Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 YÖNETÝMDEN TEÞVÝKLER KAMU TAÞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSÝSÝ VE 4706 SAYILI TEÞVÝK KANUNU UYGULAMALARI Yatýrým Teþvik Kanunu kapsamýnda Kütahya mýz 3. bölgede yer almaktadýr sayýlý Kanunun Ek- 3 üncü maddesine göre mülkiyeti; - Hazineye, - Özel Bütçeli kuruluþlara, - Belediyelere, - Ýl özel idarelerine ait taþýnmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki yerlerde, - Bedeli karþýlýðýnda, /15199 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile Belirlenen 4 bölge içerisinde yer alan iller için, Sayýlý kanunun 32/A maddesi kapsamýnda indirimli Kurumlar Vergisinden yararlanan ve teþvik edilmesi öngörülen sektörlerde yatýrým yapan yatýrýmcýlara, - 49 yýl süre ile baðýmsýz ve sürekli nitelikte irtifak hakký tesis edilmesi veya 49 yýllýðýna kullanma izni verilmektedir., 4706 sayýlý kanunu daha iyi anlayabilmemiz için yatýrým teþvik kanunlarýný aþaðýdaki tabloda irdeleyelim 4325 ve 5084 SAYILI KANUNLAR ÝLE 4706 SAYILI KANUNLA GETÝRÝLEN TEÞVÝKLERÝN KARÞILAÞTIRILMASI YATIRIM TEÞVÝK BELGESÝ; VAR YOK VAR - ÝSTÝHDAM SAYISI; VAR VAR YOK - SEKTÖREL AYIRIM; YOK YOK VAR KURULAR VERGÝSÝ ÝNDÝRÝMÝ; YOK YOK VAR ÖN ÝZÝN BEDELÝ; --- YOK YOK ÝRTÝFAK HAKKI/KULLANMA ÝZÝN BEDELÝ; YOK YOK VAR BÖLGESEL DESTEK UNSURLARI I.ve II. Bölgelerde Vergi Ýndirimi Sigorta primi iþveren Hissesi Desteði Yatýrým Yeri Tahsisi TEÞVÝKTEN YARARLANMA ÞARTLARI: III. ve IV. Bölgelerde Vergi Ýndirimi Sigorta primi iþveren Hissesi Desteði Yatýrým Yeri Tahsisi Faiz Desteði Salih ÇETÝNER KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi - Yatýrým teþvik belgesi sahibi olunmasý veya bu mahiyette alýnacak yazý, Yatýrým tutarýnýn, taþýnmaz bedellerinin, - Tarým ve hayvancýlýk için bir, - Turizm yatýrýmý için iki, - Diðer yatýrýmlar için üç, Katýndan az olmamasý, - OSB lere Hazineye ait taþýnmazlar 54 ilde bedelsiz devredilmekte, diðerleri de harca esas deðer üzerinden satýlmakta olup, öncelikle yatýrýmlarýn bu bölgelerde yapýlmasý gerekmektedir. - OSB ve Endüstri Bölgelerinde boþ yer yoksa veya yapýlacak yatýrým buralarda yapýlamýyorsa talep deðerlendirilecek, - En fazla istihdam eden ve yatýrým yapan, - Yatýrým tutarýnýn % 20 si kadar öz kaynaða sahip olan, - Gerçek ve tüzel kiþiler yararlanabilecektir. BEDEL: Ýlk yýl irtifak hakký veya kullanma izin bedeli, Yatýrým konusu taþýnmazýn emlak vergi deðerinin; - I. ve II. Bölgede bulunan illerde yüzde üçü, - III. Bölgede bulunan illerde yüzde ikisi, - IV. Bölgede bulunan illerde yüzde biri, Olarak belirlenmektedir. Müteakip yýllarda ise, Ýkinci müteakip yýllar ve kullanma izni ve irtifak hakký bedelleri, cari yýl bedelinin TÜÝK tarafýndan yayýmlanan ÜFE oranýnda artýrýlýr. - Ýrtifak hakký ve kullanma izinlerinde, ilk yýl bedeli ile sözleþmeleri gereðince artýrýlarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yýl bedelleri, yüzde yetmiþ indirim uygulanarak tahsil edilir. - Tesislerin iþletilmesinden elde edilen hâsýlattan pay alýnmaz. TEÞVÝK KAPSAMINDA DEÐERLENDÝRÝLMEYECEK TAÞINMAZLAR: - Özel kanunlarý uyarýnca deðerlendirmesi mümkün bulunmayan, - Ýmar planýnda ayrýldýðý amaç dýþýnda talep edilen, - Tapu kütüklerinde ihtiyati tedbir, haciz, ipotek, tapu tahsis belgesi gibi kýsýtlayýcý þerh ve kayýt bulunan, - Paylý ve elbirliði mülkiyetinde konu olan, - Kamu hizmetlerinde kullanýlan veya Kamu hizmetine tahsis olan, - Mülkiyeti ihtilaflý olan, Taþýnmazlar kapsam dýþýndadýr. Saygýlarýmla 1

4 KUTSO LOKALÝ KÜTAHYA EVÝ KÜTAHYALILARIN HÝZMETÝNDE Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý hizmet binasýnýn alt katýnda hazýrlanan ve Kütahya Evi olarak adlandýrýlan lokal, 16 Aðustos 2010 Pazartesi günü gerçekleþtirilen odamýz geleneksel iftar yemeði sonrasýnda hizmete açýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA, Baþkan Yardýmcýsý Halil TOKLU, Cumhuriyet Baþsavcýsý Rýza Can ýn da katýldýklarý açýlýþta, Meclis ve Yönetim Kurulu Baþkanlarýmýz, Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Meslek komitelerimizin geniþ katýlýmlarýyla açýlýþ gerçekleþtirilmiþtir. Kütahya nýn iþ dünyasýný temsil eden üyelerimiz ve misafirlerimizle oluþturulan güzel sohbet ortamý, gecenin ilerleyen saatlerine kadar keyifle sürmüþtür. Kütahya Evi nin, ilimizin sorunlarýnýn tartýþýlýp konuþulduðu, yeni fikirlerin ve çözümlerin üretildiði, idari, ekonomik ve yönetsel olarak her anlamda Kütahya mýzýn temsil ve yönetiminde bulunan ve iþ dünyasýndan her kesimin ortak buluþma noktasý olmasý hedeflenmektedir. Ýlimiz sosyal yaþamýnda önemli bir gereksinimi karþýlayacak olan tesiste, yakýn zamanda açýlmasý planlanan restaurant bölümü de bulunmaktadýr. 2

5 ZEYDA TEKSTÝL KONFEKSÝYON SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ KÜTAHYA AFYON KARAYOLU 2. KM E BLOK NO:6 OLU 2. KM E BLOK NO:6 OUTLET PARK - KÜTAHYA

6 KUTSO ANAOKULUNUN TEMEL ATMA TÖRENÝ YAPILDI 4 Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan Her çocuk için okul öncesi eðitim seferberliði kapsamýnda okul öncesi eðitim alt yapý eksikliðinin giderilebilmesi için Kütahya Valiliði tarafýndan Bir anaokulu da siz yapýn kampanyasý baþlatýldý. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý adýný taþýyan bir anaokulunun ilimize kazandýrýlmasý amacýyla, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý önderliðinde ve üyelerinin finansmanýyla yaptýrýlacak anaokulunun protokolü, Kütahya Valiliði ile odamýz arasýnda 25 Þubat 2010 tarihinde imzalanmýþtý. Kütahya Valiliði tarafýndan tahsis edilen ve ilimiz Ziraat Mahallesinde bulunan Vakýfbank Ýlköðretim Okulu yanýndaki 4310 metrekarelik arsa üzerinde, taban alaný 284 metrekare, toplam kullaným alaný 850 metrekare, zemin üstü iki kat olarak, 12 derslikten oluþacak Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Anaokulu nun temel atma töreni 27 Temmuz 2010 Salý günü, saat 18:00 de düzenlenen törenle gerçekleþtirildi. Törene, Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Vali Yardýmcýlarý Cengiz Horozoðlu, Metin Selçuk, Ömer ERU, Mustafa Haluk Saygý, Defterdar Mehmet Saygý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet Þahinkaya, Müdür Yardýmcýsý Mehmet Bal, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Nejat Özturan ve Halil Toklu, Kütahya Ticaret Borsasý Baþkaný Ahmet Altýnkaya, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Þükrü Nazlý, KÜTESOB Baþkaný Ýbrahim Yiðit, Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü Erdal Yýldýrým, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Ýl Saðlýk Müdürü Kamil Türkmen, KÜTÝAD Baþkaný Mehmet Ceylan, KÜGÝAD Baþkaný Volkan Turgut, Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ýhsan Tunçoðlu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Nihat Delen, Meclis Baþkan Yardýmcýlarý Mehmet Akdemir ve Ali Karaaytaç, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Meslek Komiteleri Baþkanlarý ve üyeleri, Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý üyeleri ve basýn mensuplarý katýldý. KUTSO YÖNETÝM KURULU BAÞKANI NAFÝ GÜRAL; EÐÝTÝME YAPILAN HÝZMETLER HEPÝMÝZE EÞÝT OLARAK DAÐITILACAKTIR. Açýlýþ konuþmasý, TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral tarafýndan yapýldý. Güral konuþmasýnda, eðitilmemiþ toplumlarýn geliþmesi ve kendilerine yer bulmasýnýn mümkün olmayacaðýný anlatarak, Hepimizin bir eðitim gönüllüsü olarak bu yarýþta yer almasý gerekiyor. Okul öncesi eðitim çaðýndaki çocuklarýmýz burada eðitime hazýrlanacak, eðitime hazýrlanmýþ çocuklarýn eðitim sürecinde aldýðý bilgiler çok daha rahat özümsenecek ve o bilgiler pekiþecek diye konuþtu. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe ye ve desteklerinden dolayý Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý üyelerine teþekkür etti. KUTSO Anaokulunun Odamýz üyelerinin finansal desteði ile yapýlacaðýný, tamamlanmasýnýn ardýndan, odamýzýn kendi bütçe imkanlarý çerçevesinde bir okul yaptýrma projesi daha baþlatýlmasýnýn arzu edildiðini ifade etti. Eðitime yapýlan hizmetlerin hepimize eþit olarak daðýtýlacaðýnýn altýný çizen Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, bütün hemþehrilerimize ve finansal destekte bulunan odamýz üyelerine teþekkür ederek, eðitime destek konusunda duyarlý olmalarýnýn arzu edildiðini söyledi. KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe ye, Belediye Baþkaný Mustafa Ýça ya, finansal destekte bulunan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý üyelerine teþekkürlerini sunarak sözlerini tamamladý.

7 BELEDÝYE BAÞKANI MUSTAFA ÝÇA; KÜTAHYA TÝCARET VE SANAYÝ ODASININ BU GÝRÝÞÝMÝ, DÝÐER KURULUÞLARA VE KÝÞÝLERE ÖRNEK BÝR DAVRANIÞTIR Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça ise konuþmasýnda; Kütahya nýn, batý bölgesinde olmasýna raðmen eðitim alanýndaki tesisleþme konusunda yeterli olmadýðýný, Sayýn Valimizin göreve gelmesiyle birlikte eðitim alanýnda tesislerin iyileþtirilmesine dair, çok güzel ve önemli çalýþmalar yapýldýðýný ifade etti. Çinigaz ortaklýðýyla okullar kurduk, bunlar Kütahyamýz için güzel geliþmelerdir. Þimdi de böyle bir sevinci yine yaþýyoruz. Ticaret ve Sanayi odasý gibi bir sivil toplum kuruluþunun bu giriþimi, diðer kuruluþlara ve kiþilere örnek bir davranýþtýr. Teþekkür ediyor, hayýrlý olmasýný diliyorum. dedi. KÜTAHYA MÝLLETVEKÝLÝ HASAN FEHMÝ KÝNAY; KÜTAHYA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI DAHA ÖNCE DE ATATÜRK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ NÝ ÝLÝMÝZE KAZANDIRMIÞTI Son dönemde ilimizde eðitim alanýnda önemli geliþmeler kaydedildiðini ifade eden Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, 2009 yýlýnda Sayýn Valimizin ve Milli Eðitim Bakanlýðýnýn giriþimleri ile Kütahya daki fen lisesi ve anadolu lisesi sayýsýnda artýþ olduðunu, sosyal bilimler lisesinin hizmete baþladýðýný belirtti. Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay; Ýnþallah sýnavlardaki baþarýlar, ilimize de yansýyacak, bu kervana bir eser kazandýrmalarýndan dolayý Kütahya Valiliðine ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamýza teþekkürler diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmalarýn ardýndan, Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Vali Þükrü Kocatepe, Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet Þahinkaya, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen ve katýlýmcýlar tarafýndan birlikte butona basýlarak temele ilk harç döküldü. KUTSO ANAOKULUNA BÝR KATKI DA SÝZDEN OLSUN Kütahya ekonomisinin en önemli dinamikleri ve iþ aleminin temsilcileri olan deðerli üyelerimizin, geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzýn geliþiminde önemli rol alacak olan bir anaokulu da siz yapýn kampanyasýna destek vereceklerine inanýyoruz. HESAP ADI VE NUMARALARI KÜTAHYA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ANAOKULU Denizbank Kütahya Þubesi TR Halkbank Kütahya Þubesi TR Yapý ve Kredi Bankasý Kütahya Þubesi TR Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ise konuþmasýnda; Ticaret ve Sanayi Odamýzýn çok deðerli bir giriþimi için burada birlikte bulunuyoruz. Tabi ki Ticaret ve Sanayi Odasýnýn eðitim alanýndaki ilk çalýþmasý deðil. Nafi Güral Bey, baþkanlýk görevine baþladýðýnda, üyelerinin katkýlarý ile ayný anlayýþýn, ayný duyarlýlýðýn, ayný katkýnýn çabasýyla Atatürk Endüstri Meslek Lisesi nin yapýlmasý ile eðitim için örnek olmuþtur. Bugün temelini atmak için buraya geldiðimiz KUTSO Anaokulu da, okul öncesi eðitime de verilen önemin bir göstergesidir, özellikle ziraat mahallesinde ihtiyaç olan anaokulunun yaptýrýlmasý için giriþimde bulunulmasýndan dolayý tebriklerimi sunuyor, teþekkür ediyorum. dedi. 5

8 MALÝYE BAKANI ÞÝMÞEK ODAMIZDA KÜTAHYALI ÝÞADAMLARIYLA BULUÞTU 6 Maliye Bakaný Mehmet ÞÝMÞEK, Kütahya Valisi Þükrü KOCATEPE, Kütahya Milletvekilleri Hasan Fehmi KÝNAY, Hüseyin TUÐCU, TÜGÝK Baþkaný Erkan GÜRAL, Odamýz Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis Üyelerimiz ve odamýz üyelerinin hazýr bulunduðu toplantýda konuþmalarýný gerçekleþip kendilerine yöneltilen sorularý cevaplandýrdýlar. TÜGÝK BAÞKANI ERKAN GÜRAL; KÜTAHYA HAK ETTÝÐÝ HÝZMETÝ ALAMIYOR Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet ÖZOTRAÇ ýn yapmýþ olduðu açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, TÜGÝK Baþkaný Erkan GÜRAL yaptýðý konuþmada, Kütahya nýn karayolu ve diðer ulaþým hizmetleri ile ilgili olarak hak ettiði noktada olmadýðýndan ve alýnan hizmetlerin hem yeterli olmadýðý hem de özellikle yapýlan karayollarýnýn asfalt kalitesinin düþüklüðünden söz etti. TOKÝ nin dar gelirli ailelere sosyal amaçlý konut projeleri yapmasý, projelerini küçük parçalara bölmesi, böylece þehirlerdeki inþaat firmalarýnýn da bu ihalelere girebilmesi için destek ve teþvik edilmesi gerektiðini ifade etti. Ayrýca, Türkiye deki kayýt dýþý ekonominin tespiti ve engellenmesi konusunda yapýlacak çalýþmalar ile haksýz rekabetin önlenmesi hususunun önemini vurguladý. Vergi denetimlerinin esnafýmýzý, tüccarýmýzý, sanayicimizi eðitici yönde olmasýný ve yapýlacak hatalarýn bu vesile ile önlenmesini arzu ettiðini dile getirdi. Kütahya nýn genel olarak hak ettiði hizmetlerden tam olarak yararlanamadýðýný ve sýkýntýlarýmýzýn Sayýn Baþbakanýmýza ve hükümetimize aktarýlacaðýna ve çözüm yolu bulunacaðýna olan inançlarýný ifade eden TÜGÝK Baþkaný Erkan GÜRAL konuþmasýný tamamladý.

9 BAKAN ÞÝMÞEK; ÝÞSÝZLÝK HALA YÜKSEK Maliye Bakaný Mehmet ÞÝMÞEK ise yapmýþ olduðu konuþmada, ülkemizin, Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk defa faizlerin ve enflasyonun en düþük seviyeleri gördüðünü belirterek, Türkiye bugün Avrupa da büyüme rekorlarý kýrýyor, istihdam ve not artýþlarýnda rekor kýrýyor diyerek, Türkiye nin, enflasyonun düþme trendine girdiði, bütçe açýklarýnýn azaldýðý ve dünyadaki birçok ülkenin politikacýlarýnýn imrenerek baktýðý nadir ülkelerden biri olduðunu ifade etti. Bakan ÞÝMÞEK, Türkiye de iþsizliðin hala yüksek olduðunu söyleyerek, yüzde 5 büyüme oranýna ulaþýlsa dahi bu oranýn Avrupa ile arayý kapatmasý anlamýna geldiðini ifade etti. Toplantýnýn sonunda Odamýz Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ, Maliye Bakaný Mehmet ÞÝMÞEK in odamýza yapmýþ olduklarý nazik ziyaretleri için teþekkür ve saygýlarýný ifade ederek kendisine Kütahyalý Sanatçýmýz Ressam Ahmet YAKUPOÐLU nun Rengârenk Kütahya kitabýný hediye etti. MALÝYE BAKANI ÞÝMÞEK KÜTAHYA'DA ÇÝNÝ TABAK BOYADI Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Kütahya Porselen e ait Çini Müzesi'nde 'çini boyamasý' yaptý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek ziyaretinin ikinci gününde Kütahya Porselen, Kütahya Seramik maðazalarýný gezerek Kütahya Porselen Fabrikasý'na ait olan Çini Müzesi'nde baský yapýlmýþ çini üzerinde boyama iþlemi yaptý ve çini hakkýnda bilgiler aldý. Eþi Esra Þimþek ile çalýþma önlüðü giyip çini boyamasý yapan Bakan Þimþek, çevresindekilere boyadýðý tabaðýn nasýl olduðunu sordu. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve oðlu Erkan Güral tarafýndan gezdirilen Bakan Þimþek, burada da porselen ve seramikler hakkýnda bilgilendirildi. Bakan Þimþek in ziyaretine Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Belediye Baþkan Vekili Nejat Özturan, Vali Yardýmcýsý Metin Selçuk, Ýl Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu katýldý. ODAMIZ GENEL SEKRETERLÝÐÝNE SALÝH NAFÝ ALIÇ ATANDI yýlýnda oda kadrosuna katýlan Salih Nafi ALIÇ, 2006 yýlýna kadar Sanayi Þefi, 2006 yýlýndan 2010 yýlýna kadar Genel Sekreter Yardýmcýlýðý görevini yürütmüþ ve 15 Temmuz 2010 tarihi itibariyle Odamýz Genel Sekreterliðine atanmýþtýr Kütahya doðumlu olan Salih Nafi ALIÇ, ilk, orta ve lise eðitimini Kütahya da tamamladýktan sonra A.Ü.Ýþletme Fakültesi Muhasebe Finansman Bölümünden mezun olmuþtur yýllarý arasýnda Kütahya da özel sektörde çalýþan Salih Nafi ALIÇ, evli ve iki çocuk babasýdýr. 7

10 8 KUTSO NUN, SANAYÝ VE TÝCARET BAKANI NÝHAT ERGÜN ONURUNA VERDÝÐÝ ÝFTAR YEMEÐÝNDE ÝÞADAMLARI VE STK TEMSÝLCÝLERÝ BÝRARAYA GELDÝ Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantýlara katýlmak üzere Kütahya'ya geldi. Bakan Ergün Kütahya Belediye Baþkanlýðýný ziyaretinin ardýndan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan onuruna düzenlenen iftar yemeðine katýlarak, iþadamlarý, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ve üyeler ile bir araya geldi. Ýftar yemeðine, Kütahya Milletvekilleri Hasan Fehmi Kinay, Soner Aksoy, Ýsmail Hakký Biçer, Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Vali Yardýmcýlarý Metin Selçuk, Mustafa Ýngeç, Haluk Saygý, Kaymakamlar, Belediye Baþkanýmýz Mustafa Ýça, Ýl Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu, Kütahya Ticaret Borsasý Baþkaný Ahmet Altýnkaya, TÜGÝK Baþkaný Erkan Güral, Güral Porselen Yönetim Kurulu Baþkaný ve Macaristan Fahri Konsolosu Ýsmet Güral, Ýþadamý Rýza Güral, TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Baþkaný Sevim Güral Olgun, TOBB Kütahya Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Mustafa Telli, KÜSÝAD Baþkaný Mehmet Ceylan, KÜGÝAD Baþkaný Volkan Turgut, KÜTESOB Baþkaný Ýbrahim Yiðit ve esnaf odalarýna baðlý diðer odalarýn temsilcileri, Tavþanlý, Gediz, Simav ilçelerinden yerel yönetim temsilcileri ile Ticaret ve Sanayi Odasý yetkilileri, yönetim kurulu ve meclis ile meslek komiteleri üyelerimiz, odamýza üye firma yetkilileri, basýn mensuplarý katýldý. BAÞKAN GÜRAL; EN ZOR GÜNLERDE BÝLE KÜTAHYA OLARAK HÝÇ KRÝZ LAFI ETMEDÝK Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral konuþmasýna Sanayi ve Ticaret Bakanýna teþriflerinden dolayý teþekkür ederek baþladý. Tüccar ve sanayici için geliþtirilen çözümlerin iþletmelere, KOBÝ lere gayret vermesinin çok sevindirici olduðundan bahisle, Sanayi Bakanlýðý tarafýndan iþletmelere yönelik KOSGEB Destekleri, KOBÝ çaðrý merkezleri, AR-GE gibi faaliyetlerinin iþ dünyasýný sevindirdiðini söyledi. Kütahya nýn sosyo-ekonomik göstergeleri, eðitim, saðlýk, imalat sanayi sektöründeki istatistikî verileri hakkýnda bilgiler sundu. Kütahya nýn vergi tahakkuku alanýnda 27.sýrada yer aldýðýný belirterek, sektörlere yansýmalarýný açýkladý ve ilimizin ticaret, sanayi, ekonomik yapýsý hakkýnda bilgiler verdi. Kütahya nýn organize sanayi bölgeleri ile ilçeleri hakkýnda da bilgiler aktaran KUTSO Baþkaný Nafi Güral, ölçek ekonomisi konusunda sýkýntýlar yaþandýðýnýn altýný çizdi. En zor günlerde bile Kütahya olarak hiç kriz lafý etmedik, en kötü zamanda bile hep umut daðýttýk, 2010 yýlý bitmeden iþsizliði tek haneli rakamlarda göreceðiz dedi. Bakanlýðýmýzýn KOBÝ lere verdiði çeþitli destekleri var, Türkiye de ölçek ekonomisi dengeli hale getirilirse, özellikle küçük iþletmeler için çok faydalý olacak. Refah, mutluluk, zenginleþmeden geçiyor dedi. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Kütahya nýn ulaþým, ölçek ekonomisinde denge, ilçelerin sorunlarýna çözüm üretilmesi, organize sanayi bölgeleri ile ilgili beklenen iyileþtirmeler, KOSGEB destekleri, Türk Ticaret Kanununun biran evvel çýkarýlmasý gibi konularda Kütahya nýn beklentilerini ifade ederek, sözlerini tamamladý.

11 yok. Baþka yerden yatýrýmcýlar bekleniyor. Tabii baþka yerden de yatýrýmcý gelecek, bunlar da önemli ancak bunlardan daha önemlisi bir þehrin kendi içinde ne kadar yatýrýmcýsýnýn olduðu, o þehirde müteþebbis ruhun olup olmadýðýdýr. Türkiye'de geliþtirmek zorunda olduðumuz konulardan biri de müteþebbis ruhtur. Türkiye'de müteþebbis sayýmýz yeterli deðil. Küçük ve orta boy iþletmeler kuran çok sayýda müteþebbisimiz var ama dünyanýn geliþmiþ ülkelerine göre bu sayý yeterli deðil. Ülkemizde 100 kiþiden 4'ü giriþimcilik yapmaktadýr. Birçok geliþmiþ ülkede bu sayý 10'un üzerindedir, 16 ve hatta 17'ye ulaþan ülkeler var. Bu konuda mesafe almamýz gerekir" þeklinde konuþtu. BAKAN ERGÜN; ÖLÇEK BÜYÜTMELÝYÝZ, HEDEF BÜYÜTMELÝYÝZ Ýþ dünyasý ile, STK lar ile bir araya geldiðimiz organizasyonlar çok önemli, sizlerle görüþmelerimiz bizim kendi çalýþmalarýmýza yön vermemizde çok katký saðlýyor. Siyasi riskleri azaltmadan ekonomik zemini güçlendirme imkâný yoktu. Ýstediðimiz teþvik sistemini getirelim, bütün arsalar bedava olsun, tüm iþçi paralarýný biz ödeyelim ama siyasi riskler orada durduðu müddetçe arzu edilen sonucu vermeyecekti'' dedi. Sanayi ve Ticaret Bakaný Sayýn Nihat Ergün iþadamlarýna hitap ettiði konuþmasýna þöyle devam etti; Türkiye son yýllarda hedefini büyüttüyse ve emin adýmlarla yürüyorsa bu reel sektörle birlikteliðin önemidir. Türkiye dünyanýn siyasi ve ekonomik merkezleri arasýnda yerini alacaktýr. Son yýllarda gördüðümüz ulaþtýðýmýz hedefler, bunu baþaracaðýmýzýn bir göstergesidir. Türkiye dünyanýn 17 nci ekonomisi haline gelmiþtir, bunun nedeni siyasi istikrar ve güven ortamýdýr. Türkiye nin teknoloji alanýnda da nasýl ilerlediðini savunma sanayi alanýnda görüyoruz. Ýþletmelerin çoðu küçük ve orta ölçekli olabilir, fakat bunlar ölçek ekonomisinin geliþmesi açýsýndan birliktelikler, ortaklýklar oluþturabilirler. Ölçek büyütmeliyiz, hedef büyütmeliyiz. Ýþletmelerin çeþitli projelerine, giriþimciliðe destekler veriyoruz, ülkenin gelecek hedefine birlikte varacaðýz. Ýþletmeler de sivil toplum kuruluþlarý da bunlara katýlmalýdýr. Ülkenin yönünü geliþmiþ ülke standartlarý yönüne çevirmemiz gerekiyor. dedi. Ýftar yemeðine katýlan Kütahya Milletvekilleri adýna konuþma yapan AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ise konuþmasýna, böyle anlamlý bir gecede iþ dünyasýný ve bürokratlarý bir araya getiren Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý na teþekkür ederek baþladý. Kütahya daki ticaret ve sanayi alanýndaki geliþmelere dikkat çekerek, ikinci organize sanayinin Kütahya ya kazandýrýldýðýný, yeni yatýrýmlarýn beklendiðini ifade etti. BAKAN ERGÜN; ÜLKEMÝZDE 100 KÝÞÝDEN SADECE 4'Ü GÝRÝÞÝMCÝ Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, konuþmasýnýn baþýnda, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve iþ dünyasýnýn ekonomik, ticari ve siyasi alandaki önemini vurguladý. Bir ülkenin üretim gücü ve kabiliyetinin sanayiyle ölçülebileceðini anlatan Ergün, ''Türkiye'nin bütün illeri birden kalkýnýrsa ülke kalkýnmasý olur. Yoksa 3-5 ilde her þey toplanýp diðer illerde bir atalet, durgunluk varsa o ülke kalkýnmýþ bir ülke sayýlamaz. Bütün þehirlerimizi tüm potansiyellerini deðerlendirecek þekilde harekete geçirmemiz lazým. Bazý illerimizde ne yazýk ki müteþebbis gücü son derece zayýf bir potansiyel var, yerin altýnda, üstünde zenginlikler var, bunlarý harekete geçirecek adam Sanayileþme, ülke ekonomisi ve anayasa ile ilgili referandum süreci hakkýnda da bilgiler veren Sayýn Ergün; ülkenin bürokratik vesayettin kurtulmasý gerektiðini, ekonomik hayat için en tehlikeli virüsün belirsizlik olduðunun altýný çizdi. Ýþ dünyasý devlete güvenmez ise, yatýrýmý hatta alýþveriþi durduracaðýný ifade ederek, bu ülkede en önemli konularda son sözü millet söylesin dedi. Ýþ dünyasý temsilcilerine, siyasi istikrar ve güven ortamýný geliþtirmek için yapýlan gayretlere kayýtsýz kalmayýn çaðrýsý yaparak konuþmasýný tamamladý. Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün'ün konuþmalarýnýn ardýndan kendisine, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan, günün anýsýna Þehit Sancaktar Mehmetçik Anýtý heykeli ile Kütahyalý sanatçý Ahmet Yakupoðlu nun Rengarenk Kütahya kitabý hediye edildi, Tavþanlý Belediye Baþkaný Mustafa Güler ise Sanayi ve Ticaret Bakaný Sayýn Nihat Ergün e meþhur Tavþanlý leblebisi hediye etti. 9

12 TÜRKÝYE SERAMÝK SANAYÝ BULUÞMASI ESKÝÞEHÝR DE GERÇEKLEÞTÝ Sanayi ve Ticaret Bakaný Sayýn Nihat Ergün ün de katýldýðý toplantýya, TOBB TSO Konsey Baþkaný ve Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral konuþmacý olarak katýldý. Türkiye nin Sanayi Stratejisi çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan tüm ilgili kesimlerin katkýlarýyla oluþturulan Seramik Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planý, 1 Temmuz 2010 günü saat da Eskiþehir Anemon Otel de düzenlenen forumda, kamunun ve özel sektörün tüm temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Yarattýðý Katma Deðer ile stratejik bir önem taþýyan Seramik Sanayi Buluþmasý Sanayi ve Ticaret Bakaný Sayýn Nihat ERGÜN ün katýlýmlarýyla sektörün tüm temsilcilerini bir araya getirdi. Söz konusu toplantýda, sektörün Dünyada ve Türkiye deki durumu ile geleceði konuþuldu ve sektör için stratejik yol haritasý ortaya kondu. Toplantýnýn açýlýþ bölümünde Sanayi ve Ticaret Bakaný Sayýn Nihat ERGÜN ün yaný sýra, Türkiye Seramik Federasyonu Baþkaný Zeynep BODUR, Eczacýbaþý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent ECZACIBAÞI, TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný ve Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL, Eskiþehir Sanayi Odasý Baþkaný Savaþ ÖZAYDEMÝR ve Eskiþehir Bilecik Kütahya Seramik Ýþ Kümesi Baþkaný Zeki Þafak OZAN konuþma yaptý. Öðleden sonraki bölümde ise iki ana baþlýk altýnda sektör strateji belgesi tartýþýlarak Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunulmak üzere görüþüldü. Söz konusu belgede Türk seramik sektörü deðerlendirilerek, incelemeler doðrultusunda sektörün iyileþtirme noktalarý ve stratejik yaklaþýmlarý belirlendi ve eylem planý oluþturuldu. Çalýþma, seramik sektörünün sürdürülebilir büyümesi ve rekabet edilebilirliðinin korunmasý için önündeki engellerin belirlenmesine odaklý olarak yürütülüp Türkiye Seramik Sanayi stratejisinin uzun dönemli vizyonu; Türk Seramik Sanayinin Ýmajýný Yükselterek Küresel Pazar Payýný Artýrmak olarak belirlendi. Bu vizyonu yakalayabilmek için Ýç pazarda saðlýklý büyümenin saðlanmasý ve Türk Seramik sektörünün rekabet gücünün artýrýlmasý genel amacý doðrultusunda Kalite ve verimliliðin artýrýlmasý ile Ýç ve Dýþ pazarda ticaret ve rekabet þartlarýnýn iyileþtirilmesi þeklinde stratejik hedefler tespit edildi. Bu hedeflere ulaþmak için ise yýllarý arasýnda atýlacak adýmlar 19 ayrý eylem olarak tespit edildi. Seramik Sanayi Buluþmasýnda tüm bu eylemler tek tek ele alýnýp tartýþýldý. Türkiye Seramik Federasyonu Baþkaný Zeynep Bodur, Sektörün 26 Bin Kiþiye Doðrudan, 220 Bin Kiþiye de Dolaylý Olarak Ýstihdam Saðladýðýný Bildirdi Türkiye Seramik Federasyonu Baþkaný Zeynep Bodur, sektörün 26 bin kiþiye doðrudan, 220 bin kiþiye de dolaylý olarak istihdam saðladýðýný bildirdi. Türkiye Seramik Sanayi Buluþmasýnda yaptýðý konuþmada Bodur, sektörün 1 milyar dolar ihracat deðeri olduðunu belirtti. Bodur, dünya seramik sektörünün toplam 142 milyar dolarlýk bir pazar olduðunu dile getirerek, 66 milyar dolarlýk seramik karo sektörünün Ýtalya, Ýspanya, Brezilya ve Çin'in egemenliði altýnda olduðunu, bu ülkelerin üretimin yüzde 65'ini gerçekleþtirdiðini kaydetti. Seramik sektöründe son yýllarca ciddi bir konsolidasyon yaþandýðýný ifade eden Bodur, sektörün fiyata son derece duyarlý olduðunu, üretim ve tedarik zinciri sürelerinde maliyet düþürücü çalýþmalarýn arttýðýný anlattý. Bodur, sektörde üretimin geliþmiþ ülkelerden geliþmekte olan ülkelere kaydýðýný, enerji ve iþçiliðin ucuz olduðu ülkelere seramik sektörünün öne çýktýðýný dile getirerek, kendi teknolojisini üretmeye baþlayan Çin ile Hindistan, Ýran ve Mýsýr sektörde ciddi geliþme gösterirken aþýrý fiyat nedeniyle Ýtalya, Türkiye ve Ýspanya'nýn farklý tasarým ile öne çýktýðýný ifade etti. Seramik sektörünün maliyetlerinin yüzde 40'ýnýn sabit maliyetlerden oluþtuðunu, ham madde fiyatlarýnda artýþ trendinin devam ettiðini belirten Bodur, iþçilik, nakliye, enerji ve iþçiliðin payýnýn maliyet yönetiminde kritik olduðunu söyledi. Zeynep Bodur, bugün Türkiye'nin 24 ilinde seramik kaplama, teknik seramik, ham madde, refrakter, sofra yardýmcý malzeme alanlarýnda 83 firma ve 92 üretim tesisinin faaliyet gösterdiðini kaydetti. Sektörün 1980'li yýllardan itibaren geliþmeye baþladýðýný anlatan Bodur, '3 milyar dolarlýk üretim deðerine sahip sektörde, üretimin yüzde 54'ünü gerçekleþtiren karo sektörü krizden sonra 5'inci sýrada. Seramik saðlýk gereçleri dünyanýn 5. ihracatçýsý konumunda. Sofra ve süs eþyalarý ile refrakterin Avrupa'da ciddi payý bulunuyor' diye konuþtu. Bodur, sektörün 26 bin kiþiye doðrudan, 220 bin kiþiye de dolaylý olarak istihdam saðladýðýný bildirdi. Sektörde ciddi arz fazlasý, talep yetersizliði sýkýntýsý söz konusuolduðunu aktaran Bodur, ülkeler arasý serbest ticaret anlaþmalarýnýn ön plana çýktýðýný belirtti. 10

13 Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, 'Seramik Sanayi Strateji Belgesi'nin Vizyonunun 'Türk Seramik Sanayisinin Ýmajýný Yükselterek Küresel Pazar Payýný Artýrmak' Olduðunu Bildirdi Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, 'Seramik Sanayi Strateji Belgesi'nin vizyonunun 'Türk Seramik Sanayisinin Ýmajýný Yükselterek Küresel Pazar Payýný artýrmak' olduðunu bildirdi. Ergün, Seramik Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planýna son þeklinin verileceði 'Türkiye Seramik Sanayi toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada, seramik sektöründe de bilime, Ar-Ge'ye, teknolojiye önem verilmesi, özellikle üniversite-sanayi iþbirliðinin daha üst aþamaya taþýnmasý gerektiðini belirtti. Ýç pazarýn saðladýðý dinamizmin, yeni ürün ve üretim modellerinin geliþtirilmesi için bir araç haline getirilebileceðine deðinen Ergün, ekonominin büyüme sürecinde, en hýzlý ilerleyen sektörlerin baþýnda inþaat sektörünün geldiðini kaydetti. Bakan Ergün, 2003 yýlýndan itibaren Toplu Konut Ýdaresi'nin (TOKÝ), 81 il, 800 ilçe ve bin 703 þantiyede 428 bin konutun inþaatýna baþladýðýný anýmsatarak, hem iç pazarda hem de dýþ pazarda böyle büyük potansiyel taþýyan bir sektörün çok daha baþarýlý olmasý gerektiðini anlattý. 'Bugün dünya seramik üretiminde 9. sýradayýz; ancak çok daha üst sýralara týrmanacak gücümüz fazlasýyla vardýr' diyen Ergün, Türkiye ekonomisinin güven ve istikrar kazandýkça, gerçekçi ve uygulanabilir strateji belgeleri ve eylem planlarý hazýrlamanýn da mümkün hale geldiðini vurguladý. Ergün, yýllardýr eksikliði duyulan Sanayi Strateji Belgesi'ni son aþamaya getirdiklerini ve bu belgeyi yakýnda kamuoyuna açýklayacaklarýný ifade ederek, sanayi stratejilerinin uzun dönemli vizyonunu, 'Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya'nýn üretim, mal ve hizmet üssü olmak' olarak belirlediklerini anýmsattý. - SERAMÝK SEKTÖRÜ STRATEJÝ BELGESÝ- 'Seramik Sektörü Strateji Belgesi'ni de sanayi stratejilerine mutabýk bir anlayýþla hazýrladýklarýný bildiren Ergün, sözlerini þöyle sürdürdü: 'Seramik sektörünün en göze çarpan özelliklerinden birisi, bu sektörün ihracatta yerli kaynaklarý en çok kullanan ve ithal ürünlere baðýmlýlýðý en az olan sektörlerden biri olmasýdýr. Dolayýsýyla bu sektörü ileriye taþýyacak adýmlar, ekonomi için ayrý bir önem taþýmaktadýr. Seramik Sanayi Strateji Belgesi'nin vizyonu, 'Türk Seramik Sanayisinin Ýmajýný Yükselterek Küresel Pazar Payýný Artýrmak'týr. Bu vizyondan yola çýkarak, 'Kalite ve verimliliðinin artýrýlmasý' ile 'Ýç ve dýþ pazarda ticaret ve rekabet þartlarýnýn iyileþtirilmesi' þeklinde 2 tane stratejik hedef belirledik. Sektörü, ülkemizi ve dünyadaki geliþmeleri analiz ederek, sektörün güçlü ve zayýf yönlerini ortaya koyduk. Bizden kaynaklanmayan zayýf yönleri düzeltmek mümkün olmayabiliyor; ancak kendi aramýzda çözebileceðimiz sorunlarý da çözmemiz gerekiyor.' 11

14 Bakan Ergün, Türkiye'nin doðal enerji kaynaklarý olmadýðý için, enerjiyi ithal ettiðini ve bunun neticesinde üretim maliyetlerinin arttýðýný ifade ederek, seramik sektöründe enerjinin çok kullanýldýðýný düþünüldüðünde, bu sorunun daha önemli bir hale geldiðini söyledi. 'Böyle bir konuda yaþanan sýkýntýyý kýsa vadede çözüme kavuþturmak elbette kolay bir þey deðildir' diyen Ergün, sektörün ve Türkiye'nin incelendiðinde, Türk seramik sektörünün ham madde açýsýndan diðer rakip ülkelere göre avantajlý olduðunun görüldüðünü ifade etti. Nihat Ergün, sektörde çalýþan kaliteli insan kaynaðýnýn ve sahip olduðu bilgi birikiminin de Türkiye'ye rekabet üstünlüðü saðladýðýný kaydederek, Türkiye'de çok çeþitli ürünler üretilebildiði için, ayný anda farklý ülkelere ve müþteri segmentlerine ulaþmanýn mümkün olduðunu anlattý. - STRATEJÝ BELGESÝNDE BELÝRLENEN EYLEMLER Seramik Araþtýrma Merkezi'nin, sektörün bilgiye ve yeniliðe ne kadar açýk olduðunun en somut örneði olduðuna iþaret eden Ergün, þunlarý kaydetti: 'Bunlarýn yanýnda seramik taþýmacýlýðýnda maliyet avantajý getiren demiryolu taþýmacýlýðý, ülkemizde yeterince yaygýn durumda deðildir. Bunda ülkemizde demiryollarýnýn yýllarca ihmal edilmiþ olmasý etkilidir; ancak iþ adamlarýmýzýn fabrika kurarken bu duruma yeterli hassasiyet göstermedikleri de bir gerçektir. Merdiven altý üreticilerin yaptýklarý kayýt dýþý üretim, özellikle dýþ pazarlarda ürünlerimize olan güvenin azalmasýna neden olmaktadýr. Seramik sektöründe, cam ve metal gibi ikame ürünlerin fazla olmasý, sektörde sürekli bir yenilenme ihtiyacý oluþturmaktadýr. Strateji belgemizde belirlediðimiz eylemler, sahip olduðumuz avantajlarý daha iyi deðerlendirmemize, zayýf yönlerimizi güçlendirmemize ve tehditleri fýrsata dönüþtürmemize imkan verecektir.' Nihat Ergün, ilk olarak, kalite ve verimliliðin artýrýlmasý amacýyla, üretim altyapýsýný geliþtirecek ve kapasite kullaným oranýný artýracak tedbirler uygulayacaklarýný bildirerek, bu kapsamda, sektörün ihtiyaç duyduðu Ar-Ge bilincini artýracak, usta eðitim programlarý düzenleyecek ve markalaþmayý saðlayacak olan alt yapýyý oluþturacaklarýný anlattý. Ýkinci olarak da, iç pazarda ticaret ve rekabet þartlarýný iyileþtirmek amacýyla, hukuki ve idari düzenlemeler yapacaklarýný dile getiren Ergün, sektörün alt yapýsýný güçlendirecek ve iç pazar koþullarýný düzenleyecek tedbirler alacaklarýný söyledi. - 'KÜMELENME ÝLE ÝLGÝLÝ HUKUKÝ DÜZENLEMELER HAYATA GEÇÝRÝLECEK'- Ergün, 'Kümelenme ile ilgili hukuki düzenlemeleri hayata geçirerek, firmalarýmýz arasýndaki bilgi ve beceri paylaþýmýný artýracaðýz. Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini artýrarak, kaliteli üretim yapan firmalarýmýzý koruyacaðýz. Üniversite-sanayi iþbirliði ve taþýmacýlýk gibi altyapý alanlarýný da güçlendireceðiz. Üçüncü olarak, dýþ pazar rekabetçiliðinin korunmasý amacýyla, finansal kaynaklarý iyileþtirecek, ürün geliþtirme ve tanýtým faaliyetlerini etkinleþtirecek tedbirlere aðýrlýk vereceðiz' diye konuþtu. Eximbank'ýn ihracatçýlara kullandýrdýðý orta ve uzun vadeli kredileri 2010 yýlýnda 10 kat artýrarak 150 milyon dolardan 1 milyar 450 milyon dolara çýkardýklarýný anýmsatan Ergün, ülke (alýcý) kredilerini de 27 milyon dolardan 1 milyar dolara yükselttiklerini belirtti. Ergün, hükümet olarak, güven ve istikrarý saðlayacak adýmlar atmaya devam edeceklerini bildirerek, 'Ancak bu ortamdan yararlanacak olan sizlersiniz. Sizin yapacaðýnýz yatýrým, üretim ve ihracat, Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taþýyacaktýr' dedi. 12

15 ODAMIZ GELENEKSEL ÝFTAR YEMEÐÝ YAPILDI Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Geleneksel Ýftar Yemeði, bu yýl da 16 Aðustos 2010 tarihinde Saklý Dünya Restaurant ta yapýldý. Üyelerimizin yoðun ilgi ve katýlým gösterdiði iftar yemeðine, Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Vali Þükrü Kocatepe, Garnizon Komutaný Hv. Piyade Tuðgeneral Sami Fýndýkoðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Rýza Can, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Nuh Kalkan, Ýl Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu, Ýl Defterdarý Mehmet Saygý, Güral Porselen Yönetim Kurulu Baþkaný ve Macaristan Fahri Konsolosu Ýsmet GÜRAL, TÜGÝK Baþkaný Erkan Güral, ilimizde görevde bulunan Maliye Bakanlýðý Baþ Müfettiþi Dursun TORLAKCIK, daire müdürleri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, basýn mensuplarý, iþ dünyasý temsilcileri katýldý. Ýftar yemeðinin sofra duasý ise, Ýl Müftüsü Mustafa ÜSKÜLÜPLÜ tarafýndan yapýldý. Ýftar yemeðinde, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný Nafi Güral tarafýndan, 4.nesil iþletme olmasý sebebiyle Lütfiye Eratar a hazýrlanan plaket, oðullarý Hasan Eratar ve Ahmet Eratar a verildi. Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral yaptýðý konuþmada; Ramazan ayýnýn güzelliklerinden bir tanesini bugün birlikte yaþýyoruz. Oruçlarýmýzýn kabulü, iyilikler, güzellikler için tüm dualarýmýz sizlerle. Bildiðiniz gibi odamýzýn iftarýný geleneksel hale getirdik. Eskiden kapalý mekanlardaydýk, þimdi ise yaz mevsimine geldiðinden bahçelerdeyiz. Bahçemizde çok sayýda haným var, hanýmlarýn ekonomiye katkýda çok önemli rolü olduðunu düþünüyorum, teþriflerinden dolayý teþekkür ediyorum. Biz odamýzda belki ilk defa bu dönem, meslek komitelerimizde 8, mecliste 5, yönetimde 1 hanýmefendiye yer verdik. Aslýnda buna Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði önderlik ediyor, ancak odalarýn da desteði önemli. Burada bir hanýmefendimize Lütfiye Eratar a plaket sunduk, bir hanýmefendi tam dört nesildir bir iþletmenin yaþamasýna katký saðlýyor, birinci nesil kayýnpederine, ikinci nesilde eþine, üçüncü nesilde çocuklarýna, dördüncü nesilde ise torunlarýna destek veriyor. Bu iþletmenin ayakta kalmasýnýn ne denli ona baðlý olduðunu, hanýmlarýn ne kadar önemli rolü olduðunu bir kez daha anlýyoruz. dedi. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý nýn Saklý Dünya Restaurant da gerçekleþtirilen geleneksel iftar yemeðinin ardýndan, oda hizmet binasýnýn alt katýnda oluþturulan Kütahya Evi nin açýlýþý yapýldý. 13

16 Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral ile Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen iftara gelen misafirleri kapýda karþýladý. Baþkanýmýzýn karþýlama sýrasýnda yaptýðý kýsa sohbet aný. 14

17 Geleneksel iftar yemeðimizde protokol mensuplarý, bürokratlar, STK temsilcileri, üyeler biraraya geldi Geleneksel iftar yemeðimiz Saklý Dünya Restaurant ýn bahçesinde, açýkhava keyfinde yapýldý. 15

18 Saklý Dünya Restaurant ta gerçekleþtirilen geleneksel iftar yemeðimize çoksayýda davetli katýldý. Ýftarýmýzdaki protokol masalarýndan kareler... 16

19 Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Meslek Komiteleri Baþkanlarýmýz iftar yemeðimize katýlan misafirleri karþýladýlar. 17

20 ODAMIZ MECLÝS TOPLANTISI YAPILDI Odamýz Aðustos ayý meclis toplantýsý 9 Aðustos 2010 Pazartesi günü, saat:20,30 da meclis toplantý salonumuzda, Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen baþkanlýðýnda, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizin katýlýmýnda gerçekleþtirildi. Meclis Toplantýmýza odamýz 4.Meslek komitesi baþkaný Mustafa Kýzýklýoðlu ile 5.meslek komitesi baþkaný Derya Erden Çerkeþ de katýldý. Açýlýþ ve Yoklama ile Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan baþlatýlan toplantýya Haziran ayý toplantý tutanaðý, Haziran ve Temmuz aylarý gelir-gider raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun sunulmasý ile devam edildi. Yönetim kurulu baþkanlýðýmýzdan gelen fiyat tarifesi hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýmýz Hasan Öncel in bilgi vermesinden sonra, müzakere edilen azami fiyat tarifesi, oybirliði ile kabul edildi. Daha sonra, Meclis Üyemiz Naime Göker Ekim tarafýndan AB Projeleri ile ilgili yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi sunumu yapýldý. Kurum ve kuruluþlardaki temsilci-lerimizden bilgi sunumunu oluþturan gündem maddesinde ise; Meclis Üyemiz Faruk Iþýlda Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý (KEKA) tarafýndan düzenlenen Tarým Çalýþtayý hakkýnda, Yönetim Kurulu Üyemiz Aysel Yükselener, düzenlenmesi planlanan Uluslar arasý Çini Sempozyumu hakkýnda, Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Atakan Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý (KEKA) tarafýndan düzenlenen Turizm Çalýþtayý hakkýnda, Meclis Üyemiz Ýsmail Yiðit; 2010 Kültür ve Sanat Baþkenti Ýstanbul organizasyonu kapsamýnda çini sanatýný da içine alan geleneksel Türk El Sanatlarý hakkýndaki organizasyon ile ilgili bilgiler aktardý. 18 Meclis Üyemiz Hasan Baydar ýn ilimizin sosyal, ekonomik yapýsý ve Kütahya organize sanayi bölgeleri ile ilgili genel deðerlendirmelerini paylaþtýðý konuþmasýnýn ardýndan, Meclis Üyemiz Rasim Çoruh, þehirleþme ve kent yaþamý hakkýndaki görüþlerini hazirunla paylaþtý. Ardýndan Meclis Üyelerimizin önerisi ile Odamýz Hukuk Müþaviri Av.Mustafa Dönmez, tüccar ve sanayiciyi ilgilendiren hukuki konularda bilgiler vererek, sorularý cevaplandýrdý. Kurum ve kuruluþlardaki temsilcilerimizden bilgi sunumu ve dilek ve temenniler gündem maddelerinin ardýndan toplantý, Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen tarafýndan kapatýldý.

21 KUTSO DAN BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI: YENÝLENEN KOSGEB DESTEKLERÝ Odamýz toplantý salonunda düzenlenen Yenilenen KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantýsý KOSGEB Baþkan Yardýmcýsý Bayram Mecit in sunumu ile gerçekleþtirildi. Bilgilendirme Toplantýsýna, Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen, Yönetim Kurulu Üyemiz Enver Özer, KEKA ve KOSGEB yetkilileri, üyelerimiz ve basýn mensuplarý katýldý. Yoðun katýlým ve ilgiyle gerçekleþtirilen bilgilendirme toplantýsýnda, KOSGEB Destek Programlarý ve KOBÝ ler Ýçin yeni dönem destekleri hakkýnda ayrýntýlý bilgiler verildi. Türkiye de Kobi Tanýmý, Türkiye deki KOBÝ lerin Ekonomideki Payý ve KOSGEB Hakkýnda Genel Bilgiler vererek sunumuna baþlayan KOSGEB Baþkan Yardýmcýsý Bayram Mecit, ardýndan Destek Programlarý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Türkiye de KOBÝ lerin Ekonomideki payýný TÜÝK, YOÝK, BDDK verilerine göre, istatistiklerle anlatan Sayýn Mecit; KOBÝ lerin; Toplam iþletme sayýsýnýn %99,9 unu, Toplam istihdamýn %79 unu, Toplam katma deðerin %56 sýný, Toplam satýþlarýn %67 sini, Toplam yatýrýmlarýn %62 sini, Toplam ihracatýn %56 sýný oluþturmakta olduðunu, KOBÝ Kredilerinin toplam krediler içindeki payýnýn %21,7 olduðunu belirtti. KOSGEB hakkýnda genel bilgiler de veren Sayýn Mecit; KOSGEB in 1990 yýlýnda, 3624 sayýlý kanun ile kurulduðunu, amacýnýn; küçük ve orta ölçekli iþletmelerin; payýný ve etkinliðini artýrmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik geliþmelere uygun biçimde gerçekleþtirmek olduðunun altýný çizdi. KOSGEB Destek Programlarýnýn; Kobi Proje Destek Programý, Tematik Proje Destek Programý, Ýþbirliði-Güçbirliði Destek Programý, Ar-Ge, Ýnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programý, Giriþimcilik Destek Programý, Genel Destek Programý olmak üzere 6 kategoriden oluþtuðunu belirterek söz konusu destek programlarý hakkýnda ayrýntýlý bilgiler verdi. 19

22 YÖNETÝM KURULUMUZ 36. KÜTAHYA EL SANATLARI VE TÝCARET GENEL FUARINDAYDI Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral baþkanlýðýndaki yönetim kurulumuz, fuar alanýndaki geziden önce, Bizim marketi ziyaret ettiler. Frig Fuarcýlýk firmasý sahibi Tuncay VAROL tarafýndan fuar giriþinde karþýlanan Yönetim Kurulumuz, kapalý alanda yer alan firmalarý, Odamýz 6. Meslek Komitesi Baþkaný Fikret ÖNCÜL, Meclis Üyelerimiz Ahmet YAZAROÐLU ve Rasim ÇORUH ile Tuncay VAROL un ev sahipliðinde ziyaret etti. Fuarda odamýz 6. Meslek Komitesine tahsis edilen bölümdeki stantlarý gezen Yönetim Kurulumuz, iþletme sahipleri ile Meclis Üyemiz Ahmet YAZAROÐLU nun standýn da sohbet etti. Fuar açýk alanýnda bulunan iþyerlerinin ziyareti sonrasýnda, Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, fuar hatýra defterine, fuar hakkýndaki düþüncelerini yazdý. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral beraberinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz, fuardaki KUTSO 6. meslek komitesi standýnda Baþkanýmýzýn öðrenci giriþimcilerin açtýðý standa ziyareti. 20 Yönetim Kurulu Baþkanýmýz giriþimciler ile sohbet ederek iþ hayatýna dair tavsiyelerde bulundu.

23 Heyetimiz fuar açýk alanýnda. Heyetimiz, üyelerimizden Türkmensu standýnda. Heyetimiz giriþimcilik örneði ürünlerin sergilendiði standý ziyaret etti. 21

24 KÜTAHYA - ESKÝÞEHÝR HAVAALANI BAÐLANTISINA KUTSO DAN SERVÝS DESTEÐÝ 22 Türk Hava Yollarý (THY) Ankara Satýþ Müdürü Emrullah Kiriþçi, THY Eskiþehir Satýþ Trafik Þefi N.Pelin Irmaklar, THY Ýstanbul Pazarlama ve Satýþ Uzmaný Murat Yaðmur dan oluþan heyet, odamýz yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarete, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Yrd. Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Aysel Yükselener, Harun Yurdagül katýldý. THY yetkilileri, Kütahya-Eskiþehir havaalaný baðlantýlý servis hizmetinin baþlamasý nedeniyle, odamýzý ziyaret ettiklerini belirttiler. Kütahya ilinde son on yýldýr ekonomik ve sosyal geliþmelerin sonucunda bu servis talebinin doðduðunu ifade ederek, bu servis hizmetinin kar amaçlý olmadýðýný söylediler. Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç tarafýndan, uzun zamandýr baþlatýlmasý beklenen servis hizmetinden dolayý Kütahya iþ çevresinin duyduðu memnuniyet dile getirildi. Sayýn Özotraç, ulaþýmýn ekonominin vazgeçilmez unsurlarýndan biri olduðunu belirtti ve ulaþým kolaylýðýnýn, þehrin ekonomik ve sosyal cazibesini artýracaðýný ifade etti. Ayrýca THY tarafýndan sunulan bu servisin, hizmete baþlayacak olan Zafer Havalimaný açýsýndan, Kütahya daki fizibilite çalýþmalarýna bilgi saðlayarak, bu çalýþmalara zemin oluþturacaðýný belirtti. Ziyaretin sonunda Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, KUTSO olarak THY nin bu hizmetinin tanýtýmýna katkýda bulunacaðýmýzý ifade etti.

25 HER KÖYE BÝR KOBÝ PROJESÝ TANITILARAK KOBÝ LERÝN FÝNANSMANA ERÝÞÝMÝNDE KREDÝ GARANTÝ FONU NUN ROLÜ ANLATILDI Odamýz ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iþbirliðinde, 02.Aðustos 2010 Pazartesi günü toplantý salonumuzda, Kredi Garanti Fonu A.Þ. Genel Müdürü Sayýn Hikmet KURNAZ ýn sunumunda, HER KÖYE BÝR KOBÝ Projesi ve KOBÝ lerin Finansmana Eriþiminde Kredi Garanti Fonu nun Rolü hakkýnda bilgilendirme semineri düzenlendi. Kredi Garanti Fonu A.Þ. Genel Müdürü Hikmet Kurnaz ve Kredi Garanti Fonu Kaynak ve Ürün Geliþtirme Müdürü Canan Þakar tarafýndan sunulan bilgilendirme seminerinde Avrupa Yatýrým Fonu ile imzalanan Anlaþmaya istinaden özellikle kýrsal kesimdeki giriþimciliði yaygýnlaþtýrmaya yönelik olan proje ile Türkiye genelinde KOBÝ lere 112,5 milyon Euro kredi kullandýrýlmasý amaçlanan krediye eriþim için Kredi Garanti Fonu nun kefaleti hakkýnda bilgiler verildi. Kredi Garanti Fonu nun kuruluþ yapýsý, amaçlarý, çalýþma þekilleri ile ilgili olarak bilgiler verilen seminerde, Her Köye Bir Kobi Projesi hakkýnda da açýklamalar yapýldý. Bu projenin amacýnýn KOBÝ leri geliþtirmek, yeni yatýrýmlarý desteklemek, kýrsal kesimdeki giriþimciliði artýrmak, kýrsal kesimdeki nüfusu yerinde tutmak, istihdamý artýrmak olduðunun altý çizildi. 112,5 Milyon EURO büyüklüðündeki proje kapsamýnda, KOBÝ Baþýna Toplam Kredi Limitinin TL. olduðu ve bu projeden yararlanmak isteyen KOBÝ lerin Kredi Garanti Fonu kefaletinden yararlanma olanaklarý açýklandý. Kredi Garanti Fonu kefaleti ile ilgili olarak yararlanýcý kriterlerinin; KOBÝ ve KOBÝ sayýlan vasýflara sahip esnaf ve sanatkar, tarýmsal iþletme, çiftçi ve serbest meslek mensubu olmak, iflas ve tasfiye sürecinde olmamak, vergi ve SGK borçlarýndan dolayý takibat sürecinde olmamak, finans kurumlarý tarafýndan haklarýnda takibat bulunmamak olduðu belirtildi. Kredi Garanti Fonu tarafýndan yürütülen diðer projeler hakkýnda da kýsa bilgiler verilen seminerin sonunda katýlýmcýlarýn yönelttiði sorular, Kredi Garanti Fonu A.Þ. Genel Müdürü Hikmet Kurnaz tarafýndan cevaplandýrýldý. 23

26 Harun YURDAGÜL KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi KOBÝ Tanýmý deðiþiyor Ülkemizde KOBÝ tanýmýndaki farklý yorumlarý netleþtirmek amacýyla Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan 2005 yýlýnda yayýmlanan yönetmelikte, çalýþan sayýsý 250 den az olan ve satýþ hasýlatý veya mali bilançosu 25 milyon lirayý geçmeyen iþletmeleri KOBÝ olarak tanýmlanmýþtý. Devletin saðladýðý teþviklerden yararlanýlmasýnda ön koþul olan bu tanýmlamada mevcut yorumlarda satýþ hasýlatý ve mali bilanço þartlarýndan birisini karþýlayan iþletme, KOBÝ olarak deðerlendiriliyordu. Dünya gazetesinin 25 Aðustos 2010 tarihli haberine göre, KOBÝ tanýmýnda yapýlacak yeni düzenleme ile, bir iþletmede satýþ hasýlatý ve mali bilançosundan her ikisinin de 25 milyon liranýn altýnda olmasý þartý aranacak. Baþka bir ifade ile artýk satýþ hasýlatý veya mali bilançosundan herhangi birisi 25 milyon lirayý aþan iþletmeler yararlanamayacak. Eðer bu düzenlemeler bir an evvel hayata geçirilebilirse KOBÝ lere ayrýlan kaynaklardan gerçek KOBÝ ler daha fazla pay alma imkanýna kavuþturulmuþ olacaktýr. Böylece ülkemiz üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleþtiren, özveri ve kýt imkanlarla ayakta kalma mücadelesi KOBÝ iþletmelerimizin büyüme yolunda önleri biraz daha açýlmýþ olacaktýr. GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ MARKETÇÝLÝK YASASINI DEÐERLENDÝRDÝ 24 Odamýz birinci meslek komitesinde yer alan ve gýda ticareti sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Haziran ayý toplantýsý yapýldý. Meslek komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Haziran ayý komite toplantýsýnda, marketçilik yasasý ve sektörde faaliyet gösteren küçük firmalarý bekleyen sorunlar müzakere edildi. Ayrýca, Odamýz tarafýndan yaptýrýlacak anaokulu ile ilgili olarak komite tarafýndan baþlatýlan üye ziyaretlerinin devam ettirilmesi kararý alýndý. Meslek komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Temmuz ayý komite toplantýsýnda ise, Odamýz önderliðinde yaptýrýlacak ve inþaatýna baþlanan KUTSO Anaokuluna maddi destek saðlanmasý konusunda, meslek grubuna üye iþyerlerinin komite baþkan ve üyeleri tarafýndan ziyaret edilmesi planlandý.

27 TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ÝMALATI SEKTÖRÜNDEN ALO 174 GIDA HATTI LOGOSU KULLANIMI NA AFÝÞLÝ DESTEK Odamýz ikinci meslek komitesinde yer alan ve tarým, hayvancýlýk ve gýda imalatý sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Haziran ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komite üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Hazirran ayý komite toplantýsýnda; Kütahya Valiliði Tarým Ýl Müdürlüðü nden bastýrýlýp, daðýtýlmasý talebiyle odamýza gelen Alo 174 Gýda Hattý Logosu Kullanýmý ile ilgili konu komitemizde görüþülerek 35x50 ebatlarýnda bastýrýlmasý kararlaþtýrýldý. Afiþlerin odamýz tarafýndan daðýtýmýnýn gerçekleþtirilmesi konusu müzakere edildi. Ayrýca bir sonraki gerçekleþtirilecek olan komite toplantýsýnýn, komite üyesi Raþit ARKAÇ ýn iþyerinde, bütün meslek grubu üyelerinin katýlýmý ile kahvaltýlý olarak geniþletilmiþ olarak yapýlmasý kararý alýndý. Meslek komitesi üyelerinin katýlýmýyla komite üyesi Raþit ARKAÇ ýn iþyerinde yapýlan Temmuz ayý komite toplantýsýnda ise, sektörle ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu. YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ, GÜVENLÝK TEDBÝRÝ VE ULAÞIMDA ÝYÝLEÞTÝRME ÝSTÝYOR Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmý ile odamýz toplantý salonunda gerçekleþtirilen Temmuz ayý komite toplantýsýnda ise, ilimizdeki sit alanlarýnda bulunan eski binalarýn neden olabileceði tehlikelerin önlenebilmesi konusunda neler yapýlabileceði müzakere edildi. Odamýz üçüncü meslek komitesinde yer alan, yapý ve yaþam sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Haziran ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Hazþran ayý komite toplantýsýnda, ilimizdeki þantiyelerde bulunan inþaat ve demir malzemelerinin çalýnmasý hususunda, Emniyet Müdürlüðü ile görüþmelerde bulunulmasý ve engellenmesi için çalýþma yapýlmasý konusunun Yönetim Kuruluna aktarýlmasý kararý alýndý. Þehir içi ulaþým yollarýmýzýn iyileþtirilmesi için bozulmuþ bulunan asfaltlarýn düzeltilmesi gerektiði konusu müzakere edildi. 25

28 26 ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE TESÝSATI SEKTÖRÜ, ÝNÞAAT ZÝRVESÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz dördüncü meslek komitesinde yer alan, inþaat malzemeleri ve tesisatý sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Haziran ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen Haziran ayý komite toplantýsýnda, aylýk komite toplantýlarýna katýlmayan komite üyesinin, oda muamelat yönetmeliði 25. Maddesi gereði organ üyeliðinin sonlandýðý ile ilgili tebliðin kendisine yapýlmasý ve boþalan komite üyeliðine birinci yedek olan üyenin davet edilmesi kararlaþtýrýldý. TOBB tarafýndan ilimizde yaptýrýlan Atatürk Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesinin dýþ cephe boyasý ile ilgili Yönetim Kurulumuz tarafýndan istenen çalýþmalarýn neticesinin, odamýz Yönetim Kuruluna bildirilmesi kararlaþtýrýldý. Ýlimizdeki inþaat ruhsat alma ve kontrol sürelerinin kýyaslanabilmesi amacýyla, çevre illerdeki sürelerin tespit edilmesi ile ilgili çalýþmanýn odamýz sekretaryasýndan talep edilmesi kararý alýndý. Çini merkezi olan Ýlimizin bazý önemli caddelerindeki (Sevgi Yolu, Atatürk Bulvarý, Menderes Caddesi) yapýlarýn cephelerine, uyumlu bir þekilde çini kaplanmasý ve bunun neticesinde, çinili cadde statüsü kazandýrýlmasý konusunda, odamýz tarafýndan Belediye Baþkanlýðýna öneride bulunulmasý kararý alýndý. TOBB ve TÝMFED (Türkiye Ýnþaat Malzemeleri Federasyonu) tarafýndan 8 Haziran 2010 tarihinde Ankara da düzenlenen Ýnþaat Malzemecileri Zirvesine odamýzý temsilen katýlan 4. Meslek Komitesi Baþkaný Mustafa KIZIKLIOÐLU ve Komite Üyesi Mehmet BACACI zirve ile ilgili izlenimleri hakkýnda haziruna bilgi verdi. 30 Aðustos Zafer bayramý kutlamalarý kapsamýnda, daha evvel odamýzda gündeme getirilen, Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ilimizde toplanmasýnýn saðlanmasý ile ilgili Yönetim Kurulumuzdan talepte bulunulmasý kararý alýndý. Meslek komitesi üyelerinin katýlýmý ile Temmuz ayýnda gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, TOBB tarafýndan ilimizde yaptýrýlan Atatürk Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi binasý ve eklentilerine yaptýrýlacak dýþ cephe boya çalýþmalarý incelenerek müzakere edildi. OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE AKARYAKIT SEKTÖRÜ, FÝYAT TARÝFESÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz beþinci meslek komitesinde yer alan, otomotiv, ulaþtýrma ve akaryakýt sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Haziran ayý toplantýsý yapýldý. Komite Üyesi Ýbrahim ÖZTUÐCU nun vefatýndan dolayý boþalan komite üyeliðine, birinci yedek üye Soner UÐUREL in komite asil üyeliðine geldiðine dair yazý gönderildi. Ýl ve Ýlçelere Ulaþtýrma Ýþi Yapan meslek grubu üyelerimizin, teklifi doðrultusunda; maliyetlerinde meydana gelen artýþlarla ilgili Ýl ve Ýlçelere Ulaþtýrma Ýþi Azami fiyat tarifesi talebi müzakere edilerek uygun olduðu görüþü ile oda Yönetim Kuruluna sevk edildi. Oda meclisinin onayý sonrasýnda tarife yürürlüðe girmiþtir. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Temmuz ayý komite toplantýsýnda ise, odamýz önderliðinde üyelerimizin katkýlarý ile yapýlacak Anaokuluna maddi destek saðlanmasý için Meslek Grubuna baðlý üye iþyerleri ziyaretlerinin devam ettirilerek, maddi destek saðlanmasý çalýþmalarýnýn arttýrýlmasý kararý alýndý.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Sayýn Üyemiz, yeni yýlýnýzý en içten iyi dileklerimizle kutlar, saðlýk, baþarý, mutluluklar dileriz. Denebilir ki, hiçbir þeye muhtaç deðiliz, yalnýz bir tek þeye ihtiyacýmýz var: Çalýþkan olmak! Servet

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ S.NO TARİH KONU İLETİŞİME GEÇİLEN/GÖRÜŞ BİLDİRİLEN MAKAM SONUÇ GÖZDEN GEÇİRMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME 1 10/01/2017 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hukuk Müşavirliğimiz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

YÖNETÝMDEN MAARÝF DAVAMIZ VE EÐÝTÝMÝMÝZ ÝSMET ÖZOTRAÇ KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili 1 YÖNETÝMDEN Eylül 2009 Yýl :12 Sayý : 156 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BASIN KÖÞESÝ

BASIN KÖÞESÝ Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2011 Yýl:13 Sayý:169 Tüccar milletin emeði, üretimini kýymetlendirmek için eline ve zekasýna emniyet edilen, bu emniyete liyakat

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar

Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar sunulmuştur. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İLE İLLERİMİZ SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı