Yazclar Holding Anonim irketi. 1 Ocak 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazclar Holding Anonim irketi. 1 Ocak 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar"

Transkript

1 Yazclar Holding Anonim irketi 1 Ocak 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar

2 YAZICILAR HOLDNG ANONM RKET ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özsermaye Deiim Tablosu 4 Konsolide Nakit Ak$m Tablosu 5 Konsolide Mali Tablo Dipnotlar$ 6-67

3 Konsolide Bilanço Ba/msz Denetimden Geçmemi1 Geçmi Notlar VARLIKLAR Cari / Dönen Varlklar Haz$r Deerler Menkul K$ymetler (net) Merkez Bankas$ Zorunlu Kar$l$klar$ Verilen Banka Kredileri (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar$ (net) Türev Finansal Araçlardan Alacaklar likili Taraflardan Alacaklar (net) Dier Alacaklar (net) Canl$ Varl$klar (net) Stoklar (net) Devam Eden 7naat Sözlemelerinden Alacaklar (net) - - Ertelenen Vergi Varl$klar$ - - Dier Cari/Dönen Varl$klar Cari Olmayan / Duran Varlklar Menkul K$ymetler (net) Verilen Banka Kredileri (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar$ (net) Türev Finansal Araçlardan Alacaklar likili Taraflardan Alacaklar (net) - - Dier Alacaklar (net) - - Finansal Varl$klar (net) Pozitif/Negatif >erefiye (net) Yat$r$m Amaçl$ Gayrimenkuller (net) Maddi Varl$klar (net) Maddi Olmayan Varl$klar (net) Ertelenen Vergi Varl$klar$ Dier Cari Olmayan/Duran Varl$klar TOPLAM VARLIKLAR Ekte yer alan notlar, konsolide mali tablolar$n ayr$lmaz bir parças$n$ tekil eder. (1)

4 Konsolide Bilanço Ba/msz Denetimden Geçmemi1 Geçmi Notlar YÜKÜMLÜLÜKLER Ksa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçlar$n K$sa Vadeli K$s$mlar$ (net) Finansal Kiralama 7lemlerinden Borçlar (net) Dier Finansal Yükümlülükler (net) - - Ticari Borçlar (net) Mevduatlar Al$nan Krediler Bloke Hesaplar likili Taraflara Borçlar (net) Al$nan Avanslar Devam Eden 7naat Sözlemeleri Hakedi Bedelleri (net) - - Borç Kar$l$klar$ Türev Finansal Araçlardan Borçlar Ertelenen Vergi Yükümlülüü - - Dier Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama 7lemlerinden Borçlar (net) Dier Finansal Yükümlülükler (net) - - Ticari Borçlar (net) Banka Müterileri Mevduat$ Al$nan Krediler Bloke Hesaplar likili Taraflara Borçlar (net) - - Al$nan Avanslar - - Borç Kar$l$klar$ Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DII PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye 1, Kar1lkl )1tirak Sermaye Düzeltmesi - - Sermaye Yedekleri Hisse Senedi 7hraç Primleri Hisse Senedi 7ptal Karlar$ - - Yeniden Deerleme Fonu - - Finansal Varl$klar Deer Art$ Fonu - - Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar$ Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek 7tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat$ Karlar$ - - Yabanc$ Para Çevrim Farklar$ ( ) ( ) Net Dönem Kar Geçmi1 Yllar Kar TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER Ekte yer alan notlar, konsolide mali tablolar$n ayr$lmaz bir parças$n$ tekil eder. (2)

5 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylk Ara Döneme Ait Konsolide Gelir Tablosu Ba/msz Denetimden Geçmemi1 Geçmemi1 Geçmemi Geçmemi Notlar ESAS FAAL)YET GEL)RLER) Sat$ Gelirleri (net) Sat$lar$n Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Faiz Geliri (net) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler BRÜT ESAS FAAL)YET KARI Faaliyet Giderleri (-) 37 ( ) ( ) ( ) ( ) NET ESAS FAAL)YET KARI Dier Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38.1, 16.2, Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38.2 ( ) ( ) ( ) ( ) Finansman Giderleri (-) 39 ( ) ( ) ( ) ( ) FAAL)YET KARI Net Parasal Pozisyon Kar$ Ana Ortakl$k D$$ Kar/Zarar 24 ( ) ( ) ( ) ( ) VERG) ÖNCES) KAR Vergiler 14, 41 ( ) ( ) ( ) ( ) NET DÖNEM KARI Hisse ba$na kazanç (tam YTL) 42 3,46 3,43 Ekte yer alan notlar, konsolide mali tablolar$n ayr$lmaz bir parças$n$ tekil eder. (3)

6 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylk Döneme Ait Konsolide Özsermaye De/i1im Tablosu Özsermaye Kalemlerinin Ödenmi1 Sermaye Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynaklanan Farklar Hisse Senedi )hraç Primleri Yasal, Statü, Özel ve Ola/anüstü Yedekler Yabanc Para Dönü1türme Farklar Net Dönem Kar Geçmi1 Yllar Karlar Toplam 1 Ocak ( ) Önceki dönem karnn geçmi1 yllar karna aktarlmas ( ) Sermaye art Da/tlan temettü ( ) ( ) Hisse senedi ihraç primlerindeki art Satlmaya hazr menkul de/er art Ba/l ortaklktaki konsolidasyon orannn de/i1iklik etkisi )1tirake yaplan ba/l ortaklk sat1 karnn grup içi pay Yabanc para dönü1türme farklar Dönem kar Eylül ( ) Özsermaye Kalemlerinin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Hisse Senedi 7hraç Yasal, Statü, Özel ve Yabanc$ Para Geçmi Y$llar Ödenmi Sermaye Kaynaklanan Farklar Primleri Olaanüstü Yedekler Dönütürme Farklar$ Net Dönem Kar$ Karlar$ Toplam 1 Ocak ( ) Önceki dönem kar$n$n yedeklere aktar$lmas$ ( ) Da$t$lan temettü ( ) - ( ) Sermaye art$$ ( ) ( ) Sat$lmaya haz$r menkul deerler deer art$$ Yabanc$ para dönütürme farklar$ ( ) - - ( ) Dönem kar$ Eylül ( ) Ekte yer alan notlar, konsolide mali tablolar$n ayr$lmaz bir parças$n$n tekil eder. (4)

7 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylk Ara Döneme Ait Konsolide Nakit Akm Tablosu Notlar Ba/msz Denetimden Geçmemi1 Geçmemi 30 Eylül Eylül 2005 )1letme faaliyetlerinden sa/lanan nakit giri1leri Ana ortakl$k d$$ paylar. vergi kar$l$$ ve net parasal pozisyon kar$ / (zarar$) öncesi kar Düzeltmeler Kur fark$ (giderleri) /gelirleri ( ) Maddi ve maddi olmayan varl$k sat$ kar$ / (zarar$) ( ) Amortisman ve itfa giderleri 19, Tahsili üpheli krediler ve alacaklardaki deer düüklüü kar$l$$ 38.1, 8.1, Garanti, izin ve dier kar$l$klar K$dem tazminat$ yükümlülüü kar$l$$ Faiz giderleri tirakler, müterek yönetime tabi teebbüs ve dier finansal ( ) duran varl$k hisse sat$ kar$ - 7tirakler ve müterek yönetime tabi teebbüslerden gelir 16.2, 16.3, 38.1 ( ) ( ) Dier nakit girii salamayan gelirler ( ) - )1letme sermayesindeki de/i1ikliklerden önceki faaliyet kar Menkul k$ymetlerdeki (net art$) / azal$ ( ) Merkez Bankas$ zorunlu kar$l$klar$ndaki net azal$ ( ) ( ) Verilen banka kredilerindeki net art$ ( ) ( ) Ticari ve dier alacaklar ile ilikili kurululardan alacaklardaki net art$ ( ) ( ) Türev finansal araçlar$ndan alacaklardaki net art$ / (azal$) ( ) Stoklardaki net (art$) / azal$ ( ) Dier varl$klardaki net deiim ( ) ( ) Ticari ve dier borçlar ile ilikili kurululara borçlardaki net (azal$) / art$ ( ) ( ) Banka müteri mevduatlar$ndaki net art$ / (azal$) Bloke hesaplardaki net art$ Türev finansal araçlar$ndan borçlardaki net art$ Ödenen k$dem tazminat$ 23 ( ) ( ) Ödenen vergiler ( ) ( ) )1letme faaliyetlerinden sa/lanan / (kullanlan) net nakit ( ) Yatrm faaliyetlerinden sa/lanan nakit akm Sat$n al$nan maddi ve maddi olmayan varl$klar, yat$r$m amaçl$ gayrimenkuller 19, 20 ( ) ( ) Maddi ve maddi olmayan varl$k sat$ has$lat$ Finansal varl$k sat$ has$lat$ Sat$n al$nan finansal varl$klar ( ) Az$nl$k hakk$ edinmek için yap$lan ödemeler - ( ) Az$nl$k hissedarlar$n$n sermaye paylar$ndan nakit kar$l$$ art$ Yatrm faaliyetlerinde (kullanlan) net nakit ( ) ( ) Finansal faaliyetlerden sa/lanan nakit akm Sermaye itiraklerinden salanan temettüler Ödenen temettüler ( ) ( ) Grup taki >irket hisseleri sat$$ Kredi borcu ödemeleri ( ) ( ) Hisse senedi ihraç primlerindeki art$ Banka ve dier kurululardan al$nan kredilerdeki art$ Banka ve dier kurululardan al$nan kredilerin geri ödemeleri ( ) ( ) Ödenen faizler ( ) ( ) Özel yedeklerdeki art$ / (azal$) Faaliyet finansmannda sa/lanan / (kullanlan) net nakit Yabanc para dönü1türme farklar Nakit ve nakit benzeri de/erlerdeki net (azal1) / art ( ) Dönemba1 itibariyle nakit ve nakit benzerleri Dönemsonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri Ekte yer alan notlar, konsolide mali tablolar$n ayr$lmaz bir parças$n$ tekil eder. (5)

8 1. )RKET )N ORGAN)ZASYONU VE FAAL)YET KONUSU Yaz$c$lar Holding A.>. ( Yaz$c$lar veya >irket ) çounluk hisseleri üç Yaz$c$ Ailesi ne ait bir holding irketidir ve 1976 y$l$nda 7stanbul da kurulmutur. Üç Yaz$c$ Ailesi; Kamil Yaz$c$ ve vefat eden iki kardeinin e ve çocuklar$ndan olumaktad$r. >irket, bal$ ortakl$klar$nda, %67,91 oran$nda sahip olduu Anadolu Endüstri Holding (AEH) vas$tas$yla kontrole sahiptir. >irket in hisselerinin belirli bir bölümü 7stanbul Menkul K$ymet Borsas$ nda ve Lüksemburg Menkul K$ymetler Borsas$ nda ilem görmektedir. >irket merkezinin adresi Ankara Asfalt$ üzeri, PTT Hastanesi yan$, Umut Sokak No:12, 7çerenköy, Kad$köy, 7stanbul, Türkiye dir. >irket in mali tablolar$ yönetim kurulu taraf$ndan 1 Aral$k 2006 tarihinde yay$mlanmak üzere onaylanm$t$r. Grup un Faaliyet Konular >irket, bal$ ortakl$klar$, müterek yönetime tabi ortakl$kl$$ ve itirakleri, konsolide mali tablolar için Grup olarak an$lacakt$r. Grup, bal$ca be ana grupta faaliyet göstermektedir: içecek (bira ve alkolsüz içecekler); otomotiv (yolcu araçlar$, ticari araçlar, jeneratör, yedek ve tamamlay$c$ parçalar); finansal hizmetler (bankac$l$k, finansal kiralama, arac$l$k, portföy yönetimi ve tüketici finansman$); yaz$ gereçleri ve k$rtasiye ve dier (restoran iletmecilii, turizm, ticaret, g$da, bilgi teknolojileri, varl$k yönetimi ve dayan$kl$ tüketim mallar$ ticareti). Grup un bünyesinde istihdam edilen ortalama personel say$s$ kiidir (31 Aral$k 2005: 4.359). irket in Hissedarlar 30 Eylül 2006 ve 31 Aral$k 2005 tarihleri itibariyle >irket in ortakl$k yap$s$ ve ortaklar$n paylar$ aa$da özetlendii gibidir: Ödenmi1 Ödenmi Sermaye % Sermaye % Yaz$c$ Aileleri , ,72 Kamil Yaz$c$ Yönetim ve Dan$ma A.> , ,50 Halka aç$k , ,78 Tarihsel maliyetiyle sermaye , ,00 (6)

9 1. )RKET )N ORGAN)ZASYONU VE FAAL)YET KONUSU (devam) Ba/l Ortaklklarn Listesi 30 Eylül 2006 ve 31 Aral$k 2005 tarihleri itibari ile konsolide olan bal$ ortakl$klar ve bunlara ait hisse pay$ oranlar$ aa$daki gibidir: Ülke Ana faaliyet konusu Nihai Oran ve oy hakk$ % 30 Eylül Aral$k 2005 Anadolu Endüstri Holding A.>. (AEH) Türkiye Holding irketi 67,91 67,91 Alternatifbank A.>. (ABank) (*) Türkiye Bankac$l$k hizmetleri 61,48 61,15 Alternatif Yat$r$m A.>. (A Yat$r$m) Türkiye Arac$ kurum 61,48 61,15 Alternatif Finansal Kiralama A.>. (A Lease) Türkiye Finansal kiralama irketi 64,44 64,44 Alternatif Yat$r$m Ortakl$$ A.>. (AYO) (*) (***) Türkiye Yat$r$m irketi 24,99 21,30 Çelik Motor Ticaret A.>. (Çelik Motor) Türkiye Lada ve Kia markal$ $motorlu araçlar$n ithalat$, 67,91 67,91 da$t$m ve pazarlamas$ Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.>. (Anadolu Motor) Türkiye Endüstriyel motorlar$n üretimi 67,74 67,74 Anadolu Otomotiv D$ Ticaret ve Sanayi A.>. Türkiye Lada ve Kia markal$ motorlu araçlar$n ithalat$ 67,29 67,27 Anadolu Elektronik Aletler Pazarlama ve Ticaret A.>. Türkiye Samsung marka dayan$kl$ tüketim mallar$n$n 34,55 34,55 (Anadolu Elektronik) Türkiye genel distribütörlüü Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.>. (Adel) (*) (**) Türkiye Adel, Johann Faber ve Faber Castell markalar$ 38,63 38,63 alt$nda yaz$ gereçlerinin üretimi Ülkü K$rtasiye Ticaret ve Sanayi A.>. (Ülkü) (**) Türkiye Adel in ürünlerinin ve dier ithal edilen k$rtasiye Ürünlerinin da$t$m$ 49,70 49,70 Ana G$da ve 7htiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.>. (Ana G$da) Türkiye K$rlang$ç ve Madra markas$ alt$nda zeytinya$, ayçiçek ya$ ve m$s$rözü ya$ üretim ve pazarlamas$ 67,91 67,91 Efes Turizm 7letmeleri A.>. (Efestur) Türkiye Seyahat ve organizasyon faaliyetlerinin 51,53 51,53 düzenlenmesi Anadolu Biliim Hizmetleri A.>. (ABH) Türkiye Bilgi teknolojileri, internet ve elektronik ticaret 64,96 64,85 hizmeti Oyex Handels GmbH (Oyex) Almanya Grup ta kullan$lan çeitli malzemelerin al$m sat$m$ 67,23 67,23 Anadolu Endüstri Holding und Co. KG (AEH und Co.) Almanya Yurtd$$nda, ürünler için gerekli pazar 67,23 67,23 arat$rmalar$n$n gerçekletirilmesi Anadolu Restaurant 7letmeleri Limited >irketi (McDonald s) Türkiye Zincir restoran iletmecilii, besi çiftlii iletmesi 67,91 67,91 Hamburger Restoran 7letmeleri A.>. (Hamburger) Türkiye Zincir restoran iletmecilii 67,91 67,91 Anadolu Varl$k Yönetim A.>. (Anadolu Varl$k) (****) Türkiye Varl$k yönetimi 67,90 - (*) ABank, Adel ve AYO hisseleri 7stanbul Menkul K$ymetler Borsas$ nda ilem görmektedir. (**) AEH, Adel ve Ülkü de s$ras$yla %56,89 ve %68,78 hisseye sahiptir. Ayr$ca Adel, Ülkü de %7,67 hisseye sahiptir. Dolay$s$yla, Adel ve Ülkü nün kontrolü Yaz$c$lar Holding tedir. (***) ABank $n AYO yu konsolide etme oran$ndaki deiiklik sebebi ile dönemsel olarak farkl$l$k görülebilmektedir. (****) AEH, 3 May$s 2006 tarihinde kurulan Anadolu Varl$k a %99,60 oran$nda itirak etmitir. Yaz$c$lar daki dolayl$ itirak oran$ %67,90 d$r. )1tirakler 30 Eylül 2006 ve 31 Aral$k 2005 tarihleri itibari ile özsermayeden pay alma yöntemine göre konsolide olan itirakler ve bunlara ait hisse pay$ oranlar$ aa$daki gibidir: Ülke Ana faaliyet konusu Nihai Oran ve oy hakk$ % 30 Eylül Aral$k 2005 Anadolu Efes Birac$l$k ve Malt San. A.>. (Anadolu Efes) Türkiye Bira üretimi 36,23 35,09 Anadolu Cetelem Tüketici Finansman A.>. (Anadolu Cetelem) Türkiye Tüketici finansman hizmeti 33,96 33,96 (7)

10 1. )RKET )N ORGAN)ZASYONU VE FAAL)YET KONUSU (devam) Mü1terek Yönetime Tabi Ortaklklarn Listesi 30 Eylül 2006 ve 31 Aral$k 2005 tarihleri itibari ile özsermayeden pay alma yöntemine göre konsolide olan müterek yönetime tabi ortakl$k ve buna ait hisse pay$ oran$ aa$daki gibidir: Ülke Ana faaliyet konusu Nihai Oran ve oy hakk$ % 30 Eylül Aral$k 2005 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.>. (Anadolu Isuzu) Türkiye Isuzu marka araçlar$n üretimi 36,99 36,42 2. MAL) TABLOLARIN SUNUMUNA )L)K)N ESASLAR Mali Tablolarn Hazrlama Esaslar >irket in ve bal$ ortakl$klar$n$n mali tablolar$, Sermaye Piyasas$ Kurulu (SPK) taraf$ndan yay$mlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK muhasebe standartlar$) uygun olarak haz$rlanm$t$r. SPK Seri XI. 25 numaral$ Sermaye Piyasalar$nda Muhasebe Standartlar$ teblii ile kapsaml$ bir muhasebe ilkeleri seti yay$mlam$t$r. Bu teblide, irketlerin Uluslararas$ Muhasebe Standartlar$ Kurulu (IASB) ve Uluslararas$ Muhasebe Standartlar$ Komitesi (IASC) taraf$ndan ç$kar$lm$ olan muhasebe standartlar$n$ uygulamas$ durumunda da SPK muhasebe standartlar$na uyulmu say$laca$ belirtilmitir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm$ olduu bir kararla,türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar$ na uygun mali tablo haz$rlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulanmayaca$n$ ilan etmitir. Konsolide mali tablolar, yukar$da bahsedilen SPK n$n izin verdii alternatif uygulama çerçevesinde haz$rlanm$t$r. Konsolide mali tablolar ve dipnotlar, SPK taraf$ndan uygulanmas$ zorunlu k$l$nan formatlara uygun olarak sunulmutur. >irket ve >irket in Türkiye de faaliyet gösteren bal$ ortakl$klar$, muhasebe kay$tlar$n$ ve yasal mali tablolar$n$ ( Yasal Mali Tablolar ) SPK, Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuat$, Bankac$l$k Kanunu ile Maliye Bakanl$$ taraf$ndan yay$mlanan Tek Düzen Hesap Plan$ na uygun olarak haz$rlamaktad$r. Yabanc$ ülkelerde faaliyet gösteren bal$ ortakl$klar ise muhasebe kay$tlar$n$ ve yasal mali tablolar$n$ faaliyette bulunduklar$ ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuat$na uygun olarak haz$rlamaktad$rlar. Konsolide mali tablolar >irket in yasal kay$tlar$na dayand$r$lm$ ve Yeni Türk Liras$ (YTL) cinsinden ifade edilmi olup SPK ya göre >irket in ve bal$ ortakl$klar$n$n durumunu lay$k$yla arz edebilmesi için, birtak$m tashihlere ve s$n$fland$rma deiikliklerine tabi tutularak haz$rlanm$t$r. >irket in ve Türkiye de faaliyet gösteren itiraklerinin ilevsel ve raporlama para birimi YTL dir. 30 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete de yay$nlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakk$ndaki 5083 say$l$ kanun uyar$nca, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Liras$ (YTL) ve Yeni Kuru (YKr). Türkiye Cumhuriyeti nin yeni para birimleri olmutur. Yeni Türk Liras$ n$n alt birimi Yeni Kuru tur (1 YTL = 100 YKr). Yurtd1ndaki Ba/l Ortaklklar )çin De/erleme ve Raporlamada Kullanlan Para Birimi Yabanc$ ülkelerde yerleik bal$ ortakl$klar muhasebe kay$tlar$n$ ve yasal mali tablolar$n$ faaliyette bulunduklar$ ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuat$na uygun olarak haz$rlamaktad$rlar. Bu bal$ ortakl$klar$n mali tablolar$ gerekli düzeltme kay$tlar$ ve s$n$fland$rmalar yap$larak konsolidasyona dahil edilmitir. (8)

11 2. MAL) TABLOLARIN SUNUMUNA )L)K)N ESASLAR (devam) Yurtd1ndaki Ba/l Ortaklklar )çin De/erleme ve Raporlamada Kullanlan Para Birimi (devam) Ulusal Para Birimi De/erleme Para Deerleme Para Birimi Birimi AEH und Co. EUR EUR EUR Oyex EUR EUR EUR Yabanc$ bal$ ortakl$klar yabanc$ tüzel kiilik olarak kurulmulard$r. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarn Düzeltilmesi Devlet 7statistik Enstitüsü nün yay$nlad$$ ülke geneli toptan eya fiyat endeksine göre, 31 Aral$k 2004 itibariyle üç y$ll$k kümüle enflasyon %69,7 y$ll$k enflasyon oran$ ise %13,8 dir. Buna bal$ olarak SPK n$n 18 Mart 2005 tarihli 7642 no lu duyurusuna istinaden söz konusu enflasyon düzeltmesi uygulanmas$n$ gerektiren objektif koullar$n gerçeklememi olmas$ ve SPK n$n varolan verilere dayanarak ileride de bu koullar$n gerçekleme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalkt$$n$ öngörmesi sebebiyle, mali tablolar en son 31 Aral$k 2004 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulmutur. 31 Aral$k 2004 tarihi itibariyle, YTL nin genel sat$n alma gücünde oluan deiikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisinin giderilmesi UMS 29 (Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama) uyar$nca yap$lm$t$r. UMS 29 a göre, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye sahip bir ülkenin para birimiyle haz$rlanan cari ve kar$lat$rma amac$yla sunulan önceki döneme ait mali tablolar son bilanço tarihinde geçerli endeksle düzeltilmek sureti ile ifade edilmektedir. 31 Aral$k 2004 tarihinde sona eren y$la ait gelir tablosunun kar$lat$rma amac$yla, enflasyon düzeltmesinin sona erdii 31 Aral$k 2004 tarihindeki sat$n alma gücü cinsinden ifade edilmesi için kullan$lan endeksler ve düzeltme katsay$lar$ aa$da gösterilmitir: Tarihler Endeks Düzeltme Katsay$s$ 31 Aral$k , Aral$k , Aral$k , Geçmi döneme ait mali tablolara ilikin düzeltme ilemine ait ana hatlar aa$da belirtilmitir: - 31 Aral$k 2004 tarihli mali tablolar, 1 Ocak 2005 ten itibaren yeniden ifade edilme ilemine son verilmesi sebebiyle, 31 Aral$k 2004 tarihindeki geçerli ölçüm birimi ile gösterilmitir Aral$k 2004 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda yer alan parasal varl$k ve borçlar bilanço tarihinde geçerli ölçüm birimi ile gösterildiinden yeniden ifade edilmemitir Aral$k 2004 tarihine kadar, enflasyona göre düzeltilmi sermaye, nakit sermaye art$lar$, da$t$lmam$ temettüler ve yasal kay$tlarda yer alan geçmi y$l karlar$ndan transferler ile salanan sermaye art$lar$n$n, ilgili tarihlerdeki katsay$lar kullan$larak yeniden ifade edilmesi sonucu elde edilmitir. - Parasal olmayan aktif ve pasifler ve dier özkaynak kalemleri (elimine edilmi olan yeniden deerleme fonu tashihi hariç) ilgili katsay$lar kullan$larak 31 Aral$k 2004 tarihlerindeki geçerli olan ölçüm birimi ile yeniden ifade edilmitir. (9)

12 2. MAL) TABLOLARIN SUNUMUNA )L)K)N ESASLAR (devam) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarn Düzeltilmesi (devam) - 31 Aral$k 2004 tarihi itibariyle genel enflasyonun net parasal pozisyona etkisi gelir tablosunda net parasal zarar olarak yans$t$lm$t$r Aral$k 2004 tarihine kadar konsolide gelir tablosunda amortisman ve tükenme paylar$, parasal olmayan varl$klar$n sat$ kar/zararlar$ ve itirak zararlar$ (yeniden ifade edilmi brüt defter deerleri ve birikmi amortisman ve itfa paylar$ üzerinden hesaplananlar) d$$nda bütün dier kalemler ilgili ortalama katsay$lar kullan$larak deerlendirilmitir. Uygulanan Konsolidasyon Esaslar Grup un konsolide mali tablolar$n$n haz$rlanmas$nda uygulanan belli bal$ deerleme ilkeleri ve muhasebe politikalar$ aa$daki gibidir: Konsolide mali tablolar, >irket in ve bal$ ortakl$klar$n$n 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolar$n$ içermektedir. Bal$ ortakl$klar, kontrolün Grup a transfer olduu tarihten itibaren konsolide edilmekte ve kontrolün Grup tan ç$kt$$ tarihte konsolide edilen bal$ ortakl$klar aras$ndan ç$kar$lmaktad$r. Grup un konsolide mali tablolar$, Yaz$c$lar Holding A.> yi ve kontrolü alt$nda olan bal$ ortakl$klar$ içermektedir. Bu kontrol normal artlarda eer Grup, bir irketin sermayesi üzerindeki oy hakk$n$n dorudan ya da dolayl$ olarak % 50 sinden fazlas$na sahipse ve bir irketin operasyonlar$ndan kar salamak için finansman ve faaliyet politikalar$n$ yönlendirebiliyorsa vard$r. Az$nl$k hak sahiplerine atfedilen özsermaye ve net kar s$ras$yla bilanço ve gelir tablosunda ayr$ olarak gösterilmektedir. Grup irketleri aras$ndaki bakiyeler ve ilemler, irketler aras$ karlar ile gerçeklememi karlar ve zararlar dahil olmak üzere kar$l$kl$ olarak elimine edilmitir. Konsolide mali tablolar benzer durumlardaki ilemler ve dier olaylar için geçerli olan genel kabul görmü muhasebe prensipleri kullan$larak haz$rlanm$t$r. >irket sat$n almalar$ için sat$n alma metodu uygulanmaktad$r. (10)

13 2. MAL) TABLOLARIN SUNUMUNA )L)K)N ESASLAR (devam) )1tirakler Grup un itirakleri özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeletirilmitir. Bunlar, Grup un genel olarak oy hakk$n$n %20 ile %50 sine sahip olduu veya Grup un irket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduu kurululard$r. 7tirakler bilançoda, maliyetlerine Grup un, itiraklerin net varl$klar$ndaki pay$nda al$m sonras$ oluan deiikliklerin eklenmesi ve varsa deer düüklüü kar$l$$n$n düülmesiyle gösterilmektedir. Gelir tablosu Grup un itiraklerinin faaliyet sonuçlar$ndaki pay$n$ yans$tmaktad$r. Grup ile itirak aras$ndaki ilemlerden doan gerçeklememi karlar, Grup un itirakteki pay$ ölçüsünde düzeltilmi olup, gerçeklememi zararlar da ilem, transfer edilen varl$$n deer düüklüüne urad$$n$ göstermiyor ise, düzeltilmitir. Mü1terek Yönetime Tabi Te1ebbüsteki Yatrmlar Müterek yönetime tabi ortakl$klar, Grup un bir veya birden fazla say$daki taraf ile birlikte ortak kontrolüne tabi ve sözleme ile ekonomik bir faaliyetin üstlenildii irketlerdir. Bu yat$r$mlar özkaynak yöntemine göre muhasebeletirilir. Yeni ve Revize Edilmi1 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Grup cari dönemde, Uluslararas$ Muhasebe Standartlar$ Kurulu (IASB) ve Uluslararas$ Finansal Raporlama Standartlar$n$ Yorumlama Komitesi (IFRIC) taraf$ndan 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yay$nlanm$ yeni ve revize edilmi Uluslararas$ Finansal Raporlama Standartlar$ ve Yorumlar$ ndan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar$n$ SPK taraf$ndan 20 Aral$k 2004 tarihli duyuru ile uygulanmas$ zorunlu k$l$nan formatlarla çelien hususlar haricinde, uygulanm$t$r. Yeni ve revize edilmi Uluslararas$ Finansal Raporlama Standartlar$ ve Yorumlar$ n$n uygulanmas$ Grup mali tablolar$nda iletme birlemeleri ile ilgili olarak aa$daki deiikliklere yol açm$t$r: Konsolide mali tablolarda, iktisap edilen irketin net varl$klar$n$n makul deerindeki pay$ ile sat$n alma fiyat$ aras$ndaki fark$ gösteren pozitif erefiye, 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleen sat$n almalara ilikin ise aktifletirilmi ve dorusal amortisman yöntemi kullan$larak faydal$ ömrü üzerinden itfa edilerek gelir tablosu ile ilikilendirilmitir. UFRS 3 7letme Birlemeleri çerçevesinde 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekleen sat$n almalardan kaynaklanan pozitif erefiye gözden geçirilerek varsa deer düüklüü ayr$lmaktad$r. Yine ayn$ tarihten sonra gerçekleen sat$n almalara ilikin iktisap edilen tan$mlanabilir varl$k ve borçlar$n makul deerinde Grup un pay$n$n iktisap maliyetini amas$, dier bir ifadeyle negatif erefiye olumas$ söz konusu ise, bu tutar olutuu dönemde gelir olarak kaydedilmektedir. UFRS 3 çerçevesinde, >irket 31 Mart 2004 tarihinden sonra sona eren ilk y$ll$k hesap döneminin ba$ndan itibaren (1 Ocak 2005), 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçeklemi ilemlerden doan pozitif erefiye tutar$n$ itfa etmeyi durdurmutur. Ekli mali tablolar$n onaylanma tarihi itibariyle aa$daki standartlar ve yorumlar yay$nlanm$ ancak yürürlüe girmemitir: IAS 1 - Mali Tablolar$n Sunumu: >irket sermayesi konusunda kamuya aç$klanacak ilave hususlar IFRS 7 - Finansal Enstrümanlar IFRIC 7 - UMS 29 hiperenflasyonist ekonomilerde finansal raporlama standard$ kapsam$nda yeniden düzenleme metodunun uygulanmas$ IFRIC 8 - UFRS 2 nin kapsam$ IFRIC 9 - Gömülü türev enstrümanlar$n$n yeniden deerlendirilmesi IFRIC 10 - Ara dönem finansal raporlama ve varl$klarda deer düüklüü (11)

14 2. MAL) TABLOLARIN SUNUMUNA )L)K)N ESASLAR (devam) Yeni ve Revize Edilmi1 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (devam) Grup yönetimi bu standart ve yorumlar$n gelecek dönemlerde uygulanmas$n$n Grup mali tablolar$na önemli etkisi olmayaca$n$ düünmektedir. 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI )li1kili Taraflar Konsolide mali tablolar aç$s$ndan ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, bal$ irketler ile birlikte, itirakler ve müterek yönetime tabi ortakl$klar ilikili taraflar olarak kabul edilmitir. Nakit ve Nakit Benzeri De/erler Konsolide nakit ak$m tablolar$n$n haz$rlanmas$ amac$yla nakit ve nakit benzerleri, kasa, Merkez Bankas$ (TCMB) ve bankalardaki nakit para ile üç ay ya da üç aydan k$sa vadeli hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda deer deiiklii ta$mayan yüksek likiditeye sahip dier k$sa vadeli yat$r$mlard$r. Ters repo anlamalar$ dahilinde yap$lan ödemeler de nakit ve nakit benzeri deerlere dahil edilir. Bu varl$klar$n defter deeri gerçee uygun deerlerine yak$nd$r. Menkul Kymetler Menkul deerler ilk olarak, söz konusu menkul deerin al$m tarihindeki rayiç bedelini yans$tt$$ kabul edilen ve al$m s$ras$nda ortaya ç$kan dier masraflar$ da içeren elde etme maliyeti ile kay$tlara al$n$r. Menkul deerlerin sat$n al$m ve sat$lar$, finansal varl$$n teslim edildii tarihte kay$tlara al$n$r. Söz konusu finansal varl$$n belirlenen zaman dilimi içerisinde teslim edilmesini gerektiren durumlarda, bu zaman dilimi ilgili mevzuat ya da piyasa koullar$ taraf$ndan belirlenir. Anlaman$n yap$ld$$ ve ilemin gerçekletii tarihler aras$nda finansal varl$klar$n rayiç bedellerindeki deiiklikler elde edilen varl$klar$n kaydedilmesi ile ayn$ ekilde muhasebeletirilir; maliyet deeri ya da indirgenmi maliyet deeri üzerinden ta$nan varl$klardaki deer deiiklii kaydedilmez; sat$lmaya haz$r ya da al$m sat$m amaçl$ elde tutulan varl$klarda oluan deer deiiklii, kar zarar ve sermaye hesaplar$ ile ilikilendirilir. Grup menkul k$ymet portföyünü aa$da belirtildii gibi üç ana bal$k alt$nda s$n$fland$rmaktad$r. Alm Satm Amaçl Menkul Kymetler Al$m sat$m amaçl$ menkul k$ymetler; piyasada k$sa dönemde oluan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr salama amac$yla elde edilen, veya elde edilme nedeninden ba$ms$z olarak, k$sa dönemde kâr salamaya yönelik bir portföyün parças$ olan varl$klard$r. Kay$tlara ilk al$n$ tarihinden sonra, al$m sat$m amaçl$ menkul deerler ilgili menkul k$ymetin borsadaki al$ fiyat$ dikkate al$narak rayiç deer üzerinden takip edilir. Al$m-sat$m amaçl$ finansal varl$a ilikin tüm gerçeklemi ve gerçeklememi kar ve zararlar ilgili dönem kar/zarar hesab$na dahil edilir. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kymetler Vadesine kadar elde tutma niyetiyle edinilen, sabit veya belirlenebilir ödemeleri bulunan finansal varl$klar vadeye kadar elde tutulacak menkul k$ymetler olarak s$n$flan$r. Uygun s$n$fland$rmaya sat$n alma s$ras$nda yönetim karar vermektedir. (12)

15 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI (devam) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kymetler (devam) Vadeye kadar elde tutulacak menkul k$ymetler ilk kayda al$nd$ktan sonra, varsa deer azal$$ için ayr$lan kar$l$k düülerek, iç verim oran$ yöntemi kullan$larak iskonto edilmi deerleri ile muhasebeletirilmektedir. 7skonto edilmi deer al$m s$ras$nda oluan iskonto veya prim tutar$ da dikkate al$narak vadesine kadar olan dönem için hesaplan$r. 7skonto edilmi maliyet deeri ile ta$nan menkul k$ymetlerin deer düüklüüne uramas$ veya elden ç$kart$lmas$ durumunda oluan kar ya da zarar gelir tablosuna kaydedilir. Vadeye kadar elde tutulacak menkul k$ymetlerin ta$nmas$ndan elde edilen faizler, gelir tablosunda faiz gelirleri kaleminde gösterilir. Satlmaya Hazr Menkul Kymetler Dier s$n$fland$rmalar$n d$$nda kalan tüm menkul k$ymetler sat$lmaya haz$r menkul k$ymet olarak s$n$fland$r$lm$t$r. 7lk kayda al$mdan sonra sat$lmaya haz$r k$ymetlerin müteakip deerlemesi rayiç deeri üzerinden yap$lmaktad$r. Sat$lmaya haz$r menkul deerlerin rayiç deerdeki deiikliklerden kaynaklanan kar ya da zarar, ilgili varl$klar sat$lana, nakde dönüene veya baka bir ekilde elden ç$kar$lana veya deer düüklüüne maruz kalana kadar özkaynaklar içinde ayr$ bir kalemde gösterilir, bu tarihten sonra ise birikmi rayiç deer uyarlamalar$ gelir ve gider hesaplar$ ile ilikilendirilir. Sat$lmaya haz$r menkul deerler üzerinden elde edilen faiz, faiz geliri olarak muhasebeletirilir. Al$nan temettüler ise temettü gelirleri içerisinde gösterilir. Organize mali piyasalarda aktif olarak ilem gören sat$lmaya haz$r menkul deerlerin rayiç deerleri bilanço tarihi itibariyle Menkul K$ymetler Borsas$ nda yay$nlanan piyasa al$ fiyatlar$yla belirlenir. Piyasa fiyat$ bulunmayan menkul k$ymetler için rayiç deer, benzeri yat$r$m araçlar$n$n cari piyasa deerlerine dayan$larak belirlenir veya yat$r$ma baz olan net aktif deerin ileride yaratmas$ beklenen nakit ak$mlar$ baz al$narak hesaplan$r. Rayiç deerleri güvenilir olarak belirlenemeyen finansal varl$klar, maliyet bedelinden, varsa deer düüklüü kar$l$$ indirilerek yans$t$l$rlar. Ticari Alacaklar Ticari alacaklar, fatura üzerindeki deerlerlerle kayda al$nmakta ve üpheli ticari alacak kar$l$$ düüldükten sonra, indirgenmi net deerleri ile ta$nmaktad$rlar. Vadesi gelmi alacaklar$n tahsil edilemeyeceine dair somut bir gösterge varsa üpheli alacak kar$l$$ ayr$l$r. >üpheli alacaklar, tahsil edilemeyecei kesinletii takdirde silinmektedir. Ticari Borçlar Ticari borçlar teslim al$nm$ olan mallar veya hizmetler için gelecekte yap$lacak ödemelerin rayiç deerini yans$tan maliyet ile, Grup a faturalanm$ olup olmamas$na bak$lmaks$z$n yans$t$l$r. Mü1terilere Kullandrlan Banka Kaynakl Krediler ve Avanslar Grup un kendi kaynaklar$ndan kredi kullan$c$s$na kaynak yaratmas$ eklinde kulland$r$lan krediler ve avanslar Banka kaynakl$ kredi ve avans olarak s$n$fland$r$l$r ve iskonto edilmi deerleri üzerinden gösterilir. Yasal ücretler ve kesintiler gibi kar$ taraf harcamalar$ ilem maliyetinin bir parças$ olarak deerlendirilir. Tüm kredi ve avanslar kredi kullan$c$s$na nakit olarak sunulduu anda kaydedilirler. (13)

16 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI (devam) Kredi, Donuk Alacaklar ve Finansal Kiralama Alacaklar Kar1l/ Verilen kredilerin deerlendirilmesi sonucunda belirlenen toplam kredi risk provizyonu Grup un garanti, taahhüt, kredi ve dier alacak portföyündeki tahsil edilemeyecek alacaklar$n$ kapsayacak ekilde belirlenmektedir. Eer Grup kontrat artlar$na uygun olarak bütün alacaklar$n$ vadelerinde tahsil edemeyeceini öngörüyorsa, bu alacaklar tahsil imkan$ s$n$rl$ hale gelmi (kayba uram$) olarak kabul edilir ve takipteki krediler olarak s$n$flan$r. Kayb$n tutar$, kredinin ta$nan deeri ile gelecekteki nakit ak$m$n$n kredinin orijinal faiz oran$ ile iskonto edilmesi neticesinde bulunan fark ya da eer alacak teminatland$r$lm$ ve nakde dönütürülebilmesi muhtemel ise kredinin ta$nan deeri ile bu teminat$n rayiç deerinin fark$d$r. Kayba urama ve tahsil edilememe tek ba$na önemli olan kredi ve dier alacaklar için tek tek veya benzer alacak gruplar$ dikkate al$narak portföy baz$nda belirlenir ve ölçülür. Grup takipteki krediler için faiz tahakkuk ettirmemekte ve bu kredilerin gerçekleebilir deerini al$nan teminat$n rayiç deerine göre belirlemektedir. Alaca$n ta$nan deeri, tahmini tahsil edilebilir tutar$na deer düüklüü kar$l$$ hesab$ kullan$larak indirgenmektedir. Alaca$n silinmesi, alaca$n tamam$n$n veya bir k$sm$n$n tahsil edilemeyeceinin öngörülmesi ya da müterinin aciz vesikas$na balanmas$ durumunda gerçeklemektedir. Kredinin silinmesiyle daha önce ayr$lm$ olan kar$l$k terse döner ve kredinin tamam$ aktiften düülür. Önceki dönemlerde silinen bir kredinin tahsili durumunda ilgili tutarlar gelir olarak kaydedilir. Eer deer düüklüü miktar$ sonradan gerçekleen bir olay sebebiyle düerse, serbest kalan kar$l$k miktar$ kar$l$k gideri hesab$nda alacakland$r$l$r. Serbest kalan kar$l$k gelir olarak nitelendirilmekte ve kalan kar$l$k yeniden hesaplanmaktad$r. Stoklar Stoklar, net gerçekleebilir deer veya maliyet deerinden düük olan$ ile deerlenmitir. Stoklar$n al$nmas$ ile mevcut yer ve durumlar$na getirilmesinde yap$lan harcamalar aa$daki ekilde muhasebeletirilmitir: Maliyet, a$rl$kl$ ortalama metodu ile hesaplanm$t$r. Mamül ve yar$-mamüllerin maliyetine, kredi giderleri hariç, ilk madde ve malzeme, direkt içilik giderleri ve deiken ve sabit genel üretim giderleri belli oranlarda (normal faaliyet kapasitesi göz önünde tutularak) dahil edilmitir. Net gerçekleebilir deer, tahmini sat$ fiyat$ndan stoklar$ tamamlama ve sat$a haz$r duruma getirebilmek için yap$lmas$ gereken tahmini harcamalar$n düülmesinden sonraki deerdir. Canl Varlklar S$$rlar, mali tablolarda canl$ varl$klar kalemi içerisinde s$n$fland$r$lm$ olup, 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle rayiç bedelleri ile yans$t$lmaktad$r. (14)

17 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI (devam) Yatrm Amaçl Gayrimenkuller Yat$r$m amaçl$ gayrimenkuller, maliyet bedelinden birikmi amortisman ve deer düüklüü kar$l$$n$n düülmesi suretiyle gösterilmektedir. Yat$r$m amaçl$ gayrimenkullerin amortisman$ 50 y$l olan tahmini ömürleri üzerinden normal amortisman yöntemi ile hesaplanmaktad$r. Yat$r$m amaçl$ gayrimenkullerin kay$tlardan ç$kar$lmas$, elden ç$kar$lmalar$yla, ya da bir yat$r$m amaçl$ gayrimenkulün kullan$mdan çekilmesiyle ve bunun elden ç$kar$lmas$ndan ileriye dönük hiçbir ekonomik fayda beklenmiyorsa gerçekleir. Yat$r$m amaçl$ gayrimenkullerin elden ç$kar$lmas$ sonucu oluan kar veya zarar, elden ç$karma ileminin gerçekletii dönemde ilgili gelir ve gider hesaplar$na yans$t$l$r. Yat$r$m amaçl$ gayrimenkullere yap$lan transferler, kullan$m amac$ndaki deiikliin, sadece mülkiyet hakk$n$n sonlanmas$, dier tarafla yap$lan kiran$n balang$c$, ya da yat$r$m çal$malar$n$n sonlanmas$ halinde gerçekleir. Yat$r$m amaçl$ gayrimenkullerden yap$lan transferler ise kullan$m amac$ndaki deiikliin sadece mülkiyet hakk$n$n ya da sat$a yönelik yat$r$m çal$malar$n$n balamas$ halinde gerçekleir. Maddi Varlklar Maddi varl$klar 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat$n al$nan kalemler için 31 Aral$k 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi maliyet deerlerinden; 2005 ve sonras$nda al$nan kalemler için sat$n al$m maliyet deerlerinden birikmi amortisman ve kal$c$ deer kay$plar$ düülerek mali tablolara yans$t$l$r. Amortisman varl$klar$n tahmini faydal$ ömürleri üstünden normal amortisman yöntemi ile hesaplanmaktad$r. Arazi amortismana tabi deildir. Varl$klar$n tahmini faydal$ ömürleri, aa$daki gibidir: Yer alt$ ve yerüstü düzenleri Binalar Makine ve teçhizat Ta$t araçlar$ Demirbalar Özel maliyetler 5-50 y$l y$l 5-10 y$l 5 y$l 5 y$l Kira dönemi Varl$klar$n ta$d$klar$ deer üzerinden paraya çevrilemeyecei durumlarda, varl$klarda deer düüklüü olup olmad$$na bak$l$r. Böyle bir belirti varsa ve varl$klar$n ta$d$klar$ deerin, tahmini gerçekleecek tutar$ at$$ durumlarda, varl$k ya da nakit yaratan birimler gerçekleebilir deerine getirilir. Gerçekleebilecek tutar, varl$$n net sat$ fiyat$ ve kullan$mdaki net defter deerinden yüksek olan$d$r. Kullan$mdaki net defter deeri tutar$n$n belirlenmesi için, tahmin edilen gelecek dönem nakit ak$mlar$, paran$n zaman deerini ve ilgili varl$$n risk yap$s$n$ ölçen vergi öncesi indirim oran$ kullan$larak iskonto edilmektedir. Ba$ms$z nakit ak$m$ yaratmayan bir varl$$n kullan$mdaki net defter deeri varl$$n dahil olduu nakit ak$m$ salayan grup için belirlenir. Deer düüklüü kar$l$k giderleri gelir tablosunda kayda al$nmaktad$r. Maddi varl$klar$n elden ç$kart$lmas$ sonucu oluan kar veya zarar, kay$tl$ deer ile tahsil olunan tutarlar$n kar$lat$r$lmas$ ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplar$na yans$t$l$r. (15)

18 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI (devam) Maddi Olmayan Varlklar Bir iletmenin al$m$ndan ba$ms$z olarak elde edilen maddi olmayan varl$klar maliyet bedeli üzerinden aktifletirilmektedirler. Bir iletmenin al$nmas$n$n bir parças$ olarak elde edilen maddi olmayan varl$klar, varl$k haz$rda doru bir piyasa fiyat$na sahip olmad$kça, gerçek deeri al$mdan dolay$ doan negatif bir erefiye yaratmayacak veya art$rmayacak bir tutarla s$n$rl$ kalmas$ art$na tabi olarak, gerçek deeri ilk kaydedilme s$ras$nda güvenilir bir ekilde ölçülebiliyorsa erefiyeden ayr$ olarak aktifletirilmektedirler. Gelitirme giderleri d$$nda, bir iletme içerisinde yarat$lm$ olan maddi olmayan varl$klar aktifletirilmemektedir ve harcama yap$ld$$ y$l$n kar$ndan düülmektedir. Maddi olmayan varl$klar, normal amortisman yöntemine göre 3 ila 20 y$l aras$nda deien faydal$ ömür sürelerince itfa edilmektedirler. Maddi olmayan varl$klar$n ta$d$klar$ deerlerin gerçeklemeyecei durum ve artlar geçerli ise ilgili varl$klar deer düüklüü için gözden geçirilmektedir. erefiye Bir itirakin, bal$ ortakl$$n, veya müterek yönetime tabi teebbüsün tan$mlanabilir net varl$klar$n$n rayiç deerini aan bir maliyet bedeli ile elde edilmesi durumunda, elde etme tarihinde oluan aradaki fark erefiye olarak tan$mlanmaktad$r. 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleen sat$n almalarda oluan erefiye, gelecekte gerçekleebilecek ekonomik faydalarla ilgili tahminlere bal$ olarak 31 Aral$k 2004 tarihine kadar normal amortisman yöntemi kullan$larak 5 y$lda itfa edilmektedir. >erefiyenin kay$tl$ deeri y$ll$k olarak gözden geçirilir ve gerekli görüldüü durumlarda daimi deer kayb$ göz önüne al$narak düzeltmeye tabi tutulur. Grup, UFRS 3 7letme Birlemeleri çerçevesinde, 31 Mart 2004 tarihinden sonra sona eren ilk y$ll$k hesap döneminin ba$ndan itibaren (1 Ocak 2005). 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçeklemi ilemlerden doan erefiye tutar$n$ itfa etmeyi durdurmutur. UFRS 3 çerçevesinde, y$l sonlar$nda erefiyenin kay$tl$ deeri, deer düüklüü için gözden geçirilmektedir. Sat1 ve Geri Al1 Anla1malar Grup, repo anlamalar$ çerçevesinde k$sa vadeli olarak menkul deerler sat$ ilemlerine girmektedir. Repo anlamas$ çerçevesinde sat$lm$ olan menkul deerler bilançoda izlenmeye devam edilmekte ve parças$ olduklar$ portföyün deerleme esaslar$na göre deerlemeye tabi tutulmaktad$r. Repo ilemlerinden elde edilen fonlar, pasif hesaplarda para piyasas$ ilemlerinden borçlar hesab$na kaydedilmektedir. Sat$ ve al$ fiyat$ aras$ndaki fark faiz gideri olarak kabul edilmi ve repo anlamas$ süresince tahakkuk esas$na göre hesaplanarak kay$tlara yans$t$lm$t$r. Söz konusu ilemlerle ilgili ödenen tutarlar para piyasas$ ilemlerinden alacaklar hesab$nda gösterilmitir. Al$m ve geri sat$m fiyatlar$ aras$ndaki fark faiz geliri olarak dikkate al$nm$ ve ters reponun vadesi boyunca tahakkuk etmitir. Yabanc Para Cinsinden )1lemler Yabanc$ para cinsinden yap$lan ilemler, ilemin gerçekletii tarihte geçerli olan döviz kurlar$ kullan$larak YTL ye çevrilmitir. Yabanc$ para cinsinden olan parasal varl$klar ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurlar$ kullan$larak YTL ye çevrilmi olup çevrim nedeniyle ortaya ç$kan kur fark$ gelir veya giderleri ilgili gelir/gider hesaplar$na yans$t$lm$t$r. (16)

19 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI (devam) Yabanc Para Cinsinden )1lemler (devam) Yurtd$$nda yerleik bal$ ortakl$klar$n varl$k ve yükümlülükleri bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurlar$ kullan$larak YTL ye çevrilmitir. Yurtd$$nda yerleik bal$ ortakl$klar$n gelir tablolar$, bu kalemlerin dönem sonu sat$n alma gücüyle yeniden ifade edilmi deerlerini yans$taca$ düünülerek bilanço tarihinde geçerli döviz kurlar$ kullan$larak YTL ye çevrilmitir. Bal$ ortakl$klar$n özsermaye kalemleri üzerinde enflasyon oran$ ile döviz kurlar$n$n YTL kar$s$nda deiimi sonucu oluan farktan kaynaklanan tutarlar özkaynaklar hesap grubu alt$nda yabanc$ para dönütürme farklar$ hesab$nda gösterilmitir. Finansal Araçlarn Kayda Alnmas ve Kayttan Çkarlmas Grup, bir finansal varl$$ veya yükümlülüü sadece ve sadece o finansal araç ile ilgili kontrata dayal$ yükümlülükleri ile ilgili taraf olduu durumda mali tablolar$na kaydetmektedir. Grup, bir finansal varl$$ veya finansal varl$$n bir k$sm$n$ sadece ve sadece finansal varl$$n veya finansal varl$$n bir k$sm$ üzerindeki kontrata dayal$ haklar$n kontrolünü kaybettiinde kay$ttan ç$karmaktad$r. Grup, bir finansal yükümlülüü sadece ve sadece yükümlülük sona erdiinde, yani yükümlülük ile ilgili kontrata dayal$ yükümlülükler yerine getirildiinde, iptal edildiinde veya süresi dolduunda kay$ttan ç$karmaktad$r. Netle1tirme / Mahsup Finansal varl$k ve yükümlülükler, netletirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt$r$m gücüne sahip olunmas$ ve söz konusu varl$k ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya e zamanl$ sonuçland$rma niyetinin olmas$ durumunda bilançoda netletirilerek gösterilmektedir. Alnan Krediler, Mü1teri Mevduat ve Finansal Borçlar Bütün krediler, müteri mevduatlar$ ve finansal borçlar ilk olarak al$nan tutarlar$n gerçek deeri olan maliyet bedelleriyle kay$tlara al$nmaktad$rlar. 7lk kayda al$n$ tarihinden sonra, krediler izleyen dönemlerde geçerli faiz oran$ kullan$larak iskonto edilen maliyet bedeli üzerinden deerlendirilirler. 7skonto edilen maliyet bedeli, piyasaya ç$karma maliyetleri ve iskontolar veya primler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktad$r. Kredilerle ilgili yükümlülükler ortadan kalkt$$nda, bu kredilerle ilgili karlar ve zararlar iskonto süresince net kar veya zarara kaydedilmektedirler. Borçlanma Giderleri Borçlanma giderleri genel olarak olutuklar$ tarihte giderletirilirler. Kdem Tazminat Yükümlülü/ü a) Tanmlanan fayda plan Grup, mevcut i kanunu gereince, en az bir y$l hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iten ayr$lan veya istifa ve kötü davran$ d$$ndaki nedenlerle iine son verilen personele belirli miktarda k$dem tazminat$ ödemekle yükümlüdür. K$dem Tazminat$ kar$l$$ Projeksiyon Metodu kullan$larak ve Grup un, personel hizmet süresini tamamlama ve k$dem tazminat$na hak kazanma konular$nda geçmi y$llarda kazand$$ deneyimleri baz al$narak hesaplanm$ ve bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili kazanç oran$ ile iskonto edilerek mali tablolara yans$t$lm$t$r. (17)

20 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI (devam) Kdem Tazminat Yükümlülü/ü (devam) b) Tanmlanan katk pay Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup un, bu primleri ödedii sürece baka yükümlülüü kalmamaktad$r. Bu primler ödendikleri dönemde personel giderlerine yans$t$lmaktad$r. Kar1lklar Kar$l$klar, Grup un bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiten gelen yasal ya da yap$sal bir yükümlülüünün bulunmas$, yükümlülüü yerine getirmek için ekonomik fayda salayan kaynaklar$n elden ç$kar$lma olas$l$$n$n olmas$ ve yükümlülüün tutar$ konusunda güvenilir bir tahminin yap$labildii durumlarda kay$tlara al$nmaktad$r. Paran$n zaman içindeki deer kayb$ önem kazand$$nda, kar$l$klar ileride olumas$ muhtemel giderleri bugünkü piyasa deerlerine getiren ve uygulanabilirse, yükümlülüe özel riskleri de içeren vergi öncesi bir indirim oran$yla indirgenmi deeriyle yans$t$lmaktad$r. 7ndirgenmenin kullan$ld$$ durumlarda, kar$l$klardaki zaman fark$ndan kaynaklanan art$ faiz gideri olarak kay$tlara al$nmaktad$r. Finansal Kiralama )1lemleri Kirac$ Taraf Olarak Grup Finansal Kiralama Grup, finansal kiralama yoluyla edinmi olduu ve mülkiyetin bütün önemli risklerinin ve getirilerinin fiili olarak kiralama süresi sonunda Grup a geçtii sabit k$ymetleri, mali tablolarda kira balang$ç tarihindeki rayiç deeri ya da, daha düükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü deeri üzerinden yans$tmaktad$r. Finansal kiralama ileminden kaynaklanan yükümlülük kalan bakiye üzerinde sabit bir faiz oran$ salamak için, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak ayr$t$r$lm$t$r. Finansal kiralama ilemine konu olan sabit k$ymetin ilk edinilme aamas$nda katlan$lan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama yolu ile elde edilen k$ymetler tahmin edilen ekonomik ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulur. Eer, kirac$n$n finansal kiralama süresi sonunda mülkiyeti üzerine alma garantisi yoksa, finansal kiralama yolu ile elde edilen k$ymet ekonomik ömür ya da kiralama süresinin k$sa olan$ üzerinden amortismana tabi tutulur. Operasyonel Kiralama Kiralayan$n, mal$n tüm risk ve faydalar$n$ elinde bulundurduu kira sözlemeleri operasyonel kiralama olarak adland$r$l$r. Bu tip kiralamalar belli bir süre sonunda iptal edilebilen sabit k$ymet kira anlamalar$n$ içermektedir. Bir operasyonel kiralama için yap$lan kiralama ödemeleri, kiralama süresi boyunca dorusal olarak gider eklinde kay$tlara al$nmaktad$r. Kiraya Veren Taraf Olarak Grup Finansal Kiralama Grup finansal kiralamaya konu olan aktifi bu ileme konu olan yat$r$ma eit deerde bir alacak olarak göstermektedir. Finansal gelir net yat$r$m üzerinden sabit dönemsel getiri salayacak ekilde yans$t$l$r. Balang$çta gerçekleen masraflar an$nda gider olarak kaydedilir. (18)

21 3. UYGULANAN DEKERLEME )LKELER)/MUHASEBE POL)T)KALARI (devam) Finansal Kiralama )1lemleri (devam) Operasyonel Kiralama Grup operasyonel kiralamaya tabi olan varl$klar$ niteliklerine göre bilançosunda s$n$fland$rmaktad$r. Operasyonel kiralamalardan elde edilen kira gelirleri gelir tablosunda kira süresi boyunca dorusal olarak kayda al$nmaktad$r. Kiralayana salanan tevikler ise kira süresi boyunca dorusal olarak kira gelirinden azal$ eklinde kayda al$nmaktad$r. Operasyonel kiralamadan gelir elde etmek amac$ ile meydana gelen balang$çtaki direkt maliyetler olutuklar$ dönemde gelir tablosunda gider olarak kayda al$nm$t$r. Operasyonel kiralamaya tabi olan varl$klar kal$nt$ deerleri maliyetlerinden düüldükten sonra amortismana tabi tutulurlar. Gelir ve Giderin Muhasebele1tirilmesi Banka D Gelirler, Grup a ekonomik getiri salanmas$ olas$l$$ olduu ve gelirin güvenilir olarak ölçülebilmesinin mümkün olduu zaman kay$tlara al$nmaktad$rlar. Gelirler; indirimler, katma deer ve sat$la ilgili vergiler düüldükten sonra net olarak belirtilmektedirler. Hizmetlerden salanan gelir, hizmetin tamamlanma derecesine istinaden güvenilir olarak ölçülebildiinde gerçekleir. Gelir ve giderler tahhakkuk esas$na göre kay$tlara al$n$r. Banka Faiz gelir ve gideri gelir tablosunda tüm faiz içeren enstrümanlar için efektif getiri metoduyla al$ fiyat$ baz al$narak tahakkuk esas$na göre yans$t$l$r. Faiz geliri, sabit getirili menkul deerler üzerinden kazan$lan kupon gelirini, hazine bonolar$ ve dier iskontolu ka$tlarda ise tahakkuk etmi iskonto veya primi içerir. Komisyon geliri, bankac$l$k hizmetlerinden salanan ücretler hizmet verildiinde gelir kaydedilmekte, dier gelir ve giderler ise tahakkuk esas$na göre muhasebeletirilmektedir. Temettü gelirleri itirak ve bal$ ortakl$klar$n kar da$t$mlar$n$ gerçekletirdii tarihlerde kay$tlara yans$t$lmaktad$r. Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler Vergi kar$l$$, dönem kar$ veya zarar$ hesaplanmas$nda dikkate al$nan cari dönem ve ertelenmi vergi kar$l$klar$n$n tamam$d$r. Ertelenmi vergi, bilanço yükümlülüü metodu dikkate al$narak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yans$t$lan deerleri ile yasal vergi hesab$ndaki bazlar$ aras$ndaki geçici farklardan oluan vergi etkileri dikkate al$narak yans$t$lmaktad$r. Ertelenmi vergi yükümlülüü vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden hesaplan$r. Ertelenmi vergi varl$klar$, indirilebilir geçici farklar$n ve kullan$lmam$ vergi zararlar$n$n ileride indirilebilmesi için yeterli karlar$n olumas$ mümkün görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullan$lmam$ vergi zararlar$ üzerinden ayr$l$r. Her bilanço döneminde >irket, ertelenmi vergi varl$klar$n$ gözden geçirmekte ve gelecekte indirilebilir olmas$ ihtimali gözönüne al$narak muhasebeletirmektedir. Ertelenmi vergi varl$klar$n$n ve yükümlülüklerinin hesaplanmas$nda söz konusu varl$$n gerçekleecei ve yükümlülüün yerine getirilecei dönemlerde olumas$ beklenen vergi oranlar$, bilanço tarihi itibariyle uygulanan vergi oranlar$ (vergi mevzuat$) baz al$narak hesaplan$r. (19)

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Yazıcılar Holding Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2-3 Konsolide Gelir Tablosu 4 Konsolide

Detaylı

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları Yazıcılar Holding Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER Sayfa Konsolide Bilanço 2-3 Konsolide Gelir

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Mali Tablolara likin Dipnotlar

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak Deiim

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço... 1-2 Ara Dönem

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A..

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. LASTK SANAY VE TCARET A.. tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmi mali tablolar 0 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR (Tutarlar, Birim olarak ifade

Detaylı

Dipnot Referansları. Baımsız denetimden. geçmemi

Dipnot Referansları. Baımsız denetimden. geçmemi Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Baımsız denetimden geçmemi Baımsız denetimden geçmi VARLIKLAR Konsolide Konsolide Dönen Varlıklar 2.943.169 31.014.719 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 923.306 302.179

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET ANON!M "!RKET!

AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET ANON!M !RKET! AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET ANON!M "!RKET! 01/01-31/12/2010 HESAP DÖNEM!NE A!T BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU!Ç!N HAZIRLANAN BA#IMSIZ DENET!M RAPORU !Ç!NDEK!LER SAYFA F!NANSAL DURUM TABLOLARI

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak - 31 Mart 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak - 31 Mart 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak - 31 Mart 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özsermaye

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

Efes Sınai Yatırım Holding Anonim Şirketi. 30 Haziran 2006 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu

Efes Sınai Yatırım Holding Anonim Şirketi. 30 Haziran 2006 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu Efes Sınai Yatırım Holding Anonim Şirketi 30 Haziran 2006 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Özel Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 Mart 2011 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço...

Detaylı

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2005 Tarihli Konsolide Ara Dönem Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2005 Tarihli Konsolide Ara Dönem Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi Tarihli Konsolide Ara Dönem Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Sınırlı Denetim

Detaylı

YÖNETM KURULU. Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı. Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili. Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi.

YÖNETM KURULU. Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı. Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili. Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi. YÖNETM KURULU Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi Ali ÖZÇELK Yönetim Kurulu Üyesi Aye Melek ÇELKER Yönetim Kurulu Üyesi DENETÇLER

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Mart 2009 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolar

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Mart 2009 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolar Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Mart 2009 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide bilanço 1-2 Konsolide gelir tablosu 3-4 Konsolide özsermaye değişim

Detaylı

UBS Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2007 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

UBS Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2007 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu UBS Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2007 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1-2 Bilanço 3-4 Gelir Tablosu 5 Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar

Detaylı

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 ve 2004 Tarihli Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Tam Kapsamlı Denetim ve Sınırlı Denetim Raporu

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 ve 2004 Tarihli Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Tam Kapsamlı Denetim ve Sınırlı Denetim Raporu BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi 31 Mart 2005 ve 2004 Tarihli Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Tam Kapsamlı Denetim ve Sınırlı Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Özel Bağımsız Tam Kapsamlı Denetim ve

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU...

Detaylı

Ek 5. Denetçi Raporu

Ek 5. Denetçi Raporu Ek 5 Denetçi Raporu 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL RAPOR LE BAIMSIZ DENETM RAPORU BAIMSIZ DENETM RAPORU Türkiye Halk Bankası A.. Yönetim Kurulu na Ankara 1. Türkiye Halk Bankası

Detaylı