Belediye Gelirlerinin Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Arasında Dağılımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye Gelirlerinin Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Arasında Dağılımı"

Transkript

1 Umut VARLI E. Maliye Başmüfettişi Belediye Gelirlerinin Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Arasında Dağılımı 1. GİRİŞ 2. Dünya savaşı sonrasında tüm dünyada artan kentleşme olgusu 1950 yılından itibaren ülkemizde de yoğun olarak hissedilmeye başlanmıştır. Ulaşım imkânlarının gelişmesi, teknolojik ilerlemeler sonucunda sanayi üretiminin artması, tarımda makineleşme sonucu iş gücü ihtiyacının azalması ve nihayetinde ekonomik faaliyetlerin belirli merkezlerde yoğunlaşması neticesinde kırsal alanlardan şehirlere doğru bir nüfus hareketi oluşmuştur. Hızlı nüfus artışı ve nüfusun kentlere yönelmesi nedeniyle büyük yerleşim yerlerinin yakınlarında şehrin uzantısı durumunda daha küçük yerleşim yerleri oluşmaya başlamıştır. Ancak şehrin çevresindeki bu nispeten küçük olan yerleşim birimleri ana merkez tarafından sunulan hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamamıştır. Bu nedenle büyük yerleşim yerlerinin yakınlarındaki bu yerleşim merkezlerine ana merkezde sunulan hizmetlerin ulaştırılabilmesi, daha büyük çapta organize olan, özellikle ulaşım, altyapı ve imar hizmetlerini çevre yerleşim alanlarını da kapsayacak şekilde sunan büyükşehir belediyeleri ile mümkün olmuştur. Büyükşehir belediyelerinin kurulması sonucunda, belediyelere tahsis edilen vergi, harç, katılma payı gibi gelir kaynaklarının belli ölçülerde büyükşehir ile ilk kademe ve ilçe belediyeleri arasında paylaştırılması gerekmiştir. Diğer bir deyişle belediye ve mücavir alan sınırlarında toplanacak gelir kaynaklarının bazılarının ilk kademe ve ilçe belediyesine bazılarının ise büyükşehir belediyesine ait olması gerekecektir. Bu makalemizde belediyelere tahsis edilen gelir kaynaklarından hangilerinin ilk kademe ve ilçe belediyelerince, hangilerinin büyükşehir belediyelerince tahsil edilmesi gerektiği konusunu ilgili Kanunlar, Gelir idaresinin görüşleri ve yargı kararları çerçevesinde ele alacağız. 2. BELEDİYE GELİRİ OLARAK VERGİLER 2.1. Emlak Vergisi 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre, Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bina vergisine, arazi ve arsalar ise arazi vergisine tabidir. Kısaca emlak vergisi olarak söyleyebileceğimiz bina, arazi ve arsalara ilişkin vergileri tahsil yetkisi kural olarak ilgili belde veya ilçe belediyelerine aittir. Diğer bir deyişle büyükşehir belediyelerinin emlak vergisi tahsil etme yetkisi bulunmamaktadır sayılı Emlak Vergisi Kanunu nun 11 nci maddesinin son fıkrasında, bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla belediye olması halinde, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binaya ait bina vergisini tarha yetkili olacak belediyenin, ilgili Valiler tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Mezkûr Kanunun 21 nci maddesinin son fıkrasında, arazi ve arsalar açısından da aynı hüküm bulunmaktadır. Valilerin söz konusu yetkileri kullanırken, bina, arsa ve arazilerin bulunduğu yerlerin iktisadi ve coğrafi bakımdan bağlı ve yakın olan belediyeleri seçme konusunda gerekli özeni göstermeleri beklenmektedir. 1 1 Maliye Bakanlığı nın 2003/1 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Sirküleri Ocak 2014 Yıl: 14 Sayı:

2 2.2. İlan ve Reklam Vergisi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 12 nci maddesine göre, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabidir. Belediye ve mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam faaliyetlerine ilişkin ilan ve reklam vergisini tahsil yetkisi, ilan ve reklam faaliyetinin yapıldığı ilk kademe veya ilçe belediyesine aittir. Belediye ve mücavir alanların dışında yapılan ilan ve reklam faaliyetleri ise 2464 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca verginin konusuna girmemektedir sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesinin (g) bendine göre, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapma, yaptırma, bakım ve onarımını sağlama, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koyma, ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirleme, meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirme yetki ve sorumluğu büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Görüleceği üzere büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapma ve bunların bakım onarımı ile bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin ilan ve reklam faaliyetlerini düzenleme yetkisi büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanında girmektedir. Söz konusu sorumluluğa paralel olarak, 5216 sayılı Kanunun 23 ünci maddesinin (f) bendi ile büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bunlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretlerini tahsil yetkisi büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Burada bir cephesi anayola, meydana veya bulvara diğer cephe veya cepheleri sokağa bakan binaların durumu özellik arz etmektedir. Gelir İdaresi konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir özelgede, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve anayollara cephesi bulunan binalar üzerinde bulunan her türlü ilan ve reklama ait vergilerin, söz konusu binaların sokaklara cephesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın büyükşehir belediyesine ödenmesi gerektiğini ifade etmiştir. 2 2 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı nın 04/05/2012 tarih ve B.07.1.GİB [ ]-525 sayılı özelgesi Konuya ilişkin olarak ulaşabildiğimiz Danıştay 9 uncu Dairesi nin 22/05/2007 tarih ve E: 2006/2112, K: 2007/2029 sayılı kararına göre, ana arterde olsa bile yol kenarındaki binaların ana caddeye cephesi olmayan yüzlerine özel mülke konu bahçe, arsa veya araziye dikilen direklere ya da panolara konulan reklamların vergilerinin ilçe veya ilk kademe belediyeleri tarafından tahsil edilmesi gerekmektedir. Görüldüğü üzere büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve anayollara cephesi bulunan binaların diğer cephelerinde bulunan reklam ve ilan panolarına ilişkin verginin hangi belediye tarafından tahsil edilmesi gerektiğine ilişkin Gelir İdaresi ile Danıştay farklı görüşlere sahiptir. Gelir idaresi bu tür binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklam panosuna ilişkin verginin büyükşehir belediyesi tarafından tahsil edilmesi gerektiğini belirtirken, Danıştay 9. Dairesi, ana arterde olsa dahi yol kenarındaki binaların ana caddeye cephesi olmayan yüzlerindeki ilan ve reklam panolarına ilişkin verginin ilçe veya ilk kademe belediyesi tarafından tahsil edilmesi gerektiğini değerlendirmektedir. Konuya ilişkin kişisel görüşümüz Gelir İdaresinin görüşü ile aynı mahiyettedir sayılı Kanunun 7/g ve 23/e maddelerinde yer alan büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamlardan bu binalar üzerinde yer alan bütün ilan ve reklamların anlaşılması gerekmektedir. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar üzerindeki her türlü ilan ve reklamlara ilişkin vergileri tahsil etme yetkisi büyükşehir belediyelerine aittir. Diğer bir deyişle, büyükşehir belediyesinin yetki alanına giren ve yukarıda belirtilen alanlar üzerinde bulunan elektrik direklerine asılan reklam tabelaları, bu alanlara konulan bilboardlar üzerindeki reklamlar, direk dikilmek suretiyle asılan reklam panoları veya yolları ayıran bariyerlere asılan ilan ve reklamlara ilişkin vergiler büyükşehir belediyelerince tahsil edilecektir sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları büyükşehir belediyesinin gelirleri arasında sayıldığından, bu alanlarda yer alan her türlü ilan ve reklama ilişkin vergi büyükşehir belediyesi tarafından tahsil edilecektir. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollarda sabit mahiyette olmayan 18 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

3 ilan ve reklam faaliyetlerine ilişkin verginin hangi belediye tarafından tahsil edileceği diğer bir tartışma konusudur. Konuyu bir örnek üzerinden açıklayacak olursak, İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde merkezi bulunan, aynı zamanda İstanbul ilinin 6 farklı ilçesinde faaliyet gösteren bir dershane işletmesinin tanıtım amacıyla el ilanları (broşür) dağıttığını ve bazı el ilanlarının büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollarda dağıtıldığını varsayalım. Söz konusu broşürler İstanbul un çeşitli merkezlerinde dağıtılmaktadır. Bilindiği üzere ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri ile biblo veya benzerlerinin her biri için maktu tutarda ilan ve reklam vergisi tahsil edilmektedir. Tahsil edilecek tutar belediyelerin ait olduğu gruba göre 5 ila 20 kuruş arasında değişmektedir. 3 Söz konusu vergi, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan ve reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname ile tarh edilip ödenmektedir. Görüldüğü üzere işletme henüz broşürlerini dağıtmadan önce, dağıtacağı toplam broşür sayısı ile her bir broşür için ödenmesi gereken vergi tutarının çarpımı tutarındaki ilan ve reklam vergisini ilgili belediyeye ödemek zorundadır. Bu durumda, hangi belediye sınırları içindeki merkezlerde kaçar adet broşür dağıtılacağı önceden bilinemeyeceğinden, broşürlere ilişkin verginin birden fazla belediyeye ödenmesi pratik olarak mümkün görünmemektedir. Söz konuşu broşürlerin büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollarda dağıtılması halinde, ilan ve reklam vergisinin önceden ödenmesi nedeniyle, büyükşehir belediyesine beyanname verilmek suretiyle vergi ödenmesine gerek olmadığı düşünülmektedir. Gelir İdaresi vermiş olduğu bir özelgede birden fazla belediyeyi ilgilendiren ilan ve reklamlarda her belediyenin ayrı ayrı ilan ve reklam vergisi alması söz konusu olamayacağından, yükümlülerin bu şekilde yapacakları ilan ve reklamlarda ilan ve reklam vergisini iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği iş merkezlerinin bulunduğu yer belediyesine vermeleri gerektiğini belirtmiştir. 4 3 Söz konusu ilan ve reklam vergisi tutarları 18/12/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 21/10/2013 tarih ve 2013/5585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. 4 Gelir İdaresi Başkanlığı nın 07/05/2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.66/ /47320 sayılı özelgesi 2.3. Eğlence Vergisi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 17 nci maddesine göre, Kanunun 21 nci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabidir. Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan yerlerdeki eğlence işletmelerinin faaliyetleri ise verginin konusuna girmemektedir. Belediye sınırları ve mücavir alanlar dâhilindeki eğlence faaliyetlerine ilişkin eğlence vergisini tahsil etme yetkisi, at yarışları dâhil müşterek bahisler nedeniyle doğacak eğlence vergisi hariç olmak üzere, eğlence faaliyetinin icra edildiği yerin bağlı olduğu belediyeye aittir sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23/1-c maddesinde; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre büyükşehir belediyesince tahsil olunacak at yarışları dâhil müşterek bahislerden elde edilen Eğlence Vergisinin % 20 si müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine, % 30 u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe ve ilk kademe belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan % 50 si büyükşehir gelirleri arasında sayılmıştır. Söz konusu madde metninden de anlaşılacağı üzere at yarışları dâhil müşterek bahisler nedeniyle doğacak eğlence vergisi büyükşehir belediyesince tahsil edilecek ve yukarıda belirtilen dağıtıma tabi tutulacaktır. Örneğin İzmir hipodromunda düzenlenen at yarışları üzerine yapılacak müşterek bahislere ilişkin eğlence vergisi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilecek, tahsil edilen verginin %20 si at yarışlarının düzenlendiği hipodromun Buca Belediyesi sınırları dâhilinde bulunması nedeniyle bu belediyeye verilecek, %30 u büyükşehir sınırları dâhilindeki diğer belediyelere nüfusları oranında paylaştırılacak, kalan %50 si ise büyükşehir belediyesinin geliri olacaktır. At yarışlarının Şanlıurfa da düzenlenmesi durumunda ise müşterek bahislere ilişkin eğlence vergisinin tamamı Şanlıurfa Belediyesi tarafından tahsil edilecektir sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 103 üncü maddesinde, eğlence vergisi hasılatın yüzde 10 unun bulunan yerlerde darülaceze ve benzeri kuruluşlar hissesi olarak ayrılıp belediyece sözü geçen müesseselere yüzde 10 unun da verem savaşına ayrılıp belediye sınırları için- 5 Umut VARLI, At Yarışlarına İlişkin Eğlence Vergisi, İdari ve Mali Mevzuat, Nisan 2013, Sayı 151, s. 36 Ocak 2014 Yıl: 14 Sayı:

4 de Verem Savaş Derneği Teşkilatı varsa yardım olarak bu derneğe verileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre belediyeler tarafından tahsil edilen eğlence vergisi tutarının %10 u belediye sınırları içinde bulunan darülaceze ve benzeri kuruluşlara, %10 u ise belediye sınırları içinde bulunan Verem Savaş Deneği Teşkilatına verilecektir. At yarışları dâhil olmak üzere düzenlenen müşterek bahislerde verginin tahsil yetkisi büyükşehir belediyelerine aittir. Büyükşehir belediyeleri tarafından tahsil edilen eğlence vergisi 2464 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde belirtilen şekilde dağıtıma tabi tutulacaktır. Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan ilçe ve ilk kademe belediyeleri söz konusu dağıtımdan kendilerine düşen tutar üzerinden yukarda belirtilen %10 luk payları ayıracaklardır. Büyükşehir belediyelerinin darülaceze ve benzeri kuruluşlar ile Verem Savaş Derneği Teşkilatına pay vermeleri gerekmemektedir. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen 100 TL tutarındaki at yarışları üzerine düzenlenen müşterek bahislere ilişkin olarak tahsil edilen eğlence vergisinin 20 TL si hipodromun bulunduğu Bakırköy Belediyesi ne, 30 TL si ise diğer ilçe ve ilk kademe belediyelerine nüfusları oranında dağıtılacak, 50 TL si ise büyükşehir belediyesinin geliri olacaktır. Hipodromun bulunduğu Bakırköy Belediyesi sınırları içinde darülaceze ve benzeri kuruluşlar ile Verem Savaş Derneği Teşkilatı bulunması durumunda, tahsil edilen 20 TL nin %10 u söz konusu kuruluşlara sosyal yardım olarak aktarılacaktır sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil 6 Umut VARLI, a.g.e., s.36 sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları büyükşehir belediyesinin gelirleri arasında sayıldığından, bu alanlarda faaliyet gösteren eğlence işletmelerine ait eğlence vergisi büyükşehir belediyesi tarafından tahsil edilecektir Yangın Sigortası Vergisi 2464 sayılı Kanunun 40 ncı maddesine göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler yangın sigortası vergisine tabidir sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda, yangın sigortası vergisinin tahsili veya bunlardan alınacak paylara ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte; yangın sigortası vergisinin itfaiye hizmetleriyle ilgili olduğu düşünülerek ve itfaiye hizmetlerinin de büyükşehir belediyelerinde olmasından dolayı tahsil yetkisi büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine aittir sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde, yangın sigortası vergisinin mükelleflerinin bir ay içinde vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve hesaplanan vergiyi aynı sürede ödemeye mecbur oldukları ifade edilmiştir. Yukarıda belirtilen düzenlemeden anlaşılacağı üzere, sigorta şirketleri bir ay içinde tahsil ettikleri yangın sigortası primlerine ilişkin vergiyi bir beyanname ile bağlı bulundukları belediyelere beyan edip ödemek durumundadırlar. Sigorta şirketlerine sadece bağlı bulundukları, yani şirket merkezinin bulunduğu, belediyeye bir beyanname ile ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Örneğin, şirket merkezi İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde bulunan bir sigorta şirketi, tahsil ettiği yangın sigortası primleri üzerinden hesapladığı yangın sigortası vergisinin tamamını, sigorta edilen menkul veya gayrimenkulün bulunduğu yeri dikkate almaksızın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bir beyanname ile beyan edip ödeyecektir. Ancak bu haliyle söz konusu düzenleme, yerel mahiyetteki hizmetleri yerine getiren belediyelere kaynak sağlamak amacıyla getirilen Belediye Gelirleri Kanunu nun öngördüğü vergileme sistemine ve Kanunun getiriliş amacına uymamaktadır. Yangın sigortası vergisi alınmasındaki amaç, belediyelerin yaptıkları yangından korunma masraflarına sigorta şirketlerinin iştirak etmelerinin sağlamaktır. Bu sebeple, bu vergi sigorta ettirilen menkul ve gayrimen- 20 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

5 kullerin bulunduğu yer belediyesine bir ekonomik katkı sağlamalıdır. 7 Konu ile ilgili Danıştay 9. Dairesi nin 29/04/1988 tarih ve E: 1987/2505, K: 1988/1804 sayılı kararında; Kanundaki madde hükümlerinin bir arada incelenmesinden, belediye ve mücavir alan içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortası dolayısıyla alınan primler üzerinden tahakkuk eden yangın sigortası vergisinin, sigorta şirketleri tarafından menkul ve gayrimenkulün bulunduğu yer belediyesine ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Nitekim İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü nün 04/11/1981 tarih ve (81)12267 sayılı yazısında, yangın sigortası vergisinin sigorta şirketlerinin bağlı olduğu belediyeye değil, hizmet hangi belediye tarafından götürülüyorsa, diğer bir deyimle menkul veya gayrimenkul mallar hangi belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde ise o belediyeye yatırılması gerektiğini ifade edilmiştir. Yangın sigortası vergisini tahsil etme yetkisinin hangi belediyeye ait olduğuna ilişkin Danıştay 8. Dairesinin E: 1995/2674, K: 1997/1486 sayılı kararında ise, yangın sigorta vergisinin sigorta şirketinin bağlı olduğu büyükşehir belediyesince tahsil edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Kanaatimizce, yerel mahiyette olan yangın sigorta vergisinin sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yerin bağlı olduğu belediyeye beyan edilip ödenmesi, 2464 sayılı Kanunun ruhuna ve getiriliş amacına aykırıdır. Ancak ilgili düzenleme sarih olup, yangın sigortası vergisinin sigorta şirketinin bağlı olduğu belediyeye ödenmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz Danıştay 9. Dairesi kararı da dikkate alınarak ilgili Kanun maddesinin, yangın sigorta vergisinin sigorta konusu menkul veya gayrimenkulün bulunduğu yerin bağlı olduğu belediyeye (sigorta şirketi büyükşehirde ise büyükşehir belediyesine) beyan edilip ödenmesi yönünde değiştirilmesi gerektiği düşünülmektedir Haberleşme Vergisi 2464 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, belediye sınırları ve mücavir alan içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) haberleşme vergisine tabidir. 7 Melih ORCAN, Yangın Sigortası Vergisinde Beyan ve Tahsilat Karmaşası, İdari ve Mali Mevzuat, Temmuz 2013, Sayı sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde ise, 406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, hizmet alanları itibariyle Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi veya Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne (P.İ.) yapılmış sayılır. hükmüne yer verilmiştir. Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar şekil ve muhtevası İçişleri ve Maliye Bakanlığınca belirlenen beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir. Haberleşme vergisini tahsil yetkisi doğrudan ilk kademe ve ilçe belediyelerine ait olup, büyükşehir belediyelerinin söz konusu vergiyi tahsil etme yetkisi bulunmamaktadır Çevre Temizlik Vergisi 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesine göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir. Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 24 Kr, diğer yerlerde 19 Kr olarak hesaplanır. 8 İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi ise ilgili Kanun maddesindeki tarifeye göre alınmaktadır. Büyükşehirlerde söz konusu tarifede belirtilen rakamlar %25 artırımlı olarak uygulanacaktır Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle su tüketim bedelleri ile birlikte ilgili belediye tarafından tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su kanalizasyon idarelerince tahsil edilmektedir. Su ve kanalizasyon idarelerince büyükşehir dâhilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil edilen çevre temizlik vergisi ile bu verginin 8 Söz konusu rakamlar 30/12/2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 43 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2014 yılında uygulanacaktır. Ocak 2014 Yıl: 14 Sayı:

6 süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil edilen gecikme zammının yüzde seksenini tahsilâtı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili belediyeye bildirerek aynı süre içinde ödeyeceklerdir. Tahsil edilen vergi ve gecikme zammının % 20 si ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir belediyesinin hesabına tahsilatı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar aktarılacaktır. Büyükşehirlerdeki su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen çevre temizlik vergisi ve bunlara ilişkin gecikme zamlarının yukarıda belirtilen süreler dâhilinde ilk kademe ve ilçe ile büyükşehir belediyelerine aktarılmaması durumunda, söz konusu tutarlar ilgili belediyeler tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı uygulanarak tahsil edilmesi gerekmektedir İşyerleri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibariyle tahakkuk etmiş sayılır. İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir. 9 İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyesi veya mücavir alan sınırında bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, ilk kademe veya ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilir. Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan belediyelerin tahsil ettikleri, işyerleri ve diğer şekillerde kullanılan 9 Ahmet OZANSOY: İşyerleri İçin Çevre Temizlik Vergisi Esasları, İdari ve Mali Mevzuat, Kasım 2013, Sayı 158, s.11. binalara ait çevre temizlik vergisinin %20 si, münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere tahsilatı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar büyükşehir belediyesine aktarılacaktır Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir. Verginin konusu elektrik ve havagazı tüketimi olup doğalgaz tüketimi söz konusu verginin konusuna girmemektedir. 10 Elektrik ve havagazı tüketenler, elektrik ve havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler. 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. 11 Elektrik ve havagazı tüketim vergisini tahsil etme yetkisi ilk kademe ve ilçe belediyelerine aittir. Büyükşehir belediyelerinin söz konusu vergiyi tahsil etme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisi organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine ödenecektir. Organize sanayi bölgelerinde tüketilen havagazına ait vergi ise yine ilgili belediyeye ödenecektir. 3. HARÇLAR 3.1. İşgal Harcı Belediye sınırları içinde bulunan pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin, yol, iskele, köprü gibi yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, işgal harcına tabidir. Bu yerlerin izinsiz işgalleri halinde de işgal harcının ödenmesi gerekmektedir. 10 Gelir İdaresi Başkanlığı nın 04/04/2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.66/ /35312 sayılı özelgesi sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 31/12/2009 tarihine kadar verilmesi gereken elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyannamelerinin elektrik ve havagazı dağıtımı yapanların kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine beyan edilip ödenmesi gerektiği yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Paralel bir düzenleme 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun geçici 6 ncı maddesinde de mevcuttur. Ancak bu uygulama sadece 2009 yılı için geçerli olduğundan ve 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda bu yönde bir düzenleme bulunmadığından, elektrik ve havagazı tüketim vergisinin tahsil yetkisi ilk kademe ve ilçe belediyelerine aittir. 22 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

7 İşgal harcını tahsil etme yetkisi genel kural olarak ilk kademe ve ilçe belediyelerine aittir. Ancak, büyükşehir belediyesi tarafından işletilen veya yönetilen yerler ile yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolların yukarıda belirtilen amaçlarla işgal edilmesi durumunda işgal harcını tahsil etme yetkisi büyükşehir belediyelerine aittir. Örneğin büyükşehir belediyesinin yetki alanında bulunan ana caddeler üzerinde bulunan restoranların veya büfelerin önünde bulunan alanı masa koymak suretiyle işgal etmesi durumunda, işgal harcını tahsil etme yetkisi büyükşehir belediyesine aittir. Burada ilk kademe ve ilçe belediyeleri tarafından işletilen otopark yerlerinin durumu özellik arz etmektedir. Daha sonra ayrıntılı olarak bahsedileceği üzere büyükşehir belediyesi sınırları dahilindeki karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etme, işletme veya kiralama yetkisi büyükşehir belediyelerine aittir. İlk kademe ve ilçe belediyeleri ise yol ve sokak üstü olmayan park yerleri tesis edip buraları işletebilirler. Örneğin Kadıköy belediyesi ilçe merkezinde çok katlı otopark yapıp işletebilir. Ancak sokak ve caddeler üzerinde park yeri belirleyip buralara park eden araçlardan ücret tahsil etme yetkisi bulunmamaktadır. Sokaklar dâhil tüm cadde ve yollarda park yeri belirleme ve buraları işletme yetkisi İstanbul büyükşehir belediyesine aittir Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 02/01/1924 tarih ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun uyarınca, nüfusu on bin veya on binden fazla nüfusa sahip şehirlerde belirli faaliyetlerin icra edildiği mesleki ticari ve sınai müessese ve fabrikaların haftada bir gün tatil edilmesi mecburidir. Mecburi tatil günlerinde çalışmak isteyen müesseselerin bağlı oldukları belediyeden izin almaları gerekmektedir. Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcına bağlıdır. Tatil günlerinde çalışma ruhsatı düzenleme yetkisi ilk kademe ve ilçe belediyelerine ait olduğundan, söz konusu harcı tahsil etme yetkisi kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişilerin bağlı olduğu belediyelerdir. Diğer taraftan, büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat verme ve denetleme yetkisi büyükşehir belediyesine ait olduğundan, bu yerlerde bulunan işyerlerinin tatil günlerinde çalışma ruhsatı büyükşehir belediyesi tarafından verilecek, dolayısıyla söz konusu harç büyükşehir belediyeleri tarafından tahsil edilecektir. Örneğin büyükşehir belediyesi tarafından yapılan parkta bulunan kafe, restoran veya satış mağazalarına ait tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı büyükşehir belediyeleri tarafından tahsil edilecektir. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar üzerinde bulunan binalarda yer alan işyerlerine ilişkin tatil günlerinde çalışma ruhsat harcının hangi belediye tarafından tahsil edilmesi gerektiği tartışmalı bir konudur sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (g) bendinde, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek, büyükşehir belediyesinin görevleri arasında sayılmaktadır. Ancak görüleceği üzere büyükşehir belediyesinin, bu yerlerdeki iş yerlerine ruhsat vermek gibi bir yetkisinden bahsedilmemektedir. Aynı maddenin (d) bendinde büyükşehir belediyesi tarafından kurulan ve işletilen yerlerdeki işyerlerine ruhsat vermek ve denetlemek büyükşehir belediyesinin yetkileri arasında sayılmıştır. Kanaatimizce (g) bendinde açıkça ruhsat verme yetkisinden bahsedilmediğinden, ana yollar, bulvar veya meydanlar üzerindeki binalarda bulunan işyerlerine ruhsat verme yetkisi ilk kademe veya ilçe belediyelerine aittir. Aynı şekilde bu yerlerde bulunan işyerlerine tatil günlerinde çalışma izin ruhsatı verme, dolayısıyla harcı tahsil etme yetkisi ilk kademe veya ilçe belediyelerine aittir. Ocak 2014 Yıl: 14 Sayı:

8 Belediye sınırları dışında bulunan yerlerdeki müesseseler, tatil günlerinde çalışma izni almak amacıyla kendilerine en yakın belediyeye başvuracaklardır. 12 Dolayısıyla belediye sınırları dışında bulunan yerlerde tatil günlerinde çalışma ruhsatı tahsil etme yetkisi en yakın belediyeye aittir. 394 sayılı Kanun un 4 ve 5 nci maddelerinde, tatil günlerinden müstesna tutulan işyerleri belirtilmiş olup, bu işyerlerinin tatil günlerinde çalışma ruhsatı alması, dolayısıyla tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ödemesine gerek bulunmamaktadır Kaynak Suları Harcı Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının (işlenmiş sular dâhil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaretler konulması, kaynak suları harcına tabidir. Kaynak suları harcını tahsil etme yetkisi, kaynak sularının denetimini yapan ve kaplara özel işaret koyan belediyeye aittir Tellallık Harcı Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, tellallık harcına tabidir. Tellallık harcını tahsil etme yetkisi, hal, balıkhane veya mezat yerleri hangi belediye tarafından kurulup işletiliyorsa o belediyeye aittir. Örneğin Kadıköy belediyesi tarafından kurulan ve işletilen bir pazar yerine ait tellallık harcını tahsil etme yetkisi Kadıköy belediyesine aittir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen toptancı haline ait harç ise büyükşehir belediyesi tarafından tahsil edilecektir. 14 Harcı 3.5. Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanara sayılı Kanun un 8 nci maddesi 13 Gelir İdaresi Başkanlığı nın 27/04/2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.66/ /18740 sayılı özelgesi sayılı Kanun un 7/t maddesi gereğince her çeşit toptancı hallerini yapma ve işletme görevi büyükşehir belediyelerine verilmiştir. larda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesi, hayvan kesimi muayene ve denetleme harcına tâbidir sayılı Kanun kapsamında kurulan resmi ve özel et kombinaları bu harçtan muaftır. Belediyeler tarafından kurulan mezbahalarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesine ilişkin harç, mezbahayı işleten belediye tarafından tahsil edilecektir. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde mezbaha kurma ve işletme yetkisi 5216 sayılı Kanunun 7/1-t maddesi uyarınca büyükşehir belediyesine ait olduğundan, harcı büyükşehir belediyesi tahsil edecektir. Ayrıca imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel mezbahaları ruhsatlandırma ve denetleme yetkisi büyükşehir belediyelerine ait olduğundan, 2678 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayan özel mezbahalarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesine ilişkin harç, büyükşehir belediyesi tarafından tahsil edilecektir. Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesine ilişkin harç ise, muayene ve denetlemeyi yapan belediye tarafından tahsil edilecektir Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu uyarınca, ölçü aletlerinin belirli aralıklarla bakımının yapılması ve damgalanması gerekmektedir. Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği ne göre, ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçüler ve Ayar Teşkilatı ile Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlukları tarafından yapılacaktır. Büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5216 sayılı Kanun un 7 nci maddesinde, ölçüler ve ayar memurlukları oluşturmak ve 3516 sayılı Kanunda belirtilen periyodik muayene işlemlerini yapmak gibi bir görev sayılmamıştır. Bundan dolayı ölçüler ve ayar memurluklarının ilk kademe ve ilçe belediyeleri nezdinde oluşturulması ve ölçü ve tartı muayene harcının bu belediyeler tarafından tahsil edilmesi gerektiği düşünülmektedir Bina İnşaat Harcı Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dâhil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınması bina inşaat harcına tâbidir sayılı İmar Kanunu nun 21 nci maddesine 24 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

9 göre, Kanunda belirtilen istisnalar hariç bütün yapılar için belediye ve valiliklerden yapı ruhsatı alınması gerekmektedir sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun, büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumluluklarını belirleyen 7 nci maddesinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki yapılacak yapılara inşaat ruhsatı verilmesi gibi bir yetki bulunmamaktadır. Bu durumda büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunsa dahi yapılacak binalara ruhsat verme yetkisi ilk kademe ve ilçe belediyelerine ait olmaktadır Kayıt ve Suret Harcı Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili harita, plan ve krokilerin suretleri, kayıt ve suret harcına tabidir. Kayıt ve suret harcı, suretleri düzenleyen belediye tarafından tahsil edilecektir İmar İle İlgili Harçlar İmar mevzuatı gereğince, a) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanununa göre ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri "Parselasyon Harcına", (teşvik belgesini haiz organize sanayi bölgeleri hariç olmak üzere) b) Verilecek ifraz ve tevhit kararları "İfraz ve Tevhit Harcına", c) Proje tasdik işlemleri "Plan ve Proje Tasdik Harcına", d) Zemin ve yol kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi "Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcına", f) Yapı kullanma izni verilmesi işlemi "Yapı Kullanma İzni Harcına" tabidir. Yukarıda belirtilen harçları tahsil etme yetkisinin hangi belediyede olduğunun tespiti bakımından öncelikle, söz konusu iş ve işlemleri hangi belediyenin yapmakla görevli olduğunu belirtmek önem arz etmektedir. Kanunlar ile belediyelere verilmiş olan görev ve yetkiler, genel kural olarak ilk kademe ve ilçe belediyelerine aittir. Büyükşehir belediyesi kurulan yerlerde ise, 5216 sayılı Kanun ile açıkça büyükşehir belediyelerinin yetkisine bırakılanlar dışındaki konularda da ilk kademe ve ilçe belediyeleri yetkilidir. Bundan dolayı bir belediye gelirinin tahsil yetkilisinin hangi belediye olduğunu anlamak için öncelikle 5216 sayılı Kanuna bakılacak, eğer bu Kanun ile büyükşehir belediyesinin yetkisine bırakılmayan bir konuya ilişkin iş veya işlem yapılması gerekiyorsa, buna ilk kademe veya ilçe belediyesinin yetkili olduğu kabul edilecektir sayılı Kanun un 7/1-b maddesine göre, büyükşehir içindeki belediyelerin nazım imar planına uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulamasını denetlemek, nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak, büyükşehir belediyesinin yetkisi dâhilindedir. Görüldüğü üzere büyükşehir belediyesi tarafından yapılan nazım imar planına uygun olarak yapılacak parselasyon planlarını yapma yetkisi genel olarak ilk kademe veya ilçe belediyesine aittir. Büyükşehir belediyesinin buradaki yetkisi parselasyon planını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulamasını denetlemektir. Diğer taraftan, nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde parselasyon planının ilgili belediye tarafından yapılmaması durumunda, söz konusu planları yapma yetkisi büyükşehir belediyesine geçmektedir. Buna göre parselasyon harcını tahsil etme yetkisi kural olarak ilk kademe ve ilçe belediyelerine aittir. Yukarıda belirtilen istisnai durumda ise harç büyükşehir belediyesi tarafından tahsil edilecektir. İfraz, bir taşınmazın imar mevzuatı yönünden inşaata elverişli parsellere bölünmesi olup, tevhid ise birden fazla parselin, üzerinde bina yapılabilecek şekilde birleştirilmesi anlamına gelmektedir. İfraz ve tevhid işlemlerini yapma yetkisi ilk kademe ve ilçe belediyelerine ait olup, ifraz ve tevhid harcı söz konusu belediyeler tarafından tahsil edilecektir. Plan ve proje tasdik harçlarını tahsil yetkisi, söz konusu işlemi yapan ilk kademe veya ilçe belediyesine aittir. 21/08/1981 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik te zemin açma ve toprak harfiyatı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Zemin Açma: Gayrimenkul sahiplerince pis su mecralarının yapının bulunduğu sokaktaki lağım şebekesine veya varsa umumi fosseptiğe bağlanması veya elek- Ocak 2014 Yıl: 14 Sayı:

10 trik, temiz su, P.T.T. hattı gibi teknik alt yapı hizmetlerinin götürülmesi amacı ile belediyelerce tespit edilecek esaslar dahilinde yol, kaldırım, meydan veya benzeri yerlerin kazanılmasıdır. Toprak Hafriyatı: Temel kazısı ile inşaat sahasında daha önceden mevcut olup da bu inşaat sebebiyle kaldırılması gereken yıkım artığı malzemenin belediyece gösterilecek yere dökülmesi ve bu yerlerin tesviyesi faaliyetlerinin bütünüdür. Zemin açma izni ve toprak harfiyatı harcı esas olarak; zemin ve yol kanal açma izni verilmesi ve yapım, yıkım artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi olmak üzere iki farklı işlem için alınmaktadır. Büyükşehir belediyesi kurulan yerlerde harfiyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını belirleme yetkisi 5216 sayılı Kanunun 7/1-i maddesi uyarınca büyükşehir belediyelerine ait olduğundan, bu yerlerde toprak harfiyatı harcını tahsil etme yetkisi büyükşehir belediyelerine aittir. Zemin açma izni verilmesi ise, bina inşaat faaliyetinin devamı mahiyetinde olduğundan, söz konusu harcı tahsil etme yetkisi ise, bina inşaat iznini veren ilk kademe ve ilçe belediyelerine aittir. Yapı kullanma izni ise, Belediye Fen ve Sağlık görevlilerince yapının tamamlanmasını müteakip, İmar Kanununun ilgili maddelerine göre yapılan kontrol sonucunda verilen iskân (oturma) izni olup, söz konusu izne ilişkin harç bina inşaat iznini veren ilk kademe ve ilçe belediyesi tarafından tahsil edilecektir Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine verilecek; muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere ilişkin olup 2464 sayılı Kanunda ayrıca harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar, rapor ve belgeler muayene, ruhsat ve rapor harcına tabidir. Söz konusu harcı tahsil etme yetkisi, ruhsat, rapor ve belgeyi düzenleyen belediye tarafından tahsil edilir İşyeri Açma İzni Harcı Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması işyeri açma izni harcına tabidir sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j)bendi gereğince, gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek büyükşehir belediyesinin yetkisindedir. Ayrıca Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre, büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek de büyükşehir belediyesinin yetki alanına girmektedir. Buna göre gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ile büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerinin açılmasına ilişkin işyeri açma izni harcı büyükşehir belediyeleri tarafından tahsil edilecektir sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine göre, sıhhi işyerleri ile, 2 nci ve 3 ncü sınıf gayrisıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırma ve denetleme görevi ilk kademe ve ilçe belediyelerine aittir. Söz konusu işyerlerine ait işyeri açma izni harcı ilk kademe ve ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilecektir sayılı Maden Kanunu nun 7 nci maddesinin 8 nci fıkrasına göre, Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları il özel idareleri tarafından verilir. Bu ruhsatların verilmesi sırasında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre belediyelerin tahsil ettiği işyeri açma izni harcı il özel idaresi tarafından tahsil edilir. Bu bedelin % 50 si ruhsatın bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere, doğrudan ilgili ilçe veya ilçelerin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hesabına aktarılır. Bu alanların belediyelerin mücavir alanı içerisinde kalması durumunda tahsil edilen harcın % 50 si ilgili belediyenin hesabına aktarılır. 4. HARCAMALARA KATILMA PAYLARI Harcamalara katılma payları, belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce yol, kanalizasyon ve su tesislerinin yapım, onarım veya ıslah faaliyetleri nedeniyle söz konusu faaliyetlerin yapıldığı bölgede bulunan gayrimenkullerin sahiplerinden alınan mali bir yükümlülüktür. Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce yapılan bu hizmetler nedeniyle o bölgedeki gayrimenkullerin değerinin arttığı yaklaşımı sonucunda, gayrimenkul sahiplerinin bu harcamalara katkıda bulunması gerektiği değerlendirilmiştir. Belediye veya belediyelere bağlı müesseselerce yeni yol açılması, mevcut yolların önemli ölçüde genişle- 26 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

11 tilmesi, kaldırımların yenilenmesi veya kaldırım yapılması nedeniyle, inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafından bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden belediye meclis kararı ile yol harcamalarına katılım payı alınabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken, belediyelerin yol harcamalarına katılım payı alma zorunluluğu bulunmamasıdır. Belediyeler meclis kararı ile yol harcamalarına katılım payı alabilirler sayılı Kanunun 7/1-g maddesi gereğince, büyükşehir belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak görev ve sorumluluğu büyükşehir belediyesine verilmiştir. Bu nedenle bu yerlerde yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle belediye meclis kararına dayanarak yol harcamalarına katılım payı alma yetkisi büyükşehir belediyelerine aittir. Belediyelerce ve belediyeye ait müesseselerce, yeni kanalizasyon tesisi yapılması veya mevcut tesislerin ıslah edilmesi halinde bunlardan faydalanan gayrimenkul sahiplerinden kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınması gerekmektedir. Kanalizasyon harcamalarına katılma payı, yukarıda sayılan işleri yapan belediye veya belediyeye bağlı müessese tarafından tahsil edilir sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun un 13/b maddesinde, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan ilgili belediye adına alınacak katılma payları İSKİ nin gelirleri arasında sayılmıştır Sayılı Kanun un ek 6 ncı maddesi gereğince bu Kanun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanacağından, büyükşehir belediyesi kurulan yerlerde kanalizasyon harcamalarına katılma payını tahsil etme yetkisi, büyükşehir belediyelerince kurulan kanalizasyon idarelerine aittir. Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce yeni içme suyu tesislerinin yapılması veya bunların ıslah edilmesi durumunda, su dağıtımının yapıldığı saha dâhilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden su tesisleri harcamalarına katılma payı alınması gerekmektedir. Su tesisleri harcamalarına katılma payı, söz konusu işleri yapan belediye veya belediyeye bağlı müessese tarafından tahsil edilir. Yukarıda belirttiğimiz 2560 sayılı Kanun un 13/b maddesi gereğince, büyükşehir belediyesi kurulan yerlerde kanalizasyon harcamalarına katılma payını tahsil etme yetkisi, büyükşehir belediyelerince kurulan su idarelerine aittir. 5. ÜCRETLER VE PAYLAR 5.1. Park Ücretleri 5216 sayılı Kanun un 7/1-f maddesine göre, karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, büyükşehir belediyesinin yetkileri arasındadır. Görüleceği üzere madde metninde, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollardan değil büyükşehir belediyesi sınırları dâhilindeki tüm karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerlerden bahsetmektedir. Diğer bir deyişle büyükşehir belediyesinin yetki alanı dışındaki, dolayısıyla ilk kademe ve ilçe belediyelerinin yetki alanındaki tüm yol, cadde ve sokaklar üzerinde belirlenecek park yerlerini işletme yetkisi büyükşehir belediyesine aittir. Dolayısıyla söz konusu park yerlerinin işletilmesi neticesinde park ücretlerini büyükşehir belediyesi tahsil edecektir. Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinin işletilmesi neticesinde elde edilecek gelirin %50 büyükşehir belediyesinin gelirleri arasındadır. Kalan %50 ise büyükşehir belediyesi sınırları dâhilindeki ilk kademe ve ilçe belediyelerine nüfuslarına göre dağıtılacaktır. 15 Büyükşehir belediyesinin elde ettiği park yeri işletmesinden kaynaklanan hasılat değil de gelir dağıtıma tabi tutulacağından, büyükşehir belediyelerinin park yeri işletmeciliğini ayrı bir şirket kurarak yapmaları veya park işletmeciliği nedeniyle elde ettikleri hasılat ve katlandıkları giderleri, büyükşehir belediyesi hesaplarında ayrı olarak takip etmeleri faydalı olacaktır Müze Giriş Ücretlerinden Belediyelere Aktarılacak Paylar Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç olmak üzere belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzel kişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin %5 i, tahsil edildikleri ayı takip eden ayın 15 nci günü akşamına kadar müzenin bulunduğu yer belediyesine ödenmek zorundadır. Müzenin büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde olması durumunda söz konusu pay büyükşehir belediyesine ödenecektir. Büyükşehir belediyesi tarafından tahsil edilen sayılı Kanun un 23/1-f maddesi Ocak 2014 Yıl: 14 Sayı:

12 müze giriş ücreti paylarının %25 i büyükşehir belediyesinin geliri olacaktır. Kalan %75 lik kısım ise nüfusları oranında ilçe belediyelerine dağıtılacaktır Madenlerden Belediyelere Aktarılacak Paylar Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, yıllık satış tutarlarının binde 2 si nispetinde belediye payı ayrılması gerekmektedir. Bu pay, madenlere ilişkin Devlet hakkının Hazineye ödenmesi sırasında ruhsat sahibi tarafından maden işletmesinin bulunduğu yer belediyesine ödenecektir sayılı Maden Kanunu nun 14 üncü maddesi gereğince madenlerin Devlet ve il özel idaresi payı her yıl Haziran ayının son günü akşamına kadar ruhsat sahibi tarafından ödenmek zorundadır. 6. İLK KADEME, İLÇE VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN PAY AKTARIMLARINI ZAMANINDA YAPMAMASI Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile ilçe ve ilk kademe belediyeleri; tahsil ettikleri vergiler ve benzeri malî yükümlülüklerden birbirlerine ödemeleri gereken paylar ile su, atık su ve doğalgaz bedellerini zamanında yatırmadıkları takdirde, ilgili belediye veya bağlı kuruluşun talebi üzerine söz konusu tutar, İller Bankası tarafından, yükümlü belediyenin genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek alacaklı belediyenin hesabına aktarılır. Gecikmeden kaynaklanacak faiz ve benzeri her türlü zararın tazmininden, ilgili ilçe, ilk kademe büyükşehir belediye başkanı, bağlı kuruluş genel müdürleri ve sayman şahsen sorumludur. 7. SONUÇ Ülkemizde 1960 lı yıllardan itibaren gözlenmeye başlanan hızlı kentleşme neticesinde bazı şehirlerin çevresinde, ekonomi, ulaşım ve altyapı anlamında buraların devamı mahiyetinde olan yeni yerleşim alanları oluşmuş ve bu durum ulaşım, imar, altyapı gibi bazı belediye hizmetlerinin tüm bu alanları kapayacak şekilde tek elden organize edilmesini, dolayısıyla büyükşehir belediyelerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Büyükşehir belediyelerinin üstlendikleri fonksiyonları yerine getirebilmesi açısından, devlet bütçesinden ayrılan pay haricinde bazı belediye gelirleri büyükşehir belediyelerine devredilmiş, bazıları ise ilk kademe ve ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasında paylaştırılmıştır. Büyükşehir belediyesi ile diğer belediyeler arasında yapılan bu gelir paylaşımı, uygulamada bazı ihtilaflar yaratabilmektedir. Özellikle büyükşehir belediyelerinin, tartışmalı hususlarda gelirleri toplama yetkisini tek başına kullanma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bütün bu tartışmalara son vermenin yolu, tüm gelirlerin ilçe belediyeleri tarafından toplanması ve toplanan tutar üzerinden büyükşehirlere pay verilmesidir. Çünkü gelir toplamak, vergi ve tahsilât mevzuatının uygulanmasını gerektirmektedir ve ciddi bir personel miktarı ve birikimi gerektirmektedir. Büyükşehir belediyelerinin sadece sınırlı bazı gelirleri toplayabilmek için bir gelir birimi oluşturmak durumunda kalması kamu kaynaklarının israfına yol açan bir uygulamadır. Öte yandan gelir toplanması, coğrafi sınırlar dâhilinde verginin konusuna giren bir işlemin, rızaen beyan edilmediği durumlarda re sen tespitini de gerektirmektedir. Bu tespitin, sınırları daha küçük olan dolayısıyla kontrol edilmesi daha kolay olan ilçe düzeyinde daha etkin yapılabileceği açıktır. Özellikle 6360 sayılı Yasa ile büyükşehir sınırlarının, il coğrafi sınırlarına genişletilmesiyle birlikte, büyükşehir belediyelerinin vergi ve harç konusu işlemleri tespit edebilme olanakları daha azalmıştır. Esasında, belediyelerin öz gelirleri şu an itibariyle bünyesinde sayısız sorun barındıran bir alandır yılında kabul edilen 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun üzerinden 30 yıldan fazla bir zaman geçmiştir. Bahse konu Yasa da yer alan pek çok gelir kalemi artık anlamını yitirmiş, bazı vergi kalemlerinin konularıyla ilgili olarak özel yasalar çıkmış ve belediyelerin yetkisi büyük ölçüde kalmamış, bazı vergilerin konusuyla ilgili olarak başka bakanlıklarca daha geniş çaplı düzenlemeler yapılmıştır. 16 Bu nedenle, belediye gelirlerinin bütün olarak yeniden düzenlenmesi, bu yapılırken de hem etkinlik hem de yetki problemlerine son verilmesi önemli bir ihtiyaç olarak ortada durmaktadır. 16 Ahmet OZANSOY: Yol Harcamalarına Katılma Payında Anayasaya Aykırılık Sorunu, İdari ve Mali Mevzuat, Aralık 2012, Cilt 13, Sayı 3, s Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-34

SİRKÜLER RAPOR 2005-34 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-34

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 12- T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ ve HARÇLAR GELİR TARİFESİ 2014 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun İlgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Onikinci Bölüm: Belediyelerde Mali Yönetim ve Bütçe. Bölüm Hedefleri. Anahtar Kavramlar. İlgili Mevzuat

Onikinci Bölüm: Belediyelerde Mali Yönetim ve Bütçe. Bölüm Hedefleri. Anahtar Kavramlar. İlgili Mevzuat Onikinci Bölüm: Belediyelerde Mali Yönetim ve Bütçe Bölüm Hedefleri Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Belediyelerde mali yönetim ve bütçe yapım süreçlerini öğrenecek, Büyükşehir nde mali yönetim ve bütçe yapım

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

At Yarışlarına İlişkin Eğlence Vergisi

At Yarışlarına İlişkin Eğlence Vergisi At Yarışlarına İlişkin Eğlence Vergisi Umut VARLI * (E. Maliye Başmüfettişi) 1- GİRİŞ 1 Eğlence vergisi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda belediyelerin gelirleri arasında sayılmıştır. At yarışları

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi SİRKÜLER TARİH : 28.12.2015 SAYI : 2015-12-8 KONU : 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları yer

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması No: 2012/38 Tarih: 28.02.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. BAKIŞ MEVZUAT KONU 41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Sayı 2012/ 35 ÖZET 41 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliğinde, belediyelerin ilan ve reklâm vergisi ve

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16 1 İstanbul,13.01.2004 Çevre Temizlik Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 30 seri no lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 10.01.2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 27.05.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./51 Konu: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/102 İstanbul, 26 Aralık 2005 KONU : Çevre Temizlik Vergisi

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 24.04.2006 / 92 2006 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 4751 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, genel beyan esasına göre dört

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 SİRKÜLER İstanbul, 02.01.2017 Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 Konu: 1/1/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KONUTLAR İLE İŞYERLERİ VE DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARINI BELİRLEYEN

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) YAYIMLANDI

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/118-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) YAYIMLANDI ÖZET : 6728 sayılı Kanun ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

SİRKÜLER. Düzenlemenin Son Hali

SİRKÜLER. Düzenlemenin Son Hali SİRKÜLER TARİH : 17.10 10.201.2016 SAYI : 2016-10 10-4 KONU KONU : Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) yayımlandı ÖZETİ : Tebliğde, Belediye Gelirleri Kanununun Ek 2 nci maddesinin (d)

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-3 KONU : 49 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları Maliye

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Kodu : Kurum Adı : 46.32.97.23 KULEÖNÜ BELEDİYESİ 2009 Gelirin Kodu BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelir Net 01 VERGİ GELİRLERİ 142.000,00 32.659,38 64.411,64 97.071,02 64.568,82 0,00 64.568,82

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. SOMA BELEDİYESİ

T.C. SOMA BELEDİYESİ T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere)

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) B.G.K. Mük. Mad.: 44 (Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 46) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ TAN 01 VERGİ LERİ 129.085.00 38.248.6, 6.318.952,80 87.695.316,76 119.624.409,99 80.874.099,63 609.727,08 80.264.372,55 39.360.7,44 67,00 01 02 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 84.000.00 36.940.153,39

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Maliye Bakanlığından: 1. Kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) 5538 Sayılı Kanunun (1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa (2) eklenen geçici 22 nci madde ile takdir

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 51 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 51 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 51 İstanbul,30.09.2016 KONU : 29.09.2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete de ; Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) ve Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR Sirküler Rapor Mevzuat 26.05.2016/73-1 ÖZEL SİRKÜLER: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 2016 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 26340 Resmi Gazete Tarihi: 08/11/2006 1. Kapsam 5538 sayılı Kanunun(1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa(2) eklenen

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

2008 YILI EMLAK VERGĐSĐ BĐRĐNCĐ TAKSĐDĐ ÖDEME SÜRESĐ 31 MAYIS 2008 DE SONA ERĐYOR

2008 YILI EMLAK VERGĐSĐ BĐRĐNCĐ TAKSĐDĐ ÖDEME SÜRESĐ 31 MAYIS 2008 DE SONA ERĐYOR 05.05.2008/81 2008 YILI EMLAK VERGĐSĐ BĐRĐNCĐ TAKSĐDĐ ÖDEME SÜRESĐ 31 MAYIS 2008 DE SONA ERĐYOR 2008 yılı Emlak Vergisi I. Taksidinin 31 Mayıs 2008 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. ÖZET : Ancak 31 Mayıs

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

İçindekiler 1. BÖLÜM USUL HÜKÜMLERİ

İçindekiler 1. BÖLÜM USUL HÜKÜMLERİ 1. BÖLÜM USUL HÜKÜMLERİ BELEDİYE GELİRLERİNİN USUL HÜKÜMLERİ BAKIMINDAN TASNİFİ... 1 VERGİLERİN TARH VE TAHAKKUK ESASLARI... 3 İDARE HUKUKUNDA TEBLİGAT MÜESSESESİ... 5 Giriş... 5 Tebligatın Anlamı... 5

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı,

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı, 09.04.20114 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/57 KONU: 492 Sayılı Harçlar Kanuna bağlı 8 sayılı tarifenin "XV-Elektrik üretimi lisans harçları" Tahakkuk ve Tahsilatı

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 24.500.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 10.235.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2014 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

26.05.1981 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

26.05.1981 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 26.05.1981 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NUN,, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ KISIM Belediye

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ 2017

BELEDİYE GELİRLERİ 2017 BELEDİYE GELİRLERİ 2017 Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. 18 Şubat 2014 tarihli ve 28917 sayılı

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/18 İstanbul, 07 Şubat 2005 KONU : Damga Vergisi Ödeme Şekilleri

Detaylı