Men ure A ÇI. Anahtar Kelimeler Osman Pamuko lu, Unutulanlar D nda Yeni Bir ey Yok, Atasözleri, Deyimler, Vecizeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Men ure A ÇI. Anahtar Kelimeler Osman Pamuko lu, Unutulanlar D nda Yeni Bir ey Yok, Atasözleri, Deyimler, Vecizeler"

Transkript

1 TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa: THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page: UNUTULANLARDIINDAYENBREYYOKADLIESERDEK ATASÖZLER,VECZELERVEDEYMLER MenureAÇI Özet Buçalmamzda,ilkbasksndanitibarençokçaokunan,Türkiyeiçinönemlibirdöneminanla rnihtivaedenvehalkmztarafndantakdiredilen UnutulanlarDndaYeniBireyYok adl eserdegeçenatasözleri,vecizelervedeyimleritespitedipsnflandrdk. OsmanPamukoluPaa nnhakkâridakomandotaburu ndagörevyaptyllaranlatt bueser,sadeceankitabdeil;ileridebudönemlerimerakedenleriçindeerlibirtarihivesika veedebiyatmziçindikkatealnmasgerekenkymetlibirsanateseridir.buankitabnsanat eseriolarakgöstermemizinnedeni,ilkokumayabaladmzdanitibarendikkatimiziçeken atasözleri,vecizelervedeyimlerinçokçaveyerindekullanlmolmasdr.ayrcaosmanpa a nnedebîüslubu,betimlemezenginliivesözcükleringücünüyerindekullanmas,eserin deeriniarttrandieretkenlerdir.hâlenülkemizinbirnumaralsorunuolarakvarlndevam ettirenterörün,osmanpaatarafndançokiyianlalmveanlatlmolmasndandolaybu eserikamuoyunatekrarhatrlatmak,ülkemizinsaniçinbirhizmetolacaktr,düüncesindeyiz. AnahtarKelimeler OsmanPamukolu,UnutulanlarDndaYeniBireyYok,Atasözleri,Deyimler,Vecizeler PROVERBS,IDIOMSANDAPHORISMSINTHEWORKOF UNUTULANLARDIINDA YENBREYYOK Abstract Inthisworkweidentifyandclassifytheidioms,aphorisms,andproverbswhichtakeplaceinthe workcalledunutulanlardndayenibireyyok(thereisnothingnewexceptforgottens)thatis widelyreadsincefirsteditionandincludesthememoriesofanimportantperiodforturkeyand appraisedbypublic.thisworkwhichosmanpamukolupashatellsabouttheyearsheserved inhakkaricommandotroopisnotjustamemoirbutisavaluablehistoricaldocumentforthe onesinthefuturewhowonderaboutthoseyearsandapreciousmasterpiecethatmustbetaken intoaccountforourliterature.thereasonwhywepointoutthisworkasamasterpieceisthat proverbs,idioms,andaphorismsthatattractourattentionfromthebeginningareusedwidely andcorrectly.besidesosmanpashasliterarystyle,abilityofdescriptionandhisusingofwords incorrectplacesaretheothereffectsthatincreasethevalueofthework. Bu çalma, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyat Ana Bilim Dal, Türk Dili Bilim Dal Yüksek Lisans Semineri olarak hazrlanm ve kabul edilmitir. Okt. Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli Meslek Yüksek Okulu Türk Dili Öretim Eleman.

2 138 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Terrorwhichisstillexsistingasaprimaryprobleminourcountryisunderstoodwellandtoldby OsmanPashathereforewethinkthatremindingthisworktothepublicwillbeafacilityforour people. KeyWords OsmanPamukolu,UnutulanlarDndaYeniBireyYok(ThereIsNothingNewExceptForgottens), Idioms,Aphorisms,Proverbs

3 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 139 I.GR Atasözüveyaatalarsözü, uzundenemevegözlemleredayanaraksöylenmi vehalkamalolmusöz (TSI1988:100)demektir.Tanmndandaanlalacagibi atasözlerianonimdir.bununyannda, birdüünceyi,birduyguyu,birilkeyiksa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafndan söylendii bilinen özlü sözlere isevecizeveyaeskitabirlekelâmkibar(tsii1988:1146)denir.atasözleri vevecizeleriçokolanmilletlerindilleridemedenîbirdilhâlinegelmidemektir. Özellikleatasözleri,sahipolduumilletinseciyesiniaçkbirekildeortayakoyar. Onlarntarihîsüreçlerini,aclarn,sevinçlerini,kültürlerinivebütünbuöelerden çkardklar tecrübelerini anlatr. Vecizeler ise, genellikle milletin içinden yetien büyük insanlarn sözleri anlamna geldii için, bir nevi o topluluun kültür ve medeniyetseviyesiningöstergesisaylr. Dilinileniivegelimiliiningöstergelerindenbiridedeyimlerdir. Genel liklegerçekanlamndanazçokayr,ilgiçekicibiranlamtayankalplamanla tmvetabirlere (TSI1988:368)deyimdenir.Deyimlerdeatasözlerivevecizeler gibikalpifadelerdir.deyimlerindierikisindenfark,tambiranlatmbirimiol mamalardr.deyimlercümleiçerisindesadecebelirlibirkelimegrubununkalp lamasylaoluurlarveaslatambircümlegibideerlendirilmezler.birdilinzen ginliimevzubahisolduunda,deyimlerinodildekikullanmskl,çokluuve anlamlarnngeniliiönemlibirmihenktaolarakkabuledilir. 1 Gerekatasözlerivevecizeleringereksedeyimlerinbirmetiniçerisindesklkla kullanlmas,sözkonusumetninkymetini,sanatsallnveedebîgücünüarttrr. Bunedenledirkibiz,aslndabirankitabolan,dahaçoktarihîbirvesikaolarak raflardayerinialmunutulanlardndayenibireyyokadlkitapüzerindeböyle birçalmayaptk.çünkübueserdegeçenatasözlerinin,vecizelerinvedeyimlerin saysvekullanmdahakitabnbalarndaykendikkatimiziçekmiti.özelliklebir askerinyazmolduukitaptabudenlizenginatasözü,vecizevedeyimlererast lamamz,bizieserüzerindeincelemeyapmayasevkedenikincibiretkenolmu tur. Buçalmamzda,GeneralOsmanPamukolu nun yllararasnda Hakkari Da ve Komando Tugay ve Güvenlik Komutanl görevi esnasnda yaad olaylarn anlatld, Unutulanlar Dnda Yeni Bir ey Yok adl eserinde geçen atasözleri,vecizelervedeyimlerin tespitinivesnflandrmasnyaptk. 1 Çalmamz, bir eserin incelemesi olduu için, tanmlar dnda dorudan kullanabildiimiz kaynaklar snrl tutulmak zorunda kaldk. Fakat, gerek makalemizin konulara ayrlmas ve incelenmesi, gerekse bu konularn deerlendirilmesi yaplrken u eserlerin metotlarndan, bilgilerinden istifade ettik: E. Kemal Eyübolu, 13. Yüzyldan Günümüze Kadar iirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler, 2 cilt, stanbul 1973; M.Sami Akaln, Edebiyat Terimleri Sözlüü, stanbul 1966; Ömer Âsm Aksoy, Atasözleri ve Deyimler, Ankara 1965; Ömer Âsm Aksoy, Atasözleri ve Deyimler El Kitab, Ankara 1965; Besim Atalay, Çeitli Halk Fkralar ve Deyimleri, Ankara 1968; Yusuf Ziya Bahadnl, Deyimlerimiz ve Kaynaklar, stanbul 1958; Dehri Dilçin, Edebiyatmzda Atasözleri, stanbul 1945; Selim Nüzhet Gerçek, Atalar Sözü, stanbul 1961; Rauf Mutluay, Türk Halk iiri Antolojisi, stanbul 1972; Mustafa Nihat Özön, Atasözleri, stanbul 1956; Mehmet Zeki Pakaln, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüü, stanbul 1956; Osman Nuri Peremeci, Atalar Sözleri, stanbul 1943; aban Sezgin, Türkçe Deyimler ve Kelime Gruplar Sözlüü, stanbul 1969; Türk Dil Kurumu, Bölge Azlarnda Atasözleri ve Deyimler, 2 cilt, Ankara ; Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük 1-II, Ankara 1988; Millî Kütüphane Genel Müdürlüü, Türk Atasözleri ve Deyimleri, 2 cilt, stanbul 1971.

4 140 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Eserilkdefa2002ylndabasld.Yaymlandtarihtenitibarenbüyükyank lar uyandran ve okuyucularn beenerek okuduklar bir kitap hâline geldi. Bu nedenledefalarcabasksyapld.okuyanherkesinyaknlarnatavsiyeettii,kah ramantürkaskeriningüneydou dakipkkterörünekargösterdiicesaretve baaryanlatanbukitap,sadeceanlarnkalemealndbireserdeil,aynza mandaüslubuvegüçlükurgusuiledetakdirtoplad.kitabaduyulanbuilgive özellikleosmanpaa nneserivücudagetirirkenkullandatasözleri,vecizelerve deyimler,bizibukitapüzerindeçalmayapmaasevketti. Çalmamzailkönceeseribellibirincelemeyapmadan,birankitabokurgi bi yüzeysel okuyarak baladk. Okumay bitirdikten sonra, Osman Pamu kolu nuneserindekullandatasözlerinintespitiniyaptk.tespitettiimizata sözlerinibirerbirerfiledik.atasözlerinibitirdiktensonra,kimintarafndansöy lendiibelirtilenvecizsözlerifiledik.eserdekimeaitolduubelirtilmeyenveciz sözlerçounluktayd.bunlarntespitideyaptk.atasözlerivevecizelerikonular nagöresnflandrdk.bütünarabalklardatopladmzatasözlerivevecizeleri alfabetiksrayauygunbirekildesraladk.ayniidahasonradeyimlerüzerinde deuyguladk. II.OSMANPAMUKOLU NUNHAYATI 1947ylndaSinopunGerzeilçesindedoanPamukolu,SelimiyeAskeriOr taokulu,kuleliaskerilisesi,karaharpokulu,piyadeokulu,karaharpaka demisi, Silahl Kuvvetler Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisinde örenim görmütür. 11yandanbalayarak43ylüniformagiymitir.Onylpiyadesubay,16yl kurmaysubayolarak,ktakomutanlklarvekarargâhsubaylgörevlerindebu lunmutur.1993detugenerallie,1997detümgenerallieyükselmitir.2002de Tümgeneralliktenemekliolmutur de EdirneUzunköprüde 42nci Piyade Alay Komutanl, de Hakkâride Da ve Komando Tugay ve Güvenlik Komutanl, deKbrsta28nciMekanizePiyadeTümenKomutanl, destan bulda Piyade Okul Komutanl görevlerini yapmtr. Osman Pamukolu, 1. Dereceden Altn Üstün Cesaret ve Feragat Madalyas, iki kez Üstün Cesaret ve FeragatNianvebekezÜstünBirlikYetitirmeNianalmtr.Evliveikiçocuk babasdr. General Osman Pamukolu, yllar arasnda Hakkari Da ve Ko mando Tugay ve Güvenlik Komutanl yapmtr. Bu dönem, Güneydouda PKKya kar yaplan mücadelenin tarz ve yöntemlerinin deitii ve PKKnn omurgasnn krld yllardr. Ayn dönemde, Hakkaride PKK oluumlarna manevragücüolarak askerdenoluan779harekat,manevragücü askerdenmeydanagelen78harekatyaplmtr.23kez askerden oluangüçlerlekuzeyiraktakipkkkamplarnnbirkaçnaaynzamandataarruz

5 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 141 edilmitir.görevyaptsüreiçindemuharebeleribizzatyönetenvefiilençatma laragirenosmanpaa,778gündeyaplanlar,muharebelerinayrntlarnveku zeyiraktayaananlarunutulanlardndayenibireyyokadleserindekaleme almtr.emekliolduktansonraçeitliüniversitelerdevedeiikyerlerdekonu malaryapm,liderlikderslerivermitir.sonyllardaaktifsiyasethayatnaatlm, HakveEitlikPatisi nikurmutur.hâlenbupartiningenelbakanlnyapmak tadr. III.UNUTULANLARDIINDAYENBREYYOK Çalmamz eserin 2004 basksn (nklâp Yaynlar, stanbul) temel alarak yaptk.eserintamadunutulanlardndayenibireyyok,hakkârivekuzeyirak DalarndakiAskerler dir.eser Önsöz ve Ekler lebirliktealtbölümdenolutu rulmutur. Birinci bölüm Öncesi bal altnda verilmitir. Bu dönemde 1993 öncesibölgedekidurumhakkndabilgilersunulmuvekonuhakkndabirfoto raf çekilmitir. kinci bölüm 1993 Dönemi baln tamaktadr. Balktan da anlalacagibi,1993 tekiolaylarbubölümdeanlatlmtr.üçüncübölüm 1994 Dönemi,dördüncübölümise 1995Dönemi balntamaktadr.eklerbölü mü kendi içinde üçe ayrlmtr: a) simleriyle Günei Yükseltenler, b) Hakkâri HarekâtBölgesi,c)Harekâtfotoraflar. Bueser,vatanmznbütünlüüiçinehitdüen,gaziolanveoralardagörev yapanyüzbinlerceaskerimizinyaadklarnengüzelbiçimdedilegetiren,gerçek birkomutannkitabdr.eseriokuduktansonra,bugünkürahatvehuzuriçindeki yaammz,adlarunutulmuolanbinlerceehidimizeborçluolduumuzuhiçbir zamanunutmamamzgerektiinidahagüzelanlyoruz. EmekliGeneralOsmanPamukolu,bukitabylaülkeyiyönetensiyasetçilerle birlikte,türkhalknndikkatinipkkterörörgütüneçekmekistemitir.saynpa mukolu nunyazdklarnekadargerçekiseokadaracdrda.ayrlkçterörör gütüpkk nnsilahlvesilahszeylemlerinikültürelhakarayolarakgörenve kamuoyuna bu ekilde göstermek isteyen kiiler bu eserden çok ey örenmi olmaldrlar.türkmilletininsinesindençkantürksilahlkuvvetleri,türkdevle tinekarsilahlkalkmadabulunanbirörgütlekarkaryakalmvebumüca deledenyüzününakylaçkmtr.bamszbirdevletiçisyannaslbastryorsa, PKK isyann da ayn ekilde bastrmtr. Eserde, PKK terör örgütünün yalnz snrlarmziçindedeil,komuülkelerdekonuland,yllardrdostvemüttefik (!)tandmzgizlidümanülkelertarafndandesteklendiidelillerleaçklanm tr.kitabokuyanhertürk,pkkninneolduunuveneistediiniçokiyianlaya caktr. Kitabnyazlndanbugünegelindiinde,ortadaunutulanlardndayenibir eyin varolduunu görüyoruz: Yllardr Türk topraklarnda ayr bir devlet kur mak isteyen PKK, imdi yalnz Türk topraklarnda deil, baz komu ülkelerin topraklarndan koparlacak toprak parçasn da snrlarna dâhil ederek, tahmin

6 142 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 edilenden daha geni topraklar gasp etmek istemektedir! Terör durdu, silahl eylemler sona erdi diye düünenler, PKK terör örgütünü bilmeyenlerdir. Terör örgütünü bilenler, bu iin henüz bitmediini, Türk Silahl Kuvvetlerinin terörü sfrlamasiçindevletiyönetenlerdenciddianlamdasiyasidestekalmasgerekti ininaltnçizmektedirler.bueserisedurumunböyleolduunuveolacanbize 2002 den beri haykrmaktadr. Geldiimiz nokta, Pamukolu nun haklln bir keredahateyitetmektedir. Yllar sonra gerçekten deerli bir kitap çoksatar listesinde yerini almtr. EmekliGeneralOsmanPamukolu nunçokilginç,düündürücüveöreticikitab bukezgereksizyazarlarngereksizkitaplarngeridebrakarakçoksatarlarliste sinde birinci duruma yükselmitir. Aslnda bu kitap sadece emekli bir paann kitabdeil,canlaryla,kanlarylaülkemizinbölünmemesiiçinsavaan,ehitolan, sakatkalankahramanlarnkanlarylayazdbirkitaptr.mzaiseonlarnönderi veyolgöstericisiolankahramanpaa yaait. Kitabnadbilesuratmzainenbirtokatgibidir: UnutulanlarDndaYeniBir eyyok.pkkkalkmassrasndahayatnsorgusuzsualsiz,maddimanevibir eybeklemedenverenkahramanlarn(olmayan)suratmzaindirdiiacbirtokat tr. Bu eser içimizi kanatan, vicdanmz szlatan, bizi aynada kendi yüzümüze bakamayacakhalegetirenbireserdir. Unuttuumuz,belkidehiçbirzamanbilmediimiz,bilmekistemediimiz,al bayraasarltabutlargeldikçebelkibirazaklmzadüen,dünyannenkanlve en insanlk düman terör örgütüne hak ettii dersi veren, herkesi korkutan PKK y arkasna bakmadan, çorbalarn söndürmeden kaçmaya mecbur brakan kahramanlarbukitaptaanlatlyor. OluehitolanbabannOsmanpaayayazdmektupta paambenideem rine al. Senin emrinde dövüeyim demesi, Türk olan herkesi alatmtr. ehit olanerlerinyazdiirlerdeöyle.askeredavulzurnaylagiden,tezkereyialrken uhainlerinkökükaznanakadarsavamakistiyorumdiyen,postalparçalanm ayakaniçindeykendümannpeindenkoanaskernaslbiraskerdir?dünya tarihindeböylekahramanlklargörülmümüdür?nsanokurkentürkolduuiçin gururduyuyor,irkiliyor. Kitaptadahadailginçolaylaranlatlyor.Biroperasyonsonras benaskerime letoplatmam,bizyokedergeçerizletoplamayz. dediktensonra,birgeneralin arayp Paam lütfen le demeyin ayp oluyor, daha yumuak bir deyim kulla nn. Demesi;dadakiPKKkadrosuileehirdekimilislerinbirleiptugaykarar gâhnasaldrrken,açlankaratetepkkmilislerininkrlancamlarnnparasn ödemeyiüstlenentürkiye ninvalisi;ölenpkkmilitanlarnaotopsiyapmakiste yen Türkiye nin savcs; PKK nn üst düzey yedi yüz kiisi Türk topraklarnda kongreyaparkenmt inbunu22kezhabervermesineramenhareketegeçmeyen yetkililer;rantopraklarndakipkkkamplarnayaplacakbasknnmgktarafn danengellenmesi;arkasndanbukamptakimilitanlarneylemyaparakyirmias

7 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 143 keriehitetmesi;ayrayrüzerindedurulmasgerekenmanidarhâdiselerdir.k sacas, anlattklar, dili, üslubu ve çarpc delilleriyle, eser bal bana bir tarihî vesikadr. Biz bu eseri okurken de, üzerinde çalrken de büyük bir haz aldk. Temennimizherkesinbueseriokumasdr. IV.NCELEME: IV.1.EserdeYerAlanAtasözlerininSnflandrlmas: IV.1.1.nsanlalgiliAtasözleri: Acemimarangozunyongasçokolur. (42) Aptallar yaam ve ölüm için uzaa bakarlar, her ikisi de yan balarnda dr. (244) KuzeyAmerikayerlilerinin(Apaçi)atasözü Bunebitmezdeme,bitmedikyolyok.Bualmazdamdeme,almadk dayok. (303) Büyükleryeminle,çocuklarekerlekandrlr. (249)Almanatasözü Destursuzbaagirilmez. (127) Elyumruuyemeyenkendiyumruunudeirmentasanrm. (211) Gevekbeden,gevekzihnenedenolur. (50) Gölgedegünelenilmez. (14) nsan,krkbeindensonragecedekrkdayakyer. (245) Kandaknayaklamaz. (127) Krkyllkbozuksirkesatlamaz. (127) Laflapeynirgemisiyürümez. (69) Tekkiilikbirazkikikiiyiaçbrakr. (263264) Trnaolanbankasn. (331) Titrekveürkekadmlarlayolgidilmez. (52) Yldrmnçarptinsangökgürültüsünüduymaz. (37) IV.1.2.DoalelgiliAtasözleri: Atedütüüyeriyakar. (142) Atekendikendineyanmaz. (13) Dümeninterbiyedemediinikayalarterbiyeeder. (224) Harmanyeridüzolunca,sapyndagibigörünür. (188) IV.1.3.HayvanlarlalgiliAtasözleri: Anadolu daboaolmakiçinboynuzundaçamurolmasgerekir. (235) Ardndanyüzköpekhavlamayankurtkurtsaylmaz. (166) Eldivengiymikedifareyakalayamaz. (189) Horozuçokolanköydesabaholmaz. (331) Keçiarapiçincedaakurtaramayaçkarm. (188) aknördekkçtandalar. (117) Yrtclaryalnz,kargalarkalabalkuçar. (330)

8 144 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 IV.1.4.AraçGereçlerlelgiliAtasözleri: Batankara. (15) Birhançeryüzözdeyitendahaetkilidir. (33) Çürüktahtadanoymayaplmaz. (316) Demirtavndadövülür. (193) Enbüyükkusurslktr. (34) IV.2.EserdeGeçenveKimeAitOlduuBelirtilenVecizeler: Arkasndadümanhissedenönündekiylesavaamaz. CengizHan(63) Emir vermek için itaat etmenin art olduunu söylerler, fakat sürekli itaat edendedekomutanlkniteliikalmaz. Napolyon(66) stikbalinvicdanakistemez,kintutmaz Tarihnankördeildir,birhizmetiunutmaz M.E.Yurdakul(7) Kudretsizdimalar,zayfgözlergerçeigörmezdi.Saygszln,tecavüzün büyüü küçüü olmazd, güç ve kudretini ispat etmeyene itibar edilmez, ancak zaferlekuvvetveotoritesiniispatedenesaygveitibarkendiliindengelir. M.K. Atatürk(57) Söylesem,tesiriyok;sussam,gönülrazdeil. Fuzulî(9) IV.3.EserdeYerAlan,KimeAitOlduuBelirtilmeyenVecizelerinKonula rnagöresnflandrlmas: IV.3.1.nsanlarlalgiliVecizeler: Umutsuzluk insan iradesini felç eder. Toplumu sararsa korkmak gere kir. (335) Acçekmeyenveçekenlerdenhaberiolmayanacdindirmeninyollarnara maz,arasadadorueklinibulamaz. (7) Açinsankolaykandrlr. (64) Ateyakar;insanbunutelkinleörenir. (165) Birinsannemirvermeyehakkolmasiçin,emirverdiklerindendahadeerli olduunukantlamasgerekir. (65) Biriyapmayannhiçyanlolmaz. (64) Bir korkuyla yüzlemeyen insan her zaman ondan kaçmaya mahkûm dur. (313) Cesurinsannruhunuhiçbireyykamaz. (65) Cüretkârdavranrsanhiçkimseseninhatayaptnainanmaz. (65) Çaresizlikinsanlarndirenciniarttrr. (211) Derinyaralarntedavisiuzunsürer. (64) Doal bir içtenlik olmazsa amacnz gerçeklemez.çünkü Tanr yardm et mez.çtenlikamacnzncanveruhudur. (45) Emirleritekraretmeyin.Enzararleydirvekolayclktr.Yaplacakeyonla renerjikbirekildekontroletmektir. (244)

9 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 145 Eniyirehberbirkuralkitabdeil,tecrübedir. (19) Eyoul,birgünyazcolursan,kukunun,birikmeninvebeklemeninyazc s,saknmasalanlatmaülkeminçocuklarna. (11) Gelecekteoynayacakfilm,herzamanbölümlerhalindegösterilir,amakasr gaysezmek,biralgvekapasitemeselesidir. (7) Gerçekgüçinsanlaretkilemekveonlarailhamvermektir. (244) Gerçeklerisöylemekinsanlarözgürklar. (25) Güçlüklerinsannneolduunugösterir. (64) Halkdoruyubilirse,ülkenindahagüvendeolacanainanr. (315) Halkngücü,yetkiverdiiinsanlarnyetenekleriylesnrlandrlamaz. (125) Hasmniyitanmlayamaz,tehisedemezseniznegücününedetaktiklerini kestiremezsiniz. (36) Herkeskadaryaparsanz;hiçbireyyapmamsnzdr. (39) Herkesinsizisevmesiiçinçabagöstermekbirsradanlkiaretidir. (244) Herkesin yadn gördüü yamur için, yamur altnda kalanlarn bize emsiyelazmdemesigerekmez. (130) Hiçbirey,biranneninyavrusunukaybndandahaötebiracveremezveya atamaz. (193) mkânszlafnçokkullanmakhaddinibilmemektir. (226) nsanlarbirölüyüikikezöldürürler,hemtopraahemdeunutulmayagö merek. (66) nsanlar dünyann doasna egemen olamad ve akl erdiremedii için maddieyleriseverler. (244) nsanlargenellikledütükleriyerebakarlar. (7) nsanlarkandrlmayahazrolmadankandrlamazlar. (249) nsanlarsorununneolduunuörenmeyekalkmamaldr. (7) nsanlar yüksek mevkilerden dütükleri zaman güçlerini kaybettiklerinden deil,dalkavuklarndanayrldklariçinüzüntüduyarlar. (66) Kabuletmediinizsüreceyenilmezsiniz. (97) Kalbininsesiniduyaninsanlarhayalkrklnauramaz. (65) Kartarafgibidüünmeyiörenmekyetmez,dahahzldüünmeyiören mekgerekir. (118) Kimseyebenzemeyeçalmayn. (244) Kiiliinizikonumunuzlaaslabütünletirmeyin. (244) Kiiselyiitlikkaraktersalamldr. (65) Kötüoduncubaltasilecebelleir. (145) Kurallar ve örnekler bize göstermitir ki, kurallardan ve örneklerden ayrl mayahakkmzvardr. (185) Minnetle,taytayyaparakyürütülecekilerdenhayrçkmaz.(70) Nekadareitimalmolursanol,öretilenlerinhiçbiri,senioanahazrlam deildir. (107)

10 146 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Özgürdüünemedenbaaramazsnz. (66) Özgürdüünemeyeninsanndavranlarkendidavrandeildir. (66) Rütbe,mevkigeçicidir,kalcolanerefimizolacaktr. (66) Sonsuzolmakiçinilkartcesurolmaktr. (65) Suçuileyencezaybekler. (80) Tepenin öbür yann görmek sradanlar sahip olduu bir yetenek deil dir. (7) Toplumyaamndakikötügidenbütünfaaliyetlerinnedeni;kalpçlkves radanlkt. (48) Toplumaiyivekötüdoruekliyleanlatlrsa,onlarmutlakadoruolanbu lacaklardr. (7) Tutkudanbakahiçbireyciddiyealnmamaldr. (48) Tutkusuzbüyükbiribaarlamaz. (65) Üçkiibirsrrömürboyusaklayabiliyorsa,bilinki,bunlardanikisiölüde mektir. (65) Vatan sevgisinden beslenen fedakârlk duygusu dejenere insanlara gülünç gelir. (251) Yumruksertolmasadasizinbeklemediinizzamanveyerdengeldiiiçin, sizibeklediinizyerdengelen,kuvvetlibiryumruktandahafazlabirhasaryara tr.(137) Yumuakveuysalkiiler,küçükçaplamirolurlar. (244) Zekiadamlarbakasnnemrindeçalmayatahammüledemezler. (6566) IV.3.2.HayvanlarveDoalelgiliVecizeler: Denizvarsakorsandaolacaktr. (59) Frtnakularrüzgârsever. (68) Karanlkbirgökyüzüfrtnaszaçlmaz. (68) Kargalarkalabalkuçar. (68) Kargalarkovalamakkartalaerefgetirmez. (302) Meyvesiçamuradüüyordiyeaacakzlmaz. (64) IV.3.3.AskerlikveSavalalgiliVecizeler: Ancak,keskinbakl,sertsavaçlaraklnalamayacakadarinanlmazgö revleriyerinegetirebilirler. (302) Askerordudur.Hiçbirorduaskerindeniyideildir. (101) Askerlerkendileriniaskergibihissetmelidir. (281) Askerlerincesaretvedayanklldahaiyisihayalbileedilemeyecekdüzey deolmaldr. (236) Birmilletinereficephedekiaskerinsrtndadr. (69) Birordunuiisiperkazmakvetoprasavunmakdeil,hareketegeçipdü manyoketmektir. (88)

11 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 147 Bütün gerçek sanatlarda olduu gibi komutanlk da doutan bir olgu dur. (258) Enetkilimuharebetaktiihasmasüreklisaldrmadr. (337) Gayrinizamisavakoullar,Ferhat ndalardelensabrnnolmasngerek tirir. (64) General,dümandndahiçbireyleilgilenmemelidir. (153) Hayattakihereydeolduugibimuharebenindetemelyasas;sürat,sürat, daimasürattir. (68) Hendek kazarak yorulmayn. Savunma taktikleriyle muharebe kazanl maz. (314) lkdarbeyibeklemediiyerehzlveaklvur. (143) lkhasmdoadr.birorduilköncedoayyenmelidir. (288) nsanmuharebeyikazanabilecektekmakinedir. (223) nsan,tekveenüstünaracdr. (223) nsanlargibihersilahnayrözelliivardr.askerbunubilmelidir. (254) Kadirinasbirulusaslaehitleriniunutmamaldr.Çünküonlarhayatlarn, unutanlarnözgürlüüvekorunmalarurunakaybetmilerdir. (66) Kendilerinizamanndascaa,soua,açla,susuzluavebenzerzorluklara altrmamolanlar,askerliksanatndabaarszlamahkûmdur. (65) Klasik muharebe aklla yürütülebilir. Gayri nizami harpte akl yetmez; çok zekiolmakgerekir. (137) Komutanbilirveemirveriri. (281) Komutan;benimgörüümegöre,inanyorumki,tahminediyorum,sanyo rumgibisözlerkullanmaz. (281) Komutannsavayüzüolmaldr.Emiryerinetavsiyeverenkaybeder. (285) Konvansiyonel çatmada zebaniyle karlaabilirsiniz, gayri nizami savata karnzdaeytanbulunacaktr. (137) Konvansiyonel sava, dan ötesindeki kurak ova, dan bu tarafndaki so ukdenizdekuralszsavatr. (242) Korkularittifaklar,ittifaklarsavalardourmutur. (7) Küçük trompetçi kz roman okur gibi askerlere hitap edilmez. Onlarn sa vaçtavrl,canlvesertbirseseihtiyaçlarvardr. (252) Muharebehareketvesürattir. (137) Muharebehile,aldatmavekurnazlktr. (68) Muharebe sahasnn içinde olmayan kimse, gerçekle ilgili hiçbir ey bil mez. (313) Muharebe,insanyaamndakifaaliyetlerinenciddisidir. (178) Muharebedehereyruhanidir. (66) Muharebede; zekâ, atelilik, güçlü bir mantk ve akln saldrganl olmal dr. (175)

12 148 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Muharebeleriherkesinsandgibisüngününparltsdeil,askeringözünün parlts,moralikazandrr. (66) Muharebelerinaskerlerekazandrdilkveenkymetliyetenek,onlardier insanlardandahaçokdayanklhalegetirmesidir. (288) Sava bir gaddarlktr; hiç kimse ve hiçbir zaman dilimi onu zarifletire mez. (52) Savakazanandayorar. (66) Savavemuharebelertaarruzdemektir. (65) Sava,ulusunkuvvetinigöstermektir. (244) Savaçlkortakratadamlarnyiyeceinanedeildir. (236) Savalarn bittiini, biteceini sananlar yüzerken çevresinde dolaan köpek balklarntekmeylekovmayakalkaninsanabenzer. (66) Savata komutanlk rütbeyle deil, herkesin göremeyeceini görmekle olur. (66) Savatatekkorkulacakeykorkudur. (66) Savataüstünlükkompleksinizolmaldr.Baarbirtavrdr.Kazanmatavr, hareketveilerlemeninbirparçasdr. (93) Savunmahalindekibirbirlik,yenilmeye,ypratlmayamahkûmdur. (65) Sradanolaneylermuharebekoullarndayürümez. (56) Silahlbirgücüyönetmekbilgidendahafazlasngerektirir. (143) Silahlbirgüç,disiplinveotoriteolmadanhareketalanndasevkveidareedi lemez. (337) Sizsavalailgilenmeyebilirsiniz,savasizinleilgilenir. (66) Söylenileniyapanadamlarmuharebeyapamazlar. (66) Ustaaskerçamuruvegeceninkaranlniyibilenaskerdir. (68) Vataniçinsavaanaskerhiçbiryasayakargelmisaylmaz. (64) Yaklamadaylangibisessizvegürültüsüz,saldrdayrtckugibiçullana caksnz. (68) Zorlokmatavrl,korkunedirbilmeyenbirinsanuyarmannbiranlamyok tur.böylebiraskerbalbanabirtehdittir. (177) IV.3.4.ZamanlalgiliVecizeler: Hereydesüratliolacaz,dahasüratli,ensüratliolduumuzzamanbileye terincehzlolmusaylmayz. (30) imizhasmdanöncezamanlaolacaktr. (30) Kimseyezamangelmedenbireyolmaz. (238) Ölümünavclkyaptbudünyada,kukuvepimanlkiçinzamanyoktur. Zamanancakkararvermekiçinvardr. (35) Zamanbiruzayboyutudurvesonsuzdur.Amainsaniçinzaman,onunöm rüdür. Sradan eylerle zaman çarçur ederek keçiboynuzu yemekten vazge çin. (247)

13 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 149 Zamanhereyieskitirveieyaramazhalegetirir. (241) Zaman,herey. (41) IV.3.5.LiderlikveYöneticiliklelgiliVecizeler: yibirliderinefsaneviözellikleriolmaldr. (304) Liderhakkaniyetveadaletdemektir. (245) Lider,beynindedevrimyapanveherkesipeindesürükleyenfikirveruhlar rüzgârdr. (203) Muharebelerde;vazgeçmez,inatç,pesetmezvedayankllideriinsonunu getirir. (321) Sistem hata istemez, risk sevmez. Risk almadan baar, hata yapmadan ge limeolmaz. (200) Sistemlideryetitirmez.Sistemiçindekalnarakancakyöneticiolunur. (200) Yöneticisisteminadam,onunkopyacsdr.Elindekinikorur,kurumusever, taklitçidir. Ufuklar dardr, çarpc fikirlere gelmez, sadece yönetir. Statükocu dur. (200) IV.3.6.TarihveDünyalelgiliVecizeler: Tarihhatrgönültanmaz.Verdiiderslerinbedelinipeinalr. (7) Tanrdanvetarihtensaklanacakbireyyoktur. (61) Dünyaherzamanemniyetsizolacaktr. (235) Birulusuntarihihergünyazlr. (235) IV.3.7.DinlelgiliVecizeler: Tanrdorulukdemektir. (104) IV.3.8.KahramanlkveCesaretlelgiliVecizeler: Cesaretbüyükölçüdealkanlkvekendinegüvendir. (163) Cesaretmertliinenbelirginniteliidir.Dünyadataklitedilemeyentekey dir. (65) Cesaret,cesaret,herzamancesaret;sürat,sürat,daimasürat. (69) Cesurvemertinsanlarkarsndakileredeaynhasletialarlar. (231) Hatayönlemenintekyoluihtiyatlolmakdeil,cesarettir. (145) insonunudüünenlercesurolamazlar. (232) Kahraman,yaplmasgerekenlerihiçbirkiiselkaygduymadanyapanade nir. (262) Kahramanlaraemirverilmez. (69) Sonsuzolmakiçinilkartcesurolmaktr. (65)

14 150 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 IV.3.9.ÖlümlelgiliVecizeler: Kaçnlmazsonuçlarapeinenüzülmevebunudertedinmebilinçli,salkl bir ruhun ii deildir. Ancak, ehitleri herkesin üstüne çkaran, onlarn ölümleri deil,ölümsebepleridir. (66) Kimse atete yananlar kadar emin olmaz. Ölüm de öyledir. Ölümü saniye saniyehissedeneminolur. Ölümden korkmayan ölmez; ölüm kendine koanlar hiçbir zaman vur maz. (66) Ölümünkorkusu,ölümacsndandahaiddetlidir. (66) IV.3.10.Vatan,VatanveMilletSevgisiylelgiliVecizeler: Özgürbirmillet,snrlarnkimseylepazarlkkonusuyapmaz. (65) Sarbiriyimserlikbirulusuzayflatmaktanbakabirieyaramaz. (65) Türklerinvatanlarnaballklarherhuylarnnüstündedir. (65) Vatantoprabirköylüakylavesaflylasevilmelidir. (43) Vatannseven,hayatnheryandaatelidir. (65) Yürekneredeyse,gerçekvatanseverlikdeoradadr. (64) IV.3.11.SanatlalgiliVecizeler: Gerçeksanatçdateknikhataolmaz. (66) Sanatdünyannenzoriidir. (235) Sanatinsannözgürolarakkararvermesinivebecerisinisnrszortayakoy masylayükselir. (235) Sanatustalarylasanattr. (258) Yaratmayoksasanatda,meslekdeyoktur. (66) IV.3.12.SoyutKavramlarlalgiliVecizeler: Acinsanaöretir. (106) Bütün planlar balangç içindir. Bir süre sonra ie yaramaz.çünkü hareket hereyiyerindenoynatr. (171) Büyüklük,ölümbilincineramengösterilencesarettir. (65) Enkymetliokulzorlukokuludur. (64) Gözüpeklikbirhikmettir. (163) Halktarafndandevlete,senbanahizmetetmekiçinvarsn;bununötesinde seninbirbakaanlamnyokdenildiinde,hereyyolunagirecektir. (248) Hareketedenhereyetkiyaratr. (333) Hayalgücünekadargeniolursa,plandaoorandageçerliolur. (171) Herpeyderpeytakviye,sürekliolarakgecikmitakviyedir. (255) Hereyeksiktir. (137) Hereyinanastecrübedirveustaytecrübeyaratr. (68) Hereyindeerizorluundadr. (64)

15 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 151 Hiçbiribandabulunanadamnseviyesindenyukarçkamaz. (66) Mesele tam ve ayrntlaryla bilinmezse tamam hiçbir zaman örenile mez. (7) Özgürlükinsannhiçeskimeyendeeridir. (66) Sürprizlerancak,kendinegüvenvehzltepkiylebertarafedilebilir. (171) Taklitleolmaz,dorusunubilmekleolur.Üstelikhiçbirtaklidinaheserolma ansyoktur. (329) Unutulanlardndayenibireyyok. (344) Üçtürlüyalanvardr;adiyalan,yeminliyalanveresmiistatistikler. (65) Üzüntüleryalnzlklabüyür. (65) Üzüntününtekilacharekettir. (65) Zafermakinelerdendahaçokruhlarnbakmnadayanr. (304) IV.4.EserdeGeçenDeyimler: Acyasuserpmek: Buikinesnenedenbudereceetkilivedayanlmazacyasu serpiyor? (195) Acy tazelemek: Durup dururken birden bire acy tazelemeye kalktn dan (196) Adamgibieklesokmak: binaveçevresiniadamgibibireklesoktular. (323) Azilekututmak: sterseazylakututsun. (202) Azkenetlenmek: Amanedensebütünazlarkenetlenmiti. (316) Azndan çkan kula duymamak: Bakan, senin azndan çkan kulan du yuyormu? (127) Azn açmamak: Osman Paa önce ben konuacam, sen sakn azn aç ma. (313) Akl erdirmek: Bizim nerede, ne yapacamza eytan bile akl erdiremeye cek. (336) Akl erdirmek: Dieri de kalpçlk ve yavalk, buna da sebeplerini bilmeme ramenbirtürlüaklerdiremiyorum. (116) Aklsrerdirmek: Hakurk taneleroldubittieytanbileaklsrerdiremez. (303) Aklyürütmek: Klasikmuharebeakllayürütülebilir. (138) Akl almak: Ne yapacamz tahmin ederlerdi de; nasl yapacamz onlarn aklnnalabileceieylerdeildi. (293) Aklalmamak: Dardaoturduunuzyerinoktaolaraknaslbilebiliyorlarbu nubirtürlüaklmalmyorkomutanm. (329) Aklermek: Buileronunaklzatenermezde,örgütüneeitimverenyabanc gayrinizamiharpuzmanlarndanbunaçarebulmalarnistemeyidüünsedaha iyiolur. (189) Aklnbanatoplamak: Aklnzbanzatoplamannzamangelmitir. (267)

16 152 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Aklnveruhunualtüstetmek: Karakol,üs,klavekritiksabitmevzilerdebu silahbizimkilerindekullanmasgecebasknvesaldrlarndakiminneredeoldu ukonusundaherkesinaklnveruhunualtüstediyordu. (99) Aklnnucunagetirmemek: olabileceimiziakllarnnucunabilegetirmedik lerindendurularndahiçdeiiklikolmuyordu. (289) Aletolmak: Çarparakburayaçkmolman,eskikusurlarnörtüyor.Korka cakbireyyok.bundansonraonlaraaletolmayacaksn. (112) Altetmek: Zamanlayarmakveonualtetmekdemekti. (109) Altndan topra çekmek: Hakkâri gibi, altmzdan topran çekildii zehabna kapldmzbiryerde,böylebireyolamazd. (127) Altnüstünegetirmek: Yurtiçiveyurtdkamplarnaltnüstünegetiriptek kaypverilmezken,birküçükmekândaonehitveriliyordu. (138) Ar kovannn içine dalmak: Harekât ar kovannn içine dalmak eklindey di. (157) Atoynatmak: OnlarnbirazuzandadabeolmaküzereellisekizPKK l, yanibakale ninbubölgedeatoynatangrubununtamam,imhaedildi. (251) Avucununiçindendahaiyibilmek: Peki,avucumuzuniçindendahaiyibildii mizoküçücükçukurca nn (296) Babayagelmek: Hepinizuyannefendiler;babayageldik. (259) Babobrakmak: Birkabagücünbabobraklmasgibiçlgncaateediyor lard. (79) Banaiaçmak: leridebanaiaçabilir. (323) Banartmak: BuikilidahaçokTürkiye ninbanartacak. (321) Bedelödemek: Bedelinihemenödüyoruz. (260) Bedelödemek: Vekuranlarhangibedeliödediyse,ancakobedelortayakonula raksavunulabilir. (338) Belkrmak: ugeçenikiyldazatenbellerinikrdnz. (314) Bertarafetmek: Efendilerbuplaneksik;çünkübumusibetiçkaran,buiinba veönderiolanherifibertarafedecek,sevkolunacakbirktaayrlmam. (190) Bileinibükmek: Hayattakarlaacanzinsanhallerineilikinhiçbireyinsi zinbileinizibükemeyeceinibildiimden,sradantemennilerelüzumgörmüyo rum. (239) Biryolunubulmak: Senbiryolunubulupiininaslolsayapyorsunya. (137) Birbiriniçinemek: bütünkadnveçocuklardahelikopterebinmekiçinbir biriniçiniyordu. (139) Boadönüpdurmak: Avarekasnakboadönüpdurursunuz. (35) Boyunememek: Herkeskendinienkötükoullardabileiyihissetmeli,müca deleiradesinizayflatacakhiçbireyeboyunememeliydi. (176) Bulutlaryelpazeiledatmak: Kimsebulutlaryelpazeiledatamaz. (52) Burnubilekanamamak: Bugünekadaryaplaneylemlerdeköydenhiçkimse ninburnubilekanamyordu. (137)

17 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 153 Burnundansolumak: bizhakurk taburnumuzdansolurken (341) Burnunudibindeolmak: PKK nnüstdüzeykadrosundan700kiiburnumuzun dibindekibiryerdebirbuçukaysürenbirtoplantyapyordu. (341) Burnunun dibinde olmak: Bu istihbarat bizim için çok sürprizoldu, ama nasl oluyorda,burnumuzundibineenüstkademeden400500kiitopluyorveorada uzunbirsürekalyorlard? (265) Burnunun dibinde olmak: Bu köy halknn burunlarnn dibindeki PKK llarn eylemleriniöncedenhaberalmalarmümkündeildi. (137) Cakasatmak: Dahaöncedehepkonutukamagenebuvesileilegenesöylüyo rum; bu adam yllardr, nasl oluyor da burnumuzun dibindeki Suriye de fink atp,türkiyecumhuriyeti necakasatyor? (189) Cançekimek: Katlmdaneredeysesfrda,dakadrosucançekiiyor. (314) Canderdinedümek: Artkcanderdinedütüdenilebilir. (266) Canyanmak: bölgelerindeçokcanyanarveçokkaypveririz. (308) Canndiinetakmak: Onlarcanlarndilerinetakmasayd,düngeceolacaklar PKKilemücadeletarihineyüzkarasdiyegeçerdi. (86) Cann esirgememektopraklar kanla sulamak: Bu Vatan ve bu Millet için genç yandacannesirgemeyenvebutopraklarkanylasulayankahramanevladmz vedierevlatlarmznanlarnsonsuzadekyaatmak. (339) Cehennemeçevirmek: ZapVadisi nicehennemeçevirin. (102) Cehenneme çevirmeklerini bitirmek: Biz gider, onlarn bulunduklar yeri ce hennemeçevirir,ilerinibitirirdik. (300) Cenneteseferdüzenlemek: PKKTurileDevletTur,cenneteseferdüzenlemekte yaryor. (262) Cmbzlaçekmek: bulunduuyerlerdencmbzlaçekergibi (298) Ciritatmak: YabanctopraklardaetrafnzdaPKK llarciritatarkenbölükbö lük,400500askerleynlarhalindedurulurmu? (218) Ciyakciyakötmek: Geribölgelerikuatlan,hiçummadklarbirdurumla,hem deirakarazisindeyüzyüzekalanpkkgrubununtelsizleri,anababagünü,panik halindeciyakciyakötüyordu. (159) Çaklpkalmak: Hepsideburalaraçaklpkalmaktanrahatsz. (261) Çarçuretmek: Birkibritçöpüyapacamdiyebirçnaraacnçarçuretmek tir. (93) Çayn tayla çayn kuunu vurmak: Anadolu da; çayn tayla çayn kuunu vurmak diyebirsözvardr. (320) Çrndan çkmak: kisi de bu ilerin çrndan çkma sebebi olarak Anka ra dakilerigösteriyordu. (127) Çkmazdaolmak: PKKlideri,kandökmeye,katliamlaradayalörgütününartk çkmazdaolduununfarknda. (266)

18 154 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 ÇlgnaçevirmekZvanadançkarmak: TürktopraklarndakidalardaTürkmil letineveonunordusunakabadaylkyaplmasbiziçlgnaçeviripzvanadanç kartr. (342) Çnçnöttürmek: Küçükbirmetaliksesbileortalçnçnöttürüyordu. (214) Çiledençkmak: nsançiledençkarmayayetiyordu. (55) Dalgageçmek: Hakkârigazetesi;mülkiidareninvurdumduymazl,uyuuk luuvedevletunvanlarylaaçktandalgageçiyordu. (129) Dersinivermek: Sonderslerinivererekilerinibitirin,sizlerigururlaizliyorum, anonsunutaptm. (110) Devedekulak: PKKYüksekovaemdinlimihverindeikibüyükdarbeyiüstüste yemiti,ancakbunlar,devedekulakbiledeildi. (115) Devedetüy: Komutanmokonumadevedetüybiledeil. (304) Didik didik etmek: bütün yurt içi alanlarn didik didik edercesine, mntka esasnagöreoperasyonlaryapld. (333) Dildökmek: Üstelikpistbandanbizimüçpilotumuzbütünkbukladabu lunduklarkonusundakendilerinedildökmütüm. (192) Dilidolamak: Amaçocuklarnelindenbireygelmediiiçinvesayglarndan dillerinidolatrarakkonuuyorlar. (260) Dilindetüybitmek: Söylemektendilimdetüybitti. (259) Diliniyutmak: Dilinizimiyuttunuzyoksa. (341) DilininucunagelmekCanlarnaokumak: Diliminucunagelmesineramen,yani 25günöncegidipcanlarnaokuyamadnz (323) Dipsizkörkuyularadönmek: 1984 tenitibarenisrafedilenonyldanötürümese ledipsizkörkuyularadönmü. (338) Direnciarttrmak: Çaresizlikcanllarndirenciniarttrr. (214) Diedokunmak: dalardadolaandiedokunurherhangibirpkkunsuruda yoktu. (326) Diini trnana takmak: u anda mücadeleyi sürdürüyor gibi görünseler de, diinitrnanatakm,songüçlerinisergiliyorlar. (314) Dokuzaynçarambalarnbirarayagetirmek: Buiiçindokuzaynçarambala rnbirarayagetirmeyeihtiyaçyok. (335) Donupkalmak: Epeybirsüredonupkald. (313) Dudaklaruçuklamak: birkiinindudaklarbirkaçdakikadauçuklard. (300) Dünyas kararmak: Gece yarsndan sonra Üzümlü Karakolu ndan Kuzey Irak agiripkampnbatdakigirikapsolanbalokaköprüsünükapatan2.dave KomandoTaburu nufarketmeleriisedünyalarnkarartt. (214) Elmiyamanbeymiyaman: Gösterinkendinizi;elmiyamanbeymiyamanher kesgörüpörensin. (260) Eldebulundurmak: Kritikbölgelerdekritikmevzilerinmutlakaeldebulundu rulmas. (191)

19 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 155 Eldeetmek: Onlardabununfarkndaolmalarnaramensomutbiremareelde edemiyorlar,köyükaybetmekistememekgibibirdüünceyidemuhafazaediyor lard. (138) Eleavucasmamak: Üstelikbizeleavucasmadmziçinzarardaveremi yorlar. (335) Elektengeçirmek: emdinlidavekomandotaburu,ortaklarbeyyurdudâhil bütünalanbatyönündedörtgünelektengeçirdi. (194) Elikrlmak: MilyonlarcakiibirselolarakMehmetçiekalkantümellerikr mayageliyoruz. (130) Evbarktanmak: Evbarktanmaz. (303) Finkatmak: rnak lakomubumntkadapkkgruplarfinkatyordu. (135) GöüsgösegelmekGrtlakgrtlaagelmek: Dahaöncedegöüsgösegelinmi ti;amabudefakitambircephesavagibi,grtlakgrtlaayapld. (257) Geni kazann scak suyuna atlamak: fokurdayan bir geni kazann scak su yunaatlamolman. (341) Gerçeigörmek: SeniniinPKK nnruhunuyakalaypgerçeigörmek. (96) Gereiniyapmak: Geneltrafikakiçerisindeyolunkesilmesiveyapusuyama ruzkalnmashalindegereiniyapacaklardr. (105) Göz açp kapamak: Bütün bunlar göz açp kapayncaya kadar birkaç dakika içindeoldu. (328) Gözgöregöregelmek: Çatmayerlerindendumanlaratelerçkarkengözgöre geliyorlard. (330) Gözgözügörmemek: Hâlbukionlarabugözgözügörmeyengününuygunol duu söylenmiti. (289) 8 Mart ta göz gözü görmeyecek ekilde kar yayor du. (290) Gözdenkaybolmak: Gözdenkaybolmakiçingirdikleri,atelerekarkorumas olmayan (322) Gözealmak: içinhereyigözealacaklarndeerlendiriyordu. (292) Gözealmak: Kaçacakveçekilebilecekbiryolunolmayisehereyigözealma larnasebepolur. (214) Gözleriparlamak: Askerleringözleriparlyor,biranöncehücumetmekiçinsa brszlanyorlard. (213) Gözlerindenöpmek: Gözlerindendeöptüünüsöylediler. (314) Gözükaraolmak: Temmuzayndabölgedekiaskervesivillerin,üzerindekimi sinin1500kimisinin militannolduunusöyledikleri,bölgedekiengözü karaairetiolangerdilerindeuursuzkabulettiklerida. (108) Gözükaymak: AraaragözleriKurmayBakan nakayyordu. (127) Gözütutmamak: Ayrca,obölgeyigözümtutmuyor. (308) Gözüüzerindeolmak: Gözümüzerinizde;naslyapacanzgöreceim. (143) Gözünübudaktanesirgememek: Hepinizdelifiek,gözünübudaktanesirgeme yençocuklarsnz. (293)

20 156 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Gözünü krpmamak: Ellerine aldklar yaz, oullarnn muharebede düman üzerineyürürken,vatanveulusuiçingözünübilekrpmadanölümenaslgittii nidetaylolarakanlatyordu. (196) Gözünükrpmamak: Onuniçin vatanmz diyebudalardagözlerinikrpma danölümegidençocuklariçin (308) Gözünükrpmamak: Sabahakadargözümükrpmadm. (243) Gücüyetmek: Bunadaartkgücüyetmiyordu. (263) Haremiismetinenamahremsokmak: kiveenönemlisiaymazladüüpharemi ismetinizenamahremsokmusunuz. (259) Hayallerinikarartmak: BuduruvekararllnzPKKüzerindebinmilitanay nandayoketmektençokdahafazlapsikolojikçöküntüyaratarak,onlarngelecek hayallerinikarartyor. (184) Hesapsormak: Bunlaryapanlardanhesapsoracam. (267) Hesap sormak: Hesap soran, hakkn arayan, kendi gücünün bilincinde olan halkbitirir. (126) çiçeolmak: Karakol,ÜzümlüKöyüileiçiçeydi. (137) çiyanmakçikanalamak: Ölenevlatlarmz,vatandalarmzduyunartkne olur.çimizyanyor,kanalyor. (129) dareetmek: Sonrabizniyebirileriniidareedelim? (128) lhamvermek: Gerçekgüçinsanlaretkilemekveonlarailhamvermektir. (247) pesapagelmek: Albaym,ipesapagelmezbutipeylerinsan,PKK dandaha fazlayoruyor. (117) ibitirmek: Bakanbutipilerde,yereinmi,tetikteduranyrtckugibiolu nacakveeekarsöldürürgibibirvurutaveilkhareketteiibitireceksin. (128) zbrakmak: Birömürunutulmayacakizlerbrakacakbelleklerimizde. (129) Kaçamakgüremek: Bugünekadarherkeskaçamakgüreiyor. (98) Kafa yormak: u aylarca kafa yorduumuz, uykusuz kaldmz demeyece im (341) Kafasndakipaslçiviyisöküpatmak: teimdikarakoldakiherkesinkafasndaki paslçiviyisöküpatn. (145) Kalbagirmemek: Saknhiçbirkalbagirmeyin. (248) Kan gölüne dönmek: Kan gölüne dönmü yerlerde dahi hiçbir ceset yok tu. (153) Kanteriçindekalmak: Kanteriçindeydi. (313) Kanyerdekalmamak: Terörüönleyeceiz, Kanlaryerdekalmayacak gibibo laflarlamilletioyalayp,yoran;vatan,kedisevergibitüyyatmsevenlerinyapa caitebudur,dedim. (128) Kanladestanyazmak: Kanlaryladestanyazanlar herkesrahatuyusunbizbu radayz diyor. (163) Karabasankaldrmak: Türkolmaktangururduyanmilyonlarnüzerindekika rabasankaldrdnz. (98)

21 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 157 Kar koymak: PKK nn elindeki ar silahlar ve saylarnn fazlalna kar koymanndabirsnrvard. (141) Kartalakaçmserçeyeçevirmek: Ahmet,elyumruuyemeyenkendiyumruu nudeirmentasanrm,dirensinlerdegörelim;otepeninüzerindehepsinikar talakaçmserçeyeçevireceiz. (214) Kedini fareyle oynad gibi oynamak: Gece hasmn alt eden, gündüz onunla, kedininfareyleoynadgibioynar. (320) Kemkümetmek: Öncecevapvermediler,sonrakemkümettilerve: (299) Kendikendineargelmek: Komutanm,buradaöyleanlarvarki,insannkendi sibilekendineargeliyor. (128) Kendinikandrmak: Süsüvekendimizikandrmaynekadarseviyoruzdeilmi komutanm! (46) Klkopartmak: Ondanneklkopartrsak,okadarkârdr,demitir. (132) Klnadokunmak: imdiyekadarköyüboydanboyageçipköyündndakiev lerimevzidiyekullananpkk,içindengeçtiiköyden,koruculardâhil,hiçkimse ninklnadokunmuyor. (139) Klna halel getirmek: Bu karakoldan herhangi bir askerin klna halel gelirse, bunuyapmayakalkacaklarnbananelergeleceini,bukarakoldabulunanher kesinkendigözüylegöreceinisöyledi. (143) Krankrana: Herzamaniddetyüksekti,fakatbukezmuharebelerkrankra nayapld. (327) Kvranpdurmak: Askerlerimiztümgüçleriilebizlerikorumakiçinmücadele ederken,bizlerdebütündualarmzla,endielerimizlescakyatamzdakvranp duruyoruz. (129) KolkanatkrmakKöklerinekibritsuyuskmak: Kolvekanatlarnkrp,köklerine kibritsuyuskacaktk. (314) Kulanüstüneyatmak: Buradaönemliolaniintekniinibilensizindekula nznüstüneyatmanz. (118) Kulanaarzetmek: GenelkurmayBakanbubilgiyiCumhurbakan nnkula naarzetti. (323) Kulaklarnçekmek: Kulaklarnçekerim. (304) Kurumayayüztutmak: Fakatsizbaladkdiyeaflaherhaltyiyenleritekrar halkn arasna sokarsanz bu kurumaya yüz tutmu tarlay yeniden sulamaya benzer. (337) Kuuçmazkervangeçmez: Kuuçmazkervangeçmezbirdankuytusundan benimnaslhaberimolsun? (309) Maskeleriaaindirmek: Bugecemaskeleriaainmiti. (153) Nabzkontroletmek: Lozan dansonrangilizbüyükelçisi,halknnabznkont roletmekamacyla,ankara dabirpazaryerinegidiyor. (127) Nazar demek: Her zaman her yerde karlaabilirsiniz. Size nazar de di. (187)

22 158 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Ocanainciraacdikmek: Gidin;hepsininpaçavrasnçkarp,ocaklarnaincir aacdikin. (293) Ortalkartrmak: PKK llarlaköylüler,karakolasaldrarak,ortalkartrp dikkatlerinburayaçekilmesiniistemiyorlard.(177) Öfkesininönündeduramamak: Öfkesininönündekimseduramad. (57) Ölümegözkrpmadangitmek: Siyasetçilervebatasavclar,tümkamugörevlile ri, güneydouda ölüme göz krpmadan giden Mehmetçik kadar fedakâr olmak zorunda. (173) Paça kaptrmak: Büyük birlikler hem daha fazla paça kaptryor hem de yak lamalararvegürültülüoluyor. (337) Pusukurmak: köyüngiriindepusukurulmutu. (329) Pusuyadüürmek: OrmanckKöyükorucular,PKKileyaptklarplanauygun olarak,ikipiyadetiminipusuyadüürdüler. (229) Rafakaldrmak: Ethem,çokeskidesaylmayanbusavanklasiklerivekalpla rrafakaldrld;zamanneskittiieylergeç. (185) Ruhu duymamak: Askeri kanat, kimsenin ruhu duymayacak güvencesi veri yor. (316) Ruhu duymamak: Sa yakalanan PKK llar komandolarmzn gelii için ru humuzbileduymaddediler. (305) Ruhu harekete geçirmek: Siz milletin moralini yükseltmek, askerlerin ruhlarn harekete geçirmek, onlar yüreklendirmek, kar tarafn da psikolojisini bozmak içinnelerönerirsiniz? (92) Safyerinekoymak: Vebuköykurnazlar,kendileridndakilerisafyerineko yuyor. (139) Sapsamanakartrmak: Militan,milis,yardmcveyatakç,halkiçiçeydi,sap samanakarkt. (94) Sevinç çlklar atmak: Köyleri savunan korucular ve halk; Nizamettin Ta n evler ve baz samanlklar tutuunca bir tepenin üzerinde sevinç çlklar atarak hoplaypzpladnsöylediler. (231) Silip süpürmek: Kar yamadan Hakkâri Bölgesi ndeki PKK gruplarn gece gündüz demeden, silip süpürerek, milletin bana musallat edilen bu belay def edeceiz. (90) Sözüuzatmak: kiyldrverilebilecekyüzlerceörnekolmasnaramen,sözüdaha fazlauzatmakistemedim. (324) Suya götürüp susuz getirmek: Onlar suya götürüp susuz getirmiyor mu yuz? (335) Suyusnmak: Sizinburalardasuyunuzsnd. (60) aknlkyaratmak: Dieridebirastsubayçavu;yannaaltyediaskeralarak emniyettimininyannakomuvebizzatikipkk lyvurarakkartaraftaakn lkyaratmt. (134)

23 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 159 eytan artmak: Hareket edecek, szacak, an içine alacak, darbeleyecek, eytanbileartacaksn. (72) okolmak: Hepimizokolduk. (301) Tepelerineçökertmek: bunlaryakaladveoraytepelerineçökertti. (322) Terveatebasmak: Komutanmsizkonuurkenbeniterveatebast. (324) Tereyandanklçekmek: KuzeyIrakharekâtnzçokkoldu.Tereyandankl çekergibi. (128) Tetikte olmak: Muharebelerde herkesin beyni uyumu ya da dalm oldu undanliderinikikattetikteolmasgerekir. (247) Topatutmak: Yöredekiyediköyündetopatutulduunuiddiaetti. (331) Un ufak olmak: Birbiri ardna, o noktadaki kayalk un ufak oluncaya ka dar. (171) Üzerinesisgibiçökmek: Eerbuyetenekolsayd,DaveKomandoTugay nn herhangi bir taburu, irade ve saldrganlklaryla, gecenin ve corafyann sebep olaca bütün risklere ramen, saldran grup veya gruplarn üzerine sis gibi çö kerdi. (133) Üzerine titremek: Ana olan tüm canllar gibi çocuunun üzerine titriyor du. (57) Vicdan kaldrmamak: Yok paam, vicdanmz kaldrmad. Allah var yukar da. (135) Yenidendomugibiolmak: Yllarcadünyannenacmaszteröründenbunalan yörehalk,yenidendomugibioldu. (267) Yeryerindenoynamak: Bütüngeceoradakalmalarsonucumeydanagelebile ceklerdenyeryerindenoynar. (193) Yerdengöekadar: Yerdengöehaklsn. (142) Yerle bir etmek: Kuzey Irak ta Süngü Operasyonu! PKK nn Kuzey Irak taki kamplarna35km.kadargiren2500dakomandosuavainkamp nyerlebir etti. (129) YüreiniaçmakGönülgözüylebakmak: Bunucevabçokbasit;yüreiniaçacak snvegönülgözüylebakacaksn. (338) Yüz karas: Onlar canlarndilerine takmasayd, dün geceolacaklar PKK ile mücadeletarihineyüzkarasdiyegeçerdi. (86) Yüzvermek: BuköybugünekadarPKK yahiçyüzvermeyenvehiçbirekilde pesetmeyenvatandalardanoluuyordu. (141) Yüzvermek: Yüzverirsen,miskinasmannkelkoruuiteböyle,birgüngelir tepeneçkar. (126) Yüzyüzekalmak: Geceyüzyüzekaldklarkorkuinsanlarhiçbireyigöremez vedinlemezhalegetirmiti. (141) Yüzyüzeolmak: Yüzyüzeolduumuzdurumlarnterörsözcüününtamkar l olan; suikast, kundaklama, tedhi gibi eylemlerin çok ötesinde olduu nu (136)

24 160 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Yüzündeki peçeyi çkartmak: PKK l için yüzündeki peçeyi çkartp atar m? (315) Zamankaybetmek: Onlarbekleyerekzamankaybedemezdim,diyor. (185) Zamana yaymak: Özellikle hava araçlarn alrken donatm eksik olmamal, hattazamanayayarakparçaparçaalrsanzdahapahalolur. (134) Zamançarçuretmek: Bunlarazamannzçarçurettirmeyin. (82) ZamanklçgibikesmekZamannsugibiakmas: Zamanhemklçgibikesiyor, hemdesugibiakyordu. (151) Zamanlayarmak: Zamanlayarmakveonualtetmekdemekti. (109) Zihinde raflamak: Bütün gece subaylara yapacam konumay zihnimde ra fladm. (56) Zihindengeçmek: Üçaynhergünü,hergününuykusuzvegergingeçenner deyse24saati;tümyaadklarmz,imekgibizihnimdengeçti. (127) Zihinselbakurmak: Hernoktadaaynandaolamayacamdan,bulunamad myerlerdeolupbitenleri;hissetmeliyim,sezmeliyim,subayveaskerlerlezihin selbirbakurabilmeliyim. (178) Zincirikrmak: Baksenneçalkanadamsn,ikiyldrburadasn,gidiatsaat saatyayorsun,genedezincirikramyorsun. (72) V.SONUÇ UnutulanlarDndaYeniBireyYokadleserdeikiyüzonsekizdeyimkulla nlmtr.bununyanndaonikikonubalnaayrlm,yüzseksenyeditaneki me ait olduu belirtilmeyen vecizeye yer verilmitir. Kime ait olduu belli olan vecizelerinsaysaltdr.bunlardanbakaeserdeotuzikitane,dörtkonubalna ayrlmatasözütesitettik. Yukardakirakamlarlabelirtilenatasözü,vecizevedeyimlerinsays,ortaboy birankitabiçinoldukçafazladr. UnutulanlarDndaYeniBireyYok,adbili nen,eserleriyletannanherhangibiredibinkitabolsa,butespitlerimizbiziart mayabilirdi.fakatbiraskerinkalemindençkmolanbueser,anlattgerçekler ve çözüm yollarnn dnda, edebiyatmz için de her daim deerini muhafaza edecekbireserolarakanlacaktr. Eser,dilveüslupaçsndandaçokdeerlidir.Pamukolueserinde,PKKile yaplanmücadelehakkaridevekuzeyirakta3000m.üstündekidalardavedageçitle rindeyakarüstündeyadagüneinaltndayürütülmütür.buvahidoadanisanayile birlikte rengârenk kr çiçekleri açar. Ancak içinde bulunduumuz ruh durumu bunlarn hiçbirininfarknavarlmasnaolanaktanmaz.sözleriyle,sadecebiraskerolmadn, aynzamandakalemigüçlübiryazarolduunudagöstermektedir.

25 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 161 KAYNAKÇA Eyübolu,E.Kemal,13.YüzyldanGünümüzeKadariirdeveHalkDilindeAtasözleriveDeyimler,2 cilt,stanbul1973. Akaln,M.Sami,EdebiyatTerimleriSözlüü,stanbul1966. Aksoy,ÖmerÂsm,AtasözleriveDeyimler,Ankara1965. Aksoy,ÖmerÂsm,AtasözleriveDeyimlerElKitab,Ankara1965. Arat,ReitRahmeti,KutadguBilig,Ankara1959. Atalay,Besim,ÇeitliHalkFkralarveDeyimleri,Ankara1968. Bahadnl,YusufZiya,DeyimlerimizveKaynaklar,stanbul1958. Dilçin,Dehri,EdebiyatmzdaAtasözleri,stanbul1945. Gerçek,SelimNüzhet,AtalarSözü,stanbul1961. Mutluay,Rauf,TürkHalkiiriAntolojisi,stanbul1972. Özön,MustafaNihat,Atasözleri,stanbul1956. Pakaln,MehmetZeki,OsmanlTarihDeyimleriveTerimleriSözlüü,stanbul1956. Peremeci,OsmanNuri,AtalarSözleri,stanbul1943. Sezgin,aban,TürkçeDeyimlerveKelimeGruplarSözlüü,stanbul1969. BölgeAzlarndaAtasözleriveDeyimler,2cilt,TürkDilKurumu,Ankara TürkçeSözlükIII,TürkDilKurumu,Ankara1988. TürkAtasözleriveDeyimleri,2cilt,MillîKütüphaneGenelMüdürlüü,stanbul1971.

26 162 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:7182 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:7182 ABDÜLEZELPAA NINHAYATIVEEHÂDET

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

KİMLİK NO 21962610502 DOĞUM TARİHİ 01.02.1977. Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEDENİ HALİ ÇOCUK SAYISI -- KATEGORİ 3713 ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH 08.11.

KİMLİK NO 21962610502 DOĞUM TARİHİ 01.02.1977. Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEDENİ HALİ ÇOCUK SAYISI -- KATEGORİ 3713 ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH 08.11. KİMLİK NO 21962610502 Bilal ÇETİN Çayır DOĞUM TARİHİ 01.02.1977 Kara Kuvvetleri Komutanlığı P.Komd.Onb. P.Komd.Onb. Hakkari -Yeşilöz Bölgesi ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH 08.11.1997 Çayır Köyü Şehit P.Komd.Onb.Bilal

Detaylı

DAN MEND NÂME YE GÖRE EM R GAZ N N FAAL YETLER * Sefer SOLMAZ **

DAN MEND NÂME YE GÖRE EM R GAZ N N FAAL YETLER * Sefer SOLMAZ ** TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:199209 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:199209 DANMENDNÂME YEGÖREEMRGAZ

Detaylı

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB L MÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEK UYGULAMALARI HASANUÇAR * i * Yrd.Doç.Dr.,AksarayÜnv.slamilimlerFak.[hasanucar@aksaray.edu.tr] OndokuzMaysÜniversitesi lahiyatfakültesidergisi, 2013,say:35,ss.171187.

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

TSK da görev değişimi

TSK da görev değişimi TSK da görev değişimi Ağustos 05, 2015-1:36:00 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu)

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) 10 Ağustos 1932'de Çorum doğumevinde dünyaya gözlerini açtı. Mecitözü'nde ilkokula başladı İskilip'te ilkokulu ve Ortaokulu bitirdi. Üç yıl Ortaokulu iftiharla bitirmesi onun

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM

BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM Bu akşam sevgili Neslihan misafirimiz oluyor... Neslihan Erzurum Atatürk Üniversitesinden gelip uzun suren Şubat projemize katildi... Zebercedlerini

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20821 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

XIX. VE XX. YÜZYILIN BA LARINDA OSMANLI DEVLET VE AVRUPA DAN BREZ LYA YA YÖNEL K GÖÇLER. Mehmet TEMEL *

XIX. VE XX. YÜZYILIN BA LARINDA OSMANLI DEVLET VE AVRUPA DAN BREZ LYA YA YÖNEL K GÖÇLER. Mehmet TEMEL * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:123136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:123136 XIX.VEXX.YÜZYILINBALARINDAOSMANLIDEVLETVE

Detaylı

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba Deerli Dostlar, Aaıdaki ileti tarzına ciddi eletirilerim vardır. lk bakıta kötü niyetli bir ileti demek bile mümkün. Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Bu tarihte İngiliz idaresi altında Kıbrısta ilk defa

Bu tarihte İngiliz idaresi altında Kıbrısta ilk defa There are no translations available. Kıbrıs eğitim gezisi çerçevesinde, K.K.T.C. kurucu Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş ile Dışişleri bakanlığında buluşuldu. Rauf Denktaş, birbuçuk saat süren görüşmede

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

B A. A = B [(A B) (B A)] (2)

B A. A = B [(A B) (B A)] (2) Bölüm 5 KÜMELER CEB R Do a olaylarnn ya da sosyal olaylarn açklanmas için, bazan, matematiksel modelleme yaplr. Bunu yapmak demek, incelenecek olaya etki eden etmenleri içine alan matematiksel formülleri

Detaylı

LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI

LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI 1- Az önce bana getirdi#in kimin telefonuydu? cümlesinde kaç0nc0 kelime Türkçe de#ildir? a) 1. b) 4. c) 5. d) 6. 2- A2a#0da verilen cümlelerin hangisinde

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

Rusya Savunma Bakanl, Ukrayna n n sahte belgelerini te hir ediyor!

Rusya Savunma Bakanl, Ukrayna n n sahte belgelerini te hir ediyor! Rusya Savunma Bakanl, Ukrayna n n sahte belgelerini te hir ediyor! Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi'nin (SBU) 30 Temmuz 2014 tarihinde internette yay nlad uydu görüntülerinin analiz sonucu Rusya Savunma

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Bölüm 4 Button 4.1 Button Nedir? Button (dü me), tkinter içinde bir snftr; ba³ka bir deyi³le bir widget'tir. Üstelik, Button, öteki GUI araç çantalarnn hemen hepsinde ayn ad ile var olan standart bir widget'tir.

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz.

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. 1- Ahmet, bana Mehmet sana yard m etsin. dedi. 2- Ben, banka memuruna Paralar bozuk olsun. dedim. 3- E im Yemek fazla ya l olmas n. dedi. 4- Ö retmen,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Kuzey Irak'a harekat

Kuzey Irak'a harekat Kuzey Irak'a harekat Asker terörü engellemek için yeniden Irak'a girdi. Irak'ın kuzeyinde istihbarat uçuçu yapan insansız uçaklar bugün hareketli PKK gruplarını tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Zap

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ

TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Askeri Veteriner Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı Döner Sermaye İşletmesi ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

TABANCA TEKNİK BİLGİ

TABANCA TEKNİK BİLGİ TABANCA TEKNİK BİLGİ Havalı tabanca Serbest Tabanca Spor Tabanca Materyal ve Ekipman İçindekiler 1. Materyal ve Ekipman..3 1.1 Silahın seçimi..3 1.2 Silah Kabzası...3 1.2.1 Üzerinde yapılacak çalışmaların

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Yenişimdir Sözü Girişimdir Yönü İnsandır Özü:

Yenişimdir Sözü Girişimdir Yönü İnsandır Özü: Yenişimdir Sözü Girişimdir Yönü İnsandır Özü: Hoşgörü ile Yenişim ve Girişim Yaklaşımları Halil Kulluk Yönetim Kurulu Başkanı İntekno Şirketler Topluluğu Selçuk Üniversitesi - 16 Aralık 2013 Yeniliğe Doğru

Detaylı

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Prof. Dr. Erdal ZORBA ESKĐ AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Amerika'ya gelen ilk göçmenler için hayat, parlak bir gelecek vaat etmesine rağmen, eğlence

Detaylı

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58 AKLINIZI BAŞINIZA ALIN KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Perşembe 26 Haziran 2014 12:58 TBMM de görüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine memurların İŞ GÜVENCELERİNİelleri nden alacak maddeler eklenmesine

Detaylı

DOĞRU DİYE BİLDİKLERİMİZİ SORGULADIK MI?

DOĞRU DİYE BİLDİKLERİMİZİ SORGULADIK MI? DOĞRU DİYE BİLDİKLERİMİZİ SORGULADIK MI? Bireyin iç ve dış dünyasını algılayıp, yorumlamasında etkili olan tüm faktörlere paradigma yani algı düzeneği denilmektedir. Bizim iç ve dış dünyamızı algılamamız,

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

1. Baskı: Şubat, 2014. Yayın no: 175 KAFAYI ÇALIŞTIR - 5: MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ (ORTA SEVİYE)

1. Baskı: Şubat, 2014. Yayın no: 175 KAFAYI ÇALIŞTIR - 5: MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ (ORTA SEVİYE) Yayın no: 175 KAFAYI ÇALIŞTIR - 5: MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ (ORTA SEVİYE) Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal Resimleyen: Sevgi İçigen Tashih:

Detaylı

TÜRKOLOJ KONU MALARI Strazburg Üniversitesi nden Türkolog Say n JOHANN STRAUSS (Strazbourg Üniversitesi) ile Yap lan Röportaj *

TÜRKOLOJ KONU MALARI Strazburg Üniversitesi nden Türkolog Say n JOHANN STRAUSS (Strazbourg Üniversitesi) ile Yap lan Röportaj * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:3554 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:3554 TÜRKOLOJKONUMALARI StrazburgÜniversitesi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ Tamamı Çözümlü Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ 2004 SORULAR 2002 2001 2003 2005 2006 2007 Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Rehberlik Program Geliştirme Öğretim

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

KAP TÜLASYONLAR KALDIRILDIKTAN SONRA OSMANLI DEVLE T NDEK ECAN B N DURUMU (R.1333 / M.1917 SENES ECAN B STAT ST KLER )

KAP TÜLASYONLAR KALDIRILDIKTAN SONRA OSMANLI DEVLE T NDEK ECAN B N DURUMU (R.1333 / M.1917 SENES ECAN B STAT ST KLER ) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:151171 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:151171 KAPTÜLASYONLARKALDIRILDIKTANSONRAOSMANLIDEVLE

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

AYNALARIN?SYANI. by Ezgi GÜRÇAY - Per?embe, Ocak 01, 2009. http://www.kayipdunya.com/ezgi-gurcay/aynalarin-isyani

AYNALARIN?SYANI. by Ezgi GÜRÇAY - Per?embe, Ocak 01, 2009. http://www.kayipdunya.com/ezgi-gurcay/aynalarin-isyani AYNALARIN?SYANI by Ezgi GÜRÇAY - Per?embe, Ocak 01, 2009 http://www.kayipdunya.com/ezgi-gurcay/aynalarin-isyani Telgrafç? Fehmi Bey soka?? belle?imde son kalan foto?raf?na bire bir uymaya devam etmekteydi.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız. 1 Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden hangisi metnin ana fikridir?

İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız. 1 Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden hangisi metnin ana fikridir? İnsanın üstünlüğü, bilime dayanarak olaylara egemen olabilmesinde ve doğa güçlerini denetim altına alabilmesindedir. Bilim; doğada ve toplumda geçerli kuralları, yasalan bulup ortaya çıkartır. Sorunların

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

FIKRALAR. Komik Duvar Yazıları... ******************************************** Baz1 parazitler ba1rsakta ya_ar. ba1rmasak da

FIKRALAR. Komik Duvar Yazıları... ******************************************** Baz1 parazitler ba1rsakta ya_ar. ba1rmasak da FIKRALAR Komik Duvar Yazıları... FIKRALAR -> Komik Duvar Yazıları... PRENSES_SERENITY #1/1 Tarih: 25 Ekim 2009, 06:53 Mesaj konusu: Komik Duvar Yazıları... Baz1 parazitler ba1rsakta ya_ar ba1rmasak da

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

SOYKIRIM TANIMA ÇALI?MA GURUBU

SOYKIRIM TANIMA ÇALI?MA GURUBU Suçluya saygi: Talat Paşa (Mehmet Talat) (17 A?ustos 1874, Edirne 15 Mart 1921, Berlin) Mehmet Talat Pa?a,?ttihat ve Terakki Cemiyetinin belirleyici isimlerindendir. Osmanl? tebal? Ermenilere uygulanan

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

& Meydana Meydana Richter ölçeine geldiiyer geldii yl göre büyüklüü _ #. Tektonik depremler: Yer kabuunu meydana getiren Ievhalarn hareketlerinin sonu

& Meydana Meydana Richter ölçeine geldiiyer geldii yl göre büyüklüü _ #. Tektonik depremler: Yer kabuunu meydana getiren Ievhalarn hareketlerinin sonu ] yer kabuunun bir bütün olmadn ve levhalardan olutuunu önceki yllarda okudurnuz sosyal bilgiler ve corafya derslerinden biliyorsunuz. Harita 1.1'i incelediinizde depremlerin Dünya üzerinde daha çok nerelerde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

Faydalı Olması Dileklerimizle...

Faydalı Olması Dileklerimizle... 23 Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Deyimler Duygu,düşünce ve durumları

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ETE KEMĐĞE BÜRÜNMÜŞ ŞĐĐRLER: OSMANLININ GÖRSEL ŞĐĐRLERĐ

ETE KEMĐĞE BÜRÜNMÜŞ ŞĐĐRLER: OSMANLININ GÖRSEL ŞĐĐRLERĐ ETE KEMĐĞE BÜRÜNMÜŞ ŞĐĐRLER: OSMANLININ GÖRSEL ŞĐĐRLERĐ Arş. Gör. Halil Sercan KOŞĐK Özer Şenödeyici, Osmanlının Görsel Şiirleri, Kesit Yayınları, Đstanbul 2012, 199 s. Görme, John Berger in de belirttiği

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı