Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 YÖNETÝMDEN TEÞVÝKLER KAMU TAÞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSÝSÝ VE 4706 SAYILI TEÞVÝK KANUNU UYGULAMALARI Yatýrým Teþvik Kanunu kapsamýnda Kütahya mýz 3. bölgede yer almaktadýr sayýlý Kanunun Ek- 3 üncü maddesine göre mülkiyeti; - Hazineye, - Özel Bütçeli kuruluþlara, - Belediyelere, - Ýl özel idarelerine ait taþýnmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki yerlerde, - Bedeli karþýlýðýnda, /15199 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile Belirlenen 4 bölge içerisinde yer alan iller için, Sayýlý kanunun 32/A maddesi kapsamýnda indirimli Kurumlar Vergisinden yararlanan ve teþvik edilmesi öngörülen sektörlerde yatýrým yapan yatýrýmcýlara, - 49 yýl süre ile baðýmsýz ve sürekli nitelikte irtifak hakký tesis edilmesi veya 49 yýllýðýna kullanma izni verilmektedir., 4706 sayýlý kanunu daha iyi anlayabilmemiz için yatýrým teþvik kanunlarýný aþaðýdaki tabloda irdeleyelim 4325 ve 5084 SAYILI KANUNLAR ÝLE 4706 SAYILI KANUNLA GETÝRÝLEN TEÞVÝKLERÝN KARÞILAÞTIRILMASI YATIRIM TEÞVÝK BELGESÝ; VAR YOK VAR - ÝSTÝHDAM SAYISI; VAR VAR YOK - SEKTÖREL AYIRIM; YOK YOK VAR KURULAR VERGÝSÝ ÝNDÝRÝMÝ; YOK YOK VAR ÖN ÝZÝN BEDELÝ; --- YOK YOK ÝRTÝFAK HAKKI/KULLANMA ÝZÝN BEDELÝ; YOK YOK VAR BÖLGESEL DESTEK UNSURLARI I.ve II. Bölgelerde Vergi Ýndirimi Sigorta primi iþveren Hissesi Desteði Yatýrým Yeri Tahsisi TEÞVÝKTEN YARARLANMA ÞARTLARI: III. ve IV. Bölgelerde Vergi Ýndirimi Sigorta primi iþveren Hissesi Desteði Yatýrým Yeri Tahsisi Faiz Desteði Salih ÇETÝNER KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi - Yatýrým teþvik belgesi sahibi olunmasý veya bu mahiyette alýnacak yazý, Yatýrým tutarýnýn, taþýnmaz bedellerinin, - Tarým ve hayvancýlýk için bir, - Turizm yatýrýmý için iki, - Diðer yatýrýmlar için üç, Katýndan az olmamasý, - OSB lere Hazineye ait taþýnmazlar 54 ilde bedelsiz devredilmekte, diðerleri de harca esas deðer üzerinden satýlmakta olup, öncelikle yatýrýmlarýn bu bölgelerde yapýlmasý gerekmektedir. - OSB ve Endüstri Bölgelerinde boþ yer yoksa veya yapýlacak yatýrým buralarda yapýlamýyorsa talep deðerlendirilecek, - En fazla istihdam eden ve yatýrým yapan, - Yatýrým tutarýnýn % 20 si kadar öz kaynaða sahip olan, - Gerçek ve tüzel kiþiler yararlanabilecektir. BEDEL: Ýlk yýl irtifak hakký veya kullanma izin bedeli, Yatýrým konusu taþýnmazýn emlak vergi deðerinin; - I. ve II. Bölgede bulunan illerde yüzde üçü, - III. Bölgede bulunan illerde yüzde ikisi, - IV. Bölgede bulunan illerde yüzde biri, Olarak belirlenmektedir. Müteakip yýllarda ise, Ýkinci müteakip yýllar ve kullanma izni ve irtifak hakký bedelleri, cari yýl bedelinin TÜÝK tarafýndan yayýmlanan ÜFE oranýnda artýrýlýr. - Ýrtifak hakký ve kullanma izinlerinde, ilk yýl bedeli ile sözleþmeleri gereðince artýrýlarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yýl bedelleri, yüzde yetmiþ indirim uygulanarak tahsil edilir. - Tesislerin iþletilmesinden elde edilen hâsýlattan pay alýnmaz. TEÞVÝK KAPSAMINDA DEÐERLENDÝRÝLMEYECEK TAÞINMAZLAR: - Özel kanunlarý uyarýnca deðerlendirmesi mümkün bulunmayan, - Ýmar planýnda ayrýldýðý amaç dýþýnda talep edilen, - Tapu kütüklerinde ihtiyati tedbir, haciz, ipotek, tapu tahsis belgesi gibi kýsýtlayýcý þerh ve kayýt bulunan, - Paylý ve elbirliði mülkiyetinde konu olan, - Kamu hizmetlerinde kullanýlan veya Kamu hizmetine tahsis olan, - Mülkiyeti ihtilaflý olan, Taþýnmazlar kapsam dýþýndadýr. Saygýlarýmla 1

4 KUTSO LOKALÝ KÜTAHYA EVÝ KÜTAHYALILARIN HÝZMETÝNDE Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý hizmet binasýnýn alt katýnda hazýrlanan ve Kütahya Evi olarak adlandýrýlan lokal, 16 Aðustos 2010 Pazartesi günü gerçekleþtirilen odamýz geleneksel iftar yemeði sonrasýnda hizmete açýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA, Baþkan Yardýmcýsý Halil TOKLU, Cumhuriyet Baþsavcýsý Rýza Can ýn da katýldýklarý açýlýþta, Meclis ve Yönetim Kurulu Baþkanlarýmýz, Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Meslek komitelerimizin geniþ katýlýmlarýyla açýlýþ gerçekleþtirilmiþtir. Kütahya nýn iþ dünyasýný temsil eden üyelerimiz ve misafirlerimizle oluþturulan güzel sohbet ortamý, gecenin ilerleyen saatlerine kadar keyifle sürmüþtür. Kütahya Evi nin, ilimizin sorunlarýnýn tartýþýlýp konuþulduðu, yeni fikirlerin ve çözümlerin üretildiði, idari, ekonomik ve yönetsel olarak her anlamda Kütahya mýzýn temsil ve yönetiminde bulunan ve iþ dünyasýndan her kesimin ortak buluþma noktasý olmasý hedeflenmektedir. Ýlimiz sosyal yaþamýnda önemli bir gereksinimi karþýlayacak olan tesiste, yakýn zamanda açýlmasý planlanan restaurant bölümü de bulunmaktadýr. 2

5 ZEYDA TEKSTÝL KONFEKSÝYON SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ KÜTAHYA AFYON KARAYOLU 2. KM E BLOK NO:6 OLU 2. KM E BLOK NO:6 OUTLET PARK - KÜTAHYA

6 KUTSO ANAOKULUNUN TEMEL ATMA TÖRENÝ YAPILDI 4 Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan Her çocuk için okul öncesi eðitim seferberliði kapsamýnda okul öncesi eðitim alt yapý eksikliðinin giderilebilmesi için Kütahya Valiliði tarafýndan Bir anaokulu da siz yapýn kampanyasý baþlatýldý. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý adýný taþýyan bir anaokulunun ilimize kazandýrýlmasý amacýyla, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý önderliðinde ve üyelerinin finansmanýyla yaptýrýlacak anaokulunun protokolü, Kütahya Valiliði ile odamýz arasýnda 25 Þubat 2010 tarihinde imzalanmýþtý. Kütahya Valiliði tarafýndan tahsis edilen ve ilimiz Ziraat Mahallesinde bulunan Vakýfbank Ýlköðretim Okulu yanýndaki 4310 metrekarelik arsa üzerinde, taban alaný 284 metrekare, toplam kullaným alaný 850 metrekare, zemin üstü iki kat olarak, 12 derslikten oluþacak Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Anaokulu nun temel atma töreni 27 Temmuz 2010 Salý günü, saat 18:00 de düzenlenen törenle gerçekleþtirildi. Törene, Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Vali Yardýmcýlarý Cengiz Horozoðlu, Metin Selçuk, Ömer ERU, Mustafa Haluk Saygý, Defterdar Mehmet Saygý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet Þahinkaya, Müdür Yardýmcýsý Mehmet Bal, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Nejat Özturan ve Halil Toklu, Kütahya Ticaret Borsasý Baþkaný Ahmet Altýnkaya, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Þükrü Nazlý, KÜTESOB Baþkaný Ýbrahim Yiðit, Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü Erdal Yýldýrým, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Ýl Saðlýk Müdürü Kamil Türkmen, KÜTÝAD Baþkaný Mehmet Ceylan, KÜGÝAD Baþkaný Volkan Turgut, Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ýhsan Tunçoðlu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Nihat Delen, Meclis Baþkan Yardýmcýlarý Mehmet Akdemir ve Ali Karaaytaç, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Meslek Komiteleri Baþkanlarý ve üyeleri, Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý üyeleri ve basýn mensuplarý katýldý. KUTSO YÖNETÝM KURULU BAÞKANI NAFÝ GÜRAL; EÐÝTÝME YAPILAN HÝZMETLER HEPÝMÝZE EÞÝT OLARAK DAÐITILACAKTIR. Açýlýþ konuþmasý, TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral tarafýndan yapýldý. Güral konuþmasýnda, eðitilmemiþ toplumlarýn geliþmesi ve kendilerine yer bulmasýnýn mümkün olmayacaðýný anlatarak, Hepimizin bir eðitim gönüllüsü olarak bu yarýþta yer almasý gerekiyor. Okul öncesi eðitim çaðýndaki çocuklarýmýz burada eðitime hazýrlanacak, eðitime hazýrlanmýþ çocuklarýn eðitim sürecinde aldýðý bilgiler çok daha rahat özümsenecek ve o bilgiler pekiþecek diye konuþtu. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe ye ve desteklerinden dolayý Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý üyelerine teþekkür etti. KUTSO Anaokulunun Odamýz üyelerinin finansal desteði ile yapýlacaðýný, tamamlanmasýnýn ardýndan, odamýzýn kendi bütçe imkanlarý çerçevesinde bir okul yaptýrma projesi daha baþlatýlmasýnýn arzu edildiðini ifade etti. Eðitime yapýlan hizmetlerin hepimize eþit olarak daðýtýlacaðýnýn altýný çizen Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, bütün hemþehrilerimize ve finansal destekte bulunan odamýz üyelerine teþekkür ederek, eðitime destek konusunda duyarlý olmalarýnýn arzu edildiðini söyledi. KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe ye, Belediye Baþkaný Mustafa Ýça ya, finansal destekte bulunan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý üyelerine teþekkürlerini sunarak sözlerini tamamladý.

7 BELEDÝYE BAÞKANI MUSTAFA ÝÇA; KÜTAHYA TÝCARET VE SANAYÝ ODASININ BU GÝRÝÞÝMÝ, DÝÐER KURULUÞLARA VE KÝÞÝLERE ÖRNEK BÝR DAVRANIÞTIR Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça ise konuþmasýnda; Kütahya nýn, batý bölgesinde olmasýna raðmen eðitim alanýndaki tesisleþme konusunda yeterli olmadýðýný, Sayýn Valimizin göreve gelmesiyle birlikte eðitim alanýnda tesislerin iyileþtirilmesine dair, çok güzel ve önemli çalýþmalar yapýldýðýný ifade etti. Çinigaz ortaklýðýyla okullar kurduk, bunlar Kütahyamýz için güzel geliþmelerdir. Þimdi de böyle bir sevinci yine yaþýyoruz. Ticaret ve Sanayi odasý gibi bir sivil toplum kuruluþunun bu giriþimi, diðer kuruluþlara ve kiþilere örnek bir davranýþtýr. Teþekkür ediyor, hayýrlý olmasýný diliyorum. dedi. KÜTAHYA MÝLLETVEKÝLÝ HASAN FEHMÝ KÝNAY; KÜTAHYA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI DAHA ÖNCE DE ATATÜRK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ NÝ ÝLÝMÝZE KAZANDIRMIÞTI Son dönemde ilimizde eðitim alanýnda önemli geliþmeler kaydedildiðini ifade eden Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, 2009 yýlýnda Sayýn Valimizin ve Milli Eðitim Bakanlýðýnýn giriþimleri ile Kütahya daki fen lisesi ve anadolu lisesi sayýsýnda artýþ olduðunu, sosyal bilimler lisesinin hizmete baþladýðýný belirtti. Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay; Ýnþallah sýnavlardaki baþarýlar, ilimize de yansýyacak, bu kervana bir eser kazandýrmalarýndan dolayý Kütahya Valiliðine ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamýza teþekkürler diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmalarýn ardýndan, Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Vali Þükrü Kocatepe, Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet Þahinkaya, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen ve katýlýmcýlar tarafýndan birlikte butona basýlarak temele ilk harç döküldü. KUTSO ANAOKULUNA BÝR KATKI DA SÝZDEN OLSUN Kütahya ekonomisinin en önemli dinamikleri ve iþ aleminin temsilcileri olan deðerli üyelerimizin, geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzýn geliþiminde önemli rol alacak olan bir anaokulu da siz yapýn kampanyasýna destek vereceklerine inanýyoruz. HESAP ADI VE NUMARALARI KÜTAHYA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ANAOKULU Denizbank Kütahya Þubesi TR Halkbank Kütahya Þubesi TR Yapý ve Kredi Bankasý Kütahya Þubesi TR Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ise konuþmasýnda; Ticaret ve Sanayi Odamýzýn çok deðerli bir giriþimi için burada birlikte bulunuyoruz. Tabi ki Ticaret ve Sanayi Odasýnýn eðitim alanýndaki ilk çalýþmasý deðil. Nafi Güral Bey, baþkanlýk görevine baþladýðýnda, üyelerinin katkýlarý ile ayný anlayýþýn, ayný duyarlýlýðýn, ayný katkýnýn çabasýyla Atatürk Endüstri Meslek Lisesi nin yapýlmasý ile eðitim için örnek olmuþtur. Bugün temelini atmak için buraya geldiðimiz KUTSO Anaokulu da, okul öncesi eðitime de verilen önemin bir göstergesidir, özellikle ziraat mahallesinde ihtiyaç olan anaokulunun yaptýrýlmasý için giriþimde bulunulmasýndan dolayý tebriklerimi sunuyor, teþekkür ediyorum. dedi. 5

8 MALÝYE BAKANI ÞÝMÞEK ODAMIZDA KÜTAHYALI ÝÞADAMLARIYLA BULUÞTU 6 Maliye Bakaný Mehmet ÞÝMÞEK, Kütahya Valisi Þükrü KOCATEPE, Kütahya Milletvekilleri Hasan Fehmi KÝNAY, Hüseyin TUÐCU, TÜGÝK Baþkaný Erkan GÜRAL, Odamýz Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis Üyelerimiz ve odamýz üyelerinin hazýr bulunduðu toplantýda konuþmalarýný gerçekleþip kendilerine yöneltilen sorularý cevaplandýrdýlar. TÜGÝK BAÞKANI ERKAN GÜRAL; KÜTAHYA HAK ETTÝÐÝ HÝZMETÝ ALAMIYOR Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet ÖZOTRAÇ ýn yapmýþ olduðu açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, TÜGÝK Baþkaný Erkan GÜRAL yaptýðý konuþmada, Kütahya nýn karayolu ve diðer ulaþým hizmetleri ile ilgili olarak hak ettiði noktada olmadýðýndan ve alýnan hizmetlerin hem yeterli olmadýðý hem de özellikle yapýlan karayollarýnýn asfalt kalitesinin düþüklüðünden söz etti. TOKÝ nin dar gelirli ailelere sosyal amaçlý konut projeleri yapmasý, projelerini küçük parçalara bölmesi, böylece þehirlerdeki inþaat firmalarýnýn da bu ihalelere girebilmesi için destek ve teþvik edilmesi gerektiðini ifade etti. Ayrýca, Türkiye deki kayýt dýþý ekonominin tespiti ve engellenmesi konusunda yapýlacak çalýþmalar ile haksýz rekabetin önlenmesi hususunun önemini vurguladý. Vergi denetimlerinin esnafýmýzý, tüccarýmýzý, sanayicimizi eðitici yönde olmasýný ve yapýlacak hatalarýn bu vesile ile önlenmesini arzu ettiðini dile getirdi. Kütahya nýn genel olarak hak ettiði hizmetlerden tam olarak yararlanamadýðýný ve sýkýntýlarýmýzýn Sayýn Baþbakanýmýza ve hükümetimize aktarýlacaðýna ve çözüm yolu bulunacaðýna olan inançlarýný ifade eden TÜGÝK Baþkaný Erkan GÜRAL konuþmasýný tamamladý.

9 BAKAN ÞÝMÞEK; ÝÞSÝZLÝK HALA YÜKSEK Maliye Bakaný Mehmet ÞÝMÞEK ise yapmýþ olduðu konuþmada, ülkemizin, Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk defa faizlerin ve enflasyonun en düþük seviyeleri gördüðünü belirterek, Türkiye bugün Avrupa da büyüme rekorlarý kýrýyor, istihdam ve not artýþlarýnda rekor kýrýyor diyerek, Türkiye nin, enflasyonun düþme trendine girdiði, bütçe açýklarýnýn azaldýðý ve dünyadaki birçok ülkenin politikacýlarýnýn imrenerek baktýðý nadir ülkelerden biri olduðunu ifade etti. Bakan ÞÝMÞEK, Türkiye de iþsizliðin hala yüksek olduðunu söyleyerek, yüzde 5 büyüme oranýna ulaþýlsa dahi bu oranýn Avrupa ile arayý kapatmasý anlamýna geldiðini ifade etti. Toplantýnýn sonunda Odamýz Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ, Maliye Bakaný Mehmet ÞÝMÞEK in odamýza yapmýþ olduklarý nazik ziyaretleri için teþekkür ve saygýlarýný ifade ederek kendisine Kütahyalý Sanatçýmýz Ressam Ahmet YAKUPOÐLU nun Rengârenk Kütahya kitabýný hediye etti. MALÝYE BAKANI ÞÝMÞEK KÜTAHYA'DA ÇÝNÝ TABAK BOYADI Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Kütahya Porselen e ait Çini Müzesi'nde 'çini boyamasý' yaptý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek ziyaretinin ikinci gününde Kütahya Porselen, Kütahya Seramik maðazalarýný gezerek Kütahya Porselen Fabrikasý'na ait olan Çini Müzesi'nde baský yapýlmýþ çini üzerinde boyama iþlemi yaptý ve çini hakkýnda bilgiler aldý. Eþi Esra Þimþek ile çalýþma önlüðü giyip çini boyamasý yapan Bakan Þimþek, çevresindekilere boyadýðý tabaðýn nasýl olduðunu sordu. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ve oðlu Erkan Güral tarafýndan gezdirilen Bakan Þimþek, burada da porselen ve seramikler hakkýnda bilgilendirildi. Bakan Þimþek in ziyaretine Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Belediye Baþkan Vekili Nejat Özturan, Vali Yardýmcýsý Metin Selçuk, Ýl Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu katýldý. ODAMIZ GENEL SEKRETERLÝÐÝNE SALÝH NAFÝ ALIÇ ATANDI yýlýnda oda kadrosuna katýlan Salih Nafi ALIÇ, 2006 yýlýna kadar Sanayi Þefi, 2006 yýlýndan 2010 yýlýna kadar Genel Sekreter Yardýmcýlýðý görevini yürütmüþ ve 15 Temmuz 2010 tarihi itibariyle Odamýz Genel Sekreterliðine atanmýþtýr Kütahya doðumlu olan Salih Nafi ALIÇ, ilk, orta ve lise eðitimini Kütahya da tamamladýktan sonra A.Ü.Ýþletme Fakültesi Muhasebe Finansman Bölümünden mezun olmuþtur yýllarý arasýnda Kütahya da özel sektörde çalýþan Salih Nafi ALIÇ, evli ve iki çocuk babasýdýr. 7

10 8 KUTSO NUN, SANAYÝ VE TÝCARET BAKANI NÝHAT ERGÜN ONURUNA VERDÝÐÝ ÝFTAR YEMEÐÝNDE ÝÞADAMLARI VE STK TEMSÝLCÝLERÝ BÝRARAYA GELDÝ Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantýlara katýlmak üzere Kütahya'ya geldi. Bakan Ergün Kütahya Belediye Baþkanlýðýný ziyaretinin ardýndan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan onuruna düzenlenen iftar yemeðine katýlarak, iþadamlarý, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ve üyeler ile bir araya geldi. Ýftar yemeðine, Kütahya Milletvekilleri Hasan Fehmi Kinay, Soner Aksoy, Ýsmail Hakký Biçer, Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Vali Yardýmcýlarý Metin Selçuk, Mustafa Ýngeç, Haluk Saygý, Kaymakamlar, Belediye Baþkanýmýz Mustafa Ýça, Ýl Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu, Kütahya Ticaret Borsasý Baþkaný Ahmet Altýnkaya, TÜGÝK Baþkaný Erkan Güral, Güral Porselen Yönetim Kurulu Baþkaný ve Macaristan Fahri Konsolosu Ýsmet Güral, Ýþadamý Rýza Güral, TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Baþkaný Sevim Güral Olgun, TOBB Kütahya Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Mustafa Telli, KÜSÝAD Baþkaný Mehmet Ceylan, KÜGÝAD Baþkaný Volkan Turgut, KÜTESOB Baþkaný Ýbrahim Yiðit ve esnaf odalarýna baðlý diðer odalarýn temsilcileri, Tavþanlý, Gediz, Simav ilçelerinden yerel yönetim temsilcileri ile Ticaret ve Sanayi Odasý yetkilileri, yönetim kurulu ve meclis ile meslek komiteleri üyelerimiz, odamýza üye firma yetkilileri, basýn mensuplarý katýldý. BAÞKAN GÜRAL; EN ZOR GÜNLERDE BÝLE KÜTAHYA OLARAK HÝÇ KRÝZ LAFI ETMEDÝK Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral konuþmasýna Sanayi ve Ticaret Bakanýna teþriflerinden dolayý teþekkür ederek baþladý. Tüccar ve sanayici için geliþtirilen çözümlerin iþletmelere, KOBÝ lere gayret vermesinin çok sevindirici olduðundan bahisle, Sanayi Bakanlýðý tarafýndan iþletmelere yönelik KOSGEB Destekleri, KOBÝ çaðrý merkezleri, AR-GE gibi faaliyetlerinin iþ dünyasýný sevindirdiðini söyledi. Kütahya nýn sosyo-ekonomik göstergeleri, eðitim, saðlýk, imalat sanayi sektöründeki istatistikî verileri hakkýnda bilgiler sundu. Kütahya nýn vergi tahakkuku alanýnda 27.sýrada yer aldýðýný belirterek, sektörlere yansýmalarýný açýkladý ve ilimizin ticaret, sanayi, ekonomik yapýsý hakkýnda bilgiler verdi. Kütahya nýn organize sanayi bölgeleri ile ilçeleri hakkýnda da bilgiler aktaran KUTSO Baþkaný Nafi Güral, ölçek ekonomisi konusunda sýkýntýlar yaþandýðýnýn altýný çizdi. En zor günlerde bile Kütahya olarak hiç kriz lafý etmedik, en kötü zamanda bile hep umut daðýttýk, 2010 yýlý bitmeden iþsizliði tek haneli rakamlarda göreceðiz dedi. Bakanlýðýmýzýn KOBÝ lere verdiði çeþitli destekleri var, Türkiye de ölçek ekonomisi dengeli hale getirilirse, özellikle küçük iþletmeler için çok faydalý olacak. Refah, mutluluk, zenginleþmeden geçiyor dedi. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Kütahya nýn ulaþým, ölçek ekonomisinde denge, ilçelerin sorunlarýna çözüm üretilmesi, organize sanayi bölgeleri ile ilgili beklenen iyileþtirmeler, KOSGEB destekleri, Türk Ticaret Kanununun biran evvel çýkarýlmasý gibi konularda Kütahya nýn beklentilerini ifade ederek, sözlerini tamamladý.

11 yok. Baþka yerden yatýrýmcýlar bekleniyor. Tabii baþka yerden de yatýrýmcý gelecek, bunlar da önemli ancak bunlardan daha önemlisi bir þehrin kendi içinde ne kadar yatýrýmcýsýnýn olduðu, o þehirde müteþebbis ruhun olup olmadýðýdýr. Türkiye'de geliþtirmek zorunda olduðumuz konulardan biri de müteþebbis ruhtur. Türkiye'de müteþebbis sayýmýz yeterli deðil. Küçük ve orta boy iþletmeler kuran çok sayýda müteþebbisimiz var ama dünyanýn geliþmiþ ülkelerine göre bu sayý yeterli deðil. Ülkemizde 100 kiþiden 4'ü giriþimcilik yapmaktadýr. Birçok geliþmiþ ülkede bu sayý 10'un üzerindedir, 16 ve hatta 17'ye ulaþan ülkeler var. Bu konuda mesafe almamýz gerekir" þeklinde konuþtu. BAKAN ERGÜN; ÖLÇEK BÜYÜTMELÝYÝZ, HEDEF BÜYÜTMELÝYÝZ Ýþ dünyasý ile, STK lar ile bir araya geldiðimiz organizasyonlar çok önemli, sizlerle görüþmelerimiz bizim kendi çalýþmalarýmýza yön vermemizde çok katký saðlýyor. Siyasi riskleri azaltmadan ekonomik zemini güçlendirme imkâný yoktu. Ýstediðimiz teþvik sistemini getirelim, bütün arsalar bedava olsun, tüm iþçi paralarýný biz ödeyelim ama siyasi riskler orada durduðu müddetçe arzu edilen sonucu vermeyecekti'' dedi. Sanayi ve Ticaret Bakaný Sayýn Nihat Ergün iþadamlarýna hitap ettiði konuþmasýna þöyle devam etti; Türkiye son yýllarda hedefini büyüttüyse ve emin adýmlarla yürüyorsa bu reel sektörle birlikteliðin önemidir. Türkiye dünyanýn siyasi ve ekonomik merkezleri arasýnda yerini alacaktýr. Son yýllarda gördüðümüz ulaþtýðýmýz hedefler, bunu baþaracaðýmýzýn bir göstergesidir. Türkiye dünyanýn 17 nci ekonomisi haline gelmiþtir, bunun nedeni siyasi istikrar ve güven ortamýdýr. Türkiye nin teknoloji alanýnda da nasýl ilerlediðini savunma sanayi alanýnda görüyoruz. Ýþletmelerin çoðu küçük ve orta ölçekli olabilir, fakat bunlar ölçek ekonomisinin geliþmesi açýsýndan birliktelikler, ortaklýklar oluþturabilirler. Ölçek büyütmeliyiz, hedef büyütmeliyiz. Ýþletmelerin çeþitli projelerine, giriþimciliðe destekler veriyoruz, ülkenin gelecek hedefine birlikte varacaðýz. Ýþletmeler de sivil toplum kuruluþlarý da bunlara katýlmalýdýr. Ülkenin yönünü geliþmiþ ülke standartlarý yönüne çevirmemiz gerekiyor. dedi. Ýftar yemeðine katýlan Kütahya Milletvekilleri adýna konuþma yapan AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ise konuþmasýna, böyle anlamlý bir gecede iþ dünyasýný ve bürokratlarý bir araya getiren Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý na teþekkür ederek baþladý. Kütahya daki ticaret ve sanayi alanýndaki geliþmelere dikkat çekerek, ikinci organize sanayinin Kütahya ya kazandýrýldýðýný, yeni yatýrýmlarýn beklendiðini ifade etti. BAKAN ERGÜN; ÜLKEMÝZDE 100 KÝÞÝDEN SADECE 4'Ü GÝRÝÞÝMCÝ Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, konuþmasýnýn baþýnda, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve iþ dünyasýnýn ekonomik, ticari ve siyasi alandaki önemini vurguladý. Bir ülkenin üretim gücü ve kabiliyetinin sanayiyle ölçülebileceðini anlatan Ergün, ''Türkiye'nin bütün illeri birden kalkýnýrsa ülke kalkýnmasý olur. Yoksa 3-5 ilde her þey toplanýp diðer illerde bir atalet, durgunluk varsa o ülke kalkýnmýþ bir ülke sayýlamaz. Bütün þehirlerimizi tüm potansiyellerini deðerlendirecek þekilde harekete geçirmemiz lazým. Bazý illerimizde ne yazýk ki müteþebbis gücü son derece zayýf bir potansiyel var, yerin altýnda, üstünde zenginlikler var, bunlarý harekete geçirecek adam Sanayileþme, ülke ekonomisi ve anayasa ile ilgili referandum süreci hakkýnda da bilgiler veren Sayýn Ergün; ülkenin bürokratik vesayettin kurtulmasý gerektiðini, ekonomik hayat için en tehlikeli virüsün belirsizlik olduðunun altýný çizdi. Ýþ dünyasý devlete güvenmez ise, yatýrýmý hatta alýþveriþi durduracaðýný ifade ederek, bu ülkede en önemli konularda son sözü millet söylesin dedi. Ýþ dünyasý temsilcilerine, siyasi istikrar ve güven ortamýný geliþtirmek için yapýlan gayretlere kayýtsýz kalmayýn çaðrýsý yaparak konuþmasýný tamamladý. Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün'ün konuþmalarýnýn ardýndan kendisine, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan, günün anýsýna Þehit Sancaktar Mehmetçik Anýtý heykeli ile Kütahyalý sanatçý Ahmet Yakupoðlu nun Rengarenk Kütahya kitabý hediye edildi, Tavþanlý Belediye Baþkaný Mustafa Güler ise Sanayi ve Ticaret Bakaný Sayýn Nihat Ergün e meþhur Tavþanlý leblebisi hediye etti. 9

12 TÜRKÝYE SERAMÝK SANAYÝ BULUÞMASI ESKÝÞEHÝR DE GERÇEKLEÞTÝ Sanayi ve Ticaret Bakaný Sayýn Nihat Ergün ün de katýldýðý toplantýya, TOBB TSO Konsey Baþkaný ve Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral konuþmacý olarak katýldý. Türkiye nin Sanayi Stratejisi çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan tüm ilgili kesimlerin katkýlarýyla oluþturulan Seramik Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planý, 1 Temmuz 2010 günü saat da Eskiþehir Anemon Otel de düzenlenen forumda, kamunun ve özel sektörün tüm temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Yarattýðý Katma Deðer ile stratejik bir önem taþýyan Seramik Sanayi Buluþmasý Sanayi ve Ticaret Bakaný Sayýn Nihat ERGÜN ün katýlýmlarýyla sektörün tüm temsilcilerini bir araya getirdi. Söz konusu toplantýda, sektörün Dünyada ve Türkiye deki durumu ile geleceði konuþuldu ve sektör için stratejik yol haritasý ortaya kondu. Toplantýnýn açýlýþ bölümünde Sanayi ve Ticaret Bakaný Sayýn Nihat ERGÜN ün yaný sýra, Türkiye Seramik Federasyonu Baþkaný Zeynep BODUR, Eczacýbaþý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent ECZACIBAÞI, TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný ve Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL, Eskiþehir Sanayi Odasý Baþkaný Savaþ ÖZAYDEMÝR ve Eskiþehir Bilecik Kütahya Seramik Ýþ Kümesi Baþkaný Zeki Þafak OZAN konuþma yaptý. Öðleden sonraki bölümde ise iki ana baþlýk altýnda sektör strateji belgesi tartýþýlarak Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunulmak üzere görüþüldü. Söz konusu belgede Türk seramik sektörü deðerlendirilerek, incelemeler doðrultusunda sektörün iyileþtirme noktalarý ve stratejik yaklaþýmlarý belirlendi ve eylem planý oluþturuldu. Çalýþma, seramik sektörünün sürdürülebilir büyümesi ve rekabet edilebilirliðinin korunmasý için önündeki engellerin belirlenmesine odaklý olarak yürütülüp Türkiye Seramik Sanayi stratejisinin uzun dönemli vizyonu; Türk Seramik Sanayinin Ýmajýný Yükselterek Küresel Pazar Payýný Artýrmak olarak belirlendi. Bu vizyonu yakalayabilmek için Ýç pazarda saðlýklý büyümenin saðlanmasý ve Türk Seramik sektörünün rekabet gücünün artýrýlmasý genel amacý doðrultusunda Kalite ve verimliliðin artýrýlmasý ile Ýç ve Dýþ pazarda ticaret ve rekabet þartlarýnýn iyileþtirilmesi þeklinde stratejik hedefler tespit edildi. Bu hedeflere ulaþmak için ise yýllarý arasýnda atýlacak adýmlar 19 ayrý eylem olarak tespit edildi. Seramik Sanayi Buluþmasýnda tüm bu eylemler tek tek ele alýnýp tartýþýldý. Türkiye Seramik Federasyonu Baþkaný Zeynep Bodur, Sektörün 26 Bin Kiþiye Doðrudan, 220 Bin Kiþiye de Dolaylý Olarak Ýstihdam Saðladýðýný Bildirdi Türkiye Seramik Federasyonu Baþkaný Zeynep Bodur, sektörün 26 bin kiþiye doðrudan, 220 bin kiþiye de dolaylý olarak istihdam saðladýðýný bildirdi. Türkiye Seramik Sanayi Buluþmasýnda yaptýðý konuþmada Bodur, sektörün 1 milyar dolar ihracat deðeri olduðunu belirtti. Bodur, dünya seramik sektörünün toplam 142 milyar dolarlýk bir pazar olduðunu dile getirerek, 66 milyar dolarlýk seramik karo sektörünün Ýtalya, Ýspanya, Brezilya ve Çin'in egemenliði altýnda olduðunu, bu ülkelerin üretimin yüzde 65'ini gerçekleþtirdiðini kaydetti. Seramik sektöründe son yýllarca ciddi bir konsolidasyon yaþandýðýný ifade eden Bodur, sektörün fiyata son derece duyarlý olduðunu, üretim ve tedarik zinciri sürelerinde maliyet düþürücü çalýþmalarýn arttýðýný anlattý. Bodur, sektörde üretimin geliþmiþ ülkelerden geliþmekte olan ülkelere kaydýðýný, enerji ve iþçiliðin ucuz olduðu ülkelere seramik sektörünün öne çýktýðýný dile getirerek, kendi teknolojisini üretmeye baþlayan Çin ile Hindistan, Ýran ve Mýsýr sektörde ciddi geliþme gösterirken aþýrý fiyat nedeniyle Ýtalya, Türkiye ve Ýspanya'nýn farklý tasarým ile öne çýktýðýný ifade etti. Seramik sektörünün maliyetlerinin yüzde 40'ýnýn sabit maliyetlerden oluþtuðunu, ham madde fiyatlarýnda artýþ trendinin devam ettiðini belirten Bodur, iþçilik, nakliye, enerji ve iþçiliðin payýnýn maliyet yönetiminde kritik olduðunu söyledi. Zeynep Bodur, bugün Türkiye'nin 24 ilinde seramik kaplama, teknik seramik, ham madde, refrakter, sofra yardýmcý malzeme alanlarýnda 83 firma ve 92 üretim tesisinin faaliyet gösterdiðini kaydetti. Sektörün 1980'li yýllardan itibaren geliþmeye baþladýðýný anlatan Bodur, '3 milyar dolarlýk üretim deðerine sahip sektörde, üretimin yüzde 54'ünü gerçekleþtiren karo sektörü krizden sonra 5'inci sýrada. Seramik saðlýk gereçleri dünyanýn 5. ihracatçýsý konumunda. Sofra ve süs eþyalarý ile refrakterin Avrupa'da ciddi payý bulunuyor' diye konuþtu. Bodur, sektörün 26 bin kiþiye doðrudan, 220 bin kiþiye de dolaylý olarak istihdam saðladýðýný bildirdi. Sektörde ciddi arz fazlasý, talep yetersizliði sýkýntýsý söz konusuolduðunu aktaran Bodur, ülkeler arasý serbest ticaret anlaþmalarýnýn ön plana çýktýðýný belirtti. 10

13 Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, 'Seramik Sanayi Strateji Belgesi'nin Vizyonunun 'Türk Seramik Sanayisinin Ýmajýný Yükselterek Küresel Pazar Payýný Artýrmak' Olduðunu Bildirdi Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, 'Seramik Sanayi Strateji Belgesi'nin vizyonunun 'Türk Seramik Sanayisinin Ýmajýný Yükselterek Küresel Pazar Payýný artýrmak' olduðunu bildirdi. Ergün, Seramik Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planýna son þeklinin verileceði 'Türkiye Seramik Sanayi toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada, seramik sektöründe de bilime, Ar-Ge'ye, teknolojiye önem verilmesi, özellikle üniversite-sanayi iþbirliðinin daha üst aþamaya taþýnmasý gerektiðini belirtti. Ýç pazarýn saðladýðý dinamizmin, yeni ürün ve üretim modellerinin geliþtirilmesi için bir araç haline getirilebileceðine deðinen Ergün, ekonominin büyüme sürecinde, en hýzlý ilerleyen sektörlerin baþýnda inþaat sektörünün geldiðini kaydetti. Bakan Ergün, 2003 yýlýndan itibaren Toplu Konut Ýdaresi'nin (TOKÝ), 81 il, 800 ilçe ve bin 703 þantiyede 428 bin konutun inþaatýna baþladýðýný anýmsatarak, hem iç pazarda hem de dýþ pazarda böyle büyük potansiyel taþýyan bir sektörün çok daha baþarýlý olmasý gerektiðini anlattý. 'Bugün dünya seramik üretiminde 9. sýradayýz; ancak çok daha üst sýralara týrmanacak gücümüz fazlasýyla vardýr' diyen Ergün, Türkiye ekonomisinin güven ve istikrar kazandýkça, gerçekçi ve uygulanabilir strateji belgeleri ve eylem planlarý hazýrlamanýn da mümkün hale geldiðini vurguladý. Ergün, yýllardýr eksikliði duyulan Sanayi Strateji Belgesi'ni son aþamaya getirdiklerini ve bu belgeyi yakýnda kamuoyuna açýklayacaklarýný ifade ederek, sanayi stratejilerinin uzun dönemli vizyonunu, 'Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya'nýn üretim, mal ve hizmet üssü olmak' olarak belirlediklerini anýmsattý. - SERAMÝK SEKTÖRÜ STRATEJÝ BELGESÝ- 'Seramik Sektörü Strateji Belgesi'ni de sanayi stratejilerine mutabýk bir anlayýþla hazýrladýklarýný bildiren Ergün, sözlerini þöyle sürdürdü: 'Seramik sektörünün en göze çarpan özelliklerinden birisi, bu sektörün ihracatta yerli kaynaklarý en çok kullanan ve ithal ürünlere baðýmlýlýðý en az olan sektörlerden biri olmasýdýr. Dolayýsýyla bu sektörü ileriye taþýyacak adýmlar, ekonomi için ayrý bir önem taþýmaktadýr. Seramik Sanayi Strateji Belgesi'nin vizyonu, 'Türk Seramik Sanayisinin Ýmajýný Yükselterek Küresel Pazar Payýný Artýrmak'týr. Bu vizyondan yola çýkarak, 'Kalite ve verimliliðinin artýrýlmasý' ile 'Ýç ve dýþ pazarda ticaret ve rekabet þartlarýnýn iyileþtirilmesi' þeklinde 2 tane stratejik hedef belirledik. Sektörü, ülkemizi ve dünyadaki geliþmeleri analiz ederek, sektörün güçlü ve zayýf yönlerini ortaya koyduk. Bizden kaynaklanmayan zayýf yönleri düzeltmek mümkün olmayabiliyor; ancak kendi aramýzda çözebileceðimiz sorunlarý da çözmemiz gerekiyor.' 11

14 Bakan Ergün, Türkiye'nin doðal enerji kaynaklarý olmadýðý için, enerjiyi ithal ettiðini ve bunun neticesinde üretim maliyetlerinin arttýðýný ifade ederek, seramik sektöründe enerjinin çok kullanýldýðýný düþünüldüðünde, bu sorunun daha önemli bir hale geldiðini söyledi. 'Böyle bir konuda yaþanan sýkýntýyý kýsa vadede çözüme kavuþturmak elbette kolay bir þey deðildir' diyen Ergün, sektörün ve Türkiye'nin incelendiðinde, Türk seramik sektörünün ham madde açýsýndan diðer rakip ülkelere göre avantajlý olduðunun görüldüðünü ifade etti. Nihat Ergün, sektörde çalýþan kaliteli insan kaynaðýnýn ve sahip olduðu bilgi birikiminin de Türkiye'ye rekabet üstünlüðü saðladýðýný kaydederek, Türkiye'de çok çeþitli ürünler üretilebildiði için, ayný anda farklý ülkelere ve müþteri segmentlerine ulaþmanýn mümkün olduðunu anlattý. - STRATEJÝ BELGESÝNDE BELÝRLENEN EYLEMLER Seramik Araþtýrma Merkezi'nin, sektörün bilgiye ve yeniliðe ne kadar açýk olduðunun en somut örneði olduðuna iþaret eden Ergün, þunlarý kaydetti: 'Bunlarýn yanýnda seramik taþýmacýlýðýnda maliyet avantajý getiren demiryolu taþýmacýlýðý, ülkemizde yeterince yaygýn durumda deðildir. Bunda ülkemizde demiryollarýnýn yýllarca ihmal edilmiþ olmasý etkilidir; ancak iþ adamlarýmýzýn fabrika kurarken bu duruma yeterli hassasiyet göstermedikleri de bir gerçektir. Merdiven altý üreticilerin yaptýklarý kayýt dýþý üretim, özellikle dýþ pazarlarda ürünlerimize olan güvenin azalmasýna neden olmaktadýr. Seramik sektöründe, cam ve metal gibi ikame ürünlerin fazla olmasý, sektörde sürekli bir yenilenme ihtiyacý oluþturmaktadýr. Strateji belgemizde belirlediðimiz eylemler, sahip olduðumuz avantajlarý daha iyi deðerlendirmemize, zayýf yönlerimizi güçlendirmemize ve tehditleri fýrsata dönüþtürmemize imkan verecektir.' Nihat Ergün, ilk olarak, kalite ve verimliliðin artýrýlmasý amacýyla, üretim altyapýsýný geliþtirecek ve kapasite kullaným oranýný artýracak tedbirler uygulayacaklarýný bildirerek, bu kapsamda, sektörün ihtiyaç duyduðu Ar-Ge bilincini artýracak, usta eðitim programlarý düzenleyecek ve markalaþmayý saðlayacak olan alt yapýyý oluþturacaklarýný anlattý. Ýkinci olarak da, iç pazarda ticaret ve rekabet þartlarýný iyileþtirmek amacýyla, hukuki ve idari düzenlemeler yapacaklarýný dile getiren Ergün, sektörün alt yapýsýný güçlendirecek ve iç pazar koþullarýný düzenleyecek tedbirler alacaklarýný söyledi. - 'KÜMELENME ÝLE ÝLGÝLÝ HUKUKÝ DÜZENLEMELER HAYATA GEÇÝRÝLECEK'- Ergün, 'Kümelenme ile ilgili hukuki düzenlemeleri hayata geçirerek, firmalarýmýz arasýndaki bilgi ve beceri paylaþýmýný artýracaðýz. Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini artýrarak, kaliteli üretim yapan firmalarýmýzý koruyacaðýz. Üniversite-sanayi iþbirliði ve taþýmacýlýk gibi altyapý alanlarýný da güçlendireceðiz. Üçüncü olarak, dýþ pazar rekabetçiliðinin korunmasý amacýyla, finansal kaynaklarý iyileþtirecek, ürün geliþtirme ve tanýtým faaliyetlerini etkinleþtirecek tedbirlere aðýrlýk vereceðiz' diye konuþtu. Eximbank'ýn ihracatçýlara kullandýrdýðý orta ve uzun vadeli kredileri 2010 yýlýnda 10 kat artýrarak 150 milyon dolardan 1 milyar 450 milyon dolara çýkardýklarýný anýmsatan Ergün, ülke (alýcý) kredilerini de 27 milyon dolardan 1 milyar dolara yükselttiklerini belirtti. Ergün, hükümet olarak, güven ve istikrarý saðlayacak adýmlar atmaya devam edeceklerini bildirerek, 'Ancak bu ortamdan yararlanacak olan sizlersiniz. Sizin yapacaðýnýz yatýrým, üretim ve ihracat, Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taþýyacaktýr' dedi. 12

15 ODAMIZ GELENEKSEL ÝFTAR YEMEÐÝ YAPILDI Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Geleneksel Ýftar Yemeði, bu yýl da 16 Aðustos 2010 tarihinde Saklý Dünya Restaurant ta yapýldý. Üyelerimizin yoðun ilgi ve katýlým gösterdiði iftar yemeðine, Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Vali Þükrü Kocatepe, Garnizon Komutaný Hv. Piyade Tuðgeneral Sami Fýndýkoðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Rýza Can, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Nuh Kalkan, Ýl Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu, Ýl Defterdarý Mehmet Saygý, Güral Porselen Yönetim Kurulu Baþkaný ve Macaristan Fahri Konsolosu Ýsmet GÜRAL, TÜGÝK Baþkaný Erkan Güral, ilimizde görevde bulunan Maliye Bakanlýðý Baþ Müfettiþi Dursun TORLAKCIK, daire müdürleri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, basýn mensuplarý, iþ dünyasý temsilcileri katýldý. Ýftar yemeðinin sofra duasý ise, Ýl Müftüsü Mustafa ÜSKÜLÜPLÜ tarafýndan yapýldý. Ýftar yemeðinde, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný Nafi Güral tarafýndan, 4.nesil iþletme olmasý sebebiyle Lütfiye Eratar a hazýrlanan plaket, oðullarý Hasan Eratar ve Ahmet Eratar a verildi. Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral yaptýðý konuþmada; Ramazan ayýnýn güzelliklerinden bir tanesini bugün birlikte yaþýyoruz. Oruçlarýmýzýn kabulü, iyilikler, güzellikler için tüm dualarýmýz sizlerle. Bildiðiniz gibi odamýzýn iftarýný geleneksel hale getirdik. Eskiden kapalý mekanlardaydýk, þimdi ise yaz mevsimine geldiðinden bahçelerdeyiz. Bahçemizde çok sayýda haným var, hanýmlarýn ekonomiye katkýda çok önemli rolü olduðunu düþünüyorum, teþriflerinden dolayý teþekkür ediyorum. Biz odamýzda belki ilk defa bu dönem, meslek komitelerimizde 8, mecliste 5, yönetimde 1 hanýmefendiye yer verdik. Aslýnda buna Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði önderlik ediyor, ancak odalarýn da desteði önemli. Burada bir hanýmefendimize Lütfiye Eratar a plaket sunduk, bir hanýmefendi tam dört nesildir bir iþletmenin yaþamasýna katký saðlýyor, birinci nesil kayýnpederine, ikinci nesilde eþine, üçüncü nesilde çocuklarýna, dördüncü nesilde ise torunlarýna destek veriyor. Bu iþletmenin ayakta kalmasýnýn ne denli ona baðlý olduðunu, hanýmlarýn ne kadar önemli rolü olduðunu bir kez daha anlýyoruz. dedi. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý nýn Saklý Dünya Restaurant da gerçekleþtirilen geleneksel iftar yemeðinin ardýndan, oda hizmet binasýnýn alt katýnda oluþturulan Kütahya Evi nin açýlýþý yapýldý. 13

16 Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral ile Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen iftara gelen misafirleri kapýda karþýladý. Baþkanýmýzýn karþýlama sýrasýnda yaptýðý kýsa sohbet aný. 14

17 Geleneksel iftar yemeðimizde protokol mensuplarý, bürokratlar, STK temsilcileri, üyeler biraraya geldi Geleneksel iftar yemeðimiz Saklý Dünya Restaurant ýn bahçesinde, açýkhava keyfinde yapýldý. 15

18 Saklý Dünya Restaurant ta gerçekleþtirilen geleneksel iftar yemeðimize çoksayýda davetli katýldý. Ýftarýmýzdaki protokol masalarýndan kareler... 16

19 Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Meslek Komiteleri Baþkanlarýmýz iftar yemeðimize katýlan misafirleri karþýladýlar. 17

20 ODAMIZ MECLÝS TOPLANTISI YAPILDI Odamýz Aðustos ayý meclis toplantýsý 9 Aðustos 2010 Pazartesi günü, saat:20,30 da meclis toplantý salonumuzda, Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen baþkanlýðýnda, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizin katýlýmýnda gerçekleþtirildi. Meclis Toplantýmýza odamýz 4.Meslek komitesi baþkaný Mustafa Kýzýklýoðlu ile 5.meslek komitesi baþkaný Derya Erden Çerkeþ de katýldý. Açýlýþ ve Yoklama ile Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan baþlatýlan toplantýya Haziran ayý toplantý tutanaðý, Haziran ve Temmuz aylarý gelir-gider raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun sunulmasý ile devam edildi. Yönetim kurulu baþkanlýðýmýzdan gelen fiyat tarifesi hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýmýz Hasan Öncel in bilgi vermesinden sonra, müzakere edilen azami fiyat tarifesi, oybirliði ile kabul edildi. Daha sonra, Meclis Üyemiz Naime Göker Ekim tarafýndan AB Projeleri ile ilgili yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi sunumu yapýldý. Kurum ve kuruluþlardaki temsilci-lerimizden bilgi sunumunu oluþturan gündem maddesinde ise; Meclis Üyemiz Faruk Iþýlda Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý (KEKA) tarafýndan düzenlenen Tarým Çalýþtayý hakkýnda, Yönetim Kurulu Üyemiz Aysel Yükselener, düzenlenmesi planlanan Uluslar arasý Çini Sempozyumu hakkýnda, Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Atakan Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý (KEKA) tarafýndan düzenlenen Turizm Çalýþtayý hakkýnda, Meclis Üyemiz Ýsmail Yiðit; 2010 Kültür ve Sanat Baþkenti Ýstanbul organizasyonu kapsamýnda çini sanatýný da içine alan geleneksel Türk El Sanatlarý hakkýndaki organizasyon ile ilgili bilgiler aktardý. 18 Meclis Üyemiz Hasan Baydar ýn ilimizin sosyal, ekonomik yapýsý ve Kütahya organize sanayi bölgeleri ile ilgili genel deðerlendirmelerini paylaþtýðý konuþmasýnýn ardýndan, Meclis Üyemiz Rasim Çoruh, þehirleþme ve kent yaþamý hakkýndaki görüþlerini hazirunla paylaþtý. Ardýndan Meclis Üyelerimizin önerisi ile Odamýz Hukuk Müþaviri Av.Mustafa Dönmez, tüccar ve sanayiciyi ilgilendiren hukuki konularda bilgiler vererek, sorularý cevaplandýrdý. Kurum ve kuruluþlardaki temsilcilerimizden bilgi sunumu ve dilek ve temenniler gündem maddelerinin ardýndan toplantý, Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen tarafýndan kapatýldý.

21 KUTSO DAN BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI: YENÝLENEN KOSGEB DESTEKLERÝ Odamýz toplantý salonunda düzenlenen Yenilenen KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantýsý KOSGEB Baþkan Yardýmcýsý Bayram Mecit in sunumu ile gerçekleþtirildi. Bilgilendirme Toplantýsýna, Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen, Yönetim Kurulu Üyemiz Enver Özer, KEKA ve KOSGEB yetkilileri, üyelerimiz ve basýn mensuplarý katýldý. Yoðun katýlým ve ilgiyle gerçekleþtirilen bilgilendirme toplantýsýnda, KOSGEB Destek Programlarý ve KOBÝ ler Ýçin yeni dönem destekleri hakkýnda ayrýntýlý bilgiler verildi. Türkiye de Kobi Tanýmý, Türkiye deki KOBÝ lerin Ekonomideki Payý ve KOSGEB Hakkýnda Genel Bilgiler vererek sunumuna baþlayan KOSGEB Baþkan Yardýmcýsý Bayram Mecit, ardýndan Destek Programlarý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Türkiye de KOBÝ lerin Ekonomideki payýný TÜÝK, YOÝK, BDDK verilerine göre, istatistiklerle anlatan Sayýn Mecit; KOBÝ lerin; Toplam iþletme sayýsýnýn %99,9 unu, Toplam istihdamýn %79 unu, Toplam katma deðerin %56 sýný, Toplam satýþlarýn %67 sini, Toplam yatýrýmlarýn %62 sini, Toplam ihracatýn %56 sýný oluþturmakta olduðunu, KOBÝ Kredilerinin toplam krediler içindeki payýnýn %21,7 olduðunu belirtti. KOSGEB hakkýnda genel bilgiler de veren Sayýn Mecit; KOSGEB in 1990 yýlýnda, 3624 sayýlý kanun ile kurulduðunu, amacýnýn; küçük ve orta ölçekli iþletmelerin; payýný ve etkinliðini artýrmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik geliþmelere uygun biçimde gerçekleþtirmek olduðunun altýný çizdi. KOSGEB Destek Programlarýnýn; Kobi Proje Destek Programý, Tematik Proje Destek Programý, Ýþbirliði-Güçbirliði Destek Programý, Ar-Ge, Ýnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programý, Giriþimcilik Destek Programý, Genel Destek Programý olmak üzere 6 kategoriden oluþtuðunu belirterek söz konusu destek programlarý hakkýnda ayrýntýlý bilgiler verdi. 19

22 YÖNETÝM KURULUMUZ 36. KÜTAHYA EL SANATLARI VE TÝCARET GENEL FUARINDAYDI Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral baþkanlýðýndaki yönetim kurulumuz, fuar alanýndaki geziden önce, Bizim marketi ziyaret ettiler. Frig Fuarcýlýk firmasý sahibi Tuncay VAROL tarafýndan fuar giriþinde karþýlanan Yönetim Kurulumuz, kapalý alanda yer alan firmalarý, Odamýz 6. Meslek Komitesi Baþkaný Fikret ÖNCÜL, Meclis Üyelerimiz Ahmet YAZAROÐLU ve Rasim ÇORUH ile Tuncay VAROL un ev sahipliðinde ziyaret etti. Fuarda odamýz 6. Meslek Komitesine tahsis edilen bölümdeki stantlarý gezen Yönetim Kurulumuz, iþletme sahipleri ile Meclis Üyemiz Ahmet YAZAROÐLU nun standýn da sohbet etti. Fuar açýk alanýnda bulunan iþyerlerinin ziyareti sonrasýnda, Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, fuar hatýra defterine, fuar hakkýndaki düþüncelerini yazdý. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral beraberinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz, fuardaki KUTSO 6. meslek komitesi standýnda Baþkanýmýzýn öðrenci giriþimcilerin açtýðý standa ziyareti. 20 Yönetim Kurulu Baþkanýmýz giriþimciler ile sohbet ederek iþ hayatýna dair tavsiyelerde bulundu.

23 Heyetimiz fuar açýk alanýnda. Heyetimiz, üyelerimizden Türkmensu standýnda. Heyetimiz giriþimcilik örneði ürünlerin sergilendiði standý ziyaret etti. 21

24 KÜTAHYA - ESKÝÞEHÝR HAVAALANI BAÐLANTISINA KUTSO DAN SERVÝS DESTEÐÝ 22 Türk Hava Yollarý (THY) Ankara Satýþ Müdürü Emrullah Kiriþçi, THY Eskiþehir Satýþ Trafik Þefi N.Pelin Irmaklar, THY Ýstanbul Pazarlama ve Satýþ Uzmaný Murat Yaðmur dan oluþan heyet, odamýz yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarete, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Yrd. Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Aysel Yükselener, Harun Yurdagül katýldý. THY yetkilileri, Kütahya-Eskiþehir havaalaný baðlantýlý servis hizmetinin baþlamasý nedeniyle, odamýzý ziyaret ettiklerini belirttiler. Kütahya ilinde son on yýldýr ekonomik ve sosyal geliþmelerin sonucunda bu servis talebinin doðduðunu ifade ederek, bu servis hizmetinin kar amaçlý olmadýðýný söylediler. Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç tarafýndan, uzun zamandýr baþlatýlmasý beklenen servis hizmetinden dolayý Kütahya iþ çevresinin duyduðu memnuniyet dile getirildi. Sayýn Özotraç, ulaþýmýn ekonominin vazgeçilmez unsurlarýndan biri olduðunu belirtti ve ulaþým kolaylýðýnýn, þehrin ekonomik ve sosyal cazibesini artýracaðýný ifade etti. Ayrýca THY tarafýndan sunulan bu servisin, hizmete baþlayacak olan Zafer Havalimaný açýsýndan, Kütahya daki fizibilite çalýþmalarýna bilgi saðlayarak, bu çalýþmalara zemin oluþturacaðýný belirtti. Ziyaretin sonunda Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, KUTSO olarak THY nin bu hizmetinin tanýtýmýna katkýda bulunacaðýmýzý ifade etti.

25 HER KÖYE BÝR KOBÝ PROJESÝ TANITILARAK KOBÝ LERÝN FÝNANSMANA ERÝÞÝMÝNDE KREDÝ GARANTÝ FONU NUN ROLÜ ANLATILDI Odamýz ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iþbirliðinde, 02.Aðustos 2010 Pazartesi günü toplantý salonumuzda, Kredi Garanti Fonu A.Þ. Genel Müdürü Sayýn Hikmet KURNAZ ýn sunumunda, HER KÖYE BÝR KOBÝ Projesi ve KOBÝ lerin Finansmana Eriþiminde Kredi Garanti Fonu nun Rolü hakkýnda bilgilendirme semineri düzenlendi. Kredi Garanti Fonu A.Þ. Genel Müdürü Hikmet Kurnaz ve Kredi Garanti Fonu Kaynak ve Ürün Geliþtirme Müdürü Canan Þakar tarafýndan sunulan bilgilendirme seminerinde Avrupa Yatýrým Fonu ile imzalanan Anlaþmaya istinaden özellikle kýrsal kesimdeki giriþimciliði yaygýnlaþtýrmaya yönelik olan proje ile Türkiye genelinde KOBÝ lere 112,5 milyon Euro kredi kullandýrýlmasý amaçlanan krediye eriþim için Kredi Garanti Fonu nun kefaleti hakkýnda bilgiler verildi. Kredi Garanti Fonu nun kuruluþ yapýsý, amaçlarý, çalýþma þekilleri ile ilgili olarak bilgiler verilen seminerde, Her Köye Bir Kobi Projesi hakkýnda da açýklamalar yapýldý. Bu projenin amacýnýn KOBÝ leri geliþtirmek, yeni yatýrýmlarý desteklemek, kýrsal kesimdeki giriþimciliði artýrmak, kýrsal kesimdeki nüfusu yerinde tutmak, istihdamý artýrmak olduðunun altý çizildi. 112,5 Milyon EURO büyüklüðündeki proje kapsamýnda, KOBÝ Baþýna Toplam Kredi Limitinin TL. olduðu ve bu projeden yararlanmak isteyen KOBÝ lerin Kredi Garanti Fonu kefaletinden yararlanma olanaklarý açýklandý. Kredi Garanti Fonu kefaleti ile ilgili olarak yararlanýcý kriterlerinin; KOBÝ ve KOBÝ sayýlan vasýflara sahip esnaf ve sanatkar, tarýmsal iþletme, çiftçi ve serbest meslek mensubu olmak, iflas ve tasfiye sürecinde olmamak, vergi ve SGK borçlarýndan dolayý takibat sürecinde olmamak, finans kurumlarý tarafýndan haklarýnda takibat bulunmamak olduðu belirtildi. Kredi Garanti Fonu tarafýndan yürütülen diðer projeler hakkýnda da kýsa bilgiler verilen seminerin sonunda katýlýmcýlarýn yönelttiði sorular, Kredi Garanti Fonu A.Þ. Genel Müdürü Hikmet Kurnaz tarafýndan cevaplandýrýldý. 23

26 Harun YURDAGÜL KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi KOBÝ Tanýmý deðiþiyor Ülkemizde KOBÝ tanýmýndaki farklý yorumlarý netleþtirmek amacýyla Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan 2005 yýlýnda yayýmlanan yönetmelikte, çalýþan sayýsý 250 den az olan ve satýþ hasýlatý veya mali bilançosu 25 milyon lirayý geçmeyen iþletmeleri KOBÝ olarak tanýmlanmýþtý. Devletin saðladýðý teþviklerden yararlanýlmasýnda ön koþul olan bu tanýmlamada mevcut yorumlarda satýþ hasýlatý ve mali bilanço þartlarýndan birisini karþýlayan iþletme, KOBÝ olarak deðerlendiriliyordu. Dünya gazetesinin 25 Aðustos 2010 tarihli haberine göre, KOBÝ tanýmýnda yapýlacak yeni düzenleme ile, bir iþletmede satýþ hasýlatý ve mali bilançosundan her ikisinin de 25 milyon liranýn altýnda olmasý þartý aranacak. Baþka bir ifade ile artýk satýþ hasýlatý veya mali bilançosundan herhangi birisi 25 milyon lirayý aþan iþletmeler yararlanamayacak. Eðer bu düzenlemeler bir an evvel hayata geçirilebilirse KOBÝ lere ayrýlan kaynaklardan gerçek KOBÝ ler daha fazla pay alma imkanýna kavuþturulmuþ olacaktýr. Böylece ülkemiz üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleþtiren, özveri ve kýt imkanlarla ayakta kalma mücadelesi KOBÝ iþletmelerimizin büyüme yolunda önleri biraz daha açýlmýþ olacaktýr. GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ MARKETÇÝLÝK YASASINI DEÐERLENDÝRDÝ 24 Odamýz birinci meslek komitesinde yer alan ve gýda ticareti sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Haziran ayý toplantýsý yapýldý. Meslek komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Haziran ayý komite toplantýsýnda, marketçilik yasasý ve sektörde faaliyet gösteren küçük firmalarý bekleyen sorunlar müzakere edildi. Ayrýca, Odamýz tarafýndan yaptýrýlacak anaokulu ile ilgili olarak komite tarafýndan baþlatýlan üye ziyaretlerinin devam ettirilmesi kararý alýndý. Meslek komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Temmuz ayý komite toplantýsýnda ise, Odamýz önderliðinde yaptýrýlacak ve inþaatýna baþlanan KUTSO Anaokuluna maddi destek saðlanmasý konusunda, meslek grubuna üye iþyerlerinin komite baþkan ve üyeleri tarafýndan ziyaret edilmesi planlandý.

27 TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ÝMALATI SEKTÖRÜNDEN ALO 174 GIDA HATTI LOGOSU KULLANIMI NA AFÝÞLÝ DESTEK Odamýz ikinci meslek komitesinde yer alan ve tarým, hayvancýlýk ve gýda imalatý sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Haziran ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komite üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Hazirran ayý komite toplantýsýnda; Kütahya Valiliði Tarým Ýl Müdürlüðü nden bastýrýlýp, daðýtýlmasý talebiyle odamýza gelen Alo 174 Gýda Hattý Logosu Kullanýmý ile ilgili konu komitemizde görüþülerek 35x50 ebatlarýnda bastýrýlmasý kararlaþtýrýldý. Afiþlerin odamýz tarafýndan daðýtýmýnýn gerçekleþtirilmesi konusu müzakere edildi. Ayrýca bir sonraki gerçekleþtirilecek olan komite toplantýsýnýn, komite üyesi Raþit ARKAÇ ýn iþyerinde, bütün meslek grubu üyelerinin katýlýmý ile kahvaltýlý olarak geniþletilmiþ olarak yapýlmasý kararý alýndý. Meslek komitesi üyelerinin katýlýmýyla komite üyesi Raþit ARKAÇ ýn iþyerinde yapýlan Temmuz ayý komite toplantýsýnda ise, sektörle ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu. YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ, GÜVENLÝK TEDBÝRÝ VE ULAÞIMDA ÝYÝLEÞTÝRME ÝSTÝYOR Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmý ile odamýz toplantý salonunda gerçekleþtirilen Temmuz ayý komite toplantýsýnda ise, ilimizdeki sit alanlarýnda bulunan eski binalarýn neden olabileceði tehlikelerin önlenebilmesi konusunda neler yapýlabileceði müzakere edildi. Odamýz üçüncü meslek komitesinde yer alan, yapý ve yaþam sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Haziran ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Hazþran ayý komite toplantýsýnda, ilimizdeki þantiyelerde bulunan inþaat ve demir malzemelerinin çalýnmasý hususunda, Emniyet Müdürlüðü ile görüþmelerde bulunulmasý ve engellenmesi için çalýþma yapýlmasý konusunun Yönetim Kuruluna aktarýlmasý kararý alýndý. Þehir içi ulaþým yollarýmýzýn iyileþtirilmesi için bozulmuþ bulunan asfaltlarýn düzeltilmesi gerektiði konusu müzakere edildi. 25

28 26 ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE TESÝSATI SEKTÖRÜ, ÝNÞAAT ZÝRVESÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz dördüncü meslek komitesinde yer alan, inþaat malzemeleri ve tesisatý sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Haziran ayý toplantýsý yapýldý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen Haziran ayý komite toplantýsýnda, aylýk komite toplantýlarýna katýlmayan komite üyesinin, oda muamelat yönetmeliði 25. Maddesi gereði organ üyeliðinin sonlandýðý ile ilgili tebliðin kendisine yapýlmasý ve boþalan komite üyeliðine birinci yedek olan üyenin davet edilmesi kararlaþtýrýldý. TOBB tarafýndan ilimizde yaptýrýlan Atatürk Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesinin dýþ cephe boyasý ile ilgili Yönetim Kurulumuz tarafýndan istenen çalýþmalarýn neticesinin, odamýz Yönetim Kuruluna bildirilmesi kararlaþtýrýldý. Ýlimizdeki inþaat ruhsat alma ve kontrol sürelerinin kýyaslanabilmesi amacýyla, çevre illerdeki sürelerin tespit edilmesi ile ilgili çalýþmanýn odamýz sekretaryasýndan talep edilmesi kararý alýndý. Çini merkezi olan Ýlimizin bazý önemli caddelerindeki (Sevgi Yolu, Atatürk Bulvarý, Menderes Caddesi) yapýlarýn cephelerine, uyumlu bir þekilde çini kaplanmasý ve bunun neticesinde, çinili cadde statüsü kazandýrýlmasý konusunda, odamýz tarafýndan Belediye Baþkanlýðýna öneride bulunulmasý kararý alýndý. TOBB ve TÝMFED (Türkiye Ýnþaat Malzemeleri Federasyonu) tarafýndan 8 Haziran 2010 tarihinde Ankara da düzenlenen Ýnþaat Malzemecileri Zirvesine odamýzý temsilen katýlan 4. Meslek Komitesi Baþkaný Mustafa KIZIKLIOÐLU ve Komite Üyesi Mehmet BACACI zirve ile ilgili izlenimleri hakkýnda haziruna bilgi verdi. 30 Aðustos Zafer bayramý kutlamalarý kapsamýnda, daha evvel odamýzda gündeme getirilen, Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ilimizde toplanmasýnýn saðlanmasý ile ilgili Yönetim Kurulumuzdan talepte bulunulmasý kararý alýndý. Meslek komitesi üyelerinin katýlýmý ile Temmuz ayýnda gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, TOBB tarafýndan ilimizde yaptýrýlan Atatürk Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi binasý ve eklentilerine yaptýrýlacak dýþ cephe boya çalýþmalarý incelenerek müzakere edildi. OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE AKARYAKIT SEKTÖRÜ, FÝYAT TARÝFESÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz beþinci meslek komitesinde yer alan, otomotiv, ulaþtýrma ve akaryakýt sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri tarafýndan, Haziran ayý toplantýsý yapýldý. Komite Üyesi Ýbrahim ÖZTUÐCU nun vefatýndan dolayý boþalan komite üyeliðine, birinci yedek üye Soner UÐUREL in komite asil üyeliðine geldiðine dair yazý gönderildi. Ýl ve Ýlçelere Ulaþtýrma Ýþi Yapan meslek grubu üyelerimizin, teklifi doðrultusunda; maliyetlerinde meydana gelen artýþlarla ilgili Ýl ve Ýlçelere Ulaþtýrma Ýþi Azami fiyat tarifesi talebi müzakere edilerek uygun olduðu görüþü ile oda Yönetim Kuruluna sevk edildi. Oda meclisinin onayý sonrasýnda tarife yürürlüðe girmiþtir. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Temmuz ayý komite toplantýsýnda ise, odamýz önderliðinde üyelerimizin katkýlarý ile yapýlacak Anaokuluna maddi destek saðlanmasý için Meslek Grubuna baðlý üye iþyerleri ziyaretlerinin devam ettirilerek, maddi destek saðlanmasý çalýþmalarýnýn arttýrýlmasý kararý alýndý.

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 185 1 Ýçindekiler 52 22 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Aralýk 2014 Yýl :13 Sayý : 185 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Yumurta üreticisi tedirgin!

Yumurta üreticisi tedirgin! 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman

Detaylı

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý Hisarcýklýoðlu: Deðiþen dünyayý yakalamak için öðrenmek zorundayýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn büyük bir hýzla deðiþtiðine vurgu yaparak, "Beþikten

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Kýrþehir Ticaret Sanayi Odasý Bültenidir. Açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝNCÝOÐLU,

Kýrþehir Ticaret Sanayi Odasý Bültenidir. Açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝNCÝOÐLU, Dünya, baþ döndürücü bir hýzla deðiþip dönüþmekte ve son zamanlarýn yaygýn ifadesiyle küresel köy halini almakta. Dünyanýn deðiþiminde lokomotif iki kavramýn teknoloji ve iletiþim olduðunu söylersek yanýlmýþ

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Sanayiciler uluslararasý pazarlarda

Sanayiciler uluslararasý pazarlarda Sanayiciler uluslararasý pazarlarda Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, yeni eðitim-öðretim sezonuna hazýr. Özejder SBL tamam * HABERÝ 10 DA Ticaret ve Sanayi Odasý, Ekonomi Bakanlýðý'nýn KOBÝ Ýþbirliði ve

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

1 Ýçindekiler 30 44 36 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aðustos - Eylül 2012 Yýl :13 Sayý : 178 11 34 66 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel 2 Kütahya olmasý lazým gelen yerde neden deðil?

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý

Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý Aðaç diplerine atýlan izmarite uyarý Temizliði konusunda Türkiye'ye nam salmýþ Çorum, bugünlerd e örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. * HABERÝ DE Vatandaþlarýn sigara izmaritlerini aðaç diplerine

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı