X. Mezuniyet Sonras E itim Toplant s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "X. Mezuniyet Sonras E itim Toplant s"

Transkript

1 Ekokardiyografi Ekokardiyografi X. Mezuniyet Sonras E itim Toplant s May s 2007 Kapadokya Dedeman Hotel Kardiyovasküler görüntülemede yeni ufuklara...

2 Ekokardiyografi KURULLAR Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu Baflkan : Dr. Çetin Erol Önceki Baflkan : Dr. Ali Oto Baflkan Yrd.: Dr. Vedat Aytekin Dr. Mahmut fiahin Genel Sekreter : Dr. Ömer Kozan Genel Sekreter Yrd.: Dr. Ali Ergin Dr. Sema Güneri Muhasip : Dr. Cevat K rma Veznedar : Dr. Muzaffer De ertekin Üyeler : Dr. Mehmet Aksoy Dr. Nefle Çam Dr. Adnan Abac Ekokardiyografi Yönetim Kurulu Baflkan : Dr. Cihangir Kaymaz Önceki Baflkan : Dr. Yelda Baflaran Baflkan Yrd.: Dr. Abdurrahman O uzhan Genel Sekreter : Dr. Necla Özer Veznedar : Dr. Zehra Gölbafl Lokal Düzenleme Kurulu Dr. Abdurrahman O uzhan Dr. Ali Ergin Dr. Emrullan Bafler Dr. brahim Özdo ru Dr. Mehmet G. Kaya Dr. Ali Do an Dr. fiükrü Ünal Yabanc Konuflmac lar Dr. Luigi Badano Dr.Mani Vannan Dr. Murat Tuzcu Dr. Nazzareno Galie Dr. Wilbert Aarnoudse TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Mrk. No: 9/1 Okmeydan, stanbul Tel : (0212) / 38 Faks : (0212) e-posta : (Udine General Hospital, Udine, Italy) (University of California, Orange, CA, USA) (The Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA) (University of Bologna, Bologna, Italy) (Catharina Hospital, Eindhoven, The Netherlands) YAZIfiMA ADRESLER ORGAN ZASYON SEKRETERYASI F GÜR KONGRE & ORGAN ZASYON Ayazmaderesi Cad. Karadut Sk. No Dikilitafl - STANBUL Tel : (0212) Pbx Faks : (0212) e-posta :

3 KONULAR Ekokardiyografi X. Mezuniyet Sonras E itim Toplant s May s Temel Doppler ekokardiyografi kavramları ve hata kaynakları 2. Do umsal kalp hastalıklarında ekokardiyografi 3. skemi ve canlılık de erlendirilmesinde ekokardiyografi 4. Kardiyomiyopatilerde zor konular 5. Koroner arter hastalı ının de erlendirilmesinde alternatif ve tamamlayıcı tanı yöntemleri 6. IVUS, virtual histoloji, FFR, CFR, multislice CT, kalp MRI 7. Pulmoner hipertansiyon (kavramlar, tanı ve tedavi yaklaflımları) 8. Doku Doppler /strain /strain rate ve ötesi 9. ki boyutlu strain 10. Miyokard mekani ine yeni yaklafl mlar apikal twisting / untwisting incelemesi 11. Velosite vektör görüntülemesi 12. Kardiyak resenkronizasyon ve ekokardiyografi 13. Yeni kardiyovasküler tanı yöntemleri karflısında ekokardiyografinin yakın gelece i

4 KAYIT B LG LER Kay t Ücreti 10 Nisan 2007 ve öncesi 10 Nisan 2007 sonras Uzman 270.-YTL YTL. Refakatçi / Asistan Ö renci ve Firma Yetkilisi 220.-YTL YTL. Kay t ücretine; çanta, yaka kart, final program kitab, kat l m sertifikas ve aktivite alanlar na girifl dahildir. Toplant için günlük kay t yap lmayacakt r. Tüm kat l mc ve refatçilerin kay t olmas zorunludur. Kay t ücretlerinin afla da verilen banka hesap numaras na yat r lmas, kay t formu ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekreteryas na faks ya da posta kanal yla gönderilmesi gerekmektedir. Banka Hesap Detaylar : Türk Kardiyoloji Derne i Ekokardiyografi kay t ücretleri için hesap numaras Banka Ad : Türkiye fl Bankas / F nd kzade fiubesi Hesap Ad : Türk Kardiyoloji Derne i Ekokardiyografi Hesap No : (YTL) F GÜR KONGRE ORGAN ZASYON SERV SLER T C. LTD. fit. Ayazmaderesi Cad. Karadut Sok. No Dikilitafl, stanbul Tel : Faks : e-posta:

5 KONAKLAMA B LG LER Ekokardiyografi X. Mezuniyet Sonras E itim Toplant s May s 2007 KONAKLAMA PAKET ÜCRETLER 10 Nisan 2007 ve öncesi 10 Nisan 2007 sonras OTEL Tek Kiflilik Oda ki Kiflilik Odada Kiflibafl Tek Kiflilik Oda ki Kiflilik Odada Kiflibafl Dedeman Hotel 550.-Euro 390.-Euro 580.-Euro 420.-Euro KONAKLAMASIZ DIfi KATILIM ÜCRETLER 10 Nisan 2007 ve öncesi 10 Nisan 2007 sonras 275.-Euro 300.-Euro Konaklama talepleri otelin uygunlu u do rultusunda konfirme edilecektir. Konfirmasyon al nmadan yap lan ödemelere ba l oda talepleri geçerli olmayacakt r. * Kongre konaklama paketine; 4 gece (09 May s girifl- 13 May s ç k fl) konaklama, aç k büfe kahvalt 6 adet kahve molas, 3 adet aç k büfe ö le yeme i, ö le yemeklerinde limitli meflrubat, bir adet limitli yerli içkili akflam yeme i ile üç adet limitsiz yerli içkili akflam yeme i ve bir tam günlük tur dahildir. * 9 Nisan 2007 tarihinden sonra yap lacak konaklama iptallerinde geri ödeme yap lamamaktad r. 01 Mayıs 2007 tarihinden sonra yapılacak konaklamasız dıfl katılım paket iptallerinde geri ödeme yapılamamaktadır. * Konaklama ve d fl kat l m ücretlerinin afla da verilen banka hesap numaras na yat r lmas, konaklama formu ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekreteryas na faks ya da posta kanal yla gönderilmesi gerekmektedir. Banka Hesap Detaylar : Figür Kongre Org. Serv. Ltd. fiti. Ödemeleri Banka Ad : Garanti Bankas Valikona fib. Hesap Ad Hesap No : Türk Kardiyoloji Derne i Ekokardiyografi : (YTL) (EURO) Yukar da verilen tüm fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir. F GÜR KONGRE ORGAN ZASYON SERV SLER T C. LTD. fit. Ayazmaderesi Cad. Karadut Sok. No Dikilitafl, stanbul Tel : Faks : e-posta:

6 GENEL B LG LER Toplant Merkezi ve Tarihi Toplant, May s 2007 tarihleri aras nda Dedeman Hotel-Kapadokya da düzenlenecektir. Toplant Dili Toplantı dili Türkçe olup, yabancı konuflmacıların toplantıları esnas nda simültane tercüme yapılacaktır. Toplant Kay t Kay t masas, 9-13 May s 2007 tarihlerinde 08:00-18:30 saatleri aras nda aç k olacakt r. Yaka kart, toplant çantas, kat l m belgesi ve toplant program kitab n kay t masas ndan alabilirsiniz. Yaka Kart Tüm kat l mc lar ve refakatçilerin toplant merkezi, sergi alanlar ve sosyal aktivitelere kat labilmeleri için kendilerine kay t esnas nda verilmifl olan yaka kartlar n takmalar gerekmektedir. Sergi Alanlar Toplant süresince ilaç sanayii ve cihaz firmalar n n kat laca stand ve sergi alanlar, kat l mc lar n gezebilmeleri için May s 2007 tarihlerinde saat 08:00-18:30 aras nda aç k olacakt r. Uygulama Salonlar Ekokardiyografi endüstrisinin farklı cihazları, Doppler ekokardiyografiye katkı sa layan yeni teknolojiler, gruplarla dönüflümlü olarak uygulamalı oturumlar halinde sunulacaktır. Bu uygulamalar 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olup, katılım 50 kifli ile sınırlıdır. Katılmak isteyen kongreye kayıtlı misafirlerin ekteki formu doldurmaları gerekmektedir. Katılım ücretsizdir. Kat l m Belgesi Toplant ya kay t yapt ran tüm kat l mc lara, toplant n n son günü olan 13 May s 2007 tarihinde, kat l m belgeleri verilecektir. Kat l m belgelerini kay t masas ndan alman z gerekmektedir. Davet Mektubu Toplant ya kat l m için ba l bulunduklar kurumlardan izin almalar gereken kat l mc lar için, talep ettikleri takdirde davet mektubu gönderilecektir. Kredilendirme Toplant, Türk Tabibler Birli i (TTB) taraf ndan Sürekli T p E itimi (STE) kredi puan ile kredilendirilecektir. Ekokardiyografi Bilimsel Yay n Ödülü Ekokardiyografi bu sene ikinci defa bilimsel yay n ödülü verilmesine karar vermifltir. Bu ödülle ilgili baflvuru kriterlerini Türk Kardiyoloji Derne i / Ekokardiyografi Çal flma Grubu web sitesinde bulabilirsiniz. TKD-SIEMENS Ekokardiyografi Bilimsel Yayın Ödülü TKD ve Siemens bu sene de ekokardiyografi alanındaki bilimsel çalıflmaları desteklemek amacı ile bu alandaki çalıflmalara bilimsel yayın ödülü verilmesine karar vermifltir. Bu ödülle ilgili baflvuru kriterlerini Türk Kardiyoloji Derne i / Ekokardiyografi web sitesinde bulabilirsiniz. Kültürel Program 13 May s Pazar tam gün Kapadokya turu Kaymakl Yeralt fiehri gezisi Ö le yeme i Ürgüp Peri Pacalar Hac bektafl Türbe Ziyareti ve Turasan flarap mahzenleri ve Müzesi gezisi fabrikada flarap al flverifl Kayseri Gevher Nesibe Müzesi gezisi Devrent Vadisi gezisi Kültürel program sonu - Havaalan na b rak fl

7 KAPADOKYA ve OTEL B LG LER Ekokardiyografi X. Mezuniyet Sonras E itim Toplant s May s 2007 Kapadokya, do a ve tarihin dünyada en güzel bütünleflti i gizemli bir do a harikas ve 11. yüzy llardan kalma yeralt kiliseleri ve kentleri, peri bacalar, bahçeleri, flarap ba lar ve yöresel evleri ile Toros Da lar n n güneyinde kalan bu mistik co rafya binlerce y ll k yafll medeniyetlerin izlerini günümüze tafl m flt r. Kapadokya Bölgesi, Uçhisar, Ürgüp, Avanos, Göreme, Derinkuyu, Kaymakl, Ihlara ve çevresi ile ziyaretçilerine gerçeküstü bir görüntü sergilemektedir. Türkiye'nin en önemli kongre merkezlerinden biri olan Kapadokya, ilk H ristiyanlar n ve bölge insan n kayalar oyarak yapt klar bar nak ve kiliseleri, yeralt flehirleri ile an larda unutulmaz bir tat b rak r. DEDEMAN HOTEL / KAPADOKYA Resort Dedeman Kapadokya, açık ve kapalı yüzme havuzu, sa lık kulübü, fitness, sauna, masaj, solaryum, Türk Hamamı, kuru temizleme, çamaflır, ütü, çocuk bakımı gibi hizmetleri ile misafirlerine konforlu ve keyifli bir zaman geçirme sözünü veren, özel konumu itibari ile bulundu u yörenin ruhunu misafirlerine hissettiren bölgenin tek befl yıldızlı otelidir.

8

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s WOW Convention Center Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 Tel : 0212 221 17 30 / 38 Fax : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr "Yeni biny lda do an her çocu un, önlenebilece

Detaylı

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU 1. Duyuru De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin 19 22 Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

Kronik Kalp Yetersizliğinde Tartışmalı Konular Sempozyumu. 15 Kasım 2008 Dedeman Otel İstanbul

Kronik Kalp Yetersizliğinde Tartışmalı Konular Sempozyumu. 15 Kasım 2008 Dedeman Otel İstanbul Kronik Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkan Dr. Çetin Erol Gelecek Başkan Dr. A. Oktay Ergene Başkan Yardımcısı Dr. Lale Tokgözoğlu Genel Sekreter Dr. Ömer Kozan

Detaylı

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org 5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa Dermatoloji Bahar Simpozyumu www.dermbahar2011.org De erli Meslektafllar m z, 81 y ll k geçmifli olan Deri ve Zührevi Hastal klar Derne imizin Dermatoloji 2011

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM. 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul

POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM. 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM TOTDER Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derne i 1939 www.totder.org.tr DAVET MEKTUBU De

Detaylı

6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER. www.tusyadbahar.org 27-28 EYLÜL 2013 STANBUL

6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER. www.tusyadbahar.org 27-28 EYLÜL 2013 STANBUL TÜRK YE SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOP VE D Z CERRAH S DERNE STANBUL fiubes 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER DUYURU ve PROGRAM www.tusyadbahar.org 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU TÜRK TORAKS DERNE AKC ER VE PLEVRA MAL GN TELER ÇALISMA GRUBU ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU DUYURU Kurumsal flbirli i le International Association for the Study of Lung Cancer

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, toplantısı 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir Kaya Otel de düzenlenecektir. Bu yıl ilk kez

Detaylı

XXV. 18-20 Eylül 2008 ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL. www.tuberkuloz2008.

XXV. 18-20 Eylül 2008 ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL. www.tuberkuloz2008. Türkiye Ulusal Verem Savafl Dernekleri Federasyonu XXV. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES 18-20 Eylül 2008 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL www.tuberkuloz2008.org davet Değerli

Detaylı

nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES

nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES KATILIM FIRSATLARI nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES KONGRE, KURUMLARA NE G B FAYDALAR SA LIYOR? Kongre

Detaylı

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde son otuz y ld r akci er kanserleri

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ 25-28 Ekim 2010 Dedeman Otel, Gaziantep DAVET MEKTUBU Değerli Meslektaşlarım, Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği nin düzenlediği Ulusal Yara Bakımı Kongrelerinin beşincisini

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir.

Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir. Say n Meslektafllar m, 2008 TSRM kongresini klasik kongre format nda biraz da olsa farkl laflt rmaya çal flt k. Temel bilgilerin yan s ra en son geliflmelerin, konular n uzmanlar taraf ndan sunuldu u TSRM

Detaylı

16-17 KASIM 2015 HAL Ç KONGRE MERKEZ, STANBUL KATILIM FIRSATLARI

16-17 KASIM 2015 HAL Ç KONGRE MERKEZ, STANBUL KATILIM FIRSATLARI KATILIM FIRSATLARI nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 23. NSAN YÖNET M KONGRES KONGRE, KURUMLARA NE G B FAYDALAR SA LIYOR? Kongre

Detaylı

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD 6. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU 4-6 N SAN 2007 - KEMAL ATAY ANF S stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Yabanc Konuflmac Prof.

Detaylı

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür.

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür. KONGREYE DAVET Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği adına sizleri 19-22 Kasım 2015 tarihinde yapılacak kongremize davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenegelen eğitim programı, HİEP2015 dünyanın gözbebeği İstanbul da. Tüm dünyada en fazla bilgi üretilen

Detaylı

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o.

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o. TÜRK ONKOLOJİ GRUBU ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir w w Son Duyuru w. t o g d. o r g Değerli Meslektaşlarımız, Türk Onkoloji Grubu (TOG), kurulmuş

Detaylı

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi!

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! baflkandan Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! Mustafa Dü encio lu De erli Meslektafllar m; Y l n son aylar nda mesle imizi ilgilendiren olumsuz geliflmeler yaflad k. A z ve difl sa l n n sözde kalmamas

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org.

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org. Sempozyum bildirileri Obesity Reviews dergisinde yayımlanacaktır. Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Nisan 2012 Cornelia Diamond Resort Belek - Antalya 9. FiNAL PROGRAM DiYABET DiSLiPiDEMiÝ Metabolik Sendrom

Detaylı

Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz.

Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz. Değerli Meslektaşlarım, 2014 yılı Yüz Plastik Cerrahi Toplantısını Ankara da 5-7 Aralık 2014 tarihlerinde yapmayı planlamaktayız. Bu toplantıda yüz plastik cerrahisindeki yeni gelişmeleri sizlerin de katkısıyla

Detaylı

DAVET. Değerli meslektaşımız,

DAVET. Değerli meslektaşımız, DAVET Değerli meslektaşımız, 16. Pratisyen Hekimlik Kongresinin hazırlıkları sürüyor. Bu yıl 20-23 Ekim 2011 tarihinde Zeynep Resort Otel Belek/Antalya da yapılacak kongremizi duyurmak ve sizlerin de kongreyle

Detaylı