K DURUM, SOSYAL YAPILAR,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K DURUM, SOSYAL YAPILAR,"

Transkript

1 Makale olarak kısaltıla kısmı: -"Yereli Otoritesi, Merkezi Demokrasisi: Şırak/İdil'de Kalkıma Projesi Öerisi", 1999, Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, 1, s: İDİL'DE SOSYO- EKONOMİK DURUM, SOSYAL YAPILAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hazırlaya: Sosyoloji Dereği adıa H.Neşe ÖZGEN, Dr., Ege Üiversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. Yard. Doç. 1997/ İzmir

2 GİRİŞ Kou: İdil'i sosyo-kültürel yapıs ı ve ekoomik potasiyellerii değ erledirilerek, uygu kalkıma yötemii öerilmesi. Amaç: GAP ile başlam ış bulua "Bölgesel Kalkıma" sürecie İdil'i hagi özel koş ullarla dahil edilebileceğii icelemek ve öerilerde bulumak. Kapsam: İdil, Şırağa bağl ı, merkez üfusu (köyleri ile 46149) ola bir sıı r kasabasıdır ve toplam 90 köy ve mezras ı vardır. Şırak yei il olmas ı ve Bölgei özelliğ i edeiyle so 10 yılda % göç almıştır. Halkı başlıca gelir kaya ğı ola tarı m ve hayvacılık so 10 yılda gerilemiş tir ve ket merkezleri de gelirsiz kala bu göçer üfusu beslemekte zorlamaktadır. Tüm Bölge ve beraberide de Şırak, varola "degesiz geliş me" koşullarıda olumsuz etkilemektedir. GAP'a ilişki tüm toplumsal politikalar, sürdürülebilir isai geliş me hedeflerie yöelmektedir. Bu politikalar temel olarak sürdürülebilir kalkımaı üç temel aya ğı üzerie oturmaktadır: katılımcılık, kalkımada eş itlik ve adalet ve isa kayaklarıı geliş tirilmesi. Bu üç aa eksede mahrum bir kalkıma program ı yeterlilikle sürdürülememekte; yai isa faktörüü hesaba katmaya ve salt ekoomik hedefleri tespiti ile ilerlemeye çalışa politikalar, soluksuz ve yetersiz kalmaktadır. Özellikle Güey-Doğu Aadolu'u yeide yapıladırılmas ı sürecide Bölgede yerleş meye başlam ış ola "yoksulluk kültürü"ü yeebilmei tek yolu; her sosyal oluşumu ayrı değerledirmek, Bölgei tüm olumlu-olumsuz koşulları ı bütüde parçaya doğ ru değerledirebilmektir. İdil'de bu parçalarda birisi olarak karşımıza çıkmaktadı r ve gelecek o yı l içide özellikle GAP'de bütüüyle etkileecek bir kasaba olarak da Bölge içi pilot olma olasıl ığı vardır. Bu rapor 1997 yılıda, İdil Kaymakamlığıı isteği üzerie ve Sosyoloji Dereğ i'i büyeside ve H.Neşe Özge tarafıda Şırak-İ dil'de mevcut sosyo-ekoomik durum raporu olarak hazırlamıştır. İdil'de sosyal yapıı ve mevcut ekoomik potasiyeli aalizi yapılmış ve soruları çözümü içi öeriler geliştirilmiştir. Çalışma, Temmuz-Ağustos aylarıda İ dil merkez'de ve İdil'i 19 köyüde derilemesie mülakat ve gözlem tekiği ile gerçekleş tirile bir ala çalışmasıı ve çeşitli gruplarla yapıla mülakatları aalizlerie ve ilçei öde geleleriyle yapıla bir "Odak Grup Toplatıs ı"ı souçlarıa dayamaktadı r. Rapor dört kısımda oluşmaktadır: birici kısım üfus ve üfus bilgileri; ikici kısı m sosyal ve ekoomik yap ı aalizi; üçücü kısım sorular ve soru aalizi ve dördücü kısı m da çözüm öerilerii kapsamaktadır.

3 BİRİNC İ KISIM NÜFUS VE NÜFUSA AİT BİLGİLER I-NÜFUS HAREKETLER İ VE GELİŞİMİ İdil(Hazak) 1924 yılıa kadar köy statüsüde olup, 1937 yılı da itibare Mardi'i ilçesi halie gelmiştir. Yüzölçümü 1224 km2 ola İdil 1990'da itibare de Şı rak ilie bağlamıştır. İlçei üfus bilgileri 1940'da itibare şöyledir: T. 1. İDİL İLÇE MERKEZ İ VE KÖYLERİN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ ( DİE. Nüfus İst., Mardi ve Şırak İl Yıllıklar ı.) 1) Say ı 2) Öceki yıla göre art ış hızları KÖYLER- İLÇE MERKEZİ TOPLAM Gerek yerleşim birimlerii üfus art ış ve azalışlarıda (Köy üfuslar ı ile ilgili bilgi EK.1'dedir) gerekse toplam üfus dalgalamalarıda sağlıkl ı bir hesaplama yapılması mümkü görümemektedir. Bu durum- yai üfusu sağlıkl ı tespitii yapılamaması -salt İdil'i değil tüm Bölgei hatta Türkiye'i öemli bir problemidir. İdil'i ş u adaki üfusuu civarıda olduğu tahmi edilmektedir. Nüfus sayımıda yaıltıc ı verileri e öemli edei sakl ı üfuslardır. Gerek imam ikah ı ile evlilikleri soucu kayıtsı z kala üfus gerek doğum ve ölümleri zamaı da tespit edilememesi ile mükerrer üfusu ortaya çıkmas ı ve yörede çocuğa verile değerle ilgili olarak kayıtta kaçıma veya tespite kayıtsı z 1DİE rakamlarıda 23076'dır. 2DİE. rakamlarıda 25176'dır. 3Bu sayı DPT Kalkımada Öcelikli Yöreler Başkalığı raporuda 2883 olarak verilmektedir. Bkz. DPT Türkiye'de Yerleşme Merkezlerii Kademelemesi, (1982), c.ii Seçim Kayıtlarıda ve İdil Yıllığıda bu sayı 10570'dir seçim kayıtlarıda bu sayı 41968'dir. 6 İdil Nüfus Müd. tarafıda bu sayı öce olarak, sora olarak bildirilmiştir. 7Bu sayı İlçe Nüfus kayıtlarıda 40715'dir. Seçme kütükleride 44413'tür. 8İdil MEM. tarafıda öğretmelere yaptırıla köy sayımlarıda. 9Belediye Nümeretaj bürosu kayıtları bu sayıyı 11850, İlçe Nüfus tespit ekipleri de olarak vermektedir. Her iki durumda da İlçe'de görevli askeri birlikler ve kamu lojmaları sakilerii yer almadığı görülmüştür. Bu edele 750 kişilik bu grup da sayıya dahil edilmiştir.

4 kalma, üfus kayıtlarıı güveirliğii zorlaya e öemli etkedir. Ayrıca so 15 yı lda Bölgede hem kırsal alada ilçe merkezie(yatay göçler) orada da ülke içie ve dışı a göçler ve hem de kırsal alada doğruda ülke içie ve dışı a göçler (dikey göçler) de üfus kayıtları ı zorlamaktadır. Yie de eldeki verilerde geel durum eğilimlerii çı karmak mümkü olacaktır. Görüleceği üzere İdil'i üfus profilii köyler ve ilçe merkezi olarak ayı rmak gereklidir. Zira kırsal alada ilçe merkezie göç ile birlikte, merkezi üfusu ay ı orada artmamaktadı r. Köylerde arasıdaki üfus azalmasıı edelerii ilk Hristiya göçü ve Müslüma üfusu heüz yerleşik olmamas ı ile; arasıdaki azalmay ı dışarıya ilk iş çi göçü ve yatay göçler ile (traktörü köylere girmesiyle birlikte tüm Türkiye'de kı rsal alalarda göç başlamışt ır); arasıdaki azalmay ı eğitim, daha iyi ekoomik ş artlar vb. edelerle oluşa yatay göçler (ay ı olgu yie tüm ülke içi geçerlidir) ve Süryai üfusu hızl ı dış göçleri; ve 1980 soras ı azalmay ı ise Bölge içide cereya ede koşullar edeiyle iç ve dış göçlerle açıklayabiliriz. İ lçe merkezi içi ise daha farkl ı bir profil çizilebilir: köylerde döemide görüle azalma, merkezde yıllar ı arası da cereya etmektedir. Buu edeii Hristiya üfusu ilçeyi daha geç terketmesi, yurt d ışı göçleri, merkezi bu döemde etkilemesi ve ülke içi göçleri köylerde öce merkezde yaşamas ı ile açıklaabilir döemideki tedrici azal ış iç göç koşullar ı ile açı klaabilir. Merkez döemide hızla üfus toplamıştır ve bu durum ay ı döemde köylerdeki azalış a bağl ı olarak ilçei üfus çekmesi ile açı klaabilir. Burada dikkat çekici bir okta bu döemde ilçe merkezii Süryai'ler tarafıda hı zla terkedilmesi ve Müslüma göçü yerleşikliğii, rakamlarda ayırt edilememesidir ve soraki döem içi ise İ dil ilçe merkezi göçleri içi söyleebilecek tek şey "ilçei iki kapıl ı bir geçi ş yeri halie geldiğ i"dir; aşağıdaki tablo İdil köyleri ve merkez üfuslarıı ay ı döemler içi çeş itli karşılaşt ırmaları ı vermektedir: T.2. İDİL MERKEZ VE KÖYLERDE ORTALAMA YILLIK ARTIŞLAR % % % İdil-merkez Köyler Görüleceği üzere İdil döemide köylerde hızla üfus çekmi ş, 1985'te sora da hızla göç vermeye başlamışt ır. Bu durum İdil merkez'i "yerleşik halk ı olamaya" bir ilçe koumua düşürmektedir. Tüm Güey-Doğu Bölgesi'e baktığımı zda döemide ilçe bazıda yıllık art ış ora ı 48.54'dir döemide Şı rak içi ilçe ve köyler üfus değişmeleride daha farkl ı souçlar vardır: ilçe merkezleride % art ış, köylerde - % 8.5'lik azal ış dikkati çekmektedir 1. Bu durum kaba doğum oralar ı da dikkate alı arak şöyle yorumlaabilir: İdil, göç verme açısıda tüm Güey-Doğ u Bölgesi ilçeleride daha yüksek oraa sahiptir. Acak Şırak ilii diğer ilçeleriyle kıyasladığıda ise daha düş ük göç ora ı görülmektedir. Tüm Şırak içi verile göçü alıa göçe ora ı - %25, verile üfusu toplam il üfusua ora ı ise % oraıdadır. Toplam Şırak içi ketleş me ora ı %59'dur2. İdil'de bezer bir hızla dolup boşalma olgusuu yaşad ığı, acak geel rakamlarda, buu Şırak' ı diğer ilçelerie göre alt sıırlara yakı olduğu söyleebilir. II-İDAR İ YAPI VE İDAR İ BÖLÜNMELER, YATAY VE DİKEY GÖÇLER 1DİE. GAP İstatistikleri, 1995, sıra o 334; Şırak toplam yıllık artış hızı 1990 içi %38.98'dir, bkz. DİE, 1990 Geel Nüfus Sayımı, s:7. 2DİE. Nüfus İstatistikleri, 1990.

5 İdil 1927'de Bucak, 1937'de ilçe statüsüe geçmi ş ve 1937'de 1990'a dek Mardi'i ilçesi olmuştur. 1990'da itibare ise Şırak ilie bağl ı ilçe koumudadır. 1937'de Midyat'a bağlı Haberli ve Nusaybi'e bağl ı Oyal ı bucaklar ı ve köyleri İdil ilçe üfusu içie alım ış ; 1990'da ise bucak ve ahiyeleri kalkmasıyla İ dil, merkez belediye ve Karalar belediyesi ile bulara 1 bağl ı köylerde müteşekkil hale gelmiştir. Şu ada 66 köy ve mezraları yla beraber toplam 90 yerleşim birimi ile İdil, Şırak ilii e fazla idari bölümeye sahip ilçesi koumudadır. 2 Köy ve köy alt ı yerleşim birimlerii sayılarıdaki karmaşaı edeii idari, kiş isel, dii, siyasi veya ekoomik edelerle köyleri zama içide a)boşalmas ı, b)boşaltılmas ı, c)yeide yerleşime açılmas ı, d)yeide yerleş tirme, e) zamala alt gruplara bölüme vb. hareketlerle açıklayabiliriz. İdari yeide yapılamaya örek olarak Beğ edi, Bele, Çukurdere, Bostal ı ve Yaılmaz köylerii 1989'da Dargeçit ilçesie bağlaması ı ; ekoomik edelere örek olarak Oza köyüü boşalması ı ve 1980'de sora da Kozluca vb. köyleri yoğu göç verişii; kişisel veya aşiret çatışmalar ı öreği olarak köy alt ı bir yerleşimi Babet ve Yalaz' ı, di kökeli boşalmalar içi Süryai yerleşiğ i ola Sari ve Yezidi yerleşiği Mağara köylerii; siyasi edelere örek olarak Peçeek, (1987), Yayla, Işı k, Çukurlu, Kay ı, Basak, Hedek, Kasrok, Yuval ı, Kuyulu, Dair ve Çukurlu (1989 soras ı ) köylerii sayabiliriz. 3 İdil'i pek çok köyü'ü eski Süryai yerleşiği olduğu bilimektedir4. Özellikle Midyat sıırıa yakı köylerde Süryaileri 1914'de itibare baş laya dikey göçlerii ivmesi 1945'lerde artm ış, 1970'de sora ise toplu göçler halii almıştır. İ dil merkezii 1938'de 750 hae olduğu ve üfusu memur aileleri dışıda 1960'a kadar tamame Süryai olduğ u, 1970'de ise 400 hae Süryai kald ığı ve 1970'de itibare hızl ı Müslüma akı ı ve ihayet 1978 seçimlerii takibe İdil merkezie göçer aşiretleri yerleştirilmesi ile birlikte, İ dil merkezii Müslüma ağırl ığı kazad ığı bilimektedir. Bugü İdil merkezde kiliseye bağl ı 8 haede 31 Süryai, Öğ üdük köyü'de hae ve Haberli'de ise hae Süryai üfus kalmıştır. Yezidi yerleşiği olup 1985'de 64 hae olarak bildirile Mağ ara köyü ise, 1990 üfus sayımıda eredeyse tamame boşalm ış görümektedir. İKİNC İ KISIM: SOSYAL VE EKONOMİK YAPI ANALİZLERİ 1Şırak 1996 İl Yıllığıda bu sayı boşalmış köyler hariç 63'tür. İdil, beldeler Dergisi, 1983'te toplam köy sayısı 71 olarak verilmiştir. (bkz. Beldeler Dergisi, İdil sayısı, 1983, s:6). İdil MEM tarafıda 1997'de öğreci sayısıı saptamak amacıyla yapıla çalışmada ise toplam köy sayısı- bazı mezralar da dahil edilerek 67 çıkmaktadır. Köy eski adları içi 1996'da hazırlatıla listede toplam -yie bazı mezralar da dahil- 70 köy, yie İdil' kaymakamlığı köy eski adları 1990 listeside -yie bazı mezralar da dahil- 72 köy ve köy altı yerleşim bildirilmektedir. 20 Ekim 1985 tarihli geel üfus sayımlarıda bu sayı 67 köy ve 25 mezra, 1990 geel Nüfus Sayımıda ise 66 köy ve 25 mezra olarak bildirilmiştir üfus sayımıa göre Beytüşebap'ı 26 (üfus: 22049), Cizre'i 25 (üfus:63626), Güçlükoak'ı 28 (üfus:12878), Silopi'i 35 (üfus: 46946) ve Uludere'i 17 (üfus:24929) köyü vardır. 3So hesaplara göre 76 köy ve köy-altı yerleşiği vardır. 4Adrews, 1989, s:161;205.adrews (1978' içi)eski Süryai yerleşiği olarak İdil merkez de dahil 7 köy bildirmiştir: İdil merkez (120 hae), Üçok (birkaç hae), Haberli (60 hae), öğüdük (118 aile), Sariköy (15 hae) ve Uçarlı (5 hae). Acak görüştüğümüz köylerde pek çoğu köylerii eski Süryai yerleşiği olduğuu bildirdiler (Pıarbaşı, Deştedari, Ortaköy vb.)adrews da 1968'de Türkiye'deki toplam Süryai üfusu olduğuu belirtir ve buları kadarıı Mardi- Midyat dolayıda (Tür'Abdi) olduğuu söyler, bkz. Adrews, 1989, s:

6 I-YÖNTEM VE TEKNİKLER İdil odakl ı bu çalışma içi 19 köy ve ilçe merkezi araştırma ala ı olarak seçilmi ş tir (Bkz. EK.2. Köyleri haritas ı ve seçile köyler). Köyleri seçilme kriterleri ve bu kriterlere göre seçile köyler şulardır: a)so o yılda hızl ı göç verme ve/veya göç çekme özelliğ ie sahip olma(karalar, Dirsekli, Haberli, Öğüdük) b) İlçe merkezie üç kademeli uzaklık (Üçok, Oymak, Pıarba şı, Bozkı r, Duru, Kozluca, Oyal ı, Karalar, Harbak), c)da ğ veya ova köyü olma(bozkır, Güzelova, Çığır, Ortaköy, Duru), d)geel geçim kayaklar ı (Bozkır, Deştedara, Dumal ı, Karalar, Duru, Ortaköy, Çığır, Özbek), e)farkl ı aşiret mesubiyeti(üçok, Deştedara, Kozluca, Harbak, Çığı r, Ortaköy, Tepeköy, Dumal ı, Dirsekli, Bozkır, Haberli, Babet, Karalar, Öğüdük), f)aşiret, ağa, ahali ve karma aşiretler köyü olma(deş tedara, Haberli, Karalar, Kozluca), g)seyyid köyü olup/olmama (Ortaköy), h)eski veya yei yerleşik olma(ortaköy, Dirsekli, Harbak, Deştedara), ı)farkl ı dilerde olma (Öğüdük), j)belediye olup /olmama (Karalar), k)çevre il-ilçelere yakılık/uzaklık (Kozluca, Dumal ı, Deştedara, Pıarba şı), l)aa yollara yakılık (Pıarba şı, Ortaköy, Çığır, Dumal ı, Bozkır, Harbak, Karalar), m)alt-yap ı problemlerii üç kademeli ağırl ığı (Tepeköy, Dumal ı, Karalar, Üçok, Kozluca, Pıarba şı), )Çevre köyler içi çeşitli açılarda merkez oluşturma (Karalar, Oyal ı). İlçe merkezi içi yapıla çalışmalar şu başlıklarla özetleebilir: Odak grup toplatısı (Bkz.EK.3 İdil Arama Toplatıs ı başl ığı ile İdil Kaymakamlığı a suula rapor); ilçe sakileri ile görüşmeler, ilçedeki siyasi parti liderleri ve doğal liderlerle yapıla görüş meler; çeşitli meslek gruplarıyla (esaf, tüccar, hizmetler sektörü) yapıla görüş meler; ilçeye eski ve yei yerleşiklerle yapıla görüşmeler; Süryai üfus ile yapıla görüş meler; yerli devlet memurlar ı ile yapıla görüşmeler; dışarda gelmi ş devlet görevlileriyle yapıla görüş meler; askeri ve diğer güvelik güçleriyle yapıla görüşmeler, geç üfusla yapıla görüş meler ve kadı görüşmeleri. Görüşme tekikleri gözlem ve derilemesie mülakat ve odak grup tekikleridir.

7 II- SOSYAL YAPI 1) Köke-Tarih : İTarihi M.Ö.2. bie kadar uzaa İdil ve çevresi1, yörei ilk hükümdar ı Zapdey (Guti haedaıda) edeiyle Beyt Zaptey (Zaptey'i evi) olarak aılmıştır. Baz ı kayaklar yöre tarihii Helleistik döemde başlatsalar da; Cizre'de bulua kalıtı lar, yörei M.Ö 2.bi yılıda Guti'leri egemeliğide olduğuu ve daha sora da Asur yöetimie geçtiğ ii gösterir. M.Ö.2.bi soları da daha öcede göçebe ola Aramiler, Suriye kuzeyideki Hitit 2 Krall ığı ile Asurlular ı ve Mısırlılar ı yıpratmışlar ve ihayet K.Suriye'de başlayarak Ş eria ehrie kadar uzaa topraklarda yerleşmeyi başarmış lardır. 3 Bölge M.Ö. 6. yy başlarıda Asur ve Urartu Krallıklarıı yıkılması yla yüksele Pers İmparatorluğuu egemeliğie girdi. İdil yöresii bu döemdeki koumu ise tartışmalı görümektedir. MÖ 6. yy'da Bölge Zarih adıyla aılmaktayd ı. Xeepho MÖ tarihleride geçe olaylar ı alatt ığı "Obileri Döüşü" adl ı eseride, burada Kardukları yaşadığı da sözeder. M.Ö. 311 yılıda Pers İmparatoru Darius'u Büyük İ skeder'e yeilmesiyle bu bölgede Helleizmi etkisi altıa girmiş tir. Helleistik döemde Hazak olarak aıla ve M.Ö.3 23 yılıda İskeder'i ölümüyle birlikte Selevkos Krallığıı elide kala İdil; daha sora Roma İmparatorluğu topraklarıa katıld ı. 4 M.S. 84 yılıda Adey adl ı bir havarii tüm Bölgede Hristiya faaliyetlerii başarı yla gerçekleştirdiği söylemektedir. Yakub'u Hristiyal ığı yayma giriş imleri içide Atakya e kadar öemli bir rol oyamaktaysa, İ dil'de o deli öemlidir. Süryai-kadim cemaati bugü İdil'de bulua kilisei 1900 yıllık olduğ uu belirterek, Suriye'de heme sora Hristiyalığı ve eşzamal ı olarak Süryai'liği çık ış yerii, sırası yla Midyat-Estel, Atakya 5 ve heme ardıda İdil olarak göstermektedir. MS 600'lü yı llara kadar Roma imparatorluğu'u yoğu bastırma girişimleri ile başetmeye çalış a Süryai cemaati, MS 629'da İmparator Heraklitos tarafıda özel olarak ablukaya alım ış ve zor güler yaşamış tır. Yöre bu saldırıy ı savuşturması ı Hz. Ömer'e borçludur. Mekke'li Kureyş liler'i 6 zulmü ve iş keceleride kaçarak Hz. Muhammed'i delaletiyle bir Hristiya hükümdara (Süryai'lere) sığıa Müslümalar arasıda Hz. Ömer de vardı. Cemaati bugükü 7 kayıtlarıda, Hz. Ömer'i kedisie o döemlerde yapıla iyiliğ i ödeyebilmek içi Bölgeye yardım ettiği ve hatta asker yardım ı göderdiği bildirilmektedir. Midyat sıırı daki Deyru'l Umur (Amr-Ömer) ad ı da, bu döemde Ömer'i yardımlarıa hürmete verilmiş tir. Ömer'i 8 1Zivig mağaraları içide kala Hilbiz mağaralarıdaki kalıtılar da bu izleimi vermektedir. 2 Zerdüşt diii yayılması ile bir kısım halk Zerdüşt'lüğe geçmiş, azılık bir grup ise Yezidi iacıı seçmiştir. Yörede özellikle Midyat civarıda eski yerleşik Yezidi köyleri (Mağara, Dirsekli) dikey göç edeiyle bugü tamame boşalmıştır. 3Çelik, M., 1996, s: 15. 4İdil Meryem Aa Süryai-Kadim kilisesi ve cemaati kayıtlarıa göre. 5Süryai tabiri bir Hristiya mezhebi ve kilisesi taraftarlarıı işaret etmektedir. Nasturi'lerde ayrı olarak Süryai mezhebi Suriye göçmei olup, Arami'leri soyuda gele Hristiyalar bir diğer deyişle "Batı Süryaileri"dir, bkz. Güel, A., 1970, s:30. Süryai-kadim tabiri ise 1845'te Mihael Carve liderliğide bir grubu, Roma Katolik kilisesi'de ayrılarak Atakya Patrikliğie katılmalarıı resme kabulü ile ortaya çıkmıştır.bkz. Güel, A., 1970, s:35. 6Çelik, M., 1996, s: 33. 7İb'ül-Esir,el-Kamil Fi't-Tarih, (çev. B. Eryarsoy), İstabul, 1985,C.II,s:68'de akt.çelik, M., 1996, s:35. 8Ömer'i adı bildiği gibi Faruk"tur ve Hz. Ömer'i bu adı Kudüs'ü aahtarıı almaya gittiğide, şehri surlarıda toplaa Süryai halkı "Foruko, Foruko" (kurtarıcı) şeklide tempo tutmasıyla aldığı belirtilmektedir. bkz. Güel, A., 1970, s:322.

8 1 beraberide getirdiği bir miktar Arap ve Kürt asıll ı savaşç ı da bu tarihte sora Bölgeye yerleşmiş tir 2. MS döemleride ilçelerde yaşayalar ı büyük çoğuluğ u Hristiya ve Süryai idi döemide Türkme'leri büyük ölçüde yöreye üfuz ettikleri ve 'de Timur istilas ı bilimektedir. Timur'u ölümü ile Karakoyulu Kara Yusuf, Şams al- 4 Di'e kızı ı vererek desteğii sağlam ış ve eski hukukuu yörede yeide teyit etmiştir. 5 2) Temel Sosyo-Ekoomik Göstergeler 1990 içi sosyo-ekoomik gelişmişlik sıralamasıda İ dil 828 (Toplam 858 ilçede) ve 1997 içi de 742. sıray ı almaktadır. Sıralamaya göre İdil'i sosyo-ekoomik gelişmiş lik ideksi 'tir. İdil'i demografik ve sosyal yapıs ı "yoksul kı rsal ala diamikleri" ile 6 taımlaabilir. Bu yapıy ı destekleye ekoomi ise geçmişte gele tarı msal geçim kayaklarıı yei ekoomik yapı larla (rat-spekülasyo ve ticaret ile hizmetler sektörleri) içiçe geçmesi ile oluşmu ş bir eklemleme süreci ile açıklaabilir. a) Sosyal Göstergeler : 7 km2ye düşe üfus: İdil Şırak GAP Bölgesi Türkiye Ketleşme ora ı: İ dil %30 Şı rak %59 GAP Bölgesi % Türkiye %59.0 Hh. Ortalamalar ı: İdil Merkez 7.35 Köyler 9.11 Gap Bölgesi 6.79 Türkiye 5.0 1MS. 639'da Bohta bölgesi üfusuu olduğu söylemektedir (Süryai- kadim cemaatii iformal bilgileride). 2Gerek Vo Bruiesse'i gerekse Z. Gökalp'te "sorada Süryai kesim içie karışa bir Kürt ve Arap grupta sözedilmektedir. Bu grup Mahlemi'ler (Mahelmi'ler) adı ile aılıp öce Süryai cemaatie karışmışlar, daha sora yeide Kürt ve Müslüma olmuşlardır. Süryai cemaat kayıtlarıda orta İdil'de -asle Süryai ola- 120 köyü 500 yıl öce Kürt-Müslüma olduğuda bahseder. Bruiesse çalışmasıda İdil'de Mağaraköy'de bir geçle taıştığıı, ou öce Hristiya sora da Müslüma olduğuu söyler. 3Bkz. Gökalp, Z., 1992, s:96-99; İslam Asiklopedisi, Kürtler Maddesi, s: Vo Bruiesse, 1995 s: 180 5Vo Bruiesse, 1995 s: 176; Bruiesse ayrıca Bazı Türkleşmiş Kürt aşiretlerii ve bazı Kürtleşmiş Türk aşiretlerii varlığıda sözeder, Vo Bruiesse, 1989, S0 148;, Z. Gökalp te yörede tamamiyle Kürt aşiret düzeeğii geçmiş çeşitli Türkme boyları varlığıda sözeder, bkz. Gökalp, 1992, s: Bezer bir durumu araştırma sırasıda da gözlemledik, öreği Ortaköy 870 yıllık bir yerleşim olduğuu belirtti.ayrıca bkz. Arfa, H., Bkz. GAP-Şırak, 1997, s: 19; DİE-coğrafi Bölge Ayrımıda..., 1997, s:95, Nüfusu yaş dağılım piramidi içi. bkz. EK içi içi. bkz. Mutlu, S. 1996, s: içi. bkz. Mutlu, S. 1996, s: içi. bkz. Mutlu, S. 1996, s:62.

9 2 evlilik ora ı : %9 3 evlilik ora ı : % çocuk sahibi aileler: % çocuk sahibi aileler: % İlk evleme ya şı: merkez: 15-17(kız) (erkek) köyler: 13-15(kız) 17-19(erkek) Eğitim: Eğitimsiz üfus: Kadı : % 73 Erkek: % 36 Toplam eğitimli ora ı: İ dil % 45 GAP Bölgesi % Türkiye %80.5 Toplam eğitimsiz ora ı: İ dil % 55 2 GAP Bölgesi % Türkiye %19.5 Sağlık: Hekim başıa düşe İdil 9200 hasta sayıs ı: 1994 Şırak 2441 Türkiye 950 b)ekoomik Göstergeler: İlçede temel geçim alalar ı da ğ köyleride hayvacılık ve ormacılık, kısme tarım işçiliğ i biçimideki mevsimlik-geçici işçilik; ova köyleride tarım, sıır ticaretide kamyo sahipliğ i ve/veya şöförlük vb. ticaret ve alt gelir gruplarıda geçici iş çilik; merkez içide ise geçici işçilik, ticaret, küçük çapta esaflık, akliyat, devletle ilgili işkollar ı, küçük zeaat atölyeleri ve sıırl ı bir grup içi hayvacılıktır. i-tarım ve Hayvacılık: Bu kouda yapılm ış çeşitli çalışmalar Bölgedeki toprakl ı ve topraksız aile oralarıı dağılımı ı şöyle vermektedirler: Mülkiyet: içi. bkz. Mutlu, S. 1996, s:62. 2Buradaki oralar "okur-yazarlık" oralarıdır.die, Nüfus İstatistikleri, içi. bkz. Mutlu, S. 1996, s:62. 4DİE. İstatistiklerle Türkiye, 1996.

10 Toprağ a sahip köylüler % Topraksı z Köylüler % Toprak dağılım ı: (dekar) ve Toplam üfusu %70'ii istihdam ede tarımı toplam katma değer katkıs ı sadece %45 civarıdadır(türkiye içi % 42.4). İdil'de tarım ürüleri içide ilk sıray ı buğ day ve arpa almaktadır. Toplam tarım üretimi içide tahılları yeri 2/3 oraıdadı r. Acak verimlilik so derece düşüktür. Türkiye geelide 2173kg/ha ola buğday verimliliği ilçe geelide 1000kg/ ha'a düşmektedir. Bu ora da ğ köyleride kg/ha'a kadar imekte, ova köyleride 1000kg/ha'a acak ulaşabilmektedir. Ekile arazide ürü dağılım ı şöyledir: ha buğ day, 5000 ha mercimek, 3000 ha arpa, 1800 ha ohut, 1000 ha bosta-adas, 300 ha sulu pamuk, 300 ha küçük çapta aile bahçeciliği; ve ha kadar ekime elverişsiz, dağlık ve kısme ormalık arazi. Ormalı k arazii 1985 içi ora ı %37.59 olarak bildirilmişke bugü sadece % 15 civarıdadı r. Varola ormalık alaı tamama yakı ı ise meş elik olup, sadece yakacak olarak değerledirilmektedir5. T.3. İDİL' İN ARAZ İ VE TARIMSAL ÜRÜN DAĞILIMI Cisi Ekim Ala ı (ha) Buğday Arpa Mercimek Nohut Verim Ala ı (ha) (tahmii) Toplam arazi varlığı : dekar Mera varlığı : dekar 11: GAP-Bölgesi Baraj Göl Ayası..., 1994, s:220; 2:MUTLU, 1996, S:64, (1980 içi). 2GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araştırması, Bu rakam bir başka GAP araştırmasıda % 22 olarak verilmiştir, bkz. GAP Bölgeside Toplumsal Değişme Eğilimleri Araştırması, GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araştırması, 1994; bu sayılar sırasıyla 50 döümde az %27.7, döüm arası %11.6, döüm arası %9.8 ve döüm arası % 7.4, 501 döüm üzeri de % bkz. Şırak İl Yıllığı, 1996, s:165; GAP Bölgesi'de tarıma elverişli arazi % 45, çayır ve maralar % 31 ve orma arazisi ise % 20 ike bu oralar Türkiye içi sırasıyla %37, %28 ve %30'dur, bkz. GAP- Şırak..., 1997, s: 8.

11 Ekilebilir arazi : dekar Sulaabilir arazi : dekardır. Köylerde hayva sayısıı tam tespiti mümkü olmamıştır. İlçe Ziraat Müdürlüğ ü'ü erişebildiği sayıları güveirliği tartışılır olmakla birlikte, ilçe merkezi ve köyler içi sayı lar aşağıdad ır:

12 T.4. İDİL MERKEZ VE KÖYLERDE HAYVAN SAYISI Koyu Keçi Sığır Kaatlı At Eşek Katır Merkez Köyler Toplam Ekilebilir arazii taşlık ve egebeli yapısıı yaısı ra, verimi etkileye e öemli faktörlerde birisi de parçal ı arazi mülkiyetidir. Köylerde toprak mülkiyeti ve buu resmi belgelemesi so derece eksik ve karmaşıktır. Acak toprak mülkiyetii kabaca "bir kiş iye, 1 bir aileye veya bir sülaleye ait köyler" şeklide yorumlamamak gereklidir. Zira: -Köylerde topraksızlık- az ve orta topraklılı k ve büyük miktar arazi sahibi olma birarada görülmektedir. -Köy yerleşimii "birde fazla kişiye-aileye-sülaleye" ait mülkiyet, köy-alt ı yerleş imi ise "tek kişii-ailei-sülalei mülkiyeti" biçimide geelleştirmek mümkü değ ildir. Her iki grupta da tüm ögeler birarada görülebilmektedir. -Tüm toprak kullaımıı tek kişiye ait olduğu köylerde sözedildiğ ide, bu durumu "mülkiyet veya zilyedliği bir tek ailede ola araziler" olarak yorumlamak gerekmektedir. -Bilie alamda "ağalık" yapısıda ziyade aşiret liderliğ i sözkousudur ve toprak mülkiyeti deetimii de "kişi"-"aile"-"sülale" vb. kavramlarda ayr ı olarak yorumlaması gerekmektedir. Daha sora aşiret yapıs ı ve aşiretler kousuda değ iilecek ola bu hususa şimdilik girmeyeceğiz. Acak gidile köyleri sadece 2'side (yaklaşı k %10. 5'ide) eski feodalite geleeği ola 1/10'da (veya 2/52) sözedilmekteydi. ii-gelir Dağılım ı ve Gelir Hesaplar ı: Çeşitli gruplar açısıda yıllık ortalama gelir şöyledir: (Türkiye Ortalamas ı: 2978$-Şırak İ l 3 ortalamas ı 972 $) Devlet memuriyeti( Koruculuk-orta düzey memur vb.) : $ Geçici tarım işçiliğ i : $ Geçici iş çilik : $ Hayvacılı k : $ Ş öförlük, küçük esaf, zaaatkar : $ Ticaret- orta ve büyük esaf gelirleri : $ Kamyo sahipliğ i : $ 1Burada kız çocuğu mülkiyet hakkıı olmaması edeiyle mirasta mahrumiyetide; boşalmış köyleri yeide ekime açılmasıa ve orada da yei yerleştirile göçer aşiretleri toprak mülkiyetlerie kadar her türlü diamik varola toprak mülkiyet yapısıı karmaşasıı üzerie eklemektedr. 2 Nikiti Kürt Aşiretleride feodal baskılığa örek olarak ağaı alt sııfları olarak aşireti birkaç sııfa ayırır; öreği Gulam eredeyse köleliğe yakı bir durumu ifade etmektedir. Nikiti, soylular, çalışalar ve reaya şeklide üçe ayrıla aşiret üyeleri arasıda 16.yy. da İgiltere'deki feodaliteye bezer bir seyor-serf ilişkisi kurmaya çalışmıştır( Nikiti, 1991, s: ). Bu kısme idirgemeci yaklaşıma Bruiesse fedoaliteyi sorgulayarak karşı çıkar. Biz de çalışmalarımızda hem feodalitei kültürel "saf"-pure göstergelerie hem de ekoomik bağlayıcılığıa çok az kaıt bulabildik.öreği feodalite göstergeleride birisi ola agarya geleeği bugü "suhre" deile bir çeşit köy imecesie döüşmüştür. 3DİE, 1996, Haehalk ı Tüketim Harcamalar ı Aketi.

13 1997'de Habur sıırıa çalışa İdil kayıtl ı 2684 kamyo ve TIR bildirilmektedir. Acak bu sayıı 3000 civarıda olduğ u tahmi edilmektedir. Ticaret ve hizmetler sektörüde Habur sıır kapıs ı ticaret ve akliyat ı çok öemli bir yer tutmaktadır. So 3 yıl içide tarı msal ve hayva servetii % 40 oraıda gelir'e çevrildiğii ve gelir öceliğ ii akliyat ve ticareti aldığı ı görmekteyiz. Üretim faaliyetide halâ tarım ve hayvacılık ö sıralarda olması a rağme, geliri ticaret ve akliyata kay ışı, ilçeye kısme de olsa akit calılığı kazadırmıştır. Acak buu bir soucu olarak rat ve spekülasyodaki art ış, geliri yeide üretime döüş mesie egel olmakta, buradaki gelir geellikle tüketime yöelmektedir. Bu kısma sorular ve çözüm öerileri kısmıda yeide değiilecektir. Yukarıdaki gözlem ve veriler ışığıda ilçe geelide haehalk ı aa gelirii türlerie göre dağılım ı tahmii olarak şöyledir: İ dil Türkiye Maaş -ve ücret : Tarım-hayvacılı k: Ticaret ve Hizmetler: Yukarıdaki veriler ışığıda İdil'de gelir dağılım dilimleri tahmii olarak şöyledir: T. 5. İDİL'DE GELİRİN NÜFUSA ORANI VE TÜRKİYE KARŞILAŞ TIRMASI Gelir Dilimi ( İdil) Nüfusa Oraı % Gelir Dilimi (Türkiye) Gelir$ (Türkiye) (topraksı z, geçici iş çi ve tarım işçisi) (Hayvac ı, küçük tarım) (Orta tarım, zaaat, küçükesaf, memur) ( Şoför, orta esaf) (Büyük arazi, büyük esaf, rat) (Nakliyat, ticaret, toprak rat ı) E alt % 20 Ortaı altı Orta % 20 Ortaı üstü Üst % 10 Üstü % 20 % 20 üstü % Rakamlar tahmii olmakla beraber, gelir dağılımıdaki kırı lmalar içi bir bilgi verebilir. Buradaki sorua ileride değiilecektir. 3)Geleekler-Geleeksel Yapılar Zama içeriside kademeli olarak göçerliği yerleşikliğ e döüşmesii ya ı sı ra, süreç içide gelişe hızl ı göç hareketleri ilçede, tüm Güey-Doğu'da olduğu gibi, geleeksel yapı da çözülmelere yol açmıştır. 1980'de itibare iki göçer aşireti yerleşikliğ e geçirilmesi (Kiça ve Düdeyra'lar), baz ı yar ı göçerleri sürekli iskaa tabii tutulmas ı (Sora'lar-Hessia'ları bir kısm ı) bu tam göçer koumu bozulmasıa yol açmıştı r. Köylerde göç zorulu ve/veya göüllü kategoriside, ekoomik ve/veya siyasal amaçl ı dikey ve yatay göçlerdir. Tüm ilçe

14 çapıda ve ayrıca bir ucu Mersi-Adaa-Diyarbakır-İzmir ve İstabul'a orada da yurt dışı a uzaa göçü ilçeye etkileri büyüktür. Göç ve daha sora da rat ve tüketim ekoomisi ile taışma, ilçei öce ekoomik hayatı ı değiştirmi ş ve sora da geleekleride kırı lmalara yol açmıştır. İlçede ve köylerde tüketim mallarıı büyük orada kullaılıyor olmas ı buu bir göstergesi sayılabilir. i-giysiler-ev eşyaları-ev düzei 1938'de İdil'de ve köylerde saptaa halı-kilim tezgahlarıda, keçe, yü-kı l dokuma, yolluk, gubelik, şal-şepik,tutak vb. geleeksel dokumalarda bugü eser kalmamıştı r. Giysiler geellikle erkeklerde bol bir kuma ş patolo, gömlek, ayakkab ı, kısme başa puş i ve kefi, üzerie zama zama kasket; kadılarda köylerde başa kefi veya beyaz şam işi iş lemeli tülbet ile kırmızı-siyah bağ lama, ayaklarda yemei bezeri pabuç, etari ve üzerie bel kuşa ğı ile iç gömleğidir. Kadı giysileri kasaba içide orta-alt kalitede gömlek-etek takımlarıa dömüştür. Kadıları geleeksel Suriye işi kumaş larda diktikleri uzu üstlük ve yelpaze kollu iç gömlekleri, acak çok öemli düğülerde ortaya çıkmaktadı r. Bezer şekilde aşiret mesubiyetlerii göstere farkl ı puşi bağlama şekilleri de artı k görülmemektedir. Yalızca Atmai aşiretii baz ı üyeleri, cübbe bezeri siyah uzu bir kafta ve başa puşi giymektedirler. Seyyidler de kedilerii kefi altıa taktıklar ı açık yeş il takkelerle ifade etmektedirler. Heüz yerli memur olaları dışıda ev içi eşyaları döşeişide ve kullaımıda bir değiş me olmamışsa da, eşya karakterleride farklılaşma vardır. Eskide kullaıla el işi hal ı yastı k ve yolluk-kilimleri yerii, e yoksul evde dahi, kalitesie göre makia halılar ı ve kilimleri almıştır. Zegi köylü evleride ise adire büfe, sadalye, TV sehpas ı vb. görülmektedir. Evleri geel döşeiş i sadedir. Acak çok yoksul kesim hariç, heme her evde radyo, buzdolab ı, mutfak içi üç gözlü ocak, birkaç yü döşek mutlaka bulumaktadı r. Köylerde ve ilçede çok yoksul olalar hariç TV, bir küçük kaset-çalar, Suriye iş i çalar saat ve süsler, muhtelif fotoğraf ve dii resimler, yatak odalarıda gelii çeyizliği ve oyal ı yazmaları koduğu geleeksel küçük sadıklar vardır. Tüm gezile evlerde çok az miktarda dikiş makiasıa rastlamıştır. Yatak ve yorgalar, Mardi-Midyat taraflarıda da ğ köyleride oda içide duvara oyulmu ş ve e küçüklerie "bertik", orta boy olaları a "kübele", büyüklere "mahmal" deile üzeri deseli evore perdelerle kapatılm ış oyuklarda muhafaza edilmektedir. Ova köylerideki evlerde giysiler, askılara geçirilmi ş olarak duvara asılı p üzerie kaaviçe işli beyaz çeyizlik bezler sarılarak korumaktadır. Mutfak ayr ı bir bölmedir ve pişirme içi elektrikli ocak, tüpgaz ve/veya odu ateşi kullaılmaktadı r. Tuvalet avlu içie girmi ş acak heüz kedie ait bir ayakyolua sahip olamamıştır. Tuvalet akıtılar ı evi tüm diğer atık sular ı ile beraber-çamaşır-bulaşık vb.- tek ve kısa bir boruda dışarıya sokağ a verilmektedir ve bu İdil içide de ayıdır. Isıma geellikle ova köyleride tezek ve kı sme meşe kökü kısme de elektrik katkıs ı ile, da ğ köyleride ise çoğulukla meş e kökü ve tezekle sağlamaktadır. Zegi toprak sahiplerii evleride eşyalar şehirde şeçilip alı makla birlikte, kullaım yie köy tarzıdadır. Bu evlerde asıl ayrım ı belirleye evi büyüklüğ ü ve avlu içide iki katl ı olmasıdır. ii-ev Tipleri Ev tiplerii Midyat-tarz ı, ova köyü ve ilçe içi olarak üç kısımda icelemek yeride olacaktı r. İdil içide beto evler yaygıdır. Geleeksel yapıı aksie so derece sağlıksı z ve kötü

15 malzemeyle yapılm ış bu evleri dam ı düzdür ve yazı sıcak, kışı soğuk olmaları yla ülüdürler. Midyat-tarz ı kireçta şı evleri yapım ı eski usül kubbeli ve içerde dolguludur. Pecereler kubbeli ve demirlidir. Pecere içleri duvarı kalılığıa bağl ı olarak çok geiş tir ve evler güey-batıya bakmaktadır. Yörei e eski ev tipi ola bu evler yazı seri kışı sıcaktır. Tüm köy evleride geellikle ağıl ve hayva içi yerler avlu içi veya ev yaıdadı r. ( İki göçer aşiret hariç. Bu ikiside hayvalar daha d ış kesimdedir.) Ova tipi köyler düz damlı yığma kerpiçtir. Giri ş geellikle düzayaktır. Orta girişte heme oturula ve yatı la odaya geçilir, mutfak içi ayr ı bir bölme vardı r ve tuvalet avlu içidedir. Yoksul evleri tek oda ike, zegilik belirtisi olarak orta gelir grubuda oda sayıs ı 2-3'e çıkmaktadır. Aş iret öde geleleri ve zegileri evleri (da ğ ve ova köyleride) etraf ı çevrili gei ş avlu içidedir. Geellikle etraf ı veya içi biraz yeşilliktir ve avlu içide iki katl ı evi altıda ağıl vardı r. Toprakla sıvam ış ağılları yaıda blok ta ş merdivelerle ikici kata çıkılır-ya bir çıkış da dama ulaşır- Üç-dört adımlık düz giriş te sora eve uzu bir koridorla girilir. Geellikle odalar bu uzu koridorda sağl ı sollu uzamışlardır. Ev sahibii karılar ı, çocuklar ı oğullar ı ve oları karılar ı içi ayr ı odalar vardır. Aslı da eredeyse her bir oda bir haeyi barıdırmaktadır. İlk odalarda birisi, uzu dikdörtge bir oda misafir odasıdır. İki taraflı yolluklarla kapam ış ola zemii beto orta kısm ı geellikle çıplaktır. Ba ş köşede kapsı z bir yü döşek ve arkasıda uzu bir kaaviçe yastık bulua kısım e itibarl ı misafire mahsustur. İki tarafl ı yollukları üzeride elişi veya makia işi halılarla kapl ı dörtge kıtık yastı klara, itibarlarıa göre e yüksekte e düşüğe doğru misafirler oturur. Hizmet edeler kap ı yaı da durur ve eredeyse hiç oturmazlar. Bular marabalar-geçler veya ailei geç erkek çocuklarıdır. Kadılar yabac ı erkek misafire çıkmazlar. iii-yemek adetleri Yemek yerde ve ortak bir kapta yeilir. Elle de yeilmesie rağme çatal-kaşı k yaygılaşmış tır. Tüm yemekler ay ı ada sofraya koulur ve e itibarl ı misafir yedikte sora kalalar itibar sırasıa göre diğerlerie suulur. Kadı ve çocuklar e so kalalar ı yerler. Besleme et-tahıl kombiasyoua dayalıdır ve sebze yemekleri azdır. Geleeksel yapı daki bozulma yemeklere de yasımıştır; yemek çeşitleri ve piş irme tekikleride büyük bir azalma olmuştur. Ev dışıda, köylerde avlu içide, evi haftalık ekmeğii yapıld ığı tadırlar vardı r. Tadır d ışı kil-çamur karışım ı sıval ı, içi toprak büyük bir kabı, ağz ı dik veya hafif ya dödürülerek bir kaideye oturtulmasıyla oluşturulmuştur ve geellikle sama ateşiyle yakılı r. Tadır ekmeği pide büyüklüğüde, yass ı ve tadırı duvarlarıa yapıştırılarak piş irile, ice bir ekmektir. a)adetler -Töreler ve Çatışma Odakları i-evlilik-aile ve Aile İçide Kadıı ve Çocuğu Yeri Kadılar ve evliliğe yöelik bir adet olarak köylerde -özellikle ova köyleride- ağır başlı k paras ı halâ sürmektedir. Özellikle varlığı-serveti daha uç oktalarda yoğulaşt ığı ova köyleride başlık- kızı babası a verile para olarak- 500 milyou üzeridedir. Ek olarak düğüü ve altı takıı tüm yükü de oğla tarafıı üzeridedir. Yoksulluğu daha eş it paylaşıld ığı da ğ köyleride ise başlık heme heme kaybolmu ş, acak altı ve düğ ü masraflar ı kalmıştır. İlçe merkezide başlık ispete azalm ış acak altı tak ı ağırlaşmış tı r. İkici eşte veya ya ş farkıı büyük olduğu durumlurda, hem başlık hem de altı tak ı çok ağırlaşmaktad ı r. Bu sürece tampo bir mekaizma olarak "berdel" usulu devrededir. Berdel- evleecek iki kardeşi değiş-toku ş ederek başlıkta feragat etme- ay ı zamada ikici kadıı almak isteye erkeği, kedi gelilik çağdaki kızı ı değiş-tokuşu içi de kullaılmaktadır.

16 Aile tipi köylerde geleeksel gei ş ailedir. Yai baba evli oğullarıyla birlikte oturmaktadı r. Ay ı avlu içide geellikle ay ı aileye mesup 20'ye yakı isa barımaktadı r. Acak bu yap ı ilçede ve yoğu göç yaşam ış köylerde kırılmaya başlamışt ır. Özellikle göçü yoğ u olduğu köylerde, oğulları ailede kopuşu başlam ış ve İdil içide de geleeksel gei ş aile sayıs ı azalmıştır. Ayrıca mevsimlik veya sürekli işçi göçü edeiyle ilçe ve köylerde, yılı büyük bir bölümüü aile üyeleride bir kısm ı olmada geçire aileler fazlalaşmışt ır. İ lçe ve köylerde ayrıca dikey göçü bir soucu olarak parçalam ış ailelere de sıkça rastlamaktadır. İki evliliği Türkiye geelide oraıa baktığımızda, Bölgede yie de pek yaygı olmadığıı görürüz. Buu edei a)bölgede imam ikahl ı ikici eşi, diğ er ketlerdeki gibi, saklamaya gerek görülmede bildirilmesi ve b)acak gerçekte -yöre ölçülerie göre- zegi olaları harc ı olmasıdır. Gerçekte yoksul veya orta halli olup ta ikici evliliğ i yapa yok deecek kadar azdır. Üçücü e ş ise 50 ya ş üzerideki kuşakta görülmektedir ve artı k tarihe karışmaktadır. 1 Geleeksel yapıda temel bir özellik olarak kadıa kar şı tutum ise değiş iyor görümektedir. Göçer aşiretlerde olsu, toprağa yerleşiklerde olsu, kırsal alada kadıı aile içide yaş la ve yetiştirdiği-özellikle erkek- çocuklarla giderek arta statüsü güümüzde azalmıştı r. Toprakla ve hayvacılıkla geçimi kediliğide gereği ola kararları eredeyse eşit alımas ı süreci, şehirlere geçişle ve toprakta kopma ile birlikte değişmiş tir ve kadıları ev içi otoriteleride belirgi azalışlar vardır. Acak buradaki karmaşık yapıy ı iyice icelemekte fayda vardı r: Köylülüğü e belirgi özelliği haei kedi başıa karar verememesidir. Haeye iliş ki kararlar aşiret, sülale veya ailei diğer büyükleri tarafı da verilmektedir. Ortalama köylü aileside saygılık yaşla arta bir süreç olduğ uda, çiftleri geçke kedilerie kala karar alalar ı zate so derece dardır; gülük hayatı ve toprağı kullaım ı ile ilgili kurallar halihazırda kat ı bir biçimde belirlemiştir ve kırı lma döemideki kararlar da zate ailei el koymas ı ile belirlemektedir. Bu kısıtl ı süreç içide geç çift, öceleri öemsiz sora da giderek yaşladıkça hayati öem taşıyabilecek kararlar ı, kurallarla belirli bir sosyal ala içide eredeyse eşitçe verebilmektedirler2. Oysa kadıı toprakta çalış arak aile geçimi içi işgücüü vermesii gerekmediği zegi toprak sahipleride durum farklıdır. Burada kadıı cisel parterliği daha ö pladadır ve kararlar kedi karar ala ı dışı da verilmektedir. Bezer bir süreç şehirleşme ile birlikte yaşamaktadır; kadıı ev ekoomisie katkısı 3 şehirlerde bir ada e aza imekte ve böylece kadıı karar otoritesi sıırlamaktadı r. Bu durum İdil merkezde so derece belirgidir. Kadıları i ş alaıı olmamas ı ve eğitimsizliğ i, karar almada e soa düşmesie ede olmakta ve bu yüzde hem kadıı hem de ailei ketleşmede etegrasyou da e aza idirgemektedir. Bu kouda işsizliği yaygılaştığı köylerde bezer süreçler de gözlemiştir. 4 1 Sıır mezralarıda 60'ıı geçki bir kadı kedisii 8.eş olduğuu, bir kardeşii de 11.eş olarak zamaıda geli gittiğii söyleyerek bizi şaşırttı. Acak sorada bu aşireti Arap kökeli olduğu ortaya çıktı. 2Öreği dağ köyleri ve ova köyleride zegi köylü hariç tüm evlerde kadılar aile-akraba grubuda erkeklerle rahatça görüşmekteydiler. Dahası yabacı da olsa bir erkekle rahatça kouşup dokumaktaydılar. Kasaba içide ola duruma bezer bir kaç-göçte köylerde sözetmek mümkü değildir. 3Tüm bölgede, çok daha yoğu göçü kısa döemli yaşadığı ketsel alalarda, eski değerleri yitimi ve kadıı para kazama gayretiyle ortaya çıka durumlarda bir taesi de öreği, yerel olmaya bir talebe de bağlı olarak, fahişeliği yaygılaşmasıdır. Yie bütü hızla dışa açıla ekoomilerde görüle cisel yolla bulaşa hastalıkları yaygılığı olgusu, İdil'de de halk sağlığı taramalarıda ortaya çıkmıştır. 4Değerlerdeki bu kırılmalar, yai eski değerleri geçerliğii yitirmesi ve yeileri oluşması içi gerekli maddi tabaı yokluğu, e çok kadıı statüsüü etkilemektedir. Öreği eski feodal yapıı gereği "erkek olmaı göstergeleride" birisi sayıla:"ikahladığı kadıı amusuda sorumlu

17 Aileleri çocuk isteme ve yapma tutumlarıda değişimde ziyade, değiş ime direme görülmektedir. Ailede çok çocuk isteği ve edime halâ çok yaygı bir tutumdur1. Bu durumu "geleeksel değerleri devam ı" olarak itelemede öce, aile ve çocukla ilgili diğer değ erleri de dikkatle değerledirmek gerekmektedir. Öreği sağlığa ilişki tutumlar hı zla geleeksellikte uzaklaşm ış, moder sağlık hizmetie talep hızla yükselmiş tir. Acak yie geleeği hızl ı kırılmalarıa paralel olarak, sağlığa ilişki tutumda da karmaşık bir yapı vardır: teorik olarak moder sağlığa ilişki talepleri "teşhis ve öleyici sağlı k hizmeti"e yölemesi bekleirke; burada-tüm Türkiye'deki sağlık algıs ı ve hizmetlerie paralel olarak- talep daha çok "tedavi edici sağlık isteği" olarak karşımıza çıkmaktadır. Ya da öreği bazı 2 köylerde karşımıza çıka, bir cis topra ğı bebek altıa sarma da-holi-az da olsa paraı girdiği tüm yerleşimlerde hızla terkedilmektedir. "Çocuğa verile değ erde" ise geleeksel yapı devam ediyor görümektedir. Çocuk aslıda, kırsal yapıda toprağı iş lemesie ve aile 3 ekoomisie katkıs ı öemli ola bir ögedir. Moder toplumda farkl ı olarak, kı rsal alada çocuğa "büyük isa kadar fizik gücü olmaya ve baz ı becerileri zama içide öğ reerek kazaabilecek bir isa" gözüyle bakılmaktadır. Kı z çocuk bezer olarak evleiceye kadar aile içi işbölümüü ayrılmaz bir parças ı, evleirke de aile ekoomisie bir katk ı alamı a gelmektedir. Özellikle yerleşik düzee geçmekte gecikmi ş toplumlarda erkek çocuk, hem aile içi işgücüde yararlaıla hem de çatışmaı hallide kar şı taraf içi korkutucu olabilecek bir ögedir. 4 Yukarıdaki değerledirmeler ışığıda, İdil'deki çok çocuk talebii asıl açıkları z? Yerleşikliğe hızla geçilmi ş, acak heüz yerleşik olmaı değ erlerii tümüyle beimsemediği; geleekleri kırıld ığı acak "gerekli yei" ile karşılaşma ı hızla oluştuğ u toplumlarda; "işlev" e uygu açıklama olarak gözükmektedir: İ dil içi de çok çocuk istemei edeleri "işlevi" ile açıklaabilir. Dii kaygılar ve geleeksel değerleri varlığı yaıda, çok çocuk halihazırdaki çatışma düzlemleride "güç göstergesi"dir. Öreği kı z çocuklar başl ığı halâ almakta, özellikle erkek çocuklar öreği topraksız ailelerde tarı m işçisi olarak çalıştırılmakta ya da hayvacıl ığı sürdürmektedir. Güç oyuları da da bir diamik olarak ailei kalabalık oluşu halâ bir avatajdı r. Bu edele varola diamiklere bir eklemleme olarak çok çocuk yapma, çocuk sayıs ı üzeride düşümeme "iş levii koruya bir geleek" olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıpk ı sağlıkta olduğu gibi kültür, iş levi ola yeiyi heme beimsemekte, acak işlevi yitmediği sürece eskiyi de korumaktadır. ii-itibar- İtibarı Ölçütleri olmak" değeri kırılmaya uğramıştır. Birkaç köyde iki ya da üç evli olaları karılarıda, artık pek de beğemediği birisii ayı köyde başka bir eve ata, 6-8 çocuğuyla birlikte açlık çekmesie kayıtsız kalalara rastladık. Yie de bu durumu köylüler de kıamaktaydılar. 1Bir atasözü erkek çocuğu yerii çok iyi belirtir:"berxê êr ji bo kêr" Yai "erkek kuzu, bıçak içidir".bkz. Arfa ve Bois, Öreği köylerdeki sohbetlerde, köylüler daha açık olmaya ve ebesi dahi bulumaya "köy sağlık ocağıa uzma kadı-doğumcu ve dahiliyeci istedikleride, bu isteği dikkate alımadığıda" yakımaktaydılar. Bezer olarak pratisye hekimler de sadece "uzma" olmadıkları içi kimi zama güveilmez addedilmektedir. 3Nikiti öreği Kürtleri çocuğa çok düşkü olduğuda bahseder, Nikiti, Bu arada geleeksel yapıda farklı bir tutumla karşılaştık: Baba da ae de geellikle çocuklarıı sayısıı bildirirke öce erkek ve kız çocuk ayırmada tam sayıyı veriyorlar. Bu kouda aeler daha dikkatli, erkek ve kız çocuklarıı sayısıı tam olarak "üç oğla,iki kız" vb. bildiriyorlardı. Çocuklarıı tam sayısıı bilememek geellikle zegi ve çok evli toprak sahibi erkeklere mahsus bir özellikti.

18 Hürmet ve sayg ı sistemi karmaşıktır. Aşiret liderie, prestiji yüksek kişilere ve topluluğ u öde gelelerie yakı olmak kırsal yerleşim içide saygıl ığı artı ra bir durumdur. Yie ay ı şekilde devletle i ş görüyor olmak, devlet kapısıda bir biçimde taı mak, cesaret ve kimi zama dikbaşl ı olmak da saygıy ı pekiştirmektedir. Soy-sop belirliliğ i yai eski bir ailede geliyor olmak, eskide olduğu gibi bugü de saygıy ı artırmaktadı r. So zamalarda giderek "para kazaıyor olmak" -ve hatta Türkiye'i 'yei' değ erleride birisi olarak da- e yolla olursa olsu kazaıyor olmak, saygıy ı artıra bir usur halie gelmiş tir. Bezer olarak tüm erkeksi ögeler de (ataklık, cesaret, amusua sahip çı kmak, iyi silah kullamak vb.) saygıl ığı pekiştirmektedir. iii-çatışma Odakları-Çatışmaı Halli Gerek İdil merkezde gerekse köylerde çatışma edeleri ve çatışmaı halli, geleeksel ile yeii bir eklemlemesidir. Çatışma edeleri köylerde ormalık alaı seçimi, su kayaklar ı, mezraı paylaşılmas ı veya ekim alalar ı vb. arazi alaşmazlıklar ı ve kı z kaçırma, yai "amus" kavram ı ile özetleebilecek alaşmazlıklar ike, İ dil içide daha çok siyasi görüümlere bürümektedir. Burada dikkat edilecek okta, alaşmazlıkları hallii e yollarla yapıld ığı ve e zamalar e kadar sıklıkla adalet mekaizmasıa başvurulduğ udur. So 10 yıllık adliye kayıtlar ı, toplam suç kayıtlar ı belli oralarda sabit kalırke, bazı meseleleri hallide adliyeye başvurmalarda değişmeler olduğuu göstermiştir.

19 T ARASINDA ÇATIŞMALARIN HALLİNDE ADLİYEYE BAŞ VURMA ORANLARI Suçu Çeşidi (ilk altı ay içi) Namus davaları Mali suçlar Zorlayıcı fiil Yaralama- Öldürme Tedbirsi Trafik ile ilgili suçlar Siyasi suçlar Kız kaçırma-kızlık bozma 2-Hırsızlık-doladırıcılık 3-Meskee tecavüz-hakaret-gasp-yol kesme-tehdit 5-Tedbirsizlik ve dikkatsizlik soucu ölüm ve yaramaya sebebiyet-silah taşı ma kauua muhalefet 6-Trafik suçları 7-Yardım-Yataklık-İzisiz bildiri-toplat ı ve gösteri kuuua muhalefet-yasak yayı - Sabotaj-Yola patlayıc ı madde yerleştirmek vb. Tablo bize çeşitli döemlerde hagi tür suçları e yolla halledildiğie iliş ki ortalama bir fikir verebilir. Burada ortak okta 1990'a kadar heme her tür suçu -siyasiler ve yaralama öldürme suçlar ı hariç- hallide mahkemeye gidildiği yöüdedir arası daki tedrici azalma, suç sayısıdaki azalma olduğu alamıa gelmemelidir. Aksie, öreğ i tedbirsizlik soucu ölüm ve yaralamaya sebebiyet, siyasi suçlar ve adam öldürme fiileri gibi kamu davası ı da gerektire suçları sayılar ı, bu döemde suç sayısıda azalma olmadığıı göstermektedir. Acak özellikle amus davalar ı, zorlayıc ı fiil vb. suçları kayıtları daki göreli azalma, bu tür meseleleri hallide iformal ve geleeksel uzlaştı rma ögelerii devreye girdiğii iyi bir göstergesi sayılabilir. İlgiç ola trafik ve mali suçları da bu döemde geleeksel olarak halledilmi ş olmasıdır. İdil içi çatışma-uzlaşma oktalarıı iformal yapıl ı olduğu söyleebilir. Burada vurgulamas ı gereke bir okta; so döemlerde eski ka davalarıı yerii, güümüzde siyasi parti çekişmelerie bırakıyor gözükmesidir. Ka davalar ı, kökei geellikle eskilere dayaa iktidar çekiş meleridir. Acak özellikle so döemlerde ka davasıa bağl ı çatışmalar, siyasi parti çekişmeleri ve alaşmazlıklar ı ile örtüşmekte; olayı tarihie bakıldığıda bu görüürdeki siyasi meselei eski iktidar ve amus kavgalarıı bir

20 devam ı olduğu görülmektedir. Böylece yei bir çatışma oda ğı eski ile birleş mekte ve 1 yeiymi ş gibi bir görüüm arzetmektedir b)aşiret Geleeği ve Kökeleri İdil ve köyleride toplam 20 aşiret tespit edilmiştir (Köyler ve aş iret mesubiyeti içi, bkz. EK.1.): Hessia, Domaa(Dumaa-Domai), Mema, Alika(Alika), Aluva, Ömerka, Harua, Kiça, Düdeyra, Hamika, Saliha, Davudia, Arabia, Botuka, Sora, Durika(Dorika-Doruka), Harumama, Dermemika, Hasaaka ve Kera aşiretleri. Burada "airet" ve "aş iretçilik"te sözederke "göçer Kürt kabileleri" romatizmide uzaklaşmak gereklidir. İdil'de mevcut 20 aş ireti sadece iki taesi göçer-köçer kategoriside değerledirilmektedir (Kiça ve Düdeyra'lar). Geri kala aşiretleri tamam ı kedilerii dümai-demai-demae (yerleşik) ad ı ile taımlamaktadırlar. Yerleşiklik ve göçer olma dağ ve ova köyü olmakla da tam olarak örtüşmez. Ay ı şekilde aşiret mesubiyeti sadece Kürt- Müslüma olmakla özde ş de değildir. Yezidi ve Süryailer de de aşiret mesubiyeti vardı r. Öreği Süryai yerleşiği ola Öğüdük köyü Domaa aşiretide; şimdi boşalm ış ola Yezidilere ait Mağara köyü ise Saliha aşiretidedir. Öte yada şimdi boşalm ış ola eski Süryai yerleşiği Sari köyü de Saliha aşiretie mesuptur. Aşiret örütüsü aşiret, aşiret-alt ı, sülale ve aile (familya) gibi farkl ı alt bölümeleri de taşır. 2 Öreği göçer aşiretler bir üst yapılama içide öbekleirler: Şilit ve Çıhsor kolları. Ş ilit'ler 3 kedi aralarıda üçe ayrılırlar: Kiça-Keça, Taya ve Batuva'lar. Ağalar ı Osma Ağa'dı r ve her aşireti alt aşiret ağası-lideri de ayr ı ve bedi içideki itibar ı farklıdı r. Bularda sadece Kiça'lar İdil içi ve yöreside mevcuttur, Taya'lar Cizre'de, Batuva'lar ise Şı rak ve Cizre'dedirler. Çıhsor'lar da 4'e ayrılı r: Düdeyra'lar, Davudialar, Sorha'lar ve Atmai'ler. Ağalar ı Mirza Ağa'dır, yie her aşireti kedi lider-leri vardı r. Acak tüm bu bildirgeler içide alt yapılamalar ve üst birlikleri mesubiyetide, Z. Gökalp'i çalışması da bir farklılık vardır: Çalışmada ortaya çı ka Ziya Gökalp'i bulgular ı Şilitler Çıhsorlar Şilitler Çıhsorlar 1Bezer bir örtüşme di-mezhep kavgası görüümü ile geçmişte öreği Yezidi'lere yapıla çeşitli ataklarda görümektedir. Özellikle Yezidi üfusa yöelik geçmişteki disel izolasyo-küçümseme ve şiddet göstermeleri altıda, geellikle aşiretler arasıdaki toprak-amus meselelerii yattığı görülmektedir. 2Nikiti farklı olarak, aşireti akrabalık bağlarıı geişlemesi soucu ortaya çıka siyasi bir bed olarak taımlar, Nikiti, 1991, s: Gökalp buları bed olarak adladırır ve siyasi bir fırka addeder. Gökalp, 1992, s:29. Şilitler'i bugükü toplam üfuslarıı 8-9 bi aile olduğuu, Çıhsorlar da 12 bi ailede müteşekkil olduklarıı iddia etmektedirler.

m Ekonomisi Dergisi, Turkish Journal of Agricultural Economics, 11(1,) Haziran,, s:51-59.

m Ekonomisi Dergisi, Turkish Journal of Agricultural Economics, 11(1,) Haziran,, s:51-59. 2005, Tarı m Ekoomisi Dergisi, Turkish Joural of Agricultural Ecoomics, 11(1,) Hazira,, s:51-59. DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞM İŞ MİLLETLER İ N KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMADA YEN İ KAVRAMLAR ÖZET

Detaylı

ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL. PKK nın Kontrolundaki Diyarbakır. İkinci PKK Açılımının Diyarbakır Üzerindeki Etkileri

ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL. PKK nın Kontrolundaki Diyarbakır. İkinci PKK Açılımının Diyarbakır Üzerindeki Etkileri Özel Rapor 17 Eylül 2013 21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ PKK ı Kotroludaki Diyarbakır İkici PKK Açılımıı Diyarbakır Üzerideki Etkileri Yazar Hakkıda 1977 tarihide Adaa da doğdu. İlkokulu, Ortaokulu ve Liseyi

Detaylı

Ajans Elazığ ın Hakkı...

Ajans Elazığ ın Hakkı... Türkiye i her yeride Alo TSO 444 ELZG 444 3594 Odamızı 4 aylık faaliyet döemi değerledirildi Bası mesuplarıı yoğu bir ilgi gösterdiği toplatıda Odaı so dört aylık çalışmaları değerledirildi. Ticaret ve

Detaylı

Ali Cüneyt AKBAŞ* Mihemedo Ağıtı

Ali Cüneyt AKBAŞ* Mihemedo Ağıtı Özel Rapor: 12 Aralık 2010 Mihemedo Ağıtı Loy loy, Mehmet arkadaş (yoldaş), Mehmet'i bedei dağları zirvesideki zirvedir aacığım, Sevgilimi bedei dağları zirvesideki simgedir, Hey ateş düşsü bu Romileri(Türkleri)

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bölgesel kalkımada öcü, Türkiye üiversiteleri arasıda ilk sıralarda yer ala Büyük Abat İzzet Baysal Üiversitesi Prof. Dr. Mehmet Kutalmış Prof. Dr. Mehmet Kutalmış AİBÜ

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ. Yer Adlarını İade Etmek Mi, Kürdistan a Sınır Çizmek Mi? ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL. Doç. Dr. Abdulkadir Gül* - Ali Rıza Özdemir**

TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ. Yer Adlarını İade Etmek Mi, Kürdistan a Sınır Çizmek Mi? ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL. Doç. Dr. Abdulkadir Gül* - Ali Rıza Özdemir** Özel Rapor 18 Kasım 2013 21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ Yer Adlarıı İade Etmek Mi, Kürdista a Sıır Çizmek Mi? Yazarlar Hakkıda GİRİŞ Doç. Dr. Abdulkadir Gül* - Ali Rıza Özdemir** Doç. Dr. Abdulkadir GÜL

Detaylı

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract Liderlik Kapasitesi: Okul Yöeticilerii Sosyal Sorumluluk Davraışlarıı Belirlemesie Yöelik Nitel Bir Araştırma * Leadership Capacity: A Qualitative Research For Determiig Social Resposibility Behaviors

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği

Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği Orhan Deniz * Erol Etlan** Özet Bu çalışmada, 1980 sonrasında bölgede yaşanan terör olayları ve terörün

Detaylı

Hayata Destek Derneği. Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014. Araştırma Raporu

Hayata Destek Derneği. Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014. Araştırma Raporu Hayata Destek Derneği Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014 Araştırma Raporu 31 Ekim 2014 te Isparta da iş kazasında ölen 15 mevsimlik tarım işçisi kadın ve bir çocuk işçiye ve ne yazık ki iş koşulları

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI A Seismograph Data-based Excel Program for Determiatio of Dyamic Soil Properties i Quake Zoes

Detaylı

Dicle Bölgesi. Sosyal Durum Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi. Sosyal Durum Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi Sosyal Durum Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 İçindekiler 1. GİRİŞ...6 2. NÜFUS... 10 2.1 Demografik Nitelikler... 13 2.2 Göç...

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+

KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+ KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+ I. GİRİŞ Ali AKTAŞ Sosyolog Ülkemiz, Ortodoks İslâm (Sünnî) geleneğine sahip bir ülke olarak bilinmektedir. Türkler,

Detaylı

HALKIN KORUMA OLGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA KÜLTÜR BAKANLIĞI DENEYİMİ: YENİ FOÇA DA ANKET ÇALIŞMASI VE SONUÇLARI 1

HALKIN KORUMA OLGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA KÜLTÜR BAKANLIĞI DENEYİMİ: YENİ FOÇA DA ANKET ÇALIŞMASI VE SONUÇLARI 1 .D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 1, Bahar 1979. 15 ALKIN KRUMA LGUSUNA TEPKİ VE/VEYA KATKISININ BELİRLENMESİ KNUSUNDA KÜLTÜR BAKANLIĞI DENEYİMİ: YENİ FÇA DA ANKET ÇALIŞMASI VE SNUÇLARI 1

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE ÇATOM LARIN İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE KATKILARI: ŞANLIURFA İLİNDE ÇATOM FAALİYETLERİ ARAŞTIRMASI

GAP BÖLGESİNDE ÇATOM LARIN İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE KATKILARI: ŞANLIURFA İLİNDE ÇATOM FAALİYETLERİ ARAŞTIRMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANABİLİM DALI GAP BÖLGESİNDE ÇATOM LARIN İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE KATKILARI: ŞANLIURFA İLİNDE

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

ŞENPAZAR İLÇE ANALİZİ

ŞENPAZAR İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI ŞENPAZAR İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN EMİNE MERVE KESER Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzman Temmuz, 2013 i i Yönetici Özeti 2014 2018 Bölge Planına

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

Samsun da Kadının Durumu

Samsun da Kadının Durumu , Samsun da Kadının Durumu Ülker Şener Hülya Demirdirek Aslı Çakın Samsun İl Müdürlüğü türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Samsun İl Müdürlüğü türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı KISALTMA

Detaylı

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 7 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres

Detaylı

İSTANBUL NASIL BİR ŞEHİR? Bir kent herkesin kendi sığınağını daha rahat hale getirmesinden daha farklı bir şeydir.

İSTANBUL NASIL BİR ŞEHİR? Bir kent herkesin kendi sığınağını daha rahat hale getirmesinden daha farklı bir şeydir. 1999, "İllegalleşen Kent: İstanbul", Bilim ve Ütopya, s: 65, s: 9-22. İSTANBUL NASIL BİR ŞEHİR? BİRİNCİ KISIM: İSTANBUL'U ANLAMAK Bir kent herkesin kendi sığınağını daha rahat hale getirmesinden daha farklı

Detaylı

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ 15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ Bu bölümde Otoyol Projesinin, projenin 1. ve 2. Fazları için geçerli olan potansiyel sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirmesi bulunmaktadır. Değerlendirmenin

Detaylı

INTEGRATION. zur. Aktueller Global Gender Gap Report zeigt Licht- und Schattenseiten SEITE 15 Ö S C H I. SCHÜLERHILFE den Mükemmel Özel Ders

INTEGRATION. zur. Aktueller Global Gender Gap Report zeigt Licht- und Schattenseiten SEITE 15 Ö S C H I. SCHÜLERHILFE den Mükemmel Özel Ders Wir sage JA Yeşiller Par si Milletvekili Alev Koru, ilk makalesi ile sizlerle... GÇÜN 50. YL V GLCĞİN ANAHAR ĞİİM! ayfa 5 UNABHÄNGG MONALCH ZUNG FÜR WRCHAF, NGRAON UND BLDUNG HABR VRUP A A NN AYLK BAĞMZ

Detaylı

BURSA DA MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİSİ OLMAK... 7. HAYDİ ÇOCUKLAR TARLAYA... 15 Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK

BURSA DA MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİSİ OLMAK... 7. HAYDİ ÇOCUKLAR TARLAYA... 15 Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK İçindekiler TARIM İŞÇİSİ AÇLIK İÇİNDE... 4 BURSA DA MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİSİ OLMAK... 7 HAYDİ ÇOCUKLAR TARLAYA... 15 Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK TOPLUMSAL KÖRLÜĞÜN KIRIP DÖKTÜKLERİ: KIR GENÇLİĞİ...

Detaylı