E U R O SĐGORTA Euro Sigorta A. Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E U R O SĐGORTA Euro Sigorta A. Ş."

Transkript

1 E U R O SĐGORTA Euro Sigorta A. Ş YILI FAALĐYET RAPORU

2 EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĐ GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması için Divan a yetki verilmesi Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun ayrı ayrı okunup müzakere edilmesi,2008 Dönemi Bilanço ve Kar - Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunup müzakere edilerek karara bağlanması, 4. Yönetim kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibrası, 5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni atamaların yapılması, atanan üyelerin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek ücret ve huzur haklarının tesbiti, 8. Türk Ticaret Kanunu nun 344 ve 335 maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi. 9. Dilek ve temenniler, kapanış.

3 SĐGORTA ADI EURO SĐGORTA A.Ş. DÖNEMĐ: SĐGORTA VE REASÜRANS ĐLE EMEKLĐLĐK ŞĐRKETLERĐNĐN MALĐ BÜNYELERĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK UYARINCA HAZIRLANAN DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FAALĐYET RAPORU Şirketimizin 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine ilişkin yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırladığımız FAALĐYET RAPORU nu ekleriyle birlikte tetkik onayınıza sunarız. Saygılarımızla Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza MUSTAFA ŞAHĐN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı YUSUF ALĐ ALAN

4 I.GENEL BĐLGĐLERĐ ĐHTĐVA EDEN SUNUŞ BÖLÜMÜ a) Faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler: Sayın ortaklarımız, Şirketimizin 2008 yılı ticari faaliyetleri içinde ulaşılan sonuçlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Genel Değerlendirme 2008 yılında bütün branşlarda toplam ,38 TL prim üretimi sağlanmıştır. Bunun ,72 TL kısmı reasürörlere devredilerek ,66 YTL konservasyon tutulmuştur. Bu dönemde şirketimizin UFRS çerçevesinde düzenlenen mali tablolarına göre ( ,29) TL teknik zarar, ,49 TL mali gelir, TL Yatırırım Gideri, ,42 Olağandışı Faaliyet Geliri elde edilmiştir. Gelirlerimizden toplam giderlerimiz düşüldükten sonra ,38 TL Dönem Zararı gerçekleşmiştir yılı sonunda aktif toplamımız ,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç: Şirketimiz in tarihi itibariyle hazırlanan mali tablolarında ,38 TL Dönem Zararı elde edilmiştir. Bu vesile ile sonuçlarını değerli tetkiklerinize arz etmiş olduğumuz 2008 yılı bilançosu ile kar zarar hesaplarının onaylanmasını ve bu yıla ait işlem ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu nun ibrasını takdirlerinize sunar, 2009 yılının ülkemiz, ortaklarımız ve şirketimiz için hayırlı olmasını dileriz. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu

5 b) Şirketin Tarihçesi Euro Sigorta A.Ş. 7 Eylül 1995 tarihinde Toprak Sigorta adı ile kurulmuş, 1 Haziran 1996 tarihi itibariyle fiilen faaliyete geçmiştir. Şirket, Yangın, Nakliyat, Kaza ve Mühendislik branşlarında faaliyet göstermektedir. Toprak Sigorta Anonim Şirketi nin %95,064 oranındaki hissesinin tarihinde Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alınmasından sonra şirket faaliyetlerine Euro Sigorta A.Ş. adı ile devam etmektedir. Euro Sigorta A.Ş. tüm sigortalılarına yüksek kalitede, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışı ile sektörde en iyi hizmeti veren sigorta şirketi olarak sektörünün gelişmesine katkıda bulunacaktır Yılı Đçerisinde Ana sözleşmede Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantımızda, anasözleşmemizin ıncı maddelerinin aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir tarihinde Toprak Sigorta A.Ş. nin Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alınmasından sonra unvan değişikliği ve kurumsal yaklaşımlar çerçevesinde ana sözleşmenin yukarıda belirtilen maddeleri tadil edilmiştir. Toprak Sigorta Anonim Şirketi Ana sözleşme Değişiklik Taslağı ESKĐ METĐN ÜNVAN MADDE 2 Şirketin ünvanı Toprak Sigorta Anonim Şirketi dir MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4 Şirketin merkezi Đstanbul dadır. Şişli ilçesi, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:17 Cerrahoğlu Đş merkezi Kat: 2-3 dur. Şirket, yetkili makamlardan izin alınması şartıyla Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve dışında şube, acentelikler ve muhabirlikler ihdas edebilir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır

6 SÜRE MADDE 5 Şirket kati kuruluştan itibaren 99 yıl için kurulmuştur. Bu müddet mevzuatın öngördüğü işlemler yapılmak ve gerekli izinler alınmak şartı ile uzatılabilir veya kısaltılabilir. ĐNTĐFA SENETLERĐ MADDE 8 Genel Kurul, Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine intifa Senetleri ihdasına karar verebilir. Đntifa Senetleri sahiplerine Ana Sözleşme de yapılacak değişiklikle safi karın tahsis ve dağıtımına ilişkin maddesinde belirtilecek oranda kar payı alma hakkı verir. OY HAKKI MADDE 13 Genel Kurullarda hissedarların sahip oldukları hisse sayısı kadar oy kullanmak hakları vardır. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. ŞĐRKET TEMSĐLĐ MADDE 30 Şirketin temsili ile ilzam edilebilmesi ve ilgili tüm evrak ve işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ünvanı adı altında imza yetkisini haiz en az iki kişi tarafından imzalanmış olması gerekir. Đmzaya yetkili olanlar ile imza yetki dereceleri Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu imza ve dereceleri Ticaret Siciline tescil ettirilir ve usulüne göre ilan olunur. Yönetim Kurulu üyelerinden imza yetkisine haiz olanlar Şirket adına birinci derece imza yetkilidirler. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN ÜCRETLERĐ MADDE 32 Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında aylık bir maktu ücret veya her oturum için belli bir huzur hakkı ödenir. Ödenecek ücretin şekil ve tutarı Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilir. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, ayrıca bu ana sözleşmenin kar dağıtımı maddesinde belirtilen şekilde ve oranda kar payı alırlar.

7 KARIN TAHSĐSĐ VE DAĞITILMASI MADDE 40 Her yıl Şirketin bilançosunda tespit edilen kardan yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur: 1. Vergiden sonraki safi kardan %5 kanuni (umumi) yedek akçeye ayrıldıktan sonra kalanından, 2. Şirket sermayesinin yüzde beşi (%5) oranında bir meblağ sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, (Birinci kar payı) olarak hissedarlar için ayrılır, 3. Kalan safi karın yüzde ikiye (%2) kadarı, Yönetim Kurulu üyeleri ile Müdürden başlamak üzere daha üst ünvan da görev yapan personelin tamamına veya bir kısmına eşit olmayan miktarlarda Yönetim Kurulu nun onayı ile dağıtılır, 4. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlardan sonra kalan safi kardan Genel Kurul ca saptanacak oran ve miktarda bir meblağ ihtiyari (olağanüstü) yedek akçeye ayrılabilir. Kalan kısım sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın (ikinci kar payı) olarak hissedarlar için ayrılır. YENĐ METĐN ÜNVAN MADDE 2 Şirketin ünvanı Euro Sigorta Anonim Şirketi dir MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4 Şirketin merkezi Đstanbul dadır. Şişli ilçesi, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:17 Cerrahoğlu Đş merkezi Kat: 3 tür. Şirket, yetkili makamlardan izin alınması şartıyla Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve dışında şube, acentelikler ve muhabirlikler ihdas edebilir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. SÜRE MADDE 5 Şirketin müddeti sınırsızdır. ĐNTĐFA SENETLERĐ MADDE 8 Genel Kurul, Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine intifa Senetleri ihdasına karar verebilir.

8 OY HAKKI MADDE 13 Genel Kurullarda hissedarların sahip oldukları hisse sayısı kadar oy kullanmak hakları vardır. ŞĐRKET TEMSĐLĐ MADDE 30 Şirketin temsili ile ilzam edilebilmesi ve ilgili tüm evrak ve işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ünvanı adı altında imza yetkisini haiz en az iki kişi tarafından imzalanmış olması gerekir. Đmzaya yetkili olanlar ile imza yetki dereceleri Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu imza ve dereceleri Ticaret Siciline tescil ettirilir ve usulüne göre ilan olunur. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN ÜCRETLERĐ MADDE 32 Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında aylık bir maktu ücret veya her oturum için belli bir huzur hakkı ödenir. Ödenecek ücretin şekil ve tutarı Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilir. KARIN TAHSĐSĐ VE DAĞITILMASI MADDE 40 Her yıl Şirketin bilançosunda tespit edilen kardan yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur: 1. Vergiden sonraki safi kardan %5 kanuni (umumi) yedek akçeye ayrıldıktan sonra kalanından, 2. Şirket sermayesinin yüzde beşi (%5) oranında bir meblağ sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, (Birinci kar payı) olarak hissedarlar için ayrılır, 3. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlardan sonra kalan safi kardan Genel Kurul ca saptanacak oran ve miktarda bir meblağ ihtiyari (olağanüstü) yedek akçeye ayrılabilir. Kalan kısım sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın (ikinci kar payı) olarak hissedarlar için ayrılır.

9 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımızda, ana sözleşmemizin sermaye ile ilgili 6.maddesinin aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Euro Sigorta Anonim Şirketi Ana sözleşme Değişiklik Taslağı ESKĐ METĐN SERMAYE VE HĐSSE SENETLERĐ MADDE 6 Şirketin sermayesi beheri 1.000,-TL nominal değerde nama yazılı adet hisse karşılığı tamamı nakitten oluşan TL dır. Şirket hisse senetleri A ve B grubu olarak iki gruba ayrılmış olup şirketin eski sermayesini teşkil eden ve tamamı ödenmiş olan TL sine tekabül eden hisse senetlerinden adedi A grubu, adedi B grubu olup, bu defa arttırılan TL tutarındaki sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin adedi A grubu ve adedi B grubu olarak ihdas olunmuştur. Artırılan TL nın A grubu hisse senetlerini temsil eden TL lık kısmı ile B grubunu temsil eden TL lık kısmı,đstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nun / sicil numarasında kayıtlı bulunan Ege Sigorta Anonim Şirketi nin, Đstanbul 6 ıncı Asliye Ticaret Mahkemesi nin 23/05/2003 tarih ve 2003/1123 D. Đş sayılı kararı ile tayin olunan bilirkişi heyeti tarafından verilen 16/06/2003 tarihli raporla tespit olunan (birtrilyondörtyüzalymışdörtmilyarikiyüzyirmiyedimilyondokuzyüzonbirbinyediyüzseksenye di) TL lik özvarlığından karşılanmış olup, Türk Ticaret Kanununun 451 inci, Kurumlar Vergisi Kanununun uncu ve Sigorta Murakabe Kanununun 24 üncü maddelerine göre şirketimizle devralınarak birleşmesi suretiyle karşılanmıştır. Şirketin tamamı nama yazılı olan hisse senedinin ve hisse ilmuhaberinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Mevzuatı ve işbu Ana Sözleşme hükümlerinin mahfiziyeti kaydıyla serbesttir. Hisse senedinin ve hisse ilmuhaberinin ciro edilmesi ve devir alana teslimi ile devir işlemi tekemmül etmiş olur. Hisse senedinin ve hisse ilmuhaberinin devrinin Şirkete karşı hüküm ifa edebilmesi Yönetim Kurulu nun bu konuda olumlu karar vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir. Yönetim Kurulu her hangi bir sebep göstermeksizin dahi devre muvafakat etmeyebilir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

10 Hisse senetleri ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir. YENĐ METĐN SERMAYE VE HĐSSE SENETLERĐ MADDE 6 Şirketin sermayesi beheri 1,00 YTL nominal değerde nama yazılı adet hisse karşılığı tamamı nakitten oluşan ,00 YTL dır. Şirket hisse senetleri A ve B grubu olarak iki gruba ayrılmış olup şirketin eski sermayesini teşkil eden ve tamamı ödenmiş olan ,94 YTL sine tekabül eden hisse senetlerinden ,26 YTL lik kısmı A grubu, ,68 YTL lik kısmı B grubu olup tamamı ödenmiştir.bu defa artırılan ,06 YTL nın A grubu hisse senetlerini temsil eden ,74 YTL lık kısmı ile B grubunu temsil eden ,32 YTL lık kısmı, Đstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası nın 1822 sicil numarasında kayıtlı bulunan Yeminli Mali Müşavir Erdinç Angın ın tarih ve YMM /04 sayılı Đç Kaynakların Tespitine Đlişkin Y.MM. raporu ile tespit olunan ,05 YTL lik şirket iç kaynaklarından (Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ,54,Yasal Yedeklere Đlişkin Enflasyon Düzeltmesi Farkları ,06, Olağanüstü Yedekler ,01, Diğer Kar Yedekleri ,89, 2003 Yılı Enflasyonundan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları ,45 YTL ) kalan ,01 YTL lik kısmı ise nakit sermaye artışı sureti ile karşılanacaktır. Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ¼ ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir. Şirketin tamamı nama yazılı olan hisse senedinin ve hisse ilmuhaberinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Mevzuatı ve işbu Ana Sözleşme hükümlerinin mahfiziyeti kaydıyla serbesttir. Hisse senedinin ve hisse ilmuhaberinin ciro edilmesi ve devir alana teslimi ile devir işlemi tekemmül etmiş olur. Hisse senedinin ve hisse ilmuhaberinin devrinin Şirkete karşı hüküm ifa edebilmesi Yönetim Kurulu nun bu konuda olumlu karar vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir. Yönetim Kurulu her hangi bir sebep göstermeksizin dahi devre muvafakat etmeyebilir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir. Hisse senetleri ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ,54 Yasal Yedeklere Đlişkin Enflasyon Düzeltmesi ,06 Farkları Olağanüstü Yedekler ,01 Diğer Kar Yedekleri , Yılı Enflasyondan Kaynaklanan Geçmiş Yıl ,45 Zararları Toplam ,05

11 c) Ortaklık Yapısı ve Sermaye Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %89, ,52 TL Euro Portföy Yönetimi A.Ş. % 7, ,00 TL Diğer % TL Toplam % ,00 TL 2008 Yılı içerisinde Şirketin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklikler: Şirketimiz Yönetim Kurulu nun tarihli 137.inci toplantısında; Şirketimiz ortaklarından Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. e ait B Grubu ,86 adet hissenin ,14 YTL rüçhan hakkı kuponu ile birlikte Euro Portföy Yönetim A.Ş. ye devretmesine ilişkin talebin kabul edilerek hisse devir işleminin Hazine Müsteşarlığı na bildirilmesine ve değişikliğin pay defterine işlenmesine karar vermiştir. Euro Sigorta A.Ş. pay sahipleri listesi 25 Ocak 2008 öncesi PAY SAHĐBĐNĐN ADI SOYADI / ÜNVANI SERMAYE MĐKTARI HĐSSE ADEDĐ YTL TASARRUF MEVDUATI SĐGORTA FONU , ÜNĐVERSAL YATIRIM HOLDĐNG A.Ş , OTOMOBĐLCĐLĐK VE TĐCARET A.Ş , ŞÜKRAN TOPRAK 19, AYLA TOPRAK 19, SEVGĐ TOPRAK TUNGA 19, YEŞĐM TOPRAK 58, F.MEVLÜT ASLANOĞLU 19, SERVET GÜRKAN 49, KARTEKS TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. 0,10 99 YAHYA MURAT DEMĐREL 0,10 99 HALĐT SOYDAN 0,01 10 TOPLAM ,

12 25 Ocak 2008 satış sonrası ortaklık yapısı PAY SAHĐBĐNĐN ADI SOYADI / ÜNVANI Sermaye Miktarı YTL Hisse Adedi EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş , ÜNĐVERSAL YATIRIM HOLDĐNG A.Ş , OTOMOBĐLCĐLĐK VE TĐCARET A.Ş , ŞÜKRAN TOPRAK 19, AYLA TOPRAK 19, SEVGĐ TOPRAK TUNGA 19, YEŞĐM TOPRAK 58, F.MEVLÜT ASLANOĞLU 19, SERVET GÜRKAN 49, KARTEKS TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. 0,10 99 YAHYA MURAT DEMĐREL 0,10 99 HALĐT SOYDAN 0,01 10 TOPLAM , Şirketimizin tarihli olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimiz sermayesinin ,94 YTL sından ,05 YTL lik kısmının şirket iç kaynaklarından, kalan ,01 YTL lik kısmın ise nakit sermaye artışı suretiyle arttırılarak YTL sına çıkartılmasına bu amaçla şirket ana sözleşmesinin 6.ıncı maddesinin değiştirilmesine, nakit olarak arttırılmasına karar verilen ,01 YTL sının tamamının ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek, sermaye artışına ilişkin kararın tescilinden itibaren ¼ ünün üç ay içerisinde, kalanının ise üç yıl içinde ödenmesine, karar vermiş olup, söz konusu karar tarihinde tescil ve ilan edilmiştir. Sermaye artırımından sonra ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde değişmiştir. ADI SOYADI / ÜNVANI ARTIRIM ÖNCESĐ ARTIRIM SONRASI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş , ,52 EURO PORTFÖY YÖNETĐMĐ A.Ş. 0, ,00 AYLA TOPRAK 19,53 74,37 SEVGĐ TOPRAK TUNGA 19,53 74,37 ŞÜKRAN TOPRAK 19,53 74,37 YEŞĐM TOPRAK 58,60 223,14 F.MEVLÜT ASLANOĞLU 19,53 74,37 ÜNĐVERSAL YATIRIM HOLDĐNG A.Ş , ,33 OTOMOBĐLCĐLĐK VE TĐCARET A.Ş , ,07 SERVET GÜRKAN 49,32 252,66 KARTEKS TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. 0,10 0,38 YAHYA MURAT DEMĐREL 0,10 0,38 HALĐT SOYDAN 0,01 0,04 0,00 TOPLAM , ,00

13 d) Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza nın Faaliyet Dönemine Đlişkin Değerlendirmesi ve Geleceğe Yönelik Beklentileri Sayın Ortaklarımız, Eski Unvanı Toprak Sigorta A.Ş. olan şirketimiz Euro Sigorta A.Ş. değerlendirmeye tabi faaliyet dönemi başında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu iştiraki bir şirket iken, TMSF Fon Kurulu nun tarihli kararı ile, Toprak Sigorta Anonim Şirketi nin %95,064 oranındaki hissesinin Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne satılmasına karar verilmiştir. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın tarihli yazısı ile hisse devrinin onaylanmasını müteakip tarihinde hisse devri pay defterine kaydedilmiştir. Şirketimizin 30 Nisan 2008 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında gerçekleştirilen ana sözleşme tadili sonucunda Toprak Sigorta A.Ş. olan unvanımız Euro Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Söz konusu tadil tasarısı ile tarihli olağanüstü genel kurul kararı, Đstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tarihinde tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16 Mayıs 2008 tarih ve 7064 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirket yönetimini devraldıktan sonra geleceğe yönelik sağlam bir alt yapı kurmak için gerekli çalışmalar ve yatırımlar sırayla gündeme alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu çerçevede ; Konservasyon koruması için Milli Reasürans ile Yangın &Mühendislik ve Oto Hasar Fazlası ( Excess of loss) anlaşmaları imzalanmıştır. Tahsilatlarımız hızlandırılmıştır. Alacaklar teminat altına alınarak açık hesaplar kapatılmıştır. Varlık yönetimi için portföy yönetim hizmet anlaşması yapılmıştır. Finansal kayba yol açan yüksek faizli teminat mektupları takas edilmiştir. Şirketimiz sermayesinin YTL ye yükseltilmesi kararlaştırılmış olup Hazine Müsteşarlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinler alınmıştır. Servislere alanında uzman,tecrübeli üst düzey yöneticilerin atanma işlemleri yapılmış ve yapılmaktadır. Tüm iş akış ve çalışma prosedürleri revize edilerek yeniden yayınlanmıştır. Şirketin kullandığı AS400 Bilgi Đşlem sisteminin versiyonu düşük olduğundan, Web üzerinde poliçe kesilmesine olanak tanıyan yeni bir yazılım programı satın alınmış, bu programın altyapısına uygun donanım tamamen yenilenmiştir. Söz konusu yazılım programı tarihi itibariyle acentelerimizin kullanımına açılmıştır. Hasar yönetim sistemi anlaşmaları yapılmıştır. Türkiye genelinde 85 yetkili servisle anlaşma sağlanmıştır. Hasar frekansı ve Hasar/ Prim oranı yüksek acenteler tasviye edilmiştir. Acente prim portföyündeki yüksek risk girişi önlenmiştir. Web sitesi yenileme çalışmaları tamamlanmıştır.

14 Acente kabul prosedürleri oluşturulmuştur. Yeni acenteler yönetmeliği ve değişen mevzuata uygun formlar oluşturulmuştur. Şirketimizde, insan kaynakları, teknolojik yenilenme, iş organizasyonu, alt yapı, risk süreçleri ve kontrol süreçleri ile ilgili çalışmalar hızla devam etmekte olup sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Bundan sonra dengeli ve karlı bir portföy yapısı ile üretim süreci inşası başlamıştır. Üretim ve büyüme süreci; yavaş, sağlam ve uzun vadeli bir strateji izlenerek sürdürülecektir. Bu beklenti ve tespitler çerçevesinde, 2008 yılının sonuçlarını dikkatlerinize sunar, 2009 yılının ülkemiz, ortaklarımız ve şirketimiz için hayırlı olmasını dileriz. Mustafa ŞAHĐN Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza

15 e) Personel sayısı ile bölge müdürlüğü sayısına, şirketin hizmet türü ve faaliyet konularına ilişkin açıklamalar ve bunlar esas alınarak şirketin sektördeki konumunun değerlendirilmesi : Personel Bilgileri Personel Sayısı Genel Müdürlük Personel sayısı Bölgeler personel sayısı 4 0 Şirketimizde tarihi itibariyle 18 olan personel sayısı, tarihinde 26 kişiye tarihi itibariyle 35 kişiye yükselmiştir yılı içinde bölge müdürlüğü olmayan şirketimiz, 2008 yılı içinde Trabzon ve Ankara illerinde birer bölge temsilciliği kurmuş olup, 2009 yılı başında Ankara Bölge Müdürlüğü ve Trabzon Bölge Müdürlüğü kuruluş işlemleri tescil ettirilmiştir. Üretim Organları Aracılar tarihinde 72 olan acente sayısı tarihi itibariyle 84 e yükselmiş olup, tarihinde 127 ye yükselmiştir. Şirketimiz, tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan satın alınmıştır. Şirket TMSF yönetiminde çok düşük miktarda üretim ile faaliyetini sürdürmüştür. Satın almayı müteakip yeni acenteler kurulmuş ve üretim faaliyeti yeniden başlamıştır. Şirketimizin tarihinde %0.03 olan pazar payı, tarihi itibariyle % 0.27 ye yükselmiş, buna karşın prim artış oranı % olarak artış göstermiştir. Üretim trendi, organizasyon ve altyapı süreçlerinin tarihi itibariyle hedeflenen noktaya ulaşması için gerekli çalışmalar hızla devam ettirilmektedir.

16 II.YÖNETĐM VE KURUMSAL YÖNETĐM UYGULAMALARINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER: a)yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve denetçilerin görev süreleri ve mesleki deneyimleri. Adı Soyadı Unvanı Atanma Tarihi Ayrılma Tarihi Eğitim Durumu Tecrübesi Mustafa Şahin Y. Kurulu Başkanı Devam Lisans Mühendislik Coşkun Arık YK Başkan Vekili Devam Lisans Đşletme Mustafa Şahin Murahhas Üye Devam Lisans Mühendislik Yusuf Ali Alan Üye Devam Lisans Đşletme Elvan Soydaş Üye Devam Lisans Đşletme Sevgi Çıtak Üye Devam Lisans Đşletme Küçüközcan Mustafa Avşar Đç Denetim Müdürü Devam Lisans Đktisat 31/12/2008 Tarihi Đtibariyle Üst Düzey Yöneticileri Adı Soyadı Unvanı Göreve / Görevden Başl.Tar. Ayr.Tar. Sorumluluk Alanı Mustafa Şahin Murahhas Aza Devam Tüm Đşler Yusuf Ali Alan G.Müdür Yard Devam Bim,Hasar,Mali ve Đdari Đşler Ali Aküren Acenteler ve Pazarlama Koordinatörü b) Denetçilerin görev süreleri ve mesleki deneyimleri : Devam Acenteler,Pazarlam a Bölgeler Đsmail Üzer Denetçi Devam Lisans Đşletme Đsmail Güner Denetçi Devam Ön Lisans Muhasebe

17 c)yönetim kurulu üyelerinin hesap dönemi içinde yapılan ilgili toplantılara katılmaları hakkında bilgiler: Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyet döneminde şirket ihtiyaçları çerçevesinde düzenli olarak toplantılar düzenlemiştir. Söz konusu toplantılara ait tutanaklar bütün üyeler tarafından imzalanarak karar defterine kaydedilmiştir. d)đnsan Kaynakları : Euro Sigorta A.Ş. insan kaynakları politikası, organizasyon şemasında yer alan birimlerin iş akışının günlük ve planlanan hedefler doğrultusunda sağlıklı olarak yürütülmesi çerçevesinde halen şirket üst düzey yönetimi tarafından şekillendirilmektedir yılı insan kaynakları açısından daha çok personel değişimi ve rotasyonu şeklinde geçmiştir yılında organizasyon şemamıza uygun terfi ve yetkilendirme sistemi mevcut prosedürümüze uygun olarak oluşturulacaktır. Đnsan Kaynakları işlemleri, ( özlük hakları, izin, ücret ve eğitim) Mali Đşler ve Muhasebe Servisi tarafından yürütülmektedir. Đnsan kaynakları uygulamaları şirketin ihtiyaçlarına göre üst yönetimin tasarrufu ile gerçekleştirilmiştir. e) Şirketimizin dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler. Risk politikası, olası tehlikelere herhangi bir şekilde karşı koymak için şirket yönetimi tarafından alınan önlemlerin bütünüdür. Risk belirleme yöntemlerimizin başında hangi olaylar kayıplara neden olmaktadır, ne zaman risk doğabilir, nerede risk olabilir gibi soruların cevapları alınması amaçlanmıştır. Risk politikası için alınan önlemler geleceğe yönelik olup yaklaşmakta olan kayıp tehlikelerini önlemeyi yada minimum kılmayı amaçlar.

18 Günümüz koşullarında sigorta şirketleri yok edilebilir riskleri elemine etmek kaçınılmaz riskleri doğru saptayarak, müşterilerine farklı fiyat seçenekleri sunmak zorundadır. En ucuz sigortacı en yüksek prim gelirini hedef alandır. Aynı zamanda en çok yeni işlem gerçekleştirendir. En pahalı sigortacı ise riskten kaçınandır. Beklenen hasar gerçek hasara eşitse en yüksek kar sağlanacaktır. Bu durumda riskten kaçan sigortacının karı en düşük, riskten hoşlanan sigortacının da düşük primle satması nedeniyle karı düşük olacaktır. Riske girme sigorta şirketlerinin varoluşlarının sonucudur. Riske girmemek aynı zamanda kardan kaçınmayı da göze almaktır. Ancak hasarlar tesadüfen düşük gerçekleşirse risk alan daha çok kar edecektir. Şirketimiz bu risk varsayımları içinde sigorta branşları bazında risk kabul politikasını her yıl hazırlanan yönetmelikle acentelere duyurmaktadır. Oto sigortalarında mümkün olduğunca il, araç marka, model ve kullanım tarzları bazında hasar/prim risk profillerinin ve hasar frekanslarının analizleri yapılmaktadır. Riski daha az olan araç grupları ve illerde oto sigortalarının yapılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda büyük illerde daha doğrusu hasar/prim ve hasar frekansının yüksek olduğu araç grubu ve kullanımlarından kaçınılmaktadır. Teminat verilmesi durumunda da fiyatlar, primler arttırılarak teminat verilebilmektedir. Riskli araç grupları dışındaki marka, modellerde uygun fiyat ve şartlar belirlenerek yoğun olarak çalışmaya odaklanılmıştır. Yapılan analiz çalışmaları sonucunda risk gruplarının fiyat ve hasar/prim oranları sürekli takip edilmektedir. Bu doğrultuda oto sigortaları risk kabul yönetmeliğinde teminat limitleri, koşulları ve detayları belirlenmiştir. Yangın sigortalarında mümkün olduğu kadar küçük ölçekli risk grupları konut, küçük ticari işletmeler hedef alınarak çalışma yapılmaktadır. Büyük montanlı sınai rizikolar reasürans anlaşması içinde plasmanları sağlandığı ölçüde sigortaları yapılmaktadır. Đlk etapta riziko teftiş çalışması yapılarak riskin yapı karakteristiği, bitişikliği, ısıtma ve elektrik tesisatları, su kaynakları, itfaiye yakınlık vb kriterler ile deprem ve seylap riskleri ile hasar olabilecek detaylar araştırılır incelenir. Daha sonra PML ve EML sonuçlarına göre oluşabilecek hasar tahminleri yapılarak sonuçlarına göre risk fiyat belirlemesi yapılır. Kümül oluşturulabilecek risklerde sürekli takip edilmektedir. Bölgeler içinde oluşabilecek ani artışlar alınan raporlara göre kontrol edilmektedir. Yangın sigortalarında, teminatlar bazında risk grupları oluşturulmuştur. Sigorta edilemeyen ve edilebilecek rizikolar teminat limitlerine kadar belirlenmiştir. Yangın sigortası risk kabul yönetmeliğinde detaylı şekilde açıklamaları yapılmıştır. Mühendislik sigortaları üretimi şirketimiz prim üretimi içinde önemli yer tutmasa da risk çalışmaları eldeki veriler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Đnşaat sigortalarında büro, yurt, lojman, konut, iş merkezi, otel gibi inşaat projeleri yapılması hedeflenmiştir. Her proje için inşaat süresine, yapıların inşa tarzına, inşaatın ifa edildiği yere, projenin teknik özelliklerine ve sigortalı tarafından talep edilen ek teminatlara göre risk değerlendirmesi yapılır. Diğer taraftan özellik arz eden bazı inşaat sigortalarının sigorta konusu projelerinin (baraj ve yol inşaatı) yüksek bedeller içermesi sebebi ile reasürörlerle ortak çalışma yapılarak değerlendirilir. Montaj sigortaları da inşaat sigortalarına benzer özellikler taşımakta olup konu riskin durumuna göre değerlendirilir.

19 Makine sigortasında, başlangıcında on yaşını aşan ve ülkemizde yerleşik mümessili ve servisi bulunmayan makineler için yine belirli yaşı aşan makinelere ağır risk oluşturduğu için (zirai makineler, yer altında çalışan makineler ve yüzer vasıtalar vb.) teminat verilmemesi esastır. Makine kırılması teminatı verilen makinelere beraberinde yangın sigortası verilmesi zorunludur. ECS sigortalarında tıbbi cihazların gerek çalışma ortamları, gerek kullanan kişilerin yetersizliği ve cihaz modellerinin eski olması nedeniyle risk kabul yönetmeliğinde kısıtlayıcı tedbirler almamızı gerektirmektedir. Garanti kapsamındaki cihazlarda garanti kapsamına giren hasarlar teminat dışı tutulmaktadır. Nakliyat emtea sigortasında risklerin gösterdiği çeşitlilik ve özellikler nedeniyle, sigortanın sınırlı koşullarla kabulü veya kabulünün olanaksız olması söz konusu olmaktadır. Emtia grupları oluşturulmuştur. Mal nakliyat sigortalarında her bir riski etkileyen bir çok etken ve değişkenin bulunması, risklerin benzer alt gruplar halinde toplanması ve değerlendirilmesi oldukça güçleştirmektedir. Denizyolu, karayolu, havayolu ve demiryolu bölümlerinin her biri ayrıca yurtiçi ve yurtdışı taşımalar ile dar ve geniş kapsamlı teminatlar olmak üzere bölümlendirilmiştir. Yukarıda branşlarla ilgili risklerin kabulü ancak reasürans anlaşması dahilinde kabul edilebilmektedir. Trete anlaşmasında istisna edilmiş hiçbir risk temin edilmemektedir. Anlaşma gereği şirketimize verilen branş teminat limitleri dışında risk kabulü yapılmamaktadır. Bu limitler içinde şirketimiz riskler itibariyle konservasyon asgari ve azami limitlerini belirleyerek kalan kısımların tamamını trete reasürörlerine oranları nispetinde plasmanlarını otomatik olarak yapmaktadır.

20 III FĐNANSAL BĐLGĐLER VE RĐSK YÖNETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRMELER a) Türk Ticaret Kanunu nun 347 inci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor EURO SĐGORTA A.Ş. GENEL KURULU NA Euro Sigorta A.Ş. nin 2008 yılı Denetim Raporu aşağıdadır. Türk Ticaret Kanunu nun Murakıplar ın vazifelerinin sayıldığı 353.üncü maddesine istinaden yapılan çalışmalar başlıklar altında açıklanmıştır. 1. Şirketin idare meclisi azalarıyla iş birliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek, Denetçiler olarak, Yönetim Kuruluyla olabildiğince bir araya gelinerek istişare yapılmıştır. 2. Şirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayıtların intizamla tutulmasını sağlamak maksadıyla hiç olmazsa altı ayda bir defa şirketin defterlerini incelemek, Şirketlerin tutmakla yükümlü olduğu kanuni defterlerin cari döneme ait olanlarının intizamlı olarak bilgisayar ortamında tutulmaya devam edildiği görülmüştür tarihi itibariyle şirketin ayrıntılı mizanı alınarak incelenmiştir. Şirketin kanuni defterlerinin halen mevcut olup olmadıkları ve tasdikleri kontrol edilmiştir. 3. Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz olmamak üzere sık sık ve ansızın şirket veznesini teftiş etmek, 2008 yılı içerisinde Şirketin kasasında bulunan nakit ve nakit benzeri varlıkların kayıtları ile fiziki değerler karşılaştırılmış olup sayım sonuçlarının fiziki kayıtlarla mutabakatı sağlanmıştır. 4. En az ayda bir defa şirketin defterini inceleyerek rehin veya teminat, yahut şirketin veznesinde hıfz olunmak üzere vedia olarak teslim olunan her nevi kıymetli evrakın mevcut olup olmadığının tahkik ve kayıtlara tatbik eylemek, Şirketin pay defterleri ve karar defterlerinin bulunduğunu ve sermaye artışının yapıldığını gösterir tablo ile Şirketin geçmiş yıllar genel kurullarına ilişkin belgeler kontrol edilmiştir.

21 5. Esas mukavelede pay sahiplerinin umumi heyet toplantılarına iştirakleri için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek, Gerekli şartların oluştuğu görülmüştür. 6. Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek, Hazırlanan 2008 yıl sonu bilançosu tetkik edilmiştir. Şirketin Kanuni defter tasdikleri aşağıdaki gibidir. Defterler Tasdik Makamı Açılış Tarih ve No Kapanış Tarih ve No Yevmiye Defteri Beyoğlu 31.Noteri / / 1422 Beş.8.N Envanter Defteri Beyoğlu 31.Noteri / / 1423 Beş.8.N Defteri Kebir Beyoğlu 31. Noteri / Takdirlerinize saygıyla arz ederiz. Đsmail ÜZER Denetim Kurulu Üyesi Đsmail GÜNER Denetim Kurulu Üyesi

22 b) Đç Denetim Faaliyetleri Şirketimizde iç denetim departmanı, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Đç Denetim Sistemlerine Đlişkin Genelge sine istinaden Yönetim Kurulumuzun tarihli kararı ile kurulmuştur yılı Đç Denetim faaliyetlerinde; Şirket in tüm iş ve işlemlerinin, yürürlükteki kanun, yönetmelik, tebliğ ve talimatlar ile diğer mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi, denetlenmesi; hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda 2008 yılı Đç Denetim faaliyetleri, şirketimizin Genel Müdürlük birimlerinin tamamını kapsayacak şekilde Euro Sigorta A.Ş. Đç Denetim Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmiştir yılında tüm genel müdürlük departmanları denetlenmiş, iş akış prosedürleri güncellenmiştir. Mustafa Avşar Đç Denetim Müdürü

23 c) Bağımsız denetim raporu EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 OCAK ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU EURO SĐGORTA A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Euro Sigorta A.Ş. nin 31/12/2008 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Đlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu 2. Şirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç sistemlerin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket in iç sistemleri göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç sistemlerin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç sistemler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş 4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Euro Sigorta A.Ş. nin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (bkz. 2 no lu dipnot) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Đstanbul, 13 / 03 / 2009 BOĞAZĐÇĐ SMMM VE BAĞIMSIZ DENETĐM A.Ş. Fatma SAKA Sorumlu Ortak Başdenetçi Sedef Cad. Ata 4 Ticaret Merkezi T Blok K:3 No:34 Ataşehir-Kadıköy-ĐSTANBUL

24 EURO SĐGORTA A.Ş. 31 Aralık 2008 TARĐHLĐ BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ SOLO BĐLANÇO

25 VARLIKLAR Cari Dönem 31 Aralık 2008 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ,04 1- Kasa ,26 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar ,23 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 0,00 5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ,55 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar ,20 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar ,57 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar ,67 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 0,00 4- Krediler 0,00 5- Krediler Karşılığı (-) 0,00 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0,00 7- Şirket Hissesi 0,00 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) ,04 C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar ,22 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar ,62 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00 6- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) 0,00 7- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) Karşılığı (-) 0,00 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar , Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) ,00 D- Đlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 1- Ortaklardan Alacaklar 0,00 2- Đştiraklerden Alacaklar 0,00 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00 5- Personelden Alacaklar 0,00 6- Diğer Đlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 7- Đlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00 8- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00 9- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 E- Diğer Alacaklar ,27 1- Finansal Kiralama Alacakları 0,00 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 0,00 4- Diğer Çeşitli Alacaklar ,27 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 0,00 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ,55 1- Gelecek Aylara Ait Giderler ,63 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 0,00 3- Gelir Tahakkukları 0,00 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları ,92 G- Diğer Cari Varlıklar ,50 1- Gelecek Aylar Đhtiyacı Stoklar 0,00 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 0,00 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00 4- Đş Avansları ,13 5- Personele Verilen Avanslar 0,00 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 0,00 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 9.536,37 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0,00 I- Cari Varlıklar Toplamı ,78

26 II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot Cari Dönem A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar ,45 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar ,45 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00 6- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) 0,00 7- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) Karşılığı (-) 0,00 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar , Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) ,87 B- Đlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 1- Ortaklardan Alacaklar 0,00 2- Đştiraklerden Alacaklar 0,00 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00 9- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 C- Diğer Alacaklar 1.674,35 1- Finansal Kiralama Alacakları 0,00 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 0,00 4- Diğer Çeşitli Alacaklar ,35 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 0,00 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 D- Finansal Varlıklar ,43 1- Bağlı Menkul Kıymetler 0,00 2- Đştirakler ,43 3- Đştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00 4- Bağlı Ortaklıklar 0,00 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0,00 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0,00 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0,00 9- Diğer Finansal Varlıklar 0, Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00 E- Maddi Varlıklar ,31 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller ,00 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 0,00 4- Makine ve Teçhizatlar 0,00 5- Demirbaş ve Tesisatlar ,97 6- Motorlu Taşıtlar ,40 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) ,80 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9- Birikmiş Amortismanlar (-) , Maddi Varlıklara Đlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0,00 F- Maddi Olmayan Varlıklar 0,00 1- Haklar 0,00 2- Şerefiye 0,00 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler ,85 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0,00 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0,00 7- Birikmiş Đtfalar (Amortismanlar) (-) ,85 8- Maddi Olmayan Varlıklara Đlişkin Avanslar 0,00 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 0,00 2- Gelir Tahakkukları 0,00 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar ,91 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 0,00 2- Döviz Hesapları 0,00 3- Gelecek Yıllar Đhtiyacı Stoklar 0,00 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar ,88 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları ,03 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0,00 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0,00 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0,00 II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı ,45 Varlıklar Toplamı ,23

27 YTL YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot Cari Dönem A- Finansal Borçlar ,00 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00 2- Finansal Kiralama Đşlemelerinden Borçlar 0,00 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0,00 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 0,00 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0,00 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Đhraç Farkı (-) 0,00 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) ,00 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar ,53 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar ,53 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 0,00 C-Đlişkili Taraflara Borçlar ,72 1- Ortaklara Borçlar 0,00 2- Đştiraklere Borçlar 0,00 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00 5- Personele Borçlar ,72 6- Diğer Đlişkili Taraflara Borçlar ,00 D- Diğer Borçlar ,85 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 0,00 2- Diğer Çeşitli Borçlar ,85 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00 E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları ,92 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net ,04 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net ,97 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0,00 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net ,30 5- Đkramiye ve Đndirimler Karşılığı - Net 0,00 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan 0,00 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 3.260,61 F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler Đle Karşılıkları ,82 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar ,73 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ,09 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer 0,00 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 0,00 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 0,00 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 0,00 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0,00 G- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar 0,00 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 0,00 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ,69 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 19 0,00 2- Gider Tahakkukları 0,00 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları ,69 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 0,00 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 0,00 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı ,53

28 YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dip Cari Not Dönem 31 Aralık 2008 A- Finansal Borçlar 0,00 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00 2- Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar 0,00 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0,00 4- Çıkarılmış Tahviller 0,00 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Đhraç Farkı (-) 0,00 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00 C- Đlişkili Taraflara Borçlar 5,01 1- Ortaklara Borçlar 5,01 2- Đştiraklere Borçlar 0,00 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00 5- Personele Borçlar 0,00 6- Diğer Đlişkili Taraflara Borçlar 0,00 D- Diğer Borçlar ,78 1- Alınan Depozito ve Teminatlar ,78 2- Diğer Çeşitli Borçlar 0,00 3- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 0,00 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 0,00 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0,00 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net 0,00 5- Đkramiye ve Đndirimler Karşılığı - Net 0,00 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan Karşılık - Net 0,00 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0,00 F-Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 0,00 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0,00 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0,00 3-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 G- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar ,97 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı ,97 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00 H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0,00 2- Gider Tahakkukları 0,00 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 35 0,00 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı ,76

29 ÖZSERMAYE V- Özsermaye Dip Cari Not Dönem 31 Aralık 2008 A- Ödenmiş Sermaye ,85 1- (Nominal) Sermaye ,00 2- Ödenmemiş Sermaye (-) ,15 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 15 0,00 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00 B- Sermaye Yedekleri 0,00 1- Hisse Senedi Đhraç Primleri 0,00 2- Hisse Senedi Đptal Karları 0,00 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0,00 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 5- Diğer Sermaye Yedekleri 0,00 C- Kar Yedekleri ,38 1- Yasal Yedekler ,13 2- Statü Yedekleri 0,00 3- Olağanüstü Yedekler 0,00 4- Özel Fonlar (Yedekler) ,25 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 0,00 6- Diğer Kar Yedekleri 0,00 D- Geçmiş Yıllar Karları 0,00 1- Geçmiş Yıllar Karları 0,00 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) ,91 1- Geçmiş Yıllar Zararları ,91 F-Dönem Net Karı ,38 1- Dönem Net Karı ,38 2- Dönem Net Zararı (-) 0,00 Özsermaye Toplamı ,94 Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı ,23

30 EURO SĐGORTA A.Ş. 01 Ocak Aralık 2008 DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN AYRINTILI SOLO GELĐR TABLOSU Cari I-TEKNĐK BÖLÜM Dip Dönem Not 01/01/ /12/2008 A- Hayat Dışı Teknik Gelir ,97 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Brüt Yazılan Primler (+) , Reasüröre Devredilen Primler (-) , Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden , Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) , Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) , Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden , Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 17 0, Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0,00 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0,00 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.277, Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 1.277, Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) 0,00 B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) ,26 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Brüt Ödenen Hasarlar (-) , Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) , Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden , Muallak Hasarlar Karşılığı (-) , Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) ,60 2- Đkramiye ve Đndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 0, Đkramiye ve Đndirimler Karşılığı (-) 0, Đkramiye ve Đndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0,00 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım ,61 4- Faaliyet Giderleri (-) ,87 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) ,29

E U R O SİGORTA. Euro Sigorta A. Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU

E U R O SİGORTA. Euro Sigorta A. Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU E U R O SİGORTA Euro Sigorta A. Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU EURO SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĠ GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının Genel

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi Müdürler Kurulu

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE ve IŞIK

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Tarihi Đtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız

Detaylı

".._~.. ALLlANZ HAYAT VE EMEKLILiK A.S.'nin 31/03/2009 Tarihli 18'ino Olagan Genel Kuruluna Sunulan YÖNETIM KURULU RAPORU Degerli Hissedarlarimiz, Sirketimizin 18. çalisma yilini tamamlamis olmaktan duydugumuz

Detaylı

ALLlANZ SIGORTA A.S.'nin 31/03/2009 Tarihli.85'inci Olagan Genel Kuruluna Sunulan Degerli Hissedarlarimiz, YÖNETIMKURULURAPORU " " ouo. nn no. _o m.o u. n_'' " "n_n'_' "n.. _o Siri

Detaylı

DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 28.05.2007 SALI GÜNÜ SAAT:14.00 DE YAPILAN 2006 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU İÇİNDEKİLER:

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu 01 Faaliyet Raporu 03 SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK İLE TÜRK TİCARET KANUNU NUN 516 MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EULER HERMES Faaliyet Raporu 2011 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler Bölüm I Sunuş 01

Detaylı

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Cardif Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, CARDIF SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN DÖNEM SONU

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12-78 ayrıntılı

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aksigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na: Giriş 1. Aksigorta A.Ş.

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU

AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü... 1 Vizyonumuz ve Değerlerimiz... 2 Şirketin Tarihsel Gelişimi ve Ortaklık Yapımız... 3

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 18 Temmuz 2011 Bu rapor 85 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Vakıf Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Vakıf Emeklilik

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Bu rapor 57 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

Fiba Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2008 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotlar -Bağımsız Denetimden Geçmemiş-

Fiba Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2008 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotlar -Bağımsız Denetimden Geçmemiş- 31 Mart 2008 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotlar Bağımsız Denetimden Geçmemiş VARLIKLAR I Cari Varlıklar Dipnot Bağımsız denetimden geçmemiş Cari Dönem Bağımsız denetimden geçmiş Önceki Dönem

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNA İLİŞKİN ŞİRKET BEYANI İlişikte

Detaylı