Yazclar Holding Anonim irketi. 1 Ocak 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazclar Holding Anonim irketi. 1 Ocak 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar"

Transkript

1 Yazclar Holding Anonim irketi 1 Ocak 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar

2 YAZICILAR HOLDNG ANONM RKET ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özsermaye Deiim Tablosu 4 Konsolide Nakit Ak$m Tablosu 5 Konsolide Mali Tablo Dipnotlar$ 6-67

3 Konsolide Bilanço Ba/msz Denetimden Geçmemi1 Geçmi Notlar VARLIKLAR Cari / Dönen Varlklar Haz$r Deerler Menkul K$ymetler (net) Merkez Bankas$ Zorunlu Kar$l$klar$ Verilen Banka Kredileri (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar$ (net) Türev Finansal Araçlardan Alacaklar likili Taraflardan Alacaklar (net) Dier Alacaklar (net) Canl$ Varl$klar (net) Stoklar (net) Devam Eden 7naat Sözlemelerinden Alacaklar (net) - - Ertelenen Vergi Varl$klar$ - - Dier Cari/Dönen Varl$klar Cari Olmayan / Duran Varlklar Menkul K$ymetler (net) Verilen Banka Kredileri (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar$ (net) Türev Finansal Araçlardan Alacaklar likili Taraflardan Alacaklar (net) - - Dier Alacaklar (net) - - Finansal Varl$klar (net) Pozitif/Negatif >erefiye (net) Yat$r$m Amaçl$ Gayrimenkuller (net) Maddi Varl$klar (net) Maddi Olmayan Varl$klar (net) Ertelenen Vergi Varl$klar$ Dier Cari Olmayan/Duran Varl$klar TOPLAM VARLIKLAR Ekte yer alan notlar, konsolide mali tablolar$n ayr$lmaz bir parças$n$ tekil eder. (1)

4 Konsolide Bilanço Ba/msz Denetimden Geçmemi1 Geçmi Notlar YÜKÜMLÜLÜKLER Ksa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçlar$n K$sa Vadeli K$s$mlar$ (net) Finansal Kiralama 7lemlerinden Borçlar (net) Dier Finansal Yükümlülükler (net) - - Ticari Borçlar (net) Mevduatlar Al$nan Krediler Bloke Hesaplar likili Taraflara Borçlar (net) Al$nan Avanslar Devam Eden 7naat Sözlemeleri Hakedi Bedelleri (net) - - Borç Kar$l$klar$ Türev Finansal Araçlardan Borçlar Ertelenen Vergi Yükümlülüü - - Dier Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama 7lemlerinden Borçlar (net) Dier Finansal Yükümlülükler (net) - - Ticari Borçlar (net) Banka Müterileri Mevduat$ Al$nan Krediler Bloke Hesaplar likili Taraflara Borçlar (net) - - Al$nan Avanslar - - Borç Kar$l$klar$ Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DII PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye 1, Kar1lkl )1tirak Sermaye Düzeltmesi - - Sermaye Yedekleri Hisse Senedi 7hraç Primleri Hisse Senedi 7ptal Karlar$ - - Yeniden Deerleme Fonu - - Finansal Varl$klar Deer Art$ Fonu - - Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar$ Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek 7tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat$ Karlar$ - - Yabanc$ Para Çevrim Farklar$ ( ) ( ) Net Dönem Kar Geçmi1 Yllar Kar TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER Ekte yer alan notlar, konsolide mali tablolar$n ayr$lmaz bir parças$n$ tekil eder. (2)

5 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylk Ara Döneme Ait Konsolide Gelir Tablosu Ba/msz Denetimden Geçmemi1 Geçmemi1 Geçmemi Geçmemi Notlar ESAS FAAL)YET GEL)RLER) Sat$ Gelirleri (net) Sat$lar$n Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Faiz Geliri (net) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler BRÜT ESAS FAAL)YET KARI Faaliyet Giderleri (-) 37 ( ) ( ) ( ) ( ) NET ESAS FAAL)YET KARI Dier Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38.1, 16.2, Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38.2 ( ) ( ) ( ) ( ) Finansman Giderleri (-) 39 ( ) ( ) ( ) ( ) FAAL)YET KARI Net Parasal Pozisyon Kar$ Ana Ortakl$k D$$ Kar/Zarar 24 ( ) ( ) ( ) ( ) VERG) ÖNCES) KAR Vergiler 14, 41 ( ) ( ) ( ) ( ) NET DÖNEM KARI Hisse ba$na kazanç (tam YTL) 42 3,46 3,43 Ekte yer alan notlar, konsolide mali tablolar$n ayr$lmaz bir parças$n$ tekil eder. (3)

6 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylk Döneme Ait Konsolide Özsermaye De/i1im Tablosu Özsermaye Kalemlerinin Ödenmi1 Sermaye Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynaklanan Farklar Hisse Senedi )hraç Primleri Yasal, Statü, Özel ve Ola/anüstü Yedekler Yabanc Para Dönü1türme Farklar Net Dönem Kar Geçmi1 Yllar Karlar Toplam 1 Ocak ( ) Önceki dönem karnn geçmi1 yllar karna aktarlmas ( ) Sermaye art Da/tlan temettü ( ) ( ) Hisse senedi ihraç primlerindeki art Satlmaya hazr menkul de/er art Ba/l ortaklktaki konsolidasyon orannn de/i1iklik etkisi )1tirake yaplan ba/l ortaklk sat1 karnn grup içi pay Yabanc para dönü1türme farklar Dönem kar Eylül ( ) Özsermaye Kalemlerinin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Hisse Senedi 7hraç Yasal, Statü, Özel ve Yabanc$ Para Geçmi Y$llar Ödenmi Sermaye Kaynaklanan Farklar Primleri Olaanüstü Yedekler Dönütürme Farklar$ Net Dönem Kar$ Karlar$ Toplam 1 Ocak ( ) Önceki dönem kar$n$n yedeklere aktar$lmas$ ( ) Da$t$lan temettü ( ) - ( ) Sermaye art$$ ( ) ( ) Sat$lmaya haz$r menkul deerler deer art$$ Yabanc$ para dönütürme farklar$ ( ) - - ( ) Dönem kar$ Eylül ( ) Ekte yer alan notlar, konsolide mali tablolar$n ayr$lmaz bir parças$n$n tekil eder. (4)

7 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylk Ara Döneme Ait Konsolide Nakit Akm Tablosu Notlar Ba/msz Denetimden Geçmemi1 Geçmemi 30 Eylül Eylül 2005 )1letme faaliyetlerinden sa/lanan nakit giri1leri Ana ortakl$k d$$ paylar. vergi kar$l$$ ve net parasal pozisyon kar$ / (zarar$) öncesi kar Düzeltmeler Kur fark$ (giderleri) /gelirleri ( ) Maddi ve maddi olmayan varl$k sat$ kar$ / (zarar$) ( ) Amortisman ve itfa giderleri 19, Tahsili üpheli krediler ve alacaklardaki deer düüklüü kar$l$$ 38.1, 8.1, Garanti, izin ve dier kar$l$klar K$dem tazminat$ yükümlülüü kar$l$$ Faiz giderleri tirakler, müterek yönetime tabi teebbüs ve dier finansal ( ) duran varl$k hisse sat$ kar$ - 7tirakler ve müterek yönetime tabi teebbüslerden gelir 16.2, 16.3, 38.1 ( ) ( ) Dier nakit girii salamayan gelirler ( ) - )1letme sermayesindeki de/i1ikliklerden önceki faaliyet kar Menkul k$ymetlerdeki (net art$) / azal$ ( ) Merkez Bankas$ zorunlu kar$l$klar$ndaki net azal$ ( ) ( ) Verilen banka kredilerindeki net art$ ( ) ( ) Ticari ve dier alacaklar ile ilikili kurululardan alacaklardaki net art$ ( ) ( ) Türev finansal araçlar$ndan alacaklardaki net art$ / (azal$) ( ) Stoklardaki net (art$) / azal$ ( ) Dier varl$klardaki net deiim ( ) ( ) Ticari ve dier borçlar ile ilikili kurululara borçlardaki net (azal$) / art$ ( ) ( ) Banka müteri mevduatlar$ndaki net art$ / (azal$) Bloke hesaplardaki net art$ Türev finansal araçlar$ndan borçlardaki net art$ Ödenen k$dem tazminat$ 23 ( ) ( ) Ödenen vergiler ( ) ( ) )1letme faaliyetlerinden sa/lanan / (kullanlan) net nakit ( ) Yatrm faaliyetlerinden sa/lanan nakit akm Sat$n al$nan maddi ve maddi olmayan varl$klar, yat$r$m amaçl$ gayrimenkuller 19, 20 ( ) ( ) Maddi ve maddi olmayan varl$k sat$ has$lat$ Finansal varl$k sat$ has$lat$ Sat$n al$nan finansal varl$klar ( ) Az$nl$k hakk$ edinmek için yap$lan ödemeler - ( ) Az$nl$k hissedarlar$n$n sermaye paylar$ndan nakit kar$l$$ art$ Yatrm faaliyetlerinde (kullanlan) net nakit ( ) ( ) Finansal faaliyetlerden sa/lanan nakit akm Sermaye itiraklerinden salanan temettüler Ödenen temettüler ( ) ( ) Grup taki >irket hisseleri sat$$ Kredi borcu ödemeleri ( ) ( ) Hisse senedi ihraç primlerindeki art$ Banka ve dier kurululardan al$nan kredilerdeki art$ Banka ve dier kurululardan al$nan kredilerin geri ödemeleri ( ) ( ) Ödenen faizler ( ) ( ) Özel yedeklerdeki art$ / (azal$) Faaliyet finansmannda sa/lanan / (kullanlan) net nakit Yabanc para dönü1türme farklar Nakit ve nakit benzeri de/erlerdeki net (azal1) / art ( ) Dönemba1 itibariyle nakit ve nakit benzerleri Dönemsonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri Ekte yer alan notlar, konsolide mali tablolar$n ayr$lmaz bir parças$n$ tekil eder. (5)

8 1. )RKET )N ORGAN)ZASYONU VE FAAL)YET KONUSU Yaz$c$lar Holding A.>. ( Yaz$c$lar veya >irket ) çounluk hisseleri üç Yaz$c$ Ailesi ne ait bir holding irketidir ve 1976 y$l$nda 7stanbul da kurulmutur. Üç Yaz$c$ Ailesi; Kamil Yaz$c$ ve vefat eden iki kardeinin e ve çocuklar$ndan olumaktad$r. >irket, bal$ ortakl$klar$nda, %67,91 oran$nda sahip olduu Anadolu Endüstri Holding (AEH) vas$tas$yla kontrole sahiptir. >irket in hisselerinin belirli bir bölümü 7stanbul Menkul K$ymet Borsas$ nda ve Lüksemburg Menkul K$ymetler Borsas$ nda ilem görmektedir. >irket merkezinin adresi Ankara Asfalt$ üzeri, PTT Hastanesi yan$, Umut Sokak No:12, 7çerenköy, Kad$köy, 7stanbul, Türkiye dir. >irket in mali tablolar$ yönetim kurulu taraf$ndan 1 Aral$k 2006 tarihinde yay$mlanmak üzere onaylanm$t$r. Grup un Faaliyet Konular >irket, bal$ ortakl$klar$, müterek yönetime tabi ortakl$kl$$ ve itirakleri, konsolide mali tablolar için Grup olarak an$lacakt$r. Grup, bal$ca be ana grupta faaliyet göstermektedir: içecek (bira ve alkolsüz içecekler); otomotiv (yolcu araçlar$, ticari araçlar, jeneratör, yedek ve tamamlay$c$ parçalar); finansal hizmetler (bankac$l$k, finansal kiralama, arac$l$k, portföy yönetimi ve tüketici finansman$); yaz$ gereçleri ve k$rtasiye ve dier (restoran iletmecilii, turizm, ticaret, g$da, bilgi teknolojileri, varl$k yönetimi ve dayan$kl$ tüketim mallar$ ticareti). Grup un bünyesinde istihdam edilen ortalama personel say$s$ kiidir (31 Aral$k 2005: 4.359). irket in Hissedarlar 30 Eylül 2006 ve 31 Aral$k 2005 tarihleri itibariyle >irket in ortakl$k yap$s$ ve ortaklar$n paylar$ aa$da özetlendii gibidir: Ödenmi1 Ödenmi Sermaye % Sermaye % Yaz$c$ Aileleri , ,72 Kamil Yaz$c$ Yönetim ve Dan$ma A.> , ,50 Halka aç$k , ,78 Tarihsel maliyetiyle sermaye , ,00 (6)

9 1. )RKET )N ORGAN)ZASYONU VE FAAL)YET KONUSU (devam) Ba/l Ortaklklarn Listesi 30 Eylül 2006 ve 31 Aral$k 2005 tarihleri itibari ile konsolide olan bal$ ortakl$klar ve bunlara ait hisse pay$ oranlar$ aa$daki gibidir: Ülke Ana faaliyet konusu Nihai Oran ve oy hakk$ % 30 Eylül Aral$k 2005 Anadolu Endüstri Holding A.>. (AEH) Türkiye Holding irketi 67,91 67,91 Alternatifbank A.>. (ABank) (*) Türkiye Bankac$l$k hizmetleri 61,48 61,15 Alternatif Yat$r$m A.>. (A Yat$r$m) Türkiye Arac$ kurum 61,48 61,15 Alternatif Finansal Kiralama A.>. (A Lease) Türkiye Finansal kiralama irketi 64,44 64,44 Alternatif Yat$r$m Ortakl$$ A.>. (AYO) (*) (***) Türkiye Yat$r$m irketi 24,99 21,30 Çelik Motor Ticaret A.>. (Çelik Motor) Türkiye Lada ve Kia markal$ $motorlu araçlar$n ithalat$, 67,91 67,91 da$t$m ve pazarlamas$ Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.>. (Anadolu Motor) Türkiye Endüstriyel motorlar$n üretimi 67,74 67,74 Anadolu Otomotiv D$ Ticaret ve Sanayi A.>. Türkiye Lada ve Kia markal$ motorlu araçlar$n ithalat$ 67,29 67,27 Anadolu Elektronik Aletler Pazarlama ve Ticaret A.>. Türkiye Samsung marka dayan$kl$ tüketim mallar$n$n 34,55 34,55 (Anadolu Elektronik) Türkiye genel distribütörlüü Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.>. (Adel) (*) (**) Türkiye Adel, Johann Faber ve Faber Castell markalar$ 38,63 38,63 alt$nda yaz$ gereçlerinin üretimi Ülkü K$rtasiye Ticaret ve Sanayi A.>. (Ülkü) (**) Türkiye Adel in ürünlerinin ve dier ithal edilen k$rtasiye Ürünlerinin da$t$m$ 49,70 49,70 Ana G$da ve 7htiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.>. (Ana G$da) Türkiye K$rlang$ç ve Madra markas$ alt$nda zeytinya$, ayçiçek ya$ ve m$s$rözü ya$ üretim ve pazarlamas$ 67,91 67,91 Efes Turizm 7letmeleri A.>. (Efestur) Türkiye Seyahat ve organizasyon faaliyetlerinin 51,53 51,53 düzenlenmesi Anadolu Biliim Hizmetleri A.>. (ABH) Türkiye Bilgi teknolojileri, internet ve elektronik ticaret 64,96 64,85 hizmeti Oyex Handels GmbH (Oyex) Almanya Grup ta kullan$lan çeitli malzemelerin al$m sat$m$ 67,23 67,23 Anadolu Endüstri Holding und Co. KG (AEH und Co.) Almanya Yurtd$$nda, ürünler için gerekli pazar 67,23 67,23 arat$rmalar$n$n gerçekletirilmesi Anadolu Restaurant 7letmeleri Limited >irketi (McDonald s) Türkiye Zincir restoran iletmecilii, besi çiftlii iletmesi 67,91 67,91 Hamburger Restoran 7letmeleri A.>. (Hamburger) Türkiye Zincir restoran iletmecilii 67,91 67,91 Anadolu Varl$k Yönetim A.>. (Anadolu Varl$k) (****) Türkiye Varl$k yönetimi 67,90 - (*) ABank, Adel ve AYO hisseleri 7stanbul Menkul K$ymetler Borsas$ nda ilem görmektedir. (**) AEH, Adel ve Ülkü de s$ras$yla %56,89 ve %68,78 hisseye sahiptir. Ayr$ca Adel, Ülkü de %7,67 hisseye sahiptir. Dolay$s$yla, Adel ve Ülkü nün kontrolü Yaz$c$lar Holding tedir. (***) ABank $n AYO yu konsolide etme oran$ndaki deiiklik sebebi ile dönemsel olarak farkl$l$k görülebilmektedir. (****) AEH, 3 May$s 2006 tarihinde kurulan Anadolu Varl$k a %99,60 oran$nda itirak etmitir. Yaz$c$lar daki dolayl$ itirak oran$ %67,90 d$r. )1tirakler 30 Eylül 2006 ve 31 Aral$k 2005 tarihleri itibari ile özsermayeden pay alma yöntemine göre konsolide olan itirakler ve bunlara ait hisse pay$ oranlar$ aa$daki gibidir: Ülke Ana faaliyet konusu Nihai Oran ve oy hakk$ % 30 Eylül Aral$k 2005 Anadolu Efes Birac$l$k ve Malt San. A.>. (Anadolu Efes) Türkiye Bira üretimi 36,23 35,09 Anadolu Cetelem Tüketici Finansman A.>. (Anadolu Cetelem) Türkiye Tüketici finansman hizmeti 33,96 33,96 (7)

10 1. )RKET )N ORGAN)ZASYONU VE FAAL)YET KONUSU (devam) Mü1terek Yönetime Tabi Ortaklklarn Listesi 30 Eylül 2006 ve 31 Aral$k 2005 tarihleri itibari ile özsermayeden pay alma yöntemine göre konsolide olan müterek yönetime tabi ortakl$k ve buna ait hisse pay$ oran$ aa$daki gibidir: Ülke Ana faaliyet konusu Nihai Oran ve oy hakk$ % 30 Eylül Aral$k 2005 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.>. (Anadolu Isuzu) Türkiye Isuzu marka araçlar$n üretimi 36,99 36,42 2. MAL) TABLOLARIN SUNUMUNA )L)K)N ESASLAR Mali Tablolarn Hazrlama Esaslar >irket in ve bal$ ortakl$klar$n$n mali tablolar$, Sermaye Piyasas$ Kurulu (SPK) taraf$ndan yay$mlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK muhasebe standartlar$) uygun olarak haz$rlanm$t$r. SPK Seri XI. 25 numaral$ Sermaye Piyasalar$nda Muhasebe Standartlar$ teblii ile kapsaml$ bir muhasebe ilkeleri seti yay$mlam$t$r. Bu teblide, irketlerin Uluslararas$ Muhasebe Standartlar$ Kurulu (IASB) ve Uluslararas$ Muhasebe Standartlar$ Komitesi (IASC) taraf$ndan ç$kar$lm$ olan muhasebe standartlar$n$ uygulamas$ durumunda da SPK muhasebe standartlar$na uyulmu say$laca$ belirtilmitir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm$ olduu bir kararla,türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar$ na uygun mali tablo haz$rlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulanmayaca$n$ ilan etmitir. Konsolide mali tablolar, yukar$da bahsedilen SPK n$n izin verdii alternatif uygulama çerçevesinde haz$rlanm$t$r. Konsolide mali tablolar ve dipnotlar, SPK taraf$ndan uygulanmas$ zorunlu k$l$nan formatlara uygun olarak sunulmutur. >irket ve >irket in Türkiye de faaliyet gösteren bal$ ortakl$klar$, muhasebe kay$tlar$n$ ve yasal mali tablolar$n$ ( Yasal Mali Tablolar ) SPK, Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuat$, Bankac$l$k Kanunu ile Maliye Bakanl$$ taraf$ndan yay$mlanan Tek Düzen Hesap Plan$ na uygun olarak haz$rlamaktad$r. Yabanc$ ülkelerde faaliyet gösteren bal$ ortakl$klar ise muhasebe kay$tlar$n$ ve yasal mali tablolar$n$ faaliyette bulunduklar$ ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuat$na uygun olarak haz$rlamaktad$rlar. Konsolide mali tablolar >irket in yasal kay$tlar$na dayand$r$lm$ ve Yeni Türk Liras$ (YTL) cinsinden ifade edilmi olup SPK ya göre >irket in ve bal$ ortakl$klar$n$n durumunu lay$k$yla arz edebilmesi için, birtak$m tashihlere ve s$n$fland$rma deiikliklerine tabi tutularak haz$rlanm$t$r. >irket in ve Türkiye de faaliyet gösteren itiraklerinin ilevsel ve raporlama para birimi YTL dir. 30 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete de yay$nlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakk$ndaki 5083 say$l$ kanun uyar$nca, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Liras$ (YTL) ve Yeni Kuru (YKr). Türkiye Cumhuriyeti nin yeni para birimleri olmutur. Yeni Türk Liras$ n$n alt birimi Yeni Kuru tur (1 YTL = 100 YKr). Yurtd1ndaki Ba/l Ortaklklar )çin De/erleme ve Raporlamada Kullanlan Para Birimi Yabanc$ ülkelerde yerleik bal$ ortakl$klar muhasebe kay$tlar$n$ ve yasal mali tablolar$n$ faaliyette bulunduklar$ ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuat$na uygun olarak haz$rlamaktad$rlar. Bu bal$ ortakl$klar$n mali tablolar$ gerekli düzeltme kay$tlar$ ve s$n$fland$rmalar yap$larak konsolidasyona dahil edilmitir. (8)

11 2. MAL) TABLOLARIN SUNUMUNA )L)K)N ESASLAR (devam) Yurtd1ndaki Ba/l Ortaklklar )çin De/erleme ve Raporlamada Kullanlan Para Birimi (devam) Ulusal Para Birimi De/erleme Para Deerleme Para Birimi Birimi AEH und Co. EUR EUR EUR Oyex EUR EUR EUR Yabanc$ bal$ ortakl$klar yabanc$ tüzel kiilik olarak kurulmulard$r. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarn Düzeltilmesi Devlet 7statistik Enstitüsü nün yay$nlad$$ ülke geneli toptan eya fiyat endeksine göre, 31 Aral$k 2004 itibariyle üç y$ll$k kümüle enflasyon %69,7 y$ll$k enflasyon oran$ ise %13,8 dir. Buna bal$ olarak SPK n$n 18 Mart 2005 tarihli 7642 no lu duyurusuna istinaden söz konusu enflasyon düzeltmesi uygulanmas$n$ gerektiren objektif koullar$n gerçeklememi olmas$ ve SPK n$n varolan verilere dayanarak ileride de bu koullar$n gerçekleme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalkt$$n$ öngörmesi sebebiyle, mali tablolar en son 31 Aral$k 2004 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulmutur. 31 Aral$k 2004 tarihi itibariyle, YTL nin genel sat$n alma gücünde oluan deiikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisinin giderilmesi UMS 29 (Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama) uyar$nca yap$lm$t$r. UMS 29 a göre, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye sahip bir ülkenin para birimiyle haz$rlanan cari ve kar$lat$rma amac$yla sunulan önceki döneme ait mali tablolar son bilanço tarihinde geçerli endeksle düzeltilmek sureti ile ifade edilmektedir. 31 Aral$k 2004 tarihinde sona eren y$la ait gelir tablosunun kar$lat$rma amac$yla, enflasyon düzeltmesinin sona erdii 31 Aral$k 2004 tarihindeki sat$n alma gücü cinsinden ifade edilmesi için kullan$lan endeksler ve düzeltme katsay$lar$ aa$da gösterilmitir: Tarihler Endeks Düzeltme Katsay$s$ 31 Aral$k , Aral$k , Aral$k , Geçmi döneme ait mali tablolara ilikin düzeltme ilemine ait ana hatlar aa$da belirtilmitir: - 31 Aral$k 2004 tarihli mali tablolar, 1 Ocak 2005 ten itibaren yeniden ifade edilme ilemine son verilmesi sebebiyle, 31 Aral$k 2004 tarihindeki geçerli ölçüm birimi ile gösterilmitir Aral$k 2004 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda yer alan parasal varl$k ve borçlar bilanço tarihinde geçerli ölçüm birimi ile gösterildiinden yeniden ifade edilmemitir Aral$k 2004 tarihine kadar, enflasyona göre düzeltilmi sermaye, nakit sermaye art$lar$, da$t$lmam$ temettüler ve yasal kay$tlarda yer alan geçmi y$l karlar$ndan transferler ile salanan sermaye art$lar$n$n, ilgili tarihlerdeki katsay$lar kullan$larak yeniden ifade edilmesi sonucu elde edilmitir. - Parasal olmayan aktif ve pasifler ve dier özkaynak kalemleri (elimine edilmi olan yeniden deerleme fonu tashihi hariç) ilgili katsay$lar kullan$larak 31 Aral$k 2004 tarihlerindeki geçerli olan ölçüm birimi ile yeniden ifade edilmitir. (9)

12 2. MAL) TABLOLARIN SUNUMUNA )L)K)N ESASLAR (devam) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarn Düzeltilmesi (devam) - 31 Aral$k 2004 tarihi itibariyle genel enflasyonun net parasal pozisyona etkisi gelir tablosunda net parasal zarar olarak yans$t$lm$t$r Aral$k 2004 tarihine kadar konsolide gelir tablosunda amortisman ve tükenme paylar$, parasal olmayan varl$klar$n sat$ kar/zararlar$ ve itirak zararlar$ (yeniden ifade edilmi brüt defter deerleri ve birikmi amortisman ve itfa paylar$ üzerinden hesaplananlar) d$$nda bütün dier kalemler ilgili ortalama katsay$lar kullan$larak deerlendirilmitir. Uygulanan Konsolidasyon Esaslar Grup un konsolide mali tablolar$n$n haz$rlanmas$nda uygulanan belli bal$ deerleme ilkeleri ve muhasebe politikalar$ aa$daki gibidir: Konsolide mali tablolar, >irket in ve bal$ ortakl$klar$n$n 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolar$n$ içermektedir. Bal$ ortakl$klar, kontrolün Grup a transfer olduu tarihten itibaren konsolide edilmekte ve kontrolün Grup tan ç$kt$$ tarihte konsolide edilen bal$ ortakl$klar aras$ndan ç$kar$lmaktad$r. Grup un konsolide mali tablolar$, Yaz$c$lar Holding A.> yi ve kontrolü alt$nda olan bal$ ortakl$klar$ içermektedir. Bu kontrol normal artlarda eer Grup, bir irketin sermayesi üzerindeki oy hakk$n$n dorudan ya da dolayl$ olarak % 50 sinden fazlas$na sahipse ve bir irketin operasyonlar$ndan kar salamak için finansman ve faaliyet politikalar$n$ yönlendirebiliyorsa vard$r. Az$nl$k hak sahiplerine atfedilen özsermaye ve net kar s$ras$yla bilanço ve gelir tablosunda ayr$ olarak gösterilmektedir. Grup irketleri aras$ndaki bakiyeler ve ilemler, irketler aras$ karlar ile gerçeklememi karlar ve zararlar dahil olmak üzere kar$l$kl$ olarak elimine edilmitir. Konsolide mali tablolar benzer durumlardaki ilemler ve dier olaylar için geçerli olan genel kabul görmü muhasebe prensipleri kullan$larak haz$rlanm$t$r. >irket sat$n almalar$ için sat$n alma metodu uygulanmaktad$r. (10)

13 2. MAL) TABLOLARIN SUNUMUNA )L)K)N ESASLAR (devam) )1tirakler Grup un itirakleri özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeletirilmitir. Bunlar, Grup un genel olarak oy hakk$n$n %20 ile %50 sine sahip olduu veya Grup un irket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduu kurululard$r. 7tirakler bilançoda, maliyetlerine Grup un, itiraklerin net varl$klar$ndaki pay$nda al$m sonras$ oluan deiikliklerin eklenmesi ve varsa deer düüklüü kar$l$$n$n düülmesiyle gösterilmektedir. Gelir tablosu Grup un itiraklerinin faaliyet sonuçlar$ndaki pay$n$ yans$tmaktad$r. Grup ile itirak aras$ndaki ilemlerden doan gerçeklememi karlar, Grup un itirakteki pay$ ölçüsünde düzeltilmi olup, gerçeklememi zararlar da ilem, transfer edilen varl$$n deer düüklüüne urad$$n$ göstermiyor ise, düzeltilmitir. Mü1terek Yönetime Tabi Te1ebbüsteki Yatrmlar Müterek yönetime tabi ortakl$klar, Grup un bir veya birden fazla say$daki taraf ile birlikte ortak kontrolüne tabi ve sözleme ile ekonomik bir faaliyetin üstlenildii irketlerdir. Bu yat$r$mlar özkaynak yöntemine göre muhasebeletirilir. Yeni ve Revize Edilmi1 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Grup cari dönemde, Uluslararas$ Muhasebe Standartlar$ Kurulu (IASB) ve Uluslararas$ Finansal Raporlama Standartlar$n$ Yorumlama Komitesi (IFRIC) taraf$ndan 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yay$nlanm$ yeni ve revize edilmi Uluslararas$ Finansal Raporlama Standartlar$ ve Yorumlar$ ndan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar$n$ SPK taraf$ndan 20 Aral$k 2004 tarihli duyuru ile uygulanmas$ zorunlu k$l$nan formatlarla çelien hususlar haricinde, uygulanm$t$r. Yeni ve revize edilmi Uluslararas$ Finansal Raporlama Standartlar$ ve Yorumlar$ n$n uygulanmas$ Grup mali tablolar$nda iletme birlemeleri ile ilgili olarak aa$daki deiikliklere yol açm$t$r: Konsolide mali tablolarda, iktisap edilen irketin net varl$klar$n$n makul deerindeki pay$ ile sat$n alma fiyat$ aras$ndaki fark$ gösteren pozitif erefiye, 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleen sat$n almalara ilikin ise aktifletirilmi ve dorusal amortisman yöntemi kullan$larak faydal$ ömrü üzerinden itfa edilerek gelir tablosu ile ilikilendirilmitir. UFRS 3 7letme Birlemeleri çerçevesinde 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekleen sat$n almalardan kaynaklanan pozitif erefiye gözden geçirilerek varsa deer düüklüü ayr$lmaktad$r. Yine ayn$ tarihten sonra gerçekleen sat$n almalara ilikin iktisap edilen tan$mlanabilir varl$k ve borçlar$n makul deerinde Grup un pay$n$n iktisap maliyetini amas$, dier bir ifadeyle negatif erefiye olumas$ söz konusu ise, bu tutar olutuu dönemde gelir olarak kaydedilmektedir. UFRS 3 çerçevesinde, >irket 31 Mart 2004 tarihinden sonra sona eren ilk y$ll$k hesap döneminin ba$ndan itibaren (1 Ocak 2005), 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçeklemi ilemlerden doan pozitif erefiye tutar$n$ itfa etmeyi durdurmutur. Ekli mali tablolar$n onaylanma tarihi itibariyle aa$daki standartlar ve yorumlar yay$nlanm$ ancak yürürlüe girmemitir: IAS 1 - Mali Tablolar$n Sunumu: >irket sermayesi konusunda kamuya aç$klanacak ilave hususlar IFRS 7 - Finansal Enstrümanlar IFRIC 7 - UMS 29 hiperenflasyonist ekonomilerde finansal raporlama standard$ kapsam$nda yeniden düzenleme metodunun uygulanmas$ IFRIC 8 - UFRS 2 nin kapsam$ IFRIC 9 - Gömülü türev enstrümanlar$n$n yeniden deerlendirilmesi IFRIC 10 - Ara dönem finansal raporlama ve varl$klarda deer düüklüü (11)

14 2. MAL) TABLOLARIN SUNUMUNA )L)K)N ESASLAR (devam) Yeni ve Revize Edilmi1 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (devam) Grup yönetimi bu standart ve yorumlar$n gelecek dönemlerde uygulanmas$n$n Grup mali tablolar$na önemli etkisi olmayaca$n$ düünmektedir. 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI )li1kili Taraflar Konsolide mali tablolar aç$s$ndan ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, bal$ irketler ile birlikte, itirakler ve müterek yönetime tabi ortakl$klar ilikili taraflar olarak kabul edilmitir. Nakit ve Nakit Benzeri De/erler Konsolide nakit ak$m tablolar$n$n haz$rlanmas$ amac$yla nakit ve nakit benzerleri, kasa, Merkez Bankas$ (TCMB) ve bankalardaki nakit para ile üç ay ya da üç aydan k$sa vadeli hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda deer deiiklii ta$mayan yüksek likiditeye sahip dier k$sa vadeli yat$r$mlard$r. Ters repo anlamalar$ dahilinde yap$lan ödemeler de nakit ve nakit benzeri deerlere dahil edilir. Bu varl$klar$n defter deeri gerçee uygun deerlerine yak$nd$r. Menkul Kymetler Menkul deerler ilk olarak, söz konusu menkul deerin al$m tarihindeki rayiç bedelini yans$tt$$ kabul edilen ve al$m s$ras$nda ortaya ç$kan dier masraflar$ da içeren elde etme maliyeti ile kay$tlara al$n$r. Menkul deerlerin sat$n al$m ve sat$lar$, finansal varl$$n teslim edildii tarihte kay$tlara al$n$r. Söz konusu finansal varl$$n belirlenen zaman dilimi içerisinde teslim edilmesini gerektiren durumlarda, bu zaman dilimi ilgili mevzuat ya da piyasa koullar$ taraf$ndan belirlenir. Anlaman$n yap$ld$$ ve ilemin gerçekletii tarihler aras$nda finansal varl$klar$n rayiç bedellerindeki deiiklikler elde edilen varl$klar$n kaydedilmesi ile ayn$ ekilde muhasebeletirilir; maliyet deeri ya da indirgenmi maliyet deeri üzerinden ta$nan varl$klardaki deer deiiklii kaydedilmez; sat$lmaya haz$r ya da al$m sat$m amaçl$ elde tutulan varl$klarda oluan deer deiiklii, kar zarar ve sermaye hesaplar$ ile ilikilendirilir. Grup menkul k$ymet portföyünü aa$da belirtildii gibi üç ana bal$k alt$nda s$n$fland$rmaktad$r. Alm Satm Amaçl Menkul Kymetler Al$m sat$m amaçl$ menkul k$ymetler; piyasada k$sa dönemde oluan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr salama amac$yla elde edilen, veya elde edilme nedeninden ba$ms$z olarak, k$sa dönemde kâr salamaya yönelik bir portföyün parças$ olan varl$klard$r. Kay$tlara ilk al$n$ tarihinden sonra, al$m sat$m amaçl$ menkul deerler ilgili menkul k$ymetin borsadaki al$ fiyat$ dikkate al$narak rayiç deer üzerinden takip edilir. Al$m-sat$m amaçl$ finansal varl$a ilikin tüm gerçeklemi ve gerçeklememi kar ve zararlar ilgili dönem kar/zarar hesab$na dahil edilir. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kymetler Vadesine kadar elde tutma niyetiyle edinilen, sabit veya belirlenebilir ödemeleri bulunan finansal varl$klar vadeye kadar elde tutulacak menkul k$ymetler olarak s$n$flan$r. Uygun s$n$fland$rmaya sat$n alma s$ras$nda yönetim karar vermektedir. (12)

15 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI (devam) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kymetler (devam) Vadeye kadar elde tutulacak menkul k$ymetler ilk kayda al$nd$ktan sonra, varsa deer azal$$ için ayr$lan kar$l$k düülerek, iç verim oran$ yöntemi kullan$larak iskonto edilmi deerleri ile muhasebeletirilmektedir. 7skonto edilmi deer al$m s$ras$nda oluan iskonto veya prim tutar$ da dikkate al$narak vadesine kadar olan dönem için hesaplan$r. 7skonto edilmi maliyet deeri ile ta$nan menkul k$ymetlerin deer düüklüüne uramas$ veya elden ç$kart$lmas$ durumunda oluan kar ya da zarar gelir tablosuna kaydedilir. Vadeye kadar elde tutulacak menkul k$ymetlerin ta$nmas$ndan elde edilen faizler, gelir tablosunda faiz gelirleri kaleminde gösterilir. Satlmaya Hazr Menkul Kymetler Dier s$n$fland$rmalar$n d$$nda kalan tüm menkul k$ymetler sat$lmaya haz$r menkul k$ymet olarak s$n$fland$r$lm$t$r. 7lk kayda al$mdan sonra sat$lmaya haz$r k$ymetlerin müteakip deerlemesi rayiç deeri üzerinden yap$lmaktad$r. Sat$lmaya haz$r menkul deerlerin rayiç deerdeki deiikliklerden kaynaklanan kar ya da zarar, ilgili varl$klar sat$lana, nakde dönüene veya baka bir ekilde elden ç$kar$lana veya deer düüklüüne maruz kalana kadar özkaynaklar içinde ayr$ bir kalemde gösterilir, bu tarihten sonra ise birikmi rayiç deer uyarlamalar$ gelir ve gider hesaplar$ ile ilikilendirilir. Sat$lmaya haz$r menkul deerler üzerinden elde edilen faiz, faiz geliri olarak muhasebeletirilir. Al$nan temettüler ise temettü gelirleri içerisinde gösterilir. Organize mali piyasalarda aktif olarak ilem gören sat$lmaya haz$r menkul deerlerin rayiç deerleri bilanço tarihi itibariyle Menkul K$ymetler Borsas$ nda yay$nlanan piyasa al$ fiyatlar$yla belirlenir. Piyasa fiyat$ bulunmayan menkul k$ymetler için rayiç deer, benzeri yat$r$m araçlar$n$n cari piyasa deerlerine dayan$larak belirlenir veya yat$r$ma baz olan net aktif deerin ileride yaratmas$ beklenen nakit ak$mlar$ baz al$narak hesaplan$r. Rayiç deerleri güvenilir olarak belirlenemeyen finansal varl$klar, maliyet bedelinden, varsa deer düüklüü kar$l$$ indirilerek yans$t$l$rlar. Ticari Alacaklar Ticari alacaklar, fatura üzerindeki deerlerlerle kayda al$nmakta ve üpheli ticari alacak kar$l$$ düüldükten sonra, indirgenmi net deerleri ile ta$nmaktad$rlar. Vadesi gelmi alacaklar$n tahsil edilemeyeceine dair somut bir gösterge varsa üpheli alacak kar$l$$ ayr$l$r. >üpheli alacaklar, tahsil edilemeyecei kesinletii takdirde silinmektedir. Ticari Borçlar Ticari borçlar teslim al$nm$ olan mallar veya hizmetler için gelecekte yap$lacak ödemelerin rayiç deerini yans$tan maliyet ile, Grup a faturalanm$ olup olmamas$na bak$lmaks$z$n yans$t$l$r. Mü1terilere Kullandrlan Banka Kaynakl Krediler ve Avanslar Grup un kendi kaynaklar$ndan kredi kullan$c$s$na kaynak yaratmas$ eklinde kulland$r$lan krediler ve avanslar Banka kaynakl$ kredi ve avans olarak s$n$fland$r$l$r ve iskonto edilmi deerleri üzerinden gösterilir. Yasal ücretler ve kesintiler gibi kar$ taraf harcamalar$ ilem maliyetinin bir parças$ olarak deerlendirilir. Tüm kredi ve avanslar kredi kullan$c$s$na nakit olarak sunulduu anda kaydedilirler. (13)

16 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI (devam) Kredi, Donuk Alacaklar ve Finansal Kiralama Alacaklar Kar1l/ Verilen kredilerin deerlendirilmesi sonucunda belirlenen toplam kredi risk provizyonu Grup un garanti, taahhüt, kredi ve dier alacak portföyündeki tahsil edilemeyecek alacaklar$n$ kapsayacak ekilde belirlenmektedir. Eer Grup kontrat artlar$na uygun olarak bütün alacaklar$n$ vadelerinde tahsil edemeyeceini öngörüyorsa, bu alacaklar tahsil imkan$ s$n$rl$ hale gelmi (kayba uram$) olarak kabul edilir ve takipteki krediler olarak s$n$flan$r. Kayb$n tutar$, kredinin ta$nan deeri ile gelecekteki nakit ak$m$n$n kredinin orijinal faiz oran$ ile iskonto edilmesi neticesinde bulunan fark ya da eer alacak teminatland$r$lm$ ve nakde dönütürülebilmesi muhtemel ise kredinin ta$nan deeri ile bu teminat$n rayiç deerinin fark$d$r. Kayba urama ve tahsil edilememe tek ba$na önemli olan kredi ve dier alacaklar için tek tek veya benzer alacak gruplar$ dikkate al$narak portföy baz$nda belirlenir ve ölçülür. Grup takipteki krediler için faiz tahakkuk ettirmemekte ve bu kredilerin gerçekleebilir deerini al$nan teminat$n rayiç deerine göre belirlemektedir. Alaca$n ta$nan deeri, tahmini tahsil edilebilir tutar$na deer düüklüü kar$l$$ hesab$ kullan$larak indirgenmektedir. Alaca$n silinmesi, alaca$n tamam$n$n veya bir k$sm$n$n tahsil edilemeyeceinin öngörülmesi ya da müterinin aciz vesikas$na balanmas$ durumunda gerçeklemektedir. Kredinin silinmesiyle daha önce ayr$lm$ olan kar$l$k terse döner ve kredinin tamam$ aktiften düülür. Önceki dönemlerde silinen bir kredinin tahsili durumunda ilgili tutarlar gelir olarak kaydedilir. Eer deer düüklüü miktar$ sonradan gerçekleen bir olay sebebiyle düerse, serbest kalan kar$l$k miktar$ kar$l$k gideri hesab$nda alacakland$r$l$r. Serbest kalan kar$l$k gelir olarak nitelendirilmekte ve kalan kar$l$k yeniden hesaplanmaktad$r. Stoklar Stoklar, net gerçekleebilir deer veya maliyet deerinden düük olan$ ile deerlenmitir. Stoklar$n al$nmas$ ile mevcut yer ve durumlar$na getirilmesinde yap$lan harcamalar aa$daki ekilde muhasebeletirilmitir: Maliyet, a$rl$kl$ ortalama metodu ile hesaplanm$t$r. Mamül ve yar$-mamüllerin maliyetine, kredi giderleri hariç, ilk madde ve malzeme, direkt içilik giderleri ve deiken ve sabit genel üretim giderleri belli oranlarda (normal faaliyet kapasitesi göz önünde tutularak) dahil edilmitir. Net gerçekleebilir deer, tahmini sat$ fiyat$ndan stoklar$ tamamlama ve sat$a haz$r duruma getirebilmek için yap$lmas$ gereken tahmini harcamalar$n düülmesinden sonraki deerdir. Canl Varlklar S$$rlar, mali tablolarda canl$ varl$klar kalemi içerisinde s$n$fland$r$lm$ olup, 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle rayiç bedelleri ile yans$t$lmaktad$r. (14)

17 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI (devam) Yatrm Amaçl Gayrimenkuller Yat$r$m amaçl$ gayrimenkuller, maliyet bedelinden birikmi amortisman ve deer düüklüü kar$l$$n$n düülmesi suretiyle gösterilmektedir. Yat$r$m amaçl$ gayrimenkullerin amortisman$ 50 y$l olan tahmini ömürleri üzerinden normal amortisman yöntemi ile hesaplanmaktad$r. Yat$r$m amaçl$ gayrimenkullerin kay$tlardan ç$kar$lmas$, elden ç$kar$lmalar$yla, ya da bir yat$r$m amaçl$ gayrimenkulün kullan$mdan çekilmesiyle ve bunun elden ç$kar$lmas$ndan ileriye dönük hiçbir ekonomik fayda beklenmiyorsa gerçekleir. Yat$r$m amaçl$ gayrimenkullerin elden ç$kar$lmas$ sonucu oluan kar veya zarar, elden ç$karma ileminin gerçekletii dönemde ilgili gelir ve gider hesaplar$na yans$t$l$r. Yat$r$m amaçl$ gayrimenkullere yap$lan transferler, kullan$m amac$ndaki deiikliin, sadece mülkiyet hakk$n$n sonlanmas$, dier tarafla yap$lan kiran$n balang$c$, ya da yat$r$m çal$malar$n$n sonlanmas$ halinde gerçekleir. Yat$r$m amaçl$ gayrimenkullerden yap$lan transferler ise kullan$m amac$ndaki deiikliin sadece mülkiyet hakk$n$n ya da sat$a yönelik yat$r$m çal$malar$n$n balamas$ halinde gerçekleir. Maddi Varlklar Maddi varl$klar 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat$n al$nan kalemler için 31 Aral$k 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi maliyet deerlerinden; 2005 ve sonras$nda al$nan kalemler için sat$n al$m maliyet deerlerinden birikmi amortisman ve kal$c$ deer kay$plar$ düülerek mali tablolara yans$t$l$r. Amortisman varl$klar$n tahmini faydal$ ömürleri üstünden normal amortisman yöntemi ile hesaplanmaktad$r. Arazi amortismana tabi deildir. Varl$klar$n tahmini faydal$ ömürleri, aa$daki gibidir: Yer alt$ ve yerüstü düzenleri Binalar Makine ve teçhizat Ta$t araçlar$ Demirbalar Özel maliyetler 5-50 y$l y$l 5-10 y$l 5 y$l 5 y$l Kira dönemi Varl$klar$n ta$d$klar$ deer üzerinden paraya çevrilemeyecei durumlarda, varl$klarda deer düüklüü olup olmad$$na bak$l$r. Böyle bir belirti varsa ve varl$klar$n ta$d$klar$ deerin, tahmini gerçekleecek tutar$ at$$ durumlarda, varl$k ya da nakit yaratan birimler gerçekleebilir deerine getirilir. Gerçekleebilecek tutar, varl$$n net sat$ fiyat$ ve kullan$mdaki net defter deerinden yüksek olan$d$r. Kullan$mdaki net defter deeri tutar$n$n belirlenmesi için, tahmin edilen gelecek dönem nakit ak$mlar$, paran$n zaman deerini ve ilgili varl$$n risk yap$s$n$ ölçen vergi öncesi indirim oran$ kullan$larak iskonto edilmektedir. Ba$ms$z nakit ak$m$ yaratmayan bir varl$$n kullan$mdaki net defter deeri varl$$n dahil olduu nakit ak$m$ salayan grup için belirlenir. Deer düüklüü kar$l$k giderleri gelir tablosunda kayda al$nmaktad$r. Maddi varl$klar$n elden ç$kart$lmas$ sonucu oluan kar veya zarar, kay$tl$ deer ile tahsil olunan tutarlar$n kar$lat$r$lmas$ ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplar$na yans$t$l$r. (15)

18 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI (devam) Maddi Olmayan Varlklar Bir iletmenin al$m$ndan ba$ms$z olarak elde edilen maddi olmayan varl$klar maliyet bedeli üzerinden aktifletirilmektedirler. Bir iletmenin al$nmas$n$n bir parças$ olarak elde edilen maddi olmayan varl$klar, varl$k haz$rda doru bir piyasa fiyat$na sahip olmad$kça, gerçek deeri al$mdan dolay$ doan negatif bir erefiye yaratmayacak veya art$rmayacak bir tutarla s$n$rl$ kalmas$ art$na tabi olarak, gerçek deeri ilk kaydedilme s$ras$nda güvenilir bir ekilde ölçülebiliyorsa erefiyeden ayr$ olarak aktifletirilmektedirler. Gelitirme giderleri d$$nda, bir iletme içerisinde yarat$lm$ olan maddi olmayan varl$klar aktifletirilmemektedir ve harcama yap$ld$$ y$l$n kar$ndan düülmektedir. Maddi olmayan varl$klar, normal amortisman yöntemine göre 3 ila 20 y$l aras$nda deien faydal$ ömür sürelerince itfa edilmektedirler. Maddi olmayan varl$klar$n ta$d$klar$ deerlerin gerçeklemeyecei durum ve artlar geçerli ise ilgili varl$klar deer düüklüü için gözden geçirilmektedir. erefiye Bir itirakin, bal$ ortakl$$n, veya müterek yönetime tabi teebbüsün tan$mlanabilir net varl$klar$n$n rayiç deerini aan bir maliyet bedeli ile elde edilmesi durumunda, elde etme tarihinde oluan aradaki fark erefiye olarak tan$mlanmaktad$r. 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleen sat$n almalarda oluan erefiye, gelecekte gerçekleebilecek ekonomik faydalarla ilgili tahminlere bal$ olarak 31 Aral$k 2004 tarihine kadar normal amortisman yöntemi kullan$larak 5 y$lda itfa edilmektedir. >erefiyenin kay$tl$ deeri y$ll$k olarak gözden geçirilir ve gerekli görüldüü durumlarda daimi deer kayb$ göz önüne al$narak düzeltmeye tabi tutulur. Grup, UFRS 3 7letme Birlemeleri çerçevesinde, 31 Mart 2004 tarihinden sonra sona eren ilk y$ll$k hesap döneminin ba$ndan itibaren (1 Ocak 2005). 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçeklemi ilemlerden doan erefiye tutar$n$ itfa etmeyi durdurmutur. UFRS 3 çerçevesinde, y$l sonlar$nda erefiyenin kay$tl$ deeri, deer düüklüü için gözden geçirilmektedir. Sat1 ve Geri Al1 Anla1malar Grup, repo anlamalar$ çerçevesinde k$sa vadeli olarak menkul deerler sat$ ilemlerine girmektedir. Repo anlamas$ çerçevesinde sat$lm$ olan menkul deerler bilançoda izlenmeye devam edilmekte ve parças$ olduklar$ portföyün deerleme esaslar$na göre deerlemeye tabi tutulmaktad$r. Repo ilemlerinden elde edilen fonlar, pasif hesaplarda para piyasas$ ilemlerinden borçlar hesab$na kaydedilmektedir. Sat$ ve al$ fiyat$ aras$ndaki fark faiz gideri olarak kabul edilmi ve repo anlamas$ süresince tahakkuk esas$na göre hesaplanarak kay$tlara yans$t$lm$t$r. Söz konusu ilemlerle ilgili ödenen tutarlar para piyasas$ ilemlerinden alacaklar hesab$nda gösterilmitir. Al$m ve geri sat$m fiyatlar$ aras$ndaki fark faiz geliri olarak dikkate al$nm$ ve ters reponun vadesi boyunca tahakkuk etmitir. Yabanc Para Cinsinden )1lemler Yabanc$ para cinsinden yap$lan ilemler, ilemin gerçekletii tarihte geçerli olan döviz kurlar$ kullan$larak YTL ye çevrilmitir. Yabanc$ para cinsinden olan parasal varl$klar ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurlar$ kullan$larak YTL ye çevrilmi olup çevrim nedeniyle ortaya ç$kan kur fark$ gelir veya giderleri ilgili gelir/gider hesaplar$na yans$t$lm$t$r. (16)

19 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI (devam) Yabanc Para Cinsinden )1lemler (devam) Yurtd$$nda yerleik bal$ ortakl$klar$n varl$k ve yükümlülükleri bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurlar$ kullan$larak YTL ye çevrilmitir. Yurtd$$nda yerleik bal$ ortakl$klar$n gelir tablolar$, bu kalemlerin dönem sonu sat$n alma gücüyle yeniden ifade edilmi deerlerini yans$taca$ düünülerek bilanço tarihinde geçerli döviz kurlar$ kullan$larak YTL ye çevrilmitir. Bal$ ortakl$klar$n özsermaye kalemleri üzerinde enflasyon oran$ ile döviz kurlar$n$n YTL kar$s$nda deiimi sonucu oluan farktan kaynaklanan tutarlar özkaynaklar hesap grubu alt$nda yabanc$ para dönütürme farklar$ hesab$nda gösterilmitir. Finansal Araçlarn Kayda Alnmas ve Kayttan Çkarlmas Grup, bir finansal varl$$ veya yükümlülüü sadece ve sadece o finansal araç ile ilgili kontrata dayal$ yükümlülükleri ile ilgili taraf olduu durumda mali tablolar$na kaydetmektedir. Grup, bir finansal varl$$ veya finansal varl$$n bir k$sm$n$ sadece ve sadece finansal varl$$n veya finansal varl$$n bir k$sm$ üzerindeki kontrata dayal$ haklar$n kontrolünü kaybettiinde kay$ttan ç$karmaktad$r. Grup, bir finansal yükümlülüü sadece ve sadece yükümlülük sona erdiinde, yani yükümlülük ile ilgili kontrata dayal$ yükümlülükler yerine getirildiinde, iptal edildiinde veya süresi dolduunda kay$ttan ç$karmaktad$r. Netle1tirme / Mahsup Finansal varl$k ve yükümlülükler, netletirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt$r$m gücüne sahip olunmas$ ve söz konusu varl$k ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya e zamanl$ sonuçland$rma niyetinin olmas$ durumunda bilançoda netletirilerek gösterilmektedir. Alnan Krediler, Mü1teri Mevduat ve Finansal Borçlar Bütün krediler, müteri mevduatlar$ ve finansal borçlar ilk olarak al$nan tutarlar$n gerçek deeri olan maliyet bedelleriyle kay$tlara al$nmaktad$rlar. 7lk kayda al$n$ tarihinden sonra, krediler izleyen dönemlerde geçerli faiz oran$ kullan$larak iskonto edilen maliyet bedeli üzerinden deerlendirilirler. 7skonto edilen maliyet bedeli, piyasaya ç$karma maliyetleri ve iskontolar veya primler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktad$r. Kredilerle ilgili yükümlülükler ortadan kalkt$$nda, bu kredilerle ilgili karlar ve zararlar iskonto süresince net kar veya zarara kaydedilmektedirler. Borçlanma Giderleri Borçlanma giderleri genel olarak olutuklar$ tarihte giderletirilirler. Kdem Tazminat Yükümlülü/ü a) Tanmlanan fayda plan Grup, mevcut i kanunu gereince, en az bir y$l hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iten ayr$lan veya istifa ve kötü davran$ d$$ndaki nedenlerle iine son verilen personele belirli miktarda k$dem tazminat$ ödemekle yükümlüdür. K$dem Tazminat$ kar$l$$ Projeksiyon Metodu kullan$larak ve Grup un, personel hizmet süresini tamamlama ve k$dem tazminat$na hak kazanma konular$nda geçmi y$llarda kazand$$ deneyimleri baz al$narak hesaplanm$ ve bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili kazanç oran$ ile iskonto edilerek mali tablolara yans$t$lm$t$r. (17)

20 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI (devam) Kdem Tazminat Yükümlülü/ü (devam) b) Tanmlanan katk pay Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup un, bu primleri ödedii sürece baka yükümlülüü kalmamaktad$r. Bu primler ödendikleri dönemde personel giderlerine yans$t$lmaktad$r. Kar1lklar Kar$l$klar, Grup un bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiten gelen yasal ya da yap$sal bir yükümlülüünün bulunmas$, yükümlülüü yerine getirmek için ekonomik fayda salayan kaynaklar$n elden ç$kar$lma olas$l$$n$n olmas$ ve yükümlülüün tutar$ konusunda güvenilir bir tahminin yap$labildii durumlarda kay$tlara al$nmaktad$r. Paran$n zaman içindeki deer kayb$ önem kazand$$nda, kar$l$klar ileride olumas$ muhtemel giderleri bugünkü piyasa deerlerine getiren ve uygulanabilirse, yükümlülüe özel riskleri de içeren vergi öncesi bir indirim oran$yla indirgenmi deeriyle yans$t$lmaktad$r. 7ndirgenmenin kullan$ld$$ durumlarda, kar$l$klardaki zaman fark$ndan kaynaklanan art$ faiz gideri olarak kay$tlara al$nmaktad$r. Finansal Kiralama )1lemleri Kirac$ Taraf Olarak Grup Finansal Kiralama Grup, finansal kiralama yoluyla edinmi olduu ve mülkiyetin bütün önemli risklerinin ve getirilerinin fiili olarak kiralama süresi sonunda Grup a geçtii sabit k$ymetleri, mali tablolarda kira balang$ç tarihindeki rayiç deeri ya da, daha düükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü deeri üzerinden yans$tmaktad$r. Finansal kiralama ileminden kaynaklanan yükümlülük kalan bakiye üzerinde sabit bir faiz oran$ salamak için, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak ayr$t$r$lm$t$r. Finansal kiralama ilemine konu olan sabit k$ymetin ilk edinilme aamas$nda katlan$lan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama yolu ile elde edilen k$ymetler tahmin edilen ekonomik ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulur. Eer, kirac$n$n finansal kiralama süresi sonunda mülkiyeti üzerine alma garantisi yoksa, finansal kiralama yolu ile elde edilen k$ymet ekonomik ömür ya da kiralama süresinin k$sa olan$ üzerinden amortismana tabi tutulur. Operasyonel Kiralama Kiralayan$n, mal$n tüm risk ve faydalar$n$ elinde bulundurduu kira sözlemeleri operasyonel kiralama olarak adland$r$l$r. Bu tip kiralamalar belli bir süre sonunda iptal edilebilen sabit k$ymet kira anlamalar$n$ içermektedir. Bir operasyonel kiralama için yap$lan kiralama ödemeleri, kiralama süresi boyunca dorusal olarak gider eklinde kay$tlara al$nmaktad$r. Kiraya Veren Taraf Olarak Grup Finansal Kiralama Grup finansal kiralamaya konu olan aktifi bu ileme konu olan yat$r$ma eit deerde bir alacak olarak göstermektedir. Finansal gelir net yat$r$m üzerinden sabit dönemsel getiri salayacak ekilde yans$t$l$r. Balang$çta gerçekleen masraflar an$nda gider olarak kaydedilir. (18)

21 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI (devam) Finansal Kiralama )1lemleri (devam) Operasyonel Kiralama Grup operasyonel kiralamaya tabi olan varl$klar$ niteliklerine göre bilançosunda s$n$fland$rmaktad$r. Operasyonel kiralamalardan elde edilen kira gelirleri gelir tablosunda kira süresi boyunca dorusal olarak kayda al$nmaktad$r. Kiralayana salanan tevikler ise kira süresi boyunca dorusal olarak kira gelirinden azal$ eklinde kayda al$nmaktad$r. Operasyonel kiralamadan gelir elde etmek amac$ ile meydana gelen balang$çtaki direkt maliyetler olutuklar$ dönemde gelir tablosunda gider olarak kayda al$nm$t$r. Operasyonel kiralamaya tabi olan varl$klar kal$nt$ deerleri maliyetlerinden düüldükten sonra amortismana tabi tutulurlar. Gelir ve Giderin Muhasebele1tirilmesi Banka D Gelirler, Grup a ekonomik getiri salanmas$ olas$l$$ olduu ve gelirin güvenilir olarak ölçülebilmesinin mümkün olduu zaman kay$tlara al$nmaktad$rlar. Gelirler; indirimler, katma deer ve sat$la ilgili vergiler düüldükten sonra net olarak belirtilmektedirler. Hizmetlerden salanan gelir, hizmetin tamamlanma derecesine istinaden güvenilir olarak ölçülebildiinde gerçekleir. Gelir ve giderler tahhakkuk esas$na göre kay$tlara al$n$r. Banka Faiz gelir ve gideri gelir tablosunda tüm faiz içeren enstrümanlar için efektif getiri metoduyla al$ fiyat$ baz al$narak tahakkuk esas$na göre yans$t$l$r. Faiz geliri, sabit getirili menkul deerler üzerinden kazan$lan kupon gelirini, hazine bonolar$ ve dier iskontolu ka$tlarda ise tahakkuk etmi iskonto veya primi içerir. Komisyon geliri, bankac$l$k hizmetlerinden salanan ücretler hizmet verildiinde gelir kaydedilmekte, dier gelir ve giderler ise tahakkuk esas$na göre muhasebeletirilmektedir. Temettü gelirleri itirak ve bal$ ortakl$klar$n kar da$t$mlar$n$ gerçekletirdii tarihlerde kay$tlara yans$t$lmaktad$r. Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler Vergi kar$l$$, dönem kar$ veya zarar$ hesaplanmas$nda dikkate al$nan cari dönem ve ertelenmi vergi kar$l$klar$n$n tamam$d$r. Ertelenmi vergi, bilanço yükümlülüü metodu dikkate al$narak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yans$t$lan deerleri ile yasal vergi hesab$ndaki bazlar$ aras$ndaki geçici farklardan oluan vergi etkileri dikkate al$narak yans$t$lmaktad$r. Ertelenmi vergi yükümlülüü vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden hesaplan$r. Ertelenmi vergi varl$klar$, indirilebilir geçici farklar$n ve kullan$lmam$ vergi zararlar$n$n ileride indirilebilmesi için yeterli karlar$n olumas$ mümkün görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullan$lmam$ vergi zararlar$ üzerinden ayr$l$r. Her bilanço döneminde >irket, ertelenmi vergi varl$klar$n$ gözden geçirmekte ve gelecekte indirilebilir olmas$ ihtimali gözönüne al$narak muhasebeletirmektedir. Ertelenmi vergi varl$klar$n$n ve yükümlülüklerinin hesaplanmas$nda söz konusu varl$$n gerçekleecei ve yükümlülüün yerine getirilecei dönemlerde olumas$ beklenen vergi oranlar$, bilanço tarihi itibariyle uygulanan vergi oranlar$ (vergi mevzuat$) baz al$narak hesaplan$r. (19)

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu na Yazõcõlar Holding Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak - 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak - 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak - 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özsermaye

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 31 MART 2009 VE 2008 TARHLER TBARYLE AYRINTILI BLANÇOLAR VARLIKLAR Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL)

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Haziran 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Haziran 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları Yazıcılar Holding Anonim Şirketi 1 Ocak 30 Haziran 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY T CARET A.. 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEM T BAR YLE F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLARI

ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY T CARET A.. 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEM T BAR YLE F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLARI ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY T CARET A.. 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEM T BAR YLE F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLARI Ç NDEK LER Sayfa No B LANÇOLAR... 1-2 GEL R TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DE& M TABLOSU... 4 NAK

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim irketi

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim irketi NOT 1 GRUP UN ORGAN"ZASYONU VE FAAL"YET KONUSU Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli%i üretimi, sentetik iplik üretimi, örme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

GENEL BAKI 1. Doç. Dr. Serdar ÖZKAN

GENEL BAKI 1. Doç. Dr. Serdar ÖZKAN KOBLER N TÜRKYE FNANSAL RAPORLAMA STANDARDI NA GENEL BAKI 1 Doç. Dr. Serdar ÖZKAN ÖZET KOB ler için Uluslararas Finansal Raporlama Standard, Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu tarafndan 9 Temmuz 2009

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. Bilanço (Birim:Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.)

Detaylı

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları. 30 Eylül 2005 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları. 30 Eylül 2005 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları Yazıcılar Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları İÇİNDEKİLER Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço 3-4 Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu 5 Ara Dönem Konsolide

Detaylı

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları Yazıcılar Holding Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER Sayfa Konsolide Bilanço 2-3 Konsolide Gelir

Detaylı

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları. 1 Ocak - 31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları. 1 Ocak - 31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları Yazıcılar Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 1 Ocak - 31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER Sayfa Konsolide Bilanço

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

YAZICILAR HOLDNG ANONM RKET

YAZICILAR HOLDNG ANONM RKET YAZICILAR HOLDNG ANONM RKET 1 Ocak - 31 Mart 2009 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Mart 2009 Tarihi tibariyle Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ÇNDEKLER Sayfa Ara Dönem Konsolide

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan

Detaylı

YAPI KRED SGORTA A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLAR

YAPI KRED SGORTA A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle

Detaylı