T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2009 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2010 ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2009 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2010 ANKARA"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2009 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2010 ANKARA

2 İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE VİZYONU Hesap Uzmanları Kurulunun Misyonu Hesap Uzmanları Kurulunun Vizyonu B-YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Yetki ve Görevleri Sorumluluk C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı a)kurul Başkanlığı b)ankara Grup Başkanlığı c)istanbul Grup Başkanlığı d)izmir Grup Başkanlığı e)büyük Mükellefleri İnceleme Grup Başkanlığı Örgüt Yapısı HUK ORGANİZASYON ŞEMASI Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar a) HUK Kütüphaneleri b) HUK Kütüphane Programı c) Evrak Kayıt Sistemi d) Bilgi Edinme Sistemi İnsan Kaynakları a) İnsan Kaynakları Yönetimi b) Hesap Uzman Yardımcısı Alımı (Hesap Uzmanlığına Giriş) Kurul İçi Eğitim Faaliyetleri a) Temel Eğitim b. Sürekli Mesleki Eğitim Sunulan Hizmetler a) Devletin Çeşitli Birimlerinden Talep Edilen Konulara İlişkin Çalışmalar b) Bilirkişilik ve Eksperlik Çalışmaları c) Muhtelif Komisyonlara Katılma d) Mükelleflerin Aydınlatılması ve Eğitimi e) Üniversitelerde Ders Verme f) Üniversitelerde Tanıtım Toplantıları Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D-DİĞER ÇALIŞMALAR II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak etkin gelir ve harcama politikalarının bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine katkı sağlamak ve uygulamak Kamu kaynaklarının toplanmasında, kaynakların kamu yararına ve amacına uygun harcanmasında etkinliği, verimliliği ve şeffaflığı sağlamak Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunacak şekilde kurumsal gelişimi sağlamak Kamu kaynaklarının toplanmasında, harcanmasında ve denetlenmesinde toplumsal bilinci artırmak Suç ekonomisini, yolsuzluğu ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3 A-MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları B-PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları a) Performans Göstergesi Gerçekleşme İzleme Raporu b) Çalışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi c) Etkililik Ölçümleri i. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları ii. Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonuçları iii. Beyanname Dışı İnceleme Sonuçları iv. Ölçülemeyen Sonuçlar d) Etkinlik Ölçümleri Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER B-ZAYIFLIKLAR V-ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

4 S U N U Ş Görev ve yetkileri, 4709 sayılı Kuruluş Kanunu yanında gün ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanan HUK Yönetmeliği nde belirlenmiş olan Hesap Uzmanları Kurulu; ağırlıklı olarak ekonomik içerikli dış kamusal denetim fonksiyonunu üstlenmiş bulunmaktadır. Sürdürülen denetimle bir yandan kamu finansmanının reel kaynaklardan sağlanmasına yardımcı olunurken, diğer yandan da yapılan incelemelerden elde edilen sonuçlarla uygulanan ekonomik ve mali tedbirlerin etkinliklerinin ölçümlenmesi suretiyle genel ekonomik kararların alınmasında kullanılacak verilerin toplanmasına yardımcı olunmaktadır. Hesap Uzmanları Kurulu, kuruluşundan günümüze kadar vergi denetiminde üstlendiği sorumluluk, elemanlarının bu konudaki bilgi birikimi ve oluşturduğu denetim standardı ile kurumsal yapı içinde büyük işletmelerin vergi incelemelerini yürütmek için gerekli alt yapıyı oluşturmuştur. Bu birikimin gereği ve uzantısı olarak Kurul, öteden beri büyük işletmelerde ihtisası gerektiren incelemeler yapmaktadır. Küresel ölçekte para, mal ve bilgi akışının hızlanması, teknolojide yaşanan hızlı değişimler, üretim tekniklerinin geliştirilerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve üretim miktarının artırılması yönünde gelişmelere neden olmakta ve dolayısıyla ekonomik birimleri ulusal düzeyin ötesinde uluslararası düzeyde faaliyette bulunmaya zorlamaktadır. Artan dış ticaret ve satış rakamları ile beraber işlem hacimleri önemli boyutlarda artmakta ve bu da işlemleri daha karmaşık hale getirmektedir. Klasik vergi denetim yöntemleri ile bu birimlerin ve işlemlerinin tümüyle kavranması ve denetlenmesi çok zor hale gelmektedir. İncelenecek mükelleflerin seçimi ve bu mükelleflerin düzenli bir şekilde takip edilmesi etkin bir denetim için de çok önemlidir. Hesap Uzmanları Kurulu, her alanda olduğu gibi vergi denetiminde de öncülük görevini yerine getirerek gerek incelenecek mükelleflerin seçiminde gerekse seçilen mükelleflere ilişkin vergi incelemelerinin yürütülmesinde çağdaş teknolojinin olanaklarından sonuna kadar yararlanmaktadır. Bu çerçevede 2002 yılında Kurul bünyesinde oluşturulan İstihbarat ve Ar-Ge Birimi, 2005 yılında yeniden yapılandırılarak Ar-Ge ve Risk Analiz Merkezi ne dönüştürülmüş ve anılan birim vasıtasıyla inceleme seçimi, incelemenin yürütülmesi ve denetim stratejisi karar sistemlerine sürekli kurumsal destek sağlanması hedeflenmiştir

5

6 I-GENEL BİLGİLER A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE VİZYONU 1-Hesap Uzmanları Kurulunun Misyonu Modern vergi denetim tekniğine vakıf, mesleki bilgi ve ihtisas sahibi, görevini tam bir tarafsızlık ve dürüstlük içinde sürdüren mensupları ile ekonomik içerikli dış kamusal denetim fonksiyonu üstlenmiş bulunan ve kendisine verilen görev ve sorumluluk ile vergi denetiminde lokomotif görevi üstlenen Hesap Uzmanları Kurulunun misyonu, gerçekleştirdiği denetimle bir yandan kamu finansmanının reel kaynaklardan sağlanmasına yardımcı olmak, diğer yandan kamu gelir politikalarının en önemli parçası olan vergi politikalarının oluşturulmasına yönelik hukuki düzenlemelerin hazırlanmasına katkı sağlamaktır. 2-Hesap Uzmanları Kurulunun Vizyonu Bağımsız vergi denetiminde köklü ve öncü bir birim olmanın getirdiği tecrübeyle ve alanında uzmanlaşmış çalışanlarıyla Kurulun vizyonu; vergi denetiminde etkili, caydırıcı, ilkeli, objektif, güvenilir ve eğitici bir birim olma özelliğini korumak ve sürdürmektir. B-YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR 29 Mayıs 1945 tarihinde 4709 sayılı özel bir kanunla kurulmuş olan Hesap Uzmanları Kurulu nun yetki, görev ve sorumlulukları kuruluş Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlar ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliği nde belirlenmiştir. 1-Yetki ve Görevleri 4709 sayılı Kanunla kurulan Hesap Uzmanları Kurulu, vergi kanunları uyarınca mükelleflerin hesaplarını incelemek ve Maliye Bakanı tarafından istenilen etüt ve araştırmaları yapmakla görevli ve yetkili bulunmaktadır. Kurul, vergi inceleme görevini yerine getirirken Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan farklı denetim birimleri ile koordineli çalışmakta olup, Bakanlık içindeki konumu gereği hem ekonomik ve mali sektörü tam olarak kavramak hem de denetimde etkinliği sağlamak için incelemelerini büyük ölçekli mükelleflerde yoğunlaştırmaktadır. Kurul, belirtilen vergi inceleme görevinin yanında özel bilgi ve ihtisası gerektirmesi nedeniyle çeşitli Kanun, Kararname ve Bakanlık Makamı onayları ile; suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin incelemeler, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında incelemeler ve benzerleri ile Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık ve Bakanlıklardan gelen inceleme ve araştırmaları yapmaktadır

7 Kurul, Devlet gelir politikasının oluşturulması, vergi sistemi ve tekniğinin geliştirilmesi, kamu personelinin eğitimi ve mükelleflerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca Kurul, mesleki ihtisas gerektiren komisyonlara üye sağlamaktadır. 2-Sorumluluk Hesap Uzmanları Kurulu doğrudan Maliye Bakanına bağlı bir birim olup, sorumluluğu doğrudan Maliye Bakanına karşı bulunmaktadır. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Hesap Uzmanları Kurulu, Kurul Başkanının yönetiminde Baş Hesap Uzmanı, Hesap Uzmanı ve Hesap Uzmanı Muavinlerinden teşekkül eder. Ayrıca, Hesap Uzmanları Kurulunun merkezde ve devamlı inceleme yerleri olan Ankara, İstanbul, İzmir ve Büyük Mükellefleri İnceleme Gruplarında müdür veya şef ile gereği kadar personelden teşekkül eden büro personeli bulunmaktadır. 1-Fiziksel Yapı a)kurul Başkanlığı: Maliye Bakanlığı merkez binasında A Blok Zemin kat ile Yeni Hizmet Binası 3 üncü katta yer alan bölümde hizmet vermektedir. b)ankara Grup Başkanlığı: Atatürk Bulvarı No: 73 Kızılay/ANKARA adresinde hizmet vermektedir. c)istanbul Grup Başkanlığı: Necatibey Caddesi No:43 Karaköy- İSTANBUL adresinde hizmet vermektedir. d)izmir Grup Başkanlığı: Sokak Kültür İşhanı No:1 Alsancak/İZMİR adresinde hizmet vermektedir. e)büyük Mükellefleri İnceleme Grup Başkanlığı: Necatibey Caddesi No:43 Karaköy-İSTANBUL adresinde hizmet vermektedir. 2-Örgüt Yapısı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Maliye Bakanlığı teşkilat şemasında doğrudan Bakana bağlı olarak yer almakta olup, Hesap Uzmanları Kurulu idari yapısı ve organizasyon şeması aşağıda gösterilmektedir

8 HUK ORGANİZASYON ŞEMASI MALİYE BAKANI Mehmet ŞİMŞEK HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANI M. Hadi EKİCİ İNCELEME VE DENETİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI İlker KILINÇ PERSONEL VE EĞİTİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Yusuf KELEŞ BÜTÇE VE BİLİŞİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Yakup ŞİMŞEK ANKARA GRUP BAŞKANI BAŞ HESAP UZMANI Mehmet Emin AKYOL İSTANBUL GRUP BAŞKANI BAŞ HESAP UZMANI Şerif Resul YİĞİT İZMİR GRUP BAŞKANI BAŞ HESAP UZMANI Mehmet YAŞAR BMİ GRUP BAŞKANI BAŞ HESAP UZMANI Şerif Resul YİĞİT İSTANBUL GRUP BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Mustafa YALÇIN İSTANBUL GRUP BAŞKAN YARDIMCISI BAŞ HESAP UZMANI Bülent ŞİŞMAN - 8 -

9 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kuruldaki vergi incelemelerinin büyük bir bölümü bilgisayar desteği ile yürütülmekte olduğundan, Hesap Uzmanlarının denetim faaliyetlerinin etkinliğinin en üst noktaya ulaştırılması bilgi teknolojisinden iyi bir şekilde yararlanmaya bağlıdır. Hesap Uzmanlarının HUK Bilişim Sistemi nden tam olarak yararlanabilmelerinin sağlanması, bilgi teknolojisinde meydana gelen gelişmeleri izlemeleri ve bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla bilgisayar eğitimine 2009 yılında da devam edilmiştir. Yüksek teknoloji kullanılarak yürütülen, mükellef takibi ve risk analizi, inceleme seçimi, inceleme süreçlerinde teknoloji kullanımının daha da geliştirilmesiyle, kayıt dışı ekonomi ile daha etkin mücadele sağlanması hedefleri, vergi ve denetim standartlarında Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde, bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması çalışmaları 2009 yılı içinde de artırılarak devam ettirilmiştir. Hesap Uzmanları Kurulu kendi bünyesinde kurmuş olduğu HUK.NET sistemi ile bilgi işlem departmanını oluşturmuştur. Kurulun ihtiyacı olan programların yazılımı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen programcı ve çözümleyici kadrolarında yer alan personel tarafından yerine getirilmektedir. Kurulumuzun mevcut bilgi işlem alt yapısı tamamlanmış olup, veri ambarından gerekli bilgi transferi ve istatistiki sonuçlar alınmaktadır. Tüm Hesap Uzmanlarının taşınabilir bilgisayarları bulunmakta olup ayrıca büro personeli dahil olmak üzere tüm çalışanlara masa üstü bilgisayar sağlanmıştır. Kurulumuzun Teknolojik Donanımı: Hesap Uzmanları Kurulu donanım envanteri aşağıda tabloda gösterilmiştir

10 Tablo : 1 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığının 2009 yılındaki donanım envanteri Tablo 1: 2009 Yılı Donanım Envanteri Demirbaş Adı 2009 (Adet) Masaüstü Kişisel Bilgisayar 191 Dizüstü Bilgisayar 475 Sunucu 17 Yazıcı 106 Tarayıcı 51 Çok Fonksiyonlu Tarayıcı 1 Modem 7 Router 6 Firewal 1 Projektör Cihazı 6 Projeksiyon Perdesi (Motorlu) 1 Fotokopi Makinesi 15 Faks Cihazı 5 Telefon Makinesi 486 Kesintisiz Güç Kaynağı 7 Evrak İmha Makinesi 5 Kapasite

11 Tablo : 2 Sunucu Envanteri Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığının 2009 yılındaki fiziksel sunucu envanteri Tablo 2: 2009 Yılı Sunucu Envanteri Demirbaş Adı 2009 (Adet) Uygulama Web Sunucusu 1 E-Posta (Mail) Sunucusu 1 Veri Tabanı Sunucusu 2 Yedekleme Sunucusu 2 Etki Alanı Denetleyicisi (Active Drectory, DNS,DHCP,WINS) Sunucusu 5 Diğer 6 İnternet Bağlantısı 10Mbps Kurulumuzun Bilgi ve Kayıt Sistemi a) HUK Kütüphaneleri: Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında ve Grup Başkanlıklarında toplam 4 adet kütüphane mevcut olup, kütüphanede yer alan kaynaklar arasında Hesap Uzmanlarının bilimsel amaçlı çalışmalarının yer aldığı eserler de bulunmaktadır. b) HUK Kütüphane Programı: Kütüphanelerde yer alan eserlere ulaşılmasını sağlamak amacıyla kütüphane programı oluşturulmuştur. Programda yer alan arama motoru ile istenilen esere ulaşılması sağlanmaktadır. HUK Kütüphanelerinde ( Dönemlerinde) yer alan Kitap, Dergi ve Bilimsel Rapor Sayıları: HUK KÜTÜPHANELERİ ESER SAYILARI ( ) Grafik 1: Yıllara Göre HUK Kütüphane Eser Sayıları

12 Başkanlık ve Gruplar bazında eser sayıları ise aşağıda yer alan grafikte gösterilmektedir. HUK KÜTÜPHANELERİ ESER SAYILARI Başkanlık Ank Grup İst Grup İzmir Grp Grafik 2: HUK Kütüphanelerine Göre Eser Sayıları c) Evrak Kayıt Sistemi: Hesap Uzmanları Kurulu evrak kayıt sistemi, hazırlanmış olan evrak programı aracılığı ile yapılmaktadır. Evrakların takip ve kontrolü elektronik ortamda sürdürülebilmektedir. Evrak kayıt sistemi: Gelen Evrak ve Giden Evrak formatı ile çalışmaktadır yılında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlık Evrak kayıt programına kaydı yapılan evrakların ayrıntıları aşağıda gösterilmektedir. Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığına gelen evraklar 4 ana başlık altında tasnif edilmiş olarak gösterilmektedir. HUK BAŞKANLIK GELEN EVRAK SAYILARI Hesap Uzmanları; Gruplar; Bakanlık Dışı; 580 Bakanlık İçi; Grafik 3 : HUK Başkanlığına gelen evrak sayıları

13 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığından gönderilen evraklar 4 ana başlık altında tasnif edilmiş olarak gösterilmektedir. HUK BAŞKANLIK GİDEN EVRAK SAYILARI Gruplar; Hesap Uzmanları; Bakanlık İçi; Bakanlık Dışı; 613 Grafik 4: HUK Başkanlığından giden evrak sayıları Ayrıca Kurulumuzun devamlı ve geçici inceleme yerlerine ait yazışmaları da kendi kayıt sistemleri içerisinde sürekli olarak tutulmaktadır. d) Bilgi Edinme Sistemi: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümleri kapsamında gerçek ve tüzel kişilerden gelen bilgi edinme başvuruları, Bakanlık Makamının 25 Ekim 2004 tarih ve 2004/1 sayılı Genelgesindeki usul ve esaslar da dikkate alınarak ilgili şahıslara bilgi ve belge verilmektedir. Söz konusu mevzuat kapsamında Kurulumuzda bir bilgi edinme birimi görev yapmaktadır. Elektronik posta yoluyla yapılan başvurular; Maliye Bakanlığı Bilgi Edinme Biriminin elektronik posta adresine yapılmakta olup, Bakanlık Bilgi Edinme Birimi de Kurulumuzu ilgilendiren başvuruları, cevap verme sürelerini de belirterek elektronik posta yoluyla Kurulumuza intikal ettirmektedir. Bu Kanun kapsamında doğrudan Kurulumuza yapılan bilgi edinme başvuruları ise süre ve diğer yönlerden tasnife tabi tutulup değerlendirilmek üzere bir yazı ekinde en geç ertesi işgünü mesai bitimine kadar Bakanlık Bilgi Edinme Birimi görevini yürüten Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine intikal ettirilmektedir. Bu amaçla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi ve belge edinmek amacıyla Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığına 2009 yılında

14 gerçek ve tüzel kişilerden yapılan 52 adet başvuruya gerekli cevap verilmiştir. Ayrıca Kurulumuzun elektronik posta adresine 2009 yılında gerçek ve tüzel kişilerden 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında yapılan 15 adet başvuruya da cevap verilmiştir. İhbar ve şikayetler konusunda yapılan başvurular ise bu sayılara dahil edilmemiştir. 4-İnsan Kaynakları 2009 yılı sonu itibariyle Kurul Başkanlığımızda 140 Baş Hesap Uzmanı, 88 Hesap Uzmanı, 80 Hesap Uzman Yardımcısı olmak üzere toplam 308 Hesap Uzmanı ( 17 si bayan, 291 i erkek) ile kadrolu ve geçici görevli 193 büro personeli (84 ü bayan 109 u erkek) görev yapmaktadır. Bu itibarla Kurul Başkanlığımız bünyesinde çalışan sayısının toplam 501 olduğu görülmektedir Şubat - Aralık aylarında yapılan Hesap Uzman Yardımcılığı giriş sınavlarında başarılı olan 28 aday, Hesap Uzman Yardımcılığına atanmış olup, aynı yıl 17 Hesap Uzmanı çeşitli nedenlerle (İstifa-Nakil-Emekli-Vefat) Kurulumuzdaki görevinden ayrılmıştır HESAP UZMANI ÇALIŞAN SAYISI ÇALIŞAN YILLAR Grafik 5: Yıllarına ait Hesap Uzmanlarının sayısal bilgileri

15 BÜRO PERSONELİ ÇALIŞAN SAYISI 194 Ç ALIŞ AN YILLAR Grafik 6 : Yıllarına ait Büro Personelinin sayısal bilgileri UNVAN BAZINDA HESAP UZMANLARI Hesap Uzman Yardımcısı; 80; 26% Baş Hesap Uzmanı; 140; 45% Hesap Uzmanı; 88; 29% Grafik 7 : Hesap Uzmanlarının Unvan bazında dağılımı

16 Bayan; 17; 6% CİNSİYET BAZINDA HESAP UZMANLARI Erkek; 291; 94% Grafik 8 : Hesap Uzmanlarının Cinsiyet Durumlarına göre dağılımı BÜRO PERSONELİ CİNSİYET DAĞILIMI Bayan; 84; 43% Erkek; 109; 57% Grafik 9 : Büro Personelinin Cinsiyet Durumlarına göre dağılımı Kurul Başkanlığımızda görev yapan personelin eğitim durumuna bakıldığında; Hesap Uzmanı olarak çalışan 30 u yurtdışı, 6 sı ise yurtiçi olmak üzere 36 kişi yüksek lisans, 272 kişi lisans mezunudur. Büro personelinden ise 67 kişi lisans, 31 kişi ön lisans, 70 kişi lise, 11 kişi ortaokul ve 14 kişi de ilkokul mezunudur

17 EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE HESAP UZMANLARI Yurtdışı Master Yapanlar; 30; 10% Yurtiçi Master Yapanlar; 6; 2% Lisans; 272; 88% Grafik 10 : Hesap Uzmanlarının Eğitim Durumlarına göre dağılımı EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE BÜRO PERSONELİ Lisans Mezunu Ön Lisans Lise Meslek Lisesi Ticaret Lisesi Orta Öğretim İlkokul Grafik 11 : Büro Personelinin Eğitim Durumlarına göre dağılımı Başkanlığımızda çalışan mevcut personelin yaş dağılımına ilişkin grafik aşağıda yer almaktadır

18 YAŞ DURUMLARINA GÖRE HESAP UZMANLARI Yaş Arası; 26; 8% Yaş Arası; 51; 17% Yaş Arası; 132; 43% Yaş Arası; 99; 32% Grafik 12 : Hesap Uzmanlarının Yaş Durumlarına göre dağılımı BÜRO PERSONELİ YAŞ DAĞILIMI Yaş Arası; Yaş Arası; 1 55 TOPLAM; Yaş Arası; Yaş Arası; 115 Grafik 13: Büro Personelinin Yaş Durumlarına göre dağılımı Hesap Uzmanları Kurulunda istihdam edilen denetim elemanı dışındaki memurların istihdam şekli ve hizmet sınıfına göre dağılımı aşağıdaki gibidir

19 İSTİHDAM ŞEKİLLERİNE GÖRE BÜRO PERSONELİ SÖZLEŞMELİ; 7; 4% MEMUR; 186; 96% Grafik 14 : Büro Personelinin İstihdam Durumlarına göre dağılımı HİZMET SINIFLARINA GÖRE BÜRO PERSONELİ YARDIMCI; 56; 29% SÖZLEŞMELİ; 7; 4% TEKNİK; 3; 2% GİH; 127; 65% Grafik 15 : Büro Personelinin Hizmet Sınıflarına göre dağılımı a) İnsan Kaynakları Yönetimi Hesap Uzmanları Kurulu nun geliştirdiği bilişim teknolojilerine dayalı yeni denetim stratejileri projesi, gelenekselleşmiş personel idaresi

20 anlayışından uzak, çağdaş anlamda bir insan kaynakları yönetiminin temel ilke ve kavramlarıyla da ilgilenmekte ve bürokratik bir organ olmanın verdiği her türlü zorluğa rağmen yeni yönetim hedefleri önermektedir. Bu hedefler Kurul un sahip olduğu insan kaynaklarının yönetiminde zaten öteden beri etkin olarak kullandığı ve titizlikle izlediği şu dört unsur üzerinde somutlaşmıştır : Personel alma yöntemleri Yetişme ve sürekli eğitim yöntemlerinin planlanıp uygulanması Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Motivasyon unsurlarının analizi ve kariyer yönetimi Yukarıda belirtilen unsurların bir kısmı, içerdiği açılımlarla beraber, zaten var olan yapının korunması ve pekiştirilmesine yönelirken, bir kısmı da yeni açılımlar getirmeyi amaçlamaktadır. Burada dikkat çekilmesi gereken husus, akılcı bir insan kaynakları yönetiminin kullanması gereken en önemli araç olan ücretlendirme politikaları ndan söz edilmemesidir. Kurul un bir kamu kurumu olması sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde belirlenen ücret politikaları Kurul yönetimi için dışsal bir değişken olarak kalmakta ve etkin bir yönetim aracı olarak kullanılamamaktadır. Son yıllarda Hesap Uzmanları özlük haklarının emsal kurumlara nazaran düşük düzeyde kalması, denetim elemanı alma aşamasından kariyer yönetimi, içsel ve dışsal eleman hareketliliği ve motivasyon aşamasına kadar tüm yönetsel planlamaları olumsuz yönde etkilemektedir. Gelişen ekonomiyle birlikte Türk mali ve finans sistemi farklı yapılanma modelleri içeren yeni kurumlar kazanmıştır. Diğer unsurları bir tarafa bıraksak dahi, aynı eleman kaynağından beslenen bu kurumlar geleneksel kurumlara olan talebi etkilemektedir. Bunun yanında Dünya ya açılmaya başlayan özel sektörün sağladığı cazip koşullar yeni mezunların doğrudan bu kuruluşlarda çalışma yaşamına başlamalarına sebep olmaktadır. Özellikle anılan yeni kurumlar sağladıkları ekonomik olanaklarla, Hesap Uzmanları Kurulu gibi Devlet Memurları Kanunu ve Genel Bütçenin ilke ve esasları doğrultusunda belirlenen ücret rejimlerine tabi kurumlar karşısında göreceli olarak daha çekici hale gelmişlerdir. Hemen işe başlama aşamasında sağlanan olanaklar, Hesap Uzmanlığı gibi kariyer mesleğinin orta ve uzun vadede sağladığı olanakları gölgelemekte ve daha az tercih edilir hale getirmektedir. İşe alımlarda yaşanan bu sıkıntının bir benzeri de mevcut Hesap Uzmanlarının istihdamında da yaşanmaktadır. Aynı gerekçelerle, Kurulda yetişmiş olan Hesap Uzmanları, devletin sağladığı maddi olanakların 4 ila 6 katı arasında değişen koşullarda özel sektör kuruluşlarına geçmektedirler. Bu şekilde Kurul, mensuplarını en verimli çağlarında kaybederek önemli bir kan kaybı yaşamaktadır. Bu nedenle, anılan sorunların en aza indirilmesi, nitelikli kişilerin Kurul a kazandırılması, Kurul da yetiştirilmiş olanların da kamu hizmetinde tutulması ve bunlardan verimli hizmet alınabilmesi için, özlük

21 haklarının, en azından kamusal denetim hizmeti veren benzer denetim birimleriyle eşitlenmesi ve mevcut durumdan kaynaklanan haksız rekabetin giderilmesi Kurulun insan kaynakları yönetim stratejisinin öncelikli hedefleri arasındadır. b) Hesap Uzman Yardımcısı Alımı (Hesap Uzmanlığına Giriş) Başarılı bir personel alma politikası şu aşamaları içermelidir : Görevin Tanımlanması Uygun Eleman Profilinin Tanımlanması Yeni Eleman Kaynaklarının Belirlenmesi Eleman Alma Yönteminin Seçilmesi Kararlaştırılan Yöntemin Uygulanması Adayların Başarısızlık Analizi (sınavı kazanamayan adaylar için) Sınavları Kazanan Adayların Atanması Kuruma Uyumun Sağlanması ( İntibak ) Yukarıda belirtilen aşamaların içerikleri ve işleyiş süreçleri Hesap Uzmanları Kurulu nun Kuruluş Kanunu ve Yönetmeliği ile baştan belirlenmiş bulunmaktadır. İzleyen bölümde bu politikalara ilişkin ayrıntılı açıklamalara

22 yer verilecek, son aşama olarak kabul edilen intibak konusu ise temel eğitim sürecini konu alan bölümde irdelenecektir. 5-Kurul İçi Eğitim Faaliyetleri a) Temel Eğitim Temel eğitim, Hesap Uzman Yardımcılığına atananların mesleğin gerektirdiği niteliklere ve üstün moral değerlere göre yetiştirilmesi amacıyla yeterlik sınavı öncesinde verilen ve üç yıllık staj dönemini kapsayan eğitim sürecidir. Teorik Bazlı Temel Eğitim (Kurs) ve Seminerler Hesap Uzman Yardımcılarına yönelik yapılan teorik bazlı eğitim çalışmalarına 2009 yılı içerisinde 52 Hesap Uzman Yardımcısı katılmış olup, bu çalışmaların 2010 yılı içerisinde 33 Hesap Uzman Yardımcısının katılımı ile devam etmesi planlanmıştır. Hesap Uzmanları Refakatinde Yapılacak Çalışmalar Yetkisiz Hesap Uzman Yardımcıları kurs ve seminerlerin yanı sıra, Hesap Uzmanları yanında refakat çalışmalarına tabi tutulmaktadırlar yılı içerisinde 63 Hesap Uzman Yardımcısı refakat çalışmasına tabi tutulmuş olup, bu çalışmaların 2010 yılı içerisinde 47 Hesap Uzman Yardımcısının katılımı ile devam etmesi planlanmıştır. Yetki Sınavı Hesap Uzman Yardımcılarının başlı başına inceleme yapabilme yeterlilikleri saptanmak üzere yapılan yetki sınavları sonucunda 2009 yılında 33 Hesap Uzman Yardımcısına başlı başına inceleme yetkisi verilmiş olup, 2010 yılında yapılması planlanan Yetki Sınavlarına 19 Hesap Uzman Yardımcısı katılacaktır. Yeterlik Sınavı Hesap Uzman Yardımcıları, üç yıllık staj döneminin sonunda, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan ve HUK Yönetmeliği nin 34. maddesinde belirtilen konuları içeren Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar yılında yapılan Yeterlik Sınavı sonucu 17 Hesap Uzman Yardımcısı Hesap Uzmanı olmaya hak kazanmış olup, 2010 yılında yapılması planlanan Yeterlik Sınavına 36 Hesap Uzman Yardımcısının katılımı planlanmıştır. Yeterlik Etütleri Hesap Uzman Yardımcıları, bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapabilme alışkanlığını kazanmak ve mesleki konularda derinliğine bilgi sahibi olmak için yeterlik etüdü hazırlamaktadırlar. Bu etütlerin kamunun faydalanmasına sunulabilecek ve yayımlanabilecek nitelikte olmasına özen gösterilmektedir yılında inceleme yetkisi alan 33 Hesap Uzman Yardımcısına yeterlik etüt konuları verilmiş olup, 2010 yılında inceleme yetkisi alacak

23 Hesap Uzman Yardımcısına verilecek etüt konuları, Kurul Başkanlığı tarafından belli edilerek kendilerine bildirilecektir. b) Sürekli Mesleki Eğitim Hesap Uzmanlarına verilen yoğun mesleki eğitim, Kurulun iddialı olduğu alanlardan birisini oluşturmakta ve Kurul a giriş ile başlayan bu süreç, Kurul dan ayrılıncaya kadar değişik düzeylerde daha da zengin ve uzmanlaşmış bir içerik kazanarak bütün meslek yaşamı boyunca sürmektedir. Hesap Uzmanlarına verilen temel eğitimi müteakip yeterlik sınavı sonrasında devam eden ve sürekli mesleki eğitim olarak nitelenen eğitim süreci; seminerler, konferanslar, yurt dışında yapılan araştırma ve incelemeler, yüksek lisans eğitimi ve Hesap Uzmanlarınca gerçekleştirilen bilimsel yayınlardan oluşur. Bu eğitim çalışmaları ile yeterlik sonrası aşamada da mali hukuk, karşılaştırmalı vergi hukuku, kamu finansmanı, işletme finansmanı ve işletme yönetimi gibi alanlara ilişkin mevcut bilgilerinin geliştirilmesi, eğitim ve öğretim yönetimi, yönetim organizasyonu ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda, konusunda yetkin kişilerden yararlanılması düşünülmektedir. Bu doğrultuda 2010 yılında, hizmet içi eğitim amacıyla Kurul Başkanlığınca oluşturulacak plan ve programlar ile eğitim çalışmalarına devam edilecektir. Seminerler 2010 yılında da Hesap Uzmanları için üniversiteler, ekonomi ile ilgili kamu kuruluşları ve çeşitli özel kuruluşların desteğinde özel eğitim programları düzenlenmesi ve seminerler verilmesine devam edilecektir. Bakanlık Makamının 15/01/2009 tarih ve 2009/1 sayılı onaylarıyla uygun görülen Bakanlığımız 2009 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde, Kurul Başkanlığımız personelinin mesleki bilgi, beceri ve verimliliğinin arttırılması amacıyla Maliye Bakanlığı Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 30 ar kişilik iki dönem halinde mesleki geliştirme semineri yapılmış olup, söz konusu seminerlere 2010 yılında da devam edilecektir. Konferanslar Hesap Uzmanları Kurulu nun eğitim politikasının temelini oluşturan eğitimde süreklilik ilkesinin önemli bir uygulaması olan konferans çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar Kurul Başkanlığı tarafından planlanarak Ankara, İstanbul ve İzmir Gruplarında gerçekleştirilmekte olup, konferanslarda ağırlıklı olarak mevzuatta gerçekleşen değişikliklerle birlikte; vergi hukuku, muhasebe ve mali tablolar, işletme denetimi, finans, güncel ekonomik ve mali politikalar gibi konular üzerinde Hesap Uzmanlarının bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 2009 yılında gerçekleştirilen konferanslar aşağıda gösterilmiştir

24 Tablo : 3 Konferansı Veren Hesap Uzmanı Konferansın Konusu ANKARA İSTANBUL İZMİR Arif YILDIRIM Elektronik Fatura ve Defter- Belge Düzeni Konusunda Avrupa Birliğindeki Gelişmeler ve Ülkemizdeki Durum 22 Ocak Ocak Ocak 2009 Akın AKBULUT-Cumhur İnan BİLEN Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi 19 Şubat Şubat Şubat 2009 Hakan AY Varlık Barışı Kanunu ile Yapılan Düzenlemeler 05 Mart Mart Mart 2009 Ersin NAZALI Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Çalışmaları ve Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi 19 Mart Mart Mart 2009 Fahrettin ÖZDEMİRCİ Yönetim Bilişim Sistemlerinin Vergi İncelemelerinde Kullanılması 16 Nisan Nisan Nisan 2009 Yabancı Dil Eğitimi Hesap Uzmanları, kendi alanlarında dünyada meydana gelen gelişmeleri yakından izleyebilmek ve bu gelişmelere zamanında ayak uydurabilmek için yabancı dil seviyelerini geliştirmek zorundadırlar. Hesap Uzmanlarının en az bir yabancı dili iyi bir düzeyde öğrenmelerini sağlamak, Kurul eğitim stratejisinin özel önem verdiği hedefler arasındadır. Bu hedefin gerçekleşmesini sağlamak üzere Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun E Cetvelinde yer alan hükümler çerçevesinde 2009 yılında 45 Hesap Uzmanı için onay alınmış ve bunlardan 18 i yabancı dil kursuna katılmış olup, 2010 yılında da Kurul Başkanlığınca belirlenen 40 Hesap Uzmanının yabancı dil kursuna katılmaları uygun görülmüştür. Bilgisayar Eğitimi Kuruldaki vergi incelemelerinin büyük bir bölümü bilgisayar desteği ile yürütülmekte olduğundan, Hesap Uzmanlarının denetim faaliyetlerinin etkinlik ve etkiliğinin en üst noktaya ulaştırılmasını hedefleyen Hesap Uzmanları Kurulu Bilişim Sistemi nden tam olarak yararlanabilmelerinin sağlanması, bilgi teknolojisini tanımaları, meydana gelen gelişmeleri izlemeleri ve bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla bilgisayar eğitimine 2009 yılında devam edilmiş olup, bu çalışmalara 2010 yılında da devam edilecektir. Yurt Dışı Geçici Görevleri Kurul performans ölçütlerine uygun başarılı bir çalışma göstermiş, mesleki kıdemi müsait bulunan Hesap Uzmanları, gerekli yabancı dil düzeyine

25 sahip olmak şartıyla çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar yapmak amacıyla yurt dışına gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2009 yılında 8 Hesap Uzmanı yurt dışına gönderilmiştir. Yurt Dışı Yüksek Lisans Eğitimi Kurul un sürekli eğitim stratejisinin temel hedefi olan ve Hesap Uzmanlarında var olan bilimsel ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek ve bilimsel araştırma yapma alışkanlığını sürekli kılmak amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza tanınan kontenjanlar çerçevesinde gerekli dil sınavlarında istenen puanı elde etmiş ve yurt dışı geçici görevlendirmeye ilişkin şartları taşıyan Hesap Uzmanlarından 17 kişi 2009 yılında 2 yıl süreyle yurt dışı lisans üstü eğitimi amacıyla yurt dışına gönderilmiştir. Bilim Raporları Hesap Uzmanlarınca yapılacak olan bilimsel çalışmalar sürekli eğitim uygulamasının en önemli araçlarından birisi olarak değerlendirilmektedir. Hesap Uzmanlarının bu anlayışla yaptığı, yeterlik etütlerinden ayrı olarak, bir Bilim Raporu biçiminde sunduğu ve uzun bir liste oluşturan bu tür çalışmalara Enflasyon Muhasebesi, Çok Uluslu Şirketlerde Transfer Fiyatlandırması, Off- Shore Bankacılığı, Opsiyon, Swap, Forward ve Factoring İşlemleri, İthalat, İhracat ve Kamu İhale Rejimi, Bağımsız Dış Denetim gibi konular örnek verilebilir. Hesap Uzmanlarından Kurul Başkanlığı nca belirlenecek konularda ayrıntılı araştırmalar yapmak suretiyle Bilim Raporu düzenlemelerinin talep edilmesi veya kendilerinin bu yöndeki gönüllü çalışmalarının desteklenmesi yönündeki uygulamalar 2009 yılında devam etmiş olup, bu çalışmalar 2010 yılında da sürdürülecektir. Yayınlar Kurul un çok yönlü eğitim politikası çerçevesinde, Hesap Uzmanlarının kapsamlı çalışmalarını içeren çok sayıda kitap yayımlanmıştır. Yayınlanan kitaplar, başta vergi hukuku olmak üzere: Vergisel Açıdan Enflasyon Düzeltmesi, Denetim İlke ve Esasları, Vergi Teşvikleri ve Korumaları, Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Katma Değer Vergisi İade Rehberi, Kar Dağıtımı ve Vergilendirilmesi, Yönetim Muhasebesi gibi zengin bir çeşitlilik göstermektedir. Yine Hesap Uzmanları Derneğince aylık yayınlanan Vergi Dünyası Dergisi ve yıllık yayınlanan Beyanname Düzenleme Kılavuzu vergicilerin referans kaynakları olarak görülmektedir. Vergi Dünyası ve Beyanname Düzenleme Kılavuzu, Hesap Uzmanlarının birikimlerini kamuoyu ile paylaşma ve kamuoyunu aydınlatma-eğitme çabalarının en güzel örneğini oluşturmaktadır. Kurulumuzda belirli bir seviyeye gelen bilimsel çalışmalar ve bunların yayımlanması faaliyetlerine 2009 yılında devam edilmiş olup, 2010 yılında da devam edilecektir

26 6-Sunulan Hizmetler a) Devletin Çeşitli Birimlerinden Talep Edilen Konulara İlişkin Çalışmalar Hesap Uzmanları Kurulu, başta Cumhurbaşkanlığı ve TBMM olmak üzere, Başbakanlık ve Bakanlıkların pek çoğundan gelen inceleme ve araştırma taleplerini de karşılamaktadır. Aşağıda belirtilen konularla ilgili, mesleki bilgi ve ihtisası gerektiren inceleme ve çalışmaların yapılmasına devam olunacaktır: Devlet Denetleme Kurulu, TBMM tarafından talep edilen ve Bakanlık Makamı nca uygun görülen inceleme ve araştırmalar yapılması, Diğer mali mevzuat gereğince her türlü denetim işleri, Vergi sistem ve tekniğinin geliştirilmesi, uygulamalardaki tereddüt ve aksaklıkların giderilmesi hakkında gözlem ve görüşlerin belirtilmesi, bu konularda tasarılar, etütler hazırlanarak tekliflerde bulunulması, Vergi hukuku, iktisat, maliye, işletme ve muhasebe konularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapılması, Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu, Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu, Bankalar Kanunu, Ödünç Para Verme İşleri Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Sigorta Şirketlerinin Kuruluş ve Murakabesi Hakkında Kanun, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Petrol Kanunu, Maden Kanunu, TRT Gelirleri Kanunu ve mali mevzuatta yer alan diğer kanunların uygulanması yönünden (Kâr transferleri ile mali ve iktisadi analizler dahil) önemli görülen incelemelerin yapılması ve bu konularda görüş ve önerilerde bulunulması, Teşvik tedbirlerinden yararlanan kamu ve özel sektör yatırımlarına ilişkin uygulamaların mali ve ekonomik yönleri üzerinde inceleme ve araştırmalar yapılması, Devletin ilgili bulunduğu kuruluşlarda, dernek, sendika ve vakıflarda, Maliye Bakanı nın gerekli göreceği (sermaye artırımı incelemeleri, mali ve ekonomik nitelikli analizler dahil) her türlü inceleme ve denetim işlerinin yapılması, Özellikle Maliye Bakanlığı nda yapılan mevzuat çalışmalarına katılma, hazırlanmış tasarılar hakkında görüşlerin bildirilmesi, diğer Bakanlıklarda, BM, AB ve OECD bünyesinde vergi sorunları ile ilgili toplantılarda, mali ve ekonomik konulara ve vergi anlaşmalarına ilişkin çalışmalarda bulunulması, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun uygulanması ve meslek sınavları ile ilgili çalışmalara katılma, görüş ve önerilerde bulunulması, Kurul dışında çeşitli eğitim faaliyetlerine katılma, Kamu kuruluşlarından gelen teknik bilgi taleplerinin karşılanması

27 b) Bilirkişilik ve Eksperlik Çalışmaları Bilirkişilik ve eksperlik, belli bir konuda bilgi birikimini gerektiren işlerdendir. Herhangi bir davada defter ve belgeler bazen lehte veya aleyhte delil, bazen de suç unsuru olarak ileri sürülmektedir. Bunları değerlendirmek durumunda olan yargıçların kendilerine yardımcı olmak üzere uzmanlaşmış elemanlara başvurmaları gerekeceği açıktır. Sözü edilen konulardaki geniş bilgi ve deneyimleri ile Hesap Uzmanları talebe dayalı olarak bilirkişilik görevlerini sürdürmektedir. c) Muhtelif Komisyonlara Katılma Hesap Uzmanları kendi uzmanlık ihtisaslarını gerektiren komisyonlarda (Vergi Özel İhtisas, Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas, Kayıt Dışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonları ve TOBB Vergi Özel İhtisas Komisyonları gibi) görev almaktadır. Bu tür görevlendirilmeler Kurul Başkanlığının talimatları doğrultusunda yapılmaktadır. Bu kapsamda Hesap Uzmanları Kurulu Vergi Konseyi çalışmalarına da etkin olarak destek vermektedir. Ayrıca, Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu vergi hukukunda, vergi inceleme ve uygulamalarında karşılaşılan prensip sorunları ile mali hukuk alanına giren diğer konular hakkında görüşünü bildirmek ve böylece Hesap Uzmanları arasında uygulama birliği sağlamak ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı nın bu konulardaki uygulamalarına yön vermek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Komisyon kararlarının asıl fonksiyonu, bunların Maliye Bakanlığı tarafından Genel Tebliğ veya Genelge haline dönüştürülerek vergi hukuku uygulamalarına yön vermesidir. d) Mükelleflerin Aydınlatılması ve Eğitimi Hesap Uzmanları Kurulu, uzun süredir düzenli biçimde büyük il merkezlerinde oluşturduğu Danışma Bürolarında mükellefleri vergi kanunları ile bunların uygulamaları konusunda bilgilendirmekte ve vergi sisteminin karmaşık, teknik sorunlarına çözüm getirmektedir yılında oluşturulan danışma bürolarında çalışan Hesap Uzmanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Tablo : Yılında Danışma Bürolarında Görev Yapan Hesap Uzmanları Grup Ünvanı Adı Soyadı ANKARA Baş Hesap Uzmanı Yakup TOKAT ANKARA Baş Hesap Uzmanı Akın AKBULUT

28 İSTANBUL Baş Hesap Uzmanı Süleyman ŞİMŞEK İSTANBUL Baş Hesap Uzmanı Ruhi ÖNOĞLU İZMİR Baş Hesap Uzmanı İlhan TAŞBAŞ İZMİR Baş Hesap Uzmanı Yılmaz BUDAK Bu konuda gelecek talepler çerçevesinde mükellefleri aydınlatmaya yönelik olarak Hesap Uzmanlarınca bilgilendirme toplantıları yapılmasına 2010 yılında da devam edilecektir. e) Üniversitelerde Ders Verme 2009 yılında değişik üniversitelerde ders veren Hesap Uzmanları aşağıda tabloda gösterilmiştir. Tablo : ÜNİVERSİTELERDE DERS VERENLER EĞİTMENİN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE-BÖLÜM İLHAN TAŞBAŞ MUSTAFA ÖZDİL MUSTAFA ÖZDİL VEDAT GÜRBÜZ ERSİN NAZALI İLHAN TAŞBAŞ İLHAN TAŞBAŞ YAŞAR ÜNV. İİBF HACETTEPE ÜNV. İİBF HACETTEPE ÜNV. İİBF HACETTEPE ÜNV. İİBF İSTANBUL AYDIN ÜNV. EGE ÜNİVERSİTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ İİBF MALİYE VE İKTİSAT İİBF İKTİSAT B. İİBF İKTİSAT B. İİBF MALİYE B. MYO GÜMRÜK İŞLETMECİLİĞİ İşletme- 2a(örgün öğretim) İşletme- 2c(ikinci öğretim) DERS YILI TARİHİ Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Güz Güz DERS KONUSU ECO 452 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Şirketler Muhasebesi (ECO 318) Financial Accountings (ECO 332) MAB-402 Mali Tablolar ve Denetim (01-02) BGIRY210 Rapor Yazma(1+1)2 Türk Vergi Sistemi (2+1) Türk Vergi Sistemi (2+1)

29 MUSTAFA AKKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ Muhasebe- 2a(örgün öğretim) Güz Vergi Hukuku (2+1) MUSTAFA AKKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ Muhasebe- 2c(ikinci öğretim) Güz Vergi Hukuku (2+1) MUSTAFA AKKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ Muhasebe- 2a(örgün öğretim) Güz Şirketler Muhasebesi(2+1) MUSTAFA AKKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ Muhasebe- 2c(ikinci öğretim) Güz Şirketler Muhasebesi(2+1) MUSTAFA ÖZDİL HACETTEPE ÜNV. İİBF İİBF MALİYE B Güz Maliyet Muhasebesi MUSTAFA ÖZDİL HACETTEPE ÜNV. İİBF İİBF MALİYE B Güz Şirketler Muhasebesi f) Üniversitelerde Tanıtım Toplantıları 2009 yılında değişik üniversitelerde tanıtım yapan Hesap Uzmanları aşağıda tabloda gösterilmiştir. Tablo : 6 HESAP UZMANI TARİH ÜNİVERSİTE Nedim Tolga SÜER 03/12/2009 Bilkent Üniversitesi İsmail ÖĞÜN Nedim Tolga SÜER 13-14/04/2009 Ankara Üniversitesi 7-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Kamu mali yönetiminin bir unsuru olan iç kontrol sisteminin işleyişi, mesleki bilgi ve tecrübe sahibi nitelikli işgücü ile yerine getirilmektedir. Mali hizmetler, harcama öncesi kontrol ve muhasebe hizmetlerinin işleyişi mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir. D-DİĞER ÇALIŞMALAR Yapılan diğer çalışmalara örnek olarak, Kanun ve Yönetmelik Tasarıları, Çeşitli Konularda Görüş ve Not Hazırlıkları, Çeviri Çalışmaları ile Bilirkişi Ekspertiz İşleri, Devlet Denetleme Kurulu, TBMM, Başbakanlık ile diğer Bakanlıklarda Geçici İnceleme ve Çalışmaları, Kurul İçi ve Dışı Kurs Çalışmaları, Panel, Seminer, Sempozyum, Konferans, Toplantı ve Komisyon Çalışmaları, sayılabilir

30 II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 1-Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak etkin gelir ve harcama politikalarının bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine katkı sağlamak ve uygulamak Başta vergi olmak üzere iktisat ve maliye konularında etüt ve araştırmalar yapmak suretiyle Maliye Bakanlığının sağlıklı maliye politikaları oluşturmasına katkıda bulunmak. Yapılan etüt ve araştırmalara ilişkin çalışmaların içeriği hakkında yılda bir kez hazırlanacak raporu Bakanlık makamına sunmak. Her yıl en az beş etüt veya araştırmanın kitap olarak yayımlanmasını sağlamak Bakanlığımızı ilgilendiren kalkınma planı ihtisas komisyonlarına en az birer Hesap Uzmanının aktif katılımını sağlamak. Hesap Uzmanlarının Vergi Konseyi çalışmalarına aktif katılımını sağlamak. Vergi incelemelerinde tespit edilen risklerin belli bir eğilim ortaya koyarak yapısal bir nitelik arz etmesi halinde, bu yapısal risklerin ortadan kaldırılması için gerekli yasal ve/veya idari tedbirlerin alınmasına katkı sağlamak. 2-Kamu kaynaklarının toplanmasında, kaynakların kamu yararına ve amacına uygun harcanmasında etkinliği, verimliliği ve şeffaflığı sağlamak. Kurul, yaptığı vergi incelemeleriyle kamu kaynaklarının toplanmasına ilişkin etkinliği hem fiskal hem de otokontrol açılarından artırmaktadır. Kurul bütçesinden yapılan harcamalarda ise kamu kaynaklarının amacına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılması ilkesine içtenlik ve titizlikle uymaktadır. 3. Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunacak şekilde kurumsal gelişimi sağlamak. Hesap Uzmanları Kurulunu, üniversite mezunlarınca ilk sırada tercih edilen bir kurum haline getirmek. Her yıl en az on üniversitede tanıtım toplantıları düzenlemek. Yılda en az iki defa Hesap Uzman Yardımcılığı giriş sınavı açmak. Hesap Uzmanlarının kişisel gelişiminin yanında mesleki verimlilik ve motivasyonlarının artırılmasını sağlamak

31 Hesap Uzmanlarının yabancı dil bilgisi seviyelerinin yükseltmelerini sağlamak. Her yıl, mesleki konularla ilgili olarak yurt içi veya yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer ve konferanslara en az 50 Hesap Uzmanının katılımını sağlamak. Her yıl en az 15 Hesap Uzmanını yurt dışı lisansüstü eğitim programlarına göndermek. Kurul kütüphanelerine mesleki yurtiçi süreli yayınların tamamı ile uluslararası düzeyde kabul görmüş en az 5 süreli yabancı yayına abone olmak. Kurul kütüphanelerine 2010 yılı sonuna kadar, %20 si yabancı yayın olmak üzere, en az 500 kitabı kazandırmak. Personelin çalışma koşullarını ve özlük haklarını iyileştirmek. Hesap uzmanlarının özlük haklarının emsalleri seviyesine yükseltilmesini sağlamak. 4. Kamu kaynaklarının toplanmasında, harcanmasında ve denetlenmesinde toplumsal bilinci artırmak. Mükelleflerin bilgilendirilmesine, aydınlatılmasına ve eğitilmesine katkıda bulunmak. Her yıl bu amaçla Mart-Nisan aylarında, Ankara ve İstanbul Gruplarında ikişer; İzmir Grubunda bir Hesap Uzmanı görevlendirmek. Bakanlığımızın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş eleman ihtiyacına katkıda bulunmak. Bakanlık Makamınca uygun görülecek mesleki eğitim programlarında eğitici/yönetici işlevini üstlenmek üzere Hesap Uzmanı görevlendirmek. Üniversitelerde her yıl en az 3 Hesap Uzmanını öğretim görevlisi olarak görevlendirmek. 5. Suç ekonomisini, yolsuzluğu ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak. Hesap Uzmanları Kurulu Ar-Ge ve Risk Analiz Merkezinin (ARGE-RAM) kapasitesini arttırmak. Kurulun aktif işgücü ve yeni kriterler göz önünde bulundurularak hedef mükellefleri yeniden belirlemek ve her yıl hedef mükellefler listesini revize etmek. ARGE-RAM tarafından risk analizleri yapılarak riskli mükelleflerin tespiti ile daha verimli ve etkin vergi incelemelerinin gerekleştirilmesini sağlamak

32 B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamı ve uluslararası rekabet gücünü artıracak etkin gelir ve harcama politikalarının bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine katkı sağlamak ve uygulamak Kamu kaynaklarının toplanmasında, harcanmasında ve denetlenmesinde toplumsal bilinci artırmak Suç ekonomisini, yolsuzluğu ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo : 7 Bütçe İşlemleri ile ilgili Gelen ve Giden Evrakın Konularına Göre Dağılımı İŞLEM YAPILAN BELGE AÇIKLAMASI GELEN EVRAK GİDEN EVRAK Tenkis Belgesi İcmali 0 1 Ödenek Gönderme Belgesi İcmali 0 8 Serbest Bırakma Yazıları 1 3 Aktarma Talepleri 2 0 Revize Talepleri 0 0 Ödenek Talepleri 0 0 Harcama Birimlerinden Gelen Ödenek ve Tenkis Talepleri

33 Tablo : 8 Ekonomik Sınıflandırma Ekonomik Hesap BÜTÇE GİDERİNİN Kodu TÜRÜ ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA 100 Personel Giderleri 200 Yolluklar 300 Hizmet alımları 400 Tüketim Malları ve Malzeme Alımları 500 Demirbaş Alımları 01 1 Memurlar , Sözleşmeli Personel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Memurlar (Em. Kes) , , , , , , , , , , Sözleşmeli Personel (SSK Prim) , , , , , , , , , , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al , , , , , , , , , , Yolluklar , , , , , , , , , , Görev Giderleri 100,00 205,00 200,00 0, , Hizmet alımları , , , , , , , , , , Temsil ve tanıtma Giderleri 6.500, , , , , , , , , , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al.Bak , , , , , , , , , ,71 Gayrimenkul Mal Bakım 03 8 Onarım Gid ,00 0,00 0,00 0, , Tedavi ve Cenaze Giderleri , , , ,77 0, , , , , , Sermaye Transferleri ,00 0, , , ,00 0 0,00 TOPLAM , , , , , , , , , ,75 "01-Personel Giderleri" için HUK. Başkanlığına 2009 yılında ,00TL. Ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin %98,33'i harcanmış bulunmaktadır. "02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için" ,00tl. Ödenek tahsis edilmiş olup, bu tertipten ,07 TL. ödenek üstü harcama yapılmıştır. "03-2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için" ,00TL. Ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin %98' i kullanılmış bulunmaktadır. "03-3 Yolluklar tertibine ,00TL. Ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin %88' İ harcanmış bulunmaktadır. "03-5 Hizmet Alımları tertibine ,00TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin %78'si kullanılmıştır. "03-6 Temsil ve Tanıtma Giderleri " Bu tertipte bulunan 8.000,00TL. Ödeneğin Kurul Başkanlığımıza gelen heyetlerin ağırlanmasında %97'i kullanılmıştır. "03-7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerine ,00TL. Ödenek tahsis edilmiş olup, söz konusu tertipte bulunan ödeneğin %93' harcanmış bulunmaktadır. "03-9 Tedavi ve Cenaze Giderlerine ,00TL. Ödenek konulmuş olup, bu miktarın %78 'i harcanmıştır

34 Tablo : Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama Oranları AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA HARCAMA ORANI Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Al , ,08 0,8833 Yolluklar , ,10 0,7785 Hizmet Alımları , ,84 0,6835 Temsil ve Tanıtma Giderleri 8.000, ,62 0,8757 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , ,71 0,9380 Tedavi ve Cenaze Giderleri , ,94 0,6634 Toplam , ,29 0,7760 Tablo : 10 Fonksiyonel Sınıflandırma Fonksiyonel Fonksiyon Adı ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Gidrleri Mal ve Hizmet Alımları , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Sermaye Transferleri ,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOPLAM , , , , , , , , , ,7-34 -

35 B-PERFORMANS BİLGİLERİ 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri Avrupa Birliğine üye olma yolunda gayret sarf eden Ülkemizde bir yandan vergi yasalarımızın Avrupa Birliği normları ile uyumlaştırılması çalışmaları devam ederken, yasaların uygulanma standardının da geliştirilmesi gerekliliği önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, asli vazifesi vergi denetimi yapmak olan Hesap Uzmanları Kurulunun (HUK) mükelleflerle ilgili verilere hızlı ve güvenilir şekilde ulaşması ve bunların veri tabanında tutularak denetimde kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli teknolojik altyapı ve teknik donanımlara sahip olması gerekmektedir. Bu talebin karşılanmasını teminen Hesap Uzmanları Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığının Almanya ve İngiltere Maliye Bakanlıkları, amacı etkin risk analiz sistemi ve mükellef seçimi yapılmasına olanak sağlamak üzere modern IT destekli bilişim sistemleri kurmak ve bilgisayar destekli denetim teknikleri uygulamak olan Bilgisayar Destekli Denetim (Vergi İdaresinin Kapasitesinin Artırılması) Projesini ortaklaşa tamamlamışlardır. Kayıt dışı ekonomi ile daha etkin mücadele sağlanması, mükellefler hakkında, bulundukları bölge, yaptıkları iş, iş hacmi vb, kategoriler de dikkate alınarak detaylı veri tabanı oluşturulması, denetimde, bilgisayarlı uygulamaların yaygın kullanımı,vergi kurallarını ihlal eden mükelleflerin sistematik ve etkin bir biçimde tanımlanması (risk profillerinin oluşturulması), GİB in kullanımı için uygun risk değerleme modellerinin geliştirilmesi ve kurulması, Vergi uyumunun kontrolünü kolaylaştırmak için bilgisayarlı denetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ( Risk Analizi/Seçim, Risk Profili ve Genel Denetim Desteği), HUK un özel risk analiz modellerine temel olacak bilişim sisteminde kullanılacak bilgilere, GİB in veri ambarından erişimin sağlanması gibi proje hedeflerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları devam ettirilmekte olup, vergi incelemelerinde kullanılmak üzere hazırlanmış denetim programı kullanılmak suretiyle elektronik verilerin denetiminin yapılmasına başlanması vergi incelemelerinde etkinlik ve verimliliği artırmaktadır

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2008 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 6 - A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2006 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2007 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2006 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2007 ANKARA T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2006 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2007 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 7 - A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU. kgk.gov.tr

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU. kgk.gov.tr T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU kgk.gov.tr Kamu Gözetimi Nedir? Kamu gözetimi, genel olarak bağımsız denetim faaliyetlerinin mevcut yasal düzenlemelere uygunluğunun ve bu faaliyetlerin

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÇÖZÜM BİZDE SUNUŞ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, ulusal ve uluslararası ekonomiler zorunlu olarak artık bilgi temelli ekonomilere dönüşme içine girmişlerdir. Geleneksel ekonomilerin

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

Maliye Bakanlığı nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Bașkanlığı'nın Tanıtımı

Maliye Bakanlığı nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Bașkanlığı'nın Tanıtımı Maliye Bakanlığı nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Bașkanlığı'nın Tanıtımı 1- Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak, 2- Harcama politikalarının geliştirilmesi

Detaylı

Genel Eğitim Planı

Genel Eğitim Planı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014-2018 Genel Planı Denetim Geliştirme ve Merkezi ŞUBAT 2014 GENEL EĞİTİM PLANI (2014-2018) 2014-2018 Genel Planı, Denetim Geliştirme ve Merkezi (DEGEM) bünyesinde bulunan Hizmet

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı