ĠSTANBUL ANADOLU YAKASINDA KATILIM BANKASI AÇILMASI UYGUN OLAN ĠLÇELERĠN BELĠRLENMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSTANBUL ANADOLU YAKASINDA KATILIM BANKASI AÇILMASI UYGUN OLAN ĠLÇELERĠN BELĠRLENMESĠ"

Transkript

1 Süleyman Demirel Üniveritei İktiadi ve İdari Bilimler Fakültei Dergii Y2014, C19, S4, Suleyman Demirel Univerity The Journal of Faculty of Economic and Adminitrative Science Y2014, Vol19, No4, pp ĠSTANBUL ANADOLU YAKASINDA KATILIM BANKASI AÇILMASI UYGUN OLAN ĠLÇELERĠN BELĠRLENMESĠ DETERMINING THE DISTRICTS SUITABLE FOR OPENING PARTICIPATION BANK OFFICES IN ISTANBUL ANATOLIA REGION ÖZET ArĢ Gör Hakan BAKAN 1 Prof Dr Ercan BALDEMĠR 2 Ümit NARĠNCE 3 Ülkemizde faaliyet göteren Katılım Bankacılığı, Mevduat Bankacılığı na alternatif ve ikame olarak kurulmuştur Birikimlerini faiz haaiyetinden ötürü bankalara yatırmayan, yatık altında bırakarak ülkenin finanal anlamda ileri gitmeine katkıda bulunamayan inanlarımız için de, işleyişini kar ve zarara katılma heapları açarak kar payı eaına dayanarak yapan Katılım Bankaları iyi bir alternatif olmaktadır Katılım Bankaları nın güçlü bir bilançoya ahip olmaı, güven aşılamaı ve kar etmei faaliyetlerine devam edebilmei için gayet önemlidir Tabi kar edebilmei ve zarar etmemei için, fizibilite çalışmalarını iyi yaparak, doğru yerde şube açmış olmaı gerekir Katılım Bankaı Şubei açmak için uygun olan ilçelerin objektif olarak belirlenmei önemli bir huutur Bu çalışmada, Katılım Bankaı Şubei açma noktaında uygun olan ilçeleri belirlemek amacıyla çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Proe Yöntemi kullanılmıştır Hem objektif hem de übjektif değerlendirme kriterlerini dikkate almaı, değerlendirmelerin tutarlılığını kontrol etmei, çok ayıda kritere göre alternatiflerin önceliklerini belirlemei ebebiyle bu yöntem tercih edilmiştir Uygulama aşamaında, İtanbul Anadolu Bölgei nde yer alan 14 ilçe alternatifi araından belirlenen kriterlere göre Katılım Bankaı Şubei için en uygun ilçeyi belirleyerek karar vericiye yardımcı olunmaya çalışılmıştır Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Analitik Hiyerarşi Proe, Katılım Bankaı, Şube Açma Jel Kodları: G21, C44 ABSTRACT Participation Banking operating in our country ha been founded a a ubtitute and an alternative for Depoit Banking Participation Bank are a good alternative for our people who do not depoit their aving into the bank due to the enitivity againt interet, but put it aide and do not contribute for the development of their country Hence thee bank of which ytem depend on profit rate and opening profit and lo haring account are beneficial for thi group of people It i important for Participation Bank to have a trong financial tatement in order to provide confidence, to be able to continue it activitie and make profit In order to profit and not to make lo it ha to make the feaibility work well and open office in the right place Bu çalıģma Katılım Bankaı ġubei Açılmaı Uygun Olan Ġlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmei: Ġtanbul Anadolu Yakaı Örneği adlı yükek lian tezinden yararlanılarak hazırlanılmıģtır Muğla Sıtkı Koçman Üniveritei, Ġktiadi ve Ġdari Bilimler Fakültei, ĠĢletme Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniveritei, Tıp Fakültei, Biyoitatitik Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniveritei, Ġktiadi ve Ġdari Bilimler Fakültei, ĠĢletme Ana Bilim Dalı Yükek Lian Mezunu, 241

2 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 It i important to determine objectively the appropriate ditrict to open an office In thi tudy, to determine the appropriate ditrict to open a Participation Bank office -of multi-criteria deciion method- Analytical Hierarchy Proce method i ued Thi method i preferred becaue of it taking into account both objective and ubjective evaluation criteria, controlling the conitency of aement and determining the prioritie of many alternative During the application phae, it i tried to help the deciion maker by identifying the mot uitable ditrict out of 14 ditrict in Itanbul Anatolia Region according to criteria determined Key Word: Multi-Criteria Deciion Making, Analytical Hierarchy Proce, Participation Banking, Opening Office Jel Code: G21, C44 1 GĠRĠġ Finan ektörü, faaliyet göteren Ģirketler ve kiģiel ihtiyaçları bulunan inanlar için ayrı bir öneme ahiptir Firmanın faaliyetlerini ürdürebilmei için nakdi ve gayri nakdi kredi ihtiyacının giderilmei gerekmektedir Mevcutta bulunan nakdi değerlerinin ie güvenli bir liman olan bankalarda tutulmaı, hem Ģirketin kendiini rahatlatır hem de finan ihtiyacı hieden diğer firmalar için kaynak oluģturur Aynı Ģekilde bireyel olarak, Ģahi ihtiyaçları için (ev, araba, ara, dükkan, mobilya v) nakdi kaynağa ihtiyacı olan inanlar ile birikimi olan ve bu birikimini hem güvenli bir yerde tutmak hem de ülke ekonomiine katkıda bulunmak iteyen inanlar için bankalar veya katılım bankaları iyi bir eçenek olmaktadır Gerek ticaret açıından önemi gereke, yükek karlılık düzeylerinden dolayı, bankaların ayıları her geçen gün artıģ götermektedir Ülkemizde de 2008 krizini baģarıyla atlatan bankaların Ģube ayılarında gözle görünür bir artıģ gözlenmektedir Bu artıģa rağmen, ülkemizin göterdiği ticaret hacmi doğrultuunda yeni bankalara ve yeni banka Ģubelerine ihtiyaç bulunmaktadır Fakat Ģube yeri eçiminde bazı orunlar ortaya çıkabilmektedir Çünkü açılan Ģubenin doğru yerde olmamaı o Ģubenin kapanmaına ve dolayııyla bankanın güven, pretij ve para kaybetmeine ebep olmaktadır Dolayııyla bu konuda karar vermek zor bir hale gelmektedir Bu çalıģmada, Ġtanbul Anadolu Bölgei nde Katılım Bankaı Ģubei açmaya uygun olan ilçelerin belirlenmei amacıyla objektif ve übjektif değerlendirmeler öz konuu olduğu ve çok kritere göre değerlendirme yapıldığı için AHP yönteminin kullanılmaı tercih edilmiģtir Bu çalıģma 4 bölümden oluģmaktadır Birinci bölümde, Bankacılık anlatılmıģtır Ayrıca Katılım Bankacılığı hakkında da bilgi verilmiģtir Ġkinci bölümde literatür taramaı yapılmıģtır Üçüncü bölümde, çalıģmanın yöntemini oluģturan çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan AHP anlatılmıģtır Dördüncü bölümde, AHP yöntemi kullanılarak bir uygulama yapılmıģtır Katılım Bankaı Ģubei açmak için gerekli olan kriterler araı karģılaģtırma yapılmıģ ve onuçları ortaya konulmuģtur Ayrıca alternatiflerin kriterlere göre ahip olduğu veriler tablolar halinde göterilmiģtir Uygulama onucunda elde edilen onuçlar yorumlanmıģtır 2 BANKACILIK VE KATILIM BANKACILIĞI KAVRAMLARI 21 Bankacılık Kavramı Banka, mevduat kabul eden, bu mevduatı en verimli Ģekilde çeģitli kredi iģlemlerinde kullanmak amacını güden veya faaliyetlerinin ea konuu düzenli bir Ģekilde kredi almak ya da kredi vermek olan ekonomik bir kuruluģtur Diğer bir tanım olarak banka, para, kredi 242

3 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei ve ermaye konularına giren her çeģit iģlemleri yapan ve düzenleyen, özel veya kamual kiģilerle iģletmelerin bu alandaki her türlü ihtiyaçlarını karģılama faaliyetlerinde bulunan bir ekonomik birimdir En bait tanımı ie Ģöyle yapılabilir: Bankalar faizle para alıp veren, kredi, ikonto, kambiyo iģlemleri yapan, kaalarında para, değerli belge, eģya aklayan ve bunun dıģındaki diğer ekonomik etkinliklerde bulunan kuruluģlardır Banka kelimei Ġtalyanca Banca kelimeinden Türkçeye geçmiģtir Para bozma giģei, para bozma yeri anlamına gelir (http://wwwmuhaebederlericom/banka-ilemleri/bankahtml, 2013) 5411 ayılı Bankacılık Kanunu na göre Bankalar, diğer kanunlarda öngörülen hükümler aklı kalmak kaydıyla aģağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleģtirebilirler: Mevduat kabulü, katılım fonu kabulü, nakdî, gayri nakdî her cin ve urette kredi verme iģlemleri, nakdi ve kaydi ödeme ve fon tranferi iģlemleri, muhabir bankacılık veya çek heaplarının kullanılmaı dahil her türlü ödeme ve tahilât iģlemleri, çek ve diğer kambiyo enetlerinin iģtiraı iģlemleri, aklama hizmetleri, kredi kartları, banka kartları ve eyahat çekleri gibi ödeme vaıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmei iģlemleri, efektif dahil kambiyo iģlemleri, para piyaaı araçlarının alım ve atımı, kıymetli maden ve taģların alımı, atımı veya bunların emanete alınmaı iģlemleri, ekonomik ve finanal götergelere, ermaye piyaaı araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı, vadeli iģlem özleģmelerinin, opiyon özleģmelerinin, birden fazla türev aracı içeren bait veya karmaģık yapıdaki finanal araçların alımı, atımı ve aracılık iģlemleri, ermaye piyaaı araçlarının alım ve atımı ile geri alım veya tekrar atım taahhüdü iģlemleri, ermaye piyaaı araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla atıģına aracılık iģlemleri, daha önce ihraç edilmiģ olan ermaye piyaaı araçlarının aracılık makadıyla alım atımının yürütülmei iģlemleri, baģkaları lehine teminat, garanti ve air yükümlülüklerin ütlenilmei iģlemleri gibi garanti iģleri, yatırım danıģmanlığı iģlemleri, portföy iģletmeciliği ve yönetimi, Hazine MüteĢarlığı ve/veya Merkez Bankaı ve kuruluģ birlikleri nezdinde oluģturulan bir özleģme kapamında ütlenilen yükümlülükler çerçeveinde alım atım iģlemlerine iliģkin piyaa yapıcılığı, faktöring iģlemleri, bankalar araı piyaada para alım atımı iģlemlerine aracılık, finanal kiralama iģlemleri, igorta acenteliği ve bireyel emeklilik aracılık hizmetleri, kurulca belirlenecek diğer faaliyetler 22 Ekonomik Faaliyetlerine Göre Banka Türleri Bankaların yapmıģ oldukları ekonomik hizmetin özellikleri bakımından yapılan ınıflandırmadır ġekil 1: Bankacılık Sitemi Bankacılık Sitemi Mevduat (Ticaret) Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları Katılım Bankaları 243

4 BAKAN BALDEMİR NARİNCE Ticaret Bankaları Mevduat bankaları adıyla da anılan ticaret bankaları daha çok mevduat toplama ve bu kaynakla ticaret ve üretimin finanmanını ağlayan mevduat bankaları, genelde 1 yıla kadar olan kıa vadeli iģlemlere yoğunlaģır (http://trwikipediaorg/wiki/banka, 2013) Para piyaaında önemli yeri olan ticaret bankaları, taarruflarını kıa üreli olarak yatırıma dönüģtürmek veya evinde, iģ yerinde nakit bulundurmak yerine bu nakdi emin bir kuruma emanet ederek harcamalarını bu kurum yardımı ile yapmak iteyen taarruf ahiplerine hizmet veren finanal aracı kurumlarıdır (http://notokucom, 2013) Genellikle bir yıla kadar olan kıa vadeli iģlemlerle mevduat toplayarak, ticaret ve üretimi finane ederler (http://wwwfrmtrcom, 2013) Ticaret bankaları, bir yıla kadar olan kıa vadeli iģlemlerle mevduat toplayarak ticaret ve üretimi finane etmeinin yanı ıra kaydi para oluģturarak ektör içeriinde önemli yer tutar Ticaret bankalarının baģlıca fon kaynakları: Mevduat, Kullanılan krediler, Özkaynaklardır Ticaret bankaları aģağıdaki yöntemlerle ağlamıģ oldukları fonları kredi vererek, abit kıymet atın alarak, menkul kıymetler atın alarak, iģtirakte bulunarak değerlendirirler (Kaya, 2012: 81) Ülkemizde ticaret bankalarına örnek olarak Akbank, Garanti Bankaı, Finan Bank, Yapı Kredi Bankaı, Ziraat Bankaı gibi bankalar göterilebilir 222 Yatırım Bankaları Mevduat toplama yetkii olmayan, geniģ bir Ģube ağının olmamaı nedeniyle bankacılık hizmet ürünlerinin tamamını unamayan ve ticaret bankalarına nipetle ticari faaliyetleri ınırlı olan bankalardır Yatırım bankaları, devlet kuruluģları ve özel Ģirketlerin uzun vadeli finanman ihtiyacını hie enedi ve tahvil ihraç etmek uretiyle karģılayan bankalardır (Kaya, 2012: 81) Diğer bir deyiģle yatırım bankaları; menkul değer ihraç etmek yoluyla uzun vadeli fon ağlamak ihtiyacında olan firmalarla, taarruflarını menkul değerlere yatırmak arzuunda olan gerçek ve/veya tüzel kiģiler araında aracılık yaparak taarrufların, firmaların çıkarmıģ olduğu tahvil ve hie enetlerine kanalize olmaına katkıda bulunan aracı kurumlardır (Öçal ve Çolak, 1999: 43) Bir anlamda bu bankalar, birincil ermaye piyaalarında dolaylı hie enedi ve tahvil ihracına aracılık eden kuruluģlardır Ayrıca bu bankalar, özel tahvil ve hie enedi ihracına da aracılık yapabilirler ve ikincil piyaalarda komiyoncu veya tüccar olarak faaliyette bulunabilirler (Eren, 1982: 42) Yatırım bankaları; borçlanma tahvili ihraç ederek, yurtiçi, yurtdıģı bankalardan kredi alarak, fon ağlarlar Yatırım bankaları ağlamıģ oldukları fonları: Menkul değer portföylerinin finanmanı, Finanal kiralama iģlemlerinin fonlanmaı, Firmalara orta ve uzun vadeli yatırım ve proje kredii kullandırma yollarıyla değerlendirir (Kaya, 2012:81-82) Ülkemizdeki mevcut yatırım bankalarına örnek olarak; Aktif Yatırım Bankaı, Diler Yatırım Bankaı, GSD Yatırım Bankaı gibi bankalar göterilebilir 223 Kalkınma Bankaları Kalkınma bankaları, ekonominin bir veya birkaç ektöründeki ermaye nokanını gidermek amacıyla kurulan ve kaynaklarını ekonomik kalkınma ve geliģmeyi makimum eviyeye 244

5 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei çıkaracak Ģekilde kullanan kuruluģlardır, eklinde tanımlanabilir (Yalım, 1974: 97) Daha kapamlı bir tanım yapmak gerekire; kalkınma bankaları, özellikle ermaye piyaalarının geliģmemiģ olduğu ve bankacılık iteminin giriģimlere yatırımların gerektirdiği biçim ve ölçüde kaynak ağlamada yeteriz kaldığı az geliģmiģ ülkelerde bir yandan yatırımlara orta ve uzun vadeli yeterli kaynak ağlamaya çalıģan, öte yandan kalkınmayı engelleyen ekiklikleri giderici detekler ağlayarak bu alandaki orunları çözmek uretiyle ülkenin kalkınmaını hızlandırmayı amaçlayan finanal kurumlardır (Çonkar, 1988: 53) Kalkınma bankalarının temel amacı, verimli ve ekonomik kalkınma açıından önemli olan yatırım projelerine orta ve uzun vadeli fon ağlamaya çalıģmaktır (Tokmakoğlu, 1997: 39) BaĢka bir deyiģle bu bankalar, kendilerince uygun ekonomik kalkınma projelerine, orta ve uzun vadeli fon unan ve projelere çeģitli hizmetleri ağlayan finanal kurumlardır Bir yandan orta ve uzun vadeli kaynak ağlayarak finane etme ve bankacılık, diğer yandan projelerin değerlendirilmei için fizibilite çalıģmaları yaparak ve ermaye piyaaının geliģmeine çalıģarak kalkınma iģlevlerini yerine getirmek üzere kurulurlar (Eren, 1982: 47) Ülkemizdeki kalkınma bankalarına Türkiye Kalkınma Bankaı ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankaı örnek göterilebilir 224 Katılım Bankacılığı Konvaniyonel bankacılık anlayıģının dıģına çıkarak, faizden uzak kalmak iteyen kiģilerin finanman ihtiyaçlarını karģılamaları, taarruflarını değerlendirmeleri ve modern bankacılık hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla faizle çalıģan klaik bankalara alternatif olarak kurulan kuruluģlardır Özel Cari Heap ve Katılma Heapları adı altında iki yöntemle fon toplayabilen özel finan kurumları, topladıkları bu fonları üretim deteği, bireyel finanman deteği, kar-zarar ortaklığı yatırımı, finanal kiralama ve mal karģılığı veaikin alım-atımı Ģeklinde kullandırmaktadırlar (CoĢkun, 2005: ) Katılım Bankacılığı, uygulandığı ülkenin tanımlamaına göre; faiziz bankacılık, Ġlami bankacılık, katılım bankacılığı (veya daha önceki imi ile özel finan kurumları) gibi farklı iimlerde ele alınabilmekte veya helal bankacılık gibi ifadelerle iimlendirilebilmektedir Katılım bankacılığı, taarruf ahiplerinden toplanan fonların faiziz finanman prenipleri dahilinde ticaret ve anayide değerlendirilerek oluģan kârın veya zararın taarruf ahipleriyle paylaģıldığı bir bankacılık itemidir Mali ektörde faaliyet götererek reel ekonomiyi finane eden katılım bankaları, ticaretin ve anayinin ihtiyaç duyduğu hammadde, gayrimenkul, makine ve teçhizatın teminini faiziz bankacılık preniplerine uygun olarak ağlarlar Bunun yanında ihtiyaç duyulabilecek diğer bankacılık hizmetlerini de müģterilerine unarlar Katılım bankaları faiz yerine, kar ve zarara katılma eaına (kar ve zarar ortaklığı) göre fon toplayan, doğrudan nakit kullandırma yerine ticaret ve ortaklık eaına göre fon kullandıran bankacılık türüdür Fonkiyonel olarak mevduat bankalarına benzemektedirler Bu bankaların ana görevi de Mevduat bankaları gibi finan ektöründe aracılık yapmak, baģka bir ifade ile taarruf ahiplerinin ellerindeki atıl fonları toplayarak bu fonlara ihtiyacı olan tüccar, anayici ve tüketicilere kullandırmaktır Ayrıca mevduat bankalarının yaptıkları diğer bankacılık iģlemlerini (akreditif, teminat mektubu, enet ve çek iģlemleri, banka ve kredi kartı vb) yaparlar (Yılmaz, 2010:4) Katılım bankalarının çalıģma prenipleri; Ġlami kurallara bağlılık, paranın değer ölçüü ve değiģim aracı olarak kabul edilmei, faizizlik ilkei, üretim faaliyetlerinde bulunulmaı huularından meydana gelmektedir Katılım bankaları farklı Ģekillerde taarruf ahiplerinden fon toplamakta ve bunları kullandırmaktadır (Özoy, 1997:101) 245

6 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 Katılım bankacılığında fonların nereye kullanılacağı huuu önem taģımaktadır Yapılan iģlemlerde Ġlam ın helal haram ölçütlerine riayet edilmei Ģarttır Bu kurumlarda iģlemlerin Ġlam a uygunluğunu denetleyecek heyetler bulunmakta ve faaliyetlerin Kur an ve ünnete uygunluğunu ağlamaktadır (Özoy, 1997:111) Bu duruma karģılık, Mevduat Bankaları nda Ġlam kurallarına uygunluk önemenmemektedir Katılım Bankaları, bankalar gibi müģterilerine kredi vermez, bu kredinin ekonomide kullanılmama ihtimali vardır Ekonomide kullanılmayan kredinin ie, onun ticaretini yapan bir kaç kiģiden baģkaına faydaı yoktur Bu ebeple Katılım bankaları, kredi vermek yerine bu kredi ile hangi ınai veya ticari faaliyette bulunulacak ie, parayı doğrudan o faaliyete kanalize eder MüĢteri talep ettiği kredi ile fabrikaına bir makine veya ham madde atın alacaka, katılım bankaları bu makine veya ham maddeyi kendii peģin alır ve müģteriine vadeli olarak atar (Özoy, 2011: 53-54) Burada bir ticari döngü bulunduğu için faizden öz edilemez 2009 yılı itibariyle Türkiye de; Albaraka Türk Katılım Bankaı Aġ (Albaraka Türk), Aya Katılım Bankaı Aġ (Bank Aya), Kuveyt Türk Katılım Bankaı Aġ (Kuveyt Türk), Türkiye Finan Katılım Bankaı Aġ (Türkiye Finan) olmak üzere dört katılım bankaı faaliyetlerini ürdürmektedir 3 LĠTERATÜR ARAġTIRMASI Literatürde AHP tekniği kullanılarak yapılmıģ kuruluģ yeri eçimi ve bankacılıkla ilgili çalıģmalar vardır Ayrıca baģka yöntemler (TOPSIS ve ELECTRE) kullanılarak yapılan çalıģmalarda mevcuttur Bunun yanı ıra performan ölçme, pazarlama tratejii belirleme, dağıtım problemi gibi çalıģmalarda da AHP kullanılmıģtır Bunlardan bazıları aģağıda belirtilmiģtir Ġç ve Yurdakul (2000), çalıģmalarında AHP yöntemini kullanarak bankalar için bir kredi değerlendirme modeli geliģtirmiģlerdir Bu model, karlılık, mali yapı, aktif yapıı ve likidite durumunu ölçen mali oranlarla, ubjektif kredi değerliliği, ektör durumu ve teminatları beraberce değerlendiren bir modeldir Bu kriterler onucunda yapılan heaplamalar onucunda firmanın toplam korunu heaplamıģlardır (Ġç ve Yurdakul, 2000:1-14) Yang ve Shi (2002), çalıģmalarında Çin de herhangi bir kimyaal firmanın uzun dönemli genel performanını 4 performan kriterine (verimlik, nakit akıģı, karlılık ve özkaynak tüketimi) göre değerlendirmek itemiģlerdir Verimlilik, nakit akıģı ve özkaynak tüketimi kriterlerini 2 Ģer alt kritere, karlılık kriterini ie 4 alt kritere ayırmıģlardır AHP yöntemini kullanarak, ilk önce performan kriterlerinin ikili karģılaģtırmaını yapmıģlar ve onucunda en önemli kriterin verimlilik olduğunu heaplamıģlardır Sonra alt kriterlerinde ikili karģılaģtırmalarını yapmıģlar ve tüm kriterler bazında firmanın performanını değerlendirmiģlerdir (Yang ve Shi, 2002:29-46) Timor (2004), çalıģmaında Ģehir içi alıģveriģ merkezleri için yer eçiminde önemi olan faktörlerin ağırlıklarını AHP yöntemi ile belirlemeye çalıģmıģtır Bu kriterler; eriģilebilirlik, görüģ alanı, rekabet ortamı, demografik özellikler, fizikel olanaklar, ekonomik faktörler ve gelecekteki geliģmeler Ģeklindeki kriterlerdir 3 temili alıģveriģ merkezi üzerinde çalıģmalar yapılmıģ ve demografik özellikleri ağırlıkla üzerinde bulunduran alıģveriģ merkezinin kurulmada tercih edilmei gerektiğine karar vermiģtir (Timor, 2004: 3-18) Manap (2006), Avrupa dan Türkiye ye tatil yapmak için gelmek iteyen bir turitin, kendiine uygun turizm merkezini eçmeine yardımcı olmak için AHP yöntemini uygulamıģtır ÇalıĢmaında 10 tane turizm merkezini eçmiģtir Bu 10 tane alternatifi 7 tane 246

7 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei kritere (fiyat, meafe, mavi bayrak, doğallık, ören yerleri, eğlence ve yoğunluk) bağlı olarak değerlendirmeye tabi tutmuģ ve yapılan heaplamalar onucunda hangi turizm merkezinin tercih edilmei gerektiğine karar vermiģtir (Manap, 2006: ) Eleren (2006), çalıģmaında dericilik ektöründe faaliyet göteren 30 iģletmeden kuruluģ yeri eçiminde etkili olan 12 kriterin AHP yöntemi ile karģılaģtırılmaı itenmiģtir Alternatif olarak 6 il belirlenmiģtir Yapılan değerlendirmeler onucunda en önemli 6 kriter dikkate alınarak kuruluģ yeri eçimine karar verilmiģtir (Eleren, 2006, ) Tokarı (2007), çalıģmaında hedef pazarın belirlenmei için hedef pazar eçimi tratejilerinin tamamını değerlendirerek bütün durumlar için en iyi olanı eçebilen bir yaklaģım olan AHP ile mobilya ektörü için Ege Bölgeinde hedef pazarı belirlemeye çalıģmıģtır ÇalıĢmaında, Ege Bölgeini 4 bölgeye (Ġzmir-Mania, Aydın-Muğla, Denizli- UĢak, Kütahya-Afyon) ayırmıģtır Her bir pazarı 5 ana kritere göre değerlendirmeye almıģtır Bu kriterler; rekabet, bölgenin atıģ hacmi, bölgenin büyüme potaniyeli, dağıtım imkanları ve kar potaniyeli kriterlerdir Yapılan heaplamalar onucu en uygun pazarın Ġzmir ve Mania nın oluģturduğu pazarın olduğuna karar verilmiģtir (Tokarı, 2007: ) Saaty, Peniwati ve Shang (2007), çalıģmalarında inan kaynaklarının dağıtımı problemleri için doğrual programlama ve AHP yöntemini birlikte kullanmıģlardır ve iģyerinde bazı poziyonlar için hangi adayların ne kadar önceliğe ahip olduklarını belirlemiģlerdir Bu poziyonlar, pazarlama bölümü için 4 kiģilik, üretim bölümü için 4 kiģilik, ar-ge bölümü için de 1 kiģiliktir Her bir aday adece bir bölüme baģvurabilmektedir Her bölüm için farklı kriterler dikkate alarak AHP yöntemi ile iģlere en uygun adayları belirlemiģlerdir (Saaty, Peniwati ve Shang, 2007: ) Serdar (2008), çalıģmaında üpermarketler için kuruluģ yeri eçimi konuunu AHP yöntemiyle incelemiģtir Önerilen model iki aģamada ele alınmıģ, ilk aģamada üpermarket kuruluģ yeri için Ģehir veya bölge eçimi, ikinci aģamada ie ilk aģamada eçilen Ģehir veya bölge içeriinde bir alan eçimi yapmıģtır (Serdar, 2008) Lin ve Wu (2008), Tayvan daki özel otellerin uygulamaı gereken en uygun pazarlama tratejiini belirlemek amacıyla AHP yöntemini kullanmıģlardır Maliyet liderliği, farklılaģma ve bölünme tratejilerinden hangiinin en uygun olduğuna karar verebilmek için yönetim becerii, müģteri iliģkileri becerii, inan kaynakları varlıkları, itibar varlıkları ve pazar yeniliği becerii kriterlerini dikkate almıģlardır Yapılan çalıģma onucunda en uygun tratejinin farklılaģtırma tratejii olduğuna karar verilmiģtir (Lin ve Wu, 2008: ) Syamuddin ve Hwang (2009), e-bankacılık itemini kullanan veya kullanacak müģterilere bilgi güvenliği konuunda yardımcı olmaı amacıyla AHP yöntemini kullanarak bir çalıģma yapmıģlardır Bu çalıģmada kriterler olarak yönetim, teknoloji, ekonomi ve kültür değiģkenleri dikkate alınmıģtır Güvenlik konuunda alternatif olarak ta gizlilik (bilgilerin açıklanmaının kontrolü), bütünlük (verilerin bozulmamaı) ve uygunluk (verilerin korunmaı) değiģkenlerini eçmiģlerdir Yapılan heaplamalar onucunda alternatifler gizlilik, bütünlük ve uygunluk Ģeklinde ıralanmıģtır Ayrıca bilgi güvenliği açıından en önemli kriterlerin kültür ve ekonomi değiģkenleri olduğu bulunmuģtur (Syamuddin ve Hwang, 2009: ) Aydın, Öznehir ve Akçalı (2009), çalıģmalarında Ankara da açılmaı planlanan yeni bir hatane için en iyi yerin eçimini yapmaya çalıģmıģlardır Alternatifler, Ankara nın farklı oyo-ekonomik düzeylerinden eçilmiģtir Bu yerler; Sincan, Çankaya, Altındağ, Konutkent ve ġehir Merkezi dir Belirlenen kriterler ie; yatırım maliyetleri, rekabet unurları, demografik yapı, çevreel faktörler, bina konumu ve bina özellikleri kriterleridir 247

8 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 AHP yöntemiyle yapılan heaplamalar onucunda en uygun yerin Çankaya ilçei olduğu belirlenmiģtir (Aydın, Öznehir ve Akçalı, 2009:69-86) Abdullah, Taib ve Salleh (2009), çalıģmalarında 5 kaner türünün (göğü, mide, ağız, akciğer, protat) rikini ölçmek amacıyla 5 rik faktörü (alkol, igara, obezite, genetik, radyayon) kriterini ele almıģlar ve bu kriterler doğrultuunda AHP yöntemini uygulayarak en fazla rike ahip olan kaner türünün akciğer kaneri olduğuna karar vermiģlerdir (Abdullah, Taib ve Salleh, 2009: ) Çınar (2010), çalıģmaında Bulanık TOPSIS yöntemini kullanarak bankacılık ektöründe faaliyet göteren bir bankanın Güneydoğu Anadolu Bölgei nde Ģubei bulunmayan 5 ilin hangiinde Ģube açmaının uygun olduğuna karar vermeye çalıģmıģtır Bu ebeple 5 kriter belirlemiģ ve alternatifleri bu kriterler bazında ıralamaya koymuģtur (Çınar, 2010, 37-45) Baldemir, Bakan ve Kılıç (2012), Muğla Üniveritei bünyeinde bulunmayan bazı fakültelerin kurulmaına karar verilmei durumunda, uygun olan ilçelerin hangileri olduğuna karar verebilmek amacıyla AHP yöntemi ile bir uygulama yapmıģlardır Uygulamada 4 tane fakülte (Ziraat Fakültei, Orman Fakültei, Veteriner Fakültei ve Turizm Fakültei) ele alınmıģtır Her bir fakülte için ayrı kriterler dikkate alınarak fakültelerin Muğla nın hangi ilçeinde kurulacağına karar vermiģlerdir (Baldemir, Bakan ve Kılıç, 2012, 1-15) Abduh ve Omar (2012), çalıģmalarında AHP yöntemini kullanarak Malezya da ilami banka eçmek için belirlemiģ oldukları kriterlerin önem düzeylerini ıralamaya çalıģmıģlardır Bu amaçla kriterleri; bankanın itibarı, karlılık düzeyi, ağladığı imkanlar, peronelin güleryüzlülüğü, bankanın tatüü ve bankacılık ürünlerinin dini/ilami kurallara uygunluğu olarak belirlemiģlerdir Yapılan heaplamalar onucunda bankacılık ürünlerinin dini kurallara uygun olmaı en önemli kriter olarak bulunmuģtur Bunu ıraıyla karlılık, bankanın itibarı, bankanın tatüü, imkanları ve peronelin güleryüzlülüğü takip etmiģtir (Abduh ve Omar, 2012: ) Soba (2014), çalıģmaında banka yeri eçiminin AHP ve ELECTRE yöntemleriyle belirlenmeini amaçlamıģtır UĢak ilinin hangi ilçeine banka kurulmaının uygun olduğuna karar vermeye çalıģmıģtır Bu nedenle 6 kriter ( Diğer banka Ģube ayıı, kira bedeli, il merkezine uzaklık, ödediği vergi, nüfu ve ilçelerin oyo-kültürel tanınmıģlığı) ve 5 alternatif (Banaz, EĢme, Karahallı, Ulubey, Sivalı) belirlemiģtir AHP ve Electre yöntemleriyle heaplamalar yamıģ ve en uygun ilçeinin hangii olduğunu belirlemeye çalıģmıģtır (Soba, 2014, ) 4 ANALĠTĠK HĠYERARġĠ YÖNTEMĠ (AHP) AHP de, karar vericinin amacı doğrultuunda kriterlerin ve ona ait olan alt kriterlerin belirlenip hiyerarģik yapının oluģturulmaı ilk adımı meydana getirir Diğer bir ifade ile AHP de öncelikle amaç belirlenir ve bu amaç doğrultuunda her bir kriter ortaya konulur Daha onra alternatiflerin eçiminde etkili olan kriterler belirlenir Sonuçta karar için ġekil 2 de görülen hiyerarģik bir yapı oluģturulmuģ olur (Scholl, vd, 2005:763) 248

9 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei ġekil 2: AHP HiyerarĢik Yapıı Amaç Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 Alternatif 1 Alternatif 2 1 Kaynak: (Saaty ve Varga, 2001, 3) HiyerarĢik yapı oluģturulduktan onra her bir kriter temelinde alternatiflerin karģılaģtırılmaı ve kriterlerin kendi aralarında karģılaģtırılmaı için ikili karģılaģtırma matrileri oluģturulur Bu matrilerin oluģumunda Saaty tarafından önerilen 1-9 önem kalaı Tablo 1 de göterilmiģtir Tablo 1: Analitik HiyerarĢi Sürecinde Kullanılan Ölçek Önem Derecei Tanım Açıklama 1 EĢit Önemli Ġki faaliyet amaca eģit Ģekilde katkıda bulunur 3 Birinin diğerine göre çok az önemli olmaı Tecrübe ve yargı bir faaliyeti diğerine çok az derecede tercih ettirir 5 Kuvvetli derecede önemli Tecrübe ve yargı bir faaliyeti diğerine kuvvetli derecede tercih ettirir 7 Çok kuvvetli derecede önemli Bir faaliyet güçlü bir Ģekilde tercih edilir ve bakınlığı uygulamada rahatlıkla görülür 9 AĢırı derecede önemli Bir faaliyetin diğerine tercih edilmeine iliģkin kanıtlar çok büyük güvenirliliğe ahiptir 2,4,6,8 Ara değerler UzlaĢma gerektiğinde kullanmak üzere yukarıda litelenen yargılar araına düģen değerler Kaynak: (Saaty, 1980, 54) Alternatif 3 Ġkili karģılaģtırmalar AHP nin en önemli aģamaıdır Ġkili karģılaģtırmaları elde etmek için göreceli veya mutlak ölçümler kullanılır (Dağdeviren ve Eren, 2001: 43) Amaç için n tane kriter (faktör) olduğunda nxn boyutunda bir A matrii oluģturulur [ ] (41) Bu matrite i ıra elemanının j ütun elemanına göre ne kadar önemli olduğunu göteren değerler yer alır Bu değerler de Tablo 1 deki 1-9 araındaki ayılardan oluģan önem kalaı değerleridir Bu matriin köģegeni üzerindeki matri bileģenleri i=j olduğundan 1 değerini alır Çünkü bu durumdaki eleman kendii ile karģılaģtırılmaktadır Elemanların karģılaģtırılmaı, birbirlerine göre ahip oldukları önem değerlerine göre birebir ve karģılıklı yapılır (Adıgüzel, 2009:244) a ij, i özellik ile j özelliğin ikili karģılaģtırma değeri olarak 249

10 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 göterilecek olura, a ji = 1 / a ij eģitliğinden elde edilir Bu özelliğe karģılık olma özelliği denir (Dağdeviren ve Eren, 2001:44) Örnek verilecek olura, 2 Satır 5 Sütun bileģeni olan a 25 = 3 ie bunun teri olan 5atır 2 ütun elemanı a 52 = 1/3 olur Ġkili karģılaģtırma matrileri geliģtirildikten onra karģılaģtırılan her elemanın önceliğinin (göreli öneminin) heaplanmaına geçilmektedir Göreli önem değerlerini heaplamak için, karģılaģtırma matriini oluģturan ütun vektörlerinden yararlanılır ve n adet ve n bileģenli B ütun vektörü oluģturulur Bu ütun vektörü (42) de, ütun vektörünün bileģenlerinin elde ediliģini göteren formül, (43) te Ģöyle tanımlanmaktadır (Yaralıoğlu, 2001:133) ( 42 ) (43 ) Yukarıda anlatılan adımlar diğer faktörler içinde tekrarlandığında faktör ayıı (n) kadar B ütun vektörü elde edilecektir n adet B ütun vektörü, bir matri formatında bir araya getirildiğinde ie (4,4) te tanımlanan n x n boyutlu C matrii oluģur C = ( 44 ) C matriinden yararlanarak, faktörlerin birbirlerine göre önem değerlerini göteren yüzde önem dağılımları elde edilebilir Bunun için C matriini oluģturan atır bileģenlerinin aritmetik ortalamaı alınır ve öncelik vektörü olarak adlandırılan W ütun vektörü elde edilir Öncelik Vektörünün elde ediliģ Ģekli aģağıda verilmiģtir w i n j n c ij 1 ( 45 ) Böylece hedefi baģarmak için öğelerin öncelikleri diğer bir deyiģle her bir kriterin amaca göreceli önem dereceleri ve her bir karar alternatifinin ilgili kritere göre göreceli önem dereceleri belirlenmiģ olmaktadır (Aydın, 2008:63) Kriterlerin göreli önemleri bulunduktan onra matri tutarlılığı heaplanır Bir karģılaģtırma matriinin tutarlı olabilmei için, en büyük özdeğerinin (λ max ) matri boyutuna (n) eģit olmaı gerekmektedir (Arlan ve Khity, 2005:423) λ nın heaplanmaı için öncelikle A karģılaģtırma matrii ile W öncelik vektörünün matri çarpımından D ütun vektörü elde edilir 250

11 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei ( 46 ) D ütun vektörü ile W ütun vektörünün karģılıklı elemanlarının bölümünden her bir değerlendirme faktörüne iliģkin temel değer (E) elde edilir d i Ei ( i= 1,2,,n ) (47) wi Bu değerlerin aritmetik ortalamaı alınarak karģılaģtırmaya iliģkin en büyük özdeğer (λ max ) elde edilir a11 a12 a1n w1 a a a w n 2 D x a a a w n1 n2 nn n n i 1 max n E i (48) Son adım, tutarlılık götergeinin ve tutarlılık oranının bulunmaıdır Tutarlılık analizinde amaç adece A, B den daha önemli; B de C den daha önemli ie, A, C den de önemlidir Ģeklinde bir tutarlılığı değil aynı zamanda A, B den 2 kat, B de C den 3 kat önemli ie A, C den 6 kat önemlidir Ģeklinde oranal bir tutarlılığı da ağlamaktır Tutarlılık oranı aģağıdaki formüle göre heaplanmaktadır (Güngör, vd, 2010: 6): Tutarlılık Götergei = (λ max n)/(n-1) ( 49 ) Tutarlılık Oranı = (Tutarlılık Götergei)/(Raallık Götergei) ( 410) Tutarlılık oranının 01 den küçük çıkmaı halinde matriin tutarlı olduğu kabul edilir Yapılan bir çalıģma onucu 1-14 boyutundaki matriler için raallık götergeleri Tablo 2 deki gibi bulunmuģtur Ele alınan problemlerde kriter ayıının çokluğu kriterlerin tümü birlikte değerlendirildiğinde tutarlı onuç elde etme ihtimalini de zayıflatmaktadır (Kwieielewicz ve Uden, 2004: ) Tablo 2: Raallık Götergeleri (RI Değeri) N Raallık Götergei 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 Kaynak: (Saaty, 1996: 21) AHP' nin on aģamaı karar probleminin çözümlenmei aģamaıdır Bu aģamada problemin ana hedefinin gerçekleģtirilmeinde karar alternatiflerinin ıralamaı olarak kullanılacak bir karma (compoite) öncelikler vektörü oluģturulur (Zahedi, 1987:389) Bu vektörü oluģturmak için her bir karģılaģtırma iģleminden onra m x 1 boyutlu ve değerlendirilen 251

12 BAKAN BALDEMİR NARİNCE faktörün karar noktalarına göre önem derecelerini göteren S ütun vektörleri elde edilir Bu ütun vektörleri aģağıda tanımlamıģtır m i S (411) Bundan onra n tane m x 1 boyutlu S ütun vektöründen meydana gelen ve m x n boyutlu K karar matrii oluģturulur Karar matrii aģağıda tanımlanmıģtır mn m m n n K (412) Sonuçta karar matrii (K), W ütun vektörü (öncelik vektörü) ile çarpıldığında ie m elemanlı L ütun vektörü elde edilir L ütun vektörü karar noktalarının yüzde dağılımını verir Bu değerlerin toplamı 1 e eģittir En yükek değeri alan alternatif, karar problemi için en iyi alternatiftir (Dağdeviren ve Eren, 2001: 44) m n mn m m n n l l l w w w x L (413) Elde edilen nihai öncelikler karar alternatif puanları olarak da adlandırılabilir ve karar vericinin alternatif tercihlerine iliģkin yargıal algılamalarının yoğunluğunu temil eder 5 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA 51 Uygulamanın Konuu ve Amacı Günümüz bankacılığında her ne kadar birçok iģlem internet üzerinden ve müģteriyle yüz yüze görüģmeden yapılabile de, bankaların aıl kar kalemleri olan mevduat toplama ve kredi kullandırma Ģubeler tarafından, yüz yüze görüģmeler ve anlaģmalar neticeinde olabilmektedir MüĢterinin adakatini artıran bir unur olarak da yine Ģube ön plana

13 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei çıkmaktadır ġubenin bu kadar önemli olduğu bir durumda müģteriye olan yakınlığı da bir o kadar önemlidir ġube açarken ie, müģteri adedi, ticaret hacmi, mevduat büyüklüğü, bölgenin verimliliği, potaniyeli ve bunun gibi pek çok kriter göz önünde bulundurulmalıdır Hem kriter belirlerken hem de kriterleri analiz ederken uzman kadrodan ve uygun yöntemlerden faydalanılmalıdır Çünkü bankacılık ektöründe yapılan yanlıģların telafii hem o Ģube ve banka için hem de ülke ekonomii için çok ağır olabilmektedir Bu çalıģmada, ticari hayatın vazgeçilemez bir parçaı olan bankalar ve bankalara alternatif ve ikame durumunda olan katılım bankaları ele alınmıģtır Belirlenen bazı kriterler ıģığında, Ġtanbul Anadolu Bölgei nde katılım bankaı Ģubei açmaya en uygun ilçenin nerei olmaı gerektiğine karar vermek amaçlanmıģtır Bu kararın verilmeinde belirli kriterler ve alternatifler ele alınarak, katılım bankaı Ģubei açılmaı için en uygun olan ilçelerin hangii olduğuna karar vermek amacıyla AHP yöntemiyle uygulama yapılmıģtır ÇalıĢmada kullanılan AHP yöntemi keinlik ifade etmemekle birlikte bir karar verme tekniği olarak, uzmanların belirlenen kriterler araında yapmıģ oldukları ubjektif karģılaģtırmalar onucunda ortaya çıkan heaplamalar, en uygun ilçenin hangii olduğuna karar vermek için kullanılmıģtır 52 Uygulamanın Kapamı ve Sınırlılıkları Bu çalıģma, Ġtanbul Anadolu Bölgei nde yer alan hangi ilçelerin katılım bankaı Ģubei açmak için daha uygun olduğunu aptamak amacıyla yapılmıģtır Bu kapamda, genel müdürlükte ve bölge müdürlüğünde ilgili birimlerde görev yapan yöneticilerle yapılan görüģmeler neticeinde aģağıda yer alan 9 adet kriterin uygulanmakta olduğu öğrenilmiģtir; 1) Ġlçedeki Katılım Bankaı Sayıı ( ĠKBS) 2) Ġlçedeki Banka Sayıı (ĠBS) 3) Ġlçedeki Nüfu Sayıı (ĠNFS) 4) Ġlçe Nüfuunun Seçmen Dağılımı (ĠNSD) 5) Ġlçenin Mevduat Durumu (ĠMD) 6) Ġlçedeki Nakdi Kredi Hacmi (ĠNKH) 7) Ġlçedeki Gayri Nakdi Kredi Hacmi (ĠGNKH) 8) Mevcut Durumda Ġlçenin Tercih Edilebilirliği (TE) 9) Ġlçenin GeliĢim Hızı Ve TaĢıdığı Ticaret Potaniyeli (ĠTP) ÇalıĢmaya Ġtanbul Avrupa bölgeinde yer alan ilçeler dahil edilmemiģtir Bu kııtlar nedeniyle 14 adet ilçe araģtırmaya konu olmuģtur Bu ilçeler; Adalar, AtaĢehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, ġile, Tuzla, Ümraniye, Üküdar Ġlçelere ait bilgiler ie, internet itelerinden ve konunun uzmanı olan kiģilerden telefon yoluyla elde edilmiģtir Belirlenen kriterlerin açıklamaları ve ilçelere ait veriler aģağıdaki gibidir: Ġlçedeki Katılım Bankaı Sayıı: Katılım bankalarının Ģube açmaında, o bölgede katılım bankaının olmaı, Ģube açma huuunda olumlu bir referan olmaktadır Bu bağlamda BDDK nın internet iteinden 2012 yılı itibariyle ilçelerde bulunan katılım bankaı ayıları alınmıģtır Ġlçedeki Banka Sayıı: Ġlçede bulunan banka ayıı da katılım bankalarınca Ģube açmak için referan alınan kriterler araında bulunmaktadır 2012 yılı itibariyle BDDK nın internet iteinde bulunan ilçelerdeki banka ayıları dikkate alınmıģtır 253

14 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 Ġlçelerdeki Nüfu Sayıı: Nüfu yoğunluğu olan yerler, Ģube açma kararında olumlu olarak nitelendirilmektedir TÜĠK in remi internet iteinden 2012 yılı itibariyle, ilçe nüfu ayıları ele alınmıģtır Ġlçe Nüfuunun Seçmen Dağılımı: Katılım bankaları Ġlami ealara göre bankacılık yaptığı için, nüfuun oyo-politik görüģleri önem arz etmektedir Bu huuta YSK nın internet iteinden, 2011 yılında yapılan genel eçim onuçları alınmıģtır Bu onuçlara göre, AKP, MHP, BBP, Saadet Partii ve Ha Parti nin aldığı toplam oy oranı, muhafazakar oy oranı olarak kabul edilmiģtir Ġlçedeki Mevduat Durumu: Ġlçelerin bünyeinde bulundurduğu mevduat ve ermaye büyüklüğü, Ģube açma konuunda referan alınan diğer bir kriterdir BDDK mevcut yapıda ilçe bilgilerini vermediği için, bir bankanın Ġtanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan aha çalıģmaları neticeinde elde ettiği rakamlar kullanılmıģtır Ġlçedeki Nakdi Kredi Hacmi: Ġlçede yapılan ticaretin büyüklüğünü ifade eden nakdi kredi hacmi, Ģube açma kararında göz önünde bulundurulur Bir bankanın Ġtanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü nce yaptığı aha çalıģmaları neticeinde elde ettiği nakdi kredi rakamları kullanılmıģtır Ġlçedeki Gayri Nakdi Kredi Hacmi: Ġlçede dönen ticari faaliyetin bir baģka götergei olan gayri nakdi kredi hacmi, Ģube açma kararında göz önünde bulundurulan kriterlerden biridir Bir bankanın Ġtanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan aha çalıģmaları neticeinde elde edilen gayri nakdi kredi rakamları kullanılmıģtır Yukarıda belirlenen ve açıklamaları verilen kriterlere ait gerçek veriler kullanılmıģ ve bunlara ait ayıal değerler Tablo 4 te göterilmiģtir Tablo 4: Ġlçelere Ait Sayıal Bilgiler ĠKBS ĠBS ĠNFS ĠNSD ĠMD ĠNKH ĠGNKH Adalar , AtaĢehir , Beykoz , Çekmeköy , Kadıköy , Kartal , Maltepe , Pendik , Sancaktepe , Sultanbeyli ġile , Tuzla , Ümraniye , Üküdar , Toplam Mevcut Durumda Ġlçelerin Tercih Edilebilirliği: Mevcut durumda ilçenin; merkeziliği, ulaģım ağı, yol durumu, oyo-ekonomik yapıı gibi özellikleri düģünülmüģtür TaĢıdığı Potaniyel Yönünden Ġlçelerin Kıyalanmaı: Mevcut durumdan ziyade, ilçenin gelecekte beklenen durumunu göz önünde bulundurarak, ilçeye yapılan yatırımlar, ilçenin ticaret potaniyeli ve geliģme hızı gibi özellikleri yönünden ilçeleri değerlendirmektir 254

15 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei Bu iki kritere ait değerler için, konunun uzmanlarıyla yapılan görüģmelerden elde edilen ubjektif değerlendirme onuçları kullanılmıģtır 53 Kriterlerin Ġkili KarĢılaĢtırılmaı BelirlenmiĢ olan 9 kriterin göreli önem ağırlığını belirlemek amacıyla 5 uzman kiģi ile birebir görüģme yapılarak değerlendirmeleri alınmıģtır Bu kiģiler; 1 ġube Müdürü, 1 Genel Müdürlük Kurumal Bankacılık Yöneticii, 1 Genel Müdürlük Ticari Bankacılık Yöneticii, 2 Genel Müdürlük ġube Ağı GeliĢtirme ve Performan Müdürlüğü Yöneticii olmak üzere toplam 5 kiģidir Bu kiģilerden, belirlenen 9 kriterin ve 2 adet öznel verilerin birbirleriyle kıyalanmaı itenmiģtir Her bir kriter için verilen değerlerin geometrik ortalamaı alınarak o kritere ait değer bulunmuģtur Kıyalamalar, Thoma L Saaty tarafından ikili karģılaģtırmalar için kullanılan 1-9 ölçeği kullanılarak yapılmıģtır Tablo 5: Kriterlerin Ġkili KarĢılaĢtırılmaı(A Matrii) ĠKBS ĠBS ĠNFS ĠNSD TE ĠMD ĠNKH ĠGNKH ĠTP ĠKBS 1,000 0,922 0,299 0,561 0,398 0,175 0,159 0,179 0,141 ĠBS 1,084 1,000 1,651 1,425 0,644 0,763 0,678 0,844 0,432 ĠNFS 3,347 0,606 1,000 1,598 0,608 0,197 0,175 0,194 0,163 ĠNSD 1,783 0,702 0,626 1,000 0,752 0,209 0,183 0,193 0,136 TE 2,512 1,552 1,644 1,330 1,000 0,251 0,214 0,260 0,159 ĠMD 5,720 1,310 5,073 4,789 3,987 1,000 0,590 1,963 0,839 ĠNKH 6,284 1,476 5,720 5,471 4,663 1,695 1,000 1,165 0,699 ĠGNKH 5,578 1,185 5,165 5,073 3,845 0,509 0,859 1,000 0,407 ĠTP 7,068 2,316 6,119 7,189 6,284 1,191 1,431 2,460 1,000 TOPLAM 34,376 11,068 27,296 28,437 22,182 5,991 5,288 8,257 3,976 Kriterlerin birbirlerine göre göreli önem değerlerini veren W=(w i ) nx1 ütun vektörünün heaplanmaı gerekmektedir W ütun vektörünü heaplanırken b ij değerlerinin oluģturduğu matriin atır elemanlarının aritmetik ortalamaı alınır Öncelikle (43) formülüne göre B matrii elde edilir, onra da (45) formülüne göre önem değerlerini veren W ütun vektörü elde edilir 0,029 0,083 0,011 0,020 0,018 0,029 0,030 0,022 0,036 0,032 0,090 0,060 0,050 0,029 0,127 0,128 0,102 0,109 0,097 0,055 0,037 0,056 0,027 0,033 0,033 0,023 0,041 0,052 0,063 0,023 0,035 0,034 0,035 0,035 0,023 0,034 B= 0,073 0,140 0,060 0,047 0,045 0,042 0,041 0,032 0,040 0,166 0,118 0,186 0,168 0,180 0,167 0,112 0,238 0,211 0,183 0,133 0,210 0,192 0,210 0,283 0,189 0,141 0,176 0,162 0,107 0,189 0,178 0,173 0,085 0,162 0,121 0,102 0,206 0,209 0,224 0,253 0,283 0,199 0,271 0,298 0,251 Yapılan heaplamalar onucunda kriterlerin göreli önem değerlerini veren W vektörü Tablo 6 daki gibi bulunmuģtur 255

16 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 Tablo 6: Kriterlerin Önem Yüzdeleri Kriterler Önem Yüzdei Ġlçedeki Katılım Bankaı ayıı 0,031 Ġlçedeki Banka ayıı 0,081 Ġlçedeki nüfu ayıı 0,045 Ġlçe nüfuunun eçmen dağılımı 0,037 Tercih edilebilirlik (Mevcut durumuyla ilçe) 0,058 Ġlçedeki mevduat durumu 0,172 Ġlçedeki Nakdi Kredi hacmi 0,191 Ġlçedeki GNakdi Kredi hacmi 0,142 Ġlçenin geliģim hızı ve taģıdığı ticaret potaniyeli 0,244 Kriterlerin göreli önem değerlerini bulduktan onra kriterler için yapılan değerlendirmelerin tutarlı olup olmadığına bakılır A matrii ile W matriinin çarpımı onucu elde edilen D matrii Ģu Ģekildedir 0,283 0,764 0,426 0,352 D= 0,598 1,686 1,860 1,402 2,380 Heaplamalara devam edildiğinde en büyük özdeğer (λ) değerinin 9,683 olduğu heaplandı Raallık Götergei değeri Tablo 2 den n=9 değeri için bakıldığında 1,45 olduğu görülmüģtür Formülde yerine koyulura, CR = (9,683-9)/(8x1,45) = 0,0589 olduğu bulunur Tutarlılık oranı 0,10 dan küçük olduğu için karar vericilerin kriterlere ait yapmıģ oldukları ikili karģılaģtırmalar tutarlıdır 54 Alternatiflerin Sıralanmaı Ġlçelerin ahip oldukları önem değerleri her bir kriter için Ģu Ģekilde heaplanmıģtır Her bir tabloda ilçelere ait ayıal değerler o tablonun onundaki toplam değere bölünmüģ ve önem yüzdeleri elde edilmiģtir Örneğin Tablo 7 de Adalar ilçeinin önem yüzdei, katılım bankaı ayıı/toplam iģleminin onucunda bulunmuģtur 256

17 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei Tablo 7: Katılım Bankaı Sayıına Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Ġlçeler Katılım Bankaı Sayıı Önem Yüzdei Adalar 0 0,000 AtaĢehir 2 0,024 Beykoz 4 0,049 Çekmeköy 1 0,012 Kadıköy 21 0,256 Kartal 4 0,049 Maltepe 7 0,085 Pendik 9 0,110 Sancaktepe 3 0,037 Sultanbeyli 3 0,037 ġile 0 0,000 Tuzla 5 0,061 Ümraniye 14 0,171 Üküdar 9 0,110 Toplam 82 1,000 Ġlçede bulunan Katılım Bankaı Sayıına göre ilçeler karģılaģtırıldığında en yükek önem dereceine ahip olan ilçe %25,6 ile Kadıköy olurken, en on ıradaya %0 ile ġile ve Adalar yer almaktadır Tablo 8: Banka Sayıına Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Ġlçeler Banka Sayıı Önem Yüzdei Adalar 7 0,007 AtaĢehir 68 0,073 Beykoz 38 0,041 Çekmeköy 22 0,024 Kadıköy 304 0,325 Kartal 62 0,066 Maltepe 58 0,062 Pendik 85 0,091 Sancaktepe 16 0,017 Sultanbeyli 19 0,020 ġile 8 0,009 Tuzla 44 0,047 Ümraniye 109 0,117 Üküdar 94 0,101 Toplam 934 1,000 Ġlçede bulunan Banka Sayıına göre ilçeler karģılaģtırıldığında en yükek önem dereceine ahip olan ilçe %32,5 ile Kadıköy olurken, ikinci ırada %10,1 ile Üküdar, en on ıradaya %0,07 ile Adalar yer almaktadır 257

18 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 Tablo 9: Nüfu Sayıına Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Ġlçeler Nüfu Sayıı Önem Yüzdei Adalar ,003 AtaĢehir ,081 Beykoz ,050 Çekmeköy ,039 Kadıköy ,107 Kartal ,091 Maltepe ,094 Pendik ,128 Sancaktepe ,057 Sultanbeyli ,062 ġile ,006 Tuzla ,040 Ümraniye ,132 Üküdar ,110 Toplam ,000 Ġlçede bulunan Nüfu Sayıına göre ilçeler karģılaģtırıldığında en yükek önem dereceine ahip olan ilçe %13,2 ile Ümraniye olurken, ikinci ırada %12,8 ile Pendik, en on ıradaya %0,03 ile Adalar yer almaktadır Tablo 10: Seçmen Dağılımına Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Ġlçeler Seçmen Dağılımı Önem Yüzdei Adalar 43,2 0,050 AtaĢehir 56,6 0,066 Beykoz 67,5 0,079 Çekmeköy 65,1 0,076 Kadıköy 34,3 0,040 Kartal 58,1 0,068 Maltepe 52,9 0,062 Pendik 70,6 0,082 Sancaktepe 61,4 0,072 Sultanbeyli 80 0,093 ġile 68,9 0,080 Tuzla 65,4 0,076 Ümraniye 69,6 0,081 Üküdar 62,4 0,073 Toplam 856 1,000 Ġlçede bulunan Seçmen Dağılımına göre ilçeler karģılaģtırıldığında en yükek önem dereceine ahip olan ilçe %9,3 ile Sultanbeyli olurken, ikinci ırada %8,2 ile Pendik, en on ıradaya %4 ile Kadıköy yer almaktadır 258

19 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei Tablo 11: Mevduat Durumuna Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Ġlçeler Mevduat Durumu Önem Yüzdei Adalar ,009 AtaĢehir ,079 Beykoz ,045 Çekmeköy ,026 Kadıköy ,322 Kartal ,056 Maltepe ,059 Pendik ,085 Sancaktepe ,022 Sultanbeyli ,017 ġile ,005 Tuzla ,046 Ümraniye ,120 Üküdar ,108 Toplam ,000 Ġlçede bulunan Mevduat Durumuna göre ilçeler karģılaģtırıldığında en yükek önem dereceine ahip olan ilçe %32,2 ile Kadıköy olurken, ikinci ırada %12 ile Ümraniye, en on ıradaya %0,05 ile ġile yer almaktadır Tablo 12: Nakdi Kredi Hacmine Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Ġlçeler Nakdi Kredi Hacmi Önem Yüzdei Adalar ,007 AtaĢehir ,068 Beykoz ,041 Çekmeköy ,022 Kadıköy ,324 Kartal ,065 Maltepe ,063 Pendik ,089 Sancaktepe ,016 Sultanbeyli ,019 ġile ,007 Tuzla ,049 Ümraniye ,121 Üküdar ,110 Toplam ,000 Ġlçede bulunan Nakdi Kredi Hacmine göre ilçeler karģılaģtırıldığında en yükek önem dereceine ahip olan ilçe %32,4 ile Kadıköy olurken, ikinci ırada %12,1 ile Ümraniye, en on ıradaya %0,07 ile ġile ve Adalar yer almaktadır 259

20 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 Tablo 13: Gayri Nakdi Kredi Hacmine Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Ġlçeler Gayri Nakdi Kredi Hacmi Önem Yüzdei Adalar ,003 AtaĢehir ,071 Beykoz ,035 Çekmeköy ,017 Kadıköy ,324 Kartal ,076 Maltepe ,068 Pendik ,096 Sancaktepe ,014 Sultanbeyli ,022 ġile ,006 Tuzla ,052 Ümraniye ,112 Üküdar ,105 Toplam ,000 Ġlçede bulunan Gayri Nakdi Kredi Hacmine göre ilçeler karģılaģtırıldığında en yükek önem dereceine ahip olan ilçe %32,4 ile Kadıköy olurken, ikinci ırada %11,2 ile Ümraniye, en on ıradaya %0,03 ile Adalar yer almaktadır Tercih edilebilirlik ve Potaniyel kriterleri bankacılık ektöründe çalıģan 5 uzman tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiģtir Her bir uzmanın yapmıģ olduğu değerlendirmelerin geometrik ortalamaları alınarak Tablo 14 ve Tablo 16 oluģturulmuģtur 260

21 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei Tablo 14: Tercih Edilebilirlik Kriterine Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Matrii (A Matrii) Adalar AtaĢehir Beykoz Çekmeköy Kadıköy Kartal Maltepe Pendik Sancaktepe Sultanbeyli ġile Tuzla Ümraniye Üküdar Adalar 1, , , , , , , , , , , , , ,14555 AtaĢehir 7, , , , , , , , , , , , , ,67761 Beykoz 4, , , , , , , , , , , , , ,38385 Çekmeköy 5, , , , , , , , , , , , , ,33522 Kadıköy 8, , , , , , , , , , , , , ,43097 Kartal 5, , , , , , , , , , , , , ,22958 Maltepe 6, , , , , , , , , , , , , ,45731 Pendik 5, , , , , , , , , , , , , ,27173 Sancaktepe 4, , , , , , , , , , , , , ,20393 Sultanbeyli 4, , , , , , , , , , , , , ,26714 ġile 1, , , , , , , , , , , , , ,13553 Tuzla 4, , , , , , , , , , , , , ,29588 Ümraniye 6, , , , , , , , , , , , , ,83255 Üküdar 6, , , , , , , , , , , , , ,00000 TOPLAM 73, , , , , , , , , , , , , ,66685 Tercih edilebilirlik kriterinin göreli önem değerlerini veren W=(w i ) nx1 ütun vektörünün heaplanmaı gerekmektedir W ütun vektörünü heaplanırken b ij değerlerinin oluģturduğu matriin atır elemanlarının aritmetik ortalamaı alınır Öncelikle (43) formülüne göre B matrii elde edilir, onra da (45) formülüne göre önem değerlerini veren W ütun vektörü Tablo 15 teki gibi elde edilir 261

ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME

ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GALATASARAY SK nın 2009-2010 Sezonu 2 Dönemi için Forvet Seçim Problemi DERSİN SORUMLUSU: Yrd Doç

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu Yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projeinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

KOBİ LERDE LEASING, FAKTORING VE FORFAITING

KOBİ LERDE LEASING, FAKTORING VE FORFAITING II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU - Ekim 0 KOBİ LERDE LEASING, FAKTORING VE FORFAITING Yücel AYRIÇAY a Meltem KILIÇ b adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme Bölümü, Kahramanmaraş bksü, SBE, İşletme ABD,

Detaylı

KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON

KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON TMMOB Harita ve Kadatro Mühendileri Odaı 13. Türkiye Harita Bilimel ve Teknik Kurultayı 18 Nian 011, Ankara KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ĠnĢaat Proje Yatırımlarının Değerlendirilmesinde Analitik HiyerarĢi Yönteminin Kullanılması

ĠnĢaat Proje Yatırımlarının Değerlendirilmesinde Analitik HiyerarĢi Yönteminin Kullanılması 202 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-26-27 Kasım 2011, Bursa ĠnĢaat Proje Yatırımlarının Değerlendirilmesinde Analitik HiyerarĢi Yönteminin Kullanılması Özet Ömür Tezcan 1, Osman Aytekin 2, Hakan KuĢan

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü 4. TRANSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü 4. TRANSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME . TRNSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYRM İNDİREME. Hedefler Bu bölümün amacı;. Tranfer fonkiyonu ile blok diyagramları araındaki ilişki incelemek,. Fizikel itemlerin blok diyagramlarını elde etmek, 3. Blok diyagramlarının

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠ

BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠ Ahi Evran Üniveritei Kırşehir Eğitim Fakültei Dergii (KEFAD) Cilt 8, Sayı 2, (2007), (129-148) 129 BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠ Gülcan NUMANOĞLU Ankara

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi Akademik Bilişim 0 - XII. Akademik Bilişim Konferanı Bildirileri 0-2 Şubat 200 Muğla Üniveritei Uydu Kentlerin Taarımı için Bir Karar Detek Sitemi ve Bilişim Sitemi Modeli Önerii TC Beykent Üniveritei

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 HAZIRAN 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET

SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET Muğla Üniveritei Soyal Bilimler Entitüü Dergii (ĐLKE) Güz 2005 Sayı 15 SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET Zehra BAŞKAYA * Cüneyt AKAR ** Bu

Detaylı

Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU KAPSAM Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2 GENEL BİLGİ Bank Asya nın 240,000,000 YTL olan ödenmiş sermayesi 300,000,000 YTL ye nakden artırılacak, nakden artırılan 60,000,000 YTL lik sermayeyi temsil eden 60,000,000 adet hisse senedi mevcut ortakların

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr.

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr. Der #9 Otomatik Kontrol Kararlılık (Stability) 1 Kararlılık, geçici rejim cevabı ve ürekli hal hataı gibi kontrol taarımcıının üç temel unurundan en önemli olanıdır. Lineer zamanla değişmeyen itemlerin

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

1 OCAK- 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMININ EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE YAPILMASI

TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMININ EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE YAPILMASI TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMININ EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE YAPILMASI Makale Gönderim Tarihi: 29052015 Yayına Kabul Tarihi: 03052016 Burak ÇETĠN

Detaylı

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ İtanbul Ticaret Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Yıl: 6 Sayı:12 Güz 2007/2. 67-79 GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ Deniz TÜRSEL ELİİYİ, Selma GÜRLER ÖZET Bu çalışmada, her

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır:

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Banka Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankalarda yapılan işlemlerin muhasebeleştirebilme, Bankalara

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2011 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu Ġçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı... 1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmesinde

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 EYLÜL 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

AĞAÇTA ARTIM VE BÜYÜME

AĞAÇTA ARTIM VE BÜYÜME AĞAÇTA ARTIM VE BÜYÜME Ağaç ve ağaçlar topluluğu olan meşcere, canlı varlıklardır. Sürekli gelişerek, değişirler. Bu gün belirlenen meşcere hacmi, ilk vejetayon döneminde değişir. Yıllar geçtikten onra

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Takasbank A.ġ. 2012 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BaĢlık... Sayfa Yönetim Kurulu BaĢkanı nın Döneme ĠliĢkin Değerlendirmeleri...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI Fikri Barış UZUNLAR bari.uzunlar@tr.chneider-electric.com Özcan KALENDERLİ ozcan@elk.itu.edu.tr İtanbul Teknik Üniveritei, Elektrik-Elektronik Fakültei Elektrik

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET

SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET EMA EKSPERLİK VE VARLIK DEĞERLEME A.Ş. 1985 yılında EMA Mühendislik

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL)

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) 2009 2010 2011 2012 2013 2Ç14 Yıllık Çeyreksel Aktifler 11,609 14,513 17,190 21,390 27,785 20,719-19% -11% Krediler + Finansal Kiralama 8,355 11,060 13,452 16,307 21,257

Detaylı

İŞLETME SERMAYESİ

İŞLETME SERMAYESİ İŞLETME SERMAYESİ Fahrettin Günerli SMMM Haziran/2016 İÇİNDEKİLER 0 1-GENEL 2 2- İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2 3- İŞLETME SERMAYESİNİN DÖNGÜSÜ 3 4-İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA POLİTİKALARI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ 825 LPG DEPOLAMA TAKLARII GAZ VERME KAPASİTELERİİ İCELEMESİ Fehmi AKGÜ 1. ÖZET Sunulan çalışmada, LPG depolama tanklarının gaz verme kapaitelerinin belirlenmei amacına yönelik zamana bağlı ve ürekli rejim

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ

DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ T. C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK E FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ Ulaş EMİNOĞLU DOKTORA TEZİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Fakülte Kurulması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi: Muğla İli Örneği *

Fakülte Kurulması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi: Muğla İli Örneği * Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.1-15 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 1-15 Fakülte Kurulması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI

NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI GENEL DURUM NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI Ġlimize ait sosyo-ekonomik göstergeleri incelediğimizde nüfus ve coğrafya olarak küçük ölçekte bir Ģehir olduğu görülür. Yüzölçümü büyüklüğüne göre 63. nüfus

Detaylı

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q4 1991-Q3 1992-Q2 1993-Q1 1993-Q4 1994-Q3 1995-Q2 1996-Q1 1996-Q4 1997-Q3 1998-Q2 1999-Q1 1999-Q4 2000-Q3 2001-Q2 2002-Q1 2002-Q4 2003-Q3 2004-Q2 2005-Q1 2005-Q4 2006-Q3 2007-Q2 2008-Q1 2008-Q4

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

Otomatik Kontrol. Blok Diyagramlar ve İşaret Akış Diyagramları. Prof.Dr.Galip Cansever. Ders #3. 26 February 2007 Otomatik Kontrol

Otomatik Kontrol. Blok Diyagramlar ve İşaret Akış Diyagramları. Prof.Dr.Galip Cansever. Ders #3. 26 February 2007 Otomatik Kontrol Der # Otomatik Kontrol Blok Diyagramlar ve İşaret Akış Diyagramları ProfDralip Canever 6 February 007 Otomatik Kontrol ProfDralip Canever Karmaşık itemler bir çok alt itemin bir araya gelmeiyle oluşmuştur

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA

GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA S e l ç u k Ü n i v e r i t e i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i i GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA H. Bahadır

Detaylı

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ESKİ METİN Madde 12:ġirketin iģleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen 7 (yedi) üyeden oluģturulacak bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĠZAHNAMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavi Gören Hastaların Sağlıkta Hizmet Kalitesine İlişkin Algılamaları

Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavi Gören Hastaların Sağlıkta Hizmet Kalitesine İlişkin Algılamaları Kamu ve Özel Hatanelerde Tedavi Gören Hataların Sağlıkta Hizmet Kaliteine İlişkin Algılamaları İmail BAKAN *, Burcu ERŞAHAN **, İlker KEFE ***, Murat BAYAT **** ÖZET Bu çalışmanın amacı; hataların hataneye

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR 01.01.- ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı