M 1 D E R N E ÐÝ. Baþlarken. Baþlarken

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M 1 D E R N E ÐÝ. Baþlarken. Baþlarken"

Transkript

1 Baþlarken Baþlarken ÝDARE R erhaba kýymetli okuyucularýmýz! Dergimizin art 20 tarihli ve sayýsý ile yeninde sizinle birlikteyiz. art ayý ile birlikte ülkemiz yeni bir seçim sürecine girdi. XXIV Dönem illetvekili Genel Seçimleri 2 Haziran 20 Pazar günü yapýlacak. Bu sürecin baþlamasý nedeniyle Anayasal bir zorunluluk olarak Adalet, Ýçiþleri ve Ulaþtýrma Bakanlýklarýna baðýmsýz bakanlar atandý. Seçim sürecinin güzel geçmesini, bu süreçte saðduyunun ve hoþgörünün egemen olmasýný temenni ediyor yapýlacak seçimin vatanýmýza ve milletimize hayýrlý olmasýný diliyoruz. Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen tarih ve 6 sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Ýle Sosyal Sigortalar Ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu Ve Diðer Bazý Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun farklý yürürlük tarihleriyle birlikte tarih ve 2757 (ükerrer) sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Bu Kanun ile birçok kamu alacaðý yeniden yapýlandýrýlmakta ve kýsmi af getirilmektedir. Yerel yönetimlerimizin bu fýrsatý deðerlendirerek borçlarýný yeniden yapýlandýrmak üzere baþvurmalarý kurumlarýnýn menfaati icabýdýr. Böylece hem borçlarýný yeni bir ödeme takvimine baðlamak hem de borç faiz ve cezalarýndan bir kýsmýnýn silinmesi imkânýna kavuþmuþ olacaklardýr. Yerel yönetimlerimizin bu fýrsatý iyi deðerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Bizde dergimizin bu sayýsýnda Torba Yasa ile ilgili dört adet makaleye yer vererek konunun daha iyi anlaþýlmasýna katký saðlamayý hedefledik. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri dergimizle baþ baþa býrakýyoruz. Saðlýklý ve esen kalýn.

2 HALLÝ Beklenen DERGÝSÝ AYLIK - HABER - YORU - AKTÜALÝTE ESLEKÝ EVZUAT DERGÝSÝ YIL : 20 SAYI: AY: ART YAYIN TÜRÜ: YEREL - SÜRELÝ - AYLIK ahalli Ýdareler Derneði Adýna Sahibi Osman USTA Genel Baþkan Sorumlu Yazý Ýþleri üdürü Zeki ERTAÞ Abone Ýþleri üdürü Aysel NAZ Dizgi - Kapak Ahmet BAÞAR Basým Yeri KORZA BASI Büyük Sanayi. Cad. 5/ Ýskitler / Ankara Tel: Fax: web: Basým Tarihi 30/03/20 Yönetim Yeri Cihan Sokak No: 3/ Sýhhiye / ANKARA Tel: Fax: Yayýn Kurallarý * Dergide yayýmlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. * Dergide yayýmlanan yazýlar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. * Yayýnlanmak için gönderilen yazýlarýn yayýnlanýp yayýnlanmamasýna Dergi Yayýn Kurulu karar verir. * Yayýmlanmasý uygun bulunmayan yazýlar geri verilmez. * Yayýn Kurulu, yazýnýn özüne dokunmaksýzýn kýsýtlama ve deðiþiklik yapabilir. YILLIK ABONELÝK BEDELÝ 360,00-TL + ( % KDV) REKLA TARÝFESÝ Dýþ Kapak Ýç Kapak Ýç Sayfa : 00,00-TL : 700,00-TL : 300,00-TL ÝÇÝNDEKÝLER Belediyelerin Kabahatler Kanunu Uyarýnca Verdiði Cezalar -II - Osman ERUCU Aydýn Bölge Ýdare ahkemesi Üyesi Belediyelerde Ýtfaiye Personeline Verilen Yemek Hizmetinde Karþýlaþýlan Sorunlar Nebi YILAZ Sayýþtay Baþdenetçisi Belediye Alacaklarýnýn 6 Sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun Açýsýndan Deðerlendirilmesi Emrullah TÖREEN Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý - üdür Torba Yasada obese Av.. Lamih ÇELÝK Þanlýurfa Belediyesi Hukuk Ýþleri üdürü Kamu Ýhalelerinde Kesin Teminat H. Bahadýr BARÇIN Sayýþtay Denetçisi Ýhaleye Katýlacak Firmalarýn ali Yeterliðine Ýliþkin Kriterler Ömer KÖSE aliye Bakanlýðý uhasebat Baþkontrolörü Ýller Bankasýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkileri Ýlker Þadi ÝÞLEYEN Ýller Bankasýüfettiþi Büyükþehir Belediyelerinin Konut Üretimindeki Etkisi Ve Kent Konut A.Þ. Kocaeli Örneði Av. Akýn YILAZ Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Hukuk üþaviri Torba Kanunundaki Sosyal Güvenlikle Ýlgili Deðþiklikler Ve Yenilikler Ersin UDU SGK üfettiþi ahkeme asraflarý ve Kamu Ýhale Kurumuna Ýtirazen Baþvuru Bedelleri Atilla ÝNAN - Sayýþtay Emekli Denetçisi Bayram GARÝP - Avukat 6 Sayýlý Yasa Ýle Getirilen Yenilikler Nelerdir? Hümeyra ERGÝN ERCAN Avukat Yükselenebilecek Derecenin Üstünde Bir Dereceye Yükselme ustafa DÖNEZ Ýçiþleri Bakanlýðý ah. Ýd. Gen. üd. Þube üdürü evzuat Fihristi Yargý Kararlarý Tebliðler - Genelgeler ve Görüþler Pratik Bilgiler

3 AKALE ÝDARE R BELEDÝYELERÝN KABAHATLER KANUNU UYARINCA VERDÝÐÝ CEZALAR - Iý - Osman ERUCU Aydýn Bölge Ýdare ahkemesi Üyesi Belediyelerin Kabahatler Kanunu Uyarýnca Verdiði Cezalar konusundaki yazýmýzýn ilk bölümünü. sayýmýz olan Þubat 20 de yayýmlanmýþtýr. h. Tütün amullerinin Tüketilmesi Kabahatler Kanununun 3.maddesinde üç bend halinde düzenlenen bu kabahat türü için özel olarak belediyenin cezalandýrma yetkisi bulunmamaktadýr. Kanununun () numaralý bendinde kamu hizmet binalarýnýn kapalý alanlarýnda tütün mamulü tüketen kiþiye ilgili idari birim amirinin yetkili kýldýðý kamu görevlileri tarafýndan ceza verilir. Bu durumda, özel olarak belediye tüzel kiþisi olarak olmasa da, belediyelere ait binalarda birim amiri sýfatýna haiz belediyeciler bu cezayý verebilir. Kanununun (2) nolu bendinde toplu taþýma araçlarýnda, tütün mamulü tüketilmesi hali düzenlenmiþtir. Kabahat özel kiþilerin iþlettiði toplu taþýma aracýnda iþlenmiþse cezayý ilk baþvurulan kolluk birimi yetkilisi verecektir. Eðer araç kamuya aitse, birinci fýkrada olduðu gibi 2 cezayý, ilgili birim amiri veya yetkili kýldýðý görevli verecektir. Kamuya ait toplu taþýma aracý denince de çok büyük oranda akla belediyeler gelmektedir. Bu sebeple, belediye araçlarýnda bu kabahatin iþlenmesi halinde belediyenin ilgili birim amiri ceza verecektir. Böylelikle bu maddede de kýsmen ve dolaylý da olsa belediyenin cezalandýrma yetkisi olduðu sonucuna varýyoruz. Bu hükümle,bazý mekanlarda tütün mamulü kullanýlmasý halinde idari para cezasý verilmesi koþullarýnýn düzenlendiðini görmekteyiz. Ancak anýlan fiil Kabahatler Kanununda üç fýkralýk bir kabahat þeklinde düzenlenmiþ olmakla birlikte anýlan fiil çok daha ayrýntýlý ve geniþ kapsamlý olarak bir kanun konusu (4207 SK) olmuþtur. Anýlan yasanýn amacý sigara vb. tütün ürünlerinin insan saðlýðýna verdiði zararýn 2) adde 3 - () Kamu hizmet binalarýnýn kapalý alanlarýnda tütün mamulü tüketen kiþiye, ilgili idari birim amirinin yetkili kýldýðý kamu görevlileri tarafýndan elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Bu fýkra hükmü, tütün mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz. (2) Toplu taþýma araçlarýnda tütün mamulü tüketen kiþiye, elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Kabahatin özel hukuk kiþileri tarafýndan iþletilen toplu taþýma araçlarýnda iþlenmesi halinde bu ceza ilk baþvurulan kolluk birim yetkilileri tarafýndan verilir. Kamuya ait toplu taþýma araçlarýnda iþlenmesi halinde idari para cezasý verme yetkisi bakýmýndan birinci fýkra hükmü uygulanýr. (3) Özel hukuk kiþilerine ait olan ve herkesin girebileceði binalarýn kapalý alanlarýnda, tütün mamullerinin tüketilemeyeceðini belirtir açýk bir iþarete yer verilmesine raðmen, bu yasaða aykýrý hareket eden kiþiye, elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Bu ceza, þikayet üzerine en yakýn kolluk birimi yetkililerince verilir. ART 20 Yýl: 2 Sayý:

4 HALLÝ AKALE en aza indirilmesi ve mümkünse tamamen yok edilmesidir. Bunun içinde 4207 sayýlý yasada 5727 sayýlý yasayla birlikte geniþ kapsamlý bir deðiþiklik yapýlmýþ ve sigara vb. tütün ürünlerinin serbest kullanýlma alanlarý oldukça daraltýlmýþtýr. Yasanýn idari para cezasýný düzenleyen 5. maddesine bakýldýðýnda, çeþitli olasýlýklara göre deðiþik miktarlarda idari para cezalarý öngörülmüþtür. Öngörülen idari para cezalarýný veren belediye organlarý da 30 farklýlýklar göstermektedir. Bu yasadaki düzenlemeler uyarýnca da pek çok fiilde belediyenin cezalandýrma yetkisi mevcuttur. Ýdari para cezalarý 5. maddede düzenlenmiþ olup,. fýkradaki fiil sebebiyle zabýta, 2. fýkradaki fiil sebebiyle encümen, 5. fýkradaki fiil sebebiyle encümen,. fýkradaki fiil sebebiyle zabýta, 0. fýkradaki fiil sebebiyle encümen yetkilidir. 3 ý- Kimliði Bildirmeme Kanunun 40. maddesinde düzenlenen bu fiil, kabahat nevinden düzenlenmiþ olsa da yaptýrýmlarýnýn türü ve þekli itibariyle idari cezadan ziyade adli ceza görünümünü muhafaza etmektedir. Kanun hükmüne göre kamu görevlisine gerekli bilgiler ve kimliðini vermeyen kiþiye bu görevli tarafýndan ceza verilir. Bu fiilin belediye ile irtibatýný kurmak kolay deðildir. Çünkü önce belediye görevlilerinin kimlik sorgulama yetkisini ortaya koymak gerekir. addenin () bendinin baþlangýcý görevle baðlantýlý olarak sorulmasý halinde þeklindedir. Bu durumda su abonesi olmak için belediyeye giden kiþinin kimlik-bilgi vermemesi veya yanlýþ bilgi vermesi bu suçu oluþturur mu? Bu kuralýn mutlak olmadýðý kanaatindeyiz. Bu tür idari bir iþ veya iþlem çerçevesinde yapýlacak yanýltma veya bilgi vermeme halinde idari birim zaten talep edilen hizmeti vermeyecektir. Bunun ayrýca cezasý olmamalý. Yasal düzenlemenin sosyal hayat ve asayiþe müessir görevlerle ilgili olmasý gerekir. Baþkalarýnýn can ve mal emniyetini tehlikeye düþürme ihtimali olan haller için yapýlan kimlik sorgulamasýnda bu maddenin geçerli olmasý gerekir. Ayrýca maddenin (2). ve (3). bendlerinde, ihtilafýn uzamasý halinde durumun savcýya iletileceði, açýk kimliði anlaþýlýncaya kadar gözaltýna alýnacaðý, tutuklanacaðý belirtilmektedir. Nitekim açýkça belediyeye yetki veren bir ibareye de yer verilmemiþtir. 32 i. Çevreyi Kirletme Kabahatler Kanununun 4. maddesinde 0 bend halinde düzenlenen bu fiil, ayný zamanda 272 sayýlý kanunda da düzenlenmiþtir. Kanun hükmünün incelenmesinden 0 bend halinde düzenlendiði, 5. bendinde, fiil türleri ve cezalarýn sýralandýðý, ilk bendin iki aþamalý olup ilk fýkrada belirtilen fiilin aðýr halinin ayrýca düzenlendiði, böylece ilk 6 bendin fiiller ve cezalarla ilgili olduðu, 7.bendde cezayý zabýtanýn 30) BÝLGÝN, age, s.22. 3) adde 40 - () Görevle baðlantýlý olarak sorulmasý halinde kamu görevlisine kimliði veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçýnan veya gerçeðe aykýrý beyanda bulunan kiþiye, bu görevli tarafýndan elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. (2) Açýklamada bulunmaktan kaçýnmasý veya gerçeðe aykýrý beyanda bulunmasý dolayýsýyla kimliði belirlenemeyen kiþi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcýsý haberdar edilir. Bu kiþi, kimliði açýk bir þekilde anlaþýlýncaya kadar gözaltýna alýnýr ve gerekirse tutuklanýr. Gözaltýna ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakýmýndan Ceza uhakemesi Kanunu hükümleri uygulanýr. (3) Kiþinin kimliðinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltýna alýnma veya tutuklanma haline derhal son verilir. 32) adde 4 - () Evsel atýk ve artýklarý, bunlarýn toplanmasýna veya depolanmasýna özgü yerler dýþýna atan kiþiye, yirmi Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Bireysel atýk ve artýklarýn atýlmasý halinde de bu fýkra hükmü uygulanýr. (2) Fiilin yemek piþirme ve servis yerlerinde iþlenmesi halinde iþletme sahibi gerçek veya tüzel kiþiye, beþyüz Türk Lirasýndan beþbin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý verilir. (3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dýþýnda hayvan kesen veya kesilen hayvan atýklarýný sokaða veya kamuya ait sair bir alana býrakan kiþiye, elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. (4) Ýnþaat atýk ve artýklarýný bunlarýn toplanmasýna veya depolanmasýna özgü yerler dýþýna atan kiþiye, yüz Türk Lirasýndan üçbin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý verilir. Ýnþaat faaliyetinin bir tüzel kiþi adýna yürütülmesi halinde bu tüzel kiþi hakkýnda verilecek idari para cezasýnýn üst sýnýrý beþbin Türk Lirasýdýr. Bu atýk ve artýklarýn kaldýrýlmasýna iliþkin masraf da ayrýca kiþiden tahsil edilir. (5) Kullanýlamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlasý ev eþyasýný bunlarýn toplanmasýna iliþkin olarak belirlenen günün dýþýnda sokaða veya kamuya ait sair bir yere býrakan kiþiye elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Bu eþyanýn toplanmasý hususunda belediye tarafýndan belirli aralýklarla yýlda üç günden az olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla ilan olunur. (6) Kullanýlamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarýný ya da bunlarýn mütemmim cüzlerini sokaða veya kamuya ait sair bir yere býrakan kiþiye ikiyüzelli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Bunlarýn kaldýrýlmasýna iliþkin masraf da kiþiden ayrýca tahsil edilir. (7) Bu kabahatler dolayýsýyla idari para cezasýna belediye zabýta görevlileri karar verir. () Bu kabahatler dolayýsýyla meydana gelen kirliliðin kiþi tarafýndan derhal giderilmesi halinde idari para cezasýna karar verilmeyebilir. () Bu madde hükümleri, belediye sýnýrlarý içinde uygulanýr. (0) Özel kanunlardaki hükümler saklýdýr. 2 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

5 AKALE ÝDARE R vereceðinin,. bende etkin piþmanlýk hükmünün,.bendde bu cezalarýn sadece belediye sýnýrlarý içinde uygulanacaðýnýn, 0.bendde özel kanunlardaki hükümlerin saklý olduðunun düzenlendiði görülmektedir. addenin gerekçesinde, bu maddenin düzenlenme amacý vurgulanmýþtýr. Gerekçeye göre medeni bir toplumda, meydan, cadde, sokak gibi toplumu oluþturan bütün fertlerin kullanýmýna ait alanlarýn, temiz ve yaþanýlýr bir halde bulundurulmasý gerekmektedir. Bu nedenle, evsel ve bireysel atýk ve atýklar ancak bunlarýn toplanmasýna ve depolanmasýna özgü yerlere býrakýlabilir. Bu yükümlülük ayný zamanda, bu tür atýk ve artýklarýn toplanacaðý ve depolanacaðý yerlerin varlýðýný ve ulaþýlabilir olmasýný 33 zorunlu kýlmaktadýr. Kanun hükmünün ilk 6 bendindeki fiiller kýsaca ele alýnacak olursa; aa- Evsel atýk veya artýklarýn, bunlarýn toplanmasýna ve depolanmasýna özgü yerler dýþýna atýlmasý. Bu hükme göre, toplanma ve depolanma yerleri dýþýna atýlan atýklar bu suçu oluþturacaktýr. Bend her ne kadar evsel diye baþlasa da, devamýndaki cümlede bireysel atýk ve artýklar için de bu fýkranýn uygulanacaðý belirtilmiþtir. Dolayýsýyla gereksiz ikinci cümleye yer verilerek evsel ve bireysel diye baþlayýp tek cümlede bitecek hüküm iki cümle olarak düzenlenerek kötü Türkçe örneði sergilenmiþtir. addenin (2) numaralý bendi,ayný fiilin aðýrlaþtýrýlmýþ halini düzenlemektedir. Bu fiilin yemek piþirme servis yerlerinde iþlenmesi halinde ceza miktarý artýrýlmýþtýr (500 liradan liraya kadar). bb- Uygunsuz yerde hayvan kesmek ve atýklarýný sokaða veya kamuya ait sair alanlara býrakmak. Bu hükmün de, yýllardýr her yýl 33) ÇAÐLAYAN, age, s.2. 34) ÇAÐLAYAN, age, s.220. ART 20 Yýl: 2 Sayý: yaþanan, özensiz kurban manzaralarýndan esinlenerek konulduðu anlaþýlmaktadýr. Gerçi, ülkemizde kurban dýþýnda da hayvan kesiminin rasgele her yerde ve her koþulda yapýldýðý bilinmekte olup, bu hükmün bunu önleme amacýna hizmet etmesi beklenmektedir. cc-ýnþaat atýk ve artýklarýnýn atýlmasý. Ülkemizde özen gösterilmeyen bir diðer önemli ve yaygýn konu da inþaat atýklarýnýn toplanmasýdýr. Boþ bulunan her alana bu atýklar atýlabilmekte olup, iyi uygulanýrsa önemli bir amaca hizmet edecektir. Bu bende de inþaatýn tüzel kiþiliðe ait olmasý halinde cezanýn aðýrlaþtýrýlmýþ hali düzenlenmiþtir. dd- Kullanýlmayan veya ihtiyaç fazlasý ev eþyasýnýn atýlmasý. Ancak bu düzenlemede önemli bir ayrýntý mevcuttur. Suçun oluþmasý için eþyanýn sokaða atýlmasý tek baþýna suç oluþturmamakta. adde hükmü bunlarýn toplanmasýna iliþkin belirlenen günün dýþýnda sokaða atýlmasýný suç saymakta ve devamýnda da bu eþyanýn toplanmasý hususunda belediye tarafýndan belirli aralýklarla yýlda üç günden az olmamak üzere belirlenen günlerin önceden uygun araçlarla ilan olunacaðý belirtilmiþtir. Suç bu günler dýþýnda sokaða býrakýlan eþya için oluþur. Ancak belediye yýl boyunca hiçbir zaman gün belirleyip duyurmamýþsa suçun oluþup oluþmayacaðý ihtilaflýdýr. Bir görüþe göre, bu durumda, belediyeler böyle bir günü tespit edip, ilan etmemiþse, ev eþyasýný sokaða býrakmak kabahatinden kiþiyi sorumlu tutamayacaðýz demektir. 34 Ancak biz aksini düþünmekteyiz. Çünkü, belediyenin gün belirlememesi, belediye yönünden görev suçu oluþturur. Gün belirlenmediði halde eþyasýný sokaða atan kiþi yönünden ise bu maddede düzenlenen kabahat suçu yine de oluþur. 3

6 HALLÝ AKALE ee- Kullanýlamaz hale gelen motorlu kara ve deniz nakil araçlarýnýn veya parçalarýnýn atýlmasý. Bu hükme göre araç veya mütemmimlerini býrakma fiili cezalandýrýlmýþ olup, belediyelerce bu araç-gereç için toplama yeri ve takvimi öngörülmemiþtir. Bu haliyle yasanýn eksik olup, belediyenin ilan ettiði yerler dýþýnda býrakanlara ceza verilmeli ve belediyeye de görev yüklenmeliydi. Bu sebeple cezada hukuka aykýrýlýk olmasa bile kaldýrma masraflarýnýn istenilmesinde bu husus dikkate alýnabilir. Nitekim bu suç için de ceza kesmeye zabýta yetkili kýlýnmýþtýr. Yine bu ceza sadece belediyelerde uygulanacaktýr. 35 j- Afiþ Asma Bu kabahat, Kanunun 42.maddesinde 5 bend halinde düzenlenmiþtir. Afiþ asma da aslýnda görüntü kirliliðine neden olmasý bakýmýndan çevre kirliliðine yol açan özel bir durumdur. Ancak yasa koyucu afiþ asma fiilini ayrý bir kabahat türü olarak düzenlemiþ ve bu suça ayrý 36 bir idari para cezasý öngörmüþtür. adde gerekçesinde, burada düzenlenen kabahat þu þekilde izah edilmiþtir: Toplumun tüm bireylerinin kullanýmýna tahsis edilmiþ bulunan meydan ve parklara, cadde veya sokak kenarlarýndaki kamuya ait duvar veya alanlara; yetkili makamlardan açýk ve yazýlý bir izin alýnmadýkça, bez, kaðýt ve benzeri afiþ veya ilan asýlmasý, bu madde hükmü ile kabahat olarak tanýmlanmýþtýr. Yine madde gerekçesinde, 37 seçim döneminde afiþ ve ilan asýlmasý hususu seçim mevzuatýnda özel olarak düzenlendiðinden, bu hüküm bakýmýndan kapsam dýþý býrakýlmýþtýr açýklamasýna yer verilmiþtir. Bu maddede düzenlenen suçun unsurlarýný belirlemek gerekirse; * Bez, kaðýt ve benzeri afiþ ve ilan asýlmýþ olacak, * eydan, park, cadde veya sokak kenarlarýndaki kamuya ait alanlara asýlmýþ olacak, * Özel mülkiyete ait yer ise, mülk sahibinin rýzasý olmayacak, * Yetkili makamlardan açýk ve yazýlý izin alýnmamýþ olacak. Bu unsurlardan hareketle, kanun koyucunun sadece kirlilik sebebiyle cezalandýrma amacý gütmediði, özellikle umuma ait alanlar yönünden karmaþayý önlemek ve özel mülk yönünden de bir emrivakiye izin vermemeyi amaçladýðý anlaþýlýyor. Çünkü her iki alanda da usulünce izin alýnýrsa suç saymýyor. Aksi takdirde koþul sadece belediyenin belirlediði yerlere asmamak olurdu. Bir de asmak fiili cezalandýrýlmaktadýr. Oysa özellikle afiþler duvara asýlmaz yapýþtýrýlýr. Burada yasa lafzýna baðlý kalacak olursak, (ki kanunilik ilkesi bunu gerektirir) el ilaný daðýtanlarýn ve afiþ asanlarýn bu madde kapsamýnda olmadýðýný söylemek gerekir. addenin devamý bendlerinde, izin þekli ve süre sonunda toplatýlma zorunluluðu belirtilmiþ olup, toplama hükmüne uymama ayrýca cezalandýrýlmýþtýr. Ayrýca toplatma masraflarýnýn tahsil olunacaðý belirtilmiþtir. Nitekim 2 sayýlý kanunda, seçim dönemlerinde afiþ ve ilan asýlma usulleri ayrýca düzenlenmiþ olup, seçim afiþleri bu kanunun kapsamý dýþýndadýr. 35) adde 42 - () eydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarýndaki kamuya ait duvar veya alanlara, rýzasý olmaksýzýn özel kiþilere ait alanlara bez, kaðýt ve benzeri afiþ ve ilan asan kiþiye, yüz Türk Lirasýndan üçbin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý verilir. Ayný içerikteki afiþ ve ilanlar, tek fiil sayýlýr. (2) Birinci fýkra hükmü, yetkili makamlardan alýnan açýk ve yazýlý izne dayalý olarak asýlan afiþ ve ilanlar açýsýndan uygulanmaz. Bu izinde, afiþ ve ilanýn asýlacaðý zaman dilimi açýk bir þekilde gösterilir. Bu afiþ ve ilanlar izin verilen gerçek veya tüzel kiþi tarafýndan bu sürenin dolmasýný müteakip derhal toplatýlýr. Toplatma yükümlülüðüne aykýrý hareket edilmesi halinde birinci fýkra hükmüne göre idari para cezasý verilir. (3) Bu afiþ ve ilanlarýn kaldýrýlmasýna iliþkin masraflar da ilgili kiþilerden ayrýca tahsil edilir. (4) Bu kabahatler dolayýsýyla idari para cezasýna, kolluk veya belediye zabýta görevlileri karar verir. (5) Özel kanunlardaki hükümler saklýdýr. 36) BÝLGÝN, agm, s.6. 37) ÇAÐLAYAN, age, s ART 20 Yýl: 2 Sayý:

7 AKALE ÝDARE R k- Silah Taþýma Kanunun kabahat saydýðý, kanunen taþýnmasý yasak olmayan (ruhsatlý) silahýn umuma açýk yerlerde gösterilerek taþýnmasýdýr. Ruhsatsýz silahlar zaten bu kanun kapsamýnda olmayýp, TCK ve 636 sayýlý kanun kapsamýndadýr. Hatta, suçun unsurlarý, kanunilik ilkesine göre ele alýnýrsa kanunen yasak olan silahý göstererek taþýmak bu suçu oluþturmaz. Bu maddeye göre cezayý kolluk verecek olup, belediye cezalarý içinde yer almamaktadýr. III. ÝDARÝ CEZALARA KARÞI KANUN YOLLARI A. KABAHATLER KANUNUN- DAN ÖNCE Kabahatler Kanunundan önce de pek çok idari ceza türü mevcut olup, bunlarýn belediyelerin yetkisinde olanlarýný yukarýda sýralamýþtýk. Nitekim idari cezalar da bir idari iþlem olduðundan, anýlan cezalara karþý idari yargý yerlerine iptal (itiraz) davasý açýlmakta idi. Ýptal davasýnýn süresi genellikle kendi yasasýnda belirtilmekte olup, 7 gün, 5 gün, 30 gün gibi süreler içermektedir. Bu arada kabahat nevinden suçlar TCK da düzenlenmiþ idi. Bunun yanýnda 24 yýlýndan bu yana yürürlükte bulunan 50 kadar kanunda, bazý basit fiillere adli cezalar öngörülmekte idi. Anayasamýz yargý ayrýlýðý rejimini benimsediðinden, adli cezalar adli yargý organlarýnca verilip, kendi usulünce itiraz veya temyize tabi idi. Ýdari cezalar ise, temelde idari iþlem olduðundan idari yargý denetimine tabi idi. Tipik idari iþlem olmakla birlikte bazý cezalarla ilgili olarak kanun koyucu adli yargý yolu öngörmüþtür. (Örneðin; tapu ve nüfustan kaynaklanan iþlemler, 60 sayýlý yasa uyarýnca verilen cezalar, 34 sayýlý yasanýn 42. maddesi uyarýnca verilen cezalar, 506 sayýlý yasa uyarýnca verilen cezalar gibi.) Ancak Anayasa ahkemesi, bu tür düzenlemeleri peyderpey iptal edip, idari yargý yolunu açmýþtýr. Yasa koyucu da AY nin bu iradesi paralelinde zaman içinde hem yargý yoluna iliþkin yanlýþlarý düzeltmiþ hem de, birçok adli cezayý idari cezaya dönüþtürme yoluna girmiþtir. Bu konudaki ilk toplu ve en çarpýcý deðiþiklik tarih ve 454 sayýlý 40 kanunla yapýlmýþtýr. Bu kanunla 53 farklý kanunda düzenlenen adli ceza idari cezaya dönüþmüþ ve bir ortak madde ile 7 gün içinde idare mahkemesine itiraz yolu öngörülmüþtür. Bu ortak maddede itiraz üzerine verilen kararlarýn kesin olduðu da belirtilmiþtir. Anayasadaki yargý ayrýlýðý rejiminin gereði olan bu anlayýþ münferit de olsa, gerek kanun koyucu gerekse AY tarafýndan devam ettirilmiþtir. Nitekim, basit suçlar diyebileceðimiz kabahatler de 5237 sayýlý yeni Türk Ceza Kanunundan çýkarýlmýþ ve idari suç ve cezaya dönüþmesi amaçlanmýþtýr. Bu zaman zarfýndan, hangi kanunda düzenlenirse düzenlensin, yanýnda açýkça adli yargý yolu belirtilmemiþ ise tüm idari cezalara karþý idari yargýda dava açýlmýþtýr. Nitekim Kabahatler Kanunu ile tüm idari cezalara iliþkin genel bir düzenleme getirilmiþ ve TCK dan çýkarýlan kabahatlere de yer vererek idari ceza öngörmüþtür. Buraya kadar her þey normal olmakla birlikte, yasanýn 3. ve 27. maddelerinde öngörülen Adli yargýya itiraz düzenlemesi yargý ayrýlýðý düzenini karýþtýrmýþtýr. B. KABAHATLER KANUNUNA GÖRE Kabahatler Kanunu; idari ceza ile ilgili bir usul kanunu olup, önemli bir boþluðu doldurmuþ olmakla birlikte, tipik idari iþlem olan idari yaptýrýmlar a karþý adli yargýya itiraz yolu öngörmesi yargýda karmaþaya yol açmýþtýr ) adde 43 - () Yetkili makamlardan ruhsat almaksýzýn kanuna göre yasak olmayan silahlarý park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir þekilde taþýyan kiþiye, kolluk tarafýndan elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. 3) AY, KT , K.7/5. 40) gün ve 2500 S. RG. ART 20 Yýl: 2 Sayý: 5

8 HALLÝ AKALE Kanunun 3. maddesinde, Bu kanunun genel hükümleri diðer kanunlardaki kabahatler hakkýnda da uygulanýr hükmü, 27/. maddesinde de onbeþgün içinde sulh ceza mahkemesine baþvurabilirler hükmü düzenlenmiþ olup, bu hüküm yasanýn genel hükümleri arasýnda yer aldýðýndan, tüm idari yaptýrým kararlarýna karþý sulh ceza mahkemesine itiraz yolu açýlmýþtýr. Yasanýn bu haliyle ilk tereddüt, bu hükmün tüm kanunlar için mi sadece Kabahatler Kanunu için mi geçerli olduðu konusunda olmuþtur. Nitekim Uyuþmazlýk ahkemesi bu safhada yargý yoluna iliþkin hükmün tüm idari cezalar için geçerli olup, adli yargýnýn görevli olduðuna karar vermiþtir. 4 Kanunun bu þekilde yorumu sonucunda; yargý yolunu düzenleyen maddelerin Anayasaya uygunluk tartýþmasý baþlamýþtýr. alatya BÝ de içinde bulunduðu 3 adli mahkeme 5326 sayýlý kanunun 3, 23, 24, 27, 2, 2. maddelerini AY ne götürmüþtür. 42 AY tarafýndan, 3. maddenin iptaline, diðer maddelerle ilgili baþvurunun reddine karar verilip 6 ay sonrasý için yürürlük tarihi öngörülmüþtür. 43 Bu sefer, bu 6 aylýk sürede hangi yargý yerinin görevli olduðu tartýþmasý baþlamýþtýr. Çünkü 3. md. iptaliyle eskiye dönülmüþ ve açýkça adli yargýnýn görevlendirildiði yasalar dýþýnda idari yargý genel görevli hale gelmiþtir. AY kararlarý, mahkemece belirlenen günde yürürlüðe gireceðinden 6 ay daha adli yargýnýn görevli olmasý gerekmektedir. 44 Ancak, yasa koyucu 6 ay beklememiþ ve 3. maddeyi yeniden düzenlemiþ, 7, 20, 27, 2 ve 32.maddeler ile geçici. maddede gün ve 5560 sayýlý yasa ile deðiþiklik yapmýþtýr sayýlý yasa ile yeniden düzenlenen ve halen yürürlükte olan 3.maddeye göre: * Bu kanunun; idari yaptýrým kararlarýna karþý kanun yoluna iliþkin hükümleri diðer kanunlarda aksine hüküm yoksa uygulanýr. * Diðer genel hükümleri idari yaptýrým gerektiren bütün fiiller hakkýnda uygulanýr. 3. maddenin bu yeni haliyle aslýnda baþa dönülmüþtür. AY nin iptal gerekçesi, istisnalar dýþýnda idari iþlemin denetimini adli yargýya býrakmanýn Anayasada düzenlenen yargý ayrýlýðý rejimiyle baðdaþmayacaðý mealinde olup, yasa koyucu yeni düzenleme ile bu gerekçeyi ve Anayasayý ihmal etmiþtir. Çünkü bu düzenleme ile, özel yasasýnda idari yargýyý görevli kýlmayan tüm idari yaptýrýmlara karþý adli yargý yolu düzenlenmiþtir. Buna ilaveten birde 27. madde eklenen. bend ile anýlan iþlem kapsamýnda ayný kiþi ile ilgili olarak idari yargýnýn görev alanýna giren kararlarýn da verilmiþ olmasý halinde idari yargýnýn görevli olacaðý hükmü getirilmiþtir. Böylece, idari yargý yolu için ya yasada açýkça idari yargýn görevlendirilmesi ya da idari yargýnýn görev alanýna giren bir iþlemin de tesis edilmiþ olmasý gerekmektedir. Nitekim bu maddeden hareketle, Danýþtay, idari para cezalarýna temelinde yapý tatil zabtý vb. idari kararlar da bulunduðu gerekçesiyle idari yargýnýn görevli olduðuna hükmetmiþ ve Uyuþmazlýk ahkemesi de bu yönde kararlar vermiþtir. Buna raðmen idari yargýnýn bu konudaki görev alaný önemli ölçüde daraltýlmýþtýr. Bununla da yetinilmeyip, gün ve 267 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 572 sayýlý kanun ile 5 kanunda idari yargý aleyhine deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bu 5 kanunun içinde 454 sayýlý yasa ile 2003 yýlýnda idari cezaya dönüþtürülen ve idari yargý 4) Uyuþmazlýk ahkemesi, gün, E.2005/76, K.2005/02. 42) Sadece alatya BÝ 3.md. iptalini istemiþ, diðer mahkemeler 3.md. dýþýndaki maddelerin, özellikle 27. md. iptalini istemiþtir. 43) AY gün ve E.2005/0, K.2006/35 sayýlý kararý günlü RG yayýmlanmýþtýr. 44) Uyuþmazlýk ahkemesi gün ve E.2006/27, K.2006/4. 6 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

9 AKALE ÝDARE R yolu düzenlenen yasalar da mevcuttur. Buna göre 2003 yýlýnda 454 sayýlý yasa ile idari yargý lehine doruða çýkan yargý ayrýlýðý rejimi, önce Kabahatler Kanunu ile sonra da 572 SK ile büyük güç kaybetmiþtir. Bu sefer yeni düzenlemeye karþý Aydýn BÝ Anayasa ahkemesine 45 baþvurmuþtur. ahkeme bu kararýnda; 3. madde ile birlikte 2.md, 6/2. md. ve 27/.md.lerin iptalini istemiþtir. Kararda Anayasaya aykýrýlýk vurgulandýðý gibi, Anayasa ahkemesinin bir önceki karar gerekçesi vurgulanýp, yasa koyucunun, AY nin iptal gerekçesini dikkate almadýðý belirtilmiþtir. Ne var ki AY gün ve E.2007/5, K.200/0 sayýlý kararýyla (6-5 oy çokluðuyla) bu baþvuruyu reddetmiþ, Aydýn BÝ ne kýsa karar gelmiþ henüz ( ) gerekçeli karar yayýmlanmamýþtýr. Bu sebeple ayný madde ile ilgili bir önceki karar gerekçesinin nasýl bertaraf edildiði henüz bilinmemektedir. C. OLASI GEREKEN KANUN YOLU Öncelikle, kanun yoluna iliþkin hüküm bir tarafa býrakýlýrsa, Kabahatler Kanununun Türk hukuk sisteminde önemli bir boþluðu doldurduðunu söylemek gerekir. Çünkü, hukuk sisteminde önemli bir yer tutan ve de son yýllarda topluca adli cezadan idari cezaya dönüþtürme uygulamasý yapýlan, idari ceza hukuku ile ilgili genel bir usul yasasý bulunmamakta idi. Yüzlerce kanunda münferit olarak düzenlenen idari cezalar, ya yasasýnda öngörülen parça-bölük usul hükümlerine göre ya da idarenin genel iþleyiþ düzenine göre sonuçlanmakta idi. Ýdari ceza hukukunun, genel ceza hukuku ile irtibatý, cezaya iliþkin genel hukuk kurallarýnýn uygulanýp uygulanmayacaðý gibi hususlar belirsiz idi. Kabahatler Kanunu birçok ceza hukuku müessesesini de uyarlayarak tüm idari cezalar için standart bir usul getirmiþtir. Ayný eksiklik disiplin hukuku için de sözkonusu olup, benzer bir kanun disiplin usul hukuku için de gereklidir. Ancak kanunun bunca olumlu yönüne raðmen, kanun yolunu düzenleyen 3. ve 2. maddelerde, neredeyse tüm idari cezalarý sulh cezaya yönlendirerek, Türk yargý sistemini ters yüz etmiþtir. Çünkü Anayasamýz dünyada geçerli olan iki sistemden birisi olan yargý ayrýlýðý 46 rejimini kabul etmiþtir. Buna göre yargý örgütü yerel mahkemelerden temyiz merciine kadar adli yargý-idari yargý þeklinde iki ayrý organ olarak örgütlenmiþtir. Yargý ayrýlýðý rejiminin doðal (ve zorunlu) sonucu ise, idari iþlem ve eylemlerden dolayý idari yargý yolunun geçerli olmasýdýr. Anayasa deðiþmediði sürece yasa koyucu bile bunun aksini takdir edemez. Nitekim AY 3. maddenin iptaline iliþkin kararýnda, AY nýn 25, 40, 42 ve 55. maddelerine vurgu yaptýktan sonra, Bu kurallara göre, Anayasada idari ve adli yargýnýn ayrýlýðý kabul edilmiþtir. Bu ayrým uyarýnca idarenin kamu gücü kullandýðý ve kamu hukuku alanýna giren iþlem ve eylemleri idari yargý, özel hukuk alanýna giren iþlemleri de adli yargý denetimine tabi olacaktýr. Buna baðlý olarak idari yargýnýn görev alanýna giren bir uyuþmazlýðýn çözümünde adli yargýnýn görevlendirilmesi konusunda yasa koyucunun geniþ takdir hakkýnýn bulunduðunu söylemek olanaklý 47 deðildir. Nitekim AY benzer gerekçelere, daha önce imar para cezalarýna karþý sulh ceza mahkemesini görevli kýlan 34 sayýlý yasanýn 42. maddesini iptal ederken de yer vermiþtir. 4 Anayasa ahkamesi 3. maddenin iptaline iliþkin kararýnda yukarýda anýlan gerekçenin devamýnda 45) Aydýn BÝ, KT E.2007/52. 46) AY. 55/ md: Danýþtay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun baþka bir idarî yargý merciine býrakmadýðý karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 47) AY, KT E.2005/0, K.2006/35. 4) AY, KT , K.7/5. ART 20 Yýl: 2 Sayý: 7

10 HALLÝ AKALE daha aðýr suç oluþturan eylemler için verilen idari para cezalarýna karþý yapýlacak baþvurularda konunun idari hukukundan çok ceza hukukunu ilgilendirmesi nedeniyle adli yargýnýn görevli olmasý doðaldýr görüþüne de yer vermiþtir. 4 Ancak bu düþünceyi de kabul etmek Anayasanýn yargý ayrýlýðý tercihi karþýsýnda olanaksýzdýr. Hatta, bu görüþ yasa koyucunun son zamanlarda pek çok adli cezayý idari cezaya dönüþtürmesi ve kabahat nevinden suçlarý TCK kapsamýndan çýkarýp idari suça (kabahat) dönüþtürmesi iradesi ile de çeliþmektedir. Yasa koyucunun bu tercihi ile basit bazý suçlarla ceza yargýsýnýn meþgul olmamasý, idari tedbir ve cezalarla konuya müdahale edilmesi tercih edilmiþtir. Hal böyle olunca da, adý üstünde idari ceza olan bu iþlemler tipik idari iþlemler olup, ceza hukuku ile ilgisi yoktur. Bu iþlemleri ceza yargýsýnýn uðraþ alanýndan çýkarýp kanun yolu olarak tekrar ceza yargýsýna yönlendirmek, yukarýdaki saikle baðdaþmamaktadýr. En önemlisi de yargý ayrýlýðý rejimini sulandýrmaktadýr. Kabahatler Kanununda ceza hukuku müesseselerine yer verildiði, pek çoðu hukukçu olmayan idari hakimlerin buna nüfuz edemeyeceði eleþtirisi getirilebilir. Bu noktada da, anýlan usul hükümlerinin ceza verme aþamasýyla ilgili olduðunu, idarecilerin (zabýtanýn bile) bu usul hükümlerine nüfuz edemeyeceði kaygýsý taþýmadan müeyyidenin idari cezaya dönüþtürüldüðü, dolayýsýyla sadece bu iþlemi denetleyecek idari hakimler yönünden bu kaygýnýn yersiz olduðunu belirtmek gerekir. Bu yargý yolu tercihinin uzun vadede idari yargýyý zaafa uðratacak bir tercih olduðunu da vurgulamak gerekir. Nitekim alatya BÝ, AY ne baþvuru kararýnda Anayasal sistemi yargý ayrýlýðýný benimsemiþken, idari iþlemlerin bir kýsmýný adli yargý görev alanýna sokan yasa hükümlerinin Anayasaya aykýrýlýðýnýn dikkate alýnmamasý halinde, zamanla politik sebeplerle, klasik idari yargý görevine giren iþlemlerin de adli yargý görev alanýna alýnmasý yolunun açýlacaðý ve idarenin denetiminde özel ve uzman yargý yerinin etkisiz kýlýnarak, idarenin yargýsal denetiminin zamanla iþlevsizetkisiz hale getirilebileceði düþünülmektedir. Aydýn BÝ tarafýndan Kanunun maddesinin yeni hali (5560 SK ile deðiþik) için AY ne yapýlan baþvuruda da benzer kaygýlar dile getirilip, AY nin önceki iptal gerekçesinin dikkate alýnmamasýna kuvvetler ayrýlýðý ilkesiyle çeliþtiði, yargý ayrýlýðý rejiminin ihlal edildiði, yasa koyucunun adli cezalarý idari cezaya dönüþtürme teamülüyle çeliþtiði, bu manada 3. madde ile getirilen sistemin Anayasaya aykýrý bir nevi kaza olduðu, uzun vadede idari yargýnýn iþlevsiz- etkisiz hale getirilebileceði görüþlerine yer verilmiþtir. IV. SONUÇ Buraya kadarki incelemelerden, belediyelerin genel anlamda idari ceza verme yetkisi bulunduðu, idari cezalarýn tümü için Kabahatler Kanunu nun bir dönüm noktasý olduðu, Kabahatler Kanunu ile yeni bir takým idari suç (kabahat) türü düzenlenmekle birlikte esas önemli deðiþikliðin tüm idari cezalar için geçerli bir usul sistemi getirdiði tespit edilmiþtir. Bu tespit çerçevesinde esas konumuz olan, Kabahatler Kanununa göre belediyelerin cezalandýrma yetkileri incelenmiþtir. Bu inceleme yapýlýrken de, kanun sýralamasý doðrultusunda belediyenin doðrudan yetkilendirilmediði kabahat (ceza) türlerine de kýsaca yer verilmiþtir. Kanundaki kabahat türleri incelendikten sonra Kabahatler Kanunu 5 4) AY gün, E.2005/0, K.2006/35. 50) alatya BÝ, KT , E.200/20. 5) Aydýn BÝ, KT.23/2/2007, E.2007/53. ART 20 Yýl: 2 Sayý:

11 AKALE ÝDARE R ile getirilen süreç yorumlanmýþtýr. Bu süreçte en önemli husus olan, yargý yolu ile ilgili hükümlerin içeriði, Anayasa ile çeliþmesi, mahkeme kararlarýyla birlikte irdelenmiþtir. Nitekim bu tercihin nirengi noktasýný oluþturan 3.madde ile yargý ayrýlýðý rejiminin zaafa uðratýldýðý, Anayasanýn ihlal edildiði tespiti yapýlmýþtýr. Kabahatler Kanunu özelliðiyle çok önemli bir boþluk doldurup bu faydanýn kanun yolu tercihiyle yok edilmemesi gerekir. Bunun için 3/.maddenin tamamen kaldýrýlmasý yeterlidir.böylece genel ilkelere göre, idari cezalar idari iþlem sayýldýðýndan kanunda açýkça adli yargý görevlendirilmemiþ ise idare mahkemeleri görevli olacaktýr. Ya da ayný amacý saðlamasý için 3/. maddenin kanunda açýkça adli yargýnýn görevli kýlýndýðý hallerde genel hükümlere göre hareket edilir þeklinde düzenlemesi gerekir. Tabi ki bunun yanýnda 27/. maddenin de ya tamamen kaldýrýlmasý ve itirazýn genel hükümlerine tabi olmasý ya da 3/. md. paralelinde düzenlenmesi gerekir. Son olarak Kabahatler Kanunundan esinlenerek ayný düzenlemenin disiplin hukuku için de disiplin usul kanunu olarak düzenlenmesi gerektiðini ifade etmek istiyoruz. KAYNAKÇA. BÝLGÝN Hüseyin, Belediyelerce Verilen Ýdari Para Cezalarý ve Bu Cezalara Karþý Yargýsal Baþvuru Yollarý, (akale) ahalli Ýdareler Dergisi, ayýs-haziran 200, s ÇAÐLAYAN Ramazan, Ýdari Yaptýrýmlar Hukuku, Asil Yayýn, ÇÝÇEK Ýbrahim, Kabahatler Kanunu, Kazancý Hukuk Yayýnevi, Ýstanbul YALÇIN Ýsmail, Kabahatler Hukuku, Seçkin Yayýnlarý, Ankara ART 20 Yýl: 2 Sayý:

12 HALLÝ AKALE BELEDÝYELERDE ÝTFAÝYE PERSONELÝNE VERÝLEN YEEK HÝZETÝNDE KARÞILAÞILAN SORUNLAR Nebi YILAZ Sayýþtay Baþdenetçisi GÝRÝÞ Belediyelerde itfaiye personeline verilen yemek hizmetinin sunulmasýnda bazý sorunlarla karþýlaþýlmaktadýr. Bu sorunlar baþýnda iki yönetmelik (Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði ve Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliði) arasýndaki iliþkinin tam olarak anlaþýlýp uygulanamamasý yer almaktadýr. Diðer bir sorun ise itfaiye personeline Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin hükümlerine aykýrý olarak yemek hizmetinin eksik verilmesidir. Bu yazýda öncelikle ilgili yönetmeliklerde yer alan hükümlere yer verildikten sonra mevzuata iliþkin genel bir deðerlendirme ve daha sonra karþýlaþýlan sorunlara iliþkin deðerlendirmeler yapýlacaktýr.. Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde Yer Alan Hükümler tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin Yemek Baþlýklý 37. addesinde: () 24 saat iþ, 4 saat istirahat þeklinde çalýþan itfaiye personeline 3; 2 saat iþ, 24 saat istirahat ve 2 saat iþ, 2 saat istirahat þeklinde çalýþan itfaiye personeline 2, 2 saatten az çalýþan itfaiye personeline öðün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayýlý Kanunun 22 nci maddesi esas alýnarak belediyece karþýlanýr. hükmü yer almaktadýr. 2. Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinde Yer alan Hükümler Öncelikle 657 Sayýlý Devlet emurlarý Kanununun Yiyecek yardýmý baþlýklý 22. maddesinde Devlet memurlarýnýn hangi hallerde yiyecek yardýmýndan ne þekilde faydalanacaklarý ve bu yardýmýn uygulanmasý ile ilgili esaslar aliye Bakanlýðý ile Baþbakanlýk Devlet Personel Baþkanlýðýnýn birlikte hazýrlayacaklarý bir yönetmelik ile tesbit olunur denilmektedir. 657 Sayýlý Devlet emurlarý Kanunun 22. addesine dayanýlarak çýkarýlan Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinin Yardým Þekli baþlýklý 3. maddesinde: 0 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

13 AKALE ÝDARE R Yiyecek yardýmý yemek verme þeklinde yapýlýr. Bu yardým karþýlýðýnda nakten bir ödemede bulunulmaz. Yiyecek yardýmý haftalýk çalýþma süresi 40 saati aþmayan yerlerde öðle yemeði olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlýlýk gösteren hizmetlerde çalýþan memurlara, görevlerinin diðer yemek saatlerinde de devam etmesi þartýyla üç öðüne kadar yemek verilebilir. hükmü Yemek Servisi Giderleri baþlýklý 4. addesinde: Yiyecek yardýmýnýn gerektirdiði giderler, yemek maliyetlerinin yarýsýný aþmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamýna dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karþýlanýr. Ödenek daðýtýmý yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayýsý dikkate alýnmak suretiyle yapýlýr. Yemek bedelinin bütçeden karþýlanamayan kýsmý yemek yiyenlerden alýnýr. 255 sayýlý Bazý Kamu Personeline Tayýn Bedeli Verilmesi Hakkýnda Kanun'a göre tayýn bedeli verilen personel ile sözleþmeli olarak çalýþtýrýlanlarýn, bu Yönetmeliðe göre yiyecek yardýmý yapýlan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamý kendilerinden alýnýr. hükmü; Yardýmýn Þartlarý baþlýklý 5. maddesinde: Kurum bütçelerine yiyecek yardýmý karþýlýðý olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardým sandýðý, dernek veya bu mahiyetteki kuruluþa ödenir. Yemek servisi, yiyecek yardýmýndan faydalanabilecek personel sayýsýnýn asgari 50 olmasý ve yemekhane için elveriþli yer bulunmasý þartýyla atamaya yetkili amirin onayý ile kurulabilir. Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaþ eþya kurumlarca saðlanýr. Bunlara karþýlýk memurlardan ücret alýnmaz. hükmü; Yemek aliyetinin Hesabý baþlýklý. maddesinde: Bu Yönetmeliðin 4 üncü maddesinin uygulanmasýnda, kurum kadrolarýnda olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su, elektrik ve havagazý giderleri yemek maliyetine dahil edilmez. hükmü yer almaktadýr. 3. Genel Deðerlendirme Öncelikle Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 37. maddesinde iki husus vurgulanmaktadýr. Birinci olarak çalýþma saatlerin göre itfaiye personeline kaç öðün yemek verileceðidir. Bu hüküm bir amir hükümdür zira yönetmelikte verilebilir denilmemekte verilir denilmektedir. Buna göre 24 saat iþ, 4 saat istirahat þeklinde çalýþan itfaiye personeline 3 öðün; 2 saat iþ, 24 saat istirahat ve 2 saat iþ, 2 saat istirahat þeklinde çalýþan itfaiye personeline 2 öðün, 2 saatten az çalýþan itfaiye personeline öðün yemek verilir. Ýkinci husus ise yemek giderlerinin 657 sayýlý Devlet emurlarý Kanununun 22. maddesine dayanýlarak çýkarýlan Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðindeki esaslara göre karþýlanacaðýdýr. Burada dikkat edilmesi gereken yemek verilme þartlarýnýn Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðine göre belirlenmesi söz konusu deðil burada sadece yemek giderlerine iliþkin esaslarýn bu yönetmeliðe göre belirlendiðidir. Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði amir bir hükümle yemek verileceðini belirtmektedir. ART 20 Yýl: 2 Sayý:

14 HALLÝ AKALE Diðer bir ifadeyle, belediyeler çalýþma þartlarýna göre Ýtfaiye personelinin yemek ihtiyacýný karþýlamak zorundadýr ve yemek giderlerine iliþkin hususu da Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðindeki esaslara göre yapmalýdýr. Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinde yer alan hükümlerde yiyecek yardýmýnýn hangi esaslara göre yapýlacaðý belirtilmiþtir. Bu çerçevede, öncelikle yemek bedelinin yarýsýný kurum ödemeli, yarýsýný yemek yiyen ödemelidir. Yemeðin maliyetine gelince, yemeðin maliyeti hesaplanýrken dikkate alýnmayacak hususlar yönetmelikte belirtilmiþtir. Yemek servisinde görevlendirilen kadrolu personel giderleri, kira, amortisman, su, elektrik ve havagazý giderleri yemek maliyetine dahil edilmeyecektir. Ayrýca, Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaþ eþya kurumlarca karþýlanmalý itfaiye personelinden bu giderlere karþý bir ödeme alýnmamasý gerekmektedir. 4. Belediyelerdeki Yanlýþ Uygulamalar Belediyelerde, itfaiye personeline iliþkin yemek bedelleri ayrý olarak belirlenmekte ve bedelin tamamý Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðine göre belediye bütçesinden ödenmektedir. Bu yöntemle belediye kendi yemek hanesinin mali durumunu itfaiye personelinden aldýðý bu yemek bedelleri ile düzeltmektedir. Bu bir çok yönüyle yanlýþ bir uygulamadýr. Zira belediye itfaiye personelinin yemek ihtiyacýný karþýlamalý ve buna iliþkin olarak yönetmelikte belirtilen maliyet unsurlarý dikkate alýnarak yarý bedeli ilgili personelden tahsil edilmelidir. Bu konuyu açmakta yarar görüyorum. Çünkü, belediyeler maktu fiyat belirlerken (aslýnda önceden maktu fiyat belirlemek esas itibariyle ilgili yönetmeliðin ruhuna aykýrýlýk oluþturmaktadýr) itfaiye personelinin sabah ve akþam yemekleri için personel çalýþtýrýlacaðý için bunlarý yemek maliyetine dahil ederek maktu fiyatý yüksek belirlemektedirler. Ancak Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinde Yemek aliyetinin Hesabý baþlýklý. maddesinde kurum kadrolarýnda olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su, elektrik ve havagazý giderleri yemek maliyetine dahil edilmeyeceði ifade edilmektedir. Dolayýsýyla sabah ve akþam verilen yemeklere iliþkin yapýlan giderlerden kadrolu personel gideri, su elektrik gibi giderler personelden alýnacak yemek bedeline iliþkin maliyete dahil edilmemelidir. Zira, mevzuatýmýzda yemek hizmeti, verilmesi gereken bir zorunlu bir hizmet olarak görülmüþ ve bu hizmete iliþkin yükümlülükleri ilgili personele deðil ilgili kuruluþa vermiþtir. Ýkinci olarak, fiyatý yüksek belirlemek olarak ortaya çýkan bu yanlýþ uygulamanýn çözümü itfaiye personeline sadece öðlen öðünü için yemek vermek ve diðer personel gibi yemek bedelinin tahsil edilmesi de deðildir. Belediye, itfaiye personelinin çalýþma saatlerine göre eksiksiz olarak yemek ihtiyacýný karþýlamasý gerekmektedir. Zira, çalýþma saatlerine göre öðün sayýsýnca yemek vermek belediyeler için bir zorunluluktur. Bu durum yönetmelikte verilir þeklinde ifade edilmiþtir. Son olarak bir hususa daha deðinmek yerinde olacaktýr. Yemek hizmetinin verilmesinin ancak ayni olarak yapýlabileceði, nakdi olarak bütçede 2 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

15 AKALE ÝDARE R belirlenen bedelin personele ödenmesi olarak yerine getirilemeceðidir. Bu durum Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinin 3. maddesinde Yiyecek yardýmý yemek verme þeklinde yapýlacaðý ve bu yardým karþýlýðýnda nakten bir ödemede bulunulmayacaðý açýkça ifade edilmiþtir. Sonuç Belediyelerde itfaiye personeline verilen yemek hizmetinin sunulmasýnda karþýlaþýlan sorunlar arasýnda iki yönetmelik (Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði ve Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliði) arasýndaki iliþkinin tam olarak anlaþýlýp uygulanamamasý ve itfaiye personeline Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin hükümlerine aykýrý olarak yemek hizmetinin eksik verilmesi gelmektedir. Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 37. maddesinde çalýþma saatlerin göre itfaiye personeline kaç öðün yemek verileceði ve yemek giderlerinin 657 sayýlý Devlet emurlarý Kanununun 22. maddesine dayanýlarak çýkarýlan Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðindeki esaslara göre karþýlanacaðý hususu belirtilmektedir. Ýtfaiye personeline yemek verileceði hükmü amir bir hükümdür. Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinde yer alan hükümlerde yiyecek yardýmýnýn hangi esaslara göre yapýlacaðý belirtilmiþtir. Buna göre yemek bedelinin yarýsýný kurum ödemeli, yarýsýný yemek yiyen ödemelidir. Yemek maliyeti hesabýnda yemek servisinde görevlendirilen kadrolu personel giderleri, kira, amortisman, su, elektrik ve havagazý giderleri yemek maliyetine dahil edilmeyecektir. Ayrýca, Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaþ eþya kurumlarca karþýlanmalý itfaiye personelinden bu giderlere karþý bir ödeme alýnmamasý gerekmektedir. Dolayýsýyla, belediye itfaiye personeline çalýþma saatlerine uygun olarak öðün sayýnca yemek verilmek zorundadýr. Yemek giderlerine iliþkin esaslarda, yemek verilmesine iliþkin esaslar deðil, Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinde yer alan giderlerin yarýsý yemek yiyen ilgili itfaiye personelinden alýnmasý gerekmektedir. ART 20 Yýl: 2 Sayý: 3

16 HALLÝ AKALE beledýye ALACAKLARININ 6 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENÝDEN YAPILANDIRILASINA DAÝR KANUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLESÝ Emrullah TÖREEN Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý üdür GÝRÝÞ Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun 25/2/20 tarih ve 2757 (ükerrer) sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanmýþ bulunmaktadýr. Konu ile ilgili olarak Seri No.lu Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Hakkýnda 6 sayýlý Kanun Genel Tebliði yayýmlanmýþtýr. Bu Kanunla, aliye Bakanlýðýnca tahsil edilen vergi, resim, harç ve idari para cezalarý, sosyal güvenlik kurumu prim alacaklarý, gümrük vergileri, il özel idaresi ve belediyelerin vergi, resim ve harç katýlma paylarý, su kullanýmýna baðlý alacaklarý, diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn alacaklarý yapýlandýrýlmaktadýr. Bu yazýda, belediyelerin vergi, resim, harç ve harcamalara katýlma paylarý, ücretler ve sözleþmelerden doðan alacaklarýna iliþkin açýklamalar belirtilmiþ olup belediyelerin borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýna yönelik açýklamalara yer verilmemiþtir. 3/2/200 tarihine kadar ödenmemiþ vergiler ile bunlara baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarý, ödenmemiþ ücret, su kullaným bedelleri, atýk su bedelleri, belediyeler ve bunlarýn baðlý kuruluþlarý ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasý bunlara ait þirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taþýnmazlar hakkýnda yaptýklarý irtifak hakký ve kiralama iþlemlerinden kaynaklanan alacaklarý yapýlandýrma kapsamýnda yer almaktadýr. Yapýlandýrmadan yararlanmak isteyen 2 mükellefler 2 ayýs 20 günü mesai saati sonuna kadar ilgili belediyeye baþvurmasý gerekmektedir. Yapýlandýrýlan alacaklar, 2 ayda bir olmak üzere 6 ila taksitte ödenebilmekte, dolayýsýyla borcun 36 ayda ödenmesi imkâný saðlanmaktadýr. Ancak bu durumda, vadeye göre alacaðýn belirli katsayýlarla çarpýlmak suretiyle tahsili yoluna gidilmektedir. )2/3/20 tarih ve 2772 (mükerrer) sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanmýþtýr. 2) Kanunun yayýmýný izleyen ikinci ayýn sonu olan 30 Nisan 20 tarihi tatil gününe rastladýðý için son gün 2 ayýs 20 olarak dikkate alýnmaktadýr. 4 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

17 AKALE ÝDARE R Borçlularýn bu konuda dava açmamalarý, açýlmýþ davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarýna baþvurmamalarý gerekmektedir. Alacaðýn takvim yýlý içinde ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapýlandýrma bozulmaktadýr.. KANUNUN UYGULAASINDA BAZI ÝFADELER Vergi tabiri, 23 sayýlý Vergi Usul Kanunu kapsamýna giren vergi, resim, harç, fon ve katýlma payý ile eðitime katký payýný ifade etmektedir. Alacaklara uygulanacak güncelleme endeksi, Türkiye Ýstatistik Kurumunun her ay için belirlediði TEFE/ÜFE aylýk deðiþim oranlarý olup 3/2/2004 tarihine kadar toptan eþya fiyatlarý endeksi (TEFE) aylýk deðiþim oranlarý, //2005 tarihinden itibaren ise üretici fiyatlarý endeksi (ÜFE) aylýk deðiþim oranlarý uygulanacaktýr. Beyanname tabiri, vergi tarhýna esas olan beyanname ve bildirimleri ifade etmektedir. 2. BELEDÝYELERÝN ALACAK TÜRLERÝ VE DÖNELERÝ 2.. Kapsama Dâhil Olan Alacaklar 23 sayýlý Vergi Usul Kanunu kapsamýna giren ve 3/2/200 tarihi ve öncesi dönemlere ait olan beyana dayanan vergiler için, 3/2/200 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere iliþkin vergi ve bunlara baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarý bu 3 Kanun kapsamýna girmektedir yýlýna iliþkin olarak 3/2/200 tarihi ve öncesinde tahakkuk eden ve ödenmeyen vergi ve bunlara baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarý da kapsama dâhildir. Bunlarýn dýþýnda kalan ve 63 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun hükümlerine göre takip edilen ve vadesi 3/2/200 tarihinden önce olup 25 Þubat 20 tarihi itibarýyla ödenmemiþ bulunan asli ve fer i amme alacaklarý da dâhildir. Bu baðlamda, 63 sayýlý Kanun kapsamýna yukarýda sayýlan vergiler ile 2464 sayýlý Belediye Gelirleri Kanununda sayýlan harç ve katýlma paylarý girmektedir. Kapsama vadesi 3/2/200 tarihinden önce olan ücret alacaklarý ile bunlara baðlý fer i alacaklarý dâhildir. 5 Vadesi 3/2/200 tarihinden önce olan su kullanýmýndan kaynaklanan alacaklarý ile fer ileri de dâhildir. Sözleþmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlarý dâhildir. Örneðin 272 sayýlý Çevre Kanununun inci maddesi gereðince alýnan atýksu altyapý ve evsel katý atýk bertaraf tesisleri bedelleri de bu kapsamdadýr. Büyükþehir belediyeleri su kanalizasyon idarelerinin vadesi 3/2/200 tarihinden önce olan su ve atýk su bedeli alacaklarý ile bunlara baðlý faiz, gecikme faizi, gecikme zammý gibi fer ileri dâhildir. (Sözleþmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) Belediyeler ve bunlarýn baðlý kuruluþlarý ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasý bunlara ait þirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taþýnmazlarý hakkýnda yaptýklarý irtifak hakký ve kiralama iþlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 3/2/200 tarihi olmakla birlikte 25 Þubat 20 tarihi itibarýyla ödenmemiþ olan kullaným bedelleri ve hasýlat paylarý ile bu alacaklara iliþkin gecikme zammý, faiz gibi fer i alacaklar da kapsama girmektedir. 3) Yazýda, 6 sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun kýsaca Kanun olarak kullanýlmýþtýr. 4) Belediyelerce beyana dayalý olarak tahsil edilen vergiler; emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi, eðlence vergisi, haberleþme vergisi, elektrik ve havagazý tüketim vergisi, yangýn sigortasý vergisi ve çevre temizlik vergisidir. 5) Ücret alacaðý 2464 sayýlý Kanunun 7 nci maddesinde düzenlenmiþ olup harç veya katýlma payý konusu yapýlmayan ve ilgililerin isteðine baðlý olarak belediyelerce ifa edilecek her türlü hizmetin karþýlýðý olarak alýnan bir bedeldir. ART 20 Yýl: 2 Sayý: 5

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER makale - 3 Av. Ertan ÝREN ÇMÝS Uzman Avukatý ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER I. Anayasa Mahkemesi, 26 Þubat 2003 tarih

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR KAPSAM-1 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÖZET : 11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 2014/050 10.09.2014 Konu: Torba Yasanın Vergilerle İle İlgili Düzenlemeleri Söz konusu Torba Yasa, kayıtlarda yer aldığı halde gerçekte olmayan kasa bakiyeleri ile ortak cari hesap borçları dışında bir

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SİRKÜLER MALİ TATİL VE SÜRELER

SİRKÜLER MALİ TATİL VE SÜRELER SİRKÜLER TARİH 01.07.2015 KONU Mali Tatil ve Süreleri Hk. (01.07.2015-20.07.2015 Tarihleri arası) ÖZET Muhasebenin tanımından hareketle; işletmelerde para ve para ile ifade edilen tüm iş ve işlemler muhasebenin

Detaylı

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir. SİRKÜLER TARİHİ : 15/9/2014 SİRKÜLER NO : 2014/55 VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı Kanunun 73. Maddesi ile Maliye

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: SİRKÜLER NO:2014/55 15/9/2014 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Tarih: 08.10.2014 Sayı: 2014/1178 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24)

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 62 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:24) 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 24 Seri No.lu Özel Tüketim

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 HUKUK BÖLÜMÜ Yargýtay Kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 KARAR ÖZETÝ: KIDEM TAZMÝNATI - YETKÝLÝ MAHKEME Taraflar arasýndaki iliþki aylýk

Detaylı

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve

Detaylı

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI TMH DEVLET ÝHALE YASASI DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR Ýlhan ADÝLOÐLU - Ýnþaat Yüksek Mühendisi 02.06.1934 tarihinde yürürlüðe giren 2490 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uzun bir uygulama döneminden sonra 08.09.1983

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2443 DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.11.1986, No : 86/11220 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.12.1986,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ

12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması No: 2012/38 Tarih: 28.02.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunda Parlamento (Meclis) Kararlarýnýn Yargýsal Denetimi Sorunu 1. Giriþ Yrd. Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoðullarý * Parlamento sözcüðü, Fransýzca da konuþmak anlamýna gelen parler fiilinden

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB.

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN VERGİ, CEZA VB. BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. BORÇLAR

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü.

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. yargýtay kararlarý ÝLAMI Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. KARARI ESAS NO : 2002/13534 KARAR NO : 2003/1628 KARAR TARÝHÝ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-27

SİRKÜLER RAPOR 2008-27 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir.

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir. 02.10.2014 SİRKÜLER (2014 42) Konu: 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar 01.12.2014 Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

Sirküler Rapor 09.06.2014/129-1 YENİ AF KANUNU ÖNERİSİNİN 6111 SAYILI KANUN İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ

Sirküler Rapor 09.06.2014/129-1 YENİ AF KANUNU ÖNERİSİNİN 6111 SAYILI KANUN İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ Sirküler Rapor 09.06.2014/129-1 YENİ AF KANUNU ÖNERİSİNİN 6111 SAYILI KANUN İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ ÖZET : Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulan Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Detaylı