CITI KRED KARTI, B REYSEL KRED VE KRED L MEVDUAT HESABI SÖZLEfiMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CITI KRED KARTI, B REYSEL KRED VE KRED L MEVDUAT HESABI SÖZLEfiMES"

Transkript

1 CITI KRED KARTI, B REYSEL KRED VE KRED L MEVDUAT HESABI SÖZLEfiMES flbu Kredi Kart, Bireysel Kredi ve Kredili Mevduat Hesab Sözleflmesi ( sözleflme ), kart almak ve kart hizmetlerinden yararlanmak isteyen kart hamili ve/veya bireysel kredi kullanmak ve/veya kredili mevduat hesab fleklinde iflleyen kredi kullanmak isteyen kifli ( müflteri ) ile Citibank Anonim fiirketi ( banka ) aras ndaki iliflkilerini düzenlemek üzere akdedilmifltir. Sözleflmede kredi kart, bireysel kredi ile kredili mevduata iliflkin hükümler bir arada yer almaktad r. Bankadan sadece kredi kart alan müflterilere Karta liflkin Hükümler ; sadece bireysel kredi kullanan müflterilere Bireysel Krediye liflkin Hükümler ; sadece kredili mevduat kullanan müflterilere ise Kredili Mevduat Hesab na liflkin Hükümler uygulan r. Banka, bu sözleflmede yer alan hizmetlerden birinden yararlanan müflteriye ayn hizmeti birden fazla sunabilece i gibi, sözleflmede yer alan di er hizmetleri de sunabilir. Kart n teslim al nmas veya bireysel kredinin veya kredili mevduat hesab n n kullan lmas halinde di er hizmetler müflteri taraf ndan kabul edilmifl say l r. I- KARTA L fik N HÜKÜMLER Madde.1- Tan mlar: flbu sözleflmenin Karta liflkin/ortak Hükümlerde veya Hesap Özeti'nde geçen, Kart: Nakit kullan m gerekmeksizin peflin, taksitli mal ve hizmet al m, nakit çekme olana, her türlü ödemeleri yapma ve/veya her türlü bankac l k hizmetinden yararlanmay sa layan bankan n taraf oldu u ortak marka veya kart iflbirli i sözleflmeleri kapsam nda ç kar lan ortak Citi-Axess gibi kartlar dahil banka taraf ndan ç kar lan tüm kredi kartlar, banka kartlar ile her türlü kart/lar, (aksi belirtilmedikçe kart deyimi müflterinin birden fazla kart varsa tüm kartlar n (e-card, ek kart v.s.) ve müflteri deyimi ise ek kart sahibini de kapsar), nakit kullan m gerekmeksizin mal ve hizmet al m veya nakit çekme olana sa layan bas l kart veya fizikî varl bulunmayan kart numaras n, Ek kart: Müflteriye tan nan kart limiti içinde ve müflterinin kart na ba l olmak üzere ba ms z olarak harcama yapma ve nakit çekme imkan sa layan kart, Hesap: Kredi kart hesab yan nda, kredisiz veya müflteriye tan nan limit dahilinde kredili olarak kulland r lan Yeni Türk Liras veya yabanc para tasarruf veya ticari vadesiz/vadeli mevduat hesaplar, dinamik hesap, hedefli vadeli mevduat hesab ve yat r m hesab dahil her türlü cari mevduat, yat r m ve sair hesaplar n, (aksi belirtilmedikçe hesap deyimi kredi kart hesab, bireysel kredi hesab ile bunlar d fl ndaki di er hesaplar da kapsar), Üye iflyeri: Bankan n dahil oldu u veya ileride dahil olabilece i kart sistemlerine ba l kurulufllar, di er bankalar veya banka ile yapt sözleflme çerçevesinde kart hamiline mal ve hizmet satmay veya nakit temin etmeyi kabul eden gerçek veya tüzel kifliyi, ATM: Müflterinin veya ek kart sahibinin kart ve özel flifresi ile hesab ndan nakit çekebildi i ve yat rabildi i veya imkan tan nan di er bankac l k ifllemlerini yapabildi i Visa, MasterCard, Cirrus, Plus veya bankaca ileride dahil olunabilecek di er kart sistemlerine ba l otomatik vezne makinesini, Nakit çekim (nakit avans): Banka veya ATM ve nakit ödeme yapmalar na izin verilen üye iflyerlerinden, bankan n dahil oldu u veya ileride dahil olabilece i kart sistemlerinin üyesi mali kurulufl ve bankalar n flube ve di er yetkili birimlerinden kart ile para çekme, para transfer etme veya nakde dönüflebilecek nitelikteki kart kullan m ifllemlerini, Nakit çekim belgesi: Nakit çekme karfl l nda müflteri taraf ndan imzalanan ya da ATM'den imza karfl l olmadan müflteriye verilen belgeyi, Harcama (al flverifl): Kart kullan lmak suretiyle üye iflyerlerinden peflin veya taksitle mal veya hizmet sat n al nmas n, Harcama belgesi (sat fl belgesi): Al flverifllerde üye iflyeri taraf ndan düzenlenen, müflterinin ifllemden do an borcu ile di er bilgileri gösteren ve müflterinin kimli inin bir kod numaras, flifre veya kimli i belirleyici baflka bir yöntemle belirlendi i haller d fl nda müflteri taraf ndan imzalanan belgeyi, Alacak belgesi: Kart kullan larak al nm fl olan mal n iadesi veya hizmetin al m ndan vazgeçilmesi veya yap lan ifllemin iptali halinde kart hamilinin hesab na alacak kaydedilmek üzere üye iflyeri taraf ndan düzenlenen belgeyi, Nakit ödeme belgesi: Bankalarca veya yetkili üye iflyerlerince banka kart veya kredi kart hamiline yap lan nakit ödemelerde düzenlenerek, kart hamilinin kimli inin bir kod numaras, flifre veya kimli i belirleyici baflka bir yöntemle belirlendi i haller d fl nda kart hamili taraf ndan imzalanan belgeyi, Nakit yat rma: Bankan n dahil oldu u veya ileride dahil olabilece i kart sistemlerinin üyesi mali kurulufl ve bankalar n kredi kart ödeme makinelerinden, ATM'lerinden veya banka flubeleri vas tas yla yap lan nakit yat rma ifllemini, Nakit yat rma belgesi: Nakit yat rma karfl l nda kredi kart ödeme makineleri, ATM'leri veya banka flubelerince üretilip müflteriye verilen belgeyi, bankalarca veya yetkili üye iflyerlerince banka kart veya kredi kart hamiline yap lan nakit ödemelerde düzenlenerek, kart hamilinin kimli inin bir kod numaras, flifre veya kimli i belirleyici baflka bir yöntemle belirlendi i haller d fl nda kart hamili taraf ndan imzalanan belgeyi, Hesap kesim tarihi: Kartla yap lan hareketlerin hesap özetine dökülerek kart hamilinin ödeyece i tutar n saptand tarihi, Bir sonraki hesap kesim tarihi: Hesap özetinde yer alan hesap kesim tarihini takip eden hesap kesim tarihini, Hesap özeti (ekstre): Bankan n belirledi i zaman aral klar nda müflteriye gönderdi i harcama, nakit çekme, faiz, ücret, komisyon ve di er borç veya alacak tutarlar ile sair her türlü kay tlar gösteren dönemsel hesap dökümünü (bildirimini), Dönem borcu: Hesap kesim tarihine kadar oluflan borç ve alacak kay tlar n n bakiyesi ile önceki hesap özeti bakiyesinin toplam n, Asgari tutar: Bankaca tek tarafl belirlenip hesap özeti ile müflteriye bildirilen ve son ödeme tarihine kadar ödenmesi gereken dönem borcunun ödenmesi gereken en az tutar n, Son ödeme tarihi: Müflterinin dönem borcunu veya ödemesi gereken asgarî tutar n gecikmeye düflmeden ödeyebilmesi için bankaca belirlenip hesap özetinde belirtilen ödeme tarihini, ifade eder. Madde.2- Kredi kart na ait faiz, ücret, komisyon ve masraflar ile vergisel yükümlülükler: Sözleflmede yer alan ücret, komisyon, masraf ve vergiler d fl nda kart hamilinden herhangi bir isim alt nda ödeme talep edilemez ve hesab ndan kesinti yap lamaz. Uygulanacak akdi ve gecikme faizi oranlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas taraf ndan belirlenen azami oranlar n üstünde olamaz. Faiz hesaplamas nda bileflik faiz uygulanmaz. Faiz oranlar ndaki art fl kart hamiline otuz gün önceden bildirilir ve kart hamili faiz art fl n n bildirim tarihinden itibaren en geç altm fl gün içinde borcunun tamam n ödeyip kredi kart n kullanmaya son vermesi halinde faiz art fl ndan etkilenmez. Banka müflterinin borçlu oldu u ücret ve komisyonlar kart hesab nda birikmifl olan Citi Para/Chip Para's ndan talep üzerine veya resen tahsil edebilir. Kredi kart için bu sözleflmeye ba l olarak kart hamillerinden al nacak ücret, komisyon, masraf, faiz ve vergiler flunlard r: Akdi faiz oran /Akdi faiz: Al flverifle veya nakit çekime veya bankaca belirlenen bir kart kullan m türüne göre de iflik oranlarda uygulanabilen, bankaca tek tarafl belirlenip de ifltirilebilen ve hesap özeti ile müflteriye bildirilen faiz oran d r. Akdi faiz ise, akdi faiz oran uygulanarak bulunan faiz tutar d r (al flverifllere uygulanan akdi faiz al flverifl faizi, nakit çekime uygulanan akdi faiz nakit çekim faizi ; limit afl m nda ise limit afl m faizi olarak an l r.) Karta ba l Sonradan Taksit, Aktif Limit, Ekstra Nakit, Borç Transferi, Düzenli Fatura Ödeme gibi farkl harcama veya nakit çekim niteli indeki ürünlerde farkl oranlarda akdi faiz uygulanabilir. Gecikme (temerrüt) faiz oran /Gecikme (temerrüt) faizi: Son ödeme tarihine kadar asgari tutar n hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi ya da son ödeme tarihinden sonra ödeme yap lmas veyahut temerrüt nedeniyle hesab n kat edilmesi halinde uygulanan faiz oran d r. Gecikme faizi ise, gecikme faiz oran uygulanarak bulunan faiz tutar d r. Nakit çekim (avans) ücreti: Müflterinin nakit çekme ihtiyac n nakit çekme noktalar ndan karfl lamas için verilen hizmet karfl l nda al nan ücrettir. %3,50 (en az 2,50YTL) Kart (üyelik) ücreti: Kart n ilk verilmesi aflamas nda veya müteakip her y l için kart kullan lmasa dahi al nan ücrettir. Gold kart: 30YTL, Klasik kart: 20YTL, Citi Axess Gold kart: 45YTL, Citi Axess Klasik kart: 35YTL, Gold ek kart: 15YTL, Klasik ek kart: 10YTL, Citi Axess Gold ek kart: 22YTL, Citi Axess Klasik ek kart: 17YTL, e-card: 7YTL Karta ba l ürünler servis ücreti: Karta ba l olarak sunulan ürünlere girilmesi, devam ve ç k lmas aflamas nda veya karta ba l olarak sunulan hizmetlerden yararlan lmas s ras nda al nan ücretlerdir. Farkl ürün ve hizmetler için farkl servis ücretleri uygulanabilir. Borç Transferi: 60YTL, Ekstra Nakit: 100YTL, Aktif Limit: 40YTL Karta ba l ürünler komisyonu: Karta ba l olarak sunulan harcama veya nakit çekim niteli indeki ürünlerden al nan komisyondur. Farkl ürün ve hizmetler için farkl komisyon uygulanabilir. Fatura Ödemesi: %3 (en az 1,50 YTL) Yurtd fl kullan m komisyonu: Kart n yurtd fl kullan mlar nda harcama tutar ve/veya kur üzerinden al nan komisyondur. % 1,80 Muhabir banka komisyonu: Muhabir bankalardan yap lan ödemelerden al nan komisyondur. 1,95YTL Vergiler: Kaynak Kullan m n Destekleme Fonu (KKDF): %15. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV): %5 Madde.3- Kart limiti ve toplam kredi limiti: Sözlü ya da yaz l kart baflvurusunun kabulü üzerine müflteri ad na bast r lan (Visa, MasterCard v.s.) Citi Kredi Kart için bankaca tek tarafl olarak harcama ve nakit çekimler için kart limiti belirlenir. Toplam kredi limiti ise karta ba l ürünlerin kullan lmas sonucu oluflan müflterinin

2 banka nezdindeki kart limiti yan ndaki di er risklerin toplam d r. Banka, müflterinin birden fazla kart olmas halinde limitin kartlar aras nda da l m n tek tarafl belirler. Kart hamilinden talep al nmad kça kart limitleri artt r lmaz. Ancak, günün koflullar na uygun olarak limitleri güncellenebilir veya banka belirlenmifl limite blokaj koyabilir. Müflteri, imzas n n üzerinde yer alan talimat ile gerekti inde limit art fl yapmak için bankay yetkilendirmifltir. Banka taraf ndan hesap özetiyle veya sair flekilde bildirilmesinden itibaren limitlerini veya limitteki de ifliklik/lerin bilinmedi i ileri sürülemez. Madde.4- Kart n geçerlilik süresi ve kart n teslimi: Kart, üzerinde yaz l olan son kullanma tarihindeki ay n son gününe kadar geçerlidir. Kart, hiçbir flekilde son kullanma tarihinden sonra kullan lamaz. Bundan dolay her türlü sorumluluk müflteriye aittir. Banka, geçerlilik süresi sona eren kart bir ihbarda bulunmaks z n yenileyip yenilememekte serbesttir. Kart, baflvuru formunda belirtilen teslimat adresinde veya banka kay tlar nda yer alan herhangi bir adresinde bizzat kendisine teslim edilir. Müflteri talimat vermiflse adreste bulunamad durumlarda teslimat ev adresine yap l yorsa, müflterinin anne veya babas na, efline, on sekiz yafl ndan büyük olmak flart ile kardefllerine veyahut çocuklar na; teslimat ifl adresine yap l yorsa, yine on sekiz yafl ndan büyük olmak kayd yla müflterinin flahsi asistan na, sekreterine veyahut do rudan do ruya amirine veyahut noter tasdikli bir vekaletname kapsam nda yetkili vekile teslim edildi i takdirde müflteriye teslim edilmifl say l r. Baflvuru formunda ilgili yerin doldurulmufl olmas ve imzan n üzerinde yer alan talimat ile bu talimat verilmifl say l r. Kart kullan ma kapal olarak müflterinin adresine gönderildi i takdirde, posta kutusuna kart n konulmas, kart n teslim edilmifl oldu u anlam na gelir. Reflit veya reflit olmayan ek kart hamilleri ad na düzenlenen ek kartlar as l kart hamili müflteriye teslim edilir. Kart n arka yüzündeki imza yeri, kart n üzerinde ad yaz l olan müflteri taraf ndan teslim an nda imzalan r. Aksi halde her türlü sorumluluk müflteriye aittir. Kart hamilinin sorumlulu u, kart n zilyetli ine geçti i veya fiziki varl bulunmayan kart numaras n n ö renildi i andan itibaren bafllar. Madde.5- Kart n mülkiyeti ve çal nmas /kaybedilmesi/üçüncü flah slarca kullan lmas : Kart n mülkiyeti bankaya aittir. Bankan n talep etmesi üzerine kart derhal iade edilir. Banka gerek görürse kart n kullan m n bloke edebilir veya kullan ma kapatabilir ya da iptal edebilir. ATM, otomatik ödeme makinesi veya üye iflyeri arac l ile karta el koyabilir. Kart hamili, kart ve kart n kullan lmas için gerekli flifre bilgilerini güvenli bir flekilde korumak ve bu bilgilerin baflkalar taraf ndan kullan lmas na engel olacak önlemleri almak zorundad r. Bunlar n kaybolmas, çal nmas halinde veya kart hamilinin iradesi d fl nda gerçekleflmifl herhangi bir ifllemi ö renmesi durumunda veya herhangi bir flekilde üçüncü flah slar n eline geçmesi ya da kullan lmas halinde bankaya veya yurtd fl nda ise kart n ba l oldu u sisteme (Visa veya MasterCard) müflteri taraf ndan derhal yaz l olarak veya CitiPhone arac l yla kart n kay p/çal nt oldu u bildirilir. CitiPhone'a yap lan kay p/çal nt bildiriminden sonra derhal yaz l teyit gönderilmesi zorunludur. Kaybedilen/çal nan her kart için ayr ayr bildirim yap l r. Müflteri, yapaca kay p/çal nt bildiriminden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleflen hukuka ayk r kullan mdan do an zararlardan yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinde belirtilen tutar ile sorumludur. Hukuka ayk r kullan m n, hamilin a r ihmaline veya kast na dayanmas veya bildirimin yirmi dört saat içinde yap lmamas hallerinde bu s n r uygulanmaz. Nakit çekim gibi kart flifresi(pin) kullan m n gerektiren ifllemler hukuka ayk r kullan m say lmaz. Kart n ve kart n kullan lmas için gerekli flifre bilgilerinin kaybolmas veya çal nmas halinde kredi kart hamilinin yapaca bildirimden önceki yirmi dört saatten önce gerçeklefltirilen ifllemlerden kredi kart hamili sorumludur. Bildirimden sonra yap lacak her türlü harcamadan ve nakit çekmelerden banka sorumludur. Kart daha sonra bulunsa dahi yeniden kullan lamaz. Kart, bulunmas halinde bankaya iade edilir. Banka, kaybolan/çal nan kart yenileyip yenilememekte serbesttir. Kay p/çal nt bildiriminin müflteri taraf ndan kötü niyetle yap ld saptan r ve/veya baflkaca bir kötü niyet belirlenir ise cezai sorumlulu un yan s ra müflteri, banka taraf ndan yap lan her türlü masraf bankan n ilk talebi üzerine ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu durumda, bankan n kartlar iptal ve sözleflmeyi fesih hakk sakl d r. Banka, müflterinin kart ile ilgili iade taleplerini iflleme koymadan önce ihtilafl ifllem/lerin gerçek veya hileli olup olmad yönünde inceleme yapabilir. Kredi kart hamili ilgili sigorta prim bedelini ödemek kofluluyla bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleflen hukuka ayk r kullan mdan do an zararla ilgili yasal sorumluluk tutar için sigorta yapt r lmas n bankadan talep edebilir. Madde.6- Kart n kullan m : Kart kullanarak yap lan mal ve hizmet al mlar nda sat fl belgesi; nakit çekilmesi halinde de nakit çekim belgesi düzenlenir. Her iki belge de müflteri taraf ndan imzalan r. Müflterinin bankaya karfl borcu, sat fl belgesi veya nakit çekim belgesinin imzalanmas veya sat fl ifllemi esnas nda müflteri taraf ndan kart flifresinin girilmesi an nda do ar. Müflteri, sat fl veya nakit çekim belgesinin imzalanmas ndan ya da flifre girilmesinden sonra imza veya benzeri hususlarda itirazda veya tedbir talebinde bulunmayaca n ve her türlü sorumlulu un tamamen kendisine ait oldu unu peflinen kabul eder. Kart numaras ve/veya flifresinin kullan m ile Internet ve her türlü sesli, görüntülü ve/veya data transferi sa layan flebeke a lar ile elektronik ortamlarda yap lan veyahut kart numaras belirtilerek telefon, faks vs. arac l yla ya da ATM'lerden gerçeklefltirilen her türlü nakit çekme ifllemleri, mal ve hizmet al mlar ya da bankac l k ifllemleri gibi niteli i gere i müflterinin imzas karfl l nda yap lamayan kart ifllemlerinde borç, ifllemin yap ld anda do ar. Müflteri, ganyan, loto gibi çeflitli talih oyunlar n n oynand kumarhane veya casinolar ve sair üye iflyerlerinde harcama yap lmas n önlemek amac yla kart n bankaca kullan ma kapat labilece ini veya bu iflyerlerinde kart kullan larak yap lan ödemeler ile hisse senedi al m sat m gibi harcamalar n ya da derhal nakde dönüflebilecek ifllemlerin veya kart hesab ndan baflka kart hesab veya di er hesaplara yap lan virman ve ödemelerin ve benzeri sair ifllemlerin nakit çekme ifllemi olarak de erlendirilece ini peflinen kabul eder. Madde.7- Taksitli al flverifl ve Citi Para/Chip Para program : Banka, kartla taksitli al flverifl yap lmas ve/veya müflteriye kart ifllemleri karfl l ödül verilmesini sa lamak amac yla belli üye iflyerlerinin dahil oldu u program/lar uygulayabilir. Banka, taksitli al flverifl yap lmas ve/veya Citi Para/Chip Para program flartlar n belirlemeye veya de ifltirmeye tek bafl na yetkilidir. Citi Para/Chip Para slogan bankaca belirlenir ve de ifltirilir. Müflteri, bedelini taksitle ödemek üzere kartla sadece programa dahil üye iflyerlerinden mal ve hizmet sat n alabilir. Müflteri, ayn mal veya hizmet için üye iflyerlerinin farkl vadede taksit seçenekleri sunabilece ini kabul eder. Sat fl belgesinde gösterilen taksit tutarlar vadelerine göre müflterinin kart hesab na kaydedilir ve ilgili dönemin hesap özetine yans t l r. Müflteri, taksit tutarlar n kart borcu olarak ödeyece ini, ödememesi halinde iflbu sözleflmenin ilgili maddesinde düzenlenen temerrüt hükümlerine tabi oldu unu kabul eder. Hesap özetinde bildirilen dönem borcunun alt nda bir ödeme yap lmas halinde, taksitler üzerinden akdi veya gecikme faizi uygulanabilir. Banka, Citi Para/Chip Para program ile sadece bankan n belirledi i üye iflyerlerinde Citi Para/Chip Para karfl l kartla al flverifl imkan sa layabilir ve/veya müflterilerine hediye verebilir. Banka, ticari ve yeniden sat fl amaçl toplu al flverifller için yap lan harcamalarda kredi kartlar n n kullan lmas halinde Citi Para/Chip Para hakk ndan ve di er kampanya uygulamalar ndan faydalanma flartlar n tek tarafl belirler. Madde.8- Karta ba l ürünler: Banka, müflterinin kart na ba l olarak Sonradan Taksit, Aktif Limit, Ekstra Nakit, Borç Transferi, Düzenli Fatura Ödeme gibi farkl harcama veya nakit çekim niteli inde ürünler sunabilir. Sonradan Taksit de, bir ya da birden fazla al flverifl harcamas sonucu bankaya ödemekle yükümlü olunan tutar ya da kart borcunun tamam ya da bir k sm ; Aktif Limit ile Ekstra Nakit de, taksitleri hesap özetine yans t lan nakit olarak kullan lan tutar ; Borç Transferi nde, banka taraf ndan ödenen Citibank'a veya herhangi bir banka, finans kuruluflu ya da sair kifliye olan kart/tüketici kredi borcu; taksitlendirilerek bankaya ödenir. Banka, bu ürünler kapsam nda taksitlendirmeye konu olabilecek minimum harcama tutar, limitleri ve/veya baflka banka kredi kart /tüketici kredi borç tutar için minimum veya maksimum s n rlar belirlemeye yetkili olup, bu ürünler ile ilgili her türlü flartlar tek tarafl belirlemeye ve de ifltirmeye yetkilidir. Müflterinin CitiPhone ya da Citibank Online arac l yla veya di er sat fl kanallar ndan bankaya ulaflarak seçti i ürünü/leri bildirmesi gerekir. Sonradan Taksit de bu bildirimin hesap kesim tarihinden önce yap lmas gerekir. Banka, müflterinin talebi üzerine çeflitli taksit seçeneklerini müflteriye yaz l veya telefonla bildirir. Seçilen taksit adedine göre ve yine banka taraf ndan belirlenerek müflteriye bildirilen faiz oran üzerinden hesaplanan eflit miktarlar üzerinden ödeme plan ç kar l r. Faiz oran sabittir. Azalan anapara veya basit faiz gibi faiz hesaplama yöntemini banka belirler. Taksitler al flverifl olarak nitelendirilerek dönemsel hesap özetine yans t l r. Taksitin asgari tutar içinde yer alan miktar n banka belirler. Hesap özetinde bildirilen toplam tutar n alt nda bir ödeme yap lmas halinde, taksitler üzerinden akdi veya gecikme faizi uygulanabilir. Hesap kesim tarihinden sonra ödeme plan ndan vazgeçilemez. Düzenli Fatura Ödeme de ise elektrik, su, telefon, do algaz, cep telefonu, televizyon v.b. kullan m faturalar n n veya sair ödemelerin düzenli olarak kart hesab ndan yap lmas için yaz l veya sözlü olarak otomatik ödeme talimat verilir. Bu talimat n bankaca uygun görülmesi halinde ödemeler müflterinin kart ndan yap l r. Kart provizyon al nmak suretiyle bankaca resen borçland r l r. Provizyon verilmesi ile bankaya karfl borç kesin olarak do ar. Otomatik yap lan ödemelere iliflkin bankaya karfl itiraz ileri sürülemez. Bankan n kendi kontrolü d fl nda (herhangi bir sebeple di er bankalardan bu ödemelerin yap lamamas dahil) ve kusuru haricindeki nedenlerden ötürü ödemelerin gecikmesinden veya gerçekleflmemesinden banka sorumlu de ildir. Ödemelerin yap l p yap lmad n takip etmek müflterinin sorumlulu undad r.

3 Madde.9- ATM ve kredi kart ödeme makineleri ile yap lan ifllemler: Müflteri her türlü risk kendisine ait olmak üzere yine kendisince belirlenen elektronik banka hizmetine eriflim sa layan kiflisel flifresini (PIN) kullanarak bankaya ait veya bankan n kullan m anlaflmas bulunan ATM, Kredi Kart Ödeme Makineleri ve benzeri elektronik bankac l k sistemlerinden kart ile nakit çekebilir, nakit yat rabilir veya karta tan nan di er hizmetlerden yararlanabilir. Müflteri, ATM'lerden nakit çekme ve kredi kart ödeme makinelerine nakit yat rma gibi özelli i dolay s yla kendi bafl na gerçeklefltirdi i ve imza karfl l yap lamayan di er ifllemlerin sadece banka kay tlar ile ispat edilece ini kabul eder. Kredi kart ödeme makinelerine nakit yat r lmas durumunda, beyan edilen tutar ile banka yetkililerince zarf n aç lmas s ras nda tutulan tutanak aras nda farkl l k olmas halinde bankan n saptad tutar esas al n r. Banka yetkililerince tespit edilen tutar; tutanak veya sair flekilde düzenlenen her türlü kay t, belge veya delil ile ispatlanabilir. Müflteriye ait flifre (PIN) müflteri d fl nda bir baflkas taraf ndan kullan lamaz. Ayk r kullan mdan do an her türlü sorumluluk müflteriye aittir. Müflteri, gizlilik ve güvenli in sa lanmas amac ile ATM, CitiPhone veya Citibank Online vas tas yla flifre (PIN) de ifltirebilir. Müflterinin vefat ndan sonra kart n n ve flifresinin (PIN) kullan lmas sebebiyle kart na yap labilecek herhangi bir kay ttan banka sorumlu tutulamaz. Madde.10- Kart hesab na borç ve alacak kay tlar : Her dönemin belirli bir günü hesap kesim tarihi olarak saptan r. Hesap kesim tarihi müflteriye bildirilerek bankaca de ifltirilebilir. Hesap kesim tarihi, tatile rastlamas halinde önceki veya sonraki herhangi bir gün olarak belirlenebilir. Birbirini izleyen iki hesap kesim tarihi aras ndaki dönem, hesap dönemi olarak ifade edilir. Hesap dönemi içinde kart ile gerçeklefltirilen ifllemlerden dolay bankaya borçlan lan tutarlar, faiz, ücret, komisyon, KKDF, BSMV gibi tüm ferileri v.s. ile alacak belgesi tutarlar, bankaca iade edilen tutarlar, kart borcu ödemeleri v.s. tutarlar müflteri hesab na resen kaydedilir. Kartla yurtd fl nda yap lan ifllemler ile yabanc para üzerinden gerçeklefltirilen ifllemler ve kart n dahil bulundu u yabanc sistem kurulufllar nca yabanc para birimi üzerinden bildirilen niteli i ne olursa olsun her türlü kay t, ifllem bilgisinin bankaya ulaflt tarihte bu ifllemler için uygulanan kur ve her türlü komisyon, ücret ve vergi (Kambiyo Gider Vergisi v.s.) ile birlikte Yeni Türk Liras 'na çevrilerek müflteri hesab na resen kaydedilir. Banka bu tutarlar müflteriden yabanc para birimi üzerinden de talebe yetkilidir. Müflteri, hesaba yap lan alacak ve borç kay tlar n peflinen kabul eder. Hesap kesim tarihinde toplam borcu, asgari tutar ve son ödeme tarihini gösteren dönemsel hesap özeti düzenlenir. Madde.11- Hesap özeti: Hesap özet/leri müflterinin baflvuru formunda bildirdi i adresine veya banka kay tlar nda yer alan adresine gönderilir. Müflteri, hesap özetlerinin e-posta (elektronik posta), faks, SMS mesaj veya Internet arac l yla ulaflt r lmas n istedi i takdirde, bu flekilde gönderimden do an zarar ve ziyandan bankan n hiçbir flekilde sorumlu olmad n, bu aç k gönderim dolay s yla ortaya ç kan her türlü risk ve yükümlülü ün kendisine ait oldu unu kabul ve beyan eder. Posta, e-posta veya benzeri yollar n herhangi biriyle gönderilen hesap özeti, herhangi bir nedenle ulaflmam fl olsa dahi, tebli al nm fl ve içeri i kabul edilmifl say l r. Müflteri, hesap özetinin eline geçmedi ini ileri sürerek ödemeden kaç namaz. Kendisine ulaflmam fl olsa bile hesap özet/lerinde yer alan borcunu veya di er bildirimleri CitiPhone ya da Citibank Online arac l yla v.s. flekilde bankaya ulaflarak ö renmekle yükümlüdür. Son ödeme tarihinden itibaren on gün içinde, itiraz edilmeyen hesap özeti kesinleflir ve kesinleflen hesap özeti, cra flas Kanunu'nun ilgili maddesinde (m.68/1) belirtilen kesin belge niteli ini tafl r ve borca karfl ileri sürülen itirazlar ödemeyi durdurmaz. Madde.12- Kart borcunu ödeme ve faiz hesaplamas : Hesap özetinde yer alan dönem borcu son ödeme tarihine kadar ödenirse faiz al nmaz. Nakit kullan m na iliflkin borçlar hakk nda, faizin bafllama tarihi olarak ifllem tarihi esas al n r. Nakit avans çekimlerinde; nakit çekim tarihinden itibaren nakit borcun tamam ödeninceye kadar günlük nakit bakiyesi üzerinden nakit çekim faiz oran uygulan r. Asgari ödeme tutar hesap özetinde belirtilen dönem borcunun yüzde yirmisinden az olamaz. Banka, bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutar n belirleyebilir. Son ödeme tarihine kadar asgari tutardan az olmamak kayd yla müflterinin kendi belirleyece i bir tutarda ödeme yapmas halinde; hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar kalan bakiyeye akdi faiz oran uygulan r. Son ödeme tarihine kadar asgari ödeme tutar n n alt nda ödeme yap lmas veya hiç ödeme yap lmamas ya da son ödeme tarihinden sonra ödeme yap lmas durumunda asgari tutar n ödenmeyen k sm için son hesap özetinde belirtilen asgari tutar ödenene kadar son ödeme tarihinden itibaren gecikme faizi uygulan r. Kalan bakiye, hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar yap lan ödemelerin dönem borcundan düflülmesi ile bulunan tutard r. Kart limitinin afl lmas halinde, afl lan tutara, limitin afl ld tarihten itibaren afl lan tutar ödenene veya ödeme olmazsa hesap kesim tarihine kadar limit afl m faizi uygulan r. Hesap kesim tarihinden itibaren afl lan tutar, dönem borcu say l r. Tüm faiz oranlar ayl k olarak gönderilen hesap özeti ile müflteriye bildirilir. Müflterinin hesap özeti ile bildirilen dönem borcu için yap lan ödemeler; hesap özetine yans m fl olanlar öncelikle tahsil edilmek üzere; nakit çekim faiz tutar, nakit çekim ücreti, al flverifl ve di er faizler, di er ücret ve komisyonlar (y ll k üyelik ücreti, tüm yasal yükümlülükler, Ekstra Nakit, Sonradan Taksit, Aktif Limit, Borç Transferi ürünlerine ait faizler ve di er tüm ücretler v.s.), sair sigorta primleri, nakit çekim bakiye tutar, al flverifl bakiye tutar (Ekstra Nakit, Sonradan Taksit, Aktif Limit, Borç Transferi ürünlerine ait anaparalar ve di er harcamalar) s ras yla mahsup edilir. Müflteri kart borcunun hesab ndan ödenmesi için otomatik ödeme talimat verebilir. Ödeme tutar için aksine talimat verilmemiflse asgari tutar tahsil edilir. Banka, de iflik ödeme kanallar kullan larak yap lan kart ödemeleri için müflteriden ücret, komisyon v.s. tahsil edebilir. Madde.13- Müflterinin temerrüde düflmesi ve kart n iptali: flbu sözleflmenin veya gönderme yap lan di er banka standart sözleflmesi hükümlerinin ihlal edilmesi veya herhangi bir borçtan ötürü banka veya üçüncü kiflilerce müflteri aleyhine hukuki takibe geçilmesi veya hesap özetinde belirtilen asgarî tutar n son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi gibi nedenlerle veyahut hiçbir neden gösterilmeksizin zaman bankaca belirlenmek üzere kart iptal edilerek hesap kat edilebilir. Bankan n taraf oldu u ortak marka veya kart iflbirli i sözleflmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu sözleflmeye dayal ç kar lan kartlar, müflterinin onay veya r zas al nmaks z n kullan ma kapat labilir. Bu durumda müflteri, bankaca bildirilen süre içinde birikmifl puanlar n (Chip Para v.b.) kullanmay ve/veya taksitli ödemeler gibi kart ile ilgili olarak tahakkuk etmifl veya etmemifl tüm borçlar n ifa edece i kabul ve taahhüt eder. Bu durumda, karta ba l ürünlerden do anlar dahil hesaba kaydedilen tüm borç muaccel hale gelir. Banka, hesab n kat edilmesi üzerine temerrüde düflen müflteriye muacceliyet uyar s nda bulunarak kat tarihindeki borç bakiyesini bildirimden itibaren yasal süre içinde ödenmesini, aksi halde gecikme (temerrüt) faizi tahsil edece ini bildirebilir. Borcun tamam n n ödenmemesi üzerine kat tarihindeki borç bakiyesine kat tarihinden itibaren gecikme (temerrüt) faiz oran uygulan r. Kart n iptal edilmesi ile iflbu sözleflme kartlar bak m ndan bankaca tek yanl feshedilmifl say l r. Kart n iptalinden ve/veya yap lan bildirimden sonra kart kullan lamaz. Aksi takdirde do an borçlar için toplam kullan m bedelinin bir kat kadar tazminat (cezai flart) harcama tutar ndan ayr olarak ilk talepte derhal ödenir. Kart n iptalinden önceki ifllemler ile kart n iptaline ra men kart n kullan lmas na devam edilmesiyle yap lan iptalden sonraki ifllemler için müflterinin iflbu sözleflmeden do an yükümlülükleri borcun tamam ödeninceye kadar devam eder. Müflteri kart iptal etmek istedi inde, talebini bankaya yaz l olarak bildirmek veya telefonla yap lan bildirimi yaz l olarak teyit etmek zorundad r. Sözleflmenin herhangi bir tarafça sona erdirilmesi veya herhangi bir nedenle son bulmas halinde tüm borç muaccel hale gelir ve müflteri borcun tamam n ayr ca bir ihbara gerek olmaks z n derhal, defaten ve nakden ödemeyi ve borcun tamam ödeninceye kadar borç asl ile iflbu sözleflmede belirtilen faiz, komisyon, ücret, cezai flart ve di er tüm feriler ile KKDF ve BSMV gibi di er sorumluluklar n n iflbu sözleflme alt nda devam edece ini kabul ve taahhüt eder. Madde.14- Müflteri ve ek kart sahibinin sorumlulu u: Müflteri hem kendisinin hem de ek kart sahibinin yapt her türlü harcama, nakit çekim ve di er hizmetlerden yararlanmas ndan ve/veya kartlar n kötüye kullan m ndan do an borçlardan bankaya karfl müfltereken ve müteselsilen sorumludur. Yaz l ve sözlü talebi üzerine ek kart düzenlenmesi halinde ise müflteri, hesab na ba l tüm kartlar ndan yap lan gerek kendine ve gerekse ek kart sahibine ait her türlü harcama, nakit çekim ve sair kullan mlardan ötürü sorumludur. Bu durumda ek kart sahibi, kendi ek kart n n kullan m ndan sorumludur. As l kart sahibi müflteri, velayeti alt ndaki on sekiz yafl ndan küçük/lere talebi üzerine ç kart lan ek kart ile yap lan nakit çekim ve harcamalara peflinen r za vermifl say l r. II- B REYSEL KRED YE L fik N HÜKÜMLER Madde.15- Bireysel kredi detaylar Kredi Anapara Tutar : YTL Net Kredi Tutar : YTL Geri Ödenecek Toplam Tutar : YTL Toplam Taksit Say s : Y ll k Akdi Faiz Oran : % Ayl k Akdi Faiz Oran : % Y ll k Maliyet Oran : % Y ll k Temerrüt Faiz Oran : % stihbarat/ fllem Ücreti (Net Kredi Tutar n n % si ): Ödeme Plan De ifliklik Ücreti (Ödeme Plan nda de ifliklik yap l rsa): YTL+BSMV

4 Madde.16- Tan mlar: flbu Sözleflmenin Bireysel Krediye liflkin/ortak Hükümlerde veya Ödeme Plan 'nda geçen Bireysel kredi: Mal ve/veya hizmet edinmek amac yla müflteri taraf ndan bankadan nakit olarak kullan lan tüketici kredisini, Kredi (anapara) tutar : Müflteri taraf ndan talep edilen azami tutar aflmamak üzere banka taraf ndan belirlenen bireysel kredi tutar n, Net kredi tutar : Kredi (Anapara) Tutar 'ndan müflterinin peflin olarak ödemeyi kabul etti ini her türlü yasal yükümlülük, ücret (istihbarat ücreti v.s.) düflüldükten sonra kalan ve müflterinin bankadan kredi olarak tahsil etti ini kabul ve beyan etti i tutar, Geri ödenecek toplam tutar: Taksit say s kadar taksit tutar toplam n, Y ll k/ayl k akdi faiz oran : Ödeme plan ile müflteriye bildirilen y ll k/ayl k faiz oran n, Ödeme plan : Kredinin geri ödenmesinde esas al nan taksit tutarlar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, ücret, yasal yükümlülükler ve di er masraflar n belirtildi i ve bir örne i müflteriye verilen tabloyu, ifade eder. Madde.17- Bireysel kredinin kullan m ve ödeme plan : Banka, kredi kulland r m ve teminatlar n flartlar n tek tarafl belirler. Banka, müflterinin sözlü ya da yaz l kredi baflvurusunu kabul etmesi üzerine müflteriye bireysel kredi tesis edebilir. Banka, bireysel kredi ile ilgili her türlü sigortay flart koflabilir. Kredi teminat olarak sigortan n bankaya sunulmamas halinde, banka rehinli alacakl oldu u sigortay kendi belirleyece i bir flirkete masraf müflteriye ait olmak üzere yapt rabilir. Sigorta sözleflmesinden do an tazminat n ödenmesi do rudan do ruya bankaya yap l r. Süreleri biten sigortalar da bu madde esaslar içinde yenilenir. Kredi, müflteri taraf ndan bankaya numaras /lar bildirilen bankada veya baflka bir bankada mevcut veya yeni aç lacak hesab na geçilmesi ya da bankada veya baflka bir bankadaki herhangi bir kredi borcunun ödenmesi ile kulland r lm fl olur. Banka, müflterinin sözlü ya da yaz l talimat na istinaden kredinin tamam n veya bir k sm n kart borcunu ödemek amac yla do rudan müflterinin kredi kart hesab na ödeyerek kulland rabilir ve kart limitini kendi belirleyece i bir tutara düflürebilir. Kredinin kulland r lmas ile akdi faiz oran üzerinden azalan anapara (azalan bakiye) yoluyla hesaplanan eflit taksitleri gösteren ve kredinin di er unsurlar n (detaylar n ) içeren bir ödeme plan müflteriye verilir. Müflteri taraf ndan telefonla yap lan sözlü kredi baflvurular n n bankaca kabul edilmesi halinde banka telefon kay tlar kesin delil niteli indedir. Bu durumda, ödeme plan ç kar l r ve müflterinin adresine gönderilir. Ödeme plan sözleflmenin ayr lmaz bir parças d r ve bireysel kredi detaylar iflbu sözleflmede yaz l olmasa bile müflteri, ödeme plan nda yer alan Geri Ödenecek Toplam Tutar tüm ferileri ile birlikte ödeme plan na uygun olarak geri ödemekle yükümlüdür. Müflteri, gönderilen ödeme plan na varsa itirazlar n ilk taksitin ödeme vadesine kadar bankaya yaz l olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu tarihten sonra tutar, vade, faiz oran v.s. hususlara itiraz edemez ve bu nedenle borcunu ödemeden kaç namaz. Madde.18- Bireysel kredi geri ödemesi: Mevzuat n izin verdi i flartlar dahilinde kredinin yabanc para cinsinden veya anapara ve faizlerinin yabanc para birimine endeksli hesaplanarak kredinin Yeni Türk Liras kulland r lmas (dövize endeksli kredi) durumunda; Kredi (Anapara) Tutar 'n n ve Net Kredi Tutar 'n n hesaplanmas nda kredinin müflterinin hesab na geçti i tarihteki bankan n Döviz Al fl Kuru uygulan r. Geri Ödenecek Toplam Tutar n, ayl k taksit tutarlar veya her türlü geri ödeme tutar ile faiz, masraf ve sair tutarlar n hesaplanmas nda, ödeme plan na göre o taksitin son ödeme tarihindeki; temerrüt halinde ise hesab n kat edildi i tarihteki veya müflterinin ödeme yapt tarihteki bankan n Döviz Sat fl Kuru uygulan r. Herhangi bir taksitin ödenmesi ondan önceki taksitlerin ve faizlerin ödendi i anlam na gelmez. Müflteri, ayl k taksit tutarlar n n Kurufl olarak hesaplanmas halinde son taksit d fl ndaki ayl k taksit tutarlar n n bir Yeni Türk Liras 'na tamamlanmas flekliyle tahsil edilece ini kabul eder. Müflteri, taksit tutarlar n ödemek için otomatik yaz l /sözlü geri ödeme talimat verebilir. Bu durumda, ayl k taksit tutarlar hesab ndan bankaca resen tahsil edilir. Madde.19- Bireysel kredinin vadesinden önce kapanmas (erken ödeme): Müflteri, borçland toplam tutar önceden ödeyebilece i gibi, vadesi gelmemifl bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da banka, Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun gere i gerekli faiz ve komisyon indirimini yapar. Müflteri, geri ödeme plan ndaki en düflük taksit tutar ndan daha az bir tutarda erken ödeme talebinde bulunamaz. Müflteri, erken ödeme yapaca n ve hangi taksit tutar /lar n erken ödeyece ini bankaya bildirmek zorundad r. Bu bildirim CitiPhone arac l yla sözlü de yap labilir. Bildirilmeden yap lan geri ödemelerde herhangi bir faiz ve/veya komisyon indirimi yap lmaz. Yap lan fazla ödeme takip eden taksit/lerin vadesinden önce veya vadesinde ödenmesinde kullan l r. Erken ödemeye iliflkin bildirimlerin CitiPhone arac l yla yap lmas halinde banka telefon kay tlar kesin delil niteli indedir. Madde.20- Bireysel kredide temerrüt ve temerrüdün hukuki sonuçlar : Müflteri, bu sözleflmede belirtilen flekilde ödemeyi taahhüt etti i taksitlerden herhangi birisini vadesinde ödemedi i veya sözleflme hükümlerinden herhangi birini ihlal etti i takdirde yahut üçüncü flah slar taraf ndan müflteri hakk nda icra takibine bafllanmas, haciz karar al nmas veyahut müflteri taraf ndan karfl l ks z çek keflide edilmesi ve benzeri haller sonucunda bakiye borcun tamam, hiçbir ihtar ve bildirime gerek kalmaks z n muaccel hale gelir. Ancak, bankan n tüm borcun ifas n talep edebilmesi için müflterinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düflmesi gerekir. Banka, birbirini izleyen en az iki taksitini ödemede temerrüde düflen müflteriye en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyar s nda bulunabilir. Müflteri, muaccel olan borcun tamam n, temerrüt faizi ve sair yasal yükümlülükleri ile birlikte derhal ve nakden ödeyece ini kabul ve taahhüt eder. Müflteri, iflbu sözleflmeden kaynaklanan borçlar ndan herhangi birini zaman nda ve gere i gibi yerine getirmedi i için yukar da an lan biçimde temerrüde düfltü ü takdirde, muaccel toplam borç bakiyesine mevzuata uygun olarak tespit edilen ve ödeme plan nda yer alan oranda gecikme faizi oran uygulan r. Madde.21- Müflterek borçlu ve müteselsil kefilin sorumlulu u: Müflteri, banka taraf ndan talep edilmesi halinde banka taraf ndan kabul edilebilir müflterek borçlu ve kefillerin kefaletlerinin ve sair teminat n sa lanmas ndan sonra krediyi kullanabilece ini ve kredi borcu tamamen ödenmedi i sürece teminatlar n bir k sm n n ya da tamam n n çözülmesi hususunda bankan n tam bir takdir yetkisine sahip oldu unu kabul ve beyan eder. Müflterek Borçlu/Müteselsil Kefiller iflbu Sözleflme'nin ilgili maddesine göre düzenlenen ve/veya ödeme plan nda yaz l Geri Ödenecek Toplam Tutar' n müflteri taraf ndan ödenmemesi halinde, bu tutara kadar müflterek borçlu ve müteselsil kefil oldu unu, kefalet edilen tutara kadar ödenmeyen miktar (her türlü faiz ve masraf dahil) bankan n ilk talebi üzerine müflterek borçlu ve müteselsil kefil olarak derhal bankaya ödeyece ini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kefil için temerrüt hali, müflterinin borcunun kendisine bildirilmesi ile bafllar. Kefalet Borçlar Kanununun adi kefalet hükümlerine tabidir. Önce as l borçluya baflvurulup tüm tahsil yollar denenmeden kefilden borcun ifas istenemez. Mevcut sözleflme hükümlerinde kefilin sorumlulu unu art racak de iflikliklerin ve kart limitindeki art fl n kefil aç s ndan geçerli olabilmesi, kefilin yaz l onay na ba l d r. III- KRED L MEVDUATA L fik N HÜKÜMLER Madde.22- Kredili Mevduat hesab aç lmas, flartlar ve müflterinin temerrüdü: Banka, müflterinin yaz l talebi üzerine bir kredi limiti tahsis edebilir veya mevcut kredi limitini artt rabilir. Banka kredi limitini tek tarafl olarak artt rabilir ve azaltabilir. Kredi limitinin kullan lmas durumunda hesap Kredili Mevduat Hesab olarak ifller. Krediden çekilen paralar müflterinin hesab na borç yaz l r ve hesap eksi(-) bakiyede olsa da çal flmaya devam eder. Hesap eksi(-) bakiyeye düfltü ü takdirde, bu tutar için bankaca tespit edilen valör üzerinden adland r l r ve faiz iflletilir. Banka, borç bakiyesi üzerinden müflteriye bildirilen faiz oran yla veya banka flubelerinde bu tür hesaplara uygulanmak üzere ilan edilen faiz oran n tahakkuk ettirebilir. Hesap eksi(-) bakiyesinin tahsis edilen kredi limitini aflmas halinde banka taraf ndan ayr ca bir ücret tahakkuk ettirilebilir. Faiz günlük olarak tahakkuk ettirilir. Müflterinin cari hesab nda üç ayl k dönem sonlar nda tahakkuk eden faiz anaparaya eklenmek suretiyle bileflik faiz uygulan r. Bileflik faiz uygulanacak periyotlar bankaca belirlenmek üzere ayl k veya sair periyotlar olarak belirlenebilir. Müflteri talep etti i takdirde hesap hareketlerini gösteren bir ekstre kendisine gönderilebilir. Müflteri, bankan n ilk talebi üzerine kredili mevduat hesab ndaki borç bakiyesini faiz ve di er ferileriyle geri ödemedi i veya sözleflme hükümlerinden herhangi birini ihlal etti i takdirde yahut üçüncü flah slar taraf ndan müflteri hakk nda icra takibine bafllanmas, haciz karar al nmas veyahut müflteri taraf ndan karfl l ks z çek keflide edilmesi ve benzeri haller sonucunda bakiye borcun tamam, hiçbir ihtar ve bildirime gerek kalmaks z n muaccel hale gelir. Müflteri, muaccel olan borcun tamam n, temerrüt faizi ve sair yasal yükümlülükleri ile birlikte derhal ve nakden ödeyece ini kabul ve taahhüt eder. Müflteri, iflbu sözleflmeden kaynaklanan borçlar ndan herhangi birini zaman nda ve gere i gibi yerine getirmedi i için yukar da an lan biçimde temerrüde düfltü ü takdirde, muaccel toplam borç bakiyesine mevzuata uygun olarak tespit edilen gecikme faizi oran uygulan r. Kredili mevduat hesab n n aç lmas ve iflleyifli, ücret ve komisyonlar ile bu sözleflmede düzenlenmeyen di er hususlara Bankac l k Hizmetleri Sözleflmesi uygulan r. Banka ayl k ödemeler için minimum tutarlar belirlemeye yetkilidir. Banka, hesab n iflleyifl flartlar n tek tarafl belirleyebilir ve de ifltirebilir. Müflteri taraf ndan telefonla yap lan sözlü kredi baflvurular n n Bankaca kabul edilmesi halinde banka telefon kay tlar kesin delil niteli indedir. Banka müflterinin kredi kulland na dair geri ödeme plan, hesap özeti vb. belgeler gönderebilir. Müflteri, gönderilen ödeme plan na, hesap özetine veya Banka taraf ndan gönderilen di er belgelere varsa itirazlar n ilk taksitin ödeme vadesine kadar bankaya yaz l olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu tarihten sonra tutar, vade, faiz oran v.s. hususlara itiraz edemez ve bu nedenle borcunu ödemeden kaç namaz.

5 IV- ORTAK HÜKÜMLER Madde.23- Baflvuru formu ve gerçek faydalan c n n beyan : Müflteri, iflbu sözleflmeye ba l olarak doldurup bankaya verdi i veya sözlü ve/veya yaz l olarak sundu u bilgilerle banka sistemine bir referans numaras ile yüklenen baflvuru formunda beyan etmifl oldu u isim, adres v.s. gibi kiflisel bilgilerinin, mali durumunun ve di er hususlar ile baflvuru formu ekinde sundu u belgelerin tam, do ru ve eksiksiz oldu unu kabul ve taahhüt eder. Banka, baflvuru formunda yer alan bilgilerin istihbarat n yapabilir ve teyidini alabilir. stihbarat sonucuna göre banka baflvuruyu kabul edip etmeme hakk na sahiptir. Müflteri, bankan n kart düzenlemesi talebini içeren baflvuru formu ile bankan n ürün yelpazesi içindeki di er kartlar n kendisine gönderilebilece ini kabul eder. Müflteri, iflbu Sözleflme taht nda Banka nezdinde açt ve açaca her türlü hesapta, kendi ad na ve hesab na hareket etti ini, tüzel ya da gerçek baflka flah s ad na ya da hesab na hareket etmedi ini ve baflka flah s ad na ya da hesab na hareket edece i hallerde, 5549 Say l Kanun'un 15. maddesine uygun olarak, hesab na ifllem yapaca tüzel ya da gerçek flahs n kimlik bilgilerini derhal ve yaz l olarak Bankaya bildirece ini kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde.24- Mal veya hizmetin ay pl olmas : Müflteri kart n veya kendisine tahsis edilen serbest krediyi kullanarak sat n ald mal n sat c s n, cinsini, özelliklerini, içeri ini ve miktar n ve di er hususlar kendi serbest iradesi ile belirlemifl oldu unu kabul eder. Madde.25- Müflteri talimatlar ve faks taahhütnamesi: Müflteri, bankaya verece i bütün talimatlar aç k ve net flekilde yaz l olarak yapmakla yükümlüdür. Banka, müflteri taraf ndan faks, e-posta veya teleks ile gönderilen talimatlar n do rulu undan, sahteli inden, eksik veya hiç ulaflmamas ndan ötürü herhangi bir flekilde sorumlu tutulamaz. Müflteri, faks talimatlar ve belge örneklerine istinaden bankaca yap lan her türlü ifllemlerden dolay bankay ibra etti ini, bundan dolay do an tüm risk ve sorumlulu un kendisine ait oldu unu kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde.26- Telefon bankac l ile yap lan ifllemler: Telefon bankac l, bankan n telefon arac l yla müflterilerle irtibat kurdu u ve bu yolla hizmet sa lad CitiPhone, Telemarketing veya di er hizmet kanallar n ifade eder. Müflteri her türlü risk kendisine ait olmak üzere CitiPhone hizmetini kullanarak veya bankan n telefon arac l yla hizmet verdi i di er kanallar kullanarak bankaya sözlü talimat verebilir. Müflteri, yap lan konuflmalar n banka taraf ndan kayda al naca n bildi ini kabul eder. Müflteri, flifrelerini gizli tutmak zorundad r. Telefon bankac l arac yla gerçeklefltirilen ifllemler müflterinin oluflturdu u flifre ile yap l r ve bu flekilde yap lan ifllemler müflteriyi hukuken ba lar. fiifrelerin baflkalar taraf ndan kullan m ndan do an tüm sorumluluk müflteriye aittir. Müflteri, telefon bankac l n n kurallar n Banka n n tek tarafl olarak belirleyebilece ini kabul eder. Madde.27- Elektronik bankac l k ile yap lan ifllemler: Citibank Online, müflterinin kendi seçti i flifre ile Internet üzerinden muhtelif bankac l k hizmetlerinden yararland ; Citi nin sundu u Akl mda hizmeti ise müflterinin bankada bulunan hesaplar na, bankac l k hizmetlerine ve banka ile ilgili bilgilere, cep telefonundan gönderilen SMS mesajlar ve/veya e-posta (elektronik posta) adresine banka taraf ndan gönderilen SMS mesajlar, e-postalar yolu ile ulaflmas n sa layan bankac l k hizmetidir. Müflteri, bu hizmeti kullanabilmek için bankan n Türkiye Internet sitesinde elektronik bankac l k hizmetini kullan m öncesinde müflterinin kabul etmek durumunda oldu u tüm flartlar okudu unu, anlad n ve kabul etti ini beyan eder. Müflteri, Internet üzerinden al nan bütün bilgilerin sistemin çeflitli bilgisayar yöntemleriyle sabote edilmek (hacking, phishing v.s.) sureti ile flifrelerinin üçüncü flah slar taraf ndan görülebilmesi ve s r say labilen bilgilerin ö renilmesi sureti ile hesaplar n kullan lmas riskinin mevcut oldu unu peflinen kabul eder. Müflterinin söz konusu Internet bankac l hizmetinden yararlanabilmek için, kart numaras ile kart flifresini (PIN) veya bankaca uygulamaya konulan flifreleme sistemine uygun alaca flifresini kullanmas gerekir. Internet bankac l arac yla gerçeklefltirilen ifllemler müflterinin oluflturdu u flifre ile yap l r ve bu flekilde yap lan ifllemler müflteriyi hukuken ba lar. Banka, sadece Internet üzerinden elektronik ticaret amac yla kullanabilmesi için müflteriye Citibank e-card verebilir. Internet ortam d fl nda POS makineleri arac l yla e-card kullan lamaz. e-card' n güvenli i ile ilgili sorumluluk müflteriye aittir. Madde.28- Müflterinin di er bankac l k hizmetlerinden yararlanmas ve hesap aç lmas : Banka, müflterinin kart ve/veya bireysel kredi ve/veya kredili mevduat kullan m d fl ndaki bankac l k hizmetlerinden yararlanabilmesi için müflteriye hesap açabilir. Müflteri, ayr ca bankac l k hizmetleri sözleflmesi veya benzeri bir sözleflmeyi imzalamam fl ise banka nezdinde açm fl oldu u ve açaca hesaplar na ve yararland sair bankac l k hizmetlerine, bankan n flubelerinde mevcut olan ve her an eriflebilece i standart bankac l k hizmetleri sözleflmesi hükümlerinin uygulanaca n kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde.29- Faiz, ücret, komisyon ve masraflar ile vergilerde de ifliklik: Güncel faiz oranlar, ücret, komisyon ve masraflar bankaca ilan edilir. Banka, faiz oranlar, ücret, komisyon ve masraflar tek tarafl belirler ve de ifltirir veya yenilerini tan mlayabilir. Faiz oran art r m /azalt m mevzuat n öngördü ü süre içerisinde müflteriye bildirilir. Banka, faiz, ücret, komisyon ve masraflar dahil her türlü de ifliklikleri müflteriye gönderece i e-posta ve/veya yaz l hesap özeti içeri inde bildirebilir ve/veya banka Internet sayfas nda duyurabilir. Karttan, bireysel krediden veya kredili mevduattan kaynaklanan tüm vergisel yükümlülükler müflteriye aittir. Yeni koyulan, kald r lan veya de ifltirilen vergisel yükümlülükler yasal yürürlülük tarihi itibariyle müflteriye yans t l r. Bankan n herhangi bir alaca n n vadesinin tatil gününe denk gelmesi halinde vade de iflmez, bu durumda ödeme günü tatili izleyen ilk iflgünüdür. Madde.30- Bankan n bilgi alma ve verme ile konuflmalar kayda alma yetkisi: Banka gerekli gördü ü hallerde herhangi bir gerçek veya tüzel kifliden müflteri ile ilgili bilgi toplama hakk na sahiptir. Müflteri kendisi ve hesab hakk nda her türlü bilgi ve belgenin banka taraf ndan yurtd fl nda tutulmas n ve bu bilgi ve belgelerden bankan n yan kurulufllar ile ba l oldu u di er kurulufllar n da yararland r lmas n peflinen kabul eder. Müflteri yine bankan n gerek görmesi halinde yurtiçi ve yurtd fl ndaki yetkili gerçek veya tüzel kiflilere veya bankan n iflbirli i yapt gerçek veya tüzel kiflilere kendisi hakk nda bilgi vermeye yetkili oldu unu ve bu bilgilerin verilmesine peflinen onay verdi ini kabul eder. Müflteri ve/veya müflterinin yetkili temsilcileri, banka hizmetlerinden yararlanmas kapsam nda telefonla veya sair flekilde verece i sözlü talimatlar n belgelenmesi için ya da banka taraf ndan öngörülen herhangi bir baflka nedenle bankaca gerekli görüldü ü takdirde ve kendisine ayr ca ihbarda bulunulmas na gerek kalmaks z n, konuflma ve/veya görüntü kay tlar n n dinlenebilece ini/ izlenebilece ini ve/veya herhangi bir ses, görüntü kay t cihaz veya her türlü teknolojiyi kullanarak kayda al nabilece ini, banka taraf ndan uygun görülen süreler ile saklanabilece ini, bu ifllemleri bildi ini ve bunlara peflinen onay verdi ini kabul ve beyan eder. Madde.31- Bankan n takas, mahsup, hapis ve rehin hakk : Müflteri, bankan n merkez ve tüm flubelerinde kendisine ait bulunan ve ileride bulunabilecek olan her türlü para birimi cinsinden vadesi gelmifl veya gelecek bütün alacak, mevduat ve bloke hesaplar, nakit, tahvil/bono, senet ve konflimentolar ve tahsile verilen çekler ile di er tüm k ymetli evrak ve ad na/hesab na gelmifl ve gelecek havaleler üzerinde herhangi bir ihbara gerek olmaks z n bankan n virman, takas, mahsup ve hapis hakk oldu unu ve bunlar n iflbu sözleflmenin uygulanmas ndan do mufl ve do acak her ne flekilde ve mahiyette olursa olsun bütün borçlar n karfl layacak miktar n n bankaya rehinli oldu unu peflinen kabul ve taahhüt eder. Müflteri taraf ndan yap lan ödemelerin müflterinin hangi borcuna veya asl na m yoksa ferilerine mi mahsup edilece i bankaca belirlenir. Madde.32- Sözleflmede temlik, de ifliklik ve sona erme: Müflteri, iflbu sözleflme ve sözleflmeden kaynaklanan herhangi bir yükümlülük hak ve alaca n bankan n yaz l onay olmaks z n devir veya temlik edemez. Banka, müflterinin onay n n al nmas na veya bildirimde bulunmas na gerek olmaks z n, baflvurular kabul etme, hesap özeti/ödeme plan gönderme veya borç ödemeleri kabul etme yetkisini baflka bir gerçek veya tüzel kifliye devredebilir. Bu durumda müflteri, belirlenen kiflinin banka ad na hesap özeti/ödeme plan gönderme ve ödemeleri kabul etme yetkisini hiçbir itiraz ileri sürmeksizin peflinen kabul eder. Banka, bu sözleflme ve hükümlerini, gerek görürse müflteriye önceden bildirimde bulunmak (bildirimler göndermek, hesap özetinde belirtmek ve sair yöntemler) suretiyle de ifltirebilir. Bankan n yapaca de ifliklikleri kabul etmeyen müflteri yap lan de iflikli in kendisine bildirilmesini takiben sözleflmeyi derhal tek tarafl olarak feshedebilir. Banka, müflterinin iflbu sözleflmenin ve sözleflmenin gönderme yapt di er banka standart sözleflmelerini ihlal etmesi halinde veyahut hiçbir neden göstermeksizin sözleflmeyi tek yanl olarak feshedebilir. flbu sözleflmenin sadece Karta liflkin Hükümler inin, Bireysel Krediye liflkin Hükümler inin veya Kredili Mevduat Hesab 'na liflkin Hükümler inin feshedilerek sona erdirilmifl olmas sözleflmenin di er hükümlerinin geçerlili ini etkilemez. Madde.33- Bildirimler ve tebligat adresi: Müflteri, banka taraf ndan kendisine yap lan her türlü tebligat için sözleflmede ve/veya baflvuru formunda belirtti i adresinin (birden fazla adres olmas halinde banka taraf ndan kullan lan herhangi birinin) yasal yerleflim yeri ve tebligat adresi olarak kabul etti ini beyan eder. Müflteri adres de iflikliklerini, de ifliklik tarihinden itibaren onbefl gün içinde bankaya yaz l olarak veya telefon bankac l arac l yla bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde eski adresine yap lacak bildirimler geçerlidir. Banka gerek görürse müflterinin bankaya bildirmifl oldu u telefon, faks ve/veya e-posta adresine hesap özeti gönderebilir ve sair bildirimler yapabilir. Sadece e-posta yoluyla hesap özeti talep eden müflterilere her türlü bildirim ayn yolla yap labilir. Madde.34- Delil sözleflmesi: flbu sözleflmeden do an uyuflmazl klarda banka ile bankan n üyesi oldu u veya bankaca ileride dahil olunabilecek di er kart sistemi kurulufllar n n defter, kay t, mikrofilm, mikrofifl, bilgisayar ve di er bütün kay tlar, müflterinin bankaya posta, e-posta, telefon, teleks, telgraf, faks ile verdi i sözlü veya yaz l tüm talimatlar, banka telefon konuflma kay tlar

6 baflvuru formu, hesap özetleri, ödeme planlar aksi daha güçlü bir delil ile ispat edilmedikçe geçerli, ba lay c, kesin ve münhas r delil say l r. flbu hüküm Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili maddesi (m.287) anlam nda bir münhas r delil sözleflmesi mahiyetindedir. Madde.35- cra/ mahkeme masraflar ve vekalet ücreti: Müflteri, bankan n teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir karar almaya yetkili oldu unu; ancak yetkili mahkemelerce teminat istenmesi halinde di er bankalardan al nacak teminat mektuplar ndan do acak komisyon ve di er masraflar n kendisi taraf ndan ödenece ini peflinen kabul eder. Müflteri, bankan n mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takibat yapmak mecburiyetinde kalmas halinde, bu yolla yap lan bütün masraflar ve anapara, faiz, gider vergisi ve sair her türlü masraflarla birlikte toplam borç tutar üzerinden yüzde on vekalet ücretini ve icra dairelerinde yap lan tahsilatla tahakkuk edecek cezaevi harc n ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Madde.36- Uygulanacak hukuk ve yetkili icra dairesi/mahkeme: flbu sözleflme flekil ve esas yönünden Türk Hukuku'na tabidir. Tüm uyuflmazl klar n çözümünde stanbul (Merkez) Mahkeme ve cra Daireleri yetkilidir. Müflterinin Kanun'dan do an haklar sakl d r. Madde.37- Yürürlük: flbu Sözleflme hangisi ilk defa gerçekleflmiflse bankan n müflteriye kart göndermesi ve kullan ma açmas yla ve/veya bireysel krediyi müflterinin hesab na geçmesi ve/veya kredili mevduat hesab n n aç lmas yla yürürlü e girer. Taraflar her sayfan n alt n n imzalanmas na gerek olmadan sözleflmenin tamam n n (ek kart sahibi ve kefiller ayr sözleflme imzalam fl olsa bile) taraflar için ba lay c oldu u konusunda anlaflm fllard r. flbu Sözleflme düzenleme tarihinde akdedilmifltir. Sözleflmenin bir nüshas kart veya ödeme plan ile birlikte müflteriye teslim edilmifltir. Amerika Vergi Beyan ve Kabulü Amerikal flah s olman z veya Amerikal flah s ad na hareket ediyor olman z durumunda, Sözleflmenin en son sayfas nda yer alan ilgili bölümü Amerikal flah s m ve Amerikal flah s ad na hareket ediyorum fleklinde iflaretlemeniz ve 9 basamaktan oluflan Sosyal Güvenlik Numaran z kutucuklara yazman z gerekmektedir. Beyan n z bu flekilde gerçeklefltirmekle, afla da belirtilen hususlar kabul etmifl oluyorsunuz. Yalan yere beyandan dolay müeyyidelere tabi olaca m bilerek beyan ederim ki; 1-Sözleflmenin son sayfas nda, ilgili bölümde belirtilen numara benim do ru Amerikan Sosyal Güvenlik Numaram (Amerikan Vergi Mükellefi Kimlik Numaram) d r, ve 2-Herhangi bir stopaja tabi olmayaca m, çünkü, a-tüm faiz ve temettülerimi bildirmedi im için stopaja tabi olaca m yönünde U.S. Internal Revenue Service ( IRS) taraf ndan bana herhangi bir ihbar yap lmam flt r veya b-art k stopaja tabi olmayaca m hususunda IRS taraf ma ihbarda bulunmufltur. (E er rapor etmedi iniz veya eksik rapor etti iniz için stopaja tabi oldu unuz IRS taraf ndan size bildirilmiflse ve bu bildirim IRS taraf ndan iptal edilmemiflse, lütfen yukar da (2) ile bafllayan bu paragraf n üzerini çiziniz). Bu beyan n zla ayr ca ilgili Amerikan Vergi Yasalar na uymak amac yla hesab n z ile ilgili her türlü banka gizlili i, mahremiyet ve bilgi himayesi haklar n zdan feragat etti inizi kabul etmifl oluyorsunuz. Bankam z (Citibank A.fi.) rapor edilebilir gelirinizle ilgili olarak istenen gerekli bilgileri U.S Internal Revenue Service (IRS) e verme konusunda yetkilendirmifl bulunuyorsunuz. Citibank A.fi. ye tan m fl oldu unuz bu yetki taraf n zdan iptal edilinceye kadar geçerli olacakt r. Amerikal flah s olmaman z veya Amerikal flah s ad na hareket etmiyor olman z durumunda, Sözleflmenin en son sayfas nda yer alan ilgili bölümü Amerikal flah s de ilim ve Amerikal flah s ad na hareket etmiyorum fleklinde iflaretlemeniz yeterli olacakt r. Beyan n z bu flekilde gerçeklefltirmekle, Amerikan Vergi Yasalar na göre vergi statünüzü beyan etmifl oluyorsunuz. Amerikal bir flah s taraf ndan vergi statüsü hakk nda verilmifl yanl fl bir beyan veya ifade Amerikan Kanunlar uyar nca cezai müeyyideye tabi olabilecektir. Vergi statünüz de iflir ve Amerikan Vatandafl, Yeflil Kart Sahibi veya Birleflik Devletler de bir takvim y l içinde 6 aydan fazla mukim olursan z, 30 gün içerisinde bankam za bildirimde bulunman z gerekmektedir. Amerikal flah s bildiriminin do ru ve gerçe e uygun yap lmas, hesab n za alacak kaydedilen faiz, temettü ve di er beyan edilebilir ödemeler üzerinden tahakkuk ettirilecek Amerikan backup stopaj vergisinin uygulanmas n önleyecektir ve sadece her y l sonunda yap lan hesaplama üzerinden faiz gelirlerinizin bildirimi yap lacakt r. CitiPhone ile Havale Taahhütnamesi I. Kendi Ad ma/ad m za Havale Bankaca tek tarafl belirlenen limitler alt nda kalan tutardaki di er bankalardaki kendi ad ma/ad m za olan hesaplara yap lan havaleler için Bankan z taraf ndan geri aranmayaca m kabul ediyorum/ediyoruz. Bankaca tek tarafl belirlenen limitler üzerinde kalan tutardaki di er bankalardaki kendi ad ma/ad m za yap lan havaleler için Banka n z taraf ndan öncelikle EV, fi, CEP telefonumdan/telefonumuzdan; eriflilememesi halinde Banka n z kay tlar ndaki herhangi bir telefonumdan/ telefonumuzdan teyit için geri aranmay ; hiçbir flekilde ulafl lamamas halinde Banka n z n havale talimat m /talimat m z yerine getirmeme hakk bulundu unu talep ve kabul ederim/ederiz. Ayr ca Banka n zca talep edilmesi halinde yaz l talimat fakslamay kabul ederim/ederiz. II. Üçüncü fiah slara Havale Banka n zdaki veya di er bankalardaki üçüncü flah slara ait hesaplara yap lan havaleler için Banka n z taraf ndan öncelikle EV, fi, CEP telefonumdan/telefonumuzdan; eriflilememesi halinde Banka n z kay tlar ndaki herhangi bir telefonumdan/telefonumuzdan teyit için geri aranmay ; hiçbir flekilde ulafl lamamas halinde Banka n z n havale talimat m / talimat m z yerine getirmeme hakk bulundu unu kabul ederim/ederiz. Ayr ca, Banka n zca talep edilmesi halinde yaz l talimat fakslamay kabul ederim/ederiz. * Ad ma Vergi Kimlik Numaras baflvurusu yapmak ve bu numaray almak için Banka n z ve yetkililerini vekil/yetkili tayin ediyorum. Kredi Grup Hayat Sigortas Bu kredi baflvurusunun kabulü, kredi borcunun teminat olan ve bankan n menfaattar oldu u hayat sigortas n n bankaya sunulmas flart na ba l d r. Sigorta, bankan n acentesi oldu u sigorta flirketinden al nabilece i gibi di er flirketlerin de poliçeleri kabul edilebilir. Di er bir flirkete ait hayat sigortas poliçesinin kabulü için Citibank A.fi.'nin teminat üzerinde hak sahibi oldu unu teyit eden, teminat tutar kredi tutar n karfl layan, sigorta süresi kredi vadesinden en fazla üç ay k sa olan, vefat ve daimi maluliyet teminatlar n kapsayan bankaca kabul edilebilir bir sigorta belgesi sa lanmal d r. Müflterinin, baflvuru formunda kredinin hayat sigortas için Citi Kredi Grup Hayat Sigortas 'na dahil olmak istemesi ve ilgili bölümü iflaretlemesi durumunda, bankan n acentesi oldu u CiV Hayat Sigorta A.fi. ( nkilap Mah. Ö.Faik Atakan Cad. Y lmaz Plaza No: Ümraniye- stanbul Tel: taraf ndan haz rlanan Kredi Grup Hayat Sigortas 'na kat lmay kabul etmifltir ve bu sigorta için afla daki koflullar geçerli olacakt r yafl aras ndaki kredi müflterileri bu ürüne dahil olabilir ve 70 yafl n doldurana kadar kapsam dahilinde kalabilir. Kredi Grup Hayat Sigortas kredinin onaylanmas n müteakip kredi tutar n n müflterinin hesab na gönderildi i tarihten itibaren geçerli olup, kredinin vadesi boyunca geçerlili ini korur. Kredi Grup Hayat Sigortas ile kredi sahibinin vefat, kaza veya hastal k sonucu daimi maluliyeti* durumunda kendisi veya mirasç lar kredi borcundan sorumlu olmaz ve bu tutar CiV Hayat Sigorta A.fi. taraf ndan karfl lan r. * Kaza veya Hastal k Sonucu Daimi Maluliyet (k saca Maluliyet ) durumu, Sigortal n n Ferdi Kaza Sigortas Genel fiartlar na göre % 50 veya üzerindeki oranlarda maluliyet hallerini kapsamakta olup, bu durumlarda Kaza veya Hastal k Sonucu Daimi Maluliyet Teminat miktar n n % 100'ü ödenmektedir. flbu baflvuru formuna istinaden düzenlenecek sigorta bedeli kredi tutar olup, poliçe süresi içinde oluflacak hasarlar için ödenecek tazminat bedeli, sigortal ile Banka aras nda kredi anlaflmas nda belirlenmifl olan borç ödeme plan na göre sigortal n n Banka'ya olan ay bafllar ndaki borç bakiyesine ölüm veya maluliyet tarihine kadar olan günlük faiz eklenerek hesaplan r. Poliçeden do an tazminat n menfattar her flart alt nda öncelikle Citibank A.fi. olacakt r. Deprem, yanarda püskürmesi, heyelan, sel nedeniyle meydana gelen riskler ile amatör olarak (lisansl sporcular hariç) yap lan futbol, basketbol ve tenis sporlar esnas nda oluflabilecek riskler de teminat kapsam ndad r. ntihar, savafl, ihtilal, ayaklanma, nükleer rizikolar, sarhoflluk, uyuflturucu madde kullan m, kal tsal hastal klar, poliçe bafllama tarihinden önce mevcut bulunan hastal klar, AIDS veya HIV pozitif olma durumu, tüplü veya tüpsüz dalma, paraflüt veya yamaç paraflütü, motorsiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak veya bunlara binmek, yasad fl fiiller ve suç faaliyetleri, sigortadan hariç baz durumlard r. Polis memurlar, askeri personel, pilotlar ve güvenlik görevlileri sadece mesai saatleri d fl nda teminat alt ndad r. Bu sigortaya dahil olan kredi müflterilerinin brüt kredi tutar ; kredi tutar + istihbarat ücreti + sigorta priminden oluflur. Sigorta primi, afla daki tabloda gösterilen prim oran ve kredi vadesine göre hesaplan r. Vade 0-24 Ay Ay Ay Ay Prim Oran % 1,53 % 2,33 % 3,18 % 4,06 Sigortan n iptalinin talep edilmesi durumunda baflka bir sigorta flirketinden ayn teminat ve flartlarda sigorta poliçesi getirilmesi flart yla sigorta iptal edilir ve prim iadesi yap l r. Genel ve özel flartlar içeren sertifikal broflürün müflteriye ulaflmas n takip eden otuz gün içinde yap lan iptallerde tahsil edilen tüm primin iadesi yap l r, otuz günden sonraki iptallerde veya kredinin vadesinden önce kapat ld durumlarda müflterinin talep etmesi halinde k smi prim iadesi yap l r. ptal, tazminat ihbar veya ürün ile ilgili soru veya flikayetlerinizi iletmek için CitiPhone'u arayabilir veya 'e faks çekebilirsiniz. Bu sigorta bir yat r m ürünü olmad ndan herhangi bir birikim de eri yoktur. Burada Kredi Grup Hayat Sigortas hakk nda özet bilgi verilmifl olup, detayl bilgiyi, Kredi Grup Hayat Sigortas na kat ld ktan sonra adresinize gönderilecek olan ve sigorta ile ilgili genel ve özel flartlar içeren sertifikal broflürde bulabilirsiniz. Kredi Kart Grup Hayat Sigortas Müflterinin, baflvuru formunda Kredi Kart Grup Hayat Sigortas 'na dahil olmak istemesi ve seçti i teminatlar ile ilgili bölümü iflaretlemesi durumunda müflteri, bankan n acentesi oldu u CiV Hayat Sigorta A.fi. ( nkilap Mah. Ö.Faik Atakan Cad. Y lmaz Plaza No: Ümraniye- stanbul Tel: taraf ndan haz rlanan Kredi Kart Grup Hayat Sigortas 'na kat lmay kabul etmifltir ve bu sigorta için afla daki koflullar geçerli olacakt r yafl aras ndaki kredi kart müflterileri bu ürüne dahil olabilir ve 70 yafl n doldurana kadar kapsam dahilinde kalabilir. Kredi Kart Grup Hayat Sigorta Sözleflmesi kapsam nda teminatlar, yeni kart müflterileri için kredi kart n n onayland tarih itibar yle geçerlidir. Sigorta sözleflmesi, iptali talep edilmedi i, prim ödemeleri devam etti i ve kredi kart yürürlükte oldu u sürece geçerlili ini korur. Kredi Kart Grup Hayat Sigortas ile kredi kart sahibinin vefat veya kaza veya hastal k sonucu daimi maluliyeti durumunda kendisi veya mirasç lar kredi kart borcundan sorumlu olmaz ve bu tutar sözleflme flartlar çerçevesinde CiV Hayat Sigorta A.fi. taraf ndan karfl lan r. E er bu teminat seçildi ise, iflsizlik ve geçici ifl göremezlik durumlar nda kredi kart borç bakiyesinin %20'si CiV Hayat Sigorta A.fi. taraf ndan karfl lan r. flsizlik/geçici fl Göremezlik tazminat ödemeleri rizikonun gerçekleflti i tarihten 1 ay sonra bafllar ve azami 6 ay süresince devam eder. ( flsizlik: Sigortal n n, gelir getirici iflini veya ifllerini kendi iradesi d fl nda kaybetmesidir. Geçici ifl göremezlik: Tam teflekküllü bir hastane raporu ile belgelendirilmek kayd yla, sigortal n n kaza veya hastal k nedeniyle, geçici süre ile ifl yapma yetene ini kaybetmesidir.) flbu baflvuru formuna istinaden akdedilecek olan sigortan n sigorta bedeli vefat ve daimi maluliyet teminatlar için kredi kart borç tutar olup, poliçe süresi içinde oluflacak hasarlar için ödenecek tazminat bedeli riziko tarihinden önceki hesap ekstresinde belirtilen kredi kart borç tutar olarak hesaplan r. E er bu teminat seçildi ise iflsizlik ve geçici ifl göremezlik teminatlar için sigorta bedeli kredi kart borç tutar n n %20'si olup, poliçe süresi içinde oluflacak hasarlar için ödenecek tazminat bedeli riziko tarihinden önceki hesap ekstresinde belirtilen kredi kart borç tutar n n %20'si olarak hesaplan r. Poliçeden do an tazminat n menfaatdar her flart alt nda öncelikle Citibank A.fi. olacakt r. Deprem, yanarda püskürmesi, heyelan, sel nedeniyle meydana gelen riskler ile amatör olarak (lisansl sporcular hariç) yap lan futbol, basketbol ve tenis sporlar esnas nda oluflabilecek riskler de teminat kapsam ndad r. ntihar, savafl, ihtilal, ayaklanma, nükleer rizikolar, sarhoflluk, uyuflturucu madde kullan m, kal tsal hastal klar, poliçe bafllama tarihinden önce mevcut bulunan durumlar/hastal klar, AIDS veya HIV pozitif olma durumu, tüplü veya tüpsüz dalma, paraflüt veya yamaç paraflütü, motorsiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak veya bunlara binmek, yasad fl fiiller ve suç faaliyetleri, Vefat ve Daimi Maluliyet teminat kapsam ndan hariç baz durumlard r. Sigorta bafllang ç tarihinde veya bu tarihten itibaren 30 gün içerisinde gerçekleflen / bilinen / bilinmesi gereken nedenlere ba l iflsizlik, iflsizlik tarihi itibari ile 6 aydan az süre çal fl lm fl olmas, ilgili mevzuata göre hakl nedenlerle iflten ç karma, iflverenle anlaflarak iflten ayr lma, serbest çal flanlar n iflsizlik durumlar, flsizlik teminat kapsam nda olmayan baz hallerdir. Ayr ca sigortal n n sigorta bafllang ç tarihinde mevcut bulunan bir özürden veya kronik veya yinelemeli bir hastal ktan veya teminat için yap lan baflvuru tarihinde sigortal taraf ndan bilinen veya teminat n bafllamas ndan önceki 12 ayl k süre zarf nda maruz kal nan herhangi bir nedenden kaynaklanan geçici ifl göremezlik, sigorta bafllang ç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde gerçekleflen / bilinen / bilinmesi gereken nedenlere ba l geçici ifl göremezlik, do um, hamilelik, iste e ba l cerrahi müdahaleler, psikiyatrik hastal klar, ak l hastal klar, alkol, uyuflturucu sonucu geçici ifl göremezlik halleri, istihdam iliflkisi içerisinde olanlar n geçici ifl göremezlik halleri, Geçici fl Göremezlik teminat kapsam nda olmayan baz hallerdir. flsizlik ve Geçici fl Göremezlik teminatlar ndan ayn anda yararlan lamaz. Polis memurlar, askeri personel, pilotlar ve güvenlik görevlileri mesai saatleri d fl nda teminat alt ndad r. Bu sigortaya dahil olan kredi kart müflterilerinin kredi kart borç tutar ; Sonradan Taksit, Aktif Limit, Ekstra Nakit ve Borç Transferi ürünlerinden faydan lmas durumunda, bu ürünlerden kalan ve hesap ekstresinde belirtilen son hesap bakiyesinin toplam ndan oluflur. Ayl k sigorta primi, Citi kredi kart ndaki tüm borç üzerinden afla daki tabloda gösterilen prim oran ile çarp lmas sonucu belirlenir. Teminatlar Vefat + Daimi Maluliyet Teminat Vefat + Daimi Maluliyet + flsizlik/ Geçici fl Göremezlik Teminat Primler % 0,41 % 0,69 Sigorta iptali durumunda, genel ve özel flartlar içeren sertifikal broflürün müflteriye ulaflmas n takiben otuz gün içinde yap lan iptallerde tahsil edilen tüm primin iadesi yap l r, otuz günden sonraki iptallerde ayl k prim tahsilatlar durdurulur, herhangi bir prim iadesi yap lmaz. ptal, tazminat ihbar veya ürün ile ilgili soru veya flikayetlerinizi iletmek için CitiPhone'u arayabilir veya 'e faks çekebilirsiniz. Bu sigorta bir yat r m ürünü olmad ndan herhangi bir birikim de eri yoktur. flbu baflvuru formunda Kredi Kart Grup Hayat Sigortas hakk nda özet bilgi verilmifl olup, detayl bilgiyi, Kredi Kart Grup Hayat Sigortas na kat ld ktan sonra adresinize gönderilecek olan ve sigorta ile ilgili genel ve özel flartlar içeren sertifikal broflürde bulabilirsiniz. MÜfiTEREK BORÇLU ve MÜTESELS L KEF L Ad /Soyad : Adresi : mza : BANKA Citibank A.fi. C-PILA

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI / EK HESAP ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 85TL 42.5TL

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

fi RKET KRED KARTI ÜYEL K SÖZLEfiMES

fi RKET KRED KARTI ÜYEL K SÖZLEfiMES fi RKET KRED KARTI ÜYEL K SÖZLEfiMES TANIMLAR: Madde 1: flbu sözleflmenin uygulanmas nda, afla daki deyimler karfl lar ndaki anlamlar ifade eder. BANKA: Türkiye Garanti Bankas A.fi. ÜYE fi RKET: Banka

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 22.06.2012 tarihinden itibaren düzenlenen Notebook Kampanyası ndan ( Kampanya ) Bireysel abone olarak yararlanmak

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Bankamızdan taşıt kredisi kullanmak üzere yaptığınız başvuru tarafımızca değerlendirmeye alınmıştır. İşbu ön bilgilendirme formunda (sözleşme öncesi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu işlemlerden, kâr payı karşılığı ödemenin üç aydan uzun süre ertelendiği veya taksitlendirildiği

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy S III MINI Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

VODAFONE 3 AY KONTRATLI FATURALI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMES

VODAFONE 3 AY KONTRATLI FATURALI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMES ye (k saca Vodafone ) taraf ndan yürütülen 3 Ay Kontratl Fatural Vodem Kampanyas ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaral GSM hatt için imzalad m Vodafone Tip GSM Abonelik

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No : TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No : İşbu Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı ile Tüketici Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz bir parçası

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy Note2 Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ R.G 58 27 Mart 2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ AMAÇ 1. Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu tarafından yapılacak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir. 1/2 MESAFELİ - İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU (İHTİYAÇ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA) Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz ihtiyaç kredisi işlemine ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize

Detaylı

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

S-53-4 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : Sabit Faizli Tüketici (İhtiyaç) Kredisi TL Odea Bank A.Ş. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler

S-53-4 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : Sabit Faizli Tüketici (İhtiyaç) Kredisi TL Odea Bank A.Ş. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler S-53-4 Kredinin Türü TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : Sabit Faizli Tüketici (İhtiyaç) Kredisi TL Odea Bank A.Ş. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu Tüketici (İhtiyaç) Kredisi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin düzenlemekte oldu u 13.04.2010

Detaylı

SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ 25.06.2014 SPM KOMPOZİT İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ MÜH. DAN. SAN. VE TİC. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ 1. GENEL

Detaylı

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No: İşbu Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi, Konut Finansman Kredisi Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı ile Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu nun ayrılmaz bir parça olup

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu form 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, bireysel müşterilere uygulanan Bankamız tüketici kredileri hakkında müşterilerimizin

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşmenin bağlı kredi olarak talep edilmesi halinde bu alanın doldurulması gerekir.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşmenin bağlı kredi olarak talep edilmesi halinde bu alanın doldurulması gerekir. I. KULLANDIRIM KOŞULLARI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Anapara : Vade : Kredi Sözleşmesi Süresi Geçerli Aylık Faiz Oranı(Brüt) : Geçerli Yıllık Faiz Oranı(Brüt) : Toplam Vergi / Fon Geri Ödeme

Detaylı

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TAAHHÜTLÜ BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 01.08.2008 tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu BlackBerry Taahhütlü Bireysel

Detaylı

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin düzenlemekte oldu u 13.04.2010

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal Blackberry 9320 Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 85TL 42.5TL CardFinans

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

Madde Hizmet Türü Ücret Tutarı

Madde Hizmet Türü Ücret Tutarı Madde Hizmet Türü Ücret Tutarı 1. TASARRUF HESAPLARI 1.1. Tasarruf hesabının (tasarruf cüzdanının) açılması 1.2. Vadesiz tasarruf hesabının işlenmesi için aylık ücret 1,50 KM 1.3. Hesaba nakit yatırma

Detaylı

BANKACILIK H ZMETLER SÖZLEfiMES MADDE 1 - TARAFLAR

BANKACILIK H ZMETLER SÖZLEfiMES MADDE 1 - TARAFLAR www.halkbank.com.tr MADDE 1 - TARAFLAR Türkiye Halk Bankas A.fi. (Banka) ile Müflteri, afla da belirtilen koflullarda tümüyle mutab k kalarak bu sözleflmeyi imzalam fllard r. MADDE 2 - TANIMLAR Bu sözleflmede

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı