E U R O SĐGORTA Euro Sigorta A. Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E U R O SĐGORTA Euro Sigorta A. Ş."

Transkript

1 E U R O SĐGORTA Euro Sigorta A. Ş YILI FAALĐYET RAPORU

2 EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĐ GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması için Divan a yetki verilmesi Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun ayrı ayrı okunup müzakere edilmesi,2008 Dönemi Bilanço ve Kar - Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunup müzakere edilerek karara bağlanması, 4. Yönetim kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibrası, 5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni atamaların yapılması, atanan üyelerin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek ücret ve huzur haklarının tesbiti, 8. Türk Ticaret Kanunu nun 344 ve 335 maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi. 9. Dilek ve temenniler, kapanış.

3 SĐGORTA ADI EURO SĐGORTA A.Ş. DÖNEMĐ: SĐGORTA VE REASÜRANS ĐLE EMEKLĐLĐK ŞĐRKETLERĐNĐN MALĐ BÜNYELERĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK UYARINCA HAZIRLANAN DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FAALĐYET RAPORU Şirketimizin 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine ilişkin yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırladığımız FAALĐYET RAPORU nu ekleriyle birlikte tetkik onayınıza sunarız. Saygılarımızla Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza MUSTAFA ŞAHĐN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı YUSUF ALĐ ALAN

4 I.GENEL BĐLGĐLERĐ ĐHTĐVA EDEN SUNUŞ BÖLÜMÜ a) Faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler: Sayın ortaklarımız, Şirketimizin 2008 yılı ticari faaliyetleri içinde ulaşılan sonuçlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Genel Değerlendirme 2008 yılında bütün branşlarda toplam ,38 TL prim üretimi sağlanmıştır. Bunun ,72 TL kısmı reasürörlere devredilerek ,66 YTL konservasyon tutulmuştur. Bu dönemde şirketimizin UFRS çerçevesinde düzenlenen mali tablolarına göre ( ,29) TL teknik zarar, ,49 TL mali gelir, TL Yatırırım Gideri, ,42 Olağandışı Faaliyet Geliri elde edilmiştir. Gelirlerimizden toplam giderlerimiz düşüldükten sonra ,38 TL Dönem Zararı gerçekleşmiştir yılı sonunda aktif toplamımız ,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç: Şirketimiz in tarihi itibariyle hazırlanan mali tablolarında ,38 TL Dönem Zararı elde edilmiştir. Bu vesile ile sonuçlarını değerli tetkiklerinize arz etmiş olduğumuz 2008 yılı bilançosu ile kar zarar hesaplarının onaylanmasını ve bu yıla ait işlem ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu nun ibrasını takdirlerinize sunar, 2009 yılının ülkemiz, ortaklarımız ve şirketimiz için hayırlı olmasını dileriz. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu

5 b) Şirketin Tarihçesi Euro Sigorta A.Ş. 7 Eylül 1995 tarihinde Toprak Sigorta adı ile kurulmuş, 1 Haziran 1996 tarihi itibariyle fiilen faaliyete geçmiştir. Şirket, Yangın, Nakliyat, Kaza ve Mühendislik branşlarında faaliyet göstermektedir. Toprak Sigorta Anonim Şirketi nin %95,064 oranındaki hissesinin tarihinde Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alınmasından sonra şirket faaliyetlerine Euro Sigorta A.Ş. adı ile devam etmektedir. Euro Sigorta A.Ş. tüm sigortalılarına yüksek kalitede, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışı ile sektörde en iyi hizmeti veren sigorta şirketi olarak sektörünün gelişmesine katkıda bulunacaktır Yılı Đçerisinde Ana sözleşmede Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantımızda, anasözleşmemizin ıncı maddelerinin aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir tarihinde Toprak Sigorta A.Ş. nin Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alınmasından sonra unvan değişikliği ve kurumsal yaklaşımlar çerçevesinde ana sözleşmenin yukarıda belirtilen maddeleri tadil edilmiştir. Toprak Sigorta Anonim Şirketi Ana sözleşme Değişiklik Taslağı ESKĐ METĐN ÜNVAN MADDE 2 Şirketin ünvanı Toprak Sigorta Anonim Şirketi dir MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4 Şirketin merkezi Đstanbul dadır. Şişli ilçesi, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:17 Cerrahoğlu Đş merkezi Kat: 2-3 dur. Şirket, yetkili makamlardan izin alınması şartıyla Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve dışında şube, acentelikler ve muhabirlikler ihdas edebilir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır

6 SÜRE MADDE 5 Şirket kati kuruluştan itibaren 99 yıl için kurulmuştur. Bu müddet mevzuatın öngördüğü işlemler yapılmak ve gerekli izinler alınmak şartı ile uzatılabilir veya kısaltılabilir. ĐNTĐFA SENETLERĐ MADDE 8 Genel Kurul, Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine intifa Senetleri ihdasına karar verebilir. Đntifa Senetleri sahiplerine Ana Sözleşme de yapılacak değişiklikle safi karın tahsis ve dağıtımına ilişkin maddesinde belirtilecek oranda kar payı alma hakkı verir. OY HAKKI MADDE 13 Genel Kurullarda hissedarların sahip oldukları hisse sayısı kadar oy kullanmak hakları vardır. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. ŞĐRKET TEMSĐLĐ MADDE 30 Şirketin temsili ile ilzam edilebilmesi ve ilgili tüm evrak ve işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ünvanı adı altında imza yetkisini haiz en az iki kişi tarafından imzalanmış olması gerekir. Đmzaya yetkili olanlar ile imza yetki dereceleri Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu imza ve dereceleri Ticaret Siciline tescil ettirilir ve usulüne göre ilan olunur. Yönetim Kurulu üyelerinden imza yetkisine haiz olanlar Şirket adına birinci derece imza yetkilidirler. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN ÜCRETLERĐ MADDE 32 Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında aylık bir maktu ücret veya her oturum için belli bir huzur hakkı ödenir. Ödenecek ücretin şekil ve tutarı Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilir. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, ayrıca bu ana sözleşmenin kar dağıtımı maddesinde belirtilen şekilde ve oranda kar payı alırlar.

7 KARIN TAHSĐSĐ VE DAĞITILMASI MADDE 40 Her yıl Şirketin bilançosunda tespit edilen kardan yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur: 1. Vergiden sonraki safi kardan %5 kanuni (umumi) yedek akçeye ayrıldıktan sonra kalanından, 2. Şirket sermayesinin yüzde beşi (%5) oranında bir meblağ sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, (Birinci kar payı) olarak hissedarlar için ayrılır, 3. Kalan safi karın yüzde ikiye (%2) kadarı, Yönetim Kurulu üyeleri ile Müdürden başlamak üzere daha üst ünvan da görev yapan personelin tamamına veya bir kısmına eşit olmayan miktarlarda Yönetim Kurulu nun onayı ile dağıtılır, 4. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlardan sonra kalan safi kardan Genel Kurul ca saptanacak oran ve miktarda bir meblağ ihtiyari (olağanüstü) yedek akçeye ayrılabilir. Kalan kısım sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın (ikinci kar payı) olarak hissedarlar için ayrılır. YENĐ METĐN ÜNVAN MADDE 2 Şirketin ünvanı Euro Sigorta Anonim Şirketi dir MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4 Şirketin merkezi Đstanbul dadır. Şişli ilçesi, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:17 Cerrahoğlu Đş merkezi Kat: 3 tür. Şirket, yetkili makamlardan izin alınması şartıyla Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve dışında şube, acentelikler ve muhabirlikler ihdas edebilir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. SÜRE MADDE 5 Şirketin müddeti sınırsızdır. ĐNTĐFA SENETLERĐ MADDE 8 Genel Kurul, Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine intifa Senetleri ihdasına karar verebilir.

8 OY HAKKI MADDE 13 Genel Kurullarda hissedarların sahip oldukları hisse sayısı kadar oy kullanmak hakları vardır. ŞĐRKET TEMSĐLĐ MADDE 30 Şirketin temsili ile ilzam edilebilmesi ve ilgili tüm evrak ve işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ünvanı adı altında imza yetkisini haiz en az iki kişi tarafından imzalanmış olması gerekir. Đmzaya yetkili olanlar ile imza yetki dereceleri Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu imza ve dereceleri Ticaret Siciline tescil ettirilir ve usulüne göre ilan olunur. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN ÜCRETLERĐ MADDE 32 Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında aylık bir maktu ücret veya her oturum için belli bir huzur hakkı ödenir. Ödenecek ücretin şekil ve tutarı Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilir. KARIN TAHSĐSĐ VE DAĞITILMASI MADDE 40 Her yıl Şirketin bilançosunda tespit edilen kardan yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur: 1. Vergiden sonraki safi kardan %5 kanuni (umumi) yedek akçeye ayrıldıktan sonra kalanından, 2. Şirket sermayesinin yüzde beşi (%5) oranında bir meblağ sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, (Birinci kar payı) olarak hissedarlar için ayrılır, 3. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlardan sonra kalan safi kardan Genel Kurul ca saptanacak oran ve miktarda bir meblağ ihtiyari (olağanüstü) yedek akçeye ayrılabilir. Kalan kısım sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın (ikinci kar payı) olarak hissedarlar için ayrılır.

9 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımızda, ana sözleşmemizin sermaye ile ilgili 6.maddesinin aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Euro Sigorta Anonim Şirketi Ana sözleşme Değişiklik Taslağı ESKĐ METĐN SERMAYE VE HĐSSE SENETLERĐ MADDE 6 Şirketin sermayesi beheri 1.000,-TL nominal değerde nama yazılı adet hisse karşılığı tamamı nakitten oluşan TL dır. Şirket hisse senetleri A ve B grubu olarak iki gruba ayrılmış olup şirketin eski sermayesini teşkil eden ve tamamı ödenmiş olan TL sine tekabül eden hisse senetlerinden adedi A grubu, adedi B grubu olup, bu defa arttırılan TL tutarındaki sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin adedi A grubu ve adedi B grubu olarak ihdas olunmuştur. Artırılan TL nın A grubu hisse senetlerini temsil eden TL lık kısmı ile B grubunu temsil eden TL lık kısmı,đstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nun / sicil numarasında kayıtlı bulunan Ege Sigorta Anonim Şirketi nin, Đstanbul 6 ıncı Asliye Ticaret Mahkemesi nin 23/05/2003 tarih ve 2003/1123 D. Đş sayılı kararı ile tayin olunan bilirkişi heyeti tarafından verilen 16/06/2003 tarihli raporla tespit olunan (birtrilyondörtyüzalymışdörtmilyarikiyüzyirmiyedimilyondokuzyüzonbirbinyediyüzseksenye di) TL lik özvarlığından karşılanmış olup, Türk Ticaret Kanununun 451 inci, Kurumlar Vergisi Kanununun uncu ve Sigorta Murakabe Kanununun 24 üncü maddelerine göre şirketimizle devralınarak birleşmesi suretiyle karşılanmıştır. Şirketin tamamı nama yazılı olan hisse senedinin ve hisse ilmuhaberinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Mevzuatı ve işbu Ana Sözleşme hükümlerinin mahfiziyeti kaydıyla serbesttir. Hisse senedinin ve hisse ilmuhaberinin ciro edilmesi ve devir alana teslimi ile devir işlemi tekemmül etmiş olur. Hisse senedinin ve hisse ilmuhaberinin devrinin Şirkete karşı hüküm ifa edebilmesi Yönetim Kurulu nun bu konuda olumlu karar vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir. Yönetim Kurulu her hangi bir sebep göstermeksizin dahi devre muvafakat etmeyebilir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

10 Hisse senetleri ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir. YENĐ METĐN SERMAYE VE HĐSSE SENETLERĐ MADDE 6 Şirketin sermayesi beheri 1,00 YTL nominal değerde nama yazılı adet hisse karşılığı tamamı nakitten oluşan ,00 YTL dır. Şirket hisse senetleri A ve B grubu olarak iki gruba ayrılmış olup şirketin eski sermayesini teşkil eden ve tamamı ödenmiş olan ,94 YTL sine tekabül eden hisse senetlerinden ,26 YTL lik kısmı A grubu, ,68 YTL lik kısmı B grubu olup tamamı ödenmiştir.bu defa artırılan ,06 YTL nın A grubu hisse senetlerini temsil eden ,74 YTL lık kısmı ile B grubunu temsil eden ,32 YTL lık kısmı, Đstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası nın 1822 sicil numarasında kayıtlı bulunan Yeminli Mali Müşavir Erdinç Angın ın tarih ve YMM /04 sayılı Đç Kaynakların Tespitine Đlişkin Y.MM. raporu ile tespit olunan ,05 YTL lik şirket iç kaynaklarından (Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ,54,Yasal Yedeklere Đlişkin Enflasyon Düzeltmesi Farkları ,06, Olağanüstü Yedekler ,01, Diğer Kar Yedekleri ,89, 2003 Yılı Enflasyonundan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları ,45 YTL ) kalan ,01 YTL lik kısmı ise nakit sermaye artışı sureti ile karşılanacaktır. Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ¼ ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir. Şirketin tamamı nama yazılı olan hisse senedinin ve hisse ilmuhaberinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Mevzuatı ve işbu Ana Sözleşme hükümlerinin mahfiziyeti kaydıyla serbesttir. Hisse senedinin ve hisse ilmuhaberinin ciro edilmesi ve devir alana teslimi ile devir işlemi tekemmül etmiş olur. Hisse senedinin ve hisse ilmuhaberinin devrinin Şirkete karşı hüküm ifa edebilmesi Yönetim Kurulu nun bu konuda olumlu karar vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir. Yönetim Kurulu her hangi bir sebep göstermeksizin dahi devre muvafakat etmeyebilir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir. Hisse senetleri ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ,54 Yasal Yedeklere Đlişkin Enflasyon Düzeltmesi ,06 Farkları Olağanüstü Yedekler ,01 Diğer Kar Yedekleri , Yılı Enflasyondan Kaynaklanan Geçmiş Yıl ,45 Zararları Toplam ,05

11 c) Ortaklık Yapısı ve Sermaye Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %89, ,52 TL Euro Portföy Yönetimi A.Ş. % 7, ,00 TL Diğer % TL Toplam % ,00 TL 2008 Yılı içerisinde Şirketin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklikler: Şirketimiz Yönetim Kurulu nun tarihli 137.inci toplantısında; Şirketimiz ortaklarından Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. e ait B Grubu ,86 adet hissenin ,14 YTL rüçhan hakkı kuponu ile birlikte Euro Portföy Yönetim A.Ş. ye devretmesine ilişkin talebin kabul edilerek hisse devir işleminin Hazine Müsteşarlığı na bildirilmesine ve değişikliğin pay defterine işlenmesine karar vermiştir. Euro Sigorta A.Ş. pay sahipleri listesi 25 Ocak 2008 öncesi PAY SAHĐBĐNĐN ADI SOYADI / ÜNVANI SERMAYE MĐKTARI HĐSSE ADEDĐ YTL TASARRUF MEVDUATI SĐGORTA FONU , ÜNĐVERSAL YATIRIM HOLDĐNG A.Ş , OTOMOBĐLCĐLĐK VE TĐCARET A.Ş , ŞÜKRAN TOPRAK 19, AYLA TOPRAK 19, SEVGĐ TOPRAK TUNGA 19, YEŞĐM TOPRAK 58, F.MEVLÜT ASLANOĞLU 19, SERVET GÜRKAN 49, KARTEKS TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. 0,10 99 YAHYA MURAT DEMĐREL 0,10 99 HALĐT SOYDAN 0,01 10 TOPLAM ,

12 25 Ocak 2008 satış sonrası ortaklık yapısı PAY SAHĐBĐNĐN ADI SOYADI / ÜNVANI Sermaye Miktarı YTL Hisse Adedi EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş , ÜNĐVERSAL YATIRIM HOLDĐNG A.Ş , OTOMOBĐLCĐLĐK VE TĐCARET A.Ş , ŞÜKRAN TOPRAK 19, AYLA TOPRAK 19, SEVGĐ TOPRAK TUNGA 19, YEŞĐM TOPRAK 58, F.MEVLÜT ASLANOĞLU 19, SERVET GÜRKAN 49, KARTEKS TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. 0,10 99 YAHYA MURAT DEMĐREL 0,10 99 HALĐT SOYDAN 0,01 10 TOPLAM , Şirketimizin tarihli olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimiz sermayesinin ,94 YTL sından ,05 YTL lik kısmının şirket iç kaynaklarından, kalan ,01 YTL lik kısmın ise nakit sermaye artışı suretiyle arttırılarak YTL sına çıkartılmasına bu amaçla şirket ana sözleşmesinin 6.ıncı maddesinin değiştirilmesine, nakit olarak arttırılmasına karar verilen ,01 YTL sının tamamının ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek, sermaye artışına ilişkin kararın tescilinden itibaren ¼ ünün üç ay içerisinde, kalanının ise üç yıl içinde ödenmesine, karar vermiş olup, söz konusu karar tarihinde tescil ve ilan edilmiştir. Sermaye artırımından sonra ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde değişmiştir. ADI SOYADI / ÜNVANI ARTIRIM ÖNCESĐ ARTIRIM SONRASI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş , ,52 EURO PORTFÖY YÖNETĐMĐ A.Ş. 0, ,00 AYLA TOPRAK 19,53 74,37 SEVGĐ TOPRAK TUNGA 19,53 74,37 ŞÜKRAN TOPRAK 19,53 74,37 YEŞĐM TOPRAK 58,60 223,14 F.MEVLÜT ASLANOĞLU 19,53 74,37 ÜNĐVERSAL YATIRIM HOLDĐNG A.Ş , ,33 OTOMOBĐLCĐLĐK VE TĐCARET A.Ş , ,07 SERVET GÜRKAN 49,32 252,66 KARTEKS TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. 0,10 0,38 YAHYA MURAT DEMĐREL 0,10 0,38 HALĐT SOYDAN 0,01 0,04 0,00 TOPLAM , ,00

13 d) Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza nın Faaliyet Dönemine Đlişkin Değerlendirmesi ve Geleceğe Yönelik Beklentileri Sayın Ortaklarımız, Eski Unvanı Toprak Sigorta A.Ş. olan şirketimiz Euro Sigorta A.Ş. değerlendirmeye tabi faaliyet dönemi başında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu iştiraki bir şirket iken, TMSF Fon Kurulu nun tarihli kararı ile, Toprak Sigorta Anonim Şirketi nin %95,064 oranındaki hissesinin Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne satılmasına karar verilmiştir. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın tarihli yazısı ile hisse devrinin onaylanmasını müteakip tarihinde hisse devri pay defterine kaydedilmiştir. Şirketimizin 30 Nisan 2008 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında gerçekleştirilen ana sözleşme tadili sonucunda Toprak Sigorta A.Ş. olan unvanımız Euro Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Söz konusu tadil tasarısı ile tarihli olağanüstü genel kurul kararı, Đstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tarihinde tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16 Mayıs 2008 tarih ve 7064 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirket yönetimini devraldıktan sonra geleceğe yönelik sağlam bir alt yapı kurmak için gerekli çalışmalar ve yatırımlar sırayla gündeme alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu çerçevede ; Konservasyon koruması için Milli Reasürans ile Yangın &Mühendislik ve Oto Hasar Fazlası ( Excess of loss) anlaşmaları imzalanmıştır. Tahsilatlarımız hızlandırılmıştır. Alacaklar teminat altına alınarak açık hesaplar kapatılmıştır. Varlık yönetimi için portföy yönetim hizmet anlaşması yapılmıştır. Finansal kayba yol açan yüksek faizli teminat mektupları takas edilmiştir. Şirketimiz sermayesinin YTL ye yükseltilmesi kararlaştırılmış olup Hazine Müsteşarlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinler alınmıştır. Servislere alanında uzman,tecrübeli üst düzey yöneticilerin atanma işlemleri yapılmış ve yapılmaktadır. Tüm iş akış ve çalışma prosedürleri revize edilerek yeniden yayınlanmıştır. Şirketin kullandığı AS400 Bilgi Đşlem sisteminin versiyonu düşük olduğundan, Web üzerinde poliçe kesilmesine olanak tanıyan yeni bir yazılım programı satın alınmış, bu programın altyapısına uygun donanım tamamen yenilenmiştir. Söz konusu yazılım programı tarihi itibariyle acentelerimizin kullanımına açılmıştır. Hasar yönetim sistemi anlaşmaları yapılmıştır. Türkiye genelinde 85 yetkili servisle anlaşma sağlanmıştır. Hasar frekansı ve Hasar/ Prim oranı yüksek acenteler tasviye edilmiştir. Acente prim portföyündeki yüksek risk girişi önlenmiştir. Web sitesi yenileme çalışmaları tamamlanmıştır.

14 Acente kabul prosedürleri oluşturulmuştur. Yeni acenteler yönetmeliği ve değişen mevzuata uygun formlar oluşturulmuştur. Şirketimizde, insan kaynakları, teknolojik yenilenme, iş organizasyonu, alt yapı, risk süreçleri ve kontrol süreçleri ile ilgili çalışmalar hızla devam etmekte olup sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Bundan sonra dengeli ve karlı bir portföy yapısı ile üretim süreci inşası başlamıştır. Üretim ve büyüme süreci; yavaş, sağlam ve uzun vadeli bir strateji izlenerek sürdürülecektir. Bu beklenti ve tespitler çerçevesinde, 2008 yılının sonuçlarını dikkatlerinize sunar, 2009 yılının ülkemiz, ortaklarımız ve şirketimiz için hayırlı olmasını dileriz. Mustafa ŞAHĐN Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza

15 e) Personel sayısı ile bölge müdürlüğü sayısına, şirketin hizmet türü ve faaliyet konularına ilişkin açıklamalar ve bunlar esas alınarak şirketin sektördeki konumunun değerlendirilmesi : Personel Bilgileri Personel Sayısı Genel Müdürlük Personel sayısı Bölgeler personel sayısı 4 0 Şirketimizde tarihi itibariyle 18 olan personel sayısı, tarihinde 26 kişiye tarihi itibariyle 35 kişiye yükselmiştir yılı içinde bölge müdürlüğü olmayan şirketimiz, 2008 yılı içinde Trabzon ve Ankara illerinde birer bölge temsilciliği kurmuş olup, 2009 yılı başında Ankara Bölge Müdürlüğü ve Trabzon Bölge Müdürlüğü kuruluş işlemleri tescil ettirilmiştir. Üretim Organları Aracılar tarihinde 72 olan acente sayısı tarihi itibariyle 84 e yükselmiş olup, tarihinde 127 ye yükselmiştir. Şirketimiz, tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan satın alınmıştır. Şirket TMSF yönetiminde çok düşük miktarda üretim ile faaliyetini sürdürmüştür. Satın almayı müteakip yeni acenteler kurulmuş ve üretim faaliyeti yeniden başlamıştır. Şirketimizin tarihinde %0.03 olan pazar payı, tarihi itibariyle % 0.27 ye yükselmiş, buna karşın prim artış oranı % olarak artış göstermiştir. Üretim trendi, organizasyon ve altyapı süreçlerinin tarihi itibariyle hedeflenen noktaya ulaşması için gerekli çalışmalar hızla devam ettirilmektedir.

16 II.YÖNETĐM VE KURUMSAL YÖNETĐM UYGULAMALARINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER: a)yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve denetçilerin görev süreleri ve mesleki deneyimleri. Adı Soyadı Unvanı Atanma Tarihi Ayrılma Tarihi Eğitim Durumu Tecrübesi Mustafa Şahin Y. Kurulu Başkanı Devam Lisans Mühendislik Coşkun Arık YK Başkan Vekili Devam Lisans Đşletme Mustafa Şahin Murahhas Üye Devam Lisans Mühendislik Yusuf Ali Alan Üye Devam Lisans Đşletme Elvan Soydaş Üye Devam Lisans Đşletme Sevgi Çıtak Üye Devam Lisans Đşletme Küçüközcan Mustafa Avşar Đç Denetim Müdürü Devam Lisans Đktisat 31/12/2008 Tarihi Đtibariyle Üst Düzey Yöneticileri Adı Soyadı Unvanı Göreve / Görevden Başl.Tar. Ayr.Tar. Sorumluluk Alanı Mustafa Şahin Murahhas Aza Devam Tüm Đşler Yusuf Ali Alan G.Müdür Yard Devam Bim,Hasar,Mali ve Đdari Đşler Ali Aküren Acenteler ve Pazarlama Koordinatörü b) Denetçilerin görev süreleri ve mesleki deneyimleri : Devam Acenteler,Pazarlam a Bölgeler Đsmail Üzer Denetçi Devam Lisans Đşletme Đsmail Güner Denetçi Devam Ön Lisans Muhasebe

17 c)yönetim kurulu üyelerinin hesap dönemi içinde yapılan ilgili toplantılara katılmaları hakkında bilgiler: Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyet döneminde şirket ihtiyaçları çerçevesinde düzenli olarak toplantılar düzenlemiştir. Söz konusu toplantılara ait tutanaklar bütün üyeler tarafından imzalanarak karar defterine kaydedilmiştir. d)đnsan Kaynakları : Euro Sigorta A.Ş. insan kaynakları politikası, organizasyon şemasında yer alan birimlerin iş akışının günlük ve planlanan hedefler doğrultusunda sağlıklı olarak yürütülmesi çerçevesinde halen şirket üst düzey yönetimi tarafından şekillendirilmektedir yılı insan kaynakları açısından daha çok personel değişimi ve rotasyonu şeklinde geçmiştir yılında organizasyon şemamıza uygun terfi ve yetkilendirme sistemi mevcut prosedürümüze uygun olarak oluşturulacaktır. Đnsan Kaynakları işlemleri, ( özlük hakları, izin, ücret ve eğitim) Mali Đşler ve Muhasebe Servisi tarafından yürütülmektedir. Đnsan kaynakları uygulamaları şirketin ihtiyaçlarına göre üst yönetimin tasarrufu ile gerçekleştirilmiştir. e) Şirketimizin dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler. Risk politikası, olası tehlikelere herhangi bir şekilde karşı koymak için şirket yönetimi tarafından alınan önlemlerin bütünüdür. Risk belirleme yöntemlerimizin başında hangi olaylar kayıplara neden olmaktadır, ne zaman risk doğabilir, nerede risk olabilir gibi soruların cevapları alınması amaçlanmıştır. Risk politikası için alınan önlemler geleceğe yönelik olup yaklaşmakta olan kayıp tehlikelerini önlemeyi yada minimum kılmayı amaçlar.

18 Günümüz koşullarında sigorta şirketleri yok edilebilir riskleri elemine etmek kaçınılmaz riskleri doğru saptayarak, müşterilerine farklı fiyat seçenekleri sunmak zorundadır. En ucuz sigortacı en yüksek prim gelirini hedef alandır. Aynı zamanda en çok yeni işlem gerçekleştirendir. En pahalı sigortacı ise riskten kaçınandır. Beklenen hasar gerçek hasara eşitse en yüksek kar sağlanacaktır. Bu durumda riskten kaçan sigortacının karı en düşük, riskten hoşlanan sigortacının da düşük primle satması nedeniyle karı düşük olacaktır. Riske girme sigorta şirketlerinin varoluşlarının sonucudur. Riske girmemek aynı zamanda kardan kaçınmayı da göze almaktır. Ancak hasarlar tesadüfen düşük gerçekleşirse risk alan daha çok kar edecektir. Şirketimiz bu risk varsayımları içinde sigorta branşları bazında risk kabul politikasını her yıl hazırlanan yönetmelikle acentelere duyurmaktadır. Oto sigortalarında mümkün olduğunca il, araç marka, model ve kullanım tarzları bazında hasar/prim risk profillerinin ve hasar frekanslarının analizleri yapılmaktadır. Riski daha az olan araç grupları ve illerde oto sigortalarının yapılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda büyük illerde daha doğrusu hasar/prim ve hasar frekansının yüksek olduğu araç grubu ve kullanımlarından kaçınılmaktadır. Teminat verilmesi durumunda da fiyatlar, primler arttırılarak teminat verilebilmektedir. Riskli araç grupları dışındaki marka, modellerde uygun fiyat ve şartlar belirlenerek yoğun olarak çalışmaya odaklanılmıştır. Yapılan analiz çalışmaları sonucunda risk gruplarının fiyat ve hasar/prim oranları sürekli takip edilmektedir. Bu doğrultuda oto sigortaları risk kabul yönetmeliğinde teminat limitleri, koşulları ve detayları belirlenmiştir. Yangın sigortalarında mümkün olduğu kadar küçük ölçekli risk grupları konut, küçük ticari işletmeler hedef alınarak çalışma yapılmaktadır. Büyük montanlı sınai rizikolar reasürans anlaşması içinde plasmanları sağlandığı ölçüde sigortaları yapılmaktadır. Đlk etapta riziko teftiş çalışması yapılarak riskin yapı karakteristiği, bitişikliği, ısıtma ve elektrik tesisatları, su kaynakları, itfaiye yakınlık vb kriterler ile deprem ve seylap riskleri ile hasar olabilecek detaylar araştırılır incelenir. Daha sonra PML ve EML sonuçlarına göre oluşabilecek hasar tahminleri yapılarak sonuçlarına göre risk fiyat belirlemesi yapılır. Kümül oluşturulabilecek risklerde sürekli takip edilmektedir. Bölgeler içinde oluşabilecek ani artışlar alınan raporlara göre kontrol edilmektedir. Yangın sigortalarında, teminatlar bazında risk grupları oluşturulmuştur. Sigorta edilemeyen ve edilebilecek rizikolar teminat limitlerine kadar belirlenmiştir. Yangın sigortası risk kabul yönetmeliğinde detaylı şekilde açıklamaları yapılmıştır. Mühendislik sigortaları üretimi şirketimiz prim üretimi içinde önemli yer tutmasa da risk çalışmaları eldeki veriler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Đnşaat sigortalarında büro, yurt, lojman, konut, iş merkezi, otel gibi inşaat projeleri yapılması hedeflenmiştir. Her proje için inşaat süresine, yapıların inşa tarzına, inşaatın ifa edildiği yere, projenin teknik özelliklerine ve sigortalı tarafından talep edilen ek teminatlara göre risk değerlendirmesi yapılır. Diğer taraftan özellik arz eden bazı inşaat sigortalarının sigorta konusu projelerinin (baraj ve yol inşaatı) yüksek bedeller içermesi sebebi ile reasürörlerle ortak çalışma yapılarak değerlendirilir. Montaj sigortaları da inşaat sigortalarına benzer özellikler taşımakta olup konu riskin durumuna göre değerlendirilir.

19 Makine sigortasında, başlangıcında on yaşını aşan ve ülkemizde yerleşik mümessili ve servisi bulunmayan makineler için yine belirli yaşı aşan makinelere ağır risk oluşturduğu için (zirai makineler, yer altında çalışan makineler ve yüzer vasıtalar vb.) teminat verilmemesi esastır. Makine kırılması teminatı verilen makinelere beraberinde yangın sigortası verilmesi zorunludur. ECS sigortalarında tıbbi cihazların gerek çalışma ortamları, gerek kullanan kişilerin yetersizliği ve cihaz modellerinin eski olması nedeniyle risk kabul yönetmeliğinde kısıtlayıcı tedbirler almamızı gerektirmektedir. Garanti kapsamındaki cihazlarda garanti kapsamına giren hasarlar teminat dışı tutulmaktadır. Nakliyat emtea sigortasında risklerin gösterdiği çeşitlilik ve özellikler nedeniyle, sigortanın sınırlı koşullarla kabulü veya kabulünün olanaksız olması söz konusu olmaktadır. Emtia grupları oluşturulmuştur. Mal nakliyat sigortalarında her bir riski etkileyen bir çok etken ve değişkenin bulunması, risklerin benzer alt gruplar halinde toplanması ve değerlendirilmesi oldukça güçleştirmektedir. Denizyolu, karayolu, havayolu ve demiryolu bölümlerinin her biri ayrıca yurtiçi ve yurtdışı taşımalar ile dar ve geniş kapsamlı teminatlar olmak üzere bölümlendirilmiştir. Yukarıda branşlarla ilgili risklerin kabulü ancak reasürans anlaşması dahilinde kabul edilebilmektedir. Trete anlaşmasında istisna edilmiş hiçbir risk temin edilmemektedir. Anlaşma gereği şirketimize verilen branş teminat limitleri dışında risk kabulü yapılmamaktadır. Bu limitler içinde şirketimiz riskler itibariyle konservasyon asgari ve azami limitlerini belirleyerek kalan kısımların tamamını trete reasürörlerine oranları nispetinde plasmanlarını otomatik olarak yapmaktadır.

20 III FĐNANSAL BĐLGĐLER VE RĐSK YÖNETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRMELER a) Türk Ticaret Kanunu nun 347 inci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor EURO SĐGORTA A.Ş. GENEL KURULU NA Euro Sigorta A.Ş. nin 2008 yılı Denetim Raporu aşağıdadır. Türk Ticaret Kanunu nun Murakıplar ın vazifelerinin sayıldığı 353.üncü maddesine istinaden yapılan çalışmalar başlıklar altında açıklanmıştır. 1. Şirketin idare meclisi azalarıyla iş birliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek, Denetçiler olarak, Yönetim Kuruluyla olabildiğince bir araya gelinerek istişare yapılmıştır. 2. Şirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayıtların intizamla tutulmasını sağlamak maksadıyla hiç olmazsa altı ayda bir defa şirketin defterlerini incelemek, Şirketlerin tutmakla yükümlü olduğu kanuni defterlerin cari döneme ait olanlarının intizamlı olarak bilgisayar ortamında tutulmaya devam edildiği görülmüştür tarihi itibariyle şirketin ayrıntılı mizanı alınarak incelenmiştir. Şirketin kanuni defterlerinin halen mevcut olup olmadıkları ve tasdikleri kontrol edilmiştir. 3. Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz olmamak üzere sık sık ve ansızın şirket veznesini teftiş etmek, 2008 yılı içerisinde Şirketin kasasında bulunan nakit ve nakit benzeri varlıkların kayıtları ile fiziki değerler karşılaştırılmış olup sayım sonuçlarının fiziki kayıtlarla mutabakatı sağlanmıştır. 4. En az ayda bir defa şirketin defterini inceleyerek rehin veya teminat, yahut şirketin veznesinde hıfz olunmak üzere vedia olarak teslim olunan her nevi kıymetli evrakın mevcut olup olmadığının tahkik ve kayıtlara tatbik eylemek, Şirketin pay defterleri ve karar defterlerinin bulunduğunu ve sermaye artışının yapıldığını gösterir tablo ile Şirketin geçmiş yıllar genel kurullarına ilişkin belgeler kontrol edilmiştir.

21 5. Esas mukavelede pay sahiplerinin umumi heyet toplantılarına iştirakleri için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek, Gerekli şartların oluştuğu görülmüştür. 6. Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek, Hazırlanan 2008 yıl sonu bilançosu tetkik edilmiştir. Şirketin Kanuni defter tasdikleri aşağıdaki gibidir. Defterler Tasdik Makamı Açılış Tarih ve No Kapanış Tarih ve No Yevmiye Defteri Beyoğlu 31.Noteri / / 1422 Beş.8.N Envanter Defteri Beyoğlu 31.Noteri / / 1423 Beş.8.N Defteri Kebir Beyoğlu 31. Noteri / Takdirlerinize saygıyla arz ederiz. Đsmail ÜZER Denetim Kurulu Üyesi Đsmail GÜNER Denetim Kurulu Üyesi

22 b) Đç Denetim Faaliyetleri Şirketimizde iç denetim departmanı, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Đç Denetim Sistemlerine Đlişkin Genelge sine istinaden Yönetim Kurulumuzun tarihli kararı ile kurulmuştur yılı Đç Denetim faaliyetlerinde; Şirket in tüm iş ve işlemlerinin, yürürlükteki kanun, yönetmelik, tebliğ ve talimatlar ile diğer mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi, denetlenmesi; hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda 2008 yılı Đç Denetim faaliyetleri, şirketimizin Genel Müdürlük birimlerinin tamamını kapsayacak şekilde Euro Sigorta A.Ş. Đç Denetim Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmiştir yılında tüm genel müdürlük departmanları denetlenmiş, iş akış prosedürleri güncellenmiştir. Mustafa Avşar Đç Denetim Müdürü

23 c) Bağımsız denetim raporu EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 OCAK ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU EURO SĐGORTA A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Euro Sigorta A.Ş. nin 31/12/2008 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Đlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu 2. Şirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç sistemlerin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket in iç sistemleri göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç sistemlerin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç sistemler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş 4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Euro Sigorta A.Ş. nin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (bkz. 2 no lu dipnot) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Đstanbul, 13 / 03 / 2009 BOĞAZĐÇĐ SMMM VE BAĞIMSIZ DENETĐM A.Ş. Fatma SAKA Sorumlu Ortak Başdenetçi Sedef Cad. Ata 4 Ticaret Merkezi T Blok K:3 No:34 Ataşehir-Kadıköy-ĐSTANBUL

24 EURO SĐGORTA A.Ş. 31 Aralık 2008 TARĐHLĐ BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ SOLO BĐLANÇO

25 VARLIKLAR Cari Dönem 31 Aralık 2008 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ,04 1- Kasa ,26 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar ,23 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 0,00 5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ,55 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar ,20 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar ,57 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar ,67 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 0,00 4- Krediler 0,00 5- Krediler Karşılığı (-) 0,00 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0,00 7- Şirket Hissesi 0,00 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) ,04 C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar ,22 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar ,62 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00 6- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) 0,00 7- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) Karşılığı (-) 0,00 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar , Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) ,00 D- Đlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 1- Ortaklardan Alacaklar 0,00 2- Đştiraklerden Alacaklar 0,00 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00 5- Personelden Alacaklar 0,00 6- Diğer Đlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 7- Đlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00 8- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00 9- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 E- Diğer Alacaklar ,27 1- Finansal Kiralama Alacakları 0,00 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 0,00 4- Diğer Çeşitli Alacaklar ,27 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 0,00 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ,55 1- Gelecek Aylara Ait Giderler ,63 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 0,00 3- Gelir Tahakkukları 0,00 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları ,92 G- Diğer Cari Varlıklar ,50 1- Gelecek Aylar Đhtiyacı Stoklar 0,00 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 0,00 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00 4- Đş Avansları ,13 5- Personele Verilen Avanslar 0,00 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 0,00 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 9.536,37 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0,00 I- Cari Varlıklar Toplamı ,78

26 II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot Cari Dönem A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar ,45 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar ,45 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00 6- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) 0,00 7- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) Karşılığı (-) 0,00 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar , Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) ,87 B- Đlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 1- Ortaklardan Alacaklar 0,00 2- Đştiraklerden Alacaklar 0,00 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00 9- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 C- Diğer Alacaklar 1.674,35 1- Finansal Kiralama Alacakları 0,00 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 0,00 4- Diğer Çeşitli Alacaklar ,35 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 0,00 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 D- Finansal Varlıklar ,43 1- Bağlı Menkul Kıymetler 0,00 2- Đştirakler ,43 3- Đştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00 4- Bağlı Ortaklıklar 0,00 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0,00 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0,00 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0,00 9- Diğer Finansal Varlıklar 0, Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00 E- Maddi Varlıklar ,31 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller ,00 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 0,00 4- Makine ve Teçhizatlar 0,00 5- Demirbaş ve Tesisatlar ,97 6- Motorlu Taşıtlar ,40 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) ,80 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9- Birikmiş Amortismanlar (-) , Maddi Varlıklara Đlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0,00 F- Maddi Olmayan Varlıklar 0,00 1- Haklar 0,00 2- Şerefiye 0,00 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler ,85 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0,00 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0,00 7- Birikmiş Đtfalar (Amortismanlar) (-) ,85 8- Maddi Olmayan Varlıklara Đlişkin Avanslar 0,00 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 0,00 2- Gelir Tahakkukları 0,00 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar ,91 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 0,00 2- Döviz Hesapları 0,00 3- Gelecek Yıllar Đhtiyacı Stoklar 0,00 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar ,88 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları ,03 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0,00 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0,00 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0,00 II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı ,45 Varlıklar Toplamı ,23

27 YTL YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot Cari Dönem A- Finansal Borçlar ,00 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00 2- Finansal Kiralama Đşlemelerinden Borçlar 0,00 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0,00 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 0,00 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0,00 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Đhraç Farkı (-) 0,00 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) ,00 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar ,53 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar ,53 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 0,00 C-Đlişkili Taraflara Borçlar ,72 1- Ortaklara Borçlar 0,00 2- Đştiraklere Borçlar 0,00 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00 5- Personele Borçlar ,72 6- Diğer Đlişkili Taraflara Borçlar ,00 D- Diğer Borçlar ,85 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 0,00 2- Diğer Çeşitli Borçlar ,85 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00 E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları ,92 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net ,04 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net ,97 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0,00 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net ,30 5- Đkramiye ve Đndirimler Karşılığı - Net 0,00 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan 0,00 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 3.260,61 F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler Đle Karşılıkları ,82 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar ,73 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ,09 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer 0,00 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 0,00 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 0,00 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 0,00 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0,00 G- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar 0,00 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 0,00 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ,69 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 19 0,00 2- Gider Tahakkukları 0,00 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları ,69 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 0,00 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 0,00 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı ,53

28 YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dip Cari Not Dönem 31 Aralık 2008 A- Finansal Borçlar 0,00 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00 2- Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar 0,00 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0,00 4- Çıkarılmış Tahviller 0,00 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Đhraç Farkı (-) 0,00 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00 C- Đlişkili Taraflara Borçlar 5,01 1- Ortaklara Borçlar 5,01 2- Đştiraklere Borçlar 0,00 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00 5- Personele Borçlar 0,00 6- Diğer Đlişkili Taraflara Borçlar 0,00 D- Diğer Borçlar ,78 1- Alınan Depozito ve Teminatlar ,78 2- Diğer Çeşitli Borçlar 0,00 3- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 0,00 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 0,00 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0,00 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net 0,00 5- Đkramiye ve Đndirimler Karşılığı - Net 0,00 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan Karşılık - Net 0,00 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0,00 F-Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 0,00 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0,00 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0,00 3-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 G- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar ,97 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı ,97 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00 H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0,00 2- Gider Tahakkukları 0,00 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 35 0,00 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı ,76

29 ÖZSERMAYE V- Özsermaye Dip Cari Not Dönem 31 Aralık 2008 A- Ödenmiş Sermaye ,85 1- (Nominal) Sermaye ,00 2- Ödenmemiş Sermaye (-) ,15 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 15 0,00 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00 B- Sermaye Yedekleri 0,00 1- Hisse Senedi Đhraç Primleri 0,00 2- Hisse Senedi Đptal Karları 0,00 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0,00 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 5- Diğer Sermaye Yedekleri 0,00 C- Kar Yedekleri ,38 1- Yasal Yedekler ,13 2- Statü Yedekleri 0,00 3- Olağanüstü Yedekler 0,00 4- Özel Fonlar (Yedekler) ,25 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 0,00 6- Diğer Kar Yedekleri 0,00 D- Geçmiş Yıllar Karları 0,00 1- Geçmiş Yıllar Karları 0,00 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) ,91 1- Geçmiş Yıllar Zararları ,91 F-Dönem Net Karı ,38 1- Dönem Net Karı ,38 2- Dönem Net Zararı (-) 0,00 Özsermaye Toplamı ,94 Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı ,23

30 EURO SĐGORTA A.Ş. 01 Ocak Aralık 2008 DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN AYRINTILI SOLO GELĐR TABLOSU Cari I-TEKNĐK BÖLÜM Dip Dönem Not 01/01/ /12/2008 A- Hayat Dışı Teknik Gelir ,97 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Brüt Yazılan Primler (+) , Reasüröre Devredilen Primler (-) , Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden , Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) , Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) , Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden , Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 17 0, Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0,00 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0,00 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.277, Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 1.277, Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) 0,00 B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) ,26 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Brüt Ödenen Hasarlar (-) , Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) , Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden , Muallak Hasarlar Karşılığı (-) , Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) ,60 2- Đkramiye ve Đndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 0, Đkramiye ve Đndirimler Karşılığı (-) 0, Đkramiye ve Đndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0,00 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım ,61 4- Faaliyet Giderleri (-) ,87 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) ,29

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT ANONĐM ŞĐRKETĐ AYRINTILI SOLO BĐLANÇO

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT ANONĐM ŞĐRKETĐ AYRINTILI SOLO BĐLANÇO ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT ANONĐM ŞĐRKETĐ AYRINTILI SOLO BĐLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not Dönem Dönem A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.690.128,68 5.676.909,52 1- Kasa 14 7.164,02 2.189,92

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2010-30 EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU (UFRS)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2010-30 EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU (UFRS) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2010-30 EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU () VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 37.746.234,24 37.800.644,83

Detaylı

"13.10.2009" "02.11.2009"

13.10.2009 02.11.2009 LÜTFEN DĐPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı BĐLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı HÜR SĐGORTA A.Ş. Şirket Kodu 1060 Yıl (YYYY) 2009 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih Şirketlerce

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not Dönem A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.747.477,58 1- Kasa 83.811,27 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 51.705.256,05

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 91.541.114 1- Kasa 5.102 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 89.694.679 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -5.217 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Varlıklar sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 634.309.928 550.717.185 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 499.459.722

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihi Đtibarıyla Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihi Đtibarıyla Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Tarihi Đtibarıyla Finansal Tablolar ve Denetim Raporu 11 Mart 2011 Bu rapor 1 sayfa bağımsız denetim raporu ile 37 sayfa finansal tablo ve diplarından oluşmaktadır. Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir. 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I-Cari Varlıklar not 30 Eylül 2008 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 114,890,332.21 1- Kasa 14 60,456.09 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 69,013,560.98

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I Cari Varlıklar Dipnot Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2008 A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 59,889,830

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot LAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 238.443.489 164.377.494 1- Kasa 1.051 871 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 212.990.487 140.890.987 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) ( ) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.567.085 97.070.280 1- Kasa 760 230 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 84.593.042 84.166.580 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5.

Detaylı

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir. S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.237.511 1 Kasa

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 13.717.290 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 6.201.151 a.) Kasa b.) Alınan Çekler c.) Bankalar 4.485.851 d.) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () e.) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

E U R O SĐGORTA Euro Sigorta A. Ş.

E U R O SĐGORTA Euro Sigorta A. Ş. E U R O SĐGORTA Euro Sigorta A. Ş. 2012 YILI FAALĐYET RAPORU EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının Genel Kurul

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇOLAR VARLIKLAR AKSİGORTA A.Ş. TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Varlıklar Not 31/12/2007 31/12/2006 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.580.501 37.208.737 1- Kasa 434 30.368 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

TÜRKĐYE GENEL SĐGORTA A.Ş. 31.03.2008 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU UFRS

TÜRKĐYE GENEL SĐGORTA A.Ş. 31.03.2008 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU UFRS TÜRKĐYE GENEL SĐGORTA A.Ş. 31.03.2008 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU UFRS VARLIKLAR I- CARĐ VARLIKLAR YTL A -NAKĐT VE NAKĐT BENZERĐ VARLIKLAR 192,275,319.48 1- Kasa 11,745.28 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 181,958,032.97

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

E U R O SĐGORTA Euro Sigorta A. Ş.

E U R O SĐGORTA Euro Sigorta A. Ş. E U R O SĐGORTA Euro Sigorta A. Ş. 2010 YILI FAALĐYET RAPORU I EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĐ GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının Genel

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100401 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo TAMAM Uyarı TAMAM Açıklama 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR (TL)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 196.825.440 136.759.082 1 Kasa 541 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 174.227.999 116.629.038 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 164.377.494 136.759.082 1- Kasa 871 890 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 140.890.987 116.629.038 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı