Men ure A ÇI. Anahtar Kelimeler Osman Pamuko lu, Unutulanlar D nda Yeni Bir ey Yok, Atasözleri, Deyimler, Vecizeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Men ure A ÇI. Anahtar Kelimeler Osman Pamuko lu, Unutulanlar D nda Yeni Bir ey Yok, Atasözleri, Deyimler, Vecizeler"

Transkript

1 TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa: THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page: UNUTULANLARDIINDAYENBREYYOKADLIESERDEK ATASÖZLER,VECZELERVEDEYMLER MenureAÇI Özet Buçalmamzda,ilkbasksndanitibarençokçaokunan,Türkiyeiçinönemlibirdöneminanla rnihtivaedenvehalkmztarafndantakdiredilen UnutulanlarDndaYeniBireyYok adl eserdegeçenatasözleri,vecizelervedeyimleritespitedipsnflandrdk. OsmanPamukoluPaa nnhakkâridakomandotaburu ndagörevyaptyllaranlatt bueser,sadeceankitabdeil;ileridebudönemlerimerakedenleriçindeerlibirtarihivesika veedebiyatmziçindikkatealnmasgerekenkymetlibirsanateseridir.buankitabnsanat eseriolarakgöstermemizinnedeni,ilkokumayabaladmzdanitibarendikkatimiziçeken atasözleri,vecizelervedeyimlerinçokçaveyerindekullanlmolmasdr.ayrcaosmanpa a nnedebîüslubu,betimlemezenginliivesözcükleringücünüyerindekullanmas,eserin deeriniarttrandieretkenlerdir.hâlenülkemizinbirnumaralsorunuolarakvarlndevam ettirenterörün,osmanpaatarafndançokiyianlalmveanlatlmolmasndandolaybu eserikamuoyunatekrarhatrlatmak,ülkemizinsaniçinbirhizmetolacaktr,düüncesindeyiz. AnahtarKelimeler OsmanPamukolu,UnutulanlarDndaYeniBireyYok,Atasözleri,Deyimler,Vecizeler PROVERBS,IDIOMSANDAPHORISMSINTHEWORKOF UNUTULANLARDIINDA YENBREYYOK Abstract Inthisworkweidentifyandclassifytheidioms,aphorisms,andproverbswhichtakeplaceinthe workcalledunutulanlardndayenibireyyok(thereisnothingnewexceptforgottens)thatis widelyreadsincefirsteditionandincludesthememoriesofanimportantperiodforturkeyand appraisedbypublic.thisworkwhichosmanpamukolupashatellsabouttheyearsheserved inhakkaricommandotroopisnotjustamemoirbutisavaluablehistoricaldocumentforthe onesinthefuturewhowonderaboutthoseyearsandapreciousmasterpiecethatmustbetaken intoaccountforourliterature.thereasonwhywepointoutthisworkasamasterpieceisthat proverbs,idioms,andaphorismsthatattractourattentionfromthebeginningareusedwidely andcorrectly.besidesosmanpashasliterarystyle,abilityofdescriptionandhisusingofwords incorrectplacesaretheothereffectsthatincreasethevalueofthework. Bu çalma, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyat Ana Bilim Dal, Türk Dili Bilim Dal Yüksek Lisans Semineri olarak hazrlanm ve kabul edilmitir. Okt. Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli Meslek Yüksek Okulu Türk Dili Öretim Eleman.

2 138 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Terrorwhichisstillexsistingasaprimaryprobleminourcountryisunderstoodwellandtoldby OsmanPashathereforewethinkthatremindingthisworktothepublicwillbeafacilityforour people. KeyWords OsmanPamukolu,UnutulanlarDndaYeniBireyYok(ThereIsNothingNewExceptForgottens), Idioms,Aphorisms,Proverbs

3 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 139 I.GR Atasözüveyaatalarsözü, uzundenemevegözlemleredayanaraksöylenmi vehalkamalolmusöz (TSI1988:100)demektir.Tanmndandaanlalacagibi atasözlerianonimdir.bununyannda, birdüünceyi,birduyguyu,birilkeyiksa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafndan söylendii bilinen özlü sözlere isevecizeveyaeskitabirlekelâmkibar(tsii1988:1146)denir.atasözleri vevecizeleriçokolanmilletlerindilleridemedenîbirdilhâlinegelmidemektir. Özellikleatasözleri,sahipolduumilletinseciyesiniaçkbirekildeortayakoyar. Onlarntarihîsüreçlerini,aclarn,sevinçlerini,kültürlerinivebütünbuöelerden çkardklar tecrübelerini anlatr. Vecizeler ise, genellikle milletin içinden yetien büyük insanlarn sözleri anlamna geldii için, bir nevi o topluluun kültür ve medeniyetseviyesiningöstergesisaylr. Dilinileniivegelimiliiningöstergelerindenbiridedeyimlerdir. Genel liklegerçekanlamndanazçokayr,ilgiçekicibiranlamtayankalplamanla tmvetabirlere (TSI1988:368)deyimdenir.Deyimlerdeatasözlerivevecizeler gibikalpifadelerdir.deyimlerindierikisindenfark,tambiranlatmbirimiol mamalardr.deyimlercümleiçerisindesadecebelirlibirkelimegrubununkalp lamasylaoluurlarveaslatambircümlegibideerlendirilmezler.birdilinzen ginliimevzubahisolduunda,deyimlerinodildekikullanmskl,çokluuve anlamlarnngeniliiönemlibirmihenktaolarakkabuledilir. 1 Gerekatasözlerivevecizeleringereksedeyimlerinbirmetiniçerisindesklkla kullanlmas,sözkonusumetninkymetini,sanatsallnveedebîgücünüarttrr. Bunedenledirkibiz,aslndabirankitabolan,dahaçoktarihîbirvesikaolarak raflardayerinialmunutulanlardndayenibireyyokadlkitapüzerindeböyle birçalmayaptk.çünkübueserdegeçenatasözlerinin,vecizelerinvedeyimlerin saysvekullanmdahakitabnbalarndaykendikkatimiziçekmiti.özelliklebir askerinyazmolduukitaptabudenlizenginatasözü,vecizevedeyimlererast lamamz,bizieserüzerindeincelemeyapmayasevkedenikincibiretkenolmu tur. Buçalmamzda,GeneralOsmanPamukolu nun yllararasnda Hakkari Da ve Komando Tugay ve Güvenlik Komutanl görevi esnasnda yaad olaylarn anlatld, Unutulanlar Dnda Yeni Bir ey Yok adl eserinde geçen atasözleri,vecizelervedeyimlerin tespitinivesnflandrmasnyaptk. 1 Çalmamz, bir eserin incelemesi olduu için, tanmlar dnda dorudan kullanabildiimiz kaynaklar snrl tutulmak zorunda kaldk. Fakat, gerek makalemizin konulara ayrlmas ve incelenmesi, gerekse bu konularn deerlendirilmesi yaplrken u eserlerin metotlarndan, bilgilerinden istifade ettik: E. Kemal Eyübolu, 13. Yüzyldan Günümüze Kadar iirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler, 2 cilt, stanbul 1973; M.Sami Akaln, Edebiyat Terimleri Sözlüü, stanbul 1966; Ömer Âsm Aksoy, Atasözleri ve Deyimler, Ankara 1965; Ömer Âsm Aksoy, Atasözleri ve Deyimler El Kitab, Ankara 1965; Besim Atalay, Çeitli Halk Fkralar ve Deyimleri, Ankara 1968; Yusuf Ziya Bahadnl, Deyimlerimiz ve Kaynaklar, stanbul 1958; Dehri Dilçin, Edebiyatmzda Atasözleri, stanbul 1945; Selim Nüzhet Gerçek, Atalar Sözü, stanbul 1961; Rauf Mutluay, Türk Halk iiri Antolojisi, stanbul 1972; Mustafa Nihat Özön, Atasözleri, stanbul 1956; Mehmet Zeki Pakaln, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüü, stanbul 1956; Osman Nuri Peremeci, Atalar Sözleri, stanbul 1943; aban Sezgin, Türkçe Deyimler ve Kelime Gruplar Sözlüü, stanbul 1969; Türk Dil Kurumu, Bölge Azlarnda Atasözleri ve Deyimler, 2 cilt, Ankara ; Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük 1-II, Ankara 1988; Millî Kütüphane Genel Müdürlüü, Türk Atasözleri ve Deyimleri, 2 cilt, stanbul 1971.

4 140 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Eserilkdefa2002ylndabasld.Yaymlandtarihtenitibarenbüyükyank lar uyandran ve okuyucularn beenerek okuduklar bir kitap hâline geldi. Bu nedenledefalarcabasksyapld.okuyanherkesinyaknlarnatavsiyeettii,kah ramantürkaskeriningüneydou dakipkkterörünekargösterdiicesaretve baaryanlatanbukitap,sadeceanlarnkalemealndbireserdeil,aynza mandaüslubuvegüçlükurgusuiledetakdirtoplad.kitabaduyulanbuilgive özellikleosmanpaa nneserivücudagetirirkenkullandatasözleri,vecizelerve deyimler,bizibukitapüzerindeçalmayapmaasevketti. Çalmamzailkönceeseribellibirincelemeyapmadan,birankitabokurgi bi yüzeysel okuyarak baladk. Okumay bitirdikten sonra, Osman Pamu kolu nuneserindekullandatasözlerinintespitiniyaptk.tespitettiimizata sözlerinibirerbirerfiledik.atasözlerinibitirdiktensonra,kimintarafndansöy lendiibelirtilenvecizsözlerifiledik.eserdekimeaitolduubelirtilmeyenveciz sözlerçounluktayd.bunlarntespitideyaptk.atasözlerivevecizelerikonular nagöresnflandrdk.bütünarabalklardatopladmzatasözlerivevecizeleri alfabetiksrayauygunbirekildesraladk.ayniidahasonradeyimlerüzerinde deuyguladk. II.OSMANPAMUKOLU NUNHAYATI 1947ylndaSinopunGerzeilçesindedoanPamukolu,SelimiyeAskeriOr taokulu,kuleliaskerilisesi,karaharpokulu,piyadeokulu,karaharpaka demisi, Silahl Kuvvetler Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisinde örenim görmütür. 11yandanbalayarak43ylüniformagiymitir.Onylpiyadesubay,16yl kurmaysubayolarak,ktakomutanlklarvekarargâhsubaylgörevlerindebu lunmutur.1993detugenerallie,1997detümgenerallieyükselmitir.2002de Tümgeneralliktenemekliolmutur de EdirneUzunköprüde 42nci Piyade Alay Komutanl, de Hakkâride Da ve Komando Tugay ve Güvenlik Komutanl, deKbrsta28nciMekanizePiyadeTümenKomutanl, destan bulda Piyade Okul Komutanl görevlerini yapmtr. Osman Pamukolu, 1. Dereceden Altn Üstün Cesaret ve Feragat Madalyas, iki kez Üstün Cesaret ve FeragatNianvebekezÜstünBirlikYetitirmeNianalmtr.Evliveikiçocuk babasdr. General Osman Pamukolu, yllar arasnda Hakkari Da ve Ko mando Tugay ve Güvenlik Komutanl yapmtr. Bu dönem, Güneydouda PKKya kar yaplan mücadelenin tarz ve yöntemlerinin deitii ve PKKnn omurgasnn krld yllardr. Ayn dönemde, Hakkaride PKK oluumlarna manevragücüolarak askerdenoluan779harekat,manevragücü askerdenmeydanagelen78harekatyaplmtr.23kez askerden oluangüçlerlekuzeyiraktakipkkkamplarnnbirkaçnaaynzamandataarruz

5 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 141 edilmitir.görevyaptsüreiçindemuharebeleribizzatyönetenvefiilençatma laragirenosmanpaa,778gündeyaplanlar,muharebelerinayrntlarnveku zeyiraktayaananlarunutulanlardndayenibireyyokadleserindekaleme almtr.emekliolduktansonraçeitliüniversitelerdevedeiikyerlerdekonu malaryapm,liderlikderslerivermitir.sonyllardaaktifsiyasethayatnaatlm, HakveEitlikPatisi nikurmutur.hâlenbupartiningenelbakanlnyapmak tadr. III.UNUTULANLARDIINDAYENBREYYOK Çalmamz eserin 2004 basksn (nklâp Yaynlar, stanbul) temel alarak yaptk.eserintamadunutulanlardndayenibireyyok,hakkârivekuzeyirak DalarndakiAskerler dir.eser Önsöz ve Ekler lebirliktealtbölümdenolutu rulmutur. Birinci bölüm Öncesi bal altnda verilmitir. Bu dönemde 1993 öncesibölgedekidurumhakkndabilgilersunulmuvekonuhakkndabirfoto raf çekilmitir. kinci bölüm 1993 Dönemi baln tamaktadr. Balktan da anlalacagibi,1993 tekiolaylarbubölümdeanlatlmtr.üçüncübölüm 1994 Dönemi,dördüncübölümise 1995Dönemi balntamaktadr.eklerbölü mü kendi içinde üçe ayrlmtr: a) simleriyle Günei Yükseltenler, b) Hakkâri HarekâtBölgesi,c)Harekâtfotoraflar. Bueser,vatanmznbütünlüüiçinehitdüen,gaziolanveoralardagörev yapanyüzbinlerceaskerimizinyaadklarnengüzelbiçimdedilegetiren,gerçek birkomutannkitabdr.eseriokuduktansonra,bugünkürahatvehuzuriçindeki yaammz,adlarunutulmuolanbinlerceehidimizeborçluolduumuzuhiçbir zamanunutmamamzgerektiinidahagüzelanlyoruz. EmekliGeneralOsmanPamukolu,bukitabylaülkeyiyönetensiyasetçilerle birlikte,türkhalknndikkatinipkkterörörgütüneçekmekistemitir.saynpa mukolu nunyazdklarnekadargerçekiseokadaracdrda.ayrlkçterörör gütüpkk nnsilahlvesilahszeylemlerinikültürelhakarayolarakgörenve kamuoyuna bu ekilde göstermek isteyen kiiler bu eserden çok ey örenmi olmaldrlar.türkmilletininsinesindençkantürksilahlkuvvetleri,türkdevle tinekarsilahlkalkmadabulunanbirörgütlekarkaryakalmvebumüca deledenyüzününakylaçkmtr.bamszbirdevletiçisyannaslbastryorsa, PKK isyann da ayn ekilde bastrmtr. Eserde, PKK terör örgütünün yalnz snrlarmziçindedeil,komuülkelerdekonuland,yllardrdostvemüttefik (!)tandmzgizlidümanülkelertarafndandesteklendiidelillerleaçklanm tr.kitabokuyanhertürk,pkkninneolduunuveneistediiniçokiyianlaya caktr. Kitabnyazlndanbugünegelindiinde,ortadaunutulanlardndayenibir eyin varolduunu görüyoruz: Yllardr Türk topraklarnda ayr bir devlet kur mak isteyen PKK, imdi yalnz Türk topraklarnda deil, baz komu ülkelerin topraklarndan koparlacak toprak parçasn da snrlarna dâhil ederek, tahmin

6 142 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 edilenden daha geni topraklar gasp etmek istemektedir! Terör durdu, silahl eylemler sona erdi diye düünenler, PKK terör örgütünü bilmeyenlerdir. Terör örgütünü bilenler, bu iin henüz bitmediini, Türk Silahl Kuvvetlerinin terörü sfrlamasiçindevletiyönetenlerdenciddianlamdasiyasidestekalmasgerekti ininaltnçizmektedirler.bueserisedurumunböyleolduunuveolacanbize 2002 den beri haykrmaktadr. Geldiimiz nokta, Pamukolu nun haklln bir keredahateyitetmektedir. Yllar sonra gerçekten deerli bir kitap çoksatar listesinde yerini almtr. EmekliGeneralOsmanPamukolu nunçokilginç,düündürücüveöreticikitab bukezgereksizyazarlarngereksizkitaplarngeridebrakarakçoksatarlarliste sinde birinci duruma yükselmitir. Aslnda bu kitap sadece emekli bir paann kitabdeil,canlaryla,kanlarylaülkemizinbölünmemesiiçinsavaan,ehitolan, sakatkalankahramanlarnkanlarylayazdbirkitaptr.mzaiseonlarnönderi veyolgöstericisiolankahramanpaa yaait. Kitabnadbilesuratmzainenbirtokatgibidir: UnutulanlarDndaYeniBir eyyok.pkkkalkmassrasndahayatnsorgusuzsualsiz,maddimanevibir eybeklemedenverenkahramanlarn(olmayan)suratmzaindirdiiacbirtokat tr. Bu eser içimizi kanatan, vicdanmz szlatan, bizi aynada kendi yüzümüze bakamayacakhalegetirenbireserdir. Unuttuumuz,belkidehiçbirzamanbilmediimiz,bilmekistemediimiz,al bayraasarltabutlargeldikçebelkibirazaklmzadüen,dünyannenkanlve en insanlk düman terör örgütüne hak ettii dersi veren, herkesi korkutan PKK y arkasna bakmadan, çorbalarn söndürmeden kaçmaya mecbur brakan kahramanlarbukitaptaanlatlyor. OluehitolanbabannOsmanpaayayazdmektupta paambenideem rine al. Senin emrinde dövüeyim demesi, Türk olan herkesi alatmtr. ehit olanerlerinyazdiirlerdeöyle.askeredavulzurnaylagiden,tezkereyialrken uhainlerinkökükaznanakadarsavamakistiyorumdiyen,postalparçalanm ayakaniçindeykendümannpeindenkoanaskernaslbiraskerdir?dünya tarihindeböylekahramanlklargörülmümüdür?nsanokurkentürkolduuiçin gururduyuyor,irkiliyor. Kitaptadahadailginçolaylaranlatlyor.Biroperasyonsonras benaskerime letoplatmam,bizyokedergeçerizletoplamayz. dediktensonra,birgeneralin arayp Paam lütfen le demeyin ayp oluyor, daha yumuak bir deyim kulla nn. Demesi;dadakiPKKkadrosuileehirdekimilislerinbirleiptugaykarar gâhnasaldrrken,açlankaratetepkkmilislerininkrlancamlarnnparasn ödemeyiüstlenentürkiye ninvalisi;ölenpkkmilitanlarnaotopsiyapmakiste yen Türkiye nin savcs; PKK nn üst düzey yedi yüz kiisi Türk topraklarnda kongreyaparkenmt inbunu22kezhabervermesineramenhareketegeçmeyen yetkililer;rantopraklarndakipkkkamplarnayaplacakbasknnmgktarafn danengellenmesi;arkasndanbukamptakimilitanlarneylemyaparakyirmias

7 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 143 keriehitetmesi;ayrayrüzerindedurulmasgerekenmanidarhâdiselerdir.k sacas, anlattklar, dili, üslubu ve çarpc delilleriyle, eser bal bana bir tarihî vesikadr. Biz bu eseri okurken de, üzerinde çalrken de büyük bir haz aldk. Temennimizherkesinbueseriokumasdr. IV.NCELEME: IV.1.EserdeYerAlanAtasözlerininSnflandrlmas: IV.1.1.nsanlalgiliAtasözleri: Acemimarangozunyongasçokolur. (42) Aptallar yaam ve ölüm için uzaa bakarlar, her ikisi de yan balarnda dr. (244) KuzeyAmerikayerlilerinin(Apaçi)atasözü Bunebitmezdeme,bitmedikyolyok.Bualmazdamdeme,almadk dayok. (303) Büyükleryeminle,çocuklarekerlekandrlr. (249)Almanatasözü Destursuzbaagirilmez. (127) Elyumruuyemeyenkendiyumruunudeirmentasanrm. (211) Gevekbeden,gevekzihnenedenolur. (50) Gölgedegünelenilmez. (14) nsan,krkbeindensonragecedekrkdayakyer. (245) Kandaknayaklamaz. (127) Krkyllkbozuksirkesatlamaz. (127) Laflapeynirgemisiyürümez. (69) Tekkiilikbirazkikikiiyiaçbrakr. (263264) Trnaolanbankasn. (331) Titrekveürkekadmlarlayolgidilmez. (52) Yldrmnçarptinsangökgürültüsünüduymaz. (37) IV.1.2.DoalelgiliAtasözleri: Atedütüüyeriyakar. (142) Atekendikendineyanmaz. (13) Dümeninterbiyedemediinikayalarterbiyeeder. (224) Harmanyeridüzolunca,sapyndagibigörünür. (188) IV.1.3.HayvanlarlalgiliAtasözleri: Anadolu daboaolmakiçinboynuzundaçamurolmasgerekir. (235) Ardndanyüzköpekhavlamayankurtkurtsaylmaz. (166) Eldivengiymikedifareyakalayamaz. (189) Horozuçokolanköydesabaholmaz. (331) Keçiarapiçincedaakurtaramayaçkarm. (188) aknördekkçtandalar. (117) Yrtclaryalnz,kargalarkalabalkuçar. (330)

8 144 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 IV.1.4.AraçGereçlerlelgiliAtasözleri: Batankara. (15) Birhançeryüzözdeyitendahaetkilidir. (33) Çürüktahtadanoymayaplmaz. (316) Demirtavndadövülür. (193) Enbüyükkusurslktr. (34) IV.2.EserdeGeçenveKimeAitOlduuBelirtilenVecizeler: Arkasndadümanhissedenönündekiylesavaamaz. CengizHan(63) Emir vermek için itaat etmenin art olduunu söylerler, fakat sürekli itaat edendedekomutanlkniteliikalmaz. Napolyon(66) stikbalinvicdanakistemez,kintutmaz Tarihnankördeildir,birhizmetiunutmaz M.E.Yurdakul(7) Kudretsizdimalar,zayfgözlergerçeigörmezdi.Saygszln,tecavüzün büyüü küçüü olmazd, güç ve kudretini ispat etmeyene itibar edilmez, ancak zaferlekuvvetveotoritesiniispatedenesaygveitibarkendiliindengelir. M.K. Atatürk(57) Söylesem,tesiriyok;sussam,gönülrazdeil. Fuzulî(9) IV.3.EserdeYerAlan,KimeAitOlduuBelirtilmeyenVecizelerinKonula rnagöresnflandrlmas: IV.3.1.nsanlarlalgiliVecizeler: Umutsuzluk insan iradesini felç eder. Toplumu sararsa korkmak gere kir. (335) Acçekmeyenveçekenlerdenhaberiolmayanacdindirmeninyollarnara maz,arasadadorueklinibulamaz. (7) Açinsankolaykandrlr. (64) Ateyakar;insanbunutelkinleörenir. (165) Birinsannemirvermeyehakkolmasiçin,emirverdiklerindendahadeerli olduunukantlamasgerekir. (65) Biriyapmayannhiçyanlolmaz. (64) Bir korkuyla yüzlemeyen insan her zaman ondan kaçmaya mahkûm dur. (313) Cesurinsannruhunuhiçbireyykamaz. (65) Cüretkârdavranrsanhiçkimseseninhatayaptnainanmaz. (65) Çaresizlikinsanlarndirenciniarttrr. (211) Derinyaralarntedavisiuzunsürer. (64) Doal bir içtenlik olmazsa amacnz gerçeklemez.çünkü Tanr yardm et mez.çtenlikamacnzncanveruhudur. (45) Emirleritekraretmeyin.Enzararleydirvekolayclktr.Yaplacakeyonla renerjikbirekildekontroletmektir. (244)

9 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 145 Eniyirehberbirkuralkitabdeil,tecrübedir. (19) Eyoul,birgünyazcolursan,kukunun,birikmeninvebeklemeninyazc s,saknmasalanlatmaülkeminçocuklarna. (11) Gelecekteoynayacakfilm,herzamanbölümlerhalindegösterilir,amakasr gaysezmek,biralgvekapasitemeselesidir. (7) Gerçekgüçinsanlaretkilemekveonlarailhamvermektir. (244) Gerçeklerisöylemekinsanlarözgürklar. (25) Güçlüklerinsannneolduunugösterir. (64) Halkdoruyubilirse,ülkenindahagüvendeolacanainanr. (315) Halkngücü,yetkiverdiiinsanlarnyetenekleriylesnrlandrlamaz. (125) Hasmniyitanmlayamaz,tehisedemezseniznegücününedetaktiklerini kestiremezsiniz. (36) Herkeskadaryaparsanz;hiçbireyyapmamsnzdr. (39) Herkesinsizisevmesiiçinçabagöstermekbirsradanlkiaretidir. (244) Herkesin yadn gördüü yamur için, yamur altnda kalanlarn bize emsiyelazmdemesigerekmez. (130) Hiçbirey,biranneninyavrusunukaybndandahaötebiracveremezveya atamaz. (193) mkânszlafnçokkullanmakhaddinibilmemektir. (226) nsanlarbirölüyüikikezöldürürler,hemtopraahemdeunutulmayagö merek. (66) nsanlar dünyann doasna egemen olamad ve akl erdiremedii için maddieyleriseverler. (244) nsanlargenellikledütükleriyerebakarlar. (7) nsanlarkandrlmayahazrolmadankandrlamazlar. (249) nsanlarsorununneolduunuörenmeyekalkmamaldr. (7) nsanlar yüksek mevkilerden dütükleri zaman güçlerini kaybettiklerinden deil,dalkavuklarndanayrldklariçinüzüntüduyarlar. (66) Kabuletmediinizsüreceyenilmezsiniz. (97) Kalbininsesiniduyaninsanlarhayalkrklnauramaz. (65) Kartarafgibidüünmeyiörenmekyetmez,dahahzldüünmeyiören mekgerekir. (118) Kimseyebenzemeyeçalmayn. (244) Kiiliinizikonumunuzlaaslabütünletirmeyin. (244) Kiiselyiitlikkaraktersalamldr. (65) Kötüoduncubaltasilecebelleir. (145) Kurallar ve örnekler bize göstermitir ki, kurallardan ve örneklerden ayrl mayahakkmzvardr. (185) Minnetle,taytayyaparakyürütülecekilerdenhayrçkmaz.(70) Nekadareitimalmolursanol,öretilenlerinhiçbiri,senioanahazrlam deildir. (107)

10 146 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Özgürdüünemedenbaaramazsnz. (66) Özgürdüünemeyeninsanndavranlarkendidavrandeildir. (66) Rütbe,mevkigeçicidir,kalcolanerefimizolacaktr. (66) Sonsuzolmakiçinilkartcesurolmaktr. (65) Suçuileyencezaybekler. (80) Tepenin öbür yann görmek sradanlar sahip olduu bir yetenek deil dir. (7) Toplumyaamndakikötügidenbütünfaaliyetlerinnedeni;kalpçlkves radanlkt. (48) Toplumaiyivekötüdoruekliyleanlatlrsa,onlarmutlakadoruolanbu lacaklardr. (7) Tutkudanbakahiçbireyciddiyealnmamaldr. (48) Tutkusuzbüyükbiribaarlamaz. (65) Üçkiibirsrrömürboyusaklayabiliyorsa,bilinki,bunlardanikisiölüde mektir. (65) Vatan sevgisinden beslenen fedakârlk duygusu dejenere insanlara gülünç gelir. (251) Yumruksertolmasadasizinbeklemediinizzamanveyerdengeldiiiçin, sizibeklediinizyerdengelen,kuvvetlibiryumruktandahafazlabirhasaryara tr.(137) Yumuakveuysalkiiler,küçükçaplamirolurlar. (244) Zekiadamlarbakasnnemrindeçalmayatahammüledemezler. (6566) IV.3.2.HayvanlarveDoalelgiliVecizeler: Denizvarsakorsandaolacaktr. (59) Frtnakularrüzgârsever. (68) Karanlkbirgökyüzüfrtnaszaçlmaz. (68) Kargalarkalabalkuçar. (68) Kargalarkovalamakkartalaerefgetirmez. (302) Meyvesiçamuradüüyordiyeaacakzlmaz. (64) IV.3.3.AskerlikveSavalalgiliVecizeler: Ancak,keskinbakl,sertsavaçlaraklnalamayacakadarinanlmazgö revleriyerinegetirebilirler. (302) Askerordudur.Hiçbirorduaskerindeniyideildir. (101) Askerlerkendileriniaskergibihissetmelidir. (281) Askerlerincesaretvedayanklldahaiyisihayalbileedilemeyecekdüzey deolmaldr. (236) Birmilletinereficephedekiaskerinsrtndadr. (69) Birordunuiisiperkazmakvetoprasavunmakdeil,hareketegeçipdü manyoketmektir. (88)

11 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 147 Bütün gerçek sanatlarda olduu gibi komutanlk da doutan bir olgu dur. (258) Enetkilimuharebetaktiihasmasüreklisaldrmadr. (337) Gayrinizamisavakoullar,Ferhat ndalardelensabrnnolmasngerek tirir. (64) General,dümandndahiçbireyleilgilenmemelidir. (153) Hayattakihereydeolduugibimuharebenindetemelyasas;sürat,sürat, daimasürattir. (68) Hendek kazarak yorulmayn. Savunma taktikleriyle muharebe kazanl maz. (314) lkdarbeyibeklemediiyerehzlveaklvur. (143) lkhasmdoadr.birorduilköncedoayyenmelidir. (288) nsanmuharebeyikazanabilecektekmakinedir. (223) nsan,tekveenüstünaracdr. (223) nsanlargibihersilahnayrözelliivardr.askerbunubilmelidir. (254) Kadirinasbirulusaslaehitleriniunutmamaldr.Çünküonlarhayatlarn, unutanlarnözgürlüüvekorunmalarurunakaybetmilerdir. (66) Kendilerinizamanndascaa,soua,açla,susuzluavebenzerzorluklara altrmamolanlar,askerliksanatndabaarszlamahkûmdur. (65) Klasik muharebe aklla yürütülebilir. Gayri nizami harpte akl yetmez; çok zekiolmakgerekir. (137) Komutanbilirveemirveriri. (281) Komutan;benimgörüümegöre,inanyorumki,tahminediyorum,sanyo rumgibisözlerkullanmaz. (281) Komutannsavayüzüolmaldr.Emiryerinetavsiyeverenkaybeder. (285) Konvansiyonel çatmada zebaniyle karlaabilirsiniz, gayri nizami savata karnzdaeytanbulunacaktr. (137) Konvansiyonel sava, dan ötesindeki kurak ova, dan bu tarafndaki so ukdenizdekuralszsavatr. (242) Korkularittifaklar,ittifaklarsavalardourmutur. (7) Küçük trompetçi kz roman okur gibi askerlere hitap edilmez. Onlarn sa vaçtavrl,canlvesertbirseseihtiyaçlarvardr. (252) Muharebehareketvesürattir. (137) Muharebehile,aldatmavekurnazlktr. (68) Muharebe sahasnn içinde olmayan kimse, gerçekle ilgili hiçbir ey bil mez. (313) Muharebe,insanyaamndakifaaliyetlerinenciddisidir. (178) Muharebedehereyruhanidir. (66) Muharebede; zekâ, atelilik, güçlü bir mantk ve akln saldrganl olmal dr. (175)

12 148 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Muharebeleriherkesinsandgibisüngününparltsdeil,askeringözünün parlts,moralikazandrr. (66) Muharebelerinaskerlerekazandrdilkveenkymetliyetenek,onlardier insanlardandahaçokdayanklhalegetirmesidir. (288) Sava bir gaddarlktr; hiç kimse ve hiçbir zaman dilimi onu zarifletire mez. (52) Savakazanandayorar. (66) Savavemuharebelertaarruzdemektir. (65) Sava,ulusunkuvvetinigöstermektir. (244) Savaçlkortakratadamlarnyiyeceinanedeildir. (236) Savalarn bittiini, biteceini sananlar yüzerken çevresinde dolaan köpek balklarntekmeylekovmayakalkaninsanabenzer. (66) Savata komutanlk rütbeyle deil, herkesin göremeyeceini görmekle olur. (66) Savatatekkorkulacakeykorkudur. (66) Savataüstünlükkompleksinizolmaldr.Baarbirtavrdr.Kazanmatavr, hareketveilerlemeninbirparçasdr. (93) Savunmahalindekibirbirlik,yenilmeye,ypratlmayamahkûmdur. (65) Sradanolaneylermuharebekoullarndayürümez. (56) Silahlbirgücüyönetmekbilgidendahafazlasngerektirir. (143) Silahlbirgüç,disiplinveotoriteolmadanhareketalanndasevkveidareedi lemez. (337) Sizsavalailgilenmeyebilirsiniz,savasizinleilgilenir. (66) Söylenileniyapanadamlarmuharebeyapamazlar. (66) Ustaaskerçamuruvegeceninkaranlniyibilenaskerdir. (68) Vataniçinsavaanaskerhiçbiryasayakargelmisaylmaz. (64) Yaklamadaylangibisessizvegürültüsüz,saldrdayrtckugibiçullana caksnz. (68) Zorlokmatavrl,korkunedirbilmeyenbirinsanuyarmannbiranlamyok tur.böylebiraskerbalbanabirtehdittir. (177) IV.3.4.ZamanlalgiliVecizeler: Hereydesüratliolacaz,dahasüratli,ensüratliolduumuzzamanbileye terincehzlolmusaylmayz. (30) imizhasmdanöncezamanlaolacaktr. (30) Kimseyezamangelmedenbireyolmaz. (238) Ölümünavclkyaptbudünyada,kukuvepimanlkiçinzamanyoktur. Zamanancakkararvermekiçinvardr. (35) Zamanbiruzayboyutudurvesonsuzdur.Amainsaniçinzaman,onunöm rüdür. Sradan eylerle zaman çarçur ederek keçiboynuzu yemekten vazge çin. (247)

13 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 149 Zamanhereyieskitirveieyaramazhalegetirir. (241) Zaman,herey. (41) IV.3.5.LiderlikveYöneticiliklelgiliVecizeler: yibirliderinefsaneviözellikleriolmaldr. (304) Liderhakkaniyetveadaletdemektir. (245) Lider,beynindedevrimyapanveherkesipeindesürükleyenfikirveruhlar rüzgârdr. (203) Muharebelerde;vazgeçmez,inatç,pesetmezvedayankllideriinsonunu getirir. (321) Sistem hata istemez, risk sevmez. Risk almadan baar, hata yapmadan ge limeolmaz. (200) Sistemlideryetitirmez.Sistemiçindekalnarakancakyöneticiolunur. (200) Yöneticisisteminadam,onunkopyacsdr.Elindekinikorur,kurumusever, taklitçidir. Ufuklar dardr, çarpc fikirlere gelmez, sadece yönetir. Statükocu dur. (200) IV.3.6.TarihveDünyalelgiliVecizeler: Tarihhatrgönültanmaz.Verdiiderslerinbedelinipeinalr. (7) Tanrdanvetarihtensaklanacakbireyyoktur. (61) Dünyaherzamanemniyetsizolacaktr. (235) Birulusuntarihihergünyazlr. (235) IV.3.7.DinlelgiliVecizeler: Tanrdorulukdemektir. (104) IV.3.8.KahramanlkveCesaretlelgiliVecizeler: Cesaretbüyükölçüdealkanlkvekendinegüvendir. (163) Cesaretmertliinenbelirginniteliidir.Dünyadataklitedilemeyentekey dir. (65) Cesaret,cesaret,herzamancesaret;sürat,sürat,daimasürat. (69) Cesurvemertinsanlarkarsndakileredeaynhasletialarlar. (231) Hatayönlemenintekyoluihtiyatlolmakdeil,cesarettir. (145) insonunudüünenlercesurolamazlar. (232) Kahraman,yaplmasgerekenlerihiçbirkiiselkaygduymadanyapanade nir. (262) Kahramanlaraemirverilmez. (69) Sonsuzolmakiçinilkartcesurolmaktr. (65)

14 150 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 IV.3.9.ÖlümlelgiliVecizeler: Kaçnlmazsonuçlarapeinenüzülmevebunudertedinmebilinçli,salkl bir ruhun ii deildir. Ancak, ehitleri herkesin üstüne çkaran, onlarn ölümleri deil,ölümsebepleridir. (66) Kimse atete yananlar kadar emin olmaz. Ölüm de öyledir. Ölümü saniye saniyehissedeneminolur. Ölümden korkmayan ölmez; ölüm kendine koanlar hiçbir zaman vur maz. (66) Ölümünkorkusu,ölümacsndandahaiddetlidir. (66) IV.3.10.Vatan,VatanveMilletSevgisiylelgiliVecizeler: Özgürbirmillet,snrlarnkimseylepazarlkkonusuyapmaz. (65) Sarbiriyimserlikbirulusuzayflatmaktanbakabirieyaramaz. (65) Türklerinvatanlarnaballklarherhuylarnnüstündedir. (65) Vatantoprabirköylüakylavesaflylasevilmelidir. (43) Vatannseven,hayatnheryandaatelidir. (65) Yürekneredeyse,gerçekvatanseverlikdeoradadr. (64) IV.3.11.SanatlalgiliVecizeler: Gerçeksanatçdateknikhataolmaz. (66) Sanatdünyannenzoriidir. (235) Sanatinsannözgürolarakkararvermesinivebecerisinisnrszortayakoy masylayükselir. (235) Sanatustalarylasanattr. (258) Yaratmayoksasanatda,meslekdeyoktur. (66) IV.3.12.SoyutKavramlarlalgiliVecizeler: Acinsanaöretir. (106) Bütün planlar balangç içindir. Bir süre sonra ie yaramaz.çünkü hareket hereyiyerindenoynatr. (171) Büyüklük,ölümbilincineramengösterilencesarettir. (65) Enkymetliokulzorlukokuludur. (64) Gözüpeklikbirhikmettir. (163) Halktarafndandevlete,senbanahizmetetmekiçinvarsn;bununötesinde seninbirbakaanlamnyokdenildiinde,hereyyolunagirecektir. (248) Hareketedenhereyetkiyaratr. (333) Hayalgücünekadargeniolursa,plandaoorandageçerliolur. (171) Herpeyderpeytakviye,sürekliolarakgecikmitakviyedir. (255) Hereyeksiktir. (137) Hereyinanastecrübedirveustaytecrübeyaratr. (68) Hereyindeerizorluundadr. (64)

15 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 151 Hiçbiribandabulunanadamnseviyesindenyukarçkamaz. (66) Mesele tam ve ayrntlaryla bilinmezse tamam hiçbir zaman örenile mez. (7) Özgürlükinsannhiçeskimeyendeeridir. (66) Sürprizlerancak,kendinegüvenvehzltepkiylebertarafedilebilir. (171) Taklitleolmaz,dorusunubilmekleolur.Üstelikhiçbirtaklidinaheserolma ansyoktur. (329) Unutulanlardndayenibireyyok. (344) Üçtürlüyalanvardr;adiyalan,yeminliyalanveresmiistatistikler. (65) Üzüntüleryalnzlklabüyür. (65) Üzüntününtekilacharekettir. (65) Zafermakinelerdendahaçokruhlarnbakmnadayanr. (304) IV.4.EserdeGeçenDeyimler: Acyasuserpmek: Buikinesnenedenbudereceetkilivedayanlmazacyasu serpiyor? (195) Acy tazelemek: Durup dururken birden bire acy tazelemeye kalktn dan (196) Adamgibieklesokmak: binaveçevresiniadamgibibireklesoktular. (323) Azilekututmak: sterseazylakututsun. (202) Azkenetlenmek: Amanedensebütünazlarkenetlenmiti. (316) Azndan çkan kula duymamak: Bakan, senin azndan çkan kulan du yuyormu? (127) Azn açmamak: Osman Paa önce ben konuacam, sen sakn azn aç ma. (313) Akl erdirmek: Bizim nerede, ne yapacamza eytan bile akl erdiremeye cek. (336) Akl erdirmek: Dieri de kalpçlk ve yavalk, buna da sebeplerini bilmeme ramenbirtürlüaklerdiremiyorum. (116) Aklsrerdirmek: Hakurk taneleroldubittieytanbileaklsrerdiremez. (303) Aklyürütmek: Klasikmuharebeakllayürütülebilir. (138) Akl almak: Ne yapacamz tahmin ederlerdi de; nasl yapacamz onlarn aklnnalabileceieylerdeildi. (293) Aklalmamak: Dardaoturduunuzyerinoktaolaraknaslbilebiliyorlarbu nubirtürlüaklmalmyorkomutanm. (329) Aklermek: Buileronunaklzatenermezde,örgütüneeitimverenyabanc gayrinizamiharpuzmanlarndanbunaçarebulmalarnistemeyidüünsedaha iyiolur. (189) Aklnbanatoplamak: Aklnzbanzatoplamannzamangelmitir. (267)

16 152 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Aklnveruhunualtüstetmek: Karakol,üs,klavekritiksabitmevzilerdebu silahbizimkilerindekullanmasgecebasknvesaldrlarndakiminneredeoldu ukonusundaherkesinaklnveruhunualtüstediyordu. (99) Aklnnucunagetirmemek: olabileceimiziakllarnnucunabilegetirmedik lerindendurularndahiçdeiiklikolmuyordu. (289) Aletolmak: Çarparakburayaçkmolman,eskikusurlarnörtüyor.Korka cakbireyyok.bundansonraonlaraaletolmayacaksn. (112) Altetmek: Zamanlayarmakveonualtetmekdemekti. (109) Altndan topra çekmek: Hakkâri gibi, altmzdan topran çekildii zehabna kapldmzbiryerde,böylebireyolamazd. (127) Altnüstünegetirmek: Yurtiçiveyurtdkamplarnaltnüstünegetiriptek kaypverilmezken,birküçükmekândaonehitveriliyordu. (138) Ar kovannn içine dalmak: Harekât ar kovannn içine dalmak eklindey di. (157) Atoynatmak: OnlarnbirazuzandadabeolmaküzereellisekizPKK l, yanibakale ninbubölgedeatoynatangrubununtamam,imhaedildi. (251) Avucununiçindendahaiyibilmek: Peki,avucumuzuniçindendahaiyibildii mizoküçücükçukurca nn (296) Babayagelmek: Hepinizuyannefendiler;babayageldik. (259) Babobrakmak: Birkabagücünbabobraklmasgibiçlgncaateediyor lard. (79) Banaiaçmak: leridebanaiaçabilir. (323) Banartmak: BuikilidahaçokTürkiye ninbanartacak. (321) Bedelödemek: Bedelinihemenödüyoruz. (260) Bedelödemek: Vekuranlarhangibedeliödediyse,ancakobedelortayakonula raksavunulabilir. (338) Belkrmak: ugeçenikiyldazatenbellerinikrdnz. (314) Bertarafetmek: Efendilerbuplaneksik;çünkübumusibetiçkaran,buiinba veönderiolanherifibertarafedecek,sevkolunacakbirktaayrlmam. (190) Bileinibükmek: Hayattakarlaacanzinsanhallerineilikinhiçbireyinsi zinbileinizibükemeyeceinibildiimden,sradantemennilerelüzumgörmüyo rum. (239) Biryolunubulmak: Senbiryolunubulupiininaslolsayapyorsunya. (137) Birbiriniçinemek: bütünkadnveçocuklardahelikopterebinmekiçinbir biriniçiniyordu. (139) Boadönüpdurmak: Avarekasnakboadönüpdurursunuz. (35) Boyunememek: Herkeskendinienkötükoullardabileiyihissetmeli,müca deleiradesinizayflatacakhiçbireyeboyunememeliydi. (176) Bulutlaryelpazeiledatmak: Kimsebulutlaryelpazeiledatamaz. (52) Burnubilekanamamak: Bugünekadaryaplaneylemlerdeköydenhiçkimse ninburnubilekanamyordu. (137)

17 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 153 Burnundansolumak: bizhakurk taburnumuzdansolurken (341) Burnunudibindeolmak: PKK nnüstdüzeykadrosundan700kiiburnumuzun dibindekibiryerdebirbuçukaysürenbirtoplantyapyordu. (341) Burnunun dibinde olmak: Bu istihbarat bizim için çok sürprizoldu, ama nasl oluyorda,burnumuzundibineenüstkademeden400500kiitopluyorveorada uzunbirsürekalyorlard? (265) Burnunun dibinde olmak: Bu köy halknn burunlarnn dibindeki PKK llarn eylemleriniöncedenhaberalmalarmümkündeildi. (137) Cakasatmak: Dahaöncedehepkonutukamagenebuvesileilegenesöylüyo rum; bu adam yllardr, nasl oluyor da burnumuzun dibindeki Suriye de fink atp,türkiyecumhuriyeti necakasatyor? (189) Cançekimek: Katlmdaneredeysesfrda,dakadrosucançekiiyor. (314) Canderdinedümek: Artkcanderdinedütüdenilebilir. (266) Canyanmak: bölgelerindeçokcanyanarveçokkaypveririz. (308) Canndiinetakmak: Onlarcanlarndilerinetakmasayd,düngeceolacaklar PKKilemücadeletarihineyüzkarasdiyegeçerdi. (86) Cann esirgememektopraklar kanla sulamak: Bu Vatan ve bu Millet için genç yandacannesirgemeyenvebutopraklarkanylasulayankahramanevladmz vedierevlatlarmznanlarnsonsuzadekyaatmak. (339) Cehennemeçevirmek: ZapVadisi nicehennemeçevirin. (102) Cehenneme çevirmeklerini bitirmek: Biz gider, onlarn bulunduklar yeri ce hennemeçevirir,ilerinibitirirdik. (300) Cenneteseferdüzenlemek: PKKTurileDevletTur,cenneteseferdüzenlemekte yaryor. (262) Cmbzlaçekmek: bulunduuyerlerdencmbzlaçekergibi (298) Ciritatmak: YabanctopraklardaetrafnzdaPKK llarciritatarkenbölükbö lük,400500askerleynlarhalindedurulurmu? (218) Ciyakciyakötmek: Geribölgelerikuatlan,hiçummadklarbirdurumla,hem deirakarazisindeyüzyüzekalanpkkgrubununtelsizleri,anababagünü,panik halindeciyakciyakötüyordu. (159) Çaklpkalmak: Hepsideburalaraçaklpkalmaktanrahatsz. (261) Çarçuretmek: Birkibritçöpüyapacamdiyebirçnaraacnçarçuretmek tir. (93) Çayn tayla çayn kuunu vurmak: Anadolu da; çayn tayla çayn kuunu vurmak diyebirsözvardr. (320) Çrndan çkmak: kisi de bu ilerin çrndan çkma sebebi olarak Anka ra dakilerigösteriyordu. (127) Çkmazdaolmak: PKKlideri,kandökmeye,katliamlaradayalörgütününartk çkmazdaolduununfarknda. (266)

18 154 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 ÇlgnaçevirmekZvanadançkarmak: TürktopraklarndakidalardaTürkmil letineveonunordusunakabadaylkyaplmasbiziçlgnaçeviripzvanadanç kartr. (342) Çnçnöttürmek: Küçükbirmetaliksesbileortalçnçnöttürüyordu. (214) Çiledençkmak: nsançiledençkarmayayetiyordu. (55) Dalgageçmek: Hakkârigazetesi;mülkiidareninvurdumduymazl,uyuuk luuvedevletunvanlarylaaçktandalgageçiyordu. (129) Dersinivermek: Sonderslerinivererekilerinibitirin,sizlerigururlaizliyorum, anonsunutaptm. (110) Devedekulak: PKKYüksekovaemdinlimihverindeikibüyükdarbeyiüstüste yemiti,ancakbunlar,devedekulakbiledeildi. (115) Devedetüy: Komutanmokonumadevedetüybiledeil. (304) Didik didik etmek: bütün yurt içi alanlarn didik didik edercesine, mntka esasnagöreoperasyonlaryapld. (333) Dildökmek: Üstelikpistbandanbizimüçpilotumuzbütünkbukladabu lunduklarkonusundakendilerinedildökmütüm. (192) Dilidolamak: Amaçocuklarnelindenbireygelmediiiçinvesayglarndan dillerinidolatrarakkonuuyorlar. (260) Dilindetüybitmek: Söylemektendilimdetüybitti. (259) Diliniyutmak: Dilinizimiyuttunuzyoksa. (341) DilininucunagelmekCanlarnaokumak: Diliminucunagelmesineramen,yani 25günöncegidipcanlarnaokuyamadnz (323) Dipsizkörkuyularadönmek: 1984 tenitibarenisrafedilenonyldanötürümese ledipsizkörkuyularadönmü. (338) Direnciarttrmak: Çaresizlikcanllarndirenciniarttrr. (214) Diedokunmak: dalardadolaandiedokunurherhangibirpkkunsuruda yoktu. (326) Diini trnana takmak: u anda mücadeleyi sürdürüyor gibi görünseler de, diinitrnanatakm,songüçlerinisergiliyorlar. (314) Dokuzaynçarambalarnbirarayagetirmek: Buiiçindokuzaynçarambala rnbirarayagetirmeyeihtiyaçyok. (335) Donupkalmak: Epeybirsüredonupkald. (313) Dudaklaruçuklamak: birkiinindudaklarbirkaçdakikadauçuklard. (300) Dünyas kararmak: Gece yarsndan sonra Üzümlü Karakolu ndan Kuzey Irak agiripkampnbatdakigirikapsolanbalokaköprüsünükapatan2.dave KomandoTaburu nufarketmeleriisedünyalarnkarartt. (214) Elmiyamanbeymiyaman: Gösterinkendinizi;elmiyamanbeymiyamanher kesgörüpörensin. (260) Eldebulundurmak: Kritikbölgelerdekritikmevzilerinmutlakaeldebulundu rulmas. (191)

19 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 155 Eldeetmek: Onlardabununfarkndaolmalarnaramensomutbiremareelde edemiyorlar,köyükaybetmekistememekgibibirdüünceyidemuhafazaediyor lard. (138) Eleavucasmamak: Üstelikbizeleavucasmadmziçinzarardaveremi yorlar. (335) Elektengeçirmek: emdinlidavekomandotaburu,ortaklarbeyyurdudâhil bütünalanbatyönündedörtgünelektengeçirdi. (194) Elikrlmak: MilyonlarcakiibirselolarakMehmetçiekalkantümellerikr mayageliyoruz. (130) Evbarktanmak: Evbarktanmaz. (303) Finkatmak: rnak lakomubumntkadapkkgruplarfinkatyordu. (135) GöüsgösegelmekGrtlakgrtlaagelmek: Dahaöncedegöüsgösegelinmi ti;amabudefakitambircephesavagibi,grtlakgrtlaayapld. (257) Geni kazann scak suyuna atlamak: fokurdayan bir geni kazann scak su yunaatlamolman. (341) Gerçeigörmek: SeniniinPKK nnruhunuyakalaypgerçeigörmek. (96) Gereiniyapmak: Geneltrafikakiçerisindeyolunkesilmesiveyapusuyama ruzkalnmashalindegereiniyapacaklardr. (105) Göz açp kapamak: Bütün bunlar göz açp kapayncaya kadar birkaç dakika içindeoldu. (328) Gözgöregöregelmek: Çatmayerlerindendumanlaratelerçkarkengözgöre geliyorlard. (330) Gözgözügörmemek: Hâlbukionlarabugözgözügörmeyengününuygunol duu söylenmiti. (289) 8 Mart ta göz gözü görmeyecek ekilde kar yayor du. (290) Gözdenkaybolmak: Gözdenkaybolmakiçingirdikleri,atelerekarkorumas olmayan (322) Gözealmak: içinhereyigözealacaklarndeerlendiriyordu. (292) Gözealmak: Kaçacakveçekilebilecekbiryolunolmayisehereyigözealma larnasebepolur. (214) Gözleriparlamak: Askerleringözleriparlyor,biranöncehücumetmekiçinsa brszlanyorlard. (213) Gözlerindenöpmek: Gözlerindendeöptüünüsöylediler. (314) Gözükaraolmak: Temmuzayndabölgedekiaskervesivillerin,üzerindekimi sinin1500kimisinin militannolduunusöyledikleri,bölgedekiengözü karaairetiolangerdilerindeuursuzkabulettiklerida. (108) Gözükaymak: AraaragözleriKurmayBakan nakayyordu. (127) Gözütutmamak: Ayrca,obölgeyigözümtutmuyor. (308) Gözüüzerindeolmak: Gözümüzerinizde;naslyapacanzgöreceim. (143) Gözünübudaktanesirgememek: Hepinizdelifiek,gözünübudaktanesirgeme yençocuklarsnz. (293)

20 156 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Gözünü krpmamak: Ellerine aldklar yaz, oullarnn muharebede düman üzerineyürürken,vatanveulusuiçingözünübilekrpmadanölümenaslgittii nidetaylolarakanlatyordu. (196) Gözünükrpmamak: Onuniçin vatanmz diyebudalardagözlerinikrpma danölümegidençocuklariçin (308) Gözünükrpmamak: Sabahakadargözümükrpmadm. (243) Gücüyetmek: Bunadaartkgücüyetmiyordu. (263) Haremiismetinenamahremsokmak: kiveenönemlisiaymazladüüpharemi ismetinizenamahremsokmusunuz. (259) Hayallerinikarartmak: BuduruvekararllnzPKKüzerindebinmilitanay nandayoketmektençokdahafazlapsikolojikçöküntüyaratarak,onlarngelecek hayallerinikarartyor. (184) Hesapsormak: Bunlaryapanlardanhesapsoracam. (267) Hesap sormak: Hesap soran, hakkn arayan, kendi gücünün bilincinde olan halkbitirir. (126) çiçeolmak: Karakol,ÜzümlüKöyüileiçiçeydi. (137) çiyanmakçikanalamak: Ölenevlatlarmz,vatandalarmzduyunartkne olur.çimizyanyor,kanalyor. (129) dareetmek: Sonrabizniyebirileriniidareedelim? (128) lhamvermek: Gerçekgüçinsanlaretkilemekveonlarailhamvermektir. (247) pesapagelmek: Albaym,ipesapagelmezbutipeylerinsan,PKK dandaha fazlayoruyor. (117) ibitirmek: Bakanbutipilerde,yereinmi,tetikteduranyrtckugibiolu nacakveeekarsöldürürgibibirvurutaveilkhareketteiibitireceksin. (128) zbrakmak: Birömürunutulmayacakizlerbrakacakbelleklerimizde. (129) Kaçamakgüremek: Bugünekadarherkeskaçamakgüreiyor. (98) Kafa yormak: u aylarca kafa yorduumuz, uykusuz kaldmz demeyece im (341) Kafasndakipaslçiviyisöküpatmak: teimdikarakoldakiherkesinkafasndaki paslçiviyisöküpatn. (145) Kalbagirmemek: Saknhiçbirkalbagirmeyin. (248) Kan gölüne dönmek: Kan gölüne dönmü yerlerde dahi hiçbir ceset yok tu. (153) Kanteriçindekalmak: Kanteriçindeydi. (313) Kanyerdekalmamak: Terörüönleyeceiz, Kanlaryerdekalmayacak gibibo laflarlamilletioyalayp,yoran;vatan,kedisevergibitüyyatmsevenlerinyapa caitebudur,dedim. (128) Kanladestanyazmak: Kanlaryladestanyazanlar herkesrahatuyusunbizbu radayz diyor. (163) Karabasankaldrmak: Türkolmaktangururduyanmilyonlarnüzerindekika rabasankaldrdnz. (98)

21 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 157 Kar koymak: PKK nn elindeki ar silahlar ve saylarnn fazlalna kar koymanndabirsnrvard. (141) Kartalakaçmserçeyeçevirmek: Ahmet,elyumruuyemeyenkendiyumruu nudeirmentasanrm,dirensinlerdegörelim;otepeninüzerindehepsinikar talakaçmserçeyeçevireceiz. (214) Kedini fareyle oynad gibi oynamak: Gece hasmn alt eden, gündüz onunla, kedininfareyleoynadgibioynar. (320) Kemkümetmek: Öncecevapvermediler,sonrakemkümettilerve: (299) Kendikendineargelmek: Komutanm,buradaöyleanlarvarki,insannkendi sibilekendineargeliyor. (128) Kendinikandrmak: Süsüvekendimizikandrmaynekadarseviyoruzdeilmi komutanm! (46) Klkopartmak: Ondanneklkopartrsak,okadarkârdr,demitir. (132) Klnadokunmak: imdiyekadarköyüboydanboyageçipköyündndakiev lerimevzidiyekullananpkk,içindengeçtiiköyden,koruculardâhil,hiçkimse ninklnadokunmuyor. (139) Klna halel getirmek: Bu karakoldan herhangi bir askerin klna halel gelirse, bunuyapmayakalkacaklarnbananelergeleceini,bukarakoldabulunanher kesinkendigözüylegöreceinisöyledi. (143) Krankrana: Herzamaniddetyüksekti,fakatbukezmuharebelerkrankra nayapld. (327) Kvranpdurmak: Askerlerimiztümgüçleriilebizlerikorumakiçinmücadele ederken,bizlerdebütündualarmzla,endielerimizlescakyatamzdakvranp duruyoruz. (129) KolkanatkrmakKöklerinekibritsuyuskmak: Kolvekanatlarnkrp,köklerine kibritsuyuskacaktk. (314) Kulanüstüneyatmak: Buradaönemliolaniintekniinibilensizindekula nznüstüneyatmanz. (118) Kulanaarzetmek: GenelkurmayBakanbubilgiyiCumhurbakan nnkula naarzetti. (323) Kulaklarnçekmek: Kulaklarnçekerim. (304) Kurumayayüztutmak: Fakatsizbaladkdiyeaflaherhaltyiyenleritekrar halkn arasna sokarsanz bu kurumaya yüz tutmu tarlay yeniden sulamaya benzer. (337) Kuuçmazkervangeçmez: Kuuçmazkervangeçmezbirdankuytusundan benimnaslhaberimolsun? (309) Maskeleriaaindirmek: Bugecemaskeleriaainmiti. (153) Nabzkontroletmek: Lozan dansonrangilizbüyükelçisi,halknnabznkont roletmekamacyla,ankara dabirpazaryerinegidiyor. (127) Nazar demek: Her zaman her yerde karlaabilirsiniz. Size nazar de di. (187)

22 158 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Ocanainciraacdikmek: Gidin;hepsininpaçavrasnçkarp,ocaklarnaincir aacdikin. (293) Ortalkartrmak: PKK llarlaköylüler,karakolasaldrarak,ortalkartrp dikkatlerinburayaçekilmesiniistemiyorlard.(177) Öfkesininönündeduramamak: Öfkesininönündekimseduramad. (57) Ölümegözkrpmadangitmek: Siyasetçilervebatasavclar,tümkamugörevlile ri, güneydouda ölüme göz krpmadan giden Mehmetçik kadar fedakâr olmak zorunda. (173) Paça kaptrmak: Büyük birlikler hem daha fazla paça kaptryor hem de yak lamalararvegürültülüoluyor. (337) Pusukurmak: köyüngiriindepusukurulmutu. (329) Pusuyadüürmek: OrmanckKöyükorucular,PKKileyaptklarplanauygun olarak,ikipiyadetiminipusuyadüürdüler. (229) Rafakaldrmak: Ethem,çokeskidesaylmayanbusavanklasiklerivekalpla rrafakaldrld;zamanneskittiieylergeç. (185) Ruhu duymamak: Askeri kanat, kimsenin ruhu duymayacak güvencesi veri yor. (316) Ruhu duymamak: Sa yakalanan PKK llar komandolarmzn gelii için ru humuzbileduymaddediler. (305) Ruhu harekete geçirmek: Siz milletin moralini yükseltmek, askerlerin ruhlarn harekete geçirmek, onlar yüreklendirmek, kar tarafn da psikolojisini bozmak içinnelerönerirsiniz? (92) Safyerinekoymak: Vebuköykurnazlar,kendileridndakilerisafyerineko yuyor. (139) Sapsamanakartrmak: Militan,milis,yardmcveyatakç,halkiçiçeydi,sap samanakarkt. (94) Sevinç çlklar atmak: Köyleri savunan korucular ve halk; Nizamettin Ta n evler ve baz samanlklar tutuunca bir tepenin üzerinde sevinç çlklar atarak hoplaypzpladnsöylediler. (231) Silip süpürmek: Kar yamadan Hakkâri Bölgesi ndeki PKK gruplarn gece gündüz demeden, silip süpürerek, milletin bana musallat edilen bu belay def edeceiz. (90) Sözüuzatmak: kiyldrverilebilecekyüzlerceörnekolmasnaramen,sözüdaha fazlauzatmakistemedim. (324) Suya götürüp susuz getirmek: Onlar suya götürüp susuz getirmiyor mu yuz? (335) Suyusnmak: Sizinburalardasuyunuzsnd. (60) aknlkyaratmak: Dieridebirastsubayçavu;yannaaltyediaskeralarak emniyettimininyannakomuvebizzatikipkk lyvurarakkartaraftaakn lkyaratmt. (134)

23 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 159 eytan artmak: Hareket edecek, szacak, an içine alacak, darbeleyecek, eytanbileartacaksn. (72) okolmak: Hepimizokolduk. (301) Tepelerineçökertmek: bunlaryakaladveoraytepelerineçökertti. (322) Terveatebasmak: Komutanmsizkonuurkenbeniterveatebast. (324) Tereyandanklçekmek: KuzeyIrakharekâtnzçokkoldu.Tereyandankl çekergibi. (128) Tetikte olmak: Muharebelerde herkesin beyni uyumu ya da dalm oldu undanliderinikikattetikteolmasgerekir. (247) Topatutmak: Yöredekiyediköyündetopatutulduunuiddiaetti. (331) Un ufak olmak: Birbiri ardna, o noktadaki kayalk un ufak oluncaya ka dar. (171) Üzerinesisgibiçökmek: Eerbuyetenekolsayd,DaveKomandoTugay nn herhangi bir taburu, irade ve saldrganlklaryla, gecenin ve corafyann sebep olaca bütün risklere ramen, saldran grup veya gruplarn üzerine sis gibi çö kerdi. (133) Üzerine titremek: Ana olan tüm canllar gibi çocuunun üzerine titriyor du. (57) Vicdan kaldrmamak: Yok paam, vicdanmz kaldrmad. Allah var yukar da. (135) Yenidendomugibiolmak: Yllarcadünyannenacmaszteröründenbunalan yörehalk,yenidendomugibioldu. (267) Yeryerindenoynamak: Bütüngeceoradakalmalarsonucumeydanagelebile ceklerdenyeryerindenoynar. (193) Yerdengöekadar: Yerdengöehaklsn. (142) Yerle bir etmek: Kuzey Irak ta Süngü Operasyonu! PKK nn Kuzey Irak taki kamplarna35km.kadargiren2500dakomandosuavainkamp nyerlebir etti. (129) YüreiniaçmakGönülgözüylebakmak: Bunucevabçokbasit;yüreiniaçacak snvegönülgözüylebakacaksn. (338) Yüz karas: Onlar canlarndilerine takmasayd, dün geceolacaklar PKK ile mücadeletarihineyüzkarasdiyegeçerdi. (86) Yüzvermek: BuköybugünekadarPKK yahiçyüzvermeyenvehiçbirekilde pesetmeyenvatandalardanoluuyordu. (141) Yüzvermek: Yüzverirsen,miskinasmannkelkoruuiteböyle,birgüngelir tepeneçkar. (126) Yüzyüzekalmak: Geceyüzyüzekaldklarkorkuinsanlarhiçbireyigöremez vedinlemezhalegetirmiti. (141) Yüzyüzeolmak: Yüzyüzeolduumuzdurumlarnterörsözcüününtamkar l olan; suikast, kundaklama, tedhi gibi eylemlerin çok ötesinde olduu nu (136)

24 160 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Yüzündeki peçeyi çkartmak: PKK l için yüzündeki peçeyi çkartp atar m? (315) Zamankaybetmek: Onlarbekleyerekzamankaybedemezdim,diyor. (185) Zamana yaymak: Özellikle hava araçlarn alrken donatm eksik olmamal, hattazamanayayarakparçaparçaalrsanzdahapahalolur. (134) Zamançarçuretmek: Bunlarazamannzçarçurettirmeyin. (82) ZamanklçgibikesmekZamannsugibiakmas: Zamanhemklçgibikesiyor, hemdesugibiakyordu. (151) Zamanlayarmak: Zamanlayarmakveonualtetmekdemekti. (109) Zihinde raflamak: Bütün gece subaylara yapacam konumay zihnimde ra fladm. (56) Zihindengeçmek: Üçaynhergünü,hergününuykusuzvegergingeçenner deyse24saati;tümyaadklarmz,imekgibizihnimdengeçti. (127) Zihinselbakurmak: Hernoktadaaynandaolamayacamdan,bulunamad myerlerdeolupbitenleri;hissetmeliyim,sezmeliyim,subayveaskerlerlezihin selbirbakurabilmeliyim. (178) Zincirikrmak: Baksenneçalkanadamsn,ikiyldrburadasn,gidiatsaat saatyayorsun,genedezincirikramyorsun. (72) V.SONUÇ UnutulanlarDndaYeniBireyYokadleserdeikiyüzonsekizdeyimkulla nlmtr.bununyanndaonikikonubalnaayrlm,yüzseksenyeditaneki me ait olduu belirtilmeyen vecizeye yer verilmitir. Kime ait olduu belli olan vecizelerinsaysaltdr.bunlardanbakaeserdeotuzikitane,dörtkonubalna ayrlmatasözütesitettik. Yukardakirakamlarlabelirtilenatasözü,vecizevedeyimlerinsays,ortaboy birankitabiçinoldukçafazladr. UnutulanlarDndaYeniBireyYok,adbili nen,eserleriyletannanherhangibiredibinkitabolsa,butespitlerimizbiziart mayabilirdi.fakatbiraskerinkalemindençkmolanbueser,anlattgerçekler ve çözüm yollarnn dnda, edebiyatmz için de her daim deerini muhafaza edecekbireserolarakanlacaktr. Eser,dilveüslupaçsndandaçokdeerlidir.Pamukolueserinde,PKKile yaplanmücadelehakkaridevekuzeyirakta3000m.üstündekidalardavedageçitle rindeyakarüstündeyadagüneinaltndayürütülmütür.buvahidoadanisanayile birlikte rengârenk kr çiçekleri açar. Ancak içinde bulunduumuz ruh durumu bunlarn hiçbirininfarknavarlmasnaolanaktanmaz.sözleriyle,sadecebiraskerolmadn, aynzamandakalemigüçlübiryazarolduunudagöstermektedir.

25 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 161 KAYNAKÇA Eyübolu,E.Kemal,13.YüzyldanGünümüzeKadariirdeveHalkDilindeAtasözleriveDeyimler,2 cilt,stanbul1973. Akaln,M.Sami,EdebiyatTerimleriSözlüü,stanbul1966. Aksoy,ÖmerÂsm,AtasözleriveDeyimler,Ankara1965. Aksoy,ÖmerÂsm,AtasözleriveDeyimlerElKitab,Ankara1965. Arat,ReitRahmeti,KutadguBilig,Ankara1959. Atalay,Besim,ÇeitliHalkFkralarveDeyimleri,Ankara1968. Bahadnl,YusufZiya,DeyimlerimizveKaynaklar,stanbul1958. Dilçin,Dehri,EdebiyatmzdaAtasözleri,stanbul1945. Gerçek,SelimNüzhet,AtalarSözü,stanbul1961. Mutluay,Rauf,TürkHalkiiriAntolojisi,stanbul1972. Özön,MustafaNihat,Atasözleri,stanbul1956. Pakaln,MehmetZeki,OsmanlTarihDeyimleriveTerimleriSözlüü,stanbul1956. Peremeci,OsmanNuri,AtalarSözleri,stanbul1943. Sezgin,aban,TürkçeDeyimlerveKelimeGruplarSözlüü,stanbul1969. BölgeAzlarndaAtasözleriveDeyimler,2cilt,TürkDilKurumu,Ankara TürkçeSözlükIII,TürkDilKurumu,Ankara1988. TürkAtasözleriveDeyimleri,2cilt,MillîKütüphaneGenelMüdürlüü,stanbul1971.

26 162 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII. ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII. ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00 T.C. MLLÎ ETM AKANLII KTAPÇIK TÜRÜ ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 0 HAZRAN 2007 Saat: 0.00 Aday%n Ad% ve Soyad% : Aday Numaras% : DKKAT:. Test kitapçklarn kontrol ederek,

Detaylı

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00 T.C. MLLÎ ETM BKNLII KTPÇIK TÜRÜ ORT ÖRETM KURUMLRI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINVI TEST KTPÇII 0 HZRN 2007 Saat: 0.00 day%n d% ve Soyad% : day Numaras% : DKKT:. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yurdumuzu yalnzca kanmzn son damlasna dek savunmak deil beynimizin son hücresine dek koruyup gelitirmek gerei bulunmaktadr.

Yurdumuzu yalnzca kanmzn son damlasna dek savunmak deil beynimizin son hücresine dek koruyup gelitirmek gerei bulunmaktadr. Yurdumuzu yalnzca kanmzn son damlasna dek savunmak deil beynimizin son hücresine dek koruyup gelitirmek gerei bulunmaktadr. http://turkbilim.sitemynet.com YABANCILARIN GÖZÜYLE ATATÜRK AFGAN.STAN O büyük

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 11 HAZRAN 2006 Saat: 10.00

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 11 HAZRAN 2006 Saat: 10.00 T.. MLLÎ ETM KNLII KTPÇIK TÜRÜ ORT ÖRETM KURUMLRI ÖREN SEÇME VE YERLETRME SINVI TEST KTPÇII 11 HZRN 2006 Saat: 10.00 day%n d% ve Soyad% : day Numaras% (T.. Kimlik No) : DKKT: 1. Test kitapçklarn kontrol

Detaylı

KAR HUKUKU VE SOSYAL DE ME SLÂM ARISINDA AKLAIMLAR

KAR HUKUKU VE SOSYAL DE ME SLÂM ARISINDA AKLAIMLAR )! $L$KK$N+K SOSYAL DE ME KAR ARISINDA SLÂM HUKUKU VE YEN YAKLA AKLAIMLAR * Prof.Dr.Hamdi DÖNDÜREN ** 9&:;>8Q7#8M;* 0&1 '( O PH83 # # "1&"(## 0( "1&"&( &(&##&(&1&"() # &&9#(0&& &$& & & (& 0& 1 3' $ & ##

Detaylı

ANADOLU ALEVÎL N N BA LANGIÇ EVRELER I: Horasan ve Maveraünnehir de Ortaya Ç kan Geli meler

ANADOLU ALEVÎL N N BA LANGIÇ EVRELER I: Horasan ve Maveraünnehir de Ortaya Ç kan Geli meler ANADOLUALEVÎLNN BALANGIÇEVRELERI: Horasanve Maveraünnehir deortaya ÇkanGelimeler AlemdarYalçn * ÖZET AnadoluAlevîliinianlamakiçinmutlakaHorasan kavramnntadbütünanlamlar6.yüzyldaniti barentadderinliikavramakgerekir.horasan

Detaylı

Komünar 1 Ç NDEK LER. Ölümü Kabul Edin Ama lkesiz Olmay Kabul Etmeyin. Komünardan...2. Devrim Hakk n Kullanmak Yapabilece imiz Tek Do ru

Komünar 1 Ç NDEK LER. Ölümü Kabul Edin Ama lkesiz Olmay Kabul Etmeyin. Komünardan...2. Devrim Hakk n Kullanmak Yapabilece imiz Tek Do ru Komünar 1 Ç NDEK LER Komünardan...2 Devrim Hakk n Kullanmak Yapabilece imiz Tek Do ru tir...3 Topyekün mha Sava Kar s nda Direni i, Ulusa Demokratik Birli i, Seferberlik Ruhuyla KCK'nin n as n Geli tirerek

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ Hazırlayan Yücel HACALOLU Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 ubat 2005 Basıldıı Yer : Boyut Tan.Matbaacılık - ANKARA 1 (0312) 384

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

DEDE KORKUT TAN Haber Var

DEDE KORKUT TAN Haber Var ZYON Akl n ve bilimin - nda gelece e yön verecek Ça da Dede Korkutlar yeti tirmek. SYON Okulumuzda;millîve evrensel de erlere sahip, çözüm odakl dü ünebilen, akademik ba ar hedefleyen, sayg n ve topluma

Detaylı

UZUNPOSTALCI PROF. Haz. Necmeddin GÜNEY

UZUNPOSTALCI PROF. Haz. Necmeddin GÜNEY -0.1 PROF ROF. DR. MUSTAFA UZUNPOSTALCI Haz. Necmeddin GÜNEY 1- Sayn hocam, öncelikle lütfederseniz sizi kendi dilinizden tanmak istiyoruz. Tarihe de not dü8mek bakmndan aileniz, e?itiminiz, okudu?unuz

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

PROFESYONELL K ve ET K. Vedat afak YAMI

PROFESYONELL K ve ET K. Vedat afak YAMI TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:263272 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:263272 PROFESYONELLKveETK VedatafakYAMI

Detaylı

ELAINE CUNNINGHAM?LE RÖPORTAJ

ELAINE CUNNINGHAM?LE RÖPORTAJ ELAINE CUNNINGHAM?LE RÖPORTAJ by Nurettin TAN - Çar?amba, Ocak 01, 2003 http://www.kayipdunya.com/nurettin-tan/elaine-cunningham-ile-roportaj Herkese merhabalar ve sevgiler! Bir hayli uzun süredir hiç

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Begin. Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur 20 04 Tekstboekje 400014-1-12t Begin Tekst 1 Urfa nire, Milano nire demeyin 1 Avrupal olabilecek

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 TÜRKÇEDE ON BR YAINA KADAR ÇOCUKLARA ÖRETLMES GEREKEN, BRLEM GÜCÜ

Detaylı

GÜZDE TARANOU NUN HAYATI, SANATI VE ESERLER THE LIFE, ART AND WRITTINGS OF THE GUZIDE GULPINAR TARANOGLU

GÜZDE TARANOU NUN HAYATI, SANATI VE ESERLER THE LIFE, ART AND WRITTINGS OF THE GUZIDE GULPINAR TARANOGLU GÜZDE TARANOU NUN HAYATI, SANATI VE ESERLER THE LIFE, ART AND WRITTINGS OF THE GUZIDE GULPINAR TARANOGLU Salih OKUMU* * Sabit BAYRAM** * Özet Güzide Taranolu, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının önemli

Detaylı

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 40-51 (2006) Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Necla ahin Frat* ÖZET Bilinebilir olann sadece

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

ÇANAKKALE SAVA INDA TÜRK - ALMAN B RL KTEL TURKISH-GERMAN CO-OPERATION IN THE GALLIPOLI CAMPAIGN

ÇANAKKALE SAVA INDA TÜRK - ALMAN B RL KTEL TURKISH-GERMAN CO-OPERATION IN THE GALLIPOLI CAMPAIGN Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll (Bahar-Güz 2008, s.15-42) ÇANAKKALE SAVA INDA TÜRK - ALMAN B RL KTEL TURKISH-GERMAN CO-OPERATION IN THE GALLIPOLI CAMPAIGN Ahmet ESENKAYA Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz

Detaylı

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Çalg Eitiminde Motivasyon

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Çalg Eitiminde Motivasyon Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 130-136 (2006) Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Çalg Eitiminde Motivasyon ebnem Y.Orhan* ÖZET Ankara, Balkesir, zmir, Konya Anadolu Güzel Sanatlar

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA Yrd. Doç. Dr. Ali GÖÇER ÖZ: E itimin en temel hedefi s n f düzeylerine göre ö rencileri belirlenen kazan

Detaylı

SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses

SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses Çevirmen, Osmanl Devleti nden günümüze, Türkiye de yaadmz bütün dönüümlerin balca kahraman, kesinlikle ant dikilmesi gereken bir figür. Küçük Kaynarca Antlamas ndan Lozan

Detaylı