ĠSTANBUL ANADOLU YAKASINDA KATILIM BANKASI AÇILMASI UYGUN OLAN ĠLÇELERĠN BELĠRLENMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSTANBUL ANADOLU YAKASINDA KATILIM BANKASI AÇILMASI UYGUN OLAN ĠLÇELERĠN BELĠRLENMESĠ"

Transkript

1 Süleyman Demirel Üniveritei İktiadi ve İdari Bilimler Fakültei Dergii Y2014, C19, S4, Suleyman Demirel Univerity The Journal of Faculty of Economic and Adminitrative Science Y2014, Vol19, No4, pp ĠSTANBUL ANADOLU YAKASINDA KATILIM BANKASI AÇILMASI UYGUN OLAN ĠLÇELERĠN BELĠRLENMESĠ DETERMINING THE DISTRICTS SUITABLE FOR OPENING PARTICIPATION BANK OFFICES IN ISTANBUL ANATOLIA REGION ÖZET ArĢ Gör Hakan BAKAN 1 Prof Dr Ercan BALDEMĠR 2 Ümit NARĠNCE 3 Ülkemizde faaliyet göteren Katılım Bankacılığı, Mevduat Bankacılığı na alternatif ve ikame olarak kurulmuştur Birikimlerini faiz haaiyetinden ötürü bankalara yatırmayan, yatık altında bırakarak ülkenin finanal anlamda ileri gitmeine katkıda bulunamayan inanlarımız için de, işleyişini kar ve zarara katılma heapları açarak kar payı eaına dayanarak yapan Katılım Bankaları iyi bir alternatif olmaktadır Katılım Bankaları nın güçlü bir bilançoya ahip olmaı, güven aşılamaı ve kar etmei faaliyetlerine devam edebilmei için gayet önemlidir Tabi kar edebilmei ve zarar etmemei için, fizibilite çalışmalarını iyi yaparak, doğru yerde şube açmış olmaı gerekir Katılım Bankaı Şubei açmak için uygun olan ilçelerin objektif olarak belirlenmei önemli bir huutur Bu çalışmada, Katılım Bankaı Şubei açma noktaında uygun olan ilçeleri belirlemek amacıyla çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Proe Yöntemi kullanılmıştır Hem objektif hem de übjektif değerlendirme kriterlerini dikkate almaı, değerlendirmelerin tutarlılığını kontrol etmei, çok ayıda kritere göre alternatiflerin önceliklerini belirlemei ebebiyle bu yöntem tercih edilmiştir Uygulama aşamaında, İtanbul Anadolu Bölgei nde yer alan 14 ilçe alternatifi araından belirlenen kriterlere göre Katılım Bankaı Şubei için en uygun ilçeyi belirleyerek karar vericiye yardımcı olunmaya çalışılmıştır Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Analitik Hiyerarşi Proe, Katılım Bankaı, Şube Açma Jel Kodları: G21, C44 ABSTRACT Participation Banking operating in our country ha been founded a a ubtitute and an alternative for Depoit Banking Participation Bank are a good alternative for our people who do not depoit their aving into the bank due to the enitivity againt interet, but put it aide and do not contribute for the development of their country Hence thee bank of which ytem depend on profit rate and opening profit and lo haring account are beneficial for thi group of people It i important for Participation Bank to have a trong financial tatement in order to provide confidence, to be able to continue it activitie and make profit In order to profit and not to make lo it ha to make the feaibility work well and open office in the right place Bu çalıģma Katılım Bankaı ġubei Açılmaı Uygun Olan Ġlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmei: Ġtanbul Anadolu Yakaı Örneği adlı yükek lian tezinden yararlanılarak hazırlanılmıģtır Muğla Sıtkı Koçman Üniveritei, Ġktiadi ve Ġdari Bilimler Fakültei, ĠĢletme Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniveritei, Tıp Fakültei, Biyoitatitik Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniveritei, Ġktiadi ve Ġdari Bilimler Fakültei, ĠĢletme Ana Bilim Dalı Yükek Lian Mezunu, 241

2 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 It i important to determine objectively the appropriate ditrict to open an office In thi tudy, to determine the appropriate ditrict to open a Participation Bank office -of multi-criteria deciion method- Analytical Hierarchy Proce method i ued Thi method i preferred becaue of it taking into account both objective and ubjective evaluation criteria, controlling the conitency of aement and determining the prioritie of many alternative During the application phae, it i tried to help the deciion maker by identifying the mot uitable ditrict out of 14 ditrict in Itanbul Anatolia Region according to criteria determined Key Word: Multi-Criteria Deciion Making, Analytical Hierarchy Proce, Participation Banking, Opening Office Jel Code: G21, C44 1 GĠRĠġ Finan ektörü, faaliyet göteren Ģirketler ve kiģiel ihtiyaçları bulunan inanlar için ayrı bir öneme ahiptir Firmanın faaliyetlerini ürdürebilmei için nakdi ve gayri nakdi kredi ihtiyacının giderilmei gerekmektedir Mevcutta bulunan nakdi değerlerinin ie güvenli bir liman olan bankalarda tutulmaı, hem Ģirketin kendiini rahatlatır hem de finan ihtiyacı hieden diğer firmalar için kaynak oluģturur Aynı Ģekilde bireyel olarak, Ģahi ihtiyaçları için (ev, araba, ara, dükkan, mobilya v) nakdi kaynağa ihtiyacı olan inanlar ile birikimi olan ve bu birikimini hem güvenli bir yerde tutmak hem de ülke ekonomiine katkıda bulunmak iteyen inanlar için bankalar veya katılım bankaları iyi bir eçenek olmaktadır Gerek ticaret açıından önemi gereke, yükek karlılık düzeylerinden dolayı, bankaların ayıları her geçen gün artıģ götermektedir Ülkemizde de 2008 krizini baģarıyla atlatan bankaların Ģube ayılarında gözle görünür bir artıģ gözlenmektedir Bu artıģa rağmen, ülkemizin göterdiği ticaret hacmi doğrultuunda yeni bankalara ve yeni banka Ģubelerine ihtiyaç bulunmaktadır Fakat Ģube yeri eçiminde bazı orunlar ortaya çıkabilmektedir Çünkü açılan Ģubenin doğru yerde olmamaı o Ģubenin kapanmaına ve dolayııyla bankanın güven, pretij ve para kaybetmeine ebep olmaktadır Dolayııyla bu konuda karar vermek zor bir hale gelmektedir Bu çalıģmada, Ġtanbul Anadolu Bölgei nde Katılım Bankaı Ģubei açmaya uygun olan ilçelerin belirlenmei amacıyla objektif ve übjektif değerlendirmeler öz konuu olduğu ve çok kritere göre değerlendirme yapıldığı için AHP yönteminin kullanılmaı tercih edilmiģtir Bu çalıģma 4 bölümden oluģmaktadır Birinci bölümde, Bankacılık anlatılmıģtır Ayrıca Katılım Bankacılığı hakkında da bilgi verilmiģtir Ġkinci bölümde literatür taramaı yapılmıģtır Üçüncü bölümde, çalıģmanın yöntemini oluģturan çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan AHP anlatılmıģtır Dördüncü bölümde, AHP yöntemi kullanılarak bir uygulama yapılmıģtır Katılım Bankaı Ģubei açmak için gerekli olan kriterler araı karģılaģtırma yapılmıģ ve onuçları ortaya konulmuģtur Ayrıca alternatiflerin kriterlere göre ahip olduğu veriler tablolar halinde göterilmiģtir Uygulama onucunda elde edilen onuçlar yorumlanmıģtır 2 BANKACILIK VE KATILIM BANKACILIĞI KAVRAMLARI 21 Bankacılık Kavramı Banka, mevduat kabul eden, bu mevduatı en verimli Ģekilde çeģitli kredi iģlemlerinde kullanmak amacını güden veya faaliyetlerinin ea konuu düzenli bir Ģekilde kredi almak ya da kredi vermek olan ekonomik bir kuruluģtur Diğer bir tanım olarak banka, para, kredi 242

3 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei ve ermaye konularına giren her çeģit iģlemleri yapan ve düzenleyen, özel veya kamual kiģilerle iģletmelerin bu alandaki her türlü ihtiyaçlarını karģılama faaliyetlerinde bulunan bir ekonomik birimdir En bait tanımı ie Ģöyle yapılabilir: Bankalar faizle para alıp veren, kredi, ikonto, kambiyo iģlemleri yapan, kaalarında para, değerli belge, eģya aklayan ve bunun dıģındaki diğer ekonomik etkinliklerde bulunan kuruluģlardır Banka kelimei Ġtalyanca Banca kelimeinden Türkçeye geçmiģtir Para bozma giģei, para bozma yeri anlamına gelir (http://wwwmuhaebederlericom/banka-ilemleri/bankahtml, 2013) 5411 ayılı Bankacılık Kanunu na göre Bankalar, diğer kanunlarda öngörülen hükümler aklı kalmak kaydıyla aģağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleģtirebilirler: Mevduat kabulü, katılım fonu kabulü, nakdî, gayri nakdî her cin ve urette kredi verme iģlemleri, nakdi ve kaydi ödeme ve fon tranferi iģlemleri, muhabir bankacılık veya çek heaplarının kullanılmaı dahil her türlü ödeme ve tahilât iģlemleri, çek ve diğer kambiyo enetlerinin iģtiraı iģlemleri, aklama hizmetleri, kredi kartları, banka kartları ve eyahat çekleri gibi ödeme vaıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmei iģlemleri, efektif dahil kambiyo iģlemleri, para piyaaı araçlarının alım ve atımı, kıymetli maden ve taģların alımı, atımı veya bunların emanete alınmaı iģlemleri, ekonomik ve finanal götergelere, ermaye piyaaı araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı, vadeli iģlem özleģmelerinin, opiyon özleģmelerinin, birden fazla türev aracı içeren bait veya karmaģık yapıdaki finanal araçların alımı, atımı ve aracılık iģlemleri, ermaye piyaaı araçlarının alım ve atımı ile geri alım veya tekrar atım taahhüdü iģlemleri, ermaye piyaaı araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla atıģına aracılık iģlemleri, daha önce ihraç edilmiģ olan ermaye piyaaı araçlarının aracılık makadıyla alım atımının yürütülmei iģlemleri, baģkaları lehine teminat, garanti ve air yükümlülüklerin ütlenilmei iģlemleri gibi garanti iģleri, yatırım danıģmanlığı iģlemleri, portföy iģletmeciliği ve yönetimi, Hazine MüteĢarlığı ve/veya Merkez Bankaı ve kuruluģ birlikleri nezdinde oluģturulan bir özleģme kapamında ütlenilen yükümlülükler çerçeveinde alım atım iģlemlerine iliģkin piyaa yapıcılığı, faktöring iģlemleri, bankalar araı piyaada para alım atımı iģlemlerine aracılık, finanal kiralama iģlemleri, igorta acenteliği ve bireyel emeklilik aracılık hizmetleri, kurulca belirlenecek diğer faaliyetler 22 Ekonomik Faaliyetlerine Göre Banka Türleri Bankaların yapmıģ oldukları ekonomik hizmetin özellikleri bakımından yapılan ınıflandırmadır ġekil 1: Bankacılık Sitemi Bankacılık Sitemi Mevduat (Ticaret) Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları Katılım Bankaları 243

4 BAKAN BALDEMİR NARİNCE Ticaret Bankaları Mevduat bankaları adıyla da anılan ticaret bankaları daha çok mevduat toplama ve bu kaynakla ticaret ve üretimin finanmanını ağlayan mevduat bankaları, genelde 1 yıla kadar olan kıa vadeli iģlemlere yoğunlaģır (http://trwikipediaorg/wiki/banka, 2013) Para piyaaında önemli yeri olan ticaret bankaları, taarruflarını kıa üreli olarak yatırıma dönüģtürmek veya evinde, iģ yerinde nakit bulundurmak yerine bu nakdi emin bir kuruma emanet ederek harcamalarını bu kurum yardımı ile yapmak iteyen taarruf ahiplerine hizmet veren finanal aracı kurumlarıdır (http://notokucom, 2013) Genellikle bir yıla kadar olan kıa vadeli iģlemlerle mevduat toplayarak, ticaret ve üretimi finane ederler (http://wwwfrmtrcom, 2013) Ticaret bankaları, bir yıla kadar olan kıa vadeli iģlemlerle mevduat toplayarak ticaret ve üretimi finane etmeinin yanı ıra kaydi para oluģturarak ektör içeriinde önemli yer tutar Ticaret bankalarının baģlıca fon kaynakları: Mevduat, Kullanılan krediler, Özkaynaklardır Ticaret bankaları aģağıdaki yöntemlerle ağlamıģ oldukları fonları kredi vererek, abit kıymet atın alarak, menkul kıymetler atın alarak, iģtirakte bulunarak değerlendirirler (Kaya, 2012: 81) Ülkemizde ticaret bankalarına örnek olarak Akbank, Garanti Bankaı, Finan Bank, Yapı Kredi Bankaı, Ziraat Bankaı gibi bankalar göterilebilir 222 Yatırım Bankaları Mevduat toplama yetkii olmayan, geniģ bir Ģube ağının olmamaı nedeniyle bankacılık hizmet ürünlerinin tamamını unamayan ve ticaret bankalarına nipetle ticari faaliyetleri ınırlı olan bankalardır Yatırım bankaları, devlet kuruluģları ve özel Ģirketlerin uzun vadeli finanman ihtiyacını hie enedi ve tahvil ihraç etmek uretiyle karģılayan bankalardır (Kaya, 2012: 81) Diğer bir deyiģle yatırım bankaları; menkul değer ihraç etmek yoluyla uzun vadeli fon ağlamak ihtiyacında olan firmalarla, taarruflarını menkul değerlere yatırmak arzuunda olan gerçek ve/veya tüzel kiģiler araında aracılık yaparak taarrufların, firmaların çıkarmıģ olduğu tahvil ve hie enetlerine kanalize olmaına katkıda bulunan aracı kurumlardır (Öçal ve Çolak, 1999: 43) Bir anlamda bu bankalar, birincil ermaye piyaalarında dolaylı hie enedi ve tahvil ihracına aracılık eden kuruluģlardır Ayrıca bu bankalar, özel tahvil ve hie enedi ihracına da aracılık yapabilirler ve ikincil piyaalarda komiyoncu veya tüccar olarak faaliyette bulunabilirler (Eren, 1982: 42) Yatırım bankaları; borçlanma tahvili ihraç ederek, yurtiçi, yurtdıģı bankalardan kredi alarak, fon ağlarlar Yatırım bankaları ağlamıģ oldukları fonları: Menkul değer portföylerinin finanmanı, Finanal kiralama iģlemlerinin fonlanmaı, Firmalara orta ve uzun vadeli yatırım ve proje kredii kullandırma yollarıyla değerlendirir (Kaya, 2012:81-82) Ülkemizdeki mevcut yatırım bankalarına örnek olarak; Aktif Yatırım Bankaı, Diler Yatırım Bankaı, GSD Yatırım Bankaı gibi bankalar göterilebilir 223 Kalkınma Bankaları Kalkınma bankaları, ekonominin bir veya birkaç ektöründeki ermaye nokanını gidermek amacıyla kurulan ve kaynaklarını ekonomik kalkınma ve geliģmeyi makimum eviyeye 244

5 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei çıkaracak Ģekilde kullanan kuruluģlardır, eklinde tanımlanabilir (Yalım, 1974: 97) Daha kapamlı bir tanım yapmak gerekire; kalkınma bankaları, özellikle ermaye piyaalarının geliģmemiģ olduğu ve bankacılık iteminin giriģimlere yatırımların gerektirdiği biçim ve ölçüde kaynak ağlamada yeteriz kaldığı az geliģmiģ ülkelerde bir yandan yatırımlara orta ve uzun vadeli yeterli kaynak ağlamaya çalıģan, öte yandan kalkınmayı engelleyen ekiklikleri giderici detekler ağlayarak bu alandaki orunları çözmek uretiyle ülkenin kalkınmaını hızlandırmayı amaçlayan finanal kurumlardır (Çonkar, 1988: 53) Kalkınma bankalarının temel amacı, verimli ve ekonomik kalkınma açıından önemli olan yatırım projelerine orta ve uzun vadeli fon ağlamaya çalıģmaktır (Tokmakoğlu, 1997: 39) BaĢka bir deyiģle bu bankalar, kendilerince uygun ekonomik kalkınma projelerine, orta ve uzun vadeli fon unan ve projelere çeģitli hizmetleri ağlayan finanal kurumlardır Bir yandan orta ve uzun vadeli kaynak ağlayarak finane etme ve bankacılık, diğer yandan projelerin değerlendirilmei için fizibilite çalıģmaları yaparak ve ermaye piyaaının geliģmeine çalıģarak kalkınma iģlevlerini yerine getirmek üzere kurulurlar (Eren, 1982: 47) Ülkemizdeki kalkınma bankalarına Türkiye Kalkınma Bankaı ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankaı örnek göterilebilir 224 Katılım Bankacılığı Konvaniyonel bankacılık anlayıģının dıģına çıkarak, faizden uzak kalmak iteyen kiģilerin finanman ihtiyaçlarını karģılamaları, taarruflarını değerlendirmeleri ve modern bankacılık hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla faizle çalıģan klaik bankalara alternatif olarak kurulan kuruluģlardır Özel Cari Heap ve Katılma Heapları adı altında iki yöntemle fon toplayabilen özel finan kurumları, topladıkları bu fonları üretim deteği, bireyel finanman deteği, kar-zarar ortaklığı yatırımı, finanal kiralama ve mal karģılığı veaikin alım-atımı Ģeklinde kullandırmaktadırlar (CoĢkun, 2005: ) Katılım Bankacılığı, uygulandığı ülkenin tanımlamaına göre; faiziz bankacılık, Ġlami bankacılık, katılım bankacılığı (veya daha önceki imi ile özel finan kurumları) gibi farklı iimlerde ele alınabilmekte veya helal bankacılık gibi ifadelerle iimlendirilebilmektedir Katılım bankacılığı, taarruf ahiplerinden toplanan fonların faiziz finanman prenipleri dahilinde ticaret ve anayide değerlendirilerek oluģan kârın veya zararın taarruf ahipleriyle paylaģıldığı bir bankacılık itemidir Mali ektörde faaliyet götererek reel ekonomiyi finane eden katılım bankaları, ticaretin ve anayinin ihtiyaç duyduğu hammadde, gayrimenkul, makine ve teçhizatın teminini faiziz bankacılık preniplerine uygun olarak ağlarlar Bunun yanında ihtiyaç duyulabilecek diğer bankacılık hizmetlerini de müģterilerine unarlar Katılım bankaları faiz yerine, kar ve zarara katılma eaına (kar ve zarar ortaklığı) göre fon toplayan, doğrudan nakit kullandırma yerine ticaret ve ortaklık eaına göre fon kullandıran bankacılık türüdür Fonkiyonel olarak mevduat bankalarına benzemektedirler Bu bankaların ana görevi de Mevduat bankaları gibi finan ektöründe aracılık yapmak, baģka bir ifade ile taarruf ahiplerinin ellerindeki atıl fonları toplayarak bu fonlara ihtiyacı olan tüccar, anayici ve tüketicilere kullandırmaktır Ayrıca mevduat bankalarının yaptıkları diğer bankacılık iģlemlerini (akreditif, teminat mektubu, enet ve çek iģlemleri, banka ve kredi kartı vb) yaparlar (Yılmaz, 2010:4) Katılım bankalarının çalıģma prenipleri; Ġlami kurallara bağlılık, paranın değer ölçüü ve değiģim aracı olarak kabul edilmei, faizizlik ilkei, üretim faaliyetlerinde bulunulmaı huularından meydana gelmektedir Katılım bankaları farklı Ģekillerde taarruf ahiplerinden fon toplamakta ve bunları kullandırmaktadır (Özoy, 1997:101) 245

6 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 Katılım bankacılığında fonların nereye kullanılacağı huuu önem taģımaktadır Yapılan iģlemlerde Ġlam ın helal haram ölçütlerine riayet edilmei Ģarttır Bu kurumlarda iģlemlerin Ġlam a uygunluğunu denetleyecek heyetler bulunmakta ve faaliyetlerin Kur an ve ünnete uygunluğunu ağlamaktadır (Özoy, 1997:111) Bu duruma karģılık, Mevduat Bankaları nda Ġlam kurallarına uygunluk önemenmemektedir Katılım Bankaları, bankalar gibi müģterilerine kredi vermez, bu kredinin ekonomide kullanılmama ihtimali vardır Ekonomide kullanılmayan kredinin ie, onun ticaretini yapan bir kaç kiģiden baģkaına faydaı yoktur Bu ebeple Katılım bankaları, kredi vermek yerine bu kredi ile hangi ınai veya ticari faaliyette bulunulacak ie, parayı doğrudan o faaliyete kanalize eder MüĢteri talep ettiği kredi ile fabrikaına bir makine veya ham madde atın alacaka, katılım bankaları bu makine veya ham maddeyi kendii peģin alır ve müģteriine vadeli olarak atar (Özoy, 2011: 53-54) Burada bir ticari döngü bulunduğu için faizden öz edilemez 2009 yılı itibariyle Türkiye de; Albaraka Türk Katılım Bankaı Aġ (Albaraka Türk), Aya Katılım Bankaı Aġ (Bank Aya), Kuveyt Türk Katılım Bankaı Aġ (Kuveyt Türk), Türkiye Finan Katılım Bankaı Aġ (Türkiye Finan) olmak üzere dört katılım bankaı faaliyetlerini ürdürmektedir 3 LĠTERATÜR ARAġTIRMASI Literatürde AHP tekniği kullanılarak yapılmıģ kuruluģ yeri eçimi ve bankacılıkla ilgili çalıģmalar vardır Ayrıca baģka yöntemler (TOPSIS ve ELECTRE) kullanılarak yapılan çalıģmalarda mevcuttur Bunun yanı ıra performan ölçme, pazarlama tratejii belirleme, dağıtım problemi gibi çalıģmalarda da AHP kullanılmıģtır Bunlardan bazıları aģağıda belirtilmiģtir Ġç ve Yurdakul (2000), çalıģmalarında AHP yöntemini kullanarak bankalar için bir kredi değerlendirme modeli geliģtirmiģlerdir Bu model, karlılık, mali yapı, aktif yapıı ve likidite durumunu ölçen mali oranlarla, ubjektif kredi değerliliği, ektör durumu ve teminatları beraberce değerlendiren bir modeldir Bu kriterler onucunda yapılan heaplamalar onucunda firmanın toplam korunu heaplamıģlardır (Ġç ve Yurdakul, 2000:1-14) Yang ve Shi (2002), çalıģmalarında Çin de herhangi bir kimyaal firmanın uzun dönemli genel performanını 4 performan kriterine (verimlik, nakit akıģı, karlılık ve özkaynak tüketimi) göre değerlendirmek itemiģlerdir Verimlilik, nakit akıģı ve özkaynak tüketimi kriterlerini 2 Ģer alt kritere, karlılık kriterini ie 4 alt kritere ayırmıģlardır AHP yöntemini kullanarak, ilk önce performan kriterlerinin ikili karģılaģtırmaını yapmıģlar ve onucunda en önemli kriterin verimlilik olduğunu heaplamıģlardır Sonra alt kriterlerinde ikili karģılaģtırmalarını yapmıģlar ve tüm kriterler bazında firmanın performanını değerlendirmiģlerdir (Yang ve Shi, 2002:29-46) Timor (2004), çalıģmaında Ģehir içi alıģveriģ merkezleri için yer eçiminde önemi olan faktörlerin ağırlıklarını AHP yöntemi ile belirlemeye çalıģmıģtır Bu kriterler; eriģilebilirlik, görüģ alanı, rekabet ortamı, demografik özellikler, fizikel olanaklar, ekonomik faktörler ve gelecekteki geliģmeler Ģeklindeki kriterlerdir 3 temili alıģveriģ merkezi üzerinde çalıģmalar yapılmıģ ve demografik özellikleri ağırlıkla üzerinde bulunduran alıģveriģ merkezinin kurulmada tercih edilmei gerektiğine karar vermiģtir (Timor, 2004: 3-18) Manap (2006), Avrupa dan Türkiye ye tatil yapmak için gelmek iteyen bir turitin, kendiine uygun turizm merkezini eçmeine yardımcı olmak için AHP yöntemini uygulamıģtır ÇalıĢmaında 10 tane turizm merkezini eçmiģtir Bu 10 tane alternatifi 7 tane 246

7 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei kritere (fiyat, meafe, mavi bayrak, doğallık, ören yerleri, eğlence ve yoğunluk) bağlı olarak değerlendirmeye tabi tutmuģ ve yapılan heaplamalar onucunda hangi turizm merkezinin tercih edilmei gerektiğine karar vermiģtir (Manap, 2006: ) Eleren (2006), çalıģmaında dericilik ektöründe faaliyet göteren 30 iģletmeden kuruluģ yeri eçiminde etkili olan 12 kriterin AHP yöntemi ile karģılaģtırılmaı itenmiģtir Alternatif olarak 6 il belirlenmiģtir Yapılan değerlendirmeler onucunda en önemli 6 kriter dikkate alınarak kuruluģ yeri eçimine karar verilmiģtir (Eleren, 2006, ) Tokarı (2007), çalıģmaında hedef pazarın belirlenmei için hedef pazar eçimi tratejilerinin tamamını değerlendirerek bütün durumlar için en iyi olanı eçebilen bir yaklaģım olan AHP ile mobilya ektörü için Ege Bölgeinde hedef pazarı belirlemeye çalıģmıģtır ÇalıĢmaında, Ege Bölgeini 4 bölgeye (Ġzmir-Mania, Aydın-Muğla, Denizli- UĢak, Kütahya-Afyon) ayırmıģtır Her bir pazarı 5 ana kritere göre değerlendirmeye almıģtır Bu kriterler; rekabet, bölgenin atıģ hacmi, bölgenin büyüme potaniyeli, dağıtım imkanları ve kar potaniyeli kriterlerdir Yapılan heaplamalar onucu en uygun pazarın Ġzmir ve Mania nın oluģturduğu pazarın olduğuna karar verilmiģtir (Tokarı, 2007: ) Saaty, Peniwati ve Shang (2007), çalıģmalarında inan kaynaklarının dağıtımı problemleri için doğrual programlama ve AHP yöntemini birlikte kullanmıģlardır ve iģyerinde bazı poziyonlar için hangi adayların ne kadar önceliğe ahip olduklarını belirlemiģlerdir Bu poziyonlar, pazarlama bölümü için 4 kiģilik, üretim bölümü için 4 kiģilik, ar-ge bölümü için de 1 kiģiliktir Her bir aday adece bir bölüme baģvurabilmektedir Her bölüm için farklı kriterler dikkate alarak AHP yöntemi ile iģlere en uygun adayları belirlemiģlerdir (Saaty, Peniwati ve Shang, 2007: ) Serdar (2008), çalıģmaında üpermarketler için kuruluģ yeri eçimi konuunu AHP yöntemiyle incelemiģtir Önerilen model iki aģamada ele alınmıģ, ilk aģamada üpermarket kuruluģ yeri için Ģehir veya bölge eçimi, ikinci aģamada ie ilk aģamada eçilen Ģehir veya bölge içeriinde bir alan eçimi yapmıģtır (Serdar, 2008) Lin ve Wu (2008), Tayvan daki özel otellerin uygulamaı gereken en uygun pazarlama tratejiini belirlemek amacıyla AHP yöntemini kullanmıģlardır Maliyet liderliği, farklılaģma ve bölünme tratejilerinden hangiinin en uygun olduğuna karar verebilmek için yönetim becerii, müģteri iliģkileri becerii, inan kaynakları varlıkları, itibar varlıkları ve pazar yeniliği becerii kriterlerini dikkate almıģlardır Yapılan çalıģma onucunda en uygun tratejinin farklılaģtırma tratejii olduğuna karar verilmiģtir (Lin ve Wu, 2008: ) Syamuddin ve Hwang (2009), e-bankacılık itemini kullanan veya kullanacak müģterilere bilgi güvenliği konuunda yardımcı olmaı amacıyla AHP yöntemini kullanarak bir çalıģma yapmıģlardır Bu çalıģmada kriterler olarak yönetim, teknoloji, ekonomi ve kültür değiģkenleri dikkate alınmıģtır Güvenlik konuunda alternatif olarak ta gizlilik (bilgilerin açıklanmaının kontrolü), bütünlük (verilerin bozulmamaı) ve uygunluk (verilerin korunmaı) değiģkenlerini eçmiģlerdir Yapılan heaplamalar onucunda alternatifler gizlilik, bütünlük ve uygunluk Ģeklinde ıralanmıģtır Ayrıca bilgi güvenliği açıından en önemli kriterlerin kültür ve ekonomi değiģkenleri olduğu bulunmuģtur (Syamuddin ve Hwang, 2009: ) Aydın, Öznehir ve Akçalı (2009), çalıģmalarında Ankara da açılmaı planlanan yeni bir hatane için en iyi yerin eçimini yapmaya çalıģmıģlardır Alternatifler, Ankara nın farklı oyo-ekonomik düzeylerinden eçilmiģtir Bu yerler; Sincan, Çankaya, Altındağ, Konutkent ve ġehir Merkezi dir Belirlenen kriterler ie; yatırım maliyetleri, rekabet unurları, demografik yapı, çevreel faktörler, bina konumu ve bina özellikleri kriterleridir 247

8 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 AHP yöntemiyle yapılan heaplamalar onucunda en uygun yerin Çankaya ilçei olduğu belirlenmiģtir (Aydın, Öznehir ve Akçalı, 2009:69-86) Abdullah, Taib ve Salleh (2009), çalıģmalarında 5 kaner türünün (göğü, mide, ağız, akciğer, protat) rikini ölçmek amacıyla 5 rik faktörü (alkol, igara, obezite, genetik, radyayon) kriterini ele almıģlar ve bu kriterler doğrultuunda AHP yöntemini uygulayarak en fazla rike ahip olan kaner türünün akciğer kaneri olduğuna karar vermiģlerdir (Abdullah, Taib ve Salleh, 2009: ) Çınar (2010), çalıģmaında Bulanık TOPSIS yöntemini kullanarak bankacılık ektöründe faaliyet göteren bir bankanın Güneydoğu Anadolu Bölgei nde Ģubei bulunmayan 5 ilin hangiinde Ģube açmaının uygun olduğuna karar vermeye çalıģmıģtır Bu ebeple 5 kriter belirlemiģ ve alternatifleri bu kriterler bazında ıralamaya koymuģtur (Çınar, 2010, 37-45) Baldemir, Bakan ve Kılıç (2012), Muğla Üniveritei bünyeinde bulunmayan bazı fakültelerin kurulmaına karar verilmei durumunda, uygun olan ilçelerin hangileri olduğuna karar verebilmek amacıyla AHP yöntemi ile bir uygulama yapmıģlardır Uygulamada 4 tane fakülte (Ziraat Fakültei, Orman Fakültei, Veteriner Fakültei ve Turizm Fakültei) ele alınmıģtır Her bir fakülte için ayrı kriterler dikkate alınarak fakültelerin Muğla nın hangi ilçeinde kurulacağına karar vermiģlerdir (Baldemir, Bakan ve Kılıç, 2012, 1-15) Abduh ve Omar (2012), çalıģmalarında AHP yöntemini kullanarak Malezya da ilami banka eçmek için belirlemiģ oldukları kriterlerin önem düzeylerini ıralamaya çalıģmıģlardır Bu amaçla kriterleri; bankanın itibarı, karlılık düzeyi, ağladığı imkanlar, peronelin güleryüzlülüğü, bankanın tatüü ve bankacılık ürünlerinin dini/ilami kurallara uygunluğu olarak belirlemiģlerdir Yapılan heaplamalar onucunda bankacılık ürünlerinin dini kurallara uygun olmaı en önemli kriter olarak bulunmuģtur Bunu ıraıyla karlılık, bankanın itibarı, bankanın tatüü, imkanları ve peronelin güleryüzlülüğü takip etmiģtir (Abduh ve Omar, 2012: ) Soba (2014), çalıģmaında banka yeri eçiminin AHP ve ELECTRE yöntemleriyle belirlenmeini amaçlamıģtır UĢak ilinin hangi ilçeine banka kurulmaının uygun olduğuna karar vermeye çalıģmıģtır Bu nedenle 6 kriter ( Diğer banka Ģube ayıı, kira bedeli, il merkezine uzaklık, ödediği vergi, nüfu ve ilçelerin oyo-kültürel tanınmıģlığı) ve 5 alternatif (Banaz, EĢme, Karahallı, Ulubey, Sivalı) belirlemiģtir AHP ve Electre yöntemleriyle heaplamalar yamıģ ve en uygun ilçeinin hangii olduğunu belirlemeye çalıģmıģtır (Soba, 2014, ) 4 ANALĠTĠK HĠYERARġĠ YÖNTEMĠ (AHP) AHP de, karar vericinin amacı doğrultuunda kriterlerin ve ona ait olan alt kriterlerin belirlenip hiyerarģik yapının oluģturulmaı ilk adımı meydana getirir Diğer bir ifade ile AHP de öncelikle amaç belirlenir ve bu amaç doğrultuunda her bir kriter ortaya konulur Daha onra alternatiflerin eçiminde etkili olan kriterler belirlenir Sonuçta karar için ġekil 2 de görülen hiyerarģik bir yapı oluģturulmuģ olur (Scholl, vd, 2005:763) 248

9 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei ġekil 2: AHP HiyerarĢik Yapıı Amaç Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 Alternatif 1 Alternatif 2 1 Kaynak: (Saaty ve Varga, 2001, 3) HiyerarĢik yapı oluģturulduktan onra her bir kriter temelinde alternatiflerin karģılaģtırılmaı ve kriterlerin kendi aralarında karģılaģtırılmaı için ikili karģılaģtırma matrileri oluģturulur Bu matrilerin oluģumunda Saaty tarafından önerilen 1-9 önem kalaı Tablo 1 de göterilmiģtir Tablo 1: Analitik HiyerarĢi Sürecinde Kullanılan Ölçek Önem Derecei Tanım Açıklama 1 EĢit Önemli Ġki faaliyet amaca eģit Ģekilde katkıda bulunur 3 Birinin diğerine göre çok az önemli olmaı Tecrübe ve yargı bir faaliyeti diğerine çok az derecede tercih ettirir 5 Kuvvetli derecede önemli Tecrübe ve yargı bir faaliyeti diğerine kuvvetli derecede tercih ettirir 7 Çok kuvvetli derecede önemli Bir faaliyet güçlü bir Ģekilde tercih edilir ve bakınlığı uygulamada rahatlıkla görülür 9 AĢırı derecede önemli Bir faaliyetin diğerine tercih edilmeine iliģkin kanıtlar çok büyük güvenirliliğe ahiptir 2,4,6,8 Ara değerler UzlaĢma gerektiğinde kullanmak üzere yukarıda litelenen yargılar araına düģen değerler Kaynak: (Saaty, 1980, 54) Alternatif 3 Ġkili karģılaģtırmalar AHP nin en önemli aģamaıdır Ġkili karģılaģtırmaları elde etmek için göreceli veya mutlak ölçümler kullanılır (Dağdeviren ve Eren, 2001: 43) Amaç için n tane kriter (faktör) olduğunda nxn boyutunda bir A matrii oluģturulur [ ] (41) Bu matrite i ıra elemanının j ütun elemanına göre ne kadar önemli olduğunu göteren değerler yer alır Bu değerler de Tablo 1 deki 1-9 araındaki ayılardan oluģan önem kalaı değerleridir Bu matriin köģegeni üzerindeki matri bileģenleri i=j olduğundan 1 değerini alır Çünkü bu durumdaki eleman kendii ile karģılaģtırılmaktadır Elemanların karģılaģtırılmaı, birbirlerine göre ahip oldukları önem değerlerine göre birebir ve karģılıklı yapılır (Adıgüzel, 2009:244) a ij, i özellik ile j özelliğin ikili karģılaģtırma değeri olarak 249

10 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 göterilecek olura, a ji = 1 / a ij eģitliğinden elde edilir Bu özelliğe karģılık olma özelliği denir (Dağdeviren ve Eren, 2001:44) Örnek verilecek olura, 2 Satır 5 Sütun bileģeni olan a 25 = 3 ie bunun teri olan 5atır 2 ütun elemanı a 52 = 1/3 olur Ġkili karģılaģtırma matrileri geliģtirildikten onra karģılaģtırılan her elemanın önceliğinin (göreli öneminin) heaplanmaına geçilmektedir Göreli önem değerlerini heaplamak için, karģılaģtırma matriini oluģturan ütun vektörlerinden yararlanılır ve n adet ve n bileģenli B ütun vektörü oluģturulur Bu ütun vektörü (42) de, ütun vektörünün bileģenlerinin elde ediliģini göteren formül, (43) te Ģöyle tanımlanmaktadır (Yaralıoğlu, 2001:133) ( 42 ) (43 ) Yukarıda anlatılan adımlar diğer faktörler içinde tekrarlandığında faktör ayıı (n) kadar B ütun vektörü elde edilecektir n adet B ütun vektörü, bir matri formatında bir araya getirildiğinde ie (4,4) te tanımlanan n x n boyutlu C matrii oluģur C = ( 44 ) C matriinden yararlanarak, faktörlerin birbirlerine göre önem değerlerini göteren yüzde önem dağılımları elde edilebilir Bunun için C matriini oluģturan atır bileģenlerinin aritmetik ortalamaı alınır ve öncelik vektörü olarak adlandırılan W ütun vektörü elde edilir Öncelik Vektörünün elde ediliģ Ģekli aģağıda verilmiģtir w i n j n c ij 1 ( 45 ) Böylece hedefi baģarmak için öğelerin öncelikleri diğer bir deyiģle her bir kriterin amaca göreceli önem dereceleri ve her bir karar alternatifinin ilgili kritere göre göreceli önem dereceleri belirlenmiģ olmaktadır (Aydın, 2008:63) Kriterlerin göreli önemleri bulunduktan onra matri tutarlılığı heaplanır Bir karģılaģtırma matriinin tutarlı olabilmei için, en büyük özdeğerinin (λ max ) matri boyutuna (n) eģit olmaı gerekmektedir (Arlan ve Khity, 2005:423) λ nın heaplanmaı için öncelikle A karģılaģtırma matrii ile W öncelik vektörünün matri çarpımından D ütun vektörü elde edilir 250

11 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei ( 46 ) D ütun vektörü ile W ütun vektörünün karģılıklı elemanlarının bölümünden her bir değerlendirme faktörüne iliģkin temel değer (E) elde edilir d i Ei ( i= 1,2,,n ) (47) wi Bu değerlerin aritmetik ortalamaı alınarak karģılaģtırmaya iliģkin en büyük özdeğer (λ max ) elde edilir a11 a12 a1n w1 a a a w n 2 D x a a a w n1 n2 nn n n i 1 max n E i (48) Son adım, tutarlılık götergeinin ve tutarlılık oranının bulunmaıdır Tutarlılık analizinde amaç adece A, B den daha önemli; B de C den daha önemli ie, A, C den de önemlidir Ģeklinde bir tutarlılığı değil aynı zamanda A, B den 2 kat, B de C den 3 kat önemli ie A, C den 6 kat önemlidir Ģeklinde oranal bir tutarlılığı da ağlamaktır Tutarlılık oranı aģağıdaki formüle göre heaplanmaktadır (Güngör, vd, 2010: 6): Tutarlılık Götergei = (λ max n)/(n-1) ( 49 ) Tutarlılık Oranı = (Tutarlılık Götergei)/(Raallık Götergei) ( 410) Tutarlılık oranının 01 den küçük çıkmaı halinde matriin tutarlı olduğu kabul edilir Yapılan bir çalıģma onucu 1-14 boyutundaki matriler için raallık götergeleri Tablo 2 deki gibi bulunmuģtur Ele alınan problemlerde kriter ayıının çokluğu kriterlerin tümü birlikte değerlendirildiğinde tutarlı onuç elde etme ihtimalini de zayıflatmaktadır (Kwieielewicz ve Uden, 2004: ) Tablo 2: Raallık Götergeleri (RI Değeri) N Raallık Götergei 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 Kaynak: (Saaty, 1996: 21) AHP' nin on aģamaı karar probleminin çözümlenmei aģamaıdır Bu aģamada problemin ana hedefinin gerçekleģtirilmeinde karar alternatiflerinin ıralamaı olarak kullanılacak bir karma (compoite) öncelikler vektörü oluģturulur (Zahedi, 1987:389) Bu vektörü oluģturmak için her bir karģılaģtırma iģleminden onra m x 1 boyutlu ve değerlendirilen 251

12 BAKAN BALDEMİR NARİNCE faktörün karar noktalarına göre önem derecelerini göteren S ütun vektörleri elde edilir Bu ütun vektörleri aģağıda tanımlamıģtır m i S (411) Bundan onra n tane m x 1 boyutlu S ütun vektöründen meydana gelen ve m x n boyutlu K karar matrii oluģturulur Karar matrii aģağıda tanımlanmıģtır mn m m n n K (412) Sonuçta karar matrii (K), W ütun vektörü (öncelik vektörü) ile çarpıldığında ie m elemanlı L ütun vektörü elde edilir L ütun vektörü karar noktalarının yüzde dağılımını verir Bu değerlerin toplamı 1 e eģittir En yükek değeri alan alternatif, karar problemi için en iyi alternatiftir (Dağdeviren ve Eren, 2001: 44) m n mn m m n n l l l w w w x L (413) Elde edilen nihai öncelikler karar alternatif puanları olarak da adlandırılabilir ve karar vericinin alternatif tercihlerine iliģkin yargıal algılamalarının yoğunluğunu temil eder 5 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA 51 Uygulamanın Konuu ve Amacı Günümüz bankacılığında her ne kadar birçok iģlem internet üzerinden ve müģteriyle yüz yüze görüģmeden yapılabile de, bankaların aıl kar kalemleri olan mevduat toplama ve kredi kullandırma Ģubeler tarafından, yüz yüze görüģmeler ve anlaģmalar neticeinde olabilmektedir MüĢterinin adakatini artıran bir unur olarak da yine Ģube ön plana

13 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei çıkmaktadır ġubenin bu kadar önemli olduğu bir durumda müģteriye olan yakınlığı da bir o kadar önemlidir ġube açarken ie, müģteri adedi, ticaret hacmi, mevduat büyüklüğü, bölgenin verimliliği, potaniyeli ve bunun gibi pek çok kriter göz önünde bulundurulmalıdır Hem kriter belirlerken hem de kriterleri analiz ederken uzman kadrodan ve uygun yöntemlerden faydalanılmalıdır Çünkü bankacılık ektöründe yapılan yanlıģların telafii hem o Ģube ve banka için hem de ülke ekonomii için çok ağır olabilmektedir Bu çalıģmada, ticari hayatın vazgeçilemez bir parçaı olan bankalar ve bankalara alternatif ve ikame durumunda olan katılım bankaları ele alınmıģtır Belirlenen bazı kriterler ıģığında, Ġtanbul Anadolu Bölgei nde katılım bankaı Ģubei açmaya en uygun ilçenin nerei olmaı gerektiğine karar vermek amaçlanmıģtır Bu kararın verilmeinde belirli kriterler ve alternatifler ele alınarak, katılım bankaı Ģubei açılmaı için en uygun olan ilçelerin hangii olduğuna karar vermek amacıyla AHP yöntemiyle uygulama yapılmıģtır ÇalıĢmada kullanılan AHP yöntemi keinlik ifade etmemekle birlikte bir karar verme tekniği olarak, uzmanların belirlenen kriterler araında yapmıģ oldukları ubjektif karģılaģtırmalar onucunda ortaya çıkan heaplamalar, en uygun ilçenin hangii olduğuna karar vermek için kullanılmıģtır 52 Uygulamanın Kapamı ve Sınırlılıkları Bu çalıģma, Ġtanbul Anadolu Bölgei nde yer alan hangi ilçelerin katılım bankaı Ģubei açmak için daha uygun olduğunu aptamak amacıyla yapılmıģtır Bu kapamda, genel müdürlükte ve bölge müdürlüğünde ilgili birimlerde görev yapan yöneticilerle yapılan görüģmeler neticeinde aģağıda yer alan 9 adet kriterin uygulanmakta olduğu öğrenilmiģtir; 1) Ġlçedeki Katılım Bankaı Sayıı ( ĠKBS) 2) Ġlçedeki Banka Sayıı (ĠBS) 3) Ġlçedeki Nüfu Sayıı (ĠNFS) 4) Ġlçe Nüfuunun Seçmen Dağılımı (ĠNSD) 5) Ġlçenin Mevduat Durumu (ĠMD) 6) Ġlçedeki Nakdi Kredi Hacmi (ĠNKH) 7) Ġlçedeki Gayri Nakdi Kredi Hacmi (ĠGNKH) 8) Mevcut Durumda Ġlçenin Tercih Edilebilirliği (TE) 9) Ġlçenin GeliĢim Hızı Ve TaĢıdığı Ticaret Potaniyeli (ĠTP) ÇalıĢmaya Ġtanbul Avrupa bölgeinde yer alan ilçeler dahil edilmemiģtir Bu kııtlar nedeniyle 14 adet ilçe araģtırmaya konu olmuģtur Bu ilçeler; Adalar, AtaĢehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, ġile, Tuzla, Ümraniye, Üküdar Ġlçelere ait bilgiler ie, internet itelerinden ve konunun uzmanı olan kiģilerden telefon yoluyla elde edilmiģtir Belirlenen kriterlerin açıklamaları ve ilçelere ait veriler aģağıdaki gibidir: Ġlçedeki Katılım Bankaı Sayıı: Katılım bankalarının Ģube açmaında, o bölgede katılım bankaının olmaı, Ģube açma huuunda olumlu bir referan olmaktadır Bu bağlamda BDDK nın internet iteinden 2012 yılı itibariyle ilçelerde bulunan katılım bankaı ayıları alınmıģtır Ġlçedeki Banka Sayıı: Ġlçede bulunan banka ayıı da katılım bankalarınca Ģube açmak için referan alınan kriterler araında bulunmaktadır 2012 yılı itibariyle BDDK nın internet iteinde bulunan ilçelerdeki banka ayıları dikkate alınmıģtır 253

14 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 Ġlçelerdeki Nüfu Sayıı: Nüfu yoğunluğu olan yerler, Ģube açma kararında olumlu olarak nitelendirilmektedir TÜĠK in remi internet iteinden 2012 yılı itibariyle, ilçe nüfu ayıları ele alınmıģtır Ġlçe Nüfuunun Seçmen Dağılımı: Katılım bankaları Ġlami ealara göre bankacılık yaptığı için, nüfuun oyo-politik görüģleri önem arz etmektedir Bu huuta YSK nın internet iteinden, 2011 yılında yapılan genel eçim onuçları alınmıģtır Bu onuçlara göre, AKP, MHP, BBP, Saadet Partii ve Ha Parti nin aldığı toplam oy oranı, muhafazakar oy oranı olarak kabul edilmiģtir Ġlçedeki Mevduat Durumu: Ġlçelerin bünyeinde bulundurduğu mevduat ve ermaye büyüklüğü, Ģube açma konuunda referan alınan diğer bir kriterdir BDDK mevcut yapıda ilçe bilgilerini vermediği için, bir bankanın Ġtanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan aha çalıģmaları neticeinde elde ettiği rakamlar kullanılmıģtır Ġlçedeki Nakdi Kredi Hacmi: Ġlçede yapılan ticaretin büyüklüğünü ifade eden nakdi kredi hacmi, Ģube açma kararında göz önünde bulundurulur Bir bankanın Ġtanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü nce yaptığı aha çalıģmaları neticeinde elde ettiği nakdi kredi rakamları kullanılmıģtır Ġlçedeki Gayri Nakdi Kredi Hacmi: Ġlçede dönen ticari faaliyetin bir baģka götergei olan gayri nakdi kredi hacmi, Ģube açma kararında göz önünde bulundurulan kriterlerden biridir Bir bankanın Ġtanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan aha çalıģmaları neticeinde elde edilen gayri nakdi kredi rakamları kullanılmıģtır Yukarıda belirlenen ve açıklamaları verilen kriterlere ait gerçek veriler kullanılmıģ ve bunlara ait ayıal değerler Tablo 4 te göterilmiģtir Tablo 4: Ġlçelere Ait Sayıal Bilgiler ĠKBS ĠBS ĠNFS ĠNSD ĠMD ĠNKH ĠGNKH Adalar , AtaĢehir , Beykoz , Çekmeköy , Kadıköy , Kartal , Maltepe , Pendik , Sancaktepe , Sultanbeyli ġile , Tuzla , Ümraniye , Üküdar , Toplam Mevcut Durumda Ġlçelerin Tercih Edilebilirliği: Mevcut durumda ilçenin; merkeziliği, ulaģım ağı, yol durumu, oyo-ekonomik yapıı gibi özellikleri düģünülmüģtür TaĢıdığı Potaniyel Yönünden Ġlçelerin Kıyalanmaı: Mevcut durumdan ziyade, ilçenin gelecekte beklenen durumunu göz önünde bulundurarak, ilçeye yapılan yatırımlar, ilçenin ticaret potaniyeli ve geliģme hızı gibi özellikleri yönünden ilçeleri değerlendirmektir 254

15 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei Bu iki kritere ait değerler için, konunun uzmanlarıyla yapılan görüģmelerden elde edilen ubjektif değerlendirme onuçları kullanılmıģtır 53 Kriterlerin Ġkili KarĢılaĢtırılmaı BelirlenmiĢ olan 9 kriterin göreli önem ağırlığını belirlemek amacıyla 5 uzman kiģi ile birebir görüģme yapılarak değerlendirmeleri alınmıģtır Bu kiģiler; 1 ġube Müdürü, 1 Genel Müdürlük Kurumal Bankacılık Yöneticii, 1 Genel Müdürlük Ticari Bankacılık Yöneticii, 2 Genel Müdürlük ġube Ağı GeliĢtirme ve Performan Müdürlüğü Yöneticii olmak üzere toplam 5 kiģidir Bu kiģilerden, belirlenen 9 kriterin ve 2 adet öznel verilerin birbirleriyle kıyalanmaı itenmiģtir Her bir kriter için verilen değerlerin geometrik ortalamaı alınarak o kritere ait değer bulunmuģtur Kıyalamalar, Thoma L Saaty tarafından ikili karģılaģtırmalar için kullanılan 1-9 ölçeği kullanılarak yapılmıģtır Tablo 5: Kriterlerin Ġkili KarĢılaĢtırılmaı(A Matrii) ĠKBS ĠBS ĠNFS ĠNSD TE ĠMD ĠNKH ĠGNKH ĠTP ĠKBS 1,000 0,922 0,299 0,561 0,398 0,175 0,159 0,179 0,141 ĠBS 1,084 1,000 1,651 1,425 0,644 0,763 0,678 0,844 0,432 ĠNFS 3,347 0,606 1,000 1,598 0,608 0,197 0,175 0,194 0,163 ĠNSD 1,783 0,702 0,626 1,000 0,752 0,209 0,183 0,193 0,136 TE 2,512 1,552 1,644 1,330 1,000 0,251 0,214 0,260 0,159 ĠMD 5,720 1,310 5,073 4,789 3,987 1,000 0,590 1,963 0,839 ĠNKH 6,284 1,476 5,720 5,471 4,663 1,695 1,000 1,165 0,699 ĠGNKH 5,578 1,185 5,165 5,073 3,845 0,509 0,859 1,000 0,407 ĠTP 7,068 2,316 6,119 7,189 6,284 1,191 1,431 2,460 1,000 TOPLAM 34,376 11,068 27,296 28,437 22,182 5,991 5,288 8,257 3,976 Kriterlerin birbirlerine göre göreli önem değerlerini veren W=(w i ) nx1 ütun vektörünün heaplanmaı gerekmektedir W ütun vektörünü heaplanırken b ij değerlerinin oluģturduğu matriin atır elemanlarının aritmetik ortalamaı alınır Öncelikle (43) formülüne göre B matrii elde edilir, onra da (45) formülüne göre önem değerlerini veren W ütun vektörü elde edilir 0,029 0,083 0,011 0,020 0,018 0,029 0,030 0,022 0,036 0,032 0,090 0,060 0,050 0,029 0,127 0,128 0,102 0,109 0,097 0,055 0,037 0,056 0,027 0,033 0,033 0,023 0,041 0,052 0,063 0,023 0,035 0,034 0,035 0,035 0,023 0,034 B= 0,073 0,140 0,060 0,047 0,045 0,042 0,041 0,032 0,040 0,166 0,118 0,186 0,168 0,180 0,167 0,112 0,238 0,211 0,183 0,133 0,210 0,192 0,210 0,283 0,189 0,141 0,176 0,162 0,107 0,189 0,178 0,173 0,085 0,162 0,121 0,102 0,206 0,209 0,224 0,253 0,283 0,199 0,271 0,298 0,251 Yapılan heaplamalar onucunda kriterlerin göreli önem değerlerini veren W vektörü Tablo 6 daki gibi bulunmuģtur 255

16 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 Tablo 6: Kriterlerin Önem Yüzdeleri Kriterler Önem Yüzdei Ġlçedeki Katılım Bankaı ayıı 0,031 Ġlçedeki Banka ayıı 0,081 Ġlçedeki nüfu ayıı 0,045 Ġlçe nüfuunun eçmen dağılımı 0,037 Tercih edilebilirlik (Mevcut durumuyla ilçe) 0,058 Ġlçedeki mevduat durumu 0,172 Ġlçedeki Nakdi Kredi hacmi 0,191 Ġlçedeki GNakdi Kredi hacmi 0,142 Ġlçenin geliģim hızı ve taģıdığı ticaret potaniyeli 0,244 Kriterlerin göreli önem değerlerini bulduktan onra kriterler için yapılan değerlendirmelerin tutarlı olup olmadığına bakılır A matrii ile W matriinin çarpımı onucu elde edilen D matrii Ģu Ģekildedir 0,283 0,764 0,426 0,352 D= 0,598 1,686 1,860 1,402 2,380 Heaplamalara devam edildiğinde en büyük özdeğer (λ) değerinin 9,683 olduğu heaplandı Raallık Götergei değeri Tablo 2 den n=9 değeri için bakıldığında 1,45 olduğu görülmüģtür Formülde yerine koyulura, CR = (9,683-9)/(8x1,45) = 0,0589 olduğu bulunur Tutarlılık oranı 0,10 dan küçük olduğu için karar vericilerin kriterlere ait yapmıģ oldukları ikili karģılaģtırmalar tutarlıdır 54 Alternatiflerin Sıralanmaı Ġlçelerin ahip oldukları önem değerleri her bir kriter için Ģu Ģekilde heaplanmıģtır Her bir tabloda ilçelere ait ayıal değerler o tablonun onundaki toplam değere bölünmüģ ve önem yüzdeleri elde edilmiģtir Örneğin Tablo 7 de Adalar ilçeinin önem yüzdei, katılım bankaı ayıı/toplam iģleminin onucunda bulunmuģtur 256

17 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei Tablo 7: Katılım Bankaı Sayıına Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Ġlçeler Katılım Bankaı Sayıı Önem Yüzdei Adalar 0 0,000 AtaĢehir 2 0,024 Beykoz 4 0,049 Çekmeköy 1 0,012 Kadıköy 21 0,256 Kartal 4 0,049 Maltepe 7 0,085 Pendik 9 0,110 Sancaktepe 3 0,037 Sultanbeyli 3 0,037 ġile 0 0,000 Tuzla 5 0,061 Ümraniye 14 0,171 Üküdar 9 0,110 Toplam 82 1,000 Ġlçede bulunan Katılım Bankaı Sayıına göre ilçeler karģılaģtırıldığında en yükek önem dereceine ahip olan ilçe %25,6 ile Kadıköy olurken, en on ıradaya %0 ile ġile ve Adalar yer almaktadır Tablo 8: Banka Sayıına Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Ġlçeler Banka Sayıı Önem Yüzdei Adalar 7 0,007 AtaĢehir 68 0,073 Beykoz 38 0,041 Çekmeköy 22 0,024 Kadıköy 304 0,325 Kartal 62 0,066 Maltepe 58 0,062 Pendik 85 0,091 Sancaktepe 16 0,017 Sultanbeyli 19 0,020 ġile 8 0,009 Tuzla 44 0,047 Ümraniye 109 0,117 Üküdar 94 0,101 Toplam 934 1,000 Ġlçede bulunan Banka Sayıına göre ilçeler karģılaģtırıldığında en yükek önem dereceine ahip olan ilçe %32,5 ile Kadıköy olurken, ikinci ırada %10,1 ile Üküdar, en on ıradaya %0,07 ile Adalar yer almaktadır 257

18 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 Tablo 9: Nüfu Sayıına Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Ġlçeler Nüfu Sayıı Önem Yüzdei Adalar ,003 AtaĢehir ,081 Beykoz ,050 Çekmeköy ,039 Kadıköy ,107 Kartal ,091 Maltepe ,094 Pendik ,128 Sancaktepe ,057 Sultanbeyli ,062 ġile ,006 Tuzla ,040 Ümraniye ,132 Üküdar ,110 Toplam ,000 Ġlçede bulunan Nüfu Sayıına göre ilçeler karģılaģtırıldığında en yükek önem dereceine ahip olan ilçe %13,2 ile Ümraniye olurken, ikinci ırada %12,8 ile Pendik, en on ıradaya %0,03 ile Adalar yer almaktadır Tablo 10: Seçmen Dağılımına Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Ġlçeler Seçmen Dağılımı Önem Yüzdei Adalar 43,2 0,050 AtaĢehir 56,6 0,066 Beykoz 67,5 0,079 Çekmeköy 65,1 0,076 Kadıköy 34,3 0,040 Kartal 58,1 0,068 Maltepe 52,9 0,062 Pendik 70,6 0,082 Sancaktepe 61,4 0,072 Sultanbeyli 80 0,093 ġile 68,9 0,080 Tuzla 65,4 0,076 Ümraniye 69,6 0,081 Üküdar 62,4 0,073 Toplam 856 1,000 Ġlçede bulunan Seçmen Dağılımına göre ilçeler karģılaģtırıldığında en yükek önem dereceine ahip olan ilçe %9,3 ile Sultanbeyli olurken, ikinci ırada %8,2 ile Pendik, en on ıradaya %4 ile Kadıköy yer almaktadır 258

19 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei Tablo 11: Mevduat Durumuna Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Ġlçeler Mevduat Durumu Önem Yüzdei Adalar ,009 AtaĢehir ,079 Beykoz ,045 Çekmeköy ,026 Kadıköy ,322 Kartal ,056 Maltepe ,059 Pendik ,085 Sancaktepe ,022 Sultanbeyli ,017 ġile ,005 Tuzla ,046 Ümraniye ,120 Üküdar ,108 Toplam ,000 Ġlçede bulunan Mevduat Durumuna göre ilçeler karģılaģtırıldığında en yükek önem dereceine ahip olan ilçe %32,2 ile Kadıköy olurken, ikinci ırada %12 ile Ümraniye, en on ıradaya %0,05 ile ġile yer almaktadır Tablo 12: Nakdi Kredi Hacmine Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Ġlçeler Nakdi Kredi Hacmi Önem Yüzdei Adalar ,007 AtaĢehir ,068 Beykoz ,041 Çekmeköy ,022 Kadıköy ,324 Kartal ,065 Maltepe ,063 Pendik ,089 Sancaktepe ,016 Sultanbeyli ,019 ġile ,007 Tuzla ,049 Ümraniye ,121 Üküdar ,110 Toplam ,000 Ġlçede bulunan Nakdi Kredi Hacmine göre ilçeler karģılaģtırıldığında en yükek önem dereceine ahip olan ilçe %32,4 ile Kadıköy olurken, ikinci ırada %12,1 ile Ümraniye, en on ıradaya %0,07 ile ġile ve Adalar yer almaktadır 259

20 BAKAN BALDEMİR NARİNCE 2014 Tablo 13: Gayri Nakdi Kredi Hacmine Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Ġlçeler Gayri Nakdi Kredi Hacmi Önem Yüzdei Adalar ,003 AtaĢehir ,071 Beykoz ,035 Çekmeköy ,017 Kadıköy ,324 Kartal ,076 Maltepe ,068 Pendik ,096 Sancaktepe ,014 Sultanbeyli ,022 ġile ,006 Tuzla ,052 Ümraniye ,112 Üküdar ,105 Toplam ,000 Ġlçede bulunan Gayri Nakdi Kredi Hacmine göre ilçeler karģılaģtırıldığında en yükek önem dereceine ahip olan ilçe %32,4 ile Kadıköy olurken, ikinci ırada %11,2 ile Ümraniye, en on ıradaya %0,03 ile Adalar yer almaktadır Tercih edilebilirlik ve Potaniyel kriterleri bankacılık ektöründe çalıģan 5 uzman tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiģtir Her bir uzmanın yapmıģ olduğu değerlendirmelerin geometrik ortalamaları alınarak Tablo 14 ve Tablo 16 oluģturulmuģtur 260

21 C19, S4 İtanbul Anadolu Yakaında Katılım Bankaı Açılmaı Uygun Olan İlçelerin Belirlenmei Tablo 14: Tercih Edilebilirlik Kriterine Göre Ġlçelerin KarĢılaĢtırılmaı Matrii (A Matrii) Adalar AtaĢehir Beykoz Çekmeköy Kadıköy Kartal Maltepe Pendik Sancaktepe Sultanbeyli ġile Tuzla Ümraniye Üküdar Adalar 1, , , , , , , , , , , , , ,14555 AtaĢehir 7, , , , , , , , , , , , , ,67761 Beykoz 4, , , , , , , , , , , , , ,38385 Çekmeköy 5, , , , , , , , , , , , , ,33522 Kadıköy 8, , , , , , , , , , , , , ,43097 Kartal 5, , , , , , , , , , , , , ,22958 Maltepe 6, , , , , , , , , , , , , ,45731 Pendik 5, , , , , , , , , , , , , ,27173 Sancaktepe 4, , , , , , , , , , , , , ,20393 Sultanbeyli 4, , , , , , , , , , , , , ,26714 ġile 1, , , , , , , , , , , , , ,13553 Tuzla 4, , , , , , , , , , , , , ,29588 Ümraniye 6, , , , , , , , , , , , , ,83255 Üküdar 6, , , , , , , , , , , , , ,00000 TOPLAM 73, , , , , , , , , , , , , ,66685 Tercih edilebilirlik kriterinin göreli önem değerlerini veren W=(w i ) nx1 ütun vektörünün heaplanmaı gerekmektedir W ütun vektörünü heaplanırken b ij değerlerinin oluģturduğu matriin atır elemanlarının aritmetik ortalamaı alınır Öncelikle (43) formülüne göre B matrii elde edilir, onra da (45) formülüne göre önem değerlerini veren W ütun vektörü Tablo 15 teki gibi elde edilir 261

ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME

ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GALATASARAY SK nın 2009-2010 Sezonu 2 Dönemi için Forvet Seçim Problemi DERSİN SORUMLUSU: Yrd Doç

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

KATILIM BANKALARINDA ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLĠK ANALĠZĠ

KATILIM BANKALARINDA ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLĠK ANALĠZĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KATILIM BANKALARINDA ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLĠK ANALĠZĠ Hazırlayan Halid Velid BAYKARA Ġktisat Ana Bilim Dalı Ġktisat Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

SEYAHAT ACENTASI YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA EN UYGUN OTEL SEÇİMİ: BİR ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP) UYGULAMASI

SEYAHAT ACENTASI YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA EN UYGUN OTEL SEÇİMİ: BİR ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP) UYGULAMASI SEYHT ENTSI YÖNETİİLERİNİN BKIŞ ÇISIYL EN UYGUN OTEL SEÇİMİ: BİR NLİTİK HİYERRŞİ PROSESİ (HP) UYGULMSI Nuri Özgür OĞN * Seda GENN ** ÖZ Karar verme, alternatifler arasından en uygun olanının seçilmesi

Detaylı

ĠZĠNSĠZ BANKACILIK FAALĠYETĠNDE BULUNMA SUÇU

ĠZĠNSĠZ BANKACILIK FAALĠYETĠNDE BULUNMA SUÇU ĠZĠNSĠZ BANKACILIK FAALĠYETĠNDE BULUNMA SUÇU Dr. Hakan Karakehya ÇALIġMA PLANI Banka Kavramı; Bankacılığın GeliĢimi ve Bankalara Devlet Müdahalesinin Gerekliliği: Genel olarak bankacılığın geliģimi, Bankacılığın

Detaylı

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KOBĠ BANKACILIĞI HĠZMETLERĠNĠN KOBĠLERĠN ĠHTĠYAÇLARINA CEVAP VEREBĠLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKĠN 200782046 Tez DanıĢmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PERFORMANS YÖNETĠM YÖNTEMĠ OLARAK DENGELĠ HEDEF KARTI (BALANCED SCORECARD) ve BĠR ĠġLETMEDE UYGULANMASI BarıĢ ÖZKAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Endüstri Mühendisliği

Detaylı

REZERV OPSİYON MEKANİZMASININ BANKA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

REZERV OPSİYON MEKANİZMASININ BANKA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ REZERV OPSİYON MEKANİZMASININ BANKA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Mehmet Emin BÖCÜOĞLU Uzmanlık Yeterlik Tezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankaı Piyaalar Genel Müdürlüğü Ankara, Haziran 2015 REZERV OPSİYON MEKANİZMASININ

Detaylı

PROJE BAZLI ENDÜSTRĠLERDE ERP PAKETĠ SEÇĠMĠNDE BSC DESTEKLĠ ANP UYGULAMASI. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mehmet DAYANÇ

PROJE BAZLI ENDÜSTRĠLERDE ERP PAKETĠ SEÇĠMĠNDE BSC DESTEKLĠ ANP UYGULAMASI. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mehmet DAYANÇ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PROJE BAZLI ENDÜSTRĠLERDE ERP PAKETĠ SEÇĠMĠNDE BSC DESTEKLĠ ANP UYGULAMASI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mehmet DAYANÇ Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği Programı

Detaylı

TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama

TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama Volume 3 Number 4 2012 pp. 21-42 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama Rüştü Yayara Halid Velid Baykarab Özet: Finansal

Detaylı

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 Atilla YÜCEL * Yavuz ATLI ** ÖZ ÇalıĢmanın amacı, katılım bankalarında elektronik pazarlama uygulamalarının tespit edilmesine

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 137

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 137 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 137 ÜRÜN ALTERNATĠFĠ SEÇĠMĠNDE ANALĠTĠK HĠYERARġĠ SÜRECĠNĠN BĠR SÜT FABRĠKASINDA UYGULANMASI Nuri ÖMÜRBEK * Eda BÜYÜKGEBĠZ ** Agah BAġDEĞĠRMEN

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠ YATIRIMI ĠÇĠN BĠR KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÖNERĠSĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Özcan ÇAVUġOĞLU

ÇAĞRI MERKEZĠ YATIRIMI ĠÇĠN BĠR KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÖNERĠSĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Özcan ÇAVUġOĞLU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇAĞRI MERKEZĠ YATIRIMI ĠÇĠN BĠR KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÖNERĠSĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Özcan ÇAVUġOĞLU Anabilim Dalı : ĠĢletme Mühendisliği Programı : ĠĢletme

Detaylı

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI TÜRK KATILIM BANKACILIĞINDA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERĠ DÖNEM PROJESĠ Hakan ARABACI

Detaylı

MORTGAGE KRĠZĠNĠN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN ORAN ANALĠZ YÖNTEMĠYLE ÖLÇÜLMESĠ

MORTGAGE KRĠZĠNĠN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN ORAN ANALĠZ YÖNTEMĠYLE ÖLÇÜLMESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ MORTGAGE KRĠZĠNĠN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN ORAN ANALĠZ YÖNTEMĠYLE ÖLÇÜLMESĠ DĠDEM BUDAYAN

Detaylı

ġebeke ANALĠZĠ VE ĠÇ ANADOLU BÖLGESĠNDE BĠR UYGULAMA

ġebeke ANALĠZĠ VE ĠÇ ANADOLU BÖLGESĠNDE BĠR UYGULAMA T.C. GAZĠ OSMAN PAġAÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ġebeke ANALĠZĠ VE ĠÇ ANADOLU BÖLGESĠNDE BĠR UYGULAMA Hazırlayan Mustafa ÖZKAN ĠĢletme Ana Bilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANSMAN ANABĠLĠM DALI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANSMAN ANABĠLĠM DALI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANSMAN ANABĠLĠM DALI TÜRKĠYE DEKĠ A VE B TĠPĠ YATIRIM FONLARININ 2004 2010 YILLARI ARASINDAKĠ PERFORMANS DEĞERLENDĠRMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU BANKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

TÜRKİYE DE KAMU BANKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 TÜRKİYE DE KAMU BANKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ Cansel OSKAY * Yeşim KUBAR ** Özet Ülkemizde bankacılık sistemi içinde önemli bir yeri olan kamu bankalarının

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ĠLE PORTFÖY OPTĠMĠZASYONU Mehmet CEBECĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Nisan-2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR

Detaylı

CAMELS DERECELENDĠRME SĠSTEMĠNE GÖRE ĠMKB DEKĠ YERLĠ VE YABANCI SERMAYELĠ BANKALARIN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 1

CAMELS DERECELENDĠRME SĠSTEMĠNE GÖRE ĠMKB DEKĠ YERLĠ VE YABANCI SERMAYELĠ BANKALARIN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 1 CAMELS DERECELENDĠRME SĠSTEMĠNE GÖRE ĠMKB DEKĠ YERLĠ VE YABANCI SERMAYELĠ BANKALARIN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 1 Comparative Analysis Of Domestic And Foreign Capital Banks In Istanbul Stock Exchange As Per

Detaylı

S v P. TORUNLAR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Gayrimenkul Değerleme Raporu

S v P. TORUNLAR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Gayrimenkul Değerleme Raporu STANDART GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.ġ. TORUNLAR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ĠSTANBUL ĠLĠ BEYOĞLU ĠLÇESĠ KEMANKEġ MAHALLESĠ 120 PAFTA 64 ADA 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

BORSA ĠSTANBUL KURUMSAL YÖNETĠM ENDEKSĠNDE YER ALAN FĠRMALARIN KURUMSAL YÖNETĠM DERECELENDĠRME NOTUNUN MARKA DEĞERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN ANALĠZĠ

BORSA ĠSTANBUL KURUMSAL YÖNETĠM ENDEKSĠNDE YER ALAN FĠRMALARIN KURUMSAL YÖNETĠM DERECELENDĠRME NOTUNUN MARKA DEĞERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN ANALĠZĠ BORSA ĠSTANBUL KURUMSAL YÖNETĠM ENDEKSĠNDE YER ALAN FĠRMALARIN KURUMSAL YÖNETĠM DERECELENDĠRME NOTUNUN MARKA DEĞERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN ANALĠZĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2007, Cilt: II, Sayı:II GÜZ BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI Yusuf BAYRAKTUTAN Mustafa ġahġn Özet Türkiye de sosyal

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN ĠġYERĠ AÇMAK 344MV0016 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠCRA VE ĠFLAS KANUNU NA MUHALEFET VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI BAKIMINDAN, SOSYO-EKONOMĠK GELĠġMĠġLĠK DÜZEYĠ ĠLE EKONOMĠK SUÇ ĠLĠġKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ

Detaylı

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Hazırlayan Meral

Detaylı