ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI DÖNEM PROJESĠ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI DÖNEM PROJESĠ."

Transkript

1 1 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ, TEFTĠġĠ, PLANLAMASI VE EKONOMĠSĠ BĠLĠM DALI ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI DÖNEM PROJESĠ Dürdane AK DanıĢman Yard. Doç. Dr. Mustaa Aydın BAġAR Çanakkale-2017

2 i Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Tutumları ÖZET Bu çalıģmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının arklı değiģkenler açısından incelenmesidir. Bu çalıģma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki 300 öğrencinin katılımıyla 2015 yılı Güz döneminde gerçekleģtirilmiģtir. AraĢtırmada, "Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Tutum Ölçeği" kullanılmıģtır. Verilerin analizinde, iliģkisiz örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıģtır. AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları ikamet ettiği yer ve sosyoekonomik durum değiģkeni açısından anlamlı bir arklılık göstermezken, bölüm ve cinsiyet değiģkeni açısından anlamlı bir arklılık gösterdiği saptanmıģtır. Anahtar Sözcükler: Öğretmenlik Mesleği, Tutumlar.

3 ii ÖNSÖZ AraĢtırmamızın her aģamasında görüģ ve önerilerinden yararlandığımız; bilgi, tecrübe ve desteğini bizden esirgemeyen ve araģtırmada bize yardımcı olan hocamız Yrd. Doç. Dr. Mustaa Aydın BAġAR a teģekkürü bir borç biliriz. Anket çalıģmalarımıza katılan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerine de teģekkür ederiz. Son olarak hayatımızın her anında yanımızda olan desteğini ve sevgisini esirgemeyen ailelerimize sevgilerimizi sunarız. Dürdane AK

4 iii ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... i ÖNSÖZ... ii ĠÇĠNDEKĠLER... iii BÖLÜM I GĠRĠġ AraĢtırmanın Amacı Alt Problemler Denenceler (Hipotez) Sayıltılar Sınırlılıklar Önem... 7 BÖLÜM II YÖNTEM AraĢtırma Modeli Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması Verilerin Çözümlenmesi Yolları... 9 BÖLÜM III BULGULAR VE YORUMLAR Bulgular Yorumlar BÖLÜM IV SONUÇLAR VE ÖNERĠLER Sonuçlar Öneriler KAYNAKÇA EKLER EK

5 4 BÖLÜM I GĠRĠġ Meslek, insanlara yararlı mal ve hizmet üretmek ve karģılığında para kazanmak için yapılan, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumca belirlenmiģ etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir (Kuzgun, 2000) sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 43. maddesinde öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmıģtır. Üstüner (2006) e göre öğretmenlik, bireylerin öğrenmelerinin belli bir amaç doğrultusunda baģlatılması, yönlendirilmesi, kolaylaģtırılması ve gerçekleģtirilmesi sürecine iliģkin etkinlikleri kapsayan mesleğin adıdır. Bu etkinlikleri yapan kiģi de öğretmendir. Öğretmen eğitim sisteminin vazgeçilmez bir unsurudur. Eğitim ve öğretimde hedeler ne kadar iyi belirlenirse belirlensin, dersin içeriği ne kadar iģlevsel seçilip organize edilirse edilsin, o hedeler ve kavrayıģlara sahip öğretmenler elinde yürütülmedikçe, eğitimden beklenen sonucun alınması olanaklı değildir (Sünbül, 2001). Öğretmen davranıģlarının niteliği, eğitim sisteminin amaçlarına ulaģabilmesine etki eden önemli değiģkenlerdendir (Üstüner, 2006). Bir ülkede insanların yetiģmiģlik düzeyinin, öğretmenlerin yetiģmiģlik düzeyi ile doğru orantılı olduğu düģünüldüğünde, bilgi çağının gerekleri ile uyumlu bir eğitim sisteminin oluģturulması nitelikli öğretmenlerin yetiģtirilmesi ile mümkün olabilecektir. Çünkü öğretmenler; bireylerin akademik geliģimlerinin yanı sıra, onların psikolojik iyi olma hallerinin, sosyal uyum ve iletiģim becerilerinin dahil olduğu tüm geliģim alanlarına, insani özellik ve yeterlikleri kapsamında doğrudan etki etmektedir (Türk Eğitim Dergisi, 2014). Türkiye de öğretmen yetiģtirme süreci cumhuriyet öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönemde incelenebilir. Öğretmenlerin kendilerine özgü özel eğitim öğretim kurumlarında yetiģmeleri konusu ilk kez Tanzimat sonrası gerçekleģtirilen reormların önemlilerinden kabul edilir yılında ilk erkek öğretmen okulu Darül muallimin Ġstanbul da açılarak yeni açılan okulların öğretmenlerinin bu kurumda yetiģmeleri sağlanmaya çalıģılmıģtır. Daha sonra kızların ilkokul sonrası öğretim kurumlarına gönderilmeye baģlanmaları sonunda, bu kurumlarda görev yapacak kadın öğretmenlerin yetiģtirilmesi iģi gerçekleģtirilmiģ ve ilk kız

6 5 öğretmen okulu olan Darül muallimat 1870 de yine Ġstanbul da açılmıģtır. Uzun yıllar yalnız Ġstanbul da bulunan bu iki kurum aracılığı ile ülkedeki okulların öğretmen ihtiyacı karģılanmaya çalıģılmıģ, ilk kez 2. Abdülhamit döneminde taģrada da benzeri okullar açılmaya baģlanmıģtır (Oktay, 1991). Cumhuriyet Dönemi ile birlikte öğretmen yetiģtirme alanında önemli adımlar atılmıģtır. Bunun için 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıģtır. Öğretimlerin birleģtirilmesi anlamına gelen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tüm eğitim ve öğretim kurumları Eğitim Bakanlığına bağlanmıģ ve eğitim iģlerinin tek elden yürütülmesi mümkün olmuģtur. Öğretmenlik, ancak 1973 yılında TBMM de kabul edilen Milli Eğitim Temel Kanunu ile proesyonel bir meslek olarak kabul edilmiģtir. Kanunun 43. maddesi, öğretmen eğitiminin genel çerçevesini çizmiģtir (Bulut, 2009). Türk Yükseköğretim Sistemiyle bütünlüğünü sağlamak amacıyla öğretmen yetiģtiren tüm yükseköğretim kurumları 2547 Sayılı Kanunla üniversite çatısı altında yeniden yapılandırılmıģtır. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları TeĢkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmen yetiģtiren kurumlar, üniversitelere devredilerek yeni bir yapılanmaya gidilmiģtir. Dolayısıyla öğretmenlik mesleği ve bu mesleği yürüten proesyonellerin mesleğin gereklerini yerine getiriģleriyle ilgili düzenlemeler Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluģundan günümüze kadar devam etmiģtir (Bulut, 2009). Cumhuriyetin ilânından bugüne öğretmen yetiģtirmede, gerek nicelik gerekse nitelik bakımından çok önemli atılımlar yapılmıģtır. Öğretmen yetiģtirme sistemi ve süresi, çok sık değiģikliğe uğramıģsa da, artık günümüzde bu sorun aģılmıģ görünmektedir. Öğretmen yetiģtirmede önceleri daha belirgin olarak nicelik sorunları aģılmaya çalıģılırken, artık nitelik sorunları daha önemli görülmeye baģlanmıģtır (Dursunoğlu, 2003). Böyle bir problemin temel nedeni, toplumsal değiģme ve bilim alanında hızlı ilerlemelere, öğretmen yetiģtiren kurumların uyum gösterememesinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde bir öğretim kurumu ne kadar mükemmel olursa olsun, bu öğretim kurumunda görev alan öğretmenler gerekli niteliğe sahip değillerse, öğretim sürecinde beklenen ayda sağlanamayacaktır (Bulut, 2009). Eğitim amaçlarının gerçekleģmesi büyük ölçüde öğretmenin nitelikli olarak yetiģmesiyle sağlanabilir. (Üstüner, 2006). Diğer taratan bir öğretmenin, sadece kendi konusunu bilmesi yeterli olmayıp aynı zamanda mesleki inanç ve samimiyet duygusuna da sahip olması gerekmektedir (Bulut, 2009).

7 6 Tutum, belli bir objeye karģı bireylerin olumlu veya olumsuz tepki gösterme eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Birey olumsuz bir tutum geliģtirdiği objeye karģı ilgisiz kalır, onu sevmez, takdir etmez ve onunla uğraģmaz, hatta kendisine göre bir iģ olmadığını düģünür. Bireyler kendilerine göre olmadığını düģündükleri iģlerin içinde yer almak istemeyebilirler (Avcı, CoĢkuntuncel ve Ġnandı, 2011). Bireyleri çeģitli alanlara hazırlama amacıyla verilen mesleki eğitimde, mesleği seçen ve o meslek doğrultusunda eğitim alan kiģilere gelecekte o mesleğe özgü davranıģları gösterebilmesi için gerekli olan bilgiler, duygular ve beceriler kazandırılmaya çalıģılır. Öğretmenlik mesleğini uygulayacak olan bireylerin bu mesleğin gerekliliklerini daha etkili biçimde yerine getirebilmelerinin koģullarından biri de mesleğe yönelik tutumlarının olumlu olmasıdır. Öğretmenlik programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin mesleğe karģı tutumlarının belirlenmesi bu öğrencilere yetiģme sürecinde ne tür tutumların kazandırılması gerektiği konusunda bilgi verecektir (Üstüner, 2006) AraĢtırmanın Amacı Bu çalıģmanın amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumlarını ortaya koymaktır Alt Problemler Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutum puanları; a) cinsiyete göre eğitim akültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları değiģmekte midir? b) öğrenim gördükleri bölümlere göre eğitim akültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları değiģmekte midir? c) ikamet ettikleri yerleģim birimine göre eğitim akültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları değiģmekte midir? d) sosyoekonomik duruma göre eğitim akültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları değiģmekte midir? 1.3. Denenceler (Hipotez) Yapılan araģtırmanın sonucuna göre; 1) Eğitim Fakültesi kız öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları daha olumludur.

8 7 2) Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmenliği ve sını öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları daha olumludur. 3)TaĢrada yetiģen Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları daha olumludur. 4) Sosyoekonomik durumu düģük olan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları daha olumludur Sayıltılar 1) AraĢtırmada kullanılacak olan ölçekleri araģtırmaya konu olan öğrencilerin samimi ve doğru cevaplandıracakları varsayılmıģtır. 2) Veri toplama aracının tüm yetkileri kapsadığı ve görüģleri ortaya çıkaracak nitelikte olduğu varsayılmıģtır Sınırlılıklar 1) Bu araģtırma ölçekteki sorularla sınırlıdır. 2) Ölçeği yanıtlayan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin verdikleri cevaplarla sınırlıdır. 3) Elde edilecek bulgulardan yola çıkılarak varılacak sonuç ve genellemeler, araģtırmanın evreni için geçerlidir Önem Öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik tutumları, onların ileride bu mesleği severek yapmalarında, görevlerini gerekli Ģekilde yerine getirmelerinde önemlidir. Ayrıca öğretmen adaylarının mesleğe iliģkin tutumlarının bilinmesi onların eğitim sürecinde de önemli bir rol oynamaktadır. Tutumların bilinmesiyle adaylara hangi biliģsel, duyuģsal ve davranıģsal özellikleri kazandırmak gerektiği ortaya çıkmaktadır. Buna göre hareket edilirse, öğretmen adayları ileride nitelik bakımından tam donanımlı olarak mesleği icra etmeye baģlayacaklardır. Bu, toplumumuzun geleceği ve reahı için çok önemli olan eğitimde de kaliteyi artıracaktır. Bu yüzden bu araģtırmada, eğitim akültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumlarını etkileyen değiģkenleri belirlenmek amaçlanmıģtır.

9 8 BÖLÜM II YÖNTEM Bu bölümde araģtırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama aracı, verilerinin toplanması ile çözümlenmesine yer verilmiģtir AraĢtırma Modeli AraĢtırma, tarama (betimsel-survey) modeli niteliğindedir Evren ve Örneklem AraĢtırmanın evrenini, Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sını Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık, Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Ġngilizce Öğretmenliği nde öğrenim gören öğretmen adayları oluģturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesin den 300 öğrenci oluģturmaktadır. AraĢtırma örneklemi oluģturan öğretmen adaylarının anabilim dallarına göre dağılımı ise Ģöyledir: Sını Öğretmenliği 60, Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık 60, Okul Öncesi Öğretmenliği 60, Türkçe Öğretmenliği 60, Ġngilizce Öğretmenliği 60 öğrenciden oluģmaktadır. Toplam kız öğrenci sayısı 236, erkek öğrenci sayısı 64 tür Verilerin Toplanması Bu çalıģmada verilerin toplanması için Yard. Doç. Dr. Mehmet ÜSTÜNER in geliģtirdiği ve geçerlilik güvenilirlik çalıģmasını yaptığı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Tutum Ölçeği kullanılmıģtır. Ölçek tek boyutludur ve 34 maddeden oluģmaktadır. 5 li likert tipi bir tutum ölçeğidir. (1=Hiç katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=, 5=Tamamen katılıyorum). Ölçekte 10 tane ters madde bulunmaktadır (2., 5., 6., 7., 8., 15., 20., 21., 30., 32. Olumsuz-tersten puanlanan maddeler). Ölçeğin ölçüt ölçek geçerliliği.89 dur. Güvenirlik katsayısı.72 dir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbah Alpha).93 dür.

10 Verilerin Çözümlenmesi Yolları Toplanılan veriler SPSS paket programına girilmiģtir. Ters maddeleri düzeltmek amacıyla recode komutu (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1) kullanılmıģtır. Buna göre, öğretmen adaylarının tutumları okuduğu bölüm, sosyoekonomik durum, cinsiyet, ikamet ettiği yer değiģkenleri bakımından analiz edilmiģtir. Cinsiyet değiģkeni bakımından öğretmen tutumları arasında anlamlı bir arklılık bulunup bulunmadığını belirlemek için iliģkisiz örneklem t-testi; okuduğu bölüm, sosyoekonomik durum ve ikamet ettiği yer değiģkenlerine göre öğretmen tutumları arasında anlamlı bir arklılık bulunup bulunmadığını belirlemek için ise, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıģtır. Farklılığın belirlendiği durumlarda da, arklılığın hangi gruplar arasında gerçekleģtiğini ortaya koymak için schee testi uygulanmıģtır. Anlamlılık düzeyi.05 olarak alınmıģtır.

11 10 BÖLÜM III BULGULAR VE YORUMLAR AraĢtırma raporunun bu bölümünde, araģtırmanın alt amaçlarına bağlı olarak, öncelikle veri toplamada yararlanılan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin kiģisel bilgilerine, öğretmenlik mesleğine iliģkin tutum bulgularına yer verilmiģ; yorumlamalara gidilmiģtir Bulgular ÇalıĢmada öncelikle grubun kiģisel bilgilerine yer verilmiģ, daha sonra da öğretmenlik mesleğine iliģkin tutum bulguları ortaya konulmaya çalıģılmıģtır. Tablo 1: Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Tutum Puanlarının Dağılımı Cinsiyet N X S Sd t p Kadın , , ,866,000 Erkek , ,22 Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumlarının cinsiyet değiģkeni açısından anlamlı bir arklılık görülmektedir [t (298) = 3,866, p>.05]. BaĢka bir deyiģle, cinsiyet değiģkeninin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları üzerinde etkisinin olduğu söylenebilir. Kadın öğrencilerin ( X = 139,67) öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları, erkek öğrencilerin ( X = 127,10) öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumlarına göre daha olumludur.

12 11 Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Tutumlarının Okuduğu Bölüm DeğiĢkenine Göre Farklılıkları Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması Gruplararası 7855, ,928 3,652,006 Gruplariçi , ,747 Toplam , F p Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin okuduğu bölüm ile öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları arasında anlamlı bir ark vardır. [F (4-295) = 3,652, p<.05]. Öğrencilerin okuduğu bölüm bakımından arkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre, okul öncesi öğretmenliği ( X = 143,51) Pdr ( X = 129,51), sını öğretmenliği ( X = 141,76), Türkçe öğretmenliği ( X = 133,98), Ġngilizce öğretmenliği ( X = 136,20) olduğu belirlenmiģtir. Bu bulgulara göre okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları diğer bölümlere oranla daha olumlu olduğu görülmektedir. Pdr ile okul öncesi öğretmenliği ve sını öğretmenliği arasında anlamlı arlılık olduğu görülmüģtür. Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Tutumlarının Ġkamet Ettiği Yer DeğiĢkenine Göre Farklılıkları Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p Gruplararası 3, ,529 0,003,997 Gruplariçi , ,565 Toplam , Analiz sonuçları, öğrencilerin yaģadığı yer ile öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları arasında anlamlı bir ark olmadığını göstermektedir [F (2-297) = 0,003, p>.05]. Bir baģka deyiģle, öğrencilerin yetiģtikleri yerin il, ilçe ya da taģra olması öğretmenlik tutumları ile iliģkili değildir.

13 Tamamen (5) Çoğunlukla (4) Orta Düzeyde (3) Kısmen (2) Hiç Katılmıyorum (1) 12 Tablo 4: Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Tutumlarının Sosyoekonomik Düzey DeğiĢkenine Göre Farklılıkları Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması Gruplararası 20, ,383 0,019,982 Gruplariçi , ,506 Toplam , Analiz sonuçları, öğrencilerin aylık gelirleri ile öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları arasında anlamlı bir ark olmadığını göstermektedir [F (2-297) = 0,019, p>.05]. BaĢka bir iadeyle, öğrencilerin yüksek, orta ya da düģük gelire sahip olmaları öğretmenlik tutumlarını etkilememektedir. Çizelge 1: Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Tutum Dereceleri F p X 1 Öğretmen olma düģüncesi bile bana cazip geliyor , , , ,94 2 Öğretmenlik mesleği bana sıkıcı geliyor , ,3 4,31 3 Öğretmen olmayı kendime yakıģtırıyorum , ,3 16 5,3 14 4,7 4,11 4 Tekrar bir meslek tercihinde bulunmam söz konusu olsa yine öğretmenliği seçerdim , , , , ,7 3,41 5 Öğretmenliğin bana göre bir meslek olmadığını düģünüyorum ,3 22 7, ,3 4,27 6 Öğretmenliğin yaģam tarzıma uygun olmadığını düģünüyorum , ,3 25 8, ,7 4,32 7 Öğretmenliğin kiģiliğime uygun olmadığını düģünüyorum , ,3 25 8, ,40 8 Öğretmenlik mesleğini seçtiğime piģman oluyorum , ,7 22 7, ,3 4,40

14 13 9 Öğretmenlikte baģarılı olacağıma inanıyorum , , ,11 10 Öğretmenlik mesleğiyle ilgili olan bu bölümü seçmiģ olmaktan hoģnutum ,3 17 5, ,03 11 Öğretmenlik mesleğinde karģılaģacağım zorlukları aģabileceğime inanıyorum , , , ,7 4,06 12 Zor Ģartlar altında dahi öğretmenlik yapmak isterim , , , ,3 20 6,7 3,50 13 Öğretmenlik mesleğinin gereklilikleri konusunda kendime güveniyorum , ,3 19 6,3 8 2,7 4,02 14 Öğretmenliğe iliģkin özel bir yeteneğim olduğu kanısındayım , , , , ,3 3,53 15 Öğretmenliğin bana uygun bir meslek olmadığını düģünüyorum , ,3 4,30 16 Öğretmenliğin bir Ģeyler üretip yaratmam için bana ırsatlar vereceğini düģünüyorum , , ,3 22 7,3 14 4,7 3,85 17 Öğretmenliği proesyonel bir biçimde yürütebileceğime inanıyorum , ,3 14 4,7 4 1,3 4,06 18 Ġnsanlara bilmedikleri bir Ģeyleri öğretecek olma düģüncesi beni mutlu ediyor , ,7 26 8,7 14 4,7 4 1,3 4,37 19 Öğretmenlik yapan insanlara sempati duyarım , ,7 14 4, ,04 20 Öğretmen olacağımı düģünmek beni korkutuyor , ,7 28 9, ,3 4,24 21 Bir meslek tercih etme durumunda olanlara öğretmenliği tavsiye etmem , , , ,15 22 Öğretmen olduğumda yapabileceğim çok Ģey olduğunu düģünüyorum , , ,3 3,95 23 Öğretmenliğin çalıģma koģulları bana çekici geliyor , , , ,3 19 6,3 3,74 24 Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde baģarılı olmayı önemserim , , , ,3 3,93 25 Öğretmenlik yapan kiģilerle sohbet etmekten hoģlanırım , ,7 4,05

15 14 26 Eğitim, öğrenme, öğretme ve öğretmenlik konularında tartıģır, konuģurum , , ,7 28 9, ,84 27 Bilgili ve yeterli bir öğretmen olacağımı düģünüyorum ,7 16 5, ,11 28 Öğretmenliğin toplumda bana saygınlık kazandıracağına inanıyorum , , ,3 5 1,7 4,03 29 Halen okumakta olduğum öğretmenlik programını bilerek ve isteyerek seçtim , , ,3 14 4,7 4,05 30 Öğretmenlik mesleğinin bana sıkıntılar yaģatmasından endiģe duyuyorum , , , ,7 3,49 31 Öğretmenlik yaparak vereceğim eğitim aracılığıyla insanların yaģamına yön vermeyi gurur verici buluyorum , , ,41 32 Eğitim, öğrenme, öğretme, öğretmenlik konularında konuģmaktan hoģlanmam , , ,07 33 Öğretmen olduğumda çevre taraından bana yeterli değerin verileceğine inanıyorum , , ,7 10 3,3 3,77 34 Öğretmenlik mesleğinin devamlılığı bana güven veriyor , , ,05 Çizelge 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumlarında en azla tercih edilen maddenin 4,41 ortalama ile Öğretmenlik yaparak vereceğim eğitim aracılığıyla insanların yaģamına yön vermeyi gurur verici buluyorum. olduğu görülmüģtür. Bu maddeye öğretmen adaylarının yüzde 61,3'ü "tamamen katılıyorum", yüzde 25,7'si ise "çoğunlukla katılıyorum" Ģeklinde değerlendirmiģlerdir. Sadece 6 kiģi "hiç katılmıyorum" derken, 9 kiģi de "kısmen katılıyorum" Ģeklinde görüģ belirtmiģlerdir. Bu maddeleri 4,40 ile iki madde izlemektedir. Bunların ilki Öğretmenliğin kiģiliğime uygun olmadığını düģünüyorum. maddesidir. Bu maddeye öğretmen adaylarının yüzde 67,3'ü "tamamen katılıyorum", yüzde 16,3'ü ise "çoğunlukla katılıyorum" Ģeklinde değerlendirmiģlerdir. Sadece 9 kiģi "hiç katılmıyorum" derken, 15 kiģi de "kısmen katılıyorum" Ģeklinde görüģ belirtmiģlerdir. Ġkinci madde olan Öğretmenlik mesleğini seçtiğime piģman oluyorum. maddesine ise yüzde 65,7 si tamamen katılıyorum", yüzde 19,7'si ise "çoğunlukla katılıyorum" Ģeklinde değerlendirmiģlerdir. Sadece 10 kiģi "hiç katılmıyorum" derken, 12 kiģi de "kısmen katılıyorum" Ģeklinde görüģ belirtmiģlerdir.

16 15 3,41 ortalama ile Tekrar bir meslek tercihinde bulunmam söz konusu olsa yine öğretmenliği seçerdim. maddesi öğretmen adayları taraından en az tercih edilen madde olmuģtur. Bu maddeye öğretmen adaylarının yüzde 29,7'si "tamamen katılıyorum", yüzde 20,7'ü ise "çoğunlukla katılıyorum" Ģeklinde değerlendirmiģlerdir. 35 kiģi "hiç katılmıyorum" derken, 47 kiģi de "kısmen katılıyorum" Ģeklinde görüģ belirtmiģlerdir Yorumlar Tablo 1 incelendiğinde, cinsiyet değiģkeninin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları üzerinde etkisinin olduğu görülmüģtür. Kadın öğrencilerin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları daha olumlu olmuģtur. Bunda toplumun öğretmenliği kadınlara daha uygun bulması etkili olabilir. Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin okuduğu bölümün öğrencilerin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları üzerinde etkisi olduğu görülmüģtür. Bulgulara göre okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları diğer bölümlere oranla daha olumlu olduğu görülmektedir. Bunda eğitimin küçük yaģlardan itibaren baģlamasının önemli olduğu görüģü etkili olabilir. Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin yaģadığı yerin, öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumlarına etki etmediği görülmüģtür. Bunda teknoloji çağında olmamız ve artık çeģitli mesleklerden haberdar olmamız etkili olabilir. Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin aylık gelirlerinin, öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumlarına etki etmediği görülmüģtür. Bunda kiģinin mesleğe verdiği manevi değerin maddi değerden daha azla olması etkili olabilir. Çizelge 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumlarında en azla tercih edilen maddenin Öğretmenlik yaparak vereceğim eğitim aracılığıyla insanların yaģamına yön vermeyi gurur verici buluyorum. olduğu görülmüģtür. En az tercih edilen madde ise Tekrar bir meslek tercihinde bulunmam söz konusu olsa yine öğretmenliği seçerdim. olmuģtur. Buna göre öğretmenlik mesleğine iliģkin görüģlerin öğretmen adayları arasında arklılık gösterdiği Ģeklinde bir yorum yapılabilir. Bunda bütün öğrencilerin öğretmenlik mesleğini isteyerek seçmemesi etkili olabilir. Kimi bu mesleği yapmak idealleri arasında olduğu için, kimi ise sadece bir meslek sahibi olmak için ya da öğretmenlik puanları düģük olduğu için seçmiģ olabilir.

17 16 BÖLÜM IV SONUÇLAR VE ÖNERĠLER AĢağıda araģtırma ile ilgili ulaģılan sonuç ve önerilere yer verilmiģtir Sonuçlar ÇalıĢmada elde edilen bulguların analizi ve yorumlanmasından elde edilen sonuçlar Ģunlardır: 1) Bu çalıģmada öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ark olduğu görülmektedir. BaĢka bir iadeyle, cinsiyet değiģkeninin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları üzerinde etkisinin olduğu söylenebilir. Kadın öğrencilerin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları, erkek öğrencilerin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumlarına göre daha olumlu olduğu bulunmuģtur 2) Öğrencilerin okuduğu bölüm bakımından arkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre, Pdr ile okul öncesi öğretmenliği ve sını öğretmenliği arasında anlamlı arlılık olduğu görülmüģtür. 3) Öğrencilerin yaģadığı yer ile öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları arasında ise anlamlı bir ark olmadığı görülmüģtür. Bir baģka deyiģle, öğrencilerin yetiģtikleri yerin il, ilçe ya da taģra olması öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları ile iliģkili değildir. 4) Analiz sonuçları, öğrencilerin aylık gelirleri ile öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları arasında da anlamlı bir ark olmadığını göstermektedir. BaĢka bir deyiģle, öğrencilerin yüksek, orta ya da düģük gelire sahip olmaları öğretmenlik tutumlarını etkilememektedir Öneriler 5. ÇalıĢma sonuçlarına dayalı olarak geliģtirilen öneriler aģağıda verilmiģtir: 1) Bu çalıģma 300 kiģilik örneklem grubu üzerinde uygulanmıģtır. Alan incelemesi yapıldığında bu konuyla ilgili çok azla çalıģma yapılmadığı görülmektedir. Bu sebeple konuyla ilgili daha azla araģtırmaya ihtiyaç devam etmektedir. Bulguların daha geniģ örneklem gruplarında da test edilmesi çalıģmanın geçerliliği ve güvenirliğini olumlu yönde etkileyecektir.

18 17 2) Bu araģtırmada öğrencilerin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları cinsiyet, sosyoekonomik düzey, okuduğu bölüm ve yaģadığı yer ile iliģkisi incelenmeye çalıģılmıģtır. Yapılacak olan diğer çalıģmalarda öğrencilerin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumları mezun olduğu lise türü, öğretmenlik mesleğinin öğrencinin tercih listesinde kaçıncı sırada olduğu, sını düzeyi ve yakın çevresinde öğretmen olması gibi değiģkenlerle iliģkisi incelenebilir.

19 18 KAYNAKÇA (?), Öğretmen Gözüyle Öğretmenlik Mesleği Etkinlik Raporu. Türk Eğitim Derneği, Ankara. Avcı, E., CoĢkuntuncel, O., Ġnandı, Y. (2011). Ortaöğretim On Ġkinci Sını Öğrencilerinin Matematik Dersine KarĢı Tutumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Bulut, Ġ. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle Ve Fırat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:14, Dursunoğlu, H. (2003). Cumhuriyet Döneminde Ġlköğretime Öğretmen YetiĢtirmenin Tarihi GeliĢimi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı:160, Kuzgun, Y. (2000). Meslek Danışmanlığı-Kuramlar Uygulamalar. Ankara: NobelYay. Oktay, A. (1991). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenin Niteliği. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı:3, Sünbül, A. M. (2001) Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. (Edit: Ö. Demirel-Z. Kaya) Ankara: Pegem Yay. Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı 45,

20 19 EKLER EK 1: Veri Toplama Aracı: Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Tutum Ölçeği

21 Tamamen Çoğunlukla Orta Düzeyde Kısmen Hiç Katılmıyorum 20 EK 1 Sayın katılımcı, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine iliģkin tutumlarını belirlemeye yönelik bu çalıģma, bilimsel araģtırma yöntemleri dersi kapsamında düzenlenmiģtir. Bireysel bir değerlendirme olmayacaktır. Sorulara içtenlikle cevaplamanız çalıģmanın güvenirliği ve baģarısına katkı sağlayacaktır. Katılımınız için teģekkür ederiz. Cinsiyetiniz: ( ) Kız Okuduğunuz bölüm: ( ) Erkek Emine AĞALAR Muradiye GÜNDOĞAN Melike KEDERSĠZ Dürdane AK Deniz MUNĠġ YaĢadığınız yer: ( ) Ġl ( ) Ġlçe ( ) TaĢra (Köy/Kasaba) Sosyoekonomik Durumunuz: ( ) 1000 ve altı ( ) ( ) 2001 ve üstü Lüten size en uygun seçeneği işaretleyiniz. 1 Öğretmen olma düģüncesi bile bana cazip geliyor. 2 Öğretmenlik mesleği bana sıkıcı geliyor. 3 Öğretmen olmayı kendime yakıģtırıyorum. 4 Tekrar bir meslek tercihinde bulunmam söz konusu olsa yine öğretmenliği seçerdim. 5 Öğretmenliğin bana göre bir meslek olmadığını düģünüyorum. 6 Öğretmenliğin yaģam tarzıma uygun olmadığını düģünüyorum. 7 Öğretmenliğin kiģiliğime uygun olmadığını düģünüyorum.

22 Tamamen Çoğunlukla Orta Düzeyde Kısmen Hiç Katılmıyorum 21 8 Öğretmenlik mesleğini seçtiğime piģman oluyorum. 9 Öğretmenlikte baģarılı olacağıma inanıyorum. 10 Öğretmenlik mesleğiyle ilgili olan bu bölümü seçmiģ olmaktan hoģnutum. 11 Öğretmenlik mesleğinde karģılaģacağım zorlukları aģabileceğime inanıyorum. 12 Zor Ģartlar altında dahi öğretmenlik yapmak isterim. 13 Öğretmenlik mesleğinin gereklilikleri konusunda kendime güveniyorum. 14 Öğretmenliğe iliģkin özel bir yeteneğim olduğu kanısındayım. 15 Öğretmenliğin bana uygun bir meslek olmadığını düģünüyorum. 16 Öğretmenliğin bir Ģeyler üretip yaratmam için bana ırsatlar vereceğini düģünüyorum. 17 Öğretmenliği proesyonel bir biçimde yürütebileceğime inanıyorum. 18 Ġnsanlara bilmedikleri bir Ģeyleri öğretecek olma düģüncesi beni mutlu ediyor. 19 Öğretmenlik yapan insanlara sempati duyarım. 20 Öğretmen olacağımı düģünmek beni korkutuyor. 21 Bir meslek tercih etme durumunda olanlara öğretmenliği tavsiye etmem. 22 Öğretmen olduğumda yapabileceğim çok Ģey olduğunu düģünüyorum. 23 Öğretmenliğin çalıģma koģulları bana çekici geliyor. 24 Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde baģarılı olmayı önemserim.

23 Tamamen Çoğunlukla Orta Düzeyde Kısmen Hiç Katılmıyorum Öğretmenlik yapan kiģilerle sohbet etmekten hoģlanırım. 26 Eğitim, öğrenme, öğretme ve öğretmenlik konularında tartıģır, konuģurum. 27 Bilgili ve yeterli bir öğretmen olacağımı düģünüyorum. 28 Öğretmenliğin toplumda bana saygınlık kazandıracağına inanıyorum. 29 Halen okumakta olduğum öğretmenlik programını bilerek ve isteyerek seçtim. 30 Öğretmenlik mesleğinin bana sıkıntılar yaģatmasından endiģe duyuyorum. 31 Öğretmenlik yaparak vereceğim eğitim aracılığıyla insanların yaģamına yön vermeyi gurur verici buluyorum. 32 Eğitim, öğrenme, öğretme, öğretmenlik konularında konuģmaktan hoģlanmam. 33 Öğretmen olduğumda çevre taraından bana yeterli değerin verileceğine inanıyorum. 34 Öğretmenlik mesleğinin devamlılığı bana güven veriyor.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 PERCEPTIONS OF PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHER CANDIDATES AND PERSONAL DEVELOPMENT EFFORTS Arş. Gör. Adil ÇORUK ÖZET

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR Öğr. Gör. Dr. Abdullah Can Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Türkiye de eğitim alanının uygulamalı bir bilim olarak yapılanma sürecinin geçmiģten günümüze

Detaylı

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/4 Fall 2011, p.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/4 Fall 2011, p. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.457-466, TURKEY TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK Problem durumu Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

ÖĞRENCĠLERĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN DĠLE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

ÖĞRENCĠLERĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN DĠLE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI ÖĞRENCĠLERĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN DĠLE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Burçin GÖKKURT 1, Yasin SOYLU 1, Özge GÖKKURT 2 1 Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Matematik

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 909-918, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖZET

Detaylı

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte. 224 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI NDA MÜZİK DERSİ ALMIŞ/ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN GENEL PROGRAMLARI İÇERİSİNDE MESLEKİ GELİŞİMLERİ AÇISINDAN MÜZİK DERSLERİNİ

Detaylı

COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI

COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI ArĢ.Görv. Mete ALIM Yrd.Doç. Dr. Serkan DOĞANAY* Özet : Bu araştırmada, Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

2005 Dil Anlatım Dersi Kapsamı İle Genel ve Özel Hedeflerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen Tutumları

2005 Dil Anlatım Dersi Kapsamı İle Genel ve Özel Hedeflerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen Tutumları 2005 Dil Anlatım Dersi Kapsamı İle Genel ve Özel Hedelerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen Tutumları Aziz KILINÇ Canakkale Onsekiz Mart Universitesi Filiz TURAN Canakkale Onsekiz Mart Universitesi Giriş

Detaylı

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK HİZMETLERİNDEKİ YETERLİLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK HİZMETLERİNDEKİ YETERLİLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 617-635, ANKARA-TURKEY İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK

Detaylı

Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY

Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Özel Lisesi AMAÇ: Kimya öğretmeni yetiģtirme programı kapsamındaki okul deneyimi derslerinin

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 302-331 Deniz BERBEROĞLU 1 Zekavet KABASAKAL 2 GELĠġĠMSEL YETERSĠZLĠĞĠ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERĠNĠN YAġAM DOYUM VE BAġA ÇIKMA STRATEJĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Özet Bu araģtırmanın

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN ALANDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ * ÖZET

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN ALANDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1743-1773, ANKARA-TURKEY OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN ALANDA GÖREVLİ

Detaylı

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI EĞĠTĠM VE BĠLĠM Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ ARAġTIRMASI Kasım, 2015 EĞĠTĠM Ġġ (Eğitim ve Bilim ĠĢgörenleri Sendikası) ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI BĠLĠM DALI TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI BĠLĠM DALI TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ, DENETĠMĠ, PLANLAMASI VE EKONOMĠSĠ BĠLĠM DALI TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ TEMEL EĞĠTĠMDEN ORTAÖĞRETĠME

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Lisansüstü düzeyinde vizyon, analitik düģünce ve etik değerlere sahip bilim insanları yetiģtirmektir.

Lisansüstü düzeyinde vizyon, analitik düģünce ve etik değerlere sahip bilim insanları yetiģtirmektir. Genel Bilgi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı doktora programının açılması teklifi 2016 2017 Eğitim-Öğretim yılında kabul edilmiģtir. Bu doktora

Detaylı

ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ

ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı: 7 Sayfa: 239-250 GĠRĠġ LĠSE SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER: PĠLOT BĠR ÇALIġMA

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır Buraya Staj Yaptığı Yer yazılacaktır Buraya Ay, Yıl yazılacaktır

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s. 583-588 M. Safa YEPREM 1 Abdurrahman ÖZSAĞIR 2 DĠNĠ MUSĠKĠ UYGULAMALARININ HAFĠF DÜZEYDE ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARIN ÖZ SAYGISINA OLAN ETKĠSĠ 3 Özet Bu araģtırmanın amacı

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi Ziya Gökalp Göktolga Sibel Gülse Bal Kemal Esengün GaziosmanpaĢa Üniversitesi,

Detaylı

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği)

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) 1221 Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) Gökçe KILIÇOĞLU 1, Eda Nur KARAKUġ 2, Tazegül DEMĠR 3 Özet Eğitim öğretim kurumlarında öğrencinin

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK YETERLİLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK YETERLİLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1727-1747, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1695-1708, ANKARA-TURKEY İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

PSĠKOLOJĠK DANIġMANLAR ĠÇĠN ETĠK VE YASAL KONULAR

PSĠKOLOJĠK DANIġMANLAR ĠÇĠN ETĠK VE YASAL KONULAR PSĠKOLOJĠK DANIġMANLAR ĠÇĠN ETĠK VE YASAL KONULAR Prof.Dr. Binnur Yeşilyaprak Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Başkanı SUNU PLANI Toplumsal YaĢamı

Detaylı

OKUL YAġAM KALĠTESĠNE ĠLĠġKĠN ALGI ĠLE AKADEMĠK MOTĠVASYON DÜZEYĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ (MENDERES ĠLÇESĠ ÖRNEĞĠ)*

OKUL YAġAM KALĠTESĠNE ĠLĠġKĠN ALGI ĠLE AKADEMĠK MOTĠVASYON DÜZEYĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ (MENDERES ĠLÇESĠ ÖRNEĞĠ)* OKUL YAġAM KALĠTESĠNE ĠLĠġKĠN ALGI ĠLE AKADEMĠK MOTĠVASYON DÜZEYĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ (MENDERES ĠLÇESĠ ÖRNEĞĠ)* Abdurrahman ĠLĞAN ** Ebru OĞUZ *** Burcu YAPAR **** ÖZET Bu araģtırmanın amacı

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKĠ ÇALIġMALARA YÖNELĠK TUTUMLARI

ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKĠ ÇALIġMALARA YÖNELĠK TUTUMLARI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 2012 ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKĠ ÇALIġMALARA YÖNELĠK TUTUMLARI

Detaylı

BarıĢ Demir Accepted: September ISSN : Kocaeli-Turkey

BarıĢ Demir Accepted: September ISSN : Kocaeli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 1C0237 EDUCATION SCIENCES Ahmet Küçük Received: January 2010 BarıĢ Demir Accepted: September 2010 Tuğba

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANAN ATILGANLIK EĞĠTĠMĠ VE SONUÇLARI 1 Doç. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Dr. Ġbrahim KISAÇ

ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANAN ATILGANLIK EĞĠTĠMĠ VE SONUÇLARI 1 Doç. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Dr. Ġbrahim KISAÇ YeĢilyaprak, B. ve Kısaç, Ġ. (1999). Öğretmen Adaylarına Uygulanan Atılganlık Eğitimi ve Sonuçları. Mesleki Eğitim Dergisi, 1 (1) Ocak, 12-18. ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANAN ATILGANLIK EĞĠTĠMĠ VE SONUÇLARI

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAŞARI-CİNSİYET-AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAŞARI-CİNSİYET-AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAŞARI-CİNSİYET-AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Fatma BÖLÜKBAŞ Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin Türkçe

Detaylı

POLĠSLERDE TÜKENMĠġLĠK: BAZI DEMOGRAFĠK DEĞĠġKENLER AÇISINDAN K.MARAġ EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ NDE BĠR ARAġTIRMA*

POLĠSLERDE TÜKENMĠġLĠK: BAZI DEMOGRAFĠK DEĞĠġKENLER AÇISINDAN K.MARAġ EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ NDE BĠR ARAġTIRMA* POLĠSLERDE TÜKENMĠġLĠK: BAZI DEMOGRAFĠK DEĞĠġKENLER AÇISINDAN K.MARAġ EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ NDE BĠR ARAġTIRMA* Burnout in Police Unit: Research in KahramanmaraĢ Police Department on Certain Demographic Variables

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

OKUL DENEYİMİ UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

OKUL DENEYİMİ UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 OKUL DENEYİMİ UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Melih TURGUT a, Süha YILMAZ b, Ali Rıza FİRUZAN c ÖZET Bu çalışmanın amacı Fakülte-Uygulama okulu işbirliği modeli içerisinde

Detaylı

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma Ankara SOSYAL Üniversitesi GEÇERLĠK Eğitim Bilimleri KAVRAMI Fakültesi VE TÜRKĠYE DE ÖZEL EĞĠTĠM ALANINDA YÜRÜTÜLEN Özel Eğitim Dergisi LĠSANSÜSTÜ TEZLERDE SOSYAL GEÇERLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2010, 11(2)

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU - 2013 ĠÇĠNDEKĠLER :

ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU - 2013 ĠÇĠNDEKĠLER : BALMED Ġ Z M Ġ R K O L E J Ġ V E B O R N O V A A N A D O L U L Ġ S E S Ġ M E Z U N L A R D E R N E Ğ Ġ ANKET ÇALIġMA VE SONUÇ RAPORU - 2013 YAYIMLANMA TARİHİ : 08.05.2013 1 ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU

Detaylı

Yıl: 3, Sayı: 7, Haziran 2016, s

Yıl: 3, Sayı: 7, Haziran 2016, s Yıl: 3, Sayı: 7, Haziran 2016, s. 200-214 Ali Korkut ULUDAĞ 1 Sinem Miraç AKTAŞ 2 EBEVEYNLERİN EĞİTİM SEVİYESİ İLE ÇOCUKLARIN MÜZİK DERSİNE KARŞI İLGİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

767 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.

767 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte. 767 OKULÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMINDA OKUYAN ÖĞRENCĠLERĠN LĠSEDEN MEZUN OLDUKLARI FARKLI ALAN / BÖLÜMLERE GÖRE OKULÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠNE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠ Mehmet Taki YILMAZ Sinop Üniversitesi Doç. Dr.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 197-211, ANKARA-TURKEY SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı I. (GÜZ) yarıyılında yüksek lisans

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKA ALANLARI ĠLE OKUMA ĠLGĠ VE ALIġKANLIK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ. Dr. ġ. Dilek BELET

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKA ALANLARI ĠLE OKUMA ĠLGĠ VE ALIġKANLIK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ. Dr. ġ. Dilek BELET 1 ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKA ALANLARI ĠLE OKUMA ĠLGĠ VE ALIġKANLIK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ Dr. ġ. Dilek BELET Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yardımcı Doçent Çiğdem SUNA Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT VE KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFYA ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ UYGULAMA GEZİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT VE KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFYA ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ UYGULAMA GEZİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT VE KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFYA ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ UYGULAMA GEZİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr. Mustafa GĠRGĠN Yrd.Doç.Dr. Ramazan SEVER Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. (GÜZ) yarıyılında yüksek lisans

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminde Öğrenci Alınacaktır.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminde Öğrenci Alınacaktır. GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ĠLANI Eğitim Bilimleri Enstitüsü üstü Eğitim Programlarına 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminde Öğrenci Alınacaktır. BAġVURU Adayların

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ Teachers And Students Views Over The Primary Scholl s 6 th And 7 th Grades Level Of Achieving Of The General Targets Of Geography Subjects In Social Knowledge Courses ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DĠYARBAKIR ĠLĠNDE YAġAYAN VATANDAġLARIN KÜRTAJ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELEMESĠ Prof. Dr. Sabri EYĠGÜN Doç. Dr. Behçet ORAL

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2353-2366, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUM

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 81

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 81 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 81 BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE OTELCĠLĠK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN MESLEK SEÇĠMĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1243 SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Özet Gökçe KILIÇOĞLU 1, Hatice GEDĠK 2, Nadire Emel AKHAN 3 Ne Kadar Bilirsen Bil Söylediklerin Karşındakinin Anlayabildiği

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA REHBERLĠK HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA SÜRECĠNĠN ETKĠLĠLĠĞĠ

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA REHBERLĠK HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA SÜRECĠNĠN ETKĠLĠLĠĞĠ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012 ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA REHBERLĠK HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA SÜRECĠNĠN ETKĠLĠLĠĞĠ

Detaylı

ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK

ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK 1 NERĠMAN HASAN ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK EDĠTURA UNĠVERSĠTARĂ, BUCUREġTI, 2011 3 Tehnoredactare computerizată: Angelica Mălăescu

Detaylı

ENSTĠTÜ YÖNETĠM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI. Prof. Dr. ġule BAHÇECĠ Doç. Dr. Hasan KARAL Yrd. Doç. Dr. Nedim ALEV : Enstitü Sekreteri V.

ENSTĠTÜ YÖNETĠM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI. Prof. Dr. ġule BAHÇECĠ Doç. Dr. Hasan KARAL Yrd. Doç. Dr. Nedim ALEV : Enstitü Sekreteri V. TARĠH: 15.02.2011 SAYI: 10 KATILANLAR T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENSTĠTÜ YÖNETĠM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Doç. Dr. Haluk ÖZMEN Doç. Dr. Bülent GÜVEN Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BIĠLGĠ VE ĠLETĠġIM TEKNOLOJILERĠNĠN KULLANIMINA ĠLIġKĠN GÖRÜġLERĠ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BIĠLGĠ VE ĠLETĠġIM TEKNOLOJILERĠNĠN KULLANIMINA ĠLIġKĠN GÖRÜġLERĠ 556 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BIĠLGĠ VE ĠLETĠġIM TEKNOLOJILERĠNĠN KULLANIMINA ĠLIġKĠN GÖRÜġLERĠ ÖZET Gökhan DEMĠRCĠOĞLU, KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Trabzon, demircig73@hotmail.com

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ doi: http://dx.doi.org/10.17218/husbed.58800 ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ertuğrul ÇAM 1 Ahmet ÜSTÜN 2 Atı/ : Çam, Ertuğrul; Üstün, Ahmet (2016).Öğretmenlerin

Detaylı