M 1 D E R N E ÐÝ. Baþlarken. Baþlarken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M 1 D E R N E ÐÝ. Baþlarken. Baþlarken"

Transkript

1 Baþlarken Baþlarken ÝDARE R erhaba kýymetli okuyucularýmýz! Dergimizin art 20 tarihli ve sayýsý ile yeninde sizinle birlikteyiz. art ayý ile birlikte ülkemiz yeni bir seçim sürecine girdi. XXIV Dönem illetvekili Genel Seçimleri 2 Haziran 20 Pazar günü yapýlacak. Bu sürecin baþlamasý nedeniyle Anayasal bir zorunluluk olarak Adalet, Ýçiþleri ve Ulaþtýrma Bakanlýklarýna baðýmsýz bakanlar atandý. Seçim sürecinin güzel geçmesini, bu süreçte saðduyunun ve hoþgörünün egemen olmasýný temenni ediyor yapýlacak seçimin vatanýmýza ve milletimize hayýrlý olmasýný diliyoruz. Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen tarih ve 6 sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Ýle Sosyal Sigortalar Ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu Ve Diðer Bazý Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun farklý yürürlük tarihleriyle birlikte tarih ve 2757 (ükerrer) sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Bu Kanun ile birçok kamu alacaðý yeniden yapýlandýrýlmakta ve kýsmi af getirilmektedir. Yerel yönetimlerimizin bu fýrsatý deðerlendirerek borçlarýný yeniden yapýlandýrmak üzere baþvurmalarý kurumlarýnýn menfaati icabýdýr. Böylece hem borçlarýný yeni bir ödeme takvimine baðlamak hem de borç faiz ve cezalarýndan bir kýsmýnýn silinmesi imkânýna kavuþmuþ olacaklardýr. Yerel yönetimlerimizin bu fýrsatý iyi deðerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Bizde dergimizin bu sayýsýnda Torba Yasa ile ilgili dört adet makaleye yer vererek konunun daha iyi anlaþýlmasýna katký saðlamayý hedefledik. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri dergimizle baþ baþa býrakýyoruz. Saðlýklý ve esen kalýn.

2 HALLÝ Beklenen DERGÝSÝ AYLIK - HABER - YORU - AKTÜALÝTE ESLEKÝ EVZUAT DERGÝSÝ YIL : 20 SAYI: AY: ART YAYIN TÜRÜ: YEREL - SÜRELÝ - AYLIK ahalli Ýdareler Derneði Adýna Sahibi Osman USTA Genel Baþkan Sorumlu Yazý Ýþleri üdürü Zeki ERTAÞ Abone Ýþleri üdürü Aysel NAZ Dizgi - Kapak Ahmet BAÞAR Basým Yeri KORZA BASI Büyük Sanayi. Cad. 5/ Ýskitler / Ankara Tel: Fax: web: Basým Tarihi 30/03/20 Yönetim Yeri Cihan Sokak No: 3/ Sýhhiye / ANKARA Tel: Fax: Yayýn Kurallarý * Dergide yayýmlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. * Dergide yayýmlanan yazýlar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. * Yayýnlanmak için gönderilen yazýlarýn yayýnlanýp yayýnlanmamasýna Dergi Yayýn Kurulu karar verir. * Yayýmlanmasý uygun bulunmayan yazýlar geri verilmez. * Yayýn Kurulu, yazýnýn özüne dokunmaksýzýn kýsýtlama ve deðiþiklik yapabilir. YILLIK ABONELÝK BEDELÝ 360,00-TL + ( % KDV) REKLA TARÝFESÝ Dýþ Kapak Ýç Kapak Ýç Sayfa : 00,00-TL : 700,00-TL : 300,00-TL ÝÇÝNDEKÝLER Belediyelerin Kabahatler Kanunu Uyarýnca Verdiði Cezalar -II - Osman ERUCU Aydýn Bölge Ýdare ahkemesi Üyesi Belediyelerde Ýtfaiye Personeline Verilen Yemek Hizmetinde Karþýlaþýlan Sorunlar Nebi YILAZ Sayýþtay Baþdenetçisi Belediye Alacaklarýnýn 6 Sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun Açýsýndan Deðerlendirilmesi Emrullah TÖREEN Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý - üdür Torba Yasada obese Av.. Lamih ÇELÝK Þanlýurfa Belediyesi Hukuk Ýþleri üdürü Kamu Ýhalelerinde Kesin Teminat H. Bahadýr BARÇIN Sayýþtay Denetçisi Ýhaleye Katýlacak Firmalarýn ali Yeterliðine Ýliþkin Kriterler Ömer KÖSE aliye Bakanlýðý uhasebat Baþkontrolörü Ýller Bankasýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkileri Ýlker Þadi ÝÞLEYEN Ýller Bankasýüfettiþi Büyükþehir Belediyelerinin Konut Üretimindeki Etkisi Ve Kent Konut A.Þ. Kocaeli Örneði Av. Akýn YILAZ Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Hukuk üþaviri Torba Kanunundaki Sosyal Güvenlikle Ýlgili Deðþiklikler Ve Yenilikler Ersin UDU SGK üfettiþi ahkeme asraflarý ve Kamu Ýhale Kurumuna Ýtirazen Baþvuru Bedelleri Atilla ÝNAN - Sayýþtay Emekli Denetçisi Bayram GARÝP - Avukat 6 Sayýlý Yasa Ýle Getirilen Yenilikler Nelerdir? Hümeyra ERGÝN ERCAN Avukat Yükselenebilecek Derecenin Üstünde Bir Dereceye Yükselme ustafa DÖNEZ Ýçiþleri Bakanlýðý ah. Ýd. Gen. üd. Þube üdürü evzuat Fihristi Yargý Kararlarý Tebliðler - Genelgeler ve Görüþler Pratik Bilgiler

3 AKALE ÝDARE R BELEDÝYELERÝN KABAHATLER KANUNU UYARINCA VERDÝÐÝ CEZALAR - Iý - Osman ERUCU Aydýn Bölge Ýdare ahkemesi Üyesi Belediyelerin Kabahatler Kanunu Uyarýnca Verdiði Cezalar konusundaki yazýmýzýn ilk bölümünü. sayýmýz olan Þubat 20 de yayýmlanmýþtýr. h. Tütün amullerinin Tüketilmesi Kabahatler Kanununun 3.maddesinde üç bend halinde düzenlenen bu kabahat türü için özel olarak belediyenin cezalandýrma yetkisi bulunmamaktadýr. Kanununun () numaralý bendinde kamu hizmet binalarýnýn kapalý alanlarýnda tütün mamulü tüketen kiþiye ilgili idari birim amirinin yetkili kýldýðý kamu görevlileri tarafýndan ceza verilir. Bu durumda, özel olarak belediye tüzel kiþisi olarak olmasa da, belediyelere ait binalarda birim amiri sýfatýna haiz belediyeciler bu cezayý verebilir. Kanununun (2) nolu bendinde toplu taþýma araçlarýnda, tütün mamulü tüketilmesi hali düzenlenmiþtir. Kabahat özel kiþilerin iþlettiði toplu taþýma aracýnda iþlenmiþse cezayý ilk baþvurulan kolluk birimi yetkilisi verecektir. Eðer araç kamuya aitse, birinci fýkrada olduðu gibi 2 cezayý, ilgili birim amiri veya yetkili kýldýðý görevli verecektir. Kamuya ait toplu taþýma aracý denince de çok büyük oranda akla belediyeler gelmektedir. Bu sebeple, belediye araçlarýnda bu kabahatin iþlenmesi halinde belediyenin ilgili birim amiri ceza verecektir. Böylelikle bu maddede de kýsmen ve dolaylý da olsa belediyenin cezalandýrma yetkisi olduðu sonucuna varýyoruz. Bu hükümle,bazý mekanlarda tütün mamulü kullanýlmasý halinde idari para cezasý verilmesi koþullarýnýn düzenlendiðini görmekteyiz. Ancak anýlan fiil Kabahatler Kanununda üç fýkralýk bir kabahat þeklinde düzenlenmiþ olmakla birlikte anýlan fiil çok daha ayrýntýlý ve geniþ kapsamlý olarak bir kanun konusu (4207 SK) olmuþtur. Anýlan yasanýn amacý sigara vb. tütün ürünlerinin insan saðlýðýna verdiði zararýn 2) adde 3 - () Kamu hizmet binalarýnýn kapalý alanlarýnda tütün mamulü tüketen kiþiye, ilgili idari birim amirinin yetkili kýldýðý kamu görevlileri tarafýndan elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Bu fýkra hükmü, tütün mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz. (2) Toplu taþýma araçlarýnda tütün mamulü tüketen kiþiye, elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Kabahatin özel hukuk kiþileri tarafýndan iþletilen toplu taþýma araçlarýnda iþlenmesi halinde bu ceza ilk baþvurulan kolluk birim yetkilileri tarafýndan verilir. Kamuya ait toplu taþýma araçlarýnda iþlenmesi halinde idari para cezasý verme yetkisi bakýmýndan birinci fýkra hükmü uygulanýr. (3) Özel hukuk kiþilerine ait olan ve herkesin girebileceði binalarýn kapalý alanlarýnda, tütün mamullerinin tüketilemeyeceðini belirtir açýk bir iþarete yer verilmesine raðmen, bu yasaða aykýrý hareket eden kiþiye, elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Bu ceza, þikayet üzerine en yakýn kolluk birimi yetkililerince verilir. ART 20 Yýl: 2 Sayý:

4 HALLÝ AKALE en aza indirilmesi ve mümkünse tamamen yok edilmesidir. Bunun içinde 4207 sayýlý yasada 5727 sayýlý yasayla birlikte geniþ kapsamlý bir deðiþiklik yapýlmýþ ve sigara vb. tütün ürünlerinin serbest kullanýlma alanlarý oldukça daraltýlmýþtýr. Yasanýn idari para cezasýný düzenleyen 5. maddesine bakýldýðýnda, çeþitli olasýlýklara göre deðiþik miktarlarda idari para cezalarý öngörülmüþtür. Öngörülen idari para cezalarýný veren belediye organlarý da 30 farklýlýklar göstermektedir. Bu yasadaki düzenlemeler uyarýnca da pek çok fiilde belediyenin cezalandýrma yetkisi mevcuttur. Ýdari para cezalarý 5. maddede düzenlenmiþ olup,. fýkradaki fiil sebebiyle zabýta, 2. fýkradaki fiil sebebiyle encümen, 5. fýkradaki fiil sebebiyle encümen,. fýkradaki fiil sebebiyle zabýta, 0. fýkradaki fiil sebebiyle encümen yetkilidir. 3 ý- Kimliði Bildirmeme Kanunun 40. maddesinde düzenlenen bu fiil, kabahat nevinden düzenlenmiþ olsa da yaptýrýmlarýnýn türü ve þekli itibariyle idari cezadan ziyade adli ceza görünümünü muhafaza etmektedir. Kanun hükmüne göre kamu görevlisine gerekli bilgiler ve kimliðini vermeyen kiþiye bu görevli tarafýndan ceza verilir. Bu fiilin belediye ile irtibatýný kurmak kolay deðildir. Çünkü önce belediye görevlilerinin kimlik sorgulama yetkisini ortaya koymak gerekir. addenin () bendinin baþlangýcý görevle baðlantýlý olarak sorulmasý halinde þeklindedir. Bu durumda su abonesi olmak için belediyeye giden kiþinin kimlik-bilgi vermemesi veya yanlýþ bilgi vermesi bu suçu oluþturur mu? Bu kuralýn mutlak olmadýðý kanaatindeyiz. Bu tür idari bir iþ veya iþlem çerçevesinde yapýlacak yanýltma veya bilgi vermeme halinde idari birim zaten talep edilen hizmeti vermeyecektir. Bunun ayrýca cezasý olmamalý. Yasal düzenlemenin sosyal hayat ve asayiþe müessir görevlerle ilgili olmasý gerekir. Baþkalarýnýn can ve mal emniyetini tehlikeye düþürme ihtimali olan haller için yapýlan kimlik sorgulamasýnda bu maddenin geçerli olmasý gerekir. Ayrýca maddenin (2). ve (3). bendlerinde, ihtilafýn uzamasý halinde durumun savcýya iletileceði, açýk kimliði anlaþýlýncaya kadar gözaltýna alýnacaðý, tutuklanacaðý belirtilmektedir. Nitekim açýkça belediyeye yetki veren bir ibareye de yer verilmemiþtir. 32 i. Çevreyi Kirletme Kabahatler Kanununun 4. maddesinde 0 bend halinde düzenlenen bu fiil, ayný zamanda 272 sayýlý kanunda da düzenlenmiþtir. Kanun hükmünün incelenmesinden 0 bend halinde düzenlendiði, 5. bendinde, fiil türleri ve cezalarýn sýralandýðý, ilk bendin iki aþamalý olup ilk fýkrada belirtilen fiilin aðýr halinin ayrýca düzenlendiði, böylece ilk 6 bendin fiiller ve cezalarla ilgili olduðu, 7.bendde cezayý zabýtanýn 30) BÝLGÝN, age, s.22. 3) adde 40 - () Görevle baðlantýlý olarak sorulmasý halinde kamu görevlisine kimliði veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçýnan veya gerçeðe aykýrý beyanda bulunan kiþiye, bu görevli tarafýndan elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. (2) Açýklamada bulunmaktan kaçýnmasý veya gerçeðe aykýrý beyanda bulunmasý dolayýsýyla kimliði belirlenemeyen kiþi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcýsý haberdar edilir. Bu kiþi, kimliði açýk bir þekilde anlaþýlýncaya kadar gözaltýna alýnýr ve gerekirse tutuklanýr. Gözaltýna ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakýmýndan Ceza uhakemesi Kanunu hükümleri uygulanýr. (3) Kiþinin kimliðinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltýna alýnma veya tutuklanma haline derhal son verilir. 32) adde 4 - () Evsel atýk ve artýklarý, bunlarýn toplanmasýna veya depolanmasýna özgü yerler dýþýna atan kiþiye, yirmi Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Bireysel atýk ve artýklarýn atýlmasý halinde de bu fýkra hükmü uygulanýr. (2) Fiilin yemek piþirme ve servis yerlerinde iþlenmesi halinde iþletme sahibi gerçek veya tüzel kiþiye, beþyüz Türk Lirasýndan beþbin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý verilir. (3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dýþýnda hayvan kesen veya kesilen hayvan atýklarýný sokaða veya kamuya ait sair bir alana býrakan kiþiye, elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. (4) Ýnþaat atýk ve artýklarýný bunlarýn toplanmasýna veya depolanmasýna özgü yerler dýþýna atan kiþiye, yüz Türk Lirasýndan üçbin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý verilir. Ýnþaat faaliyetinin bir tüzel kiþi adýna yürütülmesi halinde bu tüzel kiþi hakkýnda verilecek idari para cezasýnýn üst sýnýrý beþbin Türk Lirasýdýr. Bu atýk ve artýklarýn kaldýrýlmasýna iliþkin masraf da ayrýca kiþiden tahsil edilir. (5) Kullanýlamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlasý ev eþyasýný bunlarýn toplanmasýna iliþkin olarak belirlenen günün dýþýnda sokaða veya kamuya ait sair bir yere býrakan kiþiye elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Bu eþyanýn toplanmasý hususunda belediye tarafýndan belirli aralýklarla yýlda üç günden az olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla ilan olunur. (6) Kullanýlamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarýný ya da bunlarýn mütemmim cüzlerini sokaða veya kamuya ait sair bir yere býrakan kiþiye ikiyüzelli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. Bunlarýn kaldýrýlmasýna iliþkin masraf da kiþiden ayrýca tahsil edilir. (7) Bu kabahatler dolayýsýyla idari para cezasýna belediye zabýta görevlileri karar verir. () Bu kabahatler dolayýsýyla meydana gelen kirliliðin kiþi tarafýndan derhal giderilmesi halinde idari para cezasýna karar verilmeyebilir. () Bu madde hükümleri, belediye sýnýrlarý içinde uygulanýr. (0) Özel kanunlardaki hükümler saklýdýr. 2 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

5 AKALE ÝDARE R vereceðinin,. bende etkin piþmanlýk hükmünün,.bendde bu cezalarýn sadece belediye sýnýrlarý içinde uygulanacaðýnýn, 0.bendde özel kanunlardaki hükümlerin saklý olduðunun düzenlendiði görülmektedir. addenin gerekçesinde, bu maddenin düzenlenme amacý vurgulanmýþtýr. Gerekçeye göre medeni bir toplumda, meydan, cadde, sokak gibi toplumu oluþturan bütün fertlerin kullanýmýna ait alanlarýn, temiz ve yaþanýlýr bir halde bulundurulmasý gerekmektedir. Bu nedenle, evsel ve bireysel atýk ve atýklar ancak bunlarýn toplanmasýna ve depolanmasýna özgü yerlere býrakýlabilir. Bu yükümlülük ayný zamanda, bu tür atýk ve artýklarýn toplanacaðý ve depolanacaðý yerlerin varlýðýný ve ulaþýlabilir olmasýný 33 zorunlu kýlmaktadýr. Kanun hükmünün ilk 6 bendindeki fiiller kýsaca ele alýnacak olursa; aa- Evsel atýk veya artýklarýn, bunlarýn toplanmasýna ve depolanmasýna özgü yerler dýþýna atýlmasý. Bu hükme göre, toplanma ve depolanma yerleri dýþýna atýlan atýklar bu suçu oluþturacaktýr. Bend her ne kadar evsel diye baþlasa da, devamýndaki cümlede bireysel atýk ve artýklar için de bu fýkranýn uygulanacaðý belirtilmiþtir. Dolayýsýyla gereksiz ikinci cümleye yer verilerek evsel ve bireysel diye baþlayýp tek cümlede bitecek hüküm iki cümle olarak düzenlenerek kötü Türkçe örneði sergilenmiþtir. addenin (2) numaralý bendi,ayný fiilin aðýrlaþtýrýlmýþ halini düzenlemektedir. Bu fiilin yemek piþirme servis yerlerinde iþlenmesi halinde ceza miktarý artýrýlmýþtýr (500 liradan liraya kadar). bb- Uygunsuz yerde hayvan kesmek ve atýklarýný sokaða veya kamuya ait sair alanlara býrakmak. Bu hükmün de, yýllardýr her yýl 33) ÇAÐLAYAN, age, s.2. 34) ÇAÐLAYAN, age, s.220. ART 20 Yýl: 2 Sayý: yaþanan, özensiz kurban manzaralarýndan esinlenerek konulduðu anlaþýlmaktadýr. Gerçi, ülkemizde kurban dýþýnda da hayvan kesiminin rasgele her yerde ve her koþulda yapýldýðý bilinmekte olup, bu hükmün bunu önleme amacýna hizmet etmesi beklenmektedir. cc-ýnþaat atýk ve artýklarýnýn atýlmasý. Ülkemizde özen gösterilmeyen bir diðer önemli ve yaygýn konu da inþaat atýklarýnýn toplanmasýdýr. Boþ bulunan her alana bu atýklar atýlabilmekte olup, iyi uygulanýrsa önemli bir amaca hizmet edecektir. Bu bende de inþaatýn tüzel kiþiliðe ait olmasý halinde cezanýn aðýrlaþtýrýlmýþ hali düzenlenmiþtir. dd- Kullanýlmayan veya ihtiyaç fazlasý ev eþyasýnýn atýlmasý. Ancak bu düzenlemede önemli bir ayrýntý mevcuttur. Suçun oluþmasý için eþyanýn sokaða atýlmasý tek baþýna suç oluþturmamakta. adde hükmü bunlarýn toplanmasýna iliþkin belirlenen günün dýþýnda sokaða atýlmasýný suç saymakta ve devamýnda da bu eþyanýn toplanmasý hususunda belediye tarafýndan belirli aralýklarla yýlda üç günden az olmamak üzere belirlenen günlerin önceden uygun araçlarla ilan olunacaðý belirtilmiþtir. Suç bu günler dýþýnda sokaða býrakýlan eþya için oluþur. Ancak belediye yýl boyunca hiçbir zaman gün belirleyip duyurmamýþsa suçun oluþup oluþmayacaðý ihtilaflýdýr. Bir görüþe göre, bu durumda, belediyeler böyle bir günü tespit edip, ilan etmemiþse, ev eþyasýný sokaða býrakmak kabahatinden kiþiyi sorumlu tutamayacaðýz demektir. 34 Ancak biz aksini düþünmekteyiz. Çünkü, belediyenin gün belirlememesi, belediye yönünden görev suçu oluþturur. Gün belirlenmediði halde eþyasýný sokaða atan kiþi yönünden ise bu maddede düzenlenen kabahat suçu yine de oluþur. 3

6 HALLÝ AKALE ee- Kullanýlamaz hale gelen motorlu kara ve deniz nakil araçlarýnýn veya parçalarýnýn atýlmasý. Bu hükme göre araç veya mütemmimlerini býrakma fiili cezalandýrýlmýþ olup, belediyelerce bu araç-gereç için toplama yeri ve takvimi öngörülmemiþtir. Bu haliyle yasanýn eksik olup, belediyenin ilan ettiði yerler dýþýnda býrakanlara ceza verilmeli ve belediyeye de görev yüklenmeliydi. Bu sebeple cezada hukuka aykýrýlýk olmasa bile kaldýrma masraflarýnýn istenilmesinde bu husus dikkate alýnabilir. Nitekim bu suç için de ceza kesmeye zabýta yetkili kýlýnmýþtýr. Yine bu ceza sadece belediyelerde uygulanacaktýr. 35 j- Afiþ Asma Bu kabahat, Kanunun 42.maddesinde 5 bend halinde düzenlenmiþtir. Afiþ asma da aslýnda görüntü kirliliðine neden olmasý bakýmýndan çevre kirliliðine yol açan özel bir durumdur. Ancak yasa koyucu afiþ asma fiilini ayrý bir kabahat türü olarak düzenlemiþ ve bu suça ayrý 36 bir idari para cezasý öngörmüþtür. adde gerekçesinde, burada düzenlenen kabahat þu þekilde izah edilmiþtir: Toplumun tüm bireylerinin kullanýmýna tahsis edilmiþ bulunan meydan ve parklara, cadde veya sokak kenarlarýndaki kamuya ait duvar veya alanlara; yetkili makamlardan açýk ve yazýlý bir izin alýnmadýkça, bez, kaðýt ve benzeri afiþ veya ilan asýlmasý, bu madde hükmü ile kabahat olarak tanýmlanmýþtýr. Yine madde gerekçesinde, 37 seçim döneminde afiþ ve ilan asýlmasý hususu seçim mevzuatýnda özel olarak düzenlendiðinden, bu hüküm bakýmýndan kapsam dýþý býrakýlmýþtýr açýklamasýna yer verilmiþtir. Bu maddede düzenlenen suçun unsurlarýný belirlemek gerekirse; * Bez, kaðýt ve benzeri afiþ ve ilan asýlmýþ olacak, * eydan, park, cadde veya sokak kenarlarýndaki kamuya ait alanlara asýlmýþ olacak, * Özel mülkiyete ait yer ise, mülk sahibinin rýzasý olmayacak, * Yetkili makamlardan açýk ve yazýlý izin alýnmamýþ olacak. Bu unsurlardan hareketle, kanun koyucunun sadece kirlilik sebebiyle cezalandýrma amacý gütmediði, özellikle umuma ait alanlar yönünden karmaþayý önlemek ve özel mülk yönünden de bir emrivakiye izin vermemeyi amaçladýðý anlaþýlýyor. Çünkü her iki alanda da usulünce izin alýnýrsa suç saymýyor. Aksi takdirde koþul sadece belediyenin belirlediði yerlere asmamak olurdu. Bir de asmak fiili cezalandýrýlmaktadýr. Oysa özellikle afiþler duvara asýlmaz yapýþtýrýlýr. Burada yasa lafzýna baðlý kalacak olursak, (ki kanunilik ilkesi bunu gerektirir) el ilaný daðýtanlarýn ve afiþ asanlarýn bu madde kapsamýnda olmadýðýný söylemek gerekir. addenin devamý bendlerinde, izin þekli ve süre sonunda toplatýlma zorunluluðu belirtilmiþ olup, toplama hükmüne uymama ayrýca cezalandýrýlmýþtýr. Ayrýca toplatma masraflarýnýn tahsil olunacaðý belirtilmiþtir. Nitekim 2 sayýlý kanunda, seçim dönemlerinde afiþ ve ilan asýlma usulleri ayrýca düzenlenmiþ olup, seçim afiþleri bu kanunun kapsamý dýþýndadýr. 35) adde 42 - () eydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarýndaki kamuya ait duvar veya alanlara, rýzasý olmaksýzýn özel kiþilere ait alanlara bez, kaðýt ve benzeri afiþ ve ilan asan kiþiye, yüz Türk Lirasýndan üçbin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý verilir. Ayný içerikteki afiþ ve ilanlar, tek fiil sayýlýr. (2) Birinci fýkra hükmü, yetkili makamlardan alýnan açýk ve yazýlý izne dayalý olarak asýlan afiþ ve ilanlar açýsýndan uygulanmaz. Bu izinde, afiþ ve ilanýn asýlacaðý zaman dilimi açýk bir þekilde gösterilir. Bu afiþ ve ilanlar izin verilen gerçek veya tüzel kiþi tarafýndan bu sürenin dolmasýný müteakip derhal toplatýlýr. Toplatma yükümlülüðüne aykýrý hareket edilmesi halinde birinci fýkra hükmüne göre idari para cezasý verilir. (3) Bu afiþ ve ilanlarýn kaldýrýlmasýna iliþkin masraflar da ilgili kiþilerden ayrýca tahsil edilir. (4) Bu kabahatler dolayýsýyla idari para cezasýna, kolluk veya belediye zabýta görevlileri karar verir. (5) Özel kanunlardaki hükümler saklýdýr. 36) BÝLGÝN, agm, s.6. 37) ÇAÐLAYAN, age, s ART 20 Yýl: 2 Sayý:

7 AKALE ÝDARE R k- Silah Taþýma Kanunun kabahat saydýðý, kanunen taþýnmasý yasak olmayan (ruhsatlý) silahýn umuma açýk yerlerde gösterilerek taþýnmasýdýr. Ruhsatsýz silahlar zaten bu kanun kapsamýnda olmayýp, TCK ve 636 sayýlý kanun kapsamýndadýr. Hatta, suçun unsurlarý, kanunilik ilkesine göre ele alýnýrsa kanunen yasak olan silahý göstererek taþýmak bu suçu oluþturmaz. Bu maddeye göre cezayý kolluk verecek olup, belediye cezalarý içinde yer almamaktadýr. III. ÝDARÝ CEZALARA KARÞI KANUN YOLLARI A. KABAHATLER KANUNUN- DAN ÖNCE Kabahatler Kanunundan önce de pek çok idari ceza türü mevcut olup, bunlarýn belediyelerin yetkisinde olanlarýný yukarýda sýralamýþtýk. Nitekim idari cezalar da bir idari iþlem olduðundan, anýlan cezalara karþý idari yargý yerlerine iptal (itiraz) davasý açýlmakta idi. Ýptal davasýnýn süresi genellikle kendi yasasýnda belirtilmekte olup, 7 gün, 5 gün, 30 gün gibi süreler içermektedir. Bu arada kabahat nevinden suçlar TCK da düzenlenmiþ idi. Bunun yanýnda 24 yýlýndan bu yana yürürlükte bulunan 50 kadar kanunda, bazý basit fiillere adli cezalar öngörülmekte idi. Anayasamýz yargý ayrýlýðý rejimini benimsediðinden, adli cezalar adli yargý organlarýnca verilip, kendi usulünce itiraz veya temyize tabi idi. Ýdari cezalar ise, temelde idari iþlem olduðundan idari yargý denetimine tabi idi. Tipik idari iþlem olmakla birlikte bazý cezalarla ilgili olarak kanun koyucu adli yargý yolu öngörmüþtür. (Örneðin; tapu ve nüfustan kaynaklanan iþlemler, 60 sayýlý yasa uyarýnca verilen cezalar, 34 sayýlý yasanýn 42. maddesi uyarýnca verilen cezalar, 506 sayýlý yasa uyarýnca verilen cezalar gibi.) Ancak Anayasa ahkemesi, bu tür düzenlemeleri peyderpey iptal edip, idari yargý yolunu açmýþtýr. Yasa koyucu da AY nin bu iradesi paralelinde zaman içinde hem yargý yoluna iliþkin yanlýþlarý düzeltmiþ hem de, birçok adli cezayý idari cezaya dönüþtürme yoluna girmiþtir. Bu konudaki ilk toplu ve en çarpýcý deðiþiklik tarih ve 454 sayýlý 40 kanunla yapýlmýþtýr. Bu kanunla 53 farklý kanunda düzenlenen adli ceza idari cezaya dönüþmüþ ve bir ortak madde ile 7 gün içinde idare mahkemesine itiraz yolu öngörülmüþtür. Bu ortak maddede itiraz üzerine verilen kararlarýn kesin olduðu da belirtilmiþtir. Anayasadaki yargý ayrýlýðý rejiminin gereði olan bu anlayýþ münferit de olsa, gerek kanun koyucu gerekse AY tarafýndan devam ettirilmiþtir. Nitekim, basit suçlar diyebileceðimiz kabahatler de 5237 sayýlý yeni Türk Ceza Kanunundan çýkarýlmýþ ve idari suç ve cezaya dönüþmesi amaçlanmýþtýr. Bu zaman zarfýndan, hangi kanunda düzenlenirse düzenlensin, yanýnda açýkça adli yargý yolu belirtilmemiþ ise tüm idari cezalara karþý idari yargýda dava açýlmýþtýr. Nitekim Kabahatler Kanunu ile tüm idari cezalara iliþkin genel bir düzenleme getirilmiþ ve TCK dan çýkarýlan kabahatlere de yer vererek idari ceza öngörmüþtür. Buraya kadar her þey normal olmakla birlikte, yasanýn 3. ve 27. maddelerinde öngörülen Adli yargýya itiraz düzenlemesi yargý ayrýlýðý düzenini karýþtýrmýþtýr. B. KABAHATLER KANUNUNA GÖRE Kabahatler Kanunu; idari ceza ile ilgili bir usul kanunu olup, önemli bir boþluðu doldurmuþ olmakla birlikte, tipik idari iþlem olan idari yaptýrýmlar a karþý adli yargýya itiraz yolu öngörmesi yargýda karmaþaya yol açmýþtýr ) adde 43 - () Yetkili makamlardan ruhsat almaksýzýn kanuna göre yasak olmayan silahlarý park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir þekilde taþýyan kiþiye, kolluk tarafýndan elli Türk Lirasý idari para cezasý verilir. 3) AY, KT , K.7/5. 40) gün ve 2500 S. RG. ART 20 Yýl: 2 Sayý: 5

8 HALLÝ AKALE Kanunun 3. maddesinde, Bu kanunun genel hükümleri diðer kanunlardaki kabahatler hakkýnda da uygulanýr hükmü, 27/. maddesinde de onbeþgün içinde sulh ceza mahkemesine baþvurabilirler hükmü düzenlenmiþ olup, bu hüküm yasanýn genel hükümleri arasýnda yer aldýðýndan, tüm idari yaptýrým kararlarýna karþý sulh ceza mahkemesine itiraz yolu açýlmýþtýr. Yasanýn bu haliyle ilk tereddüt, bu hükmün tüm kanunlar için mi sadece Kabahatler Kanunu için mi geçerli olduðu konusunda olmuþtur. Nitekim Uyuþmazlýk ahkemesi bu safhada yargý yoluna iliþkin hükmün tüm idari cezalar için geçerli olup, adli yargýnýn görevli olduðuna karar vermiþtir. 4 Kanunun bu þekilde yorumu sonucunda; yargý yolunu düzenleyen maddelerin Anayasaya uygunluk tartýþmasý baþlamýþtýr. alatya BÝ de içinde bulunduðu 3 adli mahkeme 5326 sayýlý kanunun 3, 23, 24, 27, 2, 2. maddelerini AY ne götürmüþtür. 42 AY tarafýndan, 3. maddenin iptaline, diðer maddelerle ilgili baþvurunun reddine karar verilip 6 ay sonrasý için yürürlük tarihi öngörülmüþtür. 43 Bu sefer, bu 6 aylýk sürede hangi yargý yerinin görevli olduðu tartýþmasý baþlamýþtýr. Çünkü 3. md. iptaliyle eskiye dönülmüþ ve açýkça adli yargýnýn görevlendirildiði yasalar dýþýnda idari yargý genel görevli hale gelmiþtir. AY kararlarý, mahkemece belirlenen günde yürürlüðe gireceðinden 6 ay daha adli yargýnýn görevli olmasý gerekmektedir. 44 Ancak, yasa koyucu 6 ay beklememiþ ve 3. maddeyi yeniden düzenlemiþ, 7, 20, 27, 2 ve 32.maddeler ile geçici. maddede gün ve 5560 sayýlý yasa ile deðiþiklik yapmýþtýr sayýlý yasa ile yeniden düzenlenen ve halen yürürlükte olan 3.maddeye göre: * Bu kanunun; idari yaptýrým kararlarýna karþý kanun yoluna iliþkin hükümleri diðer kanunlarda aksine hüküm yoksa uygulanýr. * Diðer genel hükümleri idari yaptýrým gerektiren bütün fiiller hakkýnda uygulanýr. 3. maddenin bu yeni haliyle aslýnda baþa dönülmüþtür. AY nin iptal gerekçesi, istisnalar dýþýnda idari iþlemin denetimini adli yargýya býrakmanýn Anayasada düzenlenen yargý ayrýlýðý rejimiyle baðdaþmayacaðý mealinde olup, yasa koyucu yeni düzenleme ile bu gerekçeyi ve Anayasayý ihmal etmiþtir. Çünkü bu düzenleme ile, özel yasasýnda idari yargýyý görevli kýlmayan tüm idari yaptýrýmlara karþý adli yargý yolu düzenlenmiþtir. Buna ilaveten birde 27. madde eklenen. bend ile anýlan iþlem kapsamýnda ayný kiþi ile ilgili olarak idari yargýnýn görev alanýna giren kararlarýn da verilmiþ olmasý halinde idari yargýnýn görevli olacaðý hükmü getirilmiþtir. Böylece, idari yargý yolu için ya yasada açýkça idari yargýn görevlendirilmesi ya da idari yargýnýn görev alanýna giren bir iþlemin de tesis edilmiþ olmasý gerekmektedir. Nitekim bu maddeden hareketle, Danýþtay, idari para cezalarýna temelinde yapý tatil zabtý vb. idari kararlar da bulunduðu gerekçesiyle idari yargýnýn görevli olduðuna hükmetmiþ ve Uyuþmazlýk ahkemesi de bu yönde kararlar vermiþtir. Buna raðmen idari yargýnýn bu konudaki görev alaný önemli ölçüde daraltýlmýþtýr. Bununla da yetinilmeyip, gün ve 267 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 572 sayýlý kanun ile 5 kanunda idari yargý aleyhine deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bu 5 kanunun içinde 454 sayýlý yasa ile 2003 yýlýnda idari cezaya dönüþtürülen ve idari yargý 4) Uyuþmazlýk ahkemesi, gün, E.2005/76, K.2005/02. 42) Sadece alatya BÝ 3.md. iptalini istemiþ, diðer mahkemeler 3.md. dýþýndaki maddelerin, özellikle 27. md. iptalini istemiþtir. 43) AY gün ve E.2005/0, K.2006/35 sayýlý kararý günlü RG yayýmlanmýþtýr. 44) Uyuþmazlýk ahkemesi gün ve E.2006/27, K.2006/4. 6 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

9 AKALE ÝDARE R yolu düzenlenen yasalar da mevcuttur. Buna göre 2003 yýlýnda 454 sayýlý yasa ile idari yargý lehine doruða çýkan yargý ayrýlýðý rejimi, önce Kabahatler Kanunu ile sonra da 572 SK ile büyük güç kaybetmiþtir. Bu sefer yeni düzenlemeye karþý Aydýn BÝ Anayasa ahkemesine 45 baþvurmuþtur. ahkeme bu kararýnda; 3. madde ile birlikte 2.md, 6/2. md. ve 27/.md.lerin iptalini istemiþtir. Kararda Anayasaya aykýrýlýk vurgulandýðý gibi, Anayasa ahkemesinin bir önceki karar gerekçesi vurgulanýp, yasa koyucunun, AY nin iptal gerekçesini dikkate almadýðý belirtilmiþtir. Ne var ki AY gün ve E.2007/5, K.200/0 sayýlý kararýyla (6-5 oy çokluðuyla) bu baþvuruyu reddetmiþ, Aydýn BÝ ne kýsa karar gelmiþ henüz ( ) gerekçeli karar yayýmlanmamýþtýr. Bu sebeple ayný madde ile ilgili bir önceki karar gerekçesinin nasýl bertaraf edildiði henüz bilinmemektedir. C. OLASI GEREKEN KANUN YOLU Öncelikle, kanun yoluna iliþkin hüküm bir tarafa býrakýlýrsa, Kabahatler Kanununun Türk hukuk sisteminde önemli bir boþluðu doldurduðunu söylemek gerekir. Çünkü, hukuk sisteminde önemli bir yer tutan ve de son yýllarda topluca adli cezadan idari cezaya dönüþtürme uygulamasý yapýlan, idari ceza hukuku ile ilgili genel bir usul yasasý bulunmamakta idi. Yüzlerce kanunda münferit olarak düzenlenen idari cezalar, ya yasasýnda öngörülen parça-bölük usul hükümlerine göre ya da idarenin genel iþleyiþ düzenine göre sonuçlanmakta idi. Ýdari ceza hukukunun, genel ceza hukuku ile irtibatý, cezaya iliþkin genel hukuk kurallarýnýn uygulanýp uygulanmayacaðý gibi hususlar belirsiz idi. Kabahatler Kanunu birçok ceza hukuku müessesesini de uyarlayarak tüm idari cezalar için standart bir usul getirmiþtir. Ayný eksiklik disiplin hukuku için de sözkonusu olup, benzer bir kanun disiplin usul hukuku için de gereklidir. Ancak kanunun bunca olumlu yönüne raðmen, kanun yolunu düzenleyen 3. ve 2. maddelerde, neredeyse tüm idari cezalarý sulh cezaya yönlendirerek, Türk yargý sistemini ters yüz etmiþtir. Çünkü Anayasamýz dünyada geçerli olan iki sistemden birisi olan yargý ayrýlýðý 46 rejimini kabul etmiþtir. Buna göre yargý örgütü yerel mahkemelerden temyiz merciine kadar adli yargý-idari yargý þeklinde iki ayrý organ olarak örgütlenmiþtir. Yargý ayrýlýðý rejiminin doðal (ve zorunlu) sonucu ise, idari iþlem ve eylemlerden dolayý idari yargý yolunun geçerli olmasýdýr. Anayasa deðiþmediði sürece yasa koyucu bile bunun aksini takdir edemez. Nitekim AY 3. maddenin iptaline iliþkin kararýnda, AY nýn 25, 40, 42 ve 55. maddelerine vurgu yaptýktan sonra, Bu kurallara göre, Anayasada idari ve adli yargýnýn ayrýlýðý kabul edilmiþtir. Bu ayrým uyarýnca idarenin kamu gücü kullandýðý ve kamu hukuku alanýna giren iþlem ve eylemleri idari yargý, özel hukuk alanýna giren iþlemleri de adli yargý denetimine tabi olacaktýr. Buna baðlý olarak idari yargýnýn görev alanýna giren bir uyuþmazlýðýn çözümünde adli yargýnýn görevlendirilmesi konusunda yasa koyucunun geniþ takdir hakkýnýn bulunduðunu söylemek olanaklý 47 deðildir. Nitekim AY benzer gerekçelere, daha önce imar para cezalarýna karþý sulh ceza mahkemesini görevli kýlan 34 sayýlý yasanýn 42. maddesini iptal ederken de yer vermiþtir. 4 Anayasa ahkamesi 3. maddenin iptaline iliþkin kararýnda yukarýda anýlan gerekçenin devamýnda 45) Aydýn BÝ, KT E.2007/52. 46) AY. 55/ md: Danýþtay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun baþka bir idarî yargý merciine býrakmadýðý karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 47) AY, KT E.2005/0, K.2006/35. 4) AY, KT , K.7/5. ART 20 Yýl: 2 Sayý: 7

10 HALLÝ AKALE daha aðýr suç oluþturan eylemler için verilen idari para cezalarýna karþý yapýlacak baþvurularda konunun idari hukukundan çok ceza hukukunu ilgilendirmesi nedeniyle adli yargýnýn görevli olmasý doðaldýr görüþüne de yer vermiþtir. 4 Ancak bu düþünceyi de kabul etmek Anayasanýn yargý ayrýlýðý tercihi karþýsýnda olanaksýzdýr. Hatta, bu görüþ yasa koyucunun son zamanlarda pek çok adli cezayý idari cezaya dönüþtürmesi ve kabahat nevinden suçlarý TCK kapsamýndan çýkarýp idari suça (kabahat) dönüþtürmesi iradesi ile de çeliþmektedir. Yasa koyucunun bu tercihi ile basit bazý suçlarla ceza yargýsýnýn meþgul olmamasý, idari tedbir ve cezalarla konuya müdahale edilmesi tercih edilmiþtir. Hal böyle olunca da, adý üstünde idari ceza olan bu iþlemler tipik idari iþlemler olup, ceza hukuku ile ilgisi yoktur. Bu iþlemleri ceza yargýsýnýn uðraþ alanýndan çýkarýp kanun yolu olarak tekrar ceza yargýsýna yönlendirmek, yukarýdaki saikle baðdaþmamaktadýr. En önemlisi de yargý ayrýlýðý rejimini sulandýrmaktadýr. Kabahatler Kanununda ceza hukuku müesseselerine yer verildiði, pek çoðu hukukçu olmayan idari hakimlerin buna nüfuz edemeyeceði eleþtirisi getirilebilir. Bu noktada da, anýlan usul hükümlerinin ceza verme aþamasýyla ilgili olduðunu, idarecilerin (zabýtanýn bile) bu usul hükümlerine nüfuz edemeyeceði kaygýsý taþýmadan müeyyidenin idari cezaya dönüþtürüldüðü, dolayýsýyla sadece bu iþlemi denetleyecek idari hakimler yönünden bu kaygýnýn yersiz olduðunu belirtmek gerekir. Bu yargý yolu tercihinin uzun vadede idari yargýyý zaafa uðratacak bir tercih olduðunu da vurgulamak gerekir. Nitekim alatya BÝ, AY ne baþvuru kararýnda Anayasal sistemi yargý ayrýlýðýný benimsemiþken, idari iþlemlerin bir kýsmýný adli yargý görev alanýna sokan yasa hükümlerinin Anayasaya aykýrýlýðýnýn dikkate alýnmamasý halinde, zamanla politik sebeplerle, klasik idari yargý görevine giren iþlemlerin de adli yargý görev alanýna alýnmasý yolunun açýlacaðý ve idarenin denetiminde özel ve uzman yargý yerinin etkisiz kýlýnarak, idarenin yargýsal denetiminin zamanla iþlevsizetkisiz hale getirilebileceði düþünülmektedir. Aydýn BÝ tarafýndan Kanunun maddesinin yeni hali (5560 SK ile deðiþik) için AY ne yapýlan baþvuruda da benzer kaygýlar dile getirilip, AY nin önceki iptal gerekçesinin dikkate alýnmamasýna kuvvetler ayrýlýðý ilkesiyle çeliþtiði, yargý ayrýlýðý rejiminin ihlal edildiði, yasa koyucunun adli cezalarý idari cezaya dönüþtürme teamülüyle çeliþtiði, bu manada 3. madde ile getirilen sistemin Anayasaya aykýrý bir nevi kaza olduðu, uzun vadede idari yargýnýn iþlevsiz- etkisiz hale getirilebileceði görüþlerine yer verilmiþtir. IV. SONUÇ Buraya kadarki incelemelerden, belediyelerin genel anlamda idari ceza verme yetkisi bulunduðu, idari cezalarýn tümü için Kabahatler Kanunu nun bir dönüm noktasý olduðu, Kabahatler Kanunu ile yeni bir takým idari suç (kabahat) türü düzenlenmekle birlikte esas önemli deðiþikliðin tüm idari cezalar için geçerli bir usul sistemi getirdiði tespit edilmiþtir. Bu tespit çerçevesinde esas konumuz olan, Kabahatler Kanununa göre belediyelerin cezalandýrma yetkileri incelenmiþtir. Bu inceleme yapýlýrken de, kanun sýralamasý doðrultusunda belediyenin doðrudan yetkilendirilmediði kabahat (ceza) türlerine de kýsaca yer verilmiþtir. Kanundaki kabahat türleri incelendikten sonra Kabahatler Kanunu 5 4) AY gün, E.2005/0, K.2006/35. 50) alatya BÝ, KT , E.200/20. 5) Aydýn BÝ, KT.23/2/2007, E.2007/53. ART 20 Yýl: 2 Sayý:

11 AKALE ÝDARE R ile getirilen süreç yorumlanmýþtýr. Bu süreçte en önemli husus olan, yargý yolu ile ilgili hükümlerin içeriði, Anayasa ile çeliþmesi, mahkeme kararlarýyla birlikte irdelenmiþtir. Nitekim bu tercihin nirengi noktasýný oluþturan 3.madde ile yargý ayrýlýðý rejiminin zaafa uðratýldýðý, Anayasanýn ihlal edildiði tespiti yapýlmýþtýr. Kabahatler Kanunu özelliðiyle çok önemli bir boþluk doldurup bu faydanýn kanun yolu tercihiyle yok edilmemesi gerekir. Bunun için 3/.maddenin tamamen kaldýrýlmasý yeterlidir.böylece genel ilkelere göre, idari cezalar idari iþlem sayýldýðýndan kanunda açýkça adli yargý görevlendirilmemiþ ise idare mahkemeleri görevli olacaktýr. Ya da ayný amacý saðlamasý için 3/. maddenin kanunda açýkça adli yargýnýn görevli kýlýndýðý hallerde genel hükümlere göre hareket edilir þeklinde düzenlemesi gerekir. Tabi ki bunun yanýnda 27/. maddenin de ya tamamen kaldýrýlmasý ve itirazýn genel hükümlerine tabi olmasý ya da 3/. md. paralelinde düzenlenmesi gerekir. Son olarak Kabahatler Kanunundan esinlenerek ayný düzenlemenin disiplin hukuku için de disiplin usul kanunu olarak düzenlenmesi gerektiðini ifade etmek istiyoruz. KAYNAKÇA. BÝLGÝN Hüseyin, Belediyelerce Verilen Ýdari Para Cezalarý ve Bu Cezalara Karþý Yargýsal Baþvuru Yollarý, (akale) ahalli Ýdareler Dergisi, ayýs-haziran 200, s ÇAÐLAYAN Ramazan, Ýdari Yaptýrýmlar Hukuku, Asil Yayýn, ÇÝÇEK Ýbrahim, Kabahatler Kanunu, Kazancý Hukuk Yayýnevi, Ýstanbul YALÇIN Ýsmail, Kabahatler Hukuku, Seçkin Yayýnlarý, Ankara ART 20 Yýl: 2 Sayý:

12 HALLÝ AKALE BELEDÝYELERDE ÝTFAÝYE PERSONELÝNE VERÝLEN YEEK HÝZETÝNDE KARÞILAÞILAN SORUNLAR Nebi YILAZ Sayýþtay Baþdenetçisi GÝRÝÞ Belediyelerde itfaiye personeline verilen yemek hizmetinin sunulmasýnda bazý sorunlarla karþýlaþýlmaktadýr. Bu sorunlar baþýnda iki yönetmelik (Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði ve Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliði) arasýndaki iliþkinin tam olarak anlaþýlýp uygulanamamasý yer almaktadýr. Diðer bir sorun ise itfaiye personeline Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin hükümlerine aykýrý olarak yemek hizmetinin eksik verilmesidir. Bu yazýda öncelikle ilgili yönetmeliklerde yer alan hükümlere yer verildikten sonra mevzuata iliþkin genel bir deðerlendirme ve daha sonra karþýlaþýlan sorunlara iliþkin deðerlendirmeler yapýlacaktýr.. Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde Yer Alan Hükümler tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin Yemek Baþlýklý 37. addesinde: () 24 saat iþ, 4 saat istirahat þeklinde çalýþan itfaiye personeline 3; 2 saat iþ, 24 saat istirahat ve 2 saat iþ, 2 saat istirahat þeklinde çalýþan itfaiye personeline 2, 2 saatten az çalýþan itfaiye personeline öðün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayýlý Kanunun 22 nci maddesi esas alýnarak belediyece karþýlanýr. hükmü yer almaktadýr. 2. Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinde Yer alan Hükümler Öncelikle 657 Sayýlý Devlet emurlarý Kanununun Yiyecek yardýmý baþlýklý 22. maddesinde Devlet memurlarýnýn hangi hallerde yiyecek yardýmýndan ne þekilde faydalanacaklarý ve bu yardýmýn uygulanmasý ile ilgili esaslar aliye Bakanlýðý ile Baþbakanlýk Devlet Personel Baþkanlýðýnýn birlikte hazýrlayacaklarý bir yönetmelik ile tesbit olunur denilmektedir. 657 Sayýlý Devlet emurlarý Kanunun 22. addesine dayanýlarak çýkarýlan Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinin Yardým Þekli baþlýklý 3. maddesinde: 0 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

13 AKALE ÝDARE R Yiyecek yardýmý yemek verme þeklinde yapýlýr. Bu yardým karþýlýðýnda nakten bir ödemede bulunulmaz. Yiyecek yardýmý haftalýk çalýþma süresi 40 saati aþmayan yerlerde öðle yemeði olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlýlýk gösteren hizmetlerde çalýþan memurlara, görevlerinin diðer yemek saatlerinde de devam etmesi þartýyla üç öðüne kadar yemek verilebilir. hükmü Yemek Servisi Giderleri baþlýklý 4. addesinde: Yiyecek yardýmýnýn gerektirdiði giderler, yemek maliyetlerinin yarýsýný aþmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamýna dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karþýlanýr. Ödenek daðýtýmý yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayýsý dikkate alýnmak suretiyle yapýlýr. Yemek bedelinin bütçeden karþýlanamayan kýsmý yemek yiyenlerden alýnýr. 255 sayýlý Bazý Kamu Personeline Tayýn Bedeli Verilmesi Hakkýnda Kanun'a göre tayýn bedeli verilen personel ile sözleþmeli olarak çalýþtýrýlanlarýn, bu Yönetmeliðe göre yiyecek yardýmý yapýlan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamý kendilerinden alýnýr. hükmü; Yardýmýn Þartlarý baþlýklý 5. maddesinde: Kurum bütçelerine yiyecek yardýmý karþýlýðý olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardým sandýðý, dernek veya bu mahiyetteki kuruluþa ödenir. Yemek servisi, yiyecek yardýmýndan faydalanabilecek personel sayýsýnýn asgari 50 olmasý ve yemekhane için elveriþli yer bulunmasý þartýyla atamaya yetkili amirin onayý ile kurulabilir. Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaþ eþya kurumlarca saðlanýr. Bunlara karþýlýk memurlardan ücret alýnmaz. hükmü; Yemek aliyetinin Hesabý baþlýklý. maddesinde: Bu Yönetmeliðin 4 üncü maddesinin uygulanmasýnda, kurum kadrolarýnda olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su, elektrik ve havagazý giderleri yemek maliyetine dahil edilmez. hükmü yer almaktadýr. 3. Genel Deðerlendirme Öncelikle Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 37. maddesinde iki husus vurgulanmaktadýr. Birinci olarak çalýþma saatlerin göre itfaiye personeline kaç öðün yemek verileceðidir. Bu hüküm bir amir hükümdür zira yönetmelikte verilebilir denilmemekte verilir denilmektedir. Buna göre 24 saat iþ, 4 saat istirahat þeklinde çalýþan itfaiye personeline 3 öðün; 2 saat iþ, 24 saat istirahat ve 2 saat iþ, 2 saat istirahat þeklinde çalýþan itfaiye personeline 2 öðün, 2 saatten az çalýþan itfaiye personeline öðün yemek verilir. Ýkinci husus ise yemek giderlerinin 657 sayýlý Devlet emurlarý Kanununun 22. maddesine dayanýlarak çýkarýlan Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðindeki esaslara göre karþýlanacaðýdýr. Burada dikkat edilmesi gereken yemek verilme þartlarýnýn Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðine göre belirlenmesi söz konusu deðil burada sadece yemek giderlerine iliþkin esaslarýn bu yönetmeliðe göre belirlendiðidir. Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði amir bir hükümle yemek verileceðini belirtmektedir. ART 20 Yýl: 2 Sayý:

14 HALLÝ AKALE Diðer bir ifadeyle, belediyeler çalýþma þartlarýna göre Ýtfaiye personelinin yemek ihtiyacýný karþýlamak zorundadýr ve yemek giderlerine iliþkin hususu da Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðindeki esaslara göre yapmalýdýr. Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinde yer alan hükümlerde yiyecek yardýmýnýn hangi esaslara göre yapýlacaðý belirtilmiþtir. Bu çerçevede, öncelikle yemek bedelinin yarýsýný kurum ödemeli, yarýsýný yemek yiyen ödemelidir. Yemeðin maliyetine gelince, yemeðin maliyeti hesaplanýrken dikkate alýnmayacak hususlar yönetmelikte belirtilmiþtir. Yemek servisinde görevlendirilen kadrolu personel giderleri, kira, amortisman, su, elektrik ve havagazý giderleri yemek maliyetine dahil edilmeyecektir. Ayrýca, Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaþ eþya kurumlarca karþýlanmalý itfaiye personelinden bu giderlere karþý bir ödeme alýnmamasý gerekmektedir. 4. Belediyelerdeki Yanlýþ Uygulamalar Belediyelerde, itfaiye personeline iliþkin yemek bedelleri ayrý olarak belirlenmekte ve bedelin tamamý Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðine göre belediye bütçesinden ödenmektedir. Bu yöntemle belediye kendi yemek hanesinin mali durumunu itfaiye personelinden aldýðý bu yemek bedelleri ile düzeltmektedir. Bu bir çok yönüyle yanlýþ bir uygulamadýr. Zira belediye itfaiye personelinin yemek ihtiyacýný karþýlamalý ve buna iliþkin olarak yönetmelikte belirtilen maliyet unsurlarý dikkate alýnarak yarý bedeli ilgili personelden tahsil edilmelidir. Bu konuyu açmakta yarar görüyorum. Çünkü, belediyeler maktu fiyat belirlerken (aslýnda önceden maktu fiyat belirlemek esas itibariyle ilgili yönetmeliðin ruhuna aykýrýlýk oluþturmaktadýr) itfaiye personelinin sabah ve akþam yemekleri için personel çalýþtýrýlacaðý için bunlarý yemek maliyetine dahil ederek maktu fiyatý yüksek belirlemektedirler. Ancak Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinde Yemek aliyetinin Hesabý baþlýklý. maddesinde kurum kadrolarýnda olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su, elektrik ve havagazý giderleri yemek maliyetine dahil edilmeyeceði ifade edilmektedir. Dolayýsýyla sabah ve akþam verilen yemeklere iliþkin yapýlan giderlerden kadrolu personel gideri, su elektrik gibi giderler personelden alýnacak yemek bedeline iliþkin maliyete dahil edilmemelidir. Zira, mevzuatýmýzda yemek hizmeti, verilmesi gereken bir zorunlu bir hizmet olarak görülmüþ ve bu hizmete iliþkin yükümlülükleri ilgili personele deðil ilgili kuruluþa vermiþtir. Ýkinci olarak, fiyatý yüksek belirlemek olarak ortaya çýkan bu yanlýþ uygulamanýn çözümü itfaiye personeline sadece öðlen öðünü için yemek vermek ve diðer personel gibi yemek bedelinin tahsil edilmesi de deðildir. Belediye, itfaiye personelinin çalýþma saatlerine göre eksiksiz olarak yemek ihtiyacýný karþýlamasý gerekmektedir. Zira, çalýþma saatlerine göre öðün sayýsýnca yemek vermek belediyeler için bir zorunluluktur. Bu durum yönetmelikte verilir þeklinde ifade edilmiþtir. Son olarak bir hususa daha deðinmek yerinde olacaktýr. Yemek hizmetinin verilmesinin ancak ayni olarak yapýlabileceði, nakdi olarak bütçede 2 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

15 AKALE ÝDARE R belirlenen bedelin personele ödenmesi olarak yerine getirilemeceðidir. Bu durum Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinin 3. maddesinde Yiyecek yardýmý yemek verme þeklinde yapýlacaðý ve bu yardým karþýlýðýnda nakten bir ödemede bulunulmayacaðý açýkça ifade edilmiþtir. Sonuç Belediyelerde itfaiye personeline verilen yemek hizmetinin sunulmasýnda karþýlaþýlan sorunlar arasýnda iki yönetmelik (Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði ve Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliði) arasýndaki iliþkinin tam olarak anlaþýlýp uygulanamamasý ve itfaiye personeline Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin hükümlerine aykýrý olarak yemek hizmetinin eksik verilmesi gelmektedir. Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 37. maddesinde çalýþma saatlerin göre itfaiye personeline kaç öðün yemek verileceði ve yemek giderlerinin 657 sayýlý Devlet emurlarý Kanununun 22. maddesine dayanýlarak çýkarýlan Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðindeki esaslara göre karþýlanacaðý hususu belirtilmektedir. Ýtfaiye personeline yemek verileceði hükmü amir bir hükümdür. Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinde yer alan hükümlerde yiyecek yardýmýnýn hangi esaslara göre yapýlacaðý belirtilmiþtir. Buna göre yemek bedelinin yarýsýný kurum ödemeli, yarýsýný yemek yiyen ödemelidir. Yemek maliyeti hesabýnda yemek servisinde görevlendirilen kadrolu personel giderleri, kira, amortisman, su, elektrik ve havagazý giderleri yemek maliyetine dahil edilmeyecektir. Ayrýca, Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaþ eþya kurumlarca karþýlanmalý itfaiye personelinden bu giderlere karþý bir ödeme alýnmamasý gerekmektedir. Dolayýsýyla, belediye itfaiye personeline çalýþma saatlerine uygun olarak öðün sayýnca yemek verilmek zorundadýr. Yemek giderlerine iliþkin esaslarda, yemek verilmesine iliþkin esaslar deðil, Devlet emurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinde yer alan giderlerin yarýsý yemek yiyen ilgili itfaiye personelinden alýnmasý gerekmektedir. ART 20 Yýl: 2 Sayý: 3

16 HALLÝ AKALE beledýye ALACAKLARININ 6 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENÝDEN YAPILANDIRILASINA DAÝR KANUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLESÝ Emrullah TÖREEN Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý üdür GÝRÝÞ Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun 25/2/20 tarih ve 2757 (ükerrer) sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanmýþ bulunmaktadýr. Konu ile ilgili olarak Seri No.lu Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Hakkýnda 6 sayýlý Kanun Genel Tebliði yayýmlanmýþtýr. Bu Kanunla, aliye Bakanlýðýnca tahsil edilen vergi, resim, harç ve idari para cezalarý, sosyal güvenlik kurumu prim alacaklarý, gümrük vergileri, il özel idaresi ve belediyelerin vergi, resim ve harç katýlma paylarý, su kullanýmýna baðlý alacaklarý, diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn alacaklarý yapýlandýrýlmaktadýr. Bu yazýda, belediyelerin vergi, resim, harç ve harcamalara katýlma paylarý, ücretler ve sözleþmelerden doðan alacaklarýna iliþkin açýklamalar belirtilmiþ olup belediyelerin borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýna yönelik açýklamalara yer verilmemiþtir. 3/2/200 tarihine kadar ödenmemiþ vergiler ile bunlara baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarý, ödenmemiþ ücret, su kullaným bedelleri, atýk su bedelleri, belediyeler ve bunlarýn baðlý kuruluþlarý ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasý bunlara ait þirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taþýnmazlar hakkýnda yaptýklarý irtifak hakký ve kiralama iþlemlerinden kaynaklanan alacaklarý yapýlandýrma kapsamýnda yer almaktadýr. Yapýlandýrmadan yararlanmak isteyen 2 mükellefler 2 ayýs 20 günü mesai saati sonuna kadar ilgili belediyeye baþvurmasý gerekmektedir. Yapýlandýrýlan alacaklar, 2 ayda bir olmak üzere 6 ila taksitte ödenebilmekte, dolayýsýyla borcun 36 ayda ödenmesi imkâný saðlanmaktadýr. Ancak bu durumda, vadeye göre alacaðýn belirli katsayýlarla çarpýlmak suretiyle tahsili yoluna gidilmektedir. )2/3/20 tarih ve 2772 (mükerrer) sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanmýþtýr. 2) Kanunun yayýmýný izleyen ikinci ayýn sonu olan 30 Nisan 20 tarihi tatil gününe rastladýðý için son gün 2 ayýs 20 olarak dikkate alýnmaktadýr. 4 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

17 AKALE ÝDARE R Borçlularýn bu konuda dava açmamalarý, açýlmýþ davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarýna baþvurmamalarý gerekmektedir. Alacaðýn takvim yýlý içinde ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapýlandýrma bozulmaktadýr.. KANUNUN UYGULAASINDA BAZI ÝFADELER Vergi tabiri, 23 sayýlý Vergi Usul Kanunu kapsamýna giren vergi, resim, harç, fon ve katýlma payý ile eðitime katký payýný ifade etmektedir. Alacaklara uygulanacak güncelleme endeksi, Türkiye Ýstatistik Kurumunun her ay için belirlediði TEFE/ÜFE aylýk deðiþim oranlarý olup 3/2/2004 tarihine kadar toptan eþya fiyatlarý endeksi (TEFE) aylýk deðiþim oranlarý, //2005 tarihinden itibaren ise üretici fiyatlarý endeksi (ÜFE) aylýk deðiþim oranlarý uygulanacaktýr. Beyanname tabiri, vergi tarhýna esas olan beyanname ve bildirimleri ifade etmektedir. 2. BELEDÝYELERÝN ALACAK TÜRLERÝ VE DÖNELERÝ 2.. Kapsama Dâhil Olan Alacaklar 23 sayýlý Vergi Usul Kanunu kapsamýna giren ve 3/2/200 tarihi ve öncesi dönemlere ait olan beyana dayanan vergiler için, 3/2/200 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere iliþkin vergi ve bunlara baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarý bu 3 Kanun kapsamýna girmektedir yýlýna iliþkin olarak 3/2/200 tarihi ve öncesinde tahakkuk eden ve ödenmeyen vergi ve bunlara baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarý da kapsama dâhildir. Bunlarýn dýþýnda kalan ve 63 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun hükümlerine göre takip edilen ve vadesi 3/2/200 tarihinden önce olup 25 Þubat 20 tarihi itibarýyla ödenmemiþ bulunan asli ve fer i amme alacaklarý da dâhildir. Bu baðlamda, 63 sayýlý Kanun kapsamýna yukarýda sayýlan vergiler ile 2464 sayýlý Belediye Gelirleri Kanununda sayýlan harç ve katýlma paylarý girmektedir. Kapsama vadesi 3/2/200 tarihinden önce olan ücret alacaklarý ile bunlara baðlý fer i alacaklarý dâhildir. 5 Vadesi 3/2/200 tarihinden önce olan su kullanýmýndan kaynaklanan alacaklarý ile fer ileri de dâhildir. Sözleþmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlarý dâhildir. Örneðin 272 sayýlý Çevre Kanununun inci maddesi gereðince alýnan atýksu altyapý ve evsel katý atýk bertaraf tesisleri bedelleri de bu kapsamdadýr. Büyükþehir belediyeleri su kanalizasyon idarelerinin vadesi 3/2/200 tarihinden önce olan su ve atýk su bedeli alacaklarý ile bunlara baðlý faiz, gecikme faizi, gecikme zammý gibi fer ileri dâhildir. (Sözleþmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) Belediyeler ve bunlarýn baðlý kuruluþlarý ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasý bunlara ait þirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taþýnmazlarý hakkýnda yaptýklarý irtifak hakký ve kiralama iþlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 3/2/200 tarihi olmakla birlikte 25 Þubat 20 tarihi itibarýyla ödenmemiþ olan kullaným bedelleri ve hasýlat paylarý ile bu alacaklara iliþkin gecikme zammý, faiz gibi fer i alacaklar da kapsama girmektedir. 3) Yazýda, 6 sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun kýsaca Kanun olarak kullanýlmýþtýr. 4) Belediyelerce beyana dayalý olarak tahsil edilen vergiler; emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi, eðlence vergisi, haberleþme vergisi, elektrik ve havagazý tüketim vergisi, yangýn sigortasý vergisi ve çevre temizlik vergisidir. 5) Ücret alacaðý 2464 sayýlý Kanunun 7 nci maddesinde düzenlenmiþ olup harç veya katýlma payý konusu yapýlmayan ve ilgililerin isteðine baðlý olarak belediyelerce ifa edilecek her türlü hizmetin karþýlýðý olarak alýnan bir bedeldir. ART 20 Yýl: 2 Sayý: 5

18 HALLÝ AKALE 2.2. Kapsama Dâhil Olmayan Alacaklar 63 sayýlý Kanun kapsamýnda takip edilmekle birlikte belediyelerce kesilen ve belediyelere ait idari para cezalarý kapsama dâhil deðildir sayýlý Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 7 nci maddesinin (b) fýkrasý gereðince belediye sýnýrlarý ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden iþletmelerince 323 sayýlý aden Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten belediyelere ödenmesi gereken paylar Kanun kapsamý dýþýnda tutulmuþtur. Ayrýca, Aralýk 200 dönemine ait ilan ve reklam vergisi, eðlence vergisi, haberleþme vergisi, elektrik ve havagazý tüketim vergisi, yangýn sigortasý vergisi beyannamelerinin 20 yýlý Ocak ayý içinde verilmesi gerektiðinden sözü edilen vergilerin Aralýk 200 dönemi de Kanun kapsamýna dâhil olmayacaktýr. Örneðin, Aralýk 200 dönemine ait elektrik ve havagazý tüketim vergisi beyannamesi -20 Ocak 20 tarihleri arasýnda verilmektedir. Bu nedenle, Aralýk 200 dönemine ait elektrik ve havagazý tüketim vergisi kapsama girmemektedir. Belediyelerin, dönemi 200 yýlýnda olmakla birlikte ücret veya su alacaðýnýn vadesi Ocak 20 dönemine rastlamasý halinde bu alacaklar da Kanun kapsamýna girmeyecektir. Örneðin, -3 Aralýk dönemine ait su faturasýnýn vadesi Ocak 20 tarihine denk gelmesi nedeniyle bu döneme ait alacak Kanun kapsamýna dahil olmayacaktýr. Öte yandan, belediyelerin ücret alacaðý, su kullanýmýndan doðan alacaklarý ile büyükþehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine ait su ve atýksu bedeli alacaklarý hariç, 63 sayýlý Kanuna göre tahsil edilmeyen alacaklarý da 6 sayýlý Kanun kapsamýna girmeyecektir. Örneðin, belediyelerin toplu taþýmaya iliþkin hat kullanýmýndan kaynaklanan ödenmemiþ alacaklarý kapsama dahil olmayacaktýr. 3. BELEDÝYELERÝN KESÝN- LEÞÝÞ ALACAKLARI Belediyelere baðlý tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarý olup 25 Þubat 20 tarihi itibarýyla (bu tarih dâhil) kesinleþen alacaklardýr. Bunlar vadesi geldiði halde ödenmemiþ olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiþ vergi alacaklarýdýr. Kesinleþmiþ vergi alacak asýllarýnýn tamamý ile gecikme faizi, gecikme zammý ve gecikme cezasý yerine güncelleme oraný (TEFE/ÜFE) esas alýnarak belirlenecek tutar ve ayrýca alacak aslýna baðlý olmayan cezalarýn % 50 si tahsil edilmektedir. Bu durumda alacak aslýna baðlý olarak kesilen cezalarýn tamamý, alacak aslýna baðlý olmayan cezalarýn % 50 si ile gecikme cezasý, gecikme zammý, gecikme faizi gibi fer i alacaklarýn tamamýndan 6 vazgeçilmektedir. Ödenmemiþ alacaðýn sadece gecikme zammýndan ibaret olmasý halinde gecikme zammý yerine TEFE/ÜFE aylýk deðiþim oranlarý esas alýnarak hesaplanacak tutarýn tahsili gerekmektedir. Ödenmemiþ alacak sadece vergi aslýna baðlý olmayan ceza ise, bu cezanýn % 50 sinin usulüne uygun olarak ödenmesi halinde, kalan yarýsýndan vazgeçilmektedir. Örneðin, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda emlak vergisinden muaf olan bir arazi için sadece usulsüzlük cezasý kesilmiþse kesilen usulsüzlük cezasýnýn yarýsýnýn ödenmesi durumunda, diðer yarýsýnýn tahsilinden vazgeçilecektir. 6) Vergi aslýna baðlý cezalar: vergi ziyaý, kaçakçýlýk, kusur ve aðýr kusur cezalarý; vergi aslýna baðlý olmayan cezalar ise usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarýdýr. 6 ART 20 Yýl: 2 Sayý:

19 AKALE ÝDARE R Ýhtirazi kayýtla verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergiler kesinleþmiþ alacak kabul edilerek bu kapsamda deðerlendirilmektedir. Belediyelerin ücret alacaklarý, su kullanýmýndan doðan alacaklarý, atýk su bedellerinin tamamý ile bu alacaklara baðlý cezalar, gecikme faizi, gecikme zammý gibi ferilerin (sözleþmeden doðan her türlü ceza ve zamlar dahil) yerine güncelleme oraný (TEFE/ÜFE) esas alýnarak belirlenecek tutarýn ödenmesi durumunda söz konusu ceza ve zamlardan vazgeçilmektedir. Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçlularýn belirtilen þartlarýn yaný sýra dava açmamalarý, açýlmýþ davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarýna baþvurmamalarý gerekmektedir. Bunun için 2 ayýs 20 tarihi mesai saati bitimine kadar yazýlý olarak baþvurulmasý ve Seri No.lu 6 sayýlý Kanun Genel Tebliði ekindeki örneðe (Ek:2/B) uygun dilekçelerin hazýrlanmasý gerekmektedir. 4. KESÝNLEÞEÝÞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN 7 (ÝHTÝLAFLI) ALACAKLAR 25 Þubat 20 tarihi itibarýyla vergi mahkemesi nezdinde dava açýlmýþ ya da dava açma süresi henüz geçmemiþ ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergilere uygulanmaktadýr. 4.. Vergi ahkemesi Nezdinde Olan veya Henüz Dava Açma Süresi Geçmemiþ Alacaklar Bu þekildeki alacaklarýn aslýnýn % 50 si ile gecikme faizi ve gecikme zammý yerine güncelleme oraný (TEFE/ÜFE) esas alýnarak hesaplanacak tutar tahsil edilmektedir. Bu durumda vergi aslýnýn diðer yarýsý ile buna baðlý hesaplanan gecikme faizi, gecikme zammý ile vergi aslýna baðlý kesilen cezalar silinmektedir Vergi ahkemesince Karar Verilmesi Vergi mahkemesince karar verilmiþ olup henüz Danýþtay veya bölge idare mahkemesince karara baðlanmamýþ veya bu mahkemelere temyiz veya itiraz süreleri, karar düzeltme süreleri dolmamýþ davalara iliþkin alacaklar aþaðýdaki gibi yapýlandýrýlmaktadýr Vergi ahkemesi Kararýnýn Belediye Lehine Olmasý 25 Þubat 20 tarihinden önce verilmiþ en son kararýn belediye lehine (tasdik veya tadilen tasdik) olmasý halinde, tasdik edilen alacak asýllarýnýn tamamý ile gecikme faizi ve gecikme zammý yerine güncelleme oraný (TEFE/ÜFE) esas alýnarak hesaplanacak tutar tahsil edilmektedir. Vergi aslýna baðlý olarak kesilen vergi cezalarýnýn tamamý ile gecikme faizi ve gecikme zammý gibi fer i alacaklarýn tahsilinden vazgeçilmektedir Vergi ahkemesi Kararýnýn Belediye Aleyhine Olmasý Vergi mahkemesince verilen en son karar belediye aleyhine (terkin kararý) ise vergi aslýnýn % 20 si ile gecikme faizi ve gecikme zammý yerine güncelleme oraný (TEFE/ÜFE) esas alýnarak hesaplanacak tutar tahsil edilmektedir. Bu durumda, kalan vergi asýllarý, vergi aslýna baðlý olarak kesilen vergi cezalarýnýn tamamý ile gecikme faizi ve gecikme zammý gibi fer i alacaklarýn tahsilinden vazgeçilmektedir Danýþtay veya Bölge Ýdare ahkemesince Karar Verilmesi Danýþtay veya Bölge Ýdare ahkemesince Vergi ahkemesinin Kararýnýn Bozulmasý 7) Bu uygulamada esas alýnacak en son karar, 6 sayýlý Kanunun yayýmlandýðý tarih olan 25 Þubat 20 tarihinden önce taraflardan birine teblið edilmiþ olan karardýr. ) Ýkmalen, re sen ve idarece tarhiyat 23 sayýlý Kanunun 2, 30 ve mük. 30 uncu maddelerinde düzenlenmiþtir. ART 20 Yýl: 2 Sayý: 7

20 HALLÝ AKALE Verilen en son kararýn bozma kararý olmasý halinde, vergi mahkemesi nezdinde dava açýlmýþ veya dava açma süresi geçmemiþ safhadaki alacaklara uygulanacak prosedür uygulanmaktadýr Danýþtay veya Bölge Ýdare ahkemesince Vergi ahkemesinin Kararýný Tasdik Etmesi Tasdik (idare lehine onama) edilen kýsmýn tamamý ile buna baðlý gecikme faizi ve gecikme zammý yerine güncelleme oraný (TEFE/ÜFE) esas alýnarak hesaplanacak tutarý tahsil edilmekte, vergi aslýna baðlý cezalarýn tamamýndan vazgeçilmektedir. Bozulan kýsým için verginin yarýsý ile 25 Þubat 20 tarihine kadar buna baðlý gecikme faizi ve gecikme zammý yerine güncelleme oraný (TEFE/ÜFE) esas alýnarak hesaplanacak tutar tahsil edilmekte, verginin diðer yarýsý ile aslýna baðlý cezalarýn tamamýndan vazgeçilmektedir Þubat 20 Tarihi Ýtibarýyla Sadece Vergi Cezalarýna Dava Açýlmasý Vergi Aslýna Baðlý Cezalarda Sadece vergi aslýna baðlý cezalarýn dava konusu edilmesi halinde, vergilerin 25 Þubat 20 tarihinden önce ödenmiþ olmasý veya Kanunda belirtilen süre ve þekilde ödenmesi þartýyla cezanýn tamamý ile buna baðlý gecikme zamlarýnýn tamamýndan vazgeçilmektedir Vergi Aslýna Baðlý Olmayan Cezalarda Vergi aslýna baðlý olmayan cezalarda, dava açma süresi geçmemiþ veya dava vergi mahkemesi nezdinde ise % 25 i; en son kararýn terkin kararý olmasý halinde % 0 u, dava aþamasýnda olup ilk derece mahkemesi kararýnýn belediye lehine olduðu durumda cezanýn % 25 nin ödenmesi halinde kalan cezalar ile bu cezalara uygulanan fer i alacaklarýn tahsilinden vazgeçilecektir. Kanunda belirtilen dönemlere iliþkin olarak 25 Þubat 20 tarihinden önce piþmanlýk talebi ile verilip ödeme yönünden þartlarýn ihlal edildiði beyannameler ile kendiliðinden verilen beyannameler için kesilen ve 25 Þubat 20 tarihi itibarýyla dava açma süresi geçmemiþ olan vergi cezalarý için de sadece cezalara dava açýlmasýna iliþkin hükümler uygulanmaktadýr. Bu Kanunun kapsadýðý dönemlere iliþkin olarak iþtirak, teþvik ve yardým fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarýnda cezaya muhatap olanlar asýla baðlý olmayan vergi cezalarýnda olduðu gibi yararlanabilecektir. Vergi dýþý alacaklardan dava konusu edilmiþ olanlar, ihtilaflý alacak olarak deðil kesinleþmiþ alacak olarak dikkate alýnarak kesinleþmiþ alacak hükümlerinden faydalandýrýlacaktýr. 25 Þubat 20 tarihi itibarýyla, uzlaþma için baþvuruda bulunulmuþ, uzlaþma günü verilmemiþ veya uzlaþma günü gelmemiþ ya da uzlaþma saðlanamamýþ ancak, dava açma süresi geçmemiþ alacaklar da ihtilaflý alacaklar olarak dikkate alýnmaktadýr. Bu hükümlerden yararlanýlmasý için kapsama giren alacaklara karþý dava açýlmamasý, açýlmýþ davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarýna baþvurulmamasý gerekmektedir. Ýhtilaflý alacak hükmünden yararlanmak için baþvuruda bulunan ancak bu Kanunda belirtilen ödeme þartýný yerine getirmeyen borçlulardan ilk tarhiyata / tahakkuka göre belirlenen alacaklar baþka bir iþleme gerek olmaksýzýn takip edilmektedir. Þu kadar ki, 25 Þubat 20 tarihinden önce verilmiþ olan en son yargý kararýnýn, tarhiyatýn / tahakkukun tasdikine iliþkin olmasý halinde bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilmektedir. ) Belediye vergilerine iliþkin uzlaþmanýn usul ve esaslarý //2003 tarih ve 256 sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan ahalli Ýdareler Uzlaþma Yönetmeliðinde düzenlenmiþ olup sadece tarhiyat sonrasý uzlaþma hükümlerine yer verilmiþtir. Bu nedenle, belediye vergilerinin 6 sayýlý Kanun uygulamasýnda tarhiyat öncesi uzlaþma müessesesi dikkate alýnmayacaktýr. ART 20 Yýl: 2 Sayý:

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER makale - 3 Av. Ertan ÝREN ÇMÝS Uzman Avukatý ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER I. Anayasa Mahkemesi, 26 Þubat 2003 tarih

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ,

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ, 2007-48 Özel Uzlaþma Sirküler Numarasý : Elit - 2007/48 Özel Uzlaþma 1) GENEL BÝLGÝ: Hükümetin, Þubat ayý baþýnda TBMM'ye sunduðu özel bir uzlaþmaya iliþkin kanun tasarýsý TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilm

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

(Tahsilatýn Hýzlandýrýlmasý)

(Tahsilatýn Hýzlandýrýlmasý) 2011-35 (Tahsilatýn Hýzlandýrýlmasý) Sirküler 2011/35 Ýstanbul, 27.02.2011 Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve K Hükmünde

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÖZET : 11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR KAPSAM-1 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI Bünyamin ESEN 27* * I- GİRİŞ Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde sosyal güvenlik ile ilgili her türlü hak

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler 01 Mart 2011 Mali Bülten No: 2011/28 VERGİ Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Sayı:2016/12 Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Kesinleşmiş Alacaklar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/29

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/29 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 09.06.2017 Sayı : 2017/29 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 7020 Sayılı Kanunla; kesinleşmiş olup son vade tarihi 31 Mart

Detaylı

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Özet 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) Resmi Gazete No: 30085 Resmi Gazete Tarihi: 03/06/2017 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 27/5/2017

Detaylı

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri 5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri Nuri SEZGÝN * Finansman yapýsý yürürlükteki kanunlarla devam etmek durumunda kalmýþtýr. Bunun sonucu mahalli idarelerin yetki ve görevleri bunlara paralel giderlerinde

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 2014/050 10.09.2014 Konu: Torba Yasanın Vergilerle İle İlgili Düzenlemeleri Söz konusu Torba Yasa, kayıtlarda yer aldığı halde gerçekte olmayan kasa bakiyeleri ile ortak cari hesap borçları dışında bir

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun 31.05.2017 /2017-43 / Alacakların Yapılandırılması Özet 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Alacakların

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27 Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 1. Giriş Gümrük Kanunu nun (GK nın) 207/1-b numaralı maddesinde şu hüküm yer almaktadır: Bir şartlı muafiyet

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir. SİRKÜLER TARİHİ : 15/9/2014 SİRKÜLER NO : 2014/55 VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı Kanunun 73. Maddesi ile Maliye

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: SİRKÜLER NO:2014/55 15/9/2014 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları SGK, VERGİ ve DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TORBA KANUNA AİT BAŞVURULAR Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları Tarih: 13.09.2014 1. Giriş:

Detaylı

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN E-BÜLTEN İLE YENİDEN 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA İMKANI 2016 yılında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili ödeme süreleri de dörder ay uzatılmış ve Mayıs 2017 sonuna kadar süre tanınmıştır. Söz konusu

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ.

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 01.07.2016 SAYI 2016/12 KONU MALĠ TATĠL UYGULAMASI HAKKINDA Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı