T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2009 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2010 ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2009 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2010 ANKARA"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2009 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2010 ANKARA

2 İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE VİZYONU Hesap Uzmanları Kurulunun Misyonu Hesap Uzmanları Kurulunun Vizyonu B-YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Yetki ve Görevleri Sorumluluk C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı a)kurul Başkanlığı b)ankara Grup Başkanlığı c)istanbul Grup Başkanlığı d)izmir Grup Başkanlığı e)büyük Mükellefleri İnceleme Grup Başkanlığı Örgüt Yapısı HUK ORGANİZASYON ŞEMASI Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar a) HUK Kütüphaneleri b) HUK Kütüphane Programı c) Evrak Kayıt Sistemi d) Bilgi Edinme Sistemi İnsan Kaynakları a) İnsan Kaynakları Yönetimi b) Hesap Uzman Yardımcısı Alımı (Hesap Uzmanlığına Giriş) Kurul İçi Eğitim Faaliyetleri a) Temel Eğitim b. Sürekli Mesleki Eğitim Sunulan Hizmetler a) Devletin Çeşitli Birimlerinden Talep Edilen Konulara İlişkin Çalışmalar b) Bilirkişilik ve Eksperlik Çalışmaları c) Muhtelif Komisyonlara Katılma d) Mükelleflerin Aydınlatılması ve Eğitimi e) Üniversitelerde Ders Verme f) Üniversitelerde Tanıtım Toplantıları Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D-DİĞER ÇALIŞMALAR II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak etkin gelir ve harcama politikalarının bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine katkı sağlamak ve uygulamak Kamu kaynaklarının toplanmasında, kaynakların kamu yararına ve amacına uygun harcanmasında etkinliği, verimliliği ve şeffaflığı sağlamak Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunacak şekilde kurumsal gelişimi sağlamak Kamu kaynaklarının toplanmasında, harcanmasında ve denetlenmesinde toplumsal bilinci artırmak Suç ekonomisini, yolsuzluğu ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3 A-MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları B-PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları a) Performans Göstergesi Gerçekleşme İzleme Raporu b) Çalışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi c) Etkililik Ölçümleri i. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları ii. Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonuçları iii. Beyanname Dışı İnceleme Sonuçları iv. Ölçülemeyen Sonuçlar d) Etkinlik Ölçümleri Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER B-ZAYIFLIKLAR V-ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

4 S U N U Ş Görev ve yetkileri, 4709 sayılı Kuruluş Kanunu yanında gün ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanan HUK Yönetmeliği nde belirlenmiş olan Hesap Uzmanları Kurulu; ağırlıklı olarak ekonomik içerikli dış kamusal denetim fonksiyonunu üstlenmiş bulunmaktadır. Sürdürülen denetimle bir yandan kamu finansmanının reel kaynaklardan sağlanmasına yardımcı olunurken, diğer yandan da yapılan incelemelerden elde edilen sonuçlarla uygulanan ekonomik ve mali tedbirlerin etkinliklerinin ölçümlenmesi suretiyle genel ekonomik kararların alınmasında kullanılacak verilerin toplanmasına yardımcı olunmaktadır. Hesap Uzmanları Kurulu, kuruluşundan günümüze kadar vergi denetiminde üstlendiği sorumluluk, elemanlarının bu konudaki bilgi birikimi ve oluşturduğu denetim standardı ile kurumsal yapı içinde büyük işletmelerin vergi incelemelerini yürütmek için gerekli alt yapıyı oluşturmuştur. Bu birikimin gereği ve uzantısı olarak Kurul, öteden beri büyük işletmelerde ihtisası gerektiren incelemeler yapmaktadır. Küresel ölçekte para, mal ve bilgi akışının hızlanması, teknolojide yaşanan hızlı değişimler, üretim tekniklerinin geliştirilerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve üretim miktarının artırılması yönünde gelişmelere neden olmakta ve dolayısıyla ekonomik birimleri ulusal düzeyin ötesinde uluslararası düzeyde faaliyette bulunmaya zorlamaktadır. Artan dış ticaret ve satış rakamları ile beraber işlem hacimleri önemli boyutlarda artmakta ve bu da işlemleri daha karmaşık hale getirmektedir. Klasik vergi denetim yöntemleri ile bu birimlerin ve işlemlerinin tümüyle kavranması ve denetlenmesi çok zor hale gelmektedir. İncelenecek mükelleflerin seçimi ve bu mükelleflerin düzenli bir şekilde takip edilmesi etkin bir denetim için de çok önemlidir. Hesap Uzmanları Kurulu, her alanda olduğu gibi vergi denetiminde de öncülük görevini yerine getirerek gerek incelenecek mükelleflerin seçiminde gerekse seçilen mükelleflere ilişkin vergi incelemelerinin yürütülmesinde çağdaş teknolojinin olanaklarından sonuna kadar yararlanmaktadır. Bu çerçevede 2002 yılında Kurul bünyesinde oluşturulan İstihbarat ve Ar-Ge Birimi, 2005 yılında yeniden yapılandırılarak Ar-Ge ve Risk Analiz Merkezi ne dönüştürülmüş ve anılan birim vasıtasıyla inceleme seçimi, incelemenin yürütülmesi ve denetim stratejisi karar sistemlerine sürekli kurumsal destek sağlanması hedeflenmiştir

5

6 I-GENEL BİLGİLER A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE VİZYONU 1-Hesap Uzmanları Kurulunun Misyonu Modern vergi denetim tekniğine vakıf, mesleki bilgi ve ihtisas sahibi, görevini tam bir tarafsızlık ve dürüstlük içinde sürdüren mensupları ile ekonomik içerikli dış kamusal denetim fonksiyonu üstlenmiş bulunan ve kendisine verilen görev ve sorumluluk ile vergi denetiminde lokomotif görevi üstlenen Hesap Uzmanları Kurulunun misyonu, gerçekleştirdiği denetimle bir yandan kamu finansmanının reel kaynaklardan sağlanmasına yardımcı olmak, diğer yandan kamu gelir politikalarının en önemli parçası olan vergi politikalarının oluşturulmasına yönelik hukuki düzenlemelerin hazırlanmasına katkı sağlamaktır. 2-Hesap Uzmanları Kurulunun Vizyonu Bağımsız vergi denetiminde köklü ve öncü bir birim olmanın getirdiği tecrübeyle ve alanında uzmanlaşmış çalışanlarıyla Kurulun vizyonu; vergi denetiminde etkili, caydırıcı, ilkeli, objektif, güvenilir ve eğitici bir birim olma özelliğini korumak ve sürdürmektir. B-YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR 29 Mayıs 1945 tarihinde 4709 sayılı özel bir kanunla kurulmuş olan Hesap Uzmanları Kurulu nun yetki, görev ve sorumlulukları kuruluş Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlar ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliği nde belirlenmiştir. 1-Yetki ve Görevleri 4709 sayılı Kanunla kurulan Hesap Uzmanları Kurulu, vergi kanunları uyarınca mükelleflerin hesaplarını incelemek ve Maliye Bakanı tarafından istenilen etüt ve araştırmaları yapmakla görevli ve yetkili bulunmaktadır. Kurul, vergi inceleme görevini yerine getirirken Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan farklı denetim birimleri ile koordineli çalışmakta olup, Bakanlık içindeki konumu gereği hem ekonomik ve mali sektörü tam olarak kavramak hem de denetimde etkinliği sağlamak için incelemelerini büyük ölçekli mükelleflerde yoğunlaştırmaktadır. Kurul, belirtilen vergi inceleme görevinin yanında özel bilgi ve ihtisası gerektirmesi nedeniyle çeşitli Kanun, Kararname ve Bakanlık Makamı onayları ile; suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin incelemeler, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında incelemeler ve benzerleri ile Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık ve Bakanlıklardan gelen inceleme ve araştırmaları yapmaktadır

7 Kurul, Devlet gelir politikasının oluşturulması, vergi sistemi ve tekniğinin geliştirilmesi, kamu personelinin eğitimi ve mükelleflerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca Kurul, mesleki ihtisas gerektiren komisyonlara üye sağlamaktadır. 2-Sorumluluk Hesap Uzmanları Kurulu doğrudan Maliye Bakanına bağlı bir birim olup, sorumluluğu doğrudan Maliye Bakanına karşı bulunmaktadır. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Hesap Uzmanları Kurulu, Kurul Başkanının yönetiminde Baş Hesap Uzmanı, Hesap Uzmanı ve Hesap Uzmanı Muavinlerinden teşekkül eder. Ayrıca, Hesap Uzmanları Kurulunun merkezde ve devamlı inceleme yerleri olan Ankara, İstanbul, İzmir ve Büyük Mükellefleri İnceleme Gruplarında müdür veya şef ile gereği kadar personelden teşekkül eden büro personeli bulunmaktadır. 1-Fiziksel Yapı a)kurul Başkanlığı: Maliye Bakanlığı merkez binasında A Blok Zemin kat ile Yeni Hizmet Binası 3 üncü katta yer alan bölümde hizmet vermektedir. b)ankara Grup Başkanlığı: Atatürk Bulvarı No: 73 Kızılay/ANKARA adresinde hizmet vermektedir. c)istanbul Grup Başkanlığı: Necatibey Caddesi No:43 Karaköy- İSTANBUL adresinde hizmet vermektedir. d)izmir Grup Başkanlığı: Sokak Kültür İşhanı No:1 Alsancak/İZMİR adresinde hizmet vermektedir. e)büyük Mükellefleri İnceleme Grup Başkanlığı: Necatibey Caddesi No:43 Karaköy-İSTANBUL adresinde hizmet vermektedir. 2-Örgüt Yapısı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Maliye Bakanlığı teşkilat şemasında doğrudan Bakana bağlı olarak yer almakta olup, Hesap Uzmanları Kurulu idari yapısı ve organizasyon şeması aşağıda gösterilmektedir

8 HUK ORGANİZASYON ŞEMASI MALİYE BAKANI Mehmet ŞİMŞEK HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANI M. Hadi EKİCİ İNCELEME VE DENETİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI İlker KILINÇ PERSONEL VE EĞİTİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Yusuf KELEŞ BÜTÇE VE BİLİŞİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Yakup ŞİMŞEK ANKARA GRUP BAŞKANI BAŞ HESAP UZMANI Mehmet Emin AKYOL İSTANBUL GRUP BAŞKANI BAŞ HESAP UZMANI Şerif Resul YİĞİT İZMİR GRUP BAŞKANI BAŞ HESAP UZMANI Mehmet YAŞAR BMİ GRUP BAŞKANI BAŞ HESAP UZMANI Şerif Resul YİĞİT İSTANBUL GRUP BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Mustafa YALÇIN İSTANBUL GRUP BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Bülent ŞİŞMAN - 8 -

9 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kuruldaki vergi incelemelerinin büyük bir bölümü bilgisayar desteği ile yürütülmekte olduğundan, Hesap Uzmanlarının denetim faaliyetlerinin etkinliğinin en üst noktaya ulaştırılması bilgi teknolojisinden iyi bir şekilde yararlanmaya bağlıdır. Hesap Uzmanlarının HUK Bilişim Sistemi nden tam olarak yararlanabilmelerinin sağlanması, bilgi teknolojisinde meydana gelen gelişmeleri izlemeleri ve bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla bilgisayar eğitimine 2009 yılında da devam edilmiştir. Yüksek teknoloji kullanılarak yürütülen, mükellef takibi ve risk analizi, inceleme seçimi, inceleme süreçlerinde teknoloji kullanımının daha da geliştirilmesiyle, kayıt dışı ekonomi ile daha etkin mücadele sağlanması hedefleri, vergi ve denetim standartlarında Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde, bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması çalışmaları 2009 yılı içinde de artırılarak devam ettirilmiştir. Hesap Uzmanları Kurulu kendi bünyesinde kurmuş olduğu HUK.NET sistemi ile bilgi işlem departmanını oluşturmuştur. Kurulun ihtiyacı olan programların yazılımı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen programcı ve çözümleyici kadrolarında yer alan personel tarafından yerine getirilmektedir. Kurulumuzun mevcut bilgi işlem alt yapısı tamamlanmış olup, veri ambarından gerekli bilgi transferi ve istatistiki sonuçlar alınmaktadır. Tüm Hesap Uzmanlarının taşınabilir bilgisayarları bulunmakta olup ayrıca büro personeli dahil olmak üzere tüm çalışanlara masa üstü bilgisayar sağlanmıştır. Kurulumuzun Teknolojik Donanımı: Hesap Uzmanları Kurulu donanım envanteri aşağıda tabloda gösterilmiştir

10 Tablo : 1 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığının 2009 yılındaki donanım envanteri Tablo 1: 2009 Yılı Donanım Envanteri Demirbaş Adı 2009 (Adet) Masaüstü Kişisel Bilgisayar 191 Dizüstü Bilgisayar 475 Sunucu 17 Yazıcı 106 Tarayıcı 51 Çok Fonksiyonlu Tarayıcı 1 Modem 7 Router 6 Firewal 1 Projektör Cihazı 6 Projeksiyon Perdesi (Motorlu) 1 Fotokopi Makinesi 15 Faks Cihazı 5 Telefon Makinesi 486 Kesintisiz Güç Kaynağı 7 Evrak İmha Makinesi 5 Kapasite

11 Tablo : 2 Sunucu Envanteri Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığının 2009 yılındaki fiziksel sunucu envanteri Tablo 2: 2009 Yılı Sunucu Envanteri Demirbaş Adı 2009 (Adet) Uygulama Web Sunucusu 1 E-Posta (Mail) Sunucusu 1 Veri Tabanı Sunucusu 2 Yedekleme Sunucusu 2 Etki Alanı Denetleyicisi (Active Drectory, DNS,DHCP,WINS) Sunucusu 5 Diğer 6 İnternet Bağlantısı 10Mbps Kurulumuzun Bilgi ve Kayıt Sistemi a) HUK Kütüphaneleri: Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında ve Grup Başkanlıklarında toplam 4 adet kütüphane mevcut olup, kütüphanede yer alan kaynaklar arasında Hesap Uzmanlarının bilimsel amaçlı çalışmalarının yer aldığı eserler de bulunmaktadır. b) HUK Kütüphane Programı: Kütüphanelerde yer alan eserlere ulaşılmasını sağlamak amacıyla kütüphane programı oluşturulmuştur. Programda yer alan arama motoru ile istenilen esere ulaşılması sağlanmaktadır. HUK Kütüphanelerinde ( Dönemlerinde) yer alan Kitap, Dergi ve Bilimsel Rapor Sayıları: HUK KÜTÜPHANELERİ ESER SAYILARI ( ) Grafik 1: Yıllara Göre HUK Kütüphane Eser Sayıları

12 Başkanlık ve Gruplar bazında eser sayıları ise aşağıda yer alan grafikte gösterilmektedir. HUK KÜTÜPHANELERİ ESER SAYILARI Başkanlık Ank Grup İst Grup İzmir Grp Grafik 2: HUK Kütüphanelerine Göre Eser Sayıları c) Evrak Kayıt Sistemi: Hesap Uzmanları Kurulu evrak kayıt sistemi, hazırlanmış olan evrak programı aracılığı ile yapılmaktadır. Evrakların takip ve kontrolü elektronik ortamda sürdürülebilmektedir. Evrak kayıt sistemi: Gelen Evrak ve Giden Evrak formatı ile çalışmaktadır yılında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlık Evrak kayıt programına kaydı yapılan evrakların ayrıntıları aşağıda gösterilmektedir. Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığına gelen evraklar 4 ana başlık altında tasnif edilmiş olarak gösterilmektedir. HUK BAŞKANLIK GELEN EVRAK SAYILARI Hesap Uzmanları; Gruplar; Bakanlık Dışı; 580 Bakanlık İçi; Grafik 3 : HUK Başkanlığına gelen evrak sayıları

13 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığından gönderilen evraklar 4 ana başlık altında tasnif edilmiş olarak gösterilmektedir. HUK BAŞKANLIK GİDEN EVRAK SAYILARI Gruplar; Hesap Uzmanları; Bakanlık İçi; Bakanlık Dışı; 613 Grafik 4: HUK Başkanlığından giden evrak sayıları Ayrıca Kurulumuzun devamlı ve geçici inceleme yerlerine ait yazışmaları da kendi kayıt sistemleri içerisinde sürekli olarak tutulmaktadır. d) Bilgi Edinme Sistemi: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümleri kapsamında gerçek ve tüzel kişilerden gelen bilgi edinme başvuruları, Bakanlık Makamının 25 Ekim 2004 tarih ve 2004/1 sayılı Genelgesindeki usul ve esaslar da dikkate alınarak ilgili şahıslara bilgi ve belge verilmektedir. Söz konusu mevzuat kapsamında Kurulumuzda bir bilgi edinme birimi görev yapmaktadır. Elektronik posta yoluyla yapılan başvurular; Maliye Bakanlığı Bilgi Edinme Biriminin elektronik posta adresine yapılmakta olup, Bakanlık Bilgi Edinme Birimi de Kurulumuzu ilgilendiren başvuruları, cevap verme sürelerini de belirterek elektronik posta yoluyla Kurulumuza intikal ettirmektedir. Bu Kanun kapsamında doğrudan Kurulumuza yapılan bilgi edinme başvuruları ise süre ve diğer yönlerden tasnife tabi tutulup değerlendirilmek üzere bir yazı ekinde en geç ertesi işgünü mesai bitimine kadar Bakanlık Bilgi Edinme Birimi görevini yürüten Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine intikal ettirilmektedir. Bu amaçla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi ve belge edinmek amacıyla Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığına 2009 yılında

14 gerçek ve tüzel kişilerden yapılan 52 adet başvuruya gerekli cevap verilmiştir. Ayrıca Kurulumuzun elektronik posta adresine 2009 yılında gerçek ve tüzel kişilerden 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında yapılan 15 adet başvuruya da cevap verilmiştir. İhbar ve şikayetler konusunda yapılan başvurular ise bu sayılara dahil edilmemiştir. 4-İnsan Kaynakları 2009 yılı sonu itibariyle Kurul Başkanlığımızda 140 Baş Hesap Uzmanı, 88 Hesap Uzmanı, 80 Hesap Uzman Yardımcısı olmak üzere toplam 308 Hesap Uzmanı ( 17 si bayan, 291 i erkek) ile kadrolu ve geçici görevli 193 büro personeli (84 ü bayan 109 u erkek) görev yapmaktadır. Bu itibarla Kurul Başkanlığımız bünyesinde çalışan sayısının toplam 501 olduğu görülmektedir Şubat - Aralık aylarında yapılan Hesap Uzman Yardımcılığı giriş sınavlarında başarılı olan 28 aday, Hesap Uzman Yardımcılığına atanmış olup, aynı yıl 17 Hesap Uzmanı çeşitli nedenlerle (İstifa-Nakil-Emekli-Vefat) Kurulumuzdaki görevinden ayrılmıştır HESAP UZMANI ÇALIŞAN SAYISI ÇALIŞAN YILLAR Grafik 5: Yıllarına ait Hesap Uzmanlarının sayısal bilgileri

15 BÜRO PERSONELİ ÇALIŞAN SAYISI 194 Ç ALIŞ AN YILLAR Grafik 6 : Yıllarına ait Büro Personelinin sayısal bilgileri UNVAN BAZINDA HESAP UZMANLARI Hesap Uzman Yardımcısı; 80; 26% Baş Hesap Uzmanı; 140; 45% Hesap Uzmanı; 88; 29% Grafik 7 : Hesap Uzmanlarının Unvan bazında dağılımı

16 Bayan; 17; 6% CİNSİYET BAZINDA HESAP UZMANLARI Erkek; 291; 94% Grafik 8 : Hesap Uzmanlarının Cinsiyet Durumlarına göre dağılımı BÜRO PERSONELİ CİNSİYET DAĞILIMI Bayan; 84; 43% Erkek; 109; 57% Grafik 9 : Büro Personelinin Cinsiyet Durumlarına göre dağılımı Kurul Başkanlığımızda görev yapan personelin eğitim durumuna bakıldığında; Hesap Uzmanı olarak çalışan 30 u yurtdışı, 6 sı ise yurtiçi olmak üzere 36 kişi yüksek lisans, 272 kişi lisans mezunudur. Büro personelinden ise 67 kişi lisans, 31 kişi ön lisans, 70 kişi lise, 11 kişi ortaokul ve 14 kişi de ilkokul mezunudur

17 EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE HESAP UZMANLARI Yurtdışı Master Yapanlar; 30; 10% Yurtiçi Master Yapanlar; 6; 2% Lisans; 272; 88% Grafik 10 : Hesap Uzmanlarının Eğitim Durumlarına göre dağılımı EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE BÜRO PERSONELİ Lisans Mezunu Ön Lisans Lise Meslek Lisesi Ticaret Lisesi Orta Öğretim İlkokul Grafik 11 : Büro Personelinin Eğitim Durumlarına göre dağılımı Başkanlığımızda çalışan mevcut personelin yaş dağılımına ilişkin grafik aşağıda yer almaktadır

18 YAŞ DURUMLARINA GÖRE HESAP UZMANLARI Yaş Arası; 26; 8% Yaş Arası; 51; 17% Yaş Arası; 132; 43% Yaş Arası; 99; 32% Grafik 12 : Hesap Uzmanlarının Yaş Durumlarına göre dağılımı BÜRO PERSONELİ YAŞ DAĞILIMI Yaş Arası; Yaş Arası; 1 55 TOPLAM; Yaş Arası; Yaş Arası; 115 Grafik 13: Büro Personelinin Yaş Durumlarına göre dağılımı Hesap Uzmanları Kurulunda istihdam edilen denetim elemanı dışındaki memurların istihdam şekli ve hizmet sınıfına göre dağılımı aşağıdaki gibidir

19 İSTİHDAM ŞEKİLLERİNE GÖRE BÜRO PERSONELİ SÖZLEŞMELİ; 7; 4% MEMUR; 186; 96% Grafik 14 : Büro Personelinin İstihdam Durumlarına göre dağılımı HİZMET SINIFLARINA GÖRE BÜRO PERSONELİ YARDIMCI; 56; 29% SÖZLEŞMELİ; 7; 4% TEKNİK; 3; 2% GİH; 127; 65% Grafik 15 : Büro Personelinin Hizmet Sınıflarına göre dağılımı a) İnsan Kaynakları Yönetimi Hesap Uzmanları Kurulu nun geliştirdiği bilişim teknolojilerine dayalı yeni denetim stratejileri projesi, gelenekselleşmiş personel idaresi

20 anlayışından uzak, çağdaş anlamda bir insan kaynakları yönetiminin temel ilke ve kavramlarıyla da ilgilenmekte ve bürokratik bir organ olmanın verdiği her türlü zorluğa rağmen yeni yönetim hedefleri önermektedir. Bu hedefler Kurul un sahip olduğu insan kaynaklarının yönetiminde zaten öteden beri etkin olarak kullandığı ve titizlikle izlediği şu dört unsur üzerinde somutlaşmıştır : Personel alma yöntemleri Yetişme ve sürekli eğitim yöntemlerinin planlanıp uygulanması Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Motivasyon unsurlarının analizi ve kariyer yönetimi Yukarıda belirtilen unsurların bir kısmı, içerdiği açılımlarla beraber, zaten var olan yapının korunması ve pekiştirilmesine yönelirken, bir kısmı da yeni açılımlar getirmeyi amaçlamaktadır. Burada dikkat çekilmesi gereken husus, akılcı bir insan kaynakları yönetiminin kullanması gereken en önemli araç olan ücretlendirme politikaları ndan söz edilmemesidir. Kurul un bir kamu kurumu olması sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde belirlenen ücret politikaları Kurul yönetimi için dışsal bir değişken olarak kalmakta ve etkin bir yönetim aracı olarak kullanılamamaktadır. Son yıllarda Hesap Uzmanları özlük haklarının emsal kurumlara nazaran düşük düzeyde kalması, denetim elemanı alma aşamasından kariyer yönetimi, içsel ve dışsal eleman hareketliliği ve motivasyon aşamasına kadar tüm yönetsel planlamaları olumsuz yönde etkilemektedir. Gelişen ekonomiyle birlikte Türk mali ve finans sistemi farklı yapılanma modelleri içeren yeni kurumlar kazanmıştır. Diğer unsurları bir tarafa bıraksak dahi, aynı eleman kaynağından beslenen bu kurumlar geleneksel kurumlara olan talebi etkilemektedir. Bunun yanında Dünya ya açılmaya başlayan özel sektörün sağladığı cazip koşullar yeni mezunların doğrudan bu kuruluşlarda çalışma yaşamına başlamalarına sebep olmaktadır. Özellikle anılan yeni kurumlar sağladıkları ekonomik olanaklarla, Hesap Uzmanları Kurulu gibi Devlet Memurları Kanunu ve Genel Bütçenin ilke ve esasları doğrultusunda belirlenen ücret rejimlerine tabi kurumlar karşısında göreceli olarak daha çekici hale gelmişlerdir. Hemen işe başlama aşamasında sağlanan olanaklar, Hesap Uzmanlığı gibi kariyer mesleğinin orta ve uzun vadede sağladığı olanakları gölgelemekte ve daha az tercih edilir hale getirmektedir. İşe alımlarda yaşanan bu sıkıntının bir benzeri de mevcut Hesap Uzmanlarının istihdamında da yaşanmaktadır. Aynı gerekçelerle, Kurulda yetişmiş olan Hesap Uzmanları, devletin sağladığı maddi olanakların 4 ila 6 katı arasında değişen koşullarda özel sektör kuruluşlarına geçmektedirler. Bu şekilde Kurul, mensuplarını en verimli çağlarında kaybederek önemli bir kan kaybı yaşamaktadır. Bu nedenle, anılan sorunların en aza indirilmesi, nitelikli kişilerin Kurul a kazandırılması, Kurul da yetiştirilmiş olanların da kamu hizmetinde tutulması ve bunlardan verimli hizmet alınabilmesi için, özlük

21 haklarının, en azından kamusal denetim hizmeti veren benzer denetim birimleriyle eşitlenmesi ve mevcut durumdan kaynaklanan haksız rekabetin giderilmesi Kurulun insan kaynakları yönetim stratejisinin öncelikli hedefleri arasındadır. b) Hesap Uzman Yardımcısı Alımı (Hesap Uzmanlığına Giriş) Başarılı bir personel alma politikası şu aşamaları içermelidir : Görevin Tanımlanması Uygun Eleman Profilinin Tanımlanması Yeni Eleman Kaynaklarının Belirlenmesi Eleman Alma Yönteminin Seçilmesi Kararlaştırılan Yöntemin Uygulanması Adayların Başarısızlık Analizi (sınavı kazanamayan adaylar için) Sınavları Kazanan Adayların Atanması Kuruma Uyumun Sağlanması ( İntibak ) Yukarıda belirtilen aşamaların içerikleri ve işleyiş süreçleri Hesap Uzmanları Kurulu nun Kuruluş Kanunu ve Yönetmeliği ile baştan belirlenmiş bulunmaktadır. İzleyen bölümde bu politikalara ilişkin ayrıntılı açıklamalara

22 yer verilecek, son aşama olarak kabul edilen intibak konusu ise temel eğitim sürecini konu alan bölümde irdelenecektir. 5-Kurul İçi Eğitim Faaliyetleri a) Temel Eğitim Temel eğitim, Hesap Uzman Yardımcılığına atananların mesleğin gerektirdiği niteliklere ve üstün moral değerlere göre yetiştirilmesi amacıyla yeterlik sınavı öncesinde verilen ve üç yıllık staj dönemini kapsayan eğitim sürecidir. Teorik Bazlı Temel Eğitim (Kurs) ve Seminerler Hesap Uzman Yardımcılarına yönelik yapılan teorik bazlı eğitim çalışmalarına 2009 yılı içerisinde 52 Hesap Uzman Yardımcısı katılmış olup, bu çalışmaların 2010 yılı içerisinde 33 Hesap Uzman Yardımcısının katılımı ile devam etmesi planlanmıştır. Hesap Uzmanları Refakatinde Yapılacak Çalışmalar Yetkisiz Hesap Uzman Yardımcıları kurs ve seminerlerin yanı sıra, Hesap Uzmanları yanında refakat çalışmalarına tabi tutulmaktadırlar yılı içerisinde 63 Hesap Uzman Yardımcısı refakat çalışmasına tabi tutulmuş olup, bu çalışmaların 2010 yılı içerisinde 47 Hesap Uzman Yardımcısının katılımı ile devam etmesi planlanmıştır. Yetki Sınavı Hesap Uzman Yardımcılarının başlı başına inceleme yapabilme yeterlilikleri saptanmak üzere yapılan yetki sınavları sonucunda 2009 yılında 33 Hesap Uzman Yardımcısına başlı başına inceleme yetkisi verilmiş olup, 2010 yılında yapılması planlanan Yetki Sınavlarına 19 Hesap Uzman Yardımcısı katılacaktır. Yeterlik Sınavı Hesap Uzman Yardımcıları, üç yıllık staj döneminin sonunda, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan ve HUK Yönetmeliği nin 34. maddesinde belirtilen konuları içeren Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar yılında yapılan Yeterlik Sınavı sonucu 17 Hesap Uzman Yardımcısı Hesap Uzmanı olmaya hak kazanmış olup, 2010 yılında yapılması planlanan Yeterlik Sınavına 36 Hesap Uzman Yardımcısının katılımı planlanmıştır. Yeterlik Etütleri Hesap Uzman Yardımcıları, bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapabilme alışkanlığını kazanmak ve mesleki konularda derinliğine bilgi sahibi olmak için yeterlik etüdü hazırlamaktadırlar. Bu etütlerin kamunun faydalanmasına sunulabilecek ve yayımlanabilecek nitelikte olmasına özen gösterilmektedir yılında inceleme yetkisi alan 33 Hesap Uzman Yardımcısına yeterlik etüt konuları verilmiş olup, 2010 yılında inceleme yetkisi alacak

23 Hesap Uzman Yardımcısına verilecek etüt konuları, Kurul Başkanlığı tarafından belli edilerek kendilerine bildirilecektir. b) Sürekli Mesleki Eğitim Hesap Uzmanlarına verilen yoğun mesleki eğitim, Kurulun iddialı olduğu alanlardan birisini oluşturmakta ve Kurul a giriş ile başlayan bu süreç, Kurul dan ayrılıncaya kadar değişik düzeylerde daha da zengin ve uzmanlaşmış bir içerik kazanarak bütün meslek yaşamı boyunca sürmektedir. Hesap Uzmanlarına verilen temel eğitimi müteakip yeterlik sınavı sonrasında devam eden ve sürekli mesleki eğitim olarak nitelenen eğitim süreci; seminerler, konferanslar, yurt dışında yapılan araştırma ve incelemeler, yüksek lisans eğitimi ve Hesap Uzmanlarınca gerçekleştirilen bilimsel yayınlardan oluşur. Bu eğitim çalışmaları ile yeterlik sonrası aşamada da mali hukuk, karşılaştırmalı vergi hukuku, kamu finansmanı, işletme finansmanı ve işletme yönetimi gibi alanlara ilişkin mevcut bilgilerinin geliştirilmesi, eğitim ve öğretim yönetimi, yönetim organizasyonu ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda, konusunda yetkin kişilerden yararlanılması düşünülmektedir. Bu doğrultuda 2010 yılında, hizmet içi eğitim amacıyla Kurul Başkanlığınca oluşturulacak plan ve programlar ile eğitim çalışmalarına devam edilecektir. Seminerler 2010 yılında da Hesap Uzmanları için üniversiteler, ekonomi ile ilgili kamu kuruluşları ve çeşitli özel kuruluşların desteğinde özel eğitim programları düzenlenmesi ve seminerler verilmesine devam edilecektir. Bakanlık Makamının 15/01/2009 tarih ve 2009/1 sayılı onaylarıyla uygun görülen Bakanlığımız 2009 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde, Kurul Başkanlığımız personelinin mesleki bilgi, beceri ve verimliliğinin arttırılması amacıyla Maliye Bakanlığı Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 30 ar kişilik iki dönem halinde mesleki geliştirme semineri yapılmış olup, söz konusu seminerlere 2010 yılında da devam edilecektir. Konferanslar Hesap Uzmanları Kurulu nun eğitim politikasının temelini oluşturan eğitimde süreklilik ilkesinin önemli bir uygulaması olan konferans çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar Kurul Başkanlığı tarafından planlanarak Ankara, İstanbul ve İzmir Gruplarında gerçekleştirilmekte olup, konferanslarda ağırlıklı olarak mevzuatta gerçekleşen değişikliklerle birlikte; vergi hukuku, muhasebe ve mali tablolar, işletme denetimi, finans, güncel ekonomik ve mali politikalar gibi konular üzerinde Hesap Uzmanlarının bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 2009 yılında gerçekleştirilen konferanslar aşağıda gösterilmiştir

24 Tablo : 3 Konferansı Veren Hesap Uzmanı Konferansın Konusu ANKARA İSTANBUL İZMİR Arif YILDIRIM Elektronik Fatura ve Defter- Belge Düzeni Konusunda Avrupa Birliğindeki Gelişmeler ve Ülkemizdeki Durum 22 Ocak Ocak Ocak 2009 Akın AKBULUT-Cumhur İnan BİLEN Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi 19 Şubat Şubat Şubat 2009 Hakan AY Varlık Barışı Kanunu ile Yapılan Düzenlemeler 05 Mart Mart Mart 2009 Ersin NAZALI Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Çalışmaları ve Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi 19 Mart Mart Mart 2009 Fahrettin ÖZDEMİRCİ Yönetim Bilişim Sistemlerinin Vergi İncelemelerinde Kullanılması 16 Nisan Nisan Nisan 2009 Yabancı Dil Eğitimi Hesap Uzmanları, kendi alanlarında dünyada meydana gelen gelişmeleri yakından izleyebilmek ve bu gelişmelere zamanında ayak uydurabilmek için yabancı dil seviyelerini geliştirmek zorundadırlar. Hesap Uzmanlarının en az bir yabancı dili iyi bir düzeyde öğrenmelerini sağlamak, Kurul eğitim stratejisinin özel önem verdiği hedefler arasındadır. Bu hedefin gerçekleşmesini sağlamak üzere Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun E Cetvelinde yer alan hükümler çerçevesinde 2009 yılında 45 Hesap Uzmanı için onay alınmış ve bunlardan 18 i yabancı dil kursuna katılmış olup, 2010 yılında da Kurul Başkanlığınca belirlenen 40 Hesap Uzmanının yabancı dil kursuna katılmaları uygun görülmüştür. Bilgisayar Eğitimi Kuruldaki vergi incelemelerinin büyük bir bölümü bilgisayar desteği ile yürütülmekte olduğundan, Hesap Uzmanlarının denetim faaliyetlerinin etkinlik ve etkiliğinin en üst noktaya ulaştırılmasını hedefleyen Hesap Uzmanları Kurulu Bilişim Sistemi nden tam olarak yararlanabilmelerinin sağlanması, bilgi teknolojisini tanımaları, meydana gelen gelişmeleri izlemeleri ve bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla bilgisayar eğitimine 2009 yılında devam edilmiş olup, bu çalışmalara 2010 yılında da devam edilecektir. Yurt Dışı Geçici Görevleri Kurul performans ölçütlerine uygun başarılı bir çalışma göstermiş, mesleki kıdemi müsait bulunan Hesap Uzmanları, gerekli yabancı dil düzeyine

25 sahip olmak şartıyla çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar yapmak amacıyla yurt dışına gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2009 yılında 8 Hesap Uzmanı yurt dışına gönderilmiştir. Yurt Dışı Yüksek Lisans Eğitimi Kurul un sürekli eğitim stratejisinin temel hedefi olan ve Hesap Uzmanlarında var olan bilimsel ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek ve bilimsel araştırma yapma alışkanlığını sürekli kılmak amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza tanınan kontenjanlar çerçevesinde gerekli dil sınavlarında istenen puanı elde etmiş ve yurt dışı geçici görevlendirmeye ilişkin şartları taşıyan Hesap Uzmanlarından 17 kişi 2009 yılında 2 yıl süreyle yurt dışı lisans üstü eğitimi amacıyla yurt dışına gönderilmiştir. Bilim Raporları Hesap Uzmanlarınca yapılacak olan bilimsel çalışmalar sürekli eğitim uygulamasının en önemli araçlarından birisi olarak değerlendirilmektedir. Hesap Uzmanlarının bu anlayışla yaptığı, yeterlik etütlerinden ayrı olarak, bir Bilim Raporu biçiminde sunduğu ve uzun bir liste oluşturan bu tür çalışmalara Enflasyon Muhasebesi, Çok Uluslu Şirketlerde Transfer Fiyatlandırması, Off- Shore Bankacılığı, Opsiyon, Swap, Forward ve Factoring İşlemleri, İthalat, İhracat ve Kamu İhale Rejimi, Bağımsız Dış Denetim gibi konular örnek verilebilir. Hesap Uzmanlarından Kurul Başkanlığı nca belirlenecek konularda ayrıntılı araştırmalar yapmak suretiyle Bilim Raporu düzenlemelerinin talep edilmesi veya kendilerinin bu yöndeki gönüllü çalışmalarının desteklenmesi yönündeki uygulamalar 2009 yılında devam etmiş olup, bu çalışmalar 2010 yılında da sürdürülecektir. Yayınlar Kurul un çok yönlü eğitim politikası çerçevesinde, Hesap Uzmanlarının kapsamlı çalışmalarını içeren çok sayıda kitap yayımlanmıştır. Yayınlanan kitaplar, başta vergi hukuku olmak üzere: Vergisel Açıdan Enflasyon Düzeltmesi, Denetim İlke ve Esasları, Vergi Teşvikleri ve Korumaları, Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Katma Değer Vergisi İade Rehberi, Kar Dağıtımı ve Vergilendirilmesi, Yönetim Muhasebesi gibi zengin bir çeşitlilik göstermektedir. Yine Hesap Uzmanları Derneğince aylık yayınlanan Vergi Dünyası Dergisi ve yıllık yayınlanan Beyanname Düzenleme Kılavuzu vergicilerin referans kaynakları olarak görülmektedir. Vergi Dünyası ve Beyanname Düzenleme Kılavuzu, Hesap Uzmanlarının birikimlerini kamuoyu ile paylaşma ve kamuoyunu aydınlatma-eğitme çabalarının en güzel örneğini oluşturmaktadır. Kurulumuzda belirli bir seviyeye gelen bilimsel çalışmalar ve bunların yayımlanması faaliyetlerine 2009 yılında devam edilmiş olup, 2010 yılında da devam edilecektir

26 6-Sunulan Hizmetler a) Devletin Çeşitli Birimlerinden Talep Edilen Konulara İlişkin Çalışmalar Hesap Uzmanları Kurulu, başta Cumhurbaşkanlığı ve TBMM olmak üzere, Başbakanlık ve Bakanlıkların pek çoğundan gelen inceleme ve araştırma taleplerini de karşılamaktadır. Aşağıda belirtilen konularla ilgili, mesleki bilgi ve ihtisası gerektiren inceleme ve çalışmaların yapılmasına devam olunacaktır: Devlet Denetleme Kurulu, TBMM tarafından talep edilen ve Bakanlık Makamı nca uygun görülen inceleme ve araştırmalar yapılması, Diğer mali mevzuat gereğince her türlü denetim işleri, Vergi sistem ve tekniğinin geliştirilmesi, uygulamalardaki tereddüt ve aksaklıkların giderilmesi hakkında gözlem ve görüşlerin belirtilmesi, bu konularda tasarılar, etütler hazırlanarak tekliflerde bulunulması, Vergi hukuku, iktisat, maliye, işletme ve muhasebe konularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapılması, Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu, Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu, Bankalar Kanunu, Ödünç Para Verme İşleri Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Sigorta Şirketlerinin Kuruluş ve Murakabesi Hakkında Kanun, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Petrol Kanunu, Maden Kanunu, TRT Gelirleri Kanunu ve mali mevzuatta yer alan diğer kanunların uygulanması yönünden (Kâr transferleri ile mali ve iktisadi analizler dahil) önemli görülen incelemelerin yapılması ve bu konularda görüş ve önerilerde bulunulması, Teşvik tedbirlerinden yararlanan kamu ve özel sektör yatırımlarına ilişkin uygulamaların mali ve ekonomik yönleri üzerinde inceleme ve araştırmalar yapılması, Devletin ilgili bulunduğu kuruluşlarda, dernek, sendika ve vakıflarda, Maliye Bakanı nın gerekli göreceği (sermaye artırımı incelemeleri, mali ve ekonomik nitelikli analizler dahil) her türlü inceleme ve denetim işlerinin yapılması, Özellikle Maliye Bakanlığı nda yapılan mevzuat çalışmalarına katılma, hazırlanmış tasarılar hakkında görüşlerin bildirilmesi, diğer Bakanlıklarda, BM, AB ve OECD bünyesinde vergi sorunları ile ilgili toplantılarda, mali ve ekonomik konulara ve vergi anlaşmalarına ilişkin çalışmalarda bulunulması, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun uygulanması ve meslek sınavları ile ilgili çalışmalara katılma, görüş ve önerilerde bulunulması, Kurul dışında çeşitli eğitim faaliyetlerine katılma, Kamu kuruluşlarından gelen teknik bilgi taleplerinin karşılanması

27 b) Bilirkişilik ve Eksperlik Çalışmaları Bilirkişilik ve eksperlik, belli bir konuda bilgi birikimini gerektiren işlerdendir. Herhangi bir davada defter ve belgeler bazen lehte veya aleyhte delil, bazen de suç unsuru olarak ileri sürülmektedir. Bunları değerlendirmek durumunda olan yargıçların kendilerine yardımcı olmak üzere uzmanlaşmış elemanlara başvurmaları gerekeceği açıktır. Sözü edilen konulardaki geniş bilgi ve deneyimleri ile Hesap Uzmanları talebe dayalı olarak bilirkişilik görevlerini sürdürmektedir. c) Muhtelif Komisyonlara Katılma Hesap Uzmanları kendi uzmanlık ihtisaslarını gerektiren komisyonlarda (Vergi Özel İhtisas, Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas, Kayıt Dışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonları ve TOBB Vergi Özel İhtisas Komisyonları gibi) görev almaktadır. Bu tür görevlendirilmeler Kurul Başkanlığının talimatları doğrultusunda yapılmaktadır. Bu kapsamda Hesap Uzmanları Kurulu Vergi Konseyi çalışmalarına da etkin olarak destek vermektedir. Ayrıca, Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu vergi hukukunda, vergi inceleme ve uygulamalarında karşılaşılan prensip sorunları ile mali hukuk alanına giren diğer konular hakkında görüşünü bildirmek ve böylece Hesap Uzmanları arasında uygulama birliği sağlamak ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı nın bu konulardaki uygulamalarına yön vermek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Komisyon kararlarının asıl fonksiyonu, bunların Maliye Bakanlığı tarafından Genel Tebliğ veya Genelge haline dönüştürülerek vergi hukuku uygulamalarına yön vermesidir. d) Mükelleflerin Aydınlatılması ve Eğitimi Hesap Uzmanları Kurulu, uzun süredir düzenli biçimde büyük il merkezlerinde oluşturduğu Danışma Bürolarında mükellefleri vergi kanunları ile bunların uygulamaları konusunda bilgilendirmekte ve vergi sisteminin karmaşık, teknik sorunlarına çözüm getirmektedir yılında oluşturulan danışma bürolarında çalışan Hesap Uzmanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Tablo : Yılında Danışma Bürolarında Görev Yapan Hesap Uzmanları Grup Ünvanı Adı Soyadı ANKARA Baş Hesap Uzmanı Yakup TOKAT ANKARA Baş Hesap Uzmanı Akın AKBULUT

28 İSTANBUL Baş Hesap Uzmanı Süleyman ŞİMŞEK İSTANBUL Baş Hesap Uzmanı Ruhi ÖNOĞLU İZMİR Baş Hesap Uzmanı İlhan TAŞBAŞ İZMİR Baş Hesap Uzmanı Yılmaz BUDAK Bu konuda gelecek talepler çerçevesinde mükellefleri aydınlatmaya yönelik olarak Hesap Uzmanlarınca bilgilendirme toplantıları yapılmasına 2010 yılında da devam edilecektir. e) Üniversitelerde Ders Verme 2009 yılında değişik üniversitelerde ders veren Hesap Uzmanları aşağıda tabloda gösterilmiştir. Tablo : ÜNİVERSİTELERDE DERS VERENLER EĞİTMENİN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE-BÖLÜM İLHAN TAŞBAŞ MUSTAFA ÖZDİL MUSTAFA ÖZDİL VEDAT GÜRBÜZ ERSİN NAZALI İLHAN TAŞBAŞ İLHAN TAŞBAŞ YAŞAR ÜNV. İİBF HACETTEPE ÜNV. İİBF HACETTEPE ÜNV. İİBF HACETTEPE ÜNV. İİBF İSTANBUL AYDIN ÜNV. EGE ÜNİVERSİTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ İİBF MALİYE VE İKTİSAT İİBF İKTİSAT B. İİBF İKTİSAT B. İİBF MALİYE B. MYO GÜMRÜK İŞLETMECİLİĞİ İşletme- 2a(örgün öğretim) İşletme- 2c(ikinci öğretim) DERS YILI TARİHİ Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Güz Güz DERS KONUSU ECO 452 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Şirketler Muhasebesi (ECO 318) Financial Accountings (ECO 332) MAB-402 Mali Tablolar ve Denetim (01-02) BGIRY210 Rapor Yazma(1+1)2 Türk Vergi Sistemi (2+1) Türk Vergi Sistemi (2+1)

29 MUSTAFA AKKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ Muhasebe- 2a(örgün öğretim) Güz Vergi Hukuku (2+1) MUSTAFA AKKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ Muhasebe- 2c(ikinci öğretim) Güz Vergi Hukuku (2+1) MUSTAFA AKKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ Muhasebe- 2a(örgün öğretim) Güz Şirketler Muhasebesi(2+1) MUSTAFA AKKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ Muhasebe- 2c(ikinci öğretim) Güz Şirketler Muhasebesi(2+1) MUSTAFA ÖZDİL HACETTEPE ÜNV. İİBF İİBF MALİYE B Güz Maliyet Muhasebesi MUSTAFA ÖZDİL HACETTEPE ÜNV. İİBF İİBF MALİYE B Güz Şirketler Muhasebesi f) Üniversitelerde Tanıtım Toplantıları 2009 yılında değişik üniversitelerde tanıtım yapan Hesap Uzmanları aşağıda tabloda gösterilmiştir. Tablo : 6 HESAP UZMANI TARİH ÜNİVERSİTE Nedim Tolga SÜER 03/12/2009 Bilkent Üniversitesi İsmail ÖĞÜN Nedim Tolga SÜER 13-14/04/2009 Ankara Üniversitesi 7-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Kamu mali yönetiminin bir unsuru olan iç kontrol sisteminin işleyişi, mesleki bilgi ve tecrübe sahibi nitelikli işgücü ile yerine getirilmektedir. Mali hizmetler, harcama öncesi kontrol ve muhasebe hizmetlerinin işleyişi mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir. D-DİĞER ÇALIŞMALAR Yapılan diğer çalışmalara örnek olarak, Kanun ve Yönetmelik Tasarıları, Çeşitli Konularda Görüş ve Not Hazırlıkları, Çeviri Çalışmaları ile Bilirkişi Ekspertiz İşleri, Devlet Denetleme Kurulu, TBMM, Başbakanlık ile diğer Bakanlıklarda Geçici İnceleme ve Çalışmaları, Kurul İçi ve Dışı Kurs Çalışmaları, Panel, Seminer, Sempozyum, Konferans, Toplantı ve Komisyon Çalışmaları, sayılabilir

30 II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 1-Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak etkin gelir ve harcama politikalarının bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine katkı sağlamak ve uygulamak Başta vergi olmak üzere iktisat ve maliye konularında etüt ve araştırmalar yapmak suretiyle Maliye Bakanlığının sağlıklı maliye politikaları oluşturmasına katkıda bulunmak. Yapılan etüt ve araştırmalara ilişkin çalışmaların içeriği hakkında yılda bir kez hazırlanacak raporu Bakanlık makamına sunmak. Her yıl en az beş etüt veya araştırmanın kitap olarak yayımlanmasını sağlamak Bakanlığımızı ilgilendiren kalkınma planı ihtisas komisyonlarına en az birer Hesap Uzmanının aktif katılımını sağlamak. Hesap Uzmanlarının Vergi Konseyi çalışmalarına aktif katılımını sağlamak. Vergi incelemelerinde tespit edilen risklerin belli bir eğilim ortaya koyarak yapısal bir nitelik arz etmesi halinde, bu yapısal risklerin ortadan kaldırılması için gerekli yasal ve/veya idari tedbirlerin alınmasına katkı sağlamak. 2-Kamu kaynaklarının toplanmasında, kaynakların kamu yararına ve amacına uygun harcanmasında etkinliği, verimliliği ve şeffaflığı sağlamak. Kurul, yaptığı vergi incelemeleriyle kamu kaynaklarının toplanmasına ilişkin etkinliği hem fiskal hem de otokontrol açılarından artırmaktadır. Kurul bütçesinden yapılan harcamalarda ise kamu kaynaklarının amacına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılması ilkesine içtenlik ve titizlikle uymaktadır. 3. Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunacak şekilde kurumsal gelişimi sağlamak. Hesap Uzmanları Kurulunu, üniversite mezunlarınca ilk sırada tercih edilen bir kurum haline getirmek. Her yıl en az on üniversitede tanıtım toplantıları düzenlemek. Yılda en az iki defa Hesap Uzman Yardımcılığı giriş sınavı açmak. Hesap Uzmanlarının kişisel gelişiminin yanında mesleki verimlilik ve motivasyonlarının artırılmasını sağlamak

31 Hesap Uzmanlarının yabancı dil bilgisi seviyelerinin yükseltmelerini sağlamak. Her yıl, mesleki konularla ilgili olarak yurt içi veya yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer ve konferanslara en az 50 Hesap Uzmanının katılımını sağlamak. Her yıl en az 15 Hesap Uzmanını yurt dışı lisansüstü eğitim programlarına göndermek. Kurul kütüphanelerine mesleki yurtiçi süreli yayınların tamamı ile uluslararası düzeyde kabul görmüş en az 5 süreli yabancı yayına abone olmak. Kurul kütüphanelerine 2010 yılı sonuna kadar, %20 si yabancı yayın olmak üzere, en az 500 kitabı kazandırmak. Personelin çalışma koşullarını ve özlük haklarını iyileştirmek. Hesap uzmanlarının özlük haklarının emsalleri seviyesine yükseltilmesini sağlamak. 4. Kamu kaynaklarının toplanmasında, harcanmasında ve denetlenmesinde toplumsal bilinci artırmak. Mükelleflerin bilgilendirilmesine, aydınlatılmasına ve eğitilmesine katkıda bulunmak. Her yıl bu amaçla Mart-Nisan aylarında, Ankara ve İstanbul Gruplarında ikişer; İzmir Grubunda bir Hesap Uzmanı görevlendirmek. Bakanlığımızın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş eleman ihtiyacına katkıda bulunmak. Bakanlık Makamınca uygun görülecek mesleki eğitim programlarında eğitici/yönetici işlevini üstlenmek üzere Hesap Uzmanı görevlendirmek. Üniversitelerde her yıl en az 3 Hesap Uzmanını öğretim görevlisi olarak görevlendirmek. 5. Suç ekonomisini, yolsuzluğu ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak. Hesap Uzmanları Kurulu Ar-Ge ve Risk Analiz Merkezinin (ARGE-RAM) kapasitesini arttırmak. Kurulun aktif işgücü ve yeni kriterler göz önünde bulundurularak hedef mükellefleri yeniden belirlemek ve her yıl hedef mükellefler listesini revize etmek. ARGE-RAM tarafından risk analizleri yapılarak riskli mükelleflerin tespiti ile daha verimli ve etkin vergi incelemelerinin gerekleştirilmesini sağlamak

32 B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak etkin gelir ve harcama politikalarının bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine katkı sağlamak ve uygulamak Kamu kaynaklarının toplanmasında, harcanmasında ve denetlenmesinde toplumsal bilinci artırmak Suç ekonomisini, yolsuzluğu ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo : 7 Bütçe İşlemleri ile ilgili Gelen ve Giden Evrakın Konularına Göre Dağılımı İŞLEM YAPILAN BELGE AÇIKLAMASI GELEN EVRAK GİDEN EVRAK Tenkis Belgesi İcmali 0 1 Ödenek Gönderme Belgesi İcmali 0 8 Serbest Bırakma Yazıları 1 3 Aktarma Talepleri 2 0 Revize Talepleri 0 0 Ödenek Talepleri 0 0 Harcama Birimlerinden Gelen Ödenek ve Tenkis Talepleri

33 Tablo : 8 Ekonomik Sınıflandırma Ekonomik Hesap BÜTÇE GİDERİNİN Kodu TÜRÜ ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA 100 Personel Giderleri 200 Yolluklar 300 Hizmet alımları 400 Tüketim Malları ve Malzeme Alımları 500 Demirbaş Alımları 01 1 Memurlar , Sözleşmeli Personel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Memurlar (Em. Kes) , , , , , , , , , , Sözleşmeli Personel (SSK Prim) , , , , , , , , , , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al , , , , , , , , , , Yolluklar , , , , , , , , , , Görev Giderleri 100,00 205,00 200,00 0, , Hizmet alımları , , , , , , , , , , Temsil ve tanıtma Giderleri 6.500, , , , , , , , , , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al.Bak , , , , , , , , , ,71 Gayrimenkul Mal Bakım 03 8 Onarım Gid ,00 0,00 0,00 0, , Tedavi ve Cenaze Giderleri , , , ,77 0, , , , , , Sermaye Transferleri ,00 0, , , ,00 0 0,00 TOPLAM , , , , , , , , , ,75 "01-Personel Giderleri" için HUK. Başkanlığına 2009 yılında ,00TL. Ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin %98,33'i harcanmış bulunmaktadır. "02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için" ,00tl. Ödenek tahsis edilmiş olup, bu tertipten ,07 TL. ödenek üstü harcama yapılmıştır. "03-2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için" ,00TL. Ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin %98' i kullanılmış bulunmaktadır. "03-3 Yolluklar tertibine ,00TL. Ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin %88' İ harcanmış bulunmaktadır. "03-5 Hizmet Alımları tertibine ,00TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin %78'si kullanılmıştır. "03-6 Temsil ve Tanıtma Giderleri " Bu tertipte bulunan 8.000,00TL. Ödeneğin Kurul Başkanlığımıza gelen heyetlerin ağırlanmasında %97'i kullanılmıştır. "03-7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerine ,00TL. Ödenek tahsis edilmiş olup, söz konusu tertipte bulunan ödeneğin %93' harcanmış bulunmaktadır. "03-9 Tedavi ve Cenaze Giderlerine ,00TL. Ödenek konulmuş olup, bu miktarın %78 'i harcanmıştır

34 Tablo : Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama Oranları AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA HARCAMA ORANI Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Al , ,08 0,8833 Yolluklar , ,10 0,7785 Hizmet Alımları , ,84 0,6835 Temsil ve Tanıtma Giderleri 8.000, ,62 0,8757 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , ,71 0,9380 Tedavi ve Cenaze Giderleri , ,94 0,6634 Toplam , ,29 0,7760 Tablo : 10 Fonksiyonel Sınıflandırma Fonksiyonel Fonksiyon Adı ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Gidrleri Mal ve Hizmet Alımları , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Sermaye Transferleri ,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOPLAM , , , , , , , , , ,7-34 -

35 B-PERFORMANS BİLGİLERİ 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri Avrupa Birliğine üye olma yolunda gayret sarf eden Ülkemizde bir yandan vergi yasalarımızın Avrupa Birliği normları ile uyumlaştırılması çalışmaları devam ederken, yasaların uygulanma standardının da geliştirilmesi gerekliliği önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, asli vazifesi vergi denetimi yapmak olan Hesap Uzmanları Kurulunun (HUK) mükelleflerle ilgili verilere hızlı ve güvenilir şekilde ulaşması ve bunların veri tabanında tutularak denetimde kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli teknolojik altyapı ve teknik donanımlara sahip olması gerekmektedir. Bu talebin karşılanmasını teminen Hesap Uzmanları Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığının Almanya ve İngiltere Maliye Bakanlıkları, amacı etkin risk analiz sistemi ve mükellef seçimi yapılmasına olanak sağlamak üzere modern IT destekli bilişim sistemleri kurmak ve bilgisayar destekli denetim teknikleri uygulamak olan Bilgisayar Destekli Denetim (Vergi İdaresinin Kapasitesinin Artırılması) Projesini ortaklaşa tamamlamışlardır. Kayıt dışı ekonomi ile daha etkin mücadele sağlanması, mükellefler hakkında, bulundukları bölge, yaptıkları iş, iş hacmi vb, kategoriler de dikkate alınarak detaylı veri tabanı oluşturulması, denetimde, bilgisayarlı uygulamaların yaygın kullanımı,vergi kurallarını ihlal eden mükelleflerin sistematik ve etkin bir biçimde tanımlanması (risk profillerinin oluşturulması), GİB in kullanımı için uygun risk değerleme modellerinin geliştirilmesi ve kurulması, Vergi uyumunun kontrolünü kolaylaştırmak için bilgisayarlı denetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ( Risk Analizi/Seçim, Risk Profili ve Genel Denetim Desteği), HUK un özel risk analiz modellerine temel olacak bilişim sisteminde kullanılacak bilgilere, GİB in veri ambarından erişimin sağlanması gibi proje hedeflerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları devam ettirilmekte olup, vergi incelemelerinde kullanılmak üzere hazırlanmış denetim programı kullanılmak suretiyle elektronik verilerin denetiminin yapılmasına başlanması vergi incelemelerinde etkinlik ve verimliliği artırmaktadır

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2008 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 6 - A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2009-2013 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2009-2013 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2009-2013 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 2 2. Durum Analizi 4 2.1. Tarihsel Gelişim 4 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 6 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý 2009 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2009 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 MART 2010 Adres Dikmen Cad.

Detaylı

2009 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER

2009 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3 GİRİŞ...5 I-GENEL BİLGİLER...6 A-) MİSYON VE VİZYON...6 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...6 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...7 1-FİZİKSEL YAPI...7 2-ÖRGÜT YAPISI...8 3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 Yılı Faaliyet Raporu Nisan 2007 Sunuş Sunuş Kamu mali yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yansımasını bulmuş

Detaylı

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 3 SUNUŞ: Son dönemde uluslararası alanda siyasi sınırların kalkmasının, müşterek

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 3 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, misyonunda da belirtildiği üzere yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 BAKAN SUNUŞU Yıllardır kamu sektöründe yaşanan sorunların mevcut kamu yönetimi anlayışıyla

Detaylı

BÝRÝM FAALÝYET RAPORU

BÝRÝM FAALÝYET RAPORU 2010 Yýlý 2010 BÝRÝM FAALÝYET RAPORU T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 MART 2011 Adres Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı, M Blok, 06450 Dikmen/ANKARA Telefon

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

:& İÇİNDEKİLER Bakanın Mesajı... Müsteşarın Sunuşu...7 I - GENEL BİLGİLER...9 A. Misyon ve Vizyon...9 B. Yetki ve Sorumluluklar...9 C. İdareye İlişkin Bilgiler.... Örgüt Yapısı... 2. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2011 Adres Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı, M Blok, 06450 Dikmen/ANKARA Telefon 0312 415

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı