K DURUM, SOSYAL YAPILAR,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K DURUM, SOSYAL YAPILAR,"

Transkript

1 Makale olarak kısaltıla kısmı: -"Yereli Otoritesi, Merkezi Demokrasisi: Şırak/İdil'de Kalkıma Projesi Öerisi", 1999, Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, 1, s: İDİL'DE SOSYO- EKONOMİK DURUM, SOSYAL YAPILAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hazırlaya: Sosyoloji Dereği adıa H.Neşe ÖZGEN, Dr., Ege Üiversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. Yard. Doç. 1997/ İzmir

2 GİRİŞ Kou: İdil'i sosyo-kültürel yapıs ı ve ekoomik potasiyellerii değ erledirilerek, uygu kalkıma yötemii öerilmesi. Amaç: GAP ile başlam ış bulua "Bölgesel Kalkıma" sürecie İdil'i hagi özel koş ullarla dahil edilebileceğii icelemek ve öerilerde bulumak. Kapsam: İdil, Şırağa bağl ı, merkez üfusu (köyleri ile 46149) ola bir sıı r kasabasıdır ve toplam 90 köy ve mezras ı vardır. Şırak yei il olmas ı ve Bölgei özelliğ i edeiyle so 10 yılda % göç almıştır. Halkı başlıca gelir kaya ğı ola tarı m ve hayvacılık so 10 yılda gerilemiş tir ve ket merkezleri de gelirsiz kala bu göçer üfusu beslemekte zorlamaktadır. Tüm Bölge ve beraberide de Şırak, varola "degesiz geliş me" koşullarıda olumsuz etkilemektedir. GAP'a ilişki tüm toplumsal politikalar, sürdürülebilir isai geliş me hedeflerie yöelmektedir. Bu politikalar temel olarak sürdürülebilir kalkımaı üç temel aya ğı üzerie oturmaktadır: katılımcılık, kalkımada eş itlik ve adalet ve isa kayaklarıı geliş tirilmesi. Bu üç aa eksede mahrum bir kalkıma program ı yeterlilikle sürdürülememekte; yai isa faktörüü hesaba katmaya ve salt ekoomik hedefleri tespiti ile ilerlemeye çalışa politikalar, soluksuz ve yetersiz kalmaktadır. Özellikle Güey-Doğu Aadolu'u yeide yapıladırılmas ı sürecide Bölgede yerleş meye başlam ış ola "yoksulluk kültürü"ü yeebilmei tek yolu; her sosyal oluşumu ayrı değerledirmek, Bölgei tüm olumlu-olumsuz koşulları ı bütüde parçaya doğ ru değerledirebilmektir. İdil'de bu parçalarda birisi olarak karşımıza çıkmaktadı r ve gelecek o yı l içide özellikle GAP'de bütüüyle etkileecek bir kasaba olarak da Bölge içi pilot olma olasıl ığı vardır. Bu rapor 1997 yılıda, İdil Kaymakamlığıı isteği üzerie ve Sosyoloji Dereğ i'i büyeside ve H.Neşe Özge tarafıda Şırak-İ dil'de mevcut sosyo-ekoomik durum raporu olarak hazırlamıştır. İdil'de sosyal yapıı ve mevcut ekoomik potasiyeli aalizi yapılmış ve soruları çözümü içi öeriler geliştirilmiştir. Çalışma, Temmuz-Ağustos aylarıda İ dil merkez'de ve İdil'i 19 köyüde derilemesie mülakat ve gözlem tekiği ile gerçekleş tirile bir ala çalışmasıı ve çeşitli gruplarla yapıla mülakatları aalizlerie ve ilçei öde geleleriyle yapıla bir "Odak Grup Toplatıs ı"ı souçlarıa dayamaktadı r. Rapor dört kısımda oluşmaktadır: birici kısım üfus ve üfus bilgileri; ikici kısı m sosyal ve ekoomik yap ı aalizi; üçücü kısım sorular ve soru aalizi ve dördücü kısı m da çözüm öerilerii kapsamaktadır.

3 BİRİNC İ KISIM NÜFUS VE NÜFUSA AİT BİLGİLER I-NÜFUS HAREKETLER İ VE GELİŞİMİ İdil(Hazak) 1924 yılıa kadar köy statüsüde olup, 1937 yılı da itibare Mardi'i ilçesi halie gelmiştir. Yüzölçümü 1224 km2 ola İdil 1990'da itibare de Şı rak ilie bağlamıştır. İlçei üfus bilgileri 1940'da itibare şöyledir: T. 1. İDİL İLÇE MERKEZ İ VE KÖYLERİN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ ( DİE. Nüfus İst., Mardi ve Şırak İl Yıllıklar ı.) 1) Say ı 2) Öceki yıla göre art ış hızları KÖYLER- İLÇE MERKEZİ TOPLAM Gerek yerleşim birimlerii üfus art ış ve azalışlarıda (Köy üfuslar ı ile ilgili bilgi EK.1'dedir) gerekse toplam üfus dalgalamalarıda sağlıkl ı bir hesaplama yapılması mümkü görümemektedir. Bu durum- yai üfusu sağlıkl ı tespitii yapılamaması -salt İdil'i değil tüm Bölgei hatta Türkiye'i öemli bir problemidir. İdil'i ş u adaki üfusuu civarıda olduğu tahmi edilmektedir. Nüfus sayımıda yaıltıc ı verileri e öemli edei sakl ı üfuslardır. Gerek imam ikah ı ile evlilikleri soucu kayıtsı z kala üfus gerek doğum ve ölümleri zamaı da tespit edilememesi ile mükerrer üfusu ortaya çıkmas ı ve yörede çocuğa verile değerle ilgili olarak kayıtta kaçıma veya tespite kayıtsı z 1DİE rakamlarıda 23076'dır. 2DİE. rakamlarıda 25176'dır. 3Bu sayı DPT Kalkımada Öcelikli Yöreler Başkalığı raporuda 2883 olarak verilmektedir. Bkz. DPT Türkiye'de Yerleşme Merkezlerii Kademelemesi, (1982), c.ii Seçim Kayıtlarıda ve İdil Yıllığıda bu sayı 10570'dir seçim kayıtlarıda bu sayı 41968'dir. 6 İdil Nüfus Müd. tarafıda bu sayı öce olarak, sora olarak bildirilmiştir. 7Bu sayı İlçe Nüfus kayıtlarıda 40715'dir. Seçme kütükleride 44413'tür. 8İdil MEM. tarafıda öğretmelere yaptırıla köy sayımlarıda. 9Belediye Nümeretaj bürosu kayıtları bu sayıyı 11850, İlçe Nüfus tespit ekipleri de olarak vermektedir. Her iki durumda da İlçe'de görevli askeri birlikler ve kamu lojmaları sakilerii yer almadığı görülmüştür. Bu edele 750 kişilik bu grup da sayıya dahil edilmiştir.

4 kalma, üfus kayıtlarıı güveirliğii zorlaya e öemli etkedir. Ayrıca so 15 yı lda Bölgede hem kırsal alada ilçe merkezie(yatay göçler) orada da ülke içie ve dışı a göçler ve hem de kırsal alada doğruda ülke içie ve dışı a göçler (dikey göçler) de üfus kayıtları ı zorlamaktadır. Yie de eldeki verilerde geel durum eğilimlerii çı karmak mümkü olacaktır. Görüleceği üzere İdil'i üfus profilii köyler ve ilçe merkezi olarak ayı rmak gereklidir. Zira kırsal alada ilçe merkezie göç ile birlikte, merkezi üfusu ay ı orada artmamaktadı r. Köylerde arasıdaki üfus azalmasıı edelerii ilk Hristiya göçü ve Müslüma üfusu heüz yerleşik olmamas ı ile; arasıdaki azalmay ı dışarıya ilk iş çi göçü ve yatay göçler ile (traktörü köylere girmesiyle birlikte tüm Türkiye'de kı rsal alalarda göç başlamışt ır); arasıdaki azalmay ı eğitim, daha iyi ekoomik ş artlar vb. edelerle oluşa yatay göçler (ay ı olgu yie tüm ülke içi geçerlidir) ve Süryai üfusu hızl ı dış göçleri; ve 1980 soras ı azalmay ı ise Bölge içide cereya ede koşullar edeiyle iç ve dış göçlerle açıklayabiliriz. İ lçe merkezi içi ise daha farkl ı bir profil çizilebilir: köylerde döemide görüle azalma, merkezde yıllar ı arası da cereya etmektedir. Buu edeii Hristiya üfusu ilçeyi daha geç terketmesi, yurt d ışı göçleri, merkezi bu döemde etkilemesi ve ülke içi göçleri köylerde öce merkezde yaşamas ı ile açıklaabilir döemideki tedrici azal ış iç göç koşullar ı ile açı klaabilir. Merkez döemide hızla üfus toplamıştır ve bu durum ay ı döemde köylerdeki azalış a bağl ı olarak ilçei üfus çekmesi ile açı klaabilir. Burada dikkat çekici bir okta bu döemde ilçe merkezii Süryai'ler tarafıda hı zla terkedilmesi ve Müslüma göçü yerleşikliğii, rakamlarda ayırt edilememesidir ve soraki döem içi ise İ dil ilçe merkezi göçleri içi söyleebilecek tek şey "ilçei iki kapıl ı bir geçi ş yeri halie geldiğ i"dir; aşağıdaki tablo İdil köyleri ve merkez üfuslarıı ay ı döemler içi çeş itli karşılaşt ırmaları ı vermektedir: T.2. İDİL MERKEZ VE KÖYLERDE ORTALAMA YILLIK ARTIŞLAR % % % İdil-merkez Köyler Görüleceği üzere İdil döemide köylerde hızla üfus çekmi ş, 1985'te sora da hızla göç vermeye başlamışt ır. Bu durum İdil merkez'i "yerleşik halk ı olamaya" bir ilçe koumua düşürmektedir. Tüm Güey-Doğu Bölgesi'e baktığımı zda döemide ilçe bazıda yıllık art ış ora ı 48.54'dir döemide Şı rak içi ilçe ve köyler üfus değişmeleride daha farkl ı souçlar vardır: ilçe merkezleride % art ış, köylerde - % 8.5'lik azal ış dikkati çekmektedir 1. Bu durum kaba doğum oralar ı da dikkate alı arak şöyle yorumlaabilir: İdil, göç verme açısıda tüm Güey-Doğ u Bölgesi ilçeleride daha yüksek oraa sahiptir. Acak Şırak ilii diğer ilçeleriyle kıyasladığıda ise daha düş ük göç ora ı görülmektedir. Tüm Şırak içi verile göçü alıa göçe ora ı - %25, verile üfusu toplam il üfusua ora ı ise % oraıdadır. Toplam Şırak içi ketleş me ora ı %59'dur2. İdil'de bezer bir hızla dolup boşalma olgusuu yaşad ığı, acak geel rakamlarda, buu Şırak' ı diğer ilçelerie göre alt sıırlara yakı olduğu söyleebilir. II-İDAR İ YAPI VE İDAR İ BÖLÜNMELER, YATAY VE DİKEY GÖÇLER 1DİE. GAP İstatistikleri, 1995, sıra o 334; Şırak toplam yıllık artış hızı 1990 içi %38.98'dir, bkz. DİE, 1990 Geel Nüfus Sayımı, s:7. 2DİE. Nüfus İstatistikleri, 1990.

5 İdil 1927'de Bucak, 1937'de ilçe statüsüe geçmi ş ve 1937'de 1990'a dek Mardi'i ilçesi olmuştur. 1990'da itibare ise Şırak ilie bağl ı ilçe koumudadır. 1937'de Midyat'a bağlı Haberli ve Nusaybi'e bağl ı Oyal ı bucaklar ı ve köyleri İdil ilçe üfusu içie alım ış ; 1990'da ise bucak ve ahiyeleri kalkmasıyla İ dil, merkez belediye ve Karalar belediyesi ile bulara 1 bağl ı köylerde müteşekkil hale gelmiştir. Şu ada 66 köy ve mezraları yla beraber toplam 90 yerleşim birimi ile İdil, Şırak ilii e fazla idari bölümeye sahip ilçesi koumudadır. 2 Köy ve köy alt ı yerleşim birimlerii sayılarıdaki karmaşaı edeii idari, kiş isel, dii, siyasi veya ekoomik edelerle köyleri zama içide a)boşalmas ı, b)boşaltılmas ı, c)yeide yerleşime açılmas ı, d)yeide yerleş tirme, e) zamala alt gruplara bölüme vb. hareketlerle açıklayabiliriz. İdari yeide yapılamaya örek olarak Beğ edi, Bele, Çukurdere, Bostal ı ve Yaılmaz köylerii 1989'da Dargeçit ilçesie bağlaması ı ; ekoomik edelere örek olarak Oza köyüü boşalması ı ve 1980'de sora da Kozluca vb. köyleri yoğu göç verişii; kişisel veya aşiret çatışmalar ı öreği olarak köy alt ı bir yerleşimi Babet ve Yalaz' ı, di kökeli boşalmalar içi Süryai yerleşiğ i ola Sari ve Yezidi yerleşiği Mağara köylerii; siyasi edelere örek olarak Peçeek, (1987), Yayla, Işı k, Çukurlu, Kay ı, Basak, Hedek, Kasrok, Yuval ı, Kuyulu, Dair ve Çukurlu (1989 soras ı ) köylerii sayabiliriz. 3 İdil'i pek çok köyü'ü eski Süryai yerleşiği olduğu bilimektedir4. Özellikle Midyat sıırıa yakı köylerde Süryaileri 1914'de itibare baş laya dikey göçlerii ivmesi 1945'lerde artm ış, 1970'de sora ise toplu göçler halii almıştır. İ dil merkezii 1938'de 750 hae olduğu ve üfusu memur aileleri dışıda 1960'a kadar tamame Süryai olduğ u, 1970'de ise 400 hae Süryai kald ığı ve 1970'de itibare hızl ı Müslüma akı ı ve ihayet 1978 seçimlerii takibe İdil merkezie göçer aşiretleri yerleştirilmesi ile birlikte, İ dil merkezii Müslüma ağırl ığı kazad ığı bilimektedir. Bugü İdil merkezde kiliseye bağl ı 8 haede 31 Süryai, Öğ üdük köyü'de hae ve Haberli'de ise hae Süryai üfus kalmıştır. Yezidi yerleşiği olup 1985'de 64 hae olarak bildirile Mağ ara köyü ise, 1990 üfus sayımıda eredeyse tamame boşalm ış görümektedir. İKİNC İ KISIM: SOSYAL VE EKONOMİK YAPI ANALİZLERİ 1Şırak 1996 İl Yıllığıda bu sayı boşalmış köyler hariç 63'tür. İdil, beldeler Dergisi, 1983'te toplam köy sayısı 71 olarak verilmiştir. (bkz. Beldeler Dergisi, İdil sayısı, 1983, s:6). İdil MEM tarafıda 1997'de öğreci sayısıı saptamak amacıyla yapıla çalışmada ise toplam köy sayısı- bazı mezralar da dahil edilerek 67 çıkmaktadır. Köy eski adları içi 1996'da hazırlatıla listede toplam -yie bazı mezralar da dahil- 70 köy, yie İdil' kaymakamlığı köy eski adları 1990 listeside -yie bazı mezralar da dahil- 72 köy ve köy altı yerleşim bildirilmektedir. 20 Ekim 1985 tarihli geel üfus sayımlarıda bu sayı 67 köy ve 25 mezra, 1990 geel Nüfus Sayımıda ise 66 köy ve 25 mezra olarak bildirilmiştir üfus sayımıa göre Beytüşebap'ı 26 (üfus: 22049), Cizre'i 25 (üfus:63626), Güçlükoak'ı 28 (üfus:12878), Silopi'i 35 (üfus: 46946) ve Uludere'i 17 (üfus:24929) köyü vardır. 3So hesaplara göre 76 köy ve köy-altı yerleşiği vardır. 4Adrews, 1989, s:161;205.adrews (1978' içi)eski Süryai yerleşiği olarak İdil merkez de dahil 7 köy bildirmiştir: İdil merkez (120 hae), Üçok (birkaç hae), Haberli (60 hae), öğüdük (118 aile), Sariköy (15 hae) ve Uçarlı (5 hae). Acak görüştüğümüz köylerde pek çoğu köylerii eski Süryai yerleşiği olduğuu bildirdiler (Pıarbaşı, Deştedari, Ortaköy vb.)adrews da 1968'de Türkiye'deki toplam Süryai üfusu olduğuu belirtir ve buları kadarıı Mardi- Midyat dolayıda (Tür'Abdi) olduğuu söyler, bkz. Adrews, 1989, s:

6 I-YÖNTEM VE TEKNİKLER İdil odakl ı bu çalışma içi 19 köy ve ilçe merkezi araştırma ala ı olarak seçilmi ş tir (Bkz. EK.2. Köyleri haritas ı ve seçile köyler). Köyleri seçilme kriterleri ve bu kriterlere göre seçile köyler şulardır: a)so o yılda hızl ı göç verme ve/veya göç çekme özelliğ ie sahip olma(karalar, Dirsekli, Haberli, Öğüdük) b) İlçe merkezie üç kademeli uzaklık (Üçok, Oymak, Pıarba şı, Bozkı r, Duru, Kozluca, Oyal ı, Karalar, Harbak), c)da ğ veya ova köyü olma(bozkır, Güzelova, Çığır, Ortaköy, Duru), d)geel geçim kayaklar ı (Bozkır, Deştedara, Dumal ı, Karalar, Duru, Ortaköy, Çığır, Özbek), e)farkl ı aşiret mesubiyeti(üçok, Deştedara, Kozluca, Harbak, Çığı r, Ortaköy, Tepeköy, Dumal ı, Dirsekli, Bozkır, Haberli, Babet, Karalar, Öğüdük), f)aşiret, ağa, ahali ve karma aşiretler köyü olma(deş tedara, Haberli, Karalar, Kozluca), g)seyyid köyü olup/olmama (Ortaköy), h)eski veya yei yerleşik olma(ortaköy, Dirsekli, Harbak, Deştedara), ı)farkl ı dilerde olma (Öğüdük), j)belediye olup /olmama (Karalar), k)çevre il-ilçelere yakılık/uzaklık (Kozluca, Dumal ı, Deştedara, Pıarba şı), l)aa yollara yakılık (Pıarba şı, Ortaköy, Çığır, Dumal ı, Bozkır, Harbak, Karalar), m)alt-yap ı problemlerii üç kademeli ağırl ığı (Tepeköy, Dumal ı, Karalar, Üçok, Kozluca, Pıarba şı), )Çevre köyler içi çeşitli açılarda merkez oluşturma (Karalar, Oyal ı). İlçe merkezi içi yapıla çalışmalar şu başlıklarla özetleebilir: Odak grup toplatısı (Bkz.EK.3 İdil Arama Toplatıs ı başl ığı ile İdil Kaymakamlığı a suula rapor); ilçe sakileri ile görüşmeler, ilçedeki siyasi parti liderleri ve doğal liderlerle yapıla görüş meler; çeşitli meslek gruplarıyla (esaf, tüccar, hizmetler sektörü) yapıla görüş meler; ilçeye eski ve yei yerleşiklerle yapıla görüşmeler; Süryai üfus ile yapıla görüş meler; yerli devlet memurlar ı ile yapıla görüşmeler; dışarda gelmi ş devlet görevlileriyle yapıla görüş meler; askeri ve diğer güvelik güçleriyle yapıla görüşmeler, geç üfusla yapıla görüş meler ve kadı görüşmeleri. Görüşme tekikleri gözlem ve derilemesie mülakat ve odak grup tekikleridir.

7 II- SOSYAL YAPI 1) Köke-Tarih : İTarihi M.Ö.2. bie kadar uzaa İdil ve çevresi1, yörei ilk hükümdar ı Zapdey (Guti haedaıda) edeiyle Beyt Zaptey (Zaptey'i evi) olarak aılmıştır. Baz ı kayaklar yöre tarihii Helleistik döemde başlatsalar da; Cizre'de bulua kalıtı lar, yörei M.Ö 2.bi yılıda Guti'leri egemeliğide olduğuu ve daha sora da Asur yöetimie geçtiğ ii gösterir. M.Ö.2.bi soları da daha öcede göçebe ola Aramiler, Suriye kuzeyideki Hitit 2 Krall ığı ile Asurlular ı ve Mısırlılar ı yıpratmışlar ve ihayet K.Suriye'de başlayarak Ş eria ehrie kadar uzaa topraklarda yerleşmeyi başarmış lardır. 3 Bölge M.Ö. 6. yy başlarıda Asur ve Urartu Krallıklarıı yıkılması yla yüksele Pers İmparatorluğuu egemeliğie girdi. İdil yöresii bu döemdeki koumu ise tartışmalı görümektedir. MÖ 6. yy'da Bölge Zarih adıyla aılmaktayd ı. Xeepho MÖ tarihleride geçe olaylar ı alatt ığı "Obileri Döüşü" adl ı eseride, burada Kardukları yaşadığı da sözeder. M.Ö. 311 yılıda Pers İmparatoru Darius'u Büyük İ skeder'e yeilmesiyle bu bölgede Helleizmi etkisi altıa girmiş tir. Helleistik döemde Hazak olarak aıla ve M.Ö.3 23 yılıda İskeder'i ölümüyle birlikte Selevkos Krallığıı elide kala İdil; daha sora Roma İmparatorluğu topraklarıa katıld ı. 4 M.S. 84 yılıda Adey adl ı bir havarii tüm Bölgede Hristiya faaliyetlerii başarı yla gerçekleştirdiği söylemektedir. Yakub'u Hristiyal ığı yayma giriş imleri içide Atakya e kadar öemli bir rol oyamaktaysa, İ dil'de o deli öemlidir. Süryai-kadim cemaati bugü İdil'de bulua kilisei 1900 yıllık olduğ uu belirterek, Suriye'de heme sora Hristiyalığı ve eşzamal ı olarak Süryai'liği çık ış yerii, sırası yla Midyat-Estel, Atakya 5 ve heme ardıda İdil olarak göstermektedir. MS 600'lü yı llara kadar Roma imparatorluğu'u yoğu bastırma girişimleri ile başetmeye çalış a Süryai cemaati, MS 629'da İmparator Heraklitos tarafıda özel olarak ablukaya alım ış ve zor güler yaşamış tır. Yöre bu saldırıy ı savuşturması ı Hz. Ömer'e borçludur. Mekke'li Kureyş liler'i 6 zulmü ve iş keceleride kaçarak Hz. Muhammed'i delaletiyle bir Hristiya hükümdara (Süryai'lere) sığıa Müslümalar arasıda Hz. Ömer de vardı. Cemaati bugükü 7 kayıtlarıda, Hz. Ömer'i kedisie o döemlerde yapıla iyiliğ i ödeyebilmek içi Bölgeye yardım ettiği ve hatta asker yardım ı göderdiği bildirilmektedir. Midyat sıırı daki Deyru'l Umur (Amr-Ömer) ad ı da, bu döemde Ömer'i yardımlarıa hürmete verilmiş tir. Ömer'i 8 1Zivig mağaraları içide kala Hilbiz mağaralarıdaki kalıtılar da bu izleimi vermektedir. 2 Zerdüşt diii yayılması ile bir kısım halk Zerdüşt'lüğe geçmiş, azılık bir grup ise Yezidi iacıı seçmiştir. Yörede özellikle Midyat civarıda eski yerleşik Yezidi köyleri (Mağara, Dirsekli) dikey göç edeiyle bugü tamame boşalmıştır. 3Çelik, M., 1996, s: 15. 4İdil Meryem Aa Süryai-Kadim kilisesi ve cemaati kayıtlarıa göre. 5Süryai tabiri bir Hristiya mezhebi ve kilisesi taraftarlarıı işaret etmektedir. Nasturi'lerde ayrı olarak Süryai mezhebi Suriye göçmei olup, Arami'leri soyuda gele Hristiyalar bir diğer deyişle "Batı Süryaileri"dir, bkz. Güel, A., 1970, s:30. Süryai-kadim tabiri ise 1845'te Mihael Carve liderliğide bir grubu, Roma Katolik kilisesi'de ayrılarak Atakya Patrikliğie katılmalarıı resme kabulü ile ortaya çıkmıştır.bkz. Güel, A., 1970, s:35. 6Çelik, M., 1996, s: 33. 7İb'ül-Esir,el-Kamil Fi't-Tarih, (çev. B. Eryarsoy), İstabul, 1985,C.II,s:68'de akt.çelik, M., 1996, s:35. 8Ömer'i adı bildiği gibi Faruk"tur ve Hz. Ömer'i bu adı Kudüs'ü aahtarıı almaya gittiğide, şehri surlarıda toplaa Süryai halkı "Foruko, Foruko" (kurtarıcı) şeklide tempo tutmasıyla aldığı belirtilmektedir. bkz. Güel, A., 1970, s:322.

8 1 beraberide getirdiği bir miktar Arap ve Kürt asıll ı savaşç ı da bu tarihte sora Bölgeye yerleşmiş tir 2. MS döemleride ilçelerde yaşayalar ı büyük çoğuluğ u Hristiya ve Süryai idi döemide Türkme'leri büyük ölçüde yöreye üfuz ettikleri ve 'de Timur istilas ı bilimektedir. Timur'u ölümü ile Karakoyulu Kara Yusuf, Şams al- 4 Di'e kızı ı vererek desteğii sağlam ış ve eski hukukuu yörede yeide teyit etmiştir. 5 2) Temel Sosyo-Ekoomik Göstergeler 1990 içi sosyo-ekoomik gelişmişlik sıralamasıda İ dil 828 (Toplam 858 ilçede) ve 1997 içi de 742. sıray ı almaktadır. Sıralamaya göre İdil'i sosyo-ekoomik gelişmiş lik ideksi 'tir. İdil'i demografik ve sosyal yapıs ı "yoksul kı rsal ala diamikleri" ile 6 taımlaabilir. Bu yapıy ı destekleye ekoomi ise geçmişte gele tarı msal geçim kayaklarıı yei ekoomik yapı larla (rat-spekülasyo ve ticaret ile hizmetler sektörleri) içiçe geçmesi ile oluşmu ş bir eklemleme süreci ile açıklaabilir. a) Sosyal Göstergeler : 7 km2ye düşe üfus: İdil Şırak GAP Bölgesi Türkiye Ketleşme ora ı: İ dil %30 Şı rak %59 GAP Bölgesi % Türkiye %59.0 Hh. Ortalamalar ı: İdil Merkez 7.35 Köyler 9.11 Gap Bölgesi 6.79 Türkiye 5.0 1MS. 639'da Bohta bölgesi üfusuu olduğu söylemektedir (Süryai- kadim cemaatii iformal bilgileride). 2Gerek Vo Bruiesse'i gerekse Z. Gökalp'te "sorada Süryai kesim içie karışa bir Kürt ve Arap grupta sözedilmektedir. Bu grup Mahlemi'ler (Mahelmi'ler) adı ile aılıp öce Süryai cemaatie karışmışlar, daha sora yeide Kürt ve Müslüma olmuşlardır. Süryai cemaat kayıtlarıda orta İdil'de -asle Süryai ola- 120 köyü 500 yıl öce Kürt-Müslüma olduğuda bahseder. Bruiesse çalışmasıda İdil'de Mağaraköy'de bir geçle taıştığıı, ou öce Hristiya sora da Müslüma olduğuu söyler. 3Bkz. Gökalp, Z., 1992, s:96-99; İslam Asiklopedisi, Kürtler Maddesi, s: Vo Bruiesse, 1995 s: 180 5Vo Bruiesse, 1995 s: 176; Bruiesse ayrıca Bazı Türkleşmiş Kürt aşiretlerii ve bazı Kürtleşmiş Türk aşiretlerii varlığıda sözeder, Vo Bruiesse, 1989, S0 148;, Z. Gökalp te yörede tamamiyle Kürt aşiret düzeeğii geçmiş çeşitli Türkme boyları varlığıda sözeder, bkz. Gökalp, 1992, s: Bezer bir durumu araştırma sırasıda da gözlemledik, öreği Ortaköy 870 yıllık bir yerleşim olduğuu belirtti.ayrıca bkz. Arfa, H., Bkz. GAP-Şırak, 1997, s: 19; DİE-coğrafi Bölge Ayrımıda..., 1997, s:95, Nüfusu yaş dağılım piramidi içi. bkz. EK içi içi. bkz. Mutlu, S. 1996, s: içi. bkz. Mutlu, S. 1996, s: içi. bkz. Mutlu, S. 1996, s:62.

9 2 evlilik ora ı : %9 3 evlilik ora ı : % çocuk sahibi aileler: % çocuk sahibi aileler: % İlk evleme ya şı: merkez: 15-17(kız) (erkek) köyler: 13-15(kız) 17-19(erkek) Eğitim: Eğitimsiz üfus: Kadı : % 73 Erkek: % 36 Toplam eğitimli ora ı: İ dil % 45 GAP Bölgesi % Türkiye %80.5 Toplam eğitimsiz ora ı: İ dil % 55 2 GAP Bölgesi % Türkiye %19.5 Sağlık: Hekim başıa düşe İdil 9200 hasta sayıs ı: 1994 Şırak 2441 Türkiye 950 b)ekoomik Göstergeler: İlçede temel geçim alalar ı da ğ köyleride hayvacılık ve ormacılık, kısme tarım işçiliğ i biçimideki mevsimlik-geçici işçilik; ova köyleride tarım, sıır ticaretide kamyo sahipliğ i ve/veya şöförlük vb. ticaret ve alt gelir gruplarıda geçici iş çilik; merkez içide ise geçici işçilik, ticaret, küçük çapta esaflık, akliyat, devletle ilgili işkollar ı, küçük zeaat atölyeleri ve sıırl ı bir grup içi hayvacılıktır. i-tarım ve Hayvacılık: Bu kouda yapılm ış çeşitli çalışmalar Bölgedeki toprakl ı ve topraksız aile oralarıı dağılımı ı şöyle vermektedirler: Mülkiyet: içi. bkz. Mutlu, S. 1996, s:62. 2Buradaki oralar "okur-yazarlık" oralarıdır.die, Nüfus İstatistikleri, içi. bkz. Mutlu, S. 1996, s:62. 4DİE. İstatistiklerle Türkiye, 1996.

10 Toprağ a sahip köylüler % Topraksı z Köylüler % Toprak dağılım ı: (dekar) ve Toplam üfusu %70'ii istihdam ede tarımı toplam katma değer katkıs ı sadece %45 civarıdadır(türkiye içi % 42.4). İdil'de tarım ürüleri içide ilk sıray ı buğ day ve arpa almaktadır. Toplam tarım üretimi içide tahılları yeri 2/3 oraıdadı r. Acak verimlilik so derece düşüktür. Türkiye geelide 2173kg/ha ola buğday verimliliği ilçe geelide 1000kg/ ha'a düşmektedir. Bu ora da ğ köyleride kg/ha'a kadar imekte, ova köyleride 1000kg/ha'a acak ulaşabilmektedir. Ekile arazide ürü dağılım ı şöyledir: ha buğ day, 5000 ha mercimek, 3000 ha arpa, 1800 ha ohut, 1000 ha bosta-adas, 300 ha sulu pamuk, 300 ha küçük çapta aile bahçeciliği; ve ha kadar ekime elverişsiz, dağlık ve kısme ormalık arazi. Ormalı k arazii 1985 içi ora ı %37.59 olarak bildirilmişke bugü sadece % 15 civarıdadı r. Varola ormalık alaı tamama yakı ı ise meş elik olup, sadece yakacak olarak değerledirilmektedir5. T.3. İDİL' İN ARAZ İ VE TARIMSAL ÜRÜN DAĞILIMI Cisi Ekim Ala ı (ha) Buğday Arpa Mercimek Nohut Verim Ala ı (ha) (tahmii) Toplam arazi varlığı : dekar Mera varlığı : dekar 11: GAP-Bölgesi Baraj Göl Ayası..., 1994, s:220; 2:MUTLU, 1996, S:64, (1980 içi). 2GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araştırması, Bu rakam bir başka GAP araştırmasıda % 22 olarak verilmiştir, bkz. GAP Bölgeside Toplumsal Değişme Eğilimleri Araştırması, GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araştırması, 1994; bu sayılar sırasıyla 50 döümde az %27.7, döüm arası %11.6, döüm arası %9.8 ve döüm arası % 7.4, 501 döüm üzeri de % bkz. Şırak İl Yıllığı, 1996, s:165; GAP Bölgesi'de tarıma elverişli arazi % 45, çayır ve maralar % 31 ve orma arazisi ise % 20 ike bu oralar Türkiye içi sırasıyla %37, %28 ve %30'dur, bkz. GAP- Şırak..., 1997, s: 8.

11 Ekilebilir arazi : dekar Sulaabilir arazi : dekardır. Köylerde hayva sayısıı tam tespiti mümkü olmamıştır. İlçe Ziraat Müdürlüğ ü'ü erişebildiği sayıları güveirliği tartışılır olmakla birlikte, ilçe merkezi ve köyler içi sayı lar aşağıdad ır:

12 T.4. İDİL MERKEZ VE KÖYLERDE HAYVAN SAYISI Koyu Keçi Sığır Kaatlı At Eşek Katır Merkez Köyler Toplam Ekilebilir arazii taşlık ve egebeli yapısıı yaısı ra, verimi etkileye e öemli faktörlerde birisi de parçal ı arazi mülkiyetidir. Köylerde toprak mülkiyeti ve buu resmi belgelemesi so derece eksik ve karmaşıktır. Acak toprak mülkiyetii kabaca "bir kiş iye, 1 bir aileye veya bir sülaleye ait köyler" şeklide yorumlamamak gereklidir. Zira: -Köylerde topraksızlık- az ve orta topraklılı k ve büyük miktar arazi sahibi olma birarada görülmektedir. -Köy yerleşimii "birde fazla kişiye-aileye-sülaleye" ait mülkiyet, köy-alt ı yerleş imi ise "tek kişii-ailei-sülalei mülkiyeti" biçimide geelleştirmek mümkü değ ildir. Her iki grupta da tüm ögeler birarada görülebilmektedir. -Tüm toprak kullaımıı tek kişiye ait olduğu köylerde sözedildiğ ide, bu durumu "mülkiyet veya zilyedliği bir tek ailede ola araziler" olarak yorumlamak gerekmektedir. -Bilie alamda "ağalık" yapısıda ziyade aşiret liderliğ i sözkousudur ve toprak mülkiyeti deetimii de "kişi"-"aile"-"sülale" vb. kavramlarda ayr ı olarak yorumlaması gerekmektedir. Daha sora aşiret yapıs ı ve aşiretler kousuda değ iilecek ola bu hususa şimdilik girmeyeceğiz. Acak gidile köyleri sadece 2'side (yaklaşı k %10. 5'ide) eski feodalite geleeği ola 1/10'da (veya 2/52) sözedilmekteydi. ii-gelir Dağılım ı ve Gelir Hesaplar ı: Çeşitli gruplar açısıda yıllık ortalama gelir şöyledir: (Türkiye Ortalamas ı: 2978$-Şırak İ l 3 ortalamas ı 972 $) Devlet memuriyeti( Koruculuk-orta düzey memur vb.) : $ Geçici tarım işçiliğ i : $ Geçici iş çilik : $ Hayvacılı k : $ Ş öförlük, küçük esaf, zaaatkar : $ Ticaret- orta ve büyük esaf gelirleri : $ Kamyo sahipliğ i : $ 1Burada kız çocuğu mülkiyet hakkıı olmaması edeiyle mirasta mahrumiyetide; boşalmış köyleri yeide ekime açılmasıa ve orada da yei yerleştirile göçer aşiretleri toprak mülkiyetlerie kadar her türlü diamik varola toprak mülkiyet yapısıı karmaşasıı üzerie eklemektedr. 2 Nikiti Kürt Aşiretleride feodal baskılığa örek olarak ağaı alt sııfları olarak aşireti birkaç sııfa ayırır; öreği Gulam eredeyse köleliğe yakı bir durumu ifade etmektedir. Nikiti, soylular, çalışalar ve reaya şeklide üçe ayrıla aşiret üyeleri arasıda 16.yy. da İgiltere'deki feodaliteye bezer bir seyor-serf ilişkisi kurmaya çalışmıştır( Nikiti, 1991, s: ). Bu kısme idirgemeci yaklaşıma Bruiesse fedoaliteyi sorgulayarak karşı çıkar. Biz de çalışmalarımızda hem feodalitei kültürel "saf"-pure göstergelerie hem de ekoomik bağlayıcılığıa çok az kaıt bulabildik.öreği feodalite göstergeleride birisi ola agarya geleeği bugü "suhre" deile bir çeşit köy imecesie döüşmüştür. 3DİE, 1996, Haehalk ı Tüketim Harcamalar ı Aketi.

13 1997'de Habur sıırıa çalışa İdil kayıtl ı 2684 kamyo ve TIR bildirilmektedir. Acak bu sayıı 3000 civarıda olduğ u tahmi edilmektedir. Ticaret ve hizmetler sektörüde Habur sıır kapıs ı ticaret ve akliyat ı çok öemli bir yer tutmaktadır. So 3 yıl içide tarı msal ve hayva servetii % 40 oraıda gelir'e çevrildiğii ve gelir öceliğ ii akliyat ve ticareti aldığı ı görmekteyiz. Üretim faaliyetide halâ tarım ve hayvacılık ö sıralarda olması a rağme, geliri ticaret ve akliyata kay ışı, ilçeye kısme de olsa akit calılığı kazadırmıştır. Acak buu bir soucu olarak rat ve spekülasyodaki art ış, geliri yeide üretime döüş mesie egel olmakta, buradaki gelir geellikle tüketime yöelmektedir. Bu kısma sorular ve çözüm öerileri kısmıda yeide değiilecektir. Yukarıdaki gözlem ve veriler ışığıda ilçe geelide haehalk ı aa gelirii türlerie göre dağılım ı tahmii olarak şöyledir: İ dil Türkiye Maaş -ve ücret : Tarım-hayvacılı k: Ticaret ve Hizmetler: Yukarıdaki veriler ışığıda İdil'de gelir dağılım dilimleri tahmii olarak şöyledir: T. 5. İDİL'DE GELİRİN NÜFUSA ORANI VE TÜRKİYE KARŞILAŞ TIRMASI Gelir Dilimi ( İdil) Nüfusa Oraı % Gelir Dilimi (Türkiye) Gelir$ (Türkiye) (topraksı z, geçici iş çi ve tarım işçisi) (Hayvac ı, küçük tarım) (Orta tarım, zaaat, küçükesaf, memur) ( Şoför, orta esaf) (Büyük arazi, büyük esaf, rat) (Nakliyat, ticaret, toprak rat ı) E alt % 20 Ortaı altı Orta % 20 Ortaı üstü Üst % 10 Üstü % 20 % 20 üstü % Rakamlar tahmii olmakla beraber, gelir dağılımıdaki kırı lmalar içi bir bilgi verebilir. Buradaki sorua ileride değiilecektir. 3)Geleekler-Geleeksel Yapılar Zama içeriside kademeli olarak göçerliği yerleşikliğ e döüşmesii ya ı sı ra, süreç içide gelişe hızl ı göç hareketleri ilçede, tüm Güey-Doğu'da olduğu gibi, geleeksel yapı da çözülmelere yol açmıştır. 1980'de itibare iki göçer aşireti yerleşikliğ e geçirilmesi (Kiça ve Düdeyra'lar), baz ı yar ı göçerleri sürekli iskaa tabii tutulmas ı (Sora'lar-Hessia'ları bir kısm ı) bu tam göçer koumu bozulmasıa yol açmıştı r. Köylerde göç zorulu ve/veya göüllü kategoriside, ekoomik ve/veya siyasal amaçl ı dikey ve yatay göçlerdir. Tüm ilçe

14 çapıda ve ayrıca bir ucu Mersi-Adaa-Diyarbakır-İzmir ve İstabul'a orada da yurt dışı a uzaa göçü ilçeye etkileri büyüktür. Göç ve daha sora da rat ve tüketim ekoomisi ile taışma, ilçei öce ekoomik hayatı ı değiştirmi ş ve sora da geleekleride kırı lmalara yol açmıştır. İlçede ve köylerde tüketim mallarıı büyük orada kullaılıyor olmas ı buu bir göstergesi sayılabilir. i-giysiler-ev eşyaları-ev düzei 1938'de İdil'de ve köylerde saptaa halı-kilim tezgahlarıda, keçe, yü-kı l dokuma, yolluk, gubelik, şal-şepik,tutak vb. geleeksel dokumalarda bugü eser kalmamıştı r. Giysiler geellikle erkeklerde bol bir kuma ş patolo, gömlek, ayakkab ı, kısme başa puş i ve kefi, üzerie zama zama kasket; kadılarda köylerde başa kefi veya beyaz şam işi iş lemeli tülbet ile kırmızı-siyah bağ lama, ayaklarda yemei bezeri pabuç, etari ve üzerie bel kuşa ğı ile iç gömleğidir. Kadı giysileri kasaba içide orta-alt kalitede gömlek-etek takımlarıa dömüştür. Kadıları geleeksel Suriye işi kumaş larda diktikleri uzu üstlük ve yelpaze kollu iç gömlekleri, acak çok öemli düğülerde ortaya çıkmaktadı r. Bezer şekilde aşiret mesubiyetlerii göstere farkl ı puşi bağlama şekilleri de artı k görülmemektedir. Yalızca Atmai aşiretii baz ı üyeleri, cübbe bezeri siyah uzu bir kafta ve başa puşi giymektedirler. Seyyidler de kedilerii kefi altıa taktıklar ı açık yeş il takkelerle ifade etmektedirler. Heüz yerli memur olaları dışıda ev içi eşyaları döşeişide ve kullaımıda bir değiş me olmamışsa da, eşya karakterleride farklılaşma vardır. Eskide kullaıla el işi hal ı yastı k ve yolluk-kilimleri yerii, e yoksul evde dahi, kalitesie göre makia halılar ı ve kilimleri almıştır. Zegi köylü evleride ise adire büfe, sadalye, TV sehpas ı vb. görülmektedir. Evleri geel döşeiş i sadedir. Acak çok yoksul kesim hariç, heme her evde radyo, buzdolab ı, mutfak içi üç gözlü ocak, birkaç yü döşek mutlaka bulumaktadı r. Köylerde ve ilçede çok yoksul olalar hariç TV, bir küçük kaset-çalar, Suriye iş i çalar saat ve süsler, muhtelif fotoğraf ve dii resimler, yatak odalarıda gelii çeyizliği ve oyal ı yazmaları koduğu geleeksel küçük sadıklar vardır. Tüm gezile evlerde çok az miktarda dikiş makiasıa rastlamıştır. Yatak ve yorgalar, Mardi-Midyat taraflarıda da ğ köyleride oda içide duvara oyulmu ş ve e küçüklerie "bertik", orta boy olaları a "kübele", büyüklere "mahmal" deile üzeri deseli evore perdelerle kapatılm ış oyuklarda muhafaza edilmektedir. Ova köylerideki evlerde giysiler, askılara geçirilmi ş olarak duvara asılı p üzerie kaaviçe işli beyaz çeyizlik bezler sarılarak korumaktadır. Mutfak ayr ı bir bölmedir ve pişirme içi elektrikli ocak, tüpgaz ve/veya odu ateşi kullaılmaktadı r. Tuvalet avlu içie girmi ş acak heüz kedie ait bir ayakyolua sahip olamamıştır. Tuvalet akıtılar ı evi tüm diğer atık sular ı ile beraber-çamaşır-bulaşık vb.- tek ve kısa bir boruda dışarıya sokağ a verilmektedir ve bu İdil içide de ayıdır. Isıma geellikle ova köyleride tezek ve kı sme meşe kökü kısme de elektrik katkıs ı ile, da ğ köyleride ise çoğulukla meş e kökü ve tezekle sağlamaktadır. Zegi toprak sahiplerii evleride eşyalar şehirde şeçilip alı makla birlikte, kullaım yie köy tarzıdadır. Bu evlerde asıl ayrım ı belirleye evi büyüklüğ ü ve avlu içide iki katl ı olmasıdır. ii-ev Tipleri Ev tiplerii Midyat-tarz ı, ova köyü ve ilçe içi olarak üç kısımda icelemek yeride olacaktı r. İdil içide beto evler yaygıdır. Geleeksel yapıı aksie so derece sağlıksı z ve kötü

15 malzemeyle yapılm ış bu evleri dam ı düzdür ve yazı sıcak, kışı soğuk olmaları yla ülüdürler. Midyat-tarz ı kireçta şı evleri yapım ı eski usül kubbeli ve içerde dolguludur. Pecereler kubbeli ve demirlidir. Pecere içleri duvarı kalılığıa bağl ı olarak çok geiş tir ve evler güey-batıya bakmaktadır. Yörei e eski ev tipi ola bu evler yazı seri kışı sıcaktır. Tüm köy evleride geellikle ağıl ve hayva içi yerler avlu içi veya ev yaıdadı r. ( İki göçer aşiret hariç. Bu ikiside hayvalar daha d ış kesimdedir.) Ova tipi köyler düz damlı yığma kerpiçtir. Giri ş geellikle düzayaktır. Orta girişte heme oturula ve yatı la odaya geçilir, mutfak içi ayr ı bir bölme vardı r ve tuvalet avlu içidedir. Yoksul evleri tek oda ike, zegilik belirtisi olarak orta gelir grubuda oda sayıs ı 2-3'e çıkmaktadır. Aş iret öde geleleri ve zegileri evleri (da ğ ve ova köyleride) etraf ı çevrili gei ş avlu içidedir. Geellikle etraf ı veya içi biraz yeşilliktir ve avlu içide iki katl ı evi altıda ağıl vardı r. Toprakla sıvam ış ağılları yaıda blok ta ş merdivelerle ikici kata çıkılır-ya bir çıkış da dama ulaşır- Üç-dört adımlık düz giriş te sora eve uzu bir koridorla girilir. Geellikle odalar bu uzu koridorda sağl ı sollu uzamışlardır. Ev sahibii karılar ı, çocuklar ı oğullar ı ve oları karılar ı içi ayr ı odalar vardır. Aslı da eredeyse her bir oda bir haeyi barıdırmaktadır. İlk odalarda birisi, uzu dikdörtge bir oda misafir odasıdır. İki taraflı yolluklarla kapam ış ola zemii beto orta kısm ı geellikle çıplaktır. Ba ş köşede kapsı z bir yü döşek ve arkasıda uzu bir kaaviçe yastık bulua kısım e itibarl ı misafire mahsustur. İki tarafl ı yollukları üzeride elişi veya makia işi halılarla kapl ı dörtge kıtık yastı klara, itibarlarıa göre e yüksekte e düşüğe doğru misafirler oturur. Hizmet edeler kap ı yaı da durur ve eredeyse hiç oturmazlar. Bular marabalar-geçler veya ailei geç erkek çocuklarıdır. Kadılar yabac ı erkek misafire çıkmazlar. iii-yemek adetleri Yemek yerde ve ortak bir kapta yeilir. Elle de yeilmesie rağme çatal-kaşı k yaygılaşmış tır. Tüm yemekler ay ı ada sofraya koulur ve e itibarl ı misafir yedikte sora kalalar itibar sırasıa göre diğerlerie suulur. Kadı ve çocuklar e so kalalar ı yerler. Besleme et-tahıl kombiasyoua dayalıdır ve sebze yemekleri azdır. Geleeksel yapı daki bozulma yemeklere de yasımıştır; yemek çeşitleri ve piş irme tekikleride büyük bir azalma olmuştur. Ev dışıda, köylerde avlu içide, evi haftalık ekmeğii yapıld ığı tadırlar vardı r. Tadır d ışı kil-çamur karışım ı sıval ı, içi toprak büyük bir kabı, ağz ı dik veya hafif ya dödürülerek bir kaideye oturtulmasıyla oluşturulmuştur ve geellikle sama ateşiyle yakılı r. Tadır ekmeği pide büyüklüğüde, yass ı ve tadırı duvarlarıa yapıştırılarak piş irile, ice bir ekmektir. a)adetler -Töreler ve Çatışma Odakları i-evlilik-aile ve Aile İçide Kadıı ve Çocuğu Yeri Kadılar ve evliliğe yöelik bir adet olarak köylerde -özellikle ova köyleride- ağır başlı k paras ı halâ sürmektedir. Özellikle varlığı-serveti daha uç oktalarda yoğulaşt ığı ova köyleride başlık- kızı babası a verile para olarak- 500 milyou üzeridedir. Ek olarak düğüü ve altı takıı tüm yükü de oğla tarafıı üzeridedir. Yoksulluğu daha eş it paylaşıld ığı da ğ köyleride ise başlık heme heme kaybolmu ş, acak altı ve düğ ü masraflar ı kalmıştır. İlçe merkezide başlık ispete azalm ış acak altı tak ı ağırlaşmış tı r. İkici eşte veya ya ş farkıı büyük olduğu durumlurda, hem başlık hem de altı tak ı çok ağırlaşmaktad ı r. Bu sürece tampo bir mekaizma olarak "berdel" usulu devrededir. Berdel- evleecek iki kardeşi değiş-toku ş ederek başlıkta feragat etme- ay ı zamada ikici kadıı almak isteye erkeği, kedi gelilik çağdaki kızı ı değiş-tokuşu içi de kullaılmaktadır.

16 Aile tipi köylerde geleeksel gei ş ailedir. Yai baba evli oğullarıyla birlikte oturmaktadı r. Ay ı avlu içide geellikle ay ı aileye mesup 20'ye yakı isa barımaktadı r. Acak bu yap ı ilçede ve yoğu göç yaşam ış köylerde kırılmaya başlamışt ır. Özellikle göçü yoğ u olduğu köylerde, oğulları ailede kopuşu başlam ış ve İdil içide de geleeksel gei ş aile sayıs ı azalmıştır. Ayrıca mevsimlik veya sürekli işçi göçü edeiyle ilçe ve köylerde, yılı büyük bir bölümüü aile üyeleride bir kısm ı olmada geçire aileler fazlalaşmışt ır. İ lçe ve köylerde ayrıca dikey göçü bir soucu olarak parçalam ış ailelere de sıkça rastlamaktadır. İki evliliği Türkiye geelide oraıa baktığımızda, Bölgede yie de pek yaygı olmadığıı görürüz. Buu edei a)bölgede imam ikahl ı ikici eşi, diğ er ketlerdeki gibi, saklamaya gerek görülmede bildirilmesi ve b)acak gerçekte -yöre ölçülerie göre- zegi olaları harc ı olmasıdır. Gerçekte yoksul veya orta halli olup ta ikici evliliğ i yapa yok deecek kadar azdır. Üçücü e ş ise 50 ya ş üzerideki kuşakta görülmektedir ve artı k tarihe karışmaktadır. 1 Geleeksel yapıda temel bir özellik olarak kadıa kar şı tutum ise değiş iyor görümektedir. Göçer aşiretlerde olsu, toprağa yerleşiklerde olsu, kırsal alada kadıı aile içide yaş la ve yetiştirdiği-özellikle erkek- çocuklarla giderek arta statüsü güümüzde azalmıştı r. Toprakla ve hayvacılıkla geçimi kediliğide gereği ola kararları eredeyse eşit alımas ı süreci, şehirlere geçişle ve toprakta kopma ile birlikte değişmiş tir ve kadıları ev içi otoriteleride belirgi azalışlar vardır. Acak buradaki karmaşık yapıy ı iyice icelemekte fayda vardı r: Köylülüğü e belirgi özelliği haei kedi başıa karar verememesidir. Haeye iliş ki kararlar aşiret, sülale veya ailei diğer büyükleri tarafı da verilmektedir. Ortalama köylü aileside saygılık yaşla arta bir süreç olduğ uda, çiftleri geçke kedilerie kala karar alalar ı zate so derece dardır; gülük hayatı ve toprağı kullaım ı ile ilgili kurallar halihazırda kat ı bir biçimde belirlemiştir ve kırı lma döemideki kararlar da zate ailei el koymas ı ile belirlemektedir. Bu kısıtl ı süreç içide geç çift, öceleri öemsiz sora da giderek yaşladıkça hayati öem taşıyabilecek kararlar ı, kurallarla belirli bir sosyal ala içide eredeyse eşitçe verebilmektedirler2. Oysa kadıı toprakta çalış arak aile geçimi içi işgücüü vermesii gerekmediği zegi toprak sahipleride durum farklıdır. Burada kadıı cisel parterliği daha ö pladadır ve kararlar kedi karar ala ı dışı da verilmektedir. Bezer bir süreç şehirleşme ile birlikte yaşamaktadır; kadıı ev ekoomisie katkısı 3 şehirlerde bir ada e aza imekte ve böylece kadıı karar otoritesi sıırlamaktadı r. Bu durum İdil merkezde so derece belirgidir. Kadıları i ş alaıı olmamas ı ve eğitimsizliğ i, karar almada e soa düşmesie ede olmakta ve bu yüzde hem kadıı hem de ailei ketleşmede etegrasyou da e aza idirgemektedir. Bu kouda işsizliği yaygılaştığı köylerde bezer süreçler de gözlemiştir. 4 1 Sıır mezralarıda 60'ıı geçki bir kadı kedisii 8.eş olduğuu, bir kardeşii de 11.eş olarak zamaıda geli gittiğii söyleyerek bizi şaşırttı. Acak sorada bu aşireti Arap kökeli olduğu ortaya çıktı. 2Öreği dağ köyleri ve ova köyleride zegi köylü hariç tüm evlerde kadılar aile-akraba grubuda erkeklerle rahatça görüşmekteydiler. Dahası yabacı da olsa bir erkekle rahatça kouşup dokumaktaydılar. Kasaba içide ola duruma bezer bir kaç-göçte köylerde sözetmek mümkü değildir. 3Tüm bölgede, çok daha yoğu göçü kısa döemli yaşadığı ketsel alalarda, eski değerleri yitimi ve kadıı para kazama gayretiyle ortaya çıka durumlarda bir taesi de öreği, yerel olmaya bir talebe de bağlı olarak, fahişeliği yaygılaşmasıdır. Yie bütü hızla dışa açıla ekoomilerde görüle cisel yolla bulaşa hastalıkları yaygılığı olgusu, İdil'de de halk sağlığı taramalarıda ortaya çıkmıştır. 4Değerlerdeki bu kırılmalar, yai eski değerleri geçerliğii yitirmesi ve yeileri oluşması içi gerekli maddi tabaı yokluğu, e çok kadıı statüsüü etkilemektedir. Öreği eski feodal yapıı gereği "erkek olmaı göstergeleride" birisi sayıla:"ikahladığı kadıı amusuda sorumlu

17 Aileleri çocuk isteme ve yapma tutumlarıda değişimde ziyade, değiş ime direme görülmektedir. Ailede çok çocuk isteği ve edime halâ çok yaygı bir tutumdur1. Bu durumu "geleeksel değerleri devam ı" olarak itelemede öce, aile ve çocukla ilgili diğer değ erleri de dikkatle değerledirmek gerekmektedir. Öreği sağlığa ilişki tutumlar hı zla geleeksellikte uzaklaşm ış, moder sağlık hizmetie talep hızla yükselmiş tir. Acak yie geleeği hızl ı kırılmalarıa paralel olarak, sağlığa ilişki tutumda da karmaşık bir yapı vardır: teorik olarak moder sağlığa ilişki talepleri "teşhis ve öleyici sağlı k hizmeti"e yölemesi bekleirke; burada-tüm Türkiye'deki sağlık algıs ı ve hizmetlerie paralel olarak- talep daha çok "tedavi edici sağlık isteği" olarak karşımıza çıkmaktadır. Ya da öreği bazı 2 köylerde karşımıza çıka, bir cis topra ğı bebek altıa sarma da-holi-az da olsa paraı girdiği tüm yerleşimlerde hızla terkedilmektedir. "Çocuğa verile değ erde" ise geleeksel yapı devam ediyor görümektedir. Çocuk aslıda, kırsal yapıda toprağı iş lemesie ve aile 3 ekoomisie katkıs ı öemli ola bir ögedir. Moder toplumda farkl ı olarak, kı rsal alada çocuğa "büyük isa kadar fizik gücü olmaya ve baz ı becerileri zama içide öğ reerek kazaabilecek bir isa" gözüyle bakılmaktadır. Kı z çocuk bezer olarak evleiceye kadar aile içi işbölümüü ayrılmaz bir parças ı, evleirke de aile ekoomisie bir katk ı alamı a gelmektedir. Özellikle yerleşik düzee geçmekte gecikmi ş toplumlarda erkek çocuk, hem aile içi işgücüde yararlaıla hem de çatışmaı hallide kar şı taraf içi korkutucu olabilecek bir ögedir. 4 Yukarıdaki değerledirmeler ışığıda, İdil'deki çok çocuk talebii asıl açıkları z? Yerleşikliğe hızla geçilmi ş, acak heüz yerleşik olmaı değ erlerii tümüyle beimsemediği; geleekleri kırıld ığı acak "gerekli yei" ile karşılaşma ı hızla oluştuğ u toplumlarda; "işlev" e uygu açıklama olarak gözükmektedir: İ dil içi de çok çocuk istemei edeleri "işlevi" ile açıklaabilir. Dii kaygılar ve geleeksel değerleri varlığı yaıda, çok çocuk halihazırdaki çatışma düzlemleride "güç göstergesi"dir. Öreği kı z çocuklar başl ığı halâ almakta, özellikle erkek çocuklar öreği topraksız ailelerde tarı m işçisi olarak çalıştırılmakta ya da hayvacıl ığı sürdürmektedir. Güç oyuları da da bir diamik olarak ailei kalabalık oluşu halâ bir avatajdı r. Bu edele varola diamiklere bir eklemleme olarak çok çocuk yapma, çocuk sayıs ı üzeride düşümeme "iş levii koruya bir geleek" olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıpk ı sağlıkta olduğu gibi kültür, iş levi ola yeiyi heme beimsemekte, acak işlevi yitmediği sürece eskiyi de korumaktadır. ii-itibar- İtibarı Ölçütleri olmak" değeri kırılmaya uğramıştır. Birkaç köyde iki ya da üç evli olaları karılarıda, artık pek de beğemediği birisii ayı köyde başka bir eve ata, 6-8 çocuğuyla birlikte açlık çekmesie kayıtsız kalalara rastladık. Yie de bu durumu köylüler de kıamaktaydılar. 1Bir atasözü erkek çocuğu yerii çok iyi belirtir:"berxê êr ji bo kêr" Yai "erkek kuzu, bıçak içidir".bkz. Arfa ve Bois, Öreği köylerdeki sohbetlerde, köylüler daha açık olmaya ve ebesi dahi bulumaya "köy sağlık ocağıa uzma kadı-doğumcu ve dahiliyeci istedikleride, bu isteği dikkate alımadığıda" yakımaktaydılar. Bezer olarak pratisye hekimler de sadece "uzma" olmadıkları içi kimi zama güveilmez addedilmektedir. 3Nikiti öreği Kürtleri çocuğa çok düşkü olduğuda bahseder, Nikiti, Bu arada geleeksel yapıda farklı bir tutumla karşılaştık: Baba da ae de geellikle çocuklarıı sayısıı bildirirke öce erkek ve kız çocuk ayırmada tam sayıyı veriyorlar. Bu kouda aeler daha dikkatli, erkek ve kız çocuklarıı sayısıı tam olarak "üç oğla,iki kız" vb. bildiriyorlardı. Çocuklarıı tam sayısıı bilememek geellikle zegi ve çok evli toprak sahibi erkeklere mahsus bir özellikti.

18 Hürmet ve sayg ı sistemi karmaşıktır. Aşiret liderie, prestiji yüksek kişilere ve topluluğ u öde gelelerie yakı olmak kırsal yerleşim içide saygıl ığı artı ra bir durumdur. Yie ay ı şekilde devletle i ş görüyor olmak, devlet kapısıda bir biçimde taı mak, cesaret ve kimi zama dikbaşl ı olmak da saygıy ı pekiştirmektedir. Soy-sop belirliliğ i yai eski bir ailede geliyor olmak, eskide olduğu gibi bugü de saygıy ı artırmaktadı r. So zamalarda giderek "para kazaıyor olmak" -ve hatta Türkiye'i 'yei' değ erleride birisi olarak da- e yolla olursa olsu kazaıyor olmak, saygıy ı artıra bir usur halie gelmiş tir. Bezer olarak tüm erkeksi ögeler de (ataklık, cesaret, amusua sahip çı kmak, iyi silah kullamak vb.) saygıl ığı pekiştirmektedir. iii-çatışma Odakları-Çatışmaı Halli Gerek İdil merkezde gerekse köylerde çatışma edeleri ve çatışmaı halli, geleeksel ile yeii bir eklemlemesidir. Çatışma edeleri köylerde ormalık alaı seçimi, su kayaklar ı, mezraı paylaşılmas ı veya ekim alalar ı vb. arazi alaşmazlıklar ı ve kı z kaçırma, yai "amus" kavram ı ile özetleebilecek alaşmazlıklar ike, İ dil içide daha çok siyasi görüümlere bürümektedir. Burada dikkat edilecek okta, alaşmazlıkları hallii e yollarla yapıld ığı ve e zamalar e kadar sıklıkla adalet mekaizmasıa başvurulduğ udur. So 10 yıllık adliye kayıtlar ı, toplam suç kayıtlar ı belli oralarda sabit kalırke, bazı meseleleri hallide adliyeye başvurmalarda değişmeler olduğuu göstermiştir.

19 T ARASINDA ÇATIŞMALARIN HALLİNDE ADLİYEYE BAŞ VURMA ORANLARI Suçu Çeşidi (ilk altı ay içi) Namus davaları Mali suçlar Zorlayıcı fiil Yaralama- Öldürme Tedbirsi Trafik ile ilgili suçlar Siyasi suçlar Kız kaçırma-kızlık bozma 2-Hırsızlık-doladırıcılık 3-Meskee tecavüz-hakaret-gasp-yol kesme-tehdit 5-Tedbirsizlik ve dikkatsizlik soucu ölüm ve yaramaya sebebiyet-silah taşı ma kauua muhalefet 6-Trafik suçları 7-Yardım-Yataklık-İzisiz bildiri-toplat ı ve gösteri kuuua muhalefet-yasak yayı - Sabotaj-Yola patlayıc ı madde yerleştirmek vb. Tablo bize çeşitli döemlerde hagi tür suçları e yolla halledildiğie iliş ki ortalama bir fikir verebilir. Burada ortak okta 1990'a kadar heme her tür suçu -siyasiler ve yaralama öldürme suçlar ı hariç- hallide mahkemeye gidildiği yöüdedir arası daki tedrici azalma, suç sayısıdaki azalma olduğu alamıa gelmemelidir. Aksie, öreğ i tedbirsizlik soucu ölüm ve yaralamaya sebebiyet, siyasi suçlar ve adam öldürme fiileri gibi kamu davası ı da gerektire suçları sayılar ı, bu döemde suç sayısıda azalma olmadığıı göstermektedir. Acak özellikle amus davalar ı, zorlayıc ı fiil vb. suçları kayıtları daki göreli azalma, bu tür meseleleri hallide iformal ve geleeksel uzlaştı rma ögelerii devreye girdiğii iyi bir göstergesi sayılabilir. İlgiç ola trafik ve mali suçları da bu döemde geleeksel olarak halledilmi ş olmasıdır. İdil içi çatışma-uzlaşma oktalarıı iformal yapıl ı olduğu söyleebilir. Burada vurgulamas ı gereke bir okta; so döemlerde eski ka davalarıı yerii, güümüzde siyasi parti çekişmelerie bırakıyor gözükmesidir. Ka davalar ı, kökei geellikle eskilere dayaa iktidar çekiş meleridir. Acak özellikle so döemlerde ka davasıa bağl ı çatışmalar, siyasi parti çekişmeleri ve alaşmazlıklar ı ile örtüşmekte; olayı tarihie bakıldığıda bu görüürdeki siyasi meselei eski iktidar ve amus kavgalarıı bir

20 devam ı olduğu görülmektedir. Böylece yei bir çatışma oda ğı eski ile birleş mekte ve 1 yeiymi ş gibi bir görüüm arzetmektedir b)aşiret Geleeği ve Kökeleri İdil ve köyleride toplam 20 aşiret tespit edilmiştir (Köyler ve aş iret mesubiyeti içi, bkz. EK.1.): Hessia, Domaa(Dumaa-Domai), Mema, Alika(Alika), Aluva, Ömerka, Harua, Kiça, Düdeyra, Hamika, Saliha, Davudia, Arabia, Botuka, Sora, Durika(Dorika-Doruka), Harumama, Dermemika, Hasaaka ve Kera aşiretleri. Burada "airet" ve "aş iretçilik"te sözederke "göçer Kürt kabileleri" romatizmide uzaklaşmak gereklidir. İdil'de mevcut 20 aş ireti sadece iki taesi göçer-köçer kategoriside değerledirilmektedir (Kiça ve Düdeyra'lar). Geri kala aşiretleri tamam ı kedilerii dümai-demai-demae (yerleşik) ad ı ile taımlamaktadırlar. Yerleşiklik ve göçer olma dağ ve ova köyü olmakla da tam olarak örtüşmez. Ay ı şekilde aşiret mesubiyeti sadece Kürt- Müslüma olmakla özde ş de değildir. Yezidi ve Süryailer de de aşiret mesubiyeti vardı r. Öreği Süryai yerleşiği ola Öğüdük köyü Domaa aşiretide; şimdi boşalm ış ola Yezidilere ait Mağara köyü ise Saliha aşiretidedir. Öte yada şimdi boşalm ış ola eski Süryai yerleşiği Sari köyü de Saliha aşiretie mesuptur. Aşiret örütüsü aşiret, aşiret-alt ı, sülale ve aile (familya) gibi farkl ı alt bölümeleri de taşır. 2 Öreği göçer aşiretler bir üst yapılama içide öbekleirler: Şilit ve Çıhsor kolları. Ş ilit'ler 3 kedi aralarıda üçe ayrılırlar: Kiça-Keça, Taya ve Batuva'lar. Ağalar ı Osma Ağa'dı r ve her aşireti alt aşiret ağası-lideri de ayr ı ve bedi içideki itibar ı farklıdı r. Bularda sadece Kiça'lar İdil içi ve yöreside mevcuttur, Taya'lar Cizre'de, Batuva'lar ise Şı rak ve Cizre'dedirler. Çıhsor'lar da 4'e ayrılı r: Düdeyra'lar, Davudialar, Sorha'lar ve Atmai'ler. Ağalar ı Mirza Ağa'dır, yie her aşireti kedi lider-leri vardı r. Acak tüm bu bildirgeler içide alt yapılamalar ve üst birlikleri mesubiyetide, Z. Gökalp'i çalışması da bir farklılık vardır: Çalışmada ortaya çı ka Ziya Gökalp'i bulgular ı Şilitler Çıhsorlar Şilitler Çıhsorlar 1Bezer bir örtüşme di-mezhep kavgası görüümü ile geçmişte öreği Yezidi'lere yapıla çeşitli ataklarda görümektedir. Özellikle Yezidi üfusa yöelik geçmişteki disel izolasyo-küçümseme ve şiddet göstermeleri altıda, geellikle aşiretler arasıdaki toprak-amus meselelerii yattığı görülmektedir. 2Nikiti farklı olarak, aşireti akrabalık bağlarıı geişlemesi soucu ortaya çıka siyasi bir bed olarak taımlar, Nikiti, 1991, s: Gökalp buları bed olarak adladırır ve siyasi bir fırka addeder. Gökalp, 1992, s:29. Şilitler'i bugükü toplam üfuslarıı 8-9 bi aile olduğuu, Çıhsorlar da 12 bi ailede müteşekkil olduklarıı iddia etmektedirler.

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

BADEMLER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ

BADEMLER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ BADEMLER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ Yürütücü:Tayfu ÖZKAYA, Prof. Dr., TOPLUMSAL CİNSİYET VE KALKINMA Alt -Grubu İçi Yapı la Çalışmaları Değerledirilmesi ve Raporlama: Alt-Grup

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

Selçuklu komutanlar ile 1085 yılında Türk şehri olan Kayseri de Sultan Melikşah ın görevlendirdiği Melik Ahmet Danişmentli Beyliği ni kurar. I.

Selçuklu komutanlar ile 1085 yılında Türk şehri olan Kayseri de Sultan Melikşah ın görevlendirdiği Melik Ahmet Danişmentli Beyliği ni kurar. I. Kayseri gezisi Erciyes i eteklerie, Kızılırmak ve Seyha ehirlerii suladığı topraklara kurulmuş, dört bi yıllık tarihe sahip, tarihi İpek Yolu üzeride bulua güzel Aadolu şehrimiz Kayseri Arap Yarımadası

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir.

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir. 35 Yay Dalgaları 1 Test 1'i Çözümleri 1. dalga üreteci 3. m 1 2m 2 Türdeş bir yayı her tarafıı kalılığı ayıdır. tma türdeş yay üzeride ilerlerke dalga boyu ve hızı değişmez. İlk üretile ı geişliği büyük,

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

m Ekonomisi Dergisi, Turkish Journal of Agricultural Economics, 11(1,) Haziran,, s:51-59.

m Ekonomisi Dergisi, Turkish Journal of Agricultural Economics, 11(1,) Haziran,, s:51-59. 2005, Tarı m Ekoomisi Dergisi, Turkish Joural of Agricultural Ecoomics, 11(1,) Hazira,, s:51-59. DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞM İŞ MİLLETLER İ N KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMADA YEN İ KAVRAMLAR ÖZET

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I 1) I. Bia türü II. Bia yaşı III. Bia sııfı IV. İşaat evi V. Yıprama oraı Türkiye de bia metrekare ormal işaat maliyet bedelleri yukarıdakilerde hagilerie göre belirleir? A) Yalız II B) Yalız III C) II

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

TAYVAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM

TAYVAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM Türkmeeli İşbirliği ve Kültür Vakfı AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES TAYVAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM ÇİN TAYVAN 30 Aralık 2014, Akara TAYVAN ÇİN HALK

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte onun temizliği ve bakımını nasıl. Bebek Temizliği

Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte onun temizliği ve bakımını nasıl. Bebek Temizliği Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira 2008 18:25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim 2010 13:03 Bebei düyaya gelmesiyle birlikte ou temizlii ve bakm asl yapaca za dair bir tak m tereddütleriiz ortaya ç kabilir,

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

n ile gösterilir. 0) + ( n 1) + ( n 2) + + ( n n) =2n Örnek...4 : ( 8 3) = ( 8 Örnek...5 : ( 7 5) + ( 7 6) + ( 8 7) + ( 9 8) + ( 10

n ile gösterilir. 0) + ( n 1) + ( n 2) + + ( n n) =2n Örnek...4 : ( 8 3) = ( 8 Örnek...5 : ( 7 5) + ( 7 6) + ( 8 7) + ( 9 8) + ( 10 KOMBİNASYON tae esei r taesii seçimie elemaı r li kombiasyoları deir ve C(,r) veya ( ile gösterilir. 1) ( ) = ( 0) =1 r) C(;r)= ( r) =! ( r)!.r! 2) ( 1) = ( 1) = 3) ( r) = ( r) 4) ( a) = ( b) (r ) ise

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

n ile gösterilir. 0) + ( n 1) + ( n 2) + + ( n n) =2n Örnek...4 : ( 8 3) = ( 8 Örnek...5 : ( 7 5) + ( 7 6) + ( 8 7) + ( 9 8) + ( 10

n ile gösterilir. 0) + ( n 1) + ( n 2) + + ( n n) =2n Örnek...4 : ( 8 3) = ( 8 Örnek...5 : ( 7 5) + ( 7 6) + ( 8 7) + ( 9 8) + ( 10 KOMBİNASYON tae esei r taesii seçimie elemaı r li kombiasyoları deir ve C(,r) veya ( ile gösterilir. 1) ( ) = ( 0) =1 r) C(;r)= ( r) =! ( r)!.r! 2) ( 1) = ( 1) = 3) ( r) = ( r) 4) ( a) = ( b) (r ) ise

Detaylı

Bindokuzyüzseksekdörtten beri devam eden ayrılıkçı PKK terörünün Türkiye ye TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL

Bindokuzyüzseksekdörtten beri devam eden ayrılıkçı PKK terörünün Türkiye ye TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL Özel Rapor 12 Mart 2013 21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ AYRILIKÇI PKK TERÖRÜNÜN EKONOMİK MALİYETİ Yazar Hakkıda Servet Mutlu 1995-1997 yılları arasıda Ege Üiversitesi de deka yardımcısı ve İktisat bölümü

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

Bölüm 5: Hareket Kanunları

Bölüm 5: Hareket Kanunları Bölüm 5: Hareket Kauları Kavrama Soruları 1- Bir cismi kütlesi ile ağırlığı ayımıdır? 2- Ne zama bir cismi kütlesi sayısal değerce ağırlığıa eşit olur? 3- Eşit kollu terazi kütleyi mi yoksa ağırlığı mı

Detaylı

MAKEDONYA CUMHURİYETİ NDEKİ İLKOKUL VE LİSELERE YÖNELİK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA

MAKEDONYA CUMHURİYETİ NDEKİ İLKOKUL VE LİSELERE YÖNELİK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА macedoia civic educatio ceter MAKEDONSKI CENTAR ZA GRA\ANSKO OBRAZOVANIE Eğitimde Etiklerarası Etegrasyo Projesi

Detaylı

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere Hertfordshire Petrol Deposu Yagıı, İgiltere Derleyeler O.Meti İlkışık ve Nilay Özeyralı Ergeç İstabul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordiasyo Merkezi, AKOM 1 Hertfordshire Petrol Deposu Bucefield Kompleksi

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

vor vsu n Sini 2 = n 12 = sabit ; Sinr n1 Sini n = Sinr Sinr = Sini

vor vsu n Sini 2 = n 12 = sabit ; Sinr n1 Sini n = Sinr Sinr = Sini KIRILMALAR Gülük hayatta çok sık rastladığımız ve gözlemlediğimiz bir olaydır kırılma. Bir su kuyusua baktığımız zama kuyuu dibii daha yakıda görürüz. Çay bardağıdaki kaşığı bardak içideyke kırık gibi

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

1990 GENEL NÜFUS SAYIMI VE SAMSUN İLİ NÜFUSU

1990 GENEL NÜFUS SAYIMI VE SAMSUN İLİ NÜFUSU 1990 GENEL NÜFUS SAYIMI VE SAMSUN İLİ NÜFUSU Bu çalışmada 1927 yılından itibaren yapılan 13 genel nüfus sayımında elde verilere göre Samsun ili nüfusunun Türkiye toplam nüfusu içerisindeki durumu, sayım

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

3-Şekil bakımından kararlı ve sarsıntıya dayanıklı olması. 4-Işık renginin mümkün oldukça güneş ışığına yakın olması

3-Şekil bakımından kararlı ve sarsıntıya dayanıklı olması. 4-Işık renginin mümkün oldukça güneş ışığına yakın olması Işık Kayakları Geel olarak ışık kayaklarıda ş özellikler araır. 1-Etkilik faktörüü büyük olması 2-Ömrüü z olması 3-Şekil bakımıda kararlı ve sarsıtıya dayaıklı olması 4-Işık regii mümkü oldkça güeş ışığıa

Detaylı

Türkiye de Bölge Politikalarının Evrimi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Korel GÖYMEN

Türkiye de Bölge Politikalarının Evrimi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Korel GÖYMEN Türkiye de Bölge Politikalarıı Evrimi ve Bölgesel Kalkıma Ajasları Korel GÖYMEN Cumhuriyet i başlagıcıda bu yaa, Türkiye i bölgesel politikalar ı sadece iç toplumsal ve ekoomik gelişmelerde değil, ay ı

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU. Mart 2016

ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU. Mart 2016 ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU Mart 2016 İçerik ve Akış A. B. C. D. E. F. 1 Aadolu Isuzu Hakkıda Varlık Nedei Kısaca Aadolu Isuzu Üretim İsa Kayakları Ar-Ge Merkezi Ödüller A. B. C. 2 Ürüler ve Faaliyet

Detaylı

Ajans Elazığ ın Hakkı...

Ajans Elazığ ın Hakkı... Türkiye i her yeride Alo TSO 444 ELZG 444 3594 Odamızı 4 aylık faaliyet döemi değerledirildi Bası mesuplarıı yoğu bir ilgi gösterdiği toplatıda Odaı so dört aylık çalışmaları değerledirildi. Ticaret ve

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK Derleye Osma EKİZ Eskişehir Fatih Fe Lisesi. GİRİŞ Poliomları idirgeebilmesi poliomları sıfırlarıı bulmada oldukça öemlidir. Şimdi poliomları idirgeebilmesi ile ilgili bazı

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme 5.0.06 DP i Düzeleiş Şekilleri DP i Formları SİMPLEX YÖNTEMİ ) Primal (özgü) form ) Kaoik form 3) Stadart form 4) Dual (ikiz) form Ayrı bir kou olarak işleecek Stadart formlar Simplex Yötemi içi daha elverişli

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 7-87. TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Gülsüm AKALIN Marmara Üiversitesi İİBF İktisat Bölümü gulsum@marmara.edu.tr Öğr.Gör.

Detaylı

+ y ifadesinin en küçük değeri kaçtır?

+ y ifadesinin en küçük değeri kaçtır? PROBLEMLER: 9 Sıavı 5 a, a, a,..., a Z, 0 a k olmak üzere, 95 sayısı faktöriyel tabaıda 5. k 95 = a+ a.! + a.! +... + a.! biçimide yazılıyor. a kaçtır? (! =...( ) ) 0 ( B ) ( C ) ( D ) ( E ). Bir ABC üçgeide

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 3B0013 VETERINARY SCIENCES İsmail Seve 1 Received: Jue 2009 Halil Yeiar 2 Accepted: March 2010 Firat Uiversity

Detaylı

Problem 1. Problem 2. Problem 3. Problem 4. PURPLE COMET MATEMATİK BULUŞMASI Nisan 2010 LİSE - PROBLEMLERİ

Problem 1. Problem 2. Problem 3. Problem 4. PURPLE COMET MATEMATİK BULUŞMASI Nisan 2010 LİSE - PROBLEMLERİ PURPLE COMET MATEMATİK BULUŞMASI Nisa 2010 LİSE - PROBLEMLERİ c Copyright Titu Adreescu ad Joatha Kae Çeviri. Sibel Kılıçarsla Casu ve Fatih Kürşat Casu Problem 1 m ve aralarıda asal pozitif tam sayılar

Detaylı

Kapadokya Kayseri. gezisi

Kapadokya Kayseri. gezisi Kapadokya Kayseri gezisi Erciyes i eteklerie, Kızılırmak ve Seyha ehirlerii suladığı topraklara kurulmuş, dört bi yıllık tarihe sahip, tarihi İpek Yolu üzeride bulua güzel Aadolu şehrimiz Kayseri Arap

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi 06 Şubat 2013 Çarşamba Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 80,309.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 321,722.1 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 92,241.7 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,673.26 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı)

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı) 3 TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Sapmasızlık 3.. Tutarlılık 3.3. Etkilik miimum varyas 3.4. Aralık tahmii (güve aralığı) İyi bir tahmi edici dağılımı tahmi edilecek populasyo parametresie yakı civarda

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

KÖYDEN KENTE GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN TOPLUMSAL YAPIDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞMELER: ADANA İLİ (YÜREĞİR OVASI) KÖYLERİ VE ANADOLU MAHALLESİ ÖRNEĞİ

KÖYDEN KENTE GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN TOPLUMSAL YAPIDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞMELER: ADANA İLİ (YÜREĞİR OVASI) KÖYLERİ VE ANADOLU MAHALLESİ ÖRNEĞİ KÖYDEN KENTE GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN TOPLUMSAL YAPIDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞMELER: ADANA İLİ (YÜREĞİR OVASI) KÖYLERİ VE ANADOLU MAHALLESİ ÖRNEĞİ Prof.Dr. Mustafa SOYSAL Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi

Detaylı

ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL. PKK nın Kontrolundaki Diyarbakır. İkinci PKK Açılımının Diyarbakır Üzerindeki Etkileri

ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL. PKK nın Kontrolundaki Diyarbakır. İkinci PKK Açılımının Diyarbakır Üzerindeki Etkileri Özel Rapor 17 Eylül 2013 21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ PKK ı Kotroludaki Diyarbakır İkici PKK Açılımıı Diyarbakır Üzerideki Etkileri Yazar Hakkıda 1977 tarihide Adaa da doğdu. İlkokulu, Ortaokulu ve Liseyi

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

AVRASYA KAVRAMI VE ÖNEMİ

AVRASYA KAVRAMI VE ÖNEMİ Avrasya İcelemeleri Dergisi (AVİD), II/2 (2013), s. 65-88 AVRASYA KAVRAMI VE ÖNEMİ Adem ÖZDER * Özet Bu çalışma birbirie bağlı üç temayı Avrasya coğrafi bölgesi odağıda ele almayı deemektedir. Altı çizilmeye

Detaylı

18.06 Professor Strang FİNAL 16 Mayıs 2005

18.06 Professor Strang FİNAL 16 Mayıs 2005 8.6 Professor Strag FİNAL 6 Mayıs 25 ( Pua) P,..., P R deki oktalar olsu. ( ai, ai2,..., a i) P i i koordiatlarıdır. Bütü P i oktasıı içere bir cx +... + cx = hiperdüzlemi bulmak istiyoruz. a) Bu hiperdüzlemi

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Doç.D. Suat ŞAHİNLE Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Olasılık: Eşit saşla meydaa gele tae olayda A taesi A olayı olsu. Bu duumda A olayıı meydaa gelme olasılığı;

Detaylı

Görüntü Stabilizasyonu İçin Paralel İşlev Gören İki Kalman Filtresiyle İşlem Gürültü Varyansının Adaptifleştirilmesi

Görüntü Stabilizasyonu İçin Paralel İşlev Gören İki Kalman Filtresiyle İşlem Gürültü Varyansının Adaptifleştirilmesi Görütü Stabilizasyou İçi Paralel İşlev Göre İki Kalma Filtresiyle İşlem Gürültü Varyasıı Adaptifleştirilmesi Eylem Yama, Sarp Ertürk Kocaeli Üiversitesi Elektroik ve Haberleşme Müh. Bölümü eylem@kou.edu.tr,

Detaylı

burasını çoğu zaman sürekli ikamet yeri olarak kullanır. Edirne adeta ikinci payitaht özelliği kazanır. İstanbul un saray çekişmelerinden bunalan

burasını çoğu zaman sürekli ikamet yeri olarak kullanır. Edirne adeta ikinci payitaht özelliği kazanır. İstanbul un saray çekişmelerinden bunalan Edire gezisi Trakları Orestia sı, Romalıları Hadriaopolis i, Osmalıları Edire si Güümüzde so derece heyeca verici Edire Sarayı kazılarıı yapıldığı, Osmalı mimarisii muhteşem öreklerii ağırlaya serhad şehrimiz

Detaylı

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı