikroelektronik Teknolojisi Yeni Kavramlar Yeni Malzemeler Küçültme Karõşõk Teknolojiler

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Vortex Akõş Ölçer Başlangõç Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin Adõm 2: Gövdenin Yönünü Kontrol Edin Adõm 3: Atlatõcõlarõ Ayarlayõn Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn

Detaylı

Farklõ Tip Termal Kollektörler İçin Ekolojik Değerlendirme Analizi. Hans-Jörg Althaus, MSc, ETH, Ernst Schweizer AG, Hedingen

Farklõ Tip Termal Kollektörler İçin Ekolojik Değerlendirme Analizi. Hans-Jörg Althaus, MSc, ETH, Ernst Schweizer AG, Hedingen Farklõ Tip Termal Kollektörler İçin Ekolojik Değerlendirme Analizi Hans-Jörg Althaus, MSc, ETH, Ernst Schweizer AG, Hedingen Binalara entegre güneş kollektörlerinin üretim süreçleri ve malzemelerinin çevreye

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0.

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0. Özellikler 1 ve 2 kutuplu röleler 46.52-2 kutuplu 8 A 46.61-1 kutuplu 16 A Soket montaj yada Faston bağlantı ile direkt montaj AC ve DC bobinler Kilitlenebilir test butonu, mekanik indikatör & LED indikatör

Detaylı

BULANIK MANTIK SINIFLANDIRMADAN YARARLANARAK KABLO MALZEMESİ SEÇİMİ

BULANIK MANTIK SINIFLANDIRMADAN YARARLANARAK KABLO MALZEMESİ SEÇİMİ BULANIK MANTIK SINIFLANDIRMADAN YARARLANARAK KABLO MALZEMESİ SEÇİMİ Taner AYDIN Özcan KALENDERLİ 2 2 İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, 34469 Maslak,

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1446/Mayõs 1998

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1446/Mayõs 1998 ÖNSÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca revizyonu yapõlmõş ve sonra, TSE Teknik Kurulu nun 25 Nisan 1995 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996, 30 Aralõk

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

KISA DEVRE HESAPLAMALARI

KISA DEVRE HESAPLAMALARI KISA DEVRE HESAPLAMALARI Güç Santrali Transformatör İletim Hattı Transformatör Yük 6-20kV 154kV 380kV 36 kv 15 kv 11 kv 6.3 kv 3.3 kv 0.4 kv Kısa Devre (IEC) / (IEEE Std.100-1992): Bir devrede, genellikle

Detaylı

TAŞITLARDA ÖN ISITICILAR ISIL KONFORA ETKİLERİ VE ÖN ISITMA SÜRESİ OPTİMİZASYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. S.Seçkin ŞEKEROĞLU 503991109

TAŞITLARDA ÖN ISITICILAR ISIL KONFORA ETKİLERİ VE ÖN ISITMA SÜRESİ OPTİMİZASYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. S.Seçkin ŞEKEROĞLU 503991109 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ! FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAŞITLARDA ÖN ISITICILAR ISIL KONFORA ETKİLERİ VE ÖN ISITMA SÜRESİ OPTİMİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. S.Seçkin ŞEKEROĞLU 503991109 Tezin Enstitüye

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni, sağlam bir ser... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi olarak

Detaylı

Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altõnda Taşõma Gücü Anlayõşõ ve Hesabõ

Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altõnda Taşõma Gücü Anlayõşõ ve Hesabõ Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altõnda Taşõma Gücü Anlayõşõ ve Hesabõ Prof. Dr. S. Feyza ÇİNİCİOĞLU İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. Giriş Bir yapõ sistemi genel olarak iki kõsõmda

Detaylı

Kesici. Kesiciler elektriksel güç şebekelerine güç vermek veya üzerindeki gücü otomatik veya elle (manual) olarak almak için kulanõlan aletlerdir.

Kesici. Kesiciler elektriksel güç şebekelerine güç vermek veya üzerindeki gücü otomatik veya elle (manual) olarak almak için kulanõlan aletlerdir. Kesici Kesiciler elektriksel güç şebekelerine güç vermek veya üzerindeki gücü otomatik veya elle (manual) olarak almak için kulanõlan aletlerdir. Kesiciler, devreyi aşağõdaki durumlarda açmaya ve kapamaya

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7774 Page 1 of 1 05.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3351 Nisan 1979 ICS 91.100.30 ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI

Detaylı

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar...

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... İçindekiler Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... 16 ka Otomatik Sigortalar... Montaj Ve Bağlantı Özellikleri... 3

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

CPG.0 Tek Baralı Gaz Izoleli Hücre Dizisi 36 kv a kadar CPG Sistemi

CPG.0 Tek Baralı Gaz Izoleli Hücre Dizisi 36 kv a kadar CPG Sistemi OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım CPG.0 Tek Baralı Gaz Izoleli Hücre Dizisi 36 kv a kadar CPG Sistemi AÇIKLAMA Ormazabal CPG sistemi dahilindeki CPG.0, 36 kv a kadar Orta Gerilim şebekelerinde birbirinden

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici Ürün no.: 544006 MLC500T14-1200-IP Set güvenlik sensörü verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

HİDROKARBON KÖKENLİ MALZEME ÜRETİMİNDE YENİ BİR TEKNOLOJİK SÜREÇ

HİDROKARBON KÖKENLİ MALZEME ÜRETİMİNDE YENİ BİR TEKNOLOJİK SÜREÇ HİDROKARBON KÖKENLİ MALZEME ÜRETİMİNDE YENİ BİR TEKNOLOJİK SÜREÇ Kamil GURBANOV 1, Ahmet NAYIR 2, Özcan KALENDERLİ 3 1 Azerbaycan Bilimler Akademisi, Fizik Enstitüsü, Yüksek Gerilimlerin Fiziği ve Tekniği

Detaylı

4C.01 4C kutup, 16 A Vidalı terminal bağlantısı 35 mm raya (EN 60715) montaj

4C.01 4C kutup, 16 A Vidalı terminal bağlantısı 35 mm raya (EN 60715) montaj Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8-10 - 16 A Özellikler.01.02 1 ve 2 kutup röle arayüz modülleri, vidalı terminal soket, mm genişliğinde. PL ve elektronik sistemler için ideal arayüz.01-1 kutup 16 A.02-2

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544027 MLC510R30-1200-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İNSÜLİN POMPASI TEDAVİ KILAVUZU

İNSÜLİN POMPASI TEDAVİ KILAVUZU İNSÜLİN POMPASI TEDAVİ KILAVUZU EDİTÖRLER NURGÜN KANDEMİR Z. ALEV ÖZÖN E. NAZLI GÖNÇ Ankara, 2006 Bu kitabõn her türlü yayõn hakkõ editörlere aittir. Yazõlõ olarak izin alõnmadan ve kaynak gösterilmeden

Detaylı

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 SECOM 838 Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 s c h e r m u l y t e x t i l e c o m p u t e r Kullanõm Kõlavuzu SECOM 838 Yayõn Hakkõ 2002 SETEX Schermuly textile computer GmbH SETEX Schermuly textile computer

Detaylı

A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER

A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER Boyut ve performansı ile sektörde kazanılmış haklı bir güvene sahip olan A serisi devre kesiciler, geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip olup, hidrolik manyetik

Detaylı