M.A.TALAT NEYÝN PEÞÝNDE? TERÖRE KAYITSIZ KALINMAZ. Ülker Fahri. Ali Osman. Gözler yeni kurulacak olan koalisyonda...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M.A.TALAT NEYÝN PEÞÝNDE? TERÖRE KAYITSIZ KALINMAZ. Ülker Fahri. Ali Osman. Gözler yeni kurulacak olan koalisyonda..."

Transkript

1 Sarayda cumhurbaþkanýný gizli mikrofondan dinleyerek kayýt yapmak suç deðil mi? O halde neden polise baþvurup þikayetçi olmuyor Talat? Bayramlýk bir soru olmadý galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4246 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝYÝ, KÖTÜ, ÇÝRKÝN YA DA CESUR VE TAKSÝMCÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÝKÝ BAYRAM ARASI BAYRAM ETMEK!.. M.A.TALAT NEYÝN PEÞÝNDE? TERÖRE KAYITSIZ KALINMAZ CTP suçuna ortak arýyor KATLÝAMIN KANLI YÜZÜ Erdoðan Baybars Ülker Fahri Ali Osman Özgün Kutalmýþ Mehmet Levent Gözler yeni kurulacak olan koalisyonda... Kurulacak olan yeni hükümette CTP'nin ortak olarak kendine kimi seçeceði merak ediliyor... CTP'de fýrtýnalar kopuyor bu konuda... Henüz görüþ birliði saðlanamadý ÝKÝ RESÝM ARASINDAKÝ FARKA BAKIN Özkan Yorgancýoðlu bir Küçük'e, bir Denktaþ'a gitti... Ýki resim arasýndaki farka bakýn... Bu fotoðraflar size veresiye veren ve peþin veren bakkalý hatýrlatmýyor mu? Iki ateþ arasýnda CTP Milletvekillerinin Pazartesi günü ant içmesinden sonra, CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nu hükümeti kurmasý için Derviþ Eroðlu'nun görevlendirmesi bekleniyor... Ancak CTP kiminle koalisyon kuracaðýna dair henüz karar veremedi... AKP'nin CTP-UBP koalisyonu için baskýsý var... n CTP'de üç görüþ öne çýkýyor... Birinci gruptakiler DP-UG ile ortaklýk yapýlmasýnda ýsrar ediyor... Ýkinci gruptakiler ise Derviþ Eroðlu'nun DP-UG üzerindeki hakimiyetine dikkat çekerek "UBP ile kuralým" diyor. Üçüncü gruptakiler de bu aþamada hükümet dýþýnda kalmayý öneriyor... n Kurultayý Ekim ayýna kaydýran Ýrsen Küçük UBP'de koalisyon görüþmelerini sürdürme yetkisini elinde bulunduruyor. AKP telkinleri ile parti baþkanlýðý koltuðundan kalkmayan Ýrsen Küçük hala Eroðlu'nun hakim olamayacaðý bir UBP yaratma çabasý içinde... Ancak arkasýnda parti desteði yok! n 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta BEDAVA KALKINCA Maraþ sancýsý Ercan konusunda AKEL endiþeli n AKEL'e göre, Anastasiadis'in Maraþ önerisinde Ercan Havaalaný'nýn tanýnmasý ve KKTC'nin siyasi açýdan yükselmesi tehlikesi bulunuyor yýl sonra Erenköy n Varýlan uzlaþmadan sonra Rum tarafý Erenköy'e geçiþleri engellemedi. Dün Erenköy þehitliðinde yine gözyaþý ve çiçek vardý... n 10. sayfada n Öneride 'güvenlik açýklarý" da saptayan AKEL Anastasiadis ile Ulusal Konsey'i bir mektupla uyardý... Güneydeki hastanelere baþvuran Kýbrýslý Türklerin sayýsý azaldý n 11. sayfada n 2. sayfada

2 GÝRNE'DE DENÝZDE BÝR ERKEK CESEDÝ BULUNDU Girne'de, denizde, bir erkek ceset bulundu. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, bir otelin yakýnlarýnda saat sýralarýnda görülen cesedin kimliðini tespit çalýþmalarý devam ediyor. GÖNYELÝ, LEFKOÞA VE MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Gönyeli'de Ayþe Behlül Market'ten Ayþe Behlül'e ait çanta içerisindeki cüzdan çalýndý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki gün yaþanan ve para cüzdaný ile içerisindeki 700 TL nakit para, iki adet kimlik kartý, bir adet sürüþ ehliyeti ve üç adet kredi kartýnýn çalýndýðý hýrsýzlýkla ilgili olarak N.N. (E-24) kimlikli kiþi tutuklandý. Lefkoþa'da, dün, Ümit Þenses'e ait evden, 3340 TL nakit para ve kimlik kartý çalýndý. Gazimaðusa'da ise geçtiðimiz günlerde, T.M.(E-25) kimlikli kiþi, Pedram Zeinaddini Meimand'a ait evin açýk kapýsýndan içeriye girerek, çalýþma masasý üzerinde bulunan tablet bilgisayarý çaldý. Zanlý tespit edilerek tutuklandý. Bu arada önceki gün kayýp olduðu açýklanan Gönyeli'de sakin Ada Akalý (E-15) isimli gencin bulunduðu duyuruldu. BAYRAMDA HAVA AÇIK VE SICAK OLACAK Ýslam dünyasýnýn iki bayramýndan biri olan ve "Þeker Bayramý" olarak da bilinen 3 günlük Ramazan Bayramý dün baþladý. Ýslam dininin kutsal kitabý Kuran'ý Kerim'in indirildiði ay olarak kabul edilen Ramazan ayýnda tutulan orucun ardýndan kutlanan Ramazan Bayramý'ný baþlatan bayram namazý, saat 06.44'te kýlýndý. LÝMASOL'DA KIBRIS TÜRK MAHALLESÝNDE YANGIN Limasol'un Kýbrýs Türk mahallesi, "Feyzi Paþa" mahallesinde depo olarak kullanýlan bir evde kundaklama sonucu yangýn çýktýðý, yangýnýn yoðun uðraþlar sonucu söndürüldüðü bildirildi. Politis ve diðer gazeteler, kereste deposu olarak kullanýlan evde Salý günü kundaklama sonucu yangýn çýktýðýný, yangýnýn Rum itfaiyesinin üç saat süren yoðun çabalarý sonucunda, komþu evlere sýçramadan söndürüldüðünü yazdýlar. GÜNEY KIBRIS ATIK ÝÞLEMEDE SONUNCU SIRADA Avrupa Birliði (AB) ülkelerinde atýk toplama ve iþleme düzeyinin artýþ gösterdiði, Güney Kýbrýs'ýn ise öngörülen oranýn altýnda kalarak son sýralarda yer aldýðý bildirildi. Alithia gazetesi haberinde, Güney Kýbrýs'ýn atýk toplama ve iþleme düzeyinin, Estonya, Letonya ve Slovenya gibi, öngörülen oranýn altýnda kalarak yüzde 30 seviyesinde olduðunu yazdý. RMMO'YA ÝGLO TÝPÝ 6 MÜHÝMMAT DEPOSU DAHA TESLÝM EDÝLDÝ RMMO için yapýlan, igloo tipi hassas malzeme (mühimmat ve patlayýcý) depolarýndan 6 tanesinin daha tamamlanarak teslim edildiði bildirildi. Fileleftheros toplam maliyeti bir milyon 500 bin Euro olan igloo tipi depolarýn, RMMO'nun 4 deðiþik kýþlasýnda inþa edildiðini belirterek, depolarýn elektrik tesisatlarýn anti-infilak özellikte olduðunu, iç mekânlarýna nem denetimi için nem ölçer ve alarm sistemi konulduðunu, dýþlarýna ise yýldýrým çarpmalarýna karþý paratoner yerleþtirildiðini yazdý. Güneyde tedavi için baþvuran Kýbrýslý Türklerin sayýsýnda düþüþ Güney Kýbrýs'ta devlet hastanelerinde verilen saðlýk hizmetlerinin Kýbrýslý Türkler için de paralý hale gelmesinin ardýndan, hastane kartlarýný yenilemek için baþvuran Kýbrýslý Türklerin sayýsýnda büyük düþüþ gözlemlendiði bildirildi. Güney Kýbrýs'ta yayýmlanan Politis gazetesi, Kýbrýslý Türklerin Güney Kýbrýs'taki hastanelerde ücretsiz tedavi görmelerini saðlayan kartlarýn 31 Temmuz 2013 tarihinde geçerliliðini yitirmesinin ardýndan, Rum yetkili makamlarýnca talep edilen kriterleri yerine getirerek yeni baþvuru yapan Kýbrýslý Türklerin sayýsýnýn birkaç kiþiyi geçmediðini yazdý. Kýbrýslý Türklerin, yeni saðlýk kartlarý için talep edilen veri beyannamesi gibi belgeleri ibraz edememeleri sebebiyle yeni kart baþvurusu yapanlarýn sayýsýnýn çok az olduðunu vurgulayan gazete, benzer durumun kanser tedavisi gören Kýbrýslý Türkler için de geçerli olduðunu belirtti. Gazete, kanser hastasý Kýbrýslý Türklerin bugüne kadar tedavi görmek için baþvurduklarý Onkoloji Merkezinin internet sitesinde Türkçe olarak da yeni uygulamayý duyurduðunu ve bedava tedavi hakkýna sahip olabilecek Kýbrýslý Türk kanser hastalarýnýn sayýsýnýn çok düþük kalmasýnýn beklendiðini vurguladý. Alman Gazeteci Dr. Nick Brauns: Gülen'in yeni derin devleti Almanya'da Fethullah Gülen konusunda araþtýrmalarý ile tanýnan, "Die Junge Welt" gazetesinin yazarý Dr. Nick Brauns Ergenekon davasý ile ilgili olarak "Türkiye'de eski 'derin devlet'in yerini Gülen cemaatinin 'yeni derin devleti' alýyor" þeklinde yorum yaptý. (Süheyla Kaplan-Almanya) Türkiye'nin Kürt sorunu ve Ortadoðu hakkýnda araþtýrmalarýyla tanýnan Nick Brauns, gelinen sürecin Kafka'nýn Dava romanýndan farksýz olduðunu söyledi. "600 görüþme günü sonrasýnda Ýstanbul Silivri'de sonuçlanan dava Kafkavari bir oyun gibi" diyen Brauns, Erdoðan'ýn Türkiye'de yaþanan iç savaþýn sorumlusu olarak askeri ve baský politikalarýný gösterdiðini, ancak Ergenekon davasýnda izlenen politikanýn 12 Eylül 1980 askeri darbesini gölgede býraktýðýný belirtti. Ergenekon davasýnýn arkasýnda Fethullah Gülen'in olduðunu düþündüðünü söyleyen Brauns,Fethullah Gülen'in, 2010 yýlýnda emniyet ve yargý gibi yüksek mevkilere kendi adamlarýný getirmesiyle birlikte kitlesel tutuklamalarýn baþladýðýný ifade ederek, "Eski 'derin devlet'in yerini Gülen'in yeni 'derin devlet'i alýyor" dedi. '4000 SAYFALIK ÇILGINLIK' Suçlamalarýn büyük bölümünün dijital verilere dayandýðýný ifade eden Brauns, "2007'de el bombalarýnýn bulunmasýyla baþlayan davada hukukçular, akademisyenler, gazeteciler, mafyayla baðlantýsý olan kiþiler tutuklandýlar. Kulaða çýlgýnca gelse de 4000 sayfalýk bir iddianameden bahsediyoruz ve bunun Yeni uygulamanýn yürürlüðe girmesinin ardýndan Onkoloji merkezine iki Kýbrýslý Türk hastanýn baþvurduklarýný, ancak onarýn da, görecekleri tedaviyi ödemeleri gerekeceði yönünde bilgilendirildiklerini aktaran gazete, bugüne kadar merkezin hastalarýnýn yüzde 4'ünün Kýbrýslý Türklerden oluþtuðu bilgisine de yer verdi. Habere göre, yýllarý arasýnda 965 Kýbrýslý Türk kanser hastasý söz konusu merkeze baþvuruda bulundu. (Ergenekon'un) arkasýnda PKK, saðcý nasyonalistler ve Ýslami gruplarýn varlýðýndan söz ediliyor. Suçlamalarýn büyük bölümü dijital verilere dayanýyor. Bu gruplarýn da bu verilere dayanýlarak hükümeti yýkmak istedikleri iddia ediliyor" þeklinde açýklamada bulundu. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÝYÝ, KÖTÜ, ÇÝRKÝN YA DA CESUR VE TAKSÝMCÝ Duydun mu gardaþ? Obama Putin'e küsmüþ... Moskova'ya misafirliðe gidecekti. Küstüðü için gitmekten vazgeçmiþ... Sahi neden küsmüþ? Neden olacak, o hýnzýr 'casusu', o Snowden denilen herifi ona teslim etmediði için... Vay canýna... Demek öyle ha... Öyle ya... Peki, ne yapmýþ þu herif? Amerika'nýn kirli çamaþýrlarýný ipe sermiþ... Nasýl yani? Ma annaman be... Sýrlarýný ele vermiþ yahu... Dünyada yediði haltlarý yani... Avrupa merkezlerini dinliyorlarmýþ çaktýrmadan... E, da Putin bu herifi onlara teslim etmedi ha... Aferin Putinime... Gözüme girdi þimdi... Rusya bu gardaþ Rusya... Koca Rusya... Napolyon ve Hitler bile dize getiremedi de Obama mý getirecek?.. Kýbrýs o Ýranlýyý verdi ama onlara... Kýbrýs'ýn eti ne budu ne yahu... Vermeyip de ne halt edecek? Vermesin de alsýn mý belayý baþýna?.. Bir Ýranlý için derde mi sokalým baþýmýzý þimdi? Baþýmýz dertten kurtulmuyor ki zaten hiç... Görmezmin be ama, kýrk yýldýr ciðerimizi söktü... Deme yahu... O mu söktü sahiden? Aha þimdi derler ki o sökmemiþ... Ne onun, ne de Ýngilizin bir kabahati yokmuþ bu iþte... Kendi enayiliðimizden, kendi kafasýzlýðýmýzdan düþmüþük bu hale... Sen da öyle zannet... E, þimdi Obama ile Putin bir daha barýþmayacaklar mý yani? Öyle küs mü kalacaklar hep? Ma bana ne be... Gaylesi beni mi tuttu zanneden? Ýster barýþsýnlar, ister küs kalsýnlar ölene kadar... Duydun mu gardaþ? Talat ne dedi? Ne dedi? Anastasiadis cesur, Eroðlu ise taksimci imiþ... Doðru söyle... Öyle dedi ha... Öyle dedi... Ýnanmam... Vallahi da inanmam... Ýnan... E, niçin yahu? Nerden çýkardý þimdi bunu? Anastasiadis'in cesur olduðunu nerden anladý? Girne'de Türklere bazuka atarken mi gördü? Hade be sen da... Cesurluk savaþ meydanýnda mý yalnýz? Adam Annan Planý'na evet demiþ... Dediyse dedi... Ne olmuþ yani... Sen bunu cesurluk mu sayan? Ben saymam yahu, Mehmet Ali sayar... Ona göre öyleymiþ iþte... Ne bileyim ben... Çözüm için risk alýrmýþ... Cesurluk amma da ucuzlamýþ ha... Yani o plana evet diyen Rum cesur, hayýr diyen ise korkak... Öyle þey mi olur be... Tüm dünya evetçi... Amerika, Avrupa, Ýngiltere, Türkiye, Yunanistan... Hepsi evetçi... Bu kartallarýn kanatlarý arasýnda evet demek marifet mi sanki? Asýl cesurluk onlar evetçiyken, hayýrcý olmak deðil mi? Bana bak, sen mi bilin, yoksa Talat? Talat cesur dediyse cesur... Derviþ için taksimci dediyse taksimci... Ben Talat'a vereceðim bu sefer oyumu... Anastasiadis'le bir otursun masaya da, o zaman görün sen... Kýbrýs meselesini birkaç günde þýp diye bak nasýl çözerler... Ýki cesur adam... Hristofyas'la çözemediyse, kabahat bizim Talat'ýmýzda deðil ki... Bütün kabahat o hýnzýr Hristo'da... Adamýn inadý inat... Digomo inadý... Tutturmuþ bir garanti meselesi... Kýrmýzý çizgiymiþ... Bir yerleþik meselesi, bir asker meselesi... Bir de malýn ilk sahibi... Bunlar Anastasiadis'in yeþil çizgisi mi yani þimdi? Onun için mi cesur? Fazla soru moru sorma bana... Onu bunu bilmem... Ben Mehmet Ali'nin söylediðine bakarým... Kaç yýldýr "Maraþ bütünlüklü bir çözümün parçasýdýr" der durur adam. Söyleye söyleye tüy bitti dilinde... Kuru kafalýlar anlamazlar ki... Yahu, Maraþ'ý verelim de karþýlýðýnda bir þey almayalým olur mu? Döktüðümüz bunca kan boþa mý gitsin yani... Aha gene da insaflý... Bir karþýlýðý varsa verelim gitsin diyor... Der tabii... Tüccar kafasý var herifte... Bedavaya mal olur mu? Veresiye bile olmaz... Sen keyfine bak gardaþ... Olacaðýna varýr herþey... Ne olacaksa olacak... Kadere da mý inanman be ama? Allah sonumuzu hayýr getirsin... Amin...

3 AFRÝKA dan mektup... SEÇÝMDEN SONRA HEPSÝ DE ÇIKMAZ SOKAKTA CTP Ankara'nýn talimatý ile kendi iradesi arasýnda sýkýþtý. Ankara UBP ile hükümeti kurmasýný istiyor... CTP'deki çoðunluk ise DP-UG ile koalisyona gidilmesinden yana... Parti bu konuda ikiye bölünmüþ durumda... Bir yanda Mehmet Ali Talat gibi "UBP'yle yapalým" diyenler... Bir yanda da "UBP ile kesinlikle olmaz" diyenler... Hiçbiri ile yapmayalým ve þimdi hükümete hiç girmeyelim diyenler de var... UBP ile DP-UG'nin birbirinden farký olmadýðýný söyleyenler ve ikisini de ayný kefeye koyanlar bu görüþün baþýný çekiyorlar... * Bu açýlardan bakýldýðýnda, seçim sonuçlarý CTP'yi rahatlatmýþ görünmüyor. Tam tersine, eskisinden daha da sancýlý, daha da sýkýntýlý bir döneme soktu... Ýki ucu da malum olan deðneðin hangi ucuna tutunsa iþi zor... DP-UG ile yapalým diyenlerin karþýsýna Derviþ Eroðlu faktörünü dikiyorlar... Ancak þu anda ayný faktörün UBP için de geçerli olduðunun farkýndadýrlar herhalde... Seçimden önce Eroðlu yalnýz DP- UG'ye hakim ise, seçimden sonra UBP'ye de hakim... Þimdi her ikisi de onun elinde... UBP'de Derviþ Eroðlu'na karþý olan Ýrsen Küçük'ten ve Tahsin Ertuðruloðlu'ndan baþka kim kaldý ki? Aðýr seçim yenilgisinden sonra Küçük'ün parti baþkanlýðý koltuðunda hala nasýl oturabildiðine þaþýyor herkes... Oturuyor ama... Özkan Yorgancýoðlu ile koalisyon görüþmeleri bile yapabiliyor... Kime güveniyor Küçük? Ankara'ya! AKP'ye... Onlar kendisine "þimdilik oradan kalkma" diyorlarsa kalkmýyor. Kerameti ne bunun? Parti baþkaný olduðu sürece koalisyon pazarlýklarýný o yapacak... Ve bu koalisyonu Ankara'nýn istediði gibi þekillendirecek... Kurultayýn Ekim'e alýnmasýnýn sebebi de bu... O vakte kadar hükümet kurulmuþ olur çünkü... Böylelikle bu misyonunu da yerine getirdikten sonra gönül rahatlýðýyla koltuðunu bir baþkasýna devredebilir. Bir þey daha var ayrýca... Yerine Tahsin Ertuðruloðlu'nu istiyor. Kýsacasý, Eroðlu'nun hakim olmadýðý bir UBP ile CTP ortaklýðý... * UBP'liler bu aþamada Ýrsen Küçük'ü etkisizleþtirmeyi baþaramazlarsa ve kurultaydan önce onu görevden alamazlarsa, bu oyunu bozmanýn tek yolu kalýr... Seçimi kazanan 14 UBP milletvekilinden en az dokuzunun DP-UG'ye kaymasý... CTP'nin UBP ile koalisyon yapmasý böyle önlenir ancak... Ýrsen Küçük de böyle bertaraf edilir... AKP'nin dayatmasý böyle kýrýlýr... Akýllarýnda UBP ile yeniden bütünleþmek varsa, bu durumda daha kolay bütünleþirler de ileride... Önümüzdeki tablo þimdilik bu... Araya bayram girdi... Ortaklýk daha tatlý olur bayram þekerinden sonra... Rojava halký bayramý kutlamýyor Temmuz ayý sonunda Halep bölgesine ÖSO taburlarý ile birlikte saldýran El Kaide çeteleri, çoðu çocuk, kadýn ve yaþlý olmak üzere en az 70 Kürt sivili vahþice katletti. 31 Temmuz'da 50 sivil katledilirken, 1 Aðustos'ta bir kamyon içerisinde canlarýný kurtarmak için kaçmaya çalýþan 20 kadýn ve çocuk silahlarla paramparça edildi. Batý Kürdistan'da bu yýl kutlanmýyor. Ýslam adýna hareket ettiði iddiasýndaki çete gruplarý özellikle Ramazan ayýnda Batý Kürdistan'a yönelik en kanlý saldýrýlarý gerçekleþtirdi, onlarca sivil katledildi. Buna raðmen YPG bayramýn çatýþmasýz geçmesi için üç günlük bir ateþkes ilan etti, ancak çeteler bayramda da durmadý. El Kaide baðlantýlý El Nusra Cephesi, 16 Temmuz günü sýnýr kenti Serêkaniyê'de saldýrýya geçti. Kendisini "muhafazakar demokrat" olarak tanýmlayan Erdoðan iktidarýndan destek alarak bu saldýrýlarý gerçekleþtiren gruplar, YPG tarafýndan Serêkaniyê'den temizlendi. Gruplar arkalarýnda çok sayýda yabancý ülkeye ait pasaport ve kimlik ile iþbirliði içerisinde olduklarý ülkelere ait izler býraktý. 200 SÝVÝL HALEN EL NUSRA'NIN ELÝNDE REHÝNE Sonraki þiddetli saldýrýlarýn hedefi yoðun Kürt nüfusa sahip, Türkiye ile sýnýrý olan Til Ebyad'daki Kürt mahalleleri oldu. 20 Temmuz günü baþlayan saldýrýlarda Kürtlerin kurduðu Halk Evi ile çok sayýda ev bombalarla imha edilirken, saldýrýlara karþýlýk veren El Ekrad (Kürt) Cephesi Irak-Þam Ýslam Devleti'nin bir emirini esir aldý. Silahlý gruplar ise yüzlerce sivil Kürdü kaçýrarak iþkence ve diðer insanlýk dýþý uygulamalara bulundu. Bu sivillerin tümü El Kaide emiri karþýlýðýnda serbest býrakýlacaktý. Ancak çeteci gruplar sözlerini tutmayarak rehinelerin sadece bir bölümünü býraktý. 200 sivil halen rehine olarak, Rakka'daki bir özel hastanede tutuluyor. ÝNSANLIK DIÞI UYGULAMALAR Aðýr yenilgiler alan çeteci gruplar insanlýk suçlarýna daha fazla yönelmeye baþladý. Zaten Suriye çatýþmasýnýn baþýndan bu yana El Kaide baðlantýlý gruplar ile Özgür Suriye Ordusu'na baðlý birçok grup fidye karþýlýðýnda insan kaçýrma, sivillere ait mallarý yaðmalama ve hýrsýzlýk suçlarý iþliyor. Kameralar önünde en vahþi yöntemlerle infazlar gerçekleþtiren bu gruplar, kafa kesme, diri diri yakma ve cenazelere iþkence gibi insanlýk dýþý uygulamalarla sýk sýk gündeme geliyor. KATLÝAM ÝÞLENDÝ, TEK KINAMA YOK Temmuz ayý sonunda Halep bölgesine ÖSO taburlarý ile birlikte saldýran El Kaide çeteleri, çoðu çocuk, kadýn ve yaþlý olmak üzere en az 70 Kürt sivili vahþice katletti. 31 Temmuz'da 50 sivil katledilirken, 1 Aðustos'ta bir kamyon içerisinde canlarýný kurtarmak için kaçmaya çalýþan 20 kadýn ve çocuk silahlarla paramparça edildi. Ýslam maskesi altýnda yapýlan bu katliamlara hiçbir Müslüman ülke ve insan haklarý beþiði olduðunu iddia eden tek bir Avrupa Birliði ülkesinden kýnama gelmedi. El Nusra cephesini "terörist örgütler" listesine alan ABD ve Birleþmiþ Milletler de sessizlikleri ile bu katliama ortak oldular. TÜRKÝYE'NÝN ÇETELERE AÇIK DESTEÐÝ Türkiye'de hükümete yakýn bazý dernekler El Kaide militanlarýnýn yurtdýþýndan gelerek barýndýrýlmasý ve Suriye'ye geçiþlerini saðlarken, hükümetin bu gruplara desteði ise bir sýr deðil. Geri cephe olarak kullanýlan Türkiye'de silahlý gruplar toplantý yapýyor, silahlar Türkiye sýnýrý üzerinden ulaþtýrýlýyor, çete gruplarý yaralýlarýný Türk ambulanslarý içinde hastanelere taþýyor ve lojistik desteðini de bu ülkeden alýyor. BAYRAMDA DA SALDIRDILAR Bu ateþkesin ilanýndan sonra El Kaide baðlantýlý gruplar Serêkaniyê yakýnýndaki Keþto Köyü'ne yönelik saldýrýya geçti. YPG güçleri de "meþru savunma" temelinde karþýlýk verirken çatýþmalar yaþandý. Ramazan ayý boyunca kanlý saldýrýlarýn hedefi olan Kürtler böylece Ramazan bayramýna da çatýþmalarla girdi. Ramazan ayýna ve bayrama dýþ destekli Ýslam maskesi altýndaki gruplarýn katliamlarla gölge düþürmesi nedeniyle, Kürtler bayram kutlamýyor.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bayramýn kutlu olsun Recep Tayyip Erdoðan Bu fotoðraflara bakarak kutla bayramýný Rojava kan deryasý çocuklar bile kan revan Sorguluyor þimdi dünya dinini imanýný Kalay EKONOMÝK DURUM RAPORU VE DURUMCUKLAR TC Büyükelçisi'nin KKTC ile ilgili 2012 "ekonomik durum" raporunu yayýnladýðý gün UBP'de, CTP'de, DP-UG'de ve TDP'de neler oluyordu, radyolarda-televizyonlarda neler konuþuluyordu, hatýrlayýn. CTP, koalisyonu hangi partiyle kuracaðýnýn hesaplarýný yaparken, DP-UG de koalisyon falýna bakýyordu. Ýrsen Küçük seçimlerden hezimetle çýkmýþtý ama vatana hizmet aþkýyla yanýp tutuþtuðundan UBP'nin Baþkanlýk koltuðunu býrakacak gibi görünmüyordu. TDP'de sessizlik hakimdi. BKP'li Ýzzet Ýzcan ise seçim barajýný aþamadýðýndan bir "günah keçisi" aramakla meþguldü. "Günah keçisi" Afrika'ydý Þimdi anladýnýz mý "ekonomik durum" raporunu neden TC Elçiliði'nin hazýrladýðýný Þimdi anladýnýz mý durumcuklarý? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik TERÖRE KAYITSIZ KALINMAZ Gazetemizin dünkü manþeti "Katliam"dý... Türkiye basýnýnýn tek kelime yazmadýðý, bizim ülkemizdeki medyanýn da haberi yokmuþ gibi davrandýðý Rojava kentinde büyük bir katliam gerçekleþtirildi. "Bize ne" diye düþünmek ahlaksýzlýðýn daniskasýdýr. Utanmazlýðýn dikalasýdýr. Dünyanýn neresinde olursa olsun bu olay öne çýkarýlýp kamuoyu bilgilendirilmelidir. Bir TV kanalýnda sabah gazete haberlerini okuyan þahýs tüm KKTC gazetelerinin "bayram"dan söz ettiði halde Afrika'nýn "katliam" manþetini atmasýný aklýnca eleþtirmeye kalktý. "Afrika þov yapýyor" dedi. Þov deðil Afrika'nýn yaptýðý, geriye kalan gazetelerle arasýndaki farktýr bu, ancak sözümona spiker olacak kiþinin aklý bunlarý kesmez... Geriye kalanlardan farký yoktur onun da... Baþýný, okuduðu kaðýttan kaldýrsa veya nasýl hareket edeceðiyle ilgili aldýðý talimattan biraz uzaklaþýp kendine gelse etrafýmýzdaki köktendinci gruplarýn akýttýðý kan gölüyle yüzyüze gelecek. Reyhanlý'da meydana gelen patlamada birçok insan öldü... Bu patlamanýn arkasýnda El Kaide'ye baðlý El Nusra örgütünün olduðu yazýldý çizildi... Ancak olayý Tayyip Erdoðan'ýn sözleriyle yorumlamayý ve kamuoyunu yanýltmayý uygun gördüler... Bölge halký, Türkiye'nin güney sýnýrlarý içerisine AKP iktidarý tarafýndan Suriye'ye karþý desteklenen El Kaide militanlarýnýn sokulmasýyla bölgede huzurun kaçtýðýný vurguladýlar... El Kaide'nin 1988 yýlýnda kurulduðunu ve Sovyetler Birliði'ne karþý Afganistan'da eylemler yaptýrýldýðýný sanýrým detaylý olarak yazmaya gerek yok. Baþta Amerika olmak üzere Sovyet karþýtý devletler tarafýndan silahlandýrýlan ve eðitilen El Kaide'ciler Sovyetler'in daðýlmasýndan sonra ellerindeki büyük bir savaþ gücüyle Ortadoðu'daki müslüman ülkelerde "þeriat"ý getirmek için çalýþmaya baþladýlar. Kamuoyuna cýlýz bir þekilde yansýtýlan bu katliam haberini okuduðumda aklýma ilkokul sýralarýnda gördüðüm "Vurun kahpeye" filmi geldi. Camide imamýn vaazlarý sonucu harekete geçen halk kasabanýn öðretmenini katletmiþti. Rojava halkýna saldýran El Kaide veya ona baðlý köktendinci örgütler saldýrýdan önce, Kürt kadýn ve kýzlarýnýn hem namuslarýnýn, hem de kanlarýnýn müslümanlara helal olduðunu açýklayarak katliama giriþtiler... Türkiye'de 1925 yýlýnda Þeyh Sait, 1930 yýlýnda da Kubilay olayý benzeri, hatta daha büyük bir olaydýr bu da... Tam 83 yýl geçti aradan... Köktendinci müslümanlarýn mentalitesi deðiþmedi... Mursi'nin kafa yapýsýný Mýsýr halký erken farkedip aþaðýya indirdi. Müslüman Kardeþler'in Türkiye versiyonu hala ayakta... Dünyanýn terör örgütü dediði örgütü bu katliam için Türkiye'nin güney sýnýrlarýna yýðan zihniyet, bizim ülkemizi de kontrol altýnda tutan zihniyet olduðuna göre Rojava katliamýna "bize ne" diyerek omuz silkmek köktendinci teröre çaðrý yapmaktýr... "Þov yapmýþýz"... Hadi ordan ukala... Asi Dere'deki doðal hayatý bitiren "þartname" Asi Dere'ye "Aþan Nakliyat, Kamyonculuk ve Dozercilik Þirketi Limited" tarafýndan yapýlan müdahale ile derenin belli bölgesinin kurutulmasý sonucunda canlý yaþamýnýn yok edilmesi konusunda, Þirket Direktörü Mahmut Daðaþtý'dan açýklama geldi. Kýbrýs Postasý'na konuþan Þirket Direktörü Mahmut Daðaþtý, Asi Dere'deki çalýþmalarýn Karayollarý Dairesi'yle yapýlan ihale þartnamesinin gereði olduðunu bildirdi. Kýbrýs Postasý - Meryem Ekinci Aþan Nakliyat, Kamyonculuk ve Dozercilik Þirketi Limited Direktörü Mahmut Daðaþtý, þirketin Karayollarý Dairesi'nden alýnan yol yapým ihalesi nedeniyle Asi Dere'nin olduðu güzergahta çalýþma yaptýðýný belirterek, Metehan Þehit Çocuklarý-Güzelyurt Bölünmüþ Yol Ýnþaatý çalýþmalarý çerçevesinde Asi Dere üzerine köprü inþaatý yapmaya çalýþtýklarýný kaydetti. HER ÞEY KÖPRÜ ÝÇÝN Mahmut Daðaþtý,yol çalýþmasý kapsamýnda Asi Dere üzerine yapýlmasý öngörülen köprü inþaatý için, derenin inþaatýn yapýlacaðý kýsmýnýn kurutulmasýnýn mecburi olduðu görüþünü ifade ederek, bu baðlamda dere içerisine yerleþtirilen kuyulardan dere suyunun boþaltýmýnýn saðlandýðýný, dereden alýnan suyun da derenin baþka bir bölümüne verildiðini kaydetti. Daðaþtý, suyun ayrýca bölge halkýnýn toprak yolun yarattýðý toz rahatsýzlýðýnýn giderilmesi için toprak yol üzerine de döküldüðünü belirtti. Asi Dere üzerindeki ilk köprünün tamamlandýðýnýn, gündeme gelen olayýn ise ikinci köprü inþaatýyla ilgili olduðunun altýný çizen Daðaþtý, derenin olduðu yerde inþaat yapýlabilmesi için suyun kurutulmasý yönündeki çalýþmanýn Karayollarý ile yapýlan ihale þartnamesinde yer aldýðýný vurguladý. "Derenin içine köprü inþaatýmýzýn temelini yapmak için önce suyu kurutmamýz gerekir. Suyu baþka bir yere kanalize edip, inþaatýmýzý yapýp, sonra da kendi akýþýna serbest býrakmak þeklinde bir uygulama yapýyoruz" diyen Daðaþtý, konuyu Çevre Koruma Dairesi'nin de bilgisine getirdiklerini ve uygulama hakkýnda bilgi verdiklerini kaydetti. "Bizim su alma nedenimiz sadece çalýþmamýzý rahat yapabilmek içindir. Derenin doðal yapýsýna kesinlikle müdahale yoktur. Orada kasýtlý olarak canlý yaþamýný olumsuz olarak etkilemek gibi bir durum söz konusu olamaz. Canlýlar söz konusudur. Minimum müdahale etmeyi gözeteceðiz. Bizim orada derenin akýþýna, yönüne etki etmemiz, týkanmasý yönünde bir çalýþmamýz kesinlikle söz konusu olamaz" diyen Daðaþtý, inþaatýn en geç 1 ay içerisinde tamamlanmasý gerektiðini sözlerine ekledi. ÇOCUK YUVASINI ZÝYARET ETTÝLER- Baþbakan Sibel Siber, Ramazan Bayramý çerçevesinde Sosyal Hizmet Dairesi'ne baðlý Lefkoþa Çocuk Yuvasýný ziyaret etti. Baþbakanlýk'tan verilen bilgiye göre, Baþbakan Sibel Siber'e dün yaptýðý ziyaret sýrasýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, Sosyal Hizmet Dairesi Müdürü Aydan Baþkurt, Lefkoþa Kaza Sorumlusu Yeþim Gürçýnar ve Yuva Sorumlusu Melek Alp eþlik etti. Yuvayla ilgili görevlilerden bilgi alan Baþbakan Sibel Siber yuvadaki çocuklarýn bayramýný kutlayarak, çocuklara hediyeler daðýttý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KATLÝAMIN KANLI YÜZÜ Dün bayramýn birinci günüydü. Büyük tüccar ve iþ dünyasý kesiminin çarþaf çarþaf kutlama ilanlarý vardý gazetelerde. Tam sayfa üzerine oturtulmuþ görkemli kutlamalar. Bedeli milyarlarca liraya varan renkli renksiz kutlama mesajlarý... Bir iþyeri, salt bir bayram kutlamasý için gazetelere tam sayfa ilânlar vererek milyarlarca lira hacýyorsa, bu iþyeri kazandýðý paranýn haddini hesabýný bilmiyor demektir. Bu çarþaf çarþaf bayram kutlama ilânlarýný görenlerin Kuzey Kýbrýs'ta ekonomik sýkýntý yaþandýðýný ve tüm kesimlerin bu sýkýntýlarýn olumsuzklarýndan maðdur olduklarýný düþünmesi sözkonusu bile deðildir. Bir bayram kutlama ilânýna bile milyarlarca lira harcayabilecek kadar kaymak baðlamýþ bir tabaka, bu bayramda da gazete sayfalarýný süslemeye devam ediyor! Telefonla arayan bir okurum sitem etti. Dünkü köþe yazýmda "Ýyi bayramlar" dememiþim diye. Ben bayramýn çocuklar için olduðunu ve böyle günlerde en büyük mutluluðun çocuklarý sevindirmekle yaþanacaðýný düþünmüþümdür hep. Bu sevinci herkes gibi ben de çocukluðumda yaþadým. Ne olduðunu çok iyi bilirim... Ýþte bu nedenle belki, çocukluðumda kaldý bayramlar. Aslýnda dünkü yazýmýn sonunda "Herþeye raðmen hâlâ bayram yapacak hali vakti kalanlara iyi bayramlar dilerim" diye bir cümle yazmayý düþündüm önce. Sonra bunu da gereksiz bularak vazgeçtim. Dün Afrika'nýn manþetini gördükten sonra bundan hiç de piþman deðilim. Dün bayramýn birinci günüydü. Bütün gazeteler bayram þekeri daðýtýp bayram þarkýlarý söylerken... "Afrika"nýn 1. sayfasýnda en büyük puntolarla "Katliam" manþeti vardý. Ve kanýn... Ve vahþetin... Ve barbarlýðýn tüyler ürpertici fotoðraflarý! Suriye'de Esad'a karþý savaþan El Kaide'ye baðlý El Nusra cephesinin Rojava'da sivil Kürtlere karþý yaptýðý vahþi katliamýn fotoðraflarý yaþýndaki çocuklara varýncaya kadar doðrayýp biçmiþ gözü kanlý El Kaide canileri! Kan içindeki cansýz bedencikleri üst üste yýðýlmýþ yerde yatýyorlar. Yaþama sevincini bile daha tatmadan... En masum halleriyle... Baktýkça gözlerim doluyor... Boðazým týkanýyor... Tonlarca yükün altýnda kalmýþ gibi oluyorum... R.T. Erdoðan'ýn, bir zamanlar canciðer dostu olan Esad'a karþý düþmanlýðý, El Kaide canilerine her türlü desteði vermeye kadar vardý. Rojava katliamý, Erdoðan'ýn sürekli olarak gýda ve silâh yardýmý yaptýðý El Nusra canileri tarafýndan yapýldý. Bu nedenle Rojava'da lime lime doðranan 4-5 yaþýndaki çocuklarýn kaný var Erdoðan'ýn ellerinde. Alnýna ise, o çocuklarýn kaný ile, "Rojava katliamýnýn azmettiricisi" yazýlmýþ! El Nusra canileri tarafýndan parça parça edilmiþ çocuklarýn fotoðraflarý çoðaltýlýp bayram tebrik kartý olarak Erdoðan'a gönderilse çok isabetli olur. Altýna da, "Vahþice katledilmelerine ortak olduðunuz çocuklarýn ruhlarý, mübarek Ramazan Bayramýnýzý, bize kýyan ellerinizden öperek kutlar."

5 5 9 Aðustos 2013 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Tuvalet... Ýþ... Borç... Ýlaç... Gölge... Hiçbir þeyi aramadým seni aradýðým kadar. Ýki bayram arasý bayram etmek!.. MÝÞ-MIÞLAR * Akça "KKTC ekonomisi, Güney Kýbrýs ekonomisini geçebilecektir" demiþ. - Ahh, keþke Ama ne atlara güveniyoruz, ne jokeylere! * Ýzcan, bir an önce Maraþ'ýn yasal sahiplerine iadesini istemiþ. - Rumlarýn kendilerinin önerdiði Ekim ayýný da mý beklemeyelim yani!.. Daha çok mu puan toplarýz bu durumda? Olabilir!.. * Rum hükümeti Kalecik kazasý ile ilgili önlem almaya devam ediyormuþ. - Aaa Abarttýlar ama onlar da Yoðurdu geçtim, dondurmayý bile üfleyerek yemeye baþladýlar Bu kadar olmaz ki! * Hükümet denizde analizler yaptýrýp vatandaþlarý uyarmalýymýþ. - Ne gerek var be gardaþ boþu boþuna onca masrafa Siber Haným da bilir acý patlýcaný kýraðý çalmadýðýný. * UBP'de Eroðlu'cular tasnif edilip, Ertuðruloðlu'nun önü açýlacakmýþ. - Vallahi yerinde bir uygulama Elmalarla armutlarý ayýrmak gerekiyor artýk. Eðer hepsi elma ise, bu defa da kurtlarý ayýrmalý ki, ne kurtarýrsan kâr olsun! * Siber Hükümeti Kuran kurslarýna sessiz kalmýþ. - Yoooo Sessiz kalmadý "Amin" dediler sustular. * Eczacý hastaya yanlýþ ilaç vermiþ. - Benim de baþýma geldi Ama doktor da yanlýþ teþhis koymuþtu Eðri gemi, doðru sefer oldu. *Narenciyeciler KKTC'yi ayaða kaldýracak eylem yapacakmýþ. - Kendinizi kandýrmayýn be arkadaþlar Bu memleket öldü! Limonun kilosu 5 TL kýpýrdayan bile yok! Daha yeþil yanmadan, arkadan boru çalan serseme pencereden kolunuzu sallayýn. Ama hemen camý kapayýn. Çýkýp gelebilir. Arkadaþ dert yandý: -Kapandýk kaldýk, çýkamýyoruz. Ben, sýcaklardan þikayet ediyor sandým. Meðer derdi baþkaymýþ. Polisten yakýnýyor! Polisin gece kulüplerine düzenlediði baskýnlardan gözü korkmuþ. -Gece kulüplerindekiler saðlýk kontrolünden geçerler, bilin ki bir hastalýklarý yokdur... Arada bir gider s.kerdik. Bir süredir polis azýttý... Her gece baskýn. Gözümüz korkar oldu Yakalanýrsak, rezil olduk memlekete demektir! Böyle iþgüzarlýk olmaz yahu. Geçen gün gazeteler bu haberlerle doluydu. Polis baskýn yapmýþ, fuhuþtan 24 kiþi yakalamýþ. Tutuklamýþ. Mahkemeye çýkarmýþ. Sonra da salývermiþ. Vallahi iþgüzarlýk. Hani adým baþý kamera kurdular da, kazalarýn önlenmesini umuyorlar ya Kafa o kafa... Hesap o hesap. Baskýn yaparak fuhuþu engellemeye çalýþýyorlar. Mümkün deðil, yasakla engelleyemezsiniz amirim! "Konsomatrisler" seks kölesiymiþ! Bilumum köleliklere karþýyýz ya, seks kölelerine de karþýyýz huy ve prensip ve ilke itibarý ile! Bu zavallý, bu çaresiz, bu kandýrýlmýþ kadýnlarý kurtarmanýn bir yolu varmýþ. Birisinden dinledim. Seks kölelerini, seks iþçisi yapmak gerekiyormuþ. Evet, bu kadar basit! Tuh Yazýklar olsun Nasýl oldu da benim aklým kesmedi bunu yahu! Gerçi köle de olsa, iþçi de olsa, BÖYLE BÝR ANDI baþýndaki pezevenk ayný pezevenk ama, madem böyle bir öneri var, itirazýmýz olmaz! Þimdi diyeceksiniz ki; bayram üstü tartýþýlacak konu mu bu? Evvvet! Tam bayramlýk konudur bu. Ne yani Ýki bayram arasýnda bayram etmeye çalýþmak, daha ne zamana kadar suç sayýlacak? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri M.A.TALAT NEYÝN PEÞÝNDE? GÜNLÜK Seçim döneminde CTP nin daðýttýðý Yenilenmenin Akýl Defteri adlý 2013 Seçim Bildirgesi nde Kýbrýs Sorunu baþlýðý altýnda yer alan bölüm sadece 8 satýrdýr. Ve... Bu 8 satýrlýk bölümün ilk cümlesi CTP-BG, BM parametreleri, üst düzey anlaþmalarý ve 23 Mayýs ve 1 Temmuz anlaþmalarý ýþýðýnda, siyasi eþitliðe dayalý Birleþik Federal Kýbrýs a ulaþmayý hedeflemektedir denmektedir. Bu ifade þunlarý içermektedir. M.A.Talat ve D.Hristofyas arasýnda yapýlan; 23 Mayýs tarihli anlaþma, bulunacak çözümün ilgili Güvenlik Konseyi kararlarýnda belirtildiði gibi, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eþitliðe dayalý, tek uluslar arasý kimliði olacak Birleþik Kýbrýs ýn, iki kurucu devletin oluþturacaðý Federal Hükümeti olacaðý 1 Temmuz tarihli anlaþma ise Birleþik Kýbrýs ýn tek egemenliði ve tek vatandaþlýðý olacaðý Buraya kadar tamam da... Ýþ, 77/79 üst düzey anlaþmalarýna gelince, Geçici Hükümetin CTP li Dýþiþleri Bakaný K.Erk ve 2015 yýlýnda yeniden Cumhurbaþkanlýðý adaylýðýna yoðun þekilde hazýrlanan CTP nin eski Cumhurbaþkaný M.A.Talat, güneydeki yönetimin Dýþiþleri Bakaný Kasulides in Maraþ Açýlýmý ile ilgili planýna yanýt verme gereði duyarken, 1979 yýlý mayýs ayýnda R.R.Denktaþ ile Kipriyanu arasýnda imzalanan söz konusu anlaþma ile ters düþüyorlar. Daha doðrusu Akýl Defteri nde yazanýn oy hesaplarý nedeniyle Kýbrýslý Türkler in düþüncelerine uygun yazýldýðý, ancak yaptýklarý açýklamalarla da Türkiye nin izlediði politikaya uygunluðu saðlama gayreti ile gerçek düþüncelerini ele veriyorlar. Neymiþ efendim Maraþ kapsamlý çözümün parçasýymýþ. Oysa: Sözü edilen 10 maddelik anlaþmanýn 5. maddesi aynen þöyle diyor: Priority will be given to reaching agreement of the resettlement of Varosha under U.N. auspices simultaneously with the beginning of the consideration by the interlocutors of the constitutional and territorial aspects of a comprehensive settlement. After agreement on Varosha has been reached it will be implemented without awaiting the outcome of the discussion on other aspects of the Cyprus problem (Türkçesi ile: Görüþmecilerin kapsamlý bir çözüm için anayasal ve toprak konularýný deðerlendirmeye baþlamalarý ile birlikte eþzamanlý olarak Maraþ ýn MB himayesinde iskana açýlmasýný saðlayacak bir antlaþmaya öncelik verilecektir. Maraþ konusunda bir mutabakat saðlanmasý halinde Kýbrýs sorununun diðer konularýnýn sonucu beklenmeden uygulanacaktýr) Bir kere... 77/79 üst düzey anlaþmalarýna sahip çýkýyorsan, siyasi etik gereði, hoþuna giden maddelerine deðil bütün maddelerine sahip çýkmalýsýn. Yoksa... Ne karþýndaki taraf ne de uluslar arasý aktörler seni ciddiye almaz. Zaten... 4 mart 1964 den beri Rumlar, Kýbrýs Cumhuriyeti nin tanýnmýþ tek tarafý ve Cumhuriyetin ortaðý olan Kýbrýslý Türkler ise dýþlanan ve kaybeden taraf düþmüþse, izlenen bu yanlýþ politikalar nedeniyledir. Ancak... Ne hikmetse yýlýndan 2010 yýlýna kadar önce Baþbakanlýk, arkasýndan Cumhurbaþkanlýðý makamýna oturan M.A.Talat ve ekibinden oluþan CTP yönetimi ne yazýk ki, partinin kuruluþundan beri verdiði mücadeleden saparak, Türkiye deki hükümetin çizdiði yolda yürümeyi ve Kýbrýslý Türkler in geleceðini belirsizliðe ve yok oluþa doðru sürüklemiþlerdir. 28 Temmuz seçimlerinde, Kýbrýslý Türkler bir kere daha CTP ye þans vermiþtir. Bunu yaparken de... Türkiye nin bu ülkede uygulamakta olduðu ekonomik ve siyasi politikalarýna olan itirazýný ve tepkisini; Ýmzalanan Ekonomik ve Mali Protokol u ýsrarla savunan ve seçimlerde Ekonomik Manifesto su diye tanýmlayan UBP hükümetinin Baþbakan ýný, Genel Sekreter ini, Meclis Baþkaný ný ve kabinede yer alan Bakanlarýndan yarýsýný meclis dýþýnda býrakarak ortaya koymuþtur. Ve... Yine... Ne hikmetse... Ayni zat-ý muhterem... Aklýnca, siyasete yön vermeye kalkarak, önce çýktýðý televizyon programýnda, ertesi gün de basýna yaptýðý açýklama ile CTP-BG VE UBP koalisyonu en mantýklý model olduðunu buyurmuþtur... Neden... Çünkü... Türkiye Büyükelçisi, ýsrarla istikrar diyerek savunduðu UBP hükümetini, göklere çýkarýrken, seçimlerin sonucu hesap ettikleri gibi çýkmayýnca, kurulacak yeni hükümet, daha kimin kuracaðý belli olmadan... Kendi amaçlarý gereði... Mükemmel bir zamanlamayla, Ekonomik Paket ile ilgili deðerlendirme raporunu açýklayarak, kurulacak hükümete uyarýsýný yapmakta ve müdahale etmekte sakýnca görmemiþtir. Limanlar, Elektrik, Telefon ve Kamu Bankalarý öncelikli özelleþtirilecek iþletmelermiþ! Zamanlama nasýl ama? Bir yanda... Türkiye Büyükelçisi nin, açýk müdahale içerikli açýklamasý... Diðer yanda... M.A.Talat ýn CTP ile UBP koalisyon hükümeti kurulmasýnýn en mantýklý hükümet modeli olduðu açýklamasý. Vay be... Kýbrýslý Türkler in 2004 yýlýnda kurtarýcý olarak umut baðladýðý M.A.Talat a bakýnýz... Acaba... Türkiye deki AKP hükümeti, Ýrsen Küçük baþkanlýðýndaki UBP hükümetiyle Kýbrýslý Türkler in elinde ne varsa almayý ve onlarý yok etmeyi tek baþýna beceremedi de þimdi yanýna CTP yi de katarak yarým kalan iþi tamamlamayý... Ve yýlýnda da kendisi tekrar Cumhurbaþkanlýðý makamýna oturarak, son darbeyi vurmayý mý hesaplamaktadýr? Vallahi tuhaf yýlýndaki Cumhurbaþkanlýðý seçimine daha tam tamýna 21 ay var. Nasýl bir ay evvel birisine Ýrsen Küçük baþkanlýðýndaki UBP nin, seçimlerde bu baþýna gelecekleri söyleselerdi, söyleyene gülerlerdi; Önümüzdeki 21 ay süresince neler yaþanacak acaba? Kögef in tasfiye edildiði bir CTP M.A.Talat ý tekrar Cumhurbaþkanlýðý na aday gösterir mi? Her þeye raðmen... Hayal etmek güzeldir.. 63 GAZETECÝ BAYRAMDA CEZAEVÝNDE Türkiye Gazeteciler Sendikasý (TGS) Ramazan Bayramý öncesi hapis gazetecilere dikkat çekerek, "Türkiye'nin bir bayrama daha dünyanýn en büyük gazeteci hapishanesi olarak girdiðini" vurguladý. Devrimci Karargah Davasý'nda Bilim ve Gelecek editörü Baha Oktar ile Devrimci Hareket Dergisi çalýþaný Mehmet Yeþiltepe'nin 6'þar yýl 3'er ay, Ergenekon davasýnda çok sayýda gazeteciye 6 yýldan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapse kadar cezalar verildiðine dikkat çekti. "Türkiye'de 'uzun tutukluk süreleri' meselesi artýk 'aðýr hapis cezalarý' meselesine dönüþtü" diyen TGS'nin bayram mesajýnda "Bu bayram vesilesiyle, halkýn, demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen hapisteki tüm gazeteci, yazar, aydýn, bilim insaný, siyasetçi, sendikacý, avukat ve öðrencilere sahip çýkmasýný diliyoruz" denildi. Biz de bu Bayram vesilesiyle gazetecileri Türkiye'deki meslektaþlarýmýza "kör" bakmamaya çaðýrýyor, iyi bayramlar diliyoruz COÞKULU HALK Amma da coþkulu bir toplummuþuz meðer. 20 Temmuz gelir, coþku... Bayram gelir, coþku... Basýnýmýza bakýlýrsa, 20 Temmuz'u da coþkuyla kutlarýz, Ramazan Bayramý'ný da... Dün yine öyle manþetler vardý iþte... 'Bayram coþkusu'... Coþkulu halk! Arasta enafý da, Maðusa esnafý da yalan söylüyor demek... Uyduruyor! Bayramda bile bulamamýþlar umduklarýný... Hayal kýrýklýðýna uðramýþlar... Ama yine de bayram coþkusuna diyecek yok deðil mi? Coþku bizim kanýmýzda var anlaþýlan. Yoksa bu gazeteler durup dururken 'halk coþtu' diye manþet atar mý? 20 Temmuz'da kimse o töreni izlemeye bile gitmez... Ama 'Coþkuyla kutladýk' der gazeteler yine... Esnaf siftah yapmaz... Yine coþku! Farkýnda deðiller galiba... Dün yine herkes güneyde aldý soluðu... Kimisi Uzunyol'da, kimisi Trodoslarda, kimisi Leymosun'da... Bayram demek tatil demektir artýk. Bayram demek deðil... Coþmak için de herhangi ciddi bir sebep göremiyoruz biz... Onlar bu coþkuyu nasýl farkediyorlar acaba? Mezarlýklardaki bayram ziyaretlerinden mi? Týrnak... "Uluslararasý hukuk içinde yeri olmayan bir hukuksal statü içinde, ürettiðinden çok fazla tüketir hale getirilmiþ bir ekonomik düzende yaþayan bir toplumun, ne yaptýðýný ve ne yapacaðýný bilememesinin tescilidir sanki de bu seçim sonuçlarý..." Nazým BERATLI (Haberdar) "Hammal'ýn Mustafa'nýn, Zir Ali'nin, Kebapçý Mustafa dayýnýn kurduðu meyhane tezgahlarýnda kafa çekmenin, hurma dallarýna dizilmiþ yaseminlerin kokusundaki nostaljinin arayýþýný daha ne kadar sürdürebileceksiniz!" Adnan IÞIMAN (Halkýn Sesi) "Nasýlsýn sorusuna 'memleket gibi' þeklinde yanýt veriliyorsa, 'memleketin bu haliyle nasýl olalým!' gibi umutsuz bir yanýt veriliyorsa veya 'nasýl olalým, iyi olacak ne var?' þeklinde yine soruyla yanýt verilirse az geliþmiþ ülkelerinm geliþmekte olan bir ülke haline dönüþmesi için daha fýrýnlarca ekmek yemesi gerekiyor demektir." Tayfun ÇAÐRA (Yenidüzen) "Þimdi UBP kurultaya gidecek. Ne gerek var ki aslýnda bu kurultaya. Seçimler de bir kurultay deðil mi aslýnda? Hem de en büyüðünden." Kartal HARMAN (Kýbrýslý) Günün Kahramaný MEHMET ALÝ TALAT Ses kayýtlarý ile ilgili kendisine sorduðumuz sorularýn hiçbirini yanýtlamayan Mehmet Ali Talat, CTP ekranýndan yanýtlamaya kalktý bizi... Kayýtlarýn yayýnlanmasýný 'ahlaksýzlýk' olarak niteledi... Polise þikayette bulunmamýþ, çünkü bu durumla ilgili ceza yasalarýmýzda herhangi bir madde yokmuþ! Öyle mi? Bir cumhurbaþkanýnýn konuþmalarýný sarayda gizlice dinleyip kayýt yapmak suç deðil mi yani? Biz yine de Talat'a polise baþvurmasýný ve þikayetçi olmasýný tavsiye ederiz... Bu meselede kendisinin çekindiði ve korktuðu bir þey yoksa tabii...

7 9 Aðustos 2013 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BÝSÝKLETLE BAHÇELERÝ TURLARKEN (Ýstanbul)- Tekerlekler piste deðdiðinde kabindeki buz gibi havaya raðmen içimi bir sýcaklýk kapladý. Anlat, deseler anlatamam. Neler hissetin, diye sorsalar duygularýmý ifade edemem. Yukarýdan aþaðýya akan ýlýk bir sývýydý sanki. Ýzmir oldum olasý bana büyülü gelir. Nedendir bilmem. Topraksa buradaki de toprak. Aðaçsa aðaç, suysa su, denizse denizdir. Her yerde olduðundan farklý deðil Hep ayný Ancak farklý bir duygusu var anlatamadýðým Bayramda oradaydým. Ýzmir'in Seferihisar kasabasýnda "Yavaþ Þehir" sýfatýný layýkýyla hak etmiþ bir yer Seferihisar. Küçük bir kasaba Baf gibi diyeceðim ama deðil Baf baþka. Burada araçlar yavaþça akar Ýnsanlar daha anlayýþlý. Köylüler tam köylü, esnaf ise dürüst Tek sýrýtan dýþarýdan gelip buraya yerleþenler. Yapmacýk hepsi de. Oldum olasý düþüncem, herkesin ait olduklarý yerlerde kalmalarý yönünde. Bizde de en büyük sorun bu deðil mi? Ne zaman herhangi bir köyde yabancý birinin bahçe ortasýna villa yaptýðýný görsem üzülürüm. Bir arkadaþýmla bisiklet turu yapalým dedik. Her tarafý bahçedir buranýn. Bahçeleri gezelim, temiz hava alalým. Seralar da var ama mandalina bahçeleri aðýrlýktadýr. Omorfo'dan farký bu. Yoðunluk mandalinada. Eskiden üzüm, zeytin vardý gelir getiren Þimdi mandalina ile yerleþik turistler. Bayramlarda, yaz aylarýnda nüfus, üçe, hatta dörde katlanýr. Esnaf bayram eder satýþlar arttý diye. Ýþleri yürür gider. Ancak. Her gelen bir yakýnýna burayý önerir. Bir yakýný bir yýl sonra burada kalma planlarý yapar. En kolay tarafý da emlakçýlar. Git emlakçýya, bahçe var mý diye sor, al bahçeyi, içine villaný kondur. Siteler yapýldý burada. Tam deniz kenarýnda hem de. Bazýlarýnýn kendi koylarý dahi vardýr. Kimisi türban aðýrlýklý sitedir camilerini kurmuþlardýr, kimisi memur aðýrlýklý Her neyse arkadaþýmla bisiklet turuna çýkalým dedik çýktýk. Toprak kokusunu içimize çekelim temiz hava alalým dedik. Tam bahçe bölgesine girecektik Bahçenin çitinde emlakçý yazýsý "Satýlýk" Aradým, "Abi" dedi "yakýnda orasý imara açýlacak, alýrsanýz kar edersiniz". Yýkýldým. Gidemediðim Kral Mezarlýklarý'ný düþündüm. Baf'ý Yapýyla doldurulan sahillerimi Yok edilen kaynaklarýmý Kim bilir belki de beþ on yýl sonra burasý mandalinalarý da baþka ülkelerden ithal eden villalarla dolu tatilciler cenneti olur Týpký limon ithal etmek durumunda kalan bizler gibi. Kim bilir. Ergenekon mahkemesinin sürgün edilen baþkaný Köksal Þengün Odatv'ye konuþtu: "Bu davada derin devlet çözülmedi" Köksal Þengün, 'Büyük kesimin düþündüðü gibi mahkemenin kararý benim de içime sinmedi' ifadelerini kullandý Ergenekon davasýnýn iddianamesini kabul eden ve davanýn görüldüðü dönemde 3 yýl mahkeme baþkanlýðý yapan Köksal Þengün, "Dosyanýn içeriðini çok iyi bilen birisi olarak bu karar içime sinmiyor. Genelkurmay Baþkaný ve birçok ismin örgüt lideri olduðuna hiç kimseyi inandýramazsýnýz" dedi. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygý Öztürk'e konuþan Köksal Þengün, Ergenekon davasý hakkýndaki görüþlerini anlattý. Sözlerine "Objektif de konuþsam 'atýldý o yüzden böyle konuþuyor' diye düþünenler olacaktýr" diye baþlayan Þengün, "Büyük kesimin düþündüðü gibi mahkemenin kararý benim de içime sinmedi" ifadelerini kullandý. Þengün sözlerini þöyle sürdürdü: "Genelkurmay Baþkanýný düþünün, yýllarca bu ülkede ordu komutanlýðý yapmýþ, Genelkurmay 2. Baþkanlýðý görevinde bulunmuþ, sonra Genelkurmay Baþkanlýðý'na getirilmiþ, üstelik ayný baþbakanla yýllarca birlikte çalýþmýþ ve sonunda siz onu örgüt lideri diye yargýlýyorsunuz. Genelkurmay Baþkanýna örgüt lideri gibi ceza verilmesi hesaba uymuyor. Bunu kimseye izah edemeyiz. Çok sivri bir örnek olduðu için Genelkurmay Baþkanýný söyledim. Yoksa çok sayýda isim ayný durumda." "MAHKEME ÖRGÜT TESPÝT ETMEZ" "Mahkeme 'silahlý örgüt tespit ettim' diyor. Mahkeme örgütü tespit etmez. Silahlý terör örgütü olup olmadýðýný tespit etmek devletin iþidir. Devlet bunu tespit eder, mahkemeye bildirir. Hiçbir kurumun arþivinde bilgi daðarcýðýnda olmayan bir örgütü siz nasýl silahlý terör örgütü olarak kabul edersiniz? Örgütün dayanaðý ne, nereden geldi bu örgüt, ancak karar yazýldýðýnda ortaya çýkar. Böyle bir örgüt olduðuna iliþkin karar açýkçasý bana çok ters geliyor. Ne deniliyor? Derin devlet örgütü. Peki 'Derin devlet örgütü' araþtýrýldý da bugüne KIBRIS-YUNANÝSTAN-ÝSRAÝL Memorandum imzalandý Güney Kýbrýs, Yunanistan ve Ýsrail arasýndaki, enerji ve su kaynaklarý alanlarýndaki iþbirliðine dair karþýlýklý anlayýþ memorandumu imzalandý. Memorandumun, üç ülkenin enerji bakanlarý tarafýndan bugün öðlen Lefkoþa'nýn Rum kesiminde imzalandýðý haber verildi. Anlaþmaya, Rum Yönetimi adýna, Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakaný Yorgos Lakkotripis, Yunanistan adýna Çevre, Enerji ve Ýklim Deðiþikliði Bakaný Yannis Maniatis ve Ýsrail adýna Su ve Enerji Kaynaklarý Bakaný Silvan Shalom tarafýndan imza konulduðunu kadar ne bulundu? Derin devletin neyini bulduk, hangi ölümü, hangi adam kaçýrmayý, hangi haraç alma olayýný ortaya çýkarttýk." "BÝZÝM DOSYAMIZDA BUNLAR YOKTU" "Nerede bunlar? Derin devletin faili meçhulleri vardý, hangisi aydýnlatýldý? Artý bizim dosyamýzdaki sanýklarýn hiçbiri hakkýnda 'adam kaçýrma', 'öldürme' ile ilgili suçlama olmadýðý gibi buna göre mahkemeye sevk maddesi olan sanýk da yoktu. Peki bu nasýl örgüt oluyor? Eðer böyle bir örgüt varsa yarýsý olmasa bile yarýsýnýn aydýnlatýlmasý gerekirdi. O da yok. Yýllarca davalara baktým. Bugüne kadar bu kadar tartýþmasý olan baþka bir davaya þahit olmadým." "KÝMDEN KORKUYORUZ, NÝÇÝN KORKUYORUZ?" "Kararlarýn açýklanacaðý son duruþmaya sanýk yakýnlarýnýn alýnmamasý kabul edilecek bir þey deðil. Bir terör örgütünün eylem yapacaðý ihbarý yapýlmýþ. Bu kadar yasaklar getiriliyor. Ýnsan bu kadar halkýndan korkar mý? Sanýk yakýnlarýnýn alýnmamasý yasal bir eksikliktir. Mahkeme kararý aleni okunur. Bana göre isteyen kiþi duruþmaya girebilmeliydi. Kimden korkuyoruz, niçin korkuyoruz? Unutmayalým biz millet adýna, vatandaþ hakkýnda karar veriyoruz. Yargý sistemi böyle gitmez. Bu sistem sakatlandý. Bunun için her þeyden önce düþüncelerin deðiþmesi gerekiyor. " 'Olaylar beni kanser etti' Köksal Þengün, "Ýstanbul 13. aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanýyken, Bolu'da görevlendirdiler. Daha sonra da ceza verdiler, þimdiki görev yerim Düzce Hakimliði. Bu yapýlýr mý? Ama yapýldý. Son dönemde yaþadýklarým beni kanser hastasý etti. Ýki yýldýr akciðer kanseriyle mücadele ediyorum ve mesleðimin 38. yýlýnda bu ay sonunda emekliye ayrýlmaya karar verdim." T24 duyuran Rum haber kaynaklarý, Rum Enerji Bakaný Lakkotripis'in, anlaþmanýn imzalanmasýný, üç ülkenin iþbirliðine dair "unutulmaz bir an" olarak nitelendirdiðini kaydetti. Habere göre, Yunanistan Çevre, Enerji ve Ýklim Deðiþikliði Bakaný Yannis Maniatis ise açýklamasýnda, üç ülke arasýndaki iþbirliðinin önemli ve yapýcý bir aþamaya girdiðini dile getirirken; Ýsrail Su ve Enerji Kaynaklarý Bakaný Shalom da açýklamasýnda, üç ülke arasýndaki anlaþmayý "tarihi" olarak niteledi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ORTAKÖY'ÜN ÝÞÝ BÝR KÝBRÝTLÝK... Telefonla gazetemizi arayan Ortaköylü bir vatandaþýmýz, Kermiya'dan dereboyu istikametine yol alýrken yol kenarýndaki otlarýn kuruduðunu ve yangýn tehlikesine karþý hiçbir önlem alýnmadýðýndan þikayetçi oldu "Ben bir vatandaþ olarak Çevre Dairesi'nden de, Lefkoþa Belediyesi'nden de þikayetçiyim. Gereken temizlik iþlerini yapmadýklarý içindir bu þikayetim. Benim gördüklerimi acaba baþkalarý görmüyor mu diye de zaman zaman kendime soruyorum. Hayal görmediðimi kendime ispatlamak için þikayetçi olduðum bölgeye gittim. Hani insan rüyada olmadýðýný anlamak için kendini çimdikler ya, ben de öyle yaptým. Kermiya'dan Lefkoþa'ya Dereboyu'na doðru geldiðinizde sol kolunuzun üzerinde araba galerisi vardýr. Ondan yaklaþýk elli metre geriden yine sola dönen bir yol var. Eskiden topraktý, þimdi asfaltlanmýþ durumdadýr. Oralara arsa açýldý... Ancak benim þikayetim arsa açýlmasýyla ilgili deðil... O yol içerilere gider ve önce bir kaðýt deposunun yanýndan geçerek Ortaköy'deki Türk Alayý dediðimiz kampýn sýnýrýna dayanýr. Saða ve sola dönen yollar vardýr. Saða döndüðünüzde yine bir gazete daðýtým þirketi, yanýnda da Sanayi ve Ticaret daireleri bulunmaktadýr. Ben bunlarý niya anlatmaya çalýþtým? Yoðunluðu ve yangýn durumuna karþý riskleri belirlemek için. Kermiya'dan dereboyu'na doðru giderken yol kenarýna bir izmarit atýlsa, ya da bir cam parçasýndan oradaki otlar ateþ alsa emin olun ki Ortaköy'ün yarýsý yanar. Otlar kurumuþ ve bir insan boyunda. Ve o otlar ta Türk Alayýnýn sýnýrýna kadar gider. Otlarýn içerisinde yýlanlarýn farelerin cirit attýðýný söylememe gerek yok... Kermiya yolunda çýkacak bir yangýn kýsa sürede Ortaköy'ü de etkisi altýna alacaðýna eminim. Bu yanmasý muhtemel alan içerisinde iki tane de kaðýt deposu vardýr. Ben bunlarý görüyorum da Sanayi Dairesi, Ticaret Dairesi veya o bölgede oturanlar ya da iþ yapanlar bunun farkýnda deðiller mi? Belediye Baþkaný oraya hiç uðramýyor mu? Makam aracýnda geçerken gazete okuduðu için etrafýndakileri farkedemiyor mu? Çift þeritli yol ortasýndaki alandaki çöpler sýk sýk belediye temizlik ekipleri tarafýndan toplanýyor, düzenleme yapýlýyor da ekibin þefi kimse, yol kenarýndan baþlayarak giden kuru otlarý farketmiyor mu? Belediyenin ilgi alaný içerisinde deðilse hangi dairenin, kurumun ilgisi dahilindedir merak ediyorum. Buradan çaðrý yapýyorum ve en erken zamanda bir önlem alýnmasý gerektiðini söylüyorum." BÝZÝM DUVAR HAK YÝYEN HACK YEMEZ BURALARDA Bizim Mandra TC Baþbakaný R.T. Erdoðan'ýn sürekli olarak silâh ve gýda yardýmý ile desteklediði El Kaide canilerinin Rojava'da Kürt sivillere karþý uyguladýðý vahþet ve katliam tüm dünyada olduðu gibi mandrada da büyük tepki ile karþýlanýr. TC Elçiliði önünde yapýlan protesto eyleminde, katliamda AKP hükümetinin de büyük sorumluluðu olduðunu belirten Komünist Emek Hareketi Anadolu'nun tüm kardeþ halklarý ve emekçileri ile Rojava halkýna dayanýþma mesajý gönderirken, sokaktaki adam, "Erdoðan'ýn þerri Türkiye sýnýrlarý dýþýna da taþtý" diye acý acý söylenir.

8 8 9 Aðustos 2013 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ CTP suçuna ortak arýyor KKTC denen bu kurumsal yapýda, kazandýðýna sevinemeyen 1parti vardýr. CTP, UBP'nin de parçalanmasýndan yararlanarak, 28 Temmuz'daki milletvekilliði seçimlerinde en fazla oyu alýp, en fazla milletvekili çýkaran parti oldu. Muhtemelen bayramdan sonra Eroðlu, hükümeti kurma görevini CTP Genel Baþkaný Yorgancýoðlu'na verecek. Hükümet kurabilmek için CTP'nin önünde 2 ihtimal vardýr. Birinci ihtimal eski baþkanlarýnýn eski ses kasetlerine göre 2009'da seslendirmeye baþladýðý, þimdilerde ise temcit pilavý gibi her gün dillendirdiði CTP- UBP Hükümetidir. Buna CTP tabaný karþý olduðundan, biraz zor görünse de, bir kulaðý ve bir gözü Ankara'da olan CTP kurullarýnýn UBP ile koalisyona nasýl yaklaþacaðý merak konusudur. Ýkinci ihtimal ise daha önce de büyük ortak olarak hükümet kurduðu CTP-DP hükümetidir. Gerçi Ferdi Sabit aramýza kara kediler giremez dese de, CTP-DP arasýnda tarih olmuþ ÖRP gibi bir kara kedi vardýr. Bunlar en muhtemel olasýlýklardýr. Ancak bana göre son sözü Ankara ve Tayyip Bey söyleyeceði için her iki olasýlýk da geçerlidir. Yazýnýn baþýnda da yazdým. CTP kazandýðýna sevinemiyor. Çünkü önünde TC tarafýndan dayatýlan bir ekonomik program vardýr. Seçimler sýrasýnda CTP sözcüleri paket hakkýnda hep çeliþkili konuþtular. Bazýlarý revize edeceðiz deseler de genellikle paketin uygulanacaðýný kabul ettiler. Nitekim 1.5 aylýk ömrü olan geçici seçim hükümetinin CTP'li baþbakaný dahi, bu paketin uygulanacaðýna dair TC Elçiliðine (Vilâyete) yazýlý taahhütte bulundu. Yazýyý görmek isteyen hükümet ortaðý Çakýcý'ya da CTP'li Baþbakan verdiði yanýtta, "Elçiliðe sorayým da sonra" diyebilmiþtir. Düþünün ki bu yazýlý taahhütü isteyen Akça, CTP'li Baþbakana ricada bulunmadý. "Pakete uyulmasýný taleb ederiz" demiþtir. CTP'nin sevinememesinin tek sebebi, paketi nasýl uygulayacaklarý ve bunu halka ve kendilerine destek olan sivil toplum örgütlerine nasýl pazarlayacaklarý endiþesidir. UBP v e DP'den yana paket konusunda bir endiþeleri yoktur. Çünkü UBP sürekli olarak seçim konuþmalarýnda paketi kastederek, "bizim UBP olarak ekonomik programýmýz budur" demiþlerdir. DP'de de pakete karþý ciddi bir rahatsýzlýk yoktur. Bugün mecliste temsil edilen partilerden bir tek TDP bu pakete tümüyle karþýdýr. Geçmiþ dönemde önce 2, sonra ise 3 milletvekili ile meclis çatýsý altýnda TDP'nin yaptýðý baþarýlý muhalefeti hatýrlayan CTP, meclis içinde pakete karþý tek ses olan TDP'ni de pasifize etmenin yollarýný aramaktadýr. CTP þimdiki hükümet modelinde olduðu gibi, TDP'nin de 1 bakanla hükümette temsil edilmesi teklifini TDP'lilere yaparsa þaþýrmayacaðým. TDP'liler bu tuzaða düþerlerse, CTP'nin Ankara talimatlý tüm icraatlarýna ortak olmuþ olacaklardýr. Seçim sonuçlarýna göre, halk TDP'ne muhalefet görevi vermiþtir. Geçmiþ hatalarýndan ders alýrlarsa, önümüzdeki dönemde mecliste sergileyeceði performansla, TDP gelecek seçimlerin tek hükümet alternatifi olacaktýr. DP Ulusal Güçler'de bayramlaþma Demokrat Parti Ulusal Güçler yetkilileri, partililer ve vatandaþlarla bayramlaþtý.demokrat Parti Ulusal Güçler'den verilen bilgiye göre, Genel Baþkan Serdar Denktaþ, Ramazan Bayramý nedeniyle eþi Müge Denktaþ ile birlikte Baþbakanlýk ýþýklar yanýnda yer alan 'Merkez Seçim Binasý'nda partililer ve halka bayramlaþtý saatleri arasýnda gerçekleþen bayramlaþma etkinliðinde, Genel Sekreter Bengü Þonya, Milletvekilleri Mustafa Arabacýoðlu, Hasan Taçoy, Zorlu Töre, Ahmet Kaþif, Fikri Ataoðlu, Hakan Dinçyürek, Özdemir Berova, Esat Ergün Serdaroðlu, Menteþ Gündüz, Hüseyin Alanlý, Hamit Bakýrcý, belediye baþkanlarý, ilçe baþkanlarý, baþkanlýk divaný üyeleri, Kadýn Örgütü Genel Baþkaný Esen Yalýn Aktoprak, örgüt baþkanlarý, Gençlik Örgütü Genel Baþkaný Münür Öztürk de hazýr bulundu. DENKTAÞ DP Ulusal Güçler Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Kýbrýs Türk halkýnýn ve tüm Ýslam aleminin Ramazan Bayramýný kutlayarak, Ramazan Bayramýn kutlandýðý tüm ülkeler ve KKTC'de de bayramýn huzur ve esenlik getirmesini temenni etti."rahmet, merhamet ve bereket ayý olarak nitelendirilen mübarek Ramazan ayýný geride býrakmanýn hüznü, ancak bayrama ulaþmanýn huzur, mutluluk ve sevincini yaþýyoruz" diyen Denktaþ, bayramlarýn paylaþmanýn, dayanýþmanýn, kucaklaþmanýn, duygu birliðinin en üst noktaya çýktýðý birlik ve beraberlik duygusu içinde milletçe kenetlenilenözel günler olduðuna iþaret etti.dp Ulusal Güçler Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, vatandaþlarý trafikte dikkatli olmalarý konusunda da uyardý. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir ÝKÝ ADAM, TEK AMAÇ Birisi "solcu", diðeri "saðcý" Ama hedefleri ayný Birisi oturduðu koltuðu kaybetmemek için saçlarýný kazýttý, diðeri ise boyattý Ama her ikisi de Kýbrýs Türk toplumundan onay alamadý Birisi, "beni seçin, sizi Türkiye'ye baðlayayým" dedi, diðeri ise, "beni seçmezseniz, Türkiye parayý kesecek" dedi Ama her ikisi de sandýkta kaldý ve halkýn tokadýný yedi Toplum bu tür kiþileri siyasette görmek istemiyor Fakat bizim ikili ýsrarla siyasetin bir ucuna tutunmaya devam ediyor "Saðcý" olan, "solcu" olan gibi "barýþ" türküleri söylemeye baþlarken, "solcu" olan da "saðcý" olan gibi Ankara'ya þükranlarýný sunmaya baþladý Ýkisinin de hedefi ayný Tek amaçlarý var, o da AKP'nin bir numaralý adamý olabilmek Çünkü her ikisi de onun verdiði desteðe raðmen seçimleri kaybettiler ve gözden düþtüler AKP'nin karþýsýna, sürekli birilerini þikayet etmek için çýkýyorlar Ve AKP de bu durumdan oldukça rahatsýzlýk duyuyor Týpký Hitler'in, Rudolf Hess'ten duyduðu rahatsýzlýk gibi Rudolf Hess, Hitler'in en güvendiði ve yanýndan hiç ayýrmadýðý adamýydý Hatta Hess, 2. "Führer" olarak anýlýyordu Fakat Hitler sorunlar ile uðraþmayý seven bir insan deðildi Ve karþýsýna sorunlarla gelen insanlardan nefret ediyordu Sovyetler Birliði'ni iþgal etmeyi planladýðý günlerde, Hess'in sürekli iç meseleler ile karþýsýna gelmesine sinirlenen Hitler, Hess'i ikinci plana itmiþti Artýk 2. Devlet Adamý ünvanýný kaybeden Hess, 3. Devlet Adamý konumuna geçmiþti Ama o tekrar Hitler'in güvenini kazanabilmek ve yeniden 2. adam olabilmek için her þeyi yapmaya hazýrdý Nitekim kendisine özel olarak hazýrlattýðý bir savaþ uçaðý ile Birleþik Krallýða uçmaya ve Ýngilizler ile barýþ anlaþmasý yapmaya karar verir Böylece kendi sayesinde Ýngilizler ile anlaþan Almanya, Sovyetler Birliði'ni daha kolay iþgal edebilecekti Bunu baþardýðý anda yeniden Hitler'in güvenini kazanacaðýndan emin olan Hess, bu çýlgýn projesini hayata sokar ve Birleþik Krallýða, hem de savaþýn tam göbeðinde uçuþunu gerçekleþtirir Ancak umduðunu bulamaz ve Winston Churchill'in yüzünü dahi göremeden ev hapsine mahkum olur Ve "yüzyýlýn delisi" olarak kabul edilir Hatta "Winston Churchill'in, "demek o deli sensin" söylemine Hess'in, "hayýr ben o delinin yardýmcýsýyým" diye cevap verdiði iddia edilir Neyse çok uzun bir hikaye ama Hess'in, Hitler'in gözüne tekrardan girebilmek için yaptýðý çýlgýnlýklarý, bizimkilerin bugün AKP'nin gözüne girebilmek için yaptýklarýna benzetiyorum Sonuçta ne Hess Ýngiltere ile barýþý insanlýk adýna istiyordu, ne de bizimkiler þu anda barýþý bizler adýna istiyor Tamamen günün þartlarýna göre hareket ediyorlar "Solcu" olan için; en iyisi AKP, en iyisi Erdoðan, en iyisi CTP-UBP koalisyonu Ve en kötüsü de Eroðlu Saðcý olan içinde durum ayný, en iyisi AKP, en iyisi Erdoðan, en iyisi CTP-UBP koalisyonu Ve en kötüsü de Eroðlu Bazýlarý, "bizim 'solcu' ile bu 'saðcý'yý ayný kefeye koyman haksýzlýk" diyorlar Ben de onlara, "ben koymuyorum ki, "solcu" olan ýsrarla "saðcý" olanýn bulunduðu kefeye girmeye çalýþýyor ve baþarýlý da oluyor" diyorum Þimdi bu ikili 2015 seçimlerine hazýrlanýyorlar Anlaþýlan yedikleri tokat her ikisine de yetmemiþ olacak ki, hala daha koltuk sevdasýndan vazgeçmiyorlar Bir zahmet bu defaki tokat daha sert olsun yurdumun insaný Sert olsun ki, bu sevdadan vazgeçip evlerine kesin dönüþ yapsýnlar

9 9 9 Aðustos 2013 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV SOSYALÝST MERDAN Dostum Merdan Yanardað Ergenekon Davasý'nda hüküm yedi. Meðerse 1 yýlý aþkýn süredir Yurt Gazetesi'nde Genel Yayýn Yönetmenliði'mi yapan Yanardað lideri dâhil organizasyon yapýsý tarif edilemeyen "Ergenekon Terör Örgütü"nün basýndan sorumlu üyesiymiþ! Bizi engin hoþgörülü, yüksek seviyede sabýrlý tavrý ve beyefendi görünümü ile örgüt adýna oyalayarak kullanýyormuþ. Mahkeme hepimizin uyanmasýna vesile oldu. Merdan Yanardað beni, Hürriyet'ten kovulduktan sonra, Yurt Gazetesi'ne davet ettiðinde çok þaþýrmýþtým. Deðme "sahibinin sesi" üfürük liberaldemokratlar beni Hürriyet'ten savmak için ne dümbelekler çevirdiler ama sosyalist Merdan bana gazetesinde yer verdi! Tuncay Özkan ile Kanaltürk'te birlikte çalýþtýðý için 5 yýl önce gözaltýna alýnmýþ, ifade vermiþti. Ne kaçtý, ne delil kararttý. Sadece gazetecilik yaptý ama ceza yemekten kurtulamadý. Mahkeme Yargýtay kararýný beklemek yerine bir gazeteciyi daha içeri atmak hevesinde Cüneyt ÜLSEVER (Yurt) TARÝH 9 TEMMUZ 2012 Baþsavcýlýðýn iki yýl önce inceleyip polise gönderdiði gübre ve hellim dosyalarýnýn poliste nasýl kaybolduðu merak ediliyor... Bu dosyalar arasýnda Elektrik Kurumu'na ihalesiz malzeme alýmý da var. Kamuoyu Ýrsen Küçük'ün dosyalarýn ileri götürülmemesi için engellediði iddialarýyla sarsýlýyor... Dillirga tepeleri denize bakar, biz de fotoðraflara bakarýz... Gözden kaçmayanlar... ÝKÝ UCU YANLIÞ VESAYET Hani, Türkiye'de demokrasinin önünde hep "asker"' vardý ya, artýk yok, artýk demokrasinin önünde "sivil"ler var! Siviller geldi de demokrasi mi geldi Türkiye'ye? Ne alaka!.. Sivilleþme askerin gidip yerine sivillerin gelmesinden ibaret olsaydý, þu anda Türkiye bambaþka bir yerde olurdu. Türkiye için, "Ya kýþla, ya cami"den baþka seçenek yokmuþ gibi davrananlar da var. AKP'den kopya çekerek konuþanlarýnsa dilinden düþmüyor "vesayet". Askeri vesayetten kurtulmak için Ýslamcý vesayeti kabul edenlere Allah akýl versin DÝPNOT Ýsrail Arutz Sheva televizyon kanalýnýn internet sitesinden bildirildiðine göre, Mýsýrlý yetkililer TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan'ýn yýlan hikayesine dönen Gazze Þeridi ziyaretini iptal etti. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "KKTC'nin yüce menfaatleri adýna her görevi üstlenmekten þeref ve onur duydum, duymaya da devam edeceðim." Ýrsen KÜÇÜK (UBP Genel Baþkaný) VÝRGÜL... ATATÜRK, MUHAMMED VE PATATESLER Ergenekon davasýný deðerlendiren AKP Hükümeti'nin sözcüsü Hüseyin Çelik, Silivri'de "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarý atanlara þöyle seslendi: "Sevsinler sizi, Mustafa Kemal hayatta olsa size patates soydurmazdý." Gerçi "Mustafa Kemal hayatta olsa" diye baþlayanlardan bugüne kadar Türkiye'ye hayýr gelmedi, bundan sonra da gelmez Ama madem Çelik bu ifadeyi kullandý, biz de buradan hareketle soralým: "Hazreti Muhammed hayatta olsaydý þu dindar geçinen AKP'lilere patates soydurur muydu?" Cevaplayalým: Evet yahu, soydururdu!!! GALÝMERA GÝRÝYE LÝLLÝKAS "Talat her zaman Türkiye'nin politikalarýný savundu." Yorgos LÝLLÝKAS (Vatandaþlar Ýttifaký Hareketi Baþkaný) "Rojava'daki savaþ yerli ile dýþarýdan gelen yabancýnýn savaþý" Rojava'da kýyasýya bir savaþ sürüyor. Kürtler kendi topraklarýnda, kendi anayurtlarýný savunuyor. Afrika'dan, Afganistan'dan, Sudan'dan, Nijerya'dan, Ýngiltere'den, Almanya'dan, Türkiye'den gelen çeteler de bu topraklar üzerinde, "Ýslam iktidarý" kurmak için savaþýyorlar. Asýl dertleri, Kürtlerin ve Kürdistan'ýn özgürleþmesini engellemek. Kürtler adýna YPG, yabancý iþgalciler adýna El Kaide ve ÖSO çete gruplarý birlikte savaþýyor. YPG'nin arkasýnda Kürt halký var, KARÝKATÜR / iþgalcilerin arkasýnda ise bölgesel statükoculuk ile evrensel sömürgecilik. Daha evvel Afganistan'da, Libya'da, Sudan'da düzenli ordulara karþý savaþ yürüten bu çete, "tecrübe"sini bu kez Kürdistan topraklarýnda test ediyor. Ama bu kez çattýklarý kaya öylesine sert ki, ilk karþýlaþmada, muhataplarýnýn yenilir yutulur olmadýðýný; içine düþtükleri ateþin bir savaþ deðil, bir tufan olduðunu anladýlar. Çünkü bu kez karþýlarýnda, "vatan görevi" ile sayýlý günler için savaþan ana kuzusu askerler yok. Kendi Serhan Gazioðlu topraklarýný iþgalcilerden, talancýlardan temizlemeye yeminli, gözükara erkekler ve cesur bir kadýnlar ordusu var. Kendi yurtlarýný, topraklarýný savunmak için yaþamýný feda etmeye hazýr bir gönüllüler ordusu. Sakallý, sarýklý ve ne yaptýðýný bilmeyen, ahlaksýz ve vicdansýz evrensel çapulculuða karþý ahlakýn ve vicdanýn savaþý. Çeteler, Kürt silahlý güçleri karþýsýnda aðýr yenilgiler almaya baþlayýnca sivil halka saldýrmaya baþladýlar. Kürt çocuklarý, kadýnlarý, yaþlýlarý topluca katlettiler. Bu savaþ haklý ile haksýzýn savaþý. Yerli ile dýþarýdan gelen yabancýnýn savaþý. Türkiye, Arabistan, Katar, Irak, El Kaide'ye ve Selefiler'e her türlü yardýmý yapýyor. Her türden silah, cephane, ilaç, taþýt, tedavi ve eðitim hizmetleri veriyor. Türkiye, kapýlarýný sonuna kadar bu çetelere açmýþ bulunuyor. ( ) ABD ve Avrupa devletleri Özgür Suriye Ordusu'nu destekliyor. Þimdi El Kaide ve ÖSO Esad rejimine karþý savaþý býrakarak, Kürtlere karþý savaþýyor. Bu kuþatma sürerken Türk devleti Kuzey Kürdistan ile Rojava'yý birbirine baðlayan tüm kapýlarý kapatmýþ. Bir iðne ulaþtýrýlmasýný dahi engelliyor. Diðer yandan Davutoðlu, PYD lideri ile görüþüyor, Rojava Kürtleri ile yeni bir iliþki geliþtirilmeye baþlandýðý belirtiliyor. Peki Kürtler, bunun sahtekarca ve riyakarca bir tutum olduðunu anlamaz mý? Hewler'de Kürdistan Ulusal Kongresi toplanacak. Peki toplantýya katýlanlardan birileri, "Rojava'daki kardeþlerimiz kuþatma altýnda. Türkiye'yi anladýk da Güney yönetimi, Kürdistan-Rojava sýnýr kapýsýný hala açmýyorsa biz neyin kongresini yapýyoruz? Biz PYD ve YPG'den mi yana olacaðýz yoksa El Kaide ve ÖSO çetelerinden yana mý?" diye sorarsa katýlýmcýlar bu soruya yanýt verebilecek mi? (Bu yazý ANF'de yayýmlanan Ferda Çetin'in "Siz kimin tarafýndasýnýz?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 9 Aðustos 2013 Cuma 49 yýl geçti Erenköy direniþi ve þehitleri anýldý Kýbrýs Türk mücadele tarihinde önemli bir yeri olan þanlý Erenköy direniþi ve direniþte þehit düþenler, Erenköy'de düzenlenen törenle anýldý. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, törende yaptýðý konuþmada, esas olanýn Kýbrýs Türk halkýnýn özgürlüðü, refahý ve güvenliði olduðunu belirterek, Kýbrýs konusunun, milli bir dava olduðunu ve kimsenin bunu yadsýyamayacaðýný söyledi. "Halkýmýzýn istemleri, çýkarlarý için özgürlüðümüzden, egemenliðimizden, güvenliðimizden, topraklarýmýzdan, Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüðünden vazgeçemeyiz" diyen Eroðlu, "Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti bize ecdadýmýzdan mirastýr. Bu mirasa sahip çýkmak, þehitlere atalara borçtur" þeklinde konuþtu. Derviþ Eroðlu, devletin geleceðe býrakýlabilecek en deðerli ve önemli varlýk olduðunu vurguladý yýlýnda Ýngiltere'de yaþayan ve Türkiye'de yüksek eðitim alan 500 dolaylarýnda Kýbrýslý Türk gencin adaya teknelerle gelerek, Erenköy bölgesi halkýyla birlikte Rum saldýrýlarýna karþý verilen mücadele ve mücadelede þehit düþenler için düzenlenen törene, deniz ve kara yoluyla, aralarýnda eski mücahitlerin de bulunduðu çok sayýda Kýbrýslý Türk katýldý. Kýbrýslý Rumlara karþý verilen mücadelede kullanýlmak üzere adaya silah sokulmasýnda önemli noktalardan olan Erenköy'deki direniþin bu yýl 49'uncu yýldönümü. Erenköy'de, 18'i 1964, 3'ü de 1974'te olmak üzere toplam 21 kiþi þehit olmuþtu. TÖREN Törene, Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný adýna Esat Ergün Serdaroðlu, Baþbakan Sibel Siber, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Ýsmail Serdar Savaþ, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Baki Kavun, 28'inci Tümen Komutaný Tümgeneral Ýlhan Talu, 39. Tümen Komutaný Tümgeneral Ýbrahim Yýlmaz, Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, Ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Partisi temsilcisi Lefkoþa Milletvekili Tahsin Ertuðruloðlu, Dýþiþleri Bakaný Kutlay Erk, diðer bazý bakanlar, milletvekilleri, kurum kuruluþ, dernek ve okullardan temsilciler ile diðer bazý yetkililer katýldý. Erenköy'deki þehitlikte yer alan anma töreni saat 10.00'da protokol sýrasýna göre anýta çelenk konulmasý ile baþladý. Saygý duruþu, saygý marþý, saygý atýþý ve Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklarýn göndere çekilmesinin ardýndan þehitlik özel defteri imzalandý. Törende, Derviþ Eroðlu, Erenköy Belediye Baþkaný Özay Öykün ve Erenköy Mücahitler Cemiyeti Baþkaný Kutlay Keço birer konuþma yaptý. EROÐLU Derviþ Eroðlu törende yaptýðý konuþmada, Kýbrýs Türk tarihi açýsýndan Erenköy direniþinin öneminin, Anavatan Türkiye için Çanakkale direniþinin taþýdýðý kadar yüksek olduðunu söyledi. 21 Aralýk 1963'te Kýbrýs Türk halkýnýn devletten atýlmasýnýn temel nedenin Kýbrýs Ada'sýnýn bütününün Yunan yapýlmasý hedefinden kaynaklandýðýna iþaret eden Eroðlu, Erenköy Bölgesi'nin, Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn direniþ için Türkiye'den silah getirebildiði en önemli liman olduðunu anýmsattý. Erenköy'ün Anavatan Türkiye ile en güvenli baðlantý noktasý konumunda olduðunu ifade eden Eroðlu, yaþanan olaylarý anlattý. KEÇO Erenköy Mücahitler Cemiyeti Baþkaný Kutlay Keço da, törende yaptýðý konuþmada, meclis çalýþmalarýyla ilgili eleþtirilerde bulunarak, temizlik ve yeþilin sadece askeri bölgelerde görüldüðünü anlattý. Erenköy Mücahitler Cemiyeti Baþkaný Keço, "kendi evini düzeltmeyen kimseden saygý beklemesin. Dilencinin hiçbir seçeneði yoktur. Maalesef biz bu duruma düþtük" dedi. Hükümet kurmak ve bozmanýn kolay olduðunu, devlet yönetmenin beceri istediðini kaydeden Keço, devletin istendiði gibi çalýþtýrýlamadýðýný savundu. Keço konuþmasýnda herkesin Bayramýný da kutladý, þehitleri rahmetle andý. ÖYKÜN Erenköy Belediye Baþkaný Özay Öykün de, 8 Aðustos'un Rum-Yunan ikilisinin Kýbrýs Türkünü Kýbrýs'tan yok etmek için saldýrdýklarý gün olduðunu aktararak, bu günde bölge halkýnýn kenetlenerek Türkiye'ye köprü kurduðunu söyledi. 8 Aðustos'un Kýbrýs Türk gençlerinin vataný korumak ve özgürlüðe kavuþmak için akýn akýn geliþlerini hatýrlatan gün olduðunu belirten Öykün, Türkiye'den ve dünyadan vatan savunmasý için gelen gençlerin halkla birlikte nasýl bir mücadele verdiðinin herkesçe ibretle izlendiðini ifade etti

11 9 Aðustos 2013 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Fikri Saðlar: "Askerler faili meçhûl cinayetlerden de yargýlanmalý" Ergenekon davasýnda ceza yiyen generallerin sadece darbe teþebbüsünden yargýlanmasýna bir tepki de TMMB Susurluk Komisyonu eski üyesi Fikri Saðlar'dan dan geldi. Ergenekon davasýnýn Baþbakan'ýn kendi rövanþist meselesine dönüþtüðünü belirten Saðlar, Erdoðan'ýn bu davayý eski derin devleti tasfiye edip, kendi derin devletini yaratma fýrsatýna dönüþtürdüðünü vurguladý. Ergenekon davasýnda ceza alan Generallerin sadece darbe teþebbüsünden deðil faili meçhul cinayetlerden de cezalandýrýlmasý gerektiðini altýný çizen Saðlar, Veli Küçük ve onun gibi birçok rütbelinin iþledikleri insanlýk suçlarýnýn yok sayýldýðýný vurguladý. Saðlar, "Veli Küçük ile Tuncay Özkan'ýn ayný "Gülen'in yeni derin devleti" Alman Die Junge Welt gazetesinin yazarý Nick Brauns Ergenekon davasýnda verilen kararla ilgili olarak BirGün'den Burak Soyer'in sorularýný yanýtladý. Brauns'a göre Türkiye'de eski 'derin devlet'in yerini Gülen cemaatinin 'yeni derin devleti' alýyor. Kürt sorunu ve Ortadoðu hakkýnda araþtýrmalarýyla tanýnan Nick Brauns, gelinen sürecin Kafka'nýn Dava romanýndan farksýz olduðunu söyledi. "600 görüþme günü sonrasýnda Silivri'de sonuçlanan dava Kafkavari bir oyun gibi" diyen Brauns, Ergenekon davasýnda izlenen politikanýn 12 Eylül 1980 askeri Birdal: Askeri vesayet devam ediyor Geçtiðimiz Pazartesi günü sona eren Ergenekon davasýnda sanýklardan birinin bilgisayarýndan çýkan "öldürülecekler listesi"nde adý olan avukat Kazým Genç ile suikasttan aðýr yaralý olarak kurtulan Akýn Birdal'ýn yaptýðý müdahillik baþvurularý da kabul edilmedi. Avukat Genç, "Ergenekon davasýnda mahkeme aleni bir yargýlamadan ziyade, 'Kimse karýþmadan kafama göre yargýlama yapayým' tarzýný benimsedi" dedi. Genç, þöyle konuþtu: "AKP, kendi dönemine iliþkin bir darbe yargýlamasý yaparak, darbe karþýtlýðýný göstermeye çalýþýyor ama 12 Eylül darbesiyle ilgili Kenan Evren ve arkadaþlarýný ilgilendiren davalarda ayný hassasiyeti göstermiyor." müebbet cezasýna çarptýrýlmasý çok düþündürücü. Veli Küçük'ü Susurluk'tan ve devamýndan biliyoruz ancak Tuncay Özkan'ýn, Veli Küçük gibi iþlediði suçlarý var mýdýr, mahkeme bunu açýklayamýyor. Ýkisini yan yana getirmek Tuncay'ý cezalandýrýrken, Veli'yi aklamak demektir" dedi. "1000 operasyon yaptýk, 4 bin kiþi öldürdük " diye övünenlerin 2 yýl yatýp çýktýðýný hatýrlatan Saðlar þöyle konuþtu: "Bu dava Erdoðan'ýn kendi derin devletini yaratma bahanesiydi. Bugün yapýlmak istenen eskisini tasfiye edip kendi derin devletini yaratmaktýr. Herkes, Ergenekon, Balyoz davalarýna odaklanýrken, AKP hükümeti her yeri peþkeþ çekiyor." (Zeynep Kuray/ANF) darbesini gölgede býraktýðýný belirtti. Ergenekon davasýnýn arkasýnda Fethullah Gülen'in olduðunu söyleyen Brauns, Gülen'in, 2010 yýlýnda emniyet ve yargýya adamlarýný getirmesiyle birlikte kitlesel tutuklamalarýn baþladýðýný ifade ederek, "Eski 'derin devlet'in yerini Gülen'in yeni 'derin devlet'i alýyor" dedi. Brauns, "2007'de el bombalarýnýn bulunmasýyla baþlayan davada hukukçular, akademisyenler, gazeteciler, mafyayla baðlantýsý olan kiþiler tutuklandýlar. Kulaða çýlgýnca gelse de 4000 sayfalýk bir iddianameden bahsediyoruz" ifadelerini kullandý. Ergenekon davasýnýn sanýðý Semih Tufan Gülaltay tarafýndan öldürülmek istenen eski ÝHD Genel Baþkaný Akýn Birdal'ýn davaya müdahilliði de kabul edilmedi. "Bu davada sorgulanan derin devlet ya da kontrgerilla olmadý" diyen Birdal, þöyle devam etti: "Askeri vesayet baþka biçimlerde devam ediyor. Roboskî failleri açýða çýkartýlmadý. JÝTEM bölgedeki kontrgerillanýn adýdýr. JÝTEM'i kurduðu öne sürülen kiþi, bu davada yargýlandý. Bu sorgulama yapýlabilirdi. Ama olmadý. Bu darbe ile de yüzleþme deðil. Hala darbe anayasasý gündemde, 12 Eylül sistemi yürürlükte." (ANF) AKEL UYARDI... "Maraþ önerisinde açýklar var" AKEL, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in Maraþ'ýn Rum tarafýna verilmesi ve Liman'ýn açýlmasýyla ilgili önerisinde, Ercan Havaalaný'nýn tanýnmasý ve KKTC'nin siyasi açýdan yükselmesi "tehlikesi" olduðu görüþünde. Fileleftheros "Anastasiadis'in Önerisinde Tanýnma Tehlikesi... AKEL Mektup gönderdi ve Uyarýyor" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'nun Rum Yönetimi Baþkaný'na mektup göndererek, Maraþ önerisini incelediðini ve "bazý ilkelerde emniyet supaplarý konulmaya çalýþýlmasýna karþýn, öneride, Kýbrýs sorununda oldubittiler ve maceralar yaratacak güvenlik açýklarý saptadýðýný" bildirdiðini yazdý. Gazete AKEL'in Kýbrýs Sorunu Bürosu tarafýndan incelenen öneride "güvenlik açýklarýnýn" Büro Baþkaný Tumazos Çelebis tarafýndan saptanarak bilgi notu haline getirildiðini, Parti Genel Sekreteri Andros Kiprianu tarafýndan da Rum Yönetimi Baþkaný ve Rum Ulusal Konseyi üyelerine mektupla bildirildiðini yazdý, þunlarý ekledi: "Kiprianu mektubunda, 'Maraþ önerisinin Timbu havaalaný konusuyla baðlanmasý söz konusudur ve önerideki bazý ilkelere güvenlik supabý eklenmeye çalýþýlmasýna karþýn Kýbrýs sorununda oldubitti noktasýna varacak maceralar yaratabilecek güvenlik açýklarý saptandý' ifadesini kullandý. Anastasiadis'in önerisi Maðusa Limaný üzerinden doðrudan ticaret, Maraþ'ýn açýlmasý ve yasal sakinlerinin dönmesi, Türkiye ile AB arasýndaki üyelik müzakereleri baþlýklarýnýn açýlmasý ve yasadýþý Timbu (Ercan) Havaalaný'nýn meþru iþletmeye açýlmasý þeklinde 4 meseleyi kapsýyor. Öneriye göre 'Timbu Havaalaný'nýn açýlmasý için þunlarýn uygulanmasý gerekiyor: a) ICAO Sözleþmesi'nin (üye ülkelerin topraklarý üzerindeki hava sahasýnda tam ve münhasýr egemenlikle ilgili) 1. ve 2. maddelerine tam saygý,b) Üniter uçuþ kontrol (FIR Flight Information Region) ve üniter kontrol merkezi (ACC-Area Control Centre). Yine, Havaalaný'nýn, Uluslar arasý hukuka uygun þekilde hukuki olarak kullanýlacaðý ve meselenin ICAO, EUROCONTROL ve Kýbrýs Cumhuriyeti hükümeti arasýnda görüþüleceði belirtiliyor. Kontrolün BM'ye ait olacaðý ve havaalanýnýn 'civil use area' (BM Barýþ Gücü'nün, kentsel kullanýma izin verilen Pile ve Derinya gibi ara bölge içerisindeki topraklar için kullanmakta olduðu terminoloji) olarak yönetilecek deniliyor. Ve son olarak da düzenlemelerin uygulamasýna Kýbrýslý Rumlar ve Kýbrýslý Türkler de dâhil olur deniliyor. Hükümetin bu tezi üzerinde AKEL tarafýndan yapýlan deðerlendirmede, yeni öneri ile eski Baþkan (Hristofyas) tarafýndan yapýlan üç eksenli öneri arasýnda 'Timbu Havaalaný'nýn meþrulaþtýrýlmasýna tekabül eden' büyük farklar olduðu belirtiliyor. Yine, üç eksenli öneriye göre (yeni öneride) paketin geriye kalan kýsmýnda da Kýbrýslý Türkler ve Rumlar tarafýndan müþterek kullaným, Türkiye için açýlacak baþlýklarýn somutlaþtýrýlmasý gibi AKEL tarafýndan çok önemli görülmeyen deðiþiklikler bulunduðuna da iþaret ediliyor. Talat'ýn açýklamalarýna tepkiler Mehmet Ali Talat'ýn dün "Simerini" gazetesinde yer alan söyleþisi Rum siyasi partilerinin sert tepkisiyle karþýlaþtý. Alithia gazetesi "Mehmet Ali Talat Kýþkýrtýcý" baþlýðý altýnda verdiði haberinde, Rum siyasi partileri DÝKO, EDEK ve EURO.KO'dan Talat'a sert eleþtiri gelirken Vatandaþlar Ýttifaký Hareketi Baþkaný Yorgos Lillikas'ýn da DÝKO ve EURO.KO'ya da eleþtiriler yönettiðini yazdý. Habere göre, Talat tarafýndan "Kýbrýs sorununun çözümünü istemeyen" partiler arasýnda gösterilen DÝKO tarafýndan dün yapýlan açýklamada, Talat'ýn açýklamalarýnýn "yanlýþ izlenim yaratma ve Türkiye'nin uzlaþmaz tutumunu saklama giriþimi olduðu" iddia edildi. Açýklamada, "Kýbrýs sorununun çözümünün önündeki engelin Türkiye'nin uzlaþmaz tutumu olduðunun Talat ve Kýbrýslý Türk toplumu tarafýndan çok iyi bilindiði" iddia edilerek Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in "Kýbrýs Rum tarafýnýn çözüme yönelik isteðini kanýtlayan bütünlüklü çözüm ilkeleri çerçevesi temelinde seçimleri kazandýðý" ifade edildi. EDEK'ten yapýlan açýklamada ise, "Ankara adýna hareket eden Talat'ýn müzakereler sýrasýnda sunduðu önerilerin Kýbrýs sorununun çözümünü deðil Kýbrýs'ýn parçalanmasýný öngördüðü" iddia edildi. Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi ise, Talat'ýn açýklamalarýyla Kýbrýs sorununa iliþkin sahip olduðu "katý tezleri, kýþkýrtýcý ve kendini beðenmiþ karakterini" ortaya koyduðu iddiasýnda bulunurken, Rum "Vatandaþlar Ýttifaký Hareketi" Baþkaný Lillikas ise, Talat'ýn her zaman Türkiye'nin politikalarýný savunduðunu iddia etti. Siber'in TMK'ya baþvurularla ilgili açýklamasý ilgi uyandýrdý Baþbakan Sibel Siber'in, Taþýnmaz Mal Komisyonu'na (TMK) Kýbrýslý Türklerin de takas ve mal alýmý için baþvuru yapabilecekleri yönündeki açýklamasý Rum basýnýnda yer buldu. Politis Siber'in önceki gün yaptýðý açýklamayý okurlarýna "Kýbrýslý Türklere Mallarýný Halletme Daveti... Komisyon'a Buyurun" baþlýðýyla aktardý. Ayný gazete "Ýþgal Köyleri Komitesi"nin Güney'deki ekonomik kriz nedeniyle TMK'ya baþvuran Rumlarýn durumlarýný inceleyecek özel bir komite kurulmasýný önerdiðini bildirdi. Habere göre bu öneriyi "Ýþgal Köyleri Komitesi"nden, Hristakis Katýrcis baþkanlýðýndaki heyet, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'yu dünkü ziyaretinde dillendirdi. Kiprianu AKEL'in TMK'ya baþvurmamalarý için Rum göçmenlere teþvik verilmesinden yana olduðunu açýkladý. Rum polisi, darp þikâyetlerini artýk gizleyemiyor Rum Yönetiminin, sýnýr dýþý edeceði yabancý uyruklu kiþileri tuttuðu Mennoya'daki kampta görevli polislerin, buradaki yabancýlarý darp ettiði; þikâyetlerin þahadet eksikliði gerekçesinin arkasýna saklanamayacak kadar çok olduðu bildirildi. Fileleftheros'un haberine göre "Mennoya Þikayet Komisyonu" ve Rum Adalet Bakanlýðý ve "Polise Yönelik Ýddia ve Þikâyetleri Araþtýrma Baðýmsýz Ýdaresi"ne çok sayýda þikâyet ulaþmasý üzerine bir soruþturma komitesi kuruldu. Þikâyetler bir polis subayý üzerinde odaklanýyor ancak þikâyetçiler sözlü kalýyor, darp edilen yabancýlar yazýlý ifade vermeye korkuyor. Gazete "Araþtýrmalar özellikle, hakkýnda, yabancýlarý darp ettiðine iliþkin þikâyetler bulunan bir subay üzerinde odaklanýyor, yabancýlar ifade vermekten korkuyorlar. Ancak þikâyetler o kadar çok ki Polis artýk ifade eksikliði gerekçesinin arkasýna saklanamýyor" ifadesine yer verdi. RMMO'nun çavuþ rütbeli bayan personeli kayboldu Rum Milli Muhafýz Ordusu'nda muvazzaf çavuþ olarak çalýþan Miras Papasokratus isimli kadýnýn geçen Pazar gününden beridir kayýp olduðu haber verildi. Fileleftheros "Milli Muhafýz Ordusu Kadýn Çavuþu Baf'ta Ortadan Kayboldu" baþlýklý haberinde kayýp olduðu akrabalarý tarafýndan Pazar günü bildirilen çavuþun polis tarafýndan arandýðý ancak bulunamadýðýný yazdý. Kayýp RMMO çavuþunun 1,65 boyunda esmer, uzun saçlý ve BMW marka gümüþ renkli araç kullandýðýný belirten gazete haberine þu ilgi çekici detayý da ekledi: "Ancak bu arada, bütün gece kentin çeþitli yerlerinde görev yapan Baf Polis Müdürlüðü devriyelerine, olasý her türlü vukuata karþý yüksek düzeyde teyakkuz emri verildi."

12 12 9 Aðustos 2013 Cuma KÜLTÜR - SANAT Bayramlýk Maniler Emine Hür Bugün bayramdýr kesin Ne ünün var ne sesin Mani yazamýyorum Esin perim nerdesin? Yoktur saklýsý gizi Geçmiþin soldu izi Ne kapý çaldý ne tel Dostlar unuttu bizi Söz aðýr teþbih kaba Köy uzak, yoz kasaba Her insan yaþlanýnca Dýþlanýr mý acaba? Ulurken kurt ve çakal Durma tedbirini al Devrimlerin üstüne Çökerken çember sakal Çabuk düþün ver karar Tembellik neye yarar Bayramdýr ya tüm millet Kaçacak delik arar Göl durgun ýrmak akar Yaz çok sýcak, yaðmaz kar Atatürk devrimler'ne Göz diken yobazlar var Ýçim kara dýþým ak Kadere bak þansa bak Bayramý kutluyorm Ahvale aðlayarak "Bayramdan sonra Naðra Hoþ geldin Bayram Aða" Madem ki tavþansýn Sakýn hiç küsme daða Gün battý oldu akþam Kader bitti uçtu gam Düþün da öyle konuþ Dikkat et, devirme çam Yýllar omzumda bir yük Anýlar bölük pörçük El öpmek þansým yoktur Çünkü benim en büyük Ne haç çare, ne Kabe Ülke mutsuz, harabe Bayramdýr evet amma Sevinemedim ki be Ücret bilmez, bilmez zam Ne derdi var ne de gam Oynayýp sevinsinler Çocuklarýndýr bayram Hellim de ekleyerek Hiç yedin mi bal ekmek Bayramlar dinlencedir Unutuldu el öpmek Þiþi döndür yandý kaz Terletti býktýrdý Yaz Pesimist mani yeter Neþeli mani de yaz Baran var akýttý dam Bora var söküldü çam Oruç tutmadým ama Bayramý kutlayacam Bu oðlandýr bu kýzdýr Kaynayan kanýmýzdýr Geçen gün niþanlandýk Bu ilk bayramýmýzdýr Bazen haddi aþardým Ataklýðma þaþardým Sevgilimi görünce Çifte bayram yaþardým Severek sevilerek Hedef bir birdir erek Unutup zorluklarý Bayramdýr gülmek gerek Ah Afrika, Afrika Dikkat et basma faka Herkese mutlu bayram Dilerim etmem þaka Kitap Dünyasý Ejderha Dövmeli Kýz MILLENNIUM I Stieg Larsson PEGASUS YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Ýntikam ve aþkta kadýn erkekten çok daha vahþidir." Nietzsche TADIMLIK Gene de sana dargýn deðilim deniz Önce senin baðrýný parçaladý Ýþgal donanmasýnýn pervaneleri Aydýn Adamoðlu "Yokoluþ" adlý kitabýndan Kardeþ Türküler'e baský- 11 Aðustos'ta Marmaris Anfi Tiyatro'da konser verecek olan Kardeþ Türküler'in organizatörleri sivil polislerin bilet satýþlarýný engellemeye çalýþtýðýný söyledi. Organizasyonu gerçekleþtiren Sergen Sucu'nun iddiasýna göre geçtiðimiz haftasonu biletlerin satýldýðý Atatürk Heykeli önündeki standa gelen sivil polisler, Kardeþ Türküler grubunun terörist olduðunu ve konser gelirlerinin illegal faaliyetlerde kullanýldýðýný öne sürerek bilet satýþýnýn durdurulmasýný istedi. Yine standa bilet almaya gelen kiþilerin de taciz edildiði ve benzeri konuþmalarýn yapýldýðý önü sürüldü.yaþananlar üzerine bir açýklama yapan Kardeþ Türküler, "20 yýl öncesindeki uygulamalarý hatýrlatan bu uygulamayý kýnýyor ve bu uygulamanýn acilen durdurulmasýný talep ediyoruz" dedi. "Herkes padiþah olmak istiyor, diyor ama Erdoðan Atatürk olmak istiyor' Ünlü yazar Adalet Aðaoðlu, Kefal Dergisi'ne konuþtu. Aðaoðlu, verdiði röportajda Baþbakan Erdoðan için 'Herkes padiþah olmak istiyor diyor ama bence Erdoðan için için Mustafa Kemal olmak istiyor' yorumunu yaptý Türk edebiyatýnýn önde gelen isimlerinden Adalet Aðaoðlu, Frankfurt Kitap Fuarý dönüþünde Kefal Dergisi'nden Kemal Can Kayar ve Duygu Temel'e konuþtu. "1923'den bu yana müthiþ bir deðiþim yaþandý. Ýslam kesimi de bunun içine dahil. Ben çocukluðumda eli tesbihli bir adam gördüðüm zaman korkup kaçýyordum. Þarký söyleyen bir adam gördüðümde ise seviniyordum, tabi þarký da batýlý olacak. Þimdi o zamanki halimi gülünç buluyorum" diyen Aðaoðlu, "Benim kesinlikle 'Vay efendim muhafazakar bir toplum olacaðýz, herkese zorla namaz kýldýracaklar' diye bir korkum yok. Çünkü bu yüzyýllýk Cumhuriyeti yok saymaktýr. Bu sürede müthiþ batýlýlaþan bir ahali oluþtu" diyerek, Osmanlý toplumundan farklý bir toplum yapýsýnýn var olduðunu, çok seslilikle beraber artýk kimsenin susturulamayacaðýný ifade etti. Yazar Aðaoðlu, güncel siyasete dair yorum yapmaktan da kaçýnmadý. En dikkat çekici yorum Baþbakan Tayyip Erdoðan hakkýnda söyledikleri oldu. Erdoðan için "Herkes padiþah olmak istiyor diyor ama bence Erdoðan için için Mustafa Kemal olmak istiyor" diyen Aðaoðlu "Nasýl Mustafa Kemal'in masasýnda herkes onu evet deyip onaylýyorsa o da kimseye takýlmadan onaylanmak istiyor" yorumunu yaptý. GAÜ SAHNE SANATLARI YÜKSEKOKULU DRAMA- OYUNCULUK BÖLÜMÜ ÝÇÝN SINAVLAR YAPILACAK Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bu yýl eðitime baþlayan Sahne Sanatlarý Yüksekokulu Drama-Oyunculuk Bölümünde eðitim görmek isteyenler için özel yetenek sýnavlarý yapýlacak. GAÜ Ýstanbul Yerleþkesi'nde gerçekleþtirilecek olan sýnavlar 5-6 Eylül tarihlerinde; GAÜ Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampusu'nda yer alacak olan sýnavlar ise 9-10 Eylül tarihlerinde yer alacak. Sýnavlar saat 10:00'da baþlayacak. Sýnavlar iki aþamadan oluþacak. GAÜ'den yapýlan açýklamada, Sahne Sanatlarý akademik birimlerinin YÖK ve YÖDAK'tan denklik ve kontenjan aldýðý ifade edildi ve akademik yýlý güz dönemi için kayýtlarýn baþladýðý belirtildi. Açýklamada, öðrenci adaylarýnýn Girne Amerikan Üniversitesi Sahne Sanatlarý drama-oyunculuk bölümü özel yetenek sýnavý baþvuru koþullarý, sýnav içeriði, akademik program müfredatlarý ve akademik kadrosu ile ilgili detaylý bilgiye web adresinden elde edebileceði de ifade edildi.

13 9 Aðustos 2013 Cuma Hukukçu gözüyle Barýþ Mamalý 1960 yýlýnda Türk ve Rum toplumlarýnýn ortaklýðýnda adada Kýbrýs Cumhuriyeti yönetimi kurulur. Bu cumhuriyete Türkiye- Yunanistan-Ýngiltere garantör olurlar. Dýþ mihraklarýn karýþtýrmacýlýðý ve müdahaleleri neticesinde iki toplum kamplara bölünerek zaman zaman çatýþma noktasýna gelir. 1967'de Yunanistan'da askeri bir darbe ile kurulan CIA destekli Albaylar Cuntasý'nýn tetiklemesi ve etkisiyle 15 Temmuz 1974'te Kýbrýs'ta kanlý bir iç hesaplaþma yaþanýr. Cuntacý Nikos Sampson liderliðindeki EOKA B taraftarý Rumlar, Makarios yanlýlarýyla sol görüþlü (AKEL) diðer Rumlara yönelik saldýrýya geçer ve Rum Lider Makarios bu darbe ile devrilerek adayý terk eder yýlýnda kurulan Anayasal düzen bozulur ve Yunan Cuntasý yönetime el koyar. Garanti ve Ýttifak Anlaþmalarýndan doðan hakkýný kullanan Türkiye, bozulan bu anayasal düzeni yeniden tesis etmek amacýyla 20 Temmuz 1974'te adaya askeri müdahalede bulunur. Müdahale ile adanýn siyasi yapýsýnda deðiþimler yaþanýr. Kýbrýs Barýþ Harekatý sonrasý takriben Eylül 1974 tarihinde adadaki Türkiye Cumhuriyeti Askeri Kuvvet Komutanlýðý ile Kýbrýs Türk Cemaat Baþkaný Rauf R. Denktaþ, o dönemin Kýbrýs Türk Baþsavcýsý ve Yüksek Mahkeme Baþkaný tarafýndan uluslararasý hukukun ve özellikle özel mülkiyet hakkýnýn ihlal edilmemesi yönünde yazýlý olarak uyarýlýr. Ancak bu önemli hukuki mütalaa gözardý edilerek bugün AÝHM'de Türkiye'nin mülkiyete yönelik mahkumiyetlerinin temelini oluþturacak hukuk ihlalleri yapýlýr. Bu ihlallerin bedelini bugün Türkiye ve Kýbrýs Türk halký ödemek durumunda kalmýþtýr ve halen de ödemektedir yýlýnda, bölünen adanýn kuzeyinde Kýbrýs Türk Federe Devleti (KTFD) kurulur müdahalesi sonrasý oluþan fiili durum ýþýðýnda yeni bir anayasa ile yeni bir devlet modeli ortaya çýkar. Adanýn tekrar birleþmesinde oluþacak federal yapý arzusuyla bu devletin adýna da "federe" kelimesi eklenir Doruk Anlaþmalarýnda Denktaþ ve Makarios (Sonrasýnda Klerides) "Baðýmsýz, baðlantýsýz federal bir devlet" çerçevesinde çözüme ulaþmak için anlaþmaya varýrlar. 12 Eylül 1980'de bu sefer Türkiye'de askeri darbe yapýlýr ve yönetime generaller el koyar. Dünyanýn birçok yerinde olduðu gibi (Panama, Haiti, Nikaragua, Þili, Grenada, Yunanistan, vs ) Türkiye'de yapýlan bu darbenin arkasýnda da CIA vardýr. 12 Eylül'ü gerçekleþtirenler aslýnda ABD yönetiminin "Bizim çocuklar baþardý" (our boys did it) diye adlandýrdýðý paþalar ve subaylardýr yýlýnda uluslararasý hukuka aykýrý olacaðý bilinmesine raðmen, darbeciler ve onlarýn temsilcileri vasýtasýyla ýsrarla ve baskýyla KKTC kurdurulmuþtur. KKTC'nin kurulmasýyla BM'de 1983 ve 1984 yýllarýnda alýnan kararlar ve sonrasýnda ABAD ve AÝHM kararlarýyla bu yapýnýn illegal olduðu hukuki anlamda tescillenmiþtir. KKTC olgusunun uluslararasý hukuka aykýrýlýðý karþýsýnda Kuzey Kýbrýs ve Kýbrýs Türk Halký tüm dünyadan izole olarak yaþamaya ve çeþitli ambargolarla ezilmeye mahkum edilmiþtir. 12 Eylül'ü gerçekleþtiren darbeci zihniyetler ve diðer adýyla "derin devletçiler" aslýnda çok önceden Kýbrýs ile alakadar olmaktaydýlar. 1958'de Türk Mukavemet Teþkilatý (TMT)'nýn kurulmasýna, T.C Genel Kurmay Baþkanlýðý'na baðlý gizli bir yapýlanma olan Özel Harp Dairesi katký koyarak belirli anlamda öncülük etmiþtir yýlýnda yapýlacak Kýbrýs Cumhuriyeti KIBRIS VE ERGENEKON BAÐLANTILARI -1- Cumhurbaþkanlýðý Muavini (Seçilen bu kiþi Kýbrýs Geçici Türk Yönetimi'nin de Baþkaný olacaktýr) seçimlerine AÝHM'den emekli hakim Zeka Bey aday olur. Kýbrýs Türk toplumundan ciddi bir destekle aday olan Zeka Bey'in karþýsýnda Dr. Fazýl Küçük vardýr. Ancak dönemin T.C Büyükelçisi ve TMT liderliðinin baský ve etkisiyle Zeka Bey adaylýðýný geri çekmek zorunda kalýr yýlýnda yapýlacak seçimler için aday olan Dr. Fazýl Küçük ve Ahmet Mithat Berberoðlu da Rauf Denktaþ karþýsýnda benzer nedenlerle adaylýktan vazgeçirilirler yýlýnda garantörlük hakkýna dayanarak yapýlan Barýþ Harekatý'nýn adada bozulan anayasal düzeni tekrar tesis etmek gayesiyle yapýldýðý lider kadrolarca beyan edilmesine raðmen ( Temmuz - Aðustos 1974 tarihlerinde Türkiye'de yayýn yapan gazetelerde devlet yetkililerinin bu yönde birçok beyan ve demeçleri bulunmaktadýr ) adanýn bölünmüþlüðünün kalýcýlýðýna yönelik politikalar üretilmiþtir. Oysa 20 Temmuz 1974 sabahý Rauf Denktaþ radyodan halka yaptýðý konuþmada, harekatýn temel amacýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenliðinin ve toprak bütünlüðünün korunmasý olduðunu açýkça beyan etmiþtir yýlýnda KTFD'nde yapýlan genel 1981 yýlýnda yapýlan demokratik seçimlerde solun güçlü çýkmasý Türkiye'deki askeri yönetimi çok endiþelendirdi... seçimlerde sol aðýrlýklý muhalefet Denktaþ desteðindeki ve liderliðindeki UBP'ye karþý üstün çýkar (UBP:18, TKP+CTP+ Diðerleri:21). Dönemin darbe yöneticileri ve onun temsilcisi askeri ve sivil yetkililer bu muhalefet partileriyle görüþme yaparak hükümette yer alamayacaklarýný kendilerine uyarý ve tehdit þeklinde aþikar olarak beyan ederler. Bu yapýlanlar ada demokrasisine ve baðýmsýzlýðýna açýktan bir müdahale teþkil etmekteydi yýlýnda yapýlan demokratik seçimlerde solun güçlü çýkmasý Türkiye'deki askeri yönetimi endiþelendirmiþtir yýlýnda yapýlan Devlet Baþkanlýðý seçiminde ise Rauf Denktaþ'ýn %48 oy aldýðý belli olduktan sonra aniden TRT'den seçimi kazandýðý ilan edilmiþtir (Oysa seçimi kazanabilmek için %50+ oy gerekli idi). Bu olayýn hemen öncesinde KTFD Baþbakan Müsteþarý'nýn "Elçilik emir verdi. Biraz sonra R.Denktaþ devlet baþkaný ilan edilecek" demesi bu seçimlere, Türkiye'deki askeri yönetimin müdahalesini açýktan göstermektedir. Bunun üzerine muhalefet Yüksek Seçim Kurulu'na þikayette bulunmuþ ancak YSK Baþkaný þikayetçilere "Gidin Elçiye" demiþtir. Görüleceði üzere darbecilerin Kýbrýs'taki siyasi etkisi ve/veya müdahalesi Yüksek Mahkeme Baþkaný'na kadar uzanmýþtýr. KTFD Anayasasý'na göre, R.Denktaþ'ýn 1983 yýlýndan sonra tekrar devlet baþkaný olmasý hukuken mümkün deðildi. Ancak darbe yönetiminin açýkça destek verdiði R.Denktaþ'ýn devlet baþkanlýðýnýn devamý elzem görülmekteydi. Bu amaçla anayasa'nýn da deðiþtirilmesi gerekiyordu. Ancak bunu saðlayacak meclis çoðunluðu yoktu (2/3 yani 27 milletvekili). Bu yüzden yeni bir devlet ve buna baðlý yeni bir anayasa yapma yöntemi seçildi. Neticede halkoyuyla kabul edilen KKTC Anayasasý ile R.Denktaþ'ýn uzun yýllar daha cumhurbaþkaný olmasýnýn önü açýlmýþ oldu. KKTC kurulmadan bir gün önce yapýlan yemekli toplantýda muhalefet milletvekillerine karþý R.Denktaþ, mecliste yapýlacak oylamada bu yeni oluþuma evet demeyecek olan muhalefet partilerinin bertaraf edileceði, siyasal faaliyetlerinin de sonlanacaðý yönünde tehdit nitelikli bir uyarýda bulunmuþtur. Keza bu toplantý esnasýnda Denktaþ sürekli olarak "Kripto geldi mi?" diye yanýndakilere sorduðu ve bu kriptonun T.C Elçiliði'nden o toplantý esnasýnda geldiði de zamanýn tanýklarýnca anlatýlmaktadýr. (Devamý yarýn) 13 KIBRIS-ÝSRAÝL-YUNANÝSTAN MEMORANDUMU Politis: Tarihi anlaþma Güney Kýbrýs, Ýsrail ve Yunanistan arasýnda, enerji konularý ve su kaynaklarýna iliþkin karþýlýklý anlayýþ memorandumu, üç ülkenin enerji bakanlarý tarafýndan bugün (dün) Lefkoþa'nýn Rum kesiminde imzalanýyor. Politis gazetesi "Ýlk ve Tarihi Anlaþma Yeni Bir Ýttifak Doðuyor" baþlýklý haberinde, Rum Tarým Bakaný Nikos Kuyalis ile Ýsrail Enerji Bakaný Silvan Shalom'un, Rum kesimi, Yunanistan ve Ýsrail arasýndaki ilk anlaþma olduðundan, memorandumun imzalanmasýný tarihi ve siyasi açýdan büyük öneme sahip olarak nitelendirdiklerini yazdý. Rum Enerji Bakaný Yorgos Lakkotripis, Ýsrail Enerji Bakaný Silvan Shalom ve Yunanistan Enerji Bakaný Yannis Maniatis'in, bugün tarihi bir imza atacaklarýný kaydeden gazete, Tarým Bakaný Kuyalis ile Ýsrail Enerji Bakaný'nýn dün gerçekleþtirdikleri görüþmenin ardýndan düzenledikleri ortak basýn toplantýsýnda söylediklerine yer verdi. Konuþmasýnda, Güney Kýbrýs'ta, enerji ve su konularý yaný sýra, üç ülkenin elektrik sistemlerinin deniz altý elektrik kablolarýyla birbirine baðlanmasý konusunun ileriye götürülmesine katký yapmak için bulunduðunu dile getiren Ýsrailli bakan, Ýsrail ile Güney Kýbrýs iliþkilerine de deðinerek, bunun her zamankinden iyi olduðunu savundu. Memorandumun üç ülke arasýndaki iliþkilerin daha da güçlenmesine katkýsý olacaðýný ifade eden Shalom, Rum kesimi ile Ýsrail arasýndaki iliþkilerdeki büyük deðiþikliðe de atýfta bulundu ve iki hükümetin karþýlýklý yardým konusundaki iyi niyetine vurgu yaptý. Ýsrail'in su konularýnda ihtiyacý olan her türlü yardýmý vermeye hazýr olduðunu da dile getiren Shalom, Tarým Bakaný Kuyalis'i, yakýn gelecekte Ýsrail'i ziyaret etmeye de çaðýrdý. Gazeteye göre Tarým Bakaný Kuyalis ise konuþmasýnda, Shalom ile dün gerçekleþtirdikleri görüþmenin, su kaynaklarýnýn geliþtirilmesi, idaresi ve korunmasý alanýndaki çeþitli ortak ilgi konularýna odaklandýðýný söyledi. Ýki ülkenin deniz suyu arýtma konularýnda baþarýyla iþbirliðinde bulunduklarýný da anlatan Rum bakan, Rum kesiminin sahip olduðu dört deniz suyu arýtma tesisinin üçünde, Ýsrailli þirketlerin de yer almakta olduklarýný ifade etti. Fileleftheros gazetesi ise "Boru Hatlarý Arkada, Kablolar Önde" baþlýklý haberinde, bugün Lefkoþa'nýn Rum kesiminde imzalanacak olan memorandum ile birlikte, Güney Kýbrýs, Ýsrail ve Yunanistan'ýn, üç ülke arasýnda deniz altýndan elektrik kablosu döþenmesi olarak bilinen "EuroAsia Interconnector" projesini resmi olarak da desteklediklerini açýklayacaklarýný haber verdi. Rum kesiminin, Vasiliko'da inþa edilecek olan doðal gaz sývýlaþtýrma terminali konusunda iþbirliði aramakta olduðunu yazan gazete, Yunanistan'ýn ise Avrupa'ya yönelik doðal gaz ihracatý þebekesinde rol almak istediðini belirtti. Ýsrail Enerji Bakaný Shalom'un, dün gerçekleþtirdiði görüþmeler ve açýklamalarýnda, Güney Kýbrýs ziyareti sýrasýnda bu projeye verilecek öneme iþaret ettiðini kaydeden gazete, iki bakanýn, Kudüs ve Güney Lefkoþa arasýnda deðiþimli olarak yýlda iki kez siyasi ve teknokratik aþamada görüþmeler yapýlacaðý konusunda mutabýk kaldýklarýný iletti. Gazete, üç ülkenin bakanlarýnýn, "EuroAsia Interconnector" projesi hakkýndaki tüm veriler ve bugüne kadarki geliþmeler hakkýnda bilgilendirileceklerini de ekledi. Alithia gazetesi ise "Tarihi Anlaþma" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, memorandumun imzalanmasýyla birlikte, Yunanistan, Güney Kýbrýs ve Ýsrail arasýndaki enerji doktrininin de "mühürleneceðini" yazdý. Haravgi gazetesinin haberine göre ise, Enerji Bakaný Lakkotripis, Rum hükümetinin, üç ülke arasýndaki memorandumun imzalanmasýna büyük yatýrým yapmakta olduðunu söyledi. Arzu ettikleri þeyin, üç ülke arasýndaki iliþkilerin derinleþmesi olduðunu söyleyen ve ele alýnacak birçok konuya deðinen Lakkotripis, yapýlacak görüþmelerde, Rum kesimi ile Ýsrail arasýndaki MEB'de bulunan doðal gaz yataklarýndan ortaklaþa istifade edilmesi konularýnýn yaný sýra, çevre korumasýyla ilgili konularýn da ele alýnacaðýný sözlerine ekledi. Simerini ise bakanlarýn açýklamasýný "Ýki Ülke Arasýndaki Ýliþkiler Her Zamankinden Daha Ýyi Aþamada" baþlýðýyla aktardý. Kýbrýs-Ýsrail baharý Anastasiadis Ýsrail'e doðal gazý Kýbrýs üzerinden ihraç etmesi çaðrýsýnda bulundu Simerini gazetesi "Baþkan Taahhüt Bekliyor" baþlýklý haberinde, dün Limasol kazasýna baðlý Episkopi (Yalova)'daki deniz suyu arýtma tesisinin açýlýþýnda konuþan Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, Ýsrail hükümetini, sahip olduðu doðal gazý Rum kesimindeki terminal üzerinden ihraç etmeye çaðýrdýðýný ve Rum kesiminin Tel Aviv'in bölgedeki en istikrarlý ortaðý olduðunu söylediðini bildirdi. Gazeteye göre, Ýsrail Enerji Bakaný Shalom'un da katýldýðý açýlýþ töreninde konuþan Anastasiadis, Ýsrail hükümetini, Ýsrail doðal gazýný Rum kesimindeki doðal gaz sývýlaþtýrma terminalinden ihraç etmeye dair potansiyelini ciddi þekilde gözden geçirmeye çaðýrdý. Enerji iþbirliðinin, iki ülke arasýndaki güçlendirilmiþ iþbirliði açýsýndan, ivme kazandýrýcý bir güç haline gelebileceðini söyleyen Anastasiadis, bütün bunlarýn, Rum kesiminin Ýsrail'in bölgedeki belki de en istikrarlý ortaðý olmasý dikkate alýndýðýnda, birbiriyle daha da çok baðlantýlý olduðunu ifade etti. Anastasiadis, doðal gazýn Akdeniz ülkelerinden yalnýzca Avrupa'ya deðil, Uzak Doðu'ya nakledilmesi açýsýndan, Süveyþ Kanalýna olan yakýnlýklarýnýn, Rum kesiminde bölgesel bir enerji merkezi meydana getirilmesini uygun gören, önemli bir etken olduðunu da dile getirdi. Haravgi'nin haberine göre ise Anastasiadis, Rum kesiminin, Doðu Akdeniz'in enerji merkezi haline gelme olanaðýný hayata geçirmek için, Rum hükümetinin doðal gaz sývýlaþtýrma terminalinin inþasý için kararlý bir þekilde ilerlemekte olduðunu sözlerine ekledi.

14 14 9 Aðustos 2013 Cuma Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Ýyigün Eczanesi: Muhtar Yusuf Galleria No:2 Küçük Kaymaklý Tel: Özün Eczanesi: 17 Evren Paþa Cad. No:2 (Yeni Gönyeli Belediyesi Binasý Karþýsý) Yenikent Gönyeli Tel: Handegül Günay Eczanesi: Þht. Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Bölgesi Tel: Maðusa Ören Eczanesi: Tunalý Hilmi Sok. Aþaðý Maraþ Tel: Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Özellikle Batý 1 2 Avrupa'da topraðý ve üzerinde yaþayan köylüleri tek bir 1 kimsenin malý sayan Ortaçað siyasi düzeni, 2 feodalite. 2-Birleþik, birleþmiþ olma 3 durumu. Hayvan yuvasý. 3-Tren veya 4 tramvay yolu. Kötülük, fenalýk. Güneþ doðmadan önceki 5 alacakaranlýk. 4Közlenmiþ patlýcan, 6 sarmýsaklý yoðurt ve kýyma ile yapýlan bir 7 çeþit yemek. 5-Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma 8 durumu, þan, þöhret. Beyaz. Ýçinde yemek 9 ýsýtýlan veya yumurta gibi þeyler piþirilen, 10 derinlið az metal kap. 6-Tanrý için "Her 11 zaman var olan" anlamýnda kullanýlýr. Yolculukta veya askerlikte kullanýlan, boyna veya bele asýlý olarak taþýnan su kabý. 7-Herhangi bir bilim dalýnda yazýlmýþ olan yazý veya eserlerin bütünü. 8-Taneli veya un gibi toz durumunda olan þeyleri yabancý maddelerden ayýklamak veya incesini kabasýndan ayýrmak için kullanýlan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiþ, gözenekli tel, kýl, bez ile yapýlan araç. Uzaklýk bildirir. 9-Sodyum'un kýsaltmasý. Bir erkek adý. 10-Meyve yapraðýnda yumurtacýklarýn baðlý olduðu bölüm. Neon'un kýsaltmasý. Bir nota. 11-Bir tür pasta. Harf okunuþu. Erden baþgedikliye kadar askerlerin genel adý. Dünün çözümü 'Merkel 3 yýl sonra býrakýyor' mu? Hükümet sözcülerinden Georg Streiter, Berlin'de yaptýðý açýklamada 'Stern' dergisinin son sayýsýnda ortaya atýlan iddialarý yalanladý. Sözcü Streiter, iddialarýn temelden yoksun olduðunu, bu konuda Merkel'in 18 Nisan'da Bild gazetesine verdiði demeçte ifade edilen görüþlerin esas olduðunu" söyledi. Baþbakan Angela Merkel sözkonusu demecinde, "22 Eylül seçimlerinden zaferle çýkmalarý halinde Hrýstiyan Birlik-Liberaller koalisyonunun sürdürüleceðini, kendisinin de Baþbakan olarak görev süresinin sonuna kadar ülkeye hizmet vermeye devam edeceðini" vurgulamýþtý. 'Stern' dergisinin son sayýsýnda yer alan haberde, "Merkel'in 22 Eylül 2013 tarihinde yapýlacak genel seçimlerde yeniden seçilmesi halinde görev süresinin sonuna kadar Baþbakanlýk yapmayý planlamadýðý" iddiasý dile getirildi. 'Stern'e göre, "Merkel, 2017'de tamamlanacak görev süresinden önce, 2016'da Baþbakanlýk görevinden ayrýlmayý öngörüyor." Merkel 2016 yýlýnda 62 yaþýna, kocasý ise 67 yaþýna basacak. 'Stern'in iddiasýna göre Merkel, 2017 genel seçimlerinden bir yýl önce görevinden ayrýlarak halefine Baþbakanlýk görevine ýsýnmasý için zaman kazandýracak. Haberde, "Merkel'in Baþbakanlýk görevinden sonra uluslararasý bir görev üstlenmeyi düþünmediði" vurgulandý. Brüksel kulislerinde zaman zaman gündeme gelen ve Merkel'in AB'de üst düzey bir göreve talip olduðu iddialarý sürekli yalanlanýyor. 'Stern'in iddiasýna göre Merkel, Alaska'dan Ateþ Topraklarý'na Amerika kýtasýný boydan boya kat eden bir geziye çýkmayý planlýyor. Stern dergisi haberini "kendi kaynaklarýna" dayandýrdý. Merkel'in görev süresi sona ermeden Baþbakanlýktan ayrýlabileceði iddialarý ilk kez 'Bild' gazetesi yazarý Nikolaus Blome tarafýndan ortaya atýlmýþtý. Merkel'in 61'inci doðum gününden önce, 2015'te Baþbakanlýktan ayrýlacaðý ileri sürülmüþtü. Merkel, 'Bild' gazetesine verdiði demeçte, "2017 sonrasýnda yeniden Baþbakanlýða aday olup olmayacaðý" sorusuna yanýt vermekten kaçýnmýþtý. Merkel, "Bu tür sorularýn yanýtý zamaný gelince verilir" demiþti. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Mecazi anlamda "Birini uyarmak veya kýþkýrtmak". 2-Rumcada "Bir". Eriþmiþ, ele geçirmiþ. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 3-Ýnandýðý, düþündüðü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu. Bazý araçlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden küçük çaplý silindir, piston. 4-Bir gýda maddesi. Yersiz yurtsuz, belli bir adresi olmayan. 5-Süt çocuklarýný yatýrmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan, tahta veya demirden yapýlmýþ, sallanýr bir çeþit küçük karyola. Ýlave. 6Olaðanüstü sezgileriyle birtakým gerçekleri gördüðüne inanýlan kimse. Yýlýn üçüncü ayý. 7-Gözlem. Þan, þöhret. 8-Lityum'un kýsaltmasý. Sancý, ateþ ve öksürükle beliren tehlikeli bir akciðer iltihabý. 9-Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatýna son vermesi. 10-Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. Kumaþla astar arasýna konularak giysinin dik durmasýný saðlayan kolalý bez. 11-En kýsa zaman. Bir þarkýda her kýtadan sonra tekrarlanan ve bestesi deðiþmeyen parça. 'Esad'ýn konvoyuna saldýrý' iddiasý Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'ýn konvoyuna saldýrýda bulunulduðu iddia edildi. Suriye Enformasyon Bakaný Umran Zuabi, "Saldýrý haberi tamamen yalan" açýklamasý yaptý. Uluslararasý haber ajansý Reuters, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'ýn konvoyunun Þam'da bir camiye giderken roketli saldýrýya uðradýðýný ileri sürdü. Saldýrý iddialarý sonrasý Suriye devlet ajansý SANA ve devlet televizyonu, Beþþar Esad'ýn namaz kýlarken görüntülerini yayýnladý. Suriye'deki muhalif silahlý örgüt "Liva El Ýslam Tugaylarý" militaný Ýslam Aluþ, Esad'ýn konvoyunu Suriye'nin baþkenti Þam'da Malki bölgesinde hedef aldýklarýný söyledi. Muhalif militan Aluþ, Enes bin Malik Camisi'ne bayram namazý için yola çýkan Esad'ýn konvoyuna roket saldýrýsýnda bulunduklarýný ileri sürdü. Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'ýn konutu Malki bölgesinde bulunuyor. Suriye Enformasyon Bakaný ise, Devlet Baþkaný Beþþar Esad'ýn konvoyunun isyancýlar tarafýndan saldýrýya uðradýðý iddialarýný yalanladý. Suriye devlet televizyonuna konuþan Enformasyon Bakaný Umran Zuabi, "Saldýrý haberi tamamen yalan" açýklamasý yaptý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 9 Aðustos 2013 Cuma Gül: Baþbuð için üzüntü duyuyorum TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, "Beraber çalýþtýðýmýz sayýn Genelkurmay Baþkanýyla (Ýlker Baþbuð) ilgili þüphesiz ki üzüntü duyuyorum" dedi. Ramazan Bayramýna Ýstanbul'da giren Cumhurbaþkaný Gül, bayram namazýný Emirgan Camisi'nde kýldý. Camiye oðlu Ahmet Gül'le birlikte gelen Gül'ü, cami önünde Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Ýstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn karþýladý. Gül, cami çýkýþýnda gazetecilere yaptýðý açýklamada, bütün vatandaþlarýn bayramýný tebrik ettiðini belirterek, Ramazan Bayramýnýn baþta bütün vatandaþlar olmak, üzere bölgedeki tüm Müslümanlara ve bütün insanlýða hayýrlar, iyilik, barýþ ve huzur getirmesini temenni ettiðini söyledi. Bayramlarýn hususiyetinin, barýþý huzuru, kardeþliði, saygýyý ve sevgiyi daim kýlmak ve yaymak olduðuna vurgu yapan Gül, þunlarý kaydetti: "Bunun da bütün ülkemizde yayýlmasýný ve güçlenmesini tabii ki hep arzu ediyoruz. O bakýmdan bütün vatandaþlarýma sevgilerimi, saygýlarýmý sunuyorum, bütün küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bayram günlerinin ayrý bir hususiyeti vardýr. Hepimiz bunu idrak etmeliyiz ve bütün memleketimizde güzel bir havanýn esmesi, huzurun esmesi yönünde, hep beraber elimizden geleni yapmalýyýz. Birbirimizi ne kadar çok anlarsak, ne kadar çok sayarsak, o kadar çok bu ülkede huzur ve kardeþlik olur. Bunun için hep beraber elbirliði içerisinde çalýþmamýz gerekir, tekrar bütün vatandaþlarýmýn, hepinizin, sizlerin bayramýný tebrik ediyorum." BAÞBUÐ'A MÜEBBET HAPÝS CEZASI VERÝLMESÝ Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, bir gazetecinin, "Ergenekon Davasýnda karar çýktý. Sizin çalýþma arkadaþýnýz Ýlker Baþbuð da müebbet hapis cezasý aldý. Bildiðimiz kadarýyla sizin bir yorumunuz olmadý. Acaba nedir deðerlendirmeniz?" "FAKAT YARGI DA BUGÜN TABÝÝ BÝRÝNCÝL MAHKEME BÝR KARAR VERDÝ. BÝRÝNCÝL MAHKEMENÝN VERMÝÞ OLDUÐU KARAR NÝHAÝ BÝR KARAR DEÐÝLDÝR. BUNUN BÝLÝYORSUNUZ YARGITAY'DA TEKRAR MASAYA YATIRILMASI SÖZ KONUSUDUR. YARGITAY'IN VERECEÐÝ KARAR DA ASLINDA NÝHAÝ DEÐÝLDÝR" TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, eski Genelkurmay Baþkaný Ýker Baþbuð hakkýndaki, "Tarih, Genelkurmay baþkanýna terör örgütü lideri diyeni affetmez" þeklindeki sözlerine iliþkin, "Ben o zaman kanaatimi çok açýk, net ifade ettim ve bu kanaatimde herhangi bir sapma söz konusu deðildir. Fakat yargý da bugün tabii birincil mahkeme bir karar verdi. Birincil mahkemenin vermiþ olduðu karar, nihai bir karar deðildir. Bunun biliyorsunuz Yargýtay'da tekrar masaya yatýrýlmasý söz konusudur. Yargýtay'ýn vereceði karar da aslýnda nihai deðildir" dedi. Erdoðan, Ramazan Bayramý namazýný Süleymaniye Camisi'nde kýldý. Bayram namazýndan sonra gerçekleþen bayramlaþma törenine de katýlan Erdoðan, namaz sonrasý Mimar Sinan Türbesi'ni ziyaret etti. Erdoðan'a ziyareti sýrasýnda Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, AK Parti Ýstanbul Ýl Baþkaný Aziz Babuþçu ve Ýstanbul Müftüsü Rahmi Yaran eþlik etti. Çýkýþta basýn mensuplarýna açýklama yapan ve sorularýný yanýtlayan Erdoðan, baþý rahmet, ortasý maðfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluþ olan ramazan ayýný geride býraktýklarýný belirterek, þu anda Ramazan Bayramý ile müþerref olduklarýný söyledi. Bayramýn tüm millet, Ýslam alemi ve insanlýk için barýþa vesile olmasýný Allah'tan temenni eden Erdoðan, bayramlarýn kendi deðer silsilesi içinde kardeþliðin, birliðin, beraberliðin ve dayanýþmanýn doruða eriþtiði, kýrgýnlýklarýn, dargýnlýklarýn sona erdiði bütünleþme günleri olduðunu kaydederek, Ramazan Bayramý'nýn olumlu istikamette kýrýlmanýn ve dönüþümün oluþmasýna vesile olmasýný temenni etti. Tüm milletin bayramýný kutlayan ve tebrik eden sorusunu, þöyle yanýtladý: "Tabii ki yargý süreci bitmiþ deðil. Baþta söylediðiniz gibi bu uzun bir süreç. Bütün gerek suçlamalarýn, gerek cezalarýn kesinleþmesi için Yargýtay safhasý, yani temyiz safhasý vardýr. Ayrýca Türkiye uluslararasý hukuku da tanýdýðý için Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi vardýr. Þüphesiz ki beraber çalýþtýðýmýz sayýn Genelkurmay Baþkanýyla ilgili üzüntü duyuyorum. Fakat dediðim gibi, kesin deðildir bunlar. Kanun yollarý hep açýktýr. Ümit ediyoruz ki; önümüzdeki dönem içerisinde gerek Yargýtay, gerek diðer safhalarda, varsa bütün yanlýþlar bunlar hepsi düzeltilir ve kamuoyunun vicdanýný tatmin edecek kararlar çýkar." GEZÝ PARKI ODAKLI GELÝÞMELER Cumhurbaþkaný Gül, "Gezi Parký olaylarýyla biliyorsunuz Eskiþehir'de 19 yaþýnda bir genç rahmetli olmuþtu. Görüntülerin silindiði ortaya çýktý. Baþsavcýlýk açýkladý, bir polisin tutuklandýðý belirtildi. Acaba yorumunuz var mýdýr?" sorusu üzerine ise þunlarý kaydetti: Erdoðan, "Nice bayramlara birlik, beraberlik, dayanýþma içerisinde Rabb'im bizleri kavuþtursun diyorum" dedi. Baþbakan Erdoðan, açýklamasýndan sonra basýn mensuplarýnýn sorularý yanýtladý. Bir gazetecinin, "Genel Baþkan Yardýmcýnýz Hüseyin Çelik, 'Demokratikleþme paket üzerinde çalýþmalar tamamlandý bunu da kýsa bir süre içerisinde Sayýn Baþbakan'a sunacaðýz' açýklamýsý yaptý. TBMM'nin de 2 hafta erken açýlabileceðinin sinyalini verdi. Paket ne zaman size gelecek. TBMM'nin erken açýlma gibi bir ihtimali var mý?" sorusu üzerine Erdoðan, "Demokratikleþme Paketi" ile ilgili daha önce kendisinin de katýldýðý çalýþmalar yapýldýðýný aktardý. Erdoðan, daha sonra görevlendirdikleri arkadaþlarýnýn Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay riyasetinde çalýþmalarýný sürdürdüðünü kaydederek, þöyle devam etti: "Bu bayram vesilesiyle ve bayram ertesi de ben bu yapýlan çalýþmalarý gözden geçirme imkaný bulacaðým ve bayram sonrasý arkadaþlarýmla biraraya gelmek suretiyle, bu çalýþmalara nihai þeklini vereceðiz. Kaldý ki bizim bu demokratikleþme paketi biliyorsunuz yeni atýlmýþ bir adým deðil. Bizim son büyük kongremizde bununla ilgili paketi aslýnda açýklamýþtýk. Fakat þimdi güncellemek suretiyle nerelerde ne gibi aksamalar var, nereleri nasýl güncelleyeceðiz, bu maddeler üzerindeki çalýþmalarýmýzý arkadaþlarým bitiriyorlar. Böylece de inþallah yeni döneme yönelik bu demokratikleþme paketimizi "Bütün bu olaylarda hayatýný kaybeden herkesten büyük acý duyduk. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin hepsinin acýsýný da paylaþýyorum. Ümit ederim ki bu tip olaylar tekrarlanmaz. Tabii ki hukukun üstün olduðu, demokrasinin geçerli olduðu bir ülkede barýþçý bir þekilde insanlar görüþlerini ifade ederler. Gösteri yapma hakký, itiraz etme hakký þüphesiz ki vardýr ama bunlar kanunlar çerçevesi içerisinde, eðer barýþçý bir þekilde yapýlýrsa, þüphesiz ki bunlar daha çok dikkate alýnýr ve o zaman etkisi olur. Tekrar söylüyorum; bu ülke hepimizin ülkesidir, hiçbirimizin birbirimize üstünlüðü yoktur. Hepimizin hem ülkemizi güçlü yapmak, hem halkýmýzý mutlu yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermemiz gerekir. Bunu da gösteriyoruz." Gül daha sonra beraberindekilerle birlikte, Emirgan Camisi'nin karþýsýndaki Çýnaraltý Kafe'ye geçerek, çay içti ve simit yedi. Bu arada, cami çýkýþýnda Cumhurbaþkaný Gül'e bir kadýn tarafýndan bir tabak içerisinde tatlý ikram edildi. Cumhurbaþkaný Gül, kafede otururken yanýna gelen iki çocuðu öperek, bayram harçlýðý verdi. Erdoðan: Baðbuð ile kanaatimi çok net ifade ettim açýklayacaðýz. Meclisin erken açýlma durumu söz konusu, açýlabilir." Erdoðan, "Bir dava sonuçlandý: Ergenekon Davasý... Sizin de birlikte çalýþtýðýnýz eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð hakkýnda müebbet hapis cezasý verildi. Sizin de daha önce bir ifadeniz olmuþtu; 'Tarih, 'Genelkurmay baþkanýna terör örgütü lideri diyeni affetmez' diye. Önümüzdeki süreci deðerlendirebilir misiniz? Birlikte çalýþtýðýnýz birisi müebbet hapis cezasý aldý" sorusuna karþýlýk, Türkiye'de yasama, yürütme, yargýnýn kuvvetler ayrýlýðýný oluþturduðunu dile getirdi. Baþbakan Erdoðan, þunlarý kaydetti: "Dolayýsýyla biz tabii kanaatlerimizi serdederken bu kanaatlerimiz, anayasanýn amir hükümlerine ters düþmeden olmak durumundadýr. Ben o zaman kanaatimi çok açýk, net ifade ettim ve bu kanaatimde herhangi bir sapma söz konusu deðildir. Fakat yargý da bugün tabii birincil mahkeme bir karar verdi. Birincil mahkemenin vermiþ olduðu karar nihai bir karar deðildir. Bunun biliyorsunuz Yargýtay'da tekrar masaya yatýrýlmasý söz konusudur. Yargýtay'ýn vereceði karar da aslýnda nihai deðildir. Bunun yargý noktasýndaki süreci, nihayete ermesine kadar bir yargý sürecidir. Dolayýsýyla temenni ederiz ki adalet yerini hakkýyla bulsun ve kimse bundan zarardide olmasýn ve bu beklentimiz bizim bu þekilde devam etmektedir. Bunu çok açýk bir þekilde söyleyebilirim. 15 ERDOÐAN VE OBAMA, MISIR VE SURÝYE'YÝ GÖRÜÞTÜ TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, ABD Baþkaný Barack Obama ile telefon görüþmesinde Suriye ve Mýsýr'daki geliþmeleri ele aldý. Beyaz Saray'dan yapýlan açýklamada, iki liderin görüþmede Suriye'deki yabancý aþýrý gruplara iliþkin endiþelerini dile getirdikleri ve katýlýmcý ve birlik olmuþ bir Suriye muhalefetini desteklemenin önemi konusunda fikir birliðinde olduklarý ifade edildi. Açýklamada, liderlerin Mýsýr'daki durumdan duyduklarý kaygýyý da paylaþtýklarý ve bu ülkede demokratik ve katýlýmcý bir yol için destek olunmasý konusunda görüþ belirttikleri bildirildi. Ýki liderin, ülkelerinin ortak çýkarlarýnýn korunmasý için ekiplerinin yakýn bir iþbirliði içinde çalýþmasý hususunda mutabakat saðladýklarý da ifade edilen açýklamada, Baþkan Obama'nýn, Türk halkýna ve Baþbakan Erdoðan'a Ramazan Bayramý dolayýsýyla en içten dileklerini sunduðu kaydedildi. ERDOÐAN IN DEÐERLENDÝRMESÝ Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, ABD Devlet Baþkaný Barack Obama ile gerçekleþtirdikleri görüþmeye iliþkin, "Aðýrlýklý olarak Suriye ve Mýsýr konularýný görüþtük" dedi. Bayram namazýnýn ardýndan cami çýkýþýnda gazetecilere açýklamalarda bulunan Erdoðan, ABD Baþkaný Barack Obama'yla gerçekleþtirdikleri görüþmeye iliþkin, "Aðýrlýklý olarak Suriye ve Mýsýr konularýný görüþtük. Suriye'de müþterek ne gibi adýmlar atabiliriz, bunlarý konuþtuk. Aþýrý uçlarýn oralarda özellikle bir yer kapma yarýþý içinde olduklarý hepimizin malumudur. Bunlardan biz de rahatsýzýz. Ayný þekilde batýlý ülkeler de ciddi manada rahatsýzlýk duyuyor. Nitekim bu aþýrý uçlarýn ayný þekilde PYD, El Kaide, bunlarýn kendi aralarýndaki kapýþmalar, bizim sýnýr illerimizde onlarca vatandaþýmýzýn þehit olmasýna neden oldu" diye konuþtu. Erdoðan, Suriye'deki geliþmeleri bir koalisyon anlayýþý içerisinde diðer ülkelerle deðerlendirdiklerini anlatarak, nasýl bir tavýr geliþtirileceði üzerinde çalýþtýklarýný kaydetti. ABD VE AB'DEN ORTAK MISIR AÇIKLAMASI ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry ile Avrupa Birliði (AB) Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ortak basýn açýklamasý yaptý. Açýklamda, ABD Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý William Burns ve AB Güney Akdeniz Özel Temsilcisi Bernardino Leon'un, Mýsýr'ýn demokratik geçiþ sürecinin ruhunu destekleyen hükümet ve muhalif partileri teþvik ederek, gerçek bir uzlaþma sürecine baþlamak için ve ülkeyi kapsamlý bir þekilde ileriye dönük parlamento ve cumhurbaþkanlýðý seçimlerine mümkün olduðunca çabuk hazýrlamak için geçen hafta boyunca birlikte yoðun bir þekilde çalýþtýklarý bildirildi. Birleþik Arap Emirlikleri ve Katar'dan da üst düzey temsilcilerle yakýn iþbirliði çabasýnýn olduðu belirtilen açýklamada, "Oynadýðýmýz rolün sýnýrlarýný biliyoruz ancak Mýsýr'ýn geleceðinden ve bu kritik zamanda nelerin tehlikede olduðundan derin endiþe duyuyoruz. Mýsýrlýlara, gerçek bir siyasi diyaloða götürecek bir köprü kurmalarýna yardýmda bulunan ve tansiyonu düþürecek bir dizi pratik firkir tavsiye ettik" ifadesi kullanýldý. Mütevazi bir dizi güven artýrýcý tedbirleri içeren görüþmelerde þu konularýn ele alýndýðý bildirildi: ''Þiddet olaylarýný kýnayan ve siyasi farklýlýklarýn barýþçýl çözümü destekleyen açýklamalar; geniþ siyasi katýlýmý ve tavizi gerektiren anlamlý müzakereler için taahhütte bulunulmasý; basýn açýklamalarýnda ve medyada kýþkýrtýcýlýða son verilmesi; Raba El-Adaviye ve Nahda Meydaný'nda devam eden gösterilerdeki hakim olan gerginliði hafifletmek için adýmlarýn atýlmasý ve gözaltýnda bulunan siyasi figürlerin derhal serbest býrakýlmasý için sürecin baþlamasý.'' Halen bile bu fikirlerin taraflar için kullanýlabilir olduðu belirtilen açýklamda, yükümlülüklerinin günlük bazda bütün seviyelerde devam ettiði kaydedildi. Hükümetin ve muhalefet liderlerinin henüz tehlikeli çýkmazý kýrýp, somut ve güven artýrýcý önlemleri almada bir yol bulamadýðý gerçeðinin de ifade edildiði ortak açýklamada, bu konuda endiþeli ve rahatsýz olunduðu belirtildi. Mýsýr hükümetinin vatandaþlarýnýn güvenliði ve refahýný saðlamak için bu süreci baþlatmak için özel bir sorumluluk taþýdýðý vurgulanan açýklamada, bunun ülkede daha fazla kan ve kutuplaþma yaratacak olukça kýrýlgan bir durum olduðu gibi Mýsýr'ýn baþarýlý geçiþ süreci için gerekli ekonomik toparlanmayý da engellediði kaydedildi.

16 16 9 Aðustos 2013 Cuma

17 9 Aðustos 2013 Cuma 17

18 18 9 Aðustos 2013 Cuma

19 9 Aðustos 2013 Cuma CHP GRUP BAÞKANVEKÝLÝ ÝNCE: Ergenekon kararlarý vicdanlarý yaraladý Türkiye'deki ana muhalefet CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, Ergenekon davasý kararlarýna iliþkin, Türkiye'de vicdanlarý yaralamýþtýr bu kararlar. 'Meþru mudur, deðil midir?' tartýþmalarý olacaktýr" dedi. Muharrem Ýnce, partisinin Yalova Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma törenine katýldý. Burada, gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Ýnce, ramazan ayýnýn Müslümanlar için kutsal bir ay olduðunu ve ayný zamanda sabýr ayý olduðunu dile getirdi. Ýnce, "Ýktidar ne yazýk ki ramazan ayýndaki bu topraklarýn yüzyýllardýr geleneði olan iftar sofralarýnýn tadýný kaçýrdý. Ýftar sofralarý iftira ve ihbar sofralarýna döndü. Yani Türkiye'de Baþbakan o iftar senin, bu iftar benim gezerek sürekli olarak muhalefeti suçladý ve muhalefete çamur attý" KCK: Ýslam alemi Kürtlere saldýran çeteleri kýnamalý KCK Yürütme Konseyi Eþbaþkanlýðý Rojava'daki katliamýn Ramazan bayramýnýn buruk kutlanmasýna neden olduðunu belirterek "Kürtlere dýþarýdan gelip saldýrarak bayramý buruk hale getirenleri tüm Ýslam alemi ve insanlýk þiddetle kýnamalý" açýklamasýnda bulundu. KCK'nin Ramazan Bayramý nedeniyle yayýnladýðý açýklamada Kürdistan halkýnýn ve tüm Ýslam aleminin bayramý kutlanarak, bayramýn barýþ ve huzur getirmesini temennisinde bulunuldu. Kürtlerin bir Ramazan Bayramýna daha buruk girdiklerinin ifade edildiði açýklamada "Ramazan Bayramýnda çoðunluðu Müslüman olan Rojava halkýna Ýslam maskeli çetelerin saldýrýp katliam yapmasý bu Ramazan Bayramýnýn da buruk kutlanmasýna neden olmuþtur. Ramazan Bayramýndaki bu insanlýk dýþý saldýrýlar ve Kürdistan'ý iþgal etme giriþimleri sadece Kürtlere deðil, tüm Müslüman halklara ve insanlýða bir saldýrýdýr. Kendi topraklarýnda barýþ ve huzur içinde yaþamak isteyen Kürtlere dýþarýdan gelip saldýrarak bayramý buruk hale getirenleri tüm Ýslam âlemi ve insanlýk þiddetle kýnamalýdýr" denildi. Açýklamada devamla þunlar belirtildi: "Bayramlar barýþ ve huzur özleminin yükseldiði günlerdir. Ýnsanlýk, bayramlarla tüm günleri bayram yapma özlemini ortaya koymaktadýr. Bugün insanlýðýn tüm dünyada yürüttüðü özgürlük ve demokrasi mücadelesi tüm günleri bayram yapma mücadelesidir. Ramazan Bayramý vesilesiyle tüm günleri bayram haline getirmek isteyen ve bu uðurda mücadele verirken þehit düþen özgürlük ve demokrasi savaþçýlarýný bir daha minnetle anýyoruz. görüþünü savundu. Bayramlarýn, Ýslam dininde, geleneklerde insanlarýn kucaklaþtýðý, dargýnlarýn barýþtýðý, insanlarýn birbirine daha saygýlý yaklaþtýðý, kucaklaþtýðý günler olduðunu ifade eden Ýnce, þöyle devam etti: "Bugünlerde bir siyasi mesaj vermeyi çok doðru bulmuyorum ama iþte daha yeni Silivri'de yaþananlarý biliyoruz. Türkiye'nin kýskaca alýndýðý, o mahkemelerin mahkeme olmadýðý, o mahkemelerin iktidarýn bir sopasý olduðunu bütün yurttaþlarýmýz biliyor. Yurttaþlarýmýzýn yüreðini kanatan sonuçlar çýkmýþtýr. Gazeteciye müebbet hapis. Bu olacak iþ mi? Tanký topu mu var, ne yaptý? Kenan Evren orada duruyor. Darbe yapan arýyorsan Kenan Evren orada. Tahsin Þahinkaya orada. Git bul, darbe yapanlar orada. Bunlar Telsim'den abonelerine bayram süresince 100 MB internet hediye Telsim, Ramazan Bayramý süresince, faturalý bireysel abonelerine 100 MB internet hediye ediyor. Telsim, cep telefonundan interneti kullanmayan kalmasýn diye, abonelerine, internet hediye ediyor. Cep telefonunuzdan hala daha internet kullanmýyorsanýz, Telsim, süper internet keyfini cepte telefonunda da yaþamalarý için 1 hafta boyunca 100 MB internet hediye ediyor. Telsim, 2 kat daha hýzlý süper interneti denemeyen kalmasýn diye, faturalý bireysel hat abonelerine 1 hafta boyunca 100 MB hediye oradayken sen bir gazeteciye aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet veriyorsun." Yassýada mahkemelerini de eleþtiren Ýnce, þunlarý kaydetti: "Daha önce de söylediðim gibi, Yassýada mahkemeleri de mahkeme deðildir, egemen güçlerin sopasýydý. Bu mahkemelerin böyle olduðunu herkes biliyor ve Salim Baþol'un torunlarý ortaya çýkamýyor. (Benim dedem Salim Baþol'dur) diyemiyor. Çünkü utanýyor, dedesinin verdiði kararlardan. Bu mahkemelerdeki hakimler, savcýlarýn torunlarý da insan içine çýkamayacak. Bunlarýn torunlarý 'Benim dedem Silivri mahkemesinde, o heyetteydi' diyemeyecek. Bunu herkes görecek. Biz bu davalarýn muhalifleri susturmak, bu davalarýn Türkiye'de insanlara gözdaðý vermek için, bu cezalarýn olduðunu düþünüyoruz." internet veriyor. Telsim'liler bayram süresince 3G süper interneti cep telefonlarýndan kullanabilecek. Telsim abonelerinin 100 MB'lik hediye internet paketinden faydalanmasý için herhangi bir iþlem yapmasý gerekmiyor. Bireysel faturalý hat abonelerinin telefonlarýna 100 MB internet paketi otomatik olarak yüklenecek ve abonelere kýsa mesajla internet yüklendiðiyle ilgili bilgi verilecek. Hediye internet paketi sona erdiðinde de, bilgilendirme mesajý gönderilerek, internetlerinin sona erdiði haber verilecek. 19 ABD'DE ÝKÝ SALDIRIDA 4 KÝÞÝ ÖLDÜ ABD'nin Dallas ve DeSoto kentlerinde ayný kiþi tarafýndan düzenlenen silahlý saldýrýlarda 4 kiþi öldü. Dallas polis yetkilisi Warren Mitchell, yaptýðý açýklamada, gece çaðrý üzerine olay yerine giden polisin silahla vurulmuþ 4 kiþiyle karþýlaþtýðýný anlattý. Yaralananlardan ikisinin hayatýný kaybettiðini söyleyen Mitchell, þüphelinin olayýn ardýndan yakýnlardaki DeSoto'ya kaçarak saldýrýlarýný sürdürdüðünü belirtti. DeSoto polis yetkilisi Melissa Franks de þüphelinin bölgeye gelmesinin ardýndan 4 kiþiyi vurduðunu ve bunlardan 2'sinin öldüðünü ifade etti. Franks, þüphelinin DeSoto'da gözaltýna alýndýðýný kaydetti. Yetkililer, þüphelinin erkek olduðunu belirtmekle yetindi. JAPONYA'DA DEPREM KORKU YARATTTI Japonya Meteoroloji Kurumu'ndan (JMK), ülkede 7,8 büyüklüðünde deprem meydana geldiði bilgisinin incelendiði yönünde gelen açýklama korku yarattý. JMK'nýn, Japon halkýnýn depreme hazýrlýklý olmasý yönünde yayýnladýðý duyurudan birkaç dakika sonra kurumdan gelen yeni açýklamadaysa, depremin ülkenin batýsýndaki Vakayama bölgesinde meydana geldiði ancak büyüklüðünün korkulduðu gibi 7,8 deðil sadece 2,3 olduðu bildirildi.çok küçük olmasý nedeniyle Japon deprem ölçüm sistemince zar zor belirlenebilen 2,3 büyüklüðündeki depremin, 7,8 olarak ilan edilmesi, ülkedeki hýzlý tren hizmetlerinin kýsa bir süre durmasýna yol açtý.japon devlet yayýn kuruluþu NHK'nýn haberinde, JMK'nýn elektronik kirliliðin yanlýþ alarm verilmesine yol açtýðýnýn sanýldýðý yönündeki açýklamasýna yer verildi PAKÝSTAN'DA CENAZE NAMAZINDA ÝNTÝHAR SALDIRISI: 38 ÖLÜ, 65 YARALI Pakistan'ýn güneyindeki Kuette kentinde, karakol müdürünün cenaze namazýnda düzenlenen intihar saldýrýsýnda 38 kiþinin öldüðü, 65'ten fazla kiþinin yaralandýðý bildirildi. Kuette kentinde bir karakola kimliði bilinmeyen silahlý kiþiler tarafýndan düzenlenen saldýrý sonucunda karakol amiri Zübeyr Muhibullah hayatýný kaybetti. Öðlen saatlerinde düzenlenen Muhibullah'ýn cenaze namazý sýrasýnda bir intihar eylemcisi kalabalýðýn içerisine girerek, üzerindeki bomba düzeneðini patlattý. Saldýrýda ilk belirlemelere göre çoðunluðu polis memuru 38 kiþinin hayatýný kaybettiði, 65'ten fazla kiþinin de yaralandýðý bildirildi. SATILIK PS3 + 4 oyun. 140 Euro Tel: KAYIP ASKERÝ KÝMLÝK Askeri kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Behzat Hurþitoðlu Kiralýk daire Marmara bölgesinde full eþyalý 3. kat daire, öðrenciye kiralýktýr. Tel: EMÝNE OTOBÜS TURU 10 Aðustos Cumartesi Bayramýn 3. günü Limasol hayvanat bahçesi ve deniz kenarýnda kahve, eski Baf yolundan Fasur Çiftliði, Koloþ Kalesi, Ýngiliz Üsleri, Pisuri, Gâvur Taþý, Baf Limaný, Mutallo Türk Mahallesi ve Yeroþibu. Otobüs ve yemek sadece 55 TL. Telefon: Yat turlarý Ailelere ve özel þirketlere özel yat turlarý... Tel: ARANIYOR Deðirmenlik'te büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak vasýflý eleman aranýyor MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg Satýlýk makineler Planya 40'lýk kalýnlýklý 5 iþ yapan Þerit 60'lýk Dik freze Hava komprösörü çift baþlý Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Yanikent'te 3+1 full eþyalý zemin kat daire * Kermiya'da 3+1 full eþyalý zemin kat daire * Hamitköy'de 2+1 full yeni eþyalý daire * Metehan sosyal konutlarýnda kat daire * Ortaköy'de 3+1 zemin kat daire Satýlýk Hamitköy'de 3+1 zemin üstü 1. kat daire * Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire Stg. * Çaðlayan'da metrekare son kat daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat full tadilatlý daire * Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek arsa içerisinde müstakil yeni ev Stg

20 Shakhtar'dan Bernard'a 25 milyon Euro! Mircea Lucescu'nun çalýþtýrdýðý Shakhtar Donetsk, Arsenal ve Porto kulüplerinin de peþinden koþtuðu Brezilya'lý genç futbolcu Bernard'ý renklerine baðladý. Shakhtar Donetsk, bu transfer için kasasýndan 25 milyon euro çýkardý. Bernard, üç sezondur formasýný giydiði Atletico Mineiro ile geçtiðimiz ay Libertadores Kupasý'nda þampiyonluk yaþamýþtý. Arena müthiþ finale hazýr "Türkiye Pro 2013 Plaj Voleybolu Þampiyonasý" finalleri 'Zafer Kupasý' adý altýnda Lefkoþa Beach Volley Arena'da gerçekleþecek. Voleybol Federasyonu Baþkaný Enver Kaya, Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptýklarý görüþmeden sonra bu kararý aldýklarýný ve ülkemizde bir ilki gerçekleþtirecek olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti Turnuvaya 2013 Akdeniz Oyunlar þampiyonu ayný zamanda Avrupa ikincisi olan Murat Diginoðlu ve Selçuk Þekerci ikilisi de mücadele edecek. Finaller NTV Spor veya Süper Sport kanalýnýn birinden canlý olarak yayýnlanacak (Necati Özsoy) Voleybol Federasyonu'nun Türkiye Voleybol Federasyonu ile olan iliþkileri sonucu Lefkoþa'daki Beach Volley Arena tesisleri müthiþ bir organizasyona ev sahipliði yapmaya hazýrlanýyor Aðustos tarihleri arasýnda "Türkiye Pro 2013 Plaj Voleybolu Þampiyonasý" finali 'Zafer Kupasý' adý altýnda Beach Volley Arena tesislerinde gerçekleþecek. Beach Volley Arena'da üç gün sürecek ve Türkiye'nin iddialý sporcularýnýn da kortta olacaðý organizasyona ilginin yüksek olmasý bekleniyor. Bayanlar ve erkekler kategorisinde yapýlacak Türkiye Pro 2013 Plaj Voleybolu final etabýnda ev sahibi Kuzey Kýbrýs erkeklerde 4, bayanlarda ise 3 takýmýyla mücadele verecek. Organizasyonun bayan ve erkek final karþýlaþmalarýnýn Süper Sport ve NTV Spor kanallarýndan naklen yayýnlanmasý bekleniyor. AVRUPA ÝKÝNCÝLERÝ DE GELECEK "Türkiye Pro 2013 Plaj Voleybolu Þampiyonasý" finali 'Zafer Kupasý' finallerinde 2013 Akdeniz Oyunlar þampiyonu ayný zamanda Avrupa ikincisi olan Murat Diginoðlu ve Selçuk Þekerci ikilisi de mücadele edecek. Toplamda TL ödülün daðýtýlacaðý turnuvaya, Türkiye ve KKTC'nin en iyi plaj voleybolcularý katýlacak. 9 HAKEM TÜRKÝYE'DEN Türkiye Voleybol Federasyonu'nun organize edeceði Zafer Kupasý finallerinde Türkiye'den 9 hakem görev yapacak. Voleybol Federasyonu ülkemizden de 6 hakemin görev alacaðýný açýkladý. Turnuva'yý Türkiye Voleybol Federasyonu Baþkaný ve yöneticileri de izleyecek. Maçlar gece oynanacak. Futbol Federasyonu Futbol Sezonu ismini arýyor Liglerin ismine talip yok! Futbol Federasyonu'nun açtýðý Ýsim Hakký Ýhalesi için son gün 12 Aðustos 2013, Pazartesi. Ancak henüz hiçbir baþvuru yapýlmadý Futbol Federasyonu tarafýndan çýkýlan Sezonu KTFF Süper Lig, KTFF 1.Lig ve KTFF 2.Lig "Ýsim Hakký Sponsorluðu Ýhalesi"nde son güne gelindi, ancak henüz herhangi bir baþvuru yapýlmadý. "Ýsim Hakký Sponsorluðu Ýhalesi"nin baþvuru süresi Ramazan Bayramý Tatili sonrasý ilk iþ günü olan 12 Aðustos 2013, Pazartesi günü, saat 17.00'de tamamlanýyor. Ancak henüz hiçbir firma ihale þartnamesi ve detaylarýný KTFF Ýdare Amirliði'nden almadý. Ýhaleye katýlacak olanlar tekliflerini kapalý zarf usulü KTFF Ýdare Amirliðine alýndý belgesi karþýlýðýnda vermek durumundalar. Bocce Erkekler B Grubu klasman maçlarý tamamlandý Bocce'de Kaymaklý lider Bocce Erkekler B Grubu liderini belirleyecek karþýlaþmada Küçük Kaymaklý Lefkoþa Darts Birliðini 12-6 maðlup ederek grubun lideri olarak yarý çeyrek finale yükseldi Kýbrýs Türk Herkes Ýçin Spor Federasyonu tarafýndan organize edilen Bocce Erkekler Liginde klasman karþýlaþmalarý sona erdi. Bocce Erkekler A Grubunda tamamlanan klasman maçlarý sonunda Vadili Herkes Ýçin Spor Birliði ilk sýrada yer alýrken Balýkesir grubu 2'inci sýrada bitirerek çeyrek finale yükseldi. Erkekler B Grubunda ise klasman maçlarý dün (07/08/2013) akþam oynanan karþýlaþmalarla sona erdi. Gecenin en önemli karþýlaþmasý grup liderini belirleyecek Küçük Kaymaklý ile Lefkoþa Darts Birliði arasýnda oynandý. Karþýlaþmayý 12-6 kazanan Küçük Kaymaklý B Grubunu lider olarak tamamlarken Lefkoþa Darts Birliði 2'inci oldu. Bocce Erkekler Liginde tamamlanan grup maçlarýnýn ardýndan çeyrek final eþleþmeleri de belli oldu. Çeyrek final karþýlaþmalarýnda Küçük Kaymaklý ile Vadili Herkes Ýçin Spor Birliði ekipleri seriye 1-0 önde baþlayacak. Çeyrek final eþleþmeleri þöyle oluþtu; Küçük Kaymaklý - Balýkesir Vadili H.Ý.S.B - Lefkoþa Darts Birliði Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli olacak! Red Bull Salzburg'u eleyerek Þampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Sarýlacivertlileri zorlu rakipler bekliyor. Þamipiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salzburg'u 1-1 ve 3-1'lik skorlarla eleyen Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakipleri belli oldu. Seribaþý olma hakký elde edemeyen sarý-lacivertliler, kura çekiminin ardýndan Arsenal, Lyon, Milan, Schalke 04 ya da Zenit takýmlarýndan biriyle karþý karþýya gelecek. Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacaðý kura çekimi bugün saat 12:45'te yapýlacak. Ýsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi NTV ile NTV Spor'dan naklen yayýnlanacak. Bu turdaki ilk maçlar Aðustos, rövanþlar ise Aðustos'ta oynanacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com Kabinede bir tek kadýn bakan yok! En erkek hükümet demek... Doktorlarýn da aðýr bastýðýna bakýlýrsa, kabine deðil, klinik herhalde... Ama estetikçi eksik yine! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı