İltica Kararına İtiraz Usulleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İltica Kararına İtiraz Usulleri"

Transkript

1 ULUSAL EYLEM PLANININ UYGULAMASINDAN SORUMLU BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR ULUSAL EYLEM PLANI FAALİYET VE TAVSİYELERİ Kapasitenin arttırılması maksadıyla, göç ile iltica alanında bir ıhtisas biriminin oluşturulması için kurumsal yapılanmaya gidilecektir. İltica ve göç işlemlerinin AB müktesebatına uygun bir şekilde yürütülebilmesini teminen mevcut ihtisas birimini genişletilerek güçlendirilecektir. (Bknz UEP md ) HEDEF/ ÖNCELIKLER (ALAN) iltica ve göç ihtisas biriminin oluşturulması ADAY ÜLKENIN MEVCUT MEVZUATI Ulusal Eylem Planında belirtilmiştir. SORUMLU KURUM DEĞİŞİKLİK YAPILMASI GEREKEN MEVZUAT İltica Yasa ve TAHMIN EDILEN MIAD 2012 İltica ve göç alanında görev alan/alacak personelin seçimi ve eğitimi AB üyesi ve AB üyesi olmayan ülkelerde, BMMYK nin Türkiye de ya da diğer ülkelerdeki ofislerinde personelin eğitimi (hizmet içi ve diğer eğitimler) ve stajyerlik konusunda imkanlar araştırılmalıdır. Her seviyede eğitimin sağlanması için özel destek sağlanmalıdır (Bknz.UEF.md. 4.3) İltica Ve Göç Alanında Çalışan/Çalışac ak Personelin İstihdamı Ve Eğitimi 2005 ve sonrası (devam ediyor)

2 İltica ve göç alanında çalışan/ çalışacak olan personelin eğitiminde sürekliliğin sağlanması için, bu amaca dönük bünyesinde bir eğitim akademisi (enstitüsü) kurulacaktır.(bknz.uep.m d ) Eğitim Akademisinin (enstitüsünün) Tesisi AB Twinning Projesi Karar vericilerin yetkili kılındıkları konularda sığınmacıların bilgilerine ve menşe ülke bilgilerine elektronik ortamda ulaşımlarının sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalı,karar vericiler yetiştirilmeli ve bunun temini için gerekli donanım, teknik ekipman ve veriler temin ve tesis edilmelidir. (bknz.uep.md ) Menşe Ülke ve İltica Bilgi Sisteminin Tesisi, AB Komisyonu Menşe Ülke ve İltica Bilgi Sistemi Twinning Projesi ve buna ilave olarak ayrıca Bina inşasina ilişkin Twinning ve Yatırım projesi İltica birimi için proje fişi geliştirilerek, Ankara da uygun bir bina inşa edilmeli veya tespit edilecek uygun bir bina yeniden restore edilerek gerekli ekipman desteği de sağlanmak suretiyle faaliyete hazır hale getirilmelidir. (bknz.uep.md ) İltica Birim Binasının Tesisi, AB Komisyonu İltica Birimi Binasının Tesisi Twinning Projesi İltica stratejisinin uygulanabilmesi ve gerçek mültecilere etkin ve adil uluslararası koruma sağlanabilmesi için öncelikle Türkiye nin Sığınmacı Kabul, Barınma Merkezlerinin ve Mülteci Misafirhaneleri nin Tesisi AB Komisyonu Yönetmelik Değişikliği (95/

3 doğu bölgelerinde,daha sonra ise iç bölgelerde Sığınmacı Kabul, Barınma Merkezleri ve mülteci misafirhaneleri tesis edilerek, faaliyete geçirilecektir. (bknz.uep.md 4.4.3). Ülkeden geri dönüşleri yapılacak yabancıların işlemleri sonuçlanıncaya kadar geçici olarak barındırılacakları tesislerin yapımı ve bunların faaliyete geçirilmesi için yürütülen çalışmalara hız verilmelidir. Bu çerçevede,söz konusu kişiler için geri gönderme merkezleri kurulmalıdır. (bknz.uep.md 4.4.5) Geri Gönderme Merkezlerinin Tesisi, AB Komisyonu de Politika oluşumunun kolaylaştırılması vb. amacıyla güvenilir olan istatistiklerin toplanması, analizi ve yayımına yönelik sistematik bir yaklaşımın garanti altına alınması sağlanmalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Devlet İstatistik Enstitüsü arasında göç ve iltica alanındaki istatistiklerin sağlıklı bir şekilde yayımlanmasını sağlamak için yürütülen çalışmalara devam edilmelidir.(bknz.uep.md. 4.5) İltica ve göç alanında güvenilir istatistiklerin toplanması Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet İstatistik Enstitüsü 2004 yılında gerçekleştirildi. 3

4 Hızlı bir iltica prosedürü oluşturulmalıdır. Hangi tür başvuruların bu prosedüre yönlendirileceği konusunda açık ulusal kurallar ortaya konmalıdır.(bknz.uep 4.6.1) Hızlandırılmış usul Yönetmelik Değişikliği (94/6169) Mülteci Statüsü tanınan ya da ek koruma veya geçici koruma sağlanan kişilerden entegrasyon programlarını tamamlayanların, Türk toplumuna tam entegre olmaları için ikamet edecekleri yeri belirleme konusunda kendilerine seçme imkanı tanınmalıdır.(bknz.uep.m d 4.6.2) Mültecilerin Serbest İkameti, Sağlık, SHÇEK, Kızılay Yönetmelik Değişikliği (94/6169) 2006 İtiraz prosedürü, (etkin çareye başvurma) başvuran tüm kişilere açık ve erişilebilir olmalıdır. İltica talepleri reddedilenlerin itiraz ya da yargı yoluna başvurmalarının sağlanması için, iyi bir idari itiraz yada adli itiraz usulü tesis edilmeli ve uygulanmalıdır. (bknz.uep.md ) İltica Kararına İtiraz Usulleri İdari Yargılama Usulünde yapılacak Düzenleme Başvuran hakkında verilen iltica kararının aleyhinde İdare ve Bölge İdare Mahkemelerine açılan İptal davaları hakkında, özellikle hızlandırılmış usulün işletilmesi amacıyla,mahkemelerce hızlı karar verilmesini sağlayıcı önlemlerin İltica Kararına Karşı İdari Yargıya Başvuru (İptal Davası Açılması), Adalet İdari Yargılama Usulünde yapılacak Düzenleme 4

5 alınması değerlendirilmelidir.(bknz. UEP. md ) 1951 Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer ilgili uluslar arası standartlar çerçevesinde geri göndermeme ilkesinin aynı hassasiyetle uygulanmasına ilişkin alışkanlıklar yaygınlaştırılmalıdır.(bknz. UEP.md ) Geri Göndermeme, Adalet Yönetmelik Değişikliği (94/6169) Taslak İltica kanunu 2005 Kitlesel akın için Kriz öncesi ve sonrası planlama ve koordinasyon yapılmalıdır. Türkiye nin AB ne tam üyeliğinin gerçekleşmesinden itibaren AB Konseyi geçici koruma yönergesi çerçevesinde kitlesel akınlarda Konseyin alacağı kararlar doğrultusunda hareket edilmelidir. (Bknz.UEP.md ) Kitlesel Akın Durumu ve Geçici Koruma, Dışişleri İltica Yasa ve Avrupa Birliğine Girişle Eşzamanlı Türkiye de ilgili mevzuatta yer almamakla birlikte, uygulamada ek koruma, ve İnsani mülahazalarla ikamet hakkı vb. değişik ikamet izinleri verilmektedir. Ancak, farklı uygulamalara yol açmaması ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla iltica ve/veya yabancılar yasa tasarılarında ek (ikincil) koruma, tolare edilen yabancılar ve insani mülahazalara dayalı ikamet Ek (İkincil) Koruma,Tolare Edilen Yabancılar ve İnsani Mülahazalara Dayalı İkamet İzinleri İltica Yasa ve 5

6 izinlerine ilişkin usuller oluşturulmalıdır. (bknz.uep.md ) Yabancılar yasa tasarısında, aile birleşimi hakkı ve usulü hakkında AB müktesebatında yer alan usul ve kurallara ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır. (bknz.uep.md 4.7.1). Aile Birleşimi Usulleri Ve Aile Birleşimi İçin Gereken Koşullar Yabancıların iş piyasasına erişimleri konusundaki sınırlamalar uluslar arası uygulamalar dikkate alınarak düzenlenmelidir. (bknz.uep.md 4.7.3) Yabancıların çalışma izinleri ve iş piyasasına erişim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Milli Eğitim, SHÇEK, Kızılay, STK lar 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinlerine Hakkında Kanunun ilgili maddelerinin değiştirilmesi de Bir Üye Ülkenin (ve Aday Ülkenin), 5 yıllık yasal ikametten sonra Üçüncü Ülke vatandaşlarına daimi ikamet izni vermesi konusundaki yükümlülüğü Türkiye tarafından olumlu görülmekte ve halen uygulama bu şekilde yürütülmektedir (bknz. UEP md ) Uzun Süreli İkamet İzinleri nın koordinesinde Dışişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenilk Yabancılar Yasa Avantajları olması bakımından 2 aşamalı bir idari usul kurulabilir. (Göç alanında 2. aşamadaki Göç İşlemlerine İtiraz Ve İdari Yargı Yolu, Adalet, Barolar Birliği İdari Yargılama Usulünde yapılacak Düzenleme 6

7 uzmanlık bilgisi, ekonomik yönden avantajlara ve ikinci aşamaya daha kolay erişime yol açacak davaların daha hızlı incelenmesi gibi) (bknz. UEP md ) Entegrasyon faaliyetleri özellikle uygulamada, sığınmacılar ve mülteciler için BMMYK, ICMC, Anadolu Kalkınma Vakfı, IOM, Türk Kızılay ı gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve STK larca ilgili mevzuatlara göre yapılmaktadır. Sığınmacılar ve mülteciler dışında kalan yabancıların entegrasyonuna ilişkin bir sistem bulunmamaktadır. Bu nedenle, genel anlamda entegrasyon faaliyetleri ile ilgili olarak Devletin düzenleyici ve denetleyici sorumluluğu olmalıdır (bknz. UEP md.4.9.1) Entegrasyon Sisteminin Kurulması koordinesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik SHÇEK, Kızılay, Yerel Yönetimler, STK lar de Mültecilerin entegrasyonu için ulusal program hazırlanmalı ve bu programda zaman çizelgesi öngörülmeli, bu işler için sorumlular ve sorumlulukları belirlenmelidir. (bknz.uep md ) Mülteciler Entegrasyon Programının oluşturulması (EGM ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü), Çalışma ve Sosyal Güvenlik koordinesinde SHÇEK, Kızılay, STK lar (Anadolu Kalkınma Vakfı, İnsan Kaynaklarını Güçlendirme Vakfı gibi) 4817 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin değiştirilmesi de Mevzuatta yapılacak değişikliklerle, statü verilen sığınmacıların, mültecilerin ve ülkeye gelecek diğer Mültecilere- Sığınmacılara Eğitim programları Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, YÖK, STK lar (Anadolu Kalkınma Vakfı, Insan Kaynaklarını Güçlendirme de 7

8 yabancıların ve eğitim ve sosyal haklardan faydalanmalarını tam olarak sağlamak amacıyla, Türkçe dil eğitimiyle ilgili gereksinimleri giderilmelidir.(bknz.uep md Hassas gruplara ilişkin iltica yasasına hükümler konmalı, eğitime katılımlarını teşvik edici önlemler alınmalıdır. (bknz.uep md ) hazırlanması ve dil eğitiminin sağlanması Hassas Gruplar Vakfı ve diğerleri), Sağlık, Milli Eğitim, SHÇEK, Kızılay,BMMYK Sağlık olanaklarına erişim hakkının nerede başlayıp nerede biteceği mevzuatta belirtilmelidir.(bknz.uep. md 4.9.4) Sağlık Olanakları, Sağlık de Entegrasyona tabi tutulacak sığınmacı, mülteci ve diğer yabancılar, mali açıdan kendi kendilerine yeterli düzeyde olmalı ve kültürel yaşamla çatışma içinde bulunmamalıdır..(bknz.uep mdl4.9.5) Sosyal Yardımlar, de Türkiye de Uzun süreli ikamet izni alanlar, bu kişilerin aile birleşimi kapsamında Türkiye ye gelen aile bireyleri, sığınmacılar/mülteciler veya ek koruma tanınan kişiler, yerel yönetim ve merkezi idarenin taşra teşkilatları tarafından (Halk Eğitim Merkezleri Müdürlükleri vb) açılan (kuaförlük, dikiş-nakış vb.) meslek edindirme İş Piyasasına Erişim, Belediyeler, ticaret odaları, TESK gibi kamu kuruluşları de 8

9 kurslarına katılım imkanları hazırlanmalıdır. (bknz.uep md ) Sosyal aktivitelere katılmaları sağlanmalı, sosyal hizmetlerden faydalanabilmeleri için Türkçe okur yazar seviyeye gelmelerini öngören düzenlemeler yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. (bknz.uep md 4.9.7) Sosyal İktisadi Ve Kültürel Haklara Erişim, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, Yerel Yönetimler, SHÇEK, Kızılay ve İltica Yasa Başta 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve ve 5683 sayılı Yabancılar Kanunu olmak üzere, ilgili diğer mevzuatta yabancıların ülkeye girişinin reddi, ülkeyi terke davet, ülkeden çıkarılmaları, geri dönüşleri ve sınır dışı edilmelerine ilişkin terimlerin tanımı yeniden yapılmalıdır. (bknz.uep md Sınır Dışı İşlemleri, Dışişleri ve Pasaport Yasa Sınır dışı kararının hangi gerekçelerle verilebileceği mevzuatta belirtilmeli, idari bir tasarruf olan sınırdışı işleminin temyize tabi tutulması sağlanmalı, (bknz.uep md 4.10.) Sınır dışı Etme ve gerekceleri, Adalet ve Pasaport Yasa Ülkeye girişi reddedilen, Ülkeden çıkartılan, sınır dışı edilen ve zorunlu ikamete tabi tutulan veya belgeleri olmayan şahısların kimliklerinin ve mükerrer girişlerinin tespiti sürecinin hızlandırılmasına yönelik tedbirler alınmalı Geri dönüş kapsamında Kimlik tespit yöntemlerinin geliştirilmesi ve parmak izi sistemlerinin geliştirilmesi (Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica ve Kriminal Polis Laboratuarları Dairelerinin ortaklaşa ele alması) Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu

10 ve bu kapsamda parmak izi sorgulama yöntemi ile kimlik tespiti yapılmalıdır. (bknz.uep md ) Toplumun mülteci ve göçmen konuları hakkında bilinçli olması, Türkiye nin sığınmacılara, mültecilere ve diğer yabancılara yönelik yükümlülükleri hakkındaki anlayışın arttırılması için zorunludur. Bu bilincin sağlanması, aynı zamanda mültecilerin ve göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaştırma yollarından da birisidir. (bknz.uep md 4.11). Toplumun Bilinçlendirilme si, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, Yerel Yönetimler, SHÇEK, Kızılay, BMMYK, IOM, ICMC,ile STK lar ((Anadolu Kalkınma Vakfı, İnsan Kaynaklarını Güçlendirme Vakfı gibi) de İltica ve Göç Ulusal Eylem Planının uygulanmasından sorumlu kurumlar AB ye uyum stratejisinin uygulanması için gerekli kaynakların belirlenmesi amacıyla gerekli bütçe hazırlıklarını yapacaklardır. Bu kurumlar ihtiyaç duyulan durumlarda, özellikle kurulması önerilen sistem/tesisler hakkında gerek ulusal gerekse uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri veya bağışçı ya da donör vakıf/kuruluşlarla temasa geçerek başlıca fon kaynaklarının neler olabileceğini tespit etmeye çalışacaklardır.(bknz.uep. md ) İltica Ve Göç Ulusal Eylem Planının Uygulanması İçin Fon Kaynakları koordinesinde Dışişleri (ABGS) Maliye, AB, BMMYK, IOM, ICMC, STK lar de 10

11 Coğrafi durumu nedeniyle Türkiye ye yönelik olası bir toplu nüfus akınının söz konusu olduğu durumlarda,türkiye nin talebi üzerine eşit sorumluluk paylaşımı ilkesi doğrultusunda diğer devletlerin özellikle AB üyesi devletlerin- bireysel veya ortak olarak BMMYK veya diğer uluslar arası kuruluşlar aracılığı ile gereken önlemleri alarak ilk sığınma ülkesi olan Türkiye nin yükünün eşit bir biçimde dağıtılması sağlanmalıdır..(bknz.uep.md ) Coğrafi Kısıtlamanın Kaldırılması koordinesinde görev gücü oluşturulması Türkiye nin AB katılım Müzakerelerinin tamamlanmasına paralellik arz edecek şekilde U.E.P madde 4.4 te belirtilen projelerin ve madde 4,13 de belirtilen koşulların tamamlanmasının ardından coğrafi kısıtlamanın kaldırılmasına yönelik öneri muhtemelen 2012 yılından sonra TBMM ne sevk edilebilecektir. 11

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma - İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası

Detaylı

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Özgürlüğü 6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile çalışma izinlerinin

Detaylı

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM Özet Ulusal Program 2001 GİRİŞ Modern Türkiye Cumhuriyeti nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur. Uluslararası

Detaylı

GENELGE Başbakanlıktan: KONU: Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler.

GENELGE Başbakanlıktan: KONU: Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler. 4 Temmuz 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26218 GENELGE Başbakanlıktan: KONU: Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler. GENELGE 2006/17

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK EYLEM PLANI GELĠġTĠRĠLMESĠNE DESTEK PROJESĠ

TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK EYLEM PLANI GELĠġTĠRĠLMESĠNE DESTEK PROJESĠ TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK EYLEM PLANI GELĠġTĠRĠLMESĠNE DESTEK PROJESĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ: TR 02-JH 02 PROJE NUMARASI: TR0204.01 TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 95 Ekim 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU ANALİZİ Melih Özsöz, İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü İKTİSADİ KALKINMA

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

RAPOR SAYI 1 ŞUBAT 2014 STATÜ BELİRLEME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE BULUNAN REFAKATSİZ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN DURUMU

RAPOR SAYI 1 ŞUBAT 2014 STATÜ BELİRLEME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE BULUNAN REFAKATSİZ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN DURUMU RAPOR SAYI 1 ŞUBAT 2014 STATÜ BELİRLEME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE BULUNAN REFAKATSİZ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN DURUMU IMPR Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2093 (74)

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

TÜRKİYE-AB VİZE MUAFİYETİ SÜRECİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI HAKKINDA TEMEL SORULAR VE YANITLARI

TÜRKİYE-AB VİZE MUAFİYETİ SÜRECİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI HAKKINDA TEMEL SORULAR VE YANITLARI TÜRKİYE-AB VİZE MUAFİYETİ SÜRECİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI HAKKINDA TEMEL SORULAR VE YANITLARI 1. Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması temelde neleri içermektedir? 1 2. Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması tüm AB

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE BAŞLIKLARINA GÜNCEL BAKIŞ: TEMEL UYUM ALANLARI ve HUKUKİ İZDÜŞÜMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE BAŞLIKLARINA GÜNCEL BAKIŞ: TEMEL UYUM ALANLARI ve HUKUKİ İZDÜŞÜMLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE BAŞLIKLARINA GÜNCEL BAKIŞ: TEMEL UYUM ALANLARI ve HUKUKİ İZDÜŞÜMLERİ Kasım 2009 2007, TÜSİAD Bu raporda yer alan

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi 1. ADALET BAKANLIĞI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI No den Sorumlu Kuruluş le İlgili Kuruluşlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Açıklama 26 Meslekteki ilgili hâkimler ile tahkim alanıyla ilgilenen

Detaylı

2011 YILI TÜRKİYE İLTİCA VE SIĞINMA HAKKI İZLEME RAPORU

2011 YILI TÜRKİYE İLTİCA VE SIĞINMA HAKKI İZLEME RAPORU 2011 YILI TÜRKİYE İLTİCA VE SIĞINMA HAKKI İZLEME RAPORU İnsan Hakları Araştırmaları Derneği - 2012 İHAD İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 2011 İltica Hakkı İzleme Raporu İnsan Hakları Araştırmaları Derneği

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ. İnsan Kaynakları. Fiziki ve Teknolojik Alt Yapı. Yapısal Değişiklikler ve Mevzuat

T.C. ADALET BAKANLIĞI YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ. İnsan Kaynakları. Fiziki ve Teknolojik Alt Yapı. Yapısal Değişiklikler ve Mevzuat T.C. ADALET BAKANLIĞI YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ İnsan Kaynakları Fiziki ve Teknolojik Alt Yapı Yapısal Değişiklikler ve Mevzuat Ceza İnfaz Sistemi SUNUŞ Adalet Bakanlığı, adalet hizmetlerinin etkinlik

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

KORUMA GÜNDEMİ. ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003

KORUMA GÜNDEMİ. ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003 KORUMA GÜNDEMİ KORUMA GÜNDEMİ ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003 İÇİNDEKİLER Yüksek Komiser tarafından hazırlanan Önsöz Genel Koruma Gündemi Giriş Taraf Devletler Beyannamesi Eylem Programı HEDEF 1 1951 Sözleşmesi

Detaylı

MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU Türkiye ile AB Arasında İmza Edilen Geri Kabul Antlaşması na Dair Tutum Belgesi

MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU Türkiye ile AB Arasında İmza Edilen Geri Kabul Antlaşması na Dair Tutum Belgesi MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU Türkiye ile AB Arasında İmza Edilen Geri Kabul Antlaşması na Dair Tutum Belgesi 1. Türkiye ile AB Arasında İmza Edilen Geri Kabul Antlaşması ve İnsan Hakları Türkiye ile Avrupa

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

Đstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir.

Đstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. Đstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette yasayı egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla görevlidir.

Detaylı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı KISALTMALAR AB AĐHM HSYK MEB MSB TAA TBB TBMM UYAP YÖK : Avrupa Birliği : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : Türkiye

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014-2015

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014-2015 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014- Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri, Çevre

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Ekonomi ARALIK 2014 İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE EYLEM PLANI 1.

Detaylı