M 1 D E R N E ÐÝ. Baþlarken. Baþlarken

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M 1 D E R N E ÐÝ. Baþlarken. Baþlarken"

Transkript

1 Baþlarken Baþlarken ÝDARE R erhaba kýymetli okuyucularýmýz! Dergimizin art 20 tarihli ve sayýsý ile yeninde sizinle birlikteyiz. art ayý ile birlikte ülkemiz yeni bir seçim sürecine girdi. XXIV Dönem illetvekili Genel Seçimleri 2 Haziran 20 Pazar günü yapýlacak. Bu sürecin baþlamasý nedeniyle Anayasal bir zorunluluk olarak Adalet, Ýçiþleri ve Ulaþtýrma Bakanlýklarýna baðýmsýz bakanlar atandý. Seçim sürecinin güzel geçmesini, bu süreçte saðduyunun ve hoþgörünün egemen olmasýný temenni ediyor yapýlacak seçimin vatanýmýza ve milletimize hayýrlý olmasýný diliyoruz. Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen tarih ve 6 sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Ýle Sosyal Sigortalar Ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu Ve Diðer Bazý Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun farklý yürürlük tarihleriyle birlikte tarih ve 2757 (ükerrer) sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Bu Kanun ile birçok kamu alacaðý yeniden yapýlandýrýlmakta ve kýsmi af getirilmektedir. Yerel yönetimlerimizin bu fýrsatý deðerlendirerek borçlarýný yeniden yapýlandýrmak üzere baþvurmalarý kurumlarýnýn menfaati icabýdýr. Böylece hem borçlarýný yeni bir ödeme takvimine baðlamak hem de borç faiz ve cezalarýndan bir kýsmýnýn silinmesi imkânýna kavuþmuþ olacaklardýr. Yerel yönetimlerimizin bu fýrsatý iyi deðerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Bizde dergimizin bu sayýsýnda Torba Yasa ile ilgili dört adet makaleye yer vererek konunun daha iyi anlaþýlmasýna katký saðlamayý hedefledik. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri dergimizle baþ baþa býrakýyoruz. Saðlýklý ve esen kalýn.

2 HALLÝ Beklenen DERGÝSÝ AYLIK - HABER - YORU - AKTÜALÝTE ESLEKÝ EVZUAT DERGÝSÝ YIL : 20 SAYI: AY: ART YAYIN TÜRÜ: YEREL - SÜRELÝ - AYLIK ahalli Ýdareler Derneði Adýna Sahibi Osman USTA Genel Baþkan Sorumlu Yazý Ýþleri üdürü Zeki ERTAÞ Abone Ýþleri üdürü Aysel NAZ Dizgi - Kapak Ahmet BAÞAR Basým Yeri KORZA BASI Büyük Sanayi. Cad. 5/ Ýskitler / Ankara Tel: Fax: web: Basým Tarihi 30/03/20 Yönetim Yeri Cihan Sokak No: 3/ Sýhhiye / ANKARA Tel: Fax: Yayýn Kurallarý * Dergide yayýmlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. * Dergide yayýmlanan yazýlar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. * Yayýnlanmak için gönderilen yazýlarýn yayýnlanýp yayýnlanmamasýna Dergi Yayýn Kurulu karar verir. * Yayýmlanmasý uygun bulunmayan yazýlar geri verilmez. * Yayýn Kurulu, yazýnýn özüne dokunmaksýzýn kýsýtlama ve deðiþiklik yapabilir. YILLIK ABONELÝK BEDELÝ 360,00-TL + ( % KDV) REKLA TARÝFESÝ Dýþ Kapak Ýç Kapak Ýç Sayfa : 00,00-TL : 700,00-TL : 300,00-TL ÝÇÝNDEKÝLER Belediyelerin Kabahatler Kanunu Uyarýnca Verdiði Cezalar -II - Osman ERUCU Aydýn Bölge Ýdare ahkemesi Üyesi Belediyelerde Ýtfaiye Personeline Verilen Yemek Hizmetinde Karþýlaþýlan Sorunlar Nebi YILAZ Sayýþtay Baþdenetçisi Belediye Alacaklarýnýn 6 Sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun Açýsýndan Deðerlendirilmesi Emrullah TÖREEN Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý - üdür Torba Yasada obese Av.. Lamih ÇELÝK Þanlýurfa Belediyesi Hukuk Ýþleri üdürü Kamu Ýhalelerinde Kesin Teminat H. Bahadýr BARÇIN Sayýþtay Denetçisi Ýhaleye Katýlacak Firmalarýn ali Yeterliðine Ýliþkin Kriterler Ömer KÖSE aliye Bakanlýðý uhasebat Baþkontrolörü Ýller Bankasýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkileri Ýlker Þadi ÝÞLEYEN Ýller Bankasýüfettiþi Büyükþehir Belediyelerinin Konut Üretimindeki Etkisi Ve Kent Konut A.Þ. Kocaeli Örneði Av. Akýn YILAZ Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Hukuk üþaviri Torba Kanunundaki Sosyal Güvenlikle Ýlgili Deðþiklikler Ve Yenilikler Ersin UDU SGK üfettiþi ahkeme asraflarý ve Kamu Ýhale Kurumuna Ýtirazen Baþvuru Bedelleri Atilla ÝNAN - Sayýþtay Emekli Denetçisi Bayram GARÝP - Avukat 6 Sayýlý Yasa Ýle Getirilen Yenilikler Nelerdir? Hümeyra ERGÝN ERCAN Avukat Yükselenebilecek Derecenin Üstünde Bir Dereceye Yükselme ustafa DÖNEZ Ýçiþleri Bakanlýðý ah. Ýd. Gen. üd. Þube üdürü evzuat Fihristi Yargý Kararlarý Tebliðler - Genelgeler ve Görüþler Pratik Bilgiler

3 AKALE ÝDARE R BELEDÝYELERÝN KABAHATLER KANUNU UYARINCA VERDÝÐÝ CEZALAR - Iý - Osman ERUCU Aydýn Bölge Ýdare ahkemesi Üyesi Belediyelerin Kabahatler Kanunu Uyarýnca Verdiði Cezalar konusundaki yazýmýzýn ilk bölümünü. sayýmýz olan Þubat 20 de yayýmlanmýþtýr. h. Tütün amullerinin Tüketilmesi Kabahatler Kanununun 3.maddesinde üç bend halinde düzenlenen bu kabahat türü için özel olarak belediyenin cezalandýrma yetkisi bulunmamaktadýr. Kanununun () numaralý bendinde kamu hizmet binalarýnýn kapalý alanlarýnda tütün mamulü tüketen kiþiye ilgili idari birim amirinin yetkili kýldýðý kamu görevlileri tarafýndan ceza verilir. Bu durumda, özel olarak belediye tüzel kiþisi olarak olmasa da, belediyelere ait binalarda birim amiri sýfatýna haiz belediyeciler bu cezayý verebilir. Kanununun (2) nolu bendinde toplu taþýma araçlarýnda, tütün mamulü tüketilmesi hali düzenlenmiþtir. Kabahat özel kiþilerin iþlettiði toplu taþýma aracýnda iþlenmiþse cezayý ilk baþvurulan kolluk birimi yetkilisi verecektir. Eðer araç kamuya aitse, birinci fýkrada olduðu gibi 2 cezayý, ilgili birim amiri veya yetkili kýldýðý görevli verecektir. Kamuya ait toplu taþýma aracý denince de çok büyük oranda akla belediyeler gelmektedir. Bu sebeple, belediye araçlarýnda bu kabahatin iþlenmesi halinde belediyenin ilgili birim amiri ceza verecektir. Böylelikle bu maddede de kýsmen ve dolaylý da olsa belediyenin cezalandýrma yetkisi olduðu sonucuna varýyoruz. Bu hükümle,bazý mekanlarda tütün mamulü kullanýlmasý halinde idari para cezasý verilmesi koþullarýnýn düzenlendiðini görmekteyiz. Ancak anýlan fiil Kabahatler Kanununda üç fýkralýk bir kabahat þeklinde düzenlenmiþ olmakla birlikte anýlan fiil çok daha ayrýntýlý ve geniþ kapsamlý olarak bir kanun konusu (4207 SK) olmuþtur. Anýlan yasanýn amacý sigara vb. tütün ürünlerinin insan saðlýðýna verdiði zararýn 2) adde 3 - () Kamu hizmet binalarýnýn kapalý alanlarýnda tütün mamulü tüketen kiþiye, ilgili idari birim amirinin yetkili kýldýðý kamu görevlileri tarafýndan elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Bu fýkra hükmü, tütün mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz. (2) Toplu taþýma araçlarýnda tütün mamulü tüketen kiþiye, elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Kabahatin özel hukuk kiþileri tarafýndan iþletilen toplu taþýma araçlarýnda iþlenmesi halinde bu ceza ilk baþvurulan kolluk birim yetkilileri tarafýndan verilir. Kamuya ait toplu taþýma araçlarýnda iþlenmesi halinde idari para cezasý verme yetkisi bakýmýndan birinci fýkra hükmü uygulanýr. (3) Özel hukuk kiþilerine ait olan ve herkesin girebileceði binalarýn kapalý alanlarýnda, tütün mamullerinin tüketilemeyeceðini belirtir açýk bir iþarete yer verilmesine raðmen, bu yasaða aykýrý hareket eden kiþiye, elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Bu ceza, þikayet üzerine en yakýn kolluk birimi yetkililerince verilir. ART 20 Yýl: 2 Sayý:

4 HALLÝ AKALE en aza indirilmesi ve mümkünse tamamen yok edilmesidir. Bunun içinde 4207 sayýlý yasada 5727 sayýlý yasayla birlikte geniþ kapsamlý bir deðiþiklik yapýlmýþ ve sigara vb. tütün ürünlerinin serbest kullanýlma alanlarý oldukça daraltýlmýþtýr. Yasanýn idari para cezasýný düzenleyen 5. maddesine bakýldýðýnda, çeþitli olasýlýklara göre deðiþik miktarlarda idari para cezalarý öngörülmüþtür. Öngörülen idari para cezalarýný veren belediye organlarý da 30 farklýlýklar göstermektedir. Bu yasadaki düzenlemeler uyarýnca da pek çok fiilde belediyenin cezalandýrma yetkisi mevcuttur. Ýdari para cezalarý 5. maddede düzenlenmiþ olup,. fýkradaki fiil sebebiyle zabýta, 2. fýkradaki fiil sebebiyle encümen, 5. fýkradaki fiil sebebiyle encümen,. fýkradaki fiil sebebiyle zabýta, 0. fýkradaki fiil sebebiyle encümen yetkilidir. 3 ý- Kimliði Bildirmeme Kanunun 40. maddesinde düzenlenen bu fiil, kabahat nevinden düzenlenmiþ olsa da yaptýrýmlarýnýn türü ve þekli itibariyle idari cezadan ziyade adli ceza görünümünü muhafaza etmektedir. Kanun hükmüne göre kamu görevlisine gerekli bilgiler ve kimliðini vermeyen kiþiye bu görevli tarafýndan ceza verilir. Bu fiilin belediye ile irtibatýný kurmak kolay deðildir. Çünkü önce belediye görevlilerinin kimlik sorgulama yetkisini ortaya koymak gerekir. addenin () bendinin baþlangýcý görevle baðlantýlý olarak sorulmasý halinde þeklindedir. Bu durumda su abonesi olmak için belediyeye giden kiþinin kimlik-bilgi vermemesi veya yanlýþ bilgi vermesi bu suçu oluþturur mu? Bu kuralýn mutlak olmadýðý kanaatindeyiz. Bu tür idari bir iþ veya iþlem çerçevesinde yapýlacak yanýltma veya bilgi vermeme halinde idari birim zaten talep edilen hizmeti vermeyecektir. Bunun ayrýca cezasý olmamalý. Yasal düzenlemenin sosyal hayat ve asayiþe müessir görevlerle ilgili olmasý gerekir. Baþkalarýnýn can ve mal emniyetini tehlikeye düþürme ihtimali olan haller için yapýlan kimlik sorgulamasýnda bu maddenin geçerli olmasý gerekir. Ayrýca maddenin (2). ve (3). bendlerinde, ihtilafýn uzamasý halinde durumun savcýya iletileceði, açýk kimliði anlaþýlýncaya kadar gözaltýna alýnacaðý, tutuklanacaðý belirtilmektedir. Nitekim açýkça belediyeye yetki veren bir ibareye de yer verilmemiþtir. 32 i. Çevreyi Kirletme Kabahatler Kanununun 4. maddesinde 0 bend halinde düzenlenen bu fiil, ayný zamanda 272 sayýlý kanunda da düzenlenmiþtir. Kanun hükmünün incelenmesinden 0 bend halinde düzenlendiði, 5. bendinde, fiil türleri ve cezalarýn sýralandýðý, ilk bendin iki aþamalý olup ilk fýkrada belirtilen fiilin aðýr halinin ayrýca düzenlendiði, böylece ilk 6 bendin fiiller ve cezalarla ilgili olduðu, 7.bendde cezayý zabýtanýn 30) BÝLGÝN, age, s.22. 3) adde 40 - () Görevle baðlantýlý olarak sorulmasý halinde kamu görevlisine kimliði veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçýnan veya gerçeðe aykýrý beyanda bulunan kiþiye, bu görevli tarafýndan elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. (2) Açýklamada bulunmaktan kaçýnmasý veya gerçeðe aykýrý beyanda bulunmasý dolayýsýyla kimliði belirlenemeyen kiþi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcýsý haberdar edilir. Bu kiþi, kimliði açýk bir þekilde anlaþýlýncaya kadar gözaltýna alýnýr ve gerekirse tutuklanýr. Gözaltýna ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakýmýndan Ceza uhakemesi Kanunu hükümleri uygulanýr. (3) Kiþinin kimliðinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltýna alýnma veya tutuklanma haline derhal son verilir. 32) adde 4 - () Evsel atýk ve artýklarý, bunlarýn toplanmasýna veya depolanmasýna özgü yerler dýþýna atan kiþiye, yirmi Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Bireysel atýk ve artýklarýn atýlmasý halinde de bu fýkra hükmü uygulanýr. (2) Fiilin yemek piþirme ve servis yerlerinde iþlenmesi halinde iþletme sahibi gerçek veya tüzel kiþiye, beþyüz Türk Lirasýndan beþbin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý verilir. (3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dýþýnda hayvan kesen veya kesilen hayvan atýklarýný sokaða veya kamuya ait sair bir alana býrakan kiþiye, elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. (4) Ýnþaat atýk ve artýklarýný bunlarýn toplanmasýna veya depolanmasýna özgü yerler dýþýna atan kiþiye, yüz Türk Lirasýndan üçbin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý verilir. Ýnþaat faaliyetinin bir tüzel kiþi adýna yürütülmesi halinde bu tüzel kiþi hakkýnda verilecek idari para cezasýnýn üst sýnýrý beþbin Türk Lirasýdýr. Bu atýk ve artýklarýn kaldýrýlmasýna iliþkin masraf da ayrýca kiþiden tahsil edilir. (5) Kullanýlamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlasý ev eþyasýný bunlarýn toplanmasýna iliþkin olarak belirlenen günün dýþýnda sokaða veya kamuya ait sair bir yere býrakan kiþiye elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Bu eþyanýn toplanmasý hususunda belediye tarafýndan belirli aralýklarla yýlda üç günden az olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla ilan olunur. (6) Kullanýlamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarýný ya da bunlarýn mütemmim cüzlerini sokaða veya kamuya ait sair bir yere býrakan kiþiye ikiyüzelli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Bunlarýn kaldýrýlmasýna iliþkin masraf da kiþiden ayrýca tahsil edilir. (7) Bu kabahatler dolayýsýyla idari para cezasýna belediye zabýta görevlileri karar verir. () Bu kabahatler dolayýsýyla meydana gelen kirliliðin kiþi tarafýndan derhal giderilmesi halinde idari para cezasýna karar verilmeyebilir. () Bu madde hükümleri, belediye sýnýrlarý içinde uygulanýr. (0) Özel kanunlardaki hükümler saklýdýr. 2 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

5 AKALE ÝDARE R vereceðinin,. bende etkin piþmanlýk hükmünün,.bendde bu cezalarýn sadece belediye sýnýrlarý içinde uygulanacaðýnýn, 0.bendde özel kanunlardaki hükümlerin saklý olduðunun düzenlendiði görülmektedir. addenin gerekçesinde, bu maddenin düzenlenme amacý vurgulanmýþtýr. Gerekçeye göre medeni bir toplumda, meydan, cadde, sokak gibi toplumu oluþturan bütün fertlerin kullanýmýna ait alanlarýn, temiz ve yaþanýlýr bir halde bulundurulmasý gerekmektedir. Bu nedenle, evsel ve bireysel atýk ve atýklar ancak bunlarýn toplanmasýna ve depolanmasýna özgü yerlere býrakýlabilir. Bu yükümlülük ayný zamanda, bu tür atýk ve artýklarýn toplanacaðý ve depolanacaðý yerlerin varlýðýný ve ulaþýlabilir olmasýný 33 zorunlu kýlmaktadýr. Kanun hükmünün ilk 6 bendindeki fiiller kýsaca ele alýnacak olursa; aa- Evsel atýk veya artýklarýn, bunlarýn toplanmasýna ve depolanmasýna özgü yerler dýþýna atýlmasý. Bu hükme göre, toplanma ve depolanma yerleri dýþýna atýlan atýklar bu suçu oluþturacaktýr. Bend her ne kadar evsel diye baþlasa da, devamýndaki cümlede bireysel atýk ve artýklar için de bu fýkranýn uygulanacaðý belirtilmiþtir. Dolayýsýyla gereksiz ikinci cümleye yer verilerek evsel ve bireysel diye baþlayýp tek cümlede bitecek hüküm iki cümle olarak düzenlenerek kötü Türkçe örneði sergilenmiþtir. addenin (2) numaralý bendi,ayný fiilin aðýrlaþtýrýlmýþ halini düzenlemektedir. Bu fiilin yemek piþirme servis yerlerinde iþlenmesi halinde ceza miktarý artýrýlmýþtýr (500 liradan liraya kadar). bb- Uygunsuz yerde hayvan kesmek ve atýklarýný sokaða veya kamuya ait sair alanlara býrakmak. Bu hükmün de, yýllardýr her yýl 33) ÇAÐLAYAN, age, s.2. 34) ÇAÐLAYAN, age, s.220. ART 20 Yýl: 2 Sayý: yaþanan, özensiz kurban manzaralarýndan esinlenerek konulduðu anlaþýlmaktadýr. Gerçi, ülkemizde kurban dýþýnda da hayvan kesiminin rasgele her yerde ve her koþulda yapýldýðý bilinmekte olup, bu hükmün bunu önleme amacýna hizmet etmesi beklenmektedir. cc-ýnþaat atýk ve artýklarýnýn atýlmasý. Ülkemizde özen gösterilmeyen bir diðer önemli ve yaygýn konu da inþaat atýklarýnýn toplanmasýdýr. Boþ bulunan her alana bu atýklar atýlabilmekte olup, iyi uygulanýrsa önemli bir amaca hizmet edecektir. Bu bende de inþaatýn tüzel kiþiliðe ait olmasý halinde cezanýn aðýrlaþtýrýlmýþ hali düzenlenmiþtir. dd- Kullanýlmayan veya ihtiyaç fazlasý ev eþyasýnýn atýlmasý. Ancak bu düzenlemede önemli bir ayrýntý mevcuttur. Suçun oluþmasý için eþyanýn sokaða atýlmasý tek baþýna suç oluþturmamakta. adde hükmü bunlarýn toplanmasýna iliþkin belirlenen günün dýþýnda sokaða atýlmasýný suç saymakta ve devamýnda da bu eþyanýn toplanmasý hususunda belediye tarafýndan belirli aralýklarla yýlda üç günden az olmamak üzere belirlenen günlerin önceden uygun araçlarla ilan olunacaðý belirtilmiþtir. Suç bu günler dýþýnda sokaða býrakýlan eþya için oluþur. Ancak belediye yýl boyunca hiçbir zaman gün belirleyip duyurmamýþsa suçun oluþup oluþmayacaðý ihtilaflýdýr. Bir görüþe göre, bu durumda, belediyeler böyle bir günü tespit edip, ilan etmemiþse, ev eþyasýný sokaða býrakmak kabahatinden kiþiyi sorumlu tutamayacaðýz demektir. 34 Ancak biz aksini düþünmekteyiz. Çünkü, belediyenin gün belirlememesi, belediye yönünden görev suçu oluþturur. Gün belirlenmediði halde eþyasýný sokaða atan kiþi yönünden ise bu maddede düzenlenen kabahat suçu yine de oluþur. 3

6 HALLÝ AKALE ee- Kullanýlamaz hale gelen motorlu kara ve deniz nakil araçlarýnýn veya parçalarýnýn atýlmasý. Bu hükme göre araç veya mütemmimlerini býrakma fiili cezalandýrýlmýþ olup, belediyelerce bu araç-gereç için toplama yeri ve takvimi öngörülmemiþtir. Bu haliyle yasanýn eksik olup, belediyenin ilan ettiði yerler dýþýnda býrakanlara ceza verilmeli ve belediyeye de görev yüklenmeliydi. Bu sebeple cezada hukuka aykýrýlýk olmasa bile kaldýrma masraflarýnýn istenilmesinde bu husus dikkate alýnabilir. Nitekim bu suç için de ceza kesmeye zabýta yetkili kýlýnmýþtýr. Yine bu ceza sadece belediyelerde uygulanacaktýr. 35 j- Afiþ Asma Bu kabahat, Kanunun 42.maddesinde 5 bend halinde düzenlenmiþtir. Afiþ asma da aslýnda görüntü kirliliðine neden olmasý bakýmýndan çevre kirliliðine yol açan özel bir durumdur. Ancak yasa koyucu afiþ asma fiilini ayrý bir kabahat türü olarak düzenlemiþ ve bu suça ayrý 36 bir idari para cezasý öngörmüþtür. adde gerekçesinde, burada düzenlenen kabahat þu þekilde izah edilmiþtir: Toplumun tüm bireylerinin kullanýmýna tahsis edilmiþ bulunan meydan ve parklara, cadde veya sokak kenarlarýndaki kamuya ait duvar veya alanlara; yetkili makamlardan açýk ve yazýlý bir izin alýnmadýkça, bez, kaðýt ve benzeri afiþ veya ilan asýlmasý, bu madde hükmü ile kabahat olarak tanýmlanmýþtýr. Yine madde gerekçesinde, 37 seçim döneminde afiþ ve ilan asýlmasý hususu seçim mevzuatýnda özel olarak düzenlendiðinden, bu hüküm bakýmýndan kapsam dýþý býrakýlmýþtýr açýklamasýna yer verilmiþtir. Bu maddede düzenlenen suçun unsurlarýný belirlemek gerekirse; * Bez, kaðýt ve benzeri afiþ ve ilan asýlmýþ olacak, * eydan, park, cadde veya sokak kenarlarýndaki kamuya ait alanlara asýlmýþ olacak, * Özel mülkiyete ait yer ise, mülk sahibinin rýzasý olmayacak, * Yetkili makamlardan açýk ve yazýlý izin alýnmamýþ olacak. Bu unsurlardan hareketle, kanun koyucunun sadece kirlilik sebebiyle cezalandýrma amacý gütmediði, özellikle umuma ait alanlar yönünden karmaþayý önlemek ve özel mülk yönünden de bir emrivakiye izin vermemeyi amaçladýðý anlaþýlýyor. Çünkü her iki alanda da usulünce izin alýnýrsa suç saymýyor. Aksi takdirde koþul sadece belediyenin belirlediði yerlere asmamak olurdu. Bir de asmak fiili cezalandýrýlmaktadýr. Oysa özellikle afiþler duvara asýlmaz yapýþtýrýlýr. Burada yasa lafzýna baðlý kalacak olursak, (ki kanunilik ilkesi bunu gerektirir) el ilaný daðýtanlarýn ve afiþ asanlarýn bu madde kapsamýnda olmadýðýný söylemek gerekir. addenin devamý bendlerinde, izin þekli ve süre sonunda toplatýlma zorunluluðu belirtilmiþ olup, toplama hükmüne uymama ayrýca cezalandýrýlmýþtýr. Ayrýca toplatma masraflarýnýn tahsil olunacaðý belirtilmiþtir. Nitekim 2 sayýlý kanunda, seçim dönemlerinde afiþ ve ilan asýlma usulleri ayrýca düzenlenmiþ olup, seçim afiþleri bu kanunun kapsamý dýþýndadýr. 35) adde 42 - () eydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarýndaki kamuya ait duvar veya alanlara, rýzasý olmaksýzýn özel kiþilere ait alanlara bez, kaðýt ve benzeri afiþ ve ilan asan kiþiye, yüz Türk Lirasýndan üçbin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý verilir. Ayný içerikteki afiþ ve ilanlar, tek fiil sayýlýr. (2) Birinci fýkra hükmü, yetkili makamlardan alýnan açýk ve yazýlý izne dayalý olarak asýlan afiþ ve ilanlar açýsýndan uygulanmaz. Bu izinde, afiþ ve ilanýn asýlacaðý zaman dilimi açýk bir þekilde gösterilir. Bu afiþ ve ilanlar izin verilen gerçek veya tüzel kiþi tarafýndan bu sürenin dolmasýný müteakip derhal toplatýlýr. Toplatma yükümlülüðüne aykýrý hareket edilmesi halinde birinci fýkra hükmüne göre idari para cezasý verilir. (3) Bu afiþ ve ilanlarýn kaldýrýlmasýna iliþkin masraflar da ilgili kiþilerden ayrýca tahsil edilir. (4) Bu kabahatler dolayýsýyla idari para cezasýna, kolluk veya belediye zabýta görevlileri karar verir. (5) Özel kanunlardaki hükümler saklýdýr. 36) BÝLGÝN, agm, s.6. 37) ÇAÐLAYAN, age, s ART 20 Yýl: 2 Sayý:

7 AKALE ÝDARE R k- Silah Taþýma Kanunun kabahat saydýðý, kanunen taþýnmasý yasak olmayan (ruhsatlý) silahýn umuma açýk yerlerde gösterilerek taþýnmasýdýr. Ruhsatsýz silahlar zaten bu kanun kapsamýnda olmayýp, TCK ve 636 sayýlý kanun kapsamýndadýr. Hatta, suçun unsurlarý, kanunilik ilkesine göre ele alýnýrsa kanunen yasak olan silahý göstererek taþýmak bu suçu oluþturmaz. Bu maddeye göre cezayý kolluk verecek olup, belediye cezalarý içinde yer almamaktadýr. III. ÝDARÝ CEZALARA KARÞI KANUN YOLLARI A. KABAHATLER KANUNUN- DAN ÖNCE Kabahatler Kanunundan önce de pek çok idari ceza türü mevcut olup, bunlarýn belediyelerin yetkisinde olanlarýný yukarýda sýralamýþtýk. Nitekim idari cezalar da bir idari iþlem olduðundan, anýlan cezalara karþý idari yargý yerlerine iptal (itiraz) davasý açýlmakta idi. Ýptal davasýnýn süresi genellikle kendi yasasýnda belirtilmekte olup, 7 gün, 5 gün, 30 gün gibi süreler içermektedir. Bu arada kabahat nevinden suçlar TCK da düzenlenmiþ idi. Bunun yanýnda 24 yýlýndan bu yana yürürlükte bulunan 50 kadar kanunda, bazý basit fiillere adli cezalar öngörülmekte idi. Anayasamýz yargý ayrýlýðý rejimini benimsediðinden, adli cezalar adli yargý organlarýnca verilip, kendi usulünce itiraz veya temyize tabi idi. Ýdari cezalar ise, temelde idari iþlem olduðundan idari yargý denetimine tabi idi. Tipik idari iþlem olmakla birlikte bazý cezalarla ilgili olarak kanun koyucu adli yargý yolu öngörmüþtür. (Örneðin; tapu ve nüfustan kaynaklanan iþlemler, 60 sayýlý yasa uyarýnca verilen cezalar, 34 sayýlý yasanýn 42. maddesi uyarýnca verilen cezalar, 506 sayýlý yasa uyarýnca verilen cezalar gibi.) Ancak Anayasa ahkemesi, bu tür düzenlemeleri peyderpey iptal edip, idari yargý yolunu açmýþtýr. Yasa koyucu da AY nin bu iradesi paralelinde zaman içinde hem yargý yoluna iliþkin yanlýþlarý düzeltmiþ hem de, birçok adli cezayý idari cezaya dönüþtürme yoluna girmiþtir. Bu konudaki ilk toplu ve en çarpýcý deðiþiklik tarih ve 454 sayýlý 40 kanunla yapýlmýþtýr. Bu kanunla 53 farklý kanunda düzenlenen adli ceza idari cezaya dönüþmüþ ve bir ortak madde ile 7 gün içinde idare mahkemesine itiraz yolu öngörülmüþtür. Bu ortak maddede itiraz üzerine verilen kararlarýn kesin olduðu da belirtilmiþtir. Anayasadaki yargý ayrýlýðý rejiminin gereði olan bu anlayýþ münferit de olsa, gerek kanun koyucu gerekse AY tarafýndan devam ettirilmiþtir. Nitekim, basit suçlar diyebileceðimiz kabahatler de 5237 sayýlý yeni Türk Ceza Kanunundan çýkarýlmýþ ve idari suç ve cezaya dönüþmesi amaçlanmýþtýr. Bu zaman zarfýndan, hangi kanunda düzenlenirse düzenlensin, yanýnda açýkça adli yargý yolu belirtilmemiþ ise tüm idari cezalara karþý idari yargýda dava açýlmýþtýr. Nitekim Kabahatler Kanunu ile tüm idari cezalara iliþkin genel bir düzenleme getirilmiþ ve TCK dan çýkarýlan kabahatlere de yer vererek idari ceza öngörmüþtür. Buraya kadar her þey normal olmakla birlikte, yasanýn 3. ve 27. maddelerinde öngörülen Adli yargýya itiraz düzenlemesi yargý ayrýlýðý düzenini karýþtýrmýþtýr. B. KABAHATLER KANUNUNA GÖRE Kabahatler Kanunu; idari ceza ile ilgili bir usul kanunu olup, önemli bir boþluðu doldurmuþ olmakla birlikte, tipik idari iþlem olan idari yaptýrýmlar a karþý adli yargýya itiraz yolu öngörmesi yargýda karmaþaya yol açmýþtýr ) adde 43 - () Yetkili makamlardan ruhsat almaksýzýn kanuna göre yasak olmayan silahlarý park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir þekilde taþýyan kiþiye, kolluk tarafýndan elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. 3) AY, KT , K.7/5. 40) gün ve 2500 S. RG. ART 20 Yýl: 2 Sayý: 5

8 HALLÝ AKALE Kanunun 3. maddesinde, Bu kanunun genel hükümleri diðer kanunlardaki kabahatler hakkýnda da uygulanýr hükmü, 27/. maddesinde de onbeþgün içinde sulh ceza mahkemesine baþvurabilirler hükmü düzenlenmiþ olup, bu hüküm yasanýn genel hükümleri arasýnda yer aldýðýndan, tüm idari yaptýrým kararlarýna karþý sulh ceza mahkemesine itiraz yolu açýlmýþtýr. Yasanýn bu haliyle ilk tereddüt, bu hükmün tüm kanunlar için mi sadece Kabahatler Kanunu için mi geçerli olduðu konusunda olmuþtur. Nitekim Uyuþmazlýk ahkemesi bu safhada yargý yoluna iliþkin hükmün tüm idari cezalar için geçerli olup, adli yargýnýn görevli olduðuna karar vermiþtir. 4 Kanunun bu þekilde yorumu sonucunda; yargý yolunu düzenleyen maddelerin Anayasaya uygunluk tartýþmasý baþlamýþtýr. alatya BÝ de içinde bulunduðu 3 adli mahkeme 5326 sayýlý kanunun 3, 23, 24, 27, 2, 2. maddelerini AY ne götürmüþtür. 42 AY tarafýndan, 3. maddenin iptaline, diðer maddelerle ilgili baþvurunun reddine karar verilip 6 ay sonrasý için yürürlük tarihi öngörülmüþtür. 43 Bu sefer, bu 6 aylýk sürede hangi yargý yerinin görevli olduðu tartýþmasý baþlamýþtýr. Çünkü 3. md. iptaliyle eskiye dönülmüþ ve açýkça adli yargýnýn görevlendirildiði yasalar dýþýnda idari yargý genel görevli hale gelmiþtir. AY kararlarý, mahkemece belirlenen günde yürürlüðe gireceðinden 6 ay daha adli yargýnýn görevli olmasý gerekmektedir. 44 Ancak, yasa koyucu 6 ay beklememiþ ve 3. maddeyi yeniden düzenlemiþ, 7, 20, 27, 2 ve 32.maddeler ile geçici. maddede gün ve 5560 sayýlý yasa ile deðiþiklik yapmýþtýr sayýlý yasa ile yeniden düzenlenen ve halen yürürlükte olan 3.maddeye göre: * Bu kanunun; idari yaptýrým kararlarýna karþý kanun yoluna iliþkin hükümleri diðer kanunlarda aksine hüküm yoksa uygulanýr. * Diðer genel hükümleri idari yaptýrým gerektiren bütün fiiller hakkýnda uygulanýr. 3. maddenin bu yeni haliyle aslýnda baþa dönülmüþtür. AY nin iptal gerekçesi, istisnalar dýþýnda idari iþlemin denetimini adli yargýya býrakmanýn Anayasada düzenlenen yargý ayrýlýðý rejimiyle baðdaþmayacaðý mealinde olup, yasa koyucu yeni düzenleme ile bu gerekçeyi ve Anayasayý ihmal etmiþtir. Çünkü bu düzenleme ile, özel yasasýnda idari yargýyý görevli kýlmayan tüm idari yaptýrýmlara karþý adli yargý yolu düzenlenmiþtir. Buna ilaveten birde 27. madde eklenen. bend ile anýlan iþlem kapsamýnda ayný kiþi ile ilgili olarak idari yargýnýn görev alanýna giren kararlarýn da verilmiþ olmasý halinde idari yargýnýn görevli olacaðý hükmü getirilmiþtir. Böylece, idari yargý yolu için ya yasada açýkça idari yargýn görevlendirilmesi ya da idari yargýnýn görev alanýna giren bir iþlemin de tesis edilmiþ olmasý gerekmektedir. Nitekim bu maddeden hareketle, Danýþtay, idari para cezalarýna temelinde yapý tatil zabtý vb. idari kararlar da bulunduðu gerekçesiyle idari yargýnýn görevli olduðuna hükmetmiþ ve Uyuþmazlýk ahkemesi de bu yönde kararlar vermiþtir. Buna raðmen idari yargýnýn bu konudaki görev alaný önemli ölçüde daraltýlmýþtýr. Bununla da yetinilmeyip, gün ve 267 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 572 sayýlý kanun ile 5 kanunda idari yargý aleyhine deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bu 5 kanunun içinde 454 sayýlý yasa ile 2003 yýlýnda idari cezaya dönüþtürülen ve idari yargý 4) Uyuþmazlýk ahkemesi, gün, E.2005/76, K.2005/02. 42) Sadece alatya BÝ 3.md. iptalini istemiþ, diðer mahkemeler 3.md. dýþýndaki maddelerin, özellikle 27. md. iptalini istemiþtir. 43) AY gün ve E.2005/0, K.2006/35 sayýlý kararý günlü RG yayýmlanmýþtýr. 44) Uyuþmazlýk ahkemesi gün ve E.2006/27, K.2006/4. 6 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

9 AKALE ÝDARE R yolu düzenlenen yasalar da mevcuttur. Buna göre 2003 yýlýnda 454 sayýlý yasa ile idari yargý lehine doruða çýkan yargý ayrýlýðý rejimi, önce Kabahatler Kanunu ile sonra da 572 SK ile büyük güç kaybetmiþtir. Bu sefer yeni düzenlemeye karþý Aydýn BÝ Anayasa ahkemesine 45 baþvurmuþtur. ahkeme bu kararýnda; 3. madde ile birlikte 2.md, 6/2. md. ve 27/.md.lerin iptalini istemiþtir. Kararda Anayasaya aykýrýlýk vurgulandýðý gibi, Anayasa ahkemesinin bir önceki karar gerekçesi vurgulanýp, yasa koyucunun, AY nin iptal gerekçesini dikkate almadýðý belirtilmiþtir. Ne var ki AY gün ve E.2007/5, K.200/0 sayýlý kararýyla (6-5 oy çokluðuyla) bu baþvuruyu reddetmiþ, Aydýn BÝ ne kýsa karar gelmiþ henüz ( ) gerekçeli karar yayýmlanmamýþtýr. Bu sebeple ayný madde ile ilgili bir önceki karar gerekçesinin nasýl bertaraf edildiði henüz bilinmemektedir. C. OLASI GEREKEN KANUN YOLU Öncelikle, kanun yoluna iliþkin hüküm bir tarafa býrakýlýrsa, Kabahatler Kanununun Türk hukuk sisteminde önemli bir boþluðu doldurduðunu söylemek gerekir. Çünkü, hukuk sisteminde önemli bir yer tutan ve de son yýllarda topluca adli cezadan idari cezaya dönüþtürme uygulamasý yapýlan, idari ceza hukuku ile ilgili genel bir usul yasasý bulunmamakta idi. Yüzlerce kanunda münferit olarak düzenlenen idari cezalar, ya yasasýnda öngörülen parça-bölük usul hükümlerine göre ya da idarenin genel iþleyiþ düzenine göre sonuçlanmakta idi. Ýdari ceza hukukunun, genel ceza hukuku ile irtibatý, cezaya iliþkin genel hukuk kurallarýnýn uygulanýp uygulanmayacaðý gibi hususlar belirsiz idi. Kabahatler Kanunu birçok ceza hukuku müessesesini de uyarlayarak tüm idari cezalar için standart bir usul getirmiþtir. Ayný eksiklik disiplin hukuku için de sözkonusu olup, benzer bir kanun disiplin usul hukuku için de gereklidir. Ancak kanunun bunca olumlu yönüne raðmen, kanun yolunu düzenleyen 3. ve 2. maddelerde, neredeyse tüm idari cezalarý sulh cezaya yönlendirerek, Türk yargý sistemini ters yüz etmiþtir. Çünkü Anayasamýz dünyada geçerli olan iki sistemden birisi olan yargý ayrýlýðý 46 rejimini kabul etmiþtir. Buna göre yargý örgütü yerel mahkemelerden temyiz merciine kadar adli yargý-idari yargý þeklinde iki ayrý organ olarak örgütlenmiþtir. Yargý ayrýlýðý rejiminin doðal (ve zorunlu) sonucu ise, idari iþlem ve eylemlerden dolayý idari yargý yolunun geçerli olmasýdýr. Anayasa deðiþmediði sürece yasa koyucu bile bunun aksini takdir edemez. Nitekim AY 3. maddenin iptaline iliþkin kararýnda, AY nýn 25, 40, 42 ve 55. maddelerine vurgu yaptýktan sonra, Bu kurallara göre, Anayasada idari ve adli yargýnýn ayrýlýðý kabul edilmiþtir. Bu ayrým uyarýnca idarenin kamu gücü kullandýðý ve kamu hukuku alanýna giren iþlem ve eylemleri idari yargý, özel hukuk alanýna giren iþlemleri de adli yargý denetimine tabi olacaktýr. Buna baðlý olarak idari yargýnýn görev alanýna giren bir uyuþmazlýðýn çözümünde adli yargýnýn görevlendirilmesi konusunda yasa koyucunun geniþ takdir hakkýnýn bulunduðunu söylemek olanaklý 47 deðildir. Nitekim AY benzer gerekçelere, daha önce imar para cezalarýna karþý sulh ceza mahkemesini görevli kýlan 34 sayýlý yasanýn 42. maddesini iptal ederken de yer vermiþtir. 4 Anayasa ahkamesi 3. maddenin iptaline iliþkin kararýnda yukarýda anýlan gerekçenin devamýnda 45) Aydýn BÝ, KT E.2007/52. 46) AY. 55/ md: Danýþtay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun baþka bir idarî yargý merciine býrakmadýðý karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 47) AY, KT E.2005/0, K.2006/35. 4) AY, KT , K.7/5. ART 20 Yýl: 2 Sayý: 7

10 HALLÝ AKALE daha aðýr suç oluþturan eylemler için verilen idari para cezalarýna karþý yapýlacak baþvurularda konunun idari hukukundan çok ceza hukukunu ilgilendirmesi nedeniyle adli yargýnýn görevli olmasý doðaldýr görüþüne de yer vermiþtir. 4 Ancak bu düþünceyi de kabul etmek Anayasanýn yargý ayrýlýðý tercihi karþýsýnda olanaksýzdýr. Hatta, bu görüþ yasa koyucunun son zamanlarda pek çok adli cezayý idari cezaya dönüþtürmesi ve kabahat nevinden suçlarý TCK kapsamýndan çýkarýp idari suça (kabahat) dönüþtürmesi iradesi ile de çeliþmektedir. Yasa koyucunun bu tercihi ile basit bazý suçlarla ceza yargýsýnýn meþgul olmamasý, idari tedbir ve cezalarla konuya müdahale edilmesi tercih edilmiþtir. Hal böyle olunca da, adý üstünde idari ceza olan bu iþlemler tipik idari iþlemler olup, ceza hukuku ile ilgisi yoktur. Bu iþlemleri ceza yargýsýnýn uðraþ alanýndan çýkarýp kanun yolu olarak tekrar ceza yargýsýna yönlendirmek, yukarýdaki saikle baðdaþmamaktadýr. En önemlisi de yargý ayrýlýðý rejimini sulandýrmaktadýr. Kabahatler Kanununda ceza hukuku müesseselerine yer verildiði, pek çoðu hukukçu olmayan idari hakimlerin buna nüfuz edemeyeceði eleþtirisi getirilebilir. Bu noktada da, anýlan usul hükümlerinin ceza verme aþamasýyla ilgili olduðunu, idarecilerin (zabýtanýn bile) bu usul hükümlerine nüfuz edemeyeceði kaygýsý taþýmadan müeyyidenin idari cezaya dönüþtürüldüðü, dolayýsýyla sadece bu iþlemi denetleyecek idari hakimler yönünden bu kaygýnýn yersiz olduðunu belirtmek gerekir. Bu yargý yolu tercihinin uzun vadede idari yargýyý zaafa uðratacak bir tercih olduðunu da vurgulamak gerekir. Nitekim alatya BÝ, AY ne baþvuru kararýnda Anayasal sistemi yargý ayrýlýðýný benimsemiþken, idari iþlemlerin bir kýsmýný adli yargý görev alanýna sokan yasa hükümlerinin Anayasaya aykýrýlýðýnýn dikkate alýnmamasý halinde, zamanla politik sebeplerle, klasik idari yargý görevine giren iþlemlerin de adli yargý görev alanýna alýnmasý yolunun açýlacaðý ve idarenin denetiminde özel ve uzman yargý yerinin etkisiz kýlýnarak, idarenin yargýsal denetiminin zamanla iþlevsizetkisiz hale getirilebileceði düþünülmektedir. Aydýn BÝ tarafýndan Kanunun maddesinin yeni hali (5560 SK ile deðiþik) için AY ne yapýlan baþvuruda da benzer kaygýlar dile getirilip, AY nin önceki iptal gerekçesinin dikkate alýnmamasýna kuvvetler ayrýlýðý ilkesiyle çeliþtiði, yargý ayrýlýðý rejiminin ihlal edildiði, yasa koyucunun adli cezalarý idari cezaya dönüþtürme teamülüyle çeliþtiði, bu manada 3. madde ile getirilen sistemin Anayasaya aykýrý bir nevi kaza olduðu, uzun vadede idari yargýnýn iþlevsiz- etkisiz hale getirilebileceði görüþlerine yer verilmiþtir. IV. SONUÇ Buraya kadarki incelemelerden, belediyelerin genel anlamda idari ceza verme yetkisi bulunduðu, idari cezalarýn tümü için Kabahatler Kanunu nun bir dönüm noktasý olduðu, Kabahatler Kanunu ile yeni bir takým idari suç (kabahat) türü düzenlenmekle birlikte esas önemli deðiþikliðin tüm idari cezalar için geçerli bir usul sistemi getirdiði tespit edilmiþtir. Bu tespit çerçevesinde esas konumuz olan, Kabahatler Kanununa göre belediyelerin cezalandýrma yetkileri incelenmiþtir. Bu inceleme yapýlýrken de, kanun sýralamasý doðrultusunda belediyenin doðrudan yetkilendirilmediði kabahat (ceza) türlerine de kýsaca yer verilmiþtir. Kanundaki kabahat türleri incelendikten sonra Kabahatler Kanunu 5 4) AY gün, E.2005/0, K.2006/35. 50) alatya BÝ, KT , E.200/20. 5) Aydýn BÝ, KT.23/2/2007, E.2007/53. ART 20 Yýl: 2 Sayý:

11 AKALE ÝDARE R ile getirilen süreç yorumlanmýþtýr. Bu süreçte en önemli husus olan, yargý yolu ile ilgili hükümlerin içeriði, Anayasa ile çeliþmesi, mahkeme kararlarýyla birlikte irdelenmiþtir. Nitekim bu tercihin nirengi noktasýný oluþturan 3.madde ile yargý ayrýlýðý rejiminin zaafa uðratýldýðý, Anayasanýn ihlal edildiði tespiti yapýlmýþtýr. Kabahatler Kanunu özelliðiyle çok önemli bir boþluk doldurup bu faydanýn kanun yolu tercihiyle yok edilmemesi gerekir. Bunun için 3/.maddenin tamamen kaldýrýlmasý yeterlidir.böylece genel ilkelere göre, idari cezalar idari iþlem sayýldýðýndan kanunda açýkça adli yargý görevlendirilmemiþ ise idare mahkemeleri görevli olacaktýr. Ya da ayný amacý saðlamasý için 3/. maddenin kanunda açýkça adli yargýnýn görevli kýlýndýðý hallerde genel hükümlere göre hareket edilir þeklinde düzenlemesi gerekir. Tabi ki bunun yanýnda 27/. maddenin de ya tamamen kaldýrýlmasý ve itirazýn genel hükümlerine tabi olmasý ya da 3/. md. paralelinde düzenlenmesi gerekir. Son olarak Kabahatler Kanunundan esinlenerek ayný düzenlemenin disiplin hukuku için de disiplin usul kanunu olarak düzenlenmesi gerektiðini ifade etmek istiyoruz. KAYNAKÇA. BÝLGÝN Hüseyin, Belediyelerce Verilen Ýdari Para Cezalarý ve Bu Cezalara Karþý Yargýsal Baþvuru Yollarý, (akale) ahalli Ýdareler Dergisi, ayýs-haziran 200, s ÇAÐLAYAN Ramazan, Ýdari Yaptýrýmlar Hukuku, Asil Yayýn, ÇÝÇEK Ýbrahim, Kabahatler Kanunu, Kazancý Hukuk Yayýnevi, Ýstanbul YALÇIN Ýsmail, Kabahatler Hukuku, Seçkin Yayýnlarý, Ankara ART 20 Yýl: 2 Sayý:

12 HALLÝ AKALE BELEDÝYELERDE ÝTFAÝYE PERSONELÝNE VERÝLEN YEEK HÝZETÝNDE KARÞILAÞILAN SORUNLAR Nebi YILAZ Sayýþtay Baþdenetçisi GÝRÝÞ Belediyelerde itfaiye personeline verilen yemek hizmetinin sunulmasýnda bazý sorunlarla karþýlaþýlmaktadýr. Bu sorunlar baþýnda iki yönetmelik (Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði ve Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliði) arasýndaki iliþkinin tam olarak anlaþýlýp uygulanamamasý yer almaktadýr. Diðer bir sorun ise itfaiye personeline Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin hükümlerine aykýrý olarak yemek hizmetinin eksik verilmesidir. Bu yazýda öncelikle ilgili yönetmeliklerde yer alan hükümlere yer verildikten sonra mevzuata iliþkin genel bir deðerlendirme ve daha sonra karþýlaþýlan sorunlara iliþkin deðerlendirmeler yapýlacaktýr.. Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde Yer Alan Hükümler tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin Yemek Baþlýklý 37. addesinde: () 24 saat iþ, 4 saat istirahat þeklinde çalýþan itfaiye personeline 3; 2 saat iþ, 24 saat istirahat ve 2 saat iþ, 2 saat istirahat þeklinde çalýþan itfaiye personeline 2, 2 saatten az çalýþan itfaiye personeline öðün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayýlý Kanunun 22 nci maddesi esas alýnarak belediyece karþýlanýr. hükmü yer almaktadýr. 2. Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinde Yer alan Hükümler Öncelikle 657 Sayýlý Devlet emurlarý Kanununun Yiyecek yardýmý baþlýklý 22. maddesinde Devlet memurlarýnýn hangi hallerde yiyecek yardýmýndan ne þekilde faydalanacaklarý ve bu yardýmýn uygulanmasý ile ilgili esaslar aliye Bakanlýðý ile Baþbakanlýk Devlet Personel Baþkanlýðýnýn birlikte hazýrlayacaklarý bir yönetmelik ile tesbit olunur denilmektedir. 657 Sayýlý Devlet emurlarý Kanunun 22. addesine dayanýlarak çýkarýlan Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinin Yardým Þekli baþlýklý 3. maddesinde: 0 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

13 AKALE ÝDARE R Yiyecek yardýmý yemek verme þeklinde yapýlýr. Bu yardým karþýlýðýnda nakten bir ödemede bulunulmaz. Yiyecek yardýmý haftalýk çalýþma süresi 40 saati aþmayan yerlerde öðle yemeði olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlýlýk gösteren hizmetlerde çalýþan memurlara, görevlerinin diðer yemek saatlerinde de devam etmesi þartýyla üç öðüne kadar yemek verilebilir. hükmü Yemek Servisi Giderleri baþlýklý 4. addesinde: Yiyecek yardýmýnýn gerektirdiði giderler, yemek maliyetlerinin yarýsýný aþmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamýna dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karþýlanýr. Ödenek daðýtýmý yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayýsý dikkate alýnmak suretiyle yapýlýr. Yemek bedelinin bütçeden karþýlanamayan kýsmý yemek yiyenlerden alýnýr. 255 sayýlý Bazý Kamu Personeline Tayýn Bedeli Verilmesi Hakkýnda Kanun'a göre tayýn bedeli verilen personel ile sözleþmeli olarak çalýþtýrýlanlarýn, bu Yönetmeliðe göre yiyecek yardýmý yapýlan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamý kendilerinden alýnýr. hükmü; Yardýmýn Þartlarý baþlýklý 5. maddesinde: Kurum bütçelerine yiyecek yardýmý karþýlýðý olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardým sandýðý, dernek veya bu mahiyetteki kuruluþa ödenir. Yemek servisi, yiyecek yardýmýndan faydalanabilecek personel sayýsýnýn asgari 50 olmasý ve yemekhane için elveriþli yer bulunmasý þartýyla atamaya yetkili amirin onayý ile kurulabilir. Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaþ eþya kurumlarca saðlanýr. Bunlara karþýlýk memurlardan ücret alýnmaz. hükmü; Yemek aliyetinin Hesabý baþlýklý. maddesinde: Bu Yönetmeliðin 4 üncü maddesinin uygulanmasýnda, kurum kadrolarýnda olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su, elektrik ve havagazý giderleri yemek maliyetine dahil edilmez. hükmü yer almaktadýr. 3. Genel Deðerlendirme Öncelikle Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 37. maddesinde iki husus vurgulanmaktadýr. Birinci olarak çalýþma saatlerin göre itfaiye personeline kaç öðün yemek verileceðidir. Bu hüküm bir amir hükümdür zira yönetmelikte verilebilir denilmemekte verilir denilmektedir. Buna göre 24 saat iþ, 4 saat istirahat þeklinde çalýþan itfaiye personeline 3 öðün; 2 saat iþ, 24 saat istirahat ve 2 saat iþ, 2 saat istirahat þeklinde çalýþan itfaiye personeline 2 öðün, 2 saatten az çalýþan itfaiye personeline öðün yemek verilir. Ýkinci husus ise yemek giderlerinin 657 sayýlý Devlet emurlarý Kanununun 22. maddesine dayanýlarak çýkarýlan Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðindeki esaslara göre karþýlanacaðýdýr. Burada dikkat edilmesi gereken yemek verilme þartlarýnýn Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðine göre belirlenmesi söz konusu deðil burada sadece yemek giderlerine iliþkin esaslarýn bu yönetmeliðe göre belirlendiðidir. Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði amir bir hükümle yemek verileceðini belirtmektedir. ART 20 Yýl: 2 Sayý:

14 HALLÝ AKALE Diðer bir ifadeyle, belediyeler çalýþma þartlarýna göre Ýtfaiye personelinin yemek ihtiyacýný karþýlamak zorundadýr ve yemek giderlerine iliþkin hususu da Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðindeki esaslara göre yapmalýdýr. Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinde yer alan hükümlerde yiyecek yardýmýnýn hangi esaslara göre yapýlacaðý belirtilmiþtir. Bu çerçevede, öncelikle yemek bedelinin yarýsýný kurum ödemeli, yarýsýný yemek yiyen ödemelidir. Yemeðin maliyetine gelince, yemeðin maliyeti hesaplanýrken dikkate alýnmayacak hususlar yönetmelikte belirtilmiþtir. Yemek servisinde görevlendirilen kadrolu personel giderleri, kira, amortisman, su, elektrik ve havagazý giderleri yemek maliyetine dahil edilmeyecektir. Ayrýca, Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaþ eþya kurumlarca karþýlanmalý itfaiye personelinden bu giderlere karþý bir ödeme alýnmamasý gerekmektedir. 4. Belediyelerdeki Yanlýþ Uygulamalar Belediyelerde, itfaiye personeline iliþkin yemek bedelleri ayrý olarak belirlenmekte ve bedelin tamamý Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðine göre belediye bütçesinden ödenmektedir. Bu yöntemle belediye kendi yemek hanesinin mali durumunu itfaiye personelinden aldýðý bu yemek bedelleri ile düzeltmektedir. Bu bir çok yönüyle yanlýþ bir uygulamadýr. Zira belediye itfaiye personelinin yemek ihtiyacýný karþýlamalý ve buna iliþkin olarak yönetmelikte belirtilen maliyet unsurlarý dikkate alýnarak yarý bedeli ilgili personelden tahsil edilmelidir. Bu konuyu açmakta yarar görüyorum. Çünkü, belediyeler maktu fiyat belirlerken (aslýnda önceden maktu fiyat belirlemek esas itibariyle ilgili yönetmeliðin ruhuna aykýrýlýk oluþturmaktadýr) itfaiye personelinin sabah ve akþam yemekleri için personel çalýþtýrýlacaðý için bunlarý yemek maliyetine dahil ederek maktu fiyatý yüksek belirlemektedirler. Ancak Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinde Yemek aliyetinin Hesabý baþlýklý. maddesinde kurum kadrolarýnda olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su, elektrik ve havagazý giderleri yemek maliyetine dahil edilmeyeceði ifade edilmektedir. Dolayýsýyla sabah ve akþam verilen yemeklere iliþkin yapýlan giderlerden kadrolu personel gideri, su elektrik gibi giderler personelden alýnacak yemek bedeline iliþkin maliyete dahil edilmemelidir. Zira, mevzuatýmýzda yemek hizmeti, verilmesi gereken bir zorunlu bir hizmet olarak görülmüþ ve bu hizmete iliþkin yükümlülükleri ilgili personele deðil ilgili kuruluþa vermiþtir. Ýkinci olarak, fiyatý yüksek belirlemek olarak ortaya çýkan bu yanlýþ uygulamanýn çözümü itfaiye personeline sadece öðlen öðünü için yemek vermek ve diðer personel gibi yemek bedelinin tahsil edilmesi de deðildir. Belediye, itfaiye personelinin çalýþma saatlerine göre eksiksiz olarak yemek ihtiyacýný karþýlamasý gerekmektedir. Zira, çalýþma saatlerine göre öðün sayýsýnca yemek vermek belediyeler için bir zorunluluktur. Bu durum yönetmelikte verilir þeklinde ifade edilmiþtir. Son olarak bir hususa daha deðinmek yerinde olacaktýr. Yemek hizmetinin verilmesinin ancak ayni olarak yapýlabileceði, nakdi olarak bütçede 2 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

15 AKALE ÝDARE R belirlenen bedelin personele ödenmesi olarak yerine getirilemeceðidir. Bu durum Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinin 3. maddesinde Yiyecek yardýmý yemek verme þeklinde yapýlacaðý ve bu yardým karþýlýðýnda nakten bir ödemede bulunulmayacaðý açýkça ifade edilmiþtir. Sonuç Belediyelerde itfaiye personeline verilen yemek hizmetinin sunulmasýnda karþýlaþýlan sorunlar arasýnda iki yönetmelik (Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði ve Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliði) arasýndaki iliþkinin tam olarak anlaþýlýp uygulanamamasý ve itfaiye personeline Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin hükümlerine aykýrý olarak yemek hizmetinin eksik verilmesi gelmektedir. Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 37. maddesinde çalýþma saatlerin göre itfaiye personeline kaç öðün yemek verileceði ve yemek giderlerinin 657 sayýlý Devlet emurlarý Kanununun 22. maddesine dayanýlarak çýkarýlan Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðindeki esaslara göre karþýlanacaðý hususu belirtilmektedir. Ýtfaiye personeline yemek verileceði hükmü amir bir hükümdür. Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinde yer alan hükümlerde yiyecek yardýmýnýn hangi esaslara göre yapýlacaðý belirtilmiþtir. Buna göre yemek bedelinin yarýsýný kurum ödemeli, yarýsýný yemek yiyen ödemelidir. Yemek maliyeti hesabýnda yemek servisinde görevlendirilen kadrolu personel giderleri, kira, amortisman, su, elektrik ve havagazý giderleri yemek maliyetine dahil edilmeyecektir. Ayrýca, Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaþ eþya kurumlarca karþýlanmalý itfaiye personelinden bu giderlere karþý bir ödeme alýnmamasý gerekmektedir. Dolayýsýyla, belediye itfaiye personeline çalýþma saatlerine uygun olarak öðün sayýnca yemek verilmek zorundadýr. Yemek giderlerine iliþkin esaslarda, yemek verilmesine iliþkin esaslar deðil, Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinde yer alan giderlerin yarýsý yemek yiyen ilgili itfaiye personelinden alýnmasý gerekmektedir. ART 20 Yýl: 2 Sayý: 3

16 HALLÝ AKALE beledýye ALACAKLARININ 6 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENÝDEN YAPILANDIRILASINA DAÝR KANUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLESÝ Emrullah TÖREEN Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý üdür GÝRÝÞ Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun 25/2/20 tarih ve 2757 (ükerrer) sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanmýþ bulunmaktadýr. Konu ile ilgili olarak Seri No.lu Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Hakkýnda 6 sayýlý Kanun Genel Tebliði yayýmlanmýþtýr. Bu Kanunla, aliye Bakanlýðýnca tahsil edilen vergi, resim, harç ve idari para cezalarý, sosyal güvenlik kurumu prim alacaklarý, gümrük vergileri, il özel idaresi ve belediyelerin vergi, resim ve harç katýlma paylarý, su kullanýmýna baðlý alacaklarý, diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn alacaklarý yapýlandýrýlmaktadýr. Bu yazýda, belediyelerin vergi, resim, harç ve harcamalara katýlma paylarý, ücretler ve sözleþmelerden doðan alacaklarýna iliþkin açýklamalar belirtilmiþ olup belediyelerin borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýna yönelik açýklamalara yer verilmemiþtir. 3/2/200 tarihine kadar ödenmemiþ vergiler ile bunlara baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarý, ödenmemiþ ücret, su kullaným bedelleri, atýk su bedelleri, belediyeler ve bunlarýn baðlý kuruluþlarý ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasý bunlara ait þirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taþýnmazlar hakkýnda yaptýklarý irtifak hakký ve kiralama iþlemlerinden kaynaklanan alacaklarý yapýlandýrma kapsamýnda yer almaktadýr. Yapýlandýrmadan yararlanmak isteyen 2 mükellefler 2 ayýs 20 günü mesai saati sonuna kadar ilgili belediyeye baþvurmasý gerekmektedir. Yapýlandýrýlan alacaklar, 2 ayda bir olmak üzere 6 ila taksitte ödenebilmekte, dolayýsýyla borcun 36 ayda ödenmesi imkâný saðlanmaktadýr. Ancak bu durumda, vadeye göre alacaðýn belirli katsayýlarla çarpýlmak suretiyle tahsili yoluna gidilmektedir. )2/3/20 tarih ve 2772 (mükerrer) sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanmýþtýr. 2) Kanunun yayýmýný izleyen ikinci ayýn sonu olan 30 Nisan 20 tarihi tatil gününe rastladýðý için son gün 2 ayýs 20 olarak dikkate alýnmaktadýr. 4 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

17 AKALE ÝDARE R Borçlularýn bu konuda dava açmamalarý, açýlmýþ davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarýna baþvurmamalarý gerekmektedir. Alacaðýn takvim yýlý içinde ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapýlandýrma bozulmaktadýr.. KANUNUN UYGULAASINDA BAZI ÝFADELER Vergi tabiri, 23 sayýlý Vergi Usul Kanunu kapsamýna giren vergi, resim, harç, fon ve katýlma payý ile eðitime katký payýný ifade etmektedir. Alacaklara uygulanacak güncelleme endeksi, Türkiye Ýstatistik Kurumunun her ay için belirlediði TEFE/ÜFE aylýk deðiþim oranlarý olup 3/2/2004 tarihine kadar toptan eþya fiyatlarý endeksi (TEFE) aylýk deðiþim oranlarý, //2005 tarihinden itibaren ise üretici fiyatlarý endeksi (ÜFE) aylýk deðiþim oranlarý uygulanacaktýr. Beyanname tabiri, vergi tarhýna esas olan beyanname ve bildirimleri ifade etmektedir. 2. BELEDÝYELERÝN ALACAK TÜRLERÝ VE DÖNELERÝ 2.. Kapsama Dâhil Olan Alacaklar 23 sayýlý Vergi Usul Kanunu kapsamýna giren ve 3/2/200 tarihi ve öncesi dönemlere ait olan beyana dayanan vergiler için, 3/2/200 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere iliþkin vergi ve bunlara baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarý bu 3 Kanun kapsamýna girmektedir yýlýna iliþkin olarak 3/2/200 tarihi ve öncesinde tahakkuk eden ve ödenmeyen vergi ve bunlara baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarý da kapsama dâhildir. Bunlarýn dýþýnda kalan ve 63 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun hükümlerine göre takip edilen ve vadesi 3/2/200 tarihinden önce olup 25 Þubat 20 tarihi itibarýyla ödenmemiþ bulunan asli ve fer i amme alacaklarý da dâhildir. Bu baðlamda, 63 sayýlý Kanun kapsamýna yukarýda sayýlan vergiler ile 2464 sayýlý Belediye Gelirleri Kanununda sayýlan harç ve katýlma paylarý girmektedir. Kapsama vadesi 3/2/200 tarihinden önce olan ücret alacaklarý ile bunlara baðlý fer i alacaklarý dâhildir. 5 Vadesi 3/2/200 tarihinden önce olan su kullanýmýndan kaynaklanan alacaklarý ile fer ileri de dâhildir. Sözleþmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlarý dâhildir. Örneðin 272 sayýlý Çevre Kanununun inci maddesi gereðince alýnan atýksu altyapý ve evsel katý atýk bertaraf tesisleri bedelleri de bu kapsamdadýr. Büyükþehir belediyeleri su kanalizasyon idarelerinin vadesi 3/2/200 tarihinden önce olan su ve atýk su bedeli alacaklarý ile bunlara baðlý faiz, gecikme faizi, gecikme zammý gibi fer ileri dâhildir. (Sözleþmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) Belediyeler ve bunlarýn baðlý kuruluþlarý ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasý bunlara ait þirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taþýnmazlarý hakkýnda yaptýklarý irtifak hakký ve kiralama iþlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 3/2/200 tarihi olmakla birlikte 25 Þubat 20 tarihi itibarýyla ödenmemiþ olan kullaným bedelleri ve hasýlat paylarý ile bu alacaklara iliþkin gecikme zammý, faiz gibi fer i alacaklar da kapsama girmektedir. 3) Yazýda, 6 sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun kýsaca Kanun olarak kullanýlmýþtýr. 4) Belediyelerce beyana dayalý olarak tahsil edilen vergiler; emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi, eðlence vergisi, haberleþme vergisi, elektrik ve havagazý tüketim vergisi, yangýn sigortasý vergisi ve çevre temizlik vergisidir. 5) Ücret alacaðý 2464 sayýlý Kanunun 7 nci maddesinde düzenlenmiþ olup harç veya katýlma payý konusu yapýlmayan ve ilgililerin isteðine baðlý olarak belediyelerce ifa edilecek her türlü hizmetin karþýlýðý olarak alýnan bir bedeldir. ART 20 Yýl: 2 Sayý: 5

Adalet Ýlkesi Iþýðý Altýnda Vergide Tarhiyat Uygulamasýnýn Sorunlarý Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/12/524 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212)

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER makale - 3 Av. Ertan ÝREN ÇMÝS Uzman Avukatý ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER I. Anayasa Mahkemesi, 26 Þubat 2003 tarih

Detaylı

T. C. BAÞBAKANLIK Aralýk 2007 Editörler Ahmet UZAK Mehmet ALTUNTAÞ Baský Ýsmat Meþrutiyet Cad. 9/7 Bakanlýklar/ANKARA Tel: 0 312 425 36 34 Sayfa ve Kapak Tasarýmý Ali ÇELÝK - Ýsmat Arka Kapak Tasarýmý

Detaylı

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR makale - 1 ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR Prof. Dr. A. Can TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Giriþ Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) nun 1982 yýlýnda kabul ettiði Hizmet Ýliþkisine

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ELEKTRÝK PÝYASASI ÝÇÝN ÖZELLEÞTÝRME ÖNERÝLERÝ TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 3 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420

Detaylı

TÜRK-ÝÞ SUNUÞ. Ýtirazlarýmýz ve Sayýn Cumhurbaþkanýnýn duyarlý tavrý sonucu kiralýk iþçilik düzenlemesi yasalaþmadý.

TÜRK-ÝÞ SUNUÞ. Ýtirazlarýmýz ve Sayýn Cumhurbaþkanýnýn duyarlý tavrý sonucu kiralýk iþçilik düzenlemesi yasalaþmadý. TÜRK - ÝÞ Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Bayýndýr Sokak No: 10 06410 Kýzýlay - Ankara Tel : (0.312) 433 31 25 (4 Hat) Faks : (0.312) 433 68 09-433 85 80 http://www.turkis.org.tr e-posta: turkis@turkis.org.tr

Detaylı

ÝÞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMÝNATI Dr. Sýddýk TOPALOÐLU* Mehmet Zülfi CAMKURT**

ÝÞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMÝNATI Dr. Sýddýk TOPALOÐLU* Mehmet Zülfi CAMKURT** 1. GÝRÝÞ ÝÞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMÝNATI Dr. Sýddýk TOPALOÐLU* Mehmet Zülfi CAMKURT** Ýþ mevzuatýnda iþ sözleþmesinin kurulmasý kadar iþ sözleþmesinin son bulmasýnýn hukuki sorumluluklarý ve sonuçlarý da

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde makale - 2 1968 yılında Siirt'te do mu tur. lk ve ortaö renimini stanbul'- da tamamlamı tır. 1986 yılında stanbul Özel Darü afaka Lisesi'nden mezun olmu tur. Bir süre serbest çalı tıktan sonra, girdi i

Detaylı

BÖYLE ÝHALE GÖRÜLMEMÝÞTÝR

BÖYLE ÝHALE GÖRÜLMEMÝÞTÝR Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 05 ARALIK 2014 YIL: 22 SAYI: 3430 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Yataðan ve Milas ta enerji ve maden iþçileri özelleþtirmeye karþý süresiz eyleme baþladý. Genel Müdürlüðün

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK Yrd. Doç.Dr. Murat ÞEN(*) I. GÝRÝÞ 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunumuzun 1 29. maddesinde toplu iþçi çýkarma durumu düzenlenmiþ ve iþverenin, ekonomik, teknolojik, yapýsal

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler Nevzat Ýhsan SARI 1, Zerrin DEMÝREL 2 Özet Dünyadaki kadastral reform

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

T.C. Konu: "7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý.

T.C. Konu: 7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý. Konu: ~ "7r T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü Sayý 30/:3 /200S Kanun Tasansý TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA Baþkanlýðýmza arzý Bakanlar Kurulu'nca Kanunu Tasarýsý" ile gerekçesi

Detaylı

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te B Ý L Ý M S E L Y A Y I N O R G A N I TMSF yýl: 8 sayý: 35 Ekim-Kasým-Aralýk 2013 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te BANKACILIK PÝYASASINDA YENÝ

Detaylı

1 Ýçindekiler 30 44 36 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aðustos - Eylül 2012 Yýl :13 Sayý : 178 11 34 66 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel 2 Kütahya olmasý lazým gelen yerde neden deðil?

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 7 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme 2005 Yýlý Projeleri T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara,

Detaylı

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki Anayasanýn 90. Maddesinin Son Fýkrasýna Eklenen Hükümle Birlikte Anayasa ile Yargý Denetimi Dýþýnda Tutulan Ýþlemlere Karþý Yargý Yolu Açýlabilir mi? Mehmet Altundiþ* 1. Giriþ Bilindiði üzere, 2709 sayýlý

Detaylı